ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.199.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
26 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/428/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 juli 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 648/2012 av den 25 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

BESLUT

 

 

2012/430/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 juni 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 juni 2012 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 juli 2012 om erkännande av REDcert-systemet för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 18 juli 2012 om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte (ECB/2012/14)

26

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/1


RÅDETS BESLUT

av den 23 juli 2012

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

(2012/428/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a, jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (1) trädde i kraft den 1 januari 2008.

(2)

Den 11 april 2011 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Ukraina om ändringar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar. Förhandlingarna slutfördes med framgång genom att avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) paraferades i februari 2012.

(3)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det ingås.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås (4).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 332, 18.12.2007, s. 68.

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om undertecknande.


26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/3


RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 2012

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

(2012/429/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2012/106/EU (1), undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen (nedan kallat avtalet) den 16 december 2011, med förbehåll för dess ingående.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen godkänns härmed på unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar överlämna den skriftliga underrättelse som föreskrivs i artikel 13.2 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 14.

(2)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 57, 29.2.2012, s. 15 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(3)  Avtalets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning


FÖRORDNINGAR

26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 648/2012

av den 25 juli 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/6


RÅDETS BESLUT

av den 26 juni 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

(2012/430/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15a i konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1) (nedan kallad konventionen) får ett tredjeland inbjudas att bli fördragsslutande part i konventionen efter beslut av blandade kommittén som upprättats genom konventionen.

(2)

Genom artikel 15 i konventionen ges den blandade kommittén behörighet att rekommendera och genom beslut anta ändringar i konventionen och tillägg.

(3)

Turkiet har formellt uttryckt sin önskan att ansluta sig till systemet för gemensam transitering och landet bjöds in efter beslut av blandade kommittén av den 19 januari 2012.

(4)

Efter att ha uppfyllt de väsentliga rättsliga, strukturella och informationstekniska krav som är nödvändiga förutsättningar för anslutning, och efter att det formella förfarandet för anslutning följts, kommer Turkiet att ansluta sig till konventionen.

(5)

Utvidgningen av systemet för gemensam transitering kräver vissa ändringar av konventionen. Det rör sig om att införa nya hänvisningar på turkiska och att göra nödvändiga anpassningar av formulären för borgensförbindelse.

(6)

De föreslagna ändringarna lades fram för och diskuterades inom EU–Efta-arbetsgruppen och texten godkändes preliminärt.

(7)

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta beträffande de föreslagna ändringarna bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering angående den kommitténs antagande av beslut nr XXX om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande ska grundas på det utkast till beslut som är bifogat detta beslut.

Mindre ändringar av utkastet till beslut får godkännas av företrädare för unionen i blandade EU–Efta-kommittén efter att rådet vederbörligen har informerats.

Artikel 2

Kommissionen ska offentliggöra beslutet av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering i Europeiska unionens officiella tidning när det har antagits.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.


UTKAST

BESLUT nr XXX AV BLANDADE EU–EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

av den

om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

BLANDADE KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Turkiet har uttryckt sin önskan att ansluta sig till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (nedan kallad konventionen) efter att ha inbjudits på grundval av ett beslut av den 19 januari 2012 av den blandade kommitté som upprättats genom konventionen.

(2)

De turkiska språkversionerna av de hänvisningar som används i konventionen bör därför i lämplig ordning införas i konventionen.

(3)

Tillämpningen av detta beslut är knutet till datumet för Turkiets anslutning till konventionen.

(4)

För att formulär för borgensförbindelse som är tryckta enligt de kriterier som gällde före Turkiets anslutning till konventionen ska kunna användas, bör det fastställas en övergångsperiod under vilken de tryckta formulären, med vissa ändringar, kan fortsätta att användas.

(5)

Konventionen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den dag Turkiet ansluter sig till konventionen.

2.   Formulär som grundar sig på förlagorna i tilläggen C1, C2, C3, C4, C5 och C6 till bilaga III till konventionen får fortsätta att användas till och med slutet av den tolfte månaden som följer på tillämpningsdagen av detta beslut, under förutsättning att de nödvändiga ändringarna i fråga om geografiska beteckningar och delgivningsadresser eller ombudsadresser har gjorts.

Utfärdat i Bryssel den

På blandade kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

BILAGA

1.

I tillägg B1, i den text som gäller fält 51, ska följande strecksats införas efter Schweiz:

”Turkiet TR”.

2.

I tillägg B6 ska avdelning III ändras på följande sätt:

   TR Sınırlı Geçerli”.

2.1

I den första delen av tabellen, ”Begränsad giltighet – 99200”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Vazgeçme”.

2.2

I den andra delen av tabellen, ”Befrielse – 99201”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3

I den tredje delen av tabellen, ”Alternativt bevis – 99202”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”.

2.4

I den fjärde delen av tabellen, ”Avvikelse: varorna uppvisade för kontor … (namn och land) – 99203”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”.

2.5

I den femte delen av tabellen, ”Utförsel från … omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor – 99204”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”.

2.6

I den sjätte delen av tabellen, ”Befrielse från bindande färdväg – 99205”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR İzinli Gönderici”.

2.7

I den sjunde delen av tabellen, ”Godkänd avsändare – 99206”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR İmzadan Vazgeçme”.

2.8

I den åttonde delen av tabellen, ”Befrielse från underskrift – 99207”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”.

2.9

I den nionde delen av tabellen, ”Samlad säkerhet förbjuden – 99208”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”.

2.10

I den tionde delen av tabellen, ”Obegränsad användning – 99209”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”.

2.11

I den elfte delen av tabellen, ”Utfärdat i efterhand – 99210”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Çeșitli”.

2.12

I den tolfte delen av tabellen, ”Flera – 99211”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Dökme”.

2.13

I den trettonde delen av tabellen, ”Bulk – 99212”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Gönderici”.

2.14

I den fjortonde delen av tabellen, ”Avsändare – 99213”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

3.

Bilaga C1 ska ersättas med följande:

”BILAGA C1

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

4.

Bilaga C2 ska ersättas med följande:

”BILAGA C2

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

5.

Bilaga C4 ska ersättas med följande:

”BILAGA C4

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

6.

I fält 7 i tillägg C5 ska frasen ”Turkiet,” införas mellan ”Schweiz,” och ”Andorra”.

7.

I fält 6 i tillägg C6 ska frasen ”Turkiet,” införas mellan ”Schweiz,” och ”Andorra”.


26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/15


RÅDETS BESLUT

av den 26 juni 2012

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

(2012/431/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15a i konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1) (nedan kallad konventionen) får ett tredjeland inbjudas att bli fördragsslutande part i den konventionen efter beslut av blandade kommittén som upprättats genom konventionen.

(2)

Genom artikel 15 i konventionen ges den blandade kommittén behörighet att rekommendera och genom beslut anta ändringar i konventionen och tilläggen.

(3)

Kroatien har formellt uttryckt sin önskan att ansluta sig till systemet för gemensam transitering och landet bjöds in efter beslut av blandade kommittén av den 19 januari 2012.

(4)

Efter att ha uppfyllt de väsentliga rättsliga, strukturella och informationstekniska krav som är nödvändiga förutsättningar för anslutning, och efter att det formella förfarandet för anslutning följts, kommer Kroatien att ansluta sig till konventionen.

(5)

Utvidgningen av systemet för gemensam transitering kräver vissa ändringar av konventionen. Det rör sig om att införa nya hänvisningar på kroatiska och att göra nödvändiga anpassningar av formulären för borgensförbindelse.

(6)

De föreslagna ändringarna lades fram för och diskuterades inom EU–Efta-arbetsgruppen och texten godkändes preliminärt.

(7)

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta beträffande de föreslagna ändringarna bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering angående den kommitténs antagande av beslut nr XXX om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande ska grundas på det utkast till beslut som åtföljer detta beslut.

Mindre ändringar av utkastet till beslut får godkännas av företrädare för unionen i blandade EU–Efta-kommittén efter att rådet vederbörligen har informerats.

Artikel 2

Kommissionen ska offentliggöra beslutet av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering i Europeiska unionens officiella tidning när det har antagits.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.


UTKAST

BESLUT nr XXX AV BLANDADE EU–EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

av den

om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

BLANDADE KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Kroatien har uttryckt sin önskan att ansluta sig till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (nedan kallad konventionen) och landet har inbjudits efter ett beslut av den 19 januari 2012 av den blandade kommitté som upprättats genom konventionen.

(2)

De kroatiska språkversionerna av de hänvisningar som används i konventionen bör därför i lämplig ordning införas i konventionen.

(3)

Tillämpningen av detta beslut är knutet till datumet för Kroatiens anslutning till konventionen.

(4)

För att formulär för borgensförbindelse som är tryckta enligt de kriterier som gällde före Kroatiens anslutning till konventionen ska kunna användas, bör det fastställas en övergångsperiod under vilken de tryckta formulären, med vissa ändringar, kan fortsätta att användas.

(5)

Konventionen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den dag Kroatien ansluter sig till konventionen.

2.   Formulär som grundar sig på förlagorna i tilläggen C1, C2, C3, C4, C5 och C6 till bilaga III till konventionen får fortsätta att användas till och med slutet av den tolfte månaden som följer på tillämpningsdagen av detta beslut, under förutsättning att de nödvändiga ändringarna i fråga om geografiska beteckningar och delgivningsadresser eller ombudsadresser har gjorts.

Utfärdat i Bryssel den

På blandade kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

BILAGA

1.

I tillägg B1, i den text som gäller fält 51, ska följande strecksats införas mellan de strecksatser som avser Storbritannien och Island:

”Kroatien HR”

2.

I tillägg B6 ska avdelning III ändras på följande sätt:

   HR Valjanost ograničena”

2.1

I den första delen av tabellen ”Begränsad giltighet – 99200” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Oslobođeno”

2.2

I den andra delen av tabellen ”Befrielse – 99201” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Alternativni dokaz”

2.3

I den tredje delen av tabellen ”Alternativt bevis – 99202” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4

I den fjärde delen av tabellen ”Avvikelse: varorna uppvisade för kontor ... (namn och land) – 99203” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5

I den femte delen av tabellen ”Utförsel från ... omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut ... av restriktioner eller pålagor – 99204” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6

I den sjätte delen av tabellen ”Befrielse från bindande färdväg – 99205” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7

I den sjunde delen av tabellen ”Godkänd avsändare – 99206” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8

I den åttonde delen av tabellen ”Befrielse från underskrift – 99207” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9

I den nionde delen av tabellen ”SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN – 99208” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Neograničena uporaba”

2.10

I den tionde delen av tabellen ”OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING – 99209” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Izdano naknadno”

2.11

I den elfte delen av tabellen ”Utfärdat i efterhand – 99210” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Razni”

2.12

I den tolfte delen av tabellen ”Flera – 99211” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Rasuto”

2.13

I den trettonde delen av tabellen ”Bulk – 99212” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

   HR Pošiljatelj”

2.14

I den fjortonde delen av tabellen ”Avsändare – 99213” ska följande strecksats införas före den strecksats som avser IS:

”—

3.

Bilaga C1 ska ersättas med följande:

”BILAGA C1

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

4.

Bilaga C2 ska ersättas med följande:

”BILAGA C2

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

5.

Bilaga C4 ska ersättas med följande:

”BILAGA C4

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

6.

I fält 7 i tillägg C5 ska frasen ”Kroatien”, införas mellan ”Europeiska gemenskapen”, och ”Island”.

7.

I fält 6 i tillägg C6 ska frasen ”Kroatien” införas mellan ”Europeiska gemenskapen”, och ”Island”.


26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 24 juli 2012

om erkännande av ”REDcert”-systemet för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

(2012/432/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (1), särskilt artikel 18.6,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (2), ändrat genom direktiv 2009/30/EG (3), särskilt artikel 7c.6,

efter samråd med den rådgivande kommitté som upprättats enligt artikel 25.2 i direktiv 2009/28/EG, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Bestämmelserna i artikel 7b och 7c och bilaga IV till direktiv 98/70/EG liknar bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 och bilaga V till direktiv 2009/28/EG.

(2)

Där biodrivmedel och flytande biobränslen ska beaktas för de syften som anges i artikel 17.1 a, b och c i direktiv 2009/28/EG bör medlemsstaterna kräva att de ekonomiska aktörerna visar att biodrivmedel och flytande biobränslen överensstämmer med de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17.2–17.5 i direktiv 2009/28/EG.

(3)

I skäl 76 i direktiv 2009/28/EG anges att man bör undvika att industrin belastas orimligt hårt, och att frivilliga system kan bidra till att skapa effektiva lösningar för att visa att dessa hållbarhetskriterier uppfylls.

(4)

Kommissionen får besluta att ett frivilligt nationellt eller internationellt system visar att leveranser av biodrivmedel uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 17.3–17.5 i direktiv 2009/28/EG eller att ett frivilligt nationellt eller internationellt system för att mäta minskningarna av växthusgasutsläppen innehåller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i detta direktiv.

(5)

Kommissionen får erkänna ett sådant frivilligt system för en period på 5 år.

(6)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis eller uppgifter som erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av erkännandebeslutet, bör en medlemsstat inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis på överensstämmelse med hållbarhetskriterierna.

(7)

”REDcert”-systemet lämnades in den 21 februari 2012 till kommissionen med en begäran om erkännande. Systemet kan täcka en rad olika biodrivmedel och flytande biobränslen. Det erkända systemet bör göras tillgängligt på den öppenhetsplattform som upprättats i enlighet med direktiv 2009/28/EG. Kommissionen bör beakta överväganden om kommersiell känslighet och kan besluta att endast delvis offentliggöra systemet.

(8)

Bedömningen av ”REDcert”-systemet visade att det i tillräcklig utsträckning täcker hållbarhetskriterierna i artikel 7b.3, 7b.4 och 7b.5 i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG, och att det tillämpar en massbalansmetod i linje med kraven i artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG.

(9)

Utvärderingen av ”REDcert”-systemet visade att det uppfyller tillfredsställande normer för tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och också uppfyller de krav på metoder som anges i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och annex V till direktiv 2009/28/EG.

(10)

Eventuella övriga hållbarhetsfaktorer som omfattas av ”REDcert”-systemet är inte del av detta besluts övervägande. Sådana ytterligare hållbarhetsfaktorer är inte obligatoriska för att styrka överensstämmelse med hållbarhetskraven i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga ”REDcert”-systemet, för vilket en begäran om erkännande lämnades in till kommissionen den 21 februari 2012, visar att leveranser av biodrivmedel uppfyller hållbarhetskriterierna såsom de fastställts i artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.3, 7b.4 och 7b.5 i direktiv 98/70/EG. Systemet innehåller också tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG.

Det frivilliga ”REDcert”-systemet kan dessutom användas för att visa överensstämmelse med artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG.

Artikel 2

Beslutet gäller i fem år från och med den dag det träder i kraft. Om systemet, efter antagandet av detta beslut, innehållsmässigt ändras på ett sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska förändringarna snarast anmälas till kommissionen. Kommissionen ska utvärdera de anmälda förändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad omfattar de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

Om det tydligt har visats att systemet inte har tillämpat delar som anses vara avgörande för detta beslut, och om dessa delar har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt, kan kommissionen återkalla sitt beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.


26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/26


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 18 juli 2012

om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1), särskilt avsnitten 1.6, 6.3.1 samt 6.3.2 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.

(3)

Inom ramen för erbjudandet om skuldbyte som Republiken Grekland riktat till innehavare av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller garanteras av grekiska staten utfärdades den 24 februari 2012 en förbättrad säkerhet i form av återköpsavtal för att stärka kvaliteten på omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller garanteras av Republiken Grekland till förmån för de nationella centralbankerna.

(4)

Som en exceptionell åtgärd upphävde beslut ECB/2012/3 av den 5 mars 2012 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte (2) tillfälligt Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och gjorde dem godtagbara för den tid som den förbättrade säkerheten gäller.

(5)

Mot bakgrund av att omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland för närvarande inte är helt adekvata som säkerheter, har ECB-rådet beslutat att Eurosystemets kreditkvalitetströsklar som framgår av avsnitt 6.3.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 bör tillämpas på sådana instrument när giltighetstiden för den förbättrade säkerheten löper ut.

(6)

Beslut ECB/2012/3 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av beslut ECB/2012/3

Beslut ECB/2012/3 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 25 juli 2012.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 juli 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 77, 16.3.2012, s. 19.