ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.202.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 202

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
28 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/442/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 689/2012 av den 27 juli 2012 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 415/2007 om tekniska specifikationer för de spårningssystem för fartyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 690/2012 av den 27 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 691/2012 av den 27 juli 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

15

 

 

BESLUT

 

 

2012/443/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 juli 2012 riktat till Spanien om särskilda åtgärder för att förstärka den finansiella stabiliteten

17

 

 

2012/444/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Ungern

22

 

 

2012/446/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Ungern

23

 

 

2012/447/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 24 juli 2012 om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

24

 

 

2012/448/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 12 juli 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper [delgivet med nr C(2012) 4693]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/1


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

(2012/442/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2 och 168.4 b jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta om att ändra bland annat bilaga II till EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet innehåller bestämmelser och arrangemang som avser tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 av den 7 december 2011 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2012, 2013 och 2014 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2008 av den 5 december 2008 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (4), införlivades med EES-avtalet med vissa anpassningar för Eftastaterna i EES.

(6)

Eftersom förordning (EG) nr 1213/2008 har upphävts och därför bör utgå ur EES-avtalet bör dessa anpassningar även införlivas i genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011. De gäller det antal bekämpningsmedel i livsmedel som Island ska övervaka och det antal prov för varje produkt som Island och Norge ska ta och analysera. I anpassningarna beaktas de isländska laboratoriernas begränsade kapacitet.

(7)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 325, 8.12.2011, s. 24.

(4)  EUT L 328, 6.12.2008, s. 9.


UTKAST

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr …/…

av den

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till EES-avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (1).

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 av den 7 december 2011 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2012, 2013 och 2014 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2008 av den 5 december 2008 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (3), som är införlivat med EES-avtalet, har upphävts i Europeiska unionen och bör i enlighet med EES-avtalet följaktligen upphävas.

(4)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte tillämpas på Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte tillämpas på Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 54zzzzb (kommissionens förordning (EG) nr 1213/2008) ska utgå.

2.

Följande ska införas efter punkt 65 (kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011):

”66.

32011 R 1274: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 av den 7 december 2011 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2012, 2013 och 2014 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 325, 8.12.2011, s. 24).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

1.

I artikel 1 ska följande läggas till:

’Island får under åren 2012, 2013 och 2014 fortsätta att ta prov och utföra analyser för samma 61 bekämpningsmedel som landet övervakade i livsmedel på sin marknad under 2011.’

2.

Följande ska läggas till i punkt 5 i bilaga II:

’IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)’ ”

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den … under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den …

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L …

(2)  EUT L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  EUT L 328, 6.12.2008, s. 9.

(4)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


FÖRORDNINGAR

28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 689/2012

av den 27 juli 2012

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 415/2007 om tekniska specifikationer för de spårningssystem för fartyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 1.2 och 5.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 415/2007 av den 13 mars 2007 om tekniska specifikationer för de spårningssystem för fartyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (2), och

av följande skäl:

(1)

I syfte att upprätthålla driftskompatibilitet med system för trafikstyrning för fartyg och informationstjänster för fartyg, och därför med det automatiska identifieringssystemet (AIS) för sjöfart, bör förordning (EG) nr 415/2007 ändras i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 415/2007 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning senast tolv månader efter dess ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  EUT L 105, 23.4.2007, s. 35.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 415/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I innehållsförteckningen ska ett kapitel läggas till:

”2.3.9

Typgodkännande”

2.

”HÄNVISNINGAR” ska ändras på följande sätt:

a)

Tionde och elfte raden ska ersättas med:

Dokumentrubrik

Organisation

Datum för offentliggörande

”Recommendation ITU-R M.1371, ’Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band’

ITU

2001

International Standard IEC 61993, ’Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)’

IEC

2002”

b)

Följande rad ska läggas till:

Dokumentrubrik

Organisation

Datum för offentliggörande

”Technical guidelines on Inland AIS

Expertgrupp för fartygsspårning”

 

3.

I kapitel 2.2 ska näst sista stycket ersättas med följande:

”För fartyg under förflyttning kan uppdateringshastigheten för dynamisk information på taktisk nivå växla mellan SOLAS-läge och läget för inre vattenvägar. I läget för inre vattenvägar kan den ökas upp till 2 sekunder. För ankrade fartyg rekommenderas en uppdateringshastighet på flera minuter, eller när information ändras.”

4.

I kapitel 2.3.1 ska följande mening läggas till:

”Vid utformningen av AIS för inre vattenvägar ska man beakta de tekniska riktlinjerna för AIS för inre vattenvägar som utarbetas och underhålls av expertgruppen för fartygsspårning (1).

5.

I tabellen i kapitel 2.3.2.1 ska sista raden strykas.

6.

Kapitel 2.3.2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje raden i tabellen ska strykas.

b)

Följande rad ska läggas till:

”Lastat/lossat fartyg

(Utvidgning för AIS för inre vattenvägar)”

7.

I kapitel 2.3.2.4 ska fjärde raden i första tabellen med rubriken ”Beräknad ankomsttid till sluss/bro/terminal” ändras på följande sätt:

”Högsta nuvarande statiska höjdgående

(Utvidgning för AIS för inre vattenvägar)”

8.

Kapitel 2.3.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”För fartyg som förflyttar sig på inre vattenvägar kan rapporteringshastigheten för dynamisk information växla mellan SOLAS-läge och läget för inre vattenvägar. I läget för inre vattenvägar kan den ökas upp till 2 sekunder. I blandade trafikområden som havshamnar ska det vara möjligt för den behöriga myndigheten att minska rapporteringshastigheten för dynamisk information för att skapa en balans i rapporteringsbeteendet hos fartyg i inlandssjöfart och SOLAS-fartyg. Det ska gå att växla rapporteringsbeteende med hjälp av TDMA-kommandon från en basstation (automatisk växling på TDMA-telekommando via meddelande 23) och genom kommandon från fartygsburna system, t.ex. MKD, ECDIS eller dator ombord, via gränssnitt, t.ex. IEC 61162 (automatisk växling genom fartygsburet systemkommando). För statisk och ruttrelaterad information rekommenderas en rapporteringshastighet på flera minuter, på begäran, eller om information ändras.”

b)

I tabell 2.1 ska nionde raden ersättas med följande:

Dynamiska fartygsförhållanden

Nominellt rapporteringsintervall

”Fartyg i inlandssjöfart, under förflyttning (2)

Tilldelad mellan 2 och 10 sekunder”

c)

Följande mening ska läggas till:

Observera: En mobil station för AIS för inre vattenvägar fungerar antingen i läget för inre vattenvägar (grupptilldelning genom meddelande 23) eller i SOLAS-läge (autonomt läge, ingen grupptilldelning aktiverad).”

9.

I kapitel 2.3.4 ska första stycket ersättas med följande:

”Den tekniska lösningen för AIS för inre vattenvägar bygger på samma tekniska standard som IMO:s SOLAS-AIS (Rek. ITU-R M.1371, IEC 61993).”

10.

Kapitel 2.3.5 ska ersättas med följande:

”2.3.5   Kompatibilitet med IMO:s klass A-transponder

AIS-transpondrar för inre vattenvägar måste vara förenliga med IMO:s klass A-transpondrar och måste alltså kunna ta emot och behandla alla IMO AIS-meddelanden (i enlighet med ITU-R M.1317 och IALA:s tekniska förtydliganden om ITU-R M.1371) och dessutom de meddelanden som anges i kapitel 2.4 i dessa tekniska specifikationer.

AIS-transpondrar för inre vattenvägar behöver inte ha DSC-överföringskapacitet (tx) och inte tillhandahålla någon MKD, men både MKD-funktion och funktion för DSC-kanalförvaltning krävs. Tillverkarna får ta bort motsvarande maskin- och programvara från klass A-transpondrarna.”

11.

Följande kapitel ska föras in:

”2.3.9.   Typgodkännande

Utrustningen för AIS för inre vattenvägar ska vara typgodkänd för överensstämmelse med dessa tekniska specifikationer.”

12.

Kapitel 2.4.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till kapitel 2.4.1 ska ersättas med följande:

”2.4.1   Meddelande 1, 2, 3: positionsrapporter (ITU-R 1371)

b)

I tabell 2.2 ska näst sista raden ersättas med:

Parameter

Antal bitar

Beskrivning

”Kommunikationsstatus

19

Se ITU-R M.1371”

13.

Rubriken på kapitel 2.4.2 ska ersättas med följande:

”2.4.2   Meddelande 5: Statisk fartygsinformation och ruttrelaterade uppgifter (ITU-R 1371)

14.

Kapitel 2.4.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken på kapitel 2.4.3 ska ersättas med följande:

”2.4.3   Meddelande 23, grupptilldelningskommando (ITU-R M.1371)

b)

Före tabell 2.4 ska följande punkt läggas till:

”Grupptilldelningskommandot överförs från en basstation när denna används som kontrollenhet. Meddelandet ska sändas till en mobil station inom den angivna regionen och enligt urval efter ’typ av fartyg och last’ eller ’stationstyp’. Mottagarstationen ska beakta alla sektorfält samtidigt. Den ska kontrollera följande driftsparametrar för en mobil station: läge för sändning/mottagning, rapporteringsintervall, varaktighet för tyst tid.”

c)

I tabell 2.4 ska nionde och tionde raden ersättas med följande:

Parameter

Antal bitar

Beskrivning

”Stationstyp

4

0 = alla typer av mobila stationer (standard); 1 = endast mobila stationer av klass A; 2 = alla typer av mobila stationer klass B; 3 = SAR luftburen mobil station; 4 = endast mobila stationer av klass B ”SO”; 5 = fartygsburen mobil station klass B ”CS” (endast IEC62287); 6 = inre vattenvägar; 7–9 = regionalt bruk och 10–15 = för framtida bruk

Typ av fartyg och last

8

0 = alla typer (standard)

1…99 se tabell 50, bilaga 8 till ITU-R M.1371-3

100…199 reserverade för regionalt bruk

200…255 reserverade för användning i framtiden”

d)

I tabell 2.5 ska tionde, elfte och tolfte raden ersättas med följande:

Fältinställningar för rapporteringsintervall

Rapporteringsintervall för msg18

”9

Nästa kortare rapporteringsintervall

10

Nästa längre rapporteringsintervall

11

2 sekunder (ej tillämpligt för klass B ”CS”)”

e)

Den sista meningen ska ersättas med följande:

Observera: När tvåkanalsöverföringen har upphävts av Tx/Rx-lägeskommando 1 eller 2 ska det föreskrivna rapporteringsintervallet bibehållas med hjälp av den återstående överföringskanalen.”

15.

Rubriken på kapitel 2.4.4 ska ersättas med följande:

”2.4.4   Tillämpning av specifika meddelanden (ITU-R 1371)

16.

I kapitel 2.4.4.1 ska den första meningen ersättas med följande:

”FI inom grenen för AIS för inre vattenvägar ska tilldelas och användas enligt beskrivningen i ITU-R M.1371.”

17.

Kapitel 2.4.4.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell 2.7 ska sjunde, åttonde, nionde och elfte raden ersättas med följande:

 

Parameter

Antal bitar

Beskrivning

Binär data

”Längd/konvoj

13

1 – 8 000 (resten ska inte användas) fartygets/konvojens längd i 1/10m 0 = standard

Bredd/konvoj

10

1 – 1 000 (resten ska inte användas) fartygets/konvojens bredd i 1/10m, 0 = standard

Fartygs- och konvojtyp

14

Numerisk ERI-klassificering (CODES): fartygs- och konvojtyp enligt beskrivning i bilaga E

Högsta nuvarande statiska djupgående

11

1 – 2 000 (resten används inte) djupgående i 1/100m, 0 = standard = okänt”

b)

I tabell 2.8 ska sextonde raden ersättas med följande:

 

Parameter

Bit

Beskrivning

Binär data

”Högsta nuvarande statiska höjdgående

12

0 – 4 000 (resten används inte) i 1/100m, 0 = standard = används ej”

c)

I tabell 2.15 ska åttonde, tionde, tolfte och fjortonde raden ersättas med följande:

 

Parameter

Bit

Beskrivning

Binär data

”Vattennivå

14

Bit 0: 0 = negativt värde, 1 = positivt värde

Bitar 1–13: 0–8191, i 1/100m,

Bitar 0–13: 0 = okänt = standard (2)

Vattennivå

14

Bit 0: 0 = negativt värde, 1 = positivt värde

Bitar 1–13: 0–8191, i 1/100m,

Bitar 0–13: 0 = okänt = standard (2)

Vattennivå

14

Bit 0: 0 = negativt värde, 1 = positivt värde

Bitar 1–13: 0–8191, i 1/100m,

Bitar 0–13: 0 = okänt = standard (2)

Vattennivå

14

Bit 0: 0 = negativt värde, 1 = positivt värde

Bitar 1–13: 0–8191, i 1/100m,

Bitar 0–13: 0 = okänt = standard (2)”

18.

I bilaga A ska definitionerna ändras enligt nedan:

a)

Definitionen av ”flodinformationstjänster (RIS)” ska ersättas med följande:

Flodinformationstjänster (RIS)

Ett europeiskt koncept för harmoniserade informationstjänster till stöd för trafikstyrning och transportförvaltning i inlandssjöfart, inklusive gränssnitt till andra transportmetoder.”

b)

Definitionen av ”VTS-område” ska ersättas med följande:

VTS-område

Det avgränsade, formellt angivna tjänsteområdet för VTS. Ett VTS-område kan vara indelat i delområden eller avsnitt. (Källa: IALA VTS-riktlinjer.)”

c)

Definitionen av ”navigeringsinformation” ska ersättas med följande:

Navigeringsinformation

Information som ges till befälhavaren ombord för att stödja beslutsfattandet ombord. (Källa: IALA VTS-riktlinjer.)”

d)

Definitionen av ”taktisk trafikinformation” ska ersättas med följande:

Taktisk trafikinformation (TTI)

Information som påverkar befälhavarens eller VTS-operatörens direkta navigeringsbeslut i den faktiska trafiksituationen och den närliggande geografiska omgivningen. En taktisk trafikbild innehåller positionsuppgifter och specifika fartygsuppgifter om alla mål som upptäcks av en radar och visas på ett elektroniskt sjökort och – om det finns tillgängligt – utökas med extern trafikinformation, t.ex. information från AIS. TTI kan tillhandahållas ombord på ett fartyg eller på land, till exempel i ett VTS-center. (Källa: RIS-riktlinjer.)”

e)

Definitionen av ”strategisk trafikinformation ska ersättas med följande:

Strategisk trafikinformation (STI)

Information som påverkar RIS-användares beslut med medellång och lång framförhållning. En strategisk trafikbild bidrar till möjligheterna att planera beslut för en säker och effektiv rutt. En strategisk trafikbild tas fram i ett RIS-center och levereras till användarna på begäran. En strategisk trafikbild innehåller alla berörda fartyg i RIS-området med deras kännetecken, last och positioner, rapporterade genom VHF-röstrapportering eller elektronisk fartygsrapportering, lagrade i en databas och presenterade i en tabell eller på en elektronisk karta. Strategisk trafikinformation kan tillhandahållas av ett RIS/VTS-center eller av ett kontor. (Källa: RIS-riktlinjer.)”

f)

Definitionen av ”fartygstrafikövervakning” ska ersättas med följande:

Fartygstrafikövervakning

Fartygstrafikövervakning ger viktig information om de relevanta fartygens rörelser inom ett RIS-område. Däribland ingår information om fartygens identitet, position, (typ av last) och destinationshamn.”

g)

Definitionen av ”RIS-operatör” ska ersättas med följande:

RIS-operatör

En person som utför en eller flera uppgifter som bidrar till RIS-tjänsten.”

h)

Definitionen av ”ansvarig för fartygsflottan” ska ersättas med följande:

Ansvarig för fartygsflottan

En person som planerar och observerar den faktiska (navigerings-)statusen för ett antal fartyg som förflyttar sig eller opererar under ett befäl eller en ägare.”

i)

Definitionen av ”operatör hos räddningstjänsten” ska ersättas med följande:

Operatör hos räddningstjänsten

Den person som övervakar, kontrollerar och organiserar en säker och effektiv olycksbekämpning.”

19.

Bilaga D ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt D.1 ska ersättas med följande:

”D.1   Inmatningsmeningar

Det seriella digitala gränssnittet för AIS stöds av befintliga IEC 61162-meningar och nya IEC 61162-lika meningar. En detaljerad beskrivning av de digitala gränssnittsmeningarna återfinns i IEC 61162.

Denna bilaga innehåller information som används vid utvecklingen av AIS för inre vattenvägar för att mata in data som är specifika för inlandssjöfart (se protokolländringar för AIS för inre vattenvägar) i den fartygsburna enheten för AIS för inre vattenvägar.”

b)

I andra meningen i D.2 ska ”föreslås” ersättas med ”används”.

c)

I andra meningen i D.3 ska ”föreslås” ersättas med ”används”.

20.

Bilaga E ska ersättas med följande:

”Bilaga E

ERI-FARTYGSTYPER

Denna tabell ska användas för att konvertera FN:s fartygskoder, som används i meddelande för inlandssjöfart 10, till de IMO-typer som används i IMO-meddelande 5.

USEV/C

M

Code Subdiv

Name

No

8

00

0

Vessel, type unknown

V

8

01

0

Motor freighter

V

8

02

0

Motor tanker

V

8

02

1

Motor tanker, liquid cargo, type N

V

8

02

2

Motor tanker, liquid cargo, type C

V

8

02

3

Motor tanker, dry cargo

V

8

03

0

Container vessel

V

8

04

0

Gas tanker

C

8

05

0

Motor freighter, tug

C

8

06

0

Motor tanker, tug

C

8

07

0

Motor freighter with one or more ships alongside

C

8

08

0

Motor freighter with tanker

C

8

09

0

Motor freighter pushing one or more freighters

C

8

10

0

Motor freighter pushing at least one tank-ship

No

8

11

0

Tug, freighter

No

8

12

0

Tug, tanker

C

8

13

0

Tug, freighter, coupled

C

8

14

0

Tug, freighter/tanker, coupled

V

8

15

0

Freightbarge

V

8

16

0

Tankbarge

V

8

16

1

Tankbarge, liquid cargo, type N

V

8

16

2

Tankbarge, liquid cargo, type C

V

8

16

3

Tankbarge, dry cargo

V

8

17

0

Freightbarge with containers

V

8

18

0

Tankbarge, gas

C

8

21

0

Pushtow, one cargo barge

C

8

22

0

Pushtow, two cargo barges

C

8

23

0

Pushtow, three cargo barges

C

8

24

0

Pushtow, four cargo barges

C

8

25

0

Pushtow, five cargo barges

C

8

26

0

Pushtow, six cargo barges

C

8

27

0

Pushtow, seven cargo barges

C

8

28

0

Pushtow, eight cargo barges

C

8

29

0

Pushtow, nine cargo barges

C

8

31

0

Pushtow, one gas/tank barge

C

8

32

0

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

C

8

35

0

Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge

C

8

36

0

Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge

C

8

37

0

Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge

C

8

38

0

Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge

C

8

39

0

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge

V

8

40

0

Tug, single

No

8

41

0

Tug, one or more tows

C

8

42

0

Tug, assisting a vessel or linked combination

V

8

43

0

Pushboat, single

V

8

44

0

Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship

V

8

44

1

Ferry

V

8

44

2

Red Cross ship

V

8

44

3

Cruise ship

V

8

44

4

Passenger ship without accommodation

V

8

45

0

Service vessel, police patrol, port services

V

8

46

0

Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge

C

8

47

0

Object, towed, not otherwise specified

V

8

48

0

Fishing boat

V

8

49

0

Bunkership

V

8

50

0

Barge, tanker, chemical

C

8

51

0

Object, not otherwise specified

Extra codes for maritime means of transport

V

1

50

0

General Cargo Vessel Maritime

V

1

51

0

Unit Carrier Maritime

V

1

52

0

Bulk Carrier Maritime

V

1

53

0

Tanker

V

1

54

0

Liquefied gas tanker

V

1

85

0

Craft, pleasure longer than 20 meters

V

1

90

0

Fast ship

V

1

91

0

Hydrofoil

V

1

92

0

Catamaran Fast”


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org”


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 690/2012

av den 27 juli 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 691/2012

av den 27 juli 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 677/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 196, 24.7.2012, s. 57.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 28 juli 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/17


RÅDETS BESLUT

av den 23 juli 2012

riktat till Spanien om särskilda åtgärder för att förstärka den finansiella stabiliteten

(2012/443/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 136.1 b, jämförd med artikel 126.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 136.1 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges möjligheten att utarbeta riktlinjer för den ekonomiska politiken för de medlemsstater som har euron som valuta.

(2)

I rekommendationen om Spaniens nationella reformprogram 2012, med avgivande av rådets yttrande om Spaniens stabilitetsprogram för 2012–2015 (1) rekommenderade rådet att Spanien genomför ”reformen av den finansiella sektorn, i synnerhet genom att komplettera den pågående omstruktureringen av banksektorn genom att ta itu med situationen med kvarvarande svaga institutioner, lägga fram en omfattande strategi för att på ett effektivt sätt ta itu med tidigare tillgångar som ärvts i bankernas balansräkningar, och inta en klar ställning vad gäller finansiering och användning av ’back stop’-möjligheter”.

(3)

Riklig tillgång till extern finansiering till låg kostnad bidrog under 2000-talet till att underblåsa en lånefinansierad inhemsk efterfråge- och tillgångsboom i Spanien, särskilt inom fastighetssektorn. När fastighets- och byggbubblan sprack och följdes av en lågkonjunktur, påverkades banksektorn negativt. Med undantag för ett fåtal stora och internationellt diversifierade kreditinstitut, har de spanska bankerna därigenom väsentligen förlorat möjligheten att på rimliga villkor få tillträde till kapitalmarknadsfinansiering och har därför blivit starkt beroende av refinansiering genom eurosystemet. Dessutom har deras upplåningskapacitet starkt begränsats av de effekter som sänkta kreditbetyg haft på tillgången på säkerheter.

(4)

Den betydande avmattningen i ekonomin på senare år påverkar sysselsättning och arbetslöshet mycket negativt och har väsentligt försämrat ställningen i Spaniens offentliga finanser. Enligt kommissionens avdelningars uppdaterade vårprognos 2012 väntas underskottet i de offentliga finanserna uppgå till 6,3 % av BNP år 2012, vilket ska jämföras med ett förväntat underskott på 5,3 % av BNP i 2012 års stabilitetsprogram och i utkastet till budgetlag för 2012. Den offentliga bruttoskulden ökade till 68,5 % av BNP 2011, och i kommissionens avdelningars uppdaterade vårprognos 2012 väntas den öka till 80,9 % av BNP under 2012 och sedan till 86,8 % 2013, baserat på ett scenario med oförändrad politik. Den kommer således att överstiga fördragets referensvärde under åren i fråga. Riskerna när det gäller det makroekonomiska scenariot och budgetmålen – samt ytterligare finansiella räddningsinsatser – kan bidra till att den offentliga skulden ökar ytterligare. Mot bakgrund av denna utveckling utfärdade rådet den 10 juli 2012 en rekommendation till Spanien enligt förfarandet vid alltför stora underskott i syfte att få den rådande situationen med ett alltför stort underskott att upphöra senast 2014.

(5)

De spanska myndigheterna har vidtagit ett antal viktiga åtgärder för att ta itu med problemen inom banksektorn. Dessa åtgärder omfattar sanering av bankernas balansräkningar, höjning av lägsta kapitalkrav, omstrukturering av sparbankssektorn och väsentligt höjda krav på reserveringar för kreditförluster på lån med kopplingar till fastighetsutveckling och utmätta tillgångar. Dessa åtgärder har emellertid inte varit tillräckliga för att minska marknadstrycket.

(6)

I februari 2011 höjde de spanska myndigheterna det lägsta kapitaltäckningskravet till 8 % av en banks riskvägda tillgångar och ålade bankerna att uppfylla kraven i denna nya förordning senast i september 2011. För banker som är mer beroende av kapitalmarknadsfinansiering och har ett begränsat marknadstillträde höjdes det lägsta kapitalkravet till 10 %. I februari och maj 2012 föreskrev ny lagstiftning att bankerna skulle öka avsättningar och kapitalreserver mot eventuella förluster på både presterande och nödlidande lån på bankernas ackumulerade problemtillgångar inom bygg- och fastighetssektorn (”legacy stock”). Dessa nya avsättnings- och reservkrav förväntades totalt motsvara cirka 84 miljarder EUR.

(7)

Från och med april 2012 uppgick den spanska statens totala finansiella bruttostöd (exklusive garantier för obligationsemissioner) till cirka 15 miljarder EUR. Kapitalstödet tillhandahölls via fonden för ordnad omstrukturering av banker (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob), som försetts med ett kapital på 15 miljarder EUR, varav 9 miljarder EUR redan inbetalats. Staten har även ställt garantier för bankers obligationsemissioner med förmånsrätt på cirka 86 miljarder EUR (varav cirka 58 miljarder EUR är utestående garantier). Även om Frob fortfarande hade en resterande finansieringskapacitet på cirka tre gånger kapitaltilldelningen, kommer stödet från den offentliga sektorn inte att räcka till för att genomföra den nödvändiga systemövergripande saneringen av banksektorn.

(8)

Farhågor om behov av ytterligare kapitaltillskott till banksektorn har ökat marknadens tryck på spanska statsobligationer. Dessas avkastning översteg 500 räntepunkter i slutet av juni 2012 och början av juli 2012, vilket ökar den spanska statens finansieringskostnader. De stegrade räntekostnaderna försvårar uppgiften att konsolidera de offentliga finanserna i Spanien och korrigera det alltför stora underskottet. Därför är en omfattande omstrukturering och rekapitalisering av banksektorn en viktig faktor för att minska trycket på de offentliga finanserna.

(9)

Den 25 juni 2012 ansökte de spanska myndigheterna officiellt om ekonomiskt bistånd med den pågående omstruktureringen och rekapitaliseringen av den spanska banksektorn. Biståndet begärdes med hänvisning till villkoren för ekonomiskt bistånd för rekapitalisering av finansinstitut inom ramen för Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. Lämnande av bistånd omfattas av särskilda krav på finanssektorn, i enlighet med det samförståndsavtal som förhandlats fram mellan den spanska regeringen och kommissionen, i samråd med Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA), med tekniskt bistånd från Internationella valutafonden (IMF). Det kommer att omfatta både bankspecifika villkor i linje med reglerna för statligt stöd och övergripande villkor. Parallellt med detta måste Spanien till fullo uppfylla sina åtaganden och skyldigheter enligt förfarandet vid alltför stora underskott och rekommendationerna om att åtgärda makroekonomiska obalanser inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

(10)

För att bevara den långsiktiga finansiella stabiliteten i Spanien är det av avgörande betydelse att stärka den spanska banksektorns motståndskraft och att begränsa riskerna för att de finansiella svårigheterna sprider sig till andra ekonomier i euroområdet, och därigenom undvika negativa effekter på ekonomins funktion och på den ekonomiska och monetära unionen. De omfattande åtgärder som hittills vidtagits för att åtgärda dessa problem har inte varit fullt tillräckliga. Därför är ytterligare åtgärder nödvändiga. Spanien bör särskilt vidta ytterligare särskilda åtgärder för att effektivt ta itu med ackumulerade problemtillgångar (”legacy assets”), återställa marknadsbaserad finansiering, minska bankernas beroende av centralbankens likviditetsstöd och förstärka mekanismerna för riskidentifiering och krishantering.

(11)

Som en del av den övergripande strategin är det viktigt att effektivt hantera de ackumulerade problemtillgångarna, genom att kräva att banker som bistås lyfter ut dessa ur sina balansräkningar. Detta bör särskilt gälla för lån med kopplingar till fastighetsutveckling och utmätta tillgångar. Detta avskiljande skulle undanröja kvarstående tvivel på bankernas balansräkningars kvalitet och göra det möjligt för dem att bättre fullgöra sin finansiella förmedlingsfunktion.

(12)

Om man på detta sätt ökar insynen i bankernas balansräkningar, kan dessutom en ordnad minskning av bankernas exponering mot fastighetssektorn underlättas, marknadsfinansieringen återställas och bankernas beroende av centralbankens likviditetsstöd minskas.

(13)

För att kunna säkerställa sunda förhållanden inom den spanska banksektorn måste mekanismerna för riskidentifiering och krishantering förstärkas. En effektiv strategi bör innehålla förändringar för att stärka reglerings- och tillsynsramen, med beaktande av erfarenheterna från finanskrisen. Dessutom ska företagsstyrningen förbättras i linje med internationell bästa praxis

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Kommissionen har, i samråd med ECB, EBA och IMF, kommit överens med de spanska myndigheterna om de specifika finanspolitiska villkor som är kopplade till det ekonomiska biståndet. Dessa villkor fastställs i samförståndsavtalet som ska undertecknas av kommissionen och de spanska myndigheterna. De detaljerade finansiella villkoren ska fastställas i ett finansiellt stödavtal.

Spanien ska på adekvat sätt rekapitalisera och grundligt omstrukturera sitt banksystem. I samverkan med kommissionen och i samråd med ECB ska Spanien därvid utforma en strategi för de spanska bankernas framtida struktur, funktionssätt och bärkraft, som ska ange hur det kan säkerställas att de kan bedriva sin verksamhet utan ytterligare statligt stöd. Denna strategi ska anges närmare i ett samförståndsavtal, med en ytterligare utveckling av de politiska villkor som ingår i detta beslut.

2.   Huvudinslagen i denna strategi ska vara en grundlig översyn av de svaga delarna av den spanska banksektorn och en förstärkning av reglerings- och tillsynsramen för banksektorn.

3.   I den grundliga översynen av de svaga delarna av den spanska banksektorn ska följande tre delar ingå:

a)

Kartläggning av enskilda bankers kapitalbehov genom en total översyn av tillgångarnas kvalitet inom banksektorn och ett stresstest på de enskilda bankerna, baserat på denna översyn. På grundval av resultaten av stresstesterna ska bankernas behov av kapitaltillskott delas upp i tre olika grupper. Varje grupp ska åläggas skyldigheten att lägga fram omstrukturerings-, rekonstruktions- och avvecklingsplaner, och alla kompletterande åtgärder och följdåtgärder, i enlighet med samförståndsavtalet.

b)

På svaga banker en rekapitalisering, omstrukturering och/eller ordnad rekonstruktion och avveckling, grundat på planer för åtgärdande av eventuella kapitalunderskott som konstaterats vid stresstestet. Dessa planer ska bygga på principerna om livskraft, minimering av kostnaderna för skattebetalarna (bördefördelning) och begränsning av snedvridningen av konkurrensen. I detta syfte ska Spanien anta lagstiftning som i) möjliggör genomförande av förfaranden för efterställda fordringar (”Subordinated Liability Exercises”), inbegripet obligatoriska former av bördefördelning, ii) uppgradera ramen för rekonstruktion och avveckling av banker för att införliva relevanta avvecklingsbefogenheter för Frob och fonden för insättningsgarantier (Fondo de Garantía de Depósitos, DGF), och ta hänsyn till EU:s lagstiftningsförslag om krishantering och rekonstruktion och avveckling av banker, inbegripet särskilda verktyg för att rekonstruera och avveckla banker som inte bär sig.

c)

Avskiljande av tillgångar i de banker som får offentligt stöd för sin rekapitalisering och överföring av osäkra tillgångar till ett externt kapitalförvaltningsbolag, för att realisera deras värde på lång sikt. Spanien ska, i nära samråd med kommissionen, ECB och EBA samt med tekniskt bistånd från IMF utarbeta en övergripande lagstiftningsram för upprättande och drift av kapitalförvaltningsbolaget, så att det är fullt funktionsdugligt senast i november 2012.

4.   För att säkerställa sunda förhållanden inom banksektorn, ska Spanien också stärka reglerings- och tillsynsramen samt förstärka styrningen. Strategin och villkoren, som anges utförligt i samförståndsavtalet, ska bland annat inbegripa följande åtgärder:

a)

Krav på att spanska kreditinstitut ökar sitt kärnprimärkapital till minst 9 % enligt definitionen av kapital i EBA:s rekapitaliseringsundersökning.

b)

Krav på att spanska kreditinstitut, från och med den 1 januari 2013, tillämpar definitionen på kapital i kapitalkravsförordningen.

c)

Omprövning av den rättsliga ramen för reserveringar för kreditförluster på lån. Mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen ska de spanska myndigheterna lägga fram förslag om modernisering av gällande ramverk för reserveringar för kreditförluster på lån, med beaktande av de tillfälliga åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna, liksom EU:s redovisningsregler.

d)

Ytterligare förstärkning av Banco de Españas operativa oberoende; i linje med internationella rekommendationer och standarder ska Ekonomiministeriets sanktions- och tillståndsbefogenheter när det gäller banksektorn överföras till Banco de España.

e)

Ytterligare förstärkning av de tillsynsförfaranden som Banco de España svarar för utgående från en internrevision.

f)

Översyn av styrningen av organen för det finansiella säkerhetsnätet (Frob och DGF) för att undvika potentiella intressekonflikter.

g)

Stärkande av bestämmelserna om styrningen av sparbankssektorn och av banker som ägs av sparbanker.

h)

Ändring av konsumentskydds- och värdepapperslagstiftningen för att begränsa bankernas försäljning av skuldinstrument med lägre prioritet (eller instrument som inte täcks av FGD) till icke-kvalificerade privatkunder, och förstärkning av myndigheternas övervakning av att bestämmelserna följs.

i)

Åtgärder för att minimera skattebetalarnas kostnader för bankomstruktureringen. Efter att ha tilldelat kapitalinnehavarna förluster ska de spanska myndigheterna kräva bördefördelande åtgärder av innehavare av hybridkapital och innehavare av skuldebrev med lägre prioritet i banker som får offentligt kapital.

j)

Åtgärder för att fastställa en övre gräns för ersättningen till ledamöter i styrelser och övervakande organ i banker som får statligt stöd.

k)

Förbättring av det offentliga kreditregistret.

5.   Myndigheterna ska, under iakttagande av stränga villkor för konfidentialitet, lämna kommissionen, ECB, EBA och IMF de uppgifter som behövs för övervakning av banksektorn.

6.   Kommissionen ska, i samråd med ECB och EBA, regelbundet kontrollera att de avtalsvillkor som är kopplade till biståndet är uppfyllda, vilket ska ske genom kontrollbesök och genom regelbunden kvartalsvis rapportering från de spanska myndigheterna. Övervakning av Frobs verksamhet inom ramen för programmet ska genomföras regelbundet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT C 219, 24.7.2012, s. 81.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/21


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banka Slovenije

(2012/444/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2012/9 av den 1 juni 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i eurosystemet ska granskas av oavhängiga externa revisorer som Europeiska centralbankens råd har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Förordnandet för Banka Slovenijes nuvarande externa revisorer löper ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2011. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2012.

(3)

Banka Slovenije har valt Deloitte revizija d.o.o. till sina externa revisorer för räkenskapsåren 2012–2014.

(4)

Europeiska centralbankens råd har rekommenderat att Deloitte revizija d.o.o. utses till extern revisor för Banka Slovenije för räkenskapsåren 2012–2014.

(5)

Det är lämpligt att följa Europeiska centralbankens råds rekommendation och att ändra beslut 1999/70/EG (2) i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.13 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”13.   Deloitte revizija d.o.o. godkänns härmed som Banka Slovenijes externa revisorer för räkenskapsåren 2012–2014.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det meddelas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Bryssel 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 161, 7.6.2012, s. 1.

(2)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/22


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Ungern

(2012/445/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artiklarna 2.3 och 25,

med beaktande av rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF (2), särskilt artikel 20 och kapitel 4 i bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Enligt protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska rättsverkan för akter som unionens institutioner, organ, kontor och byråer antog före Lissabonfördragets ikraftträdande bestå så länge dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen.

(2)

Således är artikel 25 i beslut 2008/615/RIF tillämplig och rådet måste enhälligt besluta om huruvida medlemsstaterna har genomfört bestämmelserna i kapitel 6 i det beslutet.

(3)

I artikel 20 i beslut 2008/616/RIF föreskrivs att beslut enligt artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF ska fattas på grundval av en utvärderingsrapport, som ska grundas på ett frågeformulär. Vid automatiskt utbyte av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF ska utvärderingsrapporten grundas på ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(4)

Ungern har underrättat rådets generalsekretariat om de nationella databaser med DNA-analyser på vilka artiklarna 2–6 i beslut 2008/615/RIF kan tillämpas samt villkoren för automatisk sökning som avses i artikel 3.1 i det beslutet i enlighet med artikel 36.2 i det beslutet.

(5)

Enligt kapitel 4 punkt 1.1 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som upprättas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av information och ska besvaras av en medlemsstat så snart den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela information i de relevanta informationskategorierna.

(6)

Ungern har besvarat frågeformuläret om dataskydd och frågeformuläret om utbyte av DNA-uppgifter.

(7)

Ungern har genomfört en framgångsrik testkörning med Österrike.

(8)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Ungern och en rapport om utvärderingsbesöket har sammanställts av Österrikes utvärderingsgrupp och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(9)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen avseende utbyte av DNA-uppgifter har förelagts rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på automatisk sökning och jämförelse av DNA-uppgifter har Ungern fullt ut genomfört de allmänna bestämmelserna om uppgiftsskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF och har rätt att ta emot och lämna ut personuppgifter enligt artiklarna 3 och 4 i det beslutet från och med den dag då det här beslutet träder i kraft.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/23


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Ungern

(2012/446/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artikel 25,

med beaktande av rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF (2), särskilt artikel 20 och kapitel 4 i bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Enligt protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska rättsverkan för akter som unionens institutioner, organ, kontor och byråer antog före Lissabonfördragets ikraftträdande bestå så länge dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen.

(2)

Således är artikel 25 i beslut 2008/615/RIF tillämplig och rådet måste enhälligt besluta om huruvida medlemsstaterna har genomfört bestämmelserna i kapitel 6 i det beslutet.

(3)

I artikel 20 i beslut 2008/616/RIF föreskrivs att beslut enligt artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF ska fattas på grundval av en utvärderingsrapport, som ska grundas på ett frågeformulär. Vid automatiskt utbyte av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF ska utvärderingsrapporten grundas på ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(4)

Enligt kapitel 4 punkt 1.1 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som upprättas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av information och ska besvaras av en medlemsstat så snart den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela information i de relevanta informationskategorierna.

(5)

Ungern har besvarat frågeformuläret om uppgiftsskydd och frågeformuläret om utbyte av fingeravtrycksuppgifter.

(6)

Ungern har genomfört en framgångsrik testkörning med Österrike.

(7)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Ungern och en rapport om utvärderingsbesöket har utarbetats av Österrikes utvärderingsgrupp och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(8)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen avseende utbyte av fingeravtrycksuppgifter har förelagts rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på automatisk sökning av fingeravtrycksuppgifter har Ungern fullt ut genomfört de allmänna bestämmelserna om dataskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF och har rätt att ta emot och översända personuppgifter enligt artikel 9 i det beslutet från och med den dag då det här beslutet träder i kraft.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/24


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 24 juli 2012

om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2012/447/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 5 september 2011 ansökte Danmark om att få tillämpa en åtgärd som avviker från bestämmelserna om rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt i direktiv 2006/112/EG.

(2)

Kommissionen underrättade övriga medlemsstater om Danmarks ansökan genom en skrivelse av den 14 mars 2012. Genom en skrivelse av den 15 mars 2012 underrättade kommissionen Danmark om att den hade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att behandla ansökan.

(3)

Om ett lätt fordon för varutransporter med en högsta tillåten vikt av upp till tre ton registreras hos de danska myndigheterna enbart för rörelseändamål får i enlighet med direktiv 2006/112/EG beskattningsbara personer för närvarande dra av hela den ingående mervärdesskatten för fordonets inköps- och driftskostnader. Om ett sådant fordon sedermera används för privat bruk, förlorar de beskattningsbara personerna rätten att dra av ingående mervärdesskatt för inköpet av fordonet.

(4)

Eftersom det systemet lägger en tung börda på både de beskattningsbara personerna och skatteförvaltningen har Danmarks myndigheter ansökt om att få tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i direktiv 2006/112/EG. Genom denna åtgärd skulle beskattningsbara personer som har registrerat ett fordon för enbart rörelseändamål ha rätt att använda fordonet för rörelsefrämmande ändamål, och beräkna beskattningsunderlaget för tillhandahållandet i enlighet med artikel 75 i direktiv 2006/112/EG på grundval av en daglig schablonsats, i stället för att förlora rätten att dra av ingående mervärdesskatt för fordonets inköpskostnad.

(5)

Den förenklade beräkningsmetoden bör dock begränsas till tjugo dagar av rörelsefrämmande användning under ett kalenderår, och det schablonbelopp av mervärdesskatt som ska betalas är fastställt till 40 danska kronor per dag av rörelsefrämmande användning. De danska myndigheterna har fastställt detta belopp utifrån en analys av nationell statistik.

(6)

Åtgärden, som avses gälla för lätta fordon för varutransporter med en högsta tillåten vikt av upp till tre ton, skulle förenkla de mervärdesskatterelaterade skyldigheterna för sådana beskattningsbara personer som tillfälligtvis använder ett för rörelseändamål registrerat fordon för rörelsefrämmande ändamål. Det skulle dock fortfarande vara möjligt för beskattningsbara personer att välja att registrera sitt lätta fordon för varutransporter för både rörelseändamål och privat bruk. Detta innebär att den beskattningsbara personen skulle förlora rätten att dra av mervärdesskatt för inköpet av fordonet men inte skulle vara tvungen att betala en daglig avgift för privat bruk.

(7)

En åtgärd som innebär att beskattningsbara personer, som tillfälligtvis använder ett för rörelseändamål registrerat fordon för rörelsefrämmande ändamål, inte helt förlorar rätten att dra av den ingående mervärdesskatten för fordonet skulle vara förenlig med de allmänna regler om avdragsrätt som anges i direktiv 2006/112/EG.

(8)

Bemyndigandet bör gälla under en begränsad period och bör därför löpa ut den 31 december 2014. Mot bakgrund av erfarenheterna fram till det datumet bör det då bedömas huruvida avvikelsen fortfarande är motiverad.

(9)

Åtgärden kommer bara att få en försumbar effekt på den berörda medlemsstatens totala skatteuppbörd i det sista konsumtionsledet och kommer inte att påverka unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 75 i direktiv 2006/112/EG, får Danmark, när beskattningsbara personer för sitt eget eller sin personals privata bruk, eller mer generellt för andra ändamål än den egna rörelsen, använder lätta fordon för varutransporter som har registrerats enbart för rörelseändamål, fastställa beskattningsunderlaget med hänvisning till ett schablonbelopp för varje dag av sådan användning.

Det schablonbelopp per dag som avses i första stycket ska vara 40 danska kronor.

Artikel 2

Den åtgärd som avses i artikel 1 ska enbart tillämpas på lätta fordon för varutransporter med en högsta tillåten vikt av upp till tre ton.

Denna åtgärd får inte tillämpas när användningen för rörelsefrämmande ändamål överstiger tjugo dagar per kalenderår.

Artikel 3

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2014.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


28.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 juli 2012

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper

[delgivet med nr C(2012) 4693]

(Text av betydelse för EES)

(2012/448/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska särskilda miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Eftersom produktion av tidningspapper använder avsevärda mängder energi, trä och kemikalier, och kan leda till miljöskador och miljörisker i samband med användningen av naturresurser, är det lämpligt att fastställa kriterier för EU-miljömärket för produktgruppen ”tidningspapper”.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”tidningspapper” ska omfatta papper som tillverkats av massa och som används för tryckning av tidningar och andra tryckta produkter.

2.   Produktgruppen ska inte omfatta kopieringspapper och grafiskt papper, värmekänsligt papper, fotografisk och självkopierande papper, förpacknings- och omslagspapper eller parfymerade papper.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.   tidningspapper: papper som i huvudsak används för tryckning av dagstidningar och är tillverkade av massa och/eller returpapper med en vikt mellan 40 och 65 g/m2,

2.   returfiber: fiber som avskilts från avfallsströmmen under en tillverkningsprocess, eller som genererats av hushåll eller av kommersiella, industriella och institutionella anläggningar i deras roll som slutanvändare av en produkt, och som inte längre kan användas för sitt avsedda ändamål.

Artikel 3

För att tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska ett tidningspapper omfattas av produktgruppen ”tidningspapper” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”tidningspapper” liksom för de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i tre år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska kodnumret för ”tidningspapper” vara 037.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2012.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA

BAKGRUND

Kriteriernas syfte

Syftet med dessa kriterier är framför allt att arbeta för resurseffektivitet genom att främja materialåtervinning av papper, minska utsläppen av giftiga eller eutrofierande ämnen till vatten, minska miljöskador eller miljörisker i samband med energianvändning (global uppvärmning, försurning, uttunning av ozonskiktet, förbrukning av icke-förnybara resurser) genom att minska energiförbrukningen och därmed förknippade utsläpp till luften, minska miljöskador och miljörisker i samband med användning av farliga kemikalier och skydda skogarna genom att tillämpa principer för hållbart skogsbruk.

KRITERIER

Dessa kriterier fastställs för var och en av följande aspekter:

1.

Utsläpp till vatten och luft

2.

Energianvändning

3.

Fibrer: hållbart skogsbruk

4.

Farliga kemiska ämnen

5.

Avfallshantering

6.

Användbarhet

7.

Information på miljömärket

De ekologiska kriterierna omfattar massatillverkningen inklusive alla underprocesser för de ingående beståndsdelarna, från den punkt där nyfiber/returfiberråvaran kommer in på produktionsanläggningen till den punkt där massan lämnar massafabriken. För papperstillverkningsprocesserna omfattar de ekologiska kriterierna alla underprocesser, från malning av pappersmassan (upplösning av det återvunna papperet) till upprullning av papperet på rullar.

Följande verksamheter omfattas inte av dessa kriterier:

1.

Transport och förpackning av massa, papper eller råvaror.

2.

Omvandling av papper.

Bedömnings- och kontrollkrav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) eller underleverantör(er), beroende på omständigheterna.

I tillämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Där så är möjligt ska analyserna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 17025 eller motsvarande.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation, och får även genomföra oberoende kontroller.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterium 1 –   Utsläpp till vatten och luft

a)   Kemisk syreförbrukning (COD), svavel (S), NOx, fosfor (P)

För var och en av dessa parametrar ska utsläppen till luft och/eller vatten från massa- och papperstillverkningen uttryckas som belastningspoäng (PCOD, PS, PNOx, PP) enligt nedan.

Ingen av de enskilda belastningspoängen PCOD, PS, PNOx, PP får överskrida 1,5.

Summan av belastningspoängen (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) får inte överskrida 4,0.

PCOD ska beräknas enligt följande (PS, PNOx, PP ska beräknas på samma sätt).

För varje använd pappersmassa ”i” ska de tillhörande uppmätta utsläppen av kemiskt syreförbrukande ämnen (CODmassa,i uttryckt i kg/ton lufttorkad massa – ADT) vägas proportionellt mot respektive använd massa (massa ”i” uttryckt i ton lufttorkad massa) och adderas. Det vägda utsläppsvärdet för kemiskt syreförbrukande ämnen för massorna adderas därefter till det uppmätta utsläppet av kemiskt syreförbrukande ämnen från papperstillverkningen för att erhålla ett totalt utsläppsvärde, CODtotal.

Det vägda COD-referensvärdet för massatillverkningen beräknas på samma sätt som summan av de vägda referensvärdena för varje använd massa som adderas till referensvärdet för papperstillverkningen för att erhålla ett totalt CODreferens-värde, CODreftotal. Referensvärdena för varje använd massatyp och för papperstillverkningen anges i tabell 1.

Slutligen divideras det totala utsläppet av COD med det totala COD-referensvärdet enligt följande:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper och från papperstillverkning

Massatyp/papper

Utsläpp (kg/ADT)

CODreferens

Sreferens

NOxreferens

Preferens

Blekt kemisk massa (utom sulfitmassa)

18,0

0,6

1,6

0,045

Blekt kemisk massa (sulfitmassa)

25,0

0,6

1,6

0,045

Oblekt kemisk massa

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP-massa

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP-/slipmassa

3,0

0,2

0,3

0,01

Återvunnen fibermassa

2,0

0,2

0,3

0,01

Papper (icke-integrerade fabriker där all massa köps på marknaden)

1

0,3

0,8

0,01

Papper (andra fabriker)

1

0,3

0,7

0,01

Undantag ska beviljas för Preferens-värdet för blekt kemisk massa (utom sulfitmassa) som anges i tabell 1, upp till en nivå på 0,1, om det kan visas att den högre P-nivån beror på att P förekommer naturligt i massaved.

Vid kraftvärmeproduktion vid samma fabrik kan utsläppen av S och NOx från elproduktionen subtraheras från den totala mängden. Följande ekvation kan användas för att beräkna andelen utsläpp från elproduktionen:

2 × (MWh(el)) / [2 × MWh(el) + MWh(värme)]

Elen i denna beräkning är den el som produceras i kraftvärmeverket.

Värmen i denna beräkning är den nettovärme som levereras från kraftverket till massa-/papperstillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga kompletterande dokumentation och testrapporter där följande analysmetoder använts: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA nr 8; S(red.): EPA nr 16A. S-innehåll i olja: ISO 8754; S-innehåll i kol: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen och om beräkningen av belastningspoäng för COD, S och NOx. Den ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa och papper, och ånga som genereras utanför produktionsanläggningen, utom sådana utsläpp som uppstår vid elproduktion. Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och destruktionsugnar för starkt luktande gaser. Även diffusa utsläpp ska beaktas. Rapporterade utsläppsvärden för S till luft ska omfatta både oxiderade och reducerade S-utsläpp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, svavelväte och liknande utsläpp). S-utsläpp som härrör från produktionen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt S-innehåll ska beaktas men får beräknas i stället för mätas.

Vid mätning av utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk. Perioden för mätningarna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning ska mätningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

För integrerade massa- och pappersfabriker kan det vara svårt att få separata utsläppsvärden för massa och papper, och om det bara finns ett samlat värde för massa- och papperstillverkning, ska utsläppsvärdet för massa/massor sättas till noll, och värdet för pappersfabriken ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

b)   AOX (adsorberbar organisk halogen)

Till och med den 31 mars 2013 får AOX-utsläppen från tillverkningen av en enskild massa inte överskrida 0,20 kg/ADT.

Från och med den 1 april 2013 till och med utgången av giltighetstiden för de kriterier som anges i detta beslut får AOX-utsläppen från tillverkningen av en enskild massa inte överskrida 0,17 kg/ADT.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna testrapporter där följande analysmetod använts: AOX ISO 9562 åtföljd av detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt samt kompletterande dokumentation.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för blekning av pappersmassan. AOX behöver inte mätas i spillvatten från ointegrerade pappersbruk, i spillvatten från massatillverkning utan blekning eller där blekningen utförs med klorfria ämnen.

Vid mätning av utsläpp ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk. Perioden för mätningarna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd tillverkningsanläggning ska mätningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

c)   CO2

Koldioxidutsläppen från icke förnybara källor får inte överskrida 1 000 kg per ton tillverkat papper, inklusive utsläpp från elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen). För ointegrerade bruk (där all massa köps på marknaden) får utsläppen inte överskrida 1 100 kg per ton. Utsläppen ska beräknas som summan av utsläppen från både massa- och papperstillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga kompletterande dokumentation.

Sökanden ska redovisa uppgifter om koldioxidutsläppen till luft. Denna redovisning ska omfatta alla icke förnybara bränslen som används vid massa- och papperstillverkningen, dvs. även utsläpp i samband med elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen eller inte).

Följande emissionsfaktorer ska användas vid beräkningen av koldioxidutsläppen från bränslen:

Tabell 2

Bränsle

CO2 fossil-utsläpp

Enhet

Kol

96

g CO2 fossil/MJ

Råolja

73

g CO2 fossil/MJ

Eldningsolja 1

74

g CO2 fossil/MJ

Eldningsolja 2–5

81

g CO2 fossil/MJ

Motorgas (LPG)

66

g CO2 fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2 fossil/MJ

El från nätet

400

g CO2 fossil/kWh

Perioden för beräkningarna och massbalansen ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning ska beräkningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. Beräkningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Vad gäller el från nätet ska det värde som anges i tabellen ovan (genomsnittligt värde för Europa) användas, såvida inte sökanden inkommer med dokumentation som gör det möjligt att fastställa genomsnittsvärdet för deras elleverantörer (kontraktsleverantör eller nationellt genomsnitt), och i så fall använda detta värde i stället för det som anges i tabellen.

Den mängd energi från förnybara energikällor (1) som köps in och används för produktionsprocesserna ska inte tas med i beräkningen av koldioxidutsläppen. Sökanden ska lämna lämplig dokumentation på att denna typ av energi används i fabriken eller köps in utifrån.

Kriterium 2 –   Energianvändning

a)   Elektricitet

Elförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PE) enligt nedan.

Antalet belastningspoäng (PE) ska vara mindre än eller lika med 1,5.

PE ska beräknas på följande sätt:

Beräkning vid massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska elförbrukningen (Emassa, i uttryckt i kWh/ADT) beräknas enligt följande:

Emassa, i = internt producerad elektricitet + inköpt elektricitet – såld elektricitet.

Beräkning vid papperstillverkning: På samma sätt ska elförbrukningen vid papperstillverkning (Epapper) beräknas enligt följande:

Epapper = internt producerad elektricitet + inköpt elektricitet – såld elektricitet.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PE) för massa- och papperstillverkning enligt följande:

Formula

För integrerade massa- och pappersfabriker kan det vara svårt att få separata uppgifter om elförbrukningen för massa och papper, och om det bara finns uppgift om den samlade elförbrukningen för massa- och papperstillverkning, ska elförbrukningen för massa/massor sättas till noll, och elförbrukningen för pappersfabriken ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

b)   Bränsle (värme)

Bränsleförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PF) enligt nedan.

Antalet belastningspoäng (PF) ska vara mindre än eller lika med 1,5.

PF ska beräknas på följande sätt:

Beräkning vid massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska förbrukningen av bränsle (Fmassa, i uttryckt i kWh/ADT) beräknas enligt följande:

Fmassa, i = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad elektricitet.

Anmärkning:

1.

Fmassa, i (och dess bidrag till PF, massa) behöver endast beräknas för mekanisk massa om det rör sig om lufttorkad mekanisk massa från marknaden som innehåller minst 90 % torrsubstans.

2.

Den mängd bränsle som används för att producera såld värme ska adderas till ”sålt bränsle” i ovanstående ekvation.

Beräkning vid papperstillverkning: På samma sätt ska bränsleförbrukningen vid papperstillverkning (Fpapper uttryckt i kWh/ADT) beräknas enligt följande:

Fpapper = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad elektricitet.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PF) för massa- och papperstillverkning enligt följande:

Formula

Tabell 3

Referensvärden för elektricitet och bränsle

Massatyp

Bränsle kWh/ADT

Freferens

Elektricitet kWh/ADT

Ereferens

Annat än lufttorkad massa från marknaden

Lufttorkad massa från marknaden

Annat än lufttorkad massa från marknaden

Lufttorkad massa från marknaden

Kemisk massa

4 000

5 000

800

800

Termomekanisk massa

0

900

2 200

2 200

Slipmassa (inklusive pressad slipmassa)

0

900

2 000

2 000

CTMP-massa

0

1 000

2 000

2 000

Återvunnen fibermassa

300

1 300

450

550

Papperstyp

Bränsle

kWh/ton

 

Elektricitet

kWh/ton

Tidningspapperstyp

 

1 800

 

700

Bedömning och kontroll (för både a och b): Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga all kompletterande dokumentation. De rapporterade uppgifterna ska därför omfatta den totala förbrukningen av elektricitet och bränsle.

Sökanden ska beräkna den totala energitillförseln, uppdelat på värme/bränsle och elektricitet som används vid tillverkning av pappersmassa och papper, inklusive energi som används för att avlägsna tryckfärg från pappersavfall som används för tillverkning av återvunnet papper. Energi som används för transport av råmaterial, samt för omvandling och förpackning ingår inte i beräkningarna av energiförbrukningen.

Den totala värmeenergin omfattar alla inköpta bränslen. Den omfattar även värmeenergi som återvunnits genom förbränning av lut och avfall från processer inom produktionsanläggningen (t.ex. träavfall, sågspån, lut, pappersavfall, utskottspapper), samt värme som återvunnits vid intern elproduktion. Sökanden behöver emellertid endast räkna 80 % av värmeenergin från sådana källor när den totala värmeenergin beräknas.

Med elektrisk energi avses nettomängden tillförd elektricitet som kommer från nätet och från intern elproduktion mätt som elkraft. Elektricitet som används för behandling av spillvatten behöver inte beaktas.

Där elektricitet används för att generera ånga ska ångans värmevärde beräknas, därefter divideras med 0,8 och adderas till den totala bränsleförbrukningen.

För integrerade massa- och pappersfabriker kan det vara svårt att få separata uppgifter om bränsle (värme) för massa och papper, och om det bara finns en samlad uppgift för massa- och papperstillverkning, ska värdet för bränsle (värme) för massa/massor sättas till noll, och värdet för pappersfabriken ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

Kriterium 3 –   Fiber

Minst 70 % (viktprocent) av den totala fibermängd som använts för tidningspapper ska vara återvunna fibrer.

Alla använda fibrer som inte återvinns ska vara nyfiber som omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Om certifieringssystemen tillåter blandning av certifierad och ocertifierad råvara i en produkt eller produktserie, får andelen ocertifierad råvara inte överskrida 50 % av den totala mängden nyfiber som används. Sådan ocertifierad råvara ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade/erkända enligt det certifieringssystemet.

Beräkningen av återvunnet fiberinnehåll omfattar inte återanvändning av material som genererats i en process och som kan återvinnas inom samma process (utskottspapper – egenproducerat eller inköpt).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna lämplig dokumentation som anger typ, kvantitet och ursprung för fiber som använts i massa- och papperstillverkningen.

Om nyfiber använts ska de omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som PEFC, FSC eller motsvarande. Om produkten eller produktserien innehåller ocertifierad råvara, bör det styrkas att andelen ocertifierad råvara är mindre än 50 % och att råvaran omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

Andelen återvunna fibrer ska beräknas som förhållandet mellan insatsvaror av återvunna fibrer jämfört med den slutliga pappersproduktionen. Om returfiber använts, ska sökanden lämna ett intyg om den genomsnittliga mängden av returpapper som använts för produkten i överensstämmelse med standarden EN 643 (2) eller en likvärdig standard. Sökanden ska också lämna en deklaration om att inget utskottspapper (egenproducerat eller inköpt) användes för beräkningen av procentsatsen återvunnet material.

Kriterium 4 –   Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna en förteckning över de kemiska produkter som använts vid massa- och papperstillverkningen och bifoga lämplig dokumentation, exempelvis säkerhetsdatablad. Denna förteckning ska innehålla uppgifter om kvantitet, funktion och leverantör för alla kemikalier som används i tillverkningsprocessen.

a)   Farliga ämnen och blandningar

Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 får produkten inte innehålla något av de ämnen som avses i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3) eller innehålla ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för att klassificeras i någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4) eller rådets direktiv 67/548/EEG (5) enligt tabellen nedan.

Faroangivelser och riskfraser:

Faroangivelse (6)

Riskfras (7)

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23/26

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan framkalla cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/61/60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R62–63

H362 Kan skada spädbarn som ammas.

R64

H370 Orsakar organskador

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan orsaka organskador

R68/20/21/22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/25/24/23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/20/21/22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51–53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52–53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39–41

Inga kommersiella färgberedningar, färgämnen, ytbehandlingsmedel, hjälpkemikalier och bestrykningsmedel får användas på massa eller papper om de vid ansökningstillfället har tilldelats eller kan komma att tilldelas faroangivelse H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

R43

Ämnen eller blandningar vars egenskaper förändras under tillverkningen (t.ex. förlorad biotillgänglighet eller kemisk modifiering) så att den identifierade faran inte längre föreligger är undantagna från ovanstående krav.

Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser eller riskfraser som förtecknas ovan eller som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller farokategorierna i tabellen ovan, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om särskilda koncentrationsgränser fastställts ska de gälla framför de allmänna koncentrationsgränserna.

Koncentrationsgränserna för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 d, e eller f i förordning (EG) nr 1907/2006 får inte överskrida 0,1 viktprocent.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska visa att kriterierna är uppfyllda genom att redovisa mängden (kg/ADT tillverkat papper) ämnen som använts i processen och lämna uppgifter som styrker att de ämnen som avses i dessa kriterier inte finns i slutprodukten i halter som överstiger de angivna koncentrationsgränserna. Koncentrationen för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

b)   Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag från det förbud som anges i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 ska medges för ämnen identifierade som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som ingår i den förteckning som avses i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, för förekomst i blandningar, i en vara eller i en homogen del av en sammansatt vara i koncentrationer högre än 0,1 %. Särskilda koncentrationsgränser fastställda enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska gälla om koncentrationen är lägre än 0,1 %.

Bedömning och kontroll: Förteckningen över ämnen identifierade som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som förts upp på kandidatlistan i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 finns här:

http://echa.europa.eu/sv/web/guest/candidate-list-table

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen.

Sökanden ska visa att detta kriterium är uppfyllt genom att redovisa mängden (kg/ADT tillverkat papper) ämnen som använts i processen och lämna uppgifter som styrker att de ämnen som avses i detta kriterium inte finns i slutprodukten i halter som överstiger de angivna koncentrationsgränserna. Koncentrationen ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

c)   Klor

Klorgas eller andra klorföreningar får inte användas som blekmedel. Detta krav gäller inte vid tillverkning och användning av klordioxid.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna intyg från massatillverkarna om att klorgas och andra klorföreningar inte har använts som blekmedel. Anmärkning: Detta krav gäller även blekning av returfiber. Det accepteras emellertid att fibrerna under sin tidigare livscykel kan ha blekts med klorgas eller andra klorföreningar.

d)   APEO

Alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat får inte tillsättas till rengöringsmedel, medel för avsvärtning, skumdämpare eller dispergeringsmedel. Alkylfenolderivat definieras som ämnen som avspaltar alkylfenoler under nedbrytning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna intyg från kemikalieleverantören om att alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat inte har tillsatts dessa produkter.

e)   Restmonomerer

Den totala halten restmonomerer (utom akrylamid) som kan komma att tilldelas eller redan har tilldelats någon av följande riskfraser (eller kombinationer av riskfraser) och som förekommer i bestrykningsmedel, retentionsmedel, styrkemedel, hydrofoberingsmedel eller kemikalier som används i interna eller externa reningsanläggningar får inte överskrida 100 ppm (beräknat på grundval av det fasta innehållet):

Faroangivelse (8)

Riskfras (9)

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan framkalla cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/61/60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/62

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50/50–53

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51–53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52–53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

Akrylamid får inte finnas i halter som överstiger 700 ppm (beräknat på torrsubstansinnehållet) i bestrykningsmedel, retentionsmedel, styrkemedel, hydrofoberingsmedel eller kemikalier som används i interna eller externa vattenreningsanläggningar.

Det behöriga organet kan bevilja sökanden undantag från dessa krav när det gäller kemikalier som används i externa vattenreningsanläggningar.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga lämplig dokumentation, exempelvis säkerhetsdatablad.

f)   Tensider för avsvärtning

Alla tensider som används för avsvärtning ska vara fullständigt biologiskt nedbrytbara (se analysmetoder och tröskelvärden nedan).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevanta säkerhetsdatablad eller testrapporter för varje tensid där analysmetod, tröskelvärde och slutsats framgår. Någon av följande analysmetoder och tröskelvärden ska användas: OECD 302 A–C (eller motsvarande ISO-standarder), som visar att ämnet brutits ned (inbegripet adsorption) med minst 70 % inom 28 dagar för 302 A och B, och med minst 60 % för 302 C.

g)   Biocider

De aktiva komponenterna i biocider eller biostatiska produkter som används för bekämpning av slembildande organismer i fiberinnehållande cirkulationsvattensystem får inte vara potentiellt bioackumulerbara. Biocidernas bioackumuleringspotential ska kännetecknas av log Pow (log fördelningskoefficient oktanol/vatten) < 3,0 eller en experimentellt bestämd biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant säkerhetsdatablad eller testrapport där analysmetod, tröskelvärde och slutsats framgår. Följande analysmetoder ska användas: OECD 107, 117 eller 305 A–E.

h)   Azofärgämnen

Azofärgämnen som kan spjälkas till någon av följande aromatiska aminer får inte användas, i enlighet med bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

1.

4-aminobifenyl

(92-67-1),

2.

bensidin

(92-87-5),

3.

4-klor-o-toluidin

(95-69-2),

4.

2-naftylamin

(91-59-8),

5.

o-aminoazotoluen

(97-56-3),

6.

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8),

7.

p-kloranilin

(106-47-8),

8.

2,4-diaminoanisol

(615-05-4),

9.

4,4’-diaminodifenylmetan

(101-77-9),

10.

3,3’-diklorbensidin

(91-94-1),

11.

3,3’-dimetoxibensidin

(119-90-4),

12.

3,3’-dimetylbensidin

(119-93-7),

13.

3,3’ -dimetyl-4,4’ –diaminodifenylmetan

(838-88-0),

14.

p-kresidin

(120-71-8),

15.

4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin)

(101-14-4),

16.

4,4’-oxidianilin

(101-80-4),

17.

4,4’-tiodianilin

(139-65-1),

18.

o-toluidin

(95-53-4),

19.

2,4-diaminotoluen

(95-80-7),

20.

2,4,5-trimetylanilin

(137-17-7),

21.

4-aminoazobensen

(60-09-3),

22.

o-anisidin

(90-04-0).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt.

i)   Metallkomplexfärgämnen eller pigment

Färgämnen eller pigment baserade på bly, koppar, krom, nickel eller aluminium får inte användas. Färgämnen och pigment med kopparftalocyanin får emellertid användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt.

j)   Jonformiga föroreningar i färgämnen

Halten av jonformiga föroreningar i färgämnena får högst vara följande: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1 500 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt.

Kriterium 5 –   Avfallshantering

Alla produktionsanläggningar för massa och papper ska ha ett system för hantering av avfall (såsom detta definieras av de myndigheter som utövar tillsyn över de berörda produktionsanläggningarna för massa och papper) och restprodukter som uppstår vid tillverkningen av miljömärkta produkter. Ansökan ska innehålla en dokumentation eller en beskrivning av systemet, samt åtminstone information om följande:

Rutiner för separering och användning av återvinningsbara material från avfallsflödet.

Rutiner för återvinning av material till annan användning, till exempel förbränning för att generera ånga eller värme för tillverkningen, eller användning inom jordbruket.

Rutiner för hantering av farligt avfall (såsom detta definieras av de myndigheter som utövar tillsyn över de berörda produktionsanläggningarna för massa och papper).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna en ingående beskrivning av rutinerna för avfallshantering för var och en av anläggningarna i fråga och intyga att kriteriet är uppfyllt.

Kriterium 6 –   Användbarhet

Produkten ska vara ändamålsenlig.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna lämplig dokumentation som visar att kriterierna är uppfyllda. Produkten ska uppfylla kraven på beständighet enligt tillämpliga standarder. Bruksanvisningen ska innehålla en förteckning över normer och standarder som ska användas för bedömningen av beständighet.

Som alternativ till användningen av ovannämnda metoder ska tillverkarna garantera sina produkters användbarhet genom att lämna lämplig dokumentation som visar papperets kvalitet i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17050-1:2004 som anger allmänna krav för leverantörers försäkran om överensstämmelse med regelgivande dokument.

Kriterium 7 –   Information på EU-miljömärket

Det frivilliga märket med textruta ska innehålla följande text:

”—

Låga förorenande utsläpp till luft och vatten.

Användning av certifierade fibrer OCH/ELLER användning av returfiber [beroende på omständigheterna].

Begränsad användning av farliga ämnen.”

Riktlinjerna för användningen av den valfria etiketten med textruta finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta kriterium och lämna ett prov på produktens förpackning där märket förekommer.


(1)  Enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Papper och kartong – Europeisk förteckning över standardkvaliteter av returpapper, juni 2002.

(3)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(5)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(6)  Enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)  Enligt direktiv 67/548/EEG.

(8)  Enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

(9)  Enligt direktiv 67/548/EEG.