ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.134.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 134

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
24 maj 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/271/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 april 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

1

 

 

2012/272/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 maj 2012 om undertecknande på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

3

 

 

2012/273/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 maj 2012 om undertecknande på unionens vägnar av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

4

 

*

Information om ändring av tillägg IV till protokollet om märkning av vin som avses i artikel 8.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 434/2012 av den 16 maj 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chelčicko – Lhenické ovoce [SGB])

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 435/2012 av den 16 maj 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Φασόλια Βανίλιες Φενεού [Fasolia Vanilies Feneou] [SGB])

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 436/2012 av den 23 maj 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen azametifos ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 437/2012 av den 23 maj 2012 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 om import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, och om registrering av sådan import

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 438/2012 av den 23 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 439/2012 av den 23 maj 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

18

 

 

BESLUT

 

 

2012/274/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 april 2012 om fastställande av en andra grupp regioner där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas [delgivet med nr C(2012) 2505]

20

 

 

2012/275/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 2 maj 2012 om införande av druvsorter i tillägg IV till protokollet om vinmärkning som avses i artikel 8.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin

23

 

 

2012/276/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 maj 2012 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2012 till 10 medlemsstaters (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Italien, Cypern, Lettland, Rumänien, Slovenien och Finland) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn [delgivet med nr C(2012) 3024]

27

 

 

2012/277/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 maj 2012 om ändring av beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land [delgivet med nr C(2012) 3179]  ( 1 )

29

 

 

2012/278/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 maj 2012 om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


RÅDETS BESLUT

av den 24 april 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

(2012/271/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 196 och 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang som avser de avtalsslutande parternas samarbete inom vissa områden vid sidan om de fyra friheterna.

(2)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan parterna till EES-avtalet till områden vid sidan om de fyra friheterna.

(3)

För att medge ett sådant utökat samarbete bör Protokoll 31 till EES-avtalet ändras, genom att rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (3) infogas i protokollet.

(4)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 april 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.


UTKAST

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2012

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till EES-avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (1).

(2)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan parterna till EES-avtalet till att omfatta rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (2).

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras för att medge ett sådant utvidgat samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i artikel 10 i protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna:

”9.

a)

De avtalsslutande parterna ska samarbeta på de områden som faller under följande rättsakt:

32008 L 0114: Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75).

b)

För att uppnå målen för direktiv 2008/114/EG ska de avtalsslutande parterna använda sig av de samarbetsformer som anges i artikel 80 i EES-avtalet.

c)

På grundval av artikel 79.3 i EES-avtalet ska del VII (Institutionella bestämmelser) i EES-avtalet, med undantag av avsnitten 1 och 2 i kapitel 3, tillämpas på denna punkt.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i ... .

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L …

(2)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.

(3)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/3


RÅDETS BESLUT

av den 14 maj 2012

om undertecknande på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

(2012/272/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 79.3, 91, 100, 191.4, 207 och 209 jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 november 2004 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om ett ramavtal med Republiken Filipperna om partnerskap och samarbete (nedan kallat avtalet).

(2)

De av avtalets bestämmelser som faller inom tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är bindande för Förenade kungariket och Irland som separata avtalsslutande parter, och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Republiken Filippinerna att Förenade kungariket eller Irland är bundet av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om Förenade kungariket och/eller Irland i enlighet med artikel 4a i protokoll (nr 21) upphör att vara bundna av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen, ska Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland omedelbart underrätta Republiken Filippinerna om varje ändring av deras ställning, varvid de ska förbli bundna av avtalets bestämmelser som enskilda parter. Detsamma gäller för Danmark i enlighet med protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, som är fogat till dessa fördrag.

(3)

När Förenade kungariket och/eller Irland inte har lämnat det meddelande som krävs enligt artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, deltar de inte i rådets antagande av detta beslut i den mån som det omfattar bestämmelser enligt avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, gäller detta även Danmark.

(4)

Avtalet bör undertecknas, med förbehåll för att det ingås senare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att nämnda avtal ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/4


RÅDETS BESLUT

av den 14 maj 2012

om undertecknande på unionens vägnar av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

(2012/273/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 79.3, 207 och 209 jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 juli 2009 bemyndigade rådet kommissionen att föra förhandlingar med Mongoliet om ett ramavtal om partnerskap och samarbete (nedan kallat avtalet).

(2)

De bestämmelser i avtalet som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som separata avtalsslutande parter och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Mongoliet att Förenade kungariket eller Irland är bundna/bundet av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna/bundet av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen i enlighet med artikel 4a i protokoll (nr 21), ska Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland omedelbart underrätta Mongoliet om varje ändring av deras ställning, varvid de förblir bundna av avtalets bestämmelser som enskilda parter. Samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till dessa fördrag.

(3)

När Förenade kungariket och/eller Irland inte har lämnat det meddelande som krävs enligt artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, deltar de inte i rådets antagande av detta beslut i den mån som det omfattar bestämmelser enligt avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, gäller detta även Danmark.

(4)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/5


Information om ändring av tillägg IV till protokollet om märkning av vin som avses i artikel 8.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin

Genom en skrivelse av den 16 maj 2012 har kommissionen bekräftat för Amerikas förenta stater att unionen samtycker till ändringarna av tillägg IV till protokollet om märkning av vin (1).

I enlighet med artikel 11.5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin får ändringarna verkan den 1 juni 2012.


(1)  EUT L 87, 24.3.2006, s. 65.


FÖRORDNINGAR

24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 434/2012

av den 16 maj 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chelčicko – Lhenické ovoce [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning har Tjeckiens ansökan om registrering av beteckningen ”Chelčicko – Lhenické ovoce” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 271, 14.9.2011, s. 22.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

TJECKIEN

Chelčicko – Lhenické ovoce (SGB)


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 435/2012

av den 16 maj 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Φασόλια Βανίλιες Φενεού [Fasolia Vanilies Feneou] [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Greklands ansökan om registrering av beteckningen ”Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 273, 16.9.2011, s. 26.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6:   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

GREKLAND

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (SGB)


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 436/2012

av den 23 maj 2012

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen azametifos

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Azametifos är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för laxfiskar.

(4)

En ansökan om utvidgning av den befintliga posten för azametifos så att den omfattar all fisk har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekommenderade att posten utvidgas och konstaterade att det inte är nödvändigt att fastställa ett MRL-värde för azametifos i fisk.

(6)

Posten för azametifos i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

Posten för azametifos i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Azametifos

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter”


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 437/2012

av den 23 maj 2012

om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 om import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter samråd med rådgivande kommittén i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM UNDERSÖKNING

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina och om att göra import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand till föremål för registrering, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte.

(2)

Denna begäran ingavs den 10 april 2012 av Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras ”Stikla Skiedra” AS och Vitrulan Technical Textiles GmbH, fyra unionstillverkare av vissa glasfibervävnader med öppna maskor.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (nedan kallad den berörda produkten).

(4)

Den undersökta produkten är samma som den som definieras i föregående skäl, men avsänd från Taiwan och Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 (2).

D.   GRUND FÖR UNDERSÖKNINGEN

(6)

Begäran innehåller tillräcklig prima facie-bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina kringgås genom omlastning i Taiwan och Thailand.

(7)

Följande prima facie-bevisning har lämnats:

(8)

Av begäran framgår att en betydande förändring av handelsmönstret för exporten från Folkrepubliken Kina, Taiwan och Thailand till unionen har ägt rum efter det att åtgärderna införts för den berörda produkten, och att det inte finns någon annan tillräcklig grund eller motivering för denna förändring än införandet av tullen.

(9)

Förändringen av handelsmönstret förefaller bero på omlastning i Taiwan och Thailand av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina som importeras till unionen.

(10)

Begäran innehåller även tillräcklig prima facie-bevisning för att de gällande antidumpningsåtgärdernas positiva inverkan vad gäller den berörda produkten undergrävs både när det gäller kvantitet och pris. Betydande importvolymer av den undersökta produkten förefaller ha ersatt importen av den berörda produkten. Det föreligger dessutom tillräcklig bevisning för att importen av den undersökta produkten äger rum till priser som är lägre än det icke-skadevållande pris som fastställdes vid den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna.

(11)

Slutligen innehåller begäran tillräcklig prima facie-bevisning för att priserna på den undersökta produkten dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

(12)

Om det i samband med undersökningen skulle påträffas någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än omlastning i Taiwan och Thailand, kan undersökningen även omfatta sådant kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(13)

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds enligt artikel 13.3 i grundförordningen, och att importen av den undersökta produkten, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, görs till föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(14)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till kända exportörer/tillverkare och kända sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Taiwan och Thailand, kända exportörer/tillverkare och kända sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Folkrepubliken Kina, kända importörer och kända sammanslutningar för importörer i unionen samt till myndigheterna i Folkrepubliken Kina, Taiwan och Thailand. Uppgifter kommer vid behov att inhämtas även från unionsindustrin.

(15)

Alla berörda parter bör under alla omständigheter utan dröjsmål kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i den här förordningen, för att begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1 i den här förordningen, eftersom tidsfristen i artikel 3.2 i den här förordningen gäller för alla berörda parter.

(16)

Myndigheterna i Folkrepubliken Kina, Taiwan och Thailand kommer att underrättas om att undersökningen har inletts.

b)   Insamling av uppgifter samt hörande av parter

(17)

Alla berörda parter uppmanas att lämna skriftliga synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom komma att höra berörda parter, om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(18)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av den undersökta produkten befrias från registrering eller åtgärder om importen inte utgör ett kringgående.

(19)

Eftersom det eventuella kringgåendet äger rum utanför unionen, kan, i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen, befrielse beviljas sådana tillverkare i Taiwan och Thailand av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor, som kan visa att de inte är närstående (3) någon tillverkare som är föremål för åtgärderna (4) och som konstaterats inte kringgå åtgärderna enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill beviljas befrielse bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

F.   REGISTRERING

(20)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör importen av den undersökta produkten bli föremål för registrering, så att antidumpningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag som registreringen av sådan import avsänd från Taiwan eller Thailand infördes.

G.   TIDSFRISTER

(21)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna övriga uppgifter som bör beaktas i undersökningen,

tillverkare i Taiwan och Thailand kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom de tidsfrister som anges i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(22)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, får enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(23)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

(24)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det skulle ha gjort om denna hade samarbetat.

I.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(25)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen att slutföras inom nio månader efter det att den här förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

J.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(26)

Alla personuppgifter som samlas in under denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

K.   FÖRHÖRSOMBUD

(27)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att den berörda parten får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(28)

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer också att se till att parterna får möjlighet att bli hörda vid en utfrågning så att olika synpunkter och motargument kan framföras.

(29)

För närmare information och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på generaldirektoratet för handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inleds en undersökning i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen för att avgöra huruvida import till unionen av glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av glasfiberskivor, som avsänts från Taiwan eller Thailand, oavsett om de deklareras ha ursprung i Taiwan eller Thailand eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019510012, 7019510013, 7019590012 och 7019590013), kringgår de antidumpningsåtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen ska tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till unionen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen ska upphöra nio månader efter den dag då den här förordningen träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till unionen av produkter som framställts av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits uppfylla kraven för att beviljas sådan befrielse.

Artikel 3

Frågeformulär ska begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller övriga uppgifter inom 37 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Tillverkare i Taiwan och Thailand som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder ska lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 37 dagar.

Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och ska innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, besvarade frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas Limited  (6) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas For inspection by interested parties.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-post: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person eller h) de är medlemmar av samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter eller vii) svåger och svägerska. (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(4)  Även om tillverkare, i den betydelse som nämns ovan, är närstående till företag som omfattas av de gällande åtgärderna på import med ursprung i Folkrepubliken Kina (de ursprungliga antidumpningsåtgärderna), kan befrielse emellertid ändå komma att beviljas, om det inte finns några belägg för att förhållandet med de företag som omfattas av de ursprungliga åtgärderna ingicks eller används i syfte att kringgå de ursprungliga åtgärderna.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ett dokument märkt Limited är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 438/2012

av den 23 maj 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 439/2012

av den 23 maj 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 425/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 131, 22.5.2012, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 24 maj 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 24 april 2012

om fastställande av en andra grupp regioner där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas

[delgivet med nr C(2012) 2505]

(2012/274/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (1), särskilt artikel 48.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 767/2008 ska driften av informationssystemet för viseringar (nedan kallat informationssystemet) successivt tas i drift. Kommissionen fastställde i beslut 2010/49/EG (2) de första regionerna där driften av informationssystemet ska inledas. Med hänsyn till driftens inledande den 11 oktober 2011 är det nödvändigt att fastställa en andra grupp regioner där uppgifter som ska behandlas i informationssystemet, inklusive fotografier och fingeravtryck, ska insamlas och överföras till systemet för alla viseringsansökningar i den berörda regionen.

(2)

Enligt artikel 48.4 i förordning (EG) nr 767/2008 ska ordningsföljden för dessa regioner fastställas på grundval av följande kriterier: risk för irreguljär invandring, hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och möjlighet att samla in biometriska uppgifter från alla platser i den berörda regionen.

(3)

Kommissionen har gjort en bedömning för de respektive regionerna. För det första kriteriet har hänsyn tagits till faktorer såsom den genomsnittliga andelen viseringar som avslagits, antalet beslut om att neka inresor och antal tredjelandsmedborgare som påvisats befinna sig olagligt inom medlemsstaternas territorium. För det andra kriteriet har hänsyn tagits till Europols bedömning av hotbild, och för det tredje kriteriet beaktas det faktum att nivån av konsulär närvaro eller representation har ökat i samtliga regioner världen över sedan införandet av beslut 2010/49/EG.

(4)

Enligt denna bedömning bör de regioner där insamling och överföring av viseringsuppgifter till informationssystemet bör inledas för alla viseringsansökningar vara följande: Västafrika, Centralafrika, Östafrika, Södra Afrika, Sydamerika, Centralasien och Sydostasien.

(5)

Det ockuperade palestinska området uteslöts från regionen Mellanöstern, vilket omfattades av beslut 2010/49/EG på grund av de tekniska svårigheter som kan uppstå i samband med att berörda konsulat eller kontor förses med erforderlig utrustning. För att undvika en lucka i bekämpningen av irreguljär invandring och försvaret av den interna säkerheten, med tanke på den tid som återstår för medlemsstaterna att lösa tekniska svårigheter, bör det ockuperade palestinska området bli den elfte regionen där insamling och överföring av uppgifter till informationssystemet ska inledas för alla viseringsansökningar.

(6)

Datum för inledandet av driften i var och en av dessa regioner ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EG) nr 767/2008.

(7)

Beslut om fastställande av fler regioner bör fattas i ett senare skede, på grundval av en ytterligare och uppdaterad bedömning av dessa andra regioner i enlighet med de relevanta kriterierna och erfarenheten av genomförandet i de regioner som fastställts i beslut 2010/49/EG, samt i föreliggande beslut.

(8)

Med tanke på att VIS-förordningen bygger på Schengenregelverket har Danmark i enlighet med artikel 5 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, anmält att landet har genomfört VIS-förordningen i sin nationella lagstiftning. Danmark är därför enligt internationell rätt förpliktat att genomföra det här beslutet.

(9)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(10)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt på Irland.

(11)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG (6) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(12)

När det gäller Schweiz utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (8).

(13)

När det gäller Liechtenstein utgör detta beslut, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (9).

(14)

När det gäller Cypern utgör detta beslut en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

(15)

När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör detta beslut en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De regioner där insamlingen och överföringen av uppgifter till informationssystemet för viseringar ska inledas, efter de regioner som fastställts i beslut 2010/49/EG, i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EG) nr 767/2008 är följande:

Den fjärde regionen:

Benin

Burkina Faso

Elfenbenskusten

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kap Verde

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Den femte regionen:

Burundi

Centralafrikanska republiken

Demokratiska republiken Kongo

Ekvatorialguinea

Gabon

Kamerun

Kongo

Rwanda

São Tomé och Principe

Tchad

Den sjätte regionen:

Djibouti

Eritrea

Etiopien

Kenya

Komorerna

Madagaskar

Mauritius

Seychellerna

Somalia

Sudan

Sydsudan

Tanzania

Uganda

Den sjunde regionen:

Angola

Botswana

Lesotho

Malawi

Moçambique

Namibia

Swaziland

Sydafrika

Zambia

Zimbabwe

Den åttonde regionen:

Argentina

Bolivia

Brasilien

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

Den nionde regionen:

Kazakstan

Kirgizistan

Tadzjikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Den tionde regionen:

Brunei

Burma/Myanmar

Filippinerna

Indonesien

Kambodja

Laos

Malaysia

Singapore

Thailand

Vietnam

Den elfte regionen:

Det ockuperade palestinska området

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 24 april 2012.

På kommissionens vägnar

Cecilia MALMSTRÖM

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUT L 23, 27.1.2010, s. 62.

(3)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 160, 18.6.2011, s. 19.

(10)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 2 maj 2012

om införande av druvsorter i tillägg IV till protokollet om vinmärkning som avses i artikel 8.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin

(2012/275/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2006/232/EG av den 20 december 2005 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Amerikas förenta stater har begärt att tillägg IV till protokollet om märkning av vin som avses i artikel 8.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin (2) ska ändras så att det omfattar druvsorter som den 27 oktober 2011 anmäldes av Förenta staterna till kommissionen. Begäran gjordes i enlighet med punkt 3.6 b i ovannämnda protokoll.

(2)

Anmälan avser den slutregel som antogs av Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau och som offentliggjorts i Federal Register av den 27 oktober 2011 (3) om ändring av regelverket för Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau genom tillägg av ett antal nya namn till listan över druvsorter som godkänts för viner med ursprung i Amerikas förenta stater.

(3)

Inom 60 dagar efter mottagandet av anmälan informerade kommissionen Amerikas förenta stater om att druvsorterna ”Montepulciano” och ”Blaufränkisch” för närvarande bara kan användas för viner från vissa medlemsstater i enlighet med artikel 62.3 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 (4).

(4)

Kommissionen bör därför bekräfta att unionen godkänner den föreslagna ändringen av tillägg IV till protokollet om märkning av vin, förutom i fråga om druvsorterna ”Montepulciano” och ”Blaufränkisch”.

(5)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte avgett något yttrande inom den tidsfrist som angetts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 11.5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin, ska kommissionen bekräfta att unionen godkänner de föreslagna ändringarna av tillägg IV till protokollet om märkning av vin, förutom i fråga om druvsorterna ”Montepulciano” och ”Blaufränkisch”.

Den ändrade texten i tillägg IV, så som den godkänts av unionen, återfinns i bilagan.

Artikel 2

Generaldirektören för jordbruk och landsbygdsutveckling bemyndigas härmed att vidarebefordra det skriftliga svaret till Amerikas förenta stater.

Utfärdat i Bryssel den 2 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 87, 24.3.2006, s. 1.

(2)  EUT L 87, 24.3.2006, s. 65.

(3)  Federal Register, Vol 76, No 208, 27.10.2011, s. 66626.

(4)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.


BILAGA

”BILAGA IV

om namn på druvsorter enligt del A, punkt 3.3.6 i protokollet

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Kanada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19–637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12–428

 

Joannes Seyve 23–416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madeira

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt”


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 10 maj 2012

om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2012 till 10 medlemsstaters (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Italien, Cypern, Lettland, Rumänien, Slovenien och Finland) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn

[delgivet med nr C(2012) 3024]

(Endast de bulgariska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, nederländska, rumänska, slovenska och svenska texterna är giltiga)

(2012/276/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (1), särskilt artikel 24.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 861/2006 fastställs på vilka villkor medlemsstaterna kan erhålla ett bidrag från Europeiska unionen för sina utgifter inom de nationella programmen för insamling och förvaltning av uppgifter.

(2)

Dessa program måste utformas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (2) och kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 av den 14 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (3).

(3)

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Italien, Cypern, Lettland, Rumänien, Slovenien och Finland har lagt fram sina nationella program för 2011–2013 i enlighet med artikel 4.4 och 4.5 i förordning (EG) nr 199/2008. Dessa program godkändes 2011 i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 199/2008.

(4)

Dessa medlemsstater har lämnat in årliga budgetprognoser för 2012, i enlighet med artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1078/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter (4). Kommissionen har utvärderat medlemsstaternas årliga budgetprognoser i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1078/2008 genom att ta hänsyn till de godkända nationella programmen.

(5)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1078/2008 ska kommissionen godkänna den årliga budgetprognosen och besluta om det årliga ekonomiska bidraget från unionen till varje nationellt program i enlighet med förfarandet i artikel 24 i förordning (EG) nr 861/2006 och på grundval av utvärderingen av de årliga budgetprognoserna enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1078/2008.

(6)

Enligt artikel 24.3 b i förordning (EG) nr 861/2006 ska nivån för det ekonomiska bidraget fastställas genom ett kommissionsbeslut. Enligt artikel 16 i samma förordning får unionens finansieringsåtgärder i fråga om insamling av grundläggande uppgifter inte överstiga 50 % av medlemsstaternas kostnader för genomförandet av programmet för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn.

(7)

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan fastställs unionens högsta sammanlagda ekonomiska bidrag till varje medlemsstat för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn för 2012 samt nivån för unionens ekonomiska bidrag.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Republiken Estland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 2012.

På kommissionens vägnar

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 186, 15.7.2008, s. 3.

(4)  EUT L 295, 4.11.2008, s. 24.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

NATIONELLA PROGRAM 2011–2013

BIDRAGSBERÄTTIGANDE UTGIFTER OCH MAXIMALT BIDRAG FRÅN UNIONEN FÖR 2012

(i euro)

Medlemsstat

Bidragsberättigande utgifter

Högsta bidrag från unionen

(bidragsnivå 50 %)

Belgien

2 108 145,00

1 054 072,50

Bulgarien

199 740,00

99 870,00

Danmark

6 440 240,00

3 220 120,00

Estland

566 084,00

283 042,00

Italien

7 859 576,00

3 929 788,00

Cypern

395 709,00

197 854,50

Lettland

337 444,00

168 722,00

Rumänien

507 906,00

253 953,00

Slovenien

180 783,00

90 391,50

Finland

1 761 072,00

880 536,00

Totalt

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 maj 2012

om ändring av beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

[delgivet med nr C(2012) 3179]

(Text av betydelse för EES)

(2012/277/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 1999/2/EG får livsmedel som behandlats med joniserande strålning endast importeras från tredjeland om de har behandlats i en bestrålningsanläggning som godkänts av Europeiska unionen.

(2)

En förteckning över godkända anläggningar i tredjeland upprättades genom kommissionens beslut 2002/840/EG (2).

(3)

De thailändska myndigheterna har informerat kommissionen om att en av de godkända bestrålningsanläggningarna i Thailand har ändrat namn.

(4)

Beslut 2002/840/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2002/840/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 66, 13.3.1999, s. 16.

(2)  EGT L 287, 25.10.2002, s. 40.


BILAGA

I bilagan till beslut 2002/840/EG ska texten

Referensnummer: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailand

Tfn (66)(0) 38 45 84 31 till 4

Fax (66) (0) 38 45 84 35”

ersättas med texten

Referensnummer: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailand

Tfn + 66 (0)38458431/32/33 och + 66 (0)38450092/93

Fax + 66 (0)38458435 och + 66 (0)38717146”.


24.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 maj 2012

om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien

(2012/278/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 14,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Provisoriska åtgärder

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 115/2012 (2) (nedan kallad förordningen om provisorisk tull) infördes en provisorisk utjämningstull på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien (nedan kallat Indien eller det berörda landet).

(2)

Antisubventionsförfarandet inleddes den 13 maj 2011 (3) till följd av ett klagomål som ingetts den 31 mars 2011 av European Industrial Fasteners Institute (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som står för mer än 25 % av den sammanlagda tillverkningen i unionen av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav.

(3)

Såsom anges i skäl 21 i förordningen om provisorisk tull omfattade undersökningen av subventionering och skada perioden 1 april 2010–31 mars 2011 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av utvecklingstendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2008 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

1.2   Efterföljande förfarande

(4)

Efter det att de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att införa provisoriska utjämningsåtgärder hade meddelats (nedan kallat det preliminära meddelandet av uppgifter), lämnade flera berörda parter skriftliga synpunkter på de preliminära slutsatserna. De parter som så begärde fick tillfälle att bli hörda.

(5)

Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som bedömdes vara nödvändiga för de slutgiltiga slutsatserna. De muntliga och skriftliga synpunkter som de berörda parterna lämnade togs i beaktande, och de preliminära slutsatserna ändrades i enlighet med dessa synpunkter när det ansågs motiverat.

(6)

Alla berörda parter underrättades därefter om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att avsluta antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien samt att släppa de belopp fria för vilka säkerhet ställts i form av den provisoriska tullen (nedan kallat det slutliga meddelandet av uppgifter). Alla parter beviljades en tidsfrist inom vilken de kunde lämna synpunkter på det slutliga meddelandet av uppgifter.

2.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(7)

Efter det slutliga meddelandet av uppgifter upprepade en part sina synpunkter på definitionen av den berörda produkten och den likadana produkten i skälen 22 och 23 i förordningen om provisorisk tull och påstod att vissa produkttyper borde undantas från de produkter som omfattades av undersökningen.

(8)

Undersökningen bekräftade dock att de olika produkttyperna omfattades av beskrivningen av den berörda produkten och den likadana produkten och hade samma grundläggande fysiska, kemiska och tekniska egenskaper samt användningsområden, och att de därför tillhörde samma produktkategori. Detta påstående avvisas därför.

(9)

Eftersom det inte har inkommit några andra synpunkter beträffande den berörda produkten och den likadana produkten bekräftas härmed skälen 22 och 23 i förordningen om provisorisk tull.

3.   SUBVENTIONERING

3.1   Inledning

(10)

I skäl 24 i förordningen om provisorisk tull nämns följande system, som påstods innebära att subventioner beviljas:

a)

Tullkreditsystemet.

b)

Systemet med förhandstillstånd.

c)

Systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror.

d)

Systemet med exportorienterade företag.

e)

Fokusproduktsystemet.

f)

Exportkreditsystemet.

g)

Systemet med befrielse från skatt på elektricitet.

(11)

Unionsindustrin undrade om inte kommissionen underlåtit att ta hänsyn till ett antal subventionssystem och menade att de subventioner som indiska tillverkare konstaterats erhålla därför undervärderats.

(12)

Som svar på detta bör det noteras att klagomålet omfattade ett stort antal nationella och lokala subventionssystem som togs med i frågeformuläret till exporterande tillverkare i Indien och undersöktes av kommissionen. Det var dock bara för de system som anges i skäl 10 som det konstaterades att de undersökta exporterande tillverkarna i urvalet mottagit subventioner.

(13)

Eftersom det inte har inkommit några andra synpunkter bekräftas härmed skälen 24–27 i förordningen om provisorisk tull.

(14)

Inga synpunkter inkom på slutsatserna beträffande fokusproduktsystemet och systemet med befrielse från skatt på elektricitet. Utförliga synpunkter gavs av de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna beträffande tullkreditsystemet, systemet med förhandstillstånd, systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror och exportkreditsystemet. De flesta av dessa synpunkter rörde beräkningen av subventionsbeloppen och vissa synpunkter medförde smärre förändringar i dessa beräkningar. De allmänna slutsatserna beträffande dessa system berördes dock inte och bekräftas härmed. Synpunkter lämnades också på systemet med exportorienterade företag. Med beaktande av konsekvenserna av synpunkterna på systemet med exportorienterade företag, som sammanfattas i skälen 13–19, behöver synpunkterna på de fyra ovan nämnda systemen inte återges i detalj.

3.2   Systemet med exportorienterade företag

3.2.1   Allmänt

(15)

Det bör påpekas, som också nämns i avsnitt 3.5 i förordningen om provisorisk tull, att en viktig skyldighet för ett exportorienterat företag enligt dokumentet om utrikeshandelspolitiken 2009–2014 är att uppnå nettoinkomster av utländsk valuta, dvs. att det totala värdet av exporten måste vara högre än det totala värdet av importerade varor under en referensperiod (fem år). Alla företag som åtar sig att exportera hela sin produktion av varor eller tjänster kan i princip inkluderas i systemet med exportorienterade företag. I gengäld är företag med status som exportorienterade företag berättigade till ett antal förmåner som anges i skäl 71 i förordningen om provisorisk tull. Dessa utgör finansiella bidrag från de indiska myndigheterna i den mening som avses i artikel 3.1 a ii i grundförordningen och innebär en förmån för de exportorienterade företagen. De är rättsligt sett knutna till exportresultat och anses följaktligen vara selektiva och utjämningsbara enligt artikel 4.4 första stycket a i grundförordningen.

(16)

I förordningen om provisorisk tull angavs att detta system inte kan betraktas som ett godkänt restitutionssystem eller godkänt restitutionssystem som tillåter substitution i den mening som avses i artikel 3.1 a ii i grundförordningen, eftersom det inte uppfyller de strikta regler som fastställs i bilagorna I (leden h och i), II (definition av och regler rörande restitutionssystem) och III (definition av och regler rörande restitutionssystem som tillåter substitution) till grundförordningen. Vidare har det inte kunnat fastställas att de indiska myndigheterna tillämpar ett kontrollsystem eller kontrollförfarande för att kunna avgöra om tull- och/eller omsättningsskattebefriade insatsvaror förbrukats vid tillverkningen av exportprodukten och i så fall i vilka mängder (se avsnitt II.4 i bilaga II och, när det gäller restitutionssystem som tillåter substitution, avsnitt II.2 i bilaga III till grundförordningen). Syftet med det kontrollsystem som finns är att övervaka skyldigheten att uppnå nettoinkomster av utländsk valuta och inte förbrukningen av importvaror i förhållande till produktionen av exportvaror.

(17)

Efter det preliminära meddelandet av uppgifter framfördes inga väsentliga argument angående systemet med exportorienterade företag som beskrivet ovan, särskilt inte i fråga om avsaknaden av ett effektivt kontrollsystem eller systemets utjämningsbarhet. Slutsatserna om systemet med exportorienterade företag i skälen 78–81 i förordningen om provisorisk tull bekräftas alltså härmed.

3.2.2   Yttrande från Viraj Profiles Limited

(18)

Viraj Profiles Limited (nedan kallat Viraj) var det enda företaget med status som exportorienterat företag som ingick i stickprovet. Subventionen inom ramen för systemet med exportorienterade företag för detta företag beräknades preliminärt till 2,73 % och den totala subventionen till 3,2 %. Viraj stod för 87 % av den indiska exportvolymen till unionen.

(19)

Som redan nämndes i skäl 77 i förordningen om provisorisk tull lämnade Viraj detaljerade synpunkter på systemet. Man hävdade att subventionen som beräknats för systemet stred mot artikel 15.1 i grundförordningen enligt vilken beloppet för utjämningstullen inte får överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner som företaget faktiskt fått. Viraj hävdade därför att den totala subventionen för företaget var under 2 %, dvs. under miniminivån. Företaget lämnade in detaljerade bokföringsuppgifter för att stödja sitt påstående.

(20)

Detta påstående undersöktes noggrant. De detaljerade bokföringsuppgifter som Viraj lämnade in kunde kopplas till de bokföringsuppgifter som kontrollerats vid besök på plats och dessa uppgifter visade verkligen att den utjämningsbara förmån som företaget fått under undersökningsperioden hade övervärderats. Utjämningstullen för Viraj har därför räknats om i enlighet därmed.

(21)

Subventionen inom ramen för systemet med exportorienterade företag för Viraj räknades därför om och fastställdes slutligen till 0,44 %. Tillsammans med de subventioner som fastställts för systemen med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror (omräknad till 0,05 %), exportkredit (omräknad till 0,12 %) och befrielse från skatt på elektricitet (0,09 %) fastställdes slutgiltigt den totala subventionen för Viraj till 0,7 %, dvs. under miniminivån.

3.2.3   Unionsindustrins synpunkter på det slutliga meddelandet av uppgifter

(22)

Efter det slutliga meddelandet av uppgifter lämnade unionsindustrin in synpunkter med påståendet att de omräkningar som gjorts av de förmåner som Viraj fått i egenskap av exportorienterat företag var oberättigade och felaktiga. Unionsindustrin hävdade att kommissionens analys var ofullständig och avvek från hur unionsinstitutionerna vanligtvis utjämnar detta system, och att man underlåtit att beakta andra möjliga sätt som Viraj kunde ha otillbörligt avyttrat den tullbefriade importen. Unionsindustrin påstod ytterligare att Virajs sena inlämnande av icke-konfidentiella synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter allvarligt inskränkte unionsindustrins rättigheter.

(23)

Angående omräkningen av subventionsmarginalen bör det klargöras att Viraj visade att den fastställda provisoriska utjämningstullen översteg det belopp av utjämningsbara subventioner som man faktiskt fått. Företaget visade till och med att den potentiella uteblivna tullen preliminärt hade överskattats, och detta måste därför rättas i den slutgiltiga beräkningen. Det skulle strida mot bestämmelserna i artikel 3 i grundförordningen att utjämna vissa finansiella bidrag som klart och otvivelaktigt inte kan anses innebära någon förmån för Viraj. Det anses dock fortfarande att vissa överföringar inom systemet inneburit selektiva subventioner till företaget i fråga, vilka bör utjämnas. Tillvägagångssättet är därför helt i linje med det sätt som institutionerna tidigare har utjämnat detta system. I enlighet med detta är översynen av subventionsmarginalen för systemet med exportorienterade företag i full överensstämmelse med artikel 15.1 i grundförordningen.

(24)

Vad gäller den påstådda överträdelsen av unionsindustrins rättigheter bör det noteras att Virajs synpunkter på beräkningen av subventionen för systemet med exportorienterade företag också fanns med i de två icke-konfidentiella yttranden som lämnades in innan de provisoriska åtgärderna infördes, samt i två senare icke-konfidentiella yttranden. Det första och viktigaste yttrandet i detta avseende, som föranledde kommissionen att ingående granska och sedermera ompröva sitt ställningstagande, lämnades in i december 2011 och nämndes redan i skäl 77 i förordningen om provisorisk tull. Samtliga ovannämnda dokument inkluderades utan dröjsmål i de handlingar som gjordes tillgängliga för konsultation av berörda parter. Virajs synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter innebar endast en sammanfattning av den ståndpunkt man fört fram i föregående yttranden. Även om den icke-konfidentiella versionen av Virajs synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter verkligen lämnades in i ett sent skede gjorde kommissionen den tillgänglig omgående för unionsindustrin, som också gavs ytterligare tid för att lämna in sina synpunkter på den.

(25)

Med anledning av det ovanstående avvisas unionsindustrins påstående.

3.2.4   Andra subventionsfrågor

(26)

Synpunkter lämnades också in på beräkningen av subventionsmarginalen för samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i stickprovet och beräkningen av subventionsmarginalen för övriga företag. Dessutom begärde den enda exporterande tillverkare som hade ansökt om individuell undersökning att dess ansökan skulle behandlas. Med anledning av de slutsatser om orsakssamband som redovisas nedan är det dock inte nödvändigt att fatta några slutgiltiga beslut i dessa frågor.

4.   UNIONSINDUSTRIN

(27)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande tillverkningen i unionen eller unionsindustrin bekräftas härmed skälen 120–123 i förordningen om provisorisk tull.

5.   SKADA

5.1   Inledande anmärkningar och förbrukningen i unionen

(28)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande de inledande anmärkningarna eller förbrukningen i unionen bekräftas härmed skälen 124–130 i förordningen om provisorisk tull.

5.2   Import från det berörda landet

(29)

En part menade att den preliminära analysen av prisutvecklingen på import från Indien och prisunderskridandet på grundval av genomsnittspriser var missvisande eftersom den påstods inte ta hänsyn till skillnader i produktblandning mellan enskilda år under skadeundersökningsperioden.

(30)

I detta sammanhang bör det noteras att uppgifter om priser per produkttyp endast finns tillgängliga för undersökningsperioden, för vilken de exporterande tillverkarna och unionstillverkare ombeds lämna en detaljerad förteckning över transaktioner som en del av sitt svar på frågeformuläret. Eftersom uppgifter per produkttyp saknas för skadeundersökningsperiodens övriga år kan en meningsfull analys av utvecklingen av importpriserna endast göras på grundval av genomsnittspriser. Det bör också noteras att den berörda parten inte tillhandahöll något som kunde styrka att analysen av utvecklingen av importpriserna skulle vara missvisande. Detta påstående avvisas därför.

(31)

Avseende prisunderskridandet erinras om att det i skäl 134 i förordningen om provisorisk tull anges att man i syfte att fastställa prisunderskridandet under undersökningsperioden för varje produkttyp jämförde de i urvalet ingående unionstillverkarnas vägda genomsnittliga försäljningspris till icke-närstående kunder på unionsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga priser för importen från Indien till den första oberoende kunden på unionsmarknaden, fastställda till cif-nivån, med lämpliga justeringar för gällande tullar och kostnader som uppstår efter importen.

(32)

Som anges i skäl 135 i förordningen om provisorisk tull gjordes prisjämförelsen dessutom för varje enskild produkttyp för transaktioner i samma handelsled. Därför avvisas partens påstående angående prisunderskridandet.

(33)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande importen från det berörda landet bekräftas härmed skälen 131–135 i förordningen om provisorisk tull.

5.3   Unionsindustrins ekonomiska situation

5.3.1   Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(34)

En part påstod att den analys som gjordes i förordningen om provisorisk tull av unionsindustrins produktionsminskning var missvisande och att den minskade produktionsvolymen skulle bedömas med beaktande av unionsindustrins kapacitetsutnyttjande som också minskade under skadeundersökningsperioden.

(35)

Undersökningen visade att den minskade produktionen sammanföll med en minskning av försäljningsvolymen och en ökning av lagernivån. Detta föranledde vissa unionstillverkare att stänga några av sina produktionslinjer, vilket förklarar minskningen i kapacitetsutnyttjande. Detta påstående avvisas därför.

(36)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande bekräftas härmed skälen 137 och 138 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.2   Försäljningsvolym och marknadsandel

(37)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande utvecklingen av unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel bekräftas härmed skäl 139 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.3   Tillväxt

(38)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande tillväxten bekräftas härmed skäl 140 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.4   Sysselsättning

(39)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande sysselsättningen bekräftas härmed skälen 141 och 142 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.5   Genomsnittliga priser per enhet i unionen

(40)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande genomsnittliga priser per enhet i unionen bekräftas härmed skälen 143 och 144 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.6   Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga

(41)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga bekräftas härmed skälen 145–148 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.7   Lager

(42)

En part begärde att kommissionen skulle tillhandahålla faktiska uppgifter beträffande utvecklingen av lagernivåer under skadeundersökningsperioden i stället för indexerade uppgifter och påstod att indexeringen gjorde det omöjligt att komma med meningsfulla synpunkter eller att bedöma lagernivåerna som andel av unionsindustrins försäljning.

(43)

Som förklaras i skäl 127 i förordningen om provisorisk tull måste vissa mikroindikatorer, bland annat lager, indexeras av sekretesskäl. Indexeringen av unionsindustrins utgående lager i tabell 10 i förordningen om provisorisk tull gör det åtminstone möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning av lagernivåernas utveckling under skadeundersökningsperioden. Detta påstående avvisas därför.

(44)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande lager bekräftas härmed skäl 149 i förordningen om provisorisk tull.

5.3.8   Subventionsmarginalens storlek

(45)

Det konstaterades att den största indiska exporterande tillverkaren, som stod för 87 % av den indiska exporten till unionen under undersökningsperioden, inte subventionerades. Den subventionerade importen svarade följaktligen för 13 % av den totala volymen av den berörda produkten som exporterades från Indien till unionen. Med tanke på volymen, marknadsandelen och priserna när det gäller den subventionerade importen från Indien kan de faktiska subventionsmarginalernas verkningar för unionsindustrin anses vara försumbara.

5.3.9   Slutsatser om skada

(46)

Undersökningen bekräftade att de flesta skadeindikatorer uppvisade en negativ trend under skadeundersökningsperioden. Den slutsats som dras i skälen 151–153 i förordningen om provisorisk tull att unionsindustrin led väsentlig skada i den mening som avses i artikel 8.5 i grundförordningen bekräftas därför härmed.

6.   ORSAKSSAMBAND

6.1   Inledning

(47)

I enlighet med artikel 8.5 och 8.6 i grundförordningen undersöktes det huruvida den subventionerade importen med ursprung i Indien har vållat unionsindustrin skada i en sådan omfattning att skadan kan anses vara väsentlig. Andra kända faktorer utöver den subventionerade importen som samtidigt med denna kunde ha vållat unionsindustrin skada undersöktes också, för att säkerställa att den eventuella skada som dessa andra faktorer hade vållat inte tillskrevs den subventionerade importen.

(48)

Som framgår i skälen 18–21 befanns subventionsmarginalen för den största indiska exporterande tillverkaren, som stod för 87 % av all indisk export till unionen under undersökningsperioden, vara under miniminivån enligt artikel 14.5 i grundförordningen, och därför ansågs i undersökningen denna exporterande tillverkare vara icke-subventionerad. Följaktligen var endast 13 % av den indiska exporten av den berörda produkten till unionen under undersökningsperioden subventionerad. Denna subventionerade import hade en marknadsandel på 2 % under undersökningsperioden.

6.2   Verkningarna av den subventionerade importen

(49)

Undersökningen visade att förbrukningen i unionen ökade med 9 % under skadeundersökningsperioden, medan unionsindustrins försäljningsvolym minskade med 14 % och marknadsandelen med 21 %.

(50)

När det gäller priserna konstaterades de genomsnittliga importpriserna på den subventionerade importen underskrida unionsindustrins genomsnittliga försäljningspriser på unionsmarknaden. De var emellertid omkring 12 % högre än de priser som togs ut av det indiska företag som konstaterats inte vara subventionerat.

(51)

Av ovanstående följer att den begränsade volymen subventionerad import från Indien som såldes till ett högre pris än den import som inte subventionerades bara kan ha haft en mycket begränsad inverkan, om någon alls, på den försämrade situationen för unionsindustrin.

6.3   Verkningar av andra faktorer

6.3.1   Icke-subventionerad import från Indien

(52)

Den totala volymen import från Indien ökade med hela 65 % under skadeundersökningsperioden och marknadsandelen för denna import växte från 12,1 % till 18,3 %. Som förklarades ovan utgjorde dock den icke-subventionerade importen 87 % av den totala indiska exportvolymen under undersökningsperioden, vilket motsvarar en marknadsandel på 15 % under undersökningsperioden, jämfört med en marknadsandel på 2 % för den subventionerade importen från Indien under samma period.

(53)

Priserna på import från Indien sjönk totalt sett med 9 % under skadeundersökningsperioden och var hela tiden lägre än importpriserna från resten av världen och unionsindustrins försäljningspriser. Som framgår av skäl 50 bör det emellertid påpekas att de genomsnittliga priserna på den icke-subventionerade importen konstaterades underskrida unionsindustrins priser mer än priserna på den subventionerade importen.

6.3.2   Import från övriga tredjeländer

(54)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande importen från övriga tredjeländer bekräftas härmed skälen 161–165 i förordningen om provisorisk tull.

6.3.3   Ekonomisk kris

(55)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande den ekonomiska krisens inverkan på den skada som unionsindustrin har lidit bekräftas härmed skälen 166–169 i förordningen om provisorisk tull.

6.3.4   Exportresultat för de unionstillverkare som ingick i urvalet

(56)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande exportresultatet för de unionstillverkare som ingick i urvalet bekräftas härmed skäl 170 i förordningen om provisorisk tull.

6.4   Slutsats om orsakssambandet

(57)

Den ovanstående analysen visar att volymen och marknadsandelen för lågprisimporten från Indien ökade kraftigt under skadeundersökningsperioden. Det konstaterades även att denna import ständigt underskred unionsindustrins priser på unionsmarknaden.

(58)

Eftersom det konstaterades att den största indiska exporterande tillverkaren, som stod för 87 % av den indiska exporten till unionen under undersökningsperioden, inte subventionerades, anses det emellertid inte gå att med tillräcklig säkerhet fastställa ett orsakssamband mellan den subventionerade importen, som utgjorde endast 13 % av den totala exporten från Indien, och den skada som unionsindustrin har lidit. Det kan i själva verket inte hävdas att den subventionerade indiska exporten, med tanke på dess begränsade volym och mycket begränsade marknadsandel (2 %) och det faktum att dess pris i genomsnitt var 12 % högre än priserna på den icke-subventionerade importen, skulle vara orsaken till den skada som unionsindustrin har lidit.

(59)

Analysen av övriga kända faktorer som kan ha vållat unionsindustrin skada, såsom den icke-subventionerade importen, importen från övriga tredjeländer, den ekonomiska krisen och exportresultatet för de unionstillverkare som ingick i urvalet, visade att den skada som unionsindustrin har lidit tycks bero på den icke-subventionerade importen från Indien, som utgjorde 87 % av all indisk export till unionen under undersökningsperioden och som såldes till betydligt lägre priser än den subventionerade importen.

7.   AVSLUTANDE AV ANTISUBVENTIONSFÖRFARANDET

(60)

Eftersom det inte finns något faktiskt orsakssamband mellan den subventionerade importen och den skada som unionsindustrin har lidit, anses utjämningsåtgärder vara onödiga, varför detta antisubventionsförfarande bör avslutas i enlighet med artikel 14.2 i grundförordningen.

(61)

Klaganden och alla andra berörda parter underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter. De synpunkter som lämnades ändrade inte slutsatsen att detta antisubventionsförfarande bör avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70, avslutas härmed.

Artikel 2

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av en provisorisk utjämningstull enligt förordning (EU) nr 115/2012 på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien ska frisläppas.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  EUT L 38, 11.2.2012, s. 6.

(3)  EUT C 142, 13.5.2011, s. 36.