ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.200.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 200

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
27 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/434/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

1

 

 

2012/435/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 685/2012 av den 24 juli 2012 om förbud mot fiske efter birkelånga i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII med fartyg som för spansk flagg

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 av den 26 juli 2012 om utseende av de medlemsstater som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen vars godkännandeperiod löper ut senast den 31 december 2018 ( 1 )

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 687/2012 av den 26 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 688/2012 av den 26 juli 2012 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2012 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

13

 

 

BESLUT

 

 

2012/436/Gusp

 

*

Beslut EUCAP Sahel Niger/1/2012 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 juli 2012 om utnämning av chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

17

 

 

2012/437/Gusp

 

*

Beslut EU BAM Rafah/2/2012 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 24 juli 2012 om förlängning av mandatet för den tillförordnade chefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

18

 

 

2012/438/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om utnämning av en finländsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

19

 

 

2012/439/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om utnämning av en litauisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

20

 

*

Rådets beslut 2012/440/Gusp av den 25 juli 2012 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

21

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2012/441/EG

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

24

Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

25

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 648/2012 av den 25 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker (EUT L 199 av den 26.7.2012)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/1


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

(2012/434/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2012/107/EU (1), undertecknades avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland (nedan kallat avtalet) den 16 december 2011, med förbehåll för dess ingående.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland godkänns härmed på unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar överlämna den skriftliga underrättelse som föreskrivs i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 43.

(2)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 57, 29.2.2012, s. 44 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(3)  Avtalets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/2


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

(2012/435/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2012/108/EU (1) undertecknades avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror (nedan kallat avtalet) den 16 december 2011 med förbehåll för dess ingående.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror godkänns härmed på unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar överlämna den skriftliga underrättelse som föreskrivs i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 52.

(2)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 57, 29.2.2012, s. 53 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(3)  Avtalets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 685/2012

av den 24 juli 2012

om förbud mot fiske efter birkelånga i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

8/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

BLI/5B67-

Art

Birkelånga (Molva dypterygia)

Område

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

Datum

12 juni 2012


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 686/2012

av den 26 juli 2012

om utseende av de medlemsstater som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen vars godkännandeperiod löper ut senast den 31 december 2018

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Vid tillämpningen av förnyelseförfarandet för verksamma ämnen vars godkännandeperiod löper ut senast den 31 december 2018 bör man för varje verksamt ämne utse en rapporterande och en medrapporterande medlemsstat som ansvarar för utvärderingen. Detta bör göras så att ansvaret och arbetet fördelas jämnt mellan medlemsstaterna.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärderingen av det verksamma ämne som anges i den första kolumnen i bilagan utföras av den rapporterande medlemsstat som anges i den andra kolumnen i bilagan tillsammans med den medrapporterande medlemsstat som anges i den tredje kolumnen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.


BILAGA

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

1-Metylcyklopropen

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfacypermetrin

BE

EL

Amidosulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Stam: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Stam QST 713, identisk med stam AQ 713

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxyl

RO

PT

Bentiavalikarb

PL

FR

Bensoesyra

HU

NL

Betacyflutrin

DE

HU

Bifenazat

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanol

SE

CZ

Boskalid

SK

FR

Bromoxynil

FR

DE

Kaptan

AT

IT

Karbendazim

DE

SI

Karfentrazonetyl

BE

FR

Karvon

NL

SE

Kloridazon

DE

PL

Klorotalonil

NL

BE

Klorotoluron

BG

FR

Klorprofam

NL

ES

Klorpyrifos

ES

PL

Klorpyrifosmetyl

ES

PL

Klodinafop

EL

DE

Klofentezin

ES

NL

Klomazon

DK

DE

Klopyralid

FI

PL

Klotianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

Stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Kopparföreningar

FR

DE

Cyazofamid

FR

LV

Cyflutrin

DE

HU

Cypermetrin

BE

DE

Cyprodinil

FR

BG

Daminozid

CZ

HU

Deltametrin

UK

AT

Desmedifam

FI

DK

Dikamba

DK

RO

Diklorprop-P

IE

PL

Difenokonazol

ES

UK

Diflubenzuron

EL

SK

Diflufenikan

UK

CZ

Dimetenamid-P

DE

BG

Dimetoat

IT

BG

Dimetomorf

PL

DE

Dimoxistrobin

HU

IE

Diuron

DE

DK

Etefon

NL

PL

Etofumesat

AT

DK

Etoprofos

IT

IE

Etoxisulfuron

IT

AT

Etoxazol

EL

UK

Fenamidon

CZ

FR

Fenamifos

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazasulfuron

ES

FR

Fludioxonil

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamon

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramsulfuron

FI

SK

Forklorfenuron

ES

EL

Formetanat

ES

EL

Fosetyl

FR

EE

Fostiazat

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Stam: J1446

HU

NL

Glufosinat

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazakvin

BE

IE

Imazosulfuron

SI

FI

Indoxakarb

FR

ES

Jodosulfuron

SE

FI

Ioxynil

FR

AT

Iprodion

FR

BE

Isoxaflutol

IT

SI

Laminarin

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Maleinsyrahydrazid

DK

BE

Mankozeb

UK

EL

Maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mekoprop

PL

IE

Mekoprop-P

PL

IE

Mepanipyrim

BE

EL

Mesosulfuron

FR

PL

Mesotrion

UK

BE

Metkonazol

BE

UK

Metiokarb

UK

DE

Metoxifenozid

UK

SK

Metiram

IT

UK

Metrafenon

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemektin

DE

NL

Molinat

EL

PT

Nikosulfuron

LV

NL

Oxadiargyl

PL

IT

Oxadiazon

IT

ES

Oxamyl

IT

FR

Oxasulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 stam 251 (AGAL: nr 89/030550)

HU

NL

Pendimetalin

NL

ES

Petoxamid

AT

CZ

Fenmedifam

FI

DK

Fosmet

ES

EL

Pikloram

PL

CZ

Pikoxistrobin

CZ

RO

Pirimikarb

UK

SE

Pirimifosmetyl

UK

FR

Propamokarb

PT

BE

Propikonazol

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxikarbazon

SE

EE

Propyzamid

SE

UK

Prosulfokarb

PT

SE

Protiokonazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Stam: MA 342

NL

DK

Pyraklostrobin

DE

HU

Pyrimetanil

CZ

AT

Pyriproxifen

NL

ES

Kinoklamin

SE

DE

Kinoxifen

UK

AT

Rimsulfuron

SI

FI

Siltiofam

IE

BE

S-metolaklor

DE

FR

Spinosad

NL

FR

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

HU

NL

Tepraloxidim

ES

PL

Tiakloprid

UK

DE

Tiametoxam

FR

ES

Tiofanatmetyl

SE

FI

Tiram

FR

BE

Tolklofosmetyl

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triklopyr

PL

HU

Trifloxistrobin

UK

EL

Trinexapak

LT

LV

Tritikonazol

AT

UK

Tritosulfuron

SI

AT

Warfarin

SE

DE

Ziram

IT

MT

Zoxamid

LV

FR


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 687/2012

av den 26 juli 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,0

UY

97,3

ZA

101,8

ZZ

91,0

0806 10 10

EG

190,5

IL

121,6

MA

254,1

TR

165,1

ZZ

182,8

0808 10 80

AR

162,2

BR

99,1

CL

103,5

NZ

123,2

US

145,9

UY

52,1

ZA

107,0

ZZ

113,3

0808 30 90

AR

159,7

CL

124,9

NZ

175,8

ZA

95,2

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

170,0

ZZ

147,2

0809 29 00

TR

341,6

ZZ

341,6

0809 30

TR

175,5

ZZ

175,5

0809 40 05

BA

70,8

IL

84,6

ZZ

77,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 688/2012

av den 26 juli 2012

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2012 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda genomförandeförordning.

(2)

Juli är den tredje delperioden för den kvot som avses i artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och den andra delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 b, c och d i samma genomförandeförordning.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2012, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4154 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna inom de aktuella kvoterna.

(4)

Av dessa anmälningar framgår det också att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2012, i enlighet med artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153 understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166 bör också fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av de kvoter med löpnummer 09.4154 – 09.4166 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2012 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som anges i bilagan till denna förordning.

2.   Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för de kvoter med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 325, 8.12.2011, s. 6.


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas för delperioden juli 2012 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2012

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2012 (kg)

Förenta staterna

09.4127

 (1)

12 327 801

Thailand

09.4128

 (1)

1 716 114

Australien

09.4129

 (1)

811 500

Andra ursprung

09.4130

 (2)

227

b)

Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2012

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden oktober 2012 (kg)

Alla länder

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2012

Thailand

09.4149

 (4)

Australien

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Förenta staterna

09.4153

 (5)

Andra ursprung

09.4154

1,470237 %

d)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2012

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2012 (kg)

Thailand

09.4112

 (6)

76 317

Förenta staterna

09.4116

 (6)

65 072

Indien

09.4117

 (6)

7 985

Pakistan

09.4118

 (6)

29 077

Andra ursprung

09.4119

 (6)

235 183

Alla länder

09.4166

0,835139 %

0


(1)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(2)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.

(3)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(4)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(5)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(6)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.


BESLUT

27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/17


BESLUT EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 17 juli 2012

om utnämning av chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2012/436/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (1) (EUCAP Sahel Niger), särskilt artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9.1 rådets beslut 2012/392/Gusp bemyndigade rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att, i enlighet med artikel 38 i fördraget, fatta lämpliga beslut för politisk kontroll och strategisk ledning av uppdraget EUCAP Sahel Niger, inbegripet beslutet att utnämna en uppdragschef.

(2)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har föreslagit att överste Francisco ESPINOSA NAVAS ska utnämnas till uppdragschef för EUCAP Sahel Niger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överste Francisco ESPINOSA NAVAS utnämns härmed till chef för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger) för en period på 12 månader.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2012.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 187, 17.7.2012, s. 48.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/18


BESLUT EU BAM RAFAH/2/2012 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 24 juli 2012

om förlängning av mandatet för den tillförordnade chefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

(2012/437/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2005/889/Gusp av den 25 november 2005, om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 10.1 i gemensam åtgärd 2005/889/Gusp bemyndigas kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) i enlighet med artikel 38 i fördraget att fatta lämpliga beslut om utövande av den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av uppdraget EU BAM Rafah, inbegripet särskilt beslutet om utnämning av en uppdragschef.

(2)

Den 3 juli 2012 utsåg Kusp, genom beslut 2012/382/Gusp (2), på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) Davide PALMIGIANI till tillförordnad chef för uppdraget EU BAM Rafah från och med den 1 juli 2012 till och med den 31 juli 2012.

(3)

Den höga representanten har föreslagit att mandatet för Davide PALMIGIANI som tillförordnad chef för uppdraget EU BAM Rafah förlängs med ytterligare två månader, från och med den 1 augusti 2012 till och med den 30 september 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mandatet för Davide PALMIGIANI som tillförordnad chef för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) förlängs härmed till och med den 30 september 2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 augusti 2012.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUT L 186, 14.7.2012, s. 30.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/19


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om utnämning av en finländsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2012/438/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,

med beaktande av den finländska regeringens förslag,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 september 2010 antog rådet beslut 2010/570/EU, Euratom (1) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 2010 till och med den 20 september 2015.

(2)

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Reijo PAANANEN har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Pekka RISTELÄ, rådgivare i internationella frågor vid FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation), utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 251, 25.9.2010, s. 8.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/20


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om utnämning av en litauisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2012/439/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,

med beaktande av den litauiska regeringens förslag,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 september 2010 antog rådet beslut 2010/570/EU, Euratom (1) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 2010 till och med den 20 september 2015.

(2)

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Zenonas Rokus RUDZIKAS har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vitas MAČIULIS, företagskonsult vid Fizinių ir technologijos mokslų centras (det litauiska centrumet för fysik och teknik, FTMC) och styrelseledamot i Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija (den litauiska solenergi- och näringslivsorganisationen), utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 251, 25.9.2010, s. 8.


27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/21


RÅDETS BESLUT 2012/440/GUSP

av den 25 juli 2012

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2011 förelade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) Europaparlamentet och rådet, också på kommissionens vägnar, det gemensamma meddelandet Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder.

(2)

Den 25 juni 2012 antog rådet EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati.

(3)

En särskild representant för mänskliga rättigheter för Europeiska unionen bör därför utnämnas för att i högre grad effektivisera och synliggöra unionens politik för mänskliga rättigheter och bidra till att målen för denna genomförs, till stöd för och utan att det påverkar den höga representantens roll i enlighet med fördraget att företräda unionen i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utnämning

Härmed utnämns Stavros LAMBRINIDIS till Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter (nedan kallad den särskilda representanten) till och med den 30 juni 2014. Den särskilda representantens uppdrag kan komma att avslutas tidigare om rådet beslutar detta, på förslag av den höga representanten.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för mänskliga rättigheter enligt fördraget, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati enligt följande:

a)

Förbättra unionens effektivitet, närvaro och synlighet och samtidigt värna om och främja de mänskliga rättigheterna, särskilt genom att fördjupa unionens samarbete och politiska dialog med tredjeländer, berörda parter, företag, det civila samhället och internationella och regionala organisationer samt genom åtgärder inom relevanta internationella forum.

b)

Öka unionens bidrag till förstärkt demokrati och institutionsuppbyggnad, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i hela världen.

c)

Öka samstämmigheten i unionens åtgärder för mänskliga rättigheter och integrationen av mänskliga rättigheter i samtliga områden som omfattas av unionens yttre åtgärder.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

bidra till genomförandet av unionens politik för mänskliga rättigheter, framför allt EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, genom att bland annat utforma rekommendationer,

b)

bidra till genomförandet av unionens riktlinjer, hjälpmedel och handlingsplaner för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt,

c)

fördjupa dialogen med regeringar i tredjeländer och internationella och regionala organisationer för mänskliga rättigheter samt det civila samhällets organisationer och andra berörda aktörer för att se till att unionens politik för mänskliga rättigheter effektiviseras och synliggörs,

d)

bidra till ökad samstämmighet och enhetlighet i unionens politik och åtgärder för skydd och främjande av mänskliga rättigheter, genom att bland annat bidra till utformningen av relevant unionspolitik.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska samordna sitt arbete med Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten) och dess behöriga avdelningar för att se till att respektive insatser på området mänskliga rättigheter genomförs på ett samstämmigt och enhetligt sätt.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag till och med den 30 juni 2013 ska vara 712 500 EUR.

2.   Det finansiella referensbeloppet för den efterföljande perioden för den särskilda representantens uppdrag ska fastställas av rådet.

3.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

4.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Inrättande och sammansättning av staben

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt mandatets krav. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av respektive medlemsstat, av den av unionens institutioner som berörs eller av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller Europeiska utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (1).

Artikel 8

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer och medlemsstaternas diplomatiska beskickningar ska vid behov tillhandahålla den särskilda representanten logistiskt stöd.

Artikel 9

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och på grundval av säkerhetssituationen i landet i fråga, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten, som inbegriper såväl uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker förflyttning av personal till och inom uppdragsområdet och hantering av säkerhetstillbud som en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som utrikestjänsten har tilldelats uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt skriftligen rapportera till den höga representanten, rådet och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 10

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets behöriga arbetsgrupper, särskilt arbetsgruppen för mänskliga rättigheter. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreunätet. På rekommendation av den höga representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 11

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att unionens instrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett konsekvent sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representanten ska arbeta under samordning med medlemsstaterna och kommissionen, samt i förekommande fall med andra särskilda representanter. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer, medlemsstaternas beskickningschefer samt chefer eller befälhavare för uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och i förekommande fall andra särskilda representanter, vilka ska göra sitt yttersta för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med och sträva efter komplementaritet och synergier med andra internationella och regionala aktörer vid högkvarter och på fältet. Den särskilda representanten ska upprätthålla regelbundna kontakter med det civila samhällets organisationer, både vid högkvarter och på fältet.

Artikel 12

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess överensstämmelse med andra insatser från unionens sida på området ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska var sjätte månad lämna en lägesrapport till den höga representanten, rådet och kommissionen och vid uppdragets slut lämna en övergripande rapport om dess genomförande.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.


IV Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/24


RÅDETS BESLUT

av den 9 oktober 2009

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2012/441/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2, jämförd med artikel 300.2, artikel 300.3 första stycket och artikel 300.4,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 december 2004 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett Europa–Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och alla dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan.

(2)

Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (nedan kallat avtalet), undertecknades i Bryssel den 12 december 2006 (1).

(3)

Fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2007.

(4)

Anslutningen av dessa två nya medlemsstater innebär att det behövs ett protokoll om ändring av avtalet.

(5)

Protokollet har förhandlats fram av parterna den 19 mars 2007.

(6)

Protokollet bör undertecknas och bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Undertecknandet av protokollet om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet), godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

2.   Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt så snart det har undertecknats, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas, med förbehåll för att det tillämpas ömsesidigt.

Artikel 4

Den anmälan som avses i artikel 4.1 i protokollet görs av rådet.

Utfärdat i Luxemburg den 9 oktober 2009.

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  EUT L 386, 29.12.2006, s. 55.


PROTOKOLL

om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade medlemsstaterna, samt

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

företrädda av Europeiska unionens råd,

å ena sidan, och

KONUNGARIKET MAROCKO,

nedan kallat Marocko,

å andra sidan,

med beaktande av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Bulgarien och Rumänien är parter i Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 12 december 2006 (nedan kallat avtalet).

Artikel 2

1.   I bilaga II till avtalet (Bilaterala avtal mellan Marocko och Europeiska gemenskapens medlemsstater) ska följande bestämmelser läggas till:

a)

Efter första strecksatsen:

”—

Luftfartsavtal mellan Folkrepubliken Bulgarien och Konungariket Marocko, undertecknat i Rabat den 14 oktober 1966.”

b)

Efter sextonde strecksatsen:

”—

Avtal om civil luftfart mellan Socialistiska republiken Rumäniens regering och Konungariket Marockos regering, undertecknat i Bukarest den 6 december 1971.

Senast ändrat genom det samförståndsavtal som slöts i Rabat den 29 februari 1996.”

2.   I första stycket i bilaga III till avtalet (Förfaranden för trafiktillstånd och tekniska tillstånd: Behöriga myndigheter) ska följande bestämmelser läggas till:

a)

Efter rubriken som rör Belgien:

”Bulgarien:

Den högsta ledningen för luftfartsförvaltningen

Ministeriet för transport, informationsteknik och kommunikationer”.

b)

Efter rubriken som rör Republiken Slovakien:

”Rumänien:

Den högsta ledningen för infrastruktur och luftfart

Ministeriet för transport och infrastruktur”.

Artikel 3

Avtalstexterna på bulgariska och rumänska, som bifogas detta protokoll, är giltiga på samma villkor som de övriga språkversionerna.

Artikel 4

1.   Detta protokoll ska godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Det träder i kraft samma dag som avtalet träder i kraft. Om detta protokoll emellertid godtas av avtalsparterna efter det att avtalet trätt i kraft ska protokollet träda i kraft i enlighet med artikel 27.1 i avtalet, den dag då parterna delgivit varandra att deras respektive interna förfaranden slutförts.

2.   Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt så snart det har undertecknats av parterna.

Artikel 5

Detta protokoll är upprättat i Bryssel den 18 juni 2012 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska, vilka alla texter är lika giltiga.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

Image

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


Rättelser

27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/28


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 648/2012 av den 25 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

( Europeiska unionens officiella tidning L 199 av den 26 juli 2012 )

I titeln, i innehållsförteckningen på omslaget och på sidan 4, förordningens nummer, ska det

i stället för:

”(EU) nr 648/2012”,

vara:

”(EU) nr 684/2012”.