ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.166.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 166

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
27 juni 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/338/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 april 2012 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 551/2012 av den 21 juni 2012 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

3

 

*

Rådets förordning (EU) nr 552/2012 av den 21 juni 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 553/2012 av den 19 juni 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 554/2012 av den 19 juni 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 556/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter av spinosad i eller på hallon ( 1 )

67

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 557/2012 av den 26 juni 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

81

 

 

BESLUT

 

 

2012/339/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2011 om det statliga stöd nr SA.26117 – C 2/10 (f.d. NN 62/09) som Grekland har genomfört till förmån för Alouminion tis Ellados AE [delgivet med nr K(2011) 4916]  ( 1 )

83

 

 

2012/340/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juni 2012 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG vad gäller fältbesiktningar under officiell övervakning för basutsäde och förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde [delgivet med nr C(2012) 4169]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/1


RÅDETS BESLUT

av den 23 april 2012

om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

(2012/338/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 november 1995 undertecknades Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (1) (nedan kallat Europa-Medelhavsavtalet).

(2)

Den 14 november 2005 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med vissa Medelhavsländer för att uppnå större liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter. Förhandlingarna med Israel slutfördes med framgång den 18 juli 2008. Resultaten av dessa förhandlingar återfinns i ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1 och 2, bilagan till protokoll nr 1, bilagan till protokoll nr 2 samt om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (2) (nedan kallat 2010 års avtal), som trädde i kraft den 1 januari 2010.

(3)

Efter ikraftträdandet av 2010 års avtal höll Europeiska kommissionen och Israel ett antal tekniska sammanträden avseende avtalets genomförande. Dessa möten visade att vissa tekniska ändringar var nödvändiga för att man skulle kunna uppfylla åtagandena i de tidigare avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Staten Israel som trädde i kraft år 2000 respektive 2006. Den 19 september 2011 slutförde kommissionen och Israel förhandlingarna om de nödvändiga tekniska ändringarna; dessa återfinns i ett nytt avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (nedan kallat avtalet).

(4)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid ett senare tillfälle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås (3).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 23 april 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.

(2)  EUT L 313, 28.11.2009, s. 83.

(3)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om ingående av avtalet.


FÖRORDNINGAR

27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 551/2012

av den 21 juni 2012

om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010 (1) inom vilka dessa varor kan importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats. Av samma skäl är det nödvändigt att från och med den 1 juli 2012 öppna en ny tullkvot för två produkter till nolltullsats för en lämplig volym.

(2)

De tidigare fastställda kvotvolymerna för de autonoma unionstullkvoterna med löpnummer 09.2638, 09.2814 och 09.2889 räcker inte till för att tillgodose de behov unionens industri har. De kvotvolymerna bör därför höjas med verkan från och med den 1 januari 2012.

(3)

Därtill bör produktbeskrivningen för den autonoma unionstullkvoten med löpnummer 09.2633 anpassas.

(4)

När det gäller kvoten med löpnummer 09.2767 ligger det dessutom inte längre i unionens intresse att fortsätta bevilja en tullkvot för andra halvåret 2012. Den kvoten bör därför stängas med verkan från och med den 1 juli 2012, och motsvarande textrad bör utgå ur bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.

(5)

Eftersom en del av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör få verkan från och med den 1 januari 2012 och andra från och med den 1 juli 2012 bör denna förordning tillämpas från och med samma dagar och bör träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

De rader med löpnumren 09.2644 och 09.2645 som anges i bilaga I till denna förordning ska införas.

2.

Textraderna för tullkvoterna med löpnummer 09.2638, 09.2814 och 09.2889 ska ersättas med de textrader som anges i bilaga II till denna förordning.

3.

Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2633 ska ersättas med den textrad som anges i bilaga I till denna förordning.

4.

Textraden för tullkvoten med löpnummer 09.2767 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Artikel 1.2 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2012.

På rådets vägnar

M. FREDERIKSEN

Ordförande


(1)  EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.


BILAGA I

De i artikel 1.1 och 1.3 avsedda tullkvoterna

Löpnummer

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat innehållande

minst 55 % men högst 78 % dimetylglutarat,

minst 10 % men högst 28 % dimetyladipat, och

högst 25 % dimetylsuccinat

1.7–31.12

7 500 ton

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7–31.12

650 ton

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrisk likriktare med en kapacitet på högst 1 kVA för användning vid tillverkning av apparater för hårborttagning (1)

1.1–31.12

4 500 000 st

0


(1)  För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) är uppfyllda.


BILAGA II

De i artikel 1.2 avsedda tullkvoterna

Löpnummer

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvot tullsats

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 64-19-7)

1.1–31.12

1 000 000 ton

0

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

1.1–31.12

25 000 ton

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid

1.1–31.12

3 000 ton

0


27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/7


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 552/2012

av den 21 juni 2012

om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det ligger i unionens intresse att fullständigt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett visst antal produkter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1344/2011 (1).

(2)

Sex produkter med Taric-nummer 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 och 8302420080, som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 bör utgå, eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att bibehålla upphävandet av Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.

(3)

Med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska marknadstrender måste varubeskrivningen av produkten med KN-nummer 2819 10 00 och produkterna med Taric-nummer 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 och 9401908010 i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ändras. Vidare bör de existerande Taric-numren 2009419270, 2009897992 och 8505199031 ändras. Dessutom anses det, för produkter med Taric-nummer 3904400091, nödvändigt med dubbel klassificering.

(4)

Dessa upphävanden, för vilka tekniska ändringar är nödvändiga, bör utgå ur förteckningen över upphävanden i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 och återinföras i samma förteckning med nya varubeskrivningar eller nya KN- eller Taric-nummer.

(5)

Mot bakgrund av att de är tillfälliga bör de upphävanden som anges i bilaga I ses över systematiskt, senast fem år efter det att de börjar gälla eller förnyas. Det bör också vara möjligt att när som helst avsluta ett upphävande, utifrån ett förslag som kommissionen lägger fram på grundval av en översyn som genomförs på kommissionens initiativ eller på begäran av en eller flera medlemsstater, om det inte längre är i unionens intresse att behålla ett upphävande eller om den tekniska produktutvecklingen, förändrade omständigheter eller ekonomiska marknadstrender motiverar detta.

(6)

Eftersom de upphävanden som fastställs i denna förordning bör få verkan från och med den 1 juli 2012 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och bör träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Förordning (EU) nr 1344/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Rader för de produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska införas.

2.

Raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2012.

På rådets vägnar

M. FREDERIKSEN

Ordförande


(1)  EUT L 349, 31.12.2011, s. 1.


BILAGA I

Produkter som avses i artikel 1.1

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Autonom tullsats

Datum för obligatorisk översyn

ex 2009 41 92

20

Ananassaft:

8 %

31.12.2015

ex 2009 41 99

70

som inte är gjord på koncentrat

av släktet Ananas

med ett Brixtal av minst 11 och högst 16

för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (1)

ex 2009 89 79

20

Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 67, i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

20

Vätejodid (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

2819 10 00

 

Kromtrioxid (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Dikromtrioxid för användning inom metallurgi (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2826 90 80

15

Litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

40

Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

15

Perfluoro(4-metyl-2-penten), (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Hexabromocyklododekan

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimetylhydrokinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2909 20 00

10

8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen], (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

80

Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2012

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 69 90

40

p-Bensokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

50

3’-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2013

ex 2916 12 00

50

2-Hydroxietylakrylat med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent (CAS RN 818-61-1)

0 %

31.12.2016

ex 2916 31 00

10

Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-kloro-4-(trifluorometyl)fenoxi]-2-nitrobensoat, (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

50

Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 49 85

10

Ornitinaspartat (INNM), (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2013

ex 2924 29 98

63

N-Etyl-2-(isopropyl)-5-metylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

13

Merkaptaminhydroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

18

1-Metyl-5-[3-metyl-4-[4-[(trifluorometyl)tio]fenoxi]fenyl]biuret, (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

18

Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Etyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

70

2,3-Dikloro-5-trifluorometylpyridin, (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinyl)metyl]indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

72

Triacetylganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

72

Dietylhexylbutamidtriazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

67

Kandesartanetylester (INNM), (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

43

Klopidogrelsyra, hydroklorid (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol – 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin (1:2), dihydrat, (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra – 1-[(R)-(4-klorofenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1), (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

10

Färgämne C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

15

Färgämne C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Färgämne C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

35

Färgämne C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

45

Färgämne C.I. Pigment Violet 27

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

20

Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016

ex 3205 00 00

20

Färgämne C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 19 00

10

Beredning innehållande (i viktprocent)

72 % (± 2 %) glimmer och

28 % (± 2 %) titandioxid

0 %

31.12.2016

ex 3801 90 00

10

Expanderbar grafit (CAS RN 90387-90-9 och CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

55

UV-stabilisator innehållande

2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triasin-2-yl)-5-(oktiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) och

antingen N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triasin (CAS RN 193098-40-7) eller

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triasin (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Ljusstabilisator bestående av grenade och linjära alkylestrar av 3-(2H-bensotriasolyl)-5-(1,1-di-metyletyl)-4-hydroxi-bensenpropansyra (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilisator för plastmaterial innehållande

2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-35-4),

2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-34-3) och

2-etylhexyl merkaptoacetat (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Ljusstabilisator innehållande

grenade och linjära alkylestrar av 3-(2H-bensotriasolyl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxibensenpropansyra (CAS RN 127519-17-9) och

1-metoxi-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

10

Katalysatorer bestående av kromtrioxid, dikromtrioxid eller metallorganiska kromföreningar på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm3/g

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

87

Katod, i rullar, för zink-luft-knappcellsbatterier (batterier för hörapparater) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8506 90 00

10

ex 3817 00 80

30

Blandningar av alkylnaftalener, modifierade med alifatiska kedjor, med en kedjelängd som varierar mellan 12 och 56 kolatomer

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

26

Vattendispersion, innehållande:

76 (± 0,5) viktprocent kiselkarbid (CAS RN 409-21-2)

4,6 (± 0,05) viktprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) och

2,4 (± 0,05) viktprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

31

Blandning innehållande:

minst 70 viktprocent men högst 80 viktprocent bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakat (CAS RN 41556-26-7) och

minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakat (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

32

Blandning av

basiskt zirkoniumkarbonat (CAS RN 57219-64-4) och

ceriumkarbonat (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Beredning innehållande

trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2),

dioktylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) och

trihexylfosfinoxid (CAS RN 597-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

60

Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis förestrade eller helt kemiskt modifierade, med en genomsnittlig molekylvikt (Mn) på högst 4 500, i fling- eller pulverform

0 %

31.12.2016

ex 3911 90 99

60

ex 3904 30 00

30

Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och vinylalkohol, innehållande

0 %

31.12.2013

ex 3904 40 00

91

minst 87 men högst 92 viktprocent vinylklorid,

minst 2 men högst 9 viktprocent vinylacetat och

minst 1 men högst 8 viktprocent vinylalkohol,

i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 a och b till kapitel 39, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3215 eller 8523 eller avsedda att användas vid tillverkning av beläggningar för sådana behållare och tillslutningsanordningar som används för livsmedel och drycker (1)

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-hydroxipoly(oxo-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Beredning innehållande

α-[3-[3-(2H-bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxipoly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-48-2) och

α-[3-[3-(2H-bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi]poly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016

ex 3912 20 11

10

Nitrocellulosa

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

80

Akrylband i rullar

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

83

självhäftande på båda sidor,

med en sammanlagd tjocklek av minst 0,04 mm men högst 1,25 mm,

med en sammanlagd bredd av minst 5 mm men högst 1 205 mm,

för användning vid tillverkning av produkter enligt 8521 och 8528 (1)

ex 3919 90 00

51

Biaxiellt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 μm men högst 90 μm, på ena sidan täckt med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

31.12.2013

ex 3919 90 00

85

Flerskiktsfilm av poly(metylmetakrylat) och metalliserade skikt av silver och koppar

med en minsta reflektans på 93,5 % enligt ASTM G173-03,

täckt på ena sidan med ett avtagbart polyetylenskikt,

täckt på den andra sidan med ett tryckkänsligt självhäftande akrylskikt och en silikonbehandlad polyesterliner

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Självhäftande genomsynlig film med en transmittans över 90 % och ett ljusdiffusionsvärde under 3 % (enligt ASTM D1003), bestående av flera skikt, inbegripet

ett självhäftande akrylskikt med en tjocklek av minst 20 μm men högst 70 μm,

ett polyuretanbaserat skikt med en tjocklek av minst 100 μm men högst 300 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 28

91

Poly(eten)film med ett grafiskt mönster, tryckt med bläck i de fyra grundfärgerna plus specialfärger på filmens ena sida och i en färg på den andra sidan. Det grafiska mönstret har dessutom följande egenskaper:

Mönstret är repetitivt och jämt fördelat över filmens hela längd.

Mönstret ser likadant ut från filmens framsida och baksida

0 %

31.12.2013

ex 3920 20 21

40

Folie av biaxiellt orienterad polypropylenfilm

med en tjocklek av högst 0,1 mm,

tryckt på båda sidor med specialbeläggning som möjliggör säkerhetstryck av sedlar

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

50

Folie av polypropen i form av en rulle

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 30

95

med en tjocklek av högst 30 μm,

med en bredd av högst 210 mm,

som uppfyller standarden ASTM D882,

för användning vid tillverkning av separatorer till litiumjonbatterier för fordon (1)

ex 3920 51 00

30

Biaxiellt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 μm men högst 90 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 91 00

93

Film och folier av polyetentereftalat, som kan vara metalliserade på den ena eller båda sidorna, eller laminerad film av polyetentereftalat, metalliserade enbart på utsidorna, med följande egenskaper:

En genomtränglighet för synligt ljus av minst 50 %.

På den ena eller båda sidorna belagda med ett skikt av poly(vinylbutyral) men inte överdragna med självhäftande beläggning eller andra material än poly(vinylbutyral).

En sammanlagd tjocklek av högst 0,2 mm utan poly(vinylbutyral), och poly(vinylbutyral) med en tjocklek av minst 0,2 mm.

För användning vid tillverkning av värmereflekterande laminerat glas eller laminerat prydnadsglas (1)

0 %

31.12.2013

ex 3921 90 90

10

Rullar av polymermetallaminat bestående av

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

50

ett skikt av poly(etylentereftalat),

ett skikt av aluminium,

ett skikt av polypropen,

med en bredd av högst 275 mm,

en total tjocklek av högst 165 μm, och

som uppfyller standarderna ASTM D1701-91 och ASTM D882-95A

för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon (1)

ex 3923 10 00

10

Fotomaskbehållare

bestående av antistatiska material eller blandade termoplaster med särskilda egenskaper i fråga om elektrostatisk urladdning (ESD) och avgasning,

med icke-porösa, nötningsbeständiga eller stöttåliga ytegenskaper,

försedd med ett specialutformat hållarsystem som skyddar fotomasken från ytskada eller kosmetisk skada och

med eller utan försegling,

av den typ som används vid fotolitografisk produktion för att innesluta fotomasker

0 %

31.12.2016

ex 3926 90 97

80

Delar av frontpaneler till bilradio

av akrylonitril-butadien-styren med eller utan polykarbonat,

belagd med ett kopparskikt, ett nickelskikt och ett kromskikt,

med en sammanlagd beläggningstjocklek av minst 5,54 μm men högst 22,3 μm

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

20

Bergbultar

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

29

som är en självgängande skruv,

med en längd som överstiger 300 mm

av en typ som används som stöd i gruvor

ex 7326 90 98

40

Tv-stativ med metallöverdel för montering och stabilisering av tv-apparat

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 92

60

ex 7410 11 00

10

Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

60

en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och

ex 8545 90 90

30

en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm,

för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon (1)

ex 7410 22 00

10

Plattor, skurna, av förnicklad kopparfolie med

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

70

en bredd av 70 mm (± 5 mm),

en tjocklek av 0,4 mm (± 0,2 mm),

en längd av högst 55 mm,

för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon (1)

ex 7607 11 90

40

Aluminiumfolie i rullar

med en renhetsgrad på 99,99 viktprocent,

med en tjocklek av minst 0,021 mm men inte mer än 0,2 mm,

med en bredd på 500 mm,

med ett 3 till 4 nm tjockt ytoxidskikt,

och med en kubisk textur som överstiger 95 %

0 %

31.12.2016

ex 7607 19 90

10

Plåt i form av rullar bestående av ett laminat av litium och mangan bundet till aluminium, med

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

80

en bredd av minst 595 mm men högst 605 mm, och

en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm,

för användning vid tillverkning av katoder till litiumjonbatterier för fordon (1)

ex 7616 99 90

70

Kopplingskomponenter för användning i tillverkningen av stjärtrotoraxlar till helikoptrar (1)

0 %

31.12.2016

ex 8482 80 00

10

ex 8803 30 00

40

ex 8108 90 30

40

Tråd av titanlegering innehållande

22 viktprocent (± 3 %) vanadin och

4 viktprocent (± 0,5 %) aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

70

Band av titanlegering, innehållande

15 viktprocent (± 1 %) vanadin

3 viktprocent (± 0,5 %) krom

3 viktprocent (± 0,5 %) tenn och

3 viktprocent (± 0,5 %) aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Plåt, band och folier av titanlegering, innehållande

minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent aluminium och

minst 0,25 men högst 0,6 viktprocent kisel

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

80

Plåt, band och folier av kallvalsad titanlegering, innehållande högst

0,25 viktprocent järn,

0,20 viktprocent syre,

0,08 viktprocent kol,

0,03 viktprocent kväve och

0,013 viktprocent väte

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 90

20

Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering

0 %

31.12.2016

ex 9003 90 00

10

ex 8113 00 20

10

Kermeter i blockform, innehållande minst 60 viktprocent aluminium och minst 5 viktprocent borkarbid

0 %

31.12.2016

ex 8409 91 00

10

Avgasgrenrör som uppfyller normen DIN EN 13835, med eller utan turbinhus, med fyra insugskanaler, för användning i tillverkningen av avgasgrenrör som böjs, fräses, borras och/eller bearbetas på andra sätt (1)

0 %

31.12.2016

ex 8409 99 00

20

 

 

 

ex 8414 59 80

40

Tvärströmsfläkt med

0 %

31.12.2016

ex 8414 90 00

60

en höjd på minst 575 mm (± 1,0 mm), men högst 850 mm (± 1,0 mm),

en diameter på 95 mm (± 0,6 mm) eller 102 mm (± 0,6 mm),

och av ett antistatiskt, antibakteriellt och värmetåligt material bestående av 30 % glasfiberförstärkt plast som tål en värme på åtminstone 70 °C (± 5 °C),

för användning vid tillverkning av luftkonditioneringsapparater av splittyp (inomhusenheter) (1)

ex 8501 31 00

60

Borstlös likströmsmotor med motursrotation med

en inspänning på minst 264 V men inte mer än 391 V,

en ytterdiameter på minst 81 mm (± 2,5 mm) men inte mer än 150 mm (± 0,8 mm),

en uteffekt på maximalt 125 W,

lindningsisolering i klass E eller B,

för användning vid tillverkning av luftkonditioneringsapparater av splittyp (inomhus- eller utomhusenheter) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8504 40 82

40

Kretskort med en brygglikriktarkrets och andra aktiva och passiva komponenter

med två utgångsanslutningar

med två ingångsanslutningar som är tillgängliga och användbara parallellt

som kan växla mellan upplyst och avbländat driftläge

med en ingångsspänning på 40 V (+ 25 % – 15 %) eller 42 V (+ 25 % – 15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 30 V (± 4 V) i avbländat driftläge, eller

med en ingångsspänning på 230 V (+ 20 % – 15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 160 V (± 15 %) i avbländat driftläge, eller

med en ingångsspänning på 120 V (15 % – 35 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 60 V (± 20 %) i avbländat driftläge

med en ingångsström som når 80 % av sitt nominella värde inom 20 ms

med en ingångsfrekvens på 45 Hz eller mer, dock högst 65 Hz för 42 V och 230 V, och 45–70 Hz för 120 V-versioner

med en högsta översläng för ingångsströmmen på högst 250 % av ingångsströmmen

med en period på högst 100 ms för ingångsströmmens översläng

med en undersläng för ingångsströmmen på minst 50 % av ingångsströmmen

med en period på högst 20 ms för ingångsströmmens undersläng

med en utgångsström som kan förinställas

med en utgångsström som når 90 % av sitt nominella förinställda värde inom 50 ms

med en utgångsström som når noll inom 30 ms efter bortfall av ingångsspänningen

med angivelse om feltillstånd vid utebliven belastning eller för hög belastning (funktion för uttjänt produkt)

0 %

31.12.2012

ex 8505 11 00

31

Permanentmagneter med en remanens på 455 mT (± 15 mT)

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

40

Neodym-ferro-ringar med en yttre diameter av högst 13 mm, och en inre diameter av högst 9 mm

0 %

31.12.2013

ex 8507 60 00

65

Cylindriska litiumjonceller med

3,5 V DC till 3,8 V DC,

300 mAh till 900 mAh, och

en diameter på 10,0 mm till 14,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

75

Rektangulära litiumjonackumulatorer med

metallhölje,

en längd på 173 mm (± 0,15 mm),

en bredd på 21 mm (± 0,1 mm),

en höjd på 91 mm (± 0,15 mm),

en nominell spänning på 3,3 V, och

en nominell kapacitet på minst 21 Ah

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 92

50

Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8528

med ett diagonalmått på skärmbilden av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm,

med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet,

med CAN-kontrollenhet (Controller area network) med LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) och CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollenhet (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt,

i ett hölje med eller utan kylelement på höljets baksida,

utan signalbehandlingsmodul,

för tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8708 80 99

10

Kolvstång för stötdämpare som används i fordons upphängningssystem med

en diameter på den bredaste punkten av minst 12,4 mm men högst 28 mm

en längd av minst 236,5 mm men högst 563,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Förformade rotoraxlar till helikoptrar

med cirkulärt tvärsnitt

med en längd av minst 1 249,68 mm men högst 1 496,06 mm

med en yttre diameter av minst 81,356 mm men högst 82,2198 mm

formade i båda ändar till en yttre diameter av minst 63,8683 mm men högst 66,802 mm

värmebehandlade enligt standarderna MIL-H-6088, AMS 2770 eller AMS 2772

0 %

31.12.2016

ex 9001 10 90

30

Optiska polymerfibrer med

en kärna av polymetylmetakrylat,

en mantel av fluorerad polymer,

en diameter av högst 3,0 mm, och

en längd av mer än 150 m

av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfiberkablar

0 %

31.12.2016

ex 9401 90 80

10

Spärrhjul av en typ som används vid tillverkningen av fällbara bilsäten

0 %

31.12.2015


(1)  Tullbefrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA II

Produkter som avses i artikel 1.2

KN-nummer

Taric

2009 41 92

70

2009 41 99

70

2009 89 79

92

2819 10 00

 

2914 19 90

40

2914 39 00

20

2914 70 00

50

2918 30 00

50

2922 49 85

10

3206 11 00

20

3815 19 90

10

3815 12 00

20

3815 12 00

30

3904 40 00

91

3919 90 00

51

3920 10 28

91

3920 51 00

30

3920 91 00

93

8302 42 00

80

8505 19 90

31

8529 90 92

50

9401 90 80

10


27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 553/2012

av den 19 juni 2012

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En ogängad artikel av stål, annat än rostfritt stål, med sexkantigt huvud, en draghållfasthet på 1 040 MPa och måtten 160 mm (längd), 32 mm (huvudets storlek) och 16 mm (skafttjocklek).

Artikeln ska bearbetas ytterligare till en färdig vara enligt nr 7318, efter anmälan till tullen.

7318 15 89

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 7318, 7318 15 och 7318 15 89.

Eftersom artikeln inte är färdigarbetad till användbart skick, har ungefärligen samma utformning som den färdiga artikeln och endast kan användas för tillverkningen av den färdiga artikeln enligt nr 7318, anses den vara en inte färdigarbetad vara i den mening som avses i allmän tolkningsregel 2 a, dvs. ett ämne (se även FAHS allmän tolkningsregel 2 a II och FAHS nr 7318, del A femte stycket.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, dvs. dess utformning, sexkantshuvud och draghållfasthet anses den vara en inte färdigarbetad vara enligt KN-nr 7318 15 89.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nr 7318 15 89.


27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 554/2012

av den 19 juni 2012

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En dekorationskvist bestående av konstgjorda blommor (julstjärnor), blad och frukter (barrträdskvistar och bär). Varan är tillverkad av reliefmönstrat textilmaterial, plast och en metalltråd.

Varan ska användas som ljusmanschett. Den tillhandahålls utan ljus och ljushållare.

 (1) Se bild.

6702 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6702 och 6702 90 00.

Kvisten ska inte betraktas som en prydnadsartikel för högtider enligt nr 9505, eftersom den inte uteslutande är utformad, tillverkad och erkänd som en sådan artikel. Den har inga tryck, dekorationer, symboler eller inskriptioner och är därför inte avsedd att användas vid någon särskild högtid (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 9505).

Klassificering enligt nr 9505 som en prydnadsartikel för högtider är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6702 90 00 som en artikel tillverkad av konstgjorda blommor, blad eller frukter av annat material.

Image


(1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


27.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 555/2012

av den 22 juni 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam grund för systematisk sammanställning av unionsstatistik över betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(2)

Uppgiftskraven och definitionerna i förordning (EG) nr 184/2005 måste uppdateras med beaktande av ekonomiska och tekniska förändringar, så att de anpassas till internationella standarder med allmänna regler för sammanställning av statistik över betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från betalningsbalanskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till förordning (EG) nr 184/2005 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 5, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA

BILAGA I

Tabell 1

Månadsvis betalningsbalans

Tidsfrist:

kalenderdagar efter referensperiodens slut

Periodicitet:

månadsvis

Första referensperioden:

april 2014


 

Kredit

Debet

Balans

1.   Bytesbalansen

Varor

Geo 3

Geo 3

 

Tjänster

Geo 3

Geo 3

 

Primära inkomster

Löner

Geo 3

Geo 3

 

Avkastning på kapital

 

 

 

Direkta investeringar

 

 

 

Eget kapital

Geo 3

Geo 3

 

varav: återinvesterade vinstmedel efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Skuldinstrument

Geo 3

Geo 3

 

Portföljinvesteringar

 

 

 

Aktier och andelar i värdepappersfonder

Geo 3

Geo 1

 

Räntebärande värdepapper

Geo 3

Geo 1

 

Övriga investeringar

Geo 3

Geo 3

 

varav: ränta

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Valutareserv

Geo 3

Geo 3

 

varav: ränta

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Övriga primära inkomster

Geo 3

Geo 3

 

Sekundära inkomster

Geo 3

Geo 3

 

2.   Kapitalbalans

Kapitalbalans

Geo 3

Geo 3

 

 

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoskuldsättning

Netto

3.   Finansiell balans

Direkta investeringar

Eget kapital efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Skuldinstrument efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portföljinvesteringar

Aktier och andelar i värdepappersfonder

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter emitterande (sektor 1)

Geo 2 (1)

 

 

Räntebärande värdepapper

 

 

 

Kortfristiga

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

 

 

Långfristiga

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter emitterande (sektor 1)

Geo 2 (1)

 

 

Finansiella derivat (som inte ingår i valutareserven) och personaloptioner

 

 

Geo 2 (1)

Övriga investeringar

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

varav: sedlar, mynt och inlåning

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Valutareserv

Monetärt guld

 

 

 

Investeringsguld

Geo 1 (1)

 

 

Ej fördelade guldkonton

Geo 1 (1)

 

 

Särskilda dragningsrätter (SDR)

Geo 1 (1)

 

 

Reservposition i Internationella valutafonden (IMF)

Geo 1 (1)

 

 

Övriga valutareserver

 

 

 

Sedlar, mynt och inlåning

 

 

 

Fordringar på monetära myndigheter, IMF och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

Geo 1 (1)

 

 

Fordringar på andra enheter (banker)

Geo 1 (1)

 

 

Värdepapper

 

 

 

Räntebärande värdepapper

 

 

 

Kortfristiga

Geo 1 (1)

 

 

Långfristiga

Geo 1 (1)

 

 

Aktier och andelar i värdepappersfonder

Geo 1 (1)

 

 

Finansiella derivat (netto)

Geo 1 (1)

 

 

Övriga fordringar

Geo 1 (1)

 

 

Tabell 2

Kvartalsvis betalningsbalans och utlandsställning

Periodicitet:

kvartalsvis

Första referensperioden:

första kvartalet 2014

Tidsfrist:

T+85 åren 2014–2016, T+82 åren 2017–2018  (3) och T+80 från och med 2019  (3)

 

Kredit

Debet

Balans

A.   Bytesbalansen

Varor

Geo 4

Geo 4

 

Allmänna handelsvaror på betalningsbalansbasis

Geo 3

Geo 3

 

Nettoexport av varor inom ramen för merchanting

Geo 3

 

 

Varor som förvärvats inom ramen för merchanting (negativ kreditpost)

Geo 3

 

 

Varor som sålts inom ramen för merchanting

Geo 3

 

 

Icke-monetärt guld

Geo 3

Geo 3

 

Justering för branding – handel med kvasitransiterade varor

Geo 4

Geo 4

 

Tjänster

Geo 4

Geo 4

 

Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra

Geo 4

Geo 4

 

Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 4

Geo 4

 

Transport

Geo 4

Geo 4

 

Resor

Geo 4

Geo 4

 

Bygg och anläggning

Geo 4

Geo 4

 

Försäkrings- och pensionstjänster

Geo 4

Geo 4

 

Finansiella tjänster

Geo 4

Geo 4

 

Explicit avgiftsbelagda tjänster och andra finansiella tjänster

Geo 3

Geo 3

 

Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 4

Geo 4

 

Tele-, data- och informationstjänster

Geo 4

Geo 4

 

Övriga affärstjänster

Geo 4

Geo 4

 

Forskning och utveckling

Geo 3

Geo 3

 

Yrkes- och ledningskonsulttjänster

Geo 3

Geo 3

 

Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster

Geo 3

Geo 3

 

Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster

Geo 4

Geo 4

 

Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 4

Geo 4

 

Primära inkomster

Löner

Geo 4

Geo 4

 

Avkastning på kapital

Avkastning på direkta investeringar

Eget kapital

Geo 4

Geo 4

 

Utdelningar och ägaruttag från kvasibolag

 

 

 

I direktinvesteringsföretag

Geo 3

Geo 3

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellan systerföretag

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Återinvesterade vinstmedel

Geo 4

Geo 4

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Skuldinstrument

Geo 4

Geo 4

 

I direktinvesteringsföretag

Geo 3

Geo 3

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellan systerföretag

Geo 3

Geo 3

 

varav: ränta

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Avkastning på portföljinvesteringar

Aktier och andelar i värdepappersfonder

Geo 4

Geo 1

 

Aktier

 

 

 

Utdelning

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Andelar i värdepappersfonder

 

 

 

Utdelning

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Återinvesterade vinstmedel

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Räntebärande värdepapper

 

 

 

Kortfristiga

Geo 4

Geo 1

 

Ränta

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Långfristiga

Geo 4

Geo 1

 

Ränta

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Avkastning på övriga investeringar

Geo 4

Geo 4

 

Ägaruttag från kvasibolag

Geo 3

Geo 3

 

Ränta

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

varav: ränta på särskilda dragningsrätter (SDR)

 

Geo 1

 

varav: ränta före FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Avkastning på kapital hänförlig till försäkrings- och förmånstagare i försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Avkastning på valutareserv

Geo 3

 

 

varav: ränta

Geo 3

 

 

Övriga primära inkomster

Geo 4

Geo 4

 

Offentlig sektor

Geo 3

Geo 3

 

Skatter på produktion och import

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Produktskatter

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Övriga produktionsskatter

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Subventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Produktsubventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Övriga produktionssubventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Arrenden

Geo 3

Geo 3

 

Övriga sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Skatter på produktion och import

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Produktskatter

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Övriga produktionsskatter

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Subventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Produktsubventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Övriga produktionssubventioner

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Arrenden

Geo 3

Geo 3

 

Sekundära inkomster

Geo 4

Geo 4

 

Offentlig sektor

Geo 3

Geo 3

 

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

Geo 3

Geo 3

 

Sociala avgifter

Geo 3

Geo 3

 

Sociala förmåner

Geo 3

Geo 3

 

Löpande internationell samverkan (D74)

Geo 3

Geo 3

 

varav: gentemot unionens institutioner (med undantag för ECB)

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Diverse löpande transfereringar (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Moms- och BNI-relaterade avgifter till unionens egna medel (D76)

Unionens institutioner

Unionens institutioner

 

Övriga sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

Geo 3

Geo 3

 

Sociala avgifter

Geo 3

Geo 3

 

Sociala förmåner

Geo 3

Geo 3

 

Skadeförsäkringspremier, netto

Geo 3

Geo 3

 

Skadeförsäkringsfordringar

Geo 3

Geo 3

 

Diverse löpande transfereringar (D75)

Geo 3

Geo 3

 

varav: personliga transfereringar (mellan inhemska och utländska hushåll)

Geo 3

Geo 3

 

varav: överföringar från arbetstagare

Geo 4

Geo 4

 

Justering för förändringar i pensionsrättigheter

Geo 3

Geo 3

 

B.   Kapitalbalans

Kapitalbalans

Geo 4

Geo 4

 

Förvärv/avyttring av icke-producerade, icke-finansiella tillgångar, brutto

Geo 3

Geo 3

 

Kapitaltransfereringar

Geo 3

Geo 3

 

Offentlig sektor

Geo 3

Geo 3

 

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

 

Investeringsbidrag

Geo 3

Geo 3

 

Andra kapitaltransfereringar

Geo 3

Geo 3

 

varav: efterskänkande av skuld

Geo 3

Geo 3

 

Övriga sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

 

Investeringsbidrag

Geo 3

Geo 3

 

Andra kapitaltransfereringar

Geo 3

Geo 3

 

varav: efterskänkande av skuld

Geo 3

Geo 3

 


 

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoskuldsättning

Netto

C.   Finansiell balans

Finansiell balans

Geo 1

Geo 1

 

Direkta investeringar

Geo 4

Geo 4

 

Eget kapital

Geo 4

Geo 4

 

Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

 

 

 

I direktinvesteringsföretag

Geo 3

Geo 3

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellan systerföretag

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Övrigt (t.ex. fastigheter)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Återinvesterade vinstmedel

Geo 4

Geo 4

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Skuldinstrument

Geo 4

Geo 4

 

I direktinvesteringsföretag

Geo 3

Geo 3

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellan systerföretag

Geo 3

Geo 3

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Portföljinvesteringar

Geo 4

Geo 1

 

Aktier och andelar i värdepappersfonder

Geo 4

Geo 1

 

Aktier

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

 

 

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

 

 

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

 

 

Andelar i värdepappersfonder

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

varav: återinvesterade vinstmedel

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

varav: återinvesterade vinstmedel

Geo 2 (2)

 

 

Räntebärande värdepapper

 

 

 

Kortfristiga

Geo 4

Geo 1

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Långfristiga

Geo 4

Geo 1

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Finansiella derivat (som inte utgör reserver) och personaloptioner

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

 

 

Geo 3

Övriga investeringar

Geo 4

Geo 4

 

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 4

Geo 4

 

Andra ägarandelar

Geo 3

Geo 3

 

Sedlar, mynt och inlåning

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Långfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Lån

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Långfristiga

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3

Geo 3

 

Handelskrediter och förskott

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Långfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Långfristiga

Geo 3

Geo 3

 

Särskilda dragningsrätter

 

Geo 1

 

Valutareserv

Geo 3

 

 

D.   Balansposter

Varu- och tjänstebalans

 

 

Geo 4

Bytesbalans

 

 

Geo 1

Nettoutlåning (+) / nettoinlåning (–) (bytes- och kapitalbalans)

 

 

Geo 1

Nettoutlåning (+) / nettoinlåning (–) (finansiell balans)

 

 

Geo 1

Restpost

 

 

Geo 1


 

Tillgångar

Skulder

 

Ställningsvärden

Omvärderingar på grund av växelkursförändringar

Omvärderingar på grund av andra prisförändringar

Ställningsvärden

Omvärderingar på grund av växelkursförändringar

Omvärderingar på grund av andra prisförändringar

E.   Utlandsställning

Finansiell balans

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

Direkta investeringar

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Eget kapital

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

I direktinvesteringsföretag

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Mellan systerföretag

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Övrigt (t.ex. fastigheter)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Skuldinstrument

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

I direktinvesteringsföretag

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Mellan systerföretag

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Portföljinvesteringar

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Aktier och andelar i värdepappersfonder

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Aktier

 

 

 

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 1 (5)

 

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

Börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Icke-börsnoterade

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Andelar i värdepappersfonder

 

 

 

 

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Räntebärande värdepapper

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Efter valuta:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

US-dollar

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Övriga valutor

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Långfristiga

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Med förfallodag inom högst ett år

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Med förfallodag om ett år eller mer

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Efter emitterande motpartssektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Med förfallodag inom högst ett år

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Med förfallodag om ett år eller mer

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Efter valuta:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

US-dollar

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Övriga valutor

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Finansiella derivat (som inte utgör reserver) och personaloptioner

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Övriga investeringar

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 1)

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Andra ägarandelar

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Sedlar, mynt och inlåning

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Långfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Lån

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3 (4), IMF

 

 

Geo 3 (4), IMF

 

 

Långfristiga

Geo 3 (4), IMF

 

 

Geo 3 (4), IMF

 

 

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Handelskrediter och förskott

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Långfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

 

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

Efter inhemsk sektor (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Långfristiga

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Särskilda dragningsrätter

 

 

 

Geo 1

Geo 1 (2)

 

Tabell 3

Internationell handel med tjänster

Tidsfrist:

T + 9 månader

Periodicitet:

årlig

Första referensperioden:

2013


 

Kredit

Debet

Balans

Löner

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personliga transfereringar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Överföringar från arbetstagare

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TJÄNSTER

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Sjötransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran till sjöss

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran till sjöss

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Flygtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran med flyg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran med flyg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga transporter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ytterligare uppdelning av övriga transporter

Rymdtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Järnvägstransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran med järnväg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran med järnväg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vägtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran på väg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran på väg

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport på inre vattenvägar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personbefordran på inre vattenvägar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsbefordran på inre vattenvägar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transporter i rörsystem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Överföring av el

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga stödtjänster till transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Postbefordran och kurirtjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Resor

Affärsresor

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Säsongsarbetares, gränsarbetares och andra korttidsarbetandes köp av varor och tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Privatresor

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Hälsorelaterade utgifter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Utbildningsrelaterade utgifter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Byggverksamhet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Byggverksamhet i utlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Försäkrings- och pensionstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktförsäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Livförsäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Fraktförsäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrig direktförsäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Återförsäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stödtjänster till försäkring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensionstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tjänster för standardiserade garantisystem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finansiella tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Explicit avgiftsbelagda tjänster och andra finansiella tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tele-, data- och informationstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Teletjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Datatjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informationstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nyhetsförmedling

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga informationstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga affärstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Forskning och utveckling

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Systematiskt arbete för att öka kunskapsmängden

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Försäljning av rättigheter med ursprung i FoU

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övrigt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Yrkes- och ledningskonsulttjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridiska tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklam, marknads- och opinionsundersökning

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel samt övriga affärstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arkitekt- och ingenjörstjänster samt vetenskapliga och andra tekniska tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arkitekttjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ingenjörstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vetenskapliga och andra tekniska tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Avfallshantering och rening samt jordbruk och utvinning av mineral

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: avfallshantering och rening

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Operationell leasing

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tjänster i samband med varuhandel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personliga tjänster, kultur och rekreation

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovisuella och närbesläktade tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andra personliga tjänster samt kultur- och rekreationstjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Hälso- och sjukvård

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Utbildning

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kulturarv och rekreation

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga personliga tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ambassader och konsulat

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Militära förband och myndigheter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Övriga offentliga varor och tjänster

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tabell 4

Direktinvesteringar, transaktioner (inklusive avkastning)

Tabell 4.1   Direktinvesteringar, finansiella transaktioner

Tidsfrist:

T+9 månader

Periodicitet

årlig

Första referensperioden

2013


 

Netto

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoskuldsättning

ALLA INHEMSKA ENHETER

Direktinvesteringar i utlandet – Transaktioner

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

 

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Transaktioner

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Återinvesterade vinstmedel

Geo 5

 

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG (SPE)

Direktinvesteringar i utlandet – Transaktioner  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Transaktioner  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabell 4.2   Avkastning på direkta investeringar

Tidsfrist:

T+9 månader

Periodicitet:

årlig

Första referensperioden:

2013


 

Balans

Kredit

Debet

ALLA INHEMSKA ENHETER

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

 

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Avkastning

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Återinvesterade vinstmedel

Geo 5

 

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG (SPE)

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabell 4.3 -   fördelning efter näringsgren och geografisk fördelning

Tidsfrist:

T+21 månader

Periodicitet:

årlig

Första referensperioden:

2013


 

Uppgiftsslag

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

Nace rev. 2

ALLA INHEMSKA ENHETER

Direktinvesteringar i utlandet

Netto

Geo 5

Nivå 1

Geo 4

Nivå 2

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Netto

Geo 5

Nivå 1

Geo 4

Nivå 2

Avkastning på direkta investeringar

Kredit, Debet, Balans

Geo 5

Nivå 1

Geo 4

Nivå 2

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG (SPE)

Direktinvesteringar i utlandet  (8)

Netto

Geo 5

Nivå 1

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin  (8)

Netto

Geo 5

Nivå 1

Avkastning på direkta investeringar  (8)

Kredit, Debet, Balans

Geo 5

Nivå 1

Tabell 5

Ställningsvärden för utländska direktinvesteringar

Tabell 5.1 –   Ställningsvärden för direktinvesteringar

Tidsfrist:

T+9 månader

Periodicitet:

årlig

Första referensperioden:

2013


 

Netto

Tillgångar

Skulder

ALLA INHEMSKA ENHETER

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet– Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

varav: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG (SPE)

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabell 5.2:   Ställningsvärden för direktinvesteringar: fördelning efter näringsgren och geografisk fördelning

Tidsfrist:

T+21 månader

Periodicitet:

årlig

Första referensperioden:

2013


 

Uppgiftsslag

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren Nace rev. 2

ALLA INHEMSKA ENHETER

Direktinvesteringar i utlandet

Nettopositioner

Geo 5

Nivå 1

Geo 4

Nivå 2

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Nettopositioner

Geo 5

Nivå 1

Geo 4

Nivå 2

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

Direktinvesteringar i utlandet

Nettopositioner

Geo 5

Nivå 1

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Nettopositioner

Geo 5

Nivå 1

Tabell 6

Nivåer för geografisk fördelning

GEO 1

GEO 2

GEO 3

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

 

Inom euroområdet

INOM EU

 

Utom euroområdet

UTOM EU

 

 

Inom euroområdet

 

 

Utom euroområdet


GEO 4

GEO 5

GEO 6

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

 

EUROPA

EUROPA

EU-medlemsstater som inte är med i euroområdet (9)

Belgien

Belgien

 

Bulgarien

Bulgarien

 

Tjeckien

Tjeckien

 

Danmark

Danmark

 

Tyskland

Tyskland

 

Estland

Estland

 

Irland

Irland

 

Grekland

Grekland

 

Spanien

Spanien

 

Frankrike

Frankrike

 

Italien

Italien

 

Cypern

Cypern

 

Lettland

Lettland

 

Litauen

Litauen

 

Luxemburg

Luxemburg

 

Ungern

Ungern

 

Malta

Malta

 

Nederländerna

Nederländerna

 

Österrike

Österrike

 

Polen

Polen

 

Portugal

Portugal

 

Rumänien

Rumänien

 

Slovenien

Slovenien

 

Slovakien

Slovakien

 

Finland

Finland

 

Sverige

Sverige

 

Förenade kungariket

Förenade kungariket

 

Island

Island

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norge

Norge

Schweiz

Schweiz

Schweiz

 

ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

 

 

Albanien

 

 

Andorra

 

 

Vitryssland

 

 

Bosnien och Hercegovina

 

Kroatien

Kroatien

 

 

Färöarna

 

 

Gibraltar

 

 

Guernsey

 

 

Heliga stolen (Vatikanstaten)

 

 

Isle of Man

 

 

Jersey

 

 

Makedonien, f.d. jugoslaviska republiken

 

 

Moldavien

 

 

Montenegro

Ryssland

Ryssland

Ryssland

 

 

Serbien

 

 

San Marino

 

Turkiet

Turkiet

 

 

Ukraina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

NORDAFRIKA

NORDAFRIKA

 

 

Algeriet

 

Egypten

Egypten

 

 

Libyen

 

Marocko

Marocko

 

 

Tunisien

 

ÖVRIGA AFRIKANSKA LÄNDER

ÖVRIGA AFRIKANSKA LÄNDER

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Kamerun

 

 

Kap Verde

 

 

Centralafrikanska republiken

 

 

Tchad

 

 

Komorerna

 

 

Kongo

 

 

Elfenbenskusten

 

 

Kongo, demokratiska republiken

 

 

Djibouti

 

 

Ekvatorialguinea

 

 

Eritrea

 

 

Etiopien

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghana

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagaskar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauretanien

 

 

Mauritius

 

 

Moçambique

 

 

Namibia

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Sydafrika

Sydafrika

 

 

Rwanda

 

 

Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha

 

 

São Tomé och Príncipe

 

 

Senegal

 

 

Seychellerna

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalia

 

 

Sudan

 

 

Sydsudan

 

 

Swaziland

 

 

Tanzania

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

NORDAMERIKANSKA LÄNDER

NORDAMERIKANSKA LÄNDER

Kanada

Kanada

Kanada

 

 

Grönland

Förenta staterna

Förenta staterna

Förenta staterna

 

CENTRALAMERIKANSKA LÄNDER

CENTRALAMERIKANSKA LÄNDER

 

 

Anguilla

 

 

Antigua och Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamas

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermuda

 

 

Bonaire, St. Eustatius och Saba

 

 

Brittiska Jungfruöarna

 

 

Caymanöarna

 

 

Costa Rica

 

 

Kuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominica

 

 

Dominikanska republiken

 

 

El Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamaica

 

Mexiko

Mexiko

 

 

Montserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

Saint Kitts och Nevis

 

 

Saint Lucia

 

 

Sint-Maarten

 

 

Saint Vincent och Grenadinerna

 

 

Trinidad och Tobago

 

 

Turks- och Caicosöarna

 

 

Amerikanska Jungfruöarna

 

SYDAMERIKANSKA LÄNDER

SYDAMERIKANSKA LÄNDER

 

Argentina

Argentina

 

 

Bolivia

Brasilien

Brasilien

Brasilien

 

Chile

Chile

 

 

Colombia

 

 

Ecuador

 

 

Falklandsöarna

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Peru

 

 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIEN

ASIEN

 

LÄNDER I MELLANÖSTERN

LÄNDER I MELLANÖSTERN

 

ARABLÄNDER VID PERSISKA VIKEN

ARABLÄNDER VID PERSISKA VIKEN

 

 

Bahrain

 

 

Irak

 

 

Kuwait

 

 

Oman

 

 

Qatar

 

 

Saudiarabien

 

 

Förenade Arabemiraten

 

 

Jemen

 

ANDRA LÄNDER I MELLANÖSTERN

ANDRA LÄNDER I MELLANÖSTERN

 

 

Armenien

 

 

Azerbajdzjan

 

 

Georgien

 

 

Israel

 

 

Jordanien

 

 

Libanon

 

 

Palestinska territoriet

 

 

Syrien

 

ANDRA ASIATISKA LÄNDER

ANDRA ASIATISKA LÄNDER

 

 

Afghanistan

 

 

Bangladesh

 

 

Bhutan

 

 

Brunei Darussalam

 

 

Burma/Myanmar

 

 

Kambodja

Kina

Kina

Kina

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Indien

Indien

Indien

 

Indonesien

Indonesien

 

 

Iran

Japan

Japan

Japan

 

 

Kazakstan

 

 

Kirgizistan

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malaysia

Malaysia

 

 

Maldiverna

 

 

Mongoliet

 

 

Nepal

 

 

Nordkorea

 

 

Pakistan

 

Filippinerna

Filippinerna

 

Singapore

Singapore

 

Sydkorea

Sydkorea

 

 

Sri Lanka

 

Taiwan

Taiwan

 

 

Tadzjikistan

 

Thailand

Thailand

 

 

Östtimor

 

 

Turkmenistan

 

 

Uzbekistan

 

 

Vietnam

 

OCEANIEN OCH POLARREGIONERNA

OCEANIEN OCH POLARREGIONERNA

 

 

Amerikanska Samoa

 

 

Guam

 

 

Förenta staternas mindre öar

 

Australien

Australien

 

 

Kokosöarna

 

 

Julön

 

 

Heardön och McDonaldöarna

 

 

Norfolkön

 

 

Fiji

 

 

Franska Polynesien

 

 

Kiribati

 

 

Marshallöarna

 

 

Mikronesien

 

 

Nauru

 

 

Nya Kaledonien

 

Nya Zeeland

Nya Zeeland

 

 

Cooköarna

 

 

Niue

 

 

Tokelauöarna

 

 

Nordmarianerna

 

 

Palau

 

 

Papua Nya Guinea

 

 

Pitcairnöarna

 

 

Antarktis

 

 

Bouvetön

 

 

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

 

 

Franska sydliga och antarktiska territorier

 

 

Salomonöarna

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis och Futuna

INOM EU

INOM EU

INOM EU

UTOM EU

UTOM EU

UTOM EU

Inom euroområdet

Inom euroområdet

Inom euroområdet

Utom euroområdet

Utom euroområdet

Utom euroområdet

EU-institutionerna (utom ECB)

EU-institutionerna (utom ECB)

EU-institutionerna (utom ECB)

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken

 

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB)

 

INOM EU, EJ TILLDELAT

INOM EU, EJ TILLDELAT

 

UTOM EU, EJ TILLDELAT

UTOM EU, EJ TILLDELAT

Offshore-finanscentrum

Offshore-finanscentrum

Offshore-finanscentrum

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella valutafonden (IMF)

Internationella valutafonden (IMF)

Internationella valutafonden (IMF)


Tabell 7

Nivåer för fördelning efter institutionell sektor

Sektor 1

Sektor 2

Centralbanken (S.121)

Centralbanken (S.121)

Andra monetära finansinstitut

Andra monetära finansinstitut

Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)

Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)

Penningmarknadsfonder (S.123)

Penningmarknadsfonder (S.123)

Offentlig sektor (S.13)

Offentlig sektor (S.13)

Övriga sektorer

Övriga sektorer

 

Andra finansiella företag än monetära finansinstitut (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.11+S.14+S.15)


Tabell 8

Nivåer för fördelning efter näringsgren

Nivå 1

Nivå 2

NACE rev. 2

 

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE

avd. A

UTVINNING AV MINERAL

UTVINNING AV MINERAL

avd. B

 

Utvinning av råpetroleum och naturgas, service till utvinning

huvudgrupp 06, 09

TILLVERKNING

TILLVERKNING

avd. C

 

Livsmedelsframställning, framställning av drycker, tobaksvarutillverkning

huvudgrupp 10, 11, 12

 

TOTALT, textil- och träverksamhet

huvudgrupp 13, 14, 16, 17, 18

 

Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder

huvudgrupp 13, 14

 

Trä, papper, tryck och reproduktion

huvudgrupp 16, 17, 18

Petroleum, kemikalier, läkemedel, gummi och plast

TOTALT, petroleum, kemikalier, läkemedel, gummi och plast

huvudgrupp 19, 20, 21, 22

 

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

huvudgrupp 19

 

Kemikalier och kemiska produkter

huvudgrupp 20

 

Gummi- och plastvaror

huvudgrupp 22

Datorer, elektronik, optik

TOTALT, metall och maskiner

huvudgrupp 24, 25, 26, 28

 

Grundläggande metallvaror utom maskiner och apparater

huvudgrupp 24, 25

 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

huvudgrupp 26

 

Tillverkning av övriga maskiner

huvudgrupp 28

Fordon, andra transportmedel

TOTALT, fordon och andra transportmedel

huvudgrupp 29, 30

 

Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

huvudgrupp 29

 

Andra transportmedel

huvudgrupp 30

 

TOTALT, annan tillverkning

huvudgrupp 15, 23, 27, 31, 32, 33

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

avd. D

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

avd. E

 

Vattenförsörjning

huvudgrupp 36

 

Avloppsrening, avfallshantering, återvinning, föroreningsbekämpning

huvudgrupp 37, 38, 39

BYGGVERKSAMHET

BYGGVERKSAMHET

avd. F

TOTALT TJÄNSTER

TOTALT TJÄNSTER

avd. G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

avd. G

 

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

huvudgrupp 45

 

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

huvudgrupp 46

 

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

huvudgrupp 47

TRANSPORT OCH MAGASINERING

TRANSPORT OCH MAGASINERING

avd. H

 

TOTALT, transport och magasinering

huvudgrupp 49, 50, 51, 52

 

Landtransport; transport i rörsystem

huvudgrupp 49

 

Sjötransport

huvudgrupp 50

 

Lufttransport

huvudgrupp 51

 

Magasinering och stödtjänster till transport

huvudgrupp 52

 

Post- och kurirverksamhet

huvudgrupp 53

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

avd. I

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

avd. J

 

Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning; planering och sändning av program

huvudgrupp 59, 60

 

Telekommunikation

huvudgrupp 61

 

Annan informations- och kommunikationsverksamhet

huvudgrupp 58, 62, 63

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

avd. K

 

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

huvudgrupp 64

 

Holdingverksamhet

grupp 64.2

 

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

huvudgrupp 65

 

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

huvudgrupp 66

 

FASTIGHETSVERKSAMHET

avd. L

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

avd. M

 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

huvudgrupp 69

 

Juridisk verksamhet

grupp 69.1

 

Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

grupp 69.2

 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

huvudgrupp 70

 

Verksamheter som utövas av huvudkontor

grupp 70.1

 

Konsulttjänster till företag

grupp 70.2

 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

huvudgrupp 71

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskaplig forskning och utveckling

huvudgrupp 72

 

Reklam och marknadsundersökning

huvudgrupp 73

 

Reklamverksamhet

grupp 73.1

 

Marknads- och opinionsundersökning

grupp 73.2

 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärverksamhet

huvudgrupp 74, 75

 

UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

avd. N

 

Uthyrning och leasing

huvudgrupp 77

 

Andra stödtjänster

huvudgrupp 78, 79, 80, 81, 82

 

UTBILDNING

avd. P

 

VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER

avd. Q

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

avd. R

 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

huvudgrupp 90

 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

huvudgrupp 91

 

Spel- och vadhållningsverksamhet, sport-, fritids- och nöjesverksamhet

huvudgrupp 92, 93

 

ANNAN SERVICEVERKSAMHET

avd. S

 

Intressebevakning; religiös verksamhet

huvudgrupp 94

 

Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, andra konsumenttjänster

huvudgrupp 95, 96

 

Ej tilldelad

 

 

Privat köp och försäljning av fastigheter

 

TOTALT, VERKSAMHET

TOTALT, VERKSAMHET

 

BILAGA II

DEFINITIONER enligt artikel 10

Nedanstående definitioner bygger på IMF Balance of Payments and International Investment Positions Manual, Sixth Edition (BPM6), Europeiska nationalräkenskapssystemet, Manual on Statistics on International Trade in Services 2010 samt OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BD4).

A.   BYTESBALANS

Bytesbalansen visar flödet av varor, tjänster samt primära och sekundära inkomster mellan inhemska och utländska enheter.

1.   VAROR

Denna komponent omfattar lös egendom som byter ägare mellan inhemska och utländska enheter.

1.1   Allmänna handelsvaror på betalningsbalansbasis

Allmänna handelsvaror på betalningsbalansbasis omfattar varor som byter ekonomisk ägare mellan en inhemsk och en utländsk enhet och som inte ingår i andra specifika kategorier, t.ex. varor inom ramen för varuförmedling (merchanting) (se 1.2) och icke-monetärt guld (se 1.3) eller som utgör en del av en tjänst. Allmänna handelsvaror bör mätas enligt marknadsvärde till leveransvillkoret f.o.b. (free on board). Ländernas bidrag till sammanställningen av unionsaggregat ska omfatta import och export av kvasitransiterade varor och för varuhandel inom unionen bör partnerlandet definieras enligt principen om avsändarland.

1.2   Nettoexport av varor inom ramen för merchanting

Varuförmedling är när en inhemsk enhet (i den ekonomi som sammanställer uppgifterna) köper varor från en utländsk enhet, kombinerat med att direkt sälja den vidare till en annan utländsk enhet, utan att varorna är på plats i den ekonomi som sammanställer uppgifterna. Nettoexport av varor inom ramen för merchanting motsvarar differensen mellan försäljning och inköp av varor för merchanting. Denna post omfattar handelsmarginaler, kapitalvinster/-förluster och lagerinvesteringar av varor inom ramen för merchanting.

1.2.1   Varor som förvärvats inom ramen för merchanting visas som negativ export/kredit för köpmannens ekonomi.

1.2.2   Försäljningen av varor visas under varor som sålts inom ramen för merchanting som positiv export/kredit för köpmannens ekonomi.

1.3   Icke-monetärt guld

Icke-monetärt guld omfattar allt guld utom monetärt guld. Monetärt guld är guld som ägs av monetära myndigheter och som hålls som en del av valutareserven (se 6.5.1). Icke-monetärt guld kan vara i form av investeringsguld (dvs. mynt, göt eller tackor med en renhet på minst 995/1 000, inklusive guld som innehas på fördelade guldkonton), guldpulver och annat obearbetat guld eller guld i halvfabrikat.

1.4   Justering för branding – handel med kvasitransiterade varor

Kvasitransitering är ett begrepp som används för varor som importeras till en medlemsstat, tullklareras för fri rörlighet inom unionen (och beläggs med importtullar) av en enhet som inte betraktas som en inhemsk institutionell enhet, och som sedan skickas vidare till en annan medlemsstat. Branding måste bokföras av de medlemsstater som berörs av ”handeln med kvasitransiterade varor” för att redovisa differensen mellan det värde för Allmänna handelsvaror som deklarerats när varorna först importerades från ett tredjeland och deras värde när de skickas vidare till en annan medlemsstat. Den geografiska uppdelningen ska sammanställas utifrån hemvistlandet för det moderbolag som kontrollerar företaget som handhar tullförfarandet för dessa varor i den rapporterande ekonomin.

2.   TJÄNSTER

Tjänster är resultatet av en produktionsverksamhet som förändrar villkoren för de konsumerande enheterna eller som underlättar utbytet av produkter eller finansiella tillgångar. Tjänster är generellt sett inte separata enheter för vilka äganderätt kan fastställas och kan i allmänhet inte skiljas från frambringandet av tjänsten.

2.1   Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra

Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra omfattar behandling, montering, märkning, förpackning osv. som utförs av företag som inte äger varorna i fråga. Bearbetningen utförs av en enhet som erhåller ett arvode från ägaren. Eftersom det inte har skett någon förändring i äganderätten för varorna, redovisas ingen transaktion för allmänna handelsvaror mellan bearbetare och ägare. Värdet av de arvoden som tas ut för bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra motsvaras inte nödvändigtvis av differensen mellan värdet av varor som sänds för bearbetning och värdet av dessa varor efter bearbetningen. Omfattar inte montering av förfabricerade byggelement (ingår under Byggverksamhet) samt märkning och förpackning i anslutning till transport (ingår under Transport).

2.2   Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori omfattar underhålls- och reparationsarbeten som utförs av inhemska enheter på varor som ägs av utländska enheter (och vice versa). Reparationerna får utföras i reparatörens lokal eller någon annanstans. Värdet av underhåll och reparationer omfattar delar eller material som tillhandahållits av reparatören och som ingår i kostnaden. Delar och material för vilka kostnader tas ut ska ingå under allmänna handelsvaror. Reparationer och underhåll på fartyg, luftfartyg och andra transportmedel ingår under denna post. Rengöring av transportmedel omfattas ej eftersom detta ingår under Transporttjänster. Underhåll och reparationer av byggnadsarbeten omfattas ej eftersom detta ingår under Byggverksamhet. Underhåll och reparationer av datorer omfattas ej eftersom detta ingår under Tele-, data- och informationstjänster.

2.3   Transport

Med transport avses befordran av personer och föremål från en plats till en annan samt därmed sammanhängande stödtjänster. Transport omfattar även postbefordran och kurirtjänster. Transporttjänster redovisas i betalningsbalansen när de tillhandahålls av en ekonomis inhemska enheter för utländska enheters räkning. Transport kan indelas enligt följande:

a)

Transportslag, nämligen sjötransport, flygtransport eller övrigt. Övrig transport kan delas in ytterligare i järnväg, väg, inre vattenväg, rörsystem och rymdtransport samt elöverföring.

b)

Vad som befordras, nämligen passagerare, gods eller övrigt (som omfattar stödtjänster och kompletterande tjänster såsom lastning och lossning av containrar, lagring och magasinering, emballering och omemballering samt rengöring av transportutrustning som utförs i hamnar eller på flygplatser).

2.3.1   Sjötransport

Omfattar alla transporttjänster till sjöss. Ska uppdelas efter Passagerarbefordran till sjöss, Godsbefordran till sjöss samt Övrig sjötransport.

2.3.2   Flygtransport

Omfattar alla transporttjänster med flyg. Ska uppdelas efter Passagerarbefordran med flyg, Godsbefordran med flyg samt Övrig flygtransport.

2.3.3   Övriga transporter

Omfattar alla transporttjänster utom sjö och flyg. Ska uppdelas efter Personbefordran, Godsbefordran och Övrigt. Ytterligare uppdelning av övriga transporter krävs enligt följande:

2.3.3.1

Rymdtransport inbegriper uppskjutning av satelliter som kommersiella företag utför för satelliternas ägare (t.ex. teleföretag) och annan verksamhet som utförs av ägare av rymdutrustning, såsom befordran av gods och passagerare för vetenskapliga experiment. Dessutom ingår rymdbefordran av passagerare och betalningar som görs av en ekonomi för att bosatta i den ekonomin ska kunna färdas i en annan ekonomis rymdfarkoster.

2.3.3.2

Järnvägstransport omfattar transport med tåg. Ska uppdelas efter Personbefordran med järnväg, Godsbefordran med järnväg och Övrigt.

2.3.3.3

Vägtransport omfattar transporter med lastbilar och bussar. Ska uppdelas efter Personbefordran på väg, Godsbefordran på väg och Övrig vägtransport.

2.3.3.4

Transport på inre vattenvägar omfattar internationella transporter på floder, kanaler och sjöar. Omfattar vattenvägar som ligger inom ett land och dem som delas mellan två eller flera länder. Ska uppdelas efter Personbefordran på inre vattenvägar, Godsbefordran på inre vattenvägar samt Övrig transport på inre vattenvägar.

2.3.3.5

Transporter i rörsystem omfattar internationella transporter av varor i rörsystem, såsom petroleum och därtill hörande varor, vatten eller gas. Här ingår ej distributionstjänster, normalt från understationer till konsumenter (ingår under Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori) och inte heller värdet på de transporterade varorna (ingår under Allmänna handelsvaror).

2.3.3.6

Överföring av el omfattar tjänster för överföring av elektrisk energi med hög spänning via sammankopplade grupper av ledningar och därtill hörande utrustning mellan inmatningsställen och ställen där den transformeras till lågspänning för leverans till konsumenter eller leverans till andra elsystem. Här ingår avgifter för överföring av el om denna är separat från produktion och distribution. Tillhandahållandet av själva elen ingår ej. Distributionstjänster för el ingår inte heller (ingår under Övriga affärstjänster och Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori).

2.3.3.7

Övriga stödtjänster till transport omfattar alla andra transporttjänster som inte kan redovisas under någon av ovanstående transporttjänstrubriker.

2.3.4   Postbefordran och kurirtjänster

Postbefordran och kurirtjänster omfattar hämtning, transport och leverans av brev, tidningar tidskrifter, broschyrer, andra trycksaker samt paket och kollin, och inkluderar tjänster över disk på postkontor och uthyrning av postboxar.

2.4   Resor

Kreditsidan för resor omfattar varor och tjänster som utländska enheter köper från en ekonomi, för eget bruk eller för att ge bort, under besök i den ekonomin. Debetsidan för resor omfattar varor och tjänster som inhemska enheter köper från andra ekonomier, för eget bruk eller för att ge bort, under besök i dessa andra ekonomier. Resor omfattar lokala transporter (dvs. transporter inom den ekonomi som besöks och som tillhandahålls av en inhemsk enhet i den ekonomin), men inte internationella transporter (som ingår under Passagerarbefordran). Omfattar inte heller varor som köps av en resande för vidareförsäljning i den resandes egen ekonomi eller i någon annan ekonomi. Resor uppdelas i Affärsresor och Privatresor.

2.4.1   Affärsresor

Affärsresor omfattar affärsresenärers köp av varor och tjänster. Här ingår också säsongsarbetares, gränsarbetares och andra arbetstagares köp av varor och tjänster för personligt bruk, om de inte är bosatta i den ekonomi där de är anställda. Affärsresor delas in i Säsongsarbetares, gränsarbetares och andra korttidsarbetandes köp av varor och tjänster samt Övriga affärsresor.

2.4.1.1   Säsongsarbetares, gränsarbetares och andra korttidsarbetandes köp av varor och tjänster omfattar säsongsarbetares, gränsarbetares och andra arbetstagares köp av varor och tjänster för personligt bruk, om de inte är bosatta i den ekonomi där de är anställda men deras arbetsgivare är hemmahörande i den ekonomin.

2.4.1.2   Övriga affärsresor omfattar alla utgifter för affärsresor utom säsongsarbetares, gränsarbetares och andra korttidsarbetandes utgifter.

2.4.2   Privatresor

Privatresor omfattar varor och tjänster som köps av resande som åker utomlands av andra skäl än affärer, såsom semester, deltagande i rekreation och kulturell verksamhet, besök hos släkt och vänner, pilgrimsfärder samt utbildningsrelaterade och hälsorelaterade syften. Privatresor delas upp i tre delkategorier: Hälsorelaterade utgifter, Utbildningsrelaterade utgifter samt Övriga privatresor.

2.4.2.1   Hälsorelaterade utgifter definieras som totala utgifter för dem som reser av medicinska skäl.

2.4.2.2   Utbildningsrelaterade utgifter definieras som studerandes totala utgifter.

2.4.2.3   Övriga privatresor omfattar alla Privatresor som inte ingår i Hälsorelaterade utgifter eller Hälsorelaterade utgifter.

2.5   Byggverksamhet

Byggverksamhet omfattar uppförande, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra tekniska konstruktioner (inklusive vägar, broar, dammar osv.). Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten, specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten samt förvaltning av byggprojekt. Byggkontrakt som omfattas av den internationella handeln med tjänster är vanligtvis kortfristiga till sin karaktär. Ett storskaligt byggprojekt som läggs ut på entreprenad av ett utländskt företag och som tar minst ett år att slutföra ger normalt upphov till en inhemsk filial.

Byggverksamhet kan delas upp efter Byggverksamhet i utlandet och Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna.

2.5.1   Byggverksamhet i utlandet

Byggverksamhet i utlandet omfattar byggnadstjänster som tillhandahålls till icke-bofasta av företag hemmahörande i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (kredit/export) samt varor och tjänster som dessa företag köper i värdekonomin (debet/import).

2.5.2   Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna

Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna omfattar byggnadstjänster som tillhandahålls till bofasta i den ekonomi som sammanställer uppgifterna av utländska byggföretag (debet) samt varor och tjänster som dessa utländska företag köper i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (kredit).

2.6   Försäkrings- och pensionstjänster

Försäkrings- och pensionstjänster omfattar Direktförsäkring, Återförsäkring, Stödtjänster till försäkring samt Pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem. Direktförsäkring uppdelas i Livförsäkring, Fraktförsäkring samt Övrig direktförsäkring. Pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem uppdelas i Pensionstjänster samt Tjänster för standardiserade garantisystem. Dessa tjänster skattas eller värderas utifrån de avgifter som ingår i de totala premierna och inte utifrån premiernas totala värde.

2.6.1   Livförsäkring

Innehavare av ett livförsäkringsavtal gör regelbundna betalningar till en försäkrare (engångsbetalningar kan också förekomma) för vilket försäkraren garanterar att till innehavaren betala en överenskommen minsta summa eller en livränta vid ett givet datum eller vid innehavarens död, om det inträffar tidigare. Dödsfallsförsäkring utan sparande, där förmånen tillhandahålls i händelse av dödsfall men inte i annat fall, ingår inte här utan ingår under Övrig direktförsäkring.

2.6.2   Fraktförsäkring

Fraktförsäkring avser försäkring av varor vid export eller import, på samma basis som mätningen av varor till f.o.b.-värde och godsbefordran.

2.6.3   Övrig direktförsäkring

Övrig direktförsäkring omfattar alla andra former av skadeförsäkring. Här ingår dödsfallsförsäkring utan sparande, olycksfalls- och sjukförsäkring (om inte dessa tillhandahålls som en del av ett offentligt socialförsäkringssystem), sjöfarts-, luftfarts- och annan transportförsäkring, brandförsäkring och annan egendomsförsäkring, förmögenhetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring samt annan försäkring, t.ex. reseförsäkring, och försäkring avseende lån och kreditkort.

2.6.4   Återförsäkring

Återförsäkring är när delar av försäkringsrisken överförs till andra, ofta specialiserade försäkringsgivare mot en proportionell andel av premieinkomsten. Återförsäkringstransaktioner kan avse paket där flera olika risktyper blandas.

2.6.5   Stödtjänster till försäkring

Här ingår transaktioner som är nära knutna till försäkrings- och pensionfondsverksamhet. Omfattar försäkringsagenters provision, försäkringsmäklartjänster och försäkringsagenters tjänster, konsulttjänster avseende försäkringar och pensioner, värderings- och regleringstjänster, aktuarietjänster, administration och försäljning av varor som räddats från brand, översvämning etc. samt kontroll av försäkringsersättningar.

2.6.6   Pensionstjänster

Pensionstjänster omfattar tjänster som tillhandahålls av fonder som inrättats för att betala ut inkomst vid pension och förmåner vid död eller funktionshinder till särskilda grupper av anställda, av den offentliga sektorn eller av försäkringsföretag, för arbetstagarnas räkning.

2.6.7   Tjänster för standardiserade garantisystem

Tjänster för standardiserade garantisystem är tjänster som avser standardiserade garantisystem. De är överenskommelser där en part (garant) åtar sig att täcka långivarens förluster om låntagaren inte kan betala. Exempel är bl.a. exportkrediter och garantier för studielån.

2.7   Finansiella tjänster

Finansiella tjänster omfattar förmedlings- och stödtjänster, utom försäkrings- och pensionstjänster, som vanligtvis tillhandahålls av banker och andra finansiella företag.

2.7.1   Explicit avgiftsbelagda tjänster och andra finansiella tjänster

Många finansiella tjänster är explicit avgiftsbelagda och för dessa tjänster krävs det ingen särskild beräkning. Detta omfattar avgifter för mottagande av insättningar och utlåning, avgifter för engångsgarantier, avgifter eller straffavgifter för tidig eller sen återbetalning, kontoavgifter, avgifter som avser reimburser, kreditkortstjänster, provisioner och avgifter som avser finansiell leasing, factoring, garantigivning (underwriting) och clearing av betalningar. Detta omfattar även finansiella rådgivningstjänster, förvaring av finansiella tillgångar eller investeringsmetaller, förvaltning av finansiella tillgångar, bevakningstjänster, likviditetstjänster, tjänster som avser riskövertagande (ej försäkring), fusioner och förvärv samt kreditvärderings-, börs- och stiftelsetjänster. Fondhandlare i finansiella instrument får ta ut en avgift som helt eller delvis täcker deras tjänster genom att tillämpa ett spann mellan inköps- och försäljningspriser. Marginaler på köp- och säljtransaktioner ingår i explicit avgiftsbelagda tjänster och andra finansiella tjänster.

2.7.2   Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM)

Den faktiska räntan kan anses omfatta både ett inkomstelement och en avgift för en tjänst. I sin verksamhet erbjuder långivare och inlånare lägre räntesatser gentemot sina insättare än de tar ut från sina låntagare. Detta resulterar i räntemarginaler som de finansiella företagen använder för att täcka sina kostnader och få ett driftsöverskott. Av konvention tillämpas dessa indirekta avgifter endast på utlåning och inlåning och endast när denna utlåning och inlåning tillhandahålls av respektive görs hos finansiella företag.

2.8   Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori

Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori omfattar följande:

a)

Avgifter för användning av rättigheter (som patent, varumärken, upphovsrätter, industriella processer och formgivningar, inklusive handelshemligheter och franchising). Dessa rättigheter kan uppstå genom såväl forskning och utveckling som marknadsföring.

b)

Avgifter för licenser för att reproducera eller sprida immateriella rättigheter som ingår i producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätten till böcker och manuskript, programvara, kinematografiska verk och ljudupptagningar) och tillhörande rättigheter (t.ex. för liveuppträdanden samt tv-, kabel- eller satellitsändningar).

2.9   Tele-, data- och informationstjänster

Data- och teletjänster definieras efter tjänstens karaktär, inte leveranssättet.

2.9.1   Teletjänster

Teletjänster omfattar överföring av ljud, bilder eller annan information via telefon, telex, telegram, radio- och tv-utsändning, kabel, satellit, e-post, telefax osv., inklusive nättjänster, telekonferenstjänster- och stödtjänster. Omfattar inte värdet på den överförda informationen. Omfattar även mobilteletjänster, tjänster avseende internetstamnätet och direkttjänster, inklusive tillhandahållande av Internetanslutning. Omfattar inte installationstjänster för telenätutrustning eftersom de ingår under Byggverksamhet och databastjänster (ingår i Informationstjänster).

2.9.2   Datatjänster

Datatjänster utgörs av hårdvaru- och programvarutjänster samt databehandlingstjänster. Omfattar konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och implementeringstjänster; underhåll och reparation av datorer och kringutrustning; återställande efter datorhaverier, rådgivning och stöd i frågor som rör driften av datorresurser; analys, utformning och programmering av driftklara system (inklusive konstruktion och formgivning av webbsidor) samt teknisk rådgivning i samband med programvara; licenser för att använda icke-skräddarsydd programvara; utveckling, produktion, leverans och dokumentation av skräddarsydd programvara, inklusive kundanpassade operativsystem; systemunderhåll och andra stödtjänster, t.ex. utbildning som ges som en del av konsultverksamhet; databehandling, t.ex. datainmatning, tabulering och behandling baserad på tidsdelning; webbhotelltjänster (dvs. upplåtande av serverutrymme för webbplats åt kunder); datordrifttjänster. Omfattar ej avgifter för licenser för att reproducera och/eller sprida program, vilka ingår under Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori. Leasing av datorer utan operatör ingår under Operationell leasing.

2.9.3   Informationstjänster

Omfattar Nyhetsförmedling och Övriga informationstjänster.

2.9.3.1   Nyhetsförmedling inbegriper tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till medierna.

2.9.3.2   Övriga informationstjänster omfattar databastjänster: databasutveckling, datalagring och spridning av data och databaser (inklusive register och sändlistor), både online och via magnetiska, optiska och tryckta medier; och portaler med söktjänst (söktjänster som hittar internetadresser när besökaren anger sökord). Omfattar även direkta, enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter med post, elektronisk överföring eller andra medel, andra nätmaterialtjänster samt biblioteks- och arkivtjänster. Massprenumerationer på tidningar och tidskrifter ingår under Allmänna handelsvaror. Nedladdat material som inte är programvara (ingår under Datatjänster) eller audio och video (ingår under Audiovisuella och närbesläktade tjänster) ingår i informationstjänster.

2.10   Övriga affärstjänster

Här ingår Forskning och utveckling, Yrkes- och ledningskonsulttjänster, Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel samt övriga affärstjänster.

2.10.1   Forskning och utveckling

Forskning och utveckling omfattar tjänster som är knutna till grundforskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling av nya produkter och processer. I princip ingår sådan verksamhet inom naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna och humaniora i denna kategori, inbegripet utveckling av operativsystem som utgör tekniskt framåtskridande. Här ingår även kommersiell forskning med anknytning till elektronik, läkemedel och bioteknik.

Här ingår 1) Systematiskt arbete för att öka kunskapsmängden och 2) Övrig forskning och utveckling.

2.10.1.1   Systematiskt arbete för att öka kunskapsmängden omfattar a) Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU samt b) Försäljning av rättigheter med ursprung i FoU.

2.10.1.1.a

Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU omfattar tillhandahållande av forsknings- och utvecklingstjänster som är skräddarsydda (kundanpassade) samt icke-kundanpassad forskning och utveckling, undantaget försäljning av rättigheter (ingår under 2.10.1.1.b) och försäljning rörande licenser för återgivning eller användning (ingår under Avgifter för användning av immateriella rättigheter).

2.10.1.1.b

Försäljning av rättigheter med ursprung i FoU omfattar Patent, Upphovsrätter med ursprung i forskning och utveckling samt Industriella processer och mönster (inbegripet företagshemligheter).

2.10.1.2   Övrig forskning och utveckling inbegriper annan verksamhet för utveckling av produkter och processer.

2.10.2   Yrkes- och ledningskonsulttjänster

Yrkes- och ledningskonsulttjänster inbegriper 1) Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR samt 2) Reklam, marknads- och opinionsundersökning.

2.10.2.1   Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR omfattar:

a) Juridiska tjänster, b) Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning samt c) Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster.

2.10.2.1.a

Juridiska tjänster omfattar juridisk rådgivning och företrädande som ombud i alla former av rättsliga förfaranden, upprättande av rättsliga handlingar och instrument, rådgivning avseende bestyrkanden och tjänster avseende deposition, skiftning av dödsbon m.m.

2.10.2.1.b

Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning omfattar registrering av affärstransaktioner för företag och andra, granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och skatterådgivning för företag samt utarbetande av skattedokument.

2.10.2.1.c

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och styrning inom organisationer. Häri ingår förvaltningsarvoden; förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till institutioner och allmänheten.

2.10.2.2   Reklam, marknads- och opinionsundersökning omfattar utformning, skapande och marknadsföring av reklam av reklambyråer; mediaplacering, inklusive inköp och försäljning av reklamutrymme; utställningstjänster som tillhandahålls av handelsmässor; säljfrämjande åtgärder för produkter i utlandet; marknadsundersökningar; telemarketing; samt opinionsundersökningar om olika frågor.

2.10.3   Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster

Dessa omfattar 1) Arkitekt- och ingenjörstjänster, vetenskapliga och andra tekniska tjänster, 2) Avfallshantering och -rening, jordbruk och utvinning av mineral, 3) Operationell leasing, 4) Tjänster i samband med varuhandel och 5) Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori.

2.10.3.1   Arkitekt- och ingenjörstjänster, vetenskapliga och andra tekniska tjänster

Omfattar a) Arkitekttjänster, b) Ingenjörstjänster, c) Vetenskapliga och andra tekniska tjänster.

2.10.3.1.a

Arkitekttjänster inbegriper transaktioner knutna till utformning av byggnadsverk.

2.10.3.1.b

Ingenjörstjänster inbegriper konstruktion, utveckling och användning av maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. Tjänster av denna typ omfattar tillhandahållande av konstruktioner, ritningar och studier med anknytning till tekniska projekt. Gruvingenjörstjänster ingår inte (ingår under Tjänster i samband med gruvdrift och utvinning av olja och gas).

2.10.3.1.c

Vetenskapliga och andra tekniska tjänster inbegriper lantmäteri, kartritning, provning och certifiering av produkter samt teknisk inspektion.

2.10.3.2   Avfallshantering och -rening, jordbruk och utvinning av mineral

Omfattar: a) Avfallshantering och -rening, b) Tjänster i samband med jordbruk, skogsbruk och fiske samt c) Tjänster i samband med gruvdrift och utvinning av olja och gas

2.10.3.2.a

Avfallshantering och -rening omfattar insamling och bortskaffande av avfall, återställande, sanering och andra miljöskyddstjänster. Omfattar även alla andra tjänster för sanering och återställande av miljön, såsom produktion av koldioxidkompensation eller lagring av koldioxid som inte klassificeras under någon mer specifik kategori.

2.10.3.2.b

Tjänster i samband med jordbruk, skogsbruk och fiske omfattar service till jordbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med manskap, skörd, behandling av gröda, bekämpning av skadedjur, drift av djurpensionat, fodervärdsverksamhet samt avel. Omfattar även tjänster inom jakt, viltvård, skogsbruk och fiske liksom veterinärtjänster.

2.10.3.2.c

Tjänster i samband med gruvdrift och utvinning av olja och gas omfattar tjänster som tillhandahålls på olje- och naturgasfält, inklusive borrningstjänster, uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn samt cementering av hus till olje- och naturgaskällor. Omfattar även service till prospektering och utforskning av mineral samt gruvteknik och geologiska undersökningar.

2.10.3.3   Operationell leasing

Operationell leasing omfattar uthyrning av producerade tillgångar i former som gör att leasetagaren kan nyttja en materiell tillgång men inte innebär någon överföring av merparten av ägandeskapets risker och nytta till leasetagaren. Operationell leasing kan kallas uthyrning i fråga om föremål som byggnader eller utrustning. Operationell leasing omfattar leasing (uthyrning) och charter, utan manskap, av fartyg, luftfartyg och transportutrustning. Här ingår även leasingavgifter för andra slags utrustning utan operatör, inbegripet data- och teleutrustning. Licensavgifter för rätt att använda immateriella tillgångar, såsom programvara eller andra immateriella rättigheter, ingår under särskilda rubriker (Datatjänster, Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori m.fl.) och inte operationell leasing. Som operationell leasing räknas inte heller hyra av teleledningar eller telekapacitet (ingår under Teletjänster), hyra av fartyg och luftfartyg med besättning (ingår under Transporttjänster) eller hyra i samband med resor (ingår under Resor).

2.10.3.4   Tjänster i samband med varuhandel

Tjänster i samband med varuhandel omfattar provision på varu- och tjänstetransaktioner till köpmän, råvarumäklare, handlare, auktionsförrättare och kommissionärer. Här ingår inte franchiseavgifter (ingår under Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori), mäklartjänster för finansiella instrument (ingår under Finansiella tjänster), försäkringsmäklartjänster (ingår under Stödtjänster till försäkringar) samt avgifter i samband med transporter såsom resebyråprovision (ingår under Transporter).

2.10.3.5   Övriga affärstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Omfattar distribution av vatten, ånga, gas och andra petroleumprodukter, samt kyla, om dessa anges separat från överföringstjänster; utstationering av personal, säkerhets- och detektivtjänster; översättning och tolkning; fototjänster; förlagsverksamhet; städning av fastigheter samt fastighetstjänster.

2.11   Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster

Omfattar Audiovisuella och närbesläktade tjänster och Övriga personliga tjänster och kultur- och rekreationstjänster.

2.11.1   Audiovisuella och närbesläktade tjänster

Uppdelas i Audiovisuella tjänster och Närbesläktade konstnärliga tjänster. Omfattar tjänster och därme