ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.132.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
23 maj 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 426/2012 av den 22 maj 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής [Prasines Elies Chalkidikis] [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 av den 22 maj 2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 428/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 429/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 vad gäller användning av ett gemensamt format för de underrättelser om oriktigheter som lämnas av tillverkare av personbilar ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 430/2012 av den 22 maj 2012 om inledande av anbudsförfarandet för stöd för privat lagring av olivolja

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 431/2012 av den 22 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

 

2012/270/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 maj 2012 om nödåtgärder för att förebygga introduktion och spridning inom unionen av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner) [delgivet med nr C(2012) 3137]

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 426/2012

av den 22 maj 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής [Prasines Elies Chalkidikis] [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning har Greklands ansökan som mottogs den 27 mars 2006 om registrering av beteckningen ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) som skyddad ursprungsbeteckning offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Belgien och ett privat företag från Kanada framförde invändningar mot registreringen i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 510/2006. Det ansågs möjligt att pröva dessa invändningar på grundval av artikel 7.3 första stycket leden a, b, c och d i den förordningen. Genom en skrivelse av den 17 februari 2011 anmodade kommissionen de berörda parterna att söka nå en gemensam överenskommelse.

(3)

En överenskommelse nåddes mellan Grekland och dem som gjort invändningar. Enligt denna överenskommelse har mindre ändringar gjorts i produktspecifikationen och sammanfattningen genom att inbegripa mjölksyra och citronsyra i förteckningen över tillåtna konserveringsmedel och genom att begränsa halten av natriumklorid till 8,5 % i saltlakelösningen vid jäsningen. Grekland och de som gjort invändningar enades också om att registreringen av beteckningen Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) inte bör förhindra att en produkt vars märkning innehåller termen ”Chalkidikis” släpps ut på marknaden, så länge som produkten i fråga innehåller eller härrör från denna sort och konsumenterna inte vilseleds, användningen av sortnamn är rättvis i konkurrenshänseende, och inte drar fördel av den skyddade ursprungsbeteckningens anseende. Enligt överenskommelsen skulle detta säkerställas när termen ”Chalkidikis” anges på etiketten med bokstäver som är mindre än produktnamnets, på rimligt avstånd från produktens varubeteckning och förutsatt att den åtföljs av angivelsen av ursprungsort, när denna plats är en annan än Chalkidike.

(4)

Mot bakgrund av dessa uppgifter bör beteckningen Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar. Sammanfattningen bör aktualiseras i enlighet med detta och offentliggöras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilaga I till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

En aktualiserad version av sammanfattningen återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 190, 14.7.2010, s. 37.


BILAGA I

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

GREKLAND

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SUB)


BILAGA II

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

EG-nr: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

SUB ( X ) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Beteckning:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministeriet för landsbygdsutveckling och livsmedel, direktionen för ekologiskt jordbruk, avdelningen för SUB, SGB och GTS)

Adress:

Αχαρνών 29/Akharnon 29

104 39 Αθήνα/Aten

EΛΛAΔA/GREKLAND

Tfn

+30 2102125152

Fax

E-post:

ax29u030@minagric.gr

2.   Grupp:

Beteckning:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (Sammanslutning av jordbrukskooperativen i Polygyros och Chalkidike) kallad ’Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής’ (”Biokalliergitiki Chalkidikis” – Chalkidikis ekologiska produktion)

Adress:

Κωνσταντινουπόλεως 13/Konstantinoupoleos 13

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

EΛΛAΔA/GREKLAND

Tfn

+30 2371023076

Fax

E-post:

eas-pol@otenet.gr

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag: ( X ) Andra: ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6:

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

4.   Produktspecifikation:

(sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning:

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2   Beskrivning:

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) är gröna oliver som uteslutande produceras av sorterna Condrelia Chalkidikis och Chalkidiki av arten Olea Europea. Olivsorterna som odlas i Chalkidike ger stora frukter med mycket fruktkött och liten kärna. De har en blank grön/gröngul färg, en subtil fruktig doft, en något bitter och kryddig smak och känns inte feta, detta både tack vare att olivträden under århundraden anpassat sig till de särskilda mark- och klimatförhållandena i regionen, och på grund av de odlingstekniker som används av olivproducenterna.

Prasines Elies Chalkidikis saluförs i följande fyra varianter:

1.

Hela oliver.

2.

Urkärnade oliver.

3.

Urkärnade och fyllda oliver. Fyllningen kan bestå av mandlar, röd paprika, morötter, ättiksgurka och vitlök, och oliverna fylls för hand. Fyllningen får inte utgöra mer än 15 % av olivernas vikt.

4.

Krossade oliver.

Alla typer av oliver kan kryddas med oregano, timjan, lagerblad, selleri, vitlök, kapris och röd paprika. De aromatiska ingredienser som används får inte utgöra mer än 2,5 % av olivernas vikt.

De ingredienser som används för fyllning och smaksättning av oliverna är produkter som kommer från prefekturen Chalkidike.

Produkten ska vid saluföringen ha följande kännetecken:

Typ av oliver

Parametrar

Hela

Urkärnade

Urkärnade och fyllda

Krossade

Olivernas fysiska kännetecken

Avlånga cylinder- eller konformade oliver med markerad topp, fast och glansig fruktvägg med ljusgrön/gröngul färg.

Fast och saftigt fruktkött.

Lätt krossat och saftigt fruktkött med hela kärnor.

Olivernas organoleptiska egenskaper

Subtil fruktig doft, ingen oljig smak.

Något besk och kryddig smak. När oliverna har smaksatts framträder kryddornas smak.

Något besk och kryddig smak, som kompletteras av smaken av ingredienserna i fyllningen.

Något besk och kryddig smak. När oliverna har smaksatts framträder smaken av kryddorna.

Olivernas kvalitativa egenskaper

Alla oliver tillhör kvalitetskategorierna Extra och Fine och den minsta godkända storleken är 181/200 oliver per kilo. Inom de två kategorierna utgör defekta oliver mindre än 7 % av olivernas nettovikt.

Saltlakens egenskaper

Saltlaken innehåller upp till 8,5 % natriumklorid, har ett pH-värde på mellan 3,8 och 4,0 och en lägsta surhetsgrad på 0,8 %.

Nettovikt för oliver som konserveras i saltlake

Minst 65 % av den färdiga produktens vikt.

Minst 55 % av den färdiga produktens vikt.

Minst 65 % av den färdiga produktens vikt.

För de övriga kvalitetsparametrar och de tillsatser som används vid bearbetning och förpackning gäller bestämmelserna i livsmedelsföreskrifterna samt OIC och Codex Alimentarius-kommissionens internationella standarder.

4.3   Geografiskt område:

Chalkidikes gröna oliver kommer från prefekturen Chalkidike (Halkidiki), som i nordväst avgränsas av prefekturen Thessaloniki och på de övriga sidorna är omgiven av Egeiska havet. Ur geografisk synvinkel omfattar prefekturen halvön Chalkidike som i sig består av tre halvöar. Berget Athos, som ligger längst österut, tillhör inte prefekturen Chalkidike eftersom det är ett område med självstyre.

47 %, eller 137 160 ha, av Chalkidike består av skogar och skogsmark, medan 32,7 %, eller 95 500 ha, består av jordbruksmark. Den konstbevattnade ytan uppgår till 20 000 ha och utgör 21 procent av den odlingsbara marken. Olivlundarna i Chalkidike täcker en yta på 23 000 ha.

4.4   Ursprungsintyg:

Prasines Elies Chalkidikis odlas, bearbetas och förpackas i prefekturen Chalkidike. Producenterna och olivlundarna är registrerade i prefekturens register över olivodlingar och i det integrerade administrations- och kontrollsystemet (Iacs), som uppdateras årligen. Råvarans kvantitet och ursprung intygas vid den obligatoriska registreringen vid varje leverans till bearbetningsenheterna, där register även förs över producenter och leverantörer. Varje bearbetningsenhet registreras med namn och uppgifter om enhetens säte och med en unik kod i registret i Chalkidikes handels- och industrikammare samt i motsvarande register vid Opekepe (organet för utbetalning och kontroll av gemenskapsstöd för utveckling och garanti).

4.5   Framställningsmetod:

1.   Odling och skörd av oliverna

Nästan samtliga olivlundar i Chalkidike har en planteringstäthet som är ett mellanting mellan traditionella och moderna olivlundar med ett avstånd mellan träden på 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 och 6 × 7 meter. Merparten av producenterna använder sig inom ramen för sina producentorganisationer av ett dokumenterat system med integrerad odling. För att hantera en fluktuerande produktion men även för att producera oliver av hög kvalitet beskär producenterna systematiskt olivträden på vintern och på sommaren och gallrar bort nya skott.

De årliga skördarna uppgår i genomsnitt till omkring 9 000 kg/ha.

Oliverna skördas mellan den 15 september och den 10–15 oktober varje år, då de har uppnått lämplig mognad och har fått önskad färg, i enlighet med producenternas och producentorganisationernas kontroll av olivernas mognad. Med hjälp av stegar plockar producenterna oliverna för hand och lägger dem i plastlådor i vilka de även transporteras till bearbetningsenheterna. Lådorna får inte innehålla blad, kvistar eller andra främmande föremål och oliverna ska vara enhetligt gröna till gröngula. De får inte ha några märken eller rispor eller vara angripna av insekter eller fåglar etc. Vid vägningen och mottagandet av oliverna vid bearbetningsenheterna upprättas en mottagningsförteckning över kvaliteten och kvantiteten.

2.   Bearbetning

Efter mottagandet förflyttas oliverna till behållare för att genomgå en behandling för att avlägsna den beska smaken. För att avlägsna den beska smaken läggs oliverna i en lösning med 1,5–2 % kaustiksoda, beroende på temperaturen och olivernas mognad. Oliverna ska ligga i lösningen i tolv timmar. Oliverna sköljs sedan tre gånger för att avlägsna lösningen med kaustiksoda, och sedan fylls behållarna med vatten som oliverna ligger i åtta timmar. Därefter byts vattnet ut två till tre gånger var åttonde timme. Det går även att avlägsna olivernas beska smak naturligt genom att enbart använda vatten i behållarna för blötläggning och sköljning. Vid båda metoderna är man noga med att oliverna bevarar en lätt beskhet.

Efter denna process flyttas oliverna till jäsningskar där de sänks ned i en upp till 8,5-procentig saltlake. Saltlakens salthalt och pH-värde kontrolleras regelbundet och salt tillsätts vid behov. Oliverna får ligga i saltlaken till dess att laken stabiliserats på önskad salthalt. Jäsningsprocessen har redan inletts under det föregående stadiet och varar, beroende på olivernas mognad och rumstemperaturen, i mellan två till fyra månader.

Oliverna kärnas ur mekaniskt. Vid urkärningen görs ett längsgående snitt i ena änden av oliven och sedan ett korsformat snitt bredvid stjälken. Kärnan tas ur med hjälp av vatten och mekaniskt tryck. För att krossa oliverna använder man lätta mekaniska pressar som inte förstör fruktköttet eller krossar kärnan.

De oliver som ska fyllas fraktats direkt till arbetsbänkar där erfarna kvinnliga arbetare fyller dem för hand. Att fylla oliver är en traditionell metod i Chalkidike och fyllningen består av mandlar eller små bitar av röd paprika, morot, ättiksgurka eller vitlök.

Oliverna kan smaksättas med aromatiska växter från regionen (oregano, timjan, lagerblad, vitlök, selleri och röd paprika).

3.   Gallring och storlekssortering – förpackning

Efter jäsningen och urkärningen tas oliverna upp ur karen och flyttas till arbetsytor där erfarna arbetare gör en visuell kontroll av oliverna och för hand gallrar bort förstörda, skadade eller på annat sätt defekta oliver. Oliverna transporteras sedan på transportband för att storlekssorteras och placeras i förpackningskärl.

Oliverna förpackas oftast i plastbehållare gjorda av ett material som är ofarligt för konsumenten och inte skadar produkten, samt i plåt- eller glasburkar, oavsett innehållets vikt. Kärlen fylls med saltlake, i vilken man i enlighet med EU:s och Greklands lagstiftning kan tillsätta L-askorbinsyra, citronsyra eller mjölksyra för att konservera produkten.

Oliverna kan förpackas vid anläggningar som ligger utanför prefekturen Chalkidike, dit produkten transporteras efter bearbetning, under förutsättning att spårbarheten garanteras genom transportdokument, motsvarande registreringar och de märkningsregler som anges i punkt 4.8.

4.6   Samband:

1.   Naturligt

Ur jordbrukssynvinkel är marken i prefekturen Chalkidike perfekt lämpad för olivodling eftersom olivträden växer och ger frukt i många olika jordmåner, från den magra och steniga kalkrika jorden i bergen till den fertila uppslammade kalkjorden på slätterna.

Chalkidike har ett särdrag som är särskilt gynnsamt för olivträd: även om området ligger i norra Grekland uppvisar det tack vare sin långa kustremsa mot Egeiska havet (630 km kust) samma isotermiska kurvor som olivproduktionsområdena söderut i Messinien, Aitolien och Akarnanien samt Attika. Regionen har dessutom en hög nederbörd med en årlig medelnederbörd på mellan 450 mm (på slätterna) och 850 mm (i bergen).

Klimatet i Chalkidike är även gynnsamt för olivodling, eftersom området beroende på höjden över havet utmärks av milda till kalla vintrar, milda till varma och torra somrar med många soltimmar och långa mellansäsonger. På sommaren överskrider medeltemperaturen inte 22 °C samtidigt som den lägsta temperaturen under vintern sällan når – 10 °C (även i bergen), vilket är idealiskt för olivträd.

Utöver sin storlek utmärks Prasines Elies Chalkidikis av sin fasta fruktvägg och sin glansiga gröna till gröngula färg, sitt fylliga, fasta och saftiga fruktkött, sin svaga och fruktiga doft och sin något beska och kryddiga smak.

Klimat- och miljöförhållandena i Chalkidike, samt odlings- och bearbetningsmetoderna för oliverna påverkar de ovannämnda kvalitativa produktegenskaperna av följande skäl:

Den långa perioden med relativt låga temperaturer under skördetiden, i kombination med odlingsmetoderna, framför allt storleken och utgallringen av skott, bidrar genom olivsorternas kraftfullhet till en stabil produktion och till stora oliver med mycket fruktkött och liten kärna.

Eftersom oliverna främst odlas i kalkrik jord är de rika på flyktiga beståndsdelar som ger oliverna en utsökt och fruktig doft.

Tack vare det höga antalet soltimmar, de milda temperaturerna på sommaren och producenternas och producentorganisationernas kontroll av olivernas mognad, har oliverna vid skörden en ljusgrön färg, ett saftigt fruktkött och en lämplig fasthet, vilket gör det lätt att kärna ur oliverna utan att de skadas eller förstörs.

Tack vare odlingsmetoderna och framför allt konstbevattningen och kontrollen av olivernas mognad har oliverna en låg oljehalt, vilket gör att de inte känns feta och bidrar till att framhäva deras doft samtidigt som oxidering undviks, vilket innebär att olivernas hållbarhet förlängs.

Den traditionella skördemetoden för hand gör att oliverna inte skadas och underlättar den efterföljande bearbetningen, samtidigt som den manuella gallringen och fyllningen av oliverna garanterar en perfekt och autentisk färdig produkt.

På samma sätt har bearbetningsanläggningarna genom att kombinera de traditionella metoderna anpassat bearbetningsmetoderna till de olivsorter som används och till deras särskilda egenskaper för att lösa problemen med olivernas jäsning, för att bevara olivernas organoleptiska egenskaper och för att alltid producera den exceptionella produkt som är känd i hela Grekland för sin något beska och kryddiga smak. Det faktum att många av enheterna är exportinriktade innebär också att Prasines Elies Chalkidikis saluförs i många länder utanför Grekland.

2.   Historik

Olivlundarna i Chalkidike är omtalade sedan år 1415. Det berättas till exempel om olivlunden i Andronikos, som hör till klostret Agios Pavlos i Cassandra, om de mycket gamla olivträd som hör till klostret i Vatopedi i Souflari i Kalamaria (Nea Triglia) och i det intilliggande Daoutlou (Elaiokoria), och om olivlunden vid klostret Iviron på ön Kafkania i Olympiada. I övriga Chalkidike växte odlade olivträd, vilka har gett upphov till många ortsnamn. Frukten från dessa olivträd tycks främst ha använts för att producera bordsoliver.

Mot mitten av 1800-talet började invånarna i Chalkidike att bedriva organiserad olivodling, ympning av vilda olivträd och i mindre utsträckning omplantering av odlade olivträd. Denna utveckling tycks främst ha berott på de gynnsamma skattebestämmelserna i de licensregler för nya olivlundar som utfärdades år 1863. År 1887 hade Christakis Zografos redan byggt upp den stora olivlunden i Portaria, med en yta på omkring 500 ha och med över 32 000 olivträd. Samtidigt uppförde Chatzi-Osman i Gerakini i Polygyros en stor ångdriven kvarn som markerade början på moderniseringen av de motsvarande anläggningarna i Chalkidike.

Chalkidikes koppling till olivträdet och dess frukt beror enligt historiska dokument på att olivträd odlats och olivprodukter framställts sedan århundraden tillbaka, men också på en mängd folkliga traditioner som lever kvar än i dag. I Chalkidike har oliven varit en viktig referenspunkt, åtminstone under de senaste tvåhundra åren, för såväl det ekonomiska livet som invånarnas sociala aktiviteter och kulturella traditioner.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Organisation för certifiering och kontroll av jordbruksprodukter – Agrocert)

Adress:

Πατησίων & Άνδρου 1/Patission & Androu 1

112 57 Αθήνα/Aten

EΛΛAΔA/GREKLAND

Tfn

+30 2108231277

Fax

+30 2108231438

E-post:

info@agrocert.gr

Beteckning:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Regionalförvaltningen i Chalkidike), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (direktionen för landsbygdsutveckling)

Adress:

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

EΛΛAΔA/GREKLAND

Tfn

+30 2371039314

Fax

+30 2371339207

E-post:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8   Märkning:

Utöver den skyddade ursprungsbeteckningen ”Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) och den motsvarande märkningen ska etiketterna göra det möjligt att kontrollera ursprunget och skydda produkten med angivande av följande uppgifter:

En sifferkod som anger produktionsåret, bearbetningsanläggningen, varupartiet och anläggningen för slutlig förpackning, då denna ägt rum vid en annan anläggning.

Produktens hållbarhetstid, om det rör sig om en slutlig förpackning.

Logotypen, bestående av produktens namn med grekiska eller romerska bokstäver omgett av en ellipsformad bild av en karta över Chalkidike från en litografi ur Society for the Diffusion of Useful Knowledge från 1829 i bakgrunden, och i förgrunden en olivkvist med gröna oliver.

Image

När Prasines Elies Chalkidikis används för att tillverka olivkräm får beteckningen ”Πάστα από Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ” (Olivkräm producerad av Prasines Elies Chalkidikis SUB) anges, under förutsättning att endast Prasines Elies Chalkidikis har använts för att producera olivkrämen och att högst 7 % olivolja uteslutande av sorten extra jungfruolja har tillsatts.


23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 427/2012

av den 22 maj 2012

om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 8.3 b, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare. I artikel 8 i förordningen föreskrivs särskilda garantier för livsmedel av animaliskt ursprung avsedda för de finska och svenska marknaderna. Livsmedelsföretagare som avser att släppa ut ägg på marknaden i dessa medlemsstater ska följaktligen följa vissa regler om salmonella. Enligt förordningen ska dessutom sändningar av sådana ägg åtföljas av ett intyg om att ett mikrobiologiskt test i enlighet med unionslagstiftningen har utförts med negativt resultat.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 av den 14 oktober 2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg (2) beviljas sådana särskilda garantier.

(3)

Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1688/2005 bestämmelser om provtagning på de besättningar som äggen har sitt ursprung i och om mikrobiologiska metoder för granskning av proverna. Där anges också en förlaga för hälsointyg som ska åtfölja sändningar av ägg.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 853/2004 får särskilda garantier beträffande vissa livsmedel av animaliskt ursprung helt eller delvis utvidgas till att omfatta en eller flera medlemsstater, eller en eller flera regioner i en medlemsstat, som har ett kontrollprogram som erkänts som likvärdigt med det som godkänts för Finland och Sverige när det gäller berörda livsmedel av animaliskt ursprung.

(5)

Den 5 oktober 2007 lämnade Fødevarestyrelsen i Danmark en ansökan till kommissionen om att särskilda garantier skulle beviljas för Danmark beträffande salmonella i ägg för hela Danmark i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004. Ansökan omfattar en beskrivning av det danska kontrollprogrammet för salmonella i ägg.

(6)

Under sitt sammanträde den 18 juni 2008 tillstyrkte ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa ett arbetsdokument från kommissionen med titeln Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus (nedan kallat arbetsdokumentet).

(7)

Det danska kontrollprogrammet för salmonella i ägg betraktas som likvärdigt med dem som godkänts för Finland och Sverige och överensstämmer med arbetsdokumentet. Dessutom lämnade de danska myndigheterna den 20 maj 2011 uppgifter som visade att prevalensen av salmonella i besättningar av kycklingar och vuxna värphöns i Danmark under 2008, 2009 och 2010 också överensstämde med arbetsdokumentet.

(8)

De särskilda garantierna bör därför utvidgas till sändningar av ägg avsedda för Danmark. Vidare bör bestämmelserna i förordning (EG) nr 1688/2005 om provtagning på de besättningar som äggen har sitt ursprung i, om mikrobiologiska metoder för granskning av proverna samt om förlagan för hälsointyg vara tillämpliga på sådana sändningar.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Danmark får tillstånd att tillämpa de särskilda garantierna beträffande salmonella i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 853/2004 på sändningar av ägg, enligt definitionen i punkt 5.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004, avsedda för Danmark.

Artikel 2

1.   Provtagning på de besättningar där de ägg som avses i artikel 1 har sitt ursprung ska genomföras i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1688/2005.

2.   De prover som avses i punkt 1 ska genomgå mikrobiologisk testning med avseende på salmonella i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1688/2005.

Artikel 3

Sändningar av sådana ägg som avses i artikel 1 ska åtföljas av ett intyg som följer förlagan enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1688/2005.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 271, 15.10.2005, s. 17.


23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 428/2012

av den 22 maj 2012

om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 121 första stycket m jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Amerikas förenta stater har i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin (2) begärt att namnet på staten förtecknas i del B i bilaga XV till kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 (3) i kolumnen som anger vilka länder som kan använda beteckningen för en av de druvsorter som får förekomma i märkningen av viner i enlighet med artikel 62.4 i denna förordning. Efter att ha kontrollerat att de villkor som anges i artikel 62.1 b och 62.4 i denna förordning uppfylls, bör Amerikas förenta stater införas i kolumnen som i nämnda bilaga motsvarar beteckningen för den druvsort som omfattas av denna ansökan.

(2)

Förordning (EG) nr 607/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilaga XV till förordning (EG) nr 607/2009 ska punkt 58 ersättas med följande:

”58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italien, Australien, Amerikas förenta stater

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 87, 24.3.2006, s. 2.

(3)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.


23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 429/2012

av den 22 maj 2012

om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 vad gäller användning av ett gemensamt format för de underrättelser om oriktigheter som lämnas av tillverkare av personbilar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom en tillverkares underrättelse om oriktigheter i uppgifterna om koldioxidutsläpp enligt artikel 8.5 första stycket i förordning (EG) nr 443/2009 är ett viktigt steg i kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de specifika utsläppsmålen samt de genomsnittliga specifika utsläppen för samtliga tillverkare, bör det fastställas ett tydligt och öppet förfarande för denna underrättelse.

(2)

Det bör också föreskrivas att ett gemensamt format ska användas för underrättelsen av oriktigheter så att de uppgifter som tillverkare lämnar till kommissionen kan kontrolleras och behandlas inom rimlig tid.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 (2) ska följande punkter läggas till som punkt 3, 4 och 5:

”3.   Tillverkare som lämnar underrättelse om oriktigheter i enlighet med artikel 8.5 första stycket i förordning (EG) nr 443/2009 ska som underlag för sin underrättelse använda de preliminära uppsättningar uppgifter som kommissionen meddelat enligt artikel 8.4.

Underrättelsen ska omfatta alla uppsättningar uppgifter om fordonsregistreringar som den tillverkare som lämnar underrättelsen ansvarar för.

Respektive oriktighet ska anges som en separat post i uppsättningen uppgifter för varje version med titeln ”Tillverkarens kommentarer”, där en av följande koder ska anges:

a)

Kod A om uppgifterna har ändrats av tillverkaren.

b)

Kod B om fordonet inte kan identifieras.

c)

Kod C om fordonet inte omfattas av förordning (EG) nr 443/2009 eller inte längre tillverkas.

Vid tillämpning av tredje stycket b kan ett fordon inte identifieras om tillverkaren inte kan fastställa eller korrigera koden för den typ, variant och version eller, om tillämpligt, det typgodkännandenummer som anges i den preliminära uppsättningen uppgifter.

4.   Om en tillverkare inte har underrättat kommissionen om oriktigheter i enlighet med punkt 3, eller om underrättelsen lämnas efter det att den tremånadersperiod som fastställs i artikel 8.5 i förordning (EG) nr 443/2009 har löpt ut, ska de preliminära värden som rapporterats i enlighet med artikel 8.4 i den förordningen betraktas som slutgiltiga.

5.   Underrättelsen enligt punkt 3 ska lämnas via elektronisk databärare med outplånlig information märkt med texten ”Underrättelse om oriktighet – CO2 från bilar”, och ska sändas per post till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generalsekretariatet

1049 Bryssel

BELGIEN

En elektronisk kopia av underrättelsen ska sändas för kännedom till följande e-postadresser:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

och

CO2-monitoring@eea.europa”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 15.


23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 430/2012

av den 22 maj 2012

om inledande av anbudsförfarandet för stöd för privat lagring av olivolja

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1) särskilt artikel 43 a, d och j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1234/2007 får kommissionen vid en allvarlig störning på marknaden i vissa regioner i Europeiska unionen besluta att ge organ som erbjuder tillräckliga garantier och som är godkända av medlemsstaterna tillstånd att ingå lagringsavtal för den olivolja de saluför.

(2)

I Spanien och Grekland, som tillsammans står för mer än två tredjedelar av all olivoljeproduktion i EU, ligger det genomsnittliga olivoljepris som noterades på marknaden under den period som anges i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (2) under den nivå som anges i artikel 33 i förordning (EG) nr 1234/2007. Detta orsakar en allvarlig störning på marknaderna i de medlemsstaterna. Unionens olivoljemarknad kännetecknas av ett omfattande ömsesidigt beroende och därför riskerar den allvarliga störningen på den spanska och den grekiska marknaden att spridas till alla olivoljeproducerande medlemsstater.

(3)

I artikel 31 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs det att stöd för privat lagring kan beviljas för olivolja och att stödet bör fastställas av kommissionen i förväg eller genom ett anbudsförfarande.

(4)

I förordning (EG) nr 826/2008 fastställs gemensamma bestämmelser för tillämpningen av stödordningen för privat lagring. Enligt artikel 6 i den förordningen ska ett anbudsförfarande inledas i enlighet med tillämpningsföreskrifterna och villkoren i artikel 9 i samma förordning.

(5)

Den största totala kvantitet för vilken stöd för privat lagring kan beviljas bör ligga på en nivå som enligt marknadsanalyser bidrar till att stabilisera marknaden.

(6)

För att underlätta den administration och det kontrollarbete som följer av att avtal ingås bör det fastställas vilken kvantitet produkter varje anbud minst måste omfatta.

(7)

En säkerhet bör fastställas för att säkerställa att aktörerna fullgör sina avtalsförpliktelser och att åtgärden får önskad effekt på marknaden.

(8)

Mot bakgrund av hur marknadsläget har utvecklats under det nuvarande regleringsåret och prognoserna för nästkommande regleringsår, bör kommissionen ha möjlighet att förkorta avtalsperioden och anpassa stödnivån därefter. Detta bör stipuleras i avtalet, i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 826/2008.

(9)

Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 826/2008 ska tidsperioden för medlemsstaternas inlämnande av alla giltiga anbud till kommissionen fastställas.

(10)

För att förhindra okontrollerade prisfall, reagera snabbt på den exceptionella situationen på marknaden och säkerställa att denna åtgärd förvaltas effektivt bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Ett anbudsförfarande inleds härmed för att fastställa nivån på det stöd för privat lagring som avses i artikel 31.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 för de kategorier av olivolja som förtecknas i bilagan till den här förordningen och definieras i punkt 1 i bilaga XVI till förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   Den totala kvantitet för vilken stöd för privat lagring kan beviljas ska uppgå till 100 000 ton.

Artikel 2

Tillämpliga bestämmelser

Om inget annat anges i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 826/2008 tillämpas.

Artikel 3

Inlämnande av anbud

1.   Delperioden för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran inleds den 31 maj 2012 och löper ut den 5 juni 2012 kl. 11.00 (lokal tid Bryssel).

Delperioden för inlämnande av anbud för den andra delanbudsinfordran inleds den första vardagen efter utgången av föregående delperiod och löper ut den 19 juni 2012 kl. 11.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden ska avse en lagringsperiod om 180 dagar.

3.   Varje anbud ska omfatta minst 50 ton.

4.   Om en aktör deltar i ett anbudsförfarande för flera kategorier av olja, eller om anbudet omfattar behållare som befinner sig på olika platser, ska ett separat anbud lämnas för varje kategori och behållare.

5.   Anbud får endast lämnas in i Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Malta, Portugal och Slovenien.

Artikel 4

Säkerheter

Anbudsgivaren ska ställa en säkerhet på 50 euro per ton olivolja i anbudet.

Artikel 5

Förkortad avtalsperiod

Beroende på läget på olivoljemarknaden och den förväntade framtida utvecklingen får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 besluta att förkorta löptiden för gällande avtal och anpassa stödbeloppet därefter. Denna möjlighet ska framgå av avtalet med anbudsgivaren.

Artikel 6

Meddelanden om anbuden till kommissionen

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 826/2008 ska medlemsstaterna meddela alla giltiga anbud separat till kommissionen inom 24 timmar från utgången av varje delperiod enligt artikel 3.1 i den här förordningen.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 223, 21.8.2008, s. 3.


BILAGA

Olivoljekategorier som avses i artikel 1.1

Extra jungfruolja

Jungfruolja


23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 431/2012

av den 22 maj 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

23.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 16 maj 2012

om nödåtgärder för att förebygga introduktion och spridning inom unionen av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner)

[delgivet med nr C(2012) 3137]

(2012/270/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen, och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens bedömning av en riskanalys av skadegörare som Växtskyddsorganisation för Europa och Medelhavsområdet tagit fram orsakar Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner) skada på mottagliga växter. De påverkar särskilt knölar av Solanum tuberosum L., även sådana avsedda för utsäde, nedan kallade potatisknölar, som produceras i hela unionen. Skadegörarna är inte förtecknade i bilaga I eller bilaga II till direktiv 2000/29/EG.

(2)

Portugal har underrättat kommissionen om att Epitrix cucumeris (Harris) och Epitrix similaris (Gentner) förekommer där. Enligt en anmälan som Spanien lämnade den 8 september 2010 har de första förekomsterna av Epitrix similaris (Gentner) konstaterats i en region där. Tillgängliga uppgifter visar också att Epitrix cucumeris (Harris) och Epitrix tuberis (Gentner) förekommer i ett tredjeland som för närvarande exporterar potatisknölar till unionen.

(3)

Åtgärder bör vidtas avseende import till unionen av potatisknölar från tredjeländer där det är känt att Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) eller Epitrix tuberis (Gentner) förekommer. Åtgärder bör också vidtas avseende förflyttning av potatisknölar med ursprung i de delar av unionen där det är bekräftat att en eller flera av dessa skadegörare förekommer.

(4)

Undersökningar av förekomsten av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner) bör utföras på potatisknölar och potatisfält i alla medlemsstater, och resultaten bör anmälas. Medlemsstaterna får också undersöka andra växter.

(5)

Åtgärder bör vidtas för att medlemsstaterna ska kunna fastställa avgränsade områden om förekomst av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) eller Epitrix tuberis (Gentner) bekräftas, i syfte att utrota eller åtminstone hindra spridningen av skadegörarna och ombesörja intensiv övervakning av förekomsten av dem.

(6)

Medlemsstaterna bör vid behov anpassa sin lagstiftning till detta beslut.

(7)

Detta beslut bör gälla till och med den 30 september 2014 så att dess verkan hinner utvärderas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förbud mot Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner), nedan kallade de angivna skadegörarna, får inte importeras till eller spridas inom unionen.

Artikel 2

Import av potatisknölar till unionen

1.   Knölar av Solanum tuberosum L., även sådana avsedda för utsäde, nedan kallade potatisknölar, med ursprung (2) i tredjeländer där det är känt att en eller flera av de angivna skadegörarna förekommer, får endast importeras till unionen om de uppfyller de särskilda importkraven i avsnitt 1 punkt 1 i bilaga I.

2.   Vid import till unionen ska potatisknölar inspekteras av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1 punkt 5 i bilaga I.

Artikel 3

Förflyttning av potatisknölar inom unionen

Potatisknölar med ursprung i de avgränsade områden i unionen som upprättats i enlighet med artikel 5 får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 1 i bilaga I.

Potatisknölar som förts in till unionen i enlighet med artikel 2 från tredjeländer där det är känt att en eller flera av de angivna skadegörarna förekommer får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 3 i bilaga I.

Artikel 4

Undersökningar och anmälningar av de angivna skadegörarna

1.   Medlemsstaterna ska på sitt territorium genomföra årliga officiella undersökningar av förekomsten av de angivna skadegörarna på potatisknölar och i förekommande fall andra värdväxter, inklusive fält där potatisknölar växer.

Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år anmäla undersökningarnas resultat till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

2.   All misstänkt eller bekräftad förekomst av de angivna skadegörarna ska omedelbart anmälas till ansvariga officiella organ.

Artikel 5

Avgränsade områden och åtgärder i sådana områden

1.   Om en medlemsstat på grundval av resultaten av en undersökning enligt artikel 4.1 eller på annan grundval bekräftar förekomsten av en angiven skadegörare på en del av sitt territorium, ska medlemsstaten utan dröjsmål fastställa ett avgränsat område bestående av en angripen zon och en buffertzon, i enlighet med avsnitt 1 i bilaga II.

Den ska vidta åtgärder i enlighet med avsnitt 2 i bilaga II.

2.   Om en medlemsstat vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1 ska den omedelbart anmäla förteckningen över avgränsade områden, uppgifter om deras gränser, inklusive kartor med deras gränser angivna, och en beskrivning av de åtgärder som tillämpas i de avgränsade områdena.

Artikel 6

Efterlevnad av detta beslut

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterleva detta beslut och vid behov ändra de åtgärder som de har antagit för att skydda sig mot introduktion och spridning av de angivna skadegörarna, så att åtgärderna överensstämmer med detta beslut. De ska omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 7

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 september 2014.

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 och Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.


BILAGA I

AVSNITT 1

Särskilda krav för import till unionen

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i direktiv 2000/29/EG ska potatisknölar med ursprung i tredjeländer där det är känt att en eller flera av de angivna skadegörarna förekommer åtföljas av ett sådant sundhetscertifikat som avses i artikel 13.1 ii första stycket i direktiv 2000/29/EG (nedan kallat certifikat), som under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehåller de uppgifter som anges i punkterna 2 och 3.

2.

Certifikatet ska innehålla uppgifterna i antingen led a eller led b:

a)

Potatisknölarna har vuxit i ett område som av landets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från skadegörare.

b)

Potatisknölarna har tvättats eller borstats så att högst 0,1 % jord återstår, eller har genomgått en likvärdig behandling som särskilt utförts för att nå samma resultat och avlägsna de angivna skadegörarna i fråga och garantera att det inte finns någon risk att de angivna skadegörarna sprids.

3.

Certifikatet ska innehålla följande:

a)

Uppgift om att potatisknölarna har konstaterats vara fria från de angivna skadegörarna i fråga och från alla symtom på dem, och om att de inte innehåller mer än 0,1 % jord vid en officiell inspektion som utförts omedelbart före exporten.

b)

Uppgift om att det förpackningsmaterial som potatisknölarna importeras i är rent.

4.

När de uppgifter som avses i punkt 2 a lämnas ska det skadegörarfria områdets namn anges under rubriken ”Ursprungsort”.

5.

Potatisknölar som förs in till unionen i enlighet med punkterna 1–4 ska inspekteras på införselorten eller bestämmelseorten, som fastställts i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1), för att bekräfta att de uppfyller kraven i punkterna 1–4.

AVSNITT 2

Krav för förflyttning

1.

Potatisknölar med ursprung i avgränsade områden i unionen får endast förflyttas från sådana områden till icke avgränsade områden i unionen om de åtföljs av ett växtpass som upprättats och utfärdats i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG (2), och förutsatt att de uppfyller kraven i punkt 2.

2.

Potatisknölarna ska uppfylla alla nedanstående krav:

a)

Potatisknölarna har odlats på en registrerad produktionsplats i enlighet med kommissionens direktiv 92/90/EEG (3) eller av en registrerad producent i enlighet med kommissionens direktiv 93/50/EEG (4), eller har förflyttas från en lageranläggning eller distributionscentral som registrerats i enlighet med direktiv 93/50/EEG.

b)

Potatisknölarna har tvättats eller borstats så att högst 0,1 % jord återstår, eller har genomgått en likvärdig behandling som särskilt utförts för att nå samma resultat och avlägsna de angivna skadegörarna i fråga och garantera att det inte finns någon risk att de angivna skadegörarna sprids.

c)

Det förpackningsmaterial som potatisknölarna förflyttas i är rent.

3.

Potatisknölar som förts in till unionen i enlighet med avsnitt 1 från tredjeländer där det är känt att en eller flera av de angivna skadegörarna förekommer får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av ett sådant växtpass som avses i punkt 1.


(1)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EGT L 344, 26.11.1992, s. 38.

(4)  EGT L 205, 17.8.1993, s. 22.


BILAGA II

AVGRÄNSADE OMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 5

AVSNITT 1

Fastställande av avgränsade områden

1.

De avgränsade områdena ska bestå av

a)

en angripen zon som minst omfattar de fält där förekomsten av en angiven skadegörare har bekräftats samt fält där angripna potatisknölar har odlats, och

b)

en buffertzon med en bredd på minst 100 m utanför gränsen till det angripna området, och om en del av ett fält ligger inom den bredden ska hela fältet ingå i buffertzonen.

2.

Om flera buffertzoner överlappar varandra eller ligger geografiskt nära varandra, ska det fastställas ett avgränsat område som omfattar både de relevanta avgränsade områdena och områdena mellan dem.

3.

Vid fastställandet av den angripna zonen och buffertzonen ska medlemsstaterna, under hänsynstagande till vedertagna vetenskapliga principer, beakta följande: de angivna skadegörarnas biologi, angreppets grad av allvar, värdväxternas fördelning, belägg för att de angivna skadegörarna har etablerat sig samt de angivna skadegörarnas förmåga till naturlig spridning.

4.

Om förekomsten av en angiven skadegörare bekräftas utanför den angripna zonen ska gränsen mellan den angripna zonen och buffertzonen ses över och ändras i enlighet med detta.

5.

Om den angivna skadegöraren i fråga på grundval av undersökningar enligt artikel 4.1 inte har påträffats i ett avgränsat område på två år, ska den berörda medlemsstaten bekräfta att skadegöraren inte längre förekommer i det området och att området inte längre ska vara avgränsat. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater.

AVSNITT 2

Åtgärder i avgränsade områden enligt artikel 5.1 andra stycket

Medlemsstaternas åtgärder i avgränsade områden ska minst omfatta följande:

1.

Åtgärder för att utrota eller hindra spridningen av de angivna skadegörarna, inklusive behandling och desinficering samt vid behov förbud mot utsäde av värdväxter.

2.

Intensiv övervakning i form av ändamålsenliga inspektioner för att upptäcka förekomst av de angivna skadegörarna.

3.

Övervakning av förflyttning av potatisknölar från de avgränsade områdena.