ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.156.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
16 juni 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 509/2012 av den 15 juni 2012 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 510/2012 av den 15 juni 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller den ansökningsavgift som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2012 av den 15 juni 2012 om meddelanden rörande producent- och branschorganisationer och avtalsförhandlingar och avtalsförhållanden enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

39

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 512/2012 av den 15 juni 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 513/2012 av den 15 juni 2012 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 juni 2012

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/17/EU

av den 13 juni 2012

om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Företag bedriver i allt större grad verksamhet utanför de nationella gränserna och utnyttjar de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Såväl gränsöverskridande koncerner som många omstruktureringsåtgärder som fusioner och uppdelningar berör företag från olika medlemsstater. Därför finns det en ökande efterfrågan på information om företag i ett gränsöverskridande sammanhang. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till officiell information om företag över landsgränserna.

(2)

I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (3) fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. Detta skapar rättslig ovisshet för tredje parter eftersom filialen kan fortsätta att bedriva verksamhet trots att företaget har avförts från registret.

(3)

Åtgärder som gränsöverskridande fusioner har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (4) ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (5) säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret, på papper eller i elektronisk form. Enskilda och företag är dock fortfarande tvungna att göra sökningar i registret från land till land, särskilt eftersom det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register inte har visat sig vara tillräckligt.

(5)

I kommissionens meddelande om den inre marknadsakten identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd som krävs för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor och öka rättssäkerheten och därmed göra det lättare att komma ur den globala ekonomiska och finansiella krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020-agendan. En sammankoppling bör också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren med hjälp av innovationer inom informations- och kommunikationsteknik.

(6)

I rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om sammankoppling av företagsregister bekräftades att en förbättrad tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om företag skulle kunna uppmuntra till ökat förtroende för marknaderna och främja återhämtningsförmågan och konkurrenskraften hos europeiska företag.

(7)

Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister (6) att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas endast om alla medlemsstater deltar.

(8)

I den fleråriga handlingsplanen 2009–2013 för europeisk e-juridik (7) anges det dels att det ska utvecklas en europeisk e-juridikportal (portalen) som ska fungera som enda europeisk elektronisk ingång för juridisk information, domstolar och administrativa institutioner, register, databaser och andra tjänster, dels att sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister är ett viktigt inslag.

(9)

Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation om företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater kan endast förbättras om alla medlemsstater möjliggör elektronisk kommunikation mellan olika register och överför information till de enskilda användarna på ett standardiserat sätt genom samma typ av innehåll och driftskompatibel teknik över hela unionen. Denna driftskompatibilitet hos registren bör garanteras genom att medlemsstaternas register (nationella register) tillhandahåller tjänster som bör utgöra gränssnitten till den centrala europeiska plattformen (plattformen). Denna plattform bör vara en centraliserad uppsättning informationstekniska verktyg som integrerar tjänster och bör utgöra ett gemensamt gränssnitt. Detta gränssnitt bör användas av alla nationella register. Plattformen bör också tillhandahålla tjänster som utgör ett gränssnitt till portalen, som ska fungera som europeisk elektronisk ingång, och till de valfria ingångar som inrättats av medlemsstaterna. Plattformen bör endast uppfattas som ett instrument för sammankoppling av register och inte som ett särskilt organ med status som juridisk person. På grundval av en unik identifiering bör plattformen ha möjlighet att överföra information från varje medlemsstats register till de andra medlemsstaternas behöriga register i ett standardmeddelandeformat (en elektronisk form av meddelanden som utbyts mellan it-system, såsom xml) samt i relevant språkversion.

(10)

Detta direktiv syftar inte till att införa någon centraliserad registerdatabas som lagrar väsentlig information om företag. Vid tidpunkten för genomförandet av systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (systemet för sammankoppling av register) bör endast de uppgifter som är nödvändiga för att plattformen ska fungera på ett korrekt sätt fastställas. Omfattningen av dessa uppgifter bör särskilt inbegripa operativa uppgifter, lexikon och ordlistor. Detta bör fastställas med beaktande av behovet av att garantera att systemet för sammankoppling av register fungerar effektivt. Dessa uppgifter bör användas så att plattformen kan utföra sina funktioner och bör aldrig göras allmänt tillgängliga i direkt form. Dessutom bör plattformen inte ändra vare sig innehållet i de uppgifter om företag som lagrats i nationella register eller den information om företag som överförts via systemet för sammankoppling av register.

(11)

Eftersom målet med direktivet inte är en harmonisering av de nationella systemen för centrala register, handelsregister och företagsregister är medlemsstaterna inte skyldiga att ändra sina interna registersystem, särskilt inte när det gäller förvaltning och lagring av uppgifter, avgifter, samt användning och lämnande av information för nationella ändamål.

(12)

Inom ramen för detta direktiv kommer portalen, med hjälp av plattformen, att behandla enskilda användares framställningar beträffande information om företag och deras filialer som öppnats i andra medlemsstater och som lagrats i nationella register. Detta gör det möjlig att presentera sökresultaten på portalen, däribland förklarande information på unionens alla officiella språk vilken anger de lämnade uppgifterna. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör dessutom grundläggande information om det rättsliga värdet för de handlingar och uppgifter som offentliggjorts i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning som antagits i överensstämmelse med direktiv 2009/101/EG finnas tillgänglig på portalen.

(13)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inrätta en eller flera valfria ingångar, vilket kan påverka användningen och driften av plattformen. Kommissionen bör därför informeras om inrättandet och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion, i synnerhet om deras stängning. Sådan information bör inte på något sätt begränsa medlemsstaternas befogenhet att inrätta och driva valfria ingångar.

(14)

Företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater bör ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom unionen. Identifieringen är avsedd att användas för kommunikation mellan registren genom systemet för sammankoppling av register. Av detta skäl bör inte företag och filialer vara skyldiga att inkludera den unika identifieringen i de brev eller orderblanketter från företagen som nämns i direktiven 89/666/EEG och 2009/101/EG. De bör fortsätta att använda sina nationella registreringsnummer för egna kommunikationsändamål.

(15)

Det bör vara möjligt att skapa en tydlig koppling mellan ett företags register och registren för dess filialer som öppnats i andra medlemsstater, vilken består i utbytet av information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat. Även om medlemsstaterna bör kunna bestämma vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, bör de åtminstone säkerställa att filialer till ett avvecklat företag avförs från registret utan onödigt dröjsmål och, i förekommande fall, efter ett likvidationsförfarande avseende den berörda filialen. Denna skyldighet bör inte gälla företagsfilialer som har avförts från registret, men som har en rättslig efterträdare, t.ex. i fall av eventuella ändringar av företagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte.

(16)

Detta direktiv bör inte tillämpas på filialer som har öppnats i en medlemsstat av ett företag som inte lyder under lagstiftningen i en medlemsstat, i enlighet med artikel 7 i direktiv 89/666/EEG.

(17)

Direktiv 2005/56/EG bör ändras för att se till att kommunikationen mellan register går genom systemet för sammankoppling av register.

(18)

Medlemsstaterna bör se till att eventuella ändringar av information som förts in i registren rörande företag förs in utan onödigt dröjsmål. Uppdateringen bör offentliggöras, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive laglighetskontrollen i enlighet med nationell rätt. Denna tidsfrist bör tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att göra rimliga ansträngningar för att hålla den tidsfrist som fastställs i direktivet. Den bör inte vara tillämplig på de redovisningshandlingar som företag är skyldiga att lämna för varje räkenskapsår. Detta undantag motiveras av överbelastningen av de nationella registren under rapporteringsperioder. I enlighet med de allmänna rättsprinciper som är gemensamma för alla medlemsstater bör tidsfristen på 21 dagar förlängas i fall av force majeure.

(19)

Om kommissionen beslutar att utveckla och/eller driva plattformen genom en tredje part bör detta ske i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8). Det bör säkerställas att medlemsstaterna deltar i denna process i lämplig utsträckning, genom att de tekniska specifikationerna i fråga om offentlig upphandling fastställs genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (9).

(20)

Om kommissionen beslutar att driva plattformen genom en tredje part bör kontinuiteten när det gäller de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register och en verklig offentlig tillsyn av plattformens funktion garanteras. Detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen bör antas genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011. Medlemsstaternas deltagande i driften av hela systemet bör under alla omständigheter garanteras med hjälp av en regelbunden dialog mellan kommissionen och företrädarna för medlemsstaterna i frågor som rör driften av systemet för sammankoppling av register och dess framtida utveckling.

(21)

Sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister förutsätter en samordning av nationella system som har olika tekniska särdrag. Detta innebär antagande av tekniska åtgärder och specifikationer som måste ta hänsyn till skillnader mellan register. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att hantera dessa tekniska och operativa frågor. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

(22)

Detta direktiv bör inte begränsa medlemsstaternas rättigheter att ta ut avgifter för tillgång till information om företag via systemet för sammankoppling av register, om sådana avgifter krävs enligt nationell rätt. Tekniska åtgärder och specifikationer för systemet för sammankoppling av register bör därför göra det möjligt att införa betalningsvillkor. Direktivet bör i detta avseende inte föregripa någon specifik teknisk lösning, eftersom betalningsvillkoren bör fastställas när genomförandeakterna antas, med beaktande av allmänt tillgängliga online-faciliteter.

(23)

Det skulle vara önskvärt för tredjeländer att i framtiden kunna delta i systemet för sammankoppling av register.

(24)

En rimlig lösning vad gäller finansieringen av systemet för sammankoppling av register gör det nödvändigt att både unionen och dess medlemsstater deltar i finansieringen av detta system. Medlemsstaterna bör ansvara för finansieringen av anpassningen av de nationella registren till det systemet, medan de centrala delarna (plattformen och portalen som utgör den enda europeiska ingången) bör finansieras genom en lämplig budgetpost i unionens allmänna budget. I syfte att komplettera icke väsentliga delar av detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på uttagande av avgifter för tillgång till företagsinformation. Detta påverkar inte de nationella registrens möjlighet att ta ut avgifter, men det kan inkludera en tilläggsavgift i syfte att bidra till finansieringen av plattformens underhåll och drift. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(25)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (11) styr behandlingen av personuppgifter, inbegripet elektronisk överföring av personuppgifter, i medlemsstaterna. När personuppgifter behandlas av medlemsstaternas register, av kommissionen och, i tillämpliga fall, av tredje part som deltar i plattformens drift, bör detta ske i överensstämmelse med dessa akter. De genomförandeakter som ska antas avseende systemet för sammankoppling av register bör, då så är lämpligt, garantera en sådan överensstämmelse, särskilt genom att fastställa relevanta uppgifter och ansvarsområden för samtliga berörda deltagare, liksom de organisatoriska och tekniska bestämmelser som ska tillämpas på dem.

(26)

Systemet för sammankoppling av register kräver att medlemsstaterna gör nödvändiga anpassningar som framför allt består i utvecklingen av ett gränssnitt som kopplar varje register till plattformen, för att detta system ska kunna tas i bruk. Direktivet bör därför fastställa en längre tidsfrist för medlemsstaternas införlivande och tillämpning av bestämmelserna avseende systemets tekniska drift. Tidsfristen bör följa på kommissionens antagande av samtliga genomförandeakter som avser de tekniska åtgärderna och specifikationerna för systemet för sammankoppling av register. Tidsfristen för införlivandet och tillämpningen av direktivets bestämmelser beträffande den tekniska driften av systemet för sammankoppling av register bör vara tillräckligt lång för att medlemsstaterna ska kunna göra de nödvändiga rättsliga och tekniska anpassningarna, så att systemet fullt ut kan tas i bruk inom en rimlig tid.

(27)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (12) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(28)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, enligt vilken var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(29)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra gränsöverskridande tillgång till företagsinformation, säkerställa att uppdaterad information sparas i filialregistret och inrätta tydliga kommunikationskanaler mellan register i gränsöverskridande registreringsförfaranden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av deras omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(30)

Direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(31)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 6 maj 2011 (13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar av direktiv 89/666/EEG

Direktiv 89/666/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter läggas till:

”3.   De handlingar och uppgifter som avses i artikel 2.1 ska offentliggöras genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättas i enlighet med artikel 4a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (14) (systemet för sammankoppling av register). Artiklarna 3b och 3c.1 i det direktivet ska tillämpas i tillämpliga delar.

4.   Medlemsstaterna ska se till att filialer har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem i kommunikationen mellan registren genom systemet för sammankoppling av register. Denna unika identifiering ska åtminstone omfatta beståndsdelar som gör det möjligt att identifiera registermedlemsstaten, det nationella ursprungsregistret och filialens nummer i registret samt, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

1.   Företagsregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, utan dröjsmål tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat.

2.   Filialregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, säkerställa att den information som avses i punkt 1 erhålls utan dröjsmål.

3.   Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.

4.   Medlemsstaterna ska fastställa det förfarande som ska följas efter mottagandet av den information som avses i punkterna 1 och 2. Dessa förfaranden ska säkerställa att, om ett företag har avvecklats eller av annan anledning har avförts från registret, även dess filialer avförs från registret utan dröjsmål.

5.   Andra meningen i punkt 4 ska inte tillämpas på filialer till företag som har avförts från registret på grund av en ändring av det berörda företagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess säte.”

3.

Följande avsnitt ska införas:

”AVSNITT IIIA

UPPGIFTSSKYDD

Artikel 11a

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (15).

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2005/56/EG

Direktiv 2005/56/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Registrering

Lagstiftningen i varje medlemsstat som de fusionerande företagen omfattades av ska avgöra för respektive stats territorium hur den gränsöverskridande fusionens genomförande, i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (16), ska offentliggöras i de offentliga register till vilka varje företag är skyldigt att lämna in sina handlingar.

Registret för registrering av det företag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG, meddela det register till vilket vart och ett av företagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Uppgiftsskydd

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (17).

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2009/101/EG

Direktiv 2009/101/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att alla ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 införs i det behöriga register som avses i artikel 3.1 första stycket och offentliggörs i enlighet med artikel 3.3 och 3.5, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive, i tillämpliga fall, en laglighetskontroll i enlighet med nationell lagstiftning för införande i akten.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på de redovisningshandlingar som avses i artikel 2 f.”

2.

I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna ska se till att företag har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom ramen för kommunikation mellan register genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 (systemet för sammankoppling av register). Denna unika identifiering ska åtminstone bestå av de delar som gör det möjligt att identifiera registermedlemsstaten, det nationella ursprungsregistret, företagets nummer i registret och, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.”

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

1.   Medlemsstaterna ska se till att uppdaterad information tillhandahålls med en förklaring av de bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga informationen för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen (portalen) i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav.

3.   Kommissionen ska offentliggöra denna information på portalen på unionens alla officiella språk.

Artikel 3b

1.   Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 ska också offentliggöras genom systemet för sammankoppling av register.

2.   Medlemsstaterna ska se till att de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 finns att tillgå elektroniskt – i ett standardmeddelandeformat – genom systemet för sammankoppling av register. Medlemsstaterna ska också se till att minimistandarderna för säkerhet vad gäller uppgiftsöverföring respekteras.

3.   Kommissionen ska tillhandahålla en söktjänst på unionens alla officiella språk avseende företag som registrerats i medlemsstaterna, i syfte att genom portalen tillhandahålla

a)

de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2,

b)

den förklarande information på unionens alla officiella språk som anger dessa uppgifter och typerna av dessa handlingar.

Artikel 3c

1.   De avgifter som tas ut för tillgången till de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 genom systemet för sammankoppling av register får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillgången.

2.   Medlemsstaterna ska se till att följande uppgifter är kostnadsfritt tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register:

a)

företagets namn och rättsliga form,

b)

företagets registrerade säte och den medlemsstat där det är registrerat,

c)

företagets registreringsnummer.

Utöver dessa uppgifter får medlemsstaterna välja att tillhandahålla ytterligare kostnadsfria handlingar och uppgifter.

Artikel 3d

1.   Företagsregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, utan dröjsmål tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat.

2.   Filialregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, säkerställa att den information som avses i punkt 1 erhålls utan dröjsmål.

3.   Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.”

4.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4a

1.   En central europeisk plattform (plattformen) ska inrättas.

2.   Systemet för sammankoppling av register ska vara sammansatt av

medlemsstaternas register,

plattformen,

portalen, som fungerar som den europeiska elektroniska ingången.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa driftskompatibilitet för sina register inom systemet för sammankoppling av register via plattformen.

4.   Medlemsstaterna får inrätta valfria ingångar till systemet för sammankoppling av register. De ska utan onödigt dröjsmål informera kommissionen om inrättandet av sådana ingångar och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion.

5.   Tillgången till information från systemet för sammankoppling av register ska garanteras genom portalen och genom valfria ingångar som inrättas av medlemsstaterna.

6.   Inrättandet av systemet för sammankoppling av register ska inte påverka befintliga bilaterala avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna om utbyte av information om företag.

Artikel 4b

1.   Kommissionen ska besluta att utveckla och/eller svara för driften av plattformen antingen på egen hand eller genom en tredje part.

Om kommissionen beslutar att utveckla och/eller svara för driften av plattformen genom en tredje part, ska valet av tredje part och kommissionens verkställande av det avtal som ingåtts med denna tredje man göras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (18).

2.   Om kommissionen beslutar att utveckla plattformen genom en tredje part ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa de tekniska specifikationerna i fråga om offentlig upphandling och löptiden för det avtal som kommer att ingås med denna tredje man.

3.   Om kommissionen beslutar att svara för driften av plattformen genom tredje man ska kommissionen genom genomförandeakter anta detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen.

Den operativa förvaltningen av plattformen ska särskilt omfatta följande:

Tillsynen av plattformens funktion.

Säkerhet och skydd för de uppgifter som överförs och utbyts med hjälp av plattformen.

Samordning av förbindelserna mellan medlemsstaternas register och tredje man.

Kommissionen ska utöva tillsyn över plattformens funktion.

4.   De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 3 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.2.

Artikel 4c

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta följande:

a)

Den tekniska specifikation som definierar metoderna för elektronisk kommunikation inom systemet för sammankoppling av register.

b)

Den tekniska specifikationen för kommunikationsprotokollen.

c)

De tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet vad gäller kommunikation och överföring av information inom systemet för sammankoppling av register.

d)

Den tekniska specifikation som anger metoden för informationsutbytet mellan det företagsregister och det filialregister som avses i artikel 3d i detta direktiv och i artikel 5a i rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (19).

e)

Den detaljerade förteckning över uppgifter som ska överföras för informationsutbyte mellan register enligt artikel 3d i detta direktiv, artikel 5a i direktiv 89/666/EEG och artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (20).

f)

Den tekniska specifikation som anger strukturen för standardmeddelandeformatet för informationsutbytet mellan registren, plattformen och portalen.

g)

Den tekniska specifikation som anger den uppsättning uppgifter som är nödvändig för att plattformen ska kunna uppfylla sin funktion och metoden för lagring, användning och skydd av sådana uppgifter.

h)

Den tekniska specifikation som definierar strukturen för och användningen av den unika identifieringen för kommunikation mellan register.

i)

Den specifikation som anger de tekniska driftsmetoderna för systemet för sammankoppling av register vad gäller distribution och utbyte av information och den specifikation som anger de it-tjänster som tillhandahålls av plattformen, vilket garanterar en överföring av meddelanden i den relevanta språkversionen.

j)

De harmoniserade kriterierna för den söktjänst som tillhandahålls av portalen.

k)

Betalningsvillkoren, med beaktande av tillgängliga betalningsfaciliteter, såsom online-faciliteter för betalning.

l)

Detaljerna för den förklarande information som anger de uppgifter och den typ av handlingar som avses i artikel 2.

m)

De tekniska villkoren för tillgängligheten av de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register.

n)

Förfarandet och de tekniska kraven för sammankopplingen av de valfria ingångarna till plattformen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.2.

Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter senast den 7 juli 2015.

Artikel 4d

1.   Inrättandet och det framtida utvecklandet av plattformen och anpassningarna till portalen till följd av detta direktiv ska finansieras via unionens allmänna budget.

2.   Underhållet och driften av plattformen ska finansieras via unionens allmänna budget och får medfinansieras genom de avgifter för tillgång till systemet för sammankoppling av register som tas ut från de enskilda användarna. Inget i denna punkt får påverka avgifterna på nationell nivå.

3.   Kommissionen får genom delegerade akter och i enlighet med artikel 13a anta bestämmelser om en eventuell medfinansiering av plattformen genom uttagande av avgifter och – i fall av en sådan medfinansiering – om storleken på de avgifter som tas ut från de enskilda användarna i enlighet med punkt 2.

4.   Avgifter som införs i enlighet med punkt 2 får inte påverka de eventuella avgifter som medlemsstaterna tar ut för tillgång till handlingar och uppgifter i enlighet med artikel 3c.1.

5.   De avgifter som tas ut i enlighet med punkt 2 får inte tas ut för tillgång till de uppgifter som avses i artikel 3c.2 a, 3c.2 b och 3c.2 c.

6.   Varje medlemsstat ska bära kostnaderna för anpassningen av de nationella registren, liksom de kostnader för underhåll och drift av de nationella registren som uppstår till följd av detta direktiv.

Artikel 4e

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (21).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 7a

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (22).

6.

Följande kapitel ska införas:

”KAPITEL 4A

DELEGERADE AKTER

Artikel 13a

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4d.3 ska ges till kommissionen tills vidare.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4d.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 4d.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Artikel 4

Rapport och regelbunden dialog

1.   Kommissionen ska senast fem år efter slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 5.2 offentliggöra en rapport om hur systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister fungerar, och då särskilt undersöka den tekniska driften och de ekonomiska aspekterna.

2.   Rapporten ska, om lämpligt, åtföljas av förslag till ändringar av detta direktiv.

3.   Kommissionen och medlemsstaternas företrädare ska regelbundet sammanträda i lämpligt forum för att diskutera de frågor som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 7 juli 2014 anta, offentliggöra och tillämpa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska medlemsstaterna, senast två år efter det att de genomförandeakter som avses i artikel 4c i direktiv 2009/101/EG har antagits, anta, offentliggöra och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

artikel 1.3 och 1.4 samt artikel 5a i direktiv 89/666/EEG,

artikel 13 i direktiv 2005/56/EG,

artikel 3.1 andra stycket samt artiklarna 3b, 3c, 3d och 4a.3–4a.5 i direktiv 2009/101/EG.

Vid antagandet av dessa genomförandeakter ska kommissionen offentliggöra slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   När en medlemsstat antar de åtgärder som avses i punkt 1 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 13 juni 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 februari 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 maj 2012.

(3)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

(4)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(5)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.

(6)  EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 1.

(7)  EUT C 75, 31.3.2009, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)  EUT C 220, 26.7.2011, s. 1.

(14)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.”

(15)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(16)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.”

(17)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(18)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

(20)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(21)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.”

(22)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/10


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 509/2012

av den 15 juni 2012

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 (2) i syfte att ge verkan åt de flesta av de åtgärder som anges i beslut 2011/782/Gusp.

(2)

Eftersom den syriska regeringen fortsätter att utöva ett brutalt förtryck och att kränka de mänskliga rättigheterna införs genom rådets beslut 2012/206/Gusp (3), som ändrar beslut 2011/782/Gusp, ytterligare åtgärder som innebär att försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som kan användas för internt förtryck antingen ska vara förbjuden eller kräva ett förhandstillstånd. Dessutom införs ett förbud mot export av lyxvaror till Syrien.

(3)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de tillämpas enhetligt av de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras för att ge verkan åt de nya åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, enligt förteckningen i bilaga IA, oavsett om dessa har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till en transaktion i samband med utrustning, varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga IA, under förutsättning att utrustningen, varorna eller tekniken är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål.

Artikel 2b

1.   Förhandstillstånd ska krävas för direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, enligt förteckningen i bilaga IX, oavsett om dessa har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien.

2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska inte ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga IX om de har rimliga skäl att anta att den utrustning, de varor eller den teknik som omfattas av försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten är eller skulle kunna vara avsedd för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck.

3.   Tillståndet ska beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och i enlighet med villkoren i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (4). Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (5) (nedan kallad den gemensamma militära förteckningen) eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i den förteckningen till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, varor eller teknik enligt bilagorna I och IA vilken kan användas för internt förtryck till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen eller i bilagorna I och IA, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, till försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana varor eller till tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

d)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i leden a–c.

2.   Med avvikelse från punkt 1 ska de förbud som där anges inte tillämpas på tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering och finansiellt bistånd i samband med

tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till Förenta nationernas truppåtskillnadsövervakande styrka (Undof),

icke-dödande militär utrustning eller utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd eller för FN:s och unionens program för institutionsuppbyggnad eller för unionens eller FN:s krishanteringsinsatser, eller

fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för unionens och dess medlemsstaters personal i Syrien,

under förutsättning att detta tillhandahållande först har godkänts av en medlemsstats behöriga myndighet som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

3.   Med avvikelse från punkt 1 b får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IA, under förutsättning att utrustningen, varorna eller tekniken är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen, inom fyra veckor, om alla tillstånd som den beviljar enligt första stycket.

4.   Förhandstillstånd av den behöriga myndigheten i en berörda medlemsstaten, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska krävas för att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IX, eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådan utrustning, varor och teknik, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IX, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana artiklar eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien.

De behöriga myndigheterna ska inte bevilja tillstånd för de transaktioner som avses i första stycket om de har rimliga skäl att anta att dessa transaktioner är eller kan vara avsedda att bidra till internt förtryck eller att användas för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck.

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 11b

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådana lyxvaror som anges i bilaga X till Syrien,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som direkt eller indirekt syftar eller leder till kringgående av det förbud som avses i led a.

2.   Med avvikelse från punkt 1 a ska de förbud som avses där inte tillämpas på varor av icke-kommersiell karaktär, för personligt bruk, som ingår i resandes bagage.”

Artikel 2

Texten i bilaga I till den här förordningen ska läggas till som bilaga IA i förordning (EU) nr 36/2012.

Artikel 3

Texten i bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga IX i förordning (EU) nr 36/2012.

Artikel 4

Texten i bilaga III till den här förordningen ska läggas till som bilaga X i förordning (EU) nr 36/2012.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 juni 2012.

På rådets vägnar

M. LIDEGAARD

Ordförande


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 110, 24.4.2012, s. 36.

(4)  EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.”

(5)  EUT C 86, 18.3.2011, s. 1.”


BILAGA I

”BILAGA Ia

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING, VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 2a

DEL 1

Inledande anmärkningar

1.

Denna del omfattar varor, programvara och teknik som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 (1).

2.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen nedan ”Nummer” till kontrollförteckningsnumret och de beskrivningar som anges i kolumnen nedan ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

3.

Definitioner av termer inom ’enkla citattecken’ anges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas i förening med avsnitt B i denna del.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt A, B, C och D i denna del är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt E.

2.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

A.   UTRUSTNING

Nummer

Beskrivning

I.B.1A004

Utrustning och komponenter för skydd och detektering, som inte omfattas av den militära förteckningen, enligt följande:

a)

Gasmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för försvar mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.

Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig”

3.

Kemiska stridsmedel (agens) eller

4.

”Agens för kravallhantering”, bland annat

a)

α-Brombensenactonitril (Brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8)

b)

[(2-klorofenyl) metylen] propandinitril, (o-Klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1)

c)

2-Klor-1-fenyletanon, Fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4)

d)

dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS-nr 257-07-8)

e)

10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS-nr 578-94-9).

f)

n-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

b)

Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.

Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.

Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” eller

3.

Kemiska stridsmedel (agens)

c)

Detekteringssystem som utformats särskilt eller modifierats för detektion eller identifiering av följande komponenter samt särskilt utformade komponenter för dessa:

1.

Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.

Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” eller

3.

Kemiska stridsmedel (agens)

d)

Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektering eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar ’spårdetektion’stekniker (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anm.:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anm. 1:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratorieanvändning.

Anm. 2:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anm.:

Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)

Personliga dosimetrar för mätning av strålning

b)

Utrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsade till att skydda för olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.

gruvor

2.

stenbrott

3.

jordbruk

4.

läkemedelsindustrin

5.

den medicinska sektorn

6.

den veterinära sektorn

7.

miljöskydd

8.

avfallshantering

9.

livsmedelsindustrin

Tekniska anm.:

Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektering av eller försvar mot radioaktiva material ”anpassade för användning i krig”, biologiska agens ”anpassade för användning i krig”, kemiska stridsmedel, ’simulatorer’ eller ”agens för kravallhantering”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, den medicinska och den veterinära sektorn, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

En ’simulator’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

I.B.9A012

”Obemannade luftfartyg” (”UAV”) och därmed sammanhörande system, utrustning och komponenter enligt följande:

a)

”Obemannade luftfartyg” som har något av följande:

1.

Autonom flyglednings- och navigeringsfunktion (t.ex. autopilot med ett tröghetsnavigeringssystem), eller

2.

En funktion för flygledning utanför det direkta synfältet med hjälp av en mänsklig operatör (t.ex. tv-fjärrkontroll).

b)

Sammanhörande system, utrustning och komponenter enligt följande:

1.

Utrustning som är särskilt konstruerad för fjärrkontroll av de ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

2.

System för navigation, positionering, styrning eller kontroll, andra än de som omfattas av avsnitt 7A i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, särskilt konstruerade för att tillhandahålla autonom flygstyrning eller navigationsförmåga för ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

3.

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade för att omvandla ett bemannat ”luftfartyg” till en ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

4.

Kolv- eller turbinmotorer av förbränningstyp som använder syre, särskilt konstruerade eller modifierade för framdrivning av ”UAV” på höjder över 50 000 fot (15 240 meter).

I.B.9A350

Besprutnings- eller dimbildningssystem, särskilt konstruerade eller modifierade för montering på flygplan, ”lättare än luftfarkoster” eller obemannade luftfartyg, samt särskilt konstruerade komponenter för dessa, enligt följande:

 

Fullständiga besprutnings- eller dimbildningssystem som, från en vätskesuspension, kan sprida en initial droppe med ’VMD’ som understiger 50 μm vid en flödeshastighet som överstiger två liter per minut.

 

Besprutningskranarmar eller system av aerosolgenereringsenheter som, från en vätskesuspension, kan sprida en initial droppe med ’VMD’ som understiger 50 μm vid en flödeshastighet som överstiger två liter per minut.

 

Aerosolgenereringsenheter som är särskilt konstruerade för montering på system som specificeras i avsnitt 9A350.a och b.

Anmärkning:

Aerosolgeneringsenheter är anordningar som är särskilt konstruerade eller modifierade för montering på flygplan, t.ex. munstycken, spridningsmunstycken med roterande trumma och liknande anordningar.

Anmärkning:

Avsnitt 9A350 omfattar inte besprutnings- eller dimbildningssystem för vilka det kan visas att de inte kan sprida biologiska agens i form av smittsamma aerosoler.

1.

Droppstorleken för besprutningsutrustning eller munstycken som är särskilt konstruerade för användning på flygplan, ”lättare än luftfarkoster” eller obemannade luftfartyg bör mätas enligt någon av följande metoder:

a)

Dopplerlasermetoden.

b)

Främre laserdiffraktionsmetoden.

2.

I avsnitt 9A350 avses med ’VMD’ volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).

B.   TEST- OCH PRODUKTIONSUTRUSTNING

Nummer

Beskrivning

I.B.2B350

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning enligt följande:

a)

Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

6.

Titan eller titan ’legeringar’.

7.

Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

8.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

b)

Omrörare för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, samt impellrar, blad eller axlar avsedda för sådana omrörare, där alla omrörarens ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

6.

Titan eller titan ’legeringar’.

7.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

8.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

c)

Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantal ”legeringar”.

6.

Titan eller titan ’legeringar’.

7.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’. eller

8.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

d)

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,15 m2 och mindre än 20 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

7.

Titan eller titan ’legeringar’.

8.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

9.

Kiselkarbid.

10.

Titankarbid.

11.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

e)

Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådana destillations- eller absorptionskolonner, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

7.

Titan eller titan ’legeringar’.

8.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

9.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

f)

Fjärrstyrda doseringsutrustningar där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom, eller

2.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

g)

Ventiler med en nominell storlek över 10 mm och hus (ventilhus) eller förformade infodringar som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

6.

Titan eller titan ’legeringar’.

7.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

8.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’

9.

Keramiska material enligt följande:

a)

Kiselkarbid med en renhet av minst 80 viktprocent.

b)

Aluminiumoxid med en renhet av minst 99,9 viktprocent.

c)

Zirkoniumoxid.

Teknisk anm.:

Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

h)

Flerväggiga rör försedda med en öppning för läckindikering, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

7.

Titan eller titan ’legeringar’.

8.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

9.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

i)

Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 5 m3/timme (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Keramik.

3.

Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

4.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

6.

Grafit eller ’kolgrafit’.

7.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

8.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

9.

Titan eller titan ’legeringar’.

10.

Zirkonium eller zirkonium ’legeringar’.

11.

Niob (columbium) eller niob ’legeringar’.

j)

Förbränningsugnar utformade för att förstöra kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vilka har särskilt utformade hanteringssystem för förbränningsprodukterna, särskilda hanteringshjälpmedel och en medeltemperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 °C), i vilka alla ytor som kommer direkt i kontakt med förbränningsprodukterna är gjorda av eller beklädda med något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Keramik.

3.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

1.

’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

I.B.2B351

Övervakningssystem för giftig gas och för dem avsedda detekteringskomponenter, andra än de som anges i avsnitt 1A004, enligt följande, samt detektorer, sensoranordningar och ersättningsbara sensorpatroner

a)

som är utformade för kontinuerlig drift och i stånd att upptäcka kemiska stridsmedel eller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vid en koncentration på mindre än 0,3 mg/m3, eller

b)

som är i stånd att upptäcka kemiska föreningar med en antikolinesterasfunktion.

I.B.2B352

Utrustning som kan användas vid hantering av biologiska material, enligt följande:

a)

Kompletta biologiska säkerhetslaboratorier (complete biological containment facilities) av P3, P4 säkerhetsklass.

Teknisk anm.:

P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) säkerhetsklass finns specificerad i WHO Laboratory Biosafety manual (3:e upplagan, Genève, 2004).

b)

Fermentorer som kan odla patogena ”mikroorganismer” eller virus eller som kan producera toxiner utan spridning av aerosoler, och som har en total kapacitet av 20 liter eller mer.

Teknisk anm.:

Fermentorer omfattar bioreaktorer, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

c)

Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning, utan spridning av aerosoler, och som har samtliga följande egenskaper:

1.

En flödeshastighet högre än 100 liter per timme.

2.

Beståndsdelar av polerat rostfritt stål eller titan.

3.

En avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt ångtryck.

4.

En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.

Teknisk anm.:

Centrifugalseparatorer omfattar också dekanteringsutrustning.

d)

Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) och komponenter, enligt följande:

1.

Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) utformad för avskiljning av patogena mikroorganismer, virus, toxiner eller cellodlingar, utan spridning av aerosoler, som har båda följande egenskaper:

a)

En total filteryta på 1 m2 eller större.

b)

Någon av följande egenskaper:

1.

En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

2.

Använder filtreringskomponenter för engångsbruk.

Teknisk anm.:

Med sterilisera avses i avsnitt 2B352.d.1.b eliminering av alla livskraftiga mikrober från utrustningen, med användning av antingen fysikaliska agens (t.ex. ånga) eller kemiska agens. Med desinficera avses dödande av eventuella mikrobiella smittämnen på utrustningen genom användning av kemiska agens med bakteriedödande effekt. Desinficering och sterilisering skiljer sig från hygienisering, som avser rengöringsåtgärder för att minska antalet mikrober på utrustningen, utan att alla mikrobiella smittämnen eller livskraftiga mikrober nödvändigtvis elimineras.

2.

Beståndsdelar till genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) (t.ex. moduler, element, patroner/kassetter, kassetter, enheter eller skivor) med en filteryta som är 0,2 m2 eller större för varje beståndsdel och som är utformade för användning i genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) enligt 2B352.d.

Anmärkning:

Avsnitt 2B352.d omfattar inte utrustning för omvänd osmos enligt tillverkarens specifikation.

e)

Ångsteriliserbar frystorkningsutrustning med en kylkapacitet av 10 kg is eller mer per dygn och mindre än 1 000 kg is per dygn.

f)

Skydds- och inneslutningsutrustning enligt följande:

1.

Skyddskläder i form av hel- eller halvdräkter, eller kåpor som är beroende av bunden extern lufttillförsel och fungerar med övertryck.

Anmärkning:

Avsnitt 2B352.f.1 omfattar inte dräkter som ska bäras med inbyggd andningsapparat.

2.

Biologiska säkerhetsskåp eller isolatorer från klass III med liknande prestandanormer.

Anmärkning:

Med isolatorer avses i avsnitt 2B352.f.2 flyttbara isolatorer, torkskåp, anaerobatiska kammare, lådor med manövrering via handskar och laminarflowhuvar (slutna med vertikalt flöde).

g)

Kammare vilka utformats för aerosoltestning (aerosolinhalationskammare) med ”mikroorganismer”, virus eller ”toxiner” och som har en volym av 1 m3 eller mer.

C.   MATERIAL

Nummer

Beskrivning

I.B.1C350

Kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

Anm.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C450.

1.

Tiodiglykol (111-48-8).

2.

Fosforoxiklorid (10025-87-3).

3.

Dimetylmetylfosfonat (756-79-6).

4.

SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

Metylfosfonyldifluorid (676-99-3).

5.

Metylfosfonyldiklorid (676-97-1).

6.

Dimetylfosfit (DMP) (868-85-9).

7.

Fosfortriklorid (7719-12-2).

8.

Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9).

9.

Tionylklorid (7719-09-7).

10.

3-Hydroxi1-metylpiperidin (3554-74-3).

11.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid (96-79-7).

12.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol (5842-07-9).

13.

3-Kinuklidinol (1619-34-7).

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3).

15.

2-Kloretanol (107-07-3).

16.

Dimetylamin (124-40-3).

17.

Dietyletylfosfonat (78-38-6).

18.

Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (2404-03-7).

19.

Dietylfosfit (762-04-9).

20.

Dimetylaminhydroklorid (506-59-2).

21.

Etyldiklorofosfin (1498-40-4).

22.

Etylfosfonyldiklorid (1066-50-8).

23.

SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

Etylfosfonyldifluorid (753-98-0).

24.

Fluorväte (7664-39-3).

25.

Metylbensilat (76-89-1).

26.

Metyldiklorfosfin (676-83-5).

27.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0).

28.

Pinakolylalkohol (464-073).

29.

SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

O-etyl-2-diisopropylaminoetyl-metylfosfonit (QL) (57856-11-8).

30.

Trietylfosfit (122-52-1).

31.

Arseniktriklorid (7784-34-1).

32.

Bensilsyra (76-93-7).

33.

Dietylmetylfosfonit (15715-41-0).

34.

Dimetyletylfosfonat (6163-75-3).

35.

Etyldifluorfosfin (430-78-4).

36.

Metyldifluorfosfin (753-59-3).

37.

3-Kinuklidinon (3731-38-2).

38.

Fosforpentaklorid (10026-13-8).

39.

Pinakolon (75-97-8).

40.

Kaliumcyanid (151-50-8).

41.

Kaliumvätefluorid (7789-29-9).

42.

Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7).

43.

Natriumfluorid (7681-49-4).

44.

Natriumvätefluorid (1333-83-1).

45.

Natriumcyanid (143-33-9).

46.

Trietanolamin (102-71-6).

47.

Fosforpentasulfid (1314-80-3).

48.

Diisopropylamin (108-18-9).

49.

Dietylaminoetanol (100-37-8).

50.

Natriumsulfid (1313-82-2).

51.

Svavelmonoklorid (10025-67-9).

52.

Svaveldiklorid (10545-99-0).

53.

Trietanolaminhydroklorid (637-39-8).

54.

N,N-Diisopropyl-(Beta)-aminoetylkloridhydroklorid (4261-68-1).

55.

Metylfosfonsyra (993-13-5).

56.

Dietylmetylfosfonat (683-08-9).

57.

N,N-Dimetylfosforamidodiklorid (677-43-0).

58.

Triisopropylfosfit (116-17-6).

59.

Etyldietanolamin (139-87-7).

60.

O,O-Dietylfosfortioat (2465-65-8).

61.

O,O-Dietylfosforditioat (298-06-6).

62.

Natriumhexafluorosilikat (16893-85-9).

63.

Metyltiofosfonyldiklorid (676-98-2).

Anm. 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 och 63 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:

Avsnitt 1C350 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37–53 och 58–62 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:

Avsnitt 1C350 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

I.B.1C351

Humana patogener, zoonoser och ”toxiner”, enligt följande:

a)

Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Andesvirus

2.

Chaparevirus

3.

Chikungunyavirus

4.

Choclovirus

5.

Kongo-Krim hemorragisk febervirus

6.

Denguefebervirus

7.

Dobrava–Belgrade-virus

8.

Östlig hästencefalitvirus

9.

Ebolavirus

10.

Guanaritovirus

11.

Hantaanvirus

12.

Hendravirus (Equint morbillivirus)

13.

Japansk encefalitvirus

14.

Juninvirus

15.

Kyasanur Forest-virus

16.

Laguna Negra-virus

17.

Lassafebervirus

18.

Louping ill-virus

19.

Lujovirus

20.

Lymfocitärt koriomengit-virus

21.

Machupovirus

22.

Marburgvirus

23.

Apkoppsvirus

24.

Murray Valley-encefalitvirus

25.

Nipahvirus

26.

Omsk hemorragiskt febervirus

27.

Oropouchevirus

28.

Powassanvirus

29.

Rift Valley febervirus

30.

Rociovirus

31.

Sabiavirus

32.

Seoulvirus

33.

Sin nombre-virus

34.

St Louis-encefalitvirus

35.

Fästingburen encefalitvirus (TBE) (Rysk sommar-vår-encefalitvirus)

36.

Smittkoppsvirus

37.

Venezuelansk hästencefalit-virus

38.

Västlig hästencefalit-virus

39.

Gula febern-virus

b)

Rikettsier, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Coxiella burnetii

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.

Rickettsia prowasecki

4.

Rickettsia rickettsii

c)

Bakterier, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Bacillus anthracis

2.

Brucella abortus

3.

Brucella melitensis

4.

Brucella suis

5.

Chlamydia psittaci

6.

Clostridium botulinum

7.

Francisella tularensis

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.

Salmonella typhi

11.

Shigella dysenteriae

12.

Vibrio cholerae

13.

Yersinia pestis

14.

Toxinproducerande typer av Clostridium perfringens epsilon

15.

Enterohemorragisk Escherichia coli, serotyp O157 och andra verotoxinproducerande serotyper

d)

”Toxiner” och ”toxinkomponenter”, enligt följande:

1.

Botulinus-toxiner

2.

Clostridium perfringens-toxiner

3.

Conotoxin

4.

Ricin

5.

Saxitoxin

6.

Shiga-toxin

7.

Staphylococcus aureus-toxiner

8.

Tetrodotoxin

9.

Verotoxin och shigaliknande ribosominaktiverande proteiner.

10.

Mikrocystin (Cyanginosin)

11.

Aflatoxiner

12.

Abrin

13.

Choleratoxin

14.

Diacetoxyscirpenoltoxin

15.

T-2-toxin

16.

HT-2-toxin

17.

Modeccin

18.

Volkensin

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin)

Anmärkning:

Avsnitt 1C351.d omfattar inte botulinustoxiner eller conotoxiner i form av produkter som uppfyller samtliga följande kriterier:

1.

Är farmaceutiska formuleringar avsedda för behandling av sjukdomar hos människor.

2.

Är förpackade för distribution som läkemedel.

3.

Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.

e)

Svampbildningar, oavsett om de är naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Coccidioides immitis.

2.

Coccidioides posadsii.

Anmärkning:

Avsnitt 1C351 omfattar inte ”vaccin” eller ”immuntoxiner”.

I.B.1C352

Animala patogener enligt följande:

a)

Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Afrikansk svinpest-virus

2.

Aviär influensa-virus som är

a)

okarakteriserade, eller

b)

definierade som högpatogena i bilaga I.2 till direktiv 2005/94/EG (2), enligt följande:

1.

Typ A virus med ett IVPI (intravenöst patogenitetsindex) på 6 veckor gamla kycklingar vilket är större än 1,2, eller

2.

typ A virus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flerbasiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen.

3.

Bluetonguevirus

4.

Mul- och klövsjukevirus

5.

Getkoppsvirus

6.

Svinherpesvirus (Aujeszkys sjukdom)

7.

Klassiskt svinpestvirus

8.

Lyssavirus

9.

Newcastlesjukevirus

10.

Peste des petits ruminants-virus

11.

Svinenterovirus typ 9 (swine vesicular disease virus)

12.

Boskapspestvirus

13.

Fårkoppsvirus

14.

Teschensjukevirus

15.

Vesikulär stomatitvirus

16.

Lumpy skin desease-virus

17.

Afrikanskt hästpestvirus

b)

Mycoplasma, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Mycoplasma mycoides underart mycoides sc (små kolonier).

2.

Mycoplasma capricolum underart capripneumoniae.

Anmärkning:

Avsnitt 1C352 omfattar inte ”vacciner”.

I.B.1C353

Genetiska beståndsdelar och genetiskt modifierade organismer enligt följande:

a)

Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som innehåller nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i organismer som omfattas av avsnitt 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller 1C354.

b)

Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som innehåller nukleinsyresekvenser kodade för någon av de ”toxiner” som omfattas av avsnitt 1C351.d eller ”toxinkomponenter” i dessa.

1.

Genetiska beståndsdelar omfattar bland annat kromosomer, genom, plasmider, transposoner och vektorer, vare sig de är genetiskt modifierade eller icke modifierade.

2.

Med nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i någon av de mikroorganismer som omfattas av avsnitt 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller IC354 avses en sekvens som är specifik för den angivna mikroorgansimen och som

a)

i sig själv eller genom dess transkriberade eller translaterade produkter utgör en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa, eller

b)

är känd för att öka förmågan hos en angiven mikroorganism, eller någon annan organism i vilken den kan införas eller på annat sätt integreras, att orsaka allvarlig skada för människors, djurs eller växters hälsa.

Anmärkning:

Avsnitt 1C353 gäller inte nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i Enterohemorragisk Escherichia coli, serotyp O157 och andra verotoxinproducerande stammar, andra än de som är kodade för verotoxiner eller deras komponenter.

I.B.1C354

Växtpatogener, enligt följande:

a)

Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Potato Andean latent tymovirus.

2.

Potato spindle tuber viroid.

b)

Bakterier, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Xanthomonas albilineans.

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, inklusive stammar som refereras till som Xanthomonas campestris pv. citri typ A, B, C, D, E eller på annat sätt klassificerade som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo.

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae).

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum).

5.

Ralstonia solanacearum raserna 2 och 3 (Pseudomonas solanacearum raserna 2 och 3 eller Burkholderia solanacearum raserna 2 och 3).

c)

Svampar, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae).

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae).

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei).

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici).

5.

Puccinia graminis (syn. Puccinia glumarum).

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Giftiga kemikalier och prekursorer för giftiga kemikalier, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

Anm.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 1C350, 1C351.d OCH KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Giftiga kemikalier enligt följande:

1.

Amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolat (78-53-5) och motsvarande alkylerade eller protonerade salter.

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (382-21-8).

3.

SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

BZ: 3-kinuklidinylbensilat (6581-06-2).

4.

Fosgen: karbonyldiklorid (75-44-5).

5.

Cyanklorid (506-77-4).

6.

Vätecyanid (74-90-8).

7.

Klorpikrin: triklornitrometan (76-06-2).

Anm. 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:

Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6 och a.7 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:

Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

b)

Giftiga kemiska prekursorer enligt följande:

1.

Kemikalier, andra än de som anges i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso) grupp men inga ytterligare kolatomer.

Anmärkning:

Avsnitt 1C450.b.1 omfattar inte fonofos: O-etyl-S-fenyletylfosfonotiolotionat (944-22-9).

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

Anm.:

Se avsnitt 1C350.57 för N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.

Dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som anges i avsnitt 1C350.

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylkloridhydroklorid, som anges i avsnitt 1C350.

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (100-37-8), som anges i avsnitt 1C350.

Anmärkning:

Avsnitt 1C450.b.5 omfattar inte följande:

a)

N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) och motsvarande protonerade salter.

b)

Protonerade salter av N,N-dietylaminoetanol (100-37-8).

6.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol, som anges i avsnitt 1C350.

7.

Se avsnitt 1C350 när det gäller etyldietanolamin (139-87-7).

8.

Metyldietanolamin (105-59-9).

Anm. 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:

Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.b.8 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:

Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

D.   PROGRAMVARA

Nummer

Beskrivning

I.B.1D003

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som anges i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

I.B.2D351

”Programvara”, annan en sådan som omfattas av avsnitt ID003, som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som omfattas av avsnitt 2B351.

I.B.9D001

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling” av utrustning eller ”teknik” som omfattas av avsnitt 9A012.

I.B.9D002

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 9A012.

E.   TEKNIK

Nummer

Beskrivning

I.B.1E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som omfattas av avsnitt 1A004, 1C350–1C354 eller 1C450.

I.B.2E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som omfattas av avsnitt 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351.

I.B.2E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 2B350, 2B351 eller 2B352.

I.B.2E301

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av produkter som omfattas av avsnitt 2B350–2B352.

I.B.9E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som omfattas av avsnitt 9A012 eller 9A350.

I.B.9E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 9A350.

I.B.9E101

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av ’UAV’ som omfattas av avsnitt 9A012.

Teknisk anm.:

I avsnitt 9E101.b avses med ’UAV’ system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

I.B.9E102

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av ’UAV’ som omfattas av avsnitt 9A012.

Teknisk anm.:

I avsnitt 9E101.b avses med ’UAV’ system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

DEL 2

Inledande anmärkningar

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen ’Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009’ betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ’Beskrivning’ inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Definitioner av termer inom ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas tillsammans med del 1.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt I.C.A i denna del är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt I.C.B i denna del.

2.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

I.C.A.   VAROR

(Material och kemikalier)

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

I.C.A.001

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.

Etylendiklorid (CAS-nr 107-06-2).

 

I.C.A.002

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.

Nitrometan (CAS-nr 75-52-5).

2.

Pikrinsyra (CAS-nr 88-89-1).

 

I.C.A.003

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.

Aluminiumklorid (CAS-nr 7446-70-0).

2.

Arsenik (CAS-nr 7440-38-2).

3.

Arseniktrioxid (CAS-nr 1327-53-3).

4.

Bis(2-kloroetyl)etylaminhydroklorid (CAS-nr 3590-07-6).

5.

Bis(2-kloroetyl)metylaminhydroklorid (CAS-nr 55-86-7).

6.

Tris(2-kloroetyl)aminhydroklorid (CAS-nr 817-09-4).

 

I.C.B.   TEKNIK

B.001

”Teknik” som erfordras för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varorna i avsnitt I.C.A.

Teknisk anm.:

”Programvara” inbegrips i begreppet ’teknik’.

 


(1)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).


BILAGA II

”BILAGA IX

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING, VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 2b

Inledande anmärkningar

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen ”Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Definitioner av termer inom ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade produkter.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas i förening med avsnitt B i denna bilaga.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt IX.A i denna bilaga är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt B.

2.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

IX.A.   VAROR

IX.A1.   Vissa material, kemikalier, ’mikroorganismer’ och ’gifter’

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.A1.001

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

 

Tributylfosfit (CAS-nr 102-85-2).

 

Metylisocyanat (CAS-nr 624-83-9).

 

Kinaldin (CAS-nr 91-63-4).

 

2-bromkloretan (CAS-nr 107-0-2).

 

IX.A1.002

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

 

Bensil (CAS-nr 134-81-6).

 

Dietylamin (CAS-nr 109-89-7).

 

Dietyleter (CAS-nr 60-29-7).

 

Dimetyleter (CAS-nr 115-10-6).

 

Dimetylaminoetanol (CAS-nr 108-01-0).

 

IX.A1.003

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

 

2-metoxietanol (CAS-nr 109-86-4).

 

Butyrylkolinesteras (BCHE).

 

Dietylentriamin (CAS-nr 111-40-0).

 

Diklormetan (CAS-nr 75-09-3).

 

Dimetylanilin (CAS-nr 121-69-7).

 

Etylbromid (CAS-nr 74-96-4).

 

Etylklorid (CAS-nr 75-00-3).

 

Etylamin (CAS-nr 75-04-7).

 

Hexamin (CAS-nr 100-97-0).

 

Isopropylbromid (CAS-nr 75-26-3).

 

Isopropyleter (CAS-nr 108-20-3).

 

Metalymin (CAS-nr 74-89-5).

 

Metylbromid (CAS-nr 74-83-9).

 

Isopropylamin (CAS-nr 75-31-0).

 

Obidoximklorid (CAS-nr 114-90-9).

 

Kaliumbromid (CAS-nr 7758-02-3).

 

Pyridin (CAS-nr 110-86-1).

 

Pyridostigminbromid (CAS-nr 101-26-8).

 

Natriumbromid (CAS-nr 7647-15-6).

 

Natriummetall (CAS-nr 7440-23-5).

 

Tributylamin (CAS-nr 102-82-9).

 

Trietylamin (CAS-nr 121-44-8).

 

Trimetylamin (CAS-nr 75-50-3).

 


IX.A2.   Bearbetningsutrustning

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.A2.001

Golvmonterade dragskåp (med ståhöjd) med en minsta nominell bredd på 2,5 meter.

 

IX.A2.002

Friskluftsandningsskydd med luftrening och helmask, andra än sådana som anges i 1A004 eller 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Biologiska säkerhetsskåp eller isolatorer från klass II med liknande prestandanormer.

2B352.f.2

IX.A2.004

Satscentrifuger med en rotorkapacitet på minst 4 liter, som kan användas för biologiskt material.

 

IX.A2.005

Fermentorer som kan användas för att odla patogena ”mikroorganismer” eller virus eller för att producera toxiner, utan spridning av aerosoler, och som har en total kapacitet av minst 5 liter men högst 20 liter.

Teknisk anm.:

Fermentorer omfattar bioreaktorer, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

2B352.b

IX.A2.007

Konventionella renrum eller renrum med turbulent luftflöde samt inbyggda fläkt-/filterenheter (Hepa eller Ulpa-filter) för användning i anläggningar som uppfyller inneslutningskriterierna P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning, andra än de som anges i avsnitt 2B350 eller A2.009 enligt följande:

a)

Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

b)

Omrörare för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

c)

Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

d)

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

e)

Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

f)

Ventiler med en nominell storlek över 10 mm och hus (ventilhus) som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

1.

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för ventilens kontrollstatus.

2.

Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

g)

Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av följande material:

1.

Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

h)

Vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 1 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.

’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Keramik.

3.

’Ferrokisel’.

4.

Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

6.

Grafit eller ’kolgrafit’.

7.

Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

8.

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

9.

Tantal eller tantal ’legeringar’.

10.

Titan eller titan’legeringar’.

11.

Zirkonium eller zirkonium’legeringar’. eller

12.

Niob (columbium) eller niob’legeringar’.

1.

Det material som används för membran, packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus.

2.

’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

3.

’Ferrokisel’ är järnlegeringar med en kiselhalt på minst 8 viktprocent.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

2B350.a–e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning, andra än de som anges i avsnitt 2B350 eller A2.008, enligt följande:

 

Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

 

Omröra för användning i reaktorkärl eller reaktorer enligt a, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

 

Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

 

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

 

Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

 

Ventiler med en nominell diameter över 10 mm och hus (ventilhus), kulor eller käglor som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Teknisk anm.:

Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

 

Keramik.

 

Ferrokisel (järnlegeringar med en kiselhalt på minst 8 viktprocent).

 

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Tekniska anm.:

Det material som används för membran, packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

 

B.   TEKNIK

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.B.001

’Teknik’ som erfordras för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varorna i avsnitt IX.A.

Teknisk anm.:

”Programvara” inbegrips i begreppet ’teknik’.

 


BILAGA III

”BILAGA X

FÖRTECKNING ÖVER LYXVAROR SOM AVSES I ARTIKEL 11B

1.   Renrasiga hästar

KN-nr: 0101 21 00

2.   Kaviar och kaviarersättning; kaviarersättning om försäljningspriset är högre än 20 EUR per 100 gram

KN-nr: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Tryffel

KN-nr: 2003 90 10

4.   Vin (inbegripet mousserande vin) med ett försäljningspris på över 50 euro per liter, sprit och spritdrycker med ett försäljningspris på över 50 EUR per liter

KN-nr: ex 2204 21 till ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cigarrer och cigariller med ett försäljningspris på över 10 EUR per cigarr eller cigarill

KN-nr: ex 2402 10 00

6.   Parfymer och luktvatten med ett försäljningspris på över 70 EUR per 50 ml och kosmetika, inbegripet skönhets- och kosmetikprodukter, med ett försäljningspris på över 70 EUR per 50 ml

KN-nr: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Lädervaror, sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor och liknande artiklar, med ett försäljningspris på över 200 EUR per styck

KN-nr: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Kläder, tillbehör till kläder och skodon (oavsett material), med ett försäljningspris på över 600 EUR per styck

KN-nr: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Pärlor, ädelstenar, halvädelstenar, varor av pärlor, smycken samt guld- och silversmedsvaror

KN-nr: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Mynt och sedlar, inte utgörande lagligt betalningsmedel

KN-nr: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Bestick av ädel metall eller med överdrag av ädel metall

KN-nr: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Bords- och köksartiklar av porslin, sten- eller lergods eller fin keramik, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Glasvaror av blykristall med ett försäljningspris på över 200 EUR per styck

KN-nr: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Lyxfordon för persontransport till lands, i luften eller till sjöss samt tillbehör till dessa; nya fordon om försäljningspriset är högre än 25 000 EUR; begagnade fordon om försäljningspriset är högre än 15 000 EUR

KN-nr: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Klockor och armbandsur och delar till dessa, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

KN-nr: 97

17.   Artiklar och utrustning för skidåkning, golf och vattensporter, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Artiklar och utrustning för biljard, bowling, kasinospel och spel som aktiveras med mynt eller sedlar, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80”


16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 510/2012

av den 15 juni 2012

om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller den ansökningsavgift som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), särskilt artikel 113,

efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortmyndighet (2) fastställs de avgifter som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan kallad växtsortsmyndigheten) och storleken på dessa avgifter.

(2)

Växtsortsmyndighetens tillgångar har överskridit den nivå som krävs för att bibehålla en balanserad budget och säkra verksamhetens fortlevnad Ansökningsavgiften bör därför sänkas.

(3)

Förordning (EG) nr 1238/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för gemenskapens växtförädlarrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1238/95 ska ersättas med följande:

”1.   Den som ansöker om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad sökanden) ska erlägga en ansökningsavgift på 650 euro för handläggningen av ansökan enligt artikel 113.2 a i förordning (EG) nr 2100/94.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  EGT L 121, 1.6.1995, s. 31.


16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 511/2012

av den 15 juni 2012

om meddelanden rörande producent- och branschorganisationer och avtalsförhandlingar och avtalsförhållanden enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 126e.2 b och c och artikel 185f.6, och

av följande skäl:

(1)

Avsnitt IIa i del II avdelning II kapitel II i förordning (EG) nr 1234/2007 infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 261/2012 (2) och innehåller regler om producent- och branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

(2)

I artiklarna 126a och 126b i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs regler om erkännande av producentorganisationer och deras sammanslutningar och av branschorganisationer. Enligt dessa artiklar ska medlemsstaterna informera kommissionen om varje beslut om att bevilja, avslå eller återkalla ett erkännande. För att kunna utarbeta de rapporter till rådet och Europaparlamentet som föreskrivs i artikel 184.9 i förordning (EG) nr 1234/2007 behövs information om antalet erkända enheter, om deras storlek med avseende på hur stora volymer av obehandlad mjölk deras producentmedlemmar producerar och, i förekommande fall, om skälen till varför deras erkännande avslagits eller återkallats.

(3)

I artikel 126c i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs regler om förhandlingar om avtal om leverans av obehandlad mjölk. Enligt den artikeln ska producentorganisationer och medlemsstater lämna information.

(4)

I artikel 126d i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att medlemsstaterna ska informera kommissionen om de regler som de har antagit för att reglera utbudet av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

(5)

Enligt artikel 185f i förordning (EG) nr 1234/2007 måste medlemsstater som beslutar att varje leverans av obehandlad mjölk på deras territorium från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller beslutar att den första köparen måste lämna ett skriftligt anbud för ett avtal för leverans av obehandlad mjölk av jordbrukaren, informera kommissionen om de regler som de har antagit med avseende på avtalsförhållandena.

(6)

Enhetliga regler bör fastställas vad gäller innehållet i dessa meddelanden och den tidsfrist inom vilken de ska lämnas in.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna, med avseende på de beslut som fattats under det föregående kalenderåret, underrätta kommissionen i enlighet med artikel 126a.4 d och artikel 126b.3 e i förordning (EG) nr 1234/2007 om

a)

antalet producentorganisationer, sammanslutningar av erkända producentorganisationer, nedan kallade sammanslutningar, och branschorganisationer som de har beviljat erkännande och, i tillämpliga fall, den årliga volym av avsättningsbar obehandlad mjölk som producerats av producentorganisationerna och sammanslutningarna,

b)

antalet ansökningar om erkännande som lämnats in av producentorganisationer, sammanslutningar och branschorganisationer och som de avslagit samt en sammanfattning av skälen till detta,

c)

antalet erkända producentorganisationer, sammanslutningar och branschorganisationer vars erkännande de återkallade samt en sammanfattning av skälen till detta.

2.   Om ett meddelande enligt punkt 1 a avser en gränsöverskridande producentorganisation eller sammanslutning ska meddelandet, i tillämpliga fall, innehålla uppgifter om den årliga volym av avsättningsbar obehandlad mjölk som producerats av medlemmarna per medlemsstat.

Artikel 2

1.   Information om de volymer av obehandlad mjölk som omfattas av avtalsförhandlingar enligt artikel 126c.2 f i förordning (EG) nr 1234/2007 ska lämnas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat eller de medlemsstater

a)

där produktionen av obehandlad mjölk sker, och

b)

om det rör sig om olika medlemsstater, där leverans till ett bearbetningsföretag eller en mottagare äger rum.

2.   Ett meddelande enligt punkt 1 ska göras innan förhandlingarna inleds och ska ange producentorganisationens eller sammanslutningens uppskattning av den produktionsvolym som ska omfattas av förhandlingarna och den förväntade leveranstiden för volymen av obehandlad mjölk.

3.   Senast den 31 januari varje år ska varje producentorganisation eller sammanslutning, utöver det meddelande som avses i punkt 1, anmäla volymen av obehandlad mjölk per produktionsmedlemsstat som faktiskt levererades enligt de avtal som producentorganisationen förhandlat fram under det föregående kalenderåret.

Artikel 3

1.   Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna informera kommissionen i enlighet med artikel 126c.8 i förordning (EG) nr 1234/2007 om

a)

den totala volym av obehandlad mjölk per produktionsmedlemsstat som levererats inom deras territorium enligt avtal som förhandlats fram av de erkända producentorganisationerna och sammanslutningarna i enlighet med artikel 126c.2 f i förordning (EG) nr 1234/2007 under det föregående kalenderåret, och som anmälts till de behöriga myndigheterna enligt artikel 2.3 i denna förordning,

b)

antalet fall där nationella konkurrensmyndigheter beslutade att en särskild förhandling antingen skulle återupptas eller inte äga rum alls i enlighet med artikel 126c.6 i förordning (EG) nr 1234/2007 och en kort sammanställning av dessa beslut.

2.   Om de meddelanden som mottagits enligt artikel 2.1 i denna förordning avser förhandlingar som omfattar mer än en medlemsstat ska medlemsstaterna, i enlighet med artikel 126c.6 andra stycket i förordning (EG) nr 1234/2007, omedelbart till kommissionen vidarebefordra den information som kommissionen behöver för att kunna bedöma om konkurrensen hindras eller små och medelstora företag som bearbetar obehandlad mjölk allvarligt skadas.

Artikel 4

1.   Meddelanden enligt artikel 126d.7 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska innehålla de regler som medlemsstaterna antagit för att reglera utbudet av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning samt en sammanfattning med uppgift om följande:

a)

Ostens namn.

b)

Namn på och typ av organisation som begär reglering av utbudet.

c)

De metoder som valts för reglering av utbudet.

d)

Dagen då reglerna träder i kraft.

e)

Den tidsperiod under vilken reglerna gäller.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de upphäver regler före utgången av den period som avses i punkt 1 e.

Artikel 5

De meddelanden som avses i artikel 185f.5 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska innehålla de regler som medlemsstaterna antagit vad gäller de avtal som avses i artikel 185f.1 i samma förordning samt en sammanfattning som visar

a)

om medlemsstaten har beslutat att varje leverans av obehandlad mjölk från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och, om så är fallet, vilket eller vilka steg av leverans som måste täckas av ett sådant avtal om leveransen görs via en eller flera mottagare, och om den minsta giltighetstiden för skriftliga avtal,

b)

om medlemsstaten har beslutat att den första köparen av obehandlad mjölk måste lämna ett skriftligt avtalsanbud till jordbrukaren och, i förekommande fall, den minsta avtalstid som anbudet måste innehålla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 94, 30.3.2012, s. 38.


16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 512/2012

av den 15 juni 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 513/2012

av den 15 juni 2012

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 juni 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För beräkning av den importtull som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska enligt punkt 2 i den artikeln representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 beräknas på det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 16 juni 2012 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

Den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs, eftersom denna åtgärd måste tillämpas fortast möjligt efter det att uppdaterade uppgifter har tillhandahållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska från och med den 16 juni 2012 de importtullar gälla som fastställs i bilaga I till den här förordningen och på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar från och med den 16 juni 2012 för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007

KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

1002 90 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sätta ned med

3 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger vid Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller vid Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen,

2 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Förenade kungariket eller vid atlantkusten på den iberiska halvön och varorna anländer från Atlanten.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda, har importören rätt till en schablonmässig minskning med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna enligt bilaga I

1.6.2012-14.6.2012

1.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

237,71

183,97

Fob-pris USA

235,68

225,68

205,68

Tillägg för Mexikanska golfen

24,85

Tillägg för Stora sjöarna

50,93

2.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

17,08 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

51,92 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).