ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.142.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 142

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
1 juni 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 458/2012 av den 31 maj 2012 om genomförande av artikel 11.1 i förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea Bissau

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 459/2012 av den 29 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 460/2012 av den 29 maj 2012 om förbud mot fiske i kategori 9 (trålare för pelagiskt fiske, med frysanläggning) i Mauretaniens ekonomiska zon för fartyg som för en EU-medlemsstats flagg

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 461/2012 av den 31 maj 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006, (EG) nr 657/2007 och (EG) nr 1178/2008 vad gäller anpassningar som rör avlägsnandet av variablerna för orderingång i industrin ( 1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 462/2012 av den 31 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 463/2012 av den 31 maj 2012 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 juni 2012

32

 

 

BESLUT

 

 

2012/284/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Atalanta/1/2012 av den 25 maj 2012 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

35

 

*

Rådets beslut 2012/285/Gusp av den 31 maj 2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau och om upphävande av rådets beslut 2012/237/Gusp

36

 

 

2012/286/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 31 maj 2012 om inrättande av en expertgrupp för landtransportsäkerhet

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

av den 22 maj 2012

om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Enligt ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999, särskilt punkt 33, bör principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra rättsliga avgöranden utgöra grunden för det rättsliga samarbetet inom unionen på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, eftersom ett stärkt ömsesidigt erkännande samt en nödvändig tillnärmning av lagstiftningen skulle underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter.

(2)

Den 29 november 2000 antog rådet i enlighet med slutsatserna från Tammerfors ett åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål (3). I inledningen till programmet anges att ömsesidigt erkännande ”bör göra det möjligt att förstärka samarbetet mellan medlemsstater, men också att förstärka skyddet av personers rättigheter”.

(3)

Genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av domar eller beslut vid straffrättsliga förfaranden förutsätter att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Omfattningen av ömsesidigt erkännande är i hög grad beroende av en rad parametrar, bl.a. mekanismer till skydd för misstänkta eller tilltalade personers rättigheter och gemensamma miniminormer för att underlätta tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande.

(4)

Ömsesidigt erkännande av domar eller beslut vid straffrättsliga förfaranden kan bara fungera effektivt i en anda av förtroende, där inte endast de rättsliga myndigheterna, utan samtliga aktörer i den straffrättsliga processen likställer domar eller beslut av rättsliga myndigheter i andra medlemsstater med domar eller beslut som meddelas i den egna staten, vilket förutsätter förtroende inte bara för innehållet i den andra medlemsstatens bestämmelser, utan också för tillämpningen av dem.

(5)

I artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) garanteras rätten till en rättvis rättegång. I artikel 48.2 i stadgan garanteras rätten till försvar.

(6)

I artikel 6 i stadgan och artikel 5 i Europakonventionen garanteras rätten till frihet och personlig säkerhet. Begränsningar av den rätten får inte gå utöver vad som är tillåtet enligt artikel 5 i Europakonventionen och följer av rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen).

(7)

Även om alla medlemsstater är parter i Europakonventionen har erfarenheten visat att detta i sig inte alltid skapar ett tillräckligt förtroende för andra medlemsstaters straffrättsliga system.

(8)

Ett stärkt ömsesidigt erkännande förutsätter detaljerade bestämmelser för att skydda de processuella rättigheter och garantier som följer av stadgan och Europakonventionen.

(9)

Enligt artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det fastställas minimiregler som ska tillämpas i medlemsstaterna för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension. Den artikeln avser ”personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet” som ett av de områden på vilka minimiregler kan fastställas.

(10)

Gemensamma minimiregler bör leda till ökat förtroende för alla medlemsstaters straffrättsliga system, vilket i sin tur bör bidra till ett effektivare rättsligt samarbete i en anda av ömsesidigt förtroende. Sådana gemensamma minimiregler bör fastställas inom området för information vid straffrättsliga förfaranden.

(11)

Den 30 november 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänkta eller tilltalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden (4) (nedan kallad färdplanen). Färdplanen, som skulle genomföras stegvis, omfattade åtgärder avseende rätten till översättning och tolkning (åtgärd A), rätten till information om rättigheter och information om anklagelsen (åtgärd B), rätten till juridisk rådgivning och rättshjälp (åtgärd C), rätten till kommunikation med släktingar, arbetsgivare och konsulära myndigheter (åtgärd D) samt särskilda skyddsåtgärder för utsatta misstänkta eller tilltalade personer (åtgärd E). I färdplanen understryks att uppräkningsordningen på rättigheterna endast är vägledande och därför kan ändras allteftersom prioriteringarna ändras. Färdplanen är avsedd att utgöra en enhet och först när alla dess delar har genomförts kommer det att märkas fullt ut vilka fördelar den ger.

(12)

Den 11 december 2009 välkomnade Europeiska rådet färdplanen och införlivade den i Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (5) (se punkt 2.4). Europeiska rådet underströk att färdplanen inte är uttömmande och uppmanade kommissionen att undersöka om det behövs en komplettering när det gäller minimiregler för processuella rättigheter för misstänkta och tilltalade personer och att göra en bedömning av huruvida andra frågor, till exempel oskuldspresumtionen, behöver behandlas i syfte att förbättra samarbetet på det området.

(13)

Den första åtgärd som antogs enligt färdplanen, åtgärd A, var Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (6).

(14)

Detta direktiv rör åtgärd B i färdplanen. Det fastställer gemensamma minimiregler när det gäller information om rättigheter och om anklagelsen till misstänkta eller tilltalade personer i straffrättsliga förfaranden, i syfte att öka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna. Detta direktiv bygger på de rättigheter som fastställs i stadgan, särskilt artiklarna 6, 47 och 48 i denna, och bygger på artiklarna 5 och 6 i Europakonventionen, såsom dessa tolkas av Europadomstolen. I detta direktiv används uttrycket ”anklagelse” för att beskriva samma begrepp som uttrycket ”anklagelse” som används i artikel 6.1 i Europakonventionen.

(15)

I sitt meddelande av den 20 april 2010”Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet” förklarade kommissionen att den skulle lägga fram ett förslag om rätten till information om rättigheter och information om anklagelsen under 2010.

(16)

Detta direktiv bör vara tillämpligt på misstänkta och tilltalade personer oberoende av deras rättsliga ställning, medborgarskap eller nationalitet.

(17)

I vissa medlemsstater har andra myndigheter än en domstol som är behörig i brottmål behörighet att utdöma påföljder för relativt sett mindre förseelser. Det kan exempelvis handla om trafikförseelser som begås i stor skala och som kan komma att fastställas vid en poliskontroll. I sådana situationer vore det orimligt att begära att de behöriga myndigheterna ska säkerställa samtliga rättigheter enligt detta direktiv. I de fall där medlemsstaternas lagstiftning föreskriver att en påföljd för mindre förseelser kan åläggas av en sådan myndighet, och där en sådan påföljd kan överklagas till en domstol som är behörig i brottmål eller där saken kan hänskjutas till en sådan, bör detta direktiv därför endast tillämpas på förfarandena i den domstolen till följd av ett sådant överklagande eller hänskjutande.

(18)

Rätten till information om processuella rättigheter, som följer av Europadomstolens rättspraxis, bör uttryckligen fastställas i detta direktiv.

(19)

De behöriga myndigheterna bör utan dröjsmål underrätta misstänkta eller tilltalade personer om de rättigheter, så som de tillämpas enligt nationell rätt, som är nödvändiga för att trygga ett rättvist förfarande, antingen muntligen eller skriftligen, såsom det föreskrivs i detta direktiv. För att göra det möjligt att effektivt utöva dessa rättigheter i praktiken bör informationen tillhandahållas i god tid inom ramen för förfarandet och senast före polisens eller någon annan behörig myndighets första officiella förhör med den misstänkta eller tilltalade personen.

(20)

I detta direktiv fastställs minimiregler för information om misstänkta eller tilltalade personers rättigheter. Detta påverkar inte den information som ska tillhandahållas om andra processuella rättigheter som följer av stadgan, Europakonventionen, nationell rätt och tillämplig unionsrätt, enligt de relevanta domstolarnas tolkning. När informationen om en viss rättighet väl har tillhandahållits bör de behöriga myndigheterna inte behöva upprepa den, såvida inte särskilda omständigheter i målet eller särskilda bestämmelser i nationell rätt kräver det.

(21)

En hänvisning i detta direktiv till misstänkta eller tilltalade personer som anhållits eller häktats bör förstås som en hänvisning till varje situation där misstänkta eller tilltalade personer under de straffrättsliga förfarandena frihetsberövas i den mening som avses i artikel 5.1 c i Europakonventionen så som den tolkas i Europadomstolens rättspraxis.

(22)

Misstänkta eller tilltalade personer ska när de anhålls eller häktas underrättas om tillämpliga processuella rättigheter genom lättbegriplig, skriftlig rättighetsinformation som hjälper vederbörande att verkligen förstå sina rättigheter. Sådan rättighetsinformation bör utan dröjsmål lämnas till varje frihetsberövad person i anslutning till att brottsbekämpande myndigheter frihetsberövar personen inom ramen för straffrättsliga förfaranden. Den bör innehålla grundläggande information om eventuella möjligheter att angripa anhållandets laglighet, få till stånd en förnyad prövning av häktningsbeslutet eller begära tillfällig frigivning om och i den utsträckning sådana rättigheter ges i nationell rätt. För att hjälpa medlemsstaterna att utforma denna rättighetsinformation tillhandahålls en förlaga i bilaga I. Den förlagan är vägledande och kan komma att ses över i samband med kommissionens rapport om genomförandet av detta direktiv samt då alla åtgärder som anges i färdplanen har trätt i kraft. Rättighetsinformationen kan inbegripa andra relevanta processuella rättigheter som tillämpas i medlemsstaterna.

(23)

Särskilda villkor och regler gällande misstänkta eller tilltalade personers rätt att få en annan person underrättad om att de anhållits eller häktats ska fastställas av medlemsstaterna i deras nationella rätt. Såsom anges i färdplanen bör utövandet av denna rättighet inte påverka de straffrättsliga förfarandena.

(24)

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser i nationell rätt angående säkerheten för personer som kvarhålls i häkte eller annan förvaringslokal.

(25)

Medlemsstaterna bör se till att de, när de tillhandahåller information i enlighet med detta direktiv, vid behov förser misstänkta eller tilltalade personer med översättningar eller tolkning till ett språk som de förstår, i enlighet med de normer som anges i direktiv 2010/64/EU.

(26)

När de behöriga myndigheterna informerar misstänkta eller tilltalade personer i enlighet med detta direktiv bör de ta särskild hänsyn till personer som inte kan förstå innehållet i eller betydelsen av informationen, bland annat på grund av deras ungdom eller deras psykiska eller fysiska tillstånd.

(27)

Personer som misstänks för att ha begått ett brott ska erhålla all den information om anklagelsen som behövs för att de ska kunna förbereda sitt försvar och för att man ska kunna garantera ett rättvist förfarande.

(28)

Informationen som tillhandahålls till misstänkta eller tilltalade personer om den brottsliga gärning de misstänks ha gjort sig skyldig till eller anklagas för bör tillhandahållas utan dröjsmål och senast före polisens eller en annan behörig myndighets första officiella förhör med dem samt utan att det påverkar de pågående utredningarna. En beskrivning av omständigheterna, inklusive, om de är kända, tid och plats, rörande den brottsliga gärning som personen i fråga misstänks ha gjort sig skyldig till eller anklagas för, och den eventuella brottsrubriceringen, bör tillhandahållas i tillräckligt utförlig form med beaktande av det skede av det straffrättsliga förfarandet i vilket beskrivningen tillhandahålls, så att man garanterar ett rättvist förfarande och möjliggör ett effektivt utövande av rätten till försvar.

(29)

När uppgifterna om misstanken eller anklagelsen ändras under de straffrättsliga förfarandena i så betydande grad att det påverkar misstänkta eller tilltalade personers ställning, bör den berörda personen underrättas om detta när det är nödvändigt för att säkerställa ett rättvist förfarande och i så god tid att rätten till försvar kan utövas på ett effektivt sätt.

(30)

Handlingar och, i förekommande fall, fotografier, ljudinspelningar och videoinspelningar som är väsentliga för en effektiv prövning av om ett anhållande eller häktningsbeslut av misstänkta eller tilltalade personer är lagligt i enlighet med nationell rätt, bör göras tillgängliga för misstänkta eller tilltalade personer eller deras försvarare senast innan en behörig rättslig myndighet uppmanas att besluta om anhållandets eller häktningsbeslutets laglighet i enlighet med artikel 5.4 i Europakonventionen, och i så god tid att ett effektivt utövande av rätten att få anhållandets eller häktningsbeslutets laglighet prövad möjliggörs.

(31)

I detta direktiv bör tillgång till bevisning, enligt definitionen i nationell rätt, oavsett om den talar för eller emot den misstänkta eller tilltalade personen, som de behöriga myndigheterna avseende brottmålet i fråga är i besittning av, omfatta tillgång till material som exempelvis handlingar och, i förekommande fall, fotografier, ljudinspelningar och videoinspelningar. Detta material kan finnas i en ärendeakt eller vara i en behörig myndighets besittning på annat lämpligt sätt, i enlighet med nationell rätt.

(32)

I enlighet med detta direktiv kan tillgång till bevisning oavsett om den talar för eller emot den misstänkta eller tilltalade personen och som de berörda myndigheterna är i besittning av vägras i enlighet med nationell rätt, om sådan tillgång kan innebära ett allvarligt hot mot en annan persons liv eller grundläggande rättigheter eller om vägran av sådan tillgång är absolut nödvändig för att skydda viktiga allmänintressen. Varje sådan vägrad tillgång måste vägas emot den misstänkta eller tilltalade personens rätt till försvar, med beaktande av det straffrättsliga förfarandets olika skeden. Begränsningar av sådan tillgång bör tolkas strikt och i enlighet med principen om rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen och så som den tolkas i Europadomstolens rättspraxis.

(33)

Rätten till tillgång till material som rör ett mål bör inte påverka bestämmelser i nationell rätt om skyddet av personuppgifter och skyddade vittnens vistelseort.

(34)

Tillgång till material som rör målet enligt detta direktiv bör vara avgiftsfri, utan att det påverkar bestämmelser i nationell rätt enligt vilka avgifter föreskrivs för kopior från ärendeakten eller för portokostnader för att sända sådant material till de berörda personerna eller deras försvarare.

(35)

Om information tillhandahålls i enlighet med detta direktiv bör behöriga myndigheter anteckna detta i enlighet med befintliga förfaranden för anteckningar enligt nationell rätt, utan någon ytterligare skyldighet att införa nya mekanismer eller öka den administrativa bördan.

(36)

Misstänkta eller tilltalade personer eller deras försvarare bör ha rätt att, i enlighet med nationell rätt, angripa en underlåtelse eller vägran från de behöriga myndigheternas sida att tillhandahålla information eller delar av det material som rör målet i enlighet med detta direktiv. Denna rättighet medför inte någon skyldighet för medlemsstaterna att ha ett specifikt förfarande för överklagande, ett särskilt system eller ett klagomålsförfarande inom ramen för vilket en sådan underlåtelse eller vägran kan angripas.

(37)

Utan att det påverkar rättsväsendets oberoende eller olikheterna i rättsväsendets uppbyggnad inom unionen bör medlemsstaterna tillhandahålla eller uppmuntra tillhandahållande av lämplig utbildning för de berörda tjänstemännen i medlemsstaterna om syftena med detta direktiv.

(38)

Medlemsstaterna bör vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Ett praktiskt och effektivt genomförande av vissa bestämmelser, till exempel om skyldigheten att tillhandahålla misstänkta eller tilltalade personer information om deras rättigheter på ett enkelt och lättillgängligt språk, skulle kunna uppnås på olika sätt, bland annat genom icke lagstiftande åtgärder, såsom lämplig utbildning för de behöriga myndigheterna, och genom rättighetsinformation som avfattats på ett enkelt och obyråkratiskt språk så att den lätt kan förstås av en lekman utan kunskap om straffprocessrätten.

(39)

Rätten att få skriftlig information om rättigheter i samband med frihetsberövande som föreskrivs i detta direktiv gäller även i tillämpliga delar för personer som blivit frihetsberövade som ett led i verkställigheten av en europeisk arresteringsorder i enlighet med rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (7). För att hjälpa medlemsstaterna att utforma rättighetsinformation till sådana personer har det utarbetats en förlaga som bifogas i bilaga II. Förlagan är vägledande och kan komma att ses över både i samband med kommissionens rapport om genomförandet av detta direktiv och även sedan alla åtgärder som anges i färdplanen har genomförts.

(40)

I detta direktiv fastställs minimiregler. Medlemsstaterna kan utvidga de rättigheter som fastställs i detta direktiv för att erbjuda en högre skyddsnivå även för situationer som inte uttryckligen behandlas i detta direktiv. Skyddsnivån bör aldrig vara lägre än den standard som anges i Europakonventionen såsom denna tolkats i Europadomstolens rättspraxis.

(41)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och de principer som fastställs i stadgan. Direktivet syftar särskilt till att främja rätten till frihet, rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar. Det bör genomföras i enlighet därmed.

(42)

Bestämmelserna i detta direktiv som motsvarar rättigheter som garanteras av Europakonventionen, bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med rättigheterna såsom de tolkats i rättspraxis från Europadomstolen.

(43)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att införa gemensamma minimiregler vad gäller rätten till information i straffrättsliga förfaranden, inte kan uppnås av medlemsstaterna, varken på nationell nivå eller på regional eller lokal nivå, och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(44)

I enlighet med artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har dessa medlemsstater meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(45)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta direktiv fastställer bestämmelser om misstänkta eller tilltalade personers rätt till information om deras rättigheter vid straffrättsliga förfaranden och om anklagelsen mot dem. Det fastställer även bestämmelser om rätten till information för personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder angående deras rättigheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv är tillämpligt från den tidpunkt då personer underrättas av en medlemsstats behöriga myndigheter om att de är misstänkta eller tilltalade för att ha begått ett brott fram till dess att förfarandena har avslutats, med vilket ska förstås det slutgiltiga avgörandet i frågan huruvida den misstänkta eller tilltalade personen har begått brottet samt i förekommande fall även under rättegång och i väntan på beslut om ett eventuellt överklagande.

2.   När det i en medlemsstats lagstiftning föreskrivs att en påföljd för mindre förseelser kan åläggas av en annan myndighet än en domstol som är behörig i brottmål, och beslutet att ålägga en sådan påföljd kan överklagas till en sådan domstol, ska detta direktiv endast tillämpas på förfaranden vid den domstolen efter ett sådant överklagande.

Artikel 3

Rätten att bli informerad om rättigheter

1.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer utan dröjsmål underrättas om åtminstone följande processuella rättigheter, så som dessa tillämpas enligt nationell rätt, för att dessa rättigheter ska kunna utövas effektivt:

a)

Rätten till tillgång till försvarare.

b)

Rätten till kostnadsfri juridisk rådgivning och villkoren för att erhålla sådan rådgivning.

c)

Rätten att bli underrättad om anklagelsen, i enlighet med artikel 6.

d)

Rätten till tolkning och översättning.

e)

Rätten att tiga.

2.   Medlemsstater ska se till att den information som lämnas enligt punkt 1 ska ges muntligen eller skriftligen, på ett enkelt och lättillgängligt språk, med beaktande av utsatta misstänkta eller tilltalade personers eventuella särskilda behov.

Artikel 4

Rättighetsinformation i samband med ett frihetsberövande

1.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer som anhållits eller häktats skriftligen erhåller rättighetsinformation utan dröjsmål. De ska ges tillfälle att läsa rättighetsinformationen samt ska ha rätt att behålla den under hela den tid de är frihetsberövade.

2.   Utöver den information som anges i artikel 3 ska den rättighetsinformation som avses i punkt 1 i den här artikeln innehålla information om följande rättigheter, så som dessa tillämpas enligt nationell rätt:

a)

Rätten att få tillgång till material som rör målet.

b)

Rätten att få konsulära myndigheter och en person underrättade.

c)

Rätten att få tillgång till akut sjukvård.

d)

Det högsta antal timmar eller dagar en misstänkt eller tilltalad person kan hållas frihetsberövad innan han eller hon ställs inför en rättslig myndighet.

3.   Rättighetsinformationen ska även innehålla grundläggande information om eventuella möjligheter, enligt nationell rätt, att angripa anhållandets laglighet, få till stånd en förnyad prövning av häktningsbeslutet, eller begära tillfällig frigivning.

4.   Rättighetsinformationen ska vara avfattad på ett enkelt och lättillgängligt språk. En vägledande förlaga till rättighetsinformationen återfinns i bilaga I.

5.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer erhåller rättighetsinformation skriven på ett språk de förstår. Om rättighetsinformationen inte finns tillgänglig på lämpligt språk ska misstänkta eller tilltalade personer underrättas om sina rättigheter muntligen på ett språk som de förstår. Rättighetsinformation på ett språk de förstår ska därefter ges till dem utan onödigt dröjsmål.

Artikel 5

Rättighetsinformation vid förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

1.   Medlemsstaterna ska se till att personer som frihetsberövats som ett led i verkställigheten av en europeisk arresteringsorder utan dröjsmål erhåller lämplig rättighetsinformation med information om deras rättigheter enligt den lagstiftning genom vilken rambeslut 2002/584/RIF genomförs i den verkställande medlemsstaten.

2.   Rättighetsinformationen ska vara avfattad på ett enkelt och lättillgängligt språk. En vägledande förlaga till rättighetsinformationen återfinns i bilaga II.

Artikel 6

Rätten att bli informerad om anklagelsen

1.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta och tilltalade personer erhåller information om den brottsliga gärning som de är misstänkta eller anklagade för. Den informationen ska tillhandahållas utan dröjsmål och vara så utförlig som krävs för att säkerställa ett rättvist förfarande och ett effektivt utövande av rätten till försvar.

2.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer som anhållits eller häktats informeras om skälen till anhållandet eller häktningen, inbegripet vilken brottslig gärning som vederbörande misstänks eller anklagas för att ha begått.

3.   Medlemsstaterna ska se till att utförlig information om anklagelsen, inbegripet brottets art och brottsrubriceringen liksom det sätt på vilket den tilltalade personen varit delaktig i brottet, tillhandahålls senast när de sakförhållanden som ligger till grund för anklagelsen lämnas in till en domstol.

4.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer utan dröjsmål informeras om alla ändringar i den information som tillhandahållits i enlighet med denna artikel, där så krävs för att man ska kunna säkerställa ett rättvist förfarande.

Artikel 7

Rätten att få tillgång till material som rör målet

1.   När en person anhålls och häktas under något skede av ett straffrättsligt förfarande ska medlemsstaterna se till att handlingar som rör det specifika målet, som är i de behöriga myndigheternas besittning och som är väsentliga för att i enlighet med nationell rätt effektivt angripa anhållandets eller häktningsbeslutets laglighet, görs tillgängliga för frihetsberövade personer eller för deras försvarare.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att tillgång till åtminstone all bevisning som är i behöriga myndigheters besittning, oavsett om den talar för eller emot de misstänkta eller tilltalade personerna, ges dessa personer eller deras försvarare, för att man ska kunna säkerställa ett rättvist förfarande och för att förbereda försvaret.

3.   Utan att det påverkar punkt 1 ska den tillgång till det material som avses i punkt 2 beviljas inom rimlig tid – senast när de sakförhållanden som ligger till grund för anklagelsen lämnas in till en domstol för avgörande – för att rätten till försvar ska kunna utövas effektivt. Om de behöriga myndigheterna kommer i besittning av ytterligare bevisning ska de bevilja tillgång till denna inom rimlig tid, så att den kan beaktas.

4.   Genom undantag från punkterna 2 och 3 kan, under förutsättning att detta inte påverkar rätten till en rättvis rättegång, tillgång till visst material vägras om sådan tillgång kan innebära ett allvarligt hot mot en annan persons liv eller grundläggande rättigheter, eller om en sådan vägran är absolut nödvändig för att skydda ett viktigt allmänintresse, till exempel i sådana fall där tillgång skulle kunna påverka en pågående utredning, eller riskerar att allvarligt skada den inre säkerheten i den medlemsstat där det straffrättsliga förfarandet inleddes. Medlemsstaterna ska, i enlighet med förfarandena i nationell rätt, se till att ett beslut att vägra tillgång till visst material i enlighet med denna punkt fattas av en rättslig myndighet eller åtminstone kan bli föremål för rättslig prövning.

5.   Tillgång som avses i denna artikel ska vara kostnadsfri.

Artikel 8

Kontroll och rättsmedel

1.   När information lämnas till misstänkta eller tilltalade personer i enlighet med artiklarna 3–6 ska medlemsstaterna se till att detta antecknas i enlighet med förfarandena för anteckningar i den berörda medlemsstatens lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna ska se till att misstänkta eller tilltalade personer eller deras försvarare har rätt att, i enlighet med förfarandena i nationell rätt, angripa en eventuell underlåtenhet eller vägran från de behöriga myndigheternas sida att tillhandahålla information i enlighet med detta direktiv.

Artikel 9

Utbildning

Utan att det påverkar rättsväsendets oberoende eller olikheter i rättsväsendets uppbyggnad inom unionen ska medlemsstaterna kräva att de som ansvarar för utbildning av domare, åklagare och poliser, liksom för annan personal på rättsliga myndigheter som på något sätt arbetar med straffrättsliga förfaranden, tillhandahåller lämplig utbildning om syftena med detta direktiv.

Artikel 10

Upprätthållande av skyddsnivån

Ingenting i detta direktiv ska tolkas som en begränsning av eller ett avsteg från rättigheter eller rättssäkerhetsgarantier som följer av stadgan, Europakonventionen och andra relevanta bestämmelser i internationell rätt eller av lagstiftningen i medlemsstater som erbjuder en högre skyddsnivå.

Artikel 11

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 2 juni 2014.

2.   Medlemsstaterna ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

3.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 12

Rapportering

Kommissionen ska senast den 2 juni 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 22 maj 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT C 54, 19.2.2011, s. 48.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 26 april 2012.

(3)  EGT C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  EUT C 295, 4.12.2009, s. 1.

(5)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(6)  EUT L 280, 26.10.2010, s. 1.

(7)  EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.


BILAGA I

Image

Vägledande förlaga till rättighetsinformation

Denna förlaga syftar endast till att hjälpa nationella myndigheter att sammanställa rättighetsinformation på nationell nivå. Denna förlaga är inte bindande för medlemsstaterna. När medlemsstaterna utarbetar sin rättighetsinformation får de anpassa förlagan till sina nationella regler och lägga till ytterligare användbar information. Medlemsstatens rättighetsinformation ska tillhandahållas vid anhållandet eller häktningen. Detta hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att lämna skriftlig information till misstänkta eller tilltalade personer även i andra situationer under straffrättsliga förfaranden.

A.   HJÄLP AV EN FÖRSVARARE/RÄTTSHJÄLP

Du har rätt att tala i förtroende med en försvarare. Försvararen är oberoende i förhållande till polisen. Om du behöver hjälp med att kontakta en försvarare kan du vända dig till polisen, som är skyldig att hjälpa dig. I vissa fall kan rättshjälpen vara kostnadsfri. Fråga polisen för närmare upplysningar.

B.   INFORMATION OM ANKLAGELSEN

Du har rätt att få veta varför du har anhållits eller häktats och vilket brott du misstänks ha begått eller anklagas för.

C.   TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING

Om du inte talar eller förstår det språk som talas av polisen eller andra behöriga myndigheter har du rätt att få hjälp av en tolk gratis. Tolken kan hjälpa dig att tala med din försvarare och har tystnadsplikt. Du har rätt att få åtminstone de relevanta styckena i väsentliga dokument översatta, däribland beslut från en domare om att frihetsberöva dig eller att ta dig i förvar, eller handlingar som rör anklagelser, åtal och domar. Under vissa omständigheter kan du få en muntlig översättning eller sammanfattning.

D.   RÄTTEN ATT TIGA

När du förhörs av polisen eller andra behöriga myndigheter behöver du inte besvara frågor om det brott som du påstås ha begått. Din försvarare kan hjälpa dig att avgöra detta.

E.   TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

När du anhållits och häktats har du (eller din försvarare) rätt till tillgång till de handlingar som är väsentliga för att du ska kunna angripa anhållandet eller häktningsbeslutet. Om ditt mål tas upp i domstol kommer du (eller din försvarare) att ha rätt till tillgång till bevisningen för eller emot dig.

F.   INFORMATION TILL EN ANNAN PERSON OM DITT ANHÅLLANDE ELLER DIN HÄKTNING/INFORMATION TILL DIN KONSULÄRA MYNDIGHET ELLER AMBASSAD

När du har anhållits eller häktats bör du meddela polisen om du vill att en annan person, till exempel en familjemedlem eller din arbetsgivare, ska informeras om att du tagits i förvar. I vissa fall kan din rätt att informera andra personer om ditt frihetsberövande vara tillfälligt begränsad. I sådana fall kan polisen upplysa dig om detta.

Om du är utländsk medborgare bör du meddela polisen om du vill att din konsulära myndighet eller ambassad ska informeras om ditt frihetsberövande. Meddela även polisen om du vill kontakta en tjänsteman vid din konsulära myndighet eller ambassad.

G.   AKUT SJUKVÅRD

När du har anhållits eller häktats har du rätt till akut sjukvård. Meddela polisen om du är i behov av sådan vård.

H.   FRIHETSBERÖVANDETS VARAKTIGHET

Efter ditt anhållande kan du vara fortsatt frihetsberövad under en period på maximalt … [fyll i antalet timmar/dagar]. Efter denna period måste du antingen friges eller höras av en domare, som kommer att besluta om ett fortsatt frihetsberövande. Vänd dig till din försvarare eller domaren för information om möjligheten att angripa anhållandet, få en förnyad prövning av häktningsbeslutet eller begära tillfällig frigivning.


BILAGA II

Image

Vägledande förlaga till den rättighetsinformation som ska lämnas till personer som frihetsberövats på grundval av en europeisk arresteringsorder

Denna förlaga syftar endast till att hjälpa nationella myndigheter att sammanställa rättighetsinformation på nationell nivå. Denna förlaga är inte bindande för medlemsstaterna. När medlemsstaterna utarbetar sin rättighetsinformation får de anpassa förlagan till sina nationella regler och lägga till ytterligare användbar information.

A.   INFORMATION OM DEN EUROPEISKA ARRESTERINGSORDERN

Du har rätt att få information om innehållet i den europeiska arresteringsorder som har lett till att du har frihetsberövats.

B.   HJÄLP AV EN FÖRSVARARE

Du har rätt att tala i förtroende med en försvarare. Försvararen är oberoende i förhållande till polisen. Om du behöver hjälp med att kontakta en försvarare kan du vända dig till polisen, som är skyldig att hjälpa dig. I vissa fall kan rättshjälpen vara kostnadsfri. Fråga polisen för närmare upplysningar.

C.   TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING

Om du inte talar eller förstår det språk som talas av polisen eller andra behöriga myndigheter har du rätt att få hjälp av en tolk gratis. Tolken kan hjälpa dig att tala med din försvarare och har tystnadsplikt. Du har rätt att få den europeiska arresteringsordern översatt till ett språk som du förstår. Under vissa omständigheter kan du få en muntlig översättning eller sammanfattning.

D.   MÖJLIGHET TILL SAMTYCKE

Du har rätt att samtycka respektive inte samtycka till att bli överlämnad till den medlemsstat där du är eftersökt. Ditt samtycke skulle påskynda förfarandet. [Möjligt tillägg för vissa medlemsstater: Det kan vara svårt eller till och med omöjligt att i ett senare skede ändra detta beslut.] Vänd dig till myndigheterna eller din försvarare för närmare upplysningar.

E.   RÄTTEN ATT HÖRAS

Om du inte samtycker till att bli överlämnad har du rätt att höras av en rättslig myndighet.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/11


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 458/2012

av den 31 maj 2012

om genomförande av artikel 11.1 i förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea Bissau

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 377/2012 (1), särskilt artikel 11.1,

av följande skäl:

(1)

Den 3 maj 2012 antog rådet förordning (EU) nr 377/2012.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Guinea-Bissau, och i enlighet med rådets beslut 2012/285/Gusp av den 31 maj 2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau (2), bör ytterligare personer föras in i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 377/2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 377/2012 ska ersättas med förteckningen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 1.

(2)  Se sidan 36 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter (födelsedatum och födelseort (fd. och fo.), pass-/ID-kortsnummer osv.)

Skäl till upptagande på förteckningen

Datum för upptagande

1.

General António INJAI (alias António INDJAI)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 20 januari 1955

Fo.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Föräldrar: Wasna Injai och Quiritche Cofte

Tjänsteställning: Generallöjtnant och överbefälhavare

Pass nr: Diplomatpass nr: AAID00435

Utfärdat den: 18.2.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18.2.2013

António Injai medverkade personligen i planeringen och ledningen av myteriet den 1 april 2010, som kulminerade i det olagliga kvarhållandet av premiärminister, Carlo Gomes Junior, och den dåvarande överbefälhavaren, José Zamora Induta. Under valet 2012 gjorde Injai i egenskap av överbefälhavare uttalanden där han hotade att störta de valda myndigheterna och avbryta valprocessen. António Injai deltog i den operativa planeringen av statskuppen den 12 april 2012.

Efter kuppen utfärdades den första kommunikén från den "militära ledningen" av försvarsstaben ledd av general Injai.

3.5.2012

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 26 april 1947

Tjänsteställning: Biträdande överbefälhavare

Diplomatpass nr: DA0002186

Utfärdat den: 30.3.2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 26.8.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

3.

General Estêvão NA MENA

fd.: 7 mars 1956

Tjänsteställning: Generalinspektör för försvaret

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

4.

Brigadgeneral Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara”)

Nationalitet – Guinea-Bissau

fd.: 11 maj 1964

Föräldrar: Suareba Camara och Sale Queita

Tjänsteställning: Chef för flygvapnet

Diplomatpass nr: AAID00437

Utfärdat den: 18.2.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18.2.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

5.

Överstelöjtnant Daba NA WALNA (alias Daba Na Walna)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 6 juni 1966

Föräldrar: Samba Naualna och In-Uasne Nanfafe

Tjänsteställning: Talesman för den "militära ledningen"

Pass nr SA 0000417

Utfärdat den: 29.10.2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 10.3.2013

Talesman för den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

6.

General Augusto MÁRIO CÓ

Tjänsteställning: Chef för armén.

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för presidentgardet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

8.

Överste Tomás DJASSI

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 18 september 1968

Tjänsteställning: Befälhavare för nationalgardet

Pass: AAIS00820

Utfärdat den: 24.11.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 27.4.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till försvarsstabschefen António Injai.

1.6.2012

9.

Överste Cranha DANFÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Operativ chef vid försvarsstaben

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till försvarsstabschefen António Injai.

1.6.2012

10.

Överste Celestino de CARVALHO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 14.06.1955

Föräldrar: Domingos de Carvalho och Josefa Cabral

Tjänsteställning: Chef för den nationella försvarshögskolan

Pass: diplomatpass DA0002166

Utfärdat den: 19.2.2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012, f.d. chef för flygvapnet. Hans deltagande i den delegation som hade möte med Ecowas i Abidjan den 26 april bekräftar att han var medlem i den "militära ledningen".

1.6.2012

11.

Kommendör (flottan) Sanhá CLUSSÉ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 september 1965

Föräldrar: Clusse Mutcha och Dalu Imbungue

Tjänsteställning: Tillförordnad befälhavare för flottan

Pass: SA 0000515

Utfärdat den: 8.12.2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 29.8.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Hans deltagande i den delegation som hade möte med Ecowas i Abidjan den 26 april bekräftar att han var medlem i den "militära ledningen".

1.6.2012

12.

Överstelöjtnant Júlio NHATE

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 september 1965

Tjänsteställning: Befälhavare för fallskärmsregementet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Júlio Nhate ledde den militära insats som stödde statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

13.

Överstelöjtnant Tchipa NA BIDON

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1954

Föräldrar: "Nabidom"

Tjänsteställning: Chef för den militära underrättelsetjänsten

Pass: diplomatpass DA0001564

Utfärdat den: 30.11.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.5.2011

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

14.

Överstelöjtnant Tcham NA MAN (alias Namam)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 27 februari 1953

Föräldrar: Biute Naman och Ndjade Na Noa

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens militärsjukhus

Pass nr: SA0002264

Utfärdat den: 24.7.2006

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 23.7.2009

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Tcham Na Man är även medlem av den högsta militära ledningen.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 22 januari 1965

Föräldrar: José Fernandes och Segunda Iamite

Tjänsteställning: Biträder den operativa chefen för nationalgardet

Pass nr: AAIS00048

Utfärdat den: 24.3.2009

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 24.3.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 6 januari 1962

Tjänsteställning: Rådgivare till överbefälhavaren

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Han var en av de första befälhavare som offentligt anslöt sig till den "militära ledningen" efter att ha undertecknat en av dess första kommunikéer (nr 5, daterad den 13 april). Major Djaló tjänstgör även inom den militära underrättelsetjänsten.

1.6.2012

17.

Befälhavare (marinen) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 8 april 1961

Föräldrar: Cunha Nan Tchongo och Bucha Natcham

Tjänsteställning: Chef för marinens underrättelsetjänst

Pass: Diplomatpass nr: DA0001565

Utfärdat den: 1.12.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 30.11.2008

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

18.

Befälhavare (marinen) Agostinho Sousa CORDEIRO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1962

Föräldrar: Luis Agostinho Cordeiro och Domingas Soares

Tjänsteställning: Logistikchef vid försvarsstaben

Pass nr: SA0000883

Utfärdat den: 14.4.2004

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

19.

Kapten Paulo SUNSAI

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Medarbetare till norra regionens militära befälhavare

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

20.

Löjtnant Lassana CAMARÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens ekonomiska avdelning

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Ansvarig för förskingring av offentliga medel tillhörande tullen, generaldirektoratet för transport och generaldirektoratet för gränser och migration. Dessa medel finansierar den "militära ledningen".

1.6.2012

21.

Löjtnant Julio NA MAN

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Adjutant till överbefälhavaren

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Löjtnant Na Man deltog aktivt i det operativa kommandot för kuppen den 12 april, under befäl av António Injaias. Han har även deltagit i möten med politiska partier på den "militära ledningens" vägnar.

1.6.2012


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 459/2012

av den 29 maj 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (1), särskilt artikel 5.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (2), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 715/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (3) fastställs gemensamma tekniska krav för typgodkännande av motorfordon och reservdelar avseende utsläpp och bestämmelser för överensstämmelse hos fordon i drift, hållbarhet hos utsläppsbegränsande anordningar, omborddiagnossystem (OBD-system), mätning av bränsleförbrukning och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 bör en standard för partikelantal bestämmas för fordon utrustade med gnisttändningsmotorer som ska godkännas enligt Euro 6.

(3)

Partiklar utsläppta från fordon kan lagras i lungblåsorna hos människor och leda till sjukdomar i andningsvägarna, hjärt- och kärlsjukdomar och ökad dödlighet. Det är därför av allmänt intresse att ha en hög nivå av skydd mot dessa partiklar.

(4)

För att mäta partikelutsläpp från fordon med gnisttändningsmotorer används för närvarande mätprotokollet från partikelmätningsprogrammet (PMP), utvecklat för dieselfordon. Det finns dock belägg för att storleksspektrum och kemisk sammansättning av partikelutsläpp från gnisttändningsmotorer kan skilja sig från dem från dieselfordon. Partiklarnas storleksspektrum och kemiska sammansättning, och hur effektiv den nuvarande mättekniken är för att begränsa skadliga partikelutsläpp, bör även i fortsättningen övervakas. En översyn av mätprotokollet för gnisttändningsmotorer kan komma att krävas i framtiden.

(5)

Enligt den kunskap som finns i dag är nivån av partikelutsläpp låg från konventionella motorer med indirekt bränsleinsprutning, där bränslet sprutas in i insugningsrör eller insugningskanaler snarare än direkt in i förbränningskammaren. Det förefaller därför vara berättigat att för tillfället begränsa regleringsåtgärderna till fordon utrustade med motorer med direktinsprutning, utan att utesluta ytterligare undersökning och övervakning av partikelutsläpp från samtliga gnisttändningsmotorer, särskilt avseende partiklarnas storleksspektrum och kemiska sammansättning samt utsläpp från faktiskt körning, och kommissionen bör om nödvändigt föreslå ytterligare reglerande åtgärder, också med hänsyn till hur marknadsandelen för motorer med indirekt insprutning utvecklas.

(6)

I förordning (EG) nr 692/2008 fastställs ett utsläppsgränsvärde för partikelantal på 6 × 1011 #/km för Euro 6-dieselfordon. Eftersom det inte finns några belägg för att partiklar från gnisttändningsmotorer skulle ha en lägre specifik toxicitet än partiklar från dieselmotorer bör, enligt principen om teknikneutral lagstiftning, utsläppsgränsvärdet för Euro 6-gnisttändningsfordon vara samma.

(7)

Bensinpartikelfilter (GPF), en effektiv efterbehandlingsteknik som minskar antalet utsläppta partiklar från gnisttändningsmotorer, förväntas bli tillgängliga för installation i vissa Euro 6-fordon till en rimlig kostnad. Det förefaller dessutom troligt att, inom en tidsrymd av tre år efter de obligatoriska Euro 6-datumen i artikel 10 i förordning (EG) nr 715/2007, en liknande minskning av antalet utsläppta partiklar kan uppnås genom vidareutveckling av själva motorn, till betydligt lägre kostnader för många tillämpningar. Varje förändring av själva motorn måste gälla alla driftsförhållanden för att säkerställa att, i avsaknad av anordningar för efterbehandling, utsläppen från verklig körning inte ökar.

(8)

För att möjliggöra nödvändig teknikutveckling och ge tillräcklig ledtid bör ett tillvägagångssätt i två steg tillämpas, där de gränsvärden för partikelantal som gäller Euro 6-dieselfordon kommer att tillämpas också på gnisttändningsfordon med direktinsprutning först i ett andra steg.

(9)

Partikelutsläpp från gnisttändningsmotorer under verkliga körförhållanden, och utvecklandet av motsvarande provningsförfaranden, bör ägnas uppmärksamhet. Kommissionen bör därför utveckla och införa motsvarande mätningsförfaranden senast tre år efter att Euro 6 trätt i kraft.

(10)

Kommissionen bör också övervaka effekten av partikelreducerande åtgärder mot koldioxidutsläpp från gnisttändningsfordon.

(11)

Enligt artikel 4.7 i förordning (EG) nr 692/2008 kan fordon som omfattas av den förordningens tillämpningsområde endast typgodkännas enligt Euro 6-utsläppsgränser när OBD-gränsvärden har införts. OBD är ett viktigt redskap för att indikera funktionsfel i föroreningsbegränsande anordningar.

(12)

Kommissionen föreslog i sitt meddelande 2008/C 182/08 om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6) (4) ett antal OBD-gränsvärden som i allmänhet motsvarar de gränsvärden som från och med år 2013 kommer att tillämpas för de flesta lätta nyttofordon i Förenta staterna och Kanada där majoriteten av OBD-system för fordon följer den lagstiftning som införts av Californian Air Resources Board (Carb). En tillnärmning av unionens och Förenta staternas krav skulle överensstämma med målet om internationell harmonisering och ge en hög miljöskyddsnivå.

(13)

Förenta staternas OBD-krav skulle dock innebära tekniska svårigheter för fordonstillverkare som inte exporterar till Förenta Staterna. För att ge fordonsindustrin mer ledtid bör därför en övergångsperiod på tre år med mindre stränga OBD-krav tillämpas.

(14)

De slutgiltiga OBD-gränsvärdena avseende CO, NMHC och PM för Euro 6 enligt förordning (EG) nr 692/2008 bör också vara mindre stränga än de gränsvärden som föreslogs i meddelande 2008/C 182/08 för att avspegla de särskilda tekniska svårigheterna på dessa områden. Dessutom bör inget OBD-gränsvärde avseende partikelantal för Euro 6 antas genom denna förordning.

(15)

I ett senare skede kommer miljömässiga behov, tekniska möjligheter och kostnads–nyttoförhållandet för strängare OBD-gränsvärden avseende CO och NMHC för Euro 6, samt för ett OBD-gränsvärde avseende partikelantal för Euro 6, att utvärderas. Skulle denna utvärdering utmynna i regleringsåtgärder bör de endast införas med en för fordonsindustrin lämplig ledtid. Givet OBD-systemens komplexitet är sådan ledtid normalt tre till fyra år.

(16)

Förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 692/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 715/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

[Denna ändring gäller inte den svenska versionen.]

2.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 18:

”18.   motor med direktinsprutning: en motor som kan drivas i ett läge där bränslet sprutas in i insugningsluften efter att luften passerat insugningsventilerna.”

3.

I artikel 10 ska följande punkt läggas till som punkt 7:

”7.   Fram till 3 år efter de tillämpliga datum som anges i punkterna 4 och 5 för nya typgodkännanden och registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon, ska om tillverkaren så väljer ett gränsvärde för antal utsläppta partiklar på 6 × 1012 #/km tillämpas för fordon med gnisttändningsmotorer med direktinsprutning.”

4.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.7 ska utgå.

2.

Bilagorna I, XI och XVI ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EUT L 199, 28.7.2008, s. 1.

(4)  EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.


BILAGA I

Ändringar av förordning (EG) nr 715/2007

Bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i andra raden i sista kolumnen av tabell 1 (Utsläppsgränsvärden enligt Euro 5) ska ersättas med följande:

”Antal partiklar (PN)”

2.

Tabell 2 ska ersättas med följande:

Tabell 2

Utsläppsgränsvärden enligt Euro 6

 

Referensvikt

(RM)

(kg)

Gränsvärden

Massa av kolmonoxid

(CO)

Massa av totala kolväten

(THC)

Massa av andra kolväten än metan

(NMHC)

Massa av kväveoxider

(NOx)

Sammanlagd massa av kolväten och kväveoxider

(THC + NOx)

Massa av partiklar

(PM) (1)

Antal partiklar

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategori

Klass

 

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist (2)

Komp.

Gnist (2)  (3)

Komp.

M

Alla

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Alla

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Förklaringar: Gnist.= gnisttändning, Komp. = kompressionständning


(1)  En utsläppsgräns på 5,0 mg/km partikelmassa gäller för fordonstyper som godkänts för denna tabells utsläppsgränser med det föregående partikelmassmätningsprotokollet, före 1.9.2011.

(2)  Gränsvärden för partikelmassa och partikelantal för gnisttändningsmotorer är bara tillämpliga på fordon med motorer med direktinsprutning.

(3)  Fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5 för nya typgodkännanden respektive nya fordon, ska om tillverkaren väljer det ett utsläppsgränsvärde för partikelantal på 6,0 × 1012 #/km gälla för Euro 6-gnisttändningsfordon med direktinsprutning. Senast när dessa tre år har gått ska en provningsmetod för typgodkännande som säkerställer en effektiv begränsning av antalet utsläppta partiklar under verkliga körförhållanden vara införd.”


BILAGA II

Ändringar av förordning (EG) nr 692/2008

Förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Tillägg 6 till bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra meningen ersättas med följande:

”Detta nummer ska åtföljas av en eller flera bokstäver som betecknar fordonskategori i enlighet med tabell 1.”

b)

Tabell 1 ska ersättas med följande:

Tabell 1

Bokstav

Utsläppsstandard

OBD-standard

Fordonskategori och klass

Motor

Genomförandedatum: nya typer

Genomförandedatum: nya fordon

Sista dagen för registrering

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 för särskilda samhällsbehov

(exklusive M1G)

Komp.

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G för särskilda samhällsbehov

Komp.

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 för särskilda samhällsbehov

(exklusive M1G)

Komp.

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 för särskilda samhällsbehov

(exklusive M1G)

Komp.

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6–

M, N1 klass I

Komp.

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6–

N1 klass II

Komp.

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6–

N1 klass III, N2

Komp.

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6–

M, N1 klass I

Komp.

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6–

N1 klass II

Komp.

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6–

N1 klass III, N2

Komp.

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 klass I

Komp.

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 klass II

Komp.

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 klass III, N2

Komp.

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6–1

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6–1

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6–1

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6–2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6–2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6–2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Alla fordon

Batteri, helt elektriskt

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Alla fordon

Bränslecell, helt elektriskt

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Alla fordon som använder certifikat enligt punkt 2.1.1 i bilaga I

Gnist., Komp.

1.9.2009

1.1.2011

 

Utsläppskrav enligt Euro 5a= exklusive reviderat mätförfarande för partikelmassa, standard för partikelantal och provning av flexbränslefordon i låga temperaturer med biobränsle.

Utsläppskrav enligt Euro 5b= kompletta utsläppskrav enligt Euro 5 inklusive reviderat mätförfarande för partiklar, standard för partikelantal för fordon med kompressionständning och provning av flexbränslefordon i låga temperaturer med biobränsle.

Utsläppskrav enligt Euro 6a= exklusive reviderat mätförfarande för partiklar, standard för partikelantal och provning av flexbränslefordon i låga temperaturer med biobränsle.

Utsläppskrav enligt Euro 6b= utsläppskrav enligt Euro 6 inklusive reviderat mätförfarande för partiklar, standard för partikelantal (preliminära värden för gnisttändningsfordon) och provning av flexbränslefordon i låga temperaturer med biobränsle.

Utsläppskrav enligt Euro 6c= kompletta utsläppskrav enligt Euro 6, dvs. utsläppskrav enligt Euro 6b med slutgiltiga standarder för partikelantal för gnisttändningsfordon.

OBD-krav enligt Euro 5= grundläggande OBD-krav enligt Euro 5 exklusive krav på prestanda under drift (IUPR), NOx-övervakning för bensinfordon och strängare krav på partikelgränsvärden för diesel.

OBD-krav enligt Euro 5+= inklusive mindre stränga krav på prestanda under drift (IUPR), NOx-övervakning för bensinfordon och strängare krav på partikelgränsvärden för diesel.

OBD-krav enligt Euro 6–= mindre stränga OBD-gränsvärden

OBD-krav enligt Euro 6– plus IUPR= inklusive mindre stränga OBD-gränsvärden och mindre stränga krav på prestanda under drift (IUPR)

OBD-krav enligt Euro 6–1= kompletta OBD-krav enligt Euro 6 men med preliminära OBD-gränsvärden enligt definitionen i punkt 2.3.4 i bilaga XI och delvis mindre stränga krav på IUPR.

OBD-krav enligt Euro 6–2= kompletta OBD-krav enligt Euro 6 men med slutgiltiga OBD-gränsvärden enligt definitionen i punkt 2.3.3 i bilaga XI.”

2.

Bilaga XI ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.3.3 och 2.3.4:

”2.3.3

De OBD-gränsvärden som ska tillämpas från och med 3 år efter de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5 i förordning (EG) nr 715/2007, för fordon som är typgodkända enligt Euro 6-utsläppsgränsvärdena i tabell 2 i bilaga I till den förordningen, anges i följande tabell:

Slutgiltiga OBD-gränsvärden för Euro 6

 

Referensvikt

(RM)

(kg)

Massa av kolmonoxid

Massa av andra kolväten än metan

Massa av kväveoxider

Partikelmassa

Partiklar (antal)

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Kategori

Klass

 

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp.

Komp.

Gnist.

Komp.

Gnist.

M

Alla

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Alla

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Förklaringar: Gnist.= gnisttändning, Komp. = kompressionständning

Förklarande anmärkning:

Kommissionen ska göra en översyn av de OBD-gränsvärden som anges i tabellen senast den 1 september 2014. Om gränsvärdena inte förefaller vara tekniskt genomförbara ska värdena eller det obligatoriska datumet för tillämpning av dem ändras, med hänsyn till andra nya krav och provningar som kommer att införas för Euro 6-fordon. Om översynen visar ett miljömässigt behov, teknisk möjlighet och en nettofördel i pengavärde av det ska strängare värden antas och OBD-gränsvärden för partikelantal eller för andra reglerade föroreningar, om tillämpligt, införas. I så fall ska fordonsindustrin ges lämplig ledtid för teknisk utveckling.

2.3.4

Fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5 i förordning (EG) nr 715/2007 för nya typgodkännanden respektive nya fordon ska om tillverkaren så väljer följande OBD-gränsvärden gälla för fordon som är typgodkända enligt Euro 6-utsläppsgränsvärdena i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007:

Preliminära OBD-gränsvärden för Euro 6

 

Referensvikt

(RM)

(kg)

Massa av kolmonoxid

Massa av andra kolväten än metan

Massa av kväveoxider

Partikelmassa

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategori

Klass

 

Gnist.

Komp.

Gnist.

Komp. (2)

Gnist.

Komp.

Komp.

Gnist.

M

Alla

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Alla

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Förklaringar: Gnist.= gnisttändning, Komp. = kompressionständning”

b)

Punkt 2.14 ska ersättas med följande:

”2.14

Trots vad som anges i punkt 3.3.5 i bilaga 11 till FN/ECE:s föreskrifter nr 83 ska följande anordningar kontrolleras för totalhaveri eller avlägsnande om det senare medför att de gällande utsläppsgränserna överskrids:

Från och med den 1 september 2011, en partikelfälla monterad till en kompressionständningsmotor antingen som en separat enhet eller integrerad i en kombinerad anordning för utsläppskontroll.

För fordon som certifierats enligt de OBD-gränsvärden som anges i tabellen i antingen punkt 2.3.3 eller punkt 2.3.4, ett efterbehandlingssystem för kväveoxider monterat till en kompressionständningsmotor antingen som en separat enhet eller integrerad i en kombinerad anordning för utsläppskontroll.

För fordon som certifierats enligt de OBD-gränsvärden som anges i tabellen i antingen punkt 2.3.3 eller punkt 2.3.4, en dieseloxidationskatalysator (DOC) monterad till en kompressionständningsmotor antingen som en separat enhet eller integrerad i en kombinerad anordning för utsläppskontroll.

De anordningar som nämns i första stycket ska också kontrolleras för eventuella fel som kan medföra att de gällande OBD-gränsvärdena överskrids.”

c)

I tillägg 1 punkt 3.1.5 ska följande mening läggas till:

”För nya typgodkännanden och nya fordon ska övervakaren enligt punkt 2.9 i denna bilaga ha ett IUPR större än eller lika med 0,1 fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 respektive 10.5 i förordning (EG) nr 715/2007.”

3.

I bilaga XVI ska punkt 6.2 ersättas med följande:

”6.2

Tillverkaren ska visa att användning av de givare som avses i punkt 6.1 och alla andra givare på fordonet leder till att systemet för varning av föraren aktiveras i enlighet med avsnitt 3, att ett meddelande med lämplig varning visas (t.ex. ”utsläpp för höga – kontrollera urea”, ”utsläpp för höga – kontrollera AdBlue” eller ”utsläpp för höga – kontrollera reagens”), och att motiveringssystemet för föraren enligt punkt 8.3 aktiveras i de lägen som avses i punkterna 4.2, 5.4 eller 5.5.

Vid tillämpningen av denna punkt antas sådana situationer uppkomma

i fråga om fordon godkända enligt utsläppsgränserna för Euro 5 i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007, om den tillämpliga NOx-utsläppsgränsen i den tabellen multiplicerad med 1,5 överskrids.

i fråga om fordon godkända enligt utsläppsgränserna för Euro 6 i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007, om det tillämpliga OBD-gränsvärdet för NOx i tabellen i punkt 2.3.2, 2.3.3 eller 2.3.4 i bilaga XI överskrids.

Utsläpp av NOx under provningen för att visa uppfyllande av dessa krav ska inte vara mer än 20 % högre än de värden som hänvisas till i andra stycket.”


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 460/2012

av den 29 maj 2012

om förbud mot fiske i kategori 9 (trålare för pelagiskt fiske, med frysanläggning) i Mauretaniens ekonomiska zon för fartyg som för en EU-medlemsstats flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 704/2008 av den 15 juli 2008 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (2) har begränsat fiskemöjligheterna för kategori 9 (trålare för pelagiskt fiske, med frysanläggning) till en referensfångstmängd på 250 000 ton.

(2)

En kompletterande kvot på 2 654 ton har tilldelats för perioden 1 augusti 2011–31 juli 2012 på grundval av artikel 2.3 i ovan nämnda förordning, vilket gör att den sammanlagda referensfångstmängden uppgår till 252 654 ton.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de rapporterade fångsterna i denna fiskekategori gjorda av fartyg som för de berörda medlemsstaternas flagg medfört att kvoten för nämnda referensperiod är uppfiskad.

(4)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske i denna fiskekategori.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot som tilldelats de berörda medlemsstaterna ska anses vara uttömd från och med den 24 april 2012.

Artikel 2

Förbud

Fiske i kategori 9 som bedrivs med fartyg som för de berörda medlemsstaternas flagg är förbjudet från och med midnatt den 23 april 2012. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 203, 31.7.2008, s. 1.


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 461/2012

av den 31 maj 2012

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006, (EG) nr 657/2007 och (EG) nr 1178/2008 vad gäller anpassningar som rör avlägsnandet av variablerna för orderingång i industrin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (1), särskilt artikel 17 b–g, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1165/98 fastställs en gemensam ram för utarbetandet av kortperiodisk gemenskapsstatistik om konjunkturutvecklingen och variabler för analysen av den kortsiktiga utvecklingen av utbud och efterfrågan, produktionsfaktorer och priser.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1503/2006 av den 28 september 2006 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller variabeldefinitionerna, variabelförteckningen och frekvensen för sammanställning av data (2) fastställs definitioner av variablernas ändamål och egenskaper.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 657/2007 av den 14 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller fastställandet av europeiska urvalsplaner (3) fastställs reglerna och villkoren för dataöverföring från de medlemsstater som deltar i de europeiska urvalsplanerna för konjunkturstatistik.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1178/2008 av den 28 november 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006 och (EG) nr 657/2007 i syfte att anpassa dem till revideringen av de statistiska klassifikationerna Nace och CPA (4) uppdaterades reglerna och villkoren för de europeiska urvalsplanerna till följd av att det antagits två nya förordningar, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (6).

(5)

De variabler för orderingång i industrin som infördes genom förordning (EG) nr 1165/98 var avsedda att fungera som en huvudindikator på framtida produktion. Den prediktiva kapaciteten hos dessa variabler har dock visat sig vara begränsad och eftersom variablerna inte har uppvisat säkra vägledande egenskaper i alla medlemsstater har kommittén för det europeiska statistiksystemet beslutat att avbryta uppgiftsinsamlingen avseende variablerna för orderingång i industrin i samband med prioriteringar vid utveckling och utarbetande av statistik mot bakgrund av minskade resurser och i syfte att minska belastningen på det europeiska statistiksystemet.

(6)

För att avlägsna variablerna för orderingång i industrin måste man ta bort alla hänvisningar till dessa variabler i samband med förteckningen över variabler, referensperioden, graden av noggrannhet, tidsfristen för översändning av uppgifter, övergångsperioden och definitionerna av dessa variabler samt när det gäller villkoren för den europeiska urvalsplanen för orderingång på exportmarknaden.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga A till förordning (EG) nr 1165/98 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 1503/2006 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

I förordning (EG) nr 657/2007 ska artiklarna 1 och 2 ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska urvalsplaner får användas för att sammanställa statistik där det görs en uppdelning på länder inom respektive utanför euroområdet för följande två variabler i bilaga A till förordning (EG) nr 1165/98:

Variabel

Benämning

312

Producentpriser på exportmarknad

340

Importpriser

Artikel 2

De medlemsstater som deltar i de europeiska urvalsplaner som avses i artikel 1 ska till kommissionen (Eurostat) åtminstone översända uppgifter för variabel 312 för näringsgrenarna i Nace och för variabel 340 för produkterna i CPA, i enlighet med bilagan.”

Artikel 4

Bilaga III till förordning (EG) nr 1178/2008 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.

(2)  EUT L 281, 12.10.2006, s. 15.

(3)  EUT L 155, 15.6.2007, s. 7.

(4)  EUT L 319, 29.11.2008, s. 16.

(5)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 65.


BILAGA I

Bilaga A till förordning (EG) nr 1165/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt c (Förteckning över variabler) ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska variablerna ”130 Orderingång”, ”131 Orderingång hemmamarknad” och ”132 Orderingång exportmarknad” utgå.

b)

Punkterna 3 och 8 ska utgå.

2.

I avsnitt e (Referensperiod) ska variablerna 130, 131 och 132 samt deras respektive referensperioder utgå.

3.

Avsnitt f (Grad av noggrannhet) ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Dessutom ska alla variabler utom de som avser omsättning (120, 121 och 122) översändas för den totala industrin i avdelningarna B–E i Nace rev. 2 och de industriella huvudgrupperna enligt kommissionens förordning (EG) nr 586/2001 (1).

b)

Punkt 6 ska utgå.

c)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.

Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin i avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Uppgifter om Nace rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin i avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet får kommissionen fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 första stycket d. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

4.

I punkt 1 i avsnitt g (Tidsfrister för översändning av uppgifter) ska variablerna 130, 131 och 132 samt deras respektive tidsfrist ”1 månad och 20 kalenderdagar” utgå.

5.

Punkt 3 i avsnitt j (Övergångsperiod) ska ersättas med följande:

”3.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2007 får beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för variabeln 340 och uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340.”


(1)  EGT L 86, 27.3.2001, s. 11.”


BILAGA II

Bilaga I till förordning (EG) nr 1503/2006 ska ändras på följande sätt:

Variablerna ”130 Orderingång”, ”131 Orderingång hemmamarknad” och ”132 Orderingång exportmarknad” ska utgå.


BILAGA III

Bilaga III till förordning (EG) nr 1178/2008 ska ändras på följande sätt:

Punkt ”132 ORDERINGÅNG EXPORTMARKNAD” ska utgå.


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 462/2012

av den 31 maj 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 463/2012

av den 31 maj 2012

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 juni 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För beräkning av den importtull som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska enligt punkt 2 i den artikeln representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 beräknas på det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 1 juni 2012 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

Den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs, eftersom denna åtgärd måste tillämpas fortast möjligt efter det att uppdaterade uppgifter har tillhandahållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska från och med den 1 juni 2012 de importtullar gälla som fastställs i bilaga I till den här förordningen och på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar från och med den 1 juni 2012 för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007

KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

1002 90 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sätta ned med

3 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger vid Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller vid Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen,

2 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Förenade kungariket eller vid atlantkusten på den iberiska halvön och varorna anländer från Atlanten.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda, har importören rätt till en schablonmässig minskning med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna enligt bilaga I

15.5.2012-30.5.2012

1.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

239,77

184,86

Fob-pris USA

234,22

224,22

204,22

Tillägg för Mexikanska golfen

26,24

Tillägg för Stora sjöarna

47,85

2.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

18,32 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

53,36 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


BESLUT

1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/35


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK ATALANTA/1/2012

av den 25 maj 2012

om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

(2012/284/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1) (Atalanta), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.1 i gemensam åtgärd 2008/851/Gusp har rådet bemyndigat kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att fatta beslut om utnämningen av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

(2)

Den 2 december 2011 antog Kusp beslut Atalanta/4/2011 (2) om utnämning av kommendör Jorge MANSO till befälhavare för EU-styrkan.

(3)

EU:s operationschef har rekommenderat att konteramiral Jean-Baptiste DUPUIS utnämns till ny befälhavare för EU-styrkan.

(4)

EU:s militära kommitté stöder den rekommendationen.

(5)

I enlighet med artikel 5 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konteramiral Jean-Baptiste DUPUIS utnämns härmed till befälhavare för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska gälla från och med den 6 april 2012.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2012.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 320, 3.12.2011, s. 32.


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/36


RÅDETS BESLUT 2012/285/GUSP

av den 31 maj 2012

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau och om upphävande av rådets beslut 2012/237/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 3 maj 2012 antog rådet beslut 2012/237/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau (1).

(2)

Den 18 maj 2012 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2048 (2012) om reseförbud för personer som försöker förhindra återupprättandet av den konstitutionella ordningen eller som agerar på ett sätt som underminerar stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau, särskilt de som spelade en ledande roll i statskuppen den 12 april 2012 och som, med sitt agerande, strävar efter att undergräva rättsstatsprincipen, begränsa den civila maktens företräde och främja strafflöshet och instabilitet i landet.

(3)

Med tanke på den allvarliga situationen i Republiken Guinea-Bissau bör ytterligare personer tas upp på förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut 2012/237/Gusp.

(4)

Beslut 2012/237/Gusp bör därför upphöra att gälla och ersättas med det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier av

a)

de personer som har förts upp på förteckningen i bilagan till säkerhetsrådets resolution 2048 (2012) och de ytterligare personer som har förts upp på en förteckning av säkerhetsrådet eller av kommittén i enlighet med punkt 9 i säkerhetsrådets resolution 2048 (2012) (kommittén) och punkt 6 i säkerhetsrådets resolution 2048 (2012), enligt förteckningen i bilaga I,

b)

personer som inte omfattas av bilaga I som är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau och personer som är associerade med dem enligt förteckningen i bilaga II.

2.   Punkt 1 ska inte ålägga en medlemsstat att vägra sina egna medborgare inresa till medlemsstatens territorium.

3.   Punkt 1 a ska inte tillämpas om kommittén fastställer att

a)

en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter, eller

b)

ett undantag skulle främja målen för fred och nationell försoning i Republiken Guinea-Bissau och stabilitet i regionen.

4.   Punkt 1 a ska inte tillämpas om en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra ett rättsligt förfarande.

5.   Punkt 1 b ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta Nationerna,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

6.   Punkt 5 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

7.   Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 5 eller 6.

8.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b, om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för att delta i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller hålls av en medlemsstat som innehar ordförandeskapet för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Republiken Guinea-Bissau.

9.   En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 8 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantaget ska anses beviljat, såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar, får rådet ändå med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

10.   I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkterna 5, 6, 8 och 9 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilaga II, ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem enligt förteckningen i bilaga III ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilaga III och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till andra behöriga myndigheter och kommissionen meddelar de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Medlemsstaterna ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

De aktuella penningmedlen eller ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 upptogs i bilaga III, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Penningmedel och de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

Medlemsstaterna ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 3

1.   Rådet ska göra ändringar i bilaga I på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller kommittén.

2.   Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik anta ändringar av förteckningarna i bilagorna II och III när detta krävs.

3.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter och eller organ ges tillfälle att inge kommentarer.

4.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som förtecknas i bilaga III om detta.

Artikel 4

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som åtgärderna i detta beslut.

Artikel 5

1.   Detta beslut ska, beroende på vad som är lämpligt, ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av säkerhetsrådet.

2.   De åtgärder som avses i artiklarna 1.1 b och 2 ska regelbundet ses över, åtminstone var tolfte månad. De ska upphöra att gälla för de berörda personerna och enheterna om rådet i enlighet med det förfarande som avses i artikel 3.2 fastställer att villkoren för tillämpningen av dem inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

Beslut 2012/237/GUSP ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT 119, 4.5.2012, s. 43.


BILAGA I

Förteckning över personer som avses i artikel 1.1 a

 

Namn

Personuppgifter

(födelsedatum och födelseort (f.d. och f.o.), pass-/ID-kortnummer osv.)

Skäl till upptagande i förteckningen

1.

General António INJAI

(alias António INDJAI)

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 20 januari 1955

f.o.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Föräldrar: Wasna Injai och Quiritche Cofte

Tjänstebeteckning: Generallöjtnant, stabschef för de väpnade styrkorna

Pass: Diplomatpass nr AAID00435

Utfärdat den: 18 februari 2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18 februari 2013

António Injai medverkade personligen i planeringen och ledningen av myteriet den 1 april 2010, som kulminerade i det olagliga kvarhållandet av premiärministern, Carlo Gomes Junior, och dåvarande chefen för de väpnade styrkornas stab, José Zamora Induta. Under valet 2012 gjorde Injai, i egenskap av stabschef för de väpnade styrkorna, uttalanden där han hotade att störta de valda myndigheterna och sätta stopp för valprocessen. António Injai deltog i den operativa planeringen av statskuppen den 12 april 2012. Efter kuppen utfärdades den första kommunikén från den ”militära ledningen” av de väpnade styrkornas generalstab som leds av general Injai.

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 26 april 1947

Tjänstebeteckning: Biträdande stabschef för de väpnade styrkorna

Diplomatpass nr DA0002186

Utfärdat den: 30 mars 2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 26 augusti 2013

Medlem av den ”militära ledning” som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.

General Estêvão NA MENA

f.d.: 7 mars 1956

Tjänstebeteckning: Generalinspektör för försvarsmakten

Medlem av den ”militära ledning” som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

4.

Brigadgeneral Ibraima CAMARÁ

(alias Papa Camará)

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 11 maj 1964

Föräldrar: Suareba Camará och Sale Queita

Tjänstebeteckning: Chef för flygvapnet

Diplomatpass nr AAID00437

Utfärdat den: 18 februari 2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18 februari 2013

Medlem av den ”militära ledning” som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

5.

Överstelöjtnant Daba NA WALNA

(alias Daba Na Walna)

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 6 juni 1966

Föräldrar: Samba Naualna och In-Uasne Nanfafe

Tjänstebeteckning: Talesman för den ”militära ledningen”

Pass nr SA 0000417

Utfärdat den: 29 oktober 2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 10 mars 2013

Talesman för den ”militära ledning” som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.


BILAGA II

Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1.b

 

Namn

Personuppgifter

(födelsedatum och födelseort (fd. och fo.), pass-/ID-kortsnummer osv.)

Skäl till upptagande på förteckningen

Datum för upptagande

1.

General Augusto MÁRIO CÓ

Tjänsteställning: Chef för armén

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

2.

General Saya Braia Na NHAPKA

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för presidentens garde

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

3.

Överste Tomás DJASSI

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 18 september 1968

Tjänsteställning: Befälhavare för nationalgardet

Pass nr: AAIS00820

Utfärdat den: 24.11.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 27.4.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till chefen för de väpnade styrkorna António Injai.

1.6.2012

4.

Överste Cranha DANFÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Operativ chef vid försvarsstaben

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till chefen för de väpnade styrkorna António Injai.

1.6.2012

5.

Överste Celestino de CARVALHO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 14 juni 1955

Föräldrar: Domingos de Carvalho och Josefa Cabral

Tjänsteställning: Chef för den nationella försvarshögskolan

Pass: Diplomatpass nr: DA0002166

Utfärdat den: 19.2.2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012 och är f.d. chef för flygvapnet. Hans deltagande i den delegation som hade möte med Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) i Abidjan den 26 april bekräftar att han var medlem i den "militära ledningen".

1.6.2012

6.

Kapten (marinen) Sanhá CLUSSÉ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 september 1965

Föräldrar: Clusse Mutcha och Dalu Imbungue

Tjänsteställning: Biträdande befälhavare för flottan

Pass nr: SA 0000515

Utfärdat den: 8.12.2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 29.8.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Hans deltagande i den delegation från "militära ledningen" som hade möte med Ecowas i Abidjan den 26 april bekräftar att han var medlem i den "militära ledningen".

1.6.2012

7.

Överstelöjtnant Júlio NHATE

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 1972

Tjänsteställning: Befälhavare för fallskärmsjägar-regementet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Júlio Nhate ledde den militära insats som stödde kuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

8.

Överstelöjtnant Tchipa NA BIDON

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1954

Härkomst: "Nabidom"

Tjänsteställning: Chef för den militära underrättelsetjänsten

Pass: Diplomatpass nr: DA0001564

Utfärdat den: 30.11.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.5.2011

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

9.

Överstelöjtnant Tcham NA MAN (alias Namam)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 27 februari 1953

Föräldrar: Biute Naman och Ndjade Na Noa

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens militärsjukhus

Pass nr: SA0002264

Utfärdat den: 24.7.2006

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 23.7.2009

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Tcham Na Man är även medlem av den högsta militära ledningen.

1.6.2012

10.

Major Samuel FERNANDES

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 22 januari 1965

Föräldrar: José Fernandes och Segunda Iamite

Tjänsteställning: Biträder den operativa chefen för nationalgardet

Pass nr: AAIS00048

Utfärdat den: 24.3.2009

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 24.3.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

11.

Major Idrissa DJALÓ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 6 januari 1962

Tjänsteställning: Rådgivare till överbefälhavaren

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Han var en av de första befälhavare som offentligt anslöt sig till den "militära ledningen" efter att ha undertecknat en av dess första kommunikéer (nr 5, daterad den 13 april). Major Djaló tjänstgör även inom den militära underrättelsetjänsten.

1.6.2012

12.

Befälhavare (marinen) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 8 april 1961

Föräldrar: Cunha Nan Tchongo och Bucha Natcham

Tjänsteställning: Chef för marinens underrättelsetjänst

Pass nr: Diplomatpass nr: DA0001565

Utfärdat den: 1.12.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 30.11.2008

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

13.

Befälhavare (marinen) Agostinho Sousa CORDEIRO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1962

Föräldrar: Luis Agostinho Cordeiro och Domingas Soares

Tjänsteställning: Logistikchef vid försvarsstaben

Pass nr: SA0000883

Utfärdat den: 14.4.2004

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

14.

Kapten Paulo SUNSAI

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Biträder norra regionens militära befälhavare

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

15.

Löjtnant Lassana CAMARÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens ekonomiska avdelning

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Ansvarig för förskingring av offentliga medel tillhörande tullen, generaldirektoratet för transport och generaldirektoratet för gränser och migration. Dessa medel finansierar den "militära ledningen".

1.6.2012

16.

Löjtnant Julio NA MAN

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Adjutant till överbefälhavaren

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Löjtnant Na Man deltog aktivt i det operativa kommandot vid kuppen den 12 april, under befäl av António Injaias. Han har även deltagit i möten med politiska partier på den "militära ledningens" vägnar.

1.6.2012


BILAGA III

Förteckning över de personer som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter (födelsedatum och födelseort (fd. och fo.), pass-/ID-kortsnummer osv.)

Skäl till upptagande på förteckningen

Datum för upptagande

1.

General António INJAI (alias António INDJAI)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 20 januari 1955

Fo.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Föräldrar: Wasna Injai och Quiritche Cofte

Tjänsteställning: Generallöjtnant och överbefälhavare

Pass nr: Diplomatpass nr: AAID00435

Utfärdat den: 18.2.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18.2.2013

António Injai medverkade personligen i planeringen och ledningen av myteriet den 1 april 2010, som kulminerade i det olagliga kvarhållandet av premiärminister, Carlo Gomes Junior, och den dåvarande försvarsstabschefen, José Zamora Induta. Under valet 2012 gjorde Injai i egenskap av stabschef för de väpnade styrkorna uttalanden där han hotade att störta de valda myndigheterna och avbryta valprocessen. António Injai deltog i den operativa planeringen av statskuppen den 12 april 2012.

Efter kuppen utfärdades den första kommunikén från den "militära ledningen" av försvarsstaben ledd av general Injai.

3.5.2012

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 26 april 1947

Tjänsteställning: Biträdande överbefälhavare

Diplomatpass nr: DA0002186

Utfärdat den: 30.3.2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 26.8.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

3.

General Estêvão NA MENA

fd.: 7 mars 1956

Tjänsteställning: Generalinspektör för försvaret

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

4.

Brigadgeneral Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara”)

Nationalitet – Guinea-Bissau

fd.: 11 maj 1964

Föräldrar: Suareba Camara och Sale Queita

Tjänsteställning: Chef för flygvapnet

Diplomatpass nr: AAID00437

Utfärdat den: 18.2.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 18.2.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

5.

Överstelöjtnant Daba NA WALNA (alias Daba Na Walna)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 6 juni 1966

Föräldrar: Samba Naualna och In-Uasne Nanfafe

Tjänsteställning: Talesman för den "militära ledningen"

Pass nr SA 0000417

Utfärdat den: 29.10.2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 10.3.2013

Talesman för den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

6.

General Augusto MÁRIO CÓ

Tjänsteställning: Chef för armén.

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

3.5.2012

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för presidentgardet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

8.

Överste Tomás DJASSI

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 18 september 1968

Tjänsteställning: Befälhavare för nationalgardet

Pass: AAIS00820

Utfärdat den: 24.11.2010

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 27.4.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till försvarsstabschefen António Injai.

1.6.2012

9.

Överste Cranha DANFÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Operativ chef vid försvarsstaben

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Nära rådgivare till försvarsstabschefen António Injai.

1.6.2012

10.

Överste Celestino de CARVALHO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 14.06.1955

Föräldrar: Domingos de Carvalho och Josefa Cabral

Tjänsteställning: Chef för den nationella försvarshögskolan

Pass: diplomatpass DA0002166

Utfärdat den: 19.2.2007

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012, f.d. chef för flygvapnet, Celestino de Carvalho, var en av tre militärofficerare från Guinea-Bissau i den delegation från "militära ledningen" som hade möte med Ecowas i Abidjan den 26 april.

1.6.2012

11.

Kommendör (flottan) Sanhá CLUSSÉ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 september 1965

Föräldrar: Clusse Mutcha och Dalu Imbungue

Tjänsteställning: Tillförordnad generalstabschef inom marinen.

Pass: SA 0000515

Utfärdat den: 8.12.2003

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 29.8.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. En av de tre militärofficerarna i den delegation från "militära ledningen" som hade möte med Ecowas i Abidjan den 26 april.

1.6.2012

12.

Överstelöjtnant Júlio NHATE

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 september 1965

Tjänsteställning: Befälhavare för fallskärmsregementet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Júlio Nhate ledde den militära insats som stödde statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

13.

Överstelöjtnant Tchipa NA BIDON

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1954

Föräldrar: "Nabidom"

Tjänsteställning: Chef för den militära underrättelsetjänsten

Pass: diplomatpass DA0001564

Utfärdat den: 30.11.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.5.2011

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

14.

Överstelöjtnant Tcham NA MAN (alias Namam)

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 27 februari 1953

Föräldrar: Biute Naman och Ndjade Na Noa

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens militärsjukhus

Pass nr: SA0002264

Utfärdat den: 24.7.2006

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 23.7.2009

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Överstelöjtnant Tcham Na Man är även medlem av den högsta militära ledningen.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

Nationalitet: Guinea-Bissau

f.d.: 22 januari 1965

Föräldrar: José Fernandes och Segunda Iamite

Tjänsteställning: Medarbetare till den operativa chefen för nationalgardet

Pass nr: AAIS00048

Utfärdat den: 24.3.2009

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 24.3.2012

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 6 januari 1962

Tjänsteställning: Rådgivare till försvarsmaktschefen

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Han var en av de första befälhavare som offentligt anslöt sig till den "militära ledningen" efter att ha undertecknat en av dess första kommunikéer (nr 5, daterad den 13 april). Major Djaló tjänstgör även inom den militära underrättelsetjänsten.

1.6.2012

17.

Befälhavare (marinen) Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 8 april 1961

Föräldrar: Cunha Nan Tchongo och Bucha Natcham

Tjänsteställning: Chef för marinens underrättelsetjänst

Pass: Diplomatpass nr: DA0001565

Utfärdat den: 1.12.2005

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 30.11.2008

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

18.

Befälhavare (marinen) Agostinho Sousa CORDEIRO

Nationalitet: Guinea-Bissau

fd.: 28 maj 1962

Föräldrar: Luis Agostinho Cordeiro och Domingas Soares

Tjänsteställning: Logistikchef vid försvarsstaben

Pass nr: SA0000883

Utfärdat den: 14.4.2004

Utfärdat i: Guinea-Bissau

Sista giltighetsdatum: 15.4.2013

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

19.

Kapten Paulo SUNSAI

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Medarbetare till norra regionens militära chef

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012.

1.6.2012

20.

Löjtnant Lassana CAMARÁ

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Chef för försvarsmaktens ekonomiska enhet

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Ansvarig för förskingring av offentliga medel tillhörande tullen, generaldirektoratet för transport och generaldirektoratet för gränser och migration. Dessa medel finansierar den "militära ledningen".

1.6.2012

21.

Löjtnant Julio NA MAN

Nationalitet: Guinea-Bissau

Tjänsteställning: Adjutant till försvarsmaktschefen

Medlem av den "militära ledning" som har tagit på sig ansvaret för statskuppen den 12 april 2012. Löjtnant Na Man deltog aktivt i det operativa kommandot för kuppen den 12 april, under befäl av António Injaias. Han har även deltagit i möten med politiska partier på den "militära ledningens" vägnar.

1.6.2012


1.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 maj 2012

om inrättande av en expertgrupp för landtransportsäkerhet

(2012/286/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 90 i fördraget fastställer att målen i fördragen om transport ska uppnås inom ramen för en gemensam transportpolitik, och transportsäkerheten är en viktig del av den.

(2)

I bilaga I punkt 1.3 till vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem  (1) anges ett initiativ om inrättande av en permanent expertgrupp för landtransportsäkerhet.

(3)

Det är således nödvändigt att inrätta en expertgrupp för landtransportsäkerhet och fastställa dess uppgifter och sammansättning.

(4)

Expertgruppen bör bistå kommissionen vid utarbetande och genomförande av gemenskapens åtgärder för att utveckla en säkerhetspolitik för landtransporter och stimulera det kontinuerliga utbytet av relevanta erfarenheter, strategier och praxis mellan medlemsstaterna och de olika berörda aktörerna.

(5)

Expertgruppen bör bestå av medlemsstaternas behöriga myndigheter. De bör nominera experter från de ministerier som ansvarar för transport och säkerhet eller polisfrågor.

(6)

Regler för hur expertgruppens medlemmar får lämna ut information bör fastställas.

(7)

Medlemmarnas personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Härmed inrättas en expertgrupp för EU:s landtransportsäkerhet (nedan kallad expertgruppen).

Artikel 2

Arbetsuppgifter

1.   Expertgruppen bör bistå kommissionen vid utarbetande och genomförande av gemenskapens åtgärder för att utveckla en säkerhetspolitik för landtransporter och stimulera det ständiga utbytet av relevanta erfarenheter, strategier och praxis mellan medlemsstaterna och de olika berörda aktörerna

2.   För att uppnå de mål som avses i punkt 1 ska kommittén

bistå kommissionen med att utveckla instrument för uppföljning, utvärdering och spridning av resultaten av de åtgärder som vidtagits på unionsnivå inom området för landtransportsäkerhet,

bidra till genomförandet av Europeiska unionens åtgärdsprogram på detta område, framför allt genom att granska resultaten och föreslå förbättringar av de vidtagna åtgärderna,

uppmuntra informationsutbyte om åtgärder som vidtagits på alla nivåer för att främja landtransportsäkerhet och, i tillämpliga fall, lägga fram förslag på eventuella åtgärder på unionsnivå,

lämna yttranden och rapporter till kommissionen, antingen på kommissionens begäran eller på eget initiativ, beträffande alla frågor som rör främjandet av landtransportsäkerhet inom Europeiska unionen.

Artikel 3

Samråd

Kommissionen får samråda med expertgruppen i varje fråga som rör landtransportsäkerhet.

Artikel 4

Medlemskap

1.   Medlemmarna ska vara medlemsstaternas behöriga myndigheter. De ska utnämna två representanter:

a)

En företrädare för varje medlemsstat från de ministerier eller de statliga organ som har ansvar för landtransport.

b)

En företrädare för varje medlemsstat från de ministerier eller de statliga organ som har ansvar för säkerhets- eller polisfrågor.

2.   Kommissionens företrädare kan ge personer observatörsstatus eller bjuda in europeiska representanter för internationella organisationer och yrkesorganisationer, som ägnar sig åt eller direkt påverkas av landtransportsäkerhet, och transportorganisationer.

3.   Namnen på de personer som avses i punkt 1 a och b ska offentliggöras i kommissionens register över expertgrupper och liknande organ (nedan kallat registret). Namnen på medlemsstaternas myndigheter får offentliggöras i registret. Namnen på de personer och organisationer som avses i punkt 2 ska publiceras i registret och de intressen som de representerar ska delges (3).

4.   Personuppgifter ska samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 5

Verksamhet

1.   Expertgruppens ordförande ska vara en företrädare för kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får expertgruppen inrätta arbetsgrupper som ska granska särskilda frågor på grundval av direktiv från expertgruppen. Arbetsgrupperna ska upplösas så snart deras uppdrag har fullgjorts.

3.   Kommissionen får bjuda in varje person som har särskilda kvalifikationer på ett område som är uppfört på dagordningen för att delta i kommitténs arbete på ad hoc-basis. Inbjudna experter ska endast delta i den del av arbetet där deras närvaro efterfrågas.

4.   För utarbetandet av sina yttranden kan expertgruppen utse en av medlemsstaternas företrädare till föredragande med uppgift att upprätta rapporter.

5.   Expertgruppen ska sammankallas av kommissionen och i regel sammanträda i dess lokaler. Den ska hålla möten minst två gånger per år. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster. Andra kommissionstjänstemän med intresse av överläggningarna får närvara vid expertgruppens och dess arbetsgruppers möten.

6.   Expertgruppens överläggningar ska följas av yttranden som lämnas antingen på kommissionens begäran eller på expertgruppens eget initiativ. Överläggningarna följs inte av någon omröstning.

7.   Kommissionen ska publicera alla dokument av betydelse, antingen i registret eller via en länk från registret till en särskild webbplats. Undantag till publikation kan göras om utlämnande av en handling skulle undergräva skyddet för det allmänna eller privata samhällsintresset i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (4).

8.   Medlemmar i expertgruppen och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, ska vara underkastade tystnadsplikt enligt fördragen och deras genomförandebestämmelser, liksom kommissionens säkerhetsbestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (5). Om de åsidosätter dessa skyldigheter får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder.

Artikel 6

Utgifter för sammanträden och finansiella följder

1.   De som deltar i expertgruppens verksamhet får ingen ersättning för sina tjänster.

2.   Kommissionen ska i enlighet med gällande regler inom institutionen ersätta de kostnader för resor och uppehälle som medlemmarnas representanter ådrar sig i samband med expertgruppens verksamhet. Kostnader för resor och uppehälle som observatörer och inbjudna experter ådrar sig i samband med expertgruppens verksamhet ska också ersättas.

3.   Dessa utgifter ska ersättas inom gränserna för de tillgängliga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för tilldelning av medel.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  KOM(2011) 144 slutlig.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Medlemmar som inte önskar få sina namn utlämnade får ansöka om undantag från denna regel. Ansökan om att en medlems namn inte ska lämnas ut ska anses berättigad om ett offentliggörande av namnet skulle äventyra medlemmens säkerhet eller integritet eller på ett otillbörligt sätt inverka menligt på hans eller hennes privatliv.

(4)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.