ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.224.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 224

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
21 augusti 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 748/2012

av den 3 augusti 2012

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artiklarna 5.5 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. Med anledning av nya ändringar bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Förordning (EG) nr 216/2008 fastställer gemensamma grundläggande krav som ska sörja för en hög och enhetlig nivå för civil luftfartssäkerhet och miljöskydd. Förordningen kräver att kommissionen antar nödvändiga tillämpningsföreskrifter för att garantera en enhetlig tillämpning. Den inrättar ”Europeiska byrån för luftfartssäkerhet” (nedan kallad byrån) som ska hjälpa kommissionen vid utarbetandet av sådana tillämpningsföreskrifter.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för att garantera luftvärdighet och miljömässig överensstämmelse hos luftfartsprodukter, delar och anordningar, som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008. Sådana krav och förfaranden ska fastställa villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla ifrågavarande certifikat.

(4)

Organisationer som arbetar med konstruktion och tillverkning av produkter, delar och anordningar ska uppfylla vissa tekniska krav för att visa att de har förmåga och möjlighet att uppfylla de förpliktelser som sammanhänger med deras rättigheter. Kommissionen ska fastställa föreskrifter som anger villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat som styrker att sådana krav är uppfyllda.

(5)

När åtgärder för fastställande av gemensamma grundläggande krav inom området för luftvärdighet antas ska kommissionen se till att de återspeglar teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfarenhet, beaktar världsomspännande erfarenhet från driften av luftfartyg och vetenskapliga och tekniska framsteg samt möjliggör omedelbar reaktion på fastställda orsaker till olyckor och allvarliga tillbud.

(6)

För att se till att gemensamma luftvärdighets- och miljökrav för luftfartsprodukter, delar och anordningar tillämpas enhetligt krävs att ett gemensamt förfarande följs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, och i tillämpliga fall av byrån, vid bedömningen av om dessa krav uppfylls. Byrån ska utarbeta specifikationer för certifiering och anvisningar för att främja att den nödvändiga enhetligheten vid tillsyn uppnås.

(7)

Det är nödvändigt att godkänna fortsatt giltighet hos certifikat som utfärdats innan förordning (EG) nr 1702/2003 trädde i kraft, i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 216/2008.

(8)

För att upprätthålla en hög och enhetlig nivå på luftfartssäkerheten i Europa är det nödvändigt att ändra kraven och förfarandena för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, i synnerhet för att utarbeta reglerna för påvisande av överensstämmelse med typcertifieringsgrund och miljöskyddskrav och för att införa möjligheten att välja att uppfylla senare standarder för ändringar av typcertifikat.

(9)

Principerna för och komplexiteten hos hjälpkraftsaggregat (APU) liknar principerna för och komplexiteten hos flygmotorer, och i vissa fall är APU-konstruktioner till och med härledda från motorkonstruktioner. Det behövs därför ändringar av bestämmelser om reparationer av hjälpkraftsaggregat för att återställa överensstämmelsen med reparationsprocessen för motorer.

(10)

För att icke-komplexa motordrivna luftfartyg, luftfartyg för rekreation och tillhörande produkter, delar och anordningar ska omfattas av åtgärder som står i proportion till deras enkla konstruktion och typ av verksamhet, samtidigt som en hög och enhetlig nivå för luftfartssäkerhet bibehålls i Europa, är det nödvändigt att ändra kraven och förfarandena för certifiering av sådana luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer och i synnerhet, för ägarna av ELA-luftfartyg (European Light Aircraft) under 2 000 kg (ELA2) eller under 1 200 kg (ELA1), att införa möjligheten att godkänna vissa icke-säkerhetskritiska delar för installation utan en EASA-blankett 1.

(11)

Byrån har utarbetat utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnat dem – som yttrandena nr 01/2009 om ”Möjlighet att avvika från luftvärdighetskoden vid konstruktionsändringar”, nr 02/2009 om ”Reparationer och konstruktionsändringar till European Technical Standard Order”, nr 01/2010 om ”Kapitel J DOA” och nr 01/2011 om ” ’ELA-förfarandet’ samt ’standardändringar och standardreparationer’ ” – till kommissionen i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, som inrättas genom artikel 65.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Denna förordning fastställer, i enlighet med artiklarna 5.5 och 6.3 i förordning (EG) nr 216/2008, gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för luftvärdighets- och miljöcertifiering av produkter, delar och anordningar som specificerar

a)

utfärdande av typcertifikat, begränsade typcertifikat, kompletterande typcertifikat och ändringar av dessa certifikat,

b)

utfärdande av luftvärdighetsbevis, begränsade luftvärdighetsbevis, flygtillstånd och intyg om auktoriserat underhåll,

c)

utfärdande av godkännande av underlag för reparation,

d)

uppfyllande av miljöskyddskrav,

e)

utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller),

f)

identifiering av produkter, delar och anordningar,

g)

certifiering av särskilda delar och anordningar,

h)

certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,

i)

utfärdande av luftvärdighetsdirektiv.

2.   I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   JAA: ett antal samverkande europeiska luftfartsmyndigheter (Joint Aviation Authorities).

b)   JAR: gemensamma luftfartsbestämmelser (Joint Aviation Requirements).

c)   Del 21: de bestämmelser och förfaranden för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt av konstruktions- och produktionsorganisationer som fastställs i bilaga I till denna förordning.

d)   Del M: de gällande bestämmelserna för fortsatt luftvärdighet som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008.

e)   huvudsaklig verksamhetsort: företagets huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

f)   artikel: varje del och anordning som används på civila luftfartyg.

g)   ETSO (European Technical Standard Order): en detaljerad luftvärdighetsspecifikation utfärdad av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) för att säkerställa uppfyllande av kraven i denna förordning som en minimistandard för angivna artiklars prestanda.

h)   EPA (European Part Approval): att EPA beviljats för en artikel innebär att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.

i)   ELA1-luftfartyg: följande bemannade luftfartyg (European Light Aircraft):

j)   ELA2-luftfartyg: följande bemannade luftfartyg (European Light Aircraft):

Statisk tyngd på maximalt 3 procent.

Ej dragkraftvektorstyrning (med undantag för omvänd dragkraft).

Konventionell och enkel utformning av konstruktion, manöversystem och ballonetsystem.

Ej servostyrda reglage.

Artikel 2

Certifiering av produkter, delar och anordningar

1.   Certifikat ska utfärdas för produkter, delar och anordningar på det sätt som anges i bilaga I (Del 21).

2.   Genom undantag från punkt 1 ska luftfartyg, inklusive varje installerad produkt, del och anordning, som inte är registrerade i en medlemsstat undantas från bestämmelserna i kapitel H och I i bilaga I (Del 21). De ska också undantas från bestämmelserna i kapitel P i bilaga I (Del 21), utom när en medlemsstat föreskriver identifikationsmärkning.

Artikel 3

Fortsatt giltighet för typcertifikat och tillhörande luftvärdighetsbevis

1.   För produkter som har ett typcertifikat, eller ett dokument som tillåter utfärdande av ett luftvärdighetsbevis, utfärdat före den 28 september 2003 av en medlemsstat, ska följande bestämmelser tillämpas:

a)

Produkten ska anses ha ett typcertifikat som utfärdats i enlighet med denna förordning när följande gäller:

i)

Typcertifieringsgrunden var

JAA:s typcertifieringsgrund, för produkter som har certifierats enligt JAA:s förfaranden, på det sätt som anges i deras JAA-datablad, eller

för andra produkter, den typcertifieringsgrund som anges i databladet för typcertifikatet från konstruktionsstaten, om konstruktionsstaten var

en medlemsstat, såvida inte byrån fastställer, med särskild hänsyn tagen till luftvärdighetskoder och driftserfarenheter, att sådana typcertifieringsgrunder inte tillgodoser en likvärdig säkerhetsnivå med den som krävs i förordning (EG) nr 216/2008 och i denna förordning, eller

en stat med vilken en medlemsstat hade slutit ett bilateralt luftvärdighetsavtal eller liknande enligt vilket sådana produkter har certifierats på grundval av denna konstruktionsstats luftvärdighetskoder, såvida inte byrån fastställer att sådana luftvärdighetskoder eller driftserfarenheter eller denna stats säkerhetssystem inte tillgodoser en likvärdig säkerhetsnivå med den som krävs i förordning (EG) nr 216/2008 och i denna förordning.

Byrån ska göra en första utvärdering av konsekvenser av bestämmelserna i andra strecksatsen för att avge ett yttrande till kommissionen som inbegriper eventuella ändringar av den här förordningen.

ii)

De miljöskyddskrav som fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen och som är tillämpliga för produkten.

iii)

De tillämpliga luftvärdighetsdirektiven var de som utgivits av konstruktionsstaten.

b)

Ett enskilt luftfartygs konstruktion som var registrerad i en medlemsstat före den 28 september 2003 ska anses ha godkänts i enlighet med denna förordning när

i)

dess grundläggande typkonstruktion var del av ett typcertifikat angivet i led a,

ii)

samtliga ändringar av denna grundläggande typkonstruktion, som inte innehavaren av typcertifikatet hade ansvar för, hade godkänts, och

iii)

de luftvärdighetsdirektiv som utfärdats eller antagits av registreringsmedlemsstaten före den 28 september 2003 var uppfyllda, inklusive varje ändring av konstruktionsstatens luftvärdighetsdirektiv som godtagits av registreringsmedlemsstaten.

2.   För produkter för vilka ett typcertifieringsförfarande pågick genom JAA eller en medlemsstat den 28 september 2003 gäller följande:

a)

Om en produkt är under certifiering i flera medlemsstater, ska det längst framskridna projektet användas som referens.

b)

Punkterna 21.A.15 a, b och c i bilaga I (Del 21) ska inte tillämpas.

c)

Genom undantag från punkt 21.A.17 a i bilaga I (Del 21), ska den typcertifieringsgrund användas som upprättats av JAA eller, i tillämpliga fall, av medlemsstaten på dagen för ansökan om godkännande.

d)

Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden ska anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla punkterna 21.A.20 a och b i bilaga I (Del 21).

3.   För produkter som har ett nationellt typcertifikat, eller motsvarande, och för vilka det av en medlemsstat utförda godkännandeförfarandet för en ändring inte avslutats då typcertifikatet måste vara fastställt i enlighet med denna förordning gäller följande:

a)

Om ett godkännandeförfarande pågår i flera medlemsstater ska det längst framskridna projektet användas som referens.

b)

Punkt 21.A.93 i bilaga I (Del 21) ska inte tillämpas.

c)

Den typcertifieringsgrund som upprättats av JAA eller, i tillämpliga fall, av medlemsstaten på dagen för ansökan om godkännande av ändring ska tillämpas.

d)

Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden ska anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla punkterna 21.A.103 a.2 och b i bilaga I (Del 21).

4.   För produkter som har ett nationellt typcertifikat, eller motsvarande, och för vilka godkännandeförfarandet för underlag för en större reparation pågår i en medlemsstat men ännu inte avslutats då typcertifikatet måste vara fastställt i enlighet med denna förordning, ska upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla punkt 21.A.433 a i bilaga I (Del 21).

5.   Ett luftvärdighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat och som intygar överensstämmelse med ett typcertifikat fastställt i enlighet med punkt 1 ska anses uppfylla villkoren i denna förordning.

Artikel 4

Fortsatt giltighet för kompletterande typcertifikat

1.   För kompletterande typcertifikat som utfärdats av en medlemsstat i enlighet med JAA-förfaranden eller tillämpliga nationella förfaranden och för ändringar av produkter, föreslagna av andra personer än innehavaren av produktens typcertifikat och som godkänts av en medlemsstat enligt tilllämpliga nationella förfaranden och när det kompletterande typcertifikatet eller ändringen ägde giltighet den 28 september 2003, ska det kompletterande typcertifikatet eller ändringen anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

2.   För kompletterande typcertifikat för vilka ett certifieringsförfarande pågick i en medlemsstat den 28 september 2003 i enlighet med tillämpliga JAA-förfaranden för kompletterande typcertifikat och för större ändringar av produkter, föreslagna av andra personer än innehavaren av typcertifikatet till den produkt för vilken ett certifieringsförfarande pågick i en medlemsstat den 28 september 2003 enligt tillämpliga nationella förfaranden gäller följande:

a)

Om ett certifieringsförfarande pågick i flera medlemsstater, ska det längst framskridna projektet användas som referens.

b)

Punkt 21.A.113 a och b i bilaga I (Del 21) ska inte tillämpas.

c)

Den typcertifieringsgrund som upprättats av JAA eller, i tillämpliga fall, av medlemsstaten på dagen för ansökan om det kompletterande typcertifikatet eller godkännandet av större ändringar ska tillämpas.

d)

Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden ska anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla punkt 21.A.115 a i bilaga I (Del 21).

Artikel 5

Fortsatt drift av vissa luftfartyg som är registrerade i medlemsstaterna

För ett luftfartyg som inte kan anses ha ett typcertifikat som utfärdats i enlighet med artikel 3.1 a i denna förordning och för vilket ett luftvärdighetsbevis har utfärdats av en medlemsstat innan förordning (EG) nr 1702/2003 började gälla i den medlemsstaten (4) och som var registrerat i den staten den dagen och fortfarande registrerat i en medlemsstat den 28 mars 2007 ska en kombination av följande anses utgöra de tillämpliga särskilda specifikationer för luftvärdighet som utfärdats i enlighet med denna förordning:

a)

Konstruktionsstatens datablad för typcertifikatet och datablad för typcertifikatet avseende buller, eller motsvarande, förutsatt att konstruktionsstaten har slutit en överenskommelse i enlighet med artikel 27.2 i förordning (EG) nr 216/2008 med byrån som omfattar den fortsatta luftvärdigheten för ett sådant luftfartygs konstruktion.

b)

De miljöskyddskrav som fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen och som är tillämpliga för ett sådant luftfartyg.

c)

Konstruktionsstatens obligatoriska information för fortsatt luftvärdighet.

Artikel 6

Fortsatt giltighet för certifikat avseende delar och anordningar

1.   Godkännande av delar och anordningar som utfärdats av en medlemsstat och som var giltiga den 28 september 2003 ska anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

2.   För delar och anordningar för vilka ett godkännande- eller tillståndsförfarande pågick i en medlemsstat den 28 september 2003 gäller följande:

a)

Om ett tillståndsförfarande pågick i flera medlemsstater, ska det längst framskridna projektet användas som referens.

b)

Punkt 21.A.603 i bilaga I (Del 21) ska inte tillämpas.

c)

De tillämpliga uppgiftskraven som fastställs i punkt 21.A.605 i bilaga I (Del 21) ska vara de som upprättats av den berörda medlemsstaten på dagen för ansökan om godkännandet eller tillståndet.

d)

Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs av den berörda medlemsstaten ska anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla punkt 21.A.606 b i bilaga I (Del 21).

Artikel 7

Flygtillstånd

De villkor som fastställdes av medlemsstaterna före den 28 mars 2007 när det gäller flygtillstånd eller andra luftvärdighetsbevis som har utfärdats för luftfartyg för vilka det inte har utfärdats något luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis enligt denna förordning ska anses fastställda i enlighet med denna förordning, såvida inte byrån före den 28 mars 2008 har fastställt att sådana villkor inte tillgodoser en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som krävs i förordning (EG) nr 216/2008 eller i denna förordning.

Artikel 8

Konstruktionsorganisationer

1.   En organisation som ansvarar för konstruktion av produkter, delar och anordningar eller för ändring eller reparation av dessa ska visa sin förmåga att uppfylla bestämmelserna i bilaga I (Del 21).

2.   Genom undantag från punkt 1 kan en organisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en icke-medlemsstat visa sin förmåga genom att inneha ett certifikat för berörd produkt, del och anordning som utfärdats av denna stat, under förutsättning att

a)

denna stat är densamma som konstruktionsstaten, och

b)

byrån har konstaterat att denna stats system inbegriper samma oberoende nivå av kontroll av överensstämmelse som föreskrivs i denna förordning, antingen genom ett likvärdigt system för organisationsgodkännande eller genom att denna stats behöriga myndighet direkt involveras.

3.   Godkännanden av konstruktionsorganisation som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med JAA-kraven och JAA-förfaranden och som är giltiga före den 28 september 2003 ska anses vara i överensstämmelse med denna förordning.

Artikel 9

Tillverkningsorganisationer

1.   En organisation som ansvarar för tillverkning av produkter, delar och anordningar ska visa sin förmåga att uppfylla bestämmelserna i bilaga I (Del 21).

2.   Genom undantag från punkt 1 kan en tillverkare som har sin huvudsakliga verksamhet i en icke-medlemsstat visa sin förmåga genom ett intyg för den berörda produkten, delen eller anordningen som utfärdats av denna stat, under förutsättning att

a)

denna stat är densamma som tillverkningsstaten, och

b)

byrån har konstaterat att denna stats system inbegriper samma oberoende nivå av kontroll av överensstämmelse som föreskrivs i denna förordning, antingen genom ett likvärdigt system av organisationsgodkännande eller genom att denna stats behöriga myndighet direkt involveras.

3.   Godkännanden av tillverkningsorganisation som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med JAA-kraven och JAA-förfaranden och som är giltiga före den 28 september 2003 ska anses vara i överensstämmelse med denna förordning.

Artikel 10

Byråns åtgärder

1.   Byrån ska utarbeta godtagbara sätt att uppfylla kraven som behöriga myndigheter, organisationer och personal kan använda för att visa att bestämmelserna i bilaga I (Del 21) till denna förordning är uppfyllda.

2.   De godtagbara sätten för att uppfylla kraven från byrån ska inte omfatta nya krav eller lägre krav än de som finns i bilaga I (Del 21) till denna förordning.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 54 och 55 i förordning (EG) nr 216/2008 ska de aktuella kraven i bilaga I (Del 21) till denna förordning anses vara uppfyllda utan ytterligare förevisning när byråns godtagbara sätt att uppfylla kraven används.

Artikel 11

Upphävande

Förordning (EG) nr 1702/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Se bilaga II.

(4)  För EU-15 den 28 september 2003, för EU-10 den 1 maj 2004 och för EU2 den 1 januari 2007.


BILAGA I

DEL 21

Certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Innehåll

21.1

Allmänt

AVSNITT A

TEKNISKA KRAV

KAPITEL A –

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.A.1

Tillämpningsområde

21.A.2

Åtagande av annan person än sökanden till eller innehavaren av ett certifikat

21.A.3A

Fel, störningar och defekter

21.A.3B

Luftvärdighetsdirektiv

21.A.4

Samordning mellan konstruktion och tillverkning

KAPITEL B –

TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.11

Tillämpningsområde

21.A.13

Villkor för ansökan

21.A.14

Visande av förmåga

21.A.15

Ansökan

21.A.16A

Luftvärdighetskoder

21.A.16B

Särskilda villkor

21.A.17

Typcertifieringsgrund

21.A.18

Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer

21.A.19

Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

21.A.20

Uppfyllande av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav

21.A.21

Utfärdande av typcertifikat

21.A.23

Utfärdande av begränsat typcertifikat

21.A.31

Typkonstruktion

21.A.33

Inspektion och prov

21.A.35

Flygprov

21.A.41

Typcertifikat

21.A.44

Innehavarens förpliktelser

21.A.47

Överlåtelse

21.A.51

Giltighetstid

21.A.55

Dokumentation

21.A.57

Handböcker

21.A.61

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –

ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.90A

Tillämpningsområde

21A.90B

Standardändringar

21.A.91

Klassificering av ändringar i typkonstruktion

21.A.92

Villkor för ansökan

21.A.93

Ansökan

21.A.95

Mindre ändringar

21.A.97

Större ändringar

21.A.101

Fastställande av tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav

21.A.103

Utfärdande av godkännande

21.A.105

Dokumentation

21.A.107

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.109

Förpliktelser och EPA-märkning

KAPITEL E –

KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21.A.111

Tillämpningsområde

21.A.112A

Villkor för ansökan

21.A.112B

Visande av förmåga

21.A.113

Ansökan om kompletterande typcertifikat

21.A.114

Uppfyllande av krav

21.A.115

Utfärdande av kompletterande typcertifikat

21.A.116

Överlåtelse

21.A.117

Ändringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

21.A.118A

Förpliktelser och EPA-märkning

21.A.118B

Giltighetstid

21.A.119

Handböcker

21.A.120

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

KAPITEL F –

TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.121

Tillämpningsområde

21.A.122

Villkor för ansökan

21.A.124

Ansökan

21.A.125A

Utfärdande av godkännandebrev

21.A.125B

Brister

21.A.125C

Giltighetstid

21.A.126

System för inspektion under produktionen

21.A.127

Prov: luftfartyg

21.A.128

Prov: motorer och propellrar

21.A.129

Tillverkarens förpliktelser

21.A.130

Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

KAPITEL G –

GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.131

Tillämpningsområde

21.A.133

Villkor för ansökan

21.A.134

Ansökan

21.A.135

Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

21.A.139

Kvalitetssystem

21.A.143

Verksamhetshandbok för tillverkning

21.A.145

Krav för godkännande

21.A.147

Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

21.A.148

Ändringar avseende verksamhetsplats

21.A.149

Överlåtelse

21.A.151

Villkor för godkännande

21.A.153

Ändringar i villkoren för godkännande

21.A.157

Undersökningar

21.A.158

Brister

21.A.159

Giltighetstid

21.A.163

Befogenheter

21.A.165

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL H –

LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.A.171

Tillämpningsområde

21.A.172

Villkor för ansökan

21.A.173

Klassificering

21.A.174

Ansökan

21.A.175

Språk

21.A.177

Ändring eller modifiering

21.A.179

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21.A.180

Inspektioner

21.A.181

Giltighetstid

21.A.182

Identifiering av luftfartyg

KAPITEL I –

MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.A.201

Tillämpningsområde

21.A.203

Villkor för ansökan

21.A.204

Ansökan

21.A.207

Ändring och modifiering

21.A.209

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21.A.210

Inspektioner

21.A.211

Giltighetstid

KAPITEL J –

GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION (DESIGN ORGANISATION APPROVAL, DOA)

21.A.231

Tillämpningsområde

21.A.233

Villkor för ansökan

21.A.234

Ansökan

21.A.235

Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

21.A.239

System för konstruktionssäkring

21.A.243

Uppgifter

21.A.245

Krav för godkännande

21.A.247

Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

21.A.249

Överlåtelse

21.A.251

Villkor för godkännande

21.A.253

Ändringar i villkoren för godkännande

21.A.257

Undersökningar

21.A.258

Brister

21.A.259

Giltighetstid

21.A.263

Befogenheter

21.A.265

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL K –

DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.301

Tillämpningsområde

21.A.303

Uppfyllande av tillämpliga krav

21.A.305

Godkännande av delar och anordningar

21.A.307

Godkännande av delar och anordningar för installation

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –

REPARATIONER

21.A.431A

Tillämpningsområde

21A.431B

Standardreparationer

21.A.432A

Villkor för ansökan

21.A.432B

Visande av förmåga

21.A.433

Underlag för reparation

21.A.435

Klassificering av reparationer

21.A.437

Utfärdande av godkännande av reparation

21.A.439

Tillverkning av reparationsdelar

21.A.441

Utförande av reparation

21.A.443

Begränsningar

21.A.445

Oreparerad skada

21.A.447

Dokumentation

21.A.449

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.451

Förpliktelser och EPA-märkning

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –

ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21.A.601

Tillämpningsområde

21.A.602A

Villkor för ansökan

21.A.602B

Visande av förmåga

21.A.603

Ansökan

21.A.604

ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

21.A.605

Krav på uppgifter

21.A.606

Utfärdande av ETSO-tillstånd

21.A.607

Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

21.A.608

Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

21.A.609

Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

21.A.610

Godkännande av avvikelse

21.A.611

Konstruktionsändringar

21.A.613

Dokumentation

21.A.615

Inspektion av byrån

21.A.619

Giltighetstid

21.A.621

Överlåtelse

KAPITEL P –

FLYGTILLSTÅND

21.A.701

Tillämpningsområde

21.A.703

Villkor för ansökan

21.A.705

Behörig myndighet

21.A.707

Ansökan om flygtillstånd

21.A.708

Flygförhållanden

21.A.709

Ansökan om godkännande av flygförhållanden

21.A.710

Godkännande av flygförhållanden

21.A.711

Utfärdande av ett flygtillstånd

21.A.713

Ändringar

21.A.715

Språk

21.A.719

Överlåtelse

21.A.721

Inspektioner

21.A.723

Giltighetstid

21.A.725

Förnyande av flygtillstånd

21.A.727

Flygtillståndsinnehavarens förpliktelser

21.A.729

Dokumentation

KAPITEL Q –

IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.801

Identifiering av produkter

21.A.803

Hantering av identifieringsuppgifter

21.A.804

Identifiering av delar och anordningar

21.A.805

Identifiering av kritiska delar

21.A.807

Identifiering av ETSO-artiklar

AVSNITT B

FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A –

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.B.5

Tillämpningsområde

21.B.20

Den behöriga myndighetens förpliktelser

21.B.25

Krav på den behöriga myndighetens organisation

21.B.30

Dokumenterade förfaranden

21.B.35

Ändringar i organisation och förfaranden

21.B.40

Konfliktlösning

21.B.45

Rapportering/samordning

21.B.55

Dokumentation

21.B.60

Luftvärdighetsdirektiv

KAPITEL B –

TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –

ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL E –

KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL F –

TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.120

Undersökning

21.B.125

Brister

21.B.130

Utfärdande av godkännandebrev

21.B.135

Erkännande av godkännandebrev

21.B.140

Ändring av godkännandebrev

21.B.145

Begränsning, upphävande och återkallande av godkännandebrev

21.B.150

Dokumentation

KAPITEL G –

GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.220

Undersökning

21.B.225

Brister

21.B.230

Utfärdande av certifikat

21.B.235

Fortsatt övervakning

21.B.240

Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

21.B.245

Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

21.B.260

Dokumentation

KAPITEL H –

LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.B.320

Undersökning

21.B.325

Utfärdande av luftvärdighetsbevis

21.B.326

Luftvärdighetsbevis

21.B.327

Begränsat luftvärdighetsbevis

21.B.330

Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis och begränsade luftvärdighetsbevis

21.B.345

Dokumentation

KAPITEL I –

MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.B.420

Undersökning

21.B.425

Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

21.B.430

Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

21.B.445

Dokumentation

KAPITEL J –

GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

KAPITEL K –

DELAR OCH ANORDNINGAR

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –

REPARATIONER

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –

ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

KAPITEL P –

FLYGTILLSTÅND

21.B.520

Undersökning

21.B.525

Utfärdande av flygtillstånd

21.B.530

Återkallande av flygtillstånd

21.B.545

Dokumentation

KAPITEL Q –

IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

Tillägg

Tillägg I –

EASA-blankett 1 – Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Authorised release Certificate)

Tillägg II –

EASA-blankett 15a – Granskningsbevis avseende luftvärdighet (Airworthiness Review Cerrtificate)

Tillägg III –

EASA-blankett 20a – Flygtillstånd (Permit to fly)

Tillägg IV –

EASA-blankett 20b – Flygtillstånd (som har utfärdats av godkända organisationer) (Permit to Fly [issued by approved organisations])

Tillägg V –

EASA-blankett 24 – Begränsat luftvärdighetsbevis (Restricted Certificate of Airworthiness)

Tillägg VI –

EASA-blankett 25 – Luftvärdighetsbevis (Certificate of Airworthiness)

Tillägg VII –

EASA-blankett 45 – Miljövärdighetsbevis (buller) (Noise Certificate)

Tillägg VIII –

EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (Aircraft Statement of Conformity)

Tillägg IX –

EASA-blankett 53 – Underhållsintyg (Certificate of Release to Service)

Tillägg X –

EASA-blankett 55 – Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation (Production Organisation Approval Certificate)

Tillägg XI –

EASA-blankett 65 – Godkännandebrev (Tillverkning utan godkännande av tillverkningsorganisation) (Letter of Agreement for production without production organization approval)

21.1   Allmänt

I bilaga I (Del 21) avses med ”behörig myndighet”

a)

för organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat, den myndighet som utsetts av denna medlemsstat eller byrån om medlemsstaten begärt detta, eller

b)

för organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet i ett tredjeland, byrån.

AVSNITT A

TEKNISKA KRAV

KAPITEL A –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.A.1   Tillämpningsområde

I detta avsnitt fastställs allmänna bestämmelser gällande rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, ett certifikat som utfärdats eller ska utfärdas i enlighet med detta avsnitt.

21.A.2   Åtagande av annan person än sökanden till eller innehavaren av ett certifikat

De åtgärder och förpliktelser som innehavaren av, eller sökanden till, ett certifikat för en produkt, del eller anordning ska ta på sig i enlighet med detta avsnitt kan utföras av en annan fysisk eller juridisk person på hans eller hennes vägnar, förutsatt att innehavaren av, eller sökanden till, detta certifikat kan visa att han eller hon har slutit en överenskommelse med den andra personen som garanterar att innehavarens ansvar fullgörs och kommer att fullgöras på ett riktigt sätt.

21.A.3A   Fel, störningar och defekter

a)

System för insamling, undersökning och analys av data.

Innehavaren av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd (European Technical Standard Order), godkännande av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning ska ha ett system för insamling, undersökning och analys av rapporter och information om fel, störningar, defekter eller andra händelser som orsakar eller kan orsaka negativa effekter på den fortsatta luftvärdigheten hos den produkt, del eller anordning som omfattas av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, ETSO-tillståndet, godkännandet av större reparation eller varje annat relevant godkännande som anses vara utfärdat enligt denna förordning. Information om detta system ska göras tillgänglig till samtliga kända operatörer som använder produkten, delen eller anordningen och, på begäran, till alla personer som är behöriga enligt andra relaterade tillämpningsföreskrifter.

b)

Rapportering till byrån

1.

Innehavaren av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd, godkännande av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning ska till byrån rapportera alla fel, störningar, defekter samt andra händelser som han eller hon är medveten om angående produkter, delar, eller anordningar som omfattas av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikat, ETSO-tillståndet, godkännandet av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning och som har orsakat eller kan orsaka en risksituation.

2.

Dessa rapporter ska upprättas i den form och på det sätt som fastställts av byrån, så snart som möjligt och i alla händelser inte senare än 72 timmar efter identifiering av den möjliga risksituationen, om inte särskilda omständigheter förhindrar detta.

c)

Undersökning av rapporterade händelser

1.

När en händelse som rapporterats enligt led b eller enligt punkterna 21.A.129 f.2 eller 21.A.165 f.2 har orsakats av en bristfällig konstruktion eller en tillverkningsbrist, ska innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning, eller tillverkaren, enligt vad som är tillämpligt, undersöka orsaken till bristen och till byrån rapportera resultaten av hans eller hennes undersökning samt eventuella åtgärder som han eller hon vidtar eller har för avsikt att vidta för att korrigera denna brist.

2.

Om byrån anser att en åtgärd fordras för att korrigera bristen, ska innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning, eller tillverkaren enligt vad som är tillämpligt, inkomma med relevanta uppgifter till byrån.

21.A.3B   Luftvärdighetsdirektiv

a)

Ett luftvärdighetsdirektiv är ett dokument utfärdat eller antaget av byrån, vilket föreskriver åtgärder som ska vidtas i ett luftfartyg för att återställa en acceptabel säkerhetsnivå, när bevis finns som visar att detta luftfartygs säkerhetsnivå annars kan äventyras.

b)

Byrån ska utfärda ett luftvärdighetsdirektiv när

1.

byrån har fastställt att en risksituation föreligger i ett luftfartyg, som ett resultat av en brist i luftfartyget, eller i en motor, propeller, del eller anordning som är installerad i detta luftfartyg, och

2.

denna risksituation kan väntas förekomma eller utvecklas i andra luftfartyg.

c)

När byrån måste utfärda ett luftvärdighetsdirektiv för att korrigera den risksituation som anges i led b, eller för att kräva att en inspektion genomförs, ska innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning

1.

föreslå lämplig korrigerande åtgärd eller erforderliga inspektioner, eller bådadera, och inkomma med uppgifter om dessa förslag till byrån för godkännande,

2.

efter det att byrån har godkänt de förslag som anges i led 1, göra lämpliga beskrivande uppgifter och utförandeinstruktioner tillgängliga för alla kända operatörer eller innehavare av produkten, delen eller anordningen och, på begäran, för alla personer som måste uppfylla luftvärdighetsdirektivet.

d)

Ett luftvärdighetsdirektiv ska innehålla åtminstone följande information:

1.

En identifiering av risksituationen.

2.

En identifiering av det berörda luftfartyget.

3.

Den erforderliga åtgärden eller de erforderliga åtgärderna.

4.

Den tid inom vilken de erforderliga åtgärderna ska vara utförda.

5.

Datum för ikraftträdande.

21.A.4   Samordning mellan konstruktion och tillverkning

Varje innehavare av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd, godkännande av ändring av typkonstruktion eller godkännande av underlag för reparation, ska samarbeta med tillverkningsorganisationen på det sätt som är nödvändigt för att garantera att

a)

konstruktion och tillverkning på ett tillfredsställande sätt samordnas i enlighet med punkt 21.A.122, punkt 21.A.133 eller punkt 21.A.165 c.2 enligt vad som är tillämpligt, och

b)

att produktens, delens eller anordningens fortsatta luftvärdighet på ett korrekt sätt stöds.

KAPITEL B –   TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.11   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av typcertifikat för produkter och begränsade typcertifikat för luftfartyg, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa certifikat.

21.A.13   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa sin förmåga i överensstämmelse med punkt 21.A.14, ska vara berättigad att ansöka om ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

21.A.14   Visande av förmåga

a)

Varje organisation som ansöker om ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i överensstämmelse med kapitel J.

b)

Genom undantag från led a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i bilaga I (Del 21), när produkten är en av följande:

1.

Ett ELA2-luftfartyg.

2.

En motor eller propeller som är installerad i ett ELA2-luftfartyg.

3.

En kolvmotor.

4.

En fast eller justerbar propeller.

c)

Genom undantag från led a kan en sökande välja att visa sin förmåga genom att förse byrån med det certifieringsprogram som krävs enligt punkt 21.A.20 b när produkten är en av följande:

1.

Ett ELA1-luftfartyg.

2.

En motor eller propeller som är installerad i ett ELA1-luftfartyg.

21.A.15   Ansökan

a)

En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat ska göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b)

En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat för luftfartyg ska åtföljas av en ritning där luftfartyget i fråga visas i tre vyer och av preliminära grundläggande uppgifter, inklusive föreslagna operativa egenskaper och begränsningar.

c)

En ansökan om typcertifikat för en motor eller propeller ska åtföljas av en sammanställningsritning, en beskrivning av konstruktionsegenskaperna, operativa egenskaper och föreslagna operativa begränsningar för motorn eller propellern.

21.A.16A   Luftvärdighetskoder

I enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 216/2008 ska byrån utfärda luftvärdighetskoder som en standardmetod för att påvisa produkters, delars och anordningars uppfyllande av de grundläggande kraven i bilaga I (Del 21) till förordning (EG) nr 216/2008. Bestämmelserna ska vara tillräckligt utförliga och specifika för att ange för sökande de villkor enligt vilka certifikat kommer att utfärdas.

21.A.16B   Särskilda villkor

a)

Byrån ska föreskriva särskilda utförliga tekniska specifikationer, kallade särskilda villkor, för en produkt, om den tillhörande luftvärdighetskoden inte innehåller tillfredsställande eller passande säkerhetsnormer för produkten, då

1.

produkten har nya eller ovanliga konstruktionsegenskaper jämfört med den konstruktionspraxis på vilken tillämplig luftvärdighetskod grundas, eller

2.

produktens planerade användning är okonventionell, eller

3.

erfarenheter av andra, liknande produkter i bruk eller av produkter med liknande konstruktionsegenskaper har visat att risksituationer kan uppstå.

b)

De särskilda villkoren innehåller sådana säkerhetsnormer som byrån anser vara nödvändiga för att upprätta en säkerhetsnivå som är likvärdig den som fastställs i tillämplig luftvärdighetskod.

21.A.17   Typcertifieringsgrund

a)

Den typcertifieringsgrund som ska meddelas för utfärdande av typcertifikat eller begränsade typcertifikat ska bestå av

1.

tillämplig luftvärdighetskod, fastställd av byrån, som är i kraft vid tidpunkten för ansökan om certifikatet, om inte

i)

något annat anges av byrån, eller

ii)

uppfyllande av certifieringsspecifikationer i senare ändringar väljs av sökanden eller krävs av byrån enligt led c eller d,

2.

varje särskilt villkor som föreskrivs i överensstämmelse med punkt 21.A.16B a.

b)

En ansökan om typcertifiering av stora flygplan eller stora rotorluftfartyg ska vara giltig under fem år och en ansökan om alla andra typcertifikat ska vara giltig under tre år, om inte en sökande vid ansökningstillfället visar att hans eller hennes produkt kräver en längre tid för konstruktion, utveckling och provning, och om byrån godkänner en längre tidsrymd.

c)

Om ett typcertifikat inte har utfärdats, eller det står klart att ett typcertifikat inte kommer att utfärdas inom den tidsgräns som fastställts i led b, kan sökanden

1.

inkomma med en ny ansökan om typcertifikat och uppfylla alla de bestämmelser i led a som är tillämpliga för en första ansökan, eller

2.

ansöka om en förlängning av den ursprungliga ansökan och uppfylla de tillämpliga luftvärdighetskoder som var giltiga vid ett datum som den sökande väljer, dock inte tidigare än det datum som föregår datumet för utfärdande av typcertifikatet med den tidsrymd som fastställs i led b för den ursprungliga ansökan.

d)

Om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation i en ändring av de luftvärdighetskoder som träder i kraft efter det att ansökan om typcertifikat har lämnats in, ska denne även uppfylla kraven i eventuella andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt sammanhörande.

21.A.18   Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer

a)

De tillämpliga bullerkraven för utfärdande av typcertifikat för luftfartyg föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1 i bilaga 16, Volym I, Del II till Chicagokonventionen:

1.

för underljudsjetplan, i volym I, del II, kapitel 2, 3 och 4, enligt vad som är tillämpligt,

2.

för propellerdrivna flygplan, i volym I, del II, kapitel 3, 4, 5, 6 och 10, enligt vad som är tillämpligt,

3.

för helikoptrar, i volym I, del II, kapitel 8 och 11, enligt vad som är tillämpligt, och

4.

för överljudsflygplan, i volym I, del II, kapitel 12, enligt vad som är tillämpligt.

b)

De tillämpliga utsläppskraven för utfärdande av typcertifikat för luftfartyg och motor föreskrivs i bilaga 16 till Chicagokonventionen:

1.

för förhindrande av avsiktligt utsläpp av bränsleångor, i volym II, del II, kapitel 2,

2.

för utsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i underljudshastigheter, i volym II, del III, kapitel 2, och

3.

för utsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i överljudshastigheter, i volym II, del III, kapitel 3.

c)

Byrån ska i överensstämmelse med artikel 19 i förordning (EG) nr 216/2008 utfärda certifieringsspecifikationer som anger godtagbara sätt för att påvisa uppfyllande av de krav som rör buller och utsläpp som fastlagts i leden a och b.

21.A.19   Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

Varje fysisk eller juridisk person som föreslår en ändring av en produkt ska ansöka om ett nytt typcertifikat om byrån finner att ändringen av konstruktion, effekt, dragkraft, eller massa är så omfattande att det krävs en i stort sett en fullständig undersökning av uppfyllande av tillämpliga typcertifieringsgrunder.

21.A.20   Uppfyllande av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav

a)

Sökande till ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat ska påvisa uppfyllande av den tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven och förelägga byrån de metoder genom vilka sådan överensstämmelse har visats.

b)

Sökanden ska till byrån överlämna ett certifieringsprogram som närmare beskriver metoderna för påvisande av överensstämmelse. Detta dokument ska vid behov uppdateras under certifieringsförfarandet.

c)

Sökanden ska styrka överensstämmelsen i dokument om uppfyllande i enlighet med det certifieringsprogram som fastställts enligt led b.

d)

Sökanden ska försäkra att han eller hon uppfyller tillämpliga krav i typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav, i enlighet med det certifieringsprogram som fastställts enligt led b.

e)

När sökanden innehar ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation, ska den försäkran som anges i led d göras i enlighet med bestämmelserna i kapitel J.

21.A.21   Utfärdande av typcertifikat

Sökanden ska vara berättigad att få ett typcertifikat för en produkt utfärdat av byrån efter att

a)

ha visat sin förmåga i överensstämmelse med punkt 21.A.14,

b)

ha inkommit med den försäkran som anges i punkt 21.A.20 d, och

c)

har visat att

1.

den produkt som ska certifieras uppfyller de tillämpliga krav i typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven som fastlagts i överensstämmelse med punkterna 21.A.17 och 21.A.18,

2.

varje luftvärdighetsbestämmelse som inte uppfylls kompenseras av faktorer som ger en motsvarande säkerhetsnivå,

3.

ingen funktion eller egenskap gör den osäker för de användningssätt som certifieringen gäller, och

4.

den som ansöker om ett typcertifikat uttryckligen förklarat att de är beredda att uppfylla punkt 21.A.44,

d)

när det gäller ett typcertifikat för luftfartyg ska motorn eller propellern, eller bådadera, om de är installerade i luftfartyget ha ett typcertifikat som är utfärdat eller fastställt i överensstämmelse med denna förordning.

21.A.23   Utfärdande av begränsat typcertifikat

a)

För ett luftfartyg som inte uppfyller bestämmelserna i punkt 21.A.21 c ska sökanden vara berättigad att få ett begränsat typcertifikat utfärdat av byrån efter att

1.

ha uppfyllt kraven i den lämpliga typcertifieringsgrund som är fastlagd av byrån och som garanterar en tillfredsställande säkerhet för den avsedda användningen av luftfartyget samt tillämpliga miljöskyddskrav,

2.

uttryckligen ha förklarat att han eller hon är beredd att uppfylla punkt 21.A.44.

b)

Den motor eller propeller, eller båda, som är installerade i luftfartyget, ska

1.

ha ett typcertifikat som är utfärdat eller fastställt i överensstämmelse med denna förordning, eller

2.

ha visats uppfylla de certifieringsspecifikationer som är nödvändiga för att garantera att säker flygning med luftfartyget.

21.A.31   Typkonstruktion

a)

Typkonstruktionen ska bestå av följande:

1.

De ritningar och specifikationer, samt en förteckning över dessa ritningar och specifikationer, som är nödvändiga för att definiera produktens konfiguration och konstruktionsegenskaper, vilka har visats uppfylla tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav.

2.

Information om material och processer samt om tillverknings- och monteringsmetoder för produkten som är nödvändig för att garantera produktens överensstämmelse med gällande krav.

3.

Ett godkänt avsnitt om luftvärdighetsbegränsningar i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, i enlighet med vad som fastställs i de tillämpliga luftvärdighetskoderna.

4.

Alla andra uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt att genom jämförelse fastställa luftvärdighet samt egenskaper gällande buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser (där så är tillämpligt) för senare produkter av samma typ.

b)

Varje typkonstruktion ska identifieras på ett tillfredsställande sätt.

21.A.33   Inspektion och prov

a)

Sökanden ska utföra alla inspektioner och prov som är nödvändiga för att visa att tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls.

b)

Innan varje prov som fordras i led a genomförs, ska sökanden ha fastställt följande:

1.

För provexemplaret:

i)

Att material och förfaranden på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med specifikationerna för den föreslagna typkonstruktionen.

ii)

Att produktens delar på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med ritningarna i den föreslagna typkonstruktionen.

iii)

Att tillverkningssätt, konstruktion och montering på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med de som anges i den föreslagna typkonstruktionen.

2.

Att provutrustningen och all mätutrustning som används för proven lämpar sig för proven och är riktigt kalibrerad.

c)

Sökanden ska tillåta byrån att utföra varje inspektion som behövs för att kontrollera att led b uppfylls.

d)

Sökanden ska tillåta byrån att granska alla rapporter och genomföra alla inspektioner och att utföra eller närvara vid alla flyg- och markprov som är nödvändiga för att kontrollera giltigheten för uppfyllandeförsäkran som har lämnats in av sökanden i enlighet med punkt 21.A.20 d och för att fastställa att inga funktioner eller egenskaper gör produkten osäker för den användning för vilken certifiering begärs.

e)

För prov utförda eller bevittnade av byrån enligt led d

1.

ska sökanden till byrån inkomma med en försäkran om uppfyllande av led b, och

2.

får ingen ändring göras av en produkt, del eller anordning som hänför sig till provet och som skulle påverka uppfyllandeförsäkran under tiden mellan påvisandet av uppfyllande av led b och den tidpunkt när den läggs fram för byrån för provning.

21.A.35   Flygprov

a)

Flygprov i syfte att erhålla ett typcertifikat ska genomföras i överensstämmelse med de villkor för sådan flygprovning som anges av byrån.

b)

Sökanden ska genomföra alla flygprov som byrån anser vara nödvändiga

1.

för att fastställa att tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls, och

2.

för att med en rimlig grad av visshet avgöra att luftfartyget, dess delar och anordningar är pålitliga och fungerar korrekt för luftfartyg som ska certifieras i enlighet med bilaga I (Del 21), förutom för

i)

segelflygplan och motordrivna segelflygplan,

ii)

ballonger och luftskepp som definieras i ELA1 eller ELA2,

iii)

flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på 2 722 kg eller mindre.

c)

(Reserverad)

d)

(Reserverad)

e)

(Reserverad)

f)

De flygprov som föreskrivs i led b.2 ska inbegripa följande:

1.

För luftfartyg med turbinmotorer av en typ som inte tidigare har använts i ett typcertifierat luftfartyg, minst 300 timmars driftstid med en full uppsättning motorer som överensstämmer med ett typcertifikat.

2.

För alla andra luftfartyg, minst 150 timmars driftstid.

21.A.41   Typcertifikat

Både typcertifikatet och det begränsade typcertifikatet anses inbegripa typkonstruktionen, de operativa begränsningarna, databladet för typcertifikatet avseende luftvärdighet och utsläpp, tillämplig typcertifieringsgrund och de tillämpliga miljöskyddskrav enligt vilka byrån dokumenterar uppfyllelse, samt eventuella andra villkor eller begränsningar som föreskrivs för produkten i tillämpliga certifikationsspecifikationer och miljöskyddskrav. Luftfartygets typcertifikat och begränsade typcertifikat innehåller båda dessutom typcertifikatets datablad avseende buller. Databladet för motorns typcertifikat innehåller protokollet över uppfyllelse av utsläppskrav.

21.A.44   Innehavarens förpliktelser

Varje innehavare av ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat ska

a)

ta på sig de förpliktelser som fastlagts i punkterna 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 och 21.A.61 och för detta ändamål fortsätta att uppfylla kvalifikationskraven för att vara berättigad att ansöka i enlighet med punkt 21.A.14, och

b)

specificera märkningen i enlighet med kapitel Q.

21.A.47   Överlåtelse

Ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat kan endast överlåtas till en fysisk eller juridisk person som kan ta på sig de förpliktelser som föreskrivs i punkt 21.A.44, och som, för detta ändamål, har visat sin förmåga att kvalificera sig enligt kriterierna i punkt 21.A.14.

21.A.51   Giltighetstid

a)

Ett typcertifikat och ett begränsat typcertifikat ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. De ska fortsatt vara giltiga förutsatt att

1.

innehavaren fortsatt uppfyller bilaga I (Del 21), och

2.

certifikatet inte har återlämnats eller återkallats enligt de tillämpliga administrativa förfaranden som byrån fastställt.

b)

Då typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet återlämnas eller återkallas ska de lämnas tillbaka till byrån.

21.A.55   Dokumentation

All relevant konstruktionsinformation samt alla relevanta ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsprotokoll för den provade produkten, ska av innehavaren av typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet hållas tillgänglig för byrån samt bevaras för att erbjuda den information som är nödvändig för att garantera produktens fortsatta luftvärdighet och att tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls.

21.A.57   Handböcker

Innehavaren av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat ska framställa, underhålla och uppdatera original av alla de handböcker som krävs av den för produkten tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven, samt på begäran lämna kopior till byrån.

21.A.61   Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a)

Innehavaren av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat ska förse varje känd ägare av ett eller flera luftfartyg, motor eller propeller med minst en uppsättning kompletta instruktioner för fortsatt luftvärdighet, vilka ska inbegripa beskrivande data och utförandeinstruktioner som har utarbetats i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa ska överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa instruktioner tillgängliga för varje annan person som ska uppfylla något av villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i bruk, men ska finnas tillgängliga innan någon av produkterna uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b)

Därutöver ska ändringar till instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder produkten samt på begäran göras tillgängliga för varje person som ska uppfylla någon av dessa instruktioner. Ett program som visar hur ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras ska lämnas till byrån.

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –   ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.90A   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av ändringar i typkonstruktioner och typcertifikat, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa godkännanden. I detta kapitel definieras också standardändringar som inte omfattas av ett godkännandeförfarande enligt detta kapitel. I detta kapitel inbegriper hänvisning till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.

21A.90B   Standardändringar

a)

Standardändringar är ändringar i en typkonstruktion

1.

som avser

i)

flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på högst 5 700 kg,

ii)

rotorluftfartyg med en maximal startmassa (MTOM) på högst 3 175 kg,

iii)

segelflygplan, motordrivna segelflygplan, ballonger och luftfartyg i enlighet med definitionen i ELA1 eller ELA2,

2.

som följer konstruktionsdata i certifieringsspecifikationer som har utfärdats av byrån och som innehåller godtagbara metoder, tekniker och tillvägagångssätt för genomförande och identifiering av standardändringar, inklusive tillhörande anvisningar för fortsatt luftvärdighet, och

3.

som inte är i strid med typcertifikatinnehavarnas data.

b)

Punkterna 21.A.91–21A.109 är inte tillämpliga på standardändringar.

21.A.91   Klassificering av ändringar i typkonstruktion

Ändringar i typkonstruktion klassificeras som mindre eller större. En ”mindre ändring” är en som inte har någon väsentlig inverkan på vikt, balans, strukturell styrka, pålitlighet, operativa egenskaper, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser, eller andra egenskaper som påverkar produktens luftvärdighet. Utan förfång för punkt 21.A.19, är alla andra ändringar ”större ändringar” i enlighet med detta kapitel. Större och mindre ändringar ska godkännas i överensstämmelse med punkt 21.A.95 eller punkt 21.A.97, enligt vad som är lämpligt, och ska identifieras på ett korrekt sätt.

21.A.92   Villkor för ansökan

a)

Endast innehavaren av typcertifikatet får ansöka om godkännande av en större ändring i en typkonstruktion i enlighet med detta kapitel; alla andra sökande till en större ändring i en typkonstruktion ska göra detta i enlighet med kapitel E.

b)

Varje fysisk eller juridisk person får ansöka om godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion enligt detta kapitel.

21.A.93   Ansökan

En ansökan om godkännande av ändring i en typkonstruktion ska ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån och ska inbegripa följande:

a)

En beskrivning av ändringen, i vilken identifieras

1.

alla delar av typkonstruktionen och de godkända handböckerna som påverkas av ändringen,

2.

de certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav som ändringen är avsedd att uppfylla i överensstämmelse med punkt 21.A.101.

b)

Identifiering av eventuella nya undersökningar som behövs för att visa att den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav.

21.A.95   Mindre ändringar

Mindre ändringar i en typkonstruktion ska klassificeras och godkännas av antingen

a)

byrån, eller

b)

en på vederbörligt sätt godkänd konstruktionsorganisation, genom tillämpning av ett förfarande som överenskommits med byrån.

21.A.97   Större ändringar

a)

Den som ansöker om godkännande av en större ändring ska

1.

till byrån inkomma med bestyrkande uppgifter tillsammans med alla nödvändiga beskrivande uppgifter som ska inkluderas i typkonstruktionen,

2.

visa att den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav, i enlighet med vad som anges i punkt 21.A.101,

3.

uppfylla kraven i punkterna 21A.20 b, c och d, och

4.

då sökanden innehar ett korrekt godkännande av konstruktionsorganisation, ge försäkran enligt punkt 21.A.20 d i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel J,

5.

uppfylla kraven i punkt 21.A.33 och, när så är tillämpligt, punkt 21.A.35.

b)

Ett godkännande av en större ändring i en typkonstruktion är begränsat till den (de) särskilda konfiguration(er) i typkonstruktionen på vilken (vilka) ändring sker.

21.A.101   Fastställande av tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav

a)

En sökande till en ändring av ett typcertifikat ska visa att den modifierade produkten uppfyller den luftvärdighetskod som är tillämplig för den modifierade produkten och som gäller den dag ansökan om ändringen görs, om inte uppfyllande av certifieringsspecifikationer i senare ändringar väljs av sökanden eller krävs enligt leden e och f, samt uppfyller de tillämpliga miljöskyddskrav som anges i punkt 21.A.18.

b)

Genom undantag från led a, kan en sökande visa att den modifierade produkten uppfyller kraven enligt en tidigare ändring av den luftvärdighetskod som anges i led a och eventuella andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt sammanhörande. Den tidigare ändrade luftvärdighetskoden får dock inte föregå den motsvarande luftvärdighetskoden som det hänvisas till i typcertifikatet. Sökanden kan uppfylla en tidigare ändring av en luftvärdighetskod för något av följande:

1.

För en ändring som byrån inte anser vara betydande. För att fastställa huruvida en särskild ändring är betydande, beaktar byrån ändringen mot bakgrund av alla tidigare relevanta konstruktionsändringar och alla relaterade revideringar av de tillämpliga certifieringsspecifikationerna som anges i typcertifikatet för produkten. Ändringar som uppfyller ett av följande kriterier anses automatiskt vara betydande:

i)

Den allmänna konfigurationen eller konstruktionsprincipen bibehålls inte.

ii)

Grunderna för certifieringen av produkten som ska modifieras är inte längre giltiga.

2.

För varje område, system, del eller anordning som enligt byrån inte påverkas av ändringen.

3.

För varje område, system, del eller anordning som påverkas av ändringen, för vilken byrån anser att uppfyllandet av en luftvärdighetskod som beskrivs i led a inte skulle bidra avsevärt till den modifierade produktens säkerhetsnivå eller att det skulle vara opraktiskt.

c)

En sökande till en ändring av ett luftfartyg (annat än ett rotorluftfartyg) med en maximal vikt på högst 2 722 kg (6 000 lbs.) eller av ett icke-turbindrivet rotorluftfartyg med en maximal vikt på högst 1 361 kg (3 000 lbs.) kan visa att den modifierade produkten uppfyller den typcertifieringsgrund som det hänvisas till i typcertifikatet. Om byrån anser att ändringen är betydande på ett område, kan byrån emellertid bestämma att kraven i en ändring av den typcertifieringsgrund som det hänvisas till i typcertifikatet, som gällde på ansökningsdagen, och andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt relaterade, ska uppfyllas, såvida byrån inte också anser att uppfyllande av den ändringen eller den certifieringsspecifikationen inte skulle bidra avsevärt till att höja den modifierade produktens säkerhetsnivå och att det skulle vara opraktiskt.

d)

Om byrån anser att den luftvärdighetskod som är giltig den dag då ansökan om ändring sker inte ger en tillräcklig standard med avseende på den föreslagna ändringen, ska sökanden även uppfylla eventuella särskilda villkor, liksom ändringar till dessa särskilda villkor, som föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i punkt 21.A.16B, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är likvärdig den som fastställs i den luftvärdighetskod som är giltig den dag då ansökan om ändringen sker.

e)

En ansökan om en ändring i ett typcertifikat för stora flygplan och stora rotorluftfartyg är giltig i fem år, och en ansökan om en ändring av typcertifikat av annat slag är giltig i tre år. I fall då ändringen inte har godkänts, eller då det är uppenbart att ändringen inte kommer att godkännas inom den tidsperiod som fastställts i enlighet med denna punkt, kan sökanden

1.

lämna in en ny ansökan om en ändring av typcertifikatet och uppfylla alla de bestämmelser i led a som är tillämpliga för en första ansökan om en ändring, eller

2.

ansöka om en förlängning av den ursprungliga ansökan och uppfylla bestämmelserna i led a vid ett nytt gällande ansökningsdatum, som sökanden får välja, som inte ligger före det datum som föregår datumet för godkännande av ändringen med den tidsrymd som fastställs i enlighet med detta led för den ursprungliga ansökan för ändringen.

f)

Om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation i en ändring av de luftvärdighetskoder som träder i kraft efter det att ansökan om en ändring av en typ har lämnats in, ska denne även uppfylla eventuella andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt sammanhörande.

21.A.103   Utfärdande av godkännande

a)

Sökanden ska vara berättigad att erhålla byråns godkännande av en större ändring av typkonstruktion efter att

1.

ha inkommit med den försäkran som omnämns i punkt 21.A.20 d, och

2.

det visas att

i)

den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav, i enlighet med vad som anges i punkt 21.A.101,

ii)

de luftvärdighetsbestämmelser som inte har uppfyllts kompenseras av faktorer som ger en likvärdig säkerhetsnivå, och

iii)

inga funktioner eller egenskaper gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifikatet begärs.

b)

En mindre ändring av en typkonstruktion ska endast godkännas i överensstämmelse med punkt 21.A.95 om det visas att den ändrade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer, i enlighet med vad som anges i punkt 21.A.101.

21.A.105   Dokumentation

Sökanden ska, för varje ändring, ställa all relevant konstruktionsinformation, alla ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsdokumentation för den modifierade produkt som provats, till byråns förfogande och denna dokumentation ska bevaras för att ge den information som behövs för att garantera den modifierade produktens fortsatta luftvärdighet och att den uppfyller tillämpliga miljöskyddskrav.

21.A.107   Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a)

Innehavaren av ett godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion ska förse varje känd ägare av ett eller flera luftfartyg, motor eller propellrar som inbegriper den mindre modifieringen med minst en uppsättning av de därtill hörande ändringarna, om sådana existerar, av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet gällande den produkt på vilken den mindre ändringen ska installeras, vilka har utarbetats i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa ska överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa instruktioner tillgängliga för varje annan person som ska uppfylla villkoren i dessa instruktioner.

b)

Därutöver ska ändringar till dessa varianter av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder en produkt som inbegriper den mindre ändringen samt på begäran göras tillgängliga för varje annan person som ska uppfylla villkoren i dessa instruktioner.

21.A.109   Förpliktelser och EPA-märkning

Innehavaren av ett godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion ska

a)

ta på sig de förpliktelserna som fastläggs i punkterna 21.A.4, 21.A.105 och 21.A.107, och

b)

ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver ”European Part Approval”, i överensstämmelse med punkt 21.A.804 a.

KAPITEL E –   KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21.A.111   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av större ändringar i typkonstruktionen i enlighet med förfaranden för kompletterande typcertifikat, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa certifikat.

21.A.112A   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person (organisation) som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt punkt 21.A.112B ska vara berättigad att ansöka om ett kompletterande typcertifikat i enlighet med de villkor som fastläggs i detta kapitel.

21.A.112B   Visande av förmåga

a)

Varje organisation som ansöker om ett kompletterande typcertifikat ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i överensstämmelse med kapitel J.

b)

Genom undantag från led a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta kapitel.

c)

Genom undantag från leden a och b kan en sökande välja att visa sin förmåga genom byråns godkännande av ett certifieringsprogram som närmare beskriver metoderna för påvisande av överensstämmelse i fråga om ett kompletterande typcertifikat (STC) för ett luftfartyg, en motor och en propeller enligt definitionen i punkt 21A.14 c.

21.A.113   Ansökan om kompletterande typcertifikat

a)

En ansökan om kompletterande typcertifikat ska ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b)

En ansökan om kompletterande typcertifikat ska inbegripa de beskrivningar och identifieringar som krävs enligt punkt 21.A.93. Därutöver ska en sådan ansökan inbegripa ett underlag som bevisar att den information på vilken dessa identifieringar baseras är korrekta, antingen från sökandens egna resurser, eller genom en uppgörelse med innehavaren av typcertifikatet.

21.A.114   Uppfyllande av krav

Varje sökande till ett kompletterande typcertifikat ska uppfylla kraven i punkt 21.A.97.

21.A.115   Utfärdande av kompletterande typcertifikat

Sökanden ska vara berättigad att få ett kompletterande typcertifikat utfärdat av byrån efter att

a)

ha inkommit med den försäkran som anges i punkt 21.A.20 d, och

b)

det visas att

1.

den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav, i enlighet med vad som anges i punkt 21.A.101,

2.

varje luftvärdighetsbestämmelse som inte uppfylls kompenseras av faktorer som ger en motsvarande säkerhetsnivå, och

3.

inga funktioner eller egenskaper gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifikatet begärs.

c)

ha visat sin förmåga i överensstämmelse med punkt 21.A.112B,

d)

i enlighet med punkt 21.A.113 b ha ingått en överenskommelse med innehavaren av typcertifikatet,

1.

och innehavaren av typcertifikatet har förklarat att han eller hon inte har några tekniska invändningar mot den information som lämnats in i enlighet med punkt 21.A.93, och

2.

innehavaren av typcertifikatet har samtyckt till att samarbeta med innehavaren av det kompletterande typcertifikatet för att säkerställa befrielse från allt ansvar för den modifierade produktens fortsatta luftvärdighet genom uppfyllande av kraven i punkterna 21.A.44 och 21.A.118A.

21.A.116   Överlåtelse

Ett kompletterande typcertifikat ska endast överlåtas till en fysisk eller juridisk person som kan ta på sig de förpliktelser som föreskrivs i punkt 21.A.118A och som för detta ändamål har visat sin förmåga att kvalificera sig i enlighet med kriterierna i punkt 21.A.112B, med undantag för ELA1-luftfartyg för vilka den fysiska eller juridiska personen har sökt få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer dess verksamhet för att ta på sig dessa förpliktelser.

21.A.117   Ändringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

a)

Mindre modifieringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat ska klassificeras och godkännas i överensstämmelse med kapitel D.

b)

Varje större modifiering av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat ska godkännas som ett separat kompletterande typcertifikat i överensstämmelse med detta kapitel.

c)

Genom undantag från led b kan en större modifiering av en del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat och som lämnas av innehavaren av det kompletterande typcertifikatet kan godkännas som en ändring av de aktuella kompletterande typcertifikatet.

21.A.118A   Förpliktelser och EPA-märkning

Varje innehavare av ett kompletterande typcertifikat ska

a)

ta på sig förpliktelserna

1.

angivna i punkterna 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 och 21.A.120,

2.

som underförstått inbegrips i samarbetet med innehavaren av typcertifikatet i enlighet med punkt 21.A.115 c.2,

och i detta syfte även i fortsättningen uppfylla kriterierna i punkt 21.A.112B,

b)

ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i överensstämmelse med punkt 21.A.804 a.

21.A.118B   Giltighetstid

a)

Ett kompletterande typcertifikat ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

innehavaren fortsatt uppfyller kraven i bilaga I (Del 21), och

2.

certifikatet inte har återlämnats eller återkallats enligt de tillämpliga administrativa förfaranden som byrån fastställt.

b)

Då det kompletterande typcertifikatet återlämnas eller återkallas ska de lämnas tillbaka till byrån.

21.A.119   Handböcker

Innehavaren av ett kompletterande typcertifikat ska framställa, underhålla och uppdatera de original av ändringar i handböcker som krävs av den för produkten tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven, som behövs för att täcka de ändringar som införts enligt det kompletterande typcertifikatet samt på begäran lämna kopior av dessa handböcker till byrån.

21.A.120   Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a)

Innehavaren av det kompletterande typcertifikatet för ett luftfartyg, en motor eller en propeller ska förse varje känd ägare av sådan(t) luftfartyg, motor eller propeller som inbegriper de funktioner som anges i det kompletterande typcertifikatet med minst en uppsättning av därtill hörande ändringar i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, utarbetade i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa handlingar ska överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa ändringar i instruktionerna tillgängliga för varje annan person som ska uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av ändringarna till instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i drift, men ska vara tillgängliga innan produkten uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b)

Därutöver ska ändringar av dessa ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder en produkt som inbegriper det kompletterande typcertifikatet samt på begäran göras tillgängliga för varje annan person som ska uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Ett program som visar hur ändringar av ändringarna av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras ska inlämnas till byrån.

KAPITEL F –   TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.121   Tillämpningsområde

a)

I detta kapitel fastställs förfarandet för att visa produkters, delars eller anordningars överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsuppgifter som man har för avsikt att tillverka utan ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G.

b)

I detta kapitel fastställs de regler som styr de skyldigheter som en tillverkare av en produkt, del eller anordning har när de tillverkas i enlighet med detta kapitel.

21.A.122   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person kan ansöka om att få visa enskilda produkters, delars eller anordningars överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, om

a)

han eller hon innehar eller har ansökt om ett godkännande som omfattar konstruktionen för denna produkt, del eller anordning, eller

b)

han eller hon har säkerställt tillfredsställande samordning mellan tillverkning och konstruktion, genom en lämplig överenskommelse med sökanden till eller innehavaren av ett godkännande av en sådan konstruktion.

21.A.124   Ansökan

a)

Varje ansökan om godkännande för att visa enskilda produkters, delars eller anordningars överensstämmelse i enlighet med detta kapitel ska ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten.

b)

En sådan ansökan ska innehålla följande:

1.

Bevis som visar, när så är tillämpligt, att

i)

utfärdandet av ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G skulle vara olämpligt, eller

ii)

certifiering eller godkännande av en produkt, del eller anordningar i enlighet med detta kapitel behövs i väntan på utfärdandet av ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G.

2.

En översikt över den information som krävs i punkt 21.A.125A b.

21.A.125A   Utfärdande av godkännandebrev

Sökanden ska vara berättigad att få ett godkännandebrev utfärdat av den behöriga myndigheten, som godkänner att enskilda produkter, delar och anordningar visar överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, efter att

a)

ha upprättat ett system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt, del eller anordning överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick,

b)

ha tillhandahållit en handbok som innehåller

1.

en beskrivning av det system för inspektion under produktionen som krävs enligt led a,

2.

en beskrivning av medlen för att genomföra kontrollerna i systemet för inspektion under produktionen,

3.

en beskrivning av proven i punkterna 21.A.127 och 21.A.128, samt namnen på de personer som är bemyndigade för syftet i punkt 21.A.130 a,

c)

ha visat sin förmåga att bistå i enlighet med punkterna 21.A.3 och 21.A.129 d.

21.A.125B   Brister

a)

När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I (Del 21), ska bristen klassificeras som följer:

1.

En brist på nivå ett är varje avvikelse från kraven i bilaga I (Del 21) som skulle kunna leda till en okontrollerad avvikelse från kraven i tillämpliga konstruktionsdata och som skulle kunna påverka luftfartygets säkerhet.

2.

En brist på nivå två är varje fall av avvikelse från kraven i bilaga I (Del 21) som inte klassificeras som nivå ett.

b)

En brist på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till brist på uppfyllande av kraven i led a.

c)

Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med punkt 21.B.125 mottagits gäller följande:

1.

Vid en brist på nivå ett ska innehavaren av godkännandebrevet vidta korrigerande åtgärder som är till den behöriga myndighetens belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bristen.

2.

Vid en brist på nivå två ska den tid som beviljas av den behöriga myndigheten för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än tre månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden om det tillhandahålls en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten.

3.

En brist på nivå tre ska inte fordra att innehavaren av godkännandebrevet vidtar omedelbara åtgärder.

d)

När det gäller en brist på nivå ett eller två kan godkännandebrevet bli föremål för begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallelse, helt eller delvis, i enlighet med punkt 21.B.145. Innehavaren av godkännandebrevet ska i god tid bekräfta mottagandet av meddelandet om begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrevet.

21.A.125C   Giltighetstid

a)

Godkännandebrevet ska utfärdas för en begränsad giltighetstid som inte överstiger ett år. Det ska förbli giltigt såvida inte

1.

innehavaren av godkännandebrevet misslyckas med att visa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls, eller

2.

det finns bevis för att tillverkaren inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll av tillverkningen av produkter, delar eller anordningar i enlighet med godkännandet, eller

3.

tillverkaren inte längre uppfyller kraven i punkt 21.A.122, eller

4.

godkännandebrevet har återlämnats, återkallats enligt punkt 21.B.145 eller har upphört att gälla.

b)

Då godkännandebrevet återlämnas, återkallas eller upphör att gälla ska det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

21.A.126   System för inspektion under produktionen

a)

Det system för inspektion under produktionen som krävs i enlighet med punkt 21.A.125A a ska göra det möjligt att fastställa att

1.

inkommande material, liksom köpta eller legotillverkade delar, som används i den färdiga produkten överensstämmer med vad som anges i tillämpliga konstruktionsdata,

2.

inkommande material, liksom köpta eller legotillverkade delar, identifieras på ett riktigt sätt,

3.

processer, tillverkningstekniker och monteringsmetoder som påverkar den färdiga produktens kvalitet och säkerhet utförs i överensstämmelse med specifikationer som godtagits av den behöriga myndigheten,

4.

konstruktionsändringar, inklusive materialändringar, har godkänts i enlighet med kapitel D eller E och kontrollerats innan de integreras i den färdiga produkten.

b)

Det system för inspektion under produktionen som krävs enligt punkt 21.A.125A a, ska också vara utformat på ett sätt så att följande säkerställs:

1.

Delar under bearbetning inspekteras med avseende på sin överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsdata vid skeden i produktionen där exakta kontroller kan ske.

2.

Skadat och försämrat material lagras och skyddas på ett lämpligt och tillfredsställande sätt.

3.

Gällande konstruktionsritningar är lätt tillgängliga för tillverkande och inspekterande personal och används när så är nödvändigt.

4.

Kasserat material och delar avskiljs och identifieras på ett sätt som utesluter installation i den färdiga produkten.

5.

Material och delar som särskiljs på grund av avvikelser från konstruktionsuppgifter eller specifikationer, och som är tänkta att ingå i den färdiga produkten, underställs ett godkänt förfarande för granskning av konstruktion och tillverkning. De material och delar som efter tillämpning av detta förfarande befinns vara användbara ska identifieras och nyinspekteras på ett lämpligt sätt, om ombearbetning eller reparation behövs. Material och delar som kasserats efter tillämpning av detta förfarande ska märkas och avlägsnas, så att det säkerställs att de inte integreras i den slutliga produkten.

6.

Dokumentation som utarbetas i enlighet med systemet för inspektion under produktionen underhålls, identifieras med den färdiga produkten eller delen där så är möjligt, och bevaras av tillverkaren för att erbjuda den information som är nödvändig för att säkerställa produktens fortsatta luftvärdighet.

21.A.127   Prov: luftfartyg

a)

Varje tillverkare av ett luftfartyg som tillverkas i enlighet med detta kapitel ska upprätta ett godkänt förfarande för mark- och flygprovning under produktionen samt en kontrollista, och i överensstämmelse med dessa formulär prova varje luftfartyg som produceras, som ett medel för att fastlägga relevanta aspekter av uppfyllande av kraven i punkt 21.A.125A a.

b)

Varje förfarande för provning under produktionen ska minst inbegripa följande:

1.

En kontroll av manöveregenskaper.

2.

En kontroll av flygprestanda (med luftfartygets normala instrumentering).

3.

En kontroll av att all utrustning och alla system i luftfartyget fungerar riktigt.

4.

En kontroll av att alla instrument är riktigt märkta och att alla skyltar och erforderliga flyghandböcker är installerade efter flygprovning.

5.

En kontroll av luftfartygets operativa egenskaper på marken.

6.

En kontroll av eventuella andra punkter som är utmärkande för det luftfartyg som provas.

21.A.128   Prov: motorer och propellrar

Varje tillverkare av motorer eller propellrar som tillverkas i enlighet med detta kapitel ska underkasta varje motor eller ställbar propeller ett godtagbart funktionsprov enligt specifikation i typcertifikatsinnehavarens dokumentation för att avgöra huruvida den fungerar riktigt i hela det funktionsområde för vilket den är typcertifierad, som ett medel för att fastställa relevanta aspekter av uppfyllande av kraven i punkt 21.A.125A a.

21.A.129   Tillverkarens förpliktelser

Varje tillverkare av en produkt, del eller anordning som tillverkas i enlighet med detta kapitel ska göra följande:

a)

Göra varje produkt, del eller anordning tillgänglig för inspektion av den behöriga myndigheten.

b)

På tillverkningsplatsen bevara de tekniska data och ritningar som är nödvändiga för att avgöra huruvida produkten överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata.

c)

Upprätthålla det system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

d)

Bistå innehavaren av typcertifikatet, begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet när det gäller varje åtgärd avseende den fortsatta luftvärdigheten för de produkter, delar eller anordningar som har producerats.

e)

För säkerhetsändamål upprätta och upprätthålla ett rapporteringssystem för inre händelser som möjliggör insamling och analys av händelserapporter för identifiering av negativa trender eller hantering av brister, samt för utskiljande av händelser som kan rapporteras. Detta system ska inbegripa utvärdering av relevant information som avser händelser och offentliggörande av därmed sammanhängande information.

f)

1.

Till innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet rapportera alla fall där produkter, delar eller anordningar har godkänts av tillverkaren och det därefter har fastställts att de avviker från tillämpliga konstruktionsdata samt samarbeta med innehavaren av typcertifikatet det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att undersöka och identifiera dessa avvikelser som skulle kunna leda till att det uppstår en risksituation.

2.

Till byrån och den behöriga myndigheten i medlemsstaten rapportera de avvikelser som skulle kunna leda till en risksituation som identifieras i enlighet med led 1. Sådana rapporter ska utformas på ett sätt som fastställts av byrån i enlighet med punkt 21.A.3 b.2 eller godtas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

3.

Då tillverkaren agerar som leverantör till en annan tillverkningsorganisation, också till denna andra organisation rapportera alla fall där tillverkaren har godkänt produkter, delar eller anordningar och därefter har fastställt att de uppvisar möjliga avvikelser från tillämpliga konstruktionsdata.

21.A.130   Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

a)

Varje tillverkare av produkt, del eller anordning som tillverkas i enlighet med detta kapitel ska utfärda en försäkran om överensstämmelse, en EASA-blankett 52, för fullständiga luftfartyg (se tillägg VIII), eller en EASA-blankett 1, för andra produkter, delar eller anordningar (se tillägg I). Denna försäkran ska undertecknas av en bemyndigad person som har en ansvarig ställning i tillverkningsorganisationen.

b)

En försäkran om överensstämmelse ska inbegripa följande:

1.

För varje produkt, del eller anordning en försäkran om att produkten, delen eller anordningen överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

2.

För varje luftfartyg, en försäkran om att luftfartyget har genomgått mark- och flygkontroller i överensstämmelse med punkt 21.A.127 a.

3.

För varje motor eller ställbar propeller, en försäkran om att motorn eller propellern av tillverkaren har underställts ett slutligt funktionsprov, i överensstämmelse med punkt 21.A.128, och därutöver när det gäller motorer, ett fastställande i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat att varje färdig motor uppfyller tillämpliga utsläppskrav som är giltiga den dag då motorn tillverkas.

c)

Varje tillverkare av en sådan produkt, del eller anordning ska

1.

vid den första överlåtelsen av ägarskapet till en sådan produkt, del eller anordning, eller

2.

vid ansökan om ett första utfärdande av ett luftvärdighetsbevis för luftfartyg, eller

3.

vid ansökan om ett första utfärdande av en luftvärdighetshandling för en motor, propeller, del eller anordning,

visa upp en gällande försäkran om överensstämmelse, för godkännande av den behöriga myndigheten.

d)

Den behöriga myndigheten ska godkänna försäkran om överensstämmelse genom kontrasignering, om den efter inspektion anser att produkten, delen eller anordningen överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

KAPITEL G –   GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.131   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs

a)

förfarandet för utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation till en tillverkningsorganisation vars produkter, delar eller anordningar visar överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsdata,

b)

de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökanden till, eller innehavare av, sådana godkännanden.

21.A.133   Villkor för ansökan

Alla fysiska eller juridiska personer (”organisationer”) ska ha rätt att ansöka om godkännande i enlighet med detta kapitel. Sökanden ska

a)

bestyrka att, för en angiven verksamhet, ett godkännande enligt detta kapitel passar för syftet att visa överensstämmelse med en särskild konstruktion, och

b)

inneha eller ha ansökt om ett godkännande av denna särskilda konstruktion, eller

c)

ha garanterat en tillfredsställande samordning mellan tillverkning och konstruktion genom en lämplig överenskommelse med sökanden till, eller innehavaren av, ett godkännande av en särskild konstruktion.

21.A.134   Ansökan

Varje ansökan om godkännande av en tillverkningsorganisation ska göras till den behöriga myndigheten i en form och på ett sätt som fastställts av denna myndighet, samt inbegripa en sammanfattning av den information som krävs i punkt 21.A.143 och de villkor för godkännande som ska utfärdas enligt punkt 21.A.151.

21.A.135   Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

En organisation ska vara berättigad att få ett godkännande av tillverkningsorganisation utfärdat av den behöriga myndigheten när den har visat att den uppfyller de tillämpliga kraven i enlighet med detta kapitel.

21.A.139   Kvalitetssystem

a)

Tillverkningsorganisationen ska visa att den har upprättat och kan upprätthålla ett kvalitetssystem. Kvalitetssystemet ska vara dokumenterat. Detta kvalitetssystem ska vara utformat på ett sådant sätt att det gör det möjligt för organisationen att säkerställa att varje produkt, del eller anordning som produceras av organisationen eller av dess partner, eller som levereras av eller läggs ut på externa underleverantörer, överensstämmer med tillämpliga konstruktionsuppgifter och är i ett skick som garanterar säker funktion, och således utöva de rättigheter som anges i punkt 21.A.163.

b)

Detta kvalitetssystem ska inbegripa följande:

1.

I enlighet med vad som är tillämpligt inom ramen för godkännandet, kontrollförfaranden för

i)

utfärdande, godkännande eller byte av dokument,

ii)

revision och kontroll av utvärdering av säljare och underleverantörer,

iii)

kontroll av att inkommande produkter, delar, material och utrustning, inklusive föremål som anskaffats nya eller begagnade av produktinköpare, motsvarar specifikationen i tillämpliga konstruktionsdata,

iv)

identifiering och spårbarhet,

v)

tillverkningsförfaranden,

vi)

inspektion och provning, inklusive flygprovning under produktionen,

vii)

kalibrering av verktyg, jiggar och provutrustning,

viii)

kontroll av punkter som inte överensstämmer,

ix)

luftvärdighetssamordning med sökande till eller innehavare av konstruktionsgodkännande,

x)

slutförande och bevarande av dokumentation,

xi)

kompetens och kvalifikationer hos personal,

xii)

utfärdande av luftvärdighetshandlingar,

xiii)

hantering, lagring och packning,

xiv)

intern kvalitetsrevision och resulterande korrigerande åtgärder,

xv)

arbete som ingår i godkännandevillkoren, men som utförs på annan plats än i de godkända anläggningarna,

xvi)

arbete utfört efter slutförd tillverkning men före leverans, för att bibehålla luftfartyget i ett skick som garanterar säker funktion,

xvii)

utfärdande av flygtillstånd och godkännande av därmed förbundna flygförhållanden.

Kontrollförfarandena måste innehålla särskilda bestämmelser för varje kritisk del.

2.

En oberoende kvalitetssäkringsfunktion för att övervaka uppfyllandet av och lämpligheten hos kvalitetssystemets dokumenterade förfaranden. Denna övervakning ska inbegripa ett system för återrapportering till den person eller grupp av personer som anges i punkt 21.A.145 c.2 och i sista hand till den chef som anges i punkt 21.A.145 c.1, för att vid behov säkerställa korrigerande åtgärder.

21.A.143   Verksamhetshandbok för tillverkning

a)

Organisationen ska tillhandahålla den behöriga myndigheten en handbok över tillverkningsorganisationen som innehåller följande information:

1.

En försäkran undertecknad av den ansvarige chefen som bekräftar att kraven i handboken över tillverkningsorganisationen, och i varje därmed sammanhängande handbok som anger den godkända organisationens uppfyllande av kraven i detta kapitel, alltid kommer att uppfyllas.

2.

Titlarna och namnen på chefer som godtagits av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med punkt 21.A.145 c.2.

3.

Skyldigheter och ansvar som åligger cheferna enligt kraven i punkt 21.A.145 c.2, inklusive ärenden där de på organisationens vägnar direkt kan ha att göra med den behöriga myndigheten.

4.

Ett organisationsdiagram som visar till cheferna hörande ansvarslinjer enligt kraven i punkt 21.A.145 c.1 och 2.

5.

En förteckning över certifierande personal som anges i punkt 21.A.145 d.

6.

En allmän arbetskraftsbeskrivning.

7.

En allmän beskrivning av de anläggningar som är belägna vid varje adress som anges i tillverkningsorganisationens godkännandecertifikat.

8.

En allmän beskrivning av den del av tillverkningsorganisationens verksamhet som är relevant för godkännandevillkoren.

9.

Förfarandet för meddelande av organisationsändringar till den behöriga myndigheten.

10.

Förfarandet för ändring av handboken över tillverkningsorganisationen.

11.

En beskrivning av kvalitetssystemet och de förfaranden som krävs enligt punkt 21.A.139 b.1.

12.

En förteckning av de externa parter som anges i punkt 21.A.139 a.

b)

Handboken över tillverkningsorganisationen ska ändras på det sätt som är nödvändigt för att förbli en aktuell beskrivning av organisationen, och kopior av varje ändring ska inlämnas till den behöriga myndigheten.

21.A.145   Krav för godkännande

Tillverkningsorganisationen ska på grundval av den information som lämnats in i överensstämmelse med punkt 21.A.143 visa följande:

a)

När det gäller allmänna godkännandekrav, att anläggningar, arbetsförhållanden, utrustning och verktyg, metoder och tillhörande material, personalantalet och dess kompetens, samt den allmänna organisationen är av sådan art att skyldigheter kan fullgöras enligt punkt 21.A.165.

b)

När det gäller alla nödvändiga uppgifter om luftvärdighet, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser:

1.

Att tillverkningsorganisationen har erhållit sådana uppgifter från byrån, och från innehavaren av eller sökanden till typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att fastställa överensstämmelsen med tillämpliga konstruktionsuppgifter.

2.

Att tillverkningsorganisationen har upprättat ett förfarande för att säkerställa att uppgifter om luftvärdighet, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser på ett riktigt sätt införlivas i dess tillverkningsuppgifter.

3.

Att sådana uppgifter hålls aktuella och görs tillgängliga för all personal som behöver tillgång till sådana uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.

c)

När det gäller ledning och personal:

1.

Att en chef, ansvarig inför den behöriga myndigheten, har utsetts av tillverkningsorganisationen. Hans eller hennes ansvar inom organisationen ska bestå i att se till att all produktion sker enligt de krav som fastställts och att tillverkningsorganisationen ständigt överensstämmer med de uppgifter och förfaranden som identifieras i den verksamhetshandbok som anges i punkt 21.A.143.

2.

Att en person eller grupp av personer har utsetts av tillverkningsorganisationen för att se till att organisationen uppfyller kraven i bilaga I (Del 21), och har identifierats, tillsammans med omfattningen av deras befogenheter. En sådan person, eller sådana personer, ska handla under direkt bemyndigande av den ansvariga chef som anges i led 1. De utsedda personerna ska kunna visa att de har lämplig kunskap, bakgrund och erfarenhet för att fullgöra sitt ansvar.

3.

Att personal på alla nivåer har tilldelats de befogenheter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra det ansvar som de har fått sig tilldelat och att det finns en fullständig och effektiv samordning inom tillverkningsorganisationen med avseende på luftvärdighetsfrågor och frågor rörande bullerdata, data om utsläpp av bränsleångor och avgaser.

d)

När det gäller certifierande personal som av tillverkningsorganisationen är bemyndigad att underteckna de dokument som utfärdats enligt punkt 21.A.163 och enligt godkännandets omfattning och villkor:

1.

Att den certifierande personalens kunskap, bakgrund (inklusive andra funktioner i organisationen), och erfarenhet är av sådan natur att den kan fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat.

2.

Att tillverkningsorganisationen underhåller ett register över all certifierande personal, vilket ska inbegripa detaljer om omfattningen av deras bemyndigande.

3.

Att certifierande personal förses med bevis på omfattningen av deras bemyndigande.

21.A.147   Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

a)

Sedan ett godkännande av tillverkningsorganisation utfärdats ska varje förändring av den godkända tillverkningsorganisationen som är av betydelse för uppvisande av överensstämmelse eller för hos produktens, delens eller anordningens luftvärdighet och egenskaper gällande buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser, särskilt ändringar av kvalitetssystemet, godkännas av den behöriga myndigheten. En ansökan om godkännande ska skriftligen lämnas till den behöriga myndigheten och organisationen ska för den behöriga myndigheten visa före ändringens genomförande att den kommer att fortsätta att uppfylla detta kapitel.

b)

Den behöriga myndigheten ska fastställa de villkor enligt vilka en tillverkningsorganisation som godkänts enligt detta kapitel kan bedriva verksamhet under sådana förändringar, såvida den behöriga myndigheten inte beslutar att godkännandet ska upphävas.

21.A.148   Ändringar avseende verksamhetsplats

En ändring avseende verksamhetsplatsen för den godkända tillverkningsorganisationens tillverkningsanläggningar ska anses vara av betydelse och ska därför uppfylla kraven i punkt 21.A.147.

21.A.149   Överlåtelse

Förutom vid ett ägarbyte, vilket bedöms som en förändring av betydelse, vilket följaktligen innebär att kraven i punkt 21.A.147 ska uppfyllas, är ett godkännande av tillverkningsorganisation inte överlåtbart.

21.A.151   Villkor för godkännande

I villkoren för godkännande fastställs verksamhetens omfattning, de produkter eller de kategorier av delar och anordningar, eller bådadera, för vilka innehavaren är berättigad att utöva befogenheterna i enlighet med punkt 21.A.163.

Dessa villkor ska utfärdas som en del av ett godkännande av tillverkningsorganisation.

21.A.153   Ändringar i villkoren för godkännande

Varje ändring i villkoren för godkännande ska godkännas av den behöriga myndigheten. Ansökan om ändring av villkoren för godkännande ska göras i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten. Sökanden ska uppfylla de tillämpliga kraven i detta kapitel.

21.A.157   Undersökningar

En tillverkningsorganisation ska vidta åtgärder som möjliggör för den behöriga myndigheten att utföra varje undersökning, inklusive undersökningar av partner och underleverantörer, som är nödvändig för att fastställa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls.

21.A.158   Brister

a)

När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I (Del 21), ska bristen klassificeras som följer:

1.

En brist på nivå ett är varje avvikelse från kraven i bilaga I (Del 21) som skulle kunna leda till en okontrollerad avvikelse från kraven i tillämpliga konstruktionsdata och som skulle kunna påverka flygfartygets säkerhet.

2.

En brist på nivå två är varje avvikelse från kraven i bilaga I (Del 21) som inte klassificeras som nivå ett.

b)

En brist på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till avvikelse från kraven i led a.

c)

Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med punkt 21.B.225 mottagits gäller följande:

1.

Vid en brist på nivå ett ska innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation vidta korrigerande åtgärder som är till den behöriga myndighetens belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bristen.

2.

Vid en brist på nivå två ska den tid som beviljas av den behöriga myndigheten för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än tre månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden om det tillhandahålls en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten.

3.

En brist på nivå tre ska inte fordra att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation vidtar omedelbara åtgärder.

d)

När det gäller en brist på nivå ett eller två kan godkännandet av tillverkningsorganistion bli föremål för begränsning, upphävande eller återkallelse, helt eller delvis, i enlighet med punkt 21.B.245. Innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation ska i god tid bekräfta mottagande av meddelandet om begränsning, upphävande eller återkallande av godkännandet av tillverkningsorganisation.

21.A.159   Giltighetstid

a)

Ett godkännande av tillverkningsorganisation ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt såvida inte

1.

tillverkningsorganisationen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta kapitel, eller

2.

den behöriga myndigheten hindras av innehavaren eller dennes partner eller underleverantörer att genomföra undersökningarna i överensstämmelse med punkt 21.A.157, eller

3.

det finns bevis på att tillverkningsorganisationen inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll över tillverkningen av produkter, delar eller anordningar enligt godkännandet, eller

4.

tillverkningsorganisationen inte längre uppfyller kraven i punkt 21.A.133, eller

5.

certifikatet har återlämnats eller återkallats enligt punkt 21.B.245.

b)

Då godkännandet återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

21.A.163   Befogenheter

I enlighet med de godkännandevillkor som utfärdats enligt punkt 21.A.135, kan en innehavare av ett godkännande av tillverkningsorganisation

a)

bedriva tillverkningsverksamhet i enlighet med bilaga I (Del 21),

b)

när det rör sig om kompletta luftfartyg och mot uppvisande av en försäkran om överensstämmelse (EASA-blankett 52) i enlighet med punkt 21.A.174, erhålla ett luftvärdighetsbevis för luftfartyg och ett miljövärdighetsbevis (buller) utan ytterligare bevis,

c)

när det rör sig om andra produkter, delar eller anordningar, utfärda intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1), utan ytterligare bevis,

d)

underhålla ett nytt luftfartyg som innehavaren har tillverkat och utfärda ett underhållsintyg (EASA-blankett 53) med avseende på detta underhåll,

e)

inom ramen för de förfaranden som har överenskommits med dess behöriga myndighet för tillverkningen, för ett luftfartyg som innehavaren har tillverkat och när tillverkningsorganisationen själv inom ramen för sitt godkännande av tillverkningsorganisation kontrollerar luftfartygets konfiguration och intygar överensstämmelsen med de konstruktionsvillkor som har godkänts för flygningen, utfärda ett flygtillstånd i enlighet med punkt 21.A.711 c, inklusive godkännande av flygförhållandena i enlighet med punkt 21.A.710 b.

21.A.165   Innehavarens förpliktelser

Innehavaren att ett godkännande av tillverkningsorganisation ska

a)

säkerställa att verksamhetshandboken över tillverkningsorganisationen som tillhandahålls i överensstämmelse med punkt 21.A.143 och de dokument som den hänvisar till, används som grundläggande arbetsdokument inom organisationen,

b)

underhålla tillverkningsorganisationen i överensstämmelse med de uppgifter och förfaranden som godkänts för godkännandet av tillverkningsorganisation,

c)

1.

fastställa att varje färdigställt luftfartyg överensstämmer med typkonstruktionen och är i ett skick som garanterar säker funktion, innan försäkrandena om överensstämmelse lämnas in till den behöriga myndigheten, eller

2.

fastställa att andra produkter, delar eller anordningar är kompletta och överensstämmer med godkända konstruktionsdata samt är i ett funktionssäkert skick innan en EASA-blankett 1 utfärdas för att intyga att de överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick, och därutöver när det gäller motorer, i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat, fastställa att varje färdig motor uppfyller de tillämpliga utsläppskrav som anges i punkt 21.A.18 b och som är giltiga den dag då motorn tillverkas för att kunna intyga uppfyllande av utsläppskrav, eller

3.

fastställa att andra produkter, delar eller anordningar överensstämmer med tillämpliga uppgifter, innan en EASA-blankett 1 utfärdas som ett intyg om överensstämmelse,

d)

registrera alla uppgifter om utfört arbete,

e)

för säkerhetsändamål upprätta och upprätthålla ett rapporteringssystem för inre händelser som möjliggör insamling och analys av händelserapporter för identifiering av negativa trender eller hantering av brister, samt för utskiljande av händelser som kan rapporteras. Detta system ska inbegripa utvärdering av relevant information som avser händelser och offentliggörande av därmed sammanhängande information,

f)

1.

till innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet rapportera alla fall där produkter, delar eller anordningar har godkänts av tillverkningsorganisationen och det därefter har fastställts att de avviker från tillämpliga konstruktionsdata samt samarbeta med innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att undersöka och identifiera de avvikelser, som skulle kunna leda till att det uppstår en risksituation,

2.

till byrån och den behöriga myndigheten i medlemsstaten rapportera de avvikelser som skulle kunna leda till en risksituation som identifierats i enlighet med led 1. Sådana rapporter måste ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån enligt punkt 21.A.3 b.2 eller godtas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten,

3.

när innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation agerar som leverantör till en annan tillverkningsorganisation, också till denna andra organisation rapportera alla fall där innehavaren har godkänt produkter, delar eller anordningar och därefter funnit att de uppvisar möjliga avvikelser från tillämpliga konstruktionsdata,

g)

tillhandahålla innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet hjälp med alla de åtgärder avseende fortsatt luftvärdighet som hör samman med de produkter, delar eller anordningar som producerats,

h)

upprätta ett arkiveringssystem som omfattar krav på dess partner, leverantörer och underleverantörer och med vilket det säkerställs att de uppgifter som använts för att bestyrka produkters, delars eller anordningars överensstämmelse bevaras. Sådana uppgifter ska stå till den behöriga myndighetens förfogande och bevaras för att tillhandahålla den information som är nödvändig för att säkerställa produkters, delars eller anordningars fortsatta luftvärdighet,

i)

när innehavaren, enligt sina villkor för godkännande, utfärdar ett underhållsintyg, fastställa att varje färdigställt luftfartyg har varit föremål för nödvändigt underhåll och befinner sig i ett skick som garanterar säker funktion, innan intyget utfärdas,

j)

fastställa villkoren för när ett flygtillstånd kan utfärdas, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.163 e,

k)

se till att kraven i enlighet med punkterna 21.A.711 c och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.163 e, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.

KAPITEL H –   LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.A.171   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av luftvärdighetsbevis.

21.A.172   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person i vilkens namn ett luftfartyg registrerats eller kommer att registreras i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes ombud, ska vara berättigad att ansöka om ett luftvärdighetsbevis för detta luftfartyg i enlighet med detta kapitel.

21.A.173   Klassificering

Luftvärdighetsbevis ska klassificeras som följer:

a)

Luftvärdighetsbevis ska utfärdas till luftfartyg som överensstämmer med ett typcertifikat som har utfärdats i överensstämmelse med bilaga I (Del 21).

b)

Begränsade luftvärdighetsbevis ska utfärdas för luftfartyg

1.

som överensstämmer med ett begränsat typcertifikat utfärdat i överensstämmelse med bilaga I (Del 21), eller

2.

där det för byrån har visats att de uppfyller särskilda specifikationer för luftvärdighet som säkerställer tillfredsställande säkerhet.

21.A.174   Ansökan

a)

I enlighet med punkt 21.A.172 ska en ansökan om ett luftvärdighetsbevis ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

Varje ansökan om ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis ska innehålla följande:

1.

Klassen hos det luftvärdighetsbevis som ansökan gäller.

2.

När det rör sig om nya luftfartyg:

i)

En försäkran om överensstämmelse

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.163 b, eller

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.130 och godkänd av den behöriga myndigheten, eller

för ett importerat luftfartyg, en försäkran undertecknad av exportmyndigheten om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån.

ii)

En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

iii)

Flyghandboken, när det krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det aktuella luftfartyget.

3.

När det rör sig om begagnade luftfartyg

i)

som härrör från en medlemsstat, ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdat i överensstämmelse med Del M,

ii)

som härrör från en icke-medlemsstat:

En försäkran av den behöriga myndigheten i den stat där luftfartyget är, eller var, registrerat, som återspeglar luftfartygets luftvärdighetsstatus vid tidpunkten för överföringen.

En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

Flyghandboken, när sådant material krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det särskilda luftfartyget.

Tidigare dokumentation med uppgifter om luftfartygets produktion, modifikation och underhållsstandard, inklusive alla begränsningar som hänger samman med ett begränsat luftvärdighetsbevis i enlighet med punkt 21.B.327 c.

En rekommendation om utfärdande av ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis och ett granskningsbevis avseende luftvärdighet efter en översyn av luftvärdighet i överensstämmelse med Del M.

c)

Om inte något annat avtalas, ska de försäkringar som anges i leden b.2.i och b.3.ii inte utfärdas mer än 60 dagar innan luftfartyget uppvisas för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.175   Språk

De handböcker, skyltar, förteckningar och instrumentmarkeringar samt annan nödvändig information som krävs enligt tillämpliga certifieringsspecifikationer ska vara skrivna på ett eller flera av unionens officiella språk som är godtagbara för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.177   Ändring eller modifiering

Ett luftvärdighetsbevis kan bara ändras eller modifieras av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.179   Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

a)

Då luftfartyget har bytt ägare

1.

om det står kvar i samma register, ska luftvärdighetsbeviset, eller det begränsade luftvärdighetsbeviset som bara överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, överlåtas tillsammans med luftfartyget,

2.

om luftfartyget registreras i en annan medlemsstat, ska luftvärdighetsbeviset, eller det begränsade luftvärdighetsbeviset som bara överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, utfärdas

i)

mot uppvisande av det tidigare luftvärdighetsbeviset och av ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdat i enlighet med Del M, och

ii)

när det uppfyller kraven i punkt 21.A.175.

b)

Då luftfartyget har bytt ägare, och luftfartyget har ett begränsat luftvärdighetsbevis som inte överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, ska sådana luftvärdighetsbevis överlåtas tillsammans med luftfartyget, under förutsättning att luftfartyget är kvar i samma register, eller utfärdas först efter formellt godkännande av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.180   Inspektioner

Innehavaren av luftvärdighetsbeviset ska ge tillträde till det luftfartyg för vilket detta luftvärdighetsbevis har utfärdats på begäran av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.181   Giltighetstid

a)

Ett luftvärdighetsbevis ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

tillämpliga krav för typkonstruktion och fortsatt luftvärdighet uppfylls, och

2.

luftfartyget står kvar i samma register, och

3.

det typcertifikat eller det begränsade typcertifikatet i enlighet med vilket det utfärdas inte tidigare har gjorts ogiltigt i enlighet med punkt 21.A.51, och

4.

beviset inte har återlämnats eller återkallats enligt punkt 21.B.330.

b)

Då beviset återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.182   Identifiering av luftfartyg

Varje sökande till ett luftvärdighetsbevis i enlighet med detta kapitel ska visa att sökandes luftfartyg är identifierat i överensstämmelse med kapitel Q.

KAPITEL I –   MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.A.201   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller).

21.A.203   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person i vilkens namn ett luftfartyg är registrerat eller kommer att registreras i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes ombud, ska vara berättigad att ansöka om miljövärdighetsbevis (buller) för detta luftfartyg i enlighet med detta kapitel.

21.A.204   Ansökan

a)

I enlighet med punkt 21.A.203 ska en ansökan om ett miljövärdighetsbevis (buller) ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

Varje ansökan ska inbegripa följande:

1.

När det gäller nya luftfartyg:

i)

En försäkran om överensstämmelse

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.163 b, eller

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.130 och godkänd av den behöriga myndigheten, eller

för ett importerat luftfartyg, en av exportmyndigheten undertecknad försäkran om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion godkänd av byrån.

ii)

Den bullerinformation som är fastställd i överensstämmelse med tillämpliga bullerkrav.

2.

När det gäller begagnade luftfartyg:

i)

Den bullerinformation som är fastställd i överensstämmelse med tillämpliga bullerkrav. Denna information ska inbegripas i flyghandboken, när en flyghandbok krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det aktuella luftfartyget.

ii)

Tidigare dokumentation med uppgifter om luftfartygets produktion, modifikation och underhållsstandard.

c)

Om inte något annat avtalas, ska de försäkringar som anges i led b.1 inte utfärdas mer än 60 dagar innan luftfartyget uppvisas för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.207   Ändring och modifiering

Ett miljövärdighetsbevis (buller) kan endast ändras eller modifieras av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.209   Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

Då luftfartyget har bytt ägare

a)

om luftfartyget står kvar i samma register, ska miljövärdighetsbeviset (buller) överlåtas tillsammans med luftfartyget,

b)

om luftfartyget förflyttas till en annan medlemsstats register, ska miljövärdighetsbeviset (buller) utfärdas mot uppvisande av det tidigare miljövärdighetsbeviset (buller).

21.A.210   Inspektioner

Innehavaren av miljövärdighetsbeviset (buller) ska ge tillträde för inspektion av det luftfartyg för vilket detta miljövärdighetsbevis har utfärdats på begäran av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.211   Giltighetstid

a)

Ett miljövärdighetsbevis (buller) ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

de tillämpliga kraven på typkonstruktion, miljöskydd och fortsatt luftvärdighet uppfylls, och

2.

luftfartyget står kvar i samma register, och

3.

det typcertifikat eller det begränsade typcertifikat i enlighet med vilket det utfärdas inte tidigare har gjorts ogiltigt i enlighet med punkt 21.A.51, och

4.

beviset inte har återlämnats eller återkallats i enlighet med punkt 21.B.430.

b)

Då beviset återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

KAPITEL J –   GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION (DESIGN ORGANISATION APPROVAL, DOA)

21.A.231   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av konstruktionsorganisationer och de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, sådana godkännanden.

21.A.233   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person (”organisation”) ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande i enlighet med detta kapitel

a)

i överensstämmelse med punkterna 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B eller 21.A.602B, eller

b)

för godkännande av mindre ändringar eller mindre reparationer, när så begärs i syfte att erhålla befogenheter i enlighet med punkt 21.A.263.

21.A.234   Ansökan

Varje ansökan om ett godkännande av konstruktionsorganisation ska göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån samt innehålla en sammanfattning av den information som krävs enligt punkt 21.A.243 och de villkor för godkännande som ska utfärdas enligt punkt 21.A.251.

21.A.235   Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

En organisation ska vara berättigad att få ett godkännande av konstruktionsorganisation utfärdat av byrån när den har visat sig uppfylla de tillämpliga kraven i enlighet med detta kapitel.

21.A.239   System för konstruktionssäkring

a)

Konstruktionsorganisationen ska visa att den har upprättat och kan upprätthålla ett system för konstruktionssäkring, för kontroll och övervakning av konstruktionen, och av konstruktionsmodifieringar, hos produkter, delar och anordningar som omfattas av ansökan. Detta system för konstruktionssäkring ska vara utformat på sådant sätt att det gör det möjligt för organisationen

1.

att säkerställa att konstruktionen av produkter, delar och anordningar eller modifieringen av deras konstruktion, uppfyller tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav,

2.

att säkerställa att dess ansvar fullgörs på ett riktigt sätt, i enlighet med

i)

tillämpliga bestämmelser i bilaga I (Del 21), och

ii)

de villkor för godkännande som utfärdats i enlighet med punkt 21.A.251,

3.

att självständigt övervaka uppfyllandet av och lämpligheten hos systemets dokumenterade förfaranden. Denna övervakning ska inbegripa ett system för återrapportering till en person eller en grupp personer med ansvar för att vidta korrigerande åtgärder.

b)

Systemet för konstruktionssäkring ska inbegripa en oberoende funktion för kontroll av bevisen på uppfyllande, på grundval av vilken organisationen till byrån lämnar in försäkranden om uppfyllande och tillhörande dokumentation.

c)

Konstruktionsorganisationen ska ange det sätt på vilket systemet för konstruktionssäkring säkerställer godtagbarheten hos de delar eller anordningar som konstrueras eller de uppgifter som utförs av partner och underleverantörer enligt metoder som är föremål för skriftliga förfaranden.

21.A.243   Uppgifter

a)

Konstruktionsorganisationen ska tillhandahålla byrån en handbok som beskriver, antingen direkt eller genom hänvisningar, organisationen, relevanta förfaranden och de produkter eller modifieringar av produkter som ska konstrueras.

b)

Då delar eller anordningar, eller modifieringar av produkter konstrueras av partnerorganisationer eller underleverantörer, ska handboken innehålla en redogörelse för hur konstruktionsorganisationen för alla delar och anordningar ska kunna lämna den försäkran om uppfyllande som krävs enligt punkt 21.A.239 b, och den ska innehålla, direkt eller genom hänvisningar, de beskrivningar av och den information om dessa partner eller underleverantörers konstruktionsverksamhet och organisation som är nödvändig för att upprätta denna redogörelse.

c)

Handboken ska vid behov ändras för att säkerställa att den alltid är en aktuell beskrivning av organisationen, och kopior av ändringar ska lämnas in till byrån.

d)

Konstruktionsorganisationen ska tillhandahålla en redogörelse för kvalifikationer och erfarenheter hos ledningspersonalen och hos andra personer i organisationen med ansvar för att fatta beslut avseende luftvärdighet och miljöskydd.

21.A.245   Krav för godkännande

På grundval av den information som inlämnas i enlighet med punkt 21.A.243 ska konstruktionsorganisationen visa, utöver att kraven i punkt 21.A.239 uppfylls, att

a)

personalen på alla tekniska avdelningar är tillräckligt stor, har tillräcklig erfarenhet och har givits de befogenheter som är nödvändiga för att den ska kunna fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat samt att detta ansvar, tillsammans med lokalerna, hjälpmedlen och utrustningen, är av en sådan art att det gör det möjligt för personalen att uppnå målen avseende luftvärdighet och miljöskydd för produkten,

b)

samordningen mellan avdelningar och inom avdelningar med avseende på luftvärdighets- och miljöskyddsfrågor är fullständig och effektiv.

21.A.247   Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

Sedan ett godkännande av konstruktionsorganisation har utfärdats, ska varje ändring av systemet för konstruktionssäkring som är av betydelse för visningen av uppfyllande eller för produktens luftvärdighet och miljöskydd godkännas av byrån. Ansökan om godkännande ska lämnas in i skriftlig form till byrån och konstruktionsorganisationen ska visa på grundval av föreslagna ändringar av handboken och före ändringens genomförande, att den kommer att fortsätta att uppfylla kraven i detta kapitel efter genomförandet.

21.A.249   Överlåtelse

Förutom som en följd av ägarbyte, vilket bedöms som en ändring av betydelse, vilket följaktligen innebär att kraven i punkt 21.A.247 ska uppfyllas, är ett godkännande av konstruktionsorganisation inte överlåtbart.

21.A.251   Villkor för godkännande

I villkoren för godkännande fastställs de typer av konstruktionsverksamhet och de kategorier av produkter, delar och anordningar för vilka konstruktionsorganisationen innehar ett godkännande av konstruktionsorganisation, samt de funktioner och uppgifter som organisationen är godkänd för att utföra med avseende på produkternas luftvärdighet och egenskaper avseende buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser. För godkännande av konstruktionsorganisation som omfattar typcertifiering eller ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (APU), ska villkoren för godkännande dessutom innehålla förteckningen över produkter eller hjälpkraftsaggregat. Dessa villkor ska utfärdas som en del av godkännandet av konstruktionsorganisation.

21.A.253   Ändringar i villkoren för godkännande

Varje ändring i villkoren för godkännande ska godkännas av byrån. Ansökan om en ändring av villkoren för godkännande ska göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån. Konstruktionsorganisationen ska uppfylla de tillämpliga kraven i detta kapitel.

21.A.257   Undersökningar

a)

Konstruktionsorganisationen ska vidta åtgärder som gör det möjligt för byrån att genomföra de undersökningar, inklusive undersökningar av partner och underleverantörer, som behövs för att fastställa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls och kommer att fortsätta att uppfyllas.

b)

Konstruktionsorganisationen ska göra det möjligt för byrån att granska alla rapporter och göra inspektioner och utföra eller närvara vid flyg- och markprov som behövs för att kontrollera giltigheten hos de försäkringar om uppfyllande som lämnats av sökanden enligt punkt 21.A.239 b.

21.A.258   Brister

a)

När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I (Del 21), ska bristen klassificeras som följer:

1.

En brist på nivå ett är varje brist på uppfyllande av kraven i bilaga I (Del 21) som skulle kunna leda till en okontrollerad brist på uppfyllelse av tillämpliga krav och som skulle kunna påverka luftfartygets säkerhet.

2.

En brist på nivå två är varje brist på uppfyllande av bilaga I (Del 21) som inte klassificeras som nivå ett.

b)

En brist på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till brist på uppfyllande av kraven i led a.

c)

Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden fastställda av byrån mottagits gäller följande:

1.

Vid en brist på nivå ett ska innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation vidta korrigerande åtgärder som är till byråns belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bristen.

2.

Vid en brist på nivå två ska den tid som beviljas av byrån för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än tre månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får byrån förlänga tremånadersperioden om det tillhandahålls en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av byrån.

3.

En brist på nivå tre ska inte kräva att innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation vidtar omedelbara åtgärder.

d)

När det gäller en brist på nivå ett eller två kan godkännandet av konstruktionsorganisation bli föremål för delvis eller fullständigt upphävande eller återkallelse i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden som fastställts av byrån. Innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation ska i god tid bekräfta mottagande av meddelandet om upphävande eller återkallande av godkännandet av konstruktionsorganisation.

21.A.259   Giltighetstid

a)

Ett godkännande av konstruktionsorganisation ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt såvida inte

1.

konstruktionsorganisationen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta kapitel, eller

2.

byrån hindras av innehavaren eller någon av dennes partner eller underleverantörer att genomföra undersökningarna i enlighet med punkt 21.A.257, eller

3.

det finns bevis för att systemet för konstruktionssäkring inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll och övervakning av konstruktionen för produkter eller modifieringar av dessa enligt godkännandet, eller

4.

certifikatet har återlämnats eller återkallats i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden som fastställts av byrån.

b)

Då godkännandet återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till byrån

21.A.263   Befogenheter

a)

Innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation ska vara berättigad att utöva konstruktionsverksamhet i enlighet med bilaga I (Del 21) och för den verksamhet som omfattas av dess godkännande.

b)

Under förutsättning att kraven i punkt 21.A.257 b är uppfyllda, ska byrån utan ytterligare bestyrkanden godta dokument om uppfyllande som lämnats in av sökanden för att erhålla

1.

det godkännande av flygförhållandena som krävs för ett flygtillstånd, eller

2.

ett typcertifikat eller godkännande av en större modifiering av en typkonstruktion, eller

3.

ett kompletterande typcertifikat, eller

4.

ett ETSO-tillstånd i enlighet med punkt 21.A.602B b.1, eller

5.

ett godkännande av underlag för större reparation.

c)

Innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation ska, inom ramen för hans eller hennes villkor för godkännande och i enlighet med de relevanta förfarandena i systemet för konstruktionssäkring, vara berättigad

1.

att klassificera typkonstruktionsmodifieringar och reparationer som ”större” eller ”mindre”,

2.

att godkänna mindre modifieringar i typkonstruktion och mindre reparationer,

3.

att utfärda information eller instruktioner som innehåller följande försäkran: ”Det tekniska innehållet i detta dokument är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX]”,

4.

att godkänna mindre revideringar i luftfartygets flyghandbok med supplement, och utfärda sådana revideringar som innehåller följande försäkran: ”Revision nr [YY] av AFM (eller supplement) ref. [ZZ], är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX]”,

5.

att godkänna konstruktion av större reparationer av produkter eller hjälpkraftsaggregat för vilka de innehar typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillstånd,

6.

att godkänna villkoren för när ett flygtillstånd kan utfärdas i enlighet med punkt 21.A.710 a.2, med undantag för flygtillstånd som utfärdas för det ändamål som anges i punkt 21.A.701 a.15,

7.

att utfärda ett flygtillstånd i enlighet med punkt 21.A.711 b för ett luftfartyg som innehavaren har konstruerat eller modifierat, eller för vilket innehavaren enligt punkt 21.A.263 c.6 har godkänt villkoren enligt vilka flygtillståndet kan utfärdas, när konstruktionsorganisationen själv inom ramen för sitt godkännande av konstruktionsorganisationen kontrollerar luftfartygets konfiguration och intygar överensstämmelsen med de konstruktionsvillkor som har godkänts för flygningen.

21.A.265   Innehavarens förpliktelser

Innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation ska

a)

underhålla handboken i enlighet med systemet för konstruktionssäkring,

b)

säkerställa att denna handbok används som ett grundläggande arbetsdokument inom organisationen,

c)

fastställa att konstruktionen för produkter, eller ändringar eller reparationer därav, i enlighet med vad som är tillämpligt, uppfyller tillämpliga krav och inte inbegriper något osäkert element,

d)

med undantag för mindre ändringar eller reparationer godkända i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.263, tillhandahålla byrån försäkringar och därtill hörande dokumentation som bekräftar uppfyllande av led c,

e)

tillhandahålla byrån information eller instruktioner avseende åtgärder som krävs i enlighet med punkt 21.A.3B,

f)

fastställa villkoren för när ett flygtillstånd kan utfärdas, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.263 c.6,

g)

se till att kraven i enlighet med punkterna 21.A.711 b och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.263 c.7, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.

KAPITEL K –   DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.301   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av delar och anordningar.

21.A.303   Uppfyllande av tillämpliga krav

Påvisandet av att kraven för delar och anordningar som ska installeras i en typcertifierad produkt är uppfyllda ska göras

a)

i anslutning till typcertifieringsförfarandena i kapitel B, D eller E för den produkt i vilken den ska installeras, eller

b)

när så är tillämpligt, i enlighet med förfarandena för ETSO-tillstånd i kapitel O, eller

c)

när det gäller standarddelar, i enlighet med officiellt erkända normer.

21.A.305   Godkännande av delar och anordningar

I alla fall där godkännandet av en del eller en anordning uttryckligen krävs enligt unionslagstiftning eller byråns åtgärder, ska delen eller anordningen uppfylla kraven i tillämpliga ETSO-specifikationer eller de specifikationer som av byrån erkänns som likvärdiga i det särskilda fallet.

21.A.307   Godkännande av delar och anordningar för installation

En del eller anordning får installeras i en typcertifierad produkt när den är i ett funktionssäkert skick och

a)

åtföljs av ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1), som intygar att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata och är märkt i enlighet med kapitel Q, eller

b)

är en standarddel, eller

c)

för ELA1- eller ELA2-luftfartyg, en del eller anordning som

1.

inte har begränsad livslängd eller ingår i primärkonstruktion eller manöverorgan,

2.

har tillverkats i enlighet med tillämpliga konstruktionsdata,

3.

är märkt i enlighet med kapitel Q,

4.

har identifierats för installation i det specifika luftfartyget,

5.

ska installeras i ett luftfartyg för vilket ägaren har kontrollerat överensstämmelsen med villkoren i leden 1–4 och har accepterat ansvaret för denna överensstämmelse.

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –   REPARATIONER

21.A.431A   Tillämpningsområde

a)

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av underlag för reparation, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av dessa godkännanden.

b)

I detta kapitel definieras standardreparationer som inte omfattas av ett godkännandeförfarande enligt detta kapitel.

c)

En ”reparation” innebär avlägsnande av skada på och/eller återställande till ett luftvärdigt tillstånd sedan tillverkaren en första gång godkänt en produkt, del eller anordning för användning.

d)

Avlägsnande av skada genom ersättning av delar eller anordningar utan krav på konstruktionsverksamhet ska anses som en underhållsuppgift och ska därför inte kräva något godkännande i enlighet med bilaga I (Del 21).

e)

En reparation av en annan ETSO-artikel än ett hjälpkraftsaggregat (APU) ska behandlas som en ändring av ETSO-konstruktion och ska behandlas i överensstämmelse med punkt 21.A.611.

21.A.431B   Standardreparationer

a)

Standardreparationer är reparationer

1.

som avser

i)

flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på högst 5 700 kg,

ii)

rotorluftfartyg med en maximal startmassa (MTOM) på högst 3 175 kg,

iii)

segelflygplan samt motordrivna segelflygplan, ballonger och luftfartyg i enlighet med definitionen i ELA1 eller ELA2,

2.

som följer konstruktionsdata i certifieringsspecifikationer som har utfärdats av byrån och som innehåller godtagbara metoder, tekniker och tillvägagångssätt för genomförande och identifiering av standardreparationer, inklusive tillhörande anvisningar för fortsatt luftvärdighet, och

3.

som inte är i strid med typcertifikatinnehavarnas data.

b)

Punkterna 21.A.432A–21.A.451 är inte tillämpliga på standardreparationer.

21.A.432A   Villkor för ansökan

a)

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt punkt 21.A.432B ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för större reparation enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för mindre reparation.

21.A.432B   Visande av förmåga

a)

En sökande till ett godkännande av underlag för större reparation ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.

b)

Genom undantag från led a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta kapitel.

c)

Genom undantag från leden a och b kan en sökande be om byråns godkännande för godkännandet av ett certifieringsprogram som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i bilaga I (Del 21) för en reparation på en produkt enligt definitionen i punkt 21.A.14 c.

21.A.433   Underlag för reparation

a)

Sökande till ett godkännande av underlag för reparation ska

1.

påvisa uppfyllande av den typcertifieringsgrund och av de miljöskyddskrav som genom hänvisning ingår i typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, när detta är tillämpligt, eller av den typcertifieringsgrund och de miljöskyddskrav som är i kraft vid tidpunkten för ansökan (för godkännande av underlag för reparation), samt av varje ändring av dessa certifieringsspecifikationer eller specialvillkor som byrån anser vara nödvändig för att upprätta en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som upprättats genom den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU,

2.

inkomma med alla nödvändiga bestyrkande uppgifter, när byrån så begär,

3.

avge en försäkran om uppfyllande av kraven i certifieringsspecifikationerna och miljöskyddskraven i led a.1.

b)

När sökanden inte är innehavare av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, enligt vad som är tillämpligt, kan den sökande uppfylla kraven i led a genom användning av sina egna resurser eller genom en överenskommelse med innehavaren av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU enligt vad som är tillämpligt.

21.A.435   Klassificering av reparationer

a)

En reparation kan vara ”större” eller ”mindre”. Klassificeringen ska göras i enlighet med kriterierna i punkt 21.A.91 för en ändring av en typkonstruktion.

b)

En reparation ska klassificeras som ”större” eller ”mindre” enligt led a antingen

1.

av byrån, eller

2.

av en på lämpligt sätt godkänd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som överenskommits med byrån.

21.A.437   Utfärdande av godkännande av reparation

När det har försäkrats och visats att reparationen uppfyller de tillämpliga certifieringsspecifikationerna och miljöskyddskraven i punkt 21.A.433 a.1, ska den godkännas

a)

av byrån, eller

b)

av en lämpligt godkänd organisation som också är innehavare av typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, enligt ett förfarande som överenskommits med byrån, eller

c)

endast för mindre reparationer, av en lämpligt utsedd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som avtalats med byrån.

21.A.439   Tillverkning av reparationsdelar

Delar och anordningar som ska användas för reparation ska tillverkas i överensstämmelse med produktionsdata som är baserade på samtliga nödvändiga konstruktionsdata som tillhandahålls av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation

a)

enligt kapitel F, eller

b)

av en organisation som är godkänd på lämpligt sätt i enlighet med kapitel G, eller

c)

av en på lämpligt sätt godkänd underhållsorganisation.

21.A.441   Utförande av reparation

a)

Införlivandet av reparationer ska göras i överensstämmelse med Del M eller Del 145, beroende på vad som är tillämpligt, eller av en tillverkningsorganisation som på ett riktigt sätt godkänts i överensstämmelse med kapitel G, enligt befogenheten i punkt 21.A.163 d.

b)

Konstruktionsorganisationen ska överföra alla nödvändiga installationsinstruktioner till den organisation som utför reparationen.

21.A.443   Begränsningar

En reparation kan godkännas med begränsningar, i vilket fall godkännandet av underlag för reparation ska innehålla alla nödvändiga instruktioner och begränsningar. Innehavaren av godkännandet av underlag för reparation ska överföra dessa instruktioner och begränsningar till operatören i enlighet med ett förfarande som avtalats med byrån.

21.A.445   Oreparerad skada

a)

När en skadad produkt, del eller anordning lämnas utan reparation, och inte omfattas av tidigare godkända data, kan utvärderingen av skadans konsekvenser för luftvärdigheten bara utföras av

1.

byrån, eller

2.

en på lämpligt sätt godkänd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som avtalats med byrån.

Varje nödvändig begränsning ska behandlas i enlighet med förfarandena i punkt 21.A.443.

b)

När den organisation som utvärderar skadan enligt led a varken är byrån eller innehavaren av typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, ska denna organisation bestyrka att den information på vilken utvärderingen grundas är tillräcklig antingen från dess organisations egna resurser eller genom en uppgörelse med innehavaren av typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU eller tillverkaren, enligt vad som är tillämpligt.

21.A.447   Dokumentation

För varje reparation ska all relevant konstruktionsinformation, ritningar, provrapporter, instruktioner och begränsningar som eventuellt utfärdats i enlighet med punkt 21.A.443, samt bestyrkande för klassificering och bevis på konstruktionsgodkännande

a)

innehas av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation och göras tillgänglig för byrån, och

b)

bevaras av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation i syfte att ge den information som är nödvändig för att garantera fortsatt luftvärdighet hos de reparerade produkterna, delarna eller anordningarna.

21.A.449   Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a)

Innehavaren av ett godkännande av underlag för reparation ska förse varje känd operatör av luftfartyg, som inbegriper reparationen, med minst en uppsättning av de ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet som är resultatet av underlaget för reparationen, vilken ska inbegripa beskrivande uppgifter och utförandeinstruktioner utarbetade i överensstämmelse med tillämpliga krav. Den reparerade produkten, delen eller anordningen kan godkännas för användning före slutförandet av ändringarna av dessa instruktioner, men för en begränsad tidsrymd och med byråns godkännande. Dessa instruktionsändringar ska på begäran göras tillgängliga för varje annan person som måste uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i bruk, men ska kunna tillgås innan produkten uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b)

Om innehavaren av godkännandet av underlag för reparation utfärdar uppdateringar av dessa ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet efter det att reparationen först godkänts, ska dessa uppdateringar tillhandahållas varje operatör och de ska på begäran göras tillgängliga för varje annan person som måste uppfylla eventuella villkor för dessa instruktionsändringar. Ett program som visar hur uppdateringar av ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras ska lämnas till byrån.

21.A.451   Förpliktelser och EPA-märkning

a)

Varje innehavare av ett godkännande av underlag för större reparation ska

1.

ta på sig de förpliktelser som

i)

fastställs i punkterna 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 och 21.A.449,

ii)

underförstått ingår i samarbetet med innehavaren av typcertifikatet det kompletterande typcertifikatet och ETSO-tillståndet för APU, enligt punkt 21.A.433 b, enligt vad som är lämpligt,

2.

ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i enlighet med punkt 21.A.804 a.

b)

Utom för innehavare av typcertifikat eller APU-tillstånd för vilka punkt 21.A.44 är tillämplig, ska innehavare av godkännande av underlag för mindre reparation

1.

ta på sig de förpliktelser som fastlagts i punkterna 21.A.4, 21.A.447 och 21.A.449, och

2.

ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i överensstämmelse med punkt 21.A.804 a.

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –   ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21.A.601   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av ETSO-tillstånd och de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, sådana tillstånd.

21.A.602A   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person som producerar eller förbereder sig för att producera en ETSO-artikel, och som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt punkt 21.A.602B, ska vara berättigad att ansöka om ETSO-tillstånd.

21.A.602B   Visande av förmåga

Varje sökande till ett ETSO-tillstånd ska visa sin förmåga på följande sätt:

a)

För tillverkning, genom att inneha ett godkännande av tillverkningsorganisation, utfärdat i enlighet med kapitel G, eller genom uppfyllande av villkoren i förfarandena i kapitel F.

b)

För konstruktion:

1.

För ett hjälpkraftsaggregat, genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.

2.

För alla andra artiklar, genom användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i bilaga I (Del 21).

21.A.603   Ansökan

a)

En ansökan om ETSO-tillstånd ska göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån samt innehålla en sammanfattning av den information som krävs enligt punkt 21.A.605.

b)

När en serie mindre modifieringar planeras i enlighet med punkt 21.A.611, ska sökanden i sin ansökan ange artikelns grundläggande modellnummer och tillhörande artikelnummer med öppna (tomma) parenteser efter, för att påvisa att ändelseändrade bokstäver eller nummer (eller en kombination av dem) kommer att läggas till då och då.

21.A.604   ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

När det rör sig om ETSO-tillstånd för ett hjälpkraftsaggregat

a)

ska punkterna 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 vara tillämpliga genom undantag från punkterna 21.A.603, 21.A.606 c, 21.A.610 och 21.A.615, utöver att ett ETSO-tillstånd ska utfärdas i enlighet med punkt 21.A.606 i stället för typcertifikatet,

b)

är kapitel D eller kapitel E i denna Del 21 tillämpliga för godkännande av konstruktionsändringar genom undantag från punkt 21.A.611. När kapitel E används, ska ett särskilt ETSO-tillstånd utfärdas i stället för ett kompletterande typcertifikat.

c)

Kapitel M är tillämpligt på godkännandet av underlag för reparationer.

21.A.605   Krav på uppgifter

Sökanden ska lämna in följande dokument till byrån:

a)

En försäkran om uppfyllande, i vilken intygas att sökanden har uppfyllt kraven i detta kapitel.

b)

En försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP).

c)

En kopia av de tekniska uppgifter som krävs i tillämplig ETSO.

d)

Den verksamhetshandbok för tillverkning (eller en hänvisning till verksamhetshandboken för tillverkning) som anges i punkt 21.A.143 för att erhålla ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation enligt kapitel G eller den handbok (eller en hänvisning till handboken) som anges i punkt 21.A.125A b för att tillverka i enlighet med kapitel F utan godkännande av tillverkningsorganisation.

e)

För ett APU, den handbok (eller en hänvisning till handboken) som anges i punkt 21.A.243 för att erhålla ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation enligt kapitel J.

f)

För alla andra artiklar, de förfaranden som anges i punkt 21.A.602B b.2.

21.A.606   Utfärdande av ETSO-tillstånd

En sökande ska vara berättigad att få ett ETSO-tillstånd utfärdat av byrån efter att

a)

ha visat sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.602B, och

b)

ha visat att artikeln uppfyller de tekniska villkoren i tillämplig ETSO, och ha inkommit med motsvarande försäkran om uppfyllande,

c)

uttryckligen ha förklarat sig beredd att uppfylla punkt 21.A.609.

21.A.607   Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

Innehavaren av ett ETSO-tillstånd har rätt att tillverka och märka artikeln med lämplig ETSO-märkning.

21.A.608   Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

a)

En DDP ska innehålla minst följande information:

1.

Information som motsvarar punkt 21.A.31 a och b och som identifierar artikeln, samt dess konstruktion och provningsstandard.

2.

I tillämpliga fall, artikelns angivna prestanda, antingen direkt eller genom hänvisningar till andra, kompletterande dokument.

3.

En försäkran om uppfyllande, i vilken intygas att artikeln har uppfyllt kraven i tillämplig ETSO.

4.

Hänvisningar till relevanta provrapporter.

5.

Hänvisningar till de lämpliga underhålls-, översyns- och reparationshandböckerna.

6.

Nivåerna av uppfyllande, då flera nivåer av uppfyllande medges av en ETSO.

7.

En förteckning över avvikelser godtagna i överensstämmelse med punkt 21.A.610.

b)

En DDP ska avslutas med datum samt tillverkarens eller hans eller hennes godkända representants namnteckning.

21.A.609   Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

Innehavaren av ett ETSO-tillstånd ska i enlighet med detta kapitel

a)

tillverka varje artikel i enlighet med kapitel G eller kapitel F som säkerställer att varje färdigställd artikel överensstämmer med dess konstruktionsuppgifter och är säker för installation,

b)

iordningställa och underhålla, för varje modell av varje artikel för vilken ett ETSO-tillstånd har utfärdats, en aktuell akt med fullständiga tekniska uppgifter och handlingar i enlighet med punkt 21.A.613,

c)

iordningställa, underhålla och uppdatera original av alla de handböcker som krävs av tillämpliga certifieringsbestämmelser för artikeln,

d)

för användare av artikeln och, på begäran, för byrån göra tillgängliga de underhålls-, översyns- och reparationshandböcker som behövs för att använda och underhålla artikeln samt ändringar i dessa handböcker,

e)

märka varje artikel i enlighet med punkt 21.A.807,

f)

uppfylla kraven i punkterna 21.A.3, 21.A.3B och 21.A.4,

g)

fortsätta att uppfylla kvalifikationskraven i punkt 21.A.602B.

21.A.610   Godkännande av avvikelse

a)

Varje tillverkare som begär ett godkännande för att avvika från någon prestandastandard i en ETSO ska visa att de standarder från vilka en avvikelse begärs kompenseras av faktorer eller konstruktionsfunktioner som ger en likvärdig säkerhetsnivå.

b)

Begäran om godkännande av avvikelse ska, tillsammans med alla uppgifter av betydelse, lämnas in till byrån.

21.A.611   Konstruktionsändringar

a)

Innehavaren av ETSO-tillståndet kan göra mindre konstruktionsändringar (varje ändring som inte är stor) utan ytterligare tillstånd av byrån. I detta fall behåller den modifierade artikeln det ursprungliga modellnumret (ändringar av eller i artikelnumret ska användas för att identifiera mindre ändringar), och tillverkaren ska till byrån skicka de reviderade uppgifter som behövs för att uppfylla kraven i punkt 21.A.603 b.

b)

Varje konstruktionsändring utförd av tillverkaren och som är tillräckligt omfattande för att kräva en i allt väsentligt fullständig undersökning för att fastställa att kraven i en ETSO uppfylls är en större ändring. Innan en sådan ändring görs, ska tillverkaren ge artikeln en ny typ- eller modellbeteckning och ansöka om ett tillstånd enligt punkt 21.A.603.

c)

En konstruktionsändring utförd av en fysisk eller juridisk person annan än den innehavare av ETSO-tillståndet som lämnade in försäkran om uppfyllande för artikeln kan inte godkännas enligt detta kapitel O, såvida inte den person som söker godkännandet ansöker om ett separat ETSO-tillstånd enligt punkt 21.A.603.

21.A.613   Dokumentation

Utöver de krav på dokumentation som är tillämpliga för eller hör samman med kvalitetssystemet, ska all relevant konstruktionsinformation, alla ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsdokumentation för den provade artikeln, stå till byråns förfogande och bevaras för att tillhandahålla den information som behövs för att säkerställa fortsatt luftvärdighet för artikeln och för de typcertifierade produkter i vilka den är monterad.

21.A.615   Inspektion av byrån

På begäran av byrån, ska varje tillverkare av en artikel enligt ett ETSO-tillstånd tillåta byrån att

a)

närvara vid varje prov,

b)

granska de akter som innehåller tekniska uppgifter om den aktuella artikeln.

21.A.619   Giltighetstid

a)

Ett ETSO-tillstånd ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det ska förbli giltigt om inte

1.

de villkor som ställdes när ETSO-tillståndet beviljades inte längre respekteras, eller

2.

de skyldigheter för innehavaren som anges i punkt 21.A.609 inte längre fullgörs, eller

3.

artikeln har visat sig ge upphov till icke godtagbara risker vid användning, eller

4.

tillståndet har återlämnats eller återkallats i enlighet med administrativa förfaranden som fastställts av byrån.

b)

Då tillståndet återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till byrån.

21.A.621   Överlåtelse

Förutom för en ändring av ägarskapet avseende innehavaren, vilket ska anses som en betydelsefull ändring, och därför ska uppfylla punkterna 21.A.147 och 21.A.247 enligt vad som är tillämpligt, är ett ETSO-tillstånd utfärdat enligt bilaga I (Del 21) inte överlåtbart.

KAPITEL P –   FLYGTILLSTÅND

21.A.701   Tillämpningsområde

a)

Flygtillstånd ska i enlighet med detta kapitel utfärdas för luftfartyg som inte uppfyller, eller där det inte har visats att de uppfyller, tillämpliga krav på luftvärdighet, men som kan genomföra säkra flygningar under bestämda förhållanden och för följande ändamål:

1.

Utveckling.

2.

Påvisande av att bestämmelser eller certifieringsspecifikationer uppfylls.

3.

Konstruktions- eller tillverkningsorganisationers utbildning av besättning.

4.

Produktionsprovflygning av ett nyproducerat luftfartyg.

5.

Flygning av luftfartyg under produktion mellan produktionsanläggningar.

6.

Flygning av luftfartyg för kundgodkännande.

7.

Leverans eller export av luftfartyg.

8.

Flygning av luftfartyg för myndighetsgodkännande.

9.

Marknadsundersökning, inklusive kundens utbildning av besättning.

10.

Utställning och flyguppvisning.

11.

Flygning av luftfartyg till en plats där underhåll eller luftvärdighetsgranskning ska genomföras, eller till ett förvaringsutrymme.

12.

Flygning av luftfartyg vars flygvikt överskrider den maximala certifierade startvikten för flygning över vatten utöver normal sträcka, eller över landområden där lämpliga landningsmöjligheter eller tillgång till lämpligt bränsle saknas.

13.

Rekordslagning, flygtävling eller liknande tävlingsverksamhet.

14.

Flygning av luftfartyg som uppfyller de tillämpliga kraven på luftvärdighet innan överensstämmelse med miljökrav har konstaterats.

15.

För icke-kommersiell flygning med enskilda icke-komplexa luftfartyg eller typer där det inte är tillämpligt med ett luftvärdighetsbevis eller ett begränsat luftvärdighetsbevis.

b)

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av flygtillstånd och för godkännande av därmed förbundna flygförhållanden, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, och innehavare av, dessa tillstånd och godkännanden av flygförhållanden.

21.A.703   Villkor för ansökan

a)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett flygtillstånd, med undantag för flygtillstånd som begärs för syftet i punkt 21.A.701 a.15 där sökanden måste vara ägaren.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om godkännande av flygförhållandena.

21.A.705   Behörig myndighet

Trots vad som sägs i punkt 21.1 i bilaga I (Del 21) avses det i detta kapitel med ”behörig myndighet”

a)

den myndighet som har utsetts av registreringsmedlemsstaten, eller

b)

för oregistrerade luftfartyg, den myndighet som har utsetts av den medlemsstat som föreskrev identifikationsmärkningen.

21.A.707   Ansökan om flygtillstånd

a)

I enlighet med punkt 21.A.703 i denna bilaga samt när sökanden inte har fått befogenhet att utfärda ett flygtillstånd, ska ansökan om flygtillstånd göras till den behöriga myndigheten i den form och på det sätt som har fastställts av myndigheten.

b)

Varje ansökan om ett flygtillstånd ska inbegripa

1.

flygningens eller flygningarnas ändamål, i enlighet med punkt 21.A.701,

2.

de sätt på vilka luftfartyget inte uppfyller tillämpliga krav på luftvärdighet,

3.

de godkända flygförhållandena i enlighet med punkt 21.A.710.

c)

om flygförhållandena inte godkänns vid det tillfälle då ansökan om flygtillstånd görs, ska en ansökan om godkännande av flygförhållanden göras i enlighet med punkt 21.A.709.

21.A.708   Flygförhållanden

Flygförhållandena omfattar följande:

a)

Den eller de konfigurationer som begäran om flygtillstånd gäller.

b)

Varje villkor eller begränsning som är nödvändig för att luftfartyget ska vara driftsäkert, vilket inbegriper

1.

villkor eller begränsningar för resvägar eller luftrum, eller bådadera, som krävs för flygningen eller flygningarna,

2.

villkor och begränsningar för den flygbesättning som ska flyga luftfartyget,

3.

begränsningar för transport av personer utöver flygbesättningen,

4.

operativa begränsningar, specifika förfaranden eller tekniska villkor som ska vara uppfyllda,

5.

det specifika flygprovsprogrammet (om detta är relevant),

6.

specifika åtgärder för fortsatt luftvärdighet, inklusive underhållsinstruktioner och bestämmelser om när dessa ska utföras.

c)

Underlag som styrker att luftfartyget kan genomföra säkra flygningar under de förhållanden eller begränsningar som anges i led b.

d)

Den metod som används för att kontrollera att luftfartygets konfiguration alltjämt uppfyller de fastställda villkoren.

21.A.709   Ansökan om godkännande av flygförhållanden

a)

I enlighet med punkt 21.A.707 c samt när sökanden inte har fått befogenhet att godkänna flygförhållandena, ska ansökan om godkännande av flygförhållanden göras

1.

till byrån i den form och på det sätt som har fastställts av byrån, när godkännandet av flygförhållandena gäller konstruktionens säkerhet, eller

2.

till den behöriga myndigheten i den form och på det sätt som har fastställts av myndigheten, när godkännandet av flygförhållandena inte gäller konstruktionens säkerhet.

b)

Varje ansökan om godkännande av flygförhållanden ska inbegripa

1.

de föreslagna flygförhållandena,

2.

underlag som styrker dessa förhållanden, och

3.

en försäkran om att luftfartyget kan genomföra säkra flygningar under de villkor eller begränsningar som anges i punkt 21.A.708 b.

21.A.710   Godkännande av flygförhållanden

a)

När godkännandet av flygförhållandena gäller konstruktionens säkerhet ska flygförhållandena godkännas av

1.

byrån, eller

2.

en på vederbörligt sätt godkänd konstruktionsorganisation, i enlighet med befogenheterna i punkt 21.A.263 c.6.

b)

När godkännandet av flygförhållanden inte gäller konstruktionens säkerhet ska flygförhållandena godkännas av den behöriga myndigheten eller av den på vederbörligt sätt godkända organisation som även kommer att utfärda flygtillståndet.

c)

Innan flygförhållandena godkänns måste byrån, den behöriga myndigheten eller den godkända organisationen ha försäkrat sig om att luftfartyget kan genomföra säker flygning enligt angivna villkor och begränsningar. Byrån eller den behöriga myndigheten får utföra eller kräva att sökanden ska utföra varje inspektion eller provning som krävs för det ändamålet.

21.A.711   Utfärdande av ett flygtillstånd

a)

Ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg III) får utfärdas av den behöriga myndigheten enligt de villkor som anges i punkt 21.B.525.

b)

En vederbörligt godkänd konstruktionsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg IV) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21.A.263 c.7, när de flygförhållanden som avses i punkt 21.A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21.A.710.

c)

En vederbörligt godkänd tillverkningsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg IV) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21.A.163 e, när de flygförhållanden som avses i punkt 21.A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21.A.710.

d)

En vederbörligt godkänd organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg IV) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt M.A.711 i bilaga I (Del M) till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 (1), när de flygförhållanden som avses i punkt 21.A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21.A.710.

e)

Flygtillståndet ska innehålla en specifikation av ändamål samt alla villkor och begränsningar som har godkänts i enlighet med punkt 21.A.710.

f)

När det gäller tillstånd som har utfärdats i enlighet med led b, c eller d ska en kopia av flygtillståndet och därmed förbundna flygförhållanden lämnas in till den behöriga myndigheten så snart som möjligt, dock senast inom tre dagar.

g)

När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21.A.723 a inte uppfylls för ett flygtillstånd som utfärdats av en organisation i enlighet med led b, c eller d, ska organisationen omedelbart återkalla flygtillståndet och utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten.

21.A.713   Ändringar

a)

Varje ändring som gör att flygförhållandena eller tillhörande underlag för flygtillståndet blir ogiltiga ska godkännas i enlighet med punkt 21.A.710. I tillämpliga fall ska en ansökan göras i enlighet med punkt 21.A.709.

b)

Vid en ändring som påverkar flygtillståndets innehåll måste det utfärdas ett nytt flygtillstånd i enlighet med punkt 21.A.711.

21.A.715   Språk

De handböcker, skyltar, förteckningar och instrumentmarkeringar samt annan nödvändig information som krävs enligt tillämpliga certifieringsspecifikationer ska vara skrivna på ett eller flera av unionens officiella språk som är godtagbara för den behöriga myndigheten.

21.A.719   Överlåtelse

a)

Ett flygtillstånd kan inte överlåtas.

b)

Trots vad som sägs i led a när ett flygtillstånd utfärdas för syftet i punkt 21.A.701 a.15 ska flygtillståndet överlåtas tillsammans med luftfartyget då luftfartyget byter ägare, under förutsättning att luftfartyget är kvar i samma register, eller utfärdas först efter godkännande av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.A.721   Inspektioner

Innehavaren eller den som ansöker om ett flygtillstånd ska ge tillträde till det aktuella luftfartyget på begäran av den behöriga myndigheten.

21.A.723   Giltighetstid

a)

Ett flygtillstånd ska utfärdas för högst tolv månader och ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

de villkor och begränsningar som anges i punkt 21.A.711 e i fråga om flygtillståndet är uppfyllda,

2.

flygtillståndet inte har återlämnats eller återkallats,

3.

luftfartyget står kvar i samma register.

b)

Trots vad som sägs i led a får ett flygtillstånd som utfärdas för syftet i punkt 21.A.701 a.15 utfärdas för en obegränsad giltighetstid.

c)

Då flygtillståndet återlämnas eller återkallas ska det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

21.A.725   Förnyande av flygtillstånd

Förnyande av flygtillstånd ska behandlas som en ändring i enlighet med punkt 21.A.713.

21.A.727   Flygtillståndsinnehavarens förpliktelser

Innehavaren av ett flygtillstånd ska säkerställa att samtliga villkor och begränsningar som är knutna till flygtillståndet uppfylls och upprätthålls.

21.A.729   Dokumentation

a)

Alla dokument som har utarbetats för att beskriva och bestyrka flygförhållandena ska av innehavaren av godkännandet av flygförhållanden hållas tillgängliga för byrån och den behöriga myndigheten och ska bevaras för att erbjuda den information som är nödvändig för att garantera luftfartygets fortsatta luftvärdighet.

b)

Alla dokument som gäller flygtillståndets utfärdande i enlighet med de godkända organisationernas befogenheter, inklusive inspektionsdokumentation, dokument som styrker de godkända flygförhållandena samt flygtillståndet i sig, ska av den relevanta godkända organisationen hållas tillgängliga för byrån eller den behöriga myndigheten och ska bevaras för att erbjuda den information som är nödvändig för att garantera luftfartygets fortsatta luftvärdighet.

KAPITEL Q –   IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.801   Identifiering av produkter

a)

Produktidentifikationen ska inbegripa följande information:

1.

Tillverkarens namn.

2.

Produktbeteckning.

3.

Tillverkarens serienummer.

4.

All annan information som byrån bedömer lämplig.

b)

Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar ett luftfartyg eller en motor enligt kapitel G eller kapitel F ska identifiera det luftfartyget eller den motorn med en brandsäker skylt som innehåller den information som anges i led a inskriven genom etsning, stämpling eller gravering, eller genom annan godkänd metod för brandsäker märkning. Identifieringsskylten ska fästas på ett sådant sätt att den är åtkomlig och kan läsas samt att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller går förlorad eller förstörs vid ett haveri.

c)

Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav enligt kapitel G eller kapitel F ska identifiera den med en skylt, stämpling, gravering, etsning eller annan metod som godkänts för brandsäker identifiering, och som är placerad på denna på en icke-kritisk yta och innehåller den information som anges i led a och så att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller gå förlorad eller förstörs vid ett haveri.

d)

Med avseende på bemannade ballonger ska den identifieringsskylt som föreskrivs i led b fästas vid ballonghöljet och, om möjligt, placeras på ett sådant sätt att den är läslig för operatören när ballongen är fylld. Dessutom ska korgen, lastbärande konstruktioner och varje brännare på ett beständigt och läsligt sätt vara märkta med tillverkarens namn, artikelnummer (eller likvärdigt) och serienummer (eller likvärdigt).

21.A.803   Hantering av identifieringsuppgifter

a)

En person får inte avlägsna, ändra eller placera den identifieringsinformation som anges i punkt 21.A.801 a på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav, eller i punkt 21.A.807 a på ett hjälpkraftsaggregat utan byråns godkännande.

b)

En person får inte avlägsna eller montera sådan identifieringsskylt som nämns i punkt 21.A.801, eller i punkt 21.A.807 för ett hjälpkraftsaggregat utan byråns godkännande.

c)

Genom undantag från leden a och b, får alla fysiska eller juridiska personer som utför underhållsarbete i enlighet med tillämpliga tillämpningsföreskrifter och i överensstämmelse med metoder, tekniker och tillvägagångssätt som är godtagbara för byrån

1.

avlägsna, ändra eller placera den identifieringsinformation som anges i punkt 21.A.801 a på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav, eller i punkt 21.A.807 a på ett APU, eller

2.

avlägsna en identifieringsskylt som anges i punkt 21.A.801, eller punkt 21.A.807 för ett APU, då detta är nödvändigt under underhållsarbete.

d)

En person får inte installera en identifieringsskylt som har avlägsnats i enlighet med led c.2 på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav annat än den/det från vilket den avlägsnades.

21.A.804   Identifiering av delar och anordningar

a)

Varje del eller anordning ska på ett beständigt och läsligt sätt vara märkt med

1.

ett namn, ett varumärke eller en symbol som identifierar tillverkaren på ett sätt som anges i tillämpliga konstruktionsdata, och

2.

artikelnumret, enligt definitionen i tillämpliga konstruktionsdata, och

3.

bokstäverna EPA för delar eller anordningar som tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.

b)

Genom undantag från led a, ska, om byrån håller med om att en del eller anordning är för liten eller att det av annan anledning är opraktiskt att märka en del eller anordning med den information som krävs enligt led a, den information som delen inte kunde märkas med inbegripas i intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning som åtföljer delen eller dess behållare.

21.A.805   Identifiering av kritiska delar

Utöver kraven i punkt 21.A.804 ska varje tillverkare av en del som ska monteras på en typcertifierad produkt och som har identifierats som en kritisk del, på ett beständigt och läsligt sätt märka den delen med ett artikelnummer och ett serienummer.

21.A.807   Identifiering av ETSO-artiklar

a)

Varje innehavare av ett ETSO-tillstånd i enlighet med kapitel O ska på ett beständigt och läsligt sätt märka varje artikel med följande information:

1.

Tillverkarens namn och adress.

2.

Artikelns namn, typ, artikelnummer eller modellbeteckning.

3.

Artikelns serienummer eller tillverkningsdagen, eller bådadera.

4.

Tillämpligt ETSO-nummer.

b)

Genom undantag från led a, ska, om byrån håller med om att en del är för liten eller att det av annan anledning är opraktiskt att märka en del med den information som krävs enligt led a, den information som delen inte kunde märkas med inbegripas i intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning som åtföljer delen eller dess behållare.

c)

Varje person som tillverkar ett APU i enlighet med kapitel G eller kapitel F ska identifiera detta APU med en brandsäker skylt som innehåller den information som anges i led a inskriven genom etsning, stämpling eller gravering, eller genom annan godkänd metod för brandsäker märkning. Identifieringsskylten ska fästas på ett sådant sätt att den är åtkomlig och kan läsas samt att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller går förlorad eller förstörs vid ett haveri.

AVSNITT B

FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.B.5   Tillämpningsområde

a)

I detta avsnitt fastställs förfarandet för hur den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska utöva sina uppgifter och förpliktelser avseende utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande och återkallande av de certifikat, godkännanden och tillstånd som anges i bilaga I (Del 21).

b)

Byrån ska i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 216/2008 utarbeta certifieringsspecifikationer och anvisningar för att bistå medlemsstaterna vid tillämpningen av detta avsnitt.

21.B.20   Den behöriga myndighetens förpliktelser

Varje behörig myndighet i medlemsstaten ansvarar endast när det gäller sökande eller innehavare för tillämpningen av avsnitt A, kapitlen F, G, H, I och P vars huvudsakliga verksamhetsort är inom dess territorium.

21.B.25   Krav på den behöriga myndighetens organisation

a)

Allmänt:

Medlemsstaten ska utse en behörig myndighet som ansvarar för tillämpningen av avsnitt A, kapitlen F, G, H, I och P med dokumenterade förfaranden, organisationsstruktur och personal.

b)

Resurser:

1.

Personalens antal ska vara tillräckligt stort för att de tilldelade uppgifterna ska utföras.

2.

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska utse en chef, eller chefer, som ansvarar för utförandet av tillhörande uppgift eller tillhörande uppgifter inom myndigheten, inklusive kommunikationen med byrån och andra nationella myndigheter, enligt vad som är lämpligt.

c)

Kvalifikationer och utbildning:

All personal ska ha lämpliga kvalifikationer och tillräcklig kunskap, erfarenhet och utbildning för att utföra de uppgifter som de tilldelats.

21.B.30   Dokumenterade förfaranden

a)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska upprätta dokumenterade förfaranden för att beskriva sin organisation, sina medel och metoder för att uppfylla kraven i bilaga I (Del 21). Förfarandena ska hållas aktuella och fungera som grundläggande arbetsdokument inom denna myndighet för alla motsvarande verksamheter.

b)

En kopia av förfarandena och deras ändringar ska hållas tillgänglig för byrån.

21.B.35   Ändringar i organisation och förfaranden

a)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska meddela byrån alla betydelsefulla ändringar av sin organisation och sina dokumenterade förfaranden.

b)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska för att säkerställa en effektiv tillämpning i god tid uppdatera sina dokumenterade förfaranden som berörs av regeländringar.

21.B.40   Konfliktlösning

a)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska upprätta ett förfarande för konfliktlösning som ingår i de dokumenterade förfarandena för organisationen.

b)

Då en konflikt mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter inte kan lösas, är det chefernas plikt enligt vad som anges i punkt 21.B.25 b.2 att ta upp frågan med byrån för medling.

21.B.45   Rapportering/samordning

a)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska säkerställa samordning, när så är tillämpligt, med andra grupper ansvariga för certifiering, undersökning, godkännande eller utfärdande av tillstånd vid denna myndighet, andra medlemsstater eller byrån för att säkerställa effektivt utbyte av information som är av betydelse för produkternas, delarnas och anordningarnas säkerhet.

b)

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska meddela byrån alla svårigheter vid tillämpningen av bilaga I (Del 21).

21.B.55   Dokumentation

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska bevara, eller upprätthålla tillgång till, lämplig dokumentation avseende de certifikat, godkännanden och tillstånd som den har utfärdat i enlighet med bestämmelserna i de olika länderna, och för vilka ansvaret har överlåtits till byrån, så länge som denna dokumentation inte har överlåtits till byrån.

21.B.60   Luftvärdighetsdirektiv

Då den behöriga myndigheten i en medlemsstat mottar ett luftvärdighetsbevis från den behöriga myndigheten i en icke-medlemsstat, ska detta luftvärdighetsbevis överlåtas till byrån för spridning i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 216/2008.

KAPITEL B –   TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån ska gälla.

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –   ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån ska gälla.

KAPITEL E –   KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån ska gälla.

KAPITEL F –   TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.120   Undersökning

a)

Den behöriga myndigheten ska för varje sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev utse en undersökningsgrupp som ska utföra alla relevanta uppgifter som sammanhänger med detta godkännandebrev och som ska bestå av en gruppledare för att handha och leda undersökningsgruppen och, om så krävs, en eller flera gruppmedlemmar. Gruppledaren rapporterar till den chef som ansvarar för verksamheten, enligt vad som anges i punkt 21.B.25 b.2.

b)

Den behöriga myndigheten ska genomföra tillräcklig undersökningsverksamhet avseende en sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev för att kunna bestyrka rekommendationer om utfärdande, upprätthållande, ändring, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrevet.

c)

Den behöriga myndigheten ska utarbeta förfaranden för undersökning av sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev som en del av de dokumenterade förfaranden som omfattar minst följande delar:

1.

Utvärdering av mottagna ansökningar.

2.

Fastställande av undersökningsgruppen.

3.

Förberedelse och planering av undersökning.

4.

Utvärdering av dokumentation (handbok, förfaranden, etc.).

5.

Revision och inspektion.

6.

Uppföljning av korrigerande åtgärder.

7.

Rekommendation om utfärdande, ändring, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrev.

21.B.125   Brister

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A i denna bilaga, ska denna brist klassificeras i enlighet med punkt 21.A.125B a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandebrevet, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att organisationen tillhandahåller en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandebrevet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.

21.B.130   Utfärdande av godkännandebrev

a)

När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att tillverkaren uppfyller tillämpliga krav i avsnitt A, kapitel F, ska den utfärda ett godkännandebrev för enskilda produkters, delars eller anordningars visande av överensstämmelse (EASA-blankett 65, se tillägg XI) utan otillbörligt dröjsmål.

b)

Godkännandebrevet ska innehålla godkännandets tillämpningsområde, ett slutdatum samt, där så är tillämpligt, de lämpliga begränsningar som hänger samman med tillståndet.

c)

Godkännandebrevets giltighetstid ska inte överskrida ett år.

21.B.135   Erkännande av godkännandebrev

Den behöriga myndigheten ska erkänna godkännandebrevet så länge som följande gäller:

a)

Tillverkaren på ett riktigt sätt använder en EASA-blankett 52 (se tillägg VIII) som en försäkran om överensstämmelse för färdigställda luftfartyg, och en EASA-blankett 1 (se tillägg I) för andra produkter än färdigställda luftfartyg, delar och anordningar.

b)

Inspektioner utförda av den behöriga myndigheten före godkännande av EASA-blankett 52 (se tillägg VIII) eller EASA-blankett 1 (se tillägg I), enligt punkt 21.A.130 c inte gav vid handen några fall av brister på uppfyllande av de krav eller de förfaranden som ingår i den handbok som tillhandahållits av tillverkaren, eller avseende produkternas, delarnas eller anordningarnas överensstämmelse. Dessa inspektioner ska minst kontrollera följande:

1.

Att godkännandet omfattar den produkt, del eller anordning som valideras, och att det förblir giltigt.

2.

Att den handbok som beskrivs i punkt 21.A.125A b och dess ändrade status som anges i godkännandebrevet av tillverkaren används som ett grundläggande arbetsdokument. Annars ska inspektionen inte fortsätta och således inte underhållsintygen/tillverkningsintygen valideras.

3.

Att tillverkning har bedrivits under de förhållanden som föreskrivs i godkännandebrevet och genomförts på ett tillfredsställande sätt.

4.

Att inspektioner och prov (inklusive flygprov, enligt vad som är lämpligt), enligt punkt 21.A.130 b.2 och/eller b.3, har bedrivits under de förhållanden som föreskrivs i godkännandebrevet och genomförts på ett tillfredsställande sätt.

5.

Att den behöriga myndighetens inspektioner som beskrivs eller berörs i godkännandebrevet har genomförts och bedömts vara godtagbara.

6.

Att försäkran om överensstämmelse uppfyller kraven i punkt 21.A.130, och den information som den tillhandahåller inte förhindrar dess godkännande.

c)

Giltighetstiden för godkännandebrevet inte har löpt ut.

21.B.140   Ändring av godkännandebrev

a)

Den behöriga myndigheten ska, enligt vad som är lämpligt, i enlighet med punkt 21.B.120 undersöka alla ändringar av godkännandebrevet.

b)

När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att kraven i avsnitt A, kapitel F fortsatt uppfylls ska den ändra godkännandebrevet i enlighet med detta.

21.B.145   Begränsning, upphävande och återkallande av godkännandebrev

a)

Begränsningen, upphävandet eller återkallandet av godkännandebrevet ska skriftligen meddelas innehavaren av godkännandebrevet. Den behöriga myndigheten ska uppge orsaken till begränsningen, upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandebrevet om dennes rätt att överklaga.

b)

När ett godkännandebrev har upphävts ska det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A i kapitel F åter uppfylls.

21.B.150   Dokumentation

a)

Den behöriga myndigheten ska upprätta ett dokumentationssystem som möjliggör en tillräcklig spårbarhet i förfarandena för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt godkännandebrev.

b)

De bevarade dokumenten ska åtminstone innehålla

1.

de dokument som tillhandahållits av en sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev,

2.

dokument upprättade under undersökningar och inspektioner, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten från de områden som anges i punkt 21.B.120 uppges,

3.

godkännandebrevet inklusive ändringar, och

4.

protokoll från mötena med tillverkaren.

c)

Dokumentationen ska arkiveras under en period av minst sex år efter utgången av godkännandebrevets giltighet.

d)

Den behöriga myndigheten ska också arkivera alla intyg om överensstämmelse (EASA-blankett 52, se tillägg VIII) och intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1, se tillägg I) som den har validerat.

KAPITEL G –   GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.220   Undersökning

a)

För att utföra alla relevanta uppgifter som sammanhänger med godkännande av tillverkningsorganisation ska den behöriga myndigheten utse en grupp som ansvarar för undersökning av godkännande av tillverkningsorganisation för alla som ansöker om, eller innehar, ett godkännande av tillverkningsorganisation och som består av en gruppledare som ska leda undersökningsgruppen och, om nödvändigt, en eller flera gruppmedlemmar. Gruppledaren rapporterar till den chef som ansvarar för verksamheten, enligt vad som anges i punkt 21.B.25 b.2.

b)

Den behöriga myndigheten ska genomföra tillräcklig undersökningsverksamhet avseende en sökande till, eller innehavare av, ett godkännande av tillverkningsorganisation för att kunna bestyrka rekommendationer om utfärdande, underhåll, ändring, upphävande eller återkallande av godkännandet.

c)

Den behöriga myndigheten ska utarbeta förfaranden för undersökning av ett godkännande av tillverkningsorganisation som en del av de dokumenterade förfaranden som omfattar minst följande element:

1.

Utvärdering av mottagna ansökningar.

2.

Fastställande av gruppen som ansvarar för undersökning av godkännande av tillverkningsorganisation.

3.

Förberedelse och planering av undersökning.

4.

Utvärdering av dokumentation (handbok över tillverkningsorganisationen, förfaranden, etc.).

5.

Revision.

6.

Uppföljning av korrigerande åtgärder.

7.

Rekommendation om utfärdande, ändring, upphävande eller återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation.

8.

Fortsatt övervakning.

21.B.225   Brister

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A, ska denna brist klassificeras i enlighet med punkt 21.A.158 a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandet av tillverkningsorganisation, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att organisationen tillhandahåller en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.

21.B.230   Utfärdande av certifikat

a)

När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att tillverkningsorganisationen uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A, kapitel G, ska den utfärda ett godkännande av tillverkningsorganisation (EASA-blankett 55, se tillägg X) utan otillbörligt dröjsmål.

b)

Referensnumret ska införas på EASA-blankett 55 på ett sätt som specificeras av byrån.

21.B.235   Fortsatt övervakning

a)

För att försäkra sig om att kraven för godkännandet av tillverkningsorganisationen upprätthålls, ska den behöriga myndigheten genomföra fortsatt övervakning för att

1.

verifiera att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i avsnitt A, kapitel G,

2.

verifiera att organisationen hos innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation fungerar i enlighet med tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE),

3.

verifiera effekten av förfarandena i tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE), och

4.

genom stickprov övervaka standarden hos produkter, delar eller anordningar.

b)

Fortsatt övervakning ska genomföras i enlighet med punkt 21.B.220.

c)

Den behöriga myndigheten ska genom planerad fortsatt övervakning säkerställa att ett godkännande av tillverkningsorganisation genomgått en fullständig granskning avseende uppfyllande av kraven i bilaga I (Del 21) under en tidsrymd av 24 månader. Den fortsatta övervakningen kan bestå av ett flertal undersökningsverksamheter under denna tid. Antalet revisioner kan variera beroende på organisationens komplexitet, antalet anläggningar och på hur kritisk tillverkningen är. Den behöriga myndigheten ska minst en gång per år genomföra fortsatt övervakning av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

21.B.240   Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

a)

Den behöriga myndigheten ska genom fortsatt övervakningsverksamhet övervaka alla mindre modifieringar.

b)

Den behöriga myndigheten ska enligt vad som är lämpligt i enlighet med punkt 21.B.220 undersöka alla betydelsefulla ändringar av ett godkännande av tillverkningsorganisation eller en ansökan från innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation om en ändring av godkännandets tillämpningsområde och villkor.

c)

När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att kraven i avsnitt A, kapitel G fortsatt uppfylls ska den ändra godkännandet av tillverkningsorganisation i enlighet med detta.

21.B.245   Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

a)

Vid en brist på nivå ett eller nivå två ska den behöriga myndigheten helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla ett godkännande av tillverkningsorganisation enligt följande:

1.

Vid en brist på nivå ett ska godkännandet av tillverkningsorganisation omedelbart begränsas eller upphävas. Om innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation inte kan uppfylla punkt 21.A.158 c.1, ska godkännandet av tillverkningsorganisation återkallas.

2.

Vid en brist på nivå två, ska den behöriga myndigheten besluta om eventuella begränsningar av godkännandet av tillverkningsorganisation genom tillfälligt upphävande av godkännandet av tillverkningsorganisation eller av delar därav. Om innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte kan uppfylla punkt 21.A.158 c.2, ska godkännandet av tillverkningsorganisation återkallas.

b)

Begränsningen, upphävandet eller återkallandet av godkännandet av tillverkningsorganisation ska skriftligen meddelas innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation. Den behöriga myndigheten ska uppge orsaken till upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation om dennes rätt att överklaga.

c)

När ett godkännande av tillverkningsorganisation har upphävts ska det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A, kapitel G åter uppfylls.

21.B.260   Dokumentation

a)

Den behöriga myndigheten ska upprätta ett system för dokumentation som möjliggör en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för att utfärda, upprätthålla, ändra, tillfälligt upphäva eller återkalla varje enskilt godkännande av tillverkningsorganisation.

b)

Dokumentationen ska minst inbegripa

1.

de dokument som tillhandahållits av sökanden till, eller innehavaren av, ett certifikat om godkännande av tillverkningsorganisation,

2.

dokument upprättade under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten av de element som anges i punkt 21.B.220 uppges, inklusive brister upprättade i enlighet med punkt 21.B.225,

3.

programmet för fortsatt övervakning, inklusive arkiv över genomförda undersökningar,

4.

certifikatet för godkännande av tillverkningsorganisation, inklusive ändringar,

5.

protokoll från sammanträdena med innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

c)

Dokumentationen ska arkiveras under en period av minst sex år.

KAPITEL H –   LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.B.320   Undersökning

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska genomföra tillräckliga undersökningar av en sökande till, eller innehavare av, ett luftvärdighetsbevis för att kunna motivera att beviset eller tillståndet utfärdas, upprätthålls, ändras, tillfälligt upphävs eller återkallas.

b)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utarbeta utvärderingsförfaranden som minst omfattar följande element:

1.

Utvärdering av sökandens villkor för ansökan.

2.

Utvärdering av ansökans godtagbarhet.

3.

Klassificering av luftvärdighetsbevis.

4.

Utvärdering av den dokumentation som mottagits med ansökan.

5.

Inspektion av luftfartyg.

6.

Fastställande av nödvändiga villkor, inskränkningar eller begränsningar på luftvärdighetsbevisen.

21.B.325   Utfärdande av luftvärdighetsbevis

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 25, se tillägg VI) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21.B.326 samt tillämpliga krav i avsnitt A i kapitel H i bilaga I (Del 21) är uppfyllda.

b)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett begränsat luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 24, se tillägg V) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21.B.327 samt tillämpliga krav i avsnitt A kapitel H i bilaga I (Del 21) är uppfyllda.

c)

För ett nytt luftfartyg eller ett begagnat luftfartyg som kommer från en icke-medlemsstat ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten, utöver det relevanta luftvärdighetsbevis som avses i led a eller b, utfärda ett första granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA-blankett 15a, se tillägg II).

21.B.326   Luftvärdighetsbevis

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett luftvärdighetsbevis för

a)

nya luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.2.

2.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

begagnade luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.3 och som visar att

i)

luftfartyget överensstämmer med en typkonstruktion som godkänts enligt ett typcertifikat och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med denna bilaga I (Del 21), och

ii)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

iii)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (Del M) till [förordning (EG) nr 2042/2003],

2.

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21.B.327   Begränsat luftvärdighetsbevis

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett begränsat luftvärdighetsbevis för

1.

nya luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.2.

ii)

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet, samt är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.

begagnade luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.3 och som visar att

A)

luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med denna bilaga I (Del 21), och

B)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

C)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (Del M) till [förordning (EG) nr 2042/2003],

ii)

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med den godkända konstruktionen och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

För ett luftfartyg som inte kan uppfylla de grundläggande kraven som anges i förordning (EG) nr 216/2008 och som inte är berättigat till ett begränsat typcertifikat, ska byrån, på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från dessa grundläggande krav

1.

utfärda särskilda luftvärdighetsspecifikationer som säkerställer tillfredsställande säkerhet vid avsedd användning och kontrollera att dessa uppfylls, och

2.

ange användningsbegränsningar för detta luftfartyg.

c)

Användningsbegränsningar kommer att vara knutna till begränsade luftvärdighetsbevis som inbegriper luftrumsbegränsningar på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från grundläggande krav på luftvärdighet som fastläggs i förordning (EG) nr 216/2008.

21.B.330   Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis och begränsade luftvärdighetsbevis

a)

När bevisning föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21.A.181 a inte uppfylls, ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten upphäva eller återkalla ett luftvärdighetsbevis.

b)

Vid utfärdande av meddelandet om upphävande eller återkallande av ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten uppge orsakerna till upphävandet eller återkallandet samt informera innehavaren av beviset om dennes rätt att överklaga.

21.B.345   Dokumentation

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska upprätta ett dokumentationssystem som möjliggör en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt luftvärdighetsbevis.

b)

Dokumentationen ska minst inbegripa

1.

de dokument som tillhandahållits av sökanden,

2.

dokument som upprättats under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten avseende de element som angivits i punkt 21.B.320 b uppges, och

3.

en kopia av beviset eller tillståndet, inklusive ändringar.

c)

Dokumentationen ska arkiveras under en period av minst sex år efter det att den lämnat det nationella registret.

KAPITEL I –   MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.B.420   Undersökning

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska genomföra tillräckliga undersökningar av en sökande till, eller innehavare av, ett miljövärdighetsbevis (buller) för att kunna motivera att beviset utfärdas, upprätthålls, ändras, tillfälligt upphävs eller återkallas.

b)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utarbeta utvärderingsförfaranden som minst omfattar följande delar:

1.

Utvärdering av villkor för ansökan.

2.

Utvärdering av den dokumentation som mottagits med ansökan.

3.

Inspektion av luftfartyg.

21.B.425   Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska, enligt vad som är tillämpligt, utfärda eller ändra ett miljövärdighetsbevis (buller) (EASA-blankett 45, se tillägg VII), utan otillbörligt dröjsmål, när den har försäkrat sig om att de tillämpliga kraven i avsnitt A, kapitel I är uppfyllda.

21.B.430   Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

a)

När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21.A.211 a inte uppfylls, ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten upphäva eller återkalla ett miljövärdighetsbevis (buller).

b)

Efter utfärdande av meddelandet om upphävande och återkallande av ett miljövärdighetsbevis (buller) ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten uppge orsakerna till upphävandet och återkallandet samt informera innehavaren av beviset om dennes rätt att överklaga.

21.B.445   Dokumentation

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska upprätta ett dokumentationssystem som inbegriper kriterier för minsta arkiveringstid för att möjliggöra en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt miljövärdighetsbevis (buller).

b)

Dokumentationen ska minst inbegripa

1.

de dokument som tillhandahållits av sökanden,

2.

dokument som upprättats under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten av de områden som angivits i punkt 21.B.420 b uppges,

3.

en kopia av beviset inklusive ändringar.

c)

Dokumentationen ska arkiveras under en period av minst sex år efter det att den lämnat det nationella registret.

KAPITEL J –   GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

Administrativa förfaranden fastställda av byrån ska gälla.

KAPITEL K –   DELAR OCH ANORDNINGAR

Administrativa förfaranden fastställda av byrån ska gälla.

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –   REPARATIONER

Administrativa förfaranden fastställda av byrån ska gälla.

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –   ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

Administrativa förfaranden fastställda av byrån ska gälla.

KAPITEL P –   FLYGTILLSTÅND

21.B.520   Undersökning

a)

Den behöriga myndigheten ska genomföra tillräckliga undersökningar för att kunna motivera att ett flygtillstånd utfärdas eller återkallas.

b)

Den behöriga myndigheten ska utarbeta utvärderingsförfaranden som minst omfattar följande moment:

1.

Utvärdering av om sökanden uppfyller villkoren för ansökan.

2.

Utvärdering av ansökans godtagbarhet.

3.

Utvärdering av den dokumentation som mottagits med ansökan.

4.

Inspektion av luftfartyg.

5.

Godkännande av flygförhållanden i enlighet med punkt 21.A.710 b.

21.B.525   Utfärdande av flygtillstånd

Den behöriga myndigheten ska utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg III) utan onödigt dröjsmål

a)

efter uppvisande av de uppgifter som krävs i punkt 21.A.707, och

b)

när de flygförhållanden som avses i punkt 21.A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21.A.710, och

c)

när den behöriga myndigheten antingen genom sina egna undersökningar, vilket kan omfatta inspektioner, eller också genom förfaranden som har överenskommits med sökanden, har försäkrat sig om att luftfartyget överensstämmer med den konstruktion som fastställs i punkt 21.A.708 före flygning.

21.B.530   Återkallande av flygtillstånd

a)

När bevisning föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21.A.723 a inte uppfylls för ett flygtillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten, ska denna myndighet återkalla flygtillståndet.

b)

Vid utfärdande av meddelandet om återkallande av ett flygtillstånd ska den behöriga myndigheten uppge orsakerna till återkallandet samt informera innehavaren av flygtillståndet om dennes rätt att överklaga.

21.B.545   Dokumentation

a)

Den behöriga myndigheten ska handha ett dokumentationssystem för att möjliggöra tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för utfärdande och återkallande av varje enskilt flygtillstånd.

b)

Dokumentationen ska minst inbegripa

1.

de dokument som tillhandahållits av sökanden,

2.

dokument som upprättats under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten avseende de moment som anges i punkt 21.B.520 b uppges, och

3.

en kopia av flygtillståndet.

c)

Dokumentationen ska arkiveras i minst sex år efter det att tillståndets giltighet har löpt ut.

KAPITEL Q –   IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

Administrativa förfaranden fastställda av byrån ska gälla.


(1)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

Tillägg

EASA-BLANKETTER

De EASA-blanketter (European Aviation Safety Agency) som avses i tilläggen till i denna del ska ha nedanstående obligatoriska kännetecken. Medlemsstaterna ska se till att de EASA-blanketter de utfärdar är igenkännbara och de ska vara ansvaringa för deras tryckning.

Tillägg I— EASA-blankett 1 – Auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg (Authorised release Certificate)

Tillägg II— EASA-blankett 15a – Granskningsbevis avseende luftvärdighet (Airworthiness Review Certificate)

Tillägg III— EASA-blankett 20a – Flygtillstånd (Permit to fly)

Tillägg IV— EASA-blankett 20b – Flygtillstånd (som har utfärdats av godkändats av godkända organisationer) (Permit to fly [issued by approved organisations])

Tillägg V— EASA-blankett 24 – Begränsat luftvärdighetsbevis (Restricted Certificate of Airworthiness)

Tillägg VI— EASA-blankett 25 – Luftvärdighetsbevis (Certificate of Airworthiness)

Tillägg VII— EASA-blankett 45 – Miljövärdighetsbevis (buller) (Noise Certificate)

Tillägg VIII— EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (Aircraft Statement of Conformity)

Tillägg IX— EASA-blankett 53 – Underhållsintyg (Certificate of Release to Service)

Tillägg X— EASA-blankett 55 – Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation (Production Organisation Approval Certificate)

Tillägg XI— EASA-blankett 65 – Godkännandebrev (Tillverkning utan godkännande av tillverkningsorganisation) (Letter of Agreement for production without production organisation approval POA)

Tillägg I

Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning – EASA-blankett 1 som avses i bilaga I (Del 21)

Image

Instruktioner för användning av EASA-blankett 1

Dessa instruktioner gäller endast då EASA-blankett 1 används för tillverkning. I tillägg II i bilaga I (Del M) till [förordning (EG) nr 2042/2003] behandlas hur EASA-blankett 1 används för underhåll.

1.   SYFTE OCH ANVÄNDNING

1.1

Ett primärt syfte med intyget är att förklara nya luftfartsrelaterade produkter, delar och anordningar (nedan kallade artiklar) luftvärdiga.

1.2

Sambandet mellan intyget och artikeln/artiklarna måste fastställas. Utfärdaren ska behålla ett intyg i en form som medger kontroll av de ursprungliga uppgifterna.

1.3

Intyget godtas av många luftvärdighetsmyndigheter, men kan vara beroende av bilaterala avtal och/eller luftvärdighetsmyndighetens policy.

1.4

Intyget är inte en följesedel eller en fraktsedel.

1.5

Intyget får inte användas för att intyga luftvärdighet av luftfartyg.

1.6

Intyget utgör inte godkännande för installation av artikeln i ett visst luftfartyg, en viss motor eller en viss propeller, men hjälper slutanvändaren att fastställa dess status avseende godkännande av luftvärdigheten.

1.7

En blandning av artiklar som godkänts för tillverkning och för underhåll är inte tillåten på samma intyg.

1.8

En blandning av artiklar som certifierats i enlighet med ”godkända data” och med ”icke-godkända data” är inte tillåten på samma intyg.

2.   ALLMÄNT FORMAT

2.1

Intyget ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten, inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att intyget inte kan kännas igen.

2.2

Intyget ska vara utformat i liggande format, men storleken får ökas eller minskas betydligt så länge intyget alltjämt går att känna igen och att läsa. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.3

Förklaringen om förpliktelser för användaren/installatören kan placeras på valfri sida på blanketten.

2.4

Allt tryck ska vara tydligt och läsbart, för att göra läsningen enkel.

2.5

Intyget får antingen vara förtryckt eller framställt med dator, men i båda fallen ska trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart och i överensstämmelse med det fastställda formatet.

2.6

Intyget bör vara avfattat på engelska och, om det är relevant, på ett eller flera andra språk.

2.7

De uppgifter som skrivs in i intyget får antingen vara skrivna på maskin/dator eller handskrivna med tryckbokstäver och ska göra läsningen enkel.

2.8

För klarhetens skull ska användningen av förkortningar begränsas till ett minimum.

2.9

Det tomma utrymmet på intygets baksida får användas av den som utfärdar intyget för eventuella ytterligare upplysningar men får inte innefatta någon certifieringsuppgift. All användning av intygets baksida måste indikeras i lämplig ruta på intygets framsida.

3.   KOPIOR

3.1

Det finns ingen begränsning för hur många kopior av intyget som skickas till kunden eller som behålls av den som utfärdar intyget.

4.   FEL I ETT INTYG

4.1

Om en slutanvändare hittar fel i ett intyg måste han eller hon skriftligen underrätta utfärdaren om dem. Utfärdaren får utfärda ett nytt intyg om felen kan bekräftas och korrigeras.

4.2

Det nya intyget måste ha ett nytt spårningsnummer, ny underskrift och nytt datum.

4.3

Ansökan om ett nytt intyg får lämnas in utan att ny kontroll av artikelns/artiklarnas skick behöver göras. Det nya intyget är inte en förklaring om det aktuella skicket och bör hänvisa till det tidigare intyget i ruta 12 genom följande förklaring: ”Genom detta intyg korrigeras felet/felen i ruta/rutorna [ange vilka rutor som korrigerats] i intyget [ange ursprungligt spårningsnummer] av den [ange ursprungligt utfärdandedatum]. Intyget omfattar inte överensstämmelse/skick/godkännande för användning”. Båda intygen bör behållas under den arkiveringsperiod som fastställs för det första intyget.

5.   UTFÄRDARENS IFYLLANDE AV INTYGET

Ruta 1:   Godkännande behörig myndighet /land

Ange namn och land för den behöriga myndighet under vars jurisdiktion intyget utfärdas. Om byrån är den behöriga myndigheten ska endast ”EASA” anges.

Ruta 2:   EASA-blankett 1 – rubrik

”INTYG OM AUKTORISERAT UNDERHÅLL/TILLVERKNING EASA-BLANKETT 1”

Ruta 3:   Blankettens spårningsnummer

Ange det unika nummer som bestämts genom numreringssystemet/numreringsförfarandet hos den organisation som anges i ruta 4. Numret kan innehålla både bokstäver och siffror.

Ruta 4:   Organisationens namn och adress

Ange fullständigt namn och fullständig adress för den tillverkningsorganisation (se EASA-blankett 55, blad A) som godkänner de artiklar som omfattas av detta intyg. Logotyper etc. för organisationen är tillåtna, förutsatt att de ryms i rutan.

Ruta 5:   Arbetsorder/avtal/faktura

För att underlätta för kunden att spåra artikeln/artiklarna: ange arbetsorderns nummer, avtalsnumret, fakturanumret eller liknande referensnummer.

Ruta 6:   Artikel

Ange linjeartikelnummer när det finns mer än en linjeartikel. Denna ruta gör det möjligt att göra enkla korsreferenser till ruta 12 (anmärkningar).

Ruta 7:   Beskrivning

Ange namnet på eller beskrivningen av artikeln. Använd företrädesvis den term som används i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet eller i underhållsdata (t.ex. den illustrerade reservdelskatalogen, luftfartygets underhållshandbok, servicebulletinen, handboken för komponentunderhåll).

Ruta 8:   Artikelnummer

Ange det artikelnummer som anges på artikeln eller etiketten/förpackningen. För motorer och propellrar får typbeteckningen användas.

Ruta 9:   Mängd

Ange antalet artiklar.

Ruta 10:   Serienummer

Om artikeln enligt lag ska identifieras med ett serienummer ska detta nummer anges här. Eventuella andra serienummer som inte krävs enligt lag får också anges här. Ange ”Ej tillämpligt” om artikeln inte har något serienummer.

Ruta 11:   Status/Arbete

Ange antingen ”PROTOTYP” eller ”NY”.

Ange ”PROTOTYP” för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med icke-godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller provning, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

Ange ”NY” för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller prov, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

iii)

Omcertifiering gjord av tillverkaren av produkten eller av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget, av artiklar från ”prototyp” (överensstämmelse endast med icke-godkända data) till ”ny” (överensstämmelse med godkända data och i ett funktionssäkert skick), efter godkännande av tillämpliga konstruktionsdata, under förutsättning att dessa konstruktionsdata inte har ändrats. Följande förklaring ska anges i ruta 12:

”OMCERTIFIERING AV ARTIKLAR FRÅN ”PROTOTYP” TILL ”NY”: I DETTA DOKUMENT INTYGAS GODKÄNNANDET AV DE KONSTRUKTIONSDATA [ANGE TC/STC-NUMMER, VERSION], DATERADE [ANGE DATUM OM DET KRÄVS FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERSIONSSTATUS], SOM ANVÄNTS DÅ DENNA ARTIKEL (DESSA ARTIKLAR) TILLVERKATS.”

Alternativet ”godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick” i ruta 13a bör markeras.

iv)

Undersökning av en tidigare godkänd ny artikel före ibruktagandet i överensstämmelse med en kundspecificerad standard eller specifikation (närmare uppgifter om denna och om originalintyget ska anges i ruta 12) eller för att påvisa luftvärdighet (en förklaring av grunderna för godkännandet och närmare uppgifter om originalintyget ska anges i ruta 12).

Ruta 12:   Anmärkningar

Beskriv det arbete som avses i ruta 11, antingen direkt eller genom hänvisning till stöddokumentation, så att användaren eller installatören kan avgöra artikelns/artiklarnas luftvärdighet i förhållande till det arbete som certifieras. Om nödvändigt får ett separat blad användas. En hänvisning till detta blad ska då finnas på EASA-blankett 1. För varje upplysning ska det tydligt anges vilken artikel/vilka artiklar i ruta 6 som upplysningen avser. Om inga upplysningar finns, ska ”Inga” anges.

Ange skälet för godkännande i enlighet med icke-godkända konstruktionsdata i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Vid utskrift av data från en elektronisk EASA-blankett 1 bör alla data som inte passar in i andra rutor anges i denna ruta.

Ruta 13a   Markera endast en av de två rutorna:

1.

Välj alternativet ”godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick” om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av godkända konstruktionsdata och har befunnits vara i ett funktionssäkert skick.

2.

Välj alternativet ”icke-godkända konstruktionsdata som anges i ruta 12” om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av tillämpliga icke-godkända konstruktionsdata. Ange dessa data i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Det är inte tillåtet att på samma intyg blanda artiklar för vilka intyg utfärdats på grundval av godkända och icke-godkända konstruktionsdata.

Ruta 13b:   Underskrift av behörig person

Här skriver den behöriga personen sin namnteckning. Endast personer som uttryckligen bemyndigats i enlighet med den behöriga myndighetens regler och policy får skriva sin namnteckning i denna ruta. För att underlätta igenkännandet får ett unikt nummer, som identifierar den bemyndigade personen, läggas till underskriften.

Ruta 13c:   Godkännande/auktorisation nummer

Ange nummer/referens för godkännandet/auktorisationen. Numret eller referensen utfärdas av den behöriga myndigheten.

Ruta 13d:   Namn

Ange, i läslig form, namnet på den person som undertecknar i ruta 13b.

Ruta 13e:   Datum

Ange det datum då ruta 13b undertecknas. Datumet ska anges i följande format: dd = dag, två siffror; mmm = de första tre bokstäverna i månaden; åååå = årtal, fyra siffror.

Rutorna 14a–14e   Allmänna krav för rutorna 14a–14e:

Används ej för godkännande för tillverkning. Skugga, gör mörkare eller markera på annat sätt för att utesluta oavsiktlig eller obehörig användning.

Förpliktelser för användare/installatör

Skriv följande förklaring på intyget för att göra slutanvändarna uppmärksamma på att de inte fritas från sitt ansvar beträffande installation och användning av alla artiklar som åtföljs av blanketten:

”DETTA INTYG UTGÖR INTE AUTOMATISKT NÅGOT TILLSTÅND ATT INSTALLERA.

I DE FALL ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN ARBETAR I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER FRÅN EN ANNAN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ÄN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1, ÄR DET VÄSENTLIGT ATT ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN SER TILL ATT HANS/HENNES LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ACCEPTERAR ARTIKLAR FRÅN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1.

FÖRKLARINGAR I RUTORNA 13A OCH 14A UTGÖR INTE NÅGON CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN. UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN SKA LUFTFARTYGETS UNDERHÅLLSDOKUMENTATION INNEHÅLLA EN CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN SOM UTFÄRDATS AV ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN I ENLIGHET MED DE NATIONELLA BESTÄMMELSERNA INNAN LUFTFARTYGET FÅR TAS I BRUK.”

Tillägg II

Granskningsbevis avseende luftvärdighet – EASA-blankett 15a

Image

Tillägg III

Image

Tillägg IV

Image

Tillägg V

Begränsat luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 24

Image

Tillägg VI

Luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 25

Image

Tillägg VII

Image

Tillägg VIII

Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg – EASA-blankett 52

Image

Instruktioner för användning av EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1

Användningen av försäkran om överensstämmelse för luftfartyg som utfärdas av en tillverkare vars tillverkning sker i enlighet med Del 21, avsnitt A, kapitel F, beskrivs i punkt 21.A.130 och tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

1.2

Syftet med den försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (EASA-blankett 52) som utfärdas i enlighet med Del 21, avsnitt A, kapitel G, är att göra det möjligt för en innehavare av ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation att utöva sina befogenheter för att erhålla ett luftvärdighetsbevis för ett enskilt luftfartyg från den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.   ALLMÄNT

2.1

Försäkran om överensstämmelse ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att försäkran om överensstämmelse inte kan kännas igen. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.2

Försäkran om överensstämmelse ska antingen vara förtryckt eller framställt med dator men i båda fallen måste trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart. Förtryckta fraser är tillåtna i enlighet med bifogad mall men ingen annan certifieringsinformation är tillåten.

2.3

Blanketten får fyllas i antingen med maskin/dator eller för hand med tryckbokstäver för att underlätta läsningen. Engelska och, i relevanta fall, ett eller flera av den utfärdande medlemsstatens officiella språk är godtagbart.

2.4

En kopia av försäkran och samtliga referensbilagor ska bevaras av den godkända tillverkningsorganisationen.

3.   IFYLLANDE AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AV UTFÄRDAREN

3.1

Samtliga rutor ska fyllas i för att dokumentet ska vara en giltig försäkran.

3.2

En försäkran om överensstämmelse får inte utfärdas till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten såvida inte luftfartygets konstruktion och dess installerade produkter är godkända.

3.3

Den information som krävs i rutorna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 får utgöras av hänvisning till enskilda angivna dokument som tillverkningsorganisationen har i sina register, såvida inte den behöriga myndigheten medger något annat.

3.4

Denna försäkran om överensstämmelse är inte avsedd att inbegripa sådana utrustningsartiklar som kan krävas att de är monterade för att tillgodose kraven i tillämpliga operativa bestämmelser. Vissa av dessa enskilda artiklar får emellertid föras in i ruta 10 eller i den godkända typkonstruktionen. Operatörer påminns därför om sitt ansvar för att se till att tillämpliga operativa bestämmelser uppfylls för deras egen verksamhet.

Ruta 1

Ange namn på tillverkningsstaten.

Ruta 2

Den behöriga myndighet under vars bemyndigande försäkran om överensstämmelse utfärdas.

Ruta 3

Ett unikt serienummer bör vara förtryckt i denna ruta för kontroll och spårbarhet av försäkran. Detta gäller inte för ett datorframställt dokument. I detta fall behöver inte numret vara förtryckt om datorn har programmerats att ta fram och skriva ut ett unikt nummer.

Ruta 4

Fullständigt namn och adress för den organisation som utfärdar försäkran. Denna ruta får vara förtryckt. Logotyper etc. är tillåtna, förutsatt att logotypen ryms inom rutan.

Ruta 5

Fullständig beteckning för luftfartygstypen i enlighet med typcertifikatet och till detta hörande datablad.

Ruta 6

Typcertifikatets referensnummer och utgåva för det aktuella luftfartyget.

Ruta 7

Om luftfartyget är registrerat ska denna märkning vara registreringsmärkningen. Om luftfartyget inte är registrerat ska detta vara en sådan märkning som godtagits av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och, om tillämpligt, av den behöriga myndigheten i ett tredjeland.

Ruta 8

Det identifikationsnummer som tillverkaren har angett för kontroll, spårbarhet och produktstöd. Detta anges ibland som ett tillverkningsserienummer eller konstruktörsnummer.

Ruta 9

Fullständig beteckning för motor- och propellertyp(er) i enlighet med relevant typcertifikat och till detta hörande datablad. Tillverkarens identifikationsnummer för dessa och lokalisering bör också anges.

Ruta 10

Godkända konstruktionsändringar av luftfartygsdefinitionen.

Ruta 11

En förteckning över samtliga tillämpliga luftvärdighetsdirektiv (eller motsvarande) och en förklaring om uppfyllelse, tillsammans med en beskrivning av metoden för uppfyllelse av krav för det aktuella enskilda luftfartyget inklusive produkter och installerade delar, anordningar och utrustningar. Tider för att uppfylla framtida krav bör anges.

Ruta 12

Godkända oavsiktliga avvikelser från den godkända typkonstruktionen anges ibland som medgivanden, avvikelser eller icke-överensstämmelse.

Ruta 13

Endast överenskomna dispenser, avsteg eller avvikelser får anges här.

Ruta 14

Anmärkningar. Alla förklaringar, uppgifter, särskilda data eller begränsningar som kan påverka luftfartygets luftvärdighet. Om det inte finns någon sådan information eller sådana data, ange ”INGA”.

Ruta 15

Ange ”Luftvärdighetsbevis”, eller ”Begränsat luftvärdighetsbevis” eller för efterfrågat luftvärdighetsbevis.

Ruta 16

Tilläggskrav, exempelvis de som meddelats av ett importland, ska anges i denna ruta.

Ruta 17

Giltigheten för försäkran om överensstämmelse är beroende av att samtliga rutor på blanketten fylls i. En kopia av provflygningsrapporten tillsammans med varje registrerad defekt och uppgifter om korrigerande åtgärder ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation. Rapporten bör undertecknas som tillfredsställande av lämplig certifierande personal och en flygbesättningsmedlem, t.ex. testpilot eller flygteknisk provingenjör. De provflygningar som genomförs är de som anges under kontroll av kvalitetssystemet, som föreskrivs i punkt 21.A.139 och särskilt punkt 21.A.139 b.1.vi, för att säkerställa att luftfartyget överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick.

Förteckningen över den information som lämnats (eller gjorts tillgänglig) för att tillgodose säkerhetsaspekterna i denna försäkran ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

Ruta 18

Försäkran om överensstämmelse får undertecknas av den person som bemyndigats att göra detta av innehavaren av tillverkningsgodkännandet i enlighet med punkt 21.A.145 d. En signatur som utgörs av en stämpel får inte användas.

Ruta 19

Namn på den person som undertecknar försäkran ska vara maskinskrivet eller tryckt på ett lättläst sätt.

Ruta 20

Datum då försäkran om överensstämmelse undertecknas ska anges.

Ruta 21

Den behöriga myndighetens godkännandereferens ska anges.

Tillägg IX

Image

UNDERHÅLLSINTYG — EASA BLANKETT 53

INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE

Rutan KORTFATTAD BESKRIVNING AV UTFÖRT ARBETE som finns på EASA blankett 53 skall omfatta hänvisning till de godkända data som använts då arbetet utfördes.

Rutan PLATS som finns på EASA blankett 53 avser den plats där underhallet utförts, inte platsen för organisationens anläggningar (on annan).

Tillägg X

Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation vilka avses i kapitel G i bilaga I (Del 21) – EASA-blankett 55

Image

Image

Tillägg XI

Godkännandebrev – EASA-blankett 65 – som avses i kapitel F i bilaga I (Del 21)

Image


BILAGA II

Upphävt direktiv och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003

(EUT L 243, 27.9.2003, s. 6)

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2005

(EUT L 61, 8.3.2005, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2006

(EUT L 122, 9.5.2006, s. 16)

Kommissionens förordning (EG) nr 335/2007

(EUT L 88, 29.3.2007, s. 40)

Kommissionens förordning (EG) nr 375/2007

(EUT L 94, 4.4.2007, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 287/2008

(EUT L 87, 29.3.2008, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2008

(EUT L 283, 28.10.2008, s. 30)

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2009

(EUT L 321, 8.12.2009, s. 5)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1702/2003

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.2 a–h

Artikel 1.2 i och j

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2a.1, inledande orden

Artikel 3.1, inledande orden

Artikel 2a.1 a och b

Artikel 3.1 a och b

Artikel 2a.1 c och d

Artikel 2a.2–2a.5

Artikel 3.2–3.5

Artikel 2b

Artikel 4

Artikel 2c.1

Artikel 5

Artikel 2c.2 och 2c.3

Artikel 2d

Artikel 6

Artikel 2e, första stycket

Artikel 7

Artikel 2e, andra stycket

Artikel 3.1, 3.2 och 3.3 första meningen

Artikel 8.1, 8.2 och 8.3

Artikel 3.3 andra meningen, 3.4 och 3.5

Artikel 3.6

Artikel 4.1, 4.2 och 4.3 första meningen

Artikel 9.1, 9.2 och 9.3

Artikel 4.3 andra meningen, 4.4, 4.5 och 4.6

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 5.1

Artikel 12

Artikel 5.2–5.5

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III