ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.155.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 155

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
15 juni 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/295/EU

 

*

Beslut nr 1/2012 av gemensamma jordbrukskommittén, vilken har inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

1

 

 

2012/296/EU

 

*

Beslut nr 2/2012 av gemensamma jordbrukskommittén, vilken har inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga 8 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

99

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

15.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/1


BESLUT nr 1/2012 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, VILKEN HAR INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den 3 maj 2012

om ändring av bilaga 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(2012/295/EU)

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Syftet med bilaga 7 till avtalet är att underlätta och främja den bilaterala handeln med vin och vinprodukter.

(3)

I enlighet med artikel 27.1 och 27.2 i bilaga 7 till avtalet behandlar arbetsgruppen för vin och vinprodukter de frågor som uppstår i samband med bilaga 7 och dess tillämpning och utarbetar förslag som läggs fram för gemensamma jordbrukskommittén. Den bilaterala arbetsgruppen för vin och vinprodukter har sammanträtt för att bedöma hur bilaga 7 bör aktualiseras i syfte att anpassa den till lagstiftningsutvecklingen i parterna och hur den bör omstruktureras för att bättre överensstämma med andra internationella avtal som rör vin och vinprodukter i Europeiska unionen.

(4)

Bilaga 7 till avtalet bör ändras mot bakgrund av hur parternas lagstiftning har utvecklats och mot bakgrund av omstruktureringen av bilaga 7.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter och dess bilagor ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits av gemensamma jordbrukskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2012.

På gemensamma jordbrukskommitténs vägnar

Bruno BUFFARIA

Ordförande och chef för EU-delegationen

Jacques CHAVAZ

Chef för Schweiziska edsförbundets delegation

Jana KLÍMOVÁ

Kommitténs sekreterare


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.


BILAGA

BILAGA 7

OM HANDEL MED VIN OCH VINPRODUKTER

Artikel 1

Syfte

Parterna förpliktar sig på grundval av principerna om likabehandling och ömsesidighet att sinsemellan underlätta och främja handel med vin och vinprodukter med ursprung inom deras territorier på de villkor som fastställs i denna bilaga.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna bilaga ska gälla för vin och vinprodukter enligt definitionen i den lagstiftning som anges i tillägg 1.

Artikel 3

Definitioner

Om inte annat uttryckligen anges gäller följande definitioner i denna bilaga:

a)   vin och vinprodukter med ursprung i (följt av namnet på en av parterna): en produkt enligt artikel 2 som framställts på den nämnda partens territorium av druvor som uteslutande skördats inom det territoriet eller inom ett territorium som anges i tillägg 2, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga.

b)   geografisk beteckning: alla uppgifter, även ursprungsbeteckningar i enlighet med artikel 22 i det till avtalet om inrättandet av Världshandelsorganisationen fogade avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Trips-avtalet), som erkänns genom endera partens lagar och andra författningar för att beteckna eller presentera ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 med ursprung på partens territorium eller på ett territorium som definieras i tillägg 2.

c)   traditionellt uttryck: ett traditionellt använt uttryck, som bl.a. avser produktionsmetoden för ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 eller dess kvalitet, färg eller typ, och som i en parts lagar och andra författningar är godkänd för beskrivning och presentation av en produkt med ursprung inom denna parts territorium.

d)   skyddad beteckning: en geografisk beteckning eller ett traditionellt uttryck i enlighet med punkterna b och c som är skyddad i kraft av denna bilaga.

e)   beskrivning: de beteckningar som används vid märkning, på följedokument vid transport av vin och vinprodukter enligt artikel 2, på handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.

f)   märkning: alla beskrivningar och andra hänvisningar, symboler, illustrationer eller varumärken som kännetecknar ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 och som förekommer på samma behållare, inbegripet dess förslutning, på vidhängande etiketter eller på flaskhalsens omslag.

g)   presentation: de beteckningar som används på behållaren, inbegripet dess förslutning, i märkningen och på förpackningen.

h)   förpackning: skyddsomslag, såsom papper, alla slags flaskskydd, kartonger och lådor, som används vid transport av en eller flera behållare och/eller för presentation med avseende på försäljning till slutkonsumenten.

i)   lagstiftning om handel med vin och vinprodukter: samtliga bestämmelser i denna bilaga.

j)   behörig myndighet: samtliga myndigheter och enheter som en part utsett för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna för produktion och handel med vin och vinprodukter.

k)   kontaktmyndighet: behörig instans eller myndighet som en part utsett för att säkerställa lämpliga förbindelser med den andra partens kontaktmyndighet.

l)   anmodande myndighet: behörig myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som gör en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

m)   anmodad myndighet: behörig instans eller myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som tar emot en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

n)   överträdelse: alla brott mot bestämmelserna för produktion och handel med vin och vinprodukter samt alla försök att bryta mot dessa bestämmelser.

AVDELNING I

BESTÄMMELSER FÖR IMPORT OCH SALUFÖRING

Artikel 4

Märkning, presentation och följedokument

1.   Parternas handel med vin och vinprodukter enligt artikel 2 med ursprung inom deras respektive territorium ska äga rum i enlighet med de tekniska bestämmelserna i denna bilaga. Med tekniska bestämmelser avses alla de bestämmelser i tillägg 3 som rör definitionen för vin och vinprodukter, enologiska metoder, produkternas sammansättning, följedokument och föreskrifter för transport och saluföring av produkterna.

2.   Gemensamma jordbrukskommittén får fatta beslut om att ändra definitionen för vad som avses med tekniska bestämmelser enligt punkt 1.

3.   Bestämmelserna i de rättsakter i tillägg 3 som rör ikraftträdandet och genomförandet av rättsakterna i fråga ska inte tillämpas på denna bilaga.

4.   Bestämmelserna i denna bilaga ska inte påverka tillämpningen av nationella skatteregler, EU-skatteregler eller kontrollåtgärder inom ramen för dessa.

AVDELNING II

ÖMSESIDIGT SKYDD AV BETECKNINGAR PÅ VIN OCH VINPRODUKTER ENLIGT ARTIKEL 2

Artikel 5

Skyddade beteckningar

För vin och vinprodukter mer ursprung i Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet ska beteckningar av följande slag som anges i tillägg 4 vara skyddade:

a)

Namnet på den EU-medlemsstat i vilken produkten har sitt ursprung eller hänvisningar till denna eller Schweiziska edsförbundet eller hänvisningar till Schweiziska edsförbundet.

b)

Specifika uttryck.

c)

Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

d)

Traditionella uttryck.

Artikel 6

Namn och hänvisningar som används för att beteckna EU-medlemsstater och Schweiziska edsförbundet

1.   Vid angivelse av ett vins ursprung i Schweiziska edsförbundet får namn och hänvisningar som avser Europeiska unionens medlemsstater endast användas för

a)

vin med ursprung i den berörda medlemsstaten,

b)

vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen och på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

2.   Vid angivelse av ett vins ursprung i Europeiska unionen får namn och hänvisningar som avser Schweiziska edsförbundet endast användas för

a)

vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet,

b)

vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet och på de villkor som anges i Schweiziska edsförbundets lagstiftning och andra författningar.

Artikel 7

Övriga uttryck

1.   Uttrycken skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning, förkortningarna för dessa, dvs. SUB och SGB, samt uttrycken sekt och crémant enligt förordning (EG) nr 607/2009 (1) får endast användas för vin med ursprung i den aktuella medlemsstaten och bara på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 får uttrycken appellation d’origine contrôlée (kontrollerad ursprungsbeteckning), inbegripet förkortningen AOC, och vin de pays som avses i artikel 63 i den schweiziska federala jordbrukslagen endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet och bara på de villkor som anges i schweizisk lagstiftning.

Uttrycket vin de table som avses i artikel 63 i den schweiziska federala jordbrukslagen får endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet och bara på de villkor som anges i schweizisk lagstiftning.

Artikel 8

Skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

1.   I Schweiziska edsförbundet ska följande gälla för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för Europeiska unionen som anges i tillägg 4 del A:

I.

De ska vara skyddade och får endast användas för vin med ursprung i Europeiska unionen.

II.

De får endast användas för vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen och på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

I Europeiska unionen ska följande gälla för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för Schweiziska edsförbundet som anges i tillägg 4 del B:

I.

De ska vara skyddade och får endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet.

II.

De får endast användas för vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet och på de villkor som anges i Schweiziska edsförbundets lagstiftning och andra författningar.

2.   Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna bilaga säkra ömsesidigt skydd av de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som förtecknas i tillägg 4 och som används för beskrivning och presentation av viner med ursprung i parternas territorier. Parterna ska i det syftet sörja för lämpliga rättsmedel som gör det möjligt att säkerställa ett effektivt skydd och att förhindra att en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som förtecknas i tillägg 4 används för vin som inte har sitt ursprung i den plats som ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga avser.

3.   Det skydd som föreskrivs i punkt 1 ska även gälla när

a)

vinets verkliga ursprung anges,

b)

ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen översätts, transkriberas eller translittereras, eller

c)

beteckningen åtföljs av uttryck som motsvarande, typ, stil, imitation, metod eller liknande.

4.   Vid homonymi mellan en ursprungsbeteckning och en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska båda skyddas på villkor att de används i ärligt uppsåt och, i enlighet med de villkor för användningen som parterna kommit överens om i kommittén, att det är möjligt att säkra likabehandling av de berörda producenterna och att konsumenterna inte vilseleds.

5.   Om en geografisk beteckning som förtecknas i tillägg 4 är homonym med en geografisk beteckning för ett tredjeland ska artikel 23.3 i Trips-avtalet tillämpas.

6.   Bestämmelserna i denna bilaga ska inte hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna.

7.   Ingenting i denna bilaga förpliktar en part att för den andra avtalsslutande partens vidkommande skydda en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt tillägg 4 om beteckningen inte är, eller har upphört att vara, skyddad i ursprungslandet eller har kommit ur bruk i det landet.

8.   Parterna försäkrar att de rättigheter och skyldigheter som fastställs i denna bilaga inte gäller för andra ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar än de som förtecknas i tillägg 4.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av Trips-avtalet ska denna bilaga innebära en komplettering och precisering av de rättigheter och skyldigheter som gäller för skyddet av geografiska beteckningar hos båda parterna.

Parterna ska emellertid avstå från att åberopa bestämmelserna i artikel 24.4, 24.6 och 24.7 i Trips-avtalet i syfte att vägra den andra parten skydd för en beteckning, med undantag för de fall som anges i tillägg 5 till denna bilaga.

10.   Det exklusiva skydd som avses i denna artikel gäller för beteckningen champagne som anges i den förteckning avseende Europeiska unionen som återfinns i tillägg 4 till denna bilaga.

Artikel 9

Förhållande mellan ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och varumärken

1.   Parterna är inte skyldiga att skydda en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning om detta med hänsyn till ett befintligt varumärkes anseende och renommé skulle kunna vilseleda konsumenten om vinets rätta identitet.

2.   En ansökan om registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska, i enlighet med parternas lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om produkten i fråga inte har sitt ursprung på den plats som anges i ursprungsbeteckningen eller i den geografiska beteckningen.

3.   En ansökan om registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska i enlighet med parternas lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om produkten i fråga inte har sitt ursprung på den plats som anges i ursprungsbeteckningen eller i den geografiska beteckningen.

4.   Varumärken vars användning motsvarar någon av situationerna i punkt 3 och för vilka, i enlighet med berörd lagstiftning, ansökan om registrering och registrering skett i ärligt uppsåt eller vilka etablerats genom användning i ärligt uppsåt i en part (inbegripet EU:s medlemsstater) innan den andra partens ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning blev skyddade enligt denna bilaga, får även fortsättningsvis användas utan hinder av det skydd som beviljats ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen, på villkor att den berörda partens lagstiftning inte innehåller något som kan föranleda annullering av varumärket i fråga.

Artikel 10

Skydd av traditionella uttryck

1.   I Schweiziska edsförbundet ska följande gälla för de traditionella uttryck för Europeiska unionen som anges i tillägg 4 del A:

a)

De får inte användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet.

b)

De får endast användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Europeiska unionen för viner med det ursprung, av den kategori och på det språk som förtecknas i tillägget, och på de villkor som föreskrivs i Europeiska unionens lagar och andra författningar.

I Europeiska unionen ska följande gälla för de traditionella uttryck för Schweiziska edsförbundet som anges i tillägg 4 del B:

a)

De får inte användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Europeiska unionen.

b)

De får endast användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet för viner med det ursprung, av den kategori och på det språk som förtecknas i tillägget, och på de villkor som föreskrivs i Schweiziska edsförbundets lagar och andra författningar.

2.   Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna bilaga säkra skydd, i enlighet med denna artikel, av de traditionella uttryck som förtecknas i tillägg 4 och som används för beskrivning och presentation av vin med ursprung i parternas territorier. Parterna ska i det syftet sörja för lämpliga rättsmedel som gör det möjligt att förhindra att de traditionella uttrycken i fråga används för att beskriva vin som inte kan komma i fråga, vilket även gäller om de traditionella uttrycken åtföljs av uttryck som motsvarande, typ, stil, imitation, metod eller liknande.

3.   Skyddet av ett traditionellt uttryck ska endast gälla

a)

det språk eller de språk på vilket det anges i förteckningen i tillägg 4, och

b)

för den kategori av vin för vilket det är skyddat för Europeiska unionens vidkommande och för den klass av vin för vilket det är skyddat för Schweiziska edsförbundets räkning.

4.   Vid homonymi mellan traditionella uttryck enligt tillägg 4 ska samtliga skyddas på villkor att de används i ärligt uppsåt och att det, i enlighet med de villkor för användningen som parterna kommit överens om i kommittén, är möjligt att säkra likabehandling av de berörda producenterna och att konsumenterna inte vilseleds.

5.   Om ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 är homonymt med en beteckning som används på ett vin eller en vinprodukt som inte har sitt ursprung inom ett av parternas territorier, får det traditionella uttrycket användas för att beskriva och presentera ett vin eller en vinprodukt, förutsatt att beteckningen har använts traditionellt och kontinuerligt, att ursprungslandet har fastställt bestämmelser om dess användning och att konsumenterna inte vilseleds angående vinets ursprung.

6.   Denna bilaga ska inte på något sätt hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna.

7.   En registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 ska, i enlighet med parternas respektive lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om vinet eller vinprodukten som varumärket avser inte har sitt ursprung på den geografiska plats som det traditionella uttrycket är kopplat till.

Ett registrerat varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 ska i enlighet med parternas respektive lagstiftning, ogiltigförklaras helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om vinet eller vinprodukten som varumärket avser inte har sitt ursprung på den geografiska plats som det traditionella uttrycket är kopplat till.

Ett varumärke vars användning motsvarar någon av situationerna i föregående punkt och som registrerats eller etablerats genom användning i ärligt uppsåt i en part (inbegripet EU:s medlemsstater), innan den andra partens traditionella uttryck blev skyddat enligt denna bilaga får även fortsättningsvis användas om den berörda partens lagstiftning tillåter detta.

8.   Ingenting i denna bilaga ska förpliktiga parterna att skydda ett traditionellt uttryck som förtecknas i tillägg 4 om uttrycket inte är, eller har upphört att vara skyddat i ursprungslandet eller har kommit ur bruk i ursprungslandet.

Artikel 11

Genomförande av skyddet

1.   När vin och vinprodukter som har sitt ursprung i parternas territorier exporteras och saluförs utanför deras territorier, ska parterna vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att den ena partens skyddade beteckning enligt denna bilaga inte används för att beskriva och presentera produkter som har sitt ursprung i den andra partens territorium.

2.   I den mån parternas lagstiftning tillåter det, ska det skydd som tillförsäkras genom denna bilaga omfatta också fysiska och juridiska personer och föreningar, sammanslutningar och organisationer av producenter, näringsidkare eller konsumenter som har sitt hemvist i den andra partens territorium.

3.   Om beskrivningen eller presentationen av ett vin eller en vinprodukt, särskilt i märkningen, i officiella dokument, handelsdokument eller i reklam, strider mot rättigheterna enligt denna bilaga, ska parterna initiera de nödvändiga administrativa åtgärderna eller rättsliga förfarandena för att i synnerhet bekämpa illojal konkurrens och på alla andra sätt förhindra att den skyddade beteckningen missbrukas.

4.   De åtgärder och förfaranden som avses i punkt 3 ska vidtas särskilt i följande fall:

a)

Om det i översättningen till ett av den andra partens språk av beteckningar som har fastställts i EU-lagstiftningen eller den schweiziska lagstiftningen förekommer ord som kan verka vilseledande med hänsyn till den beskrivna eller presenterade vinproduktens ursprung.

b)

Om det på behållaren eller förpackningen, i reklam eller i officiella handlingar eller handelsdokument rörande en produkt vars beteckning är skyddad i enlighet med denna bilaga förekommer beteckningar, varumärken, namn, inskrifter eller illustrationer som direkt eller indirekt innehåller oriktiga eller vilseledande uppgifter om produktens avsändningsort, ursprung, art eller väsentliga egenskaper.

c)

Om den använda behållaren eller förpackningen kan verka vilseledande när det gäller vinets eller vinproduktens ursprung.

5.   Denna bilaga ska inte utesluta möjligheten för parterna att enligt sin interna lagstiftning eller andra internationella överenskommelser ge de beteckningar som skyddas av bilagan ett mera omfattande skydd.

AVDELNING III

KONTROLL OCH ÖMSESIDIGT BISTÅND MELLAN KONTROLLMYNDIGHETERNA

Artikel 12

Syfte och begränsningar

1.   Parterna ska bistå varandra på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i denna avdelning. De ska säkerställa korrekt tillämpning av bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter, särskilt genom att bistå varandra, upptäcka och utreda överträdelser av bestämmelserna.

2.   Det bistånd som avses i denna avdelning ska inte påverka reglerna om straffrättsliga förfaranden eller ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

3.   Denna avdelning ska inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om sekretess vid rättsliga utredningar.

UNDERAVDELNING I

Kontrollmyndigheter, ömsesidigt bistånd och personer som omfattas av kontrollerna

Artikel 13

Kontaktmyndighet

1.   En part som utser flera behöriga myndigheter ska se till att deras åtgärder samordnas.

2.   Var och en av parterna ska utse en enda kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheten ska

vidarebefordra framställningar om samarbete kring tillämpningen av denna avdelning till den andra partens kontaktmyndighet,

från den andra partens kontaktmyndighet ta emot eventuella framställningar om samarbete och vidarebefordra dem till den egna partens behöriga myndighet eller myndigheter,

företräda den egna parten gentemot den andra parten inom ramen för det samarbete som avses i denna avdelning,

meddela den andra parten vilka åtgärder som vidtagits enligt artikel 11.

Artikel 14

Myndigheter och laboratorier

Parterna ska

a)

utbyta information om de regelbundna aktualiseringar som görs beträffande följande förteckningar:

Förteckningen över de myndigheter som är behöriga att upprätta dokument VI.1 och följedokument för transport av vin och vinprodukter enligt artikel 4.1 i denna bilaga och den EU-lagstiftning som gäller enligt tillägg 3 A

Förteckningen över behöriga myndigheter och kontaktmyndigheter enligt artikel 3 j och k.

Förteckningen över godkända analyslaboratorier enligt artikel 17.2.

Förteckningen över Schweiziska edsförbundets behöriga myndigheter enligt fält 4 i följedokumentet för transport av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet enligt tillägg 3 B.

b)

samråda och hålla varandra underrättade om de åtgärder som parterna vidtar i enlighet med denna bilaga. De ska i synnerhet underrätta varandra om sina respektive bestämmelser och lämna en sammanfattning av de administrativa och rättsliga beslut som är särskilt viktiga för en korrekt tillämpning av bilagan.

Artikel 15

Personer som omfattas av kontrollerna

De fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar av sådana personer vars verksamhet kan omfattas av de kontrollåtgärder som avses i den här avdelningen får inte hindra genomförandet av dessa kontroller utan ska underlätta genomförandet av dem.

UNDERAVDELNING II

Kontrollåtgärder

Artikel 16

Kontrollåtgärder

1.   Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa det bistånd som avses i artikel 12 genom lämpliga kontrollåtgärder.

2.   Kontrollerna ska antingen göras systematiskt eller slumpmässigt. Om slumpmässiga kontroller tillämpas ska parterna säkerställa att kontrollerna är av sådant antal, sådant slag och sådan frekvens att de kan anses vara representativa.

3.   Parterna ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta arbetet för sina behöriga myndigheters företrädare, framför allt så att dessa

får tillträde till vingårdar, anläggningar för produktion, framställning, lagring och bearbetning av vin och vinprodukter och till de transportmedel som används för dessa produkter,

får tillträde till affärs- eller lagerlokalerna och till transportmedlen hos var och en som innehar vin och vinprodukter i avsikt att sälja, saluföra eller transportera sådana produkter eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter,

får möjlighet att inspektera vinet och vinprodukterna och de ämnen eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter,

kan ta prover av det vin och de vinprodukter som innehas för försäljning, saluföring eller transport,

ges möjlighet att kontrollera räkenskaper eller andra lämpliga handlingar och göra kopior av eller utdrag ur dessa,

får vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med produktion, bearbetning, lagring, transport, beskrivning, presentation och export till den andra parten av vin och vinprodukter eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter, när det finns en välgrundad misstanke om att det begåtts en allvarlig överträdelse av denna bilaga, särskilt om överträdelsen är uppsåtlig eller om det föreligger risk för folkhälsan.

Artikel 17

Stickprov

1.   En behörig myndighet i en part får anmoda en behörig myndighet i den andra parten att ta ett stickprov i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna del.

2.   Den anmodade myndigheten ska förvara de stickprover som tagits enligt punkt 1 och bland annat utse det laboratorium som ska analysera dem. Den anmodande myndigheten får välja ett annat laboratorium för en parallell analys. Den anmodade myndigheten ska då överlämna ett lämpligt antal prover till den anmodande myndigheten.

3.   Om den anmodande och den anmodade myndigheten är oeniga om resultaten av de analyser som avses i punkt 2 ska en avgörande analys utföras av ett laboratorium som parterna utser gemensamt.

UNDERAVDELNING III

Förfaranden

Artikel 18

Avgörande händelse

En parts behöriga myndighet ska utan dröjsmål och via den kontaktmyndighet den hör till underrätta den andra partens kontaktmyndighet om den behöriga myndigheten har anledning att misstänka eller får veta att

ett vin eller en vinprodukt inte uppfyller bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter eller är föremål för bedrägeri i syfte att erhålla eller saluföra en sådan produkt, och

att detta förhållande är av särskilt intresse för en part och skulle kunna leda till administrativa åtgärder eller rättsliga förfaranden.

Artikel 19

Framställningar om ömsesidigt bistånd

1.   Framställningar enligt denna avdelning ska göras skriftligen. De handlingar som behövs för att framställan ska kunna efterkommas ska bifogas framställan. I brådskande fall får muntliga framställningar godtas, men de måste bekräftas skriftligen så snart som möjligt.

2.   En framställan enligt punkt 1 ska innehålla följande information:

Namn på den myndighet som gör framställan.

Begärd åtgärd.

Föremålet eller skälet för framställan.

Tillämpliga lagar och andra författningar.

Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska och juridiska personer som berörs av framställan.

En sammanfattning av relevanta sakuppgifter.

3.   Framställningar ska göras på ett av parternas officiella språk.

4.   Om en framställan inte uppfyller de formella kraven får rättelse eller komplettering begäras. Skyddsåtgärder kan ändå vidtas.

Artikel 20

Förfarande

1.   På begäran av den anmodande myndigheten ska den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som kan göra det möjligt för denna att säkra att lagstiftningen om handel med vin och vinprodukter tillämpas korrekt, särskilt upplysningar om genomförda eller planerade transaktioner som innebär eller skulle innebära en överträdelse av lagstiftningen.

2.   På motiverad begäran av den anmodande myndigheten ska den anmodade myndigheten utöva, eller vidta nödvändiga åtgärder för att utöva, särskild tillsyn eller kontroll som gör det möjligt att nå de uppsatta målen.

3.   Den anmodade myndighet som avses i punkterna 1 och 2 ska agera som om myndigheten arbetade för egen räkning eller på begäran av en myndighet i det egna landet.

4.   Enligt överenskommelse med den anmodade myndigheten får den anmodande myndigheten välja ut tjänstemän inom den egna myndigheten eller vid en annan myndighet i den part som den företräder, vilkas uppgift ska vara

att hos de behöriga myndigheter som hör till den part som den anmodade myndigheten lyder under inhämta upplysningar om huruvida bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter tillämpas på rätt sätt, eller upplysningar om kontrollåtgärder, i vilket det även ingår att på plats upprätta kopior av transporthandlingar och andra dokument eller registerutdrag, eller

att bistå vid anmodade åtgärder enligt punkt 2.

De kopior som avses i första strecksatsen får endast göras med tillåtelse från den anmodade myndigheten.

5.   Den anmodande myndighet som vill skicka en företrädare utsedd enligt punkt 4 första stycket till den andra parten för att delta i kontroller enligt punkt 4 andra strecksatsen, ska underrätta den anmodade myndigheten om detta i god tid innan kontrollerna inleds. Den anmodade myndighetens företrädare ska alltid se till att kontrollerna genomförs.

Den anmodande myndighetens företrädare ska

uppvisa en skriftlig fullmakt av vilken deras identitet och behörighet framgår,

och ska med förbehåll för de begränsningar som den anmodade myndighetens tillämpliga lagstiftning medför för företrädarnas genomförande av de aktuella kontrollerna

ha rätt till tillträde enligt artikel 16.3,

ha rätt till information om resultaten av de kontroller som den anmodade myndighetens företrädare genomfört enligt artikel 16.3,

ha ett tillvägagångssätt vid kontrollerna som överensstämmer med de regler och normer som gäller för företrädare för den part på vars territorium kontrollen sker.

6.   Motiverade framställningar enligt denna artikel ska överlämnas till den berörda partens anmodade myndighet via partens kontaktmyndighet. Samma sak gäller för

svar på sådana framställningar,

meddelanden om tillämpningen av punkterna 2, 4 och 5.

Trots vad som sägs i första stycket får parterna i lämpliga fall, för att effektivisera och påskynda sitt samarbete tillåta att en behörig myndighet

vänder sig direkt till en av den andra partens behöriga myndigheter med sina motiverade framställningar eller meddelanden,

svarar direkt på motiverade framställningar eller meddelanden från någon av den andra partens behöriga myndigheter.

I så fall ska myndigheterna utan dröjsmål underrätta den berörda partens kontaktmyndighet.

7.   Informationen i varje parts analytiska databank som innehåller uppgifter som erhållits genom analys av parternas respektive vin och vinprodukter, ska vara tillgängliga för de laboratorier som utsetts särskilt för detta syfte av parterna, när parterna så önskar. Rapporteringen av uppgifter får bara omfatta de relevanta analysuppgifter som behövs för att tolka en analys som gjorts på ett prov med jämförbara egenskaper och ursprung.

Artikel 21

Beslut om ömsesidigt bistånd

1.   Den part under vilken den anmodade myndigheten lyder kan vägra att ge det ömsesidiga bistånd som avses i denna avdelning om det är sannolikt att det ömsesidiga biståndet skulle kränka partens suveränitet, innebära en risk för den allmänna ordningen eller säkerheten eller andra väsentliga intressen.

2.   Om den anmodande myndigheten söker bistånd som den själv inte skulle kunna tillhandahålla om den hade anmodats att göra detta ska den ange detta i sin framställan. Den anmodade myndigheten får då avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan.

3.   Om en framställan om bistånd avslås ska den anmodande myndigheten utan dröjsmål underrättas om detta och om skälen för detta.

Artikel 22

Information och dokumentation

1.   Den anmodade myndigheten ska till den anmodande myndigheten meddela resultatet av företagna undersökningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.

2.   De handlingar som avses i punkt 1 får för samma ändamål ersättas av elektronisk information i någon form.

3.   Till de uppgifter som avses i artiklarna 18 och 20 ska bifogas lämpliga dokument eller andra styrkande handlingar samt uppgift om eventuella administrativa eller rättsliga förfaranden; uppgifterna ska bland annat avse följande:

Vinets eller vinproduktens sammansättning och organoleptiska egenskaper.

Vinets eller vinproduktens beskrivning och presentation.

Efterlevnaden av föreskrivna regler för produktion, framställning och saluföring.

4.   De kontaktmyndigheter som berörs av det ärende för vilket ett förfarande med ömsesidigt bistånd inletts enligt artiklarna 18 och 20 ska utan dröjsmål underrätta varandra om

hur undersökningen fortskrider, särskilt genom rapporter och andra dokument eller informationsvägar, och om

administrativa eller rättliga åtgärder som vidtas i samband med förfarandena i fråga.

Artikel 23

Kostnader

De resekostnader som uppstår vid tillämpning av denna avdelning ska bäras av den part som har utsett en företrädare i samband med de åtgärder som avses i artikel 20.2 och 20.4.

Artikel 24

Konfidentialitet

1.   Alla upplysningar som lämnas enligt denna avdelning ska, oavsett form, vara konfidentiella. De ska omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som ges upplysningar av samma slag enligt den mottagande partens tillämpliga lagar eller enligt motsvarande bestämmelser som gäller för unionens myndigheter.

2.   Denna avdelning ska inte medföra någon skyldighet för en part, vars lagstiftning och administrativa praxis innebär striktare krav än de som fastställs genom denna avdelning när det gäller skydd för industri- och affärshemligheter, att tillhandahålla upplysningar, om inte den anmodande parten vidtar åtgärder för att anpassa sig efter dessa striktare krav.

3.   Erhållen information får uteslutande användas för de syften som avses i denna avdelning. Den får endast användas för andra ändamål på en parts territorium på villkor att den administrativa myndighet som tillhandahåller uppgifterna ger skriftligt förhandsgodkännande för detta och användningen av informationen ska omfattas av de begränsningar som den administrativa myndigheten anger.

4.   Punkt 1 ska inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelser av den gemensamma straffrätten, under förutsättning att de erhållits inom ramen för internationell rättshjälp.

5.   Parterna får i sina protokoll, rapporter, utlåtanden och vittnesmål liksom vid domstolsförfaranden som bevisning använda uppgifter som erhållits och handlingar som det hänvisas till, i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning.

AVDELNING IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 25

Undantag

1.   Avdelningarna I och II ska inte tillämpas på vin och vinprodukter enligt artikel 2 som

a)

transiteras genom en parts territorium, eller

b)

har sitt ursprung inom en parts territorium och sänds i små mängder mellan parterna på de villkor och i enlighet med de bestämmelser som anges i tillägg 5 till denna bilaga.

2.   Den skriftväxling mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete när det gäller officiell kontroll av vin, som undertecknades i Bryssel den 15 oktober 1984, ska upphöra att gälla så länge denna bilaga är i kraft.

Artikel 26

Samråd

1.   Parterna ska samråda om en av dem finner att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt denna bilaga.

2.   Den part som begär samråd ska förse den andra parten med alla de uppgifter som är nödvändiga för en grundlig undersökning av den aktuella frågan.

3.   I de fall där ett uppskov eller en försening skulle medföra en risk för människors hälsa eller försämra effektiviteten hos åtgärder som vidtas för att bekämpa bedrägeri får lämpliga provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, om sådant samråd hålls omedelbart efter det att de aktuella åtgärderna har vidtagits.

4.   Om parterna vid ett sådant samråd som avses i punkterna 1 och 3 inte når någon överenskommelse får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Artikel 27

Arbetsgrupp

1.   Arbetsgruppen för vin och vinprodukter (nedan kallad arbetsgruppen), som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet, ska behandla alla frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2.   Arbetsgruppen ska återkommande kontrollera hur parternas lagstiftning och andra författningar utvecklas på de områden som omfattas av denna bilaga. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag som den ska presentera för kommittén så att denna bilaga och dess tillägg kan ändras.

Artikel 28

Övergångsbestämmelser

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.10 ska det vara tillåtet att fortsätta att saluföra sådant vin och sådana vinprodukter som vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande har framställts, bearbetats, beskrivits och presenterats i enlighet med de parternas interna lagar och andra författningar men som förbjuds genom denna bilaga, fram till dess att lagren är uttömda.

2.   Utom när kommittén beslutar annorlunda ska det vara tillåtet att fortsätta att saluföra vin och vinprodukter som framställts, bearbetats, beskrivits och presenterats i enlighet med denna bilaga, men vars framställnings- och bearbetningssätt, beteckningar eller presentation inte längre är förenliga med bestämmelserna till följd av en ändring av bilagan, fram till dess att lagren är uttömda.

Tillägg 1

Vin och vinprodukter enligt artikel 2

För Europeiska unionens vidkommande:

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11). Produkter enligt följande KN-nummer: 2009 61, 2009 69 och 2204 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.).

För Schweiziska edsförbundets vidkommande:

Kapitel 2 i förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) av den 23 november 2005 om alkoholhaltiga drycker, senast ändrad den 15 december 2010 (RO 2010 6391). Produkter enligt följande nummer i Schweiziska edsförbundets tulltaxa: 2009.60 och 2204.

Tillägg 2

Särskilda bestämmelser enligt artikel 3 a och 3 b

Kontrollerad ursprungsbeteckning Genève (AOC Genève)

1.   Geografiskt område

Det geografiska området för AOC Genève omfattar följande:

Hela kantonen Genève.

Hela de franska kommunerna

Challex,

Ferney-Voltaire.

Delar av de franska kommunerna

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry.

Dessa beskrivs i bestämmelserna om AOC Genève.

2.   Druvornas produktionsområde

Druvornas produktionsområde omfattar följande:

a)

På Genèves territorium: Arealer som ingår i vingårdsregistret enligt artikel 61 i den federala jordbrukslagen (RS 910.1) och vars produktion är avsedd för vinframställning.

b)

På franskt territorium: Gemensamma arealer eller delar av gemensamma arealer enligt punkt 1 som planterats med vinstockar eller som kan komma i fråga för återplanteringsrätter och som högst omfattar 140 hektar.

3.   Vinets produktionsområde

Vinets produktionsområde är begränsat till schweiziskt territorium.

4.   Nedklassificering

Användningen av AOC Genève hindrar inte tillämpningen av benämningar som vin de table eller vin de table suisse för nedklassificerade viner framställda av druvor från det produktionsområde som avses i punkt 2 b.

5.   Kontroll av bestämmelserna om AOC Genève.

Kontrollerna i Schweiz genomförs av de behöriga schweiziska myndigheterna, i synnerhet Genèves myndigheter.

De fysiska kontroller som genomförs på franskt territorium genomförs av ett franskt kontrollorgan som godkänts av de franska myndigheterna, på uppdrag av den behöriga schweiziska myndigheten.

6.   Övergångsbestämmelser

Producenter som äger arealer som är planterade med vinstockar och som inte omfattas av det produktionsområde för druvor som avses i punkt 2 b, men som tidigare lagligen har använt beteckningen AOC Genève får fortsätta att använda denna beteckning fram till och med årgång 2013, och de berörda produkterna får saluföras fram till dess att lagren tömts.

Tillägg 3

Förteckning över rättsakter och tekniska bestämmelser avseende vin och vinprodukter enligt artikel 4

A.   Rättsakter tillämpliga på import och saluföring i Schweiziska edsförbundet av vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen

Rättsakter och särskilda bestämmelser:

1.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17).

2.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25).

3.

Rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (EGT L 186, 30.6.1989, s. 21), senast ändrat genom rådets direktiv 92/11/EEG av den 11 mars 1992 (EGT L 65, 11.3.1992, s. 32).

4.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13), rättat i EGT L 259, 7.10.1994, s. 33, EGT L 252, 4.10.1996, s. 23 och EGT L 124, 25.5.2000, s. 66.

5.

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1), rättat i EGT L 248, 14.10.1995, s. 60 och senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/69/EU av den 22 oktober 2010 (EUT L 279, 23.10.2010, s. 22).

6.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109 du 6.5.2000, s. 29), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

7.

Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (EGT L 187, 16.7.2002, s. 30).

8.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

9.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 813/2011 av den 11 augusti 2011 (EUT L 208, 13.8.2011, s. 23).

10.

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EUT L 37, 13.2.1993, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

11.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11).

12.

Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

13.

Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 173/2011 av den 23 februari 2011 (EUT L 49, 24.2.2011, s. 16).

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.1 b i förordning (EG) nr 436/2009 ska det för all import till Schweiziska edsförbundet av vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen krävas att det uppvisas ett följedokument enligt artikel 24.1 a i den förordningen.

14.

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 53/2011 av den 21 januari 2011 (EUT L 19, 22.1.2011, s. 1).

15.

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EGT L 193, 24.7.2009, s. 60), senast ändrad genom förordning (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011 (EGT L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.   Rättsakter tillämpliga på import och saluföring i Europeiska unionen av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

Hänvisning till rättsakter:

1.

Den federala lagen om jordbruk av den 29 april 1998, senast ändrad den 18 juni 2010 (RO 2010 5851).

2.

Förordningen av den 14 november 2007 om vinodling och import av vin (förordningen om vin), senast ändrad den 4 november 2009 (RO 2010 733).

3.

Förordningen från federala kontoret för jordbruk (OFAG) av den 17 januari 2007 om förteckningen över de druvsorter som kan komma i fråga för certifiering och produktion av standardiserat förökningsmaterial och druvsortssortimentet, senast ändrad den 6 maj 2011 (RO 2011 2169).

4.

Den federala lagen om livsmedel och bruksföremål (Livsmedelslagen, LDAl) av den 9 oktober 1992, senast ändrad den 5 oktober 2008 (RO 2008 785).

5.

Förordningen om livsmedel och bruksföremål (ODA1OU) av den 23 november 2005, senast ändrad den 13 oktober 2010 (RO 2010 4611).

6.

Förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om alkoholhaltiga drycker av den 23 november 2005, senast ändrad den 15 december 2010 (RO 2010 6391).

Trots vad som sägs i artikel 10 i förordningen ska reglerna om beskrivning och presentation vara desamma som för produkter som importeras från tredje land, enligt vad som anges i följande förordningar:

1)

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a)

Genom undantag från artikel 118y.1 a ska uppgifterna om kategori av vinprodukt ersättas med de specifika beteckningar som avses i artikel 9 i förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om alkoholhaltiga drycker.

b)

Genom undantag från artikel 118y.1 b led i ska uttrycken skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning ersättas med appellation d’origine contrôlée (kontrollerad ursprungsförteckning) och vin de pays (lokalt vin).

c)

Genom undantag från artikel 118y.1 f ska uppgiften om importör ersättas med uppgift om producenten, lagringsföretaget, vinhandlaren eller tappningsföretaget i Schweiziska edsförbundet.

2)

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EGT L 193, 24.7.2009, s. 60), senast ändrad genom förordning (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011 (EGT L 183, 13.7.2011, s. 6).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a)

Trots vad som sägs i artikel 54.1 i förordningen får alkoholstyrkan anges i tiondels volymprocent.

b)

Trots vad som sägs i artikel 64.1 och i bilaga XIV del B får begreppen demi-sec (halvtorrt) och moelleux (halvsött) ersättas av légèrement doux (aningen sött) respektive demi-doux (halvsött).

c)

Trots vad som sägs i artikel 62 i förordningen får namnet på en eller flera vinsstockssorter användas om sorten eller sorterna som nämns utgör minst 85 procent av de sorter som används för att tillverka det schweiziska vinet.

7.

Förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om märkning och marknadsföring av livsmedel (OEDAI) av den 23 november 2005, senast ändrad den 13 oktober 2010 (RO 2010 4649).

8.

Förordning från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) av den 22 juni 2007 om tillåtna livsmedelstillsatser (förordningen om tillsatser, Oadd), senast ändrad den 11 maj 2009 (RO 2009 2047).

9.

Förordning om främmande ämnen och komponenter i livsmedel av den 26 juni 1995 (förordningen om främmande ämnen och komponenter, OSEC), senast ändrad den 16 maj 2011 (RO 2011 1985).

10.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17).

11.

Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a)

Alla vinprodukter från Schweiziska edsförbundet som importeras till Europeiska unionen ska åtföljas av nedan återgivna följedokument som ska utformas i enlighet med kommissionens beslut 2005/9/EG av den 29 december 2004 (EUT L 4, 6.1.2005, s. 12).

b)

Följedokumentet ersätter det VI.1-dokument som avses i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

c)

Hänvisningarna i förordningen till ”medlemsstat(er)” eller ”nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser” (eller ”nationella regler eller gemenskapsregler”) ska även anses omfatta Schweiziska edsförbundet och schweizisk lagstiftning.

d)

Vin med ursprung i Schweiz som kan jämföras med vin med geografisk beteckning och vars totala syrahalt uttryckt i vinsyra är lägre än 3,5 men högre än 3 g/l, får importeras på villkor att de är försedda med en geografisk beteckning och att de till minst 85 % har framställts av druvor av en eller flera av följande sorter: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir eller Merlot.

Följedokument  (2) för transport av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet  (3)

Image

Tillägg 4

Skyddade beteckningar som avses i artikel 5

DEL A

Skyddade beteckningar för vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen

BELGIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vin med skyddad geografisk beteckning

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

appellation d'origine contrôlée

SUB

Franska

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SUB

Nederländska

Vin de pays

SGB

Franska

Landwijn

SGB

Nederländska


BULGARIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Асеновград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Asenovgrad

Болярово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Bolyarovo

Брестник med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Brestnik

Варна med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Varna

Велики Преслав med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Veliki Preslav

Видин med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vidin

Враца med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vratsa

Върбица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Varbitsa

Долината на Струма med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Struma valley

Драгоево med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Dragoevo

Евксиноград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Evksinograd

Ивайловград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Ivaylovgrad

Карлово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Karlovo

Карнобат med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Karnobat

Ловеч med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lovech

Лозицa med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lozitsa

Лом med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lom

Любимец med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lyubimets

Лясковец med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lyaskovets

Мелник med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Melnik

Монтана med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Montana

Нова Загора med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Nova Zagora

Нови Пазар med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Novi Pazar

Ново село med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Novo Selo

Оряховица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Oryahovitsa

Павликени med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pavlikeni

Пазарджик med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pazardjik

Перущица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Perushtitsa

Плевен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pleven

Пловдив med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Plovdiv

Поморие med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pomorie

Русе med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Ruse

Сакар med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sakar

Сандански med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sandanski

Свищов med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Svishtov

Септември med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Septemvri

Славянци med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Slavyantsi

Сливен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sliven

Стамболово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Stambolovo

Стара Загора med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Stara Zagora

Сунгурларе med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sungurlare

Сухиндол med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Suhindol

Търговище med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Targovishte

Хан Крум med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Han Krum

Хасково med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Haskovo

Хисаря med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Hisarya

Хърсово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Harsovo

Черноморски район eventuellt följt av Южно Черноморие

Motsvarande uppgift: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Northen Black Sea Region

Шивачево med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Shivachevo

Шумен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Shumen

Ямбол med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Yambol

Vin med skyddad geografisk beteckning

Дунавска равнина

Motsvarande uppgift: Danube Plain

Тракийска низина

Motsvarande uppgift: Thracian Lowlands

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

SUB

Bulgariska

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

SUB

Bulgariska

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

SUB

Bulgariska

Pегионално вино

(Regional wine)

SGB

Bulgariska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Колекционно

(collection)

SUB

Bulgariska

Ново

(young)

SUB/SGB

Bulgariska

Премиум

(premium)

SGB

Bulgariska

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

SUB

Bulgariska

Премиум резерва

(premium reserve)

SGB

Bulgariska

Резерва

(reserve)

SUB/SGB

Bulgariska

Розенталер

(Rosenthaler)

SUB

Bulgariska

Специална селекция

(special selection)

SUB

Bulgariska

Специална резерва

(special reserve)

SUB

Bulgariska


TJECKIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Čechy eventuellt följt av Litoměřická

Čechy eventuellt följt av Mělnická

Morava eventuellt följt av Mikulovská

Morava eventuellt följt av Slovácká

Morava eventuellt följt av Velkopavlovická

Morava eventuellt följt av Znojemská

Vin med skyddad geografisk beteckning

České

Moravské

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SUB

Tjeckiska

aromatický sekt s.o.

SUB

Tjeckiska

jakostní likérové víno

SUB

Tjeckiska

jakostní perlivé víno

SUB

Tjeckiska

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SUB

Tjeckiska

jakostní víno

SUB

Tjeckiska

jakostní víno odrůdové

SUB

Tjeckiska

jakostní víno s přívlastkem

SUB

Tjeckiska

jakostní víno známkové

SUB

Tjeckiska

V.O.C

SUB

Tjeckiska

víno originální certifikace

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem kabinetní víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem ledové víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem pozdní sběr

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem slámové víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SUB

Tjeckiska

Víno origininální certifikace (VOC eller V.O.C.)

SGB

Tjeckiska

zemské víno

SGB

Tjeckiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Archivní víno

SUB

Tjeckiska

Burčák

SUB

Tjeckiska

Klaret

SUB

Tjeckiska

Košer, Košer víno

SUB

Tjeckiska

Labín

SUB

Tjeckiska

Mladé víno

SUB

Tjeckiska

Mešní víno

SUB

Tjeckiska

Panenské víno, Panenská sklizeň

SUB

Tjeckiska

Pěstitelský sekt (*)

SUB

Tjeckiska

Pozdní sběr

SUB

Tjeckiska

Premium

SUB

Tjeckiska

Rezerva

SUB

Tjeckiska

Růžák, Ryšák

SUB

Tjeckiska

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SUB

Tjeckiska


TYSKLAND

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Ahr eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Baden eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Franken eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Hessische Bergstraße eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Mittelrhein eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Mosel eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Nahe eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Pfalz eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Rheingau eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Rheinhessen eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Saale-Unstrut eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Sachsen eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Württemberg eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Vin med skyddad geografisk beteckning

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Neckar

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), följt av

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

SUB

Tyska

Qualitätswein, eventuellt följt av b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Qualitätslikörwein, eventuellt följt av b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Qualitätsperlwein, eventuellt följt av b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Landwein

SGB

Tyska

Winzersekt

SUB

Tyska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Affentaler

SUB

Tyska

Badisch Rotgold

SUB

Tyska

Ehrentrudis

SUB

Tyska

Hock

SUB

Tyska

Klassik/Classic

SUB

Tyska

Liebfrau(en)milch

SUB

Tyska

Riesling-Hochgewächs

SUB

Tyska

Schillerwein

SUB

Tyska

Weißherbst

SUB

Tyska


GREKLAND

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Αγχίαλος

Motsvarande uppgift: Anchialos

Αμύνταιο

Motsvarande uppgift: Amynteo

Αρχάνες

Motsvarande uppgift: Archanes

Γουμένισσα

Motsvarande uppgift: Goumenissa

Δαφνές

Motsvarande uppgift: Dafnes

Ζίτσα

Motsvarande uppgift: Zitsa

Λήμνος

Motsvarande uppgift: Lemnos

Μαντινεία

Motsvarande uppgift: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Motsvarande uppgift: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Motsvarande uppgift: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Motsvarande uppgift: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Motsvarande uppgift: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Motsvarande uppgift: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Motsvarande uppgift: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Motsvarande uppgift: Naoussa

Νεμέα

Motsvarande uppgift: Nemea

Πάρος

Motsvarande uppgift: Paros

Πάτρα

Motsvarande uppgift: Patras

Πεζά

Motsvarande uppgift: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Motsvarande uppgift: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Motsvarande uppgift: Rapsani

Ρόδος

Motsvarande uppgift: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Robola of Cephalonia

Σάμος

Motsvarande uppgift: Samos

Σαντορίνη

Motsvarande uppgift: Santorini

Σητεία

Motsvarande uppgift: Sitia

Vin med skyddad geografisk beteckning

Tοπικός Οίνος Κω

Motsvarande uppgift: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Motsvarande uppgift: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος eller Τοπικός Οίνος Θράκης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thrace-Thrakikos eller Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών eventuellt följt av Viotia

Motsvarande uppgift: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας eller Ρετσίνα Κορωπίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Kropia eller Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας eller Ρετσίνα Λιοπεσίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Peania eller Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Motsvarande uppgift: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Halkidiki

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d'originede qualité supérieure)

SUB

Grekiska

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d'origine contrôlée)

SUB

Grekiska

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

SUB

Grekiska

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

SUB

Grekiska

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

SGB

Grekiska

τοπικός οίνος

(vin de pays)

SGB

Grekiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

SUB/SGB

Grekiska

Αμπέλι

(Ampeli)

SUB/SGB

Grekiska

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

SUB/SGB

Grekiska

Αρχοντικό

(Archontiko)

SUB/SGB

Grekiska

Κάβα

(Cava)

SGB

Grekiska

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

SUB

Grekiska

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

SUB

Grekiska

Κάστρο

(Kastro)

SUB/SGB

Grekiska

Κτήμα

(Ktima)

SUB/SGB

Grekiska

Λιαστός

(Liastos)

SUB/SGB

Grekiska

Μετόχι

(Metochi)

SUB/SGB

Grekiska

Μοναστήρι

(Monastiri)

SUB/SGB

Grekiska

Νάμα

(Nama)

SUB/SGB

Grekiska

Νυχτέρι

(Nychteri)

SUB

Grekiska

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

SUB/SGB

Grekiska

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

SUB/SGB

Grekiska

Πύργος

(Pyrgos)

SUB/SGB

Grekiska

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

SUB

Grekiska

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

SUB

Grekiska

Βερντέα

(Verntea)

SGB

Grekiska

Vinsanto

SUB

Latin


SPANIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Abona

Alella

Alicante eventuellt följt av Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Motsvarande uppgift: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Motsvarande uppgift: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Motsvarande uppgift: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Motsvarande uppgift: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre eventuellt följt av Artesa

Costers del Segre eventuellt följt av Les Garrigues

Costers del Segre eventuellt följt av Raimat

Costers del Segre eventuellt följt av Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Motsvarande uppgift: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma eventuellt följt av Fuencaliente

La Palma eventuellt följt av Hoyo de Mazo

La Palma eventuellt följt av Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Motsvarande uppgift: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei eventuellt följt av Ladera de Monterrei

Monterrei eventuellt följt av Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra eventuellt följt av Baja Montaña

Navarra eventuellt följt av Ribera Alta

Navarra eventuellt följt av Ribera Baja

Navarra eventuellt följt av Tierra Estella

Navarra eventuellt följt av Valdizarbe

Pago de Arínzano

Motsvarande uppgift: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas eventuellt följt av Condado do Tea

Rías Baixas eventuellt följt av O Rosal

Rías Baixas eventuellt följt av Ribeira do Ulla

Rías Baixas eventuellt följt av Soutomaior

Rías Baixas eventuellt följt av Val do Salnés

Ribeira Sacra eventuellt följt av Amandi

Ribeira Sacra eventuellt följt av Chantada

Ribeira Sacra eventuellt följt av Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Cañamero

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Matanegra

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Montánchez

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera Alta

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera Baja

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja eventuellt följt av Rioja Alavesa

Rioja eventuellt följt av Rioja Alta

Rioja eventuellt följt av Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga eventuellt följt av Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Motsvarande uppgift: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia eventuellt följt av Alto Turia

Valencia eventuellt följt av Clariano

Valencia eventuellt följt av Moscatel de Valencia

Valencia eventuellt följt av Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid eventuellt följt av Arganda

Vinos de Madrid eventuellt följt av Navalcarnero

Vinos de Madrid eventuellt följt av San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vin med skyddad geografisk beteckning

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

D.O

SUB

Spanska

D.O.Ca

SUB

Spanska

Denominacion de origen

SUB

Spanska

Denominacion de origen calificada

SUB

Spanska

vino de calidad con indicación geográfica

SUB

Spanska

vino de pago

SUB

Spanska

vino de pago calificado

SUB

Spanska

Vino dulce natural

SUB

Spanska

Vino generoso

SUB

Spanska

Vino generoso de licor

SUB

Spanska

Vino de la Tierra

SGB

Spanska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Amontillado

SUB

Spanska

Añejo

SUB/SGB

Spanska

Chacolí-Txakolina

SUB

Spanska

Clásico

SUB

Spanska

Cream

SUB

Spanska

Criadera

SUB

Spanska

Criaderas y Soleras

SUB

Spanska

Crianza

SUB

Spanska

Dorado

SUB

Spanska

Fino

SUB

Spanska

Fondillón

SUB

Spanska

Gran reserva

SUB

Spanska

Lágrima

SUB

Spanska

Noble

SUB/SGB

Spanska

Oloroso

SUB

Spanska

Pajarete

SUB

Spanska

Pálido

SUB

Spanska

Palo Cortado

SUB

Spanska

Primero de Cosecha

SUB

Spanska

Rancio

SUB

Spanska

Raya

SUB

Spanska

Reserva

SUB

Spanska

Sobremadre

SUB

Spanska

Solera

SUB

Spanska

Superior

SUB

Spanska

Trasañejo

SUB

Spanska

Vino Maestro

SUB

Spanska

Vendimia Inicial

SUB

Spanska

Viejo

SUB/SGB

Spanska

Vino de Tea

SUB

Spanska


FRANKRIKE

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace eventuellt följt av namnet på en druvsort och/eller namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru föregånget av Rosacker

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru följt av Brand

Alsace Grand Cru följt av Bruderthal

Alsace Grand Cru följt av Eichberg

Alsace Grand Cru följt av Engelberg

Alsace Grand Cru följt av Florimont

Alsace Grand Cru följt av Frankstein

Alsace Grand Cru följt av Froehn

Alsace Grand Cru följt av Furstentum

Alsace Grand Cru följt av Geisberg

Alsace Grand Cru följt av Gloeckelberg

Alsace Grand Cru följt av Goldert

Alsace Grand Cru följt av Hatschbourg

Alsace Grand Cru följt av Hengst

Alsace Grand Cru följt av Kanzlerberg

Alsace Grand Cru följt av Kastelberg

Alsace Grand Cru följt av Kessler

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru följt av Kitterlé

Alsace Grand Cru följt av Mambourg

Alsace Grand Cru följt av Mandelberg

Alsace Grand Cru följt av Marckrain

Alsace Grand Cru följt av Moenchberg

Alsace Grand Cru följt av Muenchberg

Alsace Grand Cru följt av Ollwiller

Alsace Grand Cru följt av Osterberg

Alsace Grand Cru följt av Pfersigberg

Alsace Grand Cru följt av Pfingstberg

Alsace Grand Cru följt av Praelatenberg

Alsace Grand Cru följt av Rangen

Alsace Grand Cru följt av Saering

Alsace Grand Cru följt av Schlossberg

Alsace Grand Cru följt av Schoenenbourg

Alsace Grand Cru följt av Sommerberg

Alsace Grand Cru följt av Sonnenglanz

Alsace Grand Cru följt av Spiegel

Alsace Grand Cru följt av Sporen

Alsace Grand Cru följt av Steinen

Alsace Grand Cru följt av Steingrubler

Alsace Grand Cru följt av Steinklotz

Alsace Grand Cru följt av Vorbourg

Alsace Grand Cru följt av Wiebelsberg

Alsace Grand Cru följt av Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru följt av Winzenberg

Alsace Grand Cru följt av Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru följt av Zotzenberg

Anjou eventuellt följt av Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire eventuellt följt av Val de Loire

Anjou-Villages Brissac eventuellt följt av Val de Loire

Arbois eventuellt följt av Pupillin eventuellt följt av mousseux

Auxey-Duresses eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Bandol

Motsvarande uppgift: Vin de Bandol

Banyuls eventuellt följt av Grand Cru och/eller Rancio

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn eventuellt följt av Bellocq

Beaujolais eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Villages eventuellt följt av Supérieur

Beaune

Bellet

Motsvarande uppgift: Vin de Bellet

Bergerac eventuellt följt av sec

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny eventuellt följt av Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux eventuellt följt av Val de Loire

Bordeaux eventuellt följt av Clairet, Rosé, Mousseux eller supérieur

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Motsvarande uppgift: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Chitry

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côte Chalonnaise

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côte Saint-Jacques

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côtes d'Auxerre

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côtes du Couchois

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhetÉpineuil

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Le Chapitre

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Vézelay

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé, ordinaire eller grand ordinaire

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet, evenuellt föregånget av Vins du, Mousseux du, Pétillant ou Roussette du, eller eventuellt följt av Mousseux eller Pétillant eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou eventuellt följt av Val de Loire

Cabernet de Saumur eventuellt följt av Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis eventuellt följt av Beauroy eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Berdiot eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Beugnons

Chablis eventuellt följt av Butteaux eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chapelot eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chatains eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chaume de Talvat eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Bréchain eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Cuissy

Chablis eventuellt följt av Côte de Fontenay eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Jouan eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Léchet eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Savant eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Vaubarousse eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte des Prés Girots eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Forêts eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Fourchaume eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av L'Homme mort eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Beauregards eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Épinottes eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Fourneaux eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Lys eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Mélinots eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Mont de Milieu eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Montée de Tonnerre

Chablis eventuellt följt av Montmains eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Morein eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Pied d'Aloup eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Roncières eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Sécher eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Troesmes eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaillons eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vau de Vey eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vau Ligneau eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaucoupin eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaugiraut eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaulorent eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaupulent eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaux-Ragons eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vosgros eventuellt följt av premier cru

Chablis

Chablis grand cru eventuellt följt av Blanchot

Chablis grand cru eventuellt följt av Bougros

Chablis grand cru eventuellt följt av Grenouilles

Chablis grand cru eventuellt följt av Les Clos

Chablis grand cru eventuellt följt av Preuses

Chablis grand cru eventuellt följt av Valmur

Chablis grand cru eventuellt följt av Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet eventuellt följt av Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune eventuellt följt av Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Calvi eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Coteaux du Cap Corse eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Figari eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Porto-Vecchio eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Sartène eventuellt föregånget av Vin de

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune föregånget av namnet på en mindre geografisk enhet

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis följt av namnet på en druvsort

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Cabrières

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Montpeyroux

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Quatourze

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Georges-d'Orques

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Coteaux du Layon Chaume eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Loir eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Motsvarande uppgift: Canon Fronsac

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Boudes

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Chanturgue

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Châteaugay

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Corent

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais eventuellt följt av Fronton

Côtes du Frontonnais eventuellt följt av Villaudric

Côtes du Jura eventuellt följt av mousseux

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon eventuellt följt av Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny eventuellt följt av Val de Loire

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Motsvarande uppgift: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Brem

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Mareuil

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Pissotte

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan eventuellt föregånget av Muscat de

Fronton

Gaillac eventuellt följt av mousseux

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon eventuellt följt av Rancio

Grand-Échezeaux

Graves eventuellt följt av supérieures

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Motsvarande uppgift: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières eventuellt följt av Val de Loire

Juliénas

Jurançon eventuellt följt av sec

L'Étoile eventuellt följt av mousseux

La Grande Rue

Ladoix eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Supérieur eller Villages

Motsvarande uppgift: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges eventuellt följt av Clos de la Boutière

Maranges eventuellt följt av La Croix Moines

Maranges eventuellt följt av La Fussière

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Loyères

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Rois

Maranges eventuellt följt av Les Clos Roussots

Maranges eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Marcillac

Margaux

Marsannay eventuellt följt av rosé

Maury eventuellt följt av Rancio

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Val de Loire

Mercurey

Meursault eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Montlouis-sur-Loire eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Motsvarande uppgift: Moulis-en-Médoc

Muscadet eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine eventuellt följt av Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Motsvarande uppgift: Nuits-Saint-Georges

Orléans eventuellt följt av Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh eventuellt följt av sec

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Pineau des Charentes

Motsvarande uppgift: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire eventuellt följt av Val de Loire

Motsvarande uppgift: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Quarts de Chaume eventuellt följt av Val de Loire

Quincy eventuellt följt av Val de Loire

Rasteau eventuellt följt av Rancio

Régnié

Reuilly eventuellt följt av Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes eventuellt följt av Rancio eventuellt föregånget av Muscat de

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire eventuellt följt av Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil eventuellt följt av Val de Loire

Saint-Péray eventuellt följt av mousseux

Saint-Pourçain

Saint-Romain eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saumur eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Saumur-Champigny eventuellt följt av Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières eventuellt följt av Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant eventuellt följt av Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines eventuellt följt av Val de Loire

Savigny-les-Beaune eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Motsvarande uppgift: Savigny

Seyssel eventuellt följt av mousseux

Tâche (La)

Tavel

Touraine eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Touraine Amboise eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Mestand eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Noble Joué eventuellt följt av Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Savoie eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt mousseux eller pétillant

Vin med skyddad geografisk beteckning

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes eventuellt följt av Mont Bouquet

Charentais eventuellt följt av Ile d'Oléron

Charentais eventuellt följt av Ile de Ré

Charentais eventuellt följt av Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l'Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l'Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l'Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d'Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d'Uzès

Franche-Comté eventuellt följt av Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l'Orb

Haute Vallée de l'Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive eventuellt följt av Coteaux du Termenès

Hauterive eventuellt följt av Côtes de Lézignan

Hauterive eventuellt följt av Val d'Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France eventuellt följt av Marches de Bretagne

Jardin de la France eventuellt följt av Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord eventuellt följt av Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d'Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais eventuellt följt av Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais eventuellt följt av Côtes de L'Adour

Terroirs Landais eventuellt följt av Sables de l'Océan

Terroirs Landais eventuellt följt av Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d'Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Appellation contrôlée

SUB

Franska

Appellation d'origine contrôlée

SUB

Franska

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

SUB

Franska

Vin doux naturel

SUB

Franska

Vin de pays

SGB

Franska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Ambré

SUB

Franska

Clairet

SUB

Franska

Claret

SUB

Franska

Tuilé

SUB

Franska

Vin jaune

SUB

Franska

Château

SUB

Franska

Clos

SUB

Franska

Cru artisan

SUB

Franska

Cru bourgeois

SUB

Franska

Cru classé, eventuellt följt av Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

SUB

Franska

Edelzwicker

SUB

Franska

Grand cru

SUB

Franska

Hors d'âge

SUB

Franska

Passe-tout-grains

SUB

Franska

Premier Cru

SUB

Franska

Primeur

SUB/SGB

Franska

Rancio

SUB

Franska

Sélection de grains nobles

SUB

Franska

Sur lie

SUB/SGB

Franska

Vendanges tardives

SUB

Franska

Villages

SUB

Franska

Vin de paille

SUB

 


ITALIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Aglianico del Taburno

Motsvarande uppgift: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige följt av Colli di Bolzano

Motsvarande uppgift: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige följt av Meranese di collina

Motsvarande uppgift: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige följt av Santa Maddalena

Motsvarande uppgift: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige följt av Terlano

Motsvarande uppgift: Südtirol Terlaner

Alto Adige följt av Valle Isarco

Motsvarande uppgift: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige följt av Valle Venosta

Motsvarande uppgift: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige eller dell'Alto Adige eventuellt följt av Bressanone

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige eventuellt följt av Burgraviato

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti eventuellt följt av spumanteeller eventuellt föregånget av Moscato di

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Motsvarande uppgift: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti eventuellt följt av Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti eventuellt följt av Nizza

Barbera d'Asti eventuellt följt av Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Motsvarande uppgift: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Motsvarande uppgift: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri eventuellt följt av Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui

Motsvarande uppgift: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc'e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Motsvarande uppgift: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Jerzu

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Motsvarande uppgift: Piglio

Cesanese di Affile

Motsvarande uppgift: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Motsvarande uppgift: Olevano Romano

Chianti eventuellt följt av Colli Aretini

Chianti eventuellt följt av Colli Fiorentini

Chianti eventuellt följt av Colli Senesi

Chianti eventuellt följt av Colline Pisane

Chianti eventuellt följt av Montalbano

Chianti eventuellt följt av Montespertoli

Chianti eventuellt följt av Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre eventuellt följt av Costa da Posa

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de Campu

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de Sera

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Motsvarande uppgift: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di Oliveto

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di Riosto

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline Marconiane

Colli Bolognesi eventuellt följt av Monte San Pietro

Colli Bolognesi eventuellt följt av Serravalle

Colli Bolognesi eventuellt följt av Terre di Montebudello

Colli Bolognesi eventuellt följt av Zola Predosa

Colli Bolognesi eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d'Imola

Colli del Trasimeno

Motsvarande uppgift: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano eventuellt följt av Fregona

Colli di Conegliano eventuellt följt av Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Cialla

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Rosazzo

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit eventuellt följt av Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi eventuellt följt av Focara

Colli Pesaresi eventuellt följt av Roncaglia

Colli Piacentini eventuellt följt av Gutturnio

Colli Piacentini eventuellt följt av Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini eventuellt följt av Val Trebbia

Colli Piacentini eventuellt följt av Valnure

Colli Piacentini eventuellt följt av Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Motsvarande uppgift: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Furore

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Ravello

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba

Motsvarande uppgift: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Motsvarande uppgift: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Motsvarande uppgift: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro eventuellt följt av Pachino

Erbaluce di Caluso

Motsvarande uppgift: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Motsvarande uppgift: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Motsvarande uppgift: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Motsvarande uppgift: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Motsvarande uppgift: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia eventuellt följt av Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Motsvarande uppgift: Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Caldaro

Motsvarande uppgift: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano eventuellt följt av Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano eventuellt följt av Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Motsvarande uppgift: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Motsvarande uppgift: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Motsvarande uppgift: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi eventuellt följt av Bonera

Menfi eventuellt följt av Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Motsvarande uppgift: del Molise

Monferrato eventuellt följt av Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Motsvarande uppgift: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt följt av Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt följt av Terre dei Vestini

Montepulciano d'Abruzzo eventuellt följt av Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Motsvarande uppgift: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Motsvarande uppgift: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Gallura

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Tempio Pausania

Moscato di Sardegna eventuellt följt av Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Motsvarande uppgift: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d'Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna eventuellt följt av Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Gragnano

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Lettere

Penisola Sorrentina eventuellt följt av Sorrento

Pentro di Isernia

Motsvarande uppgift: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Motsvarande uppgift: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Motsvarande uppgift: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente eventuellt följt av Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente eventuellt följt av Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente eventuellt följt av Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Motsvarande uppgift: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa eventuellt följt av Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Motsvarande uppgift: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Motsvarande uppgift: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de'Goti

Motsvarande uppgift: Sant'Agata dei Goti

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano eventuellt följt av Mogoro

Savuto

Scanzo

Motsvarande uppgift: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Motsvarande uppgift: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave eventuellt följt av Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Motsvarande uppgift: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Terre dell'Alta Val d'Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Motsvarande uppgift: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino eventuellt följt av Isera/d'Isera

Trentino eventuellt följt av Sorni

Trentino eventuellt följt av Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia eventuellt följt av Suvereto

Val Polcèvera eventuellt följt av Coronata

Valcalepio

Valdadige eventuellt följt av Terra dei Forti

Motsvarande uppgift: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Motsvarande uppgift: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d'Aosta eventuellt följt av Arnad-Montjovet

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Blanc de Morgex et de la Salle

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Chambave

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Donnas

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Enfer d'Arvier

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Nus

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta eventuellt följt av Torrette

Motsvarande uppgift: Vallée d'Aoste

Valpolicella eventuellt följt av Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore eventuellt följt av Grumello

Valtellina Superiore eventuellt följt av Inferno

Valtellina Superiore eventuellt följt av Maroggia

Valtellina Superiore eventuellt följt av Sassella

Valtellina Superiore eventuellt följt av Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Motsvarande uppgift: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Motsvarande uppgift: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vin med skyddad geografisk beteckning

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Motsvarande uppgift: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Motsvarande uppgift: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Motsvarande uppgift: Dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Motsvarande uppgift: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Motsvarande uppgift: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Motsvarande uppgift: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Motsvarande uppgift: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Motsvarande uppgift: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Motsvarande uppgift: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Motsvarande uppgift: Terre dell'Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Motsvarande uppgift: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d'Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Motsvarande uppgift: Weinberg Dolomiten

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

D.O.C

SUB

Italienska

D.O.C.G.

SUB

Italienska

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

SUB

Italienska

Denominazione di Origine Controllata

SUB

Italienska

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

SUB

Tyska

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

SUB

Tyska

Vino Dolce Naturale

SUB

Italienska

Inticazione geografica tipica (IGT)

SGB

Italienska

Landwein

SGB

Tyska

Vin de pays

SGB

Franska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Alberata eller vigneti ad alberata

SUB

Italienska

Amarone

SUB

Italienska

Ambra

SUB

Italienska

Ambrato

SUB

Italienska

Annoso

SUB

Italienska

Apianum

SUB

Italienska

Auslese

SUB

Italienska

Buttafuoco

SUB

Italienska

Cannellino

SUB

Italienska

Cerasuolo

SUB

Italienska

Chiaretto

SUB/SGB

Italienska

Ciaret

SUB

Italienska

Château

SUB

Franska

Classico

SUB

Italienska

Dunkel

SUB

Tyska

Fine

SUB

Italienska

Fior d'Arancio

SUB

Italienska

Flétri

SUB

Franska

Garibaldi Dolce (or GD)

SUB

Italienska

Governo all'uso toscano

SUB/SGB

Italienska

Gutturnio

SUB

Italienska

Italia Particolare (or IP)

SUB

Italienska

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

SUB

Tyska

Kretzer

SUB

Tyska

Lacrima

SUB

Italienska

Lacryma Christi

SUB

Italienska

Lambiccato

SUB

Italienska

London Particolar (or LP eller Inghilterra)

SUB

Italienska

Occhio di Pernice

SUB

Italienska

Oro

SUB

Italienska

Passito eller Vino passito eller Vino Passito Liquoroso

SUB/SGB

Italienska

Ramie

SUB

Italienska

Rebola

SUB

Italienska

Recioto

SUB

Italienska

Riserva

SUB

Italienska

Rubino

SUB

Italienska

Sangue di Giuda

SUB

Italienska

Scelto

SUB

Italienska

Sciacchetrà

SUB

Italienska

Sciac-trà

SUB

Italienska

Spätlese

SUB/SGB

Tyska

Soleras

SUB

Italienska

Stravecchio

SUB

Italienska

Strohwein

SUB/SGB

Tyska

Superiore

SUB

Italienska

Superiore Old Marsala

SUB

Italienska

Torchiato

SUB

Italienska

Torcolato

SUB

Italienska

Vecchio

SUB

Italienska

Vendemmia Tardiva

SUB/SGB

Italienska

Verdolino

SUB

Italienska

Vergine

SUB

Italienska

Vermiglio

SUB

Italienska

Vino Fiore

SUB

Italienska

Vino Novello eller Novello

SUB/SGB

Italienska

Vin Santo eller Vino Santo eller Vinsanto

SUB

Italienska

Vivace

SUB/SGB

Italienska


CYPERN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Motsvarande uppgift: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Motsvarande uppgift: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού eventuellt följt av Αφάμης

Motsvarande uppgift: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού eventuellt följt av Λαόνα

Motsvarande uppgift: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Motsvarande uppgift: Laona Akama

Πιτσιλιά

Motsvarande uppgift: Pitsilia

Vin med skyddad geografisk beteckning

Λάρνακα

Motsvarande uppgift: Larnaka

Λεμεσός

Motsvarande uppgift: Lemesos

Λευκωσία

Motsvarande uppgift: Lefkosia

Πάφος

Motsvarande uppgift: Pafos

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Οίνος γλυκύς φυσικός

SUB

Grekiska

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

SUB

Grekiska

Τοπικός Οίνος

SGB

Grekiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

SUB/SGB

Grekiska

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

SUB/SGB

Grekiska

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

SUB/SGB

Grekiska

Μονή

(Moni)

(Monastery)

SUB/SGB

Grekiska


LUXEMBURG

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise följt av Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher följt av Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise följt av Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus följt av Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise följt av Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen eller Wormeldingen följt av Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise följt av namnet på en druvsort följt av Appellation contrôlée

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Crémant de Luxembourg

SUB

Franska

Marque nationale, följt av:

appellation contrôlée

appellation d'origine contrôlée

SUB

Franska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Château

SUB

Franska

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

SUB

Franska

Vendanges tardives

SUB

Franska

Vin de glace

SUB

Franska

Vin de paille

SUB

Franska


UNGERN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Badacsony eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Balaton

Balaton-felvidék eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Balatonboglár eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Balatonfüred-Csopak eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Balatoni

Bükk eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Csongrád eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Hajós-Baja eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Mátra eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Mór eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Nagy-Somló eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Neszmély eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Pannon

Pannonhalma eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Pécs eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Szekszárd eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Tihany

Tokaj eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Tolna eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Villány eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Villányi védett eredetű classicus

Zala eventuellt följt av namnet på underregionen, kommunen eller vingården

Vin med skyddad geografisk beteckning

Alföldi eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Balatonmelléki eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

minőségi bor

SUB

Ungerska

védett eredetű bor

SUB

Ungerska

Tájbor

SGB

Ungerska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

SUB

Ungerska

Aszúeszencia

SUB

Ungerska

Bikavér

SUB

Ungerska

Eszencia

SUB

Ungerska

Fordítás

SUB

Ungerska

Máslás

SUB

Ungerska

Késői szüretelésű bor

SUB/SGB

Ungerska

Válogatott szüretelésű bor

SUB/SGB

Ungerska

Muzeális bor

SUB/SGB

Ungerska

Siller

SUB/SGB

Ungerska

Szamorodni

SUB

Ungerska


MALTA

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Gozo

Malta

Vin med skyddad geografisk beteckning

Maltese Islands

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.)

SUB

Maltesiska

Indikazzjoni Geografika Tipika (I.G.T.)

SGB

Maltesiska


NEDERLÄNDERNA

Vin med skyddad geografisk beteckning

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Landwijn

SGB

Nederländska


ÖSTERRIKE

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Burgenland eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Carnuntum eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Kamptal eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Kärnten eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Kremstal eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Leithaberg eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Mittelburgenland eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Neusiedlersee eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Neusiedlersee-Hügelland eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Niederösterreich eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Oberösterreich eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Salzburg eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Steirermark eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Süd-Oststeiermark eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Südburgenland eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Südsteiermark eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Thermenregion eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Tirol eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Traisental eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Vorarlberg eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Wachau eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Wagram eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Weinviertel eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Weststeiermark eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Wien eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Vin med skyddad geografisk beteckning

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Prädikatswein eller Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, eventuellt följt av:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

SUB

Tyska

DAC

SUB

Latin

Districtus Austriae Controllatus

SUB

Latin

Qualitätswein eller Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

SUB

Tyska

Landwein

SGB

Tyska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Ausstich

SUB/SGB

Tyska

Auswahl

SUB/SGB

Tyska

Bergwein

SUB/SGB

Tyska

Klassik/Classic

SUB

Tyska

Heuriger

SUB/SGB

Tyska

Gemischter Satz

SUB/SGB

Tyska

Jubiläumswein

SUB/SGB

Tyska

Reserve

SUB

Tyska

Schilcher

SUB/SGB

Tyska

Sturm

SGB

Tyska


PORTUGAL

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Alenquer

Alentejo eventuellt följt av Borba

Alentejo eventuellt följt av Évora

Alentejo eventuellt följt av Granja-Amareleja

Alentejo eventuellt följt av Moura

Alentejo eventuellt följt av Portalegre

Alentejo eventuellt följt av Redondo

Alentejo eventuellt följt av Reguengos

Alentejo eventuellt följt av Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior eventuellt följt av Castelo Rodrigo

Beira Interior eventuellt följt av Cova da Beira

Beira Interior eventuellt följt av Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão eventuellt följt av Alva

Dão eventuellt följt av Besteiros

Dão eventuellt följt av Castendo

Dão eventuellt följt av Serra da Estrela

Dão eventuellt följt av Silgueiros

Dão eventuellt följt av Terras de Azurara

Dão eventuellt följt av Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro eventuellt följt av Baixo Corgo

Motsvarande uppgift: Vinho do Douro

Douro eventuellt följt av Cima Corgo

Motsvarande uppgift: Vinho do Douro

Douro eventuellt följt av Douro Superior

Motsvarande uppgift: Vinho do Douro

Encostas d'Aire eventuellt följt av Alcobaça

Encostas d'Aire eventuellt följt av Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Motsvarande uppgift: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Motsvarande uppgift: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo eventuellt följt av Almeirim

Ribatejo eventuellt följt av Cartaxo

Ribatejo eventuellt följt av Chamusca

Ribatejo eventuellt följt av Coruche

Ribatejo eventuellt följt av Santarém

Ribatejo eventuellt följt av Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes eventuellt följt av Chaves

Trás-os-Montes eventuellt följt av Planalto Mirandês

Trás-os-Montes eventuellt följt av Valpaços

Vinho do Douro eventuellt följt av Baixo Corgo

Motsvarande uppgift: Douro

Vinho do Douro eventuellt följt av Cima Corgo

Motsvarande uppgift: Douro

Vinho do Douro eventuellt följt av Douro Superior

Motsvarande uppgift: Douro

Vinho Verde eventuellt följt av Amarante

Vinho Verde eventuellt följt av Ave

Vinho Verde eventuellt följt av Baião

Vinho Verde eventuellt följt av Basto

Vinho Verde eventuellt följt av Cávado

Vinho Verde eventuellt följt av Lima

Vinho Verde eventuellt följt av Monção e Melgaço

Vinho Verde eventuellt följt av Paiva

Vinho Verde eventuellt följt av Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vin med skyddad geografisk beteckning

Lisboa eventuellt följt av Alta Estremadura

Lisboa eventuellt följt av Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av Beira Alta

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras eventuellt följt av Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Beira Alta

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Beira Litoral

Vinho Regional Beiras eventuellt följt av Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Denominação de origem

SUB

Portugisiska

Denominação de origem controlada

SUB

Portugisiska

DO

SUB

Portugisiska

DOC

SUB

Portugisiska

Indicação de proveniência regulamentada

SGB

Portugisiska

IPR

SGB

Portugisiska

Vinho doce natural

SUB

Portugisiska

Vinho generoso

SUB

Portugisiska

Vinho regional

SGB

Portugisiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Canteiro

SUB

Portugisiska

Colheita Seleccionada

SUB

Portugisiska

Crusted/Crusting

SUB

Engelska

Escolha

SUB

Portugisiska

Escuro

SUB

Portugisiska

Fino

SUB

Portugisiska

Frasqueira

SUB

Portugisiska

Garrafeira

SUB/SGB

Portugisiska

Lágrima

SUB

Portugisiska

Leve

SUB

Portugisiska

Nobre

SUB

Portugisiska

Reserva

SUB

Portugisiska

Velha reserva (eller grande reserva)

SUB

Portugisiska

Ruby

SUB

Engelska

Solera

SUB

Portugisiska

Super reserva

SUB

Portugisiska

Superior

SUB

Portugisiska

Tawny

SUB

Engelska

Vintage, eventuellt följt av Late Bottle (LBV) eller Character

SUB

Engelska

Vintage

SUB

Engelska


RUMÄNIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Aiud eventuellt följt av namnet på underregionen

Alba Iulia eventuellt följt av namnet på underregionen

Babadag eventuellt följt av namnet på underregionen

Banat eventuellt följt av Dealurile Tirolului

Banat eventuellt följt av Moldavien Nouă

Banat eventuellt följt av Silagiu

Banu Mărăcine eventuellt följt av namnet på underregionen

Bohotin eventuellt följt av namnet på underregionen

Cernătești – Podgoria eventuellt följt av namnet på underregionen

Cotești eventuellt följt av namnet på underregionen

Cotnari

Crișana eventuellt följt av Biharia

Crișana eventuellt följt av Diosig

Crișana eventuellt följt av Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului eventuellt följt av namnet på underregionen

Dealu Mare eventuellt följt av Boldești

Dealu Mare eventuellt följt av Breaza

Dealu Mare eventuellt följt av Ceptura

Dealu Mare eventuellt följt av Merei

Dealu Mare eventuellt följt av Tohani

Dealu Mare eventuellt följt av Urlați

Dealu Mare eventuellt följt av Valea Călugărească

Dealu Mare eventuellt följt av Zorești

Drăgășani eventuellt följt av namnet på underregionen

Huși eventuellt följt av Vutcani

Iana eventuellt följt av namnet på underregionen

Iași eventuellt följt av Bucium

Iași eventuellt följt av Copou

Iași eventuellt följt av Uricani

Lechința eventuellt följt av namnet på underregionen

Mehedinți eventuellt följt av Corcova

Mehedinți eventuellt följt av Golul Drâncei

Mehedinți eventuellt följt av Orevița

Mehedinți eventuellt följt av Severin

Mehedinți eventuellt följt av Vânju Mare

Miniș eventuellt följt av namnet på underregionen

Murfatlar eventuellt följt av Cernavodă

Murfatlar eventuellt följt av Medgidia

Nicorești eventuellt följt av namnet på underregionen

Odobești eventuellt följt av namnet på underregionen

Oltina eventuellt följt av namnet på underregionen

Panciu eventuellt följt av namnet på underregionen

Pietroasa eventuellt följt av namnet på underregionen

Recaș eventuellt följt av namnet på underregionen

Sâmburești eventuellt följt av namnet på underregionen

Sarica Niculițel eventuellt följt av Tulcea

Sebeș – Apold eventuellt följt av namnet på underregionen

Segarcea eventuellt följt av namnet på underregionen

Ștefănești eventuellt följt av Costești

Târnave eventuellt följt av Blaj

Târnave eventuellt följt av Jidvei

Târnave eventuellt följt av Mediaș

Vin med skyddad geografisk beteckning

Colinele Dobrogei eventuellt följt av namnet på underregionen

Dealurile Crișanei eventuellt följt av namnet på underregionen

Dealurile Moldovei eller Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei eller Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei eller Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei eller Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei eller Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei eller Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), följt av:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

SUB

Rumänska

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

SUB

Rumänska

Vin cu indicație geografică

SGB

Rumänska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Rezervă

SUB/SGB

Rumänska

Vin de vinotecă

SUB

Rumänska


SLOVENIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Bela krajina eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Belokranjec eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Bizeljčan eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Bizeljsko-Sremič eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Motsvarande uppgift: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Dolenjska eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Goriška Brda eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Motsvarande uppgift: Brda

Kras eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Metliška črnina eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Prekmurje eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Motsvarande uppgift: Prekmurčan

Slovenska Istra eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Štajerska Slovenija eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Teran, Kras eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Vipavska dolina eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet och/eller namnet på en druvsort

Motsvarande uppgift: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vins avec indications géographiques

Podravje eventuellt följt av uttrycket ’mlado vino’; namnen kan också användas i adjektivform

Posavje eventuellt följt av uttrycket ’mlado vino’; namnen kan också användas i adjektivform

Primorska eventuellt följt av uttrycket ’mlado vino’; namnen kan också användas i adjektivform

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), eventuellt följt av Mlado vino

SUB

Slovenska

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

SUB

Slovenska

Penina

SUB

Slovenska

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

SUB

Slovenska

Renome

SUB

Slovenska

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), eventuellt följt av:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

SUB

Slovenska

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

SGB

Slovenska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Mlado vino

SUB/SGB

Slovenska


SLOVAKIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Filakovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj eventuellt följt av namnet på en av följande mindre geografiska enheter: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av namnet på en underregion eller en mindre geografisk enhet

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av Sobranecký vinohradnícky rajón

Vin med skyddad geografisk beteckning

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av uttrycket ’oblastné vino’

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av uttrycket ’oblastné vino’

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventuellt följt av uttrycket ’oblastné vino’

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av uttrycket ’oblastné vino’

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventuellt följt av uttrycket ’oblastné vino’

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Akostné víno

SUB

Slovakiska

Akostné víno s prívlastkom, följt av:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľovývýber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L'adový zber

Slamové víno

SUB

Slovakiska

Esencia

SUB

Slovakiska

Forditáš

SUB

Slovakiska

Mášláš

SUB

Slovakiska

Pestovateľský sekt

SUB

Slovakiska

Samorodné

SUB

Slovakiska

Sekt vinohradníckej oblasti

SUB

Slovakiska

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

SUB

Slovakiska

Výberová esencia

SUB

Slovakiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Mladé víno

SUB

Slovakiska

Archívne víno

SUB

Slovakiska

Panenská úroda

SUB

Slovakiska


FÖRENADE KUNGARIKET

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vin med skyddad geografisk beteckning

England eventuellt ersatt med Berkshire

England eventuellt ersatt med Buckinghamshire

England eventuellt ersatt med Cheshire

England eventuellt ersatt med Cornwall

England eventuellt ersatt med Derbyshire

England eventuellt ersatt med Devon

England eventuellt ersatt med Dorset

England eventuellt ersatt med East Anglia

England eventuellt ersatt med Gloucestershire

England eventuellt ersatt med Hampshire

England eventuellt ersatt med Herefordshire

England eventuellt ersatt med Isle of Wight

England eventuellt ersatt med Isles of Scilly

England eventuellt ersatt med Kent

England eventuellt ersatt med Lancashire

England eventuellt ersatt med Leicestershire

England eventuellt ersatt med Lincolnshire

England eventuellt ersatt med Northamptonshire

England eventuellt ersatt med Nottinghamshire

England eventuellt ersatt med Oxfordshire

England eventuellt ersatt med Rutland

England eventuellt ersatt med Shropshire

England eventuellt ersatt med Somerset

England eventuellt ersatt med Staffordshire

England eventuellt ersatt med Surrey

England eventuellt ersatt med Sussex

England eventuellt ersatt med Warwickshire

England eventuellt ersatt med West Midlands

England eventuellt ersatt med Wiltshire

England eventuellt ersatt med Worcestershire

England eventuellt ersatt med Yorkshire

Wales eventuellt ersatt med Cardiff

Wales eventuellt ersatt med Cardiganshire

Wales eventuellt ersatt med Carmarthenshire

Wales eventuellt ersatt med Denbighshire

Wales eventuellt ersatt med Gwynedd

Wales eventuellt ersatt med Monmouthshire

Wales eventuellt ersatt med Newport

Wales eventuellt ersatt med Pembrokeshire

Wales eventuellt ersatt med Rhondda Cynon Taf

Wales eventuellt ersatt med Swansea

Wales eventuellt ersatt med The Vale of Glamorgan

Wales eventuellt ersatt med Wrexham

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

quality (sparkling) wine

SUB

Engelska

Regional vine

SGB

Engelska

Anmärkning: Kursiverade uppgifter anges endast i informationssyfte och omfattas således inte av bestämmelserna om skydd i denna bilaga.

DEL B

Skyddade beteckningar för vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

Vin med kontrollerad urprungsbeteckning

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino eventuellt föregånget av ’Rosso del’, ’Bianco del’ eller ’Rosato del’

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Traditionella uttryck

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello (4)

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst (5)

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix (6)

Passerillé/Strohwein/Sforzato (7)

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva (8)

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel (9)

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Dénominations traditionnelles/Traditionella benämningar

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Tillägg 5

Bestämmelser och villkor som behandlas i artiklarna 8.9 och 25.1 b

I.

Skyddet av de beteckningar som avses i artikel 8 i bilagan ska inte hindra att namnen på följande vinstockssorter används för viner med ursprung i Schweiziska edsförbundet, under förutsättning att de används i enlighet med den schweiziska lagstiftningen och tillsammans med en geografisk beteckning som klart visar vinets ursprung:

Ermitage/Hermitage.

Johannisberg.

II.

Enligt artikel 25 b i bilagan och om inte annat sägs i de särskilda bestämmelserna för följedokument vid transport ska bilagan inte tillämpas på vin och vinprodukter som

a)

resenärer medför i sitt bagage för privat konsumtion,

b)

privatpersoner skickar till varandra för privat konsumtion,

c)

ingår i privatpersoners tillhörigheter vid flytt eller arv,

d)

importeras för att användas vid vetenskapliga eller tekniska experiment, i kvantiteter om högst 1 hl,

e)

är avsedda för ambassader, konsulat eller därtill knutna organ, som har rätt att importera skattefritt,

f)

är avsedda att användas ombord på internationella transportmedel.

Kommissionens förklaring avseende artikel 7

Europeiska unionen förklarar härmed att den inte kommer att invända mot att Schweiziska edsförbundet använder uttrycken skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning och förkortningarna för dessa, dvs. SUB och SGB, enligt artikel 7.1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, om handel med jordbruksprodukter, under förutsättning att den schweiziska lagstiftningen om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och vin och vinprodukter harmoniseras med Europeiska unionens lagstiftning på området.


(1)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.

(2)  I enlighet med bilaga 7 tillägg 1.B punkt 9 i avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

(3)  Det vinodlingsområde som avses i detta dokument är Schweiziska edsförbundets territorium.

(4)  Dessa uttryck är endast skyddade för kantoner med en exakt definition, dvs. Vaud, Valais och Genève.

(5)  Dessa uttryck är skyddade utan att det påverkar användningen av den traditionella tyska beteckningen ’Federweisser’ för delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion, i enlighet med artikel 3 c i den tyska vinlagen och artikel 40 i förordning (EG) nr 607/2009.

(6)  Detta uttryck är skyddad utan att det påverkar tillämpningen av artikel 40 i förordning (EG) nr 607/2009.

(7)  För export till unionen, total alkoholhalt (faktisk och möjlig) på 16 volymprocent.

(8)  För export till unionen måste den naturliga sockerhalten ligga minst 1 % över årsgenomsnittet för andra viner.

(9)  För export till unionen avser denna beteckning likörvin för vilket det gäller strängare bestämmelser för sockeravkastning och sockerhalt (ursprunglig naturlig sockerhalt 252 g/l).


15.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/99


BESLUT nr 2/2012 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, VILKEN HAR INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den 3 maj 2012

om ändring av bilaga 8 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(2012/296/EU)

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Syftet med bilaga 8 är att underlätta och främja den bilaterala handeln med spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker och för det ändamålet anges i artikel 17.1 och 17.2 att arbetsgruppen för spritdrycker på begäran av endera parten ska sammanträda för att granska alla frågor rörande genomförandet av bilagan och utfärda rekommendationer till kommittén.

(3)

Arbetsgruppen har sammanträtt ett antal gånger sedan bilaga 8 senast aktualiserades 2009, för att bedöma om det finns behov av att aktualisera bilaga 8 så att den bättre stämmer överens med utvecklingen avseende parternas lagstiftning och avseende de skyddade beteckningar som ingår i tilläggen till bilagan och arbetsgruppen har därefter utfärdat rekommendationer.

(4)

För att säkra att syftena med bilaga 8 kan uppnås är det lämpligt att följa de rekommendationer som arbetsgruppen har utfärdat och att ändra bilaga 8 i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 8 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Det skydd som avses i artikel 5 ska gälla även om beteckningen innehåller uppgifter om spritdryckens eller den aromatiserade dryckens verkliga ursprung eller om beteckningen är översatt, transkriberad eller translittererad eller åtföljs av sådana uttryck som motsvarande, typ, stil, sätt, imitation, metod eller liknande, inklusive grafiska symboler, som kan ge upphov till missförstånd.”

2.

I bilaga 8 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter ska tilläggen 1, 2 och 5 ersättas med tilläggen 1, 2 respektive 5 i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det antas av gemensamma jordbrukskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2012.

På gemensamma jordbrukskommitténs vägnar

Bruno BUFFARIA

Ordförande och chef för EU-delegationen

Jacques CHAVAZ

Chef för Schweiziska edsförbundets delegation

Jana KLÍMOVÁ

Kommitténs sekreterare


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.


BILAGA

Tillägg 1

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR FÖR SPRITDRYCKER MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN

Produktkategori

Geografisk beteckning

Ursprungsland (det geografiska ursprunget finns närmare beskrivet i kravspecifikationen)

1.   

Rom

 

Rhum de la Martinique

Frankrike

 

Rhum de la Guadeloupe

Frankrike

 

Rhum de la Réunion

Frankrike

 

Rhum de la Guyane

Frankrike

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Frankrike

 

Rhum des Antilles françaises

Frankrike

 

Rhum des départements français d’outre-mer

Frankrike

 

Ron de Málaga

Spanien

 

Ron de Granada

Spanien

 

Rum da Madeira

Portugal

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Förenade kungariket (Skottland)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irland

 

Whisky español

Spanien

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Frankrike

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Frankrike

3.   

Sädessprit

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Luxemburg

 

Korn/Kornbrand

Tyskland, Österrike, Belgien (de tysktalande delarna)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Tyskland

 

Samanė

Litauen

4.   

Vinsprit

 

Eau-de-vie de Cognac

Frankrike

 

Eau-de-vie des Charentes

Frankrike</