ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.221.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 221

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
17 augusti 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

2012/467/EU, Euratom

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2012

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts uppi avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag som avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BUDGETAR

17.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2012

(2012/467/EU, Euratom)

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106 a,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, slutgiltigt antagen den 1 december 2011 (3),

med beaktande av förslaget till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten för 2012, som kommissionen fastställde den 16 april 2012,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2012, som antogs av rådet den 11 juni 2012,

med beaktande av artiklarna 75b och 75e i Europaparlamentets arbetsordning,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 5 juli 2012.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2012 har slutgiltigt antagits.

Utfärdad i Strasbourg den 5 juli 2012.

M. SCHULZ

Ordförande


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 56, 29.2.2012.


SLUTLIGT ANTAGANDE AV EUROPEISKA UNIONENS ÄNDRINGSBUDGET nr 3 FÖR BUDGETÅRET 2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten

B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik

— Inkomster

— Avdelning 1: Egna medel

— Avdelning 3: Överskott, saldon och justeringar


 

A.   INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2012 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

Budget 2012 (1)

Budget 2011 (2)

Förändring (%)

1.

Hållbar tillväxt

55 318 662 427

53 629 039 384

+3,15

2.

Skydd och förvaltning av naturresurser

57 034 220 262

55 945 938 309

+1,95

3.

Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 502 339 740

1 738 083 206

–13,56

4.

EU som global partner

6 955 083 523

7 242 528 574

–3,97

5.

Administration

8 277 736 996

8 171 544 289

+1,30

Utgifter, totalt  (3)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


INKOMSTER

Beskrivning

Budget 2012 (4)

Budget 2011 (5)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 575 719 138

2 083 368 232

–24,37

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

1 496 968 014

4 539 394 283

–67,02

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

p.m.

1 814 882 000

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

3 072 687 152

8 437 644 515

–63,58

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

19 294 600 000

16 667 000 000

+15,77

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

14 498 917 425

14 125 977 050

+2,64

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

92 221 838 371

87 496 512 197

+5,40

Anslagen ska täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 i beslut nr 2007/436/EG, Euratom (6)

126 015 355 796

118 289 489 247

+6,53

Inkomster, totalt  (7)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (8)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 697 259 000

3 858 487 000

50

1 929 243 500

1 697 259 000

 

Bulgarien

180 007 000

393 723 000

50

196 861 500

180 007 000

 

Tjeckien

706 749 000

1 510 798 000

50

755 399 000

706 749 000

 

Danmark

993 674 000

2 543 328 000

50

1 271 664 000

993 674 000

 

Tyskland

11 362 785 000

27 032 865 000

50

13 516 432 500

11 362 785 000

 

Estland

76 787 000

155 139 000

50

77 569 500

76 787 000

 

Irland

646 891 000

1 288 774 000

50

644 387 000

644 387 000

Irland

Grekland

1 008 319 000

2 205 629 000

50

1 102 814 500

1 008 319 000

 

Spanien

5 387 545 000

10 857 848 000

50

5 428 924 000

5 387 545 000

 

Frankrike

9 662 949 000

21 150 397 000

50

10 575 198 500

9 662 949 000

 

Italien

5 901 930 000

16 246 488 000

50

8 123 244 000

5 901 930 000

 

Cypern

154 750 000

186 290 000

50

93 145 000

93 145 000

Cypern

Lettland

65 052 000

195 565 000

50

97 782 500

65 052 000

 

Litauen

126 059 000

313 038 000

50

156 519 000

126 059 000

 

Luxemburg

228 808 000

335 005 000

50

167 502 500

167 502 500

Luxemburg

Ungern

460 966 000

1 096 923 000

50

548 461 500

460 966 000

 

Malta

45 081 000

63 619 000

50

31 809 500

31 809 500

Malta

Nederländerna

2 848 613 000

6 365 726 000

50

3 182 863 000

2 848 613 000

 

Österrike

1 359 963 000

3 041 969 000

50

1 520 984 500

1 359 963 000

 

Polen

1 931 300 000

3 987 640 000

50

1 993 820 000

1 931 300 000

 

Portugal

833 911 000

1 632 634 000

50

816 317 000

816 317 000

Portugal

Rumänien

517 803 000

1 409 694 000

50

704 847 000

517 803 000

 

Slovenien

187 721 000

376 967 000

50

188 483 500

187 721 000

 

Slovakien

227 095 000

734 482 000

50

367 241 000

227 095 000

 

Finland

877 129 000

2 026 935 000

50

1 013 467 500

877 129 000

 

Sverige

1 736 383 000

4 116 381 000

50

2 058 190 500

1 736 383 000

 

Förenade kungariket

8 338 523 000

18 182 819 000

50

9 091 409 500

8 338 523 000

 

Totalt

57 564 052 000

131 309 163 000

 

65 654 581 500

57 407 772 000

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (9) (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 697 259 000

0,300

509 177 700

Bulgarien

180 007 000

0,300

54 002 100

Tjeckien

706 749 000

0,300

212 024 700

Danmark

993 674 000

0,300

298 102 200

Tyskland

11 362 785 000

0,150

1 704 417 750

Estland

76 787 000

0,300

23 036 100

Irland

644 387 000

0,300

193 316 100

Grekland

1 008 319 000

0,300

302 495 700

Spanien

5 387 545 000

0,300

1 616 263 500

Frankrike

9 662 949 000

0,300

2 898 884 700

Italien

5 901 930 000

0,300

1 770 579 000

Cypern

93 145 000

0,300

27 943 500

Lettland

65 052 000

0,300

19 515 600

Litauen

126 059 000

0,300

37 817 700

Luxemburg

167 502 500

0,300

50 250 750

Ungern

460 966 000

0,300

138 289 800

Malta

31 809 500

0,300

9 542 850

Nederländerna

2 848 613 000

0,100

284 861 300

Österrike

1 359 963 000

0,225

305 991 675

Polen

1 931 300 000

0,300

579 390 000

Portugal

816 317 000

0,300

244 895 100

Rumänien

517 803 000

0,300

155 340 900

Slovenien

187 721 000

0,300

56 316 300

Slovakien

227 095 000

0,300

68 128 500

Finland

877 129 000

0,300

263 138 700

Sverige

1 736 383 000

0,100

173 638 300

Förenade kungariket

8 338 523 000

0,300

2 501 556 900

Totalt

57 407 772 000

 

14 498 917 425


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 858 487 000

 

2 709 915 716

Bulgarien

393 723 000

 

276 521 897

Tjeckien

1 510 798 000

 

1 061 072 706

Danmark

2 543 328 000

 

1 786 245 365

Tyskland

27 032 865 000

 

18 985 883 773

Estland

155 139 000

 

108 958 152

Irland

1 288 774 000

 

905 139 480

Grekland

2 205 629 000

 

1 549 070 579

Spanien

10 857 848 000

 

7 625 748 885

Frankrike

21 150 397 000

 

14 854 473 588

Italien

16 246 488 000

 

11 410 330 827

Cypern

186 290 000

 

130 836 309

Lettland

195 565 000

0,7023260 (10)

137 350 383

Litauen

313 038 000

 

219 854 724

Luxemburg

335 005 000

 

235 282 719

Ungern

1 096 923 000

 

770 397 536

Malta

63 619 000

 

44 681 277

Nederländerna

6 365 726 000

 

4 470 814 838

Österrike

3 041 969 000

 

2 136 453 900

Polen

3 987 640 000

 

2 800 623 225

Portugal

1 632 634 000

 

1 146 641 296

Rumänien

1 409 694 000

 

990 064 739

Slovenien

376 967 000

 

264 753 723

Slovakien

734 482 000

 

515 845 800

Finland

2 026 935 000

 

1 423 569 138

Sverige

4 116 381 000

 

2 891 041 376

Förenade kungariket

18 182 819 000

 

12 770 266 420

Totalt

131 309 163 000

 

92 221 838 371


TABELL 4

Beräkning av bruttominskningen av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag samt finansieringen av denna bruttominskning, i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttominskning

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

BNI-grundat belopp som tillämpas på bruttominskningen

Finansiering av bruttominskningen till förmån för Nederländerna och Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,94

24 892 630

24 892 630

Bulgarien

 

0,30

2 540 063

2 540 063

Tjeckien

 

1,15

9 746 757

9 746 757

Danmark

 

1,94

16 408 018

16 408 018

Tyskland

 

20,59

174 399 734

174 399 734

Estland

 

0,12

1 000 863

1 000 863

Irland

 

0,98

8 314 392

8 314 392

Grekland

 

1,68

14 229 388

14 229 388

Spanien

 

8,27

70 048 284

70 048 284

Frankrike

 

16,11

136 449 600

136 449 600

Italien

 

12,37

104 812 538

104 812 538

Cypern

 

0,14

1 201 831

1 201 831

Lettland

 

0,15

1 261 667

1 261 667

Litauen

 

0,24

2 019 532

2 019 532

Luxemburg

 

0,26

2 161 250

2 161 250

Ungern

 

0,84

7 076 685

7 076 685

Malta

 

0,05

410 431

410 431

Nederländerna

– 678 824 017

4,85

41 067 824

– 637 756 193

Österrike

 

2,32

19 624 949

19 624 949

Polen

 

3,04

25 725 847

25 725 847

Portugal

 

1,24

10 532 769

10 532 769

Rumänien

 

1,07

9 094 495

9 094 495

Slovenien

 

0,29

2 431 964

2 431 964

Slovakien

 

0,56

4 738 435

4 738 435

Finland

 

1,54

13 076 562

13 076 562

Sverige

– 168 303 475

3,13

26 556 407

– 141 747 068

Förenade kungariket

 

13,85

117 304 577

117 304 577

Totalt

– 847 127 492

100,00

847 127 492

0

BNP-deflator för EU enligt vårprognosen 2011 (euro):

a) 2004 EU-25 = 107,3995 / b) 2006 EU-25 = 112,1888 / c) 2006 EU-27 = 112,5311 / d) 2012 EU-27 = 120,8724

Samlat belopp för Nederländerna i 2012 års priser:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR

Samlat belopp för Sverige i 2012 års priser:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR


TABELL 5

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2011 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (11) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det icke-begränsade beräkningsunderlaget för moms (%)

15,0054

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

7,6164

 

3.

(1) – (2)

7,3890

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

114 982 094 901

5.

Utvidgningsrelaterade utgifter (12) = (5a) + (5b)

 

29 243 025 286

5a.

Utgifter för stöd inför anslutningen

 

3 047 748 507

5b.

Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

26 195 276 779

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för föranslutningsutgifter = (4) – (5)

 

85 739 069 616

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

4 181 273 373

8.

Förenade kungarikets fördel (13)

 

319 474 318

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

3 861 799 055

10.

Icke-avsedda vinster från traditionella egna medel (14)

 

61 357 780

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

3 800 441 275

Enligt artikel 4.2 i beslut 2007/436/EG, Euratom får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de fördelade utgifterna till följd av utgifter inför anslutningen som avses i punkt 1 g i den artikeln under perioden 2007–2013 inte överstiga 10 500 000 000 euro i 2004 års priser. Beloppen anges i tabellen nedan.

De brittiska korrigeringarna 2007–2012

Förändring av ursprungsbelopp med hänsyn till tröskeln på 10,5 miljarder EUR

(2007 års beslut om egna medel jämfört med 2000 års beslut), i EUR

Förändring i löpande priser

Förändring i 2004 års fasta priser

A)

Förenade kungarikets korrigering för 2007

0

0

B)

Förenade kungarikets korrigering för 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

C)

Förenade kungarikets korrigering för 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

D)

Förenade kungarikets korrigering för 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

E)

Förenade kungarikets korrigering för 2011

–2 594 262 405

–2 350 972 433

F)

Förenade kungarikets korrigering för 2012

ej tillämpligt

ej tillämpligt

G)

Summan av förändringarna = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–6 329 489 133

–5 820 614 343


TABELL 6

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 3 800 441 275 euro (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländer-nas, Österrikes och Sveriges andel i kolumn (2)

Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3)

Finansierings-nyckel

Finansierings-nyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,94

3,41

5,32

 

1,43

4,84

183 957 133

Bulgarien

0,30

0,35

0,54

 

0,15

0,49

18 771 128

Tjeckien

1,15

1,34

2,08

 

0,56

1,90

72 028 769

Danmark

1,94

2,25

3,50

 

0,94

3,19

121 255 644

Tyskland

20,59

23,90

0,00

–17,92

0,00

5,97

227 039 988

Estland

0,12

0,14

0,21

 

0,06

0,19

7 396 403

Irland

0,98

1,14

1,78

 

0,48

1,62

61 443 558

Grekland

1,68

1,95

3,04

 

0,82

2,77

105 155 515

Spanien

8,27

9,60

14,96

 

4,02

13,62

517 658 498

Frankrike

16,11

18,70

29,15

 

7,84

26,53

1 008 365 814

Italien

12,37

14,36

22,39

 

6,02

20,38

774 567 167

Cypern

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 881 558

Lettland

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,25

9 323 752

Litauen

0,24

0,28

0,43

 

0,12

0,39

14 924 392

Luxemburg

0,26

0,30

0,46

 

0,12

0,42

15 971 690

Ungern

0,84

0,97

1,51

 

0,41

1,38

52 296 874

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 033 098

Nederländerna

4,85

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

53 463 603

Österrike

2,32

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 548 480

Polen

3,04

3,52

5,49

 

1,48

5,00

190 114 628

Portugal

1,24

1,44

2,25

 

0,60

2,05

77 837 419

Rumänien

1,07

1,25

1,94

 

0,52

1,77

67 208 537

Slovenien

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

17 972 270

Slovakien

0,56

0,65

1,01

 

0,27

0,92

35 017 146

Finland

1,54

1,79

2,79

 

0,75

2,54

96 636 104

Sverige

3,13

3,64

0,00

–2,73

0,00

0,91

34 572 107

Förenade kungariket

13,85

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–26,89

26,89

100,00

3 800 441 275

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 7

ammanställning av finansieringen (15) av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och efter medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Egna medel totalt som (16)

Socker-avgifter netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Kostnader för uppbörd (25 % av TEM brutto) (symboliskt anslag)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Minskning Nederländerna och Sverige

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 754 400 000

1 761 000 000

587 000 000

509 177 700

2 709 915 716

24 892 630

183 957 133

3 427 943 179

3,21

5 188 943 179

Bulgarien

400 000

55 100 000

55 500 000

18 500 000

54 002 100

276 521 897

2 540 063

18 771 128

351 835 188

0,33

407 335 188

Tjeckien

3 400 000

223 600 000

227 000 000

75 666 667

212 024 700

1 061 072 706

9 746 757

72 028 769

1 354 872 932

1,27

1 581 872 932

Danmark

3 400 000

341 500 000

344 900 000

114 966 667

298 102 200

1 786 245 365

16 408 018

121 255 644

2 222 011 227

2,08

2 566 911 227

Tyskland

26 300 000

4 012 600 000

4 038 900 000

1 346 299 996

1 704 417 750

18 985 883 773

174 399 734

227 039 988

21 091 741 245

19,76

25 130 641 245

Estland

0

22 300 000

22 300 000

7 433 333

23 036 100

108 958 152

1 000 863

7 396 403

140 391 518

0,13

162 691 518

Irland

0

198 300 000

198 300 000

66 100 000

193 316 100

905 139 480

8 314 392

61 443 558

1 168 213 530

1,09

1 366 513 530

Grekland

1 400 000

208 300 000

209 700 000

69 900 000

302 495 700

1 549 070 579

14 229 388

105 155 515

1 970 951 182

1,85

2 180 651 182

Spanien

4 700 000

1 358 000 000

1 362 700 000

454 233 334

1 616 263 500

7 625 748 885

70 048 284

517 658 498

9 829 719 167

9,21

11 192 419 167

Frankrike

30 900 000

1 710 700 000

1 741 600 000

580 533 333

2 898 884 700

14 854 473 588

136 449 600

1 008 365 814

18 898 173 702

17,71

20 639 773 702

Italien

4 700 000

2 193 200 000

2 197 900 000

732 633 334

1 770 579 000

11 410 330 827

104 812 538

774 567 167

14 060 289 532

13,17

16 258 189 532

Cypern

0

29 600 000

29 600 000

9 866 667

27 943 500

130 836 309

1 201 831

8 881 558

168 863 198

0,16

198 463 198

Lettland

0

21 400 000

21 400 000

7 133 333

19 515 600

137 350 383

1 261 667

9 323 752

167 451 402

0,16

188 851 402

Litauen

800 000

44 900 000

45 700 000

15 233 334

37 817 700

219 854 724

2 019 532

14 924 392

274 616 348

0,26

320 316 348

Luxemburg

0

16 900 000

16 900 000

5 633 333

50 250 750

235 282 719

2 161 250

15 971 690

303 666 409

0,28

320 566 409

Ungern

2 000 000

118 800 000

120 800 000

40 266 667

138 289 800

770 397 536

7 076 685

52 296 874

968 060 895

0,91

1 088 860 895

Malta

0

12 400 000

12 400 000

4 133 333

9 542 850

44 681 277

410 431

3 033 098

57 667 656

0,05

70 067 656

Neder-länderna

7 300 000

2 107 700 000

2 115 000 000

705 000 000

284 861 300

4 470 814 838

– 637 756 193

53 463 603

4 171 383 548

3,91

6 286 383 548

Österrike

3 200 000

180 700 000

183 900 000

61 300 000

305 991 675

2 136 453 900

19 624 949

25 548 480

2 487 619 004

2,33

2 671 519 004

Polen

12 800 000

406 800 000

419 600 000

139 866 667

579 390 000

2 800 623 225

25 725 847

190 114 628

3 595 853 700

3,37

4 015 453 700

Portugal

200 000

149 300 000

149 500 000

49 833 334

244 895 100

1 146 641 296

10 532 769

77 837 419

1 479 906 584

1,39

1 629 406 584

Rumänien

1 000 000

120 900 000

121 900 000

40 633 333

155 340 900

990 064 739

9 094 495

67 208 537

1 221 708 671

1,14

1 343 608 671

Slovenien

0

76 600 000

76 600 000

25 533 333

56 316 300

264 753 723

2 431 964

17 972 270

341 474 257

0,32

418 074 257

Slovakien

1 400 000

122 000 000

123 400 000

41 133 334

68 128 500

515 845 800

4 738 435

35 017 146

623 729 881

0,58

747 129 881

Finland

800 000

165 600 000

166 400 000

55 466 667

263 138 700

1 423 569 138

13 076 562

96 636 104

1 796 420 504

1,68

1 962 820 504

Sverige

2 600 000

527 200 000

529 800 000

176 600 000

173 638 300

2 891 041 376

– 141 747 068

34 572 107

2 957 504 715

2,77

3 487 304 715

Förenade kungariket

9 500 000

2 992 400 000

3 001 900 000

1 000 633 334

2 501 556 900

12 770 266 420

117 304 577

–3 800 441 275

11 588 686 622

10,86

14 590 586 622

Totalt

123 400 000

19 171 200 000

19 294 600 000

6 431 533 333

14 498 917 425

92 221 838 371

0

0

106 720 755 796

100,00

126 015 355 796

B.   SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

INKOMSTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

1

EGNA MEDEL

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 312 344 852

 

1 312 344 852

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

59 790 286

 

59 790 286

6

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

50 000 000

 

50 000 000

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

123 000 000

 

123 000 000

8

UPP- OCH UTLÅNING

384 000

 

384 000

9

DIVERSE INKOMSTER

30 200 000

 

30 200 000

 

Totalt

129 088 042 948

 

129 088 042 948

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

1 1

AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

19 171 200 000

 

19 171 200 000

1 3

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 b I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

14 498 917 425

 

14 498 917 425

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 5

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

0

 

0

1 6

BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

0

 

0

 

Avdelning 1 – Totalt

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

KAPITEL 1 4 —   EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

 

 

 

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

 

Kapitel 1 4 – Totalt

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budget 2012

Förslag till ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att Europeiska unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den procentsats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,7023 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

Belgien

2 753 903 748

–43 988 032

2 709 915 716

Bulgarien

281 010 470

–4 488 573

276 521 897

Tjeckien

1 078 296 305

–17 223 598

1 061 072 706

Danmark

1 815 240 147

–28 994 783

1 786 245 365

Tyskland

19 294 067 399

– 308 183 629

18 985 883 773

Estland

110 726 788

–1 768 636

108 958 152

Irland

919 831 931

–14 692 451

905 139 480

Grekland

1 574 215 481

–25 144 902

1 549 070 579

Spanien

7 749 531 954

– 123 783 068

7 625 748 885

Frankrike

15 095 595 129

– 241 121 542

14 854 473 588

Italien

11 595 546 179

– 185 215 352

11 410 330 827

Cypern

132 960 077

–2 123 767

130 836 309

Lettland

139 579 889

–2 229 506

137 350 383

Litauen

223 423 461

–3 568 737

219 854 724

Luxemburg

239 101 888

–3 819 168

235 282 719

Ungern

782 902 822

–12 505 286

770 397 536

Malta

45 406 555

– 725 278

44 681 277

Nederländerna

4 543 386 226

–72 571 388

4 470 814 838

Österrike

2 171 133 356

–34 679 455

2 136 453 900

Polen

2 846 083 644

–45 460 419

2 800 623 225

Portugal

1 165 253 865

–18 612 569

1 146 641 296

Rumänien

1 006 135 718

–16 070 979

990 064 739

Slovenien

269 051 272

–4 297 549

264 753 723

Slovakien

524 219 139

–8 373 338

515 845 800

Finland

1 446 676 869

–23 107 732

1 423 569 138

Sverige

2 937 969 485

–46 928 109

2 891 041 376

Förenade kungariket

12 977 556 588

– 207 290 168

12 770 266 420

Artikel 1 4 0 – Totalt

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 1

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 4

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

p.m.

 

p.m.

3 5

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

p.m.

 

p.m.

3 6

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

 

 

 

3 0 0

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 2

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 3 0 – Totalt

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 0
Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

Budget 2012

Ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

Anmärkningar

Enligt bestämmelserna i artikel 15 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, beroende på om det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret.

Beräkningar av sådana inkomster eller utgifter ska föras upp i budgeten under budgetprocessen eller eventuellt i en ändringsskrivelse som lämnas in enligt artikel 34 i budgetförordningen. Beräkningarna ska göras i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 15 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår ska varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten för påföljande budgetår genom en ändringsbudget, som måste läggas fram av kommissionen inom 15 dagar efter inlämnandet av de preliminära redovisningarna.

Ett underskott ska föras upp i artikel 27 02 01 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 15.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 7.


(1)  Beloppen i denna kolumn är de som tas upp i 2012 års budget (EUT L 56, 29.2.2012) plus ändringsbudgetarna nr 1–3/2012.

(2)  Beloppen i denna kolumn är de som tas upp i 2011 års budget (EUT L 68, 15.3.2011, s. 1) plus ändringsbudgetarna nr 1–7/2011.

(3)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”

(4)  Beloppen i denna kolumn är de som tas upp i 2012 års budget (EUT L 56, 29.2.2012) plus ändringsbudgetarna nr 1–3/2012.

(5)  Beloppen i denna kolumn är de som tas upp i 2011 års budget (EUT L 68, 15.3.2011, s. 1) plus ändringsbudgetarna nr 1–7/2011.

(6)  För 2012 års budget har de egna medlen fastställts på grundval av den budgetprognos som antogs vid 151:a sammanträdet i rådgivande kommittén för egna medel den 17 maj 2011.

(7)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”

(8)  Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.

(9)  Under perioden 2007–2013 ska den fasta uttagssatsen för mervärdeskatt för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland 0,15 % och för Nederländerna och Sverige 0,10 %.

(10)  Beräkning av procentsats: (92 221 838 371) / (131 309 163 000) = 0,702325993586601.

(11)  Procentsatserna är avrundade.

(12)  Beloppet för föranslutningsutgifterna motsvarar: i) betalningar till de tio nya medlemsstaterna (som anslöt sig till unionen 1 maj 2004) med hjälp av 2003 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator åren 2004–2009, liksom även betalningar till Bulgarien och Rumänien med hjälp av 2006 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator för 2007–2010 (5a), och ii) de totala fördelade utgifterna i dessa medlemsstater, utom direkta utbetalningar till jordbruket och marknadsrelaterade utgifter samt den del av utgifterna för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen (5b) vid EUGFJ. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte kompenseras före utvidgningen inte heller ska kompenseras i efterhand.

(13)  Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNI-baserade egna medel.

(14)  De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den procentandel av de traditionella egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.

(15)  p.m. (egna medel + övriga inkomster = inkomster, totalt = utgifter, totalt); 126 015 355 796 + 3 072 687 152 = 129 088 042 948 = 129 088 042 948).

(16)  Egna medel totalt som procentsats av BNI: (126 015 355 796) / (13 130 916 300 000) = 0,96 %; tak för egna medel som procentsats av BNI: 1,23 %.