ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.237.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 237

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
3 september 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 765/2012 av den 13 juni 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

3.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 237/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 765/2012

av den 13 juni 2012

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 28 juli 2011 antog Världshandelsorganisationens (WTO) tvistlösningsorgan (tvistlösningsorganet) rapporten från överprövningsorganet och rapporten från panelen, i dess ändrade lydelse enligt överprövningsorganets rapport (rapporterna), i tvisten om Europeiska gemenskapernas slutgiltiga antidumpningsåtgärder beträffande vissa fästdon av järn eller stål från Kina (2).

(2)

I rapporterna konstaterades bl.a. att artikel 9.5 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3) (grundförordningen) strider mot artiklarna 6.10, 9.2 och 18.4 i WTO:s antidumpningsavtal och artikel XVI.4 i WTO-avtalet. Enligt artikel 9.5 i grundförordningen ska individuella exporterande tillverkare i länder som inte är marknadsekonomier som inte åtnjuter marknadsekonomisk behandling enligt artikel 2.7 c i grundförordningen vara föremål för en landsomfattande tullsats, om de inte kan visa att de uppfyller villkoren för individuell behandling i artikel 9.5 i grundförordningen.

(3)

Överprövningsorganet fann att artikel 9.5 i grundförordningen innehåller en presumtion om att exporterande tillverkare med verksamhet i länder som inte är marknadsekonomier inte har rätt till individuell behandling, vilket innebär att de har bevisbördan för att de uppfyller kraven för individuell behandling för att åtnjuta den behandlingen. Enligt överprövningsorganet finns det i de relevanta WTO-avtalen ingen rättslig grund för en sådan presumtion.

(4)

Överprövningsorganet förtydligade dock att bedömningen av huruvida fastställande av en enda dumpningsmarginal och en enda antidumpningstull för flera exportörer strider mot artiklarna 6.10 och 9.2 i WTO:s antidumpningsavtal beror på förekomsten av förhållanden som tyder på att två eller flera exportörer, även om de är juridiskt åtskilda, står i ett sådant förhållande till varandra att de bör betraktas som en enda enhet. Sådana förhållanden kan exempelvis vara i) att det finns organisatoriska och strukturella kopplingar mellan exportörerna, såsom gemensam kontroll, gemensamt aktieinnehav eller gemensam företagsledning, ii) att det finns organisatoriska och strukturella kopplingar mellan staten och exportörerna, såsom gemensam kontroll, gemensamt aktieinnehav eller gemensam företagsledning och iii) att staten har kontroll eller väsentligt inflytande över prissättning och produktion. Härvidlag bör de formuleringar i de föreslagna ändringarna av artikel 9.5 i grundförordningen som avspeglar dessa förhållanden tolkas med ledning av överprövningsorganets förtydliganden, utan att det påverkar tillämpningen av samma eller liknande formuleringar i andra delar av grundförordningen.

(5)

Den 18 augusti 2011 underrättade unionen tvistlösningsorganet om att man avsåg att genomföra dess rekommendationer och utslag i denna tvist på ett sätt som uppfyller unionens skyldigheter inom ramen för WTO.

(6)

Artikel 9.5 i grundförordningen måste därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska ersättas med följande:

”5.   En antidumpningstull ska på ett icke-diskriminerande sätt och med ett i varje enskilt fall lämpligt belopp införas på import av en produkt som, oavsett var den kommer ifrån, konstaterats vara dumpad och vålla skada, utom på import från de leverantörer vars åtaganden enligt denna förordning har godtagits.

I förordningen om införande av antidumpningsåtgärder ska den tillämpliga tullsatsen för varje leverantör anges, eller, om detta inte är praktiskt genomförbart, för varje berört leverantörsland. Leverantörer som är juridiskt åtskilda från andra leverantörer eller som är juridiskt åtskilda från staten får trots det betraktas som en enda enhet när tullsatsen fastställs. Vid tillämpningen av detta stycke får hänsyn tas till faktorer som förekomsten av strukturella eller organisatoriska kopplingar mellan leverantörerna och staten eller mellan leverantörerna sinsemellan, statens kontroll eller väsentliga inflytande på prissättning och produktion eller leverantörslandets ekonomiska struktur.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på alla undersökningar som inleds enligt förordning (EG) nr 1225/2009 efter den här förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 13 juni 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 maj 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 30 maj 2012.

(2)  WTO, överprövningsorganets rapport AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juli 2011. WTO, panelens rapport, WT/DS397/R, 3 december 2010.

(3)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.