ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.187.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
17 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/387/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 juli 2012 om förlängning av tillämpningsperioden för lämpliga åtgärder i beslut 2011/492/EU om avslutande av samrådsförfarandet med Republiken Guinea-Bissau i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och om ändring av det beslutet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 641/2012 av den 16 juli 2012 om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

3

 

*

Rådets förordning (EU) nr 642/2012 av den 16 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

8

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 643/2012 av den 16 juli 2012 om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 644/2012 av den 16 juli 2012 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg, vad gäller Ryssland ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 645/2012 av den 16 juli 2012 om undantag från förordning (EG) nr 1122/2009 och förordning (EU) nr 65/2011 vad gäller minskningen av stödbeloppen på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira för 2012

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 646/2012 av den 16 juli 2012 med närmare bestämmelser om böter och viten vid bristande överensstämmelse med bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ( 1 )

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 647/2012 av den 16 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2012/388/Gusp av den 16 juli 2012 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

38

 

*

Rådets beslut 2012/389/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor)

40

 

*

Rådets beslut 2012/390/Gusp av den 16 juli 2012 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

44

 

*

Rådets beslut 2012/391/Gusp av den 16 juli 2012 om ändring av beslut 2010/279/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

47

 

*

Rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Rådets genomförandebeslut 2012/393/Gusp av den 16 juli 2012 om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2011 om förenlighet med EU-lagstiftningen vad gäller åtgärder som kommer att vidtas av Italien i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 juli 2012 om erkännande av att systemet Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme har visat sig uppfylla hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

62

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/396/EU

 

*

Beslut av Gemensamma kommittén EU–PLO av den 17 februari 2012 om inrättande av sex underkommittéer och om upphävande av beslut nr 1/2008 av gemensamma kommittén EU–PLO

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/1


RÅDETS BESLUT

av den 16 juli 2012

om förlängning av tillämpningsperioden för lämpliga åtgärder i beslut 2011/492/EU om avslutande av samrådsförfarandet med Republiken Guinea-Bissau i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och om ändring av det beslutet

(2012/387/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), senast ändrat i Ouagadougou den 22 juni 2010 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 96,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (3), särskilt artikel 3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2011/492/EU (4) avslutades samrådet med Guinea-Bissau i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet, och de lämpliga åtgärder som anges i bilagan till det beslutet antogs.

(2)

Den 12 april 2012 genomförde delar av de väpnade styrkorna en statskupp i samband med att kampanjen inför den andra presidentvalsomgången skulle inledas, efter president Bacai Sanhás död i januari.

(3)

De grundsatser som anges i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet åsidosätts fortsättningsvis, och den nuvarande situationen i Republiken Guinea-Bissau har försämrats väsentligt och säkerställer inte respekt för de mänskliga rättigheterna eller rättsstatsprincipen.

(4)

Beslut 2011/492/EU bör därför ändras för att förlänga tillämpningsperioden för de lämpliga åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giltighetsperioden för beslut 2011/492/EU ska förlängas med 12 månader. I det syftet ska datumet ”den 19 juli 2012” i artikel 3 andra stycket ersättas med ”den 19 juli 2013”.

Artikel 2

Skrivelsen i bilagan till detta beslut ska meddelas myndigheterna i Republiken Guinea-Bissau.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Avtal om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUT L 203, 6.8.2011, s. 2.


BILAGA

Efter samrådet i Bryssel den 29 mars 2011 inom ramen för artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet beslutade Europeiska unionen den 18 juli 2011, genom rådets beslut 2011/492/EU, att anta lämpliga åtgärder, inklusive ett program för gemensamma åtaganden för att gradvis återupprätta EU-samarbetet.

Tolv månader efter antagandet av det beslutet anser Europeiska unionen att inga framsteg har gjorts och att de väpnade styrkornas statskupp den 12 april 2012 har drivit utvecklingen väsentligt bakåt. Den beslutar därför att förlänga tillämpningsperioden för beslut 2011/492/EU med tolv månader fram till den 19 juli 2013.

Europeiska unionen erinrar om rådets slutsatser om Republiken Guinea-Bissau som antogs den 23 april 2012 och betonar på nytt den vikt den lägger vid ett framtida samarbete med Republiken Guinea-Bissau och bekräftar sin vilja att, enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2048 (2012) av den 18 maj 2012, stödja Republiken Guinea-Bissau i att återupprätta den konstitutionella ordningen och nå en sådan situation att det är möjligt att återuppta ett fullständigt samarbete.

Europeiska unionen stöder de internationella samarbetsparternas gemensamma insatser för att återskapa stabilitet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna i Republiken Guinea-Bissau.

Med vänlig hälsning

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande

På kommissionens vägnar

A. PIEBALGS

Kommissionsledamot


FÖRORDNINGAR

17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 641/2012

av den 16 juli 2012

om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1 och 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 356/2010 (2) infördes restriktiva åtgärder mot de personer, enheter och organ som anges i bilaga I till den förordningen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1844 (2008).

(2)

Den 22 februari 2012 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2036 (2012), i vilken det, i punkt 23, bekräftar sin bedömning att export av träkol från Somalia kan utgöra ett hot mot freden, säkerheten och stabiliteten i Somalia.

(3)

Den 17 februari 2012 uppdaterade säkerhetsrådets sanktionskommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) om Somalia, förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(4)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/388/Gusp (3) för att ge verkan åt FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) genom att föra upp ytterligare en person på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(5)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(6)

Dessutom förtydligades i FN:s säkerhetsråds resolution 2002 (2011) det undantag som redan införts genom förordning (EU) nr 356/2010 och som möjliggör tillhandahållande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa att trängande humanitärt bistånd i tid levereras till Somalia av FN, dess fackorgan eller program, de humanitära organisationer med observatörsstatus i Förenta nationernas generalförsamling som ger humanitärt bistånd, eller deras genomförandepartner. Detta klargörande bör införas i förordning (EU) nr 356/2010.

(7)

Förordning (EU) nr 356/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 356/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ om vilka FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1844(2008) angett att de

a)

utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet handlingar som hotar att kränka Djiboutiavtalet av den 18 augusti 2008 eller den politiska processen, eller som hotar de federala övergångsinstitutionerna eller Amisom med våld,

b)

bryter mot vapenembargot och därmed sammanhängande åtgärder som bekräftas i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1844 (2008),

c)

hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia,

d)

är politiska och militära ledare som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i Somalia i strid mot tillämplig internationell rätt, eller

e)

är ansvariga för brott mot tillämplig internationell rätt i Somalia som omfattar angrepp på civila, inbegripet barn och kvinnor, i väpnade konflikter, bland annat dödande och lemlästande, sexuellt och könsbaserat våld, attacker mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning.”

2.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Artikel 2.1 och 2.2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av penningmedel eller ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa att trängande humanitärt bistånd i tid levereras till Somalia av FN, dess fackorgan eller program, de humanitära organisationer med observatörsstatus i Förenta nationernas generalförsamling som ger humanitärt bistånd, eller deras genomförandepartner, inbegripet bilateralt eller multilateralt finansierade icke-statliga organisationer som deltar i FN:s samlade appell för Somalia.”

3.

Den person som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska läggas till på förteckningen över personer i avsnitt I i bilaga I.

4.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  Se sidan 38 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

”BILAGA II

Webbplatser för information om behöriga myndigheter och adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

Kontor EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu”


BILAGA II

Person som avses i artikel 1.3

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali c) Jim’ale, Sheikh Ahmed d) Jim’ale, Ahmad Ali e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Födelsedatum: 1954. Födelseort: Eilbur, Somalia. Nationalitet: somalisk. Alt. nationalitet: djiboutisk. Passnummer: A0181988 (Somalia), sista giltighetsdag den 23 januari 2011. Bostadsort: Djibouti, Republiken Djibouti. Datum för upptagande på FN-förteckningen: den 17 februari 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) har haft ledande befattningar i f.d. Islamiska domstolarnas råd i Somalia (även kallat Islamiska domstolarnas union i Somalia), som var en radikal islamistisk gruppering. Den mest radikala falangen av Islamiska domstolarnas råd bildade senare gruppen al-Shabaab. I april 2010 förde den kommitté inom FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner 751 (1992) och 1907 (2009) om Somalia och Eritrea (sanktionskommittén för Somalia/Eritrea) upp al-Shabaab på förteckningen som en enhet som ska vara föremål för riktade sanktioner. Kommittén lade till al-Shabaab eftersom den är en enhet som direkt eller indirekt utför handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, vilket bl.a. sådana som utgör ett hot mot den federala övergångsregeringen i Somalia.

I rapporten från den övervakningsgrupp som inrättats av sanktionskommittén för Somalia/Eritrea den 18 juli 2011 (S/2011/433) pekas Jim’ale ut som en framstående affärsman som är inblandad i al-Shabaabs handel med träkol och socker och som har goda relationer med al-Shabaab.

Jim’ale pekas ut som en av al-Shabaabs ledande finansiärer som ideologiskt står al-Shabaab nära. Han har gett viktigt finansiellt och politiskt stöd till Hassan Dahir Aweys (Aweys), som sanktionskommittén för Somalia/Eritrea också har fört upp på förteckningen. Al-shabaabs f.d. andreman, Muktar Robow, påstås vara fortsatt politiskt verksam i al-Shabaab i mitten av 2011. Robow gjorde gemensam sak med Aweys och Jim’ale för att föra fram deras gemensamma mål och befästa deras övergripande ställning i samband med maktkampen inom al-Shabaab.

På hösten 2007 startade Jim’ale ett bulvanföretag för extremistisk verksamhet i Djibouti, under namnet Investors Group. Gruppens kortsiktiga mål var att destabilisera Somaliland genom finansiering av extremistisk verksamhet och vapenköp. Den var behjälplig i smugglingen av handeldvapen från Eritrea via Djibouti till femte regionen i Etiopien, där extremister tog emot varorna. Från mitten av 2008 har Jim’ale fortsatt att driva Investerargruppen.

I slutet av september 2010, startade Jim’ale ZAAD, ett företag för överföring av pengar mellan mobiltelefoner, och ingick en överenskommelse med al-Shabaab för att göra penningöverföringar mer anonyma, då inget id-kort behöver uppvisas.

I slutet av 2009 hade Jim’ale en känd hawala-fond genom vilken han samlade in zakat (en islamisk allmosa), som överlämnades till al-Shabaab.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/8


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 642/2012

av den 16 juli 2012

om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 rörande restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 147/2003 (2) infördes ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd, teknisk utbildning, finansiering och ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

(2)

Den 22 februari 2012 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2036 (2012) och i punkt 22 i denna uppmanas alla FN:s medlemsstater att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra direkt och indirekt import av träkol från Somalia.

(3)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/388/Gusp (3) om ändring av beslut 2010/231/Gusp i syfte att förbjuda direkt och indirekt import av träkol från Somalia till unionen.

(4)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att säkerställa att tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Förordning (EG) nr 147/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 147/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3b

1.   Följande ska vara förbjudet:

a)

att importera träkol till unionen om denna

i)

har sitt ursprung i Somalia, eller

ii)

har exporterats från Somalia.

b)

att köpa träkol som finns i eller har sitt ursprung i Somalia,

c)

att transportera träkol om detta har sitt ursprung i Somalia eller håller på att exporteras från Somalia till ett annat land,

d)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till sådan import, transport eller köp av träkol från Somalia som avses i leden a, b och c, och

e)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar eller leder till ett direkt eller indirekt kringgående av de förbud som avses i leden a, b, c och d.

2.   I denna artikel avses med träkol de produkter som anges i bilaga II.

3.   Förbuden i punkt 1 är inte tillämpliga på köp eller transport av träkol som exporterats från Somalia före den 22 februari 2012.”

2.

I artiklarna 2a, 6a och 7a.1 ska hänvisningar till ”bilagan” ersättas med hänvisningar till ”bilaga I”.

3.

Bilagan ska betecknas ”Bilaga I” och ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

4.

Texten i bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EGT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Se sidan 38 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

”BILAGA I

Webbplatser för information om behöriga myndigheter och adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

Kontor EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu”


BILAGA II

”BILAGA II

Följande produkter ingår i begreppet träkol:

HS-nummer

Varuslag

4402

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat”


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/13


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 643/2012

av den 16 juli 2012

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.

(2)

Den 11 juni 2012 strök den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 30 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1988 (2011) två personer från förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Den 27 juni 2012 lade kommittén till en person i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(4)

Den 28 juni 2012 lade kommittén vidare till ytterligare två personer och två enheter i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(5)

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna för vissa personer och enheter i bilaga I till den här förordningen ska läggas till i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

Artikel 2

Uppgifterna för personer i bilaga II till den här förordningen ska strykas från bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 1

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Född 1980. Födelseort: Aki, distriktet Zadran, provinsen Paktiya, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Miram Shah, norra Waziristan, federalt administrerade stamområden, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Assistent till Badruddin Haqqani med ansvar för kommunikation, b) samordnar också Haqqani-rebellrörelsen, utländska stridande och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 27.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani, en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagliga medier i Afghanistan.

Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska stridande och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdas mellan Miram Shah och Afghanistan.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titel: Haji. Född: 1964. Födelseort: a) Mirmandaw, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: AM5421691 (pakistanskt pass, löper ut den 11 augusti 2013). Nationellt identitetsnr: a) pakistanskt nationellt identitetsnr 5420250161699 b) afghanskt nationellt identitetsnr 585629. Adress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Balochistan Province, Pakistan c) Chaman, Balochistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Khairullah Barakzai. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji ’Abd-al-Manaf. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Satar Abdul Manan är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar and Khairullah Barakzai Khudai Nazar har gemensamt ägt och drivit hawalas (informella penningöverföringstjänster) kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt lett ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I slutet av 2009 var Satar och Khairullah likvärdiga kompanjoner i HKHS. Satar grundade HKHS och kunder valde att använda HKHS delvis på grund av Satars och Khairullahs kända namn. Satar har skänkt tusentals dollar till talibanerna för att stödja deras verksamhet i Afghanistan och har delat ut pengar till talibanerna genom att använda sig av sin hawala. År 2010 gav Satar ekonomiskt stöd till talibanerna, och en talibansk befälhavare och dennes medarbetare kan ha överfört tusentals dollar genom Satar till stöd för upproret. I slutet av 2009 tog Satar emot högt uppsatta talibaner, gav tiotusentals dollar i stöd till talibanernas kamp mot koalitionsstyrkorna i Marjah, distriktet Nad’Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, och hjälpte en talibanmedlem att ta sig till Marjah. År 2008 samlade Satar och Khairullah in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Titel: Haji. Född: 1965. Födelseort: a) Zumbaleh, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: BP4199631 (pakistanskt pass, den 25 juni. 2014). Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnr 5440005229635. Adress: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Abdul Satar Abdul Manan. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji Khudai Nazar. e) Faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). I slutet av 2009 var Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ledde ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I början av 2010 var Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var Khairullah hawaladar åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för talibanernas verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade Khairullah och Satar in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala)

Adress: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Balochistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Balochistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan f) Branch Office 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimruz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan n) Branch Office 14: Dubai, Förenade arabemiraten o) Branch Office 15: Zahedan, Iran p) Branch Office 16: Zabol, Iran. Skatteregistrerings- och licensnummer: a) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; b) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; c) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 3187777; d) Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster 044. Övrig information: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011. b) Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Växlingskontoret Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skugguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

2.

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Adress: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (bredvid Fatima Jena Road), Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan j) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan k) Branch Office 11: Aziz Market, framför Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Övrig information: Roshan Money Exchange förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och narkotikahandel i Afghanistan. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Roshan Money Exchange (RMX) förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och talibanernas roll i den afghanska narkotikahandeln. RMX var en av de viktigaste hawalas (informella penningöverföringstjänster) som de talibanska tjänstemännen utnyttjade i provinsen Helmand från 20.11.2011 tog en högt uppsatta taliban ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att dela ut dem till regionala talibanska skugguvernörer. För att finansiera talibanernas anfall våren 2011 skickade talibanernas skugguvernör i provinsen Helmand hundratusentals dollar till RMX. Även 2011 fick en taliban tiotusentals dollar från RMX till stöd för militära operationer. Även ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan förvarade tiotusentals dollar som togs ut av en talibansk befälhavare. 2010 utnyttjade en taliban, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand, RMX för att skicka tusentals dollar till gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. RMX-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, har utnyttjats av talibanerna för att överföra medel för lokala operationer. 2011 överförde en talibansk underbefälhavare tiotusentals dollar till en talibansk befälhavare genom RMX-kontoret i Lashkar Gah. Talibanerna skickade även pengar till RMX-kontoret i Lashkar Gah som delades ut till talibanska befälhavare 2010. Även 2010 utnyttjade en taliban RMX för att skicka tiotusentals dollar till provinserna Helmand och Herat i Afghanistan, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand.

2009 tog en företrädare för talibanerna ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera talibanska militära operationer i Afghanistan. De pengar som skickats till RMX härrörde från Iran. 2008 utnyttjade en talibansk ledare RMX för att överföra tiotusentals dollar från Pakistan till Afghanistan. Talibanerna utnyttjar även RMX för att underlätta sin roll i den afghanska narkotikahandeln. Från 2011 har talibanska tjänstemän, inbegripet skugguvernören i provinsen Helmand, överfört flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan till hawalas i Afghanistan för att köpa narkotika på de talibanska tjänstemännens vägnar. Även 2011 gav en talibansk tjänsteman talibanska befälhavare i provinsen Helmand i uppdrag att överföra vinningen av opiumhandel via RMX. En talibansk distriktsansvarig överförde tusentals dollar från Marjah, provinsen Helmand, Afghanistan, till ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan.


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 644/2012

av den 16 juli 2012

om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg, vad gäller Ryssland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG (1), särskilt artikel 3.1 första och andra stycket, artikel 6.1 första stycket och artiklarna 7 e, 8 d och 13.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/68/EG fastställs djurhälsokrav för transitering genom unionen av levande hov- och klövdjur. I direktivet föreskrivs att särskilda bestämmelser, inklusive förlagor till veterinärintyg, får fastställas för transitering genom unionen av levande hov- och klövdjur från godkända tredjeländer, under förutsättning att dessa djur transiteras via godkända gränskontrollstationer, godkänns av tullen och en officiell veterinär och övervakas av dessa samt att inget uppehåll görs inom unionen annat än då detta krävs av djurhälsoskäl.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (2) fastställs krav på utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av vissa sändningar av levande djur, inklusive hov- och klövdjur. I bilaga I till den förordningen fastställs en förteckning över tredjeländer, områden eller delar därav varifrån sådana sändningar får föras in till unionen och förlagorna till de veterinärintyg som de ska åtföljs av.

(3)

På Rysslands begäran utförde kommissionen en inspektion i Kaliningradområdet (Kaliningradskaya oblast) för att tillåta transitering av levande nötkreatur avsedda för avel och produktion genom Litauens territorium. Det konstaterades att djurhälsosituationen i det området förefaller vara gynnsam. På grundval av detta bör man tillåta införseln till unionen av sändningar av sådana djur i syfte att transitera dem med vägfordon från Kaliningradområdet till andra delar av Rysslands territorium genom Litauens territorium.

(4)

Litauen kan dessutom garantera att åtgärderna i artikel 8.1 i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (3) genomförs vad gäller de djur från Kaliningradområdet som på grund av yttre omständigheter inte kan fullfölja transiteringen utan avlastning.

(5)

Ryssland har även bekräftat sitt avtal med Vitryssland inom ramen för den tullunion som omfattar de båda länderna och som medför att samma veterinära och sanitära standardkrav för import gäller i båda länderna.

(6)

Förordning (EU) nr 206/2010 bör därför ändras så att transiteringen av levande nötkreatur avsedda för avel och produktion från Kaliningradområdet medges. Den förteckning över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur enligt del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 bör ändras i enlighet med detta.

(7)

Det bör även fastställas en förlaga till veterinärintyg för transiteringen av dessa djur. En förlaga till veterinärintyg ”BOV-X-TRANSIT-RU” bör därmed föras in i del 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010.

(8)

Förordning (EU) nr 206/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a

Undantag för transitering genom Litauen av vissa sändningar av levande nötkreatur avsedda för avel och produktion

1.   Transitering på landsväg genom Litauen av sändningar av levande nötkreatur avsedda för avel och produktion som kommer från det ryska Kaliningradområdet och är på väg till en bestämmelseort utanför unionen ska tillåtas, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Djuren förs in i Litauen via gränskontrollstationen Kybartai (väg) och ut ur Litauen via gränskontrollstationen Medininkai.

b)

Djuren transporteras i containrar på vägfordon som den behöriga myndighetens veterinärmyndighet i Litauen försett med en försegling med löpnummer vid införseln till unionen via gränskontrollstationen Kybartai (väg).

c)

De handlingar som åtföljer sändningen från gränskontrollstationen Kybartai (väg) till gränskontrollstationen Medininkai och som avses i artikel 7.1 tredje strecksatsen i rådets direktiv 91/496/EEG, inklusive ett vederbörligen ifyllt veterinärintyg ”BOV-X-TRANSIT-RU” enligt del 2 i bilaga I till denna förordning, har på varje sida märkts med ”ONLY FOR TRANSIT FROM THE RUSSIAN REGION OF KALININGRAD VIA LITHUANIA” (”ENDAST FÖR TRANSITERING FRÅN DEN RYSKA REGIONEN KALININGRAD VIA LITAUEN”) av den officiella veterinären vid den behöriga myndigheten som ansvarar för gränskontrollstationen Kybartai (väg).

d)

Kraven i artikel 9 i rådets direktiv 91/496/EEG uppfylls.

e)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen Kybartai (väg) har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (4) intygat att sändningarna är godkända för transitering genom Litauen.

f)

Djuren åtföljs av ett hälsointyg som tillåter obehindrad införsel till Vitryssland och ett veterinärintyg som utfärdats för djurens bestämmelseort i Ryssland.

2.   Sändningen ska inte lossas i unionen och ska flyttas direkt till gränskontrollstationen för utförsel Medininkai.

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen Medininkai ska fylla i del 3 i den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel, efter det att utförselkontrollerna för sändningen har bekräftat att det är samma sändning som den som fördes in i Litauen vid gränskontrollstationen Kybartai (väg).

3.   Om det uppstår några oegentligheter eller nödsituationer under transiteringen ska transitmedlemsstaten i förekommande fall tillämpa de åtgärder som anges i artikel 8.1 b andra strecksatsen i direktiv 90/425/EEG (5).

4.   Litauens behöriga myndighet ska regelbundet kontrollera att antalet sändningar som lämnar unionen motsvarar det antal som förts in.

2.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 11.

(5)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.”


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Delarna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”DEL 1

Förteckning över tredjeländer, områden eller delar därav  (1)

ISO-kod och tredjelandets namn

Områdets beteckning

Beskrivning av tredjelandet, området eller delen därav

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Förlaga/förlagor

TG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Hela landet

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Hela landet utom Okanagan Valley-området i British Columbia enligt följande:

Från en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 120°15′, latitud 49°.

Norrut till en punkt med longitud 119°35′, latitud 50°30′.

Mot nordost till en punkt med longitud 119°, latitud 50°45′.

Söderut till en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 118°15′, latitud 49°.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Schweiz

CH-0

Hela landet

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Hela landet

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grönland

GL-0

Hela landet

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Hela landet

 

 

I

MK – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0

Hela landet

 

 

I

NZ – Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre och Miquelon

PM-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0

Hela landet

 

 

I

RU – Ryssland

RU-0

Hela landet

 

 

 

RU-1

Hela landet utom Kaliningradområdet.

 

 

 

RU-2

Kaliningradområdet

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Särskilda villkor (se fotnoterna i de enskilda intygen)

”I”

:

För transitering genom ett tredjelands område av levande djur för omedelbar slakt eller av levande nötkreatur för gödning som har sänts från en medlemsstat och är på väg till en annan medlemsstat i lastbilar som har försetts med en försegling med löpnummer.

Förseglingens nummer ska anges på det hälsointyg som utfärdats för levande nötkreatur för slakt och gödning i enlighet med förlagan i bilaga F till direktiv 64/432/EEG (6) och för får och get för slakt i enlighet med förlaga I i bilaga E till direktiv 91/68/EEG  (7).

Förseglingen ska dessutom vara intakt vid ankomsten till den gränskontrollstation som utsetts för införsel till unionen och förseglingens nummer ska registreras i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

Den behöriga veterinärmyndigheten ska stämpla intyget vid utförselstället från unionen före transitering till ett eller flera tredjeländer med följande text: ”ENDAST FÖR TRANSITERING MELLAN OLIKA DELAR AV EUROPEISKA UNIONEN VIA F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN/MONTENEGRO/SERBIEN (8)  (9)”.

Nötkreatur för gödning ska transporteras direkt till den bestämmelseanläggning som utsetts av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten. Djuren får förflyttas från denna anläggning endast för omedelbar slakt.

”II”

:

Område som erkänts som officiellt tuberkulosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”III”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”IVa”

:

Område som erkänts som officiellt fritt från enzootisk bovin leukos (EBL) vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”IVb”

:

Område med besättningar som erkänts som officiellt fria från enzootisk bovin leukos (EBL) och som har bedömts uppfylla kraven i bilaga D till rådets direktiv 64/432/EEG vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.”

”V”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga OVI-X.

”VI”

:

Geografiska restriktioner:

”VII”

:

Område som erkänts som officiellt tuberkulosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga RUM.

”VIII”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga RUM.

”IX”

:

Område som erkänts som officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga POR-X.

”X”

:

Endast för transitering genom Litauen av nötkreatur avsedda för avel och/eller produktion från Kaliningradområdet till andra områden i Ryssland.

DEL 2

Förlagor till veterinärintyg

Förlagor

”BOV-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”BOV-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”BOV-X-TRANSIT-RU”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa) avsedda för transitering från Kaliningradområdet till andra områden i Ryssland via Litauens territorium.

”OVI-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamfår (Ovis aries) och tamgetter (Capra hircus) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”OVI-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamfår (Ovis aries) och tamgetter (Capra hircus) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”POR-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamsvin (Sus scrofa) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”POR-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamsvin (Sus scrofa) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”RUM”

:

Förlaga till veterinärintyg för djur av ordningen Artiodactyla (utom nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa), Ovis aries, Capra hircus, Suidae och Tayassuidae) och av familjerna Rhinocerotidae och Elephantidae.

”SUI”

:

Förlaga till veterinärintyg för icke-domesticerade Suidae, Tayassuidae och Tapiridae.

”CAM”

:

Förlaga till särskilt intyg för djur som importeras från Saint-Pierre och Miquelon enligt villkoren i del 7 i bilaga I.

TG (tilläggsgarantier)

”A”

:

Garantier avseende tester för blåtunga och epizootisk hemorragisk sjukdom på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med förlagorna till veterinärintygen BOV-X (punkt II.2.8 B), OVI-X (punkt II.2.6 D) och RUM (punkt II.2.6).

”B”

:

Garantier avseende tester för vesikulär svinsjuka och klassisk svinpest på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med förlagorna till veterinärintygen POR-X (punkt II.2.4 B) och SUI (punkt II.2.4 B).

”C”

:

Garantier avseende tester för brucellos på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med förlagorna till veterinärintygen POR-X (punkt II.2.4 C) och SUI (punkt II.2.4 C).”

2.

Följande förlaga till veterinärintyg ska införas mellan förlagorna till veterinärintygen ”BOV-Y” och ”OVI-X”:

Image

Image

Image


(1)  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda intygskrav som föreskrivs i eventuella relevanta avtal mellan unionen och tredjeländer.

(2)  Gäller endast andra levande djur än hjortdjur.

(3)  Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(5)  Med undantag för Kosovo i enlighet med UNSCR 1244/99.

(6)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Stryk det land som inte är tillämpligt.

(9)  Serbien, med undantag för Kosovo i enlighet med UNSCR 1244/99.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 645/2012

av den 16 juli 2012

om undantag från förordning (EG) nr 1122/2009 och förordning (EU) nr 65/2011 vad gäller minskningen av stödbeloppen på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira för 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 91, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (2), särskilt artikel 142 c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 23.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (3), ska stödbeloppen minskas vid försenad inlämning av en stödansökan eller av de dokument, avtal och deklarationer som ligger till grund för berättigandet till stödet.

(2)

Enligt artikel 8.3 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (4), ska artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1122/2009 gälla i tillämpliga delar för ansökningar om utbetalning enligt del II avdelning I i förordning (EU) nr 65/2011.

(3)

Portugal har infört ett system med en samlad stödansökan som i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EG) nr 73/2009 omfattar flera stödsystem. Den samlade ansökan omfattar bland annat ansökningar om samlat gårdsstöd enligt avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009, ansökningar om tack- och getbidrag enligt artikel 35 i kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen (5) och vissa ansökningar om stöd som beviljas enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

(4)

I enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 och artikel 8.1 i förordning (EG) nr 65/2011 har Portugal fastställt den 15 maj 2012 som sista dag för inlämning av samlade ansökningar för 2012. När det gäller samlade ansökningar som innehåller en ansökan om tack- och getbidrag har Portugal i enlighet med artikel 35.2 i förordning (EG) nr 1121/2009 fastställt den 30 april för tillämpningsåret som sista dag för inlämning av ansökningar om tack- och getbidrag för 2012.

(5)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska medlemsstaterna säkerställa att jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt och kräva att samlade ansökningar åtföljs av de handlingar som gör det möjligt att lokalisera jordbruksskiftena så att kontrollsystemet kan genomföras.

(6)

För att avhjälpa de brister avseende identifieringen av jordbruksskiften som med jämna mellanrum tidigare konstaterats har Portugal genomfört en handlingsplan tillsammans med kommissionen. Detta åtagande omfattar bland annat en uppdatering av systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) i Portugal.

(7)

Exceptionella omständigheter har inverkat på Portugals handläggning av de samlade ansökningarna för 2012 när det gäller Portugals fastland och Madeira. Under handlingsplanens andra skede borde Portugal ha granskat cirka 1 600 000 skiften. Arbetet är komplicerat och kvalitetskontroller ledde till nya analyser av vissa av skiftena, vilket leder till förseningar. Eftersom delar av det arbete som utförs av externa uppdragstagare har försenats, kunde systemet för identifiering av jordbruksskiften inte uppdateras inom utsatt tidsfrist. Följaktligen fick jordbrukare den uppdaterade informationen om skiftena senare än vad som var tänkt.

(8)

Med tanke på den befintliga tekniska kapaciteten i Portugal, som redan har utökats för genomförandet av handlingsplanen, har denna situation påverkat de sökandes möjlighet att lämna in samlade stödansökningar för Portugals fastland och Madeira inom de tidsfrister som föreskrivs i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 och artikel 35.2 i förordning (EG) nr 1121/2009.

(9)

Situationen försvåras av att ansökningsförfarandet i Portugal är synnerligen tidsödande eftersom jordbrukarna noggrant måste kontrollera ändringarna av referensskiftesgränserna efter uppdateringen av systemet för identifiering av jordbruksskiften. Det är därför inte möjligt att hålla tidsfristerna den 15 maj 2012 respektive den 30 april 2012 på grund av handlingsplanens allmänna kontext och de åtaganden som Portugal har gjort att förbättra sitt integrerade administrations- och kontrollsystem.

(10)

Dessutom ledde genomförandet av ytterligare åtgärder till följd av extrem torka till mer intensiv användning av datasystemet. Eftersom dessa åtgärder sköttes av samma datasystem som handlingsplanen, minskade kapaciteten för att sköta om handlingsplanen.

(11)

På grund av de svårigheter som nämns ovan inleddes ansökningsförfarandet för 2012 senare än vad motsvarande process inleddes 2011 och under tidigare år. Av samma orsaker lämnades ansökningar in i långsammare takt än under 2011. Den information som de portugisiska myndigheterna lämnade in till kommissionen om it-systemets kapacitet visar att ett undantag på 25 dagar är nödvändigt för att alla berörda jordbrukare och stödmottagare ska kunna lämna in sina ansökningar.

(12)

De minskningar som föreskrivs i förordning (EG) nr 1122/2009 bör därför inte tillämpas på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar när det gäller jordbrukare som skapade sina samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira senast den 15 maj 2012 eller, när det gäller tack- och getbidraget, senast 25 kalenderdagar efter den 30 april 2012.

(13)

Genom undantag från artikel 8.3 i förordning (EU) nr 65/2011 bör det på samma sätt när det gäller ansökningar om utbetalning för Portugals fastland och Madeira enligt del II avdelning I i förordning (EU) nr 65/2011 inte tillämpas minskningar på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar som lämnades in senast 25 kalenderdagar efter den 15 maj 2012.

(14)

Enligt artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (6), ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme om sista dagen av en tidsfrist som inte uttrycks i timmar infaller på en helgdag, söndag eller lördag. Eftersom den 11 juni 2012 är den första arbetsdagen efter den 9 juni 2012, bör minskningar inte tillämpas på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar när det gäller jordbrukare som skapade sina samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira senast den 11 juni 2012 eller, när det gäller tack- och getbidraget, senast den 25 maj 2012.

(15)

Eftersom de föreslagna undantagen är avsedda att täcka samlade ansökningar för stödåret 2012, bör denna förordning gälla retroaktivt.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén och förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 avseende ansökningsåret 2012, ska inga minskningar tillämpas på grundval av försenad inlämning av samlade ansökningar när det gäller jordbrukare som lämnade in sina samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira senast den 11 juni 2012.

2.   Genom undantag från artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska det, i de fall samlade ansökningar för 2012 innehåller en ansökan om tack- och getbidrag, inte tillämpas några minskningar på det bidraget på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar när det gäller jordbrukare som skapade sina samlade ansökningar för Portugals fastland och Madeira senast den 25 maj 2012.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 8.3 i förordning (EU) nr 65/2011 ska det för ansökningsåret 2011 inte tillämpas några minskningar enligt artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 för ansökningar om utbetalning för Portugals fastland och Madeira enligt del II avdelning I i förordning (EU) nr 65/2011 på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar om ansökningarna lämnades in senast den 11 juni 2012.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EUT L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 27.

(6)  EGT L 124, 8.6.1971, s. 1–2.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 646/2012

av den 16 juli 2012

med närmare bestämmelser om böter och viten vid bristande överensstämmelse med bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 25.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 216/2008 syftar till att upprätta och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa. Förordningen skapar förutsättningar för att man ska kunna uppnå detta mål och andra mål som rör säkerheten inom den civila luftfarten.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 216/2008 är Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) ansvarig för certifiering av vissa produkter, personer och företag. Inom sina ansvarsområden ska byrån övervaka att de produkterna, personerna och företagen uppfyller tillämpliga krav, inklusive bestämmelserna i förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

(3)

Om identifierade potentiella brister inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt under tillsynen ger artikel 25 i förordning (EG) nr 216/2008 kommissionen befogenhet att på byråns begäran besluta om böter eller viten för innehavare av certifikat, som byrån utfärdat, när dessa avsiktligt eller av oaktsamhet har brutit mot någon av bestämmelserna i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter.

(4)

Genom införandet av böter och viten bör kommissionen ha tillgång till ett kompletterande verktyg, som ger den möjlighet till en mer nyanserad, flexibel och anpassad reaktion på överträdelser av bestämmelserna jämfört med en indragning av ett certifikat som byrån utfärdat.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa regler för förfaranden, utredningar, därmed sammanhängande åtgärder och byråns rapportering samt förfaranden för beslutsfattande, inklusive bestämmelser om beräkning och indrivning av böter och viten. Det är också nödvändigt att fastställa detaljerade kriterier för fastställandet av bötesbelopp eller belopp för viten.

(6)

Dessa regler och förfaranden bör styras av behovet av att säkerställa högsta möjliga säkerhets– och miljöskyddsnormer, och av behovet att uppmuntra ett effektivt genomförande av undersökningen och beslutsfattandefasen samt behovet av att garantera att förfarandena är transparenta och rättvisa samt att beslut om böter och viten fattas på ett transparent och rättvist sätt.

(7)

Kontrollen av att bestämmelserna i denna förordning efterlevs kan bara bli effektiv genom ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och byrån. Av den anledningen är det nödvändigt att inrätta former för samråd och samarbete mellan dem så att undersökningen och beslutsfattandet i fråga om påstådda överträdelser sker så effektivt som möjligt.

(8)

I fråga om inledning och genomförande av ett förfarande vid bristande överensstämmelse samt beräkning av böter och viten, är det lämpligt att kommissionen och byrån beaktar andra förfaranden gentemot samma certifikatinnehavare som en medlemsstat eller tredjeländer inlett eller avslutat.

(9)

Kommissionen och byrån ska också beakta eventuellt pågående förfarande som inletts av byrån, eller beslut av den, i fråga om ändring, begränsning, upphävande eller återkallande av relevant certifikat i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008.

(10)

Utan att det påverkar unionens lagstiftning som förhindrar användning av säkerhetsinformation i fråga om skuld- eller ansvarsfrågor, framförallt artikel 16.2 i förordning (EG) nr 216/2008, artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (2) och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (3), får de tillsynsbefogenheter som kommissionen eller byrån getts genom unionslagstiftningen när det gäller certifikat som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008 användas, under undersökningen av eller beslutsfattandet om sådant förfarande vid bristande överensstämmelse. Kommissionens beslut om böter eller viten bör grundas på byråns undersökning, synpunkter från den certifikatinnehavare som är föremål för förfarandet vid bristande överensstämmelse och, när så är lämpligt, andra uppgifter som lämnats till byrån och kommissionen.

(11)

Det är lämpligt att ge certifikatinnehavare möjligheten att inom en viss angiven tidsfrist frivilligt efterleva förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter, och om det görs bör böter eller viten inte föreläggas av kommissionen. Denna möjlighet att visa frivillig efterlevnad bör dock vara tidsbegränsad.

(12)

Beslut om att förelägga böter eller viten bör enbart baseras på skäl som certifikatinnehavaren kunnat kommentera.

(13)

De böter eller viten som föreläggs bör vara effektiva, proportionella och avskräckande med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet.

(14)

Det förefaller lämpligt att föreskriva om ett särskilt förfarande i fall där kommissionen avser att förelägga vite när en certifikatinnehavare, som är föremål för ett förfarande vid bristande överensstämmelse, inte samarbetar med kommissionen eller byrån i fråga om undersökningsåtgärder eller annan begäran om information.

(15)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller rätten till försvar och konfidentialitetsprincipen i enlighet med allmänna rättsprinciper och rättspraxis från Europeiska unionens domstol.

(16)

För att garantera rättssäkerheten vid genomförandet av förfarandet vid bristande överensstämmelse är det nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser för beräkningen av tidsfrister och preskriptionstider för föreläggande och verkställande av böter och viten.

(17)

Beslut om böter och viten bör vara verkställbara i enlighet med artikel 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och bör kunna prövas av Europeiska unionens domstol.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 65.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs detaljerade föreskrifter för tillämpningen av förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller kriterierna för fastställandet av bötesbelopp eller belopp för viten, förfaranden för undersökningar, därmed sammanhängande åtgärder och rapportering samt förfaranden för beslutsfattande, inklusive bestämmelser om rätt till försvar, tillgång till handlingar, rättsliga ombud, konfidentialitet och tidsfrister samt beräkning och indrivning av böter och viten.

2.   Denna förordning ska tillämpas på föreläggande av följande:

a)

Böter för personer eller företag till vilka Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) har utfärdat certifikat (nedan kallade certifikatinnehavare) när dessa avsiktligt eller av oaktsamhet har brutit mot någon av bestämmelserna i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter och om unionens intressen är inblandade.

b)

Viten för certifikatinnehavare som avses i led a för att förmå dem att följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter.

KAPITEL II

FÖRFARANDE VID BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE

AVSNITT 1

Undersökning

Artikel 2

Förfarande vid bristande överensstämmelse

1.   Det förfarande vid bristande överensstämmelse som fastställs i detta kapitel täcker alla administrativa steg i undersökningar av möjliga överträdelser av förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter.

2.   Byrån får inleda ett förfarande vid bristande överensstämmelse på eget initiativ eller på begäran av kommissionen eller en medlemsstat.

3.   Om inledandet av förfarandet vid bristande överensstämmelse är ett resultat av en begäran från kommissionen eller en medlemsstat, ska kommissionen eller medlemsstaten informeras av byrån om hur deras begäran framskrider.

Artikel 3

Begäran om upplysningar

1.   När det gäller inledandet och genomförandet av ett förfarande vid bristande överensstämmelse får byrån använda all information som den fått vid utövandet av sina tillsynsbefogenheter enligt unionslagstiftningen i fråga om certifikat som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008. Denna rätt påverkar inte unionslagstiftning som förhindrar användningen av information för att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor.

2.   Innan byrån inleder ett förfarande vid bristande överensstämmelse, får den begära att certifikatinnehavaren lämnar upplysningar om den påstådda överträdelsen.

Byrån ska fastställa syftet med begäran och det faktum att den görs i enlighet med denna förordning samt ange en tidsfrist för när informationen ska lämnas in.

Artikel 4

Underrättelse

1.   Byrån ska skicka en skriftlig underrättelse om att ett förfarande vid bristande överensstämmelse inletts till certifikatinnehavaren, kommissionen och de nationella luftfartsmyndigheterna i de medlemsstater eller tredjeländer där certifikatinnehavaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet och där överträdelsen ägt rum samt, i tillämpliga fall, till de luftfartsmyndigheter i tredjeländer och internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning.

2.   Underrättelsen ska

a)

innehålla anklagelserna mot certifikatinnehavaren, med angivelse av vilka bestämmelser i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter som anklagelsen gäller och bevisen för den, och

b)

informera certifikatinnehavaren om att böter eller löpande vite kan komma att åläggas.

Artikel 5

Undersökningar

1.   När undersökningen inletts ska byrån klargöra fakta och anklagelserna.

2.   Byrån får begära att certifikatinnehavaren lämnar skriftliga eller muntliga förklaringar, eller uppgifter eller handlingar.

En sådan begäran ska göras skriftligen till certifikatinnehavaren. Byrån ska ange den rättsliga grunden för och syftet med begäran, fastställa en tidsfrist för när informationen ska lämnas in och informera certifikatinnehavaren om att vite enligt artikel 16.1 a och b kan föreläggas om denne underlåter att rätta sig efter begäran eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas.

3.   Byrån får begära att nationella luftfartsmyndigheter samarbetar i undersökningen och i synnerhet att de lämnar all information om den påstådda överträdelsen.

Begäran ska innehålla den rättsliga grunden och syftet med begäran samt ange en tidsgräns för när svaren ska vara inlämnade eller undersökningsåtgärden genomförd.

4.   Byrån får vända sig till en fysisk eller juridisk person eller luftfartsmyndigheter i tredjeländer med en begäran om upplysningar om den påstådda överträdelsen.

Begäran ska innehålla den rättsliga grunden och syftet med begäran samt ange en tidsgräns för när informationen ska lämnas in.

Artikel 6

Frivillig efterlevnad

1.   I samband med underrättelsen om att förfarandet vid bristande överensstämmelse inletts eller därefter, ska byrån fastställa en tidsfrist inom vilken certifikatinnehavaren skriftligen kan meddela att denne frivilligt har följt de överträdda bestämmelserna eller, i tillämpliga fall, har för avsikt att följa dem. Om certifikatinnehavaren senast inom den tidsfrist som byrån angett går med på att följa bestämmelserna, ska byrån avsluta det inledda förfarandet vid bristande överensstämmelse.

Byrån ska inte vara skyldig att beakta svar som inkommer efter det att tidsfristen har löpt ut.

2.   Den tidsfrist som avses i punkt 1 får aldrig löpa ut senare än den dag då byrån underrättar om de meddelanden om invändningar som avses i artikel 7.

Artikel 7

Meddelande om invändningar

1.   När byrån har fastställt fakta och anser att det finns skäl för att fortsätta förfarandet vid bristande överensstämmelse, ska den skicka ett skriftligt meddelande om invändningar till den berörda certifikatinnehavaren. Meddelandet ska innehålla

a)

anklagelserna mot certifikatinnehavaren, med en exakt angivelse av vilka bestämmelser i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter som anklagelsen gäller och bevisen för den,

b)

information om att böter eller löpande vite kan komma att åläggas.

2.   När byrån delger meddelandet om invändningar ska den uppmana certifikatinnehavaren att lämna skriftliga synpunkter som svar. Denna uppmaning ska ske skriftligt med en tidsfrist för när synpunkterna ska ha inkommit.

Artikel 8

Muntlig utfrågning

1.   Om certifikatinnehavare så begär, ska byrån ge dem möjlighet att utveckla sina argument vid en muntlig utfrågning.

2.   Byrån får om nödvändigt kalla de nationella luftfartsmyndigheterna eller andra personer att delta i den muntliga utfrågningen.

3.   Den muntliga utfrågningen ska inte vara offentlig. Varje person får höras enskilt eller i närvaro av andra personer som kallats, varvid hänsyn ska tas till det legitima intresse som certifikatinnehavaren och andra personer har av att deras affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter skyddas.

Artikel 9

Tidsfrister

För att undersökningen ska vara rättssäker, ska byrån fastställa närmare bestämmelser för fastställandet av tidsfrister.

Artikel 10

Rapportering

1.   Byrån ska förelägga kommissionen, medlemsstaterna och certifikatinnehavaren en rapport som sammanfattar de resultat den kommit fram till efter den undersökning som genomförts i enlighet med detta avsnitt. Byrån ska också skicka de handlingar som är föremål för undersökningen till kommissionen.

2.   Om det i byråns rapport dras slutsatsen att certifikatinnehavaren har överträtt bestämmelser i förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter, ska den också innehålla följande:

a)

En bedömning av omständigheterna kring fallet i enlighet med kriterierna i artikel 15 i denna förordning.

b)

En begäran till kommissionen om föreläggande av böter eller viten.

c)

Ett motiverat förslag som innehåller bötesbelopp eller belopp för viten.

3.   Byrån ska anta sin rapport senast [12 månader] efter meddelandet om att förfarandet vid bristande överensstämmelse inletts enligt artikel 4, eller senast [6 månader] efter det att kommissionen har meddelat att handlingarna i ärendet sänts tillbaka enligt artikel 12.

AVSNITT 2

Beslutsfattande

Artikel 11

Begäran om information

1.   Om kommissionen, efter en begäran från byrån enligt artikel 10.2 b, bestämmer sig för att fortsätta förfarandet vid bristande överensstämmelse, kan den skriftligen begära att certifikatinnehavaren inkommer med skriftliga eller muntliga förklaringar, uppgifter eller dokument. Om det är fallet ska kommissionen informera certifikatinnehavaren om att vite enligt artikel 16.1 c och d kan föreläggas om denne underlåter att rätta sig efter begäran eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas.

Kommissionen får vända sig till byrån, de nationella luftfartsmyndigheterna eller vilken fysisk eller juridisk person som helst med en begäran om information om den påstådda överträdelsen.

2.   Kommissionen ska se till att certifikatinnehavaren kan lägga fram skriftliga förklaringar, uppgifter eller dokument som stöd för sin sak. Certifikatinnehavare har rätt att begära en muntlig utfrågning, men kommissionen ska ha rätt att bevilja en sådan endast om den anser det nödvändigt.

Artikel 12

Ny undersökningsperiod

Mot bakgrund av byråns rapport, cerrtifikatinnehavarens ställningstagande till den rapporten, och annan relevant information, kan kommissionen dra slutsatsen att ytterligare information är nödvändig. I sådana fall kan den returnera ärendet till byrån. Kommissionen ska tydligt ange vilka faktiska omständigheter byrån bör undersöka närmare och om så är lämpligt, föreslå eventuella undersökningsåtgärder för detta ändamål i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008. Avsnitt 1 i kapitel II i denna förordning ska gälla vid genomförandet av en ny undersökningsperiod.

AVSNITT 3

Beslut om böter och viten

Artikel 13

Böter och viten samt maximibelopp

1.   Om beslutsfattandet i avsnitt 2 leder till att kommissionen anser att certifikatinnehavaren avsiktligt eller av oaktsamhet har brutit mot förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter, kan kommissionen fatta beslut om böter på högst 4 % av certifikatinnehavarens årsinkomst eller årsomsättning under föregående verksamhetsår.

2.   Om certifikatinnehavaren inte har upphört med överträdelsen vid den tidpunkt då beslutet enligt punkt 1 antas, kan kommissionen, i samma beslut, förelägga ett löpande vite per dag på högst 2,5 % av innehavarens genomsnittliga dagliga inkomst eller omsättning under föregående verksamhetsår.

Dessa viten får föreläggas för en period som löper från och med den dag då beslutet delges till den dag överträdelsen upphör.

3.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 avses med verksamhetsår det verksamhetsår som föregår dagen för det beslut som avses i punkt 1.

4.   Böter och viten ska vara av administrativ art.

5.   Beslut om böter och viten ska vara verkställbara.

Artikel 14

Innehåll i beslut

1.   Beslut som avses i artikel 13 ska enbart baseras på skäl som certifikatinnehavaren kunnat kommentera.

2.   Kommissionen ska informera certifikatinnehavaren om tillgängliga rättsmedel.

3.   Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna och byrån om att ett beslut antagits.

4.   När kommissionen offentliggör uppgifter om sitt beslut och informerar medlemsstaterna, ska den ta hänsyn till det legitima intresse som certifikatinnehavaren och andra personer har av att deras affärshemligheter skyddas.

Artikel 15

Kriterier för tillämpning och beräkning av böter och viten

1.   När kommissionen överväger att förelägga böter och viten samt hur höga de ska vara, ska den vägledas av principerna om effektivitet, proportionalitet och avskräckande effekt.

2.   Kommissionen ska i varje enskilt fall när det är relevant beakta följande omständigheter:

a)

Hur allvarlig överträdelsen är och vilka följder den kan få, framförallt för säkerheten och miljön.

b)

Den noggrannhet och samarbetsvilja som certifikatinnehavaren visat vid upptäckten av överträdelsen och tillämpningen av korrigerande åtgärder eller under förfarandet vid bristande överensstämmelse, eller, huruvida certifikatinnehavaren förhindrat upptäckten av en överträdelse och genomförandet av ett förfarande vid bristande överensstämmelse, eller om de uppmaningar som byrån, kommissionen eller en behörig nationell luftfartsmyndighet riktat till certifikatinnehavaren med stöd av denna förordning inte följts.

c)

Det ärliga uppsåt som certifikatinnehavaren visat vid tolkningen och fullgörandet av sina skyldigheter i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008 eller dess tillämpningsföreskrifter, eller, de bevis som föreligger för att certifikatinnehavaren avsiktligen har handlat bedrägligt.

d)

Den omsättning som är aktuell i fallet och den berörda certifikatinnehavarens ekonomiska kapacitet.

e)

Behovet av att anta preliminära åtgärder eller nödåtgärder.

f)

Om certifikatinnehavaren har upprepat överträdelsen, hur ofta det skett och hur länge det varat.

g)

Om samma certifikatinnehavare tidigare ålagts sanktioner, inklusive ekonomiska påföljder.

3.   När kommissionen fastställer storleken på böter och viten, ska den beakta eventuella verkställighetsåtgärder som redan vidtagits mot certifikatinnehavaren på nationell nivå eller av byrån på samma rättsliga grunder och på grundval av samma faktiska förhållanden.

AVSNITT 4

Bristande samarbete

Artikel 16

Viten vid bristande samarbete

1.   På byråns begäran, eller på eget initiativ, kan kommissionen genom beslut förelägga ett löpande vite per dag på högst [0,5] % av certifikatinnehavarens genomsnittliga dagliga inkomst eller omsättning under föregående verksamhetsår, om denne avsiktligen eller av oaktsamhet

a)

inte följer en begäran som framställts inom ramen för en undersökning enligt artikel 5,

b)

lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter som svar på en begäran som framställts inom ramen för en undersökning enligt artikel 5,

c)

inte uppfyller en begäran om information enligt artikel 11,

d)

lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter som svar på en begäran om information enligt artikel 11.

Vite får föreläggas för en period som löper från och med den dag då beslutet delges till den dag att certifikatinnehavaren börjar samarbeta.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 avses med verksamhetsår det verksamhetsår som föregår dagen för det beslut som avses i den punkten.

Artikel 17

Förfarande

När kommissionen avser att anta ett beslut enligt artikel 16.1, ska den först skriftligen underrätta certifikatinnehavaren och fastställa en tidsfrist inom vilken denne kan lämna sina skriftliga synpunkter till kommissionen.

Kommissionen ska inte vara skyldig att beakta skriftliga synpunkter som inkommer efter tidsfristens utgång.

Artikel 18

Förfarandenas kompletterande art

I fråga om inledning och genomförande av ett förfarande vid bristande överensstämmelse ska kommissionen och byrån beakta följande:

a)

Förfaranden vid bristande överensstämmelse som en medlemsstat eller ett tredjeland redan inlett gentemot samma certifikatinnehavare och som avser samma rättsliga grunder och samma faktiska förhållanden.

b)

Förfaranden som byrån inlett i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008 gentemot samma certifikatinnehavare på samma rättsliga grunder och på grundval av samma faktiska förhållanden i syfte att ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla det aktuella certifikatet.

AVSNITT 5

Artikel 19

Inkassering av böter och viten

Kommissionen ska inkassera böter och viten genom att utfärda ett betalningskrav och en debetnota till den berörda certifikatinnehavaren i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (4) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (5).

KAPITEL III

TILLGÅNG TILL ÄRENDEAKTEN, RÄTTSLIGA OMBUD, KONFIDENTIALITET OCH TIDSFRISTER

AVSNITT 1

Rätten till försvar

Artikel 20

Tillgång till ärendeakten

1.   Efter en underrättelse enligt artikel 4 ska certifikatinnehavaren ha rätt att på begäran få tillgång till handlingar och annat material som kommissionen och byrån har samlat som bevis för en påstådd överträdelse.

2.   Handlingar som erhålls genom tillgång till ärendeakten får användas endast för rättsliga eller administrativa förfaranden som gäller tillämpningen av denna förordning.

Artikel 21

Rättsligt ombud

Certifikatinnehavaren ska ha rätt till rättsligt ombud under förfarandet vid bristande överensstämmelse.

Artikel 22

Konfidentialitet, sekretess och rätten att tiga

1.   Utan att det påverkar utbytet och användningen av information enligt artiklarna 5.3 och 11.1 ska ett förfarande vid bristande överensstämmelse genomföras med iakttagande av principerna om konfidentialitet och sekretess.

Kommissionen, byrån och nationella luftfartsmyndigheter, närde är involverade i enlighet med artiklarna 5.3 och 11.1, deras tjänstemän och andra anställda som arbetar under deras överinseende får inte föra vidare uppgifter som de erhållit eller utbytt i enlighet med denna förordning och som omfattas av konfidentialitet och tystnadsplikt.

2.   Utan att det påverkar rätten till tillgång till ärendeakten ska certifikatinnehavaren inte ha tillgång till affärshemligheter, konfidentiella uppgifter eller interna dokument som kommissionen eller byrån förfogar över.

3.   Den som lämnar synpunkter eller uppgifter enligt denna förordning ska tydligt ange vilket material som betraktas som konfidentiellt och motivera detta samt lämna en särskild icke-konfidentiell version senast den dag som kommissionen eller byrån fastställt. Om materialet inte är märkt som konfidentiellt kan kommissionen anta att de lämnade synpunkterna eller uppgifterna inte innehåller konfidentiell information.

4.   Certifikatinnehavare ska ha rätt att tiga i situationer där de annars skulle vara tvungna att lämna svar som skulle kunna innebära ett medgivande om överträdelse från deras sida.

AVSNITT 2

Tidsfrister

Artikel 23

Tillämpning av tidsfrister

1.   Tidsfristerna i denna förordning ska löpa från dagen efter mottagandet av ett meddelande eller efter det att detta överlämnats personligen.

Om certifikatinnehavaren är skyldig att inkomma med synpunkter eller upplysningar inom en tidsfrist ska det räcka att inlagan sänts med rekommenderad post före den berörda tidsfristens utgång.

2.   Om den sista dagen av en tidsfrist infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag, ska tidsfristen förlängas till slutet av påföljande arbetsdag.

3.   Vid fastställandet av tidsfristerna i enlighet med denna förordning ska byrån och kommissionen allt efter omständigheterna ta hänsyn både till den tid som krävs för utarbetandet av svaret och hur brådskande ärendet är.

4.   Tidsfristerna kan förlängas om det är lämpligt och om en motiverad begäran om detta framställs innan den ursprungliga tidsfristen har löpt ut.

Artikel 24

Preskriptionstider för utdömande av böter och viten

1.   Kommissionens rätt att anta ett beslut om föreläggande av böter och viten enligt artikel 13 ska löpa ut efter fem år.

När det gäller viten enligt artikel 16 ska kommissionens rätt att anta ett beslut om föreläggande av ett sådant vite löpa ut efter tre år.

Preskriptionstiden ska räknas från och med den dag då överträdelsen skedde. Vid fortsatta eller upprepade överträdelser, ska dock tiden räknas från och med den dag då överträdelsen upphörde.

2.   Varje gång kommissionen eller byrån vidtar åtgärder som gäller undersökningen av eller förfaranden vid bristande överensstämmelse ska de preskriptionstider som anges i punkt 1 avbrytas. Preskriptionstiden ska avbrytas med verkan från den dag då den berörda åtgärden meddelas certifikatinnehavaren.

3.   Vid varje avbrott ska preskriptionstiden börja räknas på nytt. Preskriptionstiden får dock inte vara mer än dubbelt så lång som den ursprungliga preskriptionstiden, utom när preskriptionstiden tillfälligt upphör att löpa enligt punkt 4. I sådant fall ska preskriptionstiden förlängas med samma tid som preskriptionstiden är avbruten.

4.   Preskriptionstiden för föreläggande av viten ska avbrytas under den tid då kommissionens beslut är föremål för r prövning vid Europeiska unionens domstol.

Artikel 25

Preskriptionstider för indrivning av böter och viten

1.   Rätten att inleda indrivning ska löpa ut ett år efter det att ett beslut enligt artikel 13 eller 16 har blivit slutgiltigt.

2.   Preskriptionstiden för indrivning böter och viten ska avbrytas om åtgärder vidtas av kommissionen eller av en medlemsstat på kommissionens begäran för att driva in böterna eller vitena.

3.   Vid varje avbrott ska preskriptionstiden börja räknas på nytt.

4.   Preskriptionstiden för indrivning av böter och viten ska tillfälligt upphöra att löpa så länge som

a)

en betalningsfrist medges, eller

b)

verkställigheten av betalningen är tillfälligt avbruten enligt ett beslut av Europeiska unionens domstol.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 26

Tillämpning

När det gäller överträdelser som inleddes före dagen för ikraftträdandet av denna förordning ska förordningen tillämpas på den del av överträdelsen som äger rum efter den dagen.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 647/2012

av den 16 juli 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/38


RÅDETS BESLUT 2012/388/GUSP

av den 16 juli 2012

om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/231/Gusp (1).

(2)

Den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) om Somalia (nedan kallad sanktionskommittén) uppdaterade den 17 februari 2012 förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(3)

Den 22 februari 2012 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2036 (2012) genom vilken det beslutades att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra direkt eller indirekt import av träkol från Somalia, vare sig träkolet har sitt ursprung i Somalia eller inte.

(4)

Beslut 2010/231/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i beslut 2010/231/Gusp:

”Artikel 1a

1.   Direkt eller indirekt import, inköp eller transport av träkol från Somalia, vare sig träkolet har sitt ursprung i Somalia eller inte, ska vara förbjudet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till import, inköp eller transport av träkol från Somalia.”

Artikel 2

Den person som är förtecknad i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen över personer i bilagan till beslut 2010/231/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.


BILAGA

Person som avses i artikel 2

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali c) Jim’ale, Sheikh Ahmed d) Jim’ale, Ahmad Ali e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Födelsedatum: 1954. Födelseort: Eilbur, Somalia. Nationalitet: somalisk. Alt. nationalitet: djiboutisk. Passnummer: A0181988 (Somalia), sista giltighetsdag den 23 januari 2011. Bostadsort: Djibouti, Republiken Djibouti. Datum för upptagande på FN-förteckningen: den 17 februari 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) har haft ledande befattningar i f.d. Islamiska domstolarnas råd i Somalia (även kallat Islamiska domstolarnas union i Somalia), som var en radikal islamistisk gruppering. Den mest radikala falangen av Islamiska domstolarnas råd bildade senare gruppen al-Shabaab. I april 2010 förde den kommitté inom FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner 751 (1992) och 1907 (2009) om Somalia och Eritrea (sanktionskommittén för Somalia/Eritrea) upp al-Shabaab på förteckningen som en enhet som ska vara föremål för riktade sanktioner. Kommittén lade till al-Shabaab eftersom den är en enhet som direkt eller indirekt utför handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, vilket bl.a. sådana som utgör ett hot mot den federala övergångsregeringen i Somalia.

I rapporten från den övervakningsgrupp som inrättats av sanktionskommittén för Somalia/Eritrea den 18 juli 2011 (S/2011/433) pekas Jim’ale ut som en framstående affärsman som är inblandad i al-Shabaabs handel med träkol och socker och som har goda relationer med al-Shabaab.

Jim’ale pekas ut som en av al-Shabaabs ledande finansiärer som ideologiskt står al-Shabaab nära. Han har gett viktigt finansiellt och politiskt stöd till Hassan Dahir Aweys (Aweys), som sanktionskommittén för Somalia/Eritrea också har fört upp på förteckningen. Al-shabaabs f.d. andreman, Muktar Robow, påstås vara fortsatt politiskt verksam i al-Shabaab i mitten av 2011. Robow gjorde gemensam sak med Aweys och Jim’ale för att föra fram deras gemensamma mål och befästa deras övergripande ställning i samband med maktkampen inom al-Shabaab.

På hösten 2007 startade Jim’ale ett bulvanföretag för extremistisk verksamhet i Djibouti, under namnet Investors Group. Gruppens kortsiktiga mål var att destabilisera Somaliland genom finansiering av extremistisk verksamhet och vapenköp. Den var behjälplig i smugglingen av handeldvapen från Eritrea via Djibouti till femte regionen i Etiopien, där extremister tog emot varorna. Från mitten av 2008 har Jim’ale fortsatt att driva Investerargruppen.

I slutet av september 2010, startade Jim’ale ZAAD, ett företag för överföring av pengar mellan mobiltelefoner, och ingick en överenskommelse med al-Shabaab för att göra penningöverföringar mer anonyma, då inget id-kort behöver uppvisas.

I slutet av 2009 hade Jim’ale en känd hawala-fond genom vilken han samlade in zakat (en islamisk allmosa), som överlämnades till al-Shabaab.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/40


RÅDETS BESLUT 2012/389/GUSP

av den 16 juli 2012

om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 november 2011 antog rådet en strategisk ram för Afrikas horn i syfte att vägleda EU:s åtagande i regionen.

(2)

Den 8 december 2011 antog rådet beslut 2011/819/Gusp (1) om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn.

(3)

Den 16 december 2011 enades rådet om krishanteringskonceptet för det regionala maritima kapacitetsuppbyggnadsuppdraget.

(4)

Den 23 mars 2012 antog rådet beslut 2012/173/Gusp (2) om aktivering av EU:s operationscentrum för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag och insats på Afrikas horn.

(5)

Regeringarna i Djibouti, Kenya och Seychellerna och den federala övergångsregeringen i Somalia har välkomnat genomförandet av uppdraget i sina länder.

(6)

Den 18 juni 2007 godkände rådet riktlinjerna för lednings- och kontrollstrukturen i EU:s civila krishanteringsinsatser.

(7)

Vaktkapaciteten bör aktiveras för det uppdrag som inrättas genom detta beslut.

(8)

Uppdraget kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

Unionen inrättar härmed ett uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (nedan kallat EUCAP Nestor).

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Syftet med EUCAP Nestor är att bistå utvecklingen på Afrikas horn och vid västra Indiska oceanen av dessa länders förmåga att själva klara av att stärka sin kapacitet när det gäller sjösäkerhet, inbegripet bekämpning av piratdåd, och havsförvaltning. EUCAP Nestor ska ha en inledande geografisk inriktning på Djibouti, Kenya, Seychellerna och Somalia. EUCAP Nestor ska även genomföras i Tanzania, efter det att unionen har mottagit en inbjudan från de tanzaniska myndigheterna.

Artikel 3

Uppgifter

1.   För att uppnå syftet i artikel 2 ska EUCAP Nestors uppgifter vara följande:

a)

Att hjälpa myndigheter i området att uppnå en effektiv organisation av organ för sjöfartsskydd som fullgör kustbevakningsuppdrag.

b)

Att tillhandahålla utbildningskurser och utbildningsexpertis för att stärka den maritima kapaciteten i staterna i området, inledningsvis i Djibouti, Kenya och Seychellerna, för att dessa ska kunna klara utbildningsuppgifterna själva.

c)

Att bistå Somalia i arbetet med att utveckla en egen landbaserad kustpoliskapacitet som bygger på en övergripande rättslig ram.

d)

Att identifiera prioriterade kapacitetsluckor när det gäller utrustning och att hjälpa till med att åtgärda dessa på lämpligt sätt för att uppnå syftet med EUCAP Nestor.

e)

Att bistå med förstärkning av nationell lagstiftning och av rättsstatsprincipen genom ett regionalt juridiskt rådgivningsprogram, och med rättslig sakkunskap för att stödja utarbetandet av lagstiftning om sjöfartsskydd och annan därtill hörande lagstiftning.

f)

Att främja regionalt samarbete mellan nationella myndigheter som ansvarar för sjöfartsskydd.

g)

Att förstärka den regionala samordningen på området för maritim kapacitetsuppbyggnad.

h)

Att lämna strategisk rådgivning genom utnämning av experter vid viktiga förvaltningsorgan.

i)

Att genomföra uppdragsprojekt och samordna bidrag.

j)

Att utveckla och genomföra en regional informations- och kommunikationsstrategi.

2.   EUCAP Nestor kommer inte att ha någon verkställande funktion.

Artikel 4

Befälsordning och struktur

1.   EUCAP Nestor ska ha en enhetlig befälsordning som ett krishanteringsuppdrag.

2.   EUCAP Nestor ska ha följande struktur:

a)

Ett uppdragshögkvarter i Djibouti.

b)

Lokalkontor, när så är lämpligt.

3.   EUCAP Nestor ska ha en projektcell för identifiering och genomförande av projekt. EUCAP Nestor får, i tillämpliga fall, samordna, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar på områden som rör EUCAP Nestor och till stöd för dess mål.

Artikel 5

Civil operationschef

1.   Direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten (CPCC) ska vara den civila operationschefen för EUCAP Nestor.

2.   Den civila operationschefen ska, under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och under övergripande ledning av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten), utöva ledning av och kontroll över EUCAP Nestor på strategisk nivå.

3.   Den civila operationschefen ska, med avseende på uppdragets utförande, se till att rådets beslut, och även beslut av Kusp, genomförs korrekt och effektivt, inbegripet genom att, vid behov, ge instruktioner på strategisk nivå till uppdragschefen och ge honom råd och tekniskt stöd.

4.   EU:s operationscentrum som aktiverades genom beslut 2012/173/Gusp ska tillhandahålla direkt stöd till den civila operationschefen vid den operativa planeringen och genomförandet av EUCAP Nestor.

5.   Den civila operationschefen ska rapportera till rådet genom den höga representanten.

6.   Den fullständiga ledningen över all utstationerad personal ska kvarstå hos de nationella myndigheterna i den utstationerande staten, i enlighet med nationella regler, hos den berörda unionsinstitutionen eller hos den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten). De nationella myndigheterna ska överföra den operativa ledningen av sin personal samt sina grupper och enheter till den civila operationschefen.

7.   Den civila operationschefen ska ha det övergripande ansvaret för att garantera att unionens aktsamhetskrav uppfylls på ett korrekt sätt.

8.   Den civila operationschefen, Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn (nedan kallad den särskilda representanten) och unionens delegationer i regionen ska samråda vid behov.

Artikel 6

Uppdragschef

1.   Uppdragschefen ska ansvara för och utöva ledning och kontroll av EUCAP Nestor på insatsområdet och ska vara direkt ansvarig inför den civila operationschefen.

2.   Uppdragschefen ska utöva ledning och kontroll av personal, grupper och enheter från de bidragande staterna på uppdrag av den civila operationschefen och även ha det administrativa och logistiska ansvaret för bland annat tillgångar, resurser och information som ställs till EUCAP Nestors förfogande.

3.   Uppdragschefen ska ge instruktioner till all EUCAP Nestors personal för ett effektivt genomförande av EUCAP Nestor på insatsområdet samt ansvara för samordningen och den löpande förvaltningen, i enlighet med instruktioner på strategisk nivå från den civila operationschefen.

4.   Uppdragschefen ska ansvara för genomförandet av EUCAP Nestors budget. I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.

5.   Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen av personalen. När det gäller utstationerad personal, ska disciplinära åtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten, i enlighet med nationella regler, av den berörda unionsinstitutionen eller av utrikestjänsten.

6.   Uppdragschefen ska företräda EUCAP Nestor i insatsområdet och se till att EUCAP Nestors närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

7.   Uppdragschefen ska vid behov samordna verksamheten med andra unionsaktörer på fältet. Uppdragschefen ska, utan att befälsordningen åsidosätts, få lokal politisk ledning från den särskilda representanten i nära samordning med unionens berörda delegationschefer i regionen.

8.   Inom ramen för projektcellen är uppdragschefen bemyndigad att använda medlemsstaternas eller tredjestaternas finansiella bidrag för att genomföra fastställda projekt som på ett konsekvent sätt kompletterar EUCAP Nestors övriga insatser, om projektet

a)

föreskrivs i finansieringsöversikten för detta beslut, eller

b)

har integrerats i finansieringsöversikten under EUCAP Nestor på begäran av uppdragschefen.

I så fall ska uppdragschefen träffa en överenskommelse med de berörda staterna, vilken bland annat ska omfatta de särskilda bestämmelserna om svar på klagomål från tredje man när det gäller skador på grund av en handling eller underlåtenhet av uppdragschefen när medlen från de bidragsgivande staterna används.

Under inga omständigheter får unionen eller den höga representanten hållas ansvariga av de bidragsgivande staterna för en handling eller underlåtenhet av uppdragschefen när medlen från de bidragsgivande staterna används.

Artikel 7

Personal

1.   EUCAP Nestor ska i första hand bestå av personal som utstationeras av medlemsstaterna, unionsinstitutionerna eller utrikestjänsten. Varje medlemsstat eller unionsinstitution eller utrikestjänsten ska ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet resekostnader till och från stationeringsorten, löner, sjukersättningar och andra traktamenten än tillämpliga dagtraktamenten.

2.   Den stat eller unionsinstitution eller utrikestjänsten som har utstationerat en medlem av personalen ska vara ansvarig för alla yrkanden i samband med utstationeringen, som antingen kommer från eller rör personen i fråga, och för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

3.   EUCAP Nestor får efter behov även rekrytera internationell och lokal personal på kontraktsbasis, om de nödvändiga tjänsterna inte tillhandahålls av personal som utstationerats av medlemsstaterna. Undantagsvis, i väl motiverade fall när inga kvalificerade ansökningar från medlemsstaterna föreligger, får medborgare från deltagande tredjestater rekryteras på kontraktsbasis.

4.   Anställningsvillkor samt rättigheter och skyldigheter för internationell och lokalanställd personal ska fastställas i avtal mellan uppdragschefen och den berörda personalen.

Artikel 8

Status för EUCAP Nestor och dess personal

EUCAP Nestors och personalens status, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att EUCAP Nestor ska kunna genomföras och fungera smidigt, ska vara föremål för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och i enlighet med förfarandet i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 9

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll över och strategisk ledning av EUCAP Nestor. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i detta syfte i enlighet med artikel 38 tredje stycket i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska omfatta befogenheten att utse en uppdragschef på förslag av den höga representanten och att ändra det operativa konceptet (Conops) och den operativa planen (Oplan). Beslutsbefogenheterna när det gäller EUCAP Nestors mål och avslutande ska fortfarande ligga kvar hos rådet.

2.   Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

3.   Kusp ska regelbundet och vid behov få rapporter från den civila operationschefen och uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 10

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar självständigheten i unionens beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram får tredjestater inbjudas att bidra till EUCAP Nestor, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för den personal som de stationerar ut, inbegripet löner, allriskförsäkring, dagtraktamenten och resekostnader till och från stationeringsorten, och att de på lämpligt sätt bidrar till EUCAP Nestors driftskostnader.

2.   Tredjestater som bidrar till EUCAP Nestor ska i fråga om den dagliga ledningen av EUCAP Nestor ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna.

3.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta vederbörliga beslut om godtagande av föreslagna bidrag samt att inrätta en kommitté av bidragande länder.

4.   De närmare villkoren för tredjestaters deltagande ska omfattas av avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och, vid behov, av kompletterande tekniska arrangemang. När unionen och en tredjestat har ingått ett avtal om ramen för denna tredjestats deltagande i unionens krishanteringsinsatser, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas i samband med EUCAP Nestor.

Artikel 11

Säkerhet

1.   Den civila operationschefen ska leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt för EUCAP Nestor i enlighet med artikel 5.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för uppdragets säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för EUCAP Nestor följs, i enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ ställning enligt avdelning V i EU-fördraget och därtill hörande instrument.

3.   Uppdragschefen ska biträdas av en högre säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och även stå i nära funktionell förbindelse med Europeiska utrikestjänsten.

4.   Personalen vid EUCAP Nestor ska genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning innan de inleder sin tjänstgöring, i enlighet med Oplan. Personalen ska också regelbundet genomgå fortutbildning i uppdragsområdet organiserad av den högre säkerhetstjänstemannen.

5.   Uppdragschefen ska säkerställa skydd för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (3).

Artikel 12

Vaktkapacitet

Vaktkapaciteten ska aktiveras för EUCAP Nestor.

Artikel 13

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för EUCAP Nestor under de första tolv månaderna efter ikraftträdandet av detta beslut ska vara 22 880 000 EUR. Det finansiella referensbeloppet för efterföljande perioder ska fastställas av rådet.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Under förutsättning att kommissionen ger sitt godkännande får uppdragschefen ingå tekniska överenskommelser med medlemsstaterna, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler för EUCAP Nestor.

4.   I de finansiella bestämmelserna ska de operativa kraven för EUCAP Nestor respekteras, inklusive kraven på utrustningskompatibilitet och uppdragsgruppernas samverkansförmåga.

5.   Uppdragschefen ska lämna fullständig rapport till kommissionen och övervakas av denna när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans eller hennes kontrakt.

6.   Utgifter som uppkommer ska vara stödberättigande från och med den dag då detta beslut träder i kraft.

Artikel 14

Konsekvens i unionens reaktion och samordning

1.   Den höga representanten ska säkerställa konsekvens mellan genomförandet av detta beslut och unionens yttre åtgärder, inklusive unionens utvecklingsprogram.

2.   Uppdragschefen ska, utan att befälsordningen åsidosätts, agera i nära samordning med unionsdelegationerna i området för att säkerställa konsekvens i unionens verksamhet på Afrikas horn.

3.   Uppdragschefen ska nära samordna sin verksamhet med unionens och medlemsstaternas uppdragschefer i området.

4.   Uppdragschefen ska samarbeta med andra internationella aktörer i området, särskilt Förenta nationernas (FN) politiska kontor för Somalia, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, FN:s utvecklingsprogram och Internationella sjöfartsorganisationen.

5.   Uppdragschefen ska verka i nära samordning med Eunavfor Atalanta, Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia), projektet för sjöfartsskydd och programmet för viktiga sjöfartsrutter.

Artikel 15

Offentliggörande av information och handlingar

1.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att, om det är lämpligt och alltefter EUCAP Nestors behov samt i enlighet med beslut 2011/292/EU, till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som EUCAP Nestor ger upphov till, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL”.

2.   Den höga representanten ska även vara bemyndigad att alltefter EUCAP Nestors operativa behov samt i enlighet med det beslut 2011/292/EU, till FN och Afrikanska unionen (AU) lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som EUCAP Nestor ger upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE/ EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och FN:s och AU:s behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

3.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov, ska den höga representanten också vara bemyndigad att i enlighet med beslut 2011/292/EU till värdlandet lämna ut alla säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som EUCAP Nestor ger upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE /EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och värdstatens behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut sådana icke säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om EUCAP Nestor vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (4).

5.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1 till 4 och förmågan att ingå de arrangemang som avses i punkterna 2 och 3 till personer under hans eller hennes överinseende, den civila operationschefen och/eller uppdragschefen.

Artikel 16

Ikraftträdande och varaktighet

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas under en period av 24 månader.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  EUT L 89, 27.3.2012, s. 66.

(3)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/44


RÅDETS BESLUT 2012/390/GUSP

av den 16 juli 2012

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 oktober 2011 antog rådet beslut 2011/69//Gusp (1) om utnämning av Gary QUINCE till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) vid Afrikanska unionen (AU). Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2012.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör därför förlängas med ytterligare en period på 12 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och som kan hämma uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Gary QUINCEs uppdrag som den särskilda representanten vid AU förlängs härmed till och med den 30 juni 2013. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grunda sig på unionens övergripande politiska mål till stöd för de afrikanska insatser som görs för att skapa en fredlig, demokratisk och gynnsam framtid i enlighet med den gemensamma Afrika–EU-strategin. Dessa mål inbegriper följande:

a)

Att stärka unionens politiska dialog och fördjupade förbindelser med AU.

b)

Att stärka partnerskapet mellan unionen och AU på alla områden som anges i den gemensamma Afrika–EU-strategin, bidra till utvecklingen och genomförandet av den gemensamma Afrika–EU-strategin i partnerskap med AU, respektera principen om afrikanskt egenansvar och i multilaterala forum samarbeta närmare med afrikanska företrädare i samordning med multilaterala partner.

c)

Att samarbeta med och ge stöd till AU genom att stödja institutionell utveckling och stärka förbindelserna mellan unions- och AU-institutioner, inbegripet genom utvecklingsbistånd, för att främja

fred och säkerhet genom att förutse, förebygga, hantera, medla i och lösa konflikter, stödja insatser för att främja fred och stabilitet och lämna stöd till återuppbyggnad efter konflikter,

mänskliga rättigheter och goda styrelseformer genom att främja och skydda mänskliga rättigheter, främja grundläggande friheter och respekt för rättsstatsprincipen, genom politisk dialog samt finansiellt och tekniskt bistånd stödja afrikanska insatser för att övervaka och förbättra samhällsstyrningen, stödja ökad deltagandedemokrati och ansvarsskyldighet, stödja kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt ytterligare främja ansträngningarna för att ta itu med alla aspekter av problemet med barn i väpnade konflikter,

hållbar tillväxt, regional integration och handel genom att stödja det arbete som görs för samtrafikförmåga och underlätta människors tillgång till vatten och sanitära anläggningar, energi och informationsteknik, främja en stabil, effektiv och harmoniserad rättslig ram för affärslivet, bidra till att integrera Afrika i världshandelssystemet, hjälpa afrikanska länder att följa unionens regler och normer, stödja Afrika när det gäller att motverka effekterna av klimatförändringen,

investera i människor genom att stödja insatserna på områdena jämställdhet, hälsa, livsmedelstrygghet och utbildning, främja utbytesprogram och nätverk av universitet och kunskapscentrum samt ta itu med de underliggande orsakerna till migration.

Vidare kommer den särskilda representant att ha en nyckelroll vid genomförandet av den gemensamma Afrika–EU-strategin som avser att vidareutveckla och konsolidera det strategiska partnerskapet mellan Afrika och unionen.

Artikel 3

Uppdrag

För att kunna genomföra de inslag som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i de mål som anges i artikel 2 ska uppdraget för den särskilda representanten gå ut på att

a)

stärka unionen övergripande inflytande i, och samordning av, den Addis Abeba-baserade dialogen med AU och AU-kommissionen inom hela det spektrum av Gusp/GSFP-frågor som omfattas av förbindelserna mellan unionen och AU, särskilt partnerskapet för fred och säkerhet och stöd till idrifttagandet av den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen,

b)

säkerställa en politisk representation av lämplig omfattning som ska avspegla unionens betydelse som politisk, ekonomisk och institutionell partner till AU, och den kursändring i detta partnerskap som krävs genom AU:s växande roll på det internationella planet,

c)

om rådet så beslutar, företräda unionens ståndpunkter och politik när AU spelar en betydande roll i en krissituation för vilken det inte har utnämnts någon särskild representant för EU,

d)

bidra till att uppnå bättre samstämmighet, konsekvens och samordning i fråga om unionens politik och åtgärder gentemot AU och till bättre samordning inom den bredare partnerkretsen och dess förbindelser med AU,

e)

bidra till genomförandet av de delar av unionens politik för de mänskliga rättigheterna som är relevant för AU, inbegripet EU:s riktlinjer för mänskliga rättigheter, särskilt EU:s riktlinjer för barn och väpnad konflikt och för våld mot kvinnor och flickor och bekämpning av alla former av diskriminering mot dem och unionens politik för kvinnor, fred och säkerhet samt EU:s handlingsplan för att följa upp Internationella brottmålsdomtolens beslut,

f)

noga följa och rapportera om all relevant händelseutveckling på AU-nivå,

g)

upprätthålla nära kontakter med AU-kommissionen, andra AU-organ, afrikanska subregionala organisationers beskickningar vid AU och AU-medlemsstaternas beskickningar vid AU,

h)

underlätta förbindelserna och samarbetet mellan AU och afrikanska subregionala organisationer, särskilt på de områden där unionen ger bistånd,

i)

på begäran erbjuda rådgivning och ge stöd till AU på de områden som anges i den gemensamma Afrika–EU-strategin,

j)

på begäran erbjuda rådgivning och ge stöd till uppbyggnaden av AU:s krishanteringsförmåga,

k)

på grundval av en tydlig ansvarsfördelning samordna med och stödja de insatser som görs av EU:s särskilda representanter med uppdrag i AU:s medlemsstater/regioner, och

l)

upprätthålla nära kontakter och främja samordning med AU:s viktigaste internationella partner som är närvarande i Addis Abeba, särskilt Förenta nationerna, men också med icke statliga aktörer inom hela det spektrum av Gusp/GSFP-frågor som omfattas av partnerskapet mellan unionen och AU.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska arbeta i nära samordning med Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten) och dess behöriga avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 juli 2012–30 juni 2013 ska vara 680 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Utgiftsförvaltningen ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Inrättande och sammansättning av staben

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönerna till sådan utstationerad personal ska betalas av berörd medlemsstat, berörd unionsinstitution respektive utrikestjänsten. Experter som utstationerats från medlemsstaterna till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten eller den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och utföra sina uppgifter och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes stab

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska vid behov fastställas i en överenskommelse med värdparten/värdparterna. Medlemsstaterna och kommissionen ska lämna det stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och personerna i dennes stab ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, ska tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

I överensstämmelse med den särskilda representantens uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i det geografiska ansvarsområde ska den särskilda representanten, i enlighet med unionens säkerhetspolitik för personal som är utstationerad utanför unionen i en operativ funktion enligt avdelning V i fördraget, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan baserad på utrikestjänstens vägledning med uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som styr hanteringen av en säker förflyttning av personalen till och inom uppdragsområdet, hanteringen av säkerhetstillbud och en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla personer i den stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, på grundval av den riskklassificering som tilldelats uppdragsområdet av utrikestjänsten,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för framstegen och rapporterna om genomförandet av uppdraget till rådet, kommissionen och den höga representanten.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av den höga representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor).

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att unionens instrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som kommissionen bedriver samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer samt med medlemsstaternas beskickningschefer. De ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid uppdragets genomförande. Den särskilda representanten ska även samverka med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra unionsinsatser i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska för den höga representanten, rådet och kommissionen lägga fram en lägesrapport i slutet av december 2012 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget vid uppdragets slut.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 276, 21.10.2011, s. 46.

(2)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/47


RÅDETS BESLUT 2012/391/GUSP

av den 16 juli 2012

om ändring av beslut 2010/279/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2010 antog rådet beslut 2010/279/Gusp (1) om förlängning av Eupol Afghanistan till och med den 31 maj 2013.

(2)

Det nuvarande finansiella referensbeloppet omfattar perioden till och med den 31 juli 2012.

(3)

Beslut 2010/279/Gusp bör därför ändras så att det innefattar det finansiella referensbeloppet för perioden 1 augusti 2012–31 maj 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13 i beslut 2010/279/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbeloppet för kostnaderna i samband med Eupol Afghanistan till och med den 31 juli 2011 ska vara 54 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka kostnaderna i samband med Eupol Afghanistan för perioden 1 augusti 2011– 31 juli 2012 ska vara 60 500 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eupol Afghanistan för perioden 1 augusti 2012–31 maj 2013 ska vara 56 870 000 EUR.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.

3.   Uppdragschefen ska lämna fullständig rapport till kommissionen och ska stå under dennas tillsyn när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans anställning.

4.   Medborgare i tredjestater ska tillåtas att lämna anbud. Under förutsättning att kommissionen ger sitt godkännande, får uppdragschefen ingå tekniska överenskommelser med de ledande nationerna i fråga om regionala befäl och regionala enheter för återuppbyggnad samt med internationella aktörer som finns på plats i Afghanistan om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler till uppdraget, framför allt när säkerhetsförhållandena gör detta påkallat.

5.   I de finansiella arrangemangen ska de operativa kraven för Eupol Afghanistan respekteras, vilket inbegriper överensstämmelse i fråga om utrustning och samverkansförmåga mellan grupperna, och utplaceringen av personal i regionala avdelningar och regionala enheter för återuppbyggnad ska beaktas.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2010, s. 4.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/48


RÅDETS BESLUT 2012/392/GUSP

av den 16 juli 2012

om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 välkomnade rådet den strategi som Europeiska unionen ska följa för säkerhet och utveckling i Sahel och underströk att unionen sedan lång tid tillbaka har ett intresse av att minska osäkerheten och förbättra utvecklingen i Sahelområdet. På senare tid har det ökade antalet terroristattacker och konsekvenserna av konflikten i Libyen gjort behovet än mer akut av att skydda unionens medborgare och intressen i regionen och förhindra att dessa hot sprider sig till unionen samtidigt som de regionala hoten mot säkerheten minskas.

(2)

Den 23 mars 2012 godkände rådet krishanteringskonceptet för ett eventuellt civilt uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Sahel.

(3)

Den 1 juni 2012 sände Nigers premiärminister en inbjudan till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) med anledning av det planerade GSFP-uppdraget och välkomnade detta i syfte att förstärka de nigeriska säkerhetsstyrkornas kapacitet, särskilt kapaciteten att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet på ett effektivt, konsekvent och samordnat sätt.

(4)

Vaktkapaciteten bör aktiveras för EUCAP Sahel Niger.

(5)

EUCAP Sahel Niger kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

Härmed inrättar unionen Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger till stöd för förstärkning av de nigeriska säkerhetsaktörernas kapacitet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet (EUCAP Sahel Niger).

Artikel 2

Mål

Inom ramen för genomförandet av Europeiska unionens strategi för säkerhet och utveckling i Sahel ska EUCAP Sahel Niger syfta till att hjälpa de nigeriska myndigheterna att genomföra säkerhetsdimensionen av sin egen strategi för säkerhet och utveckling samt att förbättra regional samordning i hanteringen av gemensamma säkerhetsutmaningar. EUCAP Sahel Niger ska särskilt sträva efter att bidra till utvecklingen av en integrerad tvärvetenskaplig, konsekvent och hållbar strategi med respekt för mänskliga rättigheter hos de olika nigeriska säkerhetsaktörerna i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

Artikel 3

Uppgifter

1.   För att uppnå de mål som anges i artikel 2 ska EUCAP Sahel Niger

a)

som komplement till andra aktörers verksamhet, ge råd och bistå vid genomförandet av säkerhetsdimensionen av Nigers strategi för nationell säkerhet och utveckling,

b)

bistå vid utvecklingen av en övergripande regional och internationell samordning i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

c)

stärka rättsstaten genom att utveckla kapacitet för brottsutredning och, inom ramen för denna, utforma och genomföra lämpliga utbildningsprogram,

d)

bidra till en stabilisering av de nigeriska säkerhetsstyrkorna,

e)

bidra till fastställande, planering och genomförande av projekt på säkerhetsområdet.

2.   EUCAP Sahel Niger ska inledningsvis inriktas på de verksamheter som anges i artikel 1, som ska bidra till att förbättra kontrollen över Nigers territorium, bland annat i samordning med Nigers försvarsmakt.

3.   EUCAP Sahel Niger ska inte ha någon verkställande funktion.

Artikel 4

Befälsordning och struktur

1.   EUCAP Sahel Niger ska i sin egenskap av krishanteringsinsats ha en enhetlig befälsordning.

2.   EUCAP Sahel Niger ska ha sitt säte i Niamey.

3.   EUCAP Sahel Niger ska ha följande struktur:

a)

Uppdragschef.

b)

Planerings- och insatskomponent, inbegripet regionala sambandsmän.

c)

Komponent för uppdragsstöd.

d)

Komponenter för rapportering, säkerhet, analys och rådgivning/offentlig information.

e)

Stödenhet i Bryssel.

4.   EUCAP Sahel Niger ska ha en projektcell för fastställande och genomförande av projekt. EUCAP Sahel Niger ska, i tillämpliga fall, samordna, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar inom områden som rör EUCAP Sahel Niger och till stöd för dess mål.

Artikel 5

Civil insatschef

1.   Direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska vara den civila insatschefen för EUCAP Sahel Niger.

2.   Den civila insatschefen ska, under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) samt under överinseende av den höga representanten, leda EUCAP Sahel Niger på strategisk nivå.

3.   Den civila insatschefen ska se till att rådets och Kusps beslut genomförs på ett korrekt och effektivt sätt när insatserna utförs, bl.a. genom att på strategisk nivå vid behov ge uppdragschefen instruktioner, råd och tekniskt stöd.

4.   Den civila insatschefen ska rapportera till rådet via den höga representanten.

5.   All utstationerad personal ska fullt ut kvarstå under de nationella myndigheternas befäl i den utstationerande staten i enlighet med nationella regler eller den berörda unionsinstitutionen eller den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten). Dessa myndigheter ska överföra den operativa ledningen av sin personal, sina grupper och sina enheter till den civila insatschefen.

6.   Den civila insatschefen ska ha det övergripande ansvaret för att garantera att unionens aktsamhetsplikt fullgörs på ett korrekt sätt.

7.   Den civila insatschefen och chefen för unionens delegation i Niamey ska rådgöra med varandra när så krävs.

Artikel 6

Uppdragschef

1.   Uppdragschefen ska ha ansvar för och leda EUCAP Sahel Niger i insatsområdet och ska vara direkt ansvarig inför den civila insatschefen.

2.   Uppdragschefen ska leda personal, grupper och enheter från de bidragande staterna på uppdrag av den civila insatschefen och även ha det administrativa och logistiska ansvaret för bl.a. tillgångar, resurser och information som ställs till förfogande för EUCAP Sahel Niger.

3.   Uppdragschefen ska ge instruktioner till all personal inom EUCAP Sahel Niger, vilket inbegriper stödenheten i Bryssel och regionala sambandsmän, för ett effektivt genomförande av EUCAP Sahel Niger i insatsområdet och ansvara för samordningen och den dagliga ledningen i enlighet med instruktioner på strategisk nivå från den civila insatschefen.

4.   Uppdragschefen ska ansvara för genomförandet av budgeten för EUCAP Sahel Niger. I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.

5.   Uppdragschefen ska ha disciplinärt ansvar för personalen. Disciplinära åtgärder mot utstationerad personal ska vidtas av den berörda nationella myndigheten, i enlighet med nationella regler, av unionsinstitutionen eller av utrikestjänsten.

6.   Uppdragschefen ska företräda EUCAP Sahel Niger i insatsområdet och se till att uppdragets närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

7.   Uppdragschefen ska vid behov samordna verksamheten med andra unionsaktörer på fältet. Uppdragschefen ska, utan att befälsordningen åsidosätts, få vägledning om lokala politiska förhållanden från chefen för unionens delegation i Niger.

8.   Inom ramen för projektcellen ska uppdragschefen vara bemyndigad att använda medlemsstaternas eller tredjestaternas finansiella bidrag för att genomföra fastställda projekt som på ett konsekvent sätt kompletterar EUCAP Sahel Nigers övriga insatser, om projektet

a)

omfattas av budgetkonsekvenserna för detta beslut eller

b)

under EUCAP Sahel Nigers gång innefattas i budgetkonsekvenserna på uppdragschefens begäran.

I sådana fall ska uppdragschefen sluta ett avtal med den berörda staten som särskilt omfattar de särskilda förfarandena för att hantera eventuella klagomål från tredje parter om skador som orsakats av handling eller försummelse från uppdragschefens sida vid användningen av medlen från de bidragsgivande staterna

Under inga omständigheter får unionen eller den höga representanten hållas ansvariga av de bidragsgivande staterna för en handling eller försummelse från uppdragschefens sida vid användningen av medlen från dessa stater.

Artikel 7

Personal

1.   EUCAP Sahel Niger ska i första hand bestå av personal som utstationeras av medlemsstaterna, unionens institutioner eller utrikestjänsten. Medlemsstaten, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten ska bära kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet resekostnader till och från stationeringsorten, löner, sjukförsäkring och andra traktamenten än tillämpliga dagtraktamenten.

2.   Medlemsstat, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten ska ansvara för alla yrkanden i samband med utstationeringen som kommer från eller rör den utstationerade personen och för att i förekommande fall väcka talan mot den personen.

3.   Internationell och lokalanställd personal ska rekryteras på kontraktsbasis av EUCAP Sahel Niger, om de nödvändiga tjänsterna inte kan tillhandahållas av personal som utstationerats av medlemsstaterna. Undantagsvis och i välmotiverade fall, när det inte finns några kvalificerade sökande från medlemsstaterna, får medborgare från deltagande tredjestater rekryteras på kontraktsbasis när så är lämpligt.

4.   Anställningsvillkor samt rättigheter och skyldigheter för internationell och lokalanställd personal ska fastställas i avtal mellan uppdragschefen och personalen.

Artikel 8

Status för EUCAP Sahel Niger och dess personal

Statusen för EUCAP Sahel Niger och dess personal, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att EUCAP Sahel Niger ska kunna genomföras och fungera smidigt, ska vara föremål för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget samt förfarandet i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 9

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva den politiska kontrollen över och den strategiska ledningen av EUCAP Sahel Niger. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 38 tredje stycket i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska innefatta befogenheten att utse en uppdragschef på förslag av den höga representanten och att ändra det operativa konceptet och den operativa planen. Beslutsbefogenheterna gällande målen för och avslutandet av EUCAP Sahel Niger ska ligga kvar hos rådet.

2.   Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

3.   Kusp ska regelbundet och vid behov få rapporter från den civila insatschefen och uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 10

Deltagande av tredjestater

1.   Utan att det påverkar självständigheten i unionens beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ramar får tredjestater inbjudas att bidra till EUCAP Sahel Niger, förutsatt att de bär kostnaderna för den personal som utstationeras av dem, inbegripet löner, allriskförsäkring, dagtraktamenten och resekostnader till och från Niger samt att de i tillämpliga fall bidrar till driftskostnaderna för EUCAP Sahel Niger.

2.   Tredjestater som bidrar till EUCAP Sahel Niger ska ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna när det gäller den löpande förvaltningen av EUCAP Sahel Niger.

3.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta tillämpliga beslut om godtagande av föreslagna bidrag samt att inrätta en kommitté med bidragande länder.

4.   De närmare villkoren för tredjestaters deltagande ska omfattas av avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och vid behov av kompletterande tekniska arrangemang. När unionen och en tredjestat ingår eller har ingått ett avtal om ramarna för denna tredjestats deltagande i unionens krishanteringsinsatser, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas i samband med EUCAP Sahel Niger.

Artikel 11

Säkerhet

1.   Den civila insatschefen ska leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att EUCAP Sahel Niger genomförs på ett korrekt och effektivt sätt i enlighet med artikel 5.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för EUCAP Sahel Nigers säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för EUCAP Sahel Niger följs i enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i EU-fördraget och därtill hörande instrument.

3.   Uppdragschefen ska biträdas av en säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och upprätthålla nära ämbetsmässiga förbindelser med utrikestjänsten.

4.   Personalen inom EUCAP Sahel Niger ska genomgå en obligatorisk säkerhetsutbildning innan de inleder sin tjänstgöring, i enlighet med insatsplanen. Personalen ska även regelbundet genomgå fortbildning på insatsområdet som organiseras av säkerhetstjänstemannen.

5.   Uppdragschefen ska säkerställa skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (1).

Artikel 12

Vaktkapacitet

Vaktkapaciteten ska aktiveras för EUCAP Sahel Niger.

Artikel 13

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för EUCAP Sahel Niger under de första tolv månaderna ska vara 8 700 000 EUR. Rådet ska besluta om det finansiella referensbeloppet för efterföljande perioder.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Medborgare från deltagande tredjestater och från värd- och grannländer ska tillåtas att lämna anbud. Under förutsättning att kommissionen ger sitt godkännande får uppdragschefen ingå tekniska överenskommelser med medlemsstaterna, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler för EUCAP Sahel Niger.

4.   I de finansiella arrangemangen ska de operativa kraven för EUCAP Sahel Niger respekteras, inbegripet i fråga om utrustningskompatibilitet och uppdragsgruppernas samverkansförmåga.

5.   Uppdragschefen ska lämna fullständiga rapporter till kommissionen och övervakas av denna när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans eller hennes kontrakt.

6.   Utgifterna för EUCAP Sahel Niger ska vara stödberättigande från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 14

Enhetlighet i unionens reaktion och samordning

1.   Den höga representanten ska säkerställa att genomförandet av detta beslut är förenligt med unionens yttre åtgärder i deras helhet, inbegripet unionens utvecklingsprogram.

2.   Utan att det påverkar befälsordningen ska uppdragschefen i nära samordning med unionens delegation i Niamey sörja för enhetlighet i unionens åtgärder i Niger.

3.   Uppdragschefen ska nära samordna verksamheten med medlemsstaternas uppdragschefer som är närvarande i Niger.

Artikel 15

Utlämnande av uppgifter

1.   Den höga representanten ska bemyndigas att, i tillämpliga fall och när EUCAP Sahel Niger så kräver, till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som EUCAP Sahel Niger ger upphov till upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” i enlighet med beslut 2011/292/EU.

2.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov, ska den höga representanten även vara bemyndigad att i enlighet med beslut 2011/292/EU till värdlandet lämna ut alla säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som EUCAP Sahel Niger ger upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Det ska i detta syfte ingås överenskommelser mellan den höga representanten och värdstatens behöriga myndigheter.

3.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut alla icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om EUCAP Sahel Niger som omfattas av sekretess i enlighet med artikel 6.1 i rådets arbetsordning (2).

4.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–3, liksom befogenheten att ingå de överenskommelser som avses i punkt 2 till personer under hans eller hennes ledning, till den civila insatschefen och/eller till uppdragschefen.

Artikel 16

Ikraftträdande och varaktighet

Detta beslut träder i kraft samma dag som den antas.

Det ska tillämpas i 24 månader.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

(2)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/52


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2012/393/GUSP

av den 16 juli 2012

om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av i fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 5 och 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet beslut 2011/486/Gusp.

(2)

Den 11 juni 2012 strök den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 30 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1988 (2011) två personer från förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Den 27 juni 2012 lade kommittén till en person i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(4)

Den 28 juni 2012 lade kommittén vidare till ytterligare två personer och två enheter i förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(5)

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna för vissa personer och enheter i bilaga I till det här beslutet ska läggas till i bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

Artikel 2

Uppgifterna för personer i bilaga II till det här beslutet ska strykas från bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 57.


BILAGA I

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Född 1980. Födelseort: Aki, distriktet Zadran, provinsen Paktiya, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Miram Shah, norra Waziristan, federalt administrerade stamområden, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Assistent till Badruddin Haqqani med ansvar för kommunikation, b) samordnar också Haqqani-rebellrörelsen, utländska stridande och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 27.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani, en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagliga medier i Afghanistan. Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska stridande och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdas mellan Miram Shah och Afghanistan.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titel: Haji. Född: 1964. Födelseort: a) Mirmandaw, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: AM5421691 (pakistanskt pass, löper ut den 11 augusti 2013). Nationellt identitetsnr: a) pakistanskt nationellt identitetsnr 5420250161699 b) afghanskt nationellt identitetsnr 585629. Adress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Balochistan Province, Pakistan c) Chaman, Balochistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Khairullah Barakzai. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji ‘Abd-al-Manaf. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Satar Abdul Manan är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar and Khairullah Barakzai Khudai Nazar har gemensamt ägt och drivit hawalas (informella penningöverföringstjänster) kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt lett ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I slutet av 2009 var Satar och Khairullah likvärdiga kompanjoner i HKHS. Satar grundade HKHS och kunder valde att använda HKHS delvis på grund av Satars och Khairullahs kända namn. Satar har skänkt tusentals dollar till talibanerna för att stödja deras verksamhet i Afghanistan och har delat ut pengar till talibanerna genom att använda sig av sin hawala. År 2010 gav Satar ekonomiskt stöd till talibanerna, och en talibansk befälhavare och dennes medarbetare kan ha överfört tusentals dollar genom Satar till stöd för upproret. I slutet av 2009 tog Satar emot högt uppsatta talibaner, gav tiotusentals dollar i stöd till talibanernas kamp mot koalitionsstyrkorna i Marjah, distriktet Nad’Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, och hjälpte en talibanmedlem att ta sig till Marjah. År 2008 samlade Satar och Khairullah in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Titel: Haji. Född: 1965. Födelseort: a) Zumbaleh, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: BP4199631 (pakistanskt pass, den 25 juni. 2014). Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnr 5440005229635. Adress: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Abdul Satar Abdul Manan. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji Khudai Nazar. e) Faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). I slutet av 2009 var Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ledde ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I början av 2010 var Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var Khairullah hawaladar åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för talibanernas verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade Khairullah och Satar in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala)

Adress: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Balochistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Balochistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan f) Branch Office 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimruz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan n) Branch Office 14: Dubai, Förenade arabemiraten o) Branch Office 15: Zahedan, Iran p) Branch Office 16: Zabol, Iran. Skatteregistrerings- och licensnummer: a) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; b) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; c) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer:3187777; d) Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster 044. Övrig information: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011. b) Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Växlingskontoret Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skugguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

2.

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala).

Adress: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (bredvid Fatima Jena Road), Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan j) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan k) Branch Office 11: Aziz Market, framför Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Övrig information: Roshan Money Exchange förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och narkotikahandel i Afghanistan. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Roshan Money Exchange (RMX) förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och talibanernas roll i den afghanska narkotikahandeln. RMX var en av de viktigaste hawalas (informella penningöverföringstjänster) som de talibanska tjänstemännen utnyttjade i provinsen Helmand från 2011. 2011 tog en högt uppsatta taliban ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att dela ut dem till regionala talibanska skugguvernörer. För att finansiera talibanernas anfall våren 2011 skickade talibanernas skugguvernör i provinsen Helmand hundratusentals dollar till RMX. Även 2011 fick en taliban tiotusentals dollar från RMX till stöd för militära operationer. Även ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan förvarade tiotusentals dollar som togs ut av en talibansk befälhavare. 2010 utnyttjade en taliban, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand, RMX för att skicka tusentals dollar till gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. RMX-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, har utnyttjats av talibanerna för att överföra medel för lokala operationer. 2011 överförde en talibansk underbefälhavare tiotusentals dollar till en talibansk befälhavare genom RMX-kontoret i Lashkar Gah. Talibanerna skickade även pengar till RMX-kontoret i Lashkar Gah som delades ut till talibanska befälhavare 2010. Även 2010 utnyttjade en taliban RMX för att skicka tiotusentals dollar till provinserna Helmand och Herat i Afghanistan, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. 2009 tog en företrädare för talibanerna ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera talibanska militära operationer i Afghanistan.

De pengar som skickats till RMX härrörde från Iran. 2008 utnyttjade en talibansk ledare RMX för att överföra tiotusentals dollar från Pakistan till Afghanistan. Talibanerna utnyttjar även RMX för att underlätta sin roll i den afghanska narkotikahandeln. Från 2011 har talibanska tjänstemän, inbegripet skugguvernören i provinsen Helmand, överfört flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan till hawalas i Afghanistan för att köpa narkotika på de talibanska tjänstemännens vägnar. Även 2011 gav en talibansk tjänsteman talibanska befälhavare i provinsen Helmand i uppdrag att överföra vinningen av opiumhandel via RMX. En talibansk distriktsansvarig överförde tusentals dollar från Marjah, provinsen Helmand, Afghanistan, till ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan.


BILAGA II

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 2

1.

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2.

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 2011

om förenlighet med EU-lagstiftningen vad gäller åtgärder som kommer att vidtas av Italien i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

(2012/394/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (1), särskilt artikel 14.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 20 september 2011, som inkom till kommissionen den 21 september 2011, anmälde Italien till kommissionen ett antal åtgärder som Italien avser vidta i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU i syfte att integrera, aktualisera och ändra de gällande åtgärderna, vilka godkänts genom kommissionens beslut av den 25 juni 2007 (2).

(2)

Kommissionen har, inom tre månader efter anmälan, kontrollerat åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den italienska mediastrukturen.

(4)

Den ändrade förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället som ingår i anmälan av Italiens åtgärder har utarbetats på ett tydligt och öppet sätt, och ett omfattande samråd om ändringarna av förteckningen har genomförts i landet.

(5)

Kommissionen anser att de nya evenemang som tas upp i Italiens anmälan uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(6)

De italienska MotoGP-tävlingarna är ett evenemang som är mycket populärt i hela Italien och intresserar också personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, särskilt som det är fråga om italienska åkare och tillverkare som deltar i en tävling eller turnering av internationell vikt. Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(7)

Finaler och semifinaler i världsmästerskapen i basket, vattenpolo och volleyboll, där ett italienskt lag deltar, inte bara uppfyller kriteriet att det bör vara fråga om ett nationellt lag som tävlar i en internationell tävling, utan är även av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang och evenemangen har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(8)

Världsmästerskapen i rugby, där det italienska rugbylandslaget deltar, är förutom att de uppfyller kriteriet att det bör vara fråga om ett nationellt lag som tävlar i en internationell tävling, av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang.

(9)

De rugbymatcher inom Six Nations där det italienska landslaget deltar är, förutom att de uppfyller kriteriet att det bör vara fråga om ett nationellt lag som tävlar i en internationell tävling, av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, och evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(10)

Finalerna och semifinalerna i Davis Cup och Fed Cup, där det italienska tennislandslaget deltar, är, förutom att de uppfyller kriteriet att det bör vara fråga om ett nationellt lag som tävlar i en internationell tävling, av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang.

(11)

Finaler och semifinaler i de italienska öppna mästerskapen, där italienska spelare deltar, är, förutom att de uppfyller kriteriet att det bör vara fråga om ett nationellt lag som tävlar i en internationell tävling, av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, i viss mån på grund av var de äger rum. Den allmänt erkända specifika kulturella betydelsen bekräftas genom tittarsiffrorna, som visar att allmänhetens intresse och kärlek för sportgrenen ifråga har ökat kraftigt under de senaste åren.

(12)

Världsmästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar) är av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, särskilt på grund av att det är fråga om italienska deltagare, och evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(13)

Öppningsaftonen då operasäsongen inleds på La Scala i Milano är av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Italien och fungerar som katalysator för den kulturella identiteten.

(14)

Nyårskonserten på teater La Fenice i Venedig är av särskilt och allmänt intresse i Italien och intresserar personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang, har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Italien, fungerar som katalysator för den kulturella identiteten, och evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

(15)

De åtgärder som anmälts av Italien framstår därför som tillräckligt proportionerliga för att motivera ett undantag från den i artikel 56 i EUF-fördraget angivna grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av kriteriet att det är i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(16)

De italienska åtgärderna är förenliga med EU:s konkurrensregler eftersom definitionen av vilka programföretag som är godkända för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier (täckningskrav) som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för evenemangen. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri tv och betal-tv.

(17)

Italiens åtgärder kan dessutom betraktas som proportionerliga på grundval av följande faktorer. För det första innebär det faktum att kravet på att de godkända programföretagen ska täcka en viss andel av befolkningen har sänkts från 90 % till 80 % att åtgärderna blir mer proportionerliga eftersom fler programföretag kan komma i fråga. För det andra har det införts en frivillig tvistlösningsmekanism för eventuella tvister mellan programföretagen rörande de tekniska arrangemangen i samband med sändningarna och erläggandet av en skälig avgift för underlicenser för exklusiva sändningsrättigheter. För det tredje kommer de italienska åtgärderna inte att träda i kraft förrän den 1 september 2012 för att säkra att eventuella pågående förhandlingar inte påverkas negativt. Avslutningsvis bör nämnas att Italiens åtgärder också innehåller bestämmelser som syftar till att säkra att det vidtas lämpliga åtgärder för underlicensiering av rättigheterna till godkända programföretag i de fall då rättigheterna till ett av de förtecknade evenemangen har förvärvats av ett icke-godkänt programföretag och bestämmelser för den händelse det inte finns några godkända köpare till rättigheterna till de aktuella evenemangen, för att säkra att ett icke-godkänt programföretag kan utöva rättigheter i ett sådant fall då evenemanget annars inte skulle sändas.

(18)

Kommissionen har underrättat de övriga medlemsstaterna om de åtgärder som Italien har för avsikt att vidta och lade fram resultaten av kontrollen vid mötet i den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Kommittén antog ett positivt yttrande vid mötet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   De åtgärder som Italien avser att vidta i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU och som Italien den 21 september 2011 anmälde till kommissionen i enlighet med artikel 14.2 i direktiv 2010/13/EU är förenliga med unionslagstiftningen.

2.   De åtgärder som vidtas av Italien kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning så snart de antagits på nationell nivå och anmälts till kommissionen. Härigenom säkerställs det offentliggörande som avses i artikel 14.2 i direktiv 2010/13/EU.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Vice ordförande


(1)  EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/475/EG av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Italien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EUT L 180, 10.7.2007, s. 5).


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

Åtgärder vidtagna av Italien som ska offentliggöras i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU fastställs i följande utdrag ur kommunikationsmyndighetens beslut nr 131/12/CONS av den 15 mars 2012:


”HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikeln

1.   Härmed antar myndigheten förteckningarna över evenemang av särskilt samhällsintresse som ska sändas på okodade kanaler i enlighet med artikel 32b i den konsoliderade texten om radio och audivisuella medietjänster, så som de anges i bilagorna A och B; dessa förteckningar utgör integrerade delar av detta beslut.

2.   Detta beslut träder i kraft den 1 september 2012 och ska offentliggöras i Republiken Italiens officiella tidning och på myndighetens webbplats samt, endast för bilaga A, i Europeiska unionens officiella tidning.

Rom den 15 mars 2011 (1)

Corrado CALABRÒ

Ordförande

Nicola D’ANGELO

Kommissionens rapportör

Antonio MARTUSCIELLO

Kommissionens rapportör

Vidimeras

Roberto VIOLA

Generalsekreteraren

KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN

(Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni)

”BILAGA A TILL BESLUT nr 131/12/CONS AV DEN 15 MARS 2012

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILT SAMHÄLLSVIKTIGA EVENEMANG SOM SKA SÄNDAS PÅ FRIA TV-KANALER

(Text av betydelse för gemenskapen)

Artikel 1

Evenemang av stor betydelse för samhället

1.   Detta beslut avser tv-sändning av evenemang som anses särskilt viktiga för samhället.

2.   I denna förteckning används följande definitioner:

A.

Med evenemang av särskild vikt för samhället avses ett evenemang som kan, men inte måste, vara ett idrottsevenemang och som uppfyller minst två av följande fyra kriterier:

a)

Evenemanget och resultaten från evenemanget ska vara av särskilt och allmänt intresse i Italien och intressera personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang.

b)

Evenemanget ska vara välkänt av allmänheten, vara av särskild kulturell betydelse och stärka Italiens kulturella identitet.

c)

Evenemanget ska inbegripa ett nationellt lag som tävlar i en särskild idrottsgren i en internationell tävling.

d)

Evenemanget ska av tradition ha sänts i fri tv och haft höga tittarsiffror i Italien.

B.

Med godkänt programföretag avses ett tv-företag som omfattas av italiensk lagstiftning och som kan säkerställa att minst 80 % av den italienska allmänheten kan följa de aktuella evenemangen på fria tv-kanaler utan extra kostnader.

Artikel 2

Förteckning över evenemang och villkor för sändningsrättigheterna

1.   Myndigheten har utarbetat följande förteckningar över evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället och som programföretag som omfattas av italiensk lag inte får sända exklusivt och krypterat. Syftet är att göra det möjligt för en väsentlig del (mer än 80 %) av den italienska allmänheten att följa dem på fria tv-kanaler utan extra kostnader:

a)

De olympiska sommar- och vinterspelen.

b)

Finalen i fotbolls-VM och det italienska fotbollslandslagets samtliga matcher.

c)

Finalen i fotbolls-EM och det italienska fotbollslandslagets samtliga matcher.

d)

Det italienska fotbollslandslagets hemma- och bortamatcher i officiella mästerskap.

e)

Finalen och semifinalen i Champions' League och Europaligan om ett italienskt lag deltar.

f)

Cykelloppet Giro d'Italia.

g)

De italienska Formel 1-tävlingarna.

h)

De italienska MotoGP-tävlingarna.

i)

Finaler och semifinaler i världsmästerskapen i basket, vattenpolo, volleyboll och rugby om ett italienskt lag deltar.

j)

Rugbymatcher inom Six Nations om ett italienskt lag deltar

k)

Finaler och semifinaler i Davis Cup och Fed Cup om det italienska tennislandslaget deltar och finaler och semifinaler i de italienska öppna mästerskapen om italienska spelare deltar.

l)

Världsmästerskapen i cykelroadracing.

m)

Den italienska musikfestivalen i San Remo.

n)

Öppningsaftonen då operasäsongen inleds på La Scala i Milano.

o)

Nyårskonserten på teater La Fenice i Venedig.

2.   Evenemangen i punkterna 1 b och 1 c ovan ska direktsändas i sin helhet. För andra evenemang gäller att programföretagen får välja formerna för den okrypterade sändningen, antingen direktsändning av hela evenemanget eller delar av det eller inspelning av hela evenemanget eller delar av det.

3.   Om sändningsrättigheterna för ett eller flera av de evenemang som avses i punkt 1 har förvärvats av ett annat programföretag än ett godkänt programföretag ska detta, i rimlig tid i förväg, på sin webbplats offentliggöra ett erbjudande om överlåtelse på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande marknadsvillkor av rättigheterna så att evenemanget i fråga kan sändas på de villkor som avses i punkt 1 och ska samtidigt meddela detta till myndigheten.

4.   Om inget godkänt programföretag lämnar anbud eller om de anbud som inkommer inte är baserade på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande marknadsvillkor får programföretaget som innehar sändningsrättigheterna utnyttja dessa, genom undantag från villkoren i punkt 1.

5.   Myndigheten förbehåller sig rätten att efter en lämplig tidsperiod fatta beslut om ändring av förteckningen i punkt 1 och av villkoren i punkt 2.

Artikel 3

Tvistlösning

1.   Vid en eventuell tvist mellan programföretag rörande sändningen av ett evenemang enligt förteckningen i artikel 2.1, särskilt vad gäller de tekniska arrangemangen i samband med sändningen och erläggandet av en skälig avgift för underlicenser för exklusiva sändningsrättigheter, ska de förfaranden tillämpas som anges i bilagan till beslut nr 352/08/CONS, varvid den befogenhet som tilldelas kommittén för infrastrukturer och nätverk (Commissione per le infrastrutture e le reti) ska anses vara tilldelad styrelsen och termen direktoratet ska anses avse direktoratet för mediatjänster (Direzioni servizi media) och termen direktör ska anses avse direktören för direktoratet för mediatjänster.”


(1)  Tryckfel. Datumet ska vara den 15 mars 2012, som i den version som offentliggjorts i Italiens officiella tidning – Serie generale – nr 92 av den 19 april 2012.


17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/62


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 16 juli 2012

om erkännande av att systemet ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” har visat sig uppfylla hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

(2012/395/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (1), särskilt artikel 18.6,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (2), ändrat genom direktiv 2009/30/EG (3), särskilt artikel 7c.6,

efter samråd med den rådgivande kommitté som inrättats enligt artikel 25.2 i direktiv 2009/28/EG, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Bestämmelserna i artiklarna 7b och 7c samt i bilaga IV till direktiv 98/70/EG motsvarar bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 samt i bilaga V till direktiv 2009/28/EG.

(2)

I de fall biodrivmedel och flytande biobränslen ska beaktas för de ändamål som avses i artikel 17.1 a, b och c i direktiv 2009/28/EG bör medlemsstaterna kräva att de ekonomiska aktörerna visar att biodrivmedlen och biobränslena uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.2–17.5 i direktiv 2009/28/EG.

(3)

I skäl 76 i direktiv 2009/28/EG anges att man bör undvika att industrin belastas orimligt hårt, och frivilliga system kan bidra till att skapa effektiva lösningar för att visa att dessa hållbarhetskriterier uppfylls.

(4)

Kommissionen får besluta att ett frivilligt nationellt eller internationellt system visar att biodrivmedelsleveranser uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 17.3–17.5 i direktiv 2009/28/EG eller att ett frivilligt nationellt eller internationellt system för att mäta minskningar av växthusgasutsläpp innehåller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i detta direktiv.

(5)

Kommissionen får erkänna ett sådant frivilligt system för en period på fem år.

(6)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis eller uppgifter som har erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som anges i erkännandebeslutet, bör en medlemsstat inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis på överensstämmelse med hållbarhetskriterierna.

(7)

”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” lämnades in till kommissionen den 4 april 2012 med en begäran om erkännande. Detta system gäller spannmål, oljeväxtfrön och sockerbetor producerade i Förenade kungariket fram till den första leveransplatsen för dessa grödor. Det erkända systemet bör göras tillgängligt vid den öppenhetsplattform som inrättats genom direktiv 2009/28/EG. Kommissionen bör beakta överväganden om kommersiell känslighet och kan besluta att endast delvis offentliggöra systemet.

(8)

I en utvärdering av ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” fann man att systemet i tillräcklig grad uppfyllde hållbarhetskriterierna i artikel 7b.3, 4 och 5 i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG, och att det fram till den första leveransplatsen för dessa grödor innefattade en massbalansmetod i enlighet med kraven i artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG. Systemet uppfyller inte artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG och artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG men ger exakta uppgifter om två nödvändiga element enligt artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG och artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG, särskilt avseende det geografiska område grödorna kommer ifrån och de årliga utsläppen till följd av förändringar av kollagret orsakade av förändrad markanvändning. En liten procentandel av medlemmarna i systemet uppfyller inte hållbarhetskriterierna för delar av sin mark. I sin databas för medlemskontroll online visar systemet om medlemmarnas marker helt eller delvis uppfyller villkoren och om sändningar överensstämmer med hållbarhetskriterierna i passet för grödor som kan skördas med skördetröska (”combinable crops passport”), även kallat skördedeklaration (”post-harvest declaration”).

(9)

Vid utvärderingen av ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” konstaterades det att systemet uppfyller adekvata krav på pålitlighet, insyn och oberoende granskning.

(10)

Eventuella övriga hållbarhetsfaktorer som omfattas av ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” är inte del av detta besluts övervägande. Dessa ytterligare hållbarhetsfaktorer krävs inte för att styrka överensstämmelse med hållbarhetskraven i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme”, för vilket en begäran om erkännande lämnades in till kommissionen den 4 april 2012, visar genom sitt pass för grödor som kan skördas med skördetröska (”combinable crops passport”) att leveranser av spannmål, oljefrön och sockerbetor uppfyller hållbarhetskriterierna såsom de fastställts i artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG och artiklarna 7b.3, 7b.4 och 7b.5 i direktiv 98/70/EG. Systemet innehåller också tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG vad gäller de årliga utsläpp från förändringar av kollager till följd av förändrad markanvändning (e l ) som avses i punkt 1 i del C i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och punkt 1 i del C i bilaga V till direktiv 2009/28/EG, och systemet visar att utsläppen är lika med noll, samt vad gäller det geografiska område som avses i punkt 6 i del C i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och punkt 6 i del C i bilaga V till direktiv 2009/28/EG.

Det frivilliga systemet ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” får användas fram till den första leveransplatsen för de berörda sändningarna för att visa överensstämmelse med artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG.

Artikel 2

Beslutet gäller i fem år från och med den dag det träder i kraft. Om systemet, efter antagandet av detta beslut, innehållsmässigt ändras på ett sådant sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska förändringarna snarast anmälas till kommissionen. Kommissionen ska utvärdera de anmälda förändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad uppfyller de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

Om det tydligt har visats att systemet inte har tillämpat delar som anses vara avgörande för detta beslut, och om dessa delar har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt, kan kommissionen upphäva detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

17.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/64


BESLUT AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–PLO

av den 17 februari 2012

om inrättande av sex underkommittéer och om upphävande av beslut nr 1/2008 av gemensamma kommittén EU–PLO

(2012/396/EU)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan (1) (nedan kallat interimsavtalet om associering), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 66 i interimsavtalet om associering får andra kommitéer (nedan kallade underkommittéer) inrättas för att biträda gemensamma kommittén EU–PLO med utförandet av dess uppgifter.

(2)

Genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken och dess handlingsplaner inom en rad olika sektorer kräver att nya underkommittéer inrättas.

(3)

Interimsavtalet om associering har nått ett nytt skede i genomförandet mot bakgrund av den europeiska grannskapspolitiken och utvecklingen i området.

(4)

Den palestinska myndigheten har begärt att antalet underkommittéer ska ökas.

(5)

Beslut nr 1/2008 av gemensamma kommittén EG–PLO bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De sex underkommittéer till gemensamma kommittén EU–PLO som förtecknas i bilaga I inrättas härmed.

Deras arbetsordningar som återfinns i bilaga II antas härmed.

Gemensamma kommittén EU–PLO ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att underkommittéerna ska fungera ordentligt. Den får dessutom besluta att inrätta grupper eller att avskaffa befintliga grupper.

Artikel 2

Beslut nr 1/2008 av gemensamma kommittén EG–PLO upphävs.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2012.

På gemensamma kommittén EU–PLO:s vägnar

H. MINGARELLI

Ordförande


(1)  EGT L 187, 16.7.1997, s. 3.


BILAGA I

UNDERKOMMITTÉER TILL GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–PLO

1.

Underkommittén ”Mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen”

2.

Underkommittén ”Sociala frågor och hälsofrågor”

3.

Underkommittén ”Forskning, innovation, informationssamhället, den audiovisuella sektorn och medierna, utbildning samt kultur”

4.

Underkommittén ”Ekonomiska och finansiella frågor”

5.

Underkommittén ”Handel och inre marknad, industri, jordbruk och fiske samt tullfrågor”

6.

Underkommittén ”Energi, transport, klimatförändring, miljö och vatten”


BILAGA II

1.   Arbetsordning för underkommittén ”Mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Mänskliga rättigheter.

b)

Goda styrelseformer.

c)

Rättsstatsprincipen.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inte annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.

2.   Arbetsordning för underkommittén ”Sociala frågor och hälsofrågor”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Sysselsättning och social utveckling.

b)

Folkhälsa.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.

3.   Arbetsordning för underkommittén ”Forskning, innovation, informationssamhället, den audiovisuella sektorn och medierna, utbildning samt kultur”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Utbildning och yrkesutbildning.

b)

Kultur.

c)

Ungdomsfrågor.

d)

Informationssamhället samt audiovisuell politik och mediepolitik.

e)

Vetenskap och teknik.

f)

Forskning och utveckling.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.

4.   Arbetsordning för underkommittén ”Ekonomiska och finansiella frågor”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Ekonomisk ansvarighet och sund förvaltning av offentliga finanser.

b)

Ekonomisk reform och ekonomisk utveckling.

c)

Statistik.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.

5.   Arbetsordning för underkommittén ”Handel och inre marknad, industri, jordbruk och fiske samt tullfrågor”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Handelsrelaterade frågor.

b)

Jordbruk och fiske.

c)

Sanitära och fytosanitära frågor.

d)

Investeringar.

e)

Marknads- och lagstiftningsreformer.

f)

Industri samt små och medelstora företag.

g)

Tullfrågor.

h)

Beskattning.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.

6.   Arbetsordning för underkommittén ”Energi, transport, klimatförändring, miljö och vatten”

1.   Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och företrädare för den palestinska myndigheten. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av parterna.

2.   Funktion

Underkommittén ska arbeta under gemensamma kommitténs överinseende och rapportera till gemensamma kommittén efter varje möte. Underkommittén ska inte ha befogenhet att fatta beslut, men får lämna förslag till gemensamma kommittén.

3.   Diskussionsämnen

Underkommittén ska diskutera genomförandet av interimsavtalet om associering och den anknytande handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken på de nedan angivna områdena, och ska utvärdera framstegen när det gäller de mål och åtgärder som har fastställts och överenskommits inom ramen för handlingsplanen.

I förekommande fall ska underkommittén diskutera samarbete i frågor som rör offentlig förvaltning. I detta sammanhang ska underkommittén undersöka problem som kan uppstå på de nedan angivna områdena och föreslå eventuella åtgärder:

a)

Energi.

b)

Transport.

c)

Klimatförändring.

d)

Miljöfrågor.

e)

Vattenfrågor.

Denna förteckning är inte uttömmande, utan andra områden, även områden av övergripande natur, får läggas till av gemensamma kommittén.

Ett underkommittémöte får behandla frågor som rör ett av, flera av eller alla de ovan angivna områdena.

4.   Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska unionen och en tjänsteman från den palestinska myndigheten ska tillsammans fungera som underkommitténs ständiga sekreterare.

Samtliga meddelanden som rör underkommittén ska lämnas till sekreterarna.

5.   Möten

Underkommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver. Ett möte får sammankallas på grundval av en begäran från endera partens ordförande som via den berörda partens ständiga sekreterare ska vidarebefordras till den andra parten. Den andra partens ständiga sekreterare ska svara inom 15 arbetsdagar efter det att begäran om möte i underkommittén mottagits.

I särskilt brådskande fall får underkommittén sammankallas med kortare varsel, om parterna är överens om detta. Varje begäran om sammankallande av ett möte ska göras skriftligen.

Varje möte i underkommittén ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna har kommit överens om.

Mötena ska sammankallas av ordförandepartens ständiga sekterterare efter samråd med ordföranden. Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

Om parterna är överens om detta, får underkommittén bjuda in experter till sina möten för att höra dem i särskilda frågor.

6.   Dagordning för mötena

Begäran om att en punkt ska föras upp på underkommitténs dagordning ska lämnas till de ständiga sekreterarna.

Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter om vilka de ständiga sekreterarna mottagit en begäran senast 15 dagar före mötet. Styrkande handlingar ska ha inkommit till parterna senast sju dagar före mötet. För att beakta brådskande frågor får dessa tidsfrister förkortas, om parterna är överens om detta.

Dagordningen ska antas av underkommittén i början av varje möte.

7.   Protokoll

De båda ständiga sekreterarna ska efter varje möte upprätta och godkänna mötesprotokollet. De ska överlämna en kopia av protokollet, inklusive underkommitténs förslag, till gemensamma kommitténs sekreterare och ordförande.

8.   Offentlighet

Om inget annat beslutas ska underkommitténs möten inte vara offentliga.