ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.177.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 177

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
7 juli 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 602/2012/EU av den 4 juli 2012 om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/364/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 juni 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 603/2012 av den 30 april 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 604/2012 av den 3 juli 2012 om förbud mot fiske efter sej i VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 605/2012 av den 4 juli 2012 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W, och i Medelhavet med fällor som är registrerade i Spanien

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 606/2012 av 4 juli 2012 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45°W samt i Medelhavet med fällor och långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 608/2012 av den 6 juli 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja ( 1 )

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 609/2012 av den 6 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/20/EU av den 6 juli 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet ( 1 )

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BESLUT

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 602/2012/EU

av den 4 juli 2012

om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Sedan Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) inrättades 1991 har banken bistått länder i Central- och Östeuropa vid övergången till öppna marknadsekonomier och främjandet av privata initiativ och privat företagande. EBRD:s geografiska verksamhetsområde bör utvidgas till att omfatta södra och östra Medelhavsområdet i syfte att främja liknande syften. Mot bakgrund av den ekonomiska och den politiska situationen i länderna i södra och östra Medelhavsområdet, har EBRD utvecklat en strategi med olika faser för verksamheten som kommer att beakta regionens särdrag.

(2)

Enligt den rapport som direktionen lämnat till styrelsen om den geografiska utvidgningen av EBRD:s verksamhetsområde till södra och östra Medelhavsområdet, omfattar södra och östra Medelhavsområdet länder med en kustlinje mot Medelhavet samt Jordanien, som är nära integrerat i den regionen.

(3)

Till följd av händelseutvecklingen 2011 i södra och östra Medelhavsområdet lade kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik den 8 mars 2011 fram ett gemensamt meddelande med titeln "Partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet" för att uttrycka unionens starka politiska och ekonomiska stöd till regionen. Det gemensamma meddelandet inbegrep möjligheten att utvidga EBRD:s mandat till att omfatta länderna i det södra grannskapsområdet i syfte att dra nytta av EBRD:s erfarenheter från de senaste 20 åren. Detta gemensamma meddelande fick brett stöd av Europeiska rådet den 24 och 25 mars 2011. I sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen, uppmanade Europaparlamentet EBRD att ändra sina stadgar så att banken kan delta i processen för finansiellt stöd.

(4)

I maj 2011 inrättade G8-ledarna Deauville-partnerskapet för att hjälpa länderna i södra och östra Medelhavsområdet med övergången till fria, demokratiska och toleranta samhällen, och uppmanade EBDR att utvidga sitt geografiska verksamhetsområde för att kunna bidra med sina erfarenheter och hjälpa dessa länder att införa principerna för flerpartidemokrati, pluralism och marknadsekonomi.

(5)

Utvidgningen av EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet speglar unionens och det internationella samfundets stöd till de förhoppningar som den arabiska våren väckt om en övergång för länder i denna region till marknadsekonomier och pluralistiska demokratiska samhällen.

(6)

Med hänsyn till de bräckliga ekonomierna i EBRD:s nya verksamhetsländer och den sociala ojämlikheten, som var en av orsakerna till oroligheterna under den arabiska våren, bör unionens företrädare i EBRD:s styrande organ uppmuntra EBRD att inte bara rikta in sig på att utveckla den privata sektorn, utan även på att genom sin finansiering bidra till att nå social rättvisa och miljömässigt hållbara samhällen, i enlighet med millennieutvecklingsmålen och artiklarna 3.5 och 21 i fördraget om Europeiska unionen. Unionens företrädare i EBRD:s styrande organ bör i synnerhet uppmuntra EBRD:s bidrag till övergången till energisnåla, socialt inkluderande och öppna marknadsekonomier, med beaktande av situationen med avseende på såväl sociala aspekter och fattigdom som medborgerliga och mänskliga rättigheter.

(7)

Genom resolutionerna 137 och 138, som antogs den 30 september 2011, röstade EBRD:s styrelse för de nödvändiga ändringarna av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (avtalet), vilket gör det möjligt att utvidga EBRD:s geografiska verksamhetsområde till att omfatta södra och östra Medelhavsområdet, samtidigt som den vidhöll sitt åtagande gentemot befintliga verksamhetsländer. Alla EU:s styrelseledamöter i EBRD, inbegripet den styrelseledamot som företräder unionen, röstade för dessa ändringar.

(8)

I resolution 134, som antogs den 21 maj 2011, framhöll EBRD:s styrelse att den planerade utvidgningen av bankens mandat bör genomföras utan ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna.

(9)

I enlighet med artikel 56 i avtalet ska EBRD:s styrelse fråga samtliga medlemmar om de godkänner de föreslagna ändringarna.

(10)

Unionens företrädare i EBRD:s styrande organ bör göra sitt yttersta för att uppmuntra EBRD att övervaka verksamheten noga, särskilt i länder där det saknas politiskt ansvarstagande, där medborgerliga och mänskliga rättigheter kränks och där korruptionen är utbredd. Dessutom bör unionens företrädare i EBRD:s styrande organ göra sitt yttersta för att säkerställa att de principer om ansvarsfull bankpraxis, insyn och bedrägeribekämpning som åberopas i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1219/2011/EU av den 16 november 2011 om Europeiska unionens tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av beslutet att utöka detta kapital (2) beaktas i samband med EBRD:s verksamhet i de nya verksamhetsländerna.

(11)

Unionens företrädare i EBRD:s styrande organ bör uppmuntra EBRD att i samband med sin verksamhet i södra och östra Medelhavsområdet fortsätta sitt nära samarbete med unionen och med det civila samhället, samt ytterligare utveckla ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken och andra europeiska och internationella offentliga finansinstitut, för att dra nytta fullt ut av respektive fördelar. EBRD bör också undvika att dubblera verksamheten vid de andra offentliga finansinstituten.

(12)

Innan EBRD godkänner ett möjligt nytt verksamhetsland bör banken göra en noggrann teknisk bedömning av de ekonomiska och politiska förhållandena i det berörda landet, bl.a. en bedömning av om landet har tagit ställning för de principer som behandlas i artikel 1 i avtalet beträffande flerpartidemokrati, pluralism och marknadsekonomi, en bedömning av luckor i övergångsprocessen, samt en översyn av de insatser som andra internationella finansinstitut gör i landet och på vilka prioriterade områden EBRD kan dra störst nytta av sina unika kunskaper och sin kompetens. Vid diskussionerna om dessa bedömningar bör unionens företrädare i EBRD:s styrande organ uppmuntra banken att fullt ut beakta unionens synpunkter.

(13)

I den rapport som kommissionen i enlighet med beslut nr 1219/2011/EU kommer att lägga fram i slutet av den fjärde översynen av kapitalresurserna för perioden 2011–2015, bör kommissionen beakta utvidgningen av EBRD:s verksamhet i södra och östra Medelhavsområdet.

(14)

Med hänsyn till det bidrag EBRD har lämnat för att stödja övergången till välfungerande, hållbara och moderna marknadsekonomier i möjliga verksamhetsländer i södra och östra Medelhavsområdet, bör unionens företrädare i EBRD:s styrande organ uppmana EBRD att varje år rapportera om sina resultat och genomföra en heltäckande bedömning av sin inverkan på byggandet av sådana ekonomier före femårsöversynen av det egna kapitalet.

(15)

Ändringarna i avtalet bör därför godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringarna av artiklarna 1 och 18 i avtalet, varigenom det geografiska verksamhetsområdet för EBRD utvidgas, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till ändringarna återges för kännedom i bilagan.

Artikel 2

Den ledamot av EBRD:s styrelse som företräder unionen ska på unionens vägnar meddela EBRD att ändringarna har godkänts.

Artikel 3

Som en del av den årliga rapporten till Europaparlamentet ska den ledamot i EBRD:s styrelse som företräder unionen också rapportera om EBRD:s verksamhet i södra och östra Medelhavsområdet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 4 juli 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 juni 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 26 juni 2012.

(2)  EUT L 313, 26.11.2011, s. 1.


BILAGA

ÄNDRINGAR AV AVTALET OM UPPRÄTTANDE AV EUROPEISKA BANKEN FÖR ÅTERUPPBYGGNAD OCH UTVECKLING

Artikel 1 i avtalet om upprättande av banken ska ändras så att den ges följande lydelse (ny text kursiverad):

”Artikel 1

Syfte

Syftet med banken ska vara att genom att bidra till ekonomisk utveckling och återuppbyggnad kunna gynna övergången till öppna marknadsorienterade ekonomier, och att främja privata initiativ och företagaranda i de central- och östeuropeiska länderna som bekänner sig till och som tillämpar principerna för demokratiskt flerpartisystem, pluralism och marknadsekonomi. Bankens verksamhet ska även omfatta Mongoliet och medlemsländer i södra och östra Medelhavsområdet på samma villkor, vilket fastställts av banken efter beslut med minst två tredjedels majoritet av styrelseledamöterna representerande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal. Alla hänvisningar i detta avtal och dess bilagor till ”de central- och östeuropeiska länderna”, ”central- och östeuropeiska länder”, ”mottagarland (eller mottagarländer)” eller ”mottagande medlemsland (eller mottagande medlemsländer)” ska därför anses hänvisa även till Mongoliet och till vart och ett av dessa länder i södra och östra Medelhavsområdet.”

Artikel 18 i avtalet om upprättande av banken ska ändras så att den ges följande lydelse (ny text kursiverad):

”Artikel 18

Särskilda fonder

i)

Banken kan åta sig förvaltningen av särskilda fonder som är avsedda att tjäna bankens syfte och som faller inom ramen för dess uppgifter i mottagarländer och möjliga mottagarländer. Hela kostnaden för förvaltningen av varje sådan särskild fond ska belasta fonden i fråga.

ii)

Vid tillämpningen av led i får styrelsen, på begäran av en medlem som inte är ett mottagarland, besluta att denna medlem uppfyller kraven för ett möjligt mottagarland under en sådan begränsad period och på villkor som förefaller tillrådliga. Sådana beslut ska fattas genom beslut av styrelsen med minst två tredjedels majoritet representerande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal.

iii)

Ett beslut om att en medlem ska vara ett möjligt mottagarland kan endast fattas om denna medlem uppfyller kraven för att bli ett mottagarland. Dessa krav anges i artikel 1 i detta avtal, i dess lydelse vid tidpunkten för beslutet eller vid ikraftträdandet av en ändring som redan har godkänts av styrelsen vid tidpunkten för ett sådant beslut.

iv)

Om ett möjligt mottagarland inte har blivit ett mottagarland vid utgången av den period som avses i led ii, ska banken skyndsamt upphöra med all särskild verksamhet i det landet, utom sådan verksamhet som har samband med föreskrivet realiserande, bibehållande och bevarande av tillgångarna i den särskilda fonden och med avvecklingen av dess förpliktelser i samband med någon av dessa processer.

2.   Särskilda fonder som banken åtagit sig att förvalta kan användas i mottagarländer och möjliga mottagarländer på ett sådant sätt och på sådana villkor som är förenliga med bankens syfte och uppgifter, med andra tillämpliga bestämmelser i detta avtal och med det eller de avtal som gäller sådana fonder.

3.   Banken ska anta sådana regler och bestämmelser som kan erfordras för upprättandet, förvaltningen och användningen av varje särskild fond. Sådana regler och bestämmelser ska vara förenliga med bestämmelserna i detta avtal med undantag för de bestämmelser som uttryckligen är tillämpliga endast på bankens ordinarie verksamhet.”


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/5


RÅDETS BESLUT

av den 25 juni 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

(2012/364/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 114.1 och 207.2 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (2) bör införlivas med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

I beslut nr 768/2008/EG fastställs gemensamma principer och referensbestämmelser för framtida lagstiftning om harmonisering av villkoren för saluföring av produkter. Beslutet utgör en referenstext för befintlig lagstiftning.

(5)

Genom förordning (EG) nr 764/2008 upphävs Europaparlamentets och rådets beslut nr 3052/95/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen (5), som är införlivat med EES-avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta förordning (EG) nr 764/2008.

(6)

Genom förordning (EG) nr 765/2008 upphävs rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (6), som är införlivad med EES-avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta förordning (EG) nr 765/2008.

(7)

Genom beslut nr 768/2008/EG upphävs rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (7), som är införlivat med avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta beslut nr 768/2008/EG.

(8)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 21.

(3)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(4)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

(5)  EGT L 321, 30.12.1995, s. 1.

(6)  EGT L 40, 17.2.1993, s. 1.

(7)  EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2012

av den …

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (1) bör införlivas med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

I beslut nr 768/2008/EG fastställs gemensamma principer och referensbestämmelser för framtida lagstiftning om harmonisering av villkoren för saluföring av produkter. Beslutet utgör en referenstext för befintlig lagstiftning.

(5)

Genom förordning (EG) nr 764/2008 upphävs Europaparlamentets och rådets beslut nr 3052/95/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen (4), som är införlivat med EES-avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta förordning (EG) nr 764/2008.

(6)

Genom förordning (EG) nr 765/2008 upphävs rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (5), som är införlivad med EES-avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta förordning (EG) nr 765/2008.

(7)

Genom beslut nr 768/2008/EG upphävs rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (6), som är införlivat med EES-avtalet. EES-avtalet bör därför ändras för att beakta beslut nr 768/2008/EG.

(8)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XIX i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 3b (rådets förordning (EEG) nr 339/93) ska ersättas med följande:

32008 R 0765: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Följande ska läggas till i slutet av artikel 4.2:

’Liechtenstein ska även kunna anlita det nationella ackrediteringsorganet i Schweiz när det gäller de produktsektorer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse med avseende på vilka EU:s krav bedömts vara likvärdiga med de schweiziska kraven enligt artikel 1.2 och 1.3 i det avtalet.’

b)

Produkter som exporteras från Liechtenstein till de andra avtalsslutande parterna får underkastas gränskontroll enligt artiklarna 27–29.”

2.

Texten i punkt 3d (rådets beslut 93/465/EEG) ska ersättas med följande:

32008 D 0768: Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).”

3.

Texten i punkt 3f (Europaparlamentets och rådets beslut nr 3052/95/EG) ska ersättas med följande:

32008 R 0764: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

Förordningen ska tillämpas endast på produkter som omfattas av artikel 8.3 i avtalet.

Förordningen ska inte gälla för Liechtenstein med avseende på produkter som omfattas av bilaga I, kapitlen XII och XXVII i bilaga II och protokoll 47 till avtalet, så länge Liechtenstein omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.”

4.

Följande ska läggas till i punkt 3h (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG):

”, ändrat genom

32008 R 0765: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 och beslut nr 768/2008/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den … under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (7).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den …

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 21.

(2)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

(4)  EGT L 321, 30.12.1995, s. 1.

(5)  EGT L 40, 17.2.1993, s. 1.

(6)  EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.

(7)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


FÖRORDNINGAR

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 603/2012

av den 30 april 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 (1), särskilt artikel 51 d, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1236/2010 införs i unionslagstiftningen bestämmelserna i den kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som fastställts genom en rekommendation antagen av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) vid dess årsmöte den 15 november 2006 och som senare ändrats genom flera rekommendationer vid årsmötena i november 2007, 2008 och 2009.

(2)

Vid sitt årsmöte i november 2011 antog NEAFC rekommendation 9:2012 om ändring av artikel 14 i planen rörande överföring av rapporter och meddelanden till NEAFC:s sekreterare.

(3)

Enligt artiklarna 12 och 15 i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, som godkänts genom rådets beslut 81/608/EEG (2), trädde den rekommendationen i kraft den 3 februari 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska följande punkt 1a införas efter punkt 1:

”1a   De rapporter som avses i artikel 9 kan annulleras genom en annulleringsrapport.

Om en rapport måste korrigeras ska den annulleras genom en annulleringsrapport. En ny, korrigerad rapport ska skickas efter annulleringsrapporten och inom de tidsfrister som anges i artikel 9.

Om flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll godtar annulleringen av en rapport ska detta meddelas NEAFC:s sekreterare.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 21.


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 604/2012

av den 3 juli 2012

om förbud mot fiske efter sej i VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

7/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

POK/56-14

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

Datum

12 juni 2012


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 605/2012

av den 4 juli 2012

om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W, och i Medelhavet med fällor som är registrerade i Spanien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken (1) efterlevs, särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser fastställs den mängd blåfenad tonfisk som under 2012 får fiskas i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (2) ska medlemsstaterna för fartyg på under 24 meter och för fällor meddela kommissionen de kvoter som tilldelats producentorganisationer eller grupper av fartyg som bedriver fiske med liknande redskap.

(3)

Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att garantera en långsiktigt bärkraftig fiskerinäring genom ett hållbart utnyttjande av de levande marina resurserna grundat på försiktighetsprincipen.

(4)

Om kommissionen på grundval av medlemsstaternas uppgifter och kommissionens egna uppgifter finner att de fiskemöjligheter som tilldelats unionen, en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater kan anses vara uttömda för ett eller flera redskap eller en eller flera flottor, ska den i enlighet med artikel 36.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 meddela de berörda medlemsstaterna detta och förbjuda fiskeverksamhet för det område, det redskap, det bestånd, den grupp av bestånd eller den flotta som berörs av denna fiskeverksamhet.

(5)

De uppgifter som kommissionen förfogar över visar att de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet, som tilldelats fällor som är registrerade i Spanien anses vara uttömda den 20 juni. Kommissionen har informerat Spanien om detta.

(6)

Den 7, 14 och 21 juni informerade Spanien kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de fyra fällor som under 2012 bedrivit fiske efter blåfenad tonfisk, med verkan från och med den 8 juni för två av fällorna, med verkan från och med den 14 juni för en fälla och med verkan från och med den 21 juni för den återstående fällan, vilket medfört ett förbud för all verksamhet från och med den 21 juni 2012 kl.14.00.

(7)

Utan att det påverkar Spaniens åtgärder som nämns ovan måste kommissionen bekräfta förbjudet mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet från och med den 21 juni med fällor som är registrerade i Spanien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W och i Medelhavet, med fällor som är registrerade i Spanien är förbjudet från och med senast den 21 juni 2012 kl. 14.00.

Det är också förbjudet att ombord förvara, placera i kassar för gödning eller odling, omlasta eller landa fisk ur detta bestånd som fångas av ovannämnda fällor från och med den dagen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

László ANDOR

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 606/2012

av 4 juli 2012

om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45°W samt i Medelhavet med fällor och långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser fastställs den mängd blåfenad tonfisk som under 2012 får fiskas i Atlanten, öster om longitud 45° W, och i Medelhavet.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (2) ska medlemsstaterna meddela kommissionen de individuella kvoter som tilldelats deras fartyg på över 24 meter, och för fångstfartyg på mindre än 24 meter och för fällor, åtminstone de kvoter som tilldelats producentorganisationer eller grupper av fartyg som bedriver fiske med liknande redskap.

(3)

Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att garantera en långsiktigt bärkraftig fiskerinäring genom ett hållbart utnyttjande av de levande akvatiska resurserna grundat på försiktighetsprincipen.

(4)

Om kommissionen på grundval av medlemsstaternas uppgifter och kommissionens egna uppgifter finner att de fiskemöjligheter som tilldelats Europeiska unionen, en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater kan anses vara uttömda för ett eller flera redskap eller en eller flera flottor, ska den i enlighet med artikel 36.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 meddela de berörda medlemsstaterna detta och förbjuda fiskeverksamhet för det område, det redskap, det bestånd, den grupp av bestånd eller den flotta som berörs av denna fiskeverksamhet.

(5)

De uppgifter som kommissionen förfogar över visar att de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk i Atlanten öster om 45°W och i Medelhavet, som tilldelats fällor och långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien kan anses vara uttömda.

(6)

Den 20 juni 2012 underrättade Italien kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de italienska fällor och långrevsfartyg som under 2012 bedrivit fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 20 juni 2012 kl. 13.00 för långrevsfartyg och med verkan från och med den 22 juni kl. 17.00 för fällor.

(7)

Utan att det påverkar ovannämnda åtgärder som vidtagits av Italien bör kommissionen bekräfta förbudet mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet från och med den 20 juni 2012 kl. 13.00 för långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien och från och med den 22 juni 2012 kl. 17.00 för fällor registrerade i Italien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W och i Medelhavet, med långrevsfartyg som för italiensk flagg eller är registrerade i Italien är förbjudet från och med den 20 juni 2012 kl. 13.00.

Det är också förbjudet att ombord förvara, placera i kassar för gödning eller odling, omlasta, överföra eller landa fisk ur detta bestånd som fångas av ovannämnda fartyg från och med den dagen.

Artikel 2

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W och i Medelhavet, med fällor som är registrerade i Italien är förbjudet från och med den 22 juni 2012 kl. 17.00.

Det är också förbjudet att ombord förvara, placera i kassar för gödning eller odling, omlasta, överföra eller landa fisk ur detta bestånd som fångas av ovannämnda fällor från och med den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

László ANDOR

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012

av den 6 juli 2012

om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (1), särskilt artiklarna 6.2 och 8.8, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 995/2010 åläggs verksamhetsutövare att tillämpa förfaranden och åtgärder (nedan kallade systemet för tillbörlig aktsamhet) för att minimera risken för att timmer från olaglig avverkning eller varor som härrör från timmer från olaglig avverkning släpps ut på den inre marknaden.

(2)

Man bör klargöra i vilka fall det krävs information om det fullständiga vetenskapliga namnet på trädarten, den subnationella region där timret avverkades och avverkningskoncession.

(3)

Man bör specificera hur ofta och på vilket sätt de behöriga myndigheterna ska kontrollera övervakningsorganisationer.

(4)

Skyddsnivån för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, framför allt i fråga om behandling av personuppgifter som erhållits i samband med kontroller, omfattas av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för systemet för tillbörlig aktsamhet och hur ofta och på vilket sätt övervakningsorganisationer ska kontrolleras.

Artikel 2

Tillämpning av systemet för tillbörlig aktsamhet

1.   Verksamhetsutövare ska tillämpa systemet för tillbörlig aktsamhet på varje specifik typ av timmer eller trävara som tillhandahålls av en viss leverantör inom en period på högst tolv månader, förutsatt att trädarterna, avverkningslandet eller avverkningsländerna eller, i tillämpliga fall, de subnationella avverkningsregionerna och avverkningskoncessionerna förblir oförändrade.

2.   Första stycket ska inte påverka verksamhetsutövarens skyldighet att upprätthålla åtgärder och förfaranden som ger tillgång till de uppgifter som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 om varje sändning av timmer och trävaror som släpps ut på marknaden av verksamhetsutövaren.

Artikel 3

Uppgifter om verksamhetsutövarens leveranser

1.   Information om verksamhetsutövarens leveranser av timmer eller trävaror som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

2.   Det fullständiga vetenskapliga namnet på de trädarter som avses i artikel 6.1 a första strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas om användningen av det vanliga namnet är tvetydigt.

3.   Information om den subnationella region som avses i artikel 6.1 a andra strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas där risken för olaglig avverkning varierar mellan subnationella regioner.

4.   Information om den avverkningskoncession som avses i artikel 6.1 a andra strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas där risken för olaglig avverkning varierar mellan koncessioner i ett land eller i en subnationell region.

Vid tillämpningen av första stycket ska ett arrangemang som ger rätt till avverkning av timmer inom ett visst område betraktas som en avverkningskoncession.

Artikel 4

Riskbedömning och riskreducering

Certifiering eller andra system kontrollerade av tredje part som avses i artikel 6.1 b andra stycket första strecksatsen och i artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 995/2010 får beaktas vid riskbedömning och riskreducerande förfaranden om de uppfyller följande kriterier:

a)

De har fastställt och gjort tillgängligt för tredjepartsanvändning ett allmänt tillgängligt kravsystem, som åtminstone ska omfatta alla relevanta krav i den tillämpliga lagstiftningen.

b)

De föreskriver att lämpliga kontroller, inbegripet fältbesök, görs av en tredje part med jämna mellanrum på högst tolv månader i syfte att kontrollera att tillämplig lagstiftning följs.

c)

De inbegriper metoder, kontrollerade av en tredje part, för att spåra timmer som avverkats i enlighet med tillämplig lagstiftning, och trävaror som härrör från sådant timmer, vid varje led i leveranskedjan innan sådant timmer eller sådana trävaror släpps ut på marknaden.

d)

De innefattar kontroller, kontrollerade av en tredje part, för att säkerställa att timmer eller trävaror av okänt ursprung, eller timmer eller trävaror som inte har avverkats i enlighet med tillämplig lagstiftning, inte kommer in i leveranskedjan.

Artikel 5

Verksamhetsutövarnas register

1.   Information om verksamhetsutövarens leveranser som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 och tillämpning av riskreducerande förfaranden ska dokumenteras i lämpliga register, vilka ska bevaras i fem år och göras tillgängliga för den behöriga myndighetens kontroller.

2.   När verksamhetsutövarna tillämpar system för tillbörlig aktsamhet ska de kunna visa hur den insamlade informationen har kontrollerats mot de riskkriterier som föreskrivs i artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 995/2010, hur ett beslut om riskreducerande åtgärder har fattats och hur verksamhetsutövaren har fastställt risknivån.

Artikel 6

Hur ofta och på vilket sätt övervakningsorganisationer ska kontrolleras

1.   De behöriga myndigheterna ska se till att de regelbundna kontroller som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 utförs minst en gång vartannat år.

2.   De kontroller som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 ska särskilt utföras i följande fall:

a)

Om en behörig myndighet, när den kontrollerar verksamhetsutövare, upptäcker brister vad gäller dessas effektivitet eller genomförande av det system för tillbörlig aktsamhet som inrättats av en övervakningsorganisation.

b)

Om kommissionen har underrättat de behöriga myndigheterna om att en övervakningsorganisation har genomgått senare ändringar enligt artikel 9.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (4).

3.   Kontroller ska utföras utan förvarning, utom i de fall då en förhandsanmälan till övervakningsorganisationen krävs för att kontrollerna ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

4.   De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller i enlighet med dokumenterade förfaranden.

5.   Behöriga myndigheter ska utföra kontroller för att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) nr 995/2010, vilka, särskilt och i tillämpliga fall, ska innefatta följande:

a)

Stickprov, inklusive fältbesök.

b)

Undersökning av övervakningsorganisationers handlingar och register.

c)

Intervjuer med övervakningsorganisationens ledning och personal.

d)

Intervjuer med verksamhetsutövare och handlare eller andra relevanta personer.

e)

Undersökning av verksamhetsutövares handlingar och register.

f)

Undersökning av leveransprover från verksamhetsutövare som använder den berörda övervakningsorganisationens system för tillbörlig aktsamhet.

Artikel 7

Rapporter om kontroller av övervakningsorganisationer

1.   De behöriga myndigheterna ska upprätta rapporter om enskilda kontroller som de har utfört, vilka ska innehålla en beskrivning av det förfarande och de tekniker som tillämpats samt resultat och slutsatser.

2.   De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla resultaten och slutsatserna av utkastet till rapport till den övervakningsorganisation som har genomgått en kontroll. Övervakningsorganisationen får lämna synpunkter till de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs av de behöriga myndigheterna.

3.   De behöriga myndigheterna ska utarbeta de rapporter som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 på grundval av rapporterna om enskilda kontroller.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 115, 27.4.2012, s 12.


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 608/2012

av den 6 juli 2012

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2 c, och

av följande skäl:

(1)

De verksamma ämnena denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja infördes i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) genom kommissionens direktiv 2008/127/EG (3) i enlighet med förfarandet i artikel 24b i kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 av den 3 december 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (4). Eftersom direktiv 91/414/EEG har ersatts av förordning (EG) nr 1107/2009 ska dessa ämnen anses ha blivit godkända enligt den förordningen och de förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (5).

(2)

I enlighet med artikel 25a i förordning (EG) nr 2229/2004 lade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) fram sina slutsatser för kommissionen om utkasten till granskningsrapporter för denatoniumbensoat (6) och metylnonylketon (7) den 2 december 2011 samt för växtoljor/grönmyntaolja (8) den 16 december 2011. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkasten till granskningsrapporter och myndighetens yttranden i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 1 juni 2012 i form av kommissionens granskningsrapport om denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja.

(3)

Myndigheten delgav anmälarna sina yttranden om denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja och kommissionen uppmanade dem att lämna synpunkter på granskningsrapporterna.

(4)

Det bekräftas att de verksamma ämnena denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja ska anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(5)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och i ljuset av nya vetenskapliga och tekniska rön är det nödvändigt att ändra villkoren för godkännande av denatoniumbensoat, metylnonylketon och växtoljor/grönmyntaolja. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter om metylnonylketon krävas in. Användningen av växtoljor/grönmyntaolja bör begränsas till behandling av potatis efter skörd.

(6)

Innan denna förordning börjar tillämpas bör medlemsstaterna, anmälarna och innehavarna av godkännanden för växtskyddsmedel medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av villkoren för godkännande.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikelnr 2483. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikelnr 2495. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikelnr 2541. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Rad 226 om det verksamma ämnet denatoniumbensoat ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”226

Denatoniumbensoat

CAS-nr 3734-33-6

CIPAC-nr 845

bensyldietyl[[2,6-xylylkarbamoyl]metyl]ammoniumbensoat

≥ 975g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller denatoniumbensoat för annat bruk än för bestrykning på träd med automatisk skogsbruksutrustning ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om denatoniumbensoat (SANCO/2607/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 1 juni 2012, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av personer som hanterar ämnet. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”

2.

Rad 238 om det verksamma ämnet metylnonylketon ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (2)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”238

Metylnonylketon

CAS-nr 112-12-9

CIPAC-nr 846

undekan-2-on

≥ 975g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metylnonylketon(SANCO/2619/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 1 juni 2012, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder. Kontakt med livsmedel och foder ska undvikas.

Anmälaren ska inkomma med bekräftande uppgifter om

a)

specifikationen av det material som testats i ekotoxikologiska studier och studier om toxicitet för däggdjur,

b)

specifikationen med stödjande uppgifter om satsen och validerade analysmetoder,

c)

en lämplig bedömning av omvandling, spridning och fördelning av metylnonylketon och potentiella omvandlingsprodukter i miljön,

d)

riskerna för vatten- och marklevande organismer.

Anmälaren ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med uppgifterna i leden a och b senast den 30 april 2013 och med uppgifterna i leden c och d senast den 31 december 2015.”

3.

Rad 243 om det verksamma ämnet växtoljor/grönmyntaolja ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (3)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”243

Växtoljor/grönmyntaolja

CAS-nr 8008-79-5

CIPAC-nr 908

grönmyntaolja

≥ 550 g/kg som (R)-karvon

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne för behandling av potatis efter skörd.

Medlemsstaterna ska se till att godkännandena innehåller föreskrifter om att varmdimning (hot fogging) uteslutande får utföras i professionella lagringsanläggningar. I dessa anläggningar ska de bästa tillgängliga metoderna användas för att förhindra utsläpp i miljön av produkten (fuktdimma) under lagring, transport, användning och bortskaffande av avfall.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i den ändrade granskningsrapporten om växtoljor/grönmyntaolja (SANCO/2624/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 1 juni 2012, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.

(2)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.

(3)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 609/2012

av den 6 juli 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

90,1

TR

54,0

UY

78,0

ZA

87,5

ZZ

77,4

0808 10 80

AR

188,8

BR

82,4

CA

169,1

CL

110,6

CN

123,6

NZ

132,4

US

130,2

UY

68,3

ZA

114,0

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

216,0

CL

123,4

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

116,9

ZZ

149,4

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

371,6

ZZ

371,6

0809 30

TR

191,8

ZZ

191,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/25


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/20/EU

av den 6 juli 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår flufenoxuron.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har flufenoxuron utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 8, träskyddsmedel, som definieras i bilaga V till det direktivet.

(3)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 17 mars 2009, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 22 september 2011.

(5)

Av utvärderingarna framgår att biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller flufenoxuron kan väntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Trots att flufenoxuron inte har godkänts på vissa andra områden där de användningsspecifika riskbedömningarna gav ett annat resultat (3) är det därför lämpligt att inkludera flufenoxuron för användning i produkttyp 8 i bilaga I till det direktivet.

(6)

Med tanke på egenskaperna hos flufenoxuron, som är ett långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) samt mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB) ämne i enlighet med kriterierna i bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (4), bör ämnet tas upp i bilaga I endast under tre år och bör genomgå en jämförande riskbedömning i enlighet med artikel 10.5 i i direktiv 98/8/EG innan upptagandet i bilaga I förnyas.

(7)

Riskbedömningen på unionsnivå av flufenoxuron som används i träskyddsmedel avsåg endast behandling av virke avsett att användas inomhus (användningsklasserna 1 och 2 enligt OECD:s definition (5)) eller utomhus ej övertäckt som inte är i kontakt med marken och som ständigt är utsatt för väder och vind, skyddat mot väder och vind men ofta utsatt för väta eller färskvatten (användningsklass 3 enligt OECD:s definition (6)), som inte kommer att användas i djurstallar eller komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Oacceptabla risker för miljön konstaterades för in situ-behandling av trä utomhus och i olika scenarier för användning utomhus av behandlat virke. Med tanke på egenskaperna hos flufenoxuron är det lämpligt att tillåta endast sådana användningar och exponeringsscenarier som på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsivå, och för vilka ingen oacceptabel risk konstaterats.

(8)

Mot bakgrund av de risker som har identifierats för människors hälsa vid industriell och yrkesmässig användning är det lämpligt att kräva att säkra driftsrutiner inrättas för produkter som godkänts för sådan användning, och att dessa produkter används tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, såvida det inte kan bevisas i ansökan om produktgodkännande att riskerna för industriella eller yrkesmässiga användare kan reduceras till en godtagbar nivå på andra sätt.

(9)

Med tanke på de risker som identifierats för mark och vatten bör det krävas att lämpliga riskbegränsande åtgärder vidtas för att skydda marken och vattnet, i synnerhet att nyligen behandlat virke lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag och att lakvatten från applicering av produkter som används som träskyddsmedel och som innehåller flufenoxuron kan samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

(10)

Bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter av produkttyp 8 på unionsmarknaden som innehåller det verksamma ämnet flufenoxuron behandlas likvärdigt, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(11)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG, så att medlemsstaterna och de berörda parterna kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven, och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12.1 c ii i direktiv 98/8/EG.

(12)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(13)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Den kommitté som inrättats genom artikel 28.1 i direktiv 98/8/EG har inte yttrat sig om de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv, och kommissionen lade därför fram ett förslag om åtgärderna för rådet och överlämnade det till Europaparlamentet. Rådet vidtog inga åtgärder inom den tvåmånadersperiod som föreskrivs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7), och kommissionen överlämnade därför förslaget till Europaparlamentet utan dröjsmål. Europaparlamentet motsatte sig inte åtgärden inom fyra månader efter överlämnandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 februari 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 942/2011 av den 22 september 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet flufenoxuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 246, 23.9.2011, s. 13), kommissionens beslut 2012/77/EU av den 9 februari 2012 om att inte ta upp flufenoxuron för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 38, 11.2.2012, s. 47).

(4)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  OECD:s dokumentserie om utsläppsscenarier, nr 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.

(6)  Ibid.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA

Följande post ska införas i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”57

Flufenoxuron

1-[4-(2-kloro-alfa, alfa,alfa-trifluoro-para-tolyloxi)-2-fluorofenyl]-3-(2,6-difluorobensoyl)urea

EG-nr: 417-680-3

CAS-nr: 101463-69-8

960 g/kg

1 februari 2014

31 januari 2016

31 januari 2017

8

Flufenoxuron ska genomgå en jämförande riskbedömning i enlighet med artikel 10.5 i i andra stycket i direktiv 98/8/EG innan dess upptagande i denna bilaga förnyas.

Riskbedömningen på EU-nivå avsåg behandling av virke som inte kommer att användas i djurstallar eller komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Produkterna ska inte godkännas för användningar eller exponeringsscenarier som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå.

Medlemsstaterna ska se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

1.

Produkterna ska endast användas för behandling av virke avsett för inomhusbruk.

2.

För produkter som är godkända för yrkesmässig eller industriell användning ska säkra driftsrutiner inrättas, och produkterna ska användas tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, såvida det inte kan bevisas i ansökan om produktgodkännande att riskerna för industriella användare eller yrkesanvändare kan reduceras till en acceptabel nivå på andra sätt.

3.

Lämpliga riskbegränsande åtgärder ska vidtas för att skydda mark och vatten. På etiketter eller säkerhetsdatablad (där sådana finns) för produkter som godkänts ska det särskilt anges att nyligen behandlat virke ska lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag så att direkt läckage till mark eller vatten förhindras och att lakvatten från appliceringen av produkten ska samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.”


(1)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns utvärderingsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats på http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm