ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.227.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 227

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
23 augusti 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 762/2012 av den 24 juli 2012 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Langres (SUB)]

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2012 av den 22 augusti 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 764/2012 av den 22 augusti 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/22/EU av den 22 augusti 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp DDA-karbonat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

 

2012/484/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 augusti 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Republiken Uruguay [delgivet med nr C(2012) 5704]  ( 1 )

11

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 742/2012 av den 16 augusti 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 219 av den 17.8.2012)

15

 

*

Rättelse till rådets genomförandebeslut 2012/478/Gusp av den 16 augusti 2012 om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 219 av den 17.8.2012)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 762/2012

av den 24 juli 2012

om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Langres (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 undersökt Frankrikes ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för beteckningen ”Langres” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1107/1996 (2).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till denna förordning godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s.1.

(3)  EUT C 247, 25.8.2011, s. 11.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3.   Ost

FRANKRIKE

Langres (SUB)


23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 763/2012

av den 22 augusti 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

91,2

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

93,9

CL

88,4

TR

95,0

UY

88,9

ZA

99,2

ZZ

93,1

0806 10 10

BA

61,1

CL

196,9

EG

199,0

TR

148,1

ZZ

151,3

0808 10 80

BR

88,1

CL

146,1

NZ

121,2

US

148,7

UY

68,3

ZA

107,8

ZZ

113,4

0808 30 90

AR

111,1

CN

61,3

TR

137,4

ZA

120,9

ZZ

107,7

0809 30

TR

163,7

ZZ

163,7

0809 40 05

BA

64,0

IL

106,3

ZZ

85,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 764/2012

av den 22 augusti 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 759/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 223, 21.8.2012, s. 53.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 23 augusti 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

38,09

0,00

1701 12 90 (1)

38,09

3,18

1701 13 10 (1)

38,09

0,00

1701 13 90 (1)

38,09

3,48

1701 14 10 (1)

38,09

0,00

1701 14 90 (1)

38,09

3,48

1701 91 00 (2)

44,19

4,21

1701 99 10 (2)

44,19

1,08

1701 99 90 (2)

44,19

1,08

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/22/EU

av den 22 augusti 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp DDA-karbonat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 januari 2007 erhöll Förenade kungariket en ansökan från Lonza, i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/8/EG, om att ta upp det verksamma ämnet DDA-karbonat i direktivets bilaga I, för användning i produkttyp 8, träskyddsmedel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG. DDA-karbonat fanns inte på marknaden som ett verksamt ämne i en biocidprodukt den dag som avses i artikel 34.1 i direktiv 98/8/EG.

(2)

Efter att ha genomfört en granskning lämnade Förenade kungariket den 11 november 2010 in en rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen.

(3)

Rapporten granskades av medlemsstaterna och kommissionen vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 2 mars 2012, och resultatet av granskningen infördes i en granskningsrapport.

(4)

Av utvärderingarna framgår att biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller DDA-karbonat kan väntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. DDA-karbonat för användning i produkttyp 8 bör därför tas upp i bilaga I till det direktivet.

(5)

Vissa potentiella användningsområden har inte utvärderats på unionsnivå. Exempelvis har användning av icke yrkesmässiga användare inte bedömts. Det är därför lämpligt att kräva att medlemsstaterna utvärderar de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för befolkningsgrupper och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå. Medlemsstaterna bör också, när de godkänner produkter, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att begränsa identifierade risker till acceptabla nivåer.

(6)

Mot bakgrund av de risker som identifierats för människors hälsa bör man för industriella användare kräva att säkra driftsrutiner fastställs och att produkter används med lämplig personlig skyddsutrustning, såvida det inte kan visas i ansökan om produktgodkännande att riskerna kan begränsas till en acceptabel nivå på andra sätt.

(7)

Mot bakgrund av de risker som identifierats för vatten- och landmiljö bör man kräva att industriell applicering sker inom ett inneslutet område eller på ett ogenomträngligt hårt underlag med invallning, att nybehandlat virke efter behandlingen lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag, och att spillvätska från appliceringen av produkter som används som träskyddsmedel och som innehåller DDA-karbonat samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

(8)

Oacceptabla risker för miljön har identifierats för situationer där trä behandlat med DDA-karbonat genom doppning är ständigt utsatt för väder och vind eller ofta utsatt för väta (användningsklass 3 enligt OECD:s definition (2)), och där trä behandlat med DDA-karbonat används för utomhuskonstruktioner nära eller ovanför vatten (”broscenariot” i användningsklass 3 enligt OECD:s definition (3)) eller är i kontakt med sötvatten (användningsklass 4b enligt OECD:s definition (4)). Man bör därför kräva att produkter inte godkänns för behandling av trä som är avsett för dessa användningsområden, om det inte lämnas uppgifter som visar att produkterna kommer att uppfylla kraven både i artikel 5 i direktiv 98/8/EG och i bilaga VI till samma direktiv, vid behov genom tillämpning av lämpliga riskbegränsande åtgärder.

(9)

Bestämmelserna i detta direktiv bör börja tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter av produkttyp 8 på unionsmarknaden som innehåller det verksamma ämnet DDA-karbonat behandlas likvärdigt, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(10)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG, så att medlemsstaterna ges möjlighet att sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet.

(11)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 februari 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  OECD:s dokumentserie om utsläppsscenarier, nr 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  Se fotnot 2.


BILAGA

Följande post ska läggas till i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”58

DDA-karbonat

Reaktionsmassa av N,N-didecyl-N,N-dimetylammoniumkarbonat och N,N-didecyl-N,N-dimetylammoniumbikarbonat

EG-nr: 451-900-9

CAS-nr: 894406-76-9

Torrvikt: 740 g/kg

1 februari 2013

Ej tillämpligt

31 januari 2023

8

Riskbedömningen på unionsnivå avsåg inte alla potentiella användningsområden. Vissa användningsområden, t.ex. användning av icke yrkesmässiga användare, uteslöts. När ansökan om godkännande av en produkt bedöms enligt artikel 5 och bilaga VI ska medlemsstaterna, om detta är relevant för den berörda produkten, utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för människor och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå.

Medlemsstaterna ska se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

1.

För industriella användare ska säkra driftsrutiner fastställas, och produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning, om det inte kan visas i ansökan om produktgodkännande att riskerna kan begränsas till en acceptabel nivå på andra sätt.

2.

På etiketter och säkerhetsdatablad (där sådana finns) för produkter som godkänts ska det anges att industriell applicering ska ske inom ett inneslutet område eller på ett ogenomträngligt hårt underlag med invallning, att nybehandlat virke efter behandling ska lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag, så att direkt läckage till mark eller vatten förhindras, och att spillvätska från appliceringen av produkten ska samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

3.

Produkter får inte godkännas för behandling av trä som kommer att vara i kontakt med sötvatten eller användas för utomhuskonstruktioner nära eller ovanför vatten, eller för behandling genom doppning av trä som kommer att vara ständigt utsatt för väder och vind eller ofta utsatt för väta, om det inte lämnas in uppgifter som visar att produkten kommer att uppfylla kraven i artikel 5 och bilaga VI, vid behov genom tillämpning av lämpliga riskbegränsande åtgärder.”


(1)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns utvärderingsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


BESLUT

23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 augusti 2012

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Republiken Uruguay

[delgivet med nr C(2012) 5704]

(Text av betydelse för EES)

(2012/484/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 25.6,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna föreskriva att överföring av personuppgifter till tredjeland endast får ske om landet i fråga garanterar en adekvat skyddsnivå och om medlemsstatens lagar, genom vilka andra bestämmelser i direktivet genomförs, efterlevs före överföringen.

(2)

Kommissionen kan fastställa att tredjeland har en adekvat skyddsnivå. I sådana fall får personuppgifter överföras från medlemsstaterna utan att några ytterligare garantier krävs.

(3)

Enligt direktiv 95/46/EG ska bedömningen av om skyddsnivån i ett tredjeland är adekvat ske på grundval av alla de förhållanden som har samband med en överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter, varvid särskild hänsyn ska tas till vissa för överföringen relevanta aspekter som anges i artikel 25 i direktivet.

(4)

Då sättet att se på frågan om uppgiftsskydd varierar mellan olika tredjeländer bör bedömningen av om skyddsnivån är adekvat genomföras, och beslut som grundar sig på artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fattas och verkställas, utan godtycklig eller obefogad diskriminering i förhållande till tredjeland eller mellan de tredjeländer där liknande förhållanden råder samt på ett sätt som säkerställer att det inte uppstår några dolda handelshinder, varvid hänsyn bör tas till Europeiska unionens nuvarande internationella åtaganden.

(5)

Uruguays författning från 1967 erkänner inte uttryckligen rätten till personlig integritet och skydd av personuppgifter. Förteckningen över grundläggande rättigheter är dock inte uttömmande eftersom det i artikel 72 i författningen föreskrivs att de rättigheter, skyldigheter och garantier som anges inte utesluter andra som är förbundna med den mänskliga naturen eller härrör från det republikanska styrelseskicket. Artikel 1 i lag nr 18.331 om skydd av personuppgifter och ”habeas data” av den 11 augusti 2008 (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de ”Habeas Data”) fastställer uttryckligen att ”rätten till skydd av personuppgifter är förbunden med människan och omfattas därför av artikel 72 i republikens författning”. I artikel 332 i författningen föreskrivs att tillämpningen av bestämmelser i författningen som innebär att enskildas rättigheter erkänns, eller att offentliga myndigheter tillerkänns rättigheter och skyldigheter, inte hindras av att närmare föreskrifter saknas, utan i stället får grundas på rättsliga principer i liknande lagstiftning, allmänna rättsregler och allmänt vedertagen doktrin.

(6)

Reglerna för skydd av personuppgifter i Uruguay bygger till stor del på direktiv 95/46/EG och fastställs i lag nr 18.331 om skydd av personuppgifter och ”habeas data” (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de ”Habeas Data”) av den 11 augusti 2008. Lagen omfattar fysiska och juridiska personer.

(7)

Denna lag kompletteras av dekret nr 414/009 av den 31 augusti 2009, som antogs för att klargöra flera aspekter av lagen och fastställa närmare föreskrifter för organisation, behörighet och funktion för den tillsynsmyndighet som övervakar skyddet av personuppgifter. I ingressen till dekretet påpekas att det nationella rättssystemet på detta område bör anpassas till det mest vedertagna, jämförbara regelverket, nämligen det som upprättats av de europeiska länderna genom direktiv 95/46/EG.

(8)

Uppgiftsskyddsbestämmelser återfinns också i vissa särskilda lagar som skapar och reglerar databaser, nämligen lagar om vissa offentliga register (officiella handlingar, industriell äganderätt och varumärken, personakter, fastighetsregister, gruvverksamhet eller kreditupplysning). Lag nr 18.331 gäller även för dessa lagar rörande de frågor som inte regleras i särlagstiftningen, i enlighet med artikel 332 i författningen.

(9)

De bestämmelser om uppgiftsskydd som tillämpas i Uruguay omfattar alla nödvändiga grundläggande principer som krävs för en adekvat skyddsnivå för fysiska personer, och innehåller även undantag och begränsningar som ska skydda viktiga allmänintressen. Dessa bestämmelser om uppgiftsskydd och undantagen följer principerna i direktiv 95/46/EG.

(10)

Tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd garanteras, dels genom administrativa och rättsliga medel, särskilt ”habeas data”, som ger den registrerade personen möjlighet att väcka talan mot en registeransvarig för att hävda sin rätt att få tillgång till, korrigera och radera uppgifter, dels genom oberoende kontroller via tillsynsmyndigheten, enheten för reglering och kontroll av personuppgifter (URCDP) som är behörig att utreda, ingripa och utfärda sanktioner i enlighet med artikel 28 i direktiv 95/46/EG, och som handlar helt oberoende. Vidare kan en berörd part begära rättslig prövning och ersättning för skada som orsakats av olaglig behandling av personuppgifter.

(11)

Dataskyddsmyndigheterna i Uruguay har lämnat förklaringar till och garantier för hur Uruguays lagstiftning ska tolkas och har även försäkrat att landets lagstiftning om uppgiftsskydd överensstämmer med denna tolkning. Uruguayanska dataskyddsmyndigheter har särskilt förklarat att, i enlighet med artikel 332 i författningen, tillämpas lag nr 18.331 även på särlagstiftning som skapar och reglerar specifika databaser i frågor som inte regleras i särlagstiftningen. De har också klargjort att lagen även är tillämplig på de fall som avses i artikel 9c i lag nr 18.331 och som tillåter behandling utan samtycke från den registrerade, med avseende på proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen, på rättigheterna för den registrerade och kontroller via tillsynsmyndigheten. Med hänsyn till öppenhetsprincipen har dataskyddsmyndigheterna i Uruguay meddelat att skyldigheten att förse den registrerade med nödvändig information gäller i samtliga fall. Angående rätten till tillgång har dataskyddsmyndigheterna klargjort att den registrerade endast behöver styrka sin identitet när begäran görs. De uruguayanska dataskyddsmyndigheterna har klargjort att undantagen från principen om internationell överföring som fastställs i artikel 23.1 i lag nr 18.331 inte innebär en bredare tillämpning än vad som föreskrivs i artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG.

(12)

Föreliggande beslut beaktar dessa förklaringar och försäkringar och är baserat på dem.

(13)

Republiken Uruguay är också en part i den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna (”Pact of San José de Costa Rica”) av den 22 november 1969, som trädde i kraft den 18 juli 1978 (3). I artikel 11 i denna konvention föreskrivs rätten till personlig integritet och i artikel 30 fastställs att inskränkningen av rätten till eller utövandet av de fri- och rättigheter som konventionen medger endast får göras med stöd i lagstiftningen som hänvisar till det allmänna bästa och endast i de syften som konventionens inskränkning avser (artikel 30). Vidare har Uruguay accepterat att den interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna har jurisdiktion. Vid det 1118:e mötet med ministrarnas företrädare i Europarådet den 6 juli 2011, inbjöd dessutom företrädarna Uruguay att ansluta sig till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS nr 108) och dess tilläggsprotokoll (ETS nr 118), efter ett positivt yttrande från den behöriga rådgivande kommittén (4).

(14)

Uruguay bör därför anses erbjuda en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG.

(15)

Detta beslut avser huruvida det skydd som Uruguay erbjuder är tillräckligt för att uppfylla kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG. Det påverkar inte andra villkor eller restriktioner av andra bestämmelser i direktivet om behandling av personuppgifter inom medlemsstaterna.

(16)

För att värna om öppenheten och ge behöriga myndigheter i medlemsstaterna möjlighet att garantera skyddet för enskilda vid behandling av deras personuppgifter, bör man ange vilka särskilda omständigheter som kan motivera ett avbrott i viss uppgiftsöverföring, trots att skyddsnivån har konstaterats vara adekvat.

(17)

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG. Denna övervakning ska inkludera bland annat Uruguays system för överföringar inom ramen för internationella avtal.

(18)

Den i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG inrättade arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter har yttrat sig positivt angående nivån på personuppgiftsskyddet, vilket har beaktats vid utarbetandet av föreliggande beslut (5).

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 31.1 i direktiv 95/46/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG ska Uruguay anses garantera en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

2.   Den behöriga tillsynsmyndigheten i Uruguay för tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd i Uruguay anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Behöriga myndigheter i medlemsstaterna får, utan att det påverkar deras befogenheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av de nationella bestämmelser som antagits enligt andra bestämmelser än artikel 25 i direktiv 95/46/EG, utöva sin behörighet att tills vidare avbryta uppgiftsöverföringar till en mottagare i Uruguay i syfte att skydda enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter om

a)

en behörig myndighet i Uruguay har fastställt att mottagaren bryter mot tillämpliga skyddsregler eller

b)

sannolikheten är stor att skyddsreglerna inte efterlevs, det finns rimliga skäl att anta att behöriga myndigheter i Uruguay inte vidtar eller kommer att vidta adekvata åtgärder i tid för att avgöra ärendet, fortsatt överföring skulle innebära en överhängande risk för att de registrerade lider allvarlig skada och de behöriga myndigheterna i medlemsstaten under omständigheterna har vidtagit rimliga åtgärder för att underrätta den instans i Uruguay som ansvarar för behandlingen och givit denna tillfälle att yttra sig.

2.   Överföringen ska återupptas så snart skyddsreglerna efterlevs och den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har underrättats om detta.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 2.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av tillsynsmyndigheter i Uruguay leder till att reglerna inte efterlevs.

3.   Där den information som insamlats enligt artikel 2 och punkterna 1 och 2 i denna artikel visar att någon av tillsynsmyndigheterna i Uruguay inte fullgör sin uppgift på ett verkningsfullt sätt, ska kommissionen underrätta den behöriga myndigheten i Uruguay om detta och vid behov framlägga förslag till bestämmelser i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att upphäva eller tills vidare avbryta tillämpningen av detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

Artikel 4

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka slutsatsen i artikel 1 i detta beslut om att det skydd som ges i Uruguay är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut senast tre månader efter det att beslutet har meddelats.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Vice ordförande


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Skrivelse av den 31 augusti 2011.

(3)  Amerikanska samarbetsorganisationen: OAS, fördragsserie nr 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html

(4)  Europarådet: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

(5)  Yttrande nr 6/2010 om skyddsnivån för personuppgifter i Republiken Uruguay. Tillgängligt på följande webbadress: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf


BILAGA

Den behöriga tillsynsmyndighet som det hänvisas till i artikel 1.2 i det här beslutet:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

Andes 1365, Piso 8

Tfn +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

Kontakt per e-post: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Klagomål online: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Internet: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx


Rättelser

23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/15


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 742/2012 av den 16 augusti 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

( Europeiska unionens officiella tidning L 219 av den 17 augusti 2012 )

På sidan 2, i bilagan, rad 1, spalten ”Datum för uppförande på förteckningen”, ska det

i stället för:

”16.8.2012”

vara:

”17.8.2012”.


23.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/15


Rättelse till rådets genomförandebeslut 2012/478/Gusp av den 16 augusti 2012 om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

( Europeiska unionens officiella tidning L 219 av den 17 augusti 2012 )

På sidan 22, bilagan, tabellen, under ”Datum för uppförande på förteckningen”, ska det

i stället för:

”16.8.2012”,

vara:

”17.8.2012”.