ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.148.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
8 juni 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 av den 7 juni 2012 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 av den 7 juni 2012 om regler för förvaltningen av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 482/2012 av den 7 juni 2012 om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Tettnanger Hopfen [SGB])

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 483/2012 av den 7 juni 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 484/2012 av den 7 juni 2012 om fastställande av det högsta stödbelopp som får beviljas för privat lagring av olivolja enligt det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordnining (EU) nr 430/2012

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2012 av den 7 juni 2012 om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den sjunde delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011

24

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 480/2012

av den 7 juni 2012

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Bland ovannämnda koncessioner finns en tullkvot med nolltullsats för 1 000 ton brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, som får importeras varje år för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.

(3)

Det bör anges att kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (4) är tillämplig för denna förordning.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Den begränsar importlicensernas giltighetstid till den sista dagen i tullkvotsperioden utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor eller undantag som fastställts i förordningar för enskilda sektorer.

(5)

För att förbättra förvaltningen av den tullkvot som öppnas genom denna förordning är det nödvändigt att fortsätta att tillåta aktörer att lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod, vilket innebär ett undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006. För att förbättra kontrollerna av denna kvot samt harmonisera och förenkla förvaltningen av den bör ansökningar om importlicenser kunna lämnas in veckovis.

(6)

För att säkerställa en god administrativ förvaltning av det ovannämnda systemet bör särskilda villkor för inlämnande av ansökningar och utfärdande av licenser fastställas. Dessa villkor är antingen komplement till eller undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6).

(7)

Det är nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för att säkerställa att det importerade brutna riset används för det föreskrivna ändamålet. Därför bör nolltullsatsen endast beviljas på villkor att importören lämnar en skriftlig försäkran om att produkterna används för det föreskrivna ändamålet och ställer en säkerhet på en summa som är lika med den tull som inte tas ut. En rimlig frist för bearbetning måste medges för att följa upp förvaltningen av systemet i fråga. Sändningen av varorna innebär att kontrollexemplar T5 ska utfärdas i den medlemsstat där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7). Detta kontrollexemplar bör användas som bevis för att bearbetningen har ägt rum. När bearbetningen äger rum i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker får beviset för bearbetningen utgöras av ett likvärdigt nationellt dokument.

(8)

Även om den ställda säkerheten garanterar betalningen av en tullskuld som uppkommit vid import, bör en viss flexibilitet införas för frisläppandet av denna säkerhet.

(9)

För att säkerställa en effektiv förvaltning av systemet bör den föreskrivna säkerheten för importlicenser enligt detta system fastställas till 25 euro per ton.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En årlig tullkvot med nolltullsats ska öppnas för 1 000 ton brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00 och som är avsett för användning i produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00, enligt bestämmelserna i denna förordning.

Kvoten ska ha löpnummer 09.4079.

Förordningarna (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas om inget annat anges i den här förordningen.

Artikel 2

1.   Ansökan om importlicens ska omfatta en kvantitet på minst 5 och högst 500 ton.

I varje licensansökan ska kvantiteten anges i kilogram utan decimaler.

Ansökningarna om importlicens ska inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) varje fredag.

2.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod. Den sökande får dock lämna in högst en licensansökan per vecka.

3.   I fält 7 i licensansökan och i importlicensen ska avsändningslandet anges och ”ja” ska markeras med ett kryss.

4.   Licensansökan och importlicensen ska innehålla:

a)

En av de noteringar som anges i bilaga I ska vara införd i fält 20.

b)

En av de noteringar som anges i bilaga II ska vara införd i fält 24.

5.   Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 ska säkerheten för de importlicenser som föreskrivs i den här förordningen vara 25 euro per ton.

Artikel 3

1.   Om de kvantiteter som ansökningarna gäller under en vecka överskrider den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för kvoten, ska kommissionen, i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006, senast den fjärde arbetsdagen efter den sista dag för inlämnande av ansökningarna som avses i artikel 2.1 tredje stycket i den här förordningen, fastställa en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som ingår i ansökningarna för den vecka som gått och avbryta inlämnandet av nya ansökningar om importlicens fram till tullkvotperiodens slut.

De ansökningar som inlämnas under den innevarande veckan ska betraktas som ogiltiga.

Medlemsstaterna ska tillåta aktörerna att, inom två arbetsdagar efter dagen för offentliggörandet av den genomförandeförordning som fastställer tilldelningskoefficienten, dra tillbaka sina ansökningar, om de tilldelade importlicenserna skulle ha avsett mindre än 20 ton.

2.   Importlicenser ska utfärdas den åttonde arbetsdagen efter den sista dagen för inlämnandet av ansökan.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska på elektronisk väg skicka följande information till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid Bryssel) måndagen efter den sista dagen för inlämnandet av licensansökningarna: den information om ansökningarna om importlicens som avses i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter som ansökningarna gäller.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna: den information om utfärdade licenser som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter för vilka det har utfärdats licenser samt de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 3.1 tredje stycket i den här förordningen.

c)

Senast den sista dagen i varje månad: de totala kvantiteter som övergått till fri omsättning inom den berörda kvoten under nästföregående månad. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under de aktuella månaderna, ska meddelandet ”inga” skickas. Ett sådant meddelande behöver emellertid inte skickas den tredje månaden efter licensernas sista giltighetsdag.

Artikel 5

1.   Tullbefrielsen ska beviljas på villkor att

a)

importören avger en skriftlig försäkran, undertecknad vid övergången till fri omsättning, om att hela den deklarerade kvantiteten av varan ska bearbetas i enlighet med uppgifterna i fält 20 i licensen inom sex månader från det datum då deklarationen om övergång till fri omsättning har godkänts,

b)

importören vid övergången till fri omsättning ställer en säkerhet som är lika stor som den tull för brutet ris som fastställs i artikel 140 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (8).

2.   Vid övergången till fri omsättning ska importören som bearbetningsplats ange antingen namnet på ett bearbetningsföretag och en medlemsstat eller högst fem olika bearbetningsanläggningar. Vid sändningen av varorna ska kontrollexemplar T5 fyllas i av den avsändande medlemsstaten och denna blankett ska i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2454/93 också tjäna som bevis för att bearbetningen ägt rum.

När bearbetningen äger rum i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker får emellertid beviset för att bearbetningen ägt rum utgöras av ett likvärdigt nationellt dokument.

3.   Kontrollexpemplar T5 ska innehålla:

a)

En av de noteringar som anges i bilaga III ska vara införd i fält 104.

b)

En av de noteringar som anges i bilaga IV ska vara införd i fält 107.

4.   Den säkerhet som anges i punkt 1 b ska, utom i fall av force majeure, frisläppas när importören, hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker, styrkt att hela den kvantitet som övergått till fri omsättning bearbetats till den produkt som anges i importlicensen. Denna bearbetning ska anses ha ägt rum när produkten inom den frist som avses i punkt 1 a har framställts antingen i en eller flera av de bearbetningsanläggningar som tillhör det företag som avses i punkt 2 och som ligger i den medlemsstat som uppgivits, eller i den eller de bearbetningsanläggningar som avses i samma punkt.

För varor som övergått till fri omsättning och som inte har bearbetats inom den fastställda fristen ska den frisläppta säkerheten minskas med 2 % per dag som fristen överskrids.

5.   Beviset för att bearbetningen har ägt rum ska lämnas till de behöriga myndigheterna inom sex månader efter det att fristen för bearbetning har löpt ut.

Om beviset inte lämnas in inom den frist som anges i denna punkt ska den säkerhet som avses i punkt 1 b, eventuellt minskad med den procentsats som anges i punkt 4 andra stycket, minskas med 2 % per dag som fristen överskrids.

Den del av säkerheten som inte frisläpps ska kvarhållas som tull.

Artikel 6

Genom undantag från artikel 7.4 i förordning (EG) nr 376/2008, får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte vara större än den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. Siffran ”0” ska därför skrivas in i fält 19 i licensen.

Artikel 7

Förordning (EG) nr 2058/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 276, 29.10.1996, s. 7.

(3)  Se bilaga V.

(4)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.


BILAGA I

Noteringar som avses i artikel 2.4 a

:

på bulgariska

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

på spanska

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

på tjeckiska

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

på danska

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

på tyska

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

på estniska

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

på grekiska

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

på engelska

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

på franska

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

på italienska

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

på lettiska

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

på litauiska

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

på ungerska

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

på maltesiska

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

på nederländska

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

på polska

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

på portugisiska

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

på rumänska

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

på slovakiska

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

på slovenska

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

på finska

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

på svenska

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BILAGA II

Noteringar som avses i artikel 2.4 b

:

på bulgariska

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

på spanska

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

på tjeckiska

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

på danska

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

på tyska

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

på estniska

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

på grekiska

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

på engelska

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

på franska

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

på italienska

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

på lettiska

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

på litauiska

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

på ungerska

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

på maltesiska

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

på nederländska

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

på polska

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

på portugisiska

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

på rumänska

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

på slovakiska

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

på slovenska

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

på finska

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

på svenska

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


BILAGA III

Noteringar som avses i artikel 5.3 a

:

på bulgariska

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

på spanska

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

på tjeckiska

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

på danska

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

på tyska

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

på estniska

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

på grekiska

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

på engelska

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

på franska

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

på italienska

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

på lettiska

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

på litauiska

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

på ungerska

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

på maltesiska

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

på nederländska

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

på polska

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

på portugisiska

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

på rumänska

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

på slovakiska

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

på slovenska

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

på finska

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

på svenska

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BILAGA IV

Noteringar som avses i artikel 5.3 b

:

på bulgariska

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

på spanska

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

på tjeckiska

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

på danska

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

på tyska

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

på estniska

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

på grekiska

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

på engelska

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

på franska

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

på italienska

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

på lettiska

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

på litauiska

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

på ungerska

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

på maltesiska

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

på nederländska

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

på polska

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

på portugisiska

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

på rumänska

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

på slovakiska

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

på slovenska

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

på finska

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

på svenska

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


BILAGA V

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96

(EGT L 276, 29.10.1996, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2005

(EUT L 312, 29.11.2005, s. 18)

Endast artikel 5 och bilaga IV

Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2006

(EUT L 398, 30.12.2006, s. 1)

Endast artikel 7 och bilaga VI

Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2006

(EUT L 384, 29.12.2006, s. 48)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007

(EUT L 325, 11.12.2007, s. 76)

Endast artikel 1


BILAGA VI

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2058/96

Denna förordning

Artiklarna 1–5

Artiklarna 1–5

Artikel 6.1

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilagorna I–IV

Bilagorna I–IV

Bilaga V

Bilaga VI


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 481/2012

av den 7 juni 2012

om regler för förvaltningen av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 144.1 och 148 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 617/2009 (2) öppnades på flerårig bas en autonom tullkvot för import av 20 000 ton nötkött av hög kvalitet. Förordningen har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 464/2012 (3) som ökar tullkvoten för import till 21 500 ton från och med den första dagen i månaden efter dess offentliggörande, och till 48 200 ton från och med den 1 augusti 2012. Tullkvoter för jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet med artikel 144.2 i förordning (EG) nr 1234/2007. I artikel 2 i förordning (EG) nr 617/2009, ändrad genom förordning (EU) nr 464/2012, sägs att tullkvoten ska förvaltas av kommissionen genom genomförandeakter som ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (4).

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 av den 13 juli 2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet (5) fastställs regler för förvaltning av tullkvoten genom tillämpning av metoden för samtidig behandling av ansökningar om importlicenser, i enlighet med artikel 144.2 b i förordning (EG) nr 1234/2007. Färska erfarenheter av förvaltningen av unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet visar att förvaltningen behöver förbättras. Inom andra jordbrukssektorer har man haft goda erfarenheter av metoden ”först till kvarn” som avses i artikel 144.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007. För att minska byråkratin och för att undvika spekulativt beteende bör tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet med ursprung i tredje land förvaltas i enlighet med artiklarna 308a–308c.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (6), som fastställer förvaltningsföreskrifterna för de tullkvoter som ska användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum. Om import förvaltas i enlighet med de föreskrifterna bör det inte längre krävas någon importlicens.

(3)

För att säkerställa ett regelbundet flöde i importen bör den årliga tullkvoten delas in i kvartalsvisa delperioder. Lämpliga ordernummer bör fastställas i enlighet med artikel 308a.6 i förordning (EEG) nr 2454/93.

(4)

I förordning (EG) nr 617/2009 fastställs att kvotåret ska löpa från och med den 1 juli till och med den 30 juni. För en smidig övergång från metoden för samtidig behandling till metoden ”först till kvarn” bör den nya förvaltningsmetoden gälla från och med den 1 juli 2012.

(5)

Den kvantitet som är tillgänglig för den första kvartalsvisa delperioden (1 juli till 30 september 2012) bör beräknas proportionellt med beaktande av volymen på den årliga tullkvoten som var tillämplig till den 31 juli 2012 och den nya ökade volymen för den årliga tullkvoten som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2012.

(6)

Övergången till fri omsättning av de varor som importeras inom den tullkvot som omfattas av förordning (EG) nr 617/2009 förutsätter uppvisande av ett äkthetsintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet. Utfärdandet av sådana äkthetsintyg bör garantera att de importerade varorna uppfyller kraven för nötkött av hög kvalitet enligt definitionen i denna förordning.

(7)

Av tydlighetsskäl bör därför förordning (EG) nr 620/2009 upphöra att gälla och ersättas med en ny genomförandeförordning.

(8)

Eftersom det nya förvaltningssystemet börjar tillämpas från och med den 1 juli 2012, bör inga licenser utfärdas för ansökningar som lämnats in i juni 2012 i enlighet med förordning (EG) nr 620/2009.

(9)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs regler för förvaltning av årliga unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet i enlighet med förordning (EG) nr 617/2009 (nedan kallad tullkvoten). Tullkvotperioden, volymen och tullen ska vara de som anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Denna förordning ska tillämpas på färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som uppfyller kraven i bilaga II.

I denna förordning avses med fryst kött sådant kött som vid införseln till Europeiska unionens tullområde har en inre temperatur på högst -12 °C.

Artikel 2

Förvaltning av tullkvoten

1.   Tullkvoten ska förvaltas enligt metoden ”först till kvarn” i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Det ska inte krävas någon importlicens.

2.   Tullkvoten ska förvaltas som huvudkvot enligt löpnummer 09.2201 med fyra kvartalsvisa delkvoter enligt löpnummer 09.2202.

Användning av tullkvoten får bara beviljas efter ansökan om löpnummer 0.9.2022 med hänvisning till delkvoterna.

3.   Uttagen ur delkvoterna fram till den 30 september, den 31 december och den 31 mars ska stoppas på kommissionens femte arbetsdag i november, februari och maj. Deras outnyttjade delar ska läggas till kvantiteterna för de kvartalsvisa delkvoterna som startar den 1 oktober, den 1 januari och den 1 april. Outnyttjade delar i slutet av kvotåret ska inte överföras till ett annat kvotår.

Artikel 3

Äkthetsintyg

1.   För att en tullkvot ska få utnyttjas måste ett äkthetsintyg utfärdat i det berörda tredjelandet tillsammans med en tulldeklaration för övergång till fri omsättning för det berörda godset uppvisas för unionens tullmyndigheter.

2.   Äkthetsintyget ska utfärdas i enlighet med mallen i bilaga III.

3.   På äkthetsintygets baksida ska det stå att det kött som har ursprung i exportlandet uppfyller kraven i bilaga II.

4.   Ett äkthetsintyg är giltigt endast om det är vederbörligen ifyllt och attesterat av den utfärdande myndigheten.

5.   Äkthetsintyget ska anses vara vederbörligen attesterat när ort och dag för utfärdandet är angivet, när det är försett med det utfärdande organets stämpel och är undertecknat av den eller dem som har befogenhet att underteckna det.

6.   Stämpeln kan ersättas av ett tryckt sigill på originalet och på kopiorna av äkthetsintyget.

7.   Äkthetsintygens giltighetstid löper ut senast den 30 juni efter dagen för utfärdandet.

Artikel 4

Utfärdande myndigheter i tredjeländer

1.   Den utfärdande myndighet som avses i artikel 3 ska

a)

vara erkänd som sådan av den behöriga myndigheten i exportlandet,

b)

ha åtagit sig att kontrollera uppgifterna i äkthetsintygen.

2.   Följande uppgifter ska meddelas till kommissionen:

a)

Namn och adress, om möjligt inklusive e-post- och internetadress, i fråga om de myndigheter som är bemyndigade att utfärda de äkthetsintyg som avses i artikel 3.

b)

Prov på de stämplar som de utfärdande myndigheterna använder.

c)

De förfaranden och kriterier som den utfärdande myndigheten använder för att fastställa om kraven i bilaga II uppfylls.

Artikel 5

Meddelanden till tredjeländer

När de krav som fastställs i bilaga II är uppfyllda ska kommissionen i C-serien i Europeiska unionens officiella tidning eller på annat lämpligt sätt offentliggöra namnet på den eller de utfärdande myndigheter som avses.

Artikel 6

Kontrollbesök på plats i tredjeländer

Kommissionen kan också kräva att ett tredjeland tillåter att företrädare från kommissionen, om så krävs, genomför kontrollbesök på plats i landet. Dessa kontrollbesök ska genomföras tillsammans med de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet.

Artikel 7

Upphävande

Förordning (EG) nr 620/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Licensansökningar som lämnas in i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 620/2009 under de sju första dagarna i juni 2012 ska avslås den dag då denna förordning träder i kraft. De säkerheter som lämnats i samband med sådana ansökningar ska frisläppas.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Artikel 8 ska dock tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 182, 15.7.2009, s. 1.

(3)  EUT L 149, 8.6.2012, s. 1.

(4)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 182, 15.7.2009, s. 25.

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Tullkvot för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

Löpnummer

KN-nr

Varubeskrivning

Tullkvotperiod

Tullkvotvolym

(nettovikt i ton)

Kvottullsats

Period: från den 1 juli 2012 till den 30 juni 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst som uppfyller kraven i bilaga II

Från och med den 1 juli till och med den 30 juni

45 975

Noll

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

av vilken

09.2202

 

från och med den 1 juli till och med 30 september

9 825

09.2202

 

från och med den 1 oktober till och med den 31 december

12 050

09.2202

 

från och med den 1 januari till och med den 31 mars

12 050

09.2202

 

från och med den 1 april till och med den 30 juni

12 050

Från och med den 1 juli 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst som uppfyller kraven i bilaga II

Från och med den 1 juli till och med den 30 juni

48 200

Noll

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

av vilken

09.2202

 

från och med den 1 juli till och med 30 september

12 050

09.2202

 

från och med den 1 oktober till och med den 31 december

12 050

09.2202

 

från och med den 1 januari till och med den 31 mars

12 050

09.2202

 

från och med den 1 april till och med den 30 juni

12 050


(1)  I enlighet med artikel 2.2 kan tullkvoten bara beviljas efter ansökan enligt löpnummer 09.2022 med hänvisning till delkvoterna.


BILAGA II

Krav för varor inom ramen för den tullkvot som avses i artikel 1

1.

Styckningsdelar av nötkött fås från slaktkroppar av kvigor och stutar (1) som är yngre än 30 månader och som under minst 100 dagar före slakt enbart har fått dietföda som innehåller minst 62 % kraftfoder och/eller biprodukter från foderspannmål som på fodertorrsubstansbasis har ett omsättbart energiinnehåll på minst 12,26 megajoule per kilogram torrsubstans.

2.

De kvigor och stutar som utfodras i enlighet med punkt 1 ska i genomsnitt ges minst 1,4 % av sin levande kroppsvikt per dag på torrsubstansbasis.

3.

Den slaktkropp från vilken styckningsdelarna av nötkött kommer ska utvärderas av en utvärderare som är anställd av den statliga myndigheten och utvärderaren ska grunda sin utvärdering och den resulterande klassificeringen av slaktkroppen på en metod som godkänts av den statliga myndigheten. Den statliga myndighetens utvärderingsmetod och dess klassificeringar måste utvärdera den förväntade slaktkroppskvaliteten genom användning av en kombination av slaktkroppsmognad och styckningsdelarnas smakegenskaper. En sådan utvärderingsmetod av slaktkroppen ska inbegripa, men inte begränsas till, en utvärdering av mognadsegenskaperna (färg och konsistens) hos muskeln longissimus dorsi, av ben och broskförbening, samt av de förväntade smakegenskaperna inklusive en kombination av de skilda specifikationerna av det intramuskulära fettet och fastheten hos muskeln longissimus dorsi.

4.

Styckningsdelarna ska märkas enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (2).

5.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.


(1)  Vid tillämpning av dessa krav hänför sig kvigor och stutar till kategorierna E respektive C enligt definitionen i del A i bilaga V till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.


BILAGA III

Image


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 482/2012

av den 7 juni 2012

om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Tettnanger Hopfen [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 granskat Tysklands ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Tettnanger Hopfen” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 415/2010 (2).

(2)

Syftet med ansökan är att ändra produktspecifikationen. Nya ställningssystem tillåts av ekonomiska skäl. Perioden för nedklippning justeras för att tillåta en bättre anpassning till de allt mer ogynnsamma meteorologiska faktorerna. Med de nya ställningssystemen är det tillåtet att använda bekämpningsmedel för att öka humleplantornas tillgång på vatten. Den maximala torkningstemperaturen höjs till 65 °C som en följd av nya vetenskapliga rön.

(3)

Kommissionen har granskat denna ändring och funnit att den är befogad. Eftersom ändringen är en mindre ändring i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 får kommissionen godkänna ändringen utan tillämpning av det förfarande som anges i artiklarna 5, 6 och 7 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Tettnanger Hopfen” ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

En sammanfattning med de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT L 119, 13.5.2010, s. 5.


BILAGA I

I produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Tettnanger Hopfen” har följande ändring godkänts:

Framställningsmetod:

1.

Den fjärde, femte och sjätte meningen som följer har strukits helt.

Humleodlarna i detta område kan först börja sitt arbete på våren, till skillnad från odlare i andra områden, där ställningstrådarna redan hängs upp på vintern. Detta beror på de ortstypiska ställningssystemen. I andra områden dominerar ett glest ställningssystem med en ställning per rad, medan man i Tettnang har 6 rader i ett s.k. Fach (ruta), och först därefter en gång.

Förklaring: Det finns ekonomiska orsaker bakom införandet av (olika) nya ställningssystem, det underlättar nämligen användningen av maskiner.

2.

I den sjunde meningen är ”innan mitten av april” ersatt med ”från början av mars till mitten av april”.

Förklaring: En förlängning av perioden för nedklippning möjliggör en bättre anpassning till de allt mer ogynnsamma meteorologiska faktorer som klimatförändringen orsakar och den tillåter även en bättre användning av arbetskraften.

3.

Den sextonde och sjuttonde meningen som följer har strukits helt.

Typiskt för området är att man i denna fas tillåter marken kring plantorna att växa igen (ogräsmedel är inte tillåtet i detta område, en frivillig inskränkning som skiljer området från andra odlingsområden). Därför behöver marken inte heller bearbetas. Detta anses leda till ett tjockare humusskikt och luckrare, mindre eroderad mark samt förhindra översvämningar.

Förklaring: De nya ställningssystemen kan göra användningen av ogräsmedel nödvändig. Detta gäller enbart i förhållandevis sällsynta fall av kraftig ogräsväxt och då det är absolut nödvändigt för att öka humleplantornas tillgång till vatten. Humlens kvalitet borde alltså inte bli lidande.

4.

I den tjugonde meningen har ”62 °C” ersatts med ”65 °C”.

Förklaring: Nya vetenskapliga rön visar att en torkningstemperatur på högst 65 °C kan vara nödvändig. En höjning av den maximala torkningstemperaturen motsvarar de allmänna avtalsvillkoren för leverans av humle. Tabellen över kvaliteten på tysk humle anger att humlen i obearbetat skick måste torkas i en temperatur på 60–65 °C. Dessutom förbättras energieffektiviteten om den torkas i en högre temperatur. Detta har ingen negativ inverkan på humlens fina arom.


BILAGA II

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

”TETTNANGER HOPFEN”

EG-nr: DE-PGI-0105-0528–03.11.2011

SGB ( X ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Tettnanger Hopfen”

2.   Medlemsstat eller tredje land

Tyskland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.8:

Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Botanik: Humle (Humulus lupulus) hör till släktet hampväxter (cannabaceae) och ordningen urticales. Humlen är dioik, dvs. på en och samma planta bildas enbart hon- eller enbart hanblommor. Det är honblommorna som odlas, eftersom dessa blommor bildar kottarna. Den skyddade geografiska beteckningen enligt förordning (EG) nr 510/2006 omfattar bara honväxter av humle och de förädlingsprodukter som framställs av dessa, främst humlepellets och humleextrakt. Humlekottarna består av täckblad, stjälk och själva kotten, och innehåller de för bryggerisektorn så värdefulla ingredienser som präglar ”Tettnanger Hopfen”. Humle är en kortdagsväxt, dvs. den växer i höjden så länge dagarna blir längre (långdag), och blommar från och med midsommar, när dagarna blir kortare (kortdag). Tack vare de gynnsamma tillväxtvillkoren (mark, nederbörd och medeltemperatur) uppnår ”Tettnanger Hopfen” till skillnad från humle i andra odlingsområden, en höjd på upp till 8,3 m (ställningarna i andra områden är i regel 7–7,5 m höga). ”Tettnanger Hopfen” är snabbväxande (upp till 30 cm per dag) och högerslingrande. ”Tettnanger Hopfen” är en benämning som omfattar aromasorter från odlingsområdet Tettnang. Utöver de viktigaste sorterna kända under namnet Tettnanger (sedan 1973 enhetligt ”Tettnanger Frühhopfen”, se. P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 342) och Hallertauer Mittelfrüher odlas även sorterna Hallertauer Tradition och Perle. Sorten Tettnanger odlas uteslutande i odlingsområdet Tettnang.

Användning: ”Tettnanger Hopfen” används så gott som uteslutande (omkring 99 %) i framställningen av öl (en liten del används inom läkemedelsindustrin). ”Tettnanger Hopfen” saluförs främst i bearbetad form som humlepellets, och i mindre utsträckning som humleextrakt, eftersom värdefulla aromater kan gå förlorade vid extraktion.

Beståndsdelar: Humlens värdefulla beståndsdelar är bitterämnen (humlehartser), aromater (eteriska oljor) och garvsyror (polyfenol). Tettnang räknas som humleodlingsområde.

”Tettnanger Hopfen” har fått sin internationella ryktbarhet tack vare dess särskilda aromater, som består av över 300 eteriska oljor (från humleblomman). Beskrivningen av aromen för ”Tettnanger Hopfen” omfattar adjektiv som blommig, citrusaktig, fruktig, sötaktig, kryddig och vinbärsdoftande. Sammanfattande beskrivs humlen odlad i området Tettnang som ”harmonisk, intensiv och mild”.

Därutöver delar humlehandeln officiellt in sorterna i kategorier som ”feinstes Aroma, Aroma, Bitterstoffhopfen, Hochalphahopfen”. 96 % av ”Tettnanger Hopfen” (sorterna Tettnanger och Hallertauer) hamnar i kategorin ”feinstes Aroma”, resten (Perle och Hallertauer Tradition) i kategorin ”Aroma”. Eftersom många av de 300 aromkomponenterna ännu inte kan fastställas med mätning är det fortfarande de subjektiva aromintrycken som är avgörande för beslutsfattare och bryggeriernas upphandlare (upphandlarna luktar på humlen). Kännare definierar i sådana situationer ”Tettnanger Hopfen” som den finaste humlen.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Hela produktionen av råhumle, fram till förpackningen av humlekottarna, stämplingen och certifieringen i den lokala förseglingshallen, sker i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området omfattar odlingsområdet Tettnang. Detta består av följande:

1.

I området kring Bodensjön (Landkreis) kommunerna Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen och Tettnang.

2.

I Ravensburg kommunerna Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (de tidigare kommunerna Neuravensburg och Schomburg).

3.

I Lindau (Bodensjön) kommunerna Bodolz, Lindau (Bodensjön), Nonnenhorn och Wasserburg (Bodensjön).

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Redan år 1150 dokumenteras humleodlingen i Tettnang (se P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 12). År 1838 finns 14 bryggerier i trakten, varav tre i själva staden Tettnang (se. von Memminger (red.), Beschreibung des Oberamts Tettnang, 1838, s. 62). Tre år senare, år 1841, har staden redan sex bryggerier (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 13). Bryggeriägarna odlade sin egen humle. Planmässig odling infördes 1844 av distriktsläkaren (Unteramtsarzt) Johann Nepomuk von Lentz tillsammans med 8 invånare i staden som såg det som en viktig gröda för detta gränsområde till vinodlingstrakter (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 15). Från och med 1860 utvidgades området till det äldre odlingsområdet kring Altshausen (uppodlade sedan cirka 1821, se. P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 14) (91 ha 1864, 160 ha 1866, 400 ha 1875, 630 ha 1914, P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 22 och framåt). Sin största utvidgning upplevde området på 1990-talet, när det växte till 1 650 ha (EU:s rapport om humle från 1997, HVG-Bericht 1997). I området Tettnang selekteras och odlas endast aromhumle.

”Tettnanger Hopfen” odlas uteslutande på moränmark från Würmistiden, den s.k. Niederterrassenschotter. Denna mark, med djupa grundvattenströmmar, gör att humlen utvecklar djupa rötter (upp till 2 meter). Samtidigt har den alltid tillgång till vatten, även vid extrem torka. Det milda klimatet, som påverkas av Bodensjön och av höjden över havet (400–600 m) spelar också en viktig roll för humlens arom.

Området erbjuder unika odlingsvillkor för humlen (medeltemperatur, soltimmar och nederbördsmängd). Genomsnittsvärdena under de senaste 30 åren (2009 års siffror) ligger långt över värdena för andra tyska odlingsområden, med en medeltemperatur på 9,4 grader, nästan 1 800 soltimmar och 1 136 mm årsnederbörd.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Tettnanger Hopfen” är en benämning som omfattar aromatiska sorter från odlingsområdet Tettnang. Utöver de viktigaste sorterna Tettnanger och Hallertauer-Mittelfrüher, odlas även sorterna Hallertauer Tradition och Perle. Sorten Tettnanger odlas uteslutande i odlingsområdet Tettnang.

”Tettnanger Hopfen” innehåller särskilda aromatiska ämnen, som består av över 300 eteriska oljor (från humleblomman). Beskrivningen av aromen för ”Tettnanger Hopfen” omfattar adjektiv som blommig, citrusaktig, fruktig, sötaktig, kryddig och vinbärsdoftande. Sammanfattande beskrivs aromen för humle odlad i området Tettnang som harmonisk, intensiv och mild.

96 % av ”Tettnanger Hopfen” (sorterna Tettnanger och Hallertauer) hamnar i kategorin ”feinstes Aroma”, de resterande 4 % (Perle och Hallertauer Tradition) i kategorin ”Aroma”.

”Tettnanger Hopfen” kännetecknas även av hög homogenitet.

De analyser av humlepartiernas yttre kvalitetskännetecken som genomförs i Tettnangs humlelaboratorium intygar detta varje år.

Dessa slutsatser har dessutom bekräftats av universitetet i Hohenheim beträffande Tettnanger Hopfen och av bryggeriet Anheuser/Busch för sorten Hallertauer Mittelfrüher.

Tettnanger Hopfen har därför blivit känd långt utanför de regionala gränserna. Dess fina arom har gjort den eftertraktad utanför den lilla humlemetropolen Tettnang, och humlen exporteras både till Japan och till Förenta staterna. Det är ett särskilt tecken på uppskattning och kvalitet när bryggerier i Förenta staterna trycker ”brewed with Tettnang Hops” på sina etiketter, vilket ofta förekommer. Humle från Tettnang värderas alltid mycket högt på grund av produktens höga kvalitet (Europeiska kommissionens årsrapporter under 1990-talet, Årsrapporter 1990–2000 från Bayerns Landesanstalt; P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, s. 368, 369). I humlestaden Tettnang lever befolkningen också med och för humlen. Detta speglas i de regionala strukturerna och evenemangen kring humleproduktionen. Sedan 1995 finns det till exempel ett humlemuseum i Tettnang, som dokumenterar humlekulturen. Intresserade turister kan följa den fyra km långa humlestigen och lära sig allt som är värt att veta om ”Tettnanger Hopfen”. Den sammanlagt 42 km långa ”Tettnanger Hopfenschleife” (humlerundan) ger cyklister möjlighet att lära känna odlingsområdet. Varje år i augusti, strax före skörden, anordnas en humlefest i Tettnang-Kau, där invånarna firar sitt ”gröna guld”. Sist men inte minst väljs vartannat år humlefurstar (en humledrottning och två humleprinsessor) som på ett fördelaktigt sätt representerar ”Tettnang Hopfen” både internationellt och regionalt.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Kombinationen av de geologiska egenskaperna i marken och klimatförhållandena medför optimal tillväxt för ”Tettnanger Hopfen” och kottbildningen och ger humlen dess geografiska homogenitet. En viktig orsak till den synnerligen fina aromen hos humlen ”Tettnanger Hopfen” finner man i jordmånen i det avgränsade geografiska området och i det milda klimatet som påverkas av Bodensjön. ”Tettnanger Hopfen” har fått sitt världsrykte tack vare denna arom. Den gamla odlingstraditionen av humle i Tettnang-området har också medfört att befolkningen där identifierar sig med humlen ”Tettnanger Hopfen”, som är förankrad i det lokala kulturlivet.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

Markenblatt vol. 33, 20.8.2010, del 7a-bb, s. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 483/2012

av den 7 juni 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 484/2012

av den 7 juni 2012

om fastställande av det högsta stödbelopp som får beviljas för privat lagring av olivolja enligt det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordnining (EU) nr 430/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 430/2012 av den 22 maj 2012 om inledande av anbudsförfarandet för stöd för privat lagring av olivolja (2) föreskrivs två delanbudsperioder.

(2)

Enligt artikel 13.1 i kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (3) ska kommissionen, på grundval av de anbud som medlemsstaterna har meddelat, antingen fastställa ett högsta stödbelopp eller inte fastställa ett högsta stödbelopp.

(3)

Efter att de anbud som har kommit in som svar på den första delanbudsinfordran gåtts igenom, visar det sig lämpligt att fastställa ett högsta stödbelopp för privat lagring av olivolja avseende den delperiod för inlämnande av anbud som avslutas den 5 juni 2012.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa en effektiv förvaltning av åtgärder bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delperiod för inlämnande av anbud som avslutas den 5 juni 2012 inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) nr 430/2012, ska det högsta stödbeloppet för olivolja vara det som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 132, 23.5.2012, s. 13.

(3)  EUT L 223, 21.8.2008, s. 3.


BILAGA

Produkt

Högsta stödbelopp

(euro/ton/dag)

Extra jungfruolja

0,65

Jungfruolja

0,65


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 485/2012

av den 7 juni 2012

om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den sjunde delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 187 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (2) inleds en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2011/12 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats.

(2)

I enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 måste kommissionen, mot bakgrund av de anbud som inkommit inom en delanbudsinfordran, besluta att antingen fastställa eller inte fastställa en minimitullsats per åttasiffrigt KN-nummer.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som inkommit inom den sjunde delanbudsinfordran bör det fastställas en minimitullsats för vissa åttasiffriga nummer för socker enligt KN-nummer 1701, medan det för de övriga åttasiffriga numren enligt det KN-numret inte bör fastställas någon minimitullsats.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa att åtgärden förvaltas effektivt bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller den sjunde delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011, för vilken tidsfristen för inlämning av anbud löpte ut den 6 juni 2012, har det fastställts en minimitullsats, eller inte fastställts någon minimitullsats, enligt vad som anges i bilagan till den här förordningen, för de åttasiffriga numren för socker enligt KN-nummer 1701.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 4.


BILAGA

Minimitullsats

(euro/ton)

Åttasiffrigt KN-nummer

Minimitullsats

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

Ingen minimitullsats fastställd (alla anbud har avvisats).

(X)

Inga anbud.