ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.105.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 105

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
17 april 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 322/2012 av den 16 april 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 323/2012 av den 16 april 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 324/2012 av den 16 april 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 322/2012

av den 16 april 2012

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För folpet och pendimetalin har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För klopyralid och dimetomorf har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För fenpyrazamin har inga gränsvärden tidigare fastställts i bilagorna till förordning (EG) nr 396/2005 och därför har standardvärdet 0,01 mg/kg tillämpats.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande att ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet dimetomorf används på spenat och betblad lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

I fråga om klopyralid har en sådan ansökan gjorts för blomkål, broccoli, huvudkål, linfrö, kålrötter, rovor och animaliska produkter, med beaktande av användning på fodergrödor för utfodring av inhemska livsmedelsproducerande djur. I fråga om fenpyrazamin har en sådan ansökan gjorts för druvor, tomater, paprikor, auberginer och gurkväxter med ätligt skal. När det gäller folpet har en sådan ansökan gjorts för druvor för vinframställning, vitlök och tomater. När det gäller pendimetalin har en sådan ansökan gjorts för bladbildande kål, kålrabbi och örter.

(4)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna och i förekommande fall för djur. Myndigheten lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Den sände dessa yttranden vidare till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(6)

Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att i fråga om användningen av folpet på druvor för vinframställning kunde inte en potentiell risk för konsumenternas hälsa uteslutas om gränsvärdet höjdes enligt sökandens begäran. Därför bör gränsvärdet inte höjas. I fråga om användningen av klopyralid på mjölk föreslog myndigheten ett lägre gränsvärde, förutsatt att den analytiska metoden hade validerats. Eftersom det inte finns några belägg för detta bör gränsvärdet inte ändras.

(7)

I fråga om alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av exponeringen för 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnena genom konsumtion av de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna och produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(8)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(9)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):10, artikelnr 2403 [30 s.].

 

”Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2437 [24 s.].

 

”Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):10, artikelnr 2418 [40 s.].

 

”Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):10, artikelnr 2400 [31 s.].

 

”Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):9, artikelnr 2391 [40 s.].


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för folpet och pendimetalin ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Folpet

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

0,05 (2)

0110000

i)

Citrusfrukter

0,02 (2)

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

0110040

limefrukter

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

0110990

övriga

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,02 (2)

 

0120010

mandlar

 

 

0120020

paranötter

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

0120040

kastanjer

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

0120080

pekannötter

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

0120110

valnötter

 

 

0120990

övriga

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

3 (+)

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

0130030

kvitten

 

 

0130040

mispel

 (3)

 (3)

0130050

japansk mispel

 (3)

 (3)

0130990

övriga

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

0140010

aprikoser

0,02 (2)

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )

2

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

0,02 (2)

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

0,02 (2)

 

0140990

övriga

0,02 (2)

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

0151010

bordsdruvor

0,02 (2)

 

0151020

druvor för vinframställning

5

 

0152000

b)

Jordgubbar

3 (+)

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

0153010

björnbär

3 (+)

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

0,02 (2)

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

övriga

0,02 (2)

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0154010

blåbär (blåbär )

0,02 (2)

 

0154020

tranbär (lingon)

0,02 (2)

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

3 (+)

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

3 (+)

 

0154050

nypon

 (3)

 (3)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 (3)

 (3)

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 (3)

 (3)

0154990

övriga

0,02 (2)

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,02 (2)

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

0161010

dadlar

 

 

0161020

fikon

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora) )

 (3)

 (3)

0161990

övriga

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

0162040

kaktusfikon

 (3)

 (3)

0162050

stjärnäpple

 (3)

 (3)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 (3)

 (3)

0162990

övriga

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

0163010

avokado

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papaya

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 (3)

 (3)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

ananas

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

0163110

taggannona

 (3)

 (3)

0163990

övriga

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0211000

a)

Potatis

0,1

0,05 (2)

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

0212040

arrowrot

 (3)

 (3)

0212990

övriga

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0,02 (2)

 

0213010

rödbetor

 

0,05 (2)

0213020

morötter

 

0,2

0213030

rotselleri

 

0,1

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )

 

0,2

0213050

jordärtskockor

 

0,05 (2)

0213060

palsternackor

 

0,2

0213070

rotpersilja

 

0,2

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

0,05 (2)

0213100

kålrötter

 

0,05 (2)

0213110

rovor

 

0,05 (2)

0213990

övriga

 

0,05 (2)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

0,05 (2)

0220010

vitlök

0,1

 

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

0,1

 

0220030

schalottenlök

0,02 (2)

 

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

0,02 (2)

 

0220990

övriga

0,02 (2)

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

3 (+)

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

0,02 (2)

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

0,02 (2)

 

0231040

okra

0,02 (2)

 

0231990

övriga

0,02 (2)

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,02 (2)

 

0232010

slanggurkor

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

0232990

övriga

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

1

 

0233010

meloner (kiwano )

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

0233990

övriga

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,02 (2)

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,02 (2)

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

 

0241000

a)

Blommande kål

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

 

 

0241020

blomkål

 

 

0241990

övriga

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

brysselkål

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

0242990

övriga

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

0,02 (2)

0,5

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

0243990

övriga

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,05

0,3

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

0,05 (2)

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0,02 (2)

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

2

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0,02 (2)

 

0251040

kryddkrasse

0,02 (2)

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

 (3)

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0,02 (2)

 

0251070

sareptasenap

 (3)

 (3)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0,02 (2)

 

0251990

övriga

0,02 (2)

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

0,05 (2)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

10

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 (3)

 (3)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

0,02 (2)

 

0252990

övriga

0,02 (2)

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

e)

Endivesallat

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

f)

Örter

0,02 (2)

 

0256010

körvel

 

0,6

0256020

gräslök

 

0,6

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

0,6

0256040

persilja

 

2

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel )

 (3)

 (3)

0256060

rosmarin

 (3)

 (3)

0256070

timjan (mejram, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 (3)

 (3)

0256090

lagerblad

 (3)

 (3)

0256100

dragon (isop)

 (3)

 (3)

0256990

övriga (ätliga blommor )

 

0,6

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

0,2

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

2 (+)

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

2 (+)

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

0,02 (2)

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0,02 (2)

 

0260050

linser

0,02 (2)

 

0260990

övriga

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,02 (2)

 

0270010

sparris

 

0,05 (2)

0270020

kardon

 

0,05 (2)

0270030

stjälkselleri

 

0,1

0270040

fänkål

 

0,05 (2)

0270050

kronärtskockor

 

0,05 (2)

0270060

purjolök

 

0,05 (2)

0270070

rabarber

 

0,05 (2)

0270080

bambuskott

 (3)

 (3)

0270090

palmhjärtan

 (3)

 (3)

0270990

övriga

 

0,05 (2)

0280000

viii)

Svampar

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

0280990

övriga

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

 (3)

 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (2)

0,2

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

0300020

linser

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

0300040

lupin

 

 

0300990

övriga

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,02 (2)

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

0,1 (2)

0401010

linfrön

 

 

0401020

jordnötter

 

 

0401030

vallmofrön

 

 

0401040

sesamfrön

 

 

0401050

solrosfrön

 

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

0401070

sojabönor

 

 

0401080

senapsfrön

 

 

0401090

bomullsfrön

 

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

0401110

safflor

 (3)

 (3)

0401120

gurkört

 (3)

 (3)

0401130

oljedådra

 (3)

 (3)

0401140

hampa

 

 

0401150

ricin

 (3)

 (3)

0401990

övriga

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

0,05 (2)

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

 (3)

0402030

palmfrukt

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

0402990

övriga

 

0,1 (2)

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0,05 (2)

0500010

korn

2

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

0,02 (2)

 

0500030

majs

0,02 (2)

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

0,02 (2)

 

0500050

havre

0,02 (2)

 

0500060

ris

0,02 (2)

 

0500070

råg

0,02 (2)

 

0500080

sorghum

0,02 (2)

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete )

2

 

0500990

övriga

0,02 (2)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blommor

 (3)

 (3)

0631010

kamomill

 (3)

 (3)

0631020

rosellhibiskus

 (3)

 (3)

0631030

rosenblad

 (3)

 (3)

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

0631050

lind

 (3)

 (3)

0631990

övriga

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blad

 (3)

 (3)

0632010

jordgubbsblad

 (3)

 (3)

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 (3)

 (3)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

 (3)

0632990

övriga

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rötter

 (3)

 (3)

0633010

vänderot

 (3)

 (3)

0633020

ginsengrot

 (3)

 (3)

0633990

övriga

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andra örtteer

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johannesbröd

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

150

0,1 (2)

0800000

8.

KRYDDOR

 (3)

 (3)

0810000

i)

Fröer

 (3)

 (3)

0810010

anisfrö

 (3)

 (3)

0810020

svartkummin

 (3)

 (3)

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 (3)

 (3)

0810040

korianderfrö

 (3)

 (3)

0810050

spiskummin

 (3)

 (3)

0810060

dillfrö

 (3)

 (3)

0810070

fänkålsfrö

 (3)

 (3)

0810080

bockhornsklöver

 (3)

 (3)

0810090

muskotnöt

 (3)

 (3)

0810990

övriga

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

 (3)

0820010

kryddpeppar

 (3)

 (3)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

 (3)

0820030

kummin

 (3)

 (3)

0820040

kardemumma

 (3)

 (3)

0820050

enbär

 (3)

 (3)

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 (3)

 (3)

0820070

vaniljstänger

 (3)

 (3)

0820080

tamarind

 (3)

 (3)

0820990

övriga

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

0830010

kanel (kassia)

 (3)

 (3)

0830990

övriga

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

 (3)

0840010

lakritsrot

 (3)

 (3)

0840020

ingefära

 (3)

 (3)

0840030

gurkmeja

 (3)

 (3)

0840040

pepparrot

 (3)

 (3)

0840990

övriga

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppar

 (3)

 (3)

0850010

kryddnejlika

 (3)

 (3)

0850020

kapris

 (3)

 (3)

0850990

övriga

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

 (3)

0860010

saffran

 (3)

 (3)

0860990

övriga

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frömantlar

 (3)

 (3)

0870010

muskotblomma

 (3)

 (3)

0870990

övriga

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 (3)

 (3)

0900020

sockerrör

 (3)

 (3)

0900030

cikoriarötter

 (3)

 (3)

0900990

övriga

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

0,05  (2)

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

1011010

kött

 

 

1011020

fett utan kött

 

 

1011030

lever

 

 

1011040

njure

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1011990

övriga

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

1012010

kött

 

 

1012020

fett

 

 

1012030

lever

 

 

1012040

njure

 

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1012990

övriga

 

 

1013000

c)

Får

 

 

1013010

kött

 

 

1013020

fett

 

 

1013030

lever

 

 

1013040

njure

 

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1013990

övriga

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

1014010

kött

 

 

1014020

fett

 

 

1014030

lever

 

 

1014040

njure

 

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1014990

övriga

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

 (3)

1015010

kött

 (3)

 (3)

1015020

fett

 (3)

 (3)

1015030

lever

 (3)

 (3)

1015040

njure

 (3)

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

1015990

övriga

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

 

1016010

kött

 

 

1016020

fett

 

 

1016030

lever

 

 

1016040

njure

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1016990

övriga

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 (3)

 (3)

1017010

kött

 (3)

 (3)

1017020

fett

 (3)

 (3)

1017030

lever

 (3)

 (3)

1017040

njure

 (3)

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

1017990

övriga

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

 

1020010

nötkreatur

 

 

1020020

får

 

 

1020030

getter

 

 

1020040

hästar

 

 

1020990

övriga

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

 

1030010

kycklingar

 

 

1030020

ankor

 (3)

 (3)

1030030

gäss

 (3)

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

 (3)

1030990

övriga

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

 (3)

(F)= Fettlösligt

Folpet

(+)

Summan av kaptan och folpet.

0130000

iii)

Kärnfrukter

0152000

b)

Jordgubbar

0153010

björnbär

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Kolumnerna för klopyralid och dimetomorf ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Klopyralid

Dimetomorf

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,5

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

0,05 (5)

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

0,8

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

0,05 (5)

0110040

limefrukter

 

0,05 (5)

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

0,05 (5)

0110990

övriga

 

0,05 (5)

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,5

0,05 (5)

0120010

mandlar

 

 

0120020

paranötter

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

0120040

kastanjer

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

0120080

pekannötter

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

0120110

valnötter

 

 

0120990

övriga

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,5

0,05 (5)

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

0130030

kvitten

 

 

0130040

mispel

 

 

0130050

japansk mispel

 

 

0130990

övriga

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,5

0,05 (5)

0140010

aprikoser

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

 

 

0140990

övriga

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,5

3

0151010

bordsdruvor

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,5

0,7

0153000

c)

Rubusfrukter

0,5

0,05 (5)

0153010

björnbär

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

övriga

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,05 (5)

0154010

blåbär (blåbär )

0,5

 

0154020

tranbär (lingon)

4

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

0,5

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

0,5

 

0154050

nypon

0,5

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

0,5

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

0,5

 

0154990

övriga

0,5

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,5

0,05 (5)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

0161010

dadlar

 

 

0161020

fikon

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

0161060

persimon

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora) )

 

 

0161990

övriga

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 

 

0162990

övriga

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

0163010

avokado

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papaya

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

 

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

ananas

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

 

0163100

durian

 

 

0163110

taggannona

 

 

0163990

övriga

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0211000

a)

Potatis

0,5

0,5

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

1

0,05 (5)

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

0212040

arrowrot

 

 

0212990

övriga

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

rödbetor

1

0,05 (5)

0213020

morötter

0,5

0,05 (5)

0213030

rotselleri

0,5

0,05 (5)

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )

0,5

0,05 (5)

0213050

jordärtskockor

0,5

0,05 (5)

0213060

palsternackor

0,5

0,05 (5)

0213070

rotpersilja

0,5

0,05 (5)

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

0,5

0,05 (5)

0213100

kålrötter

1,5

0,05 (5)

0213110

rovor

1,5

0,05 (5)

0213990

övriga

0,5

0,05 (5)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,5

 

0220010

vitlök

 

0,15

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

0,15

0220030

schalottenlök

 

0,15

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

0,3

0220990

övriga

 

0,1

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,5

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

 

1

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

0,5

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

 

0,3

0231040

okra

 

0,05 (5)

0231990

övriga

 

0,05 (5)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

1

0232010

slanggurkor

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

0232990

övriga

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

meloner (kiwano )

 

1

0233020

pumpor (vintersquash)

 

0,05 (5)

0233030

vattenmeloner

 

0,05 (5)

0233990

övriga

 

0,05 (5)

0234000

d)

Sockermajs

 

0,05 (5)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0,05 (5)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

0,05 (5)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

1,5

 

0241020

blomkål

3

 

0241990

övriga

0,5

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

brysselkål

0,5

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

3

 

0242990

övriga

0,5

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )

1

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

1

 

0243990

övriga

0,5

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,5

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,5

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

10

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

10

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

1

0251040

kryddkrasse

 

10

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

10

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

10

0251070

sareptasenap

 

10

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

10

0251990

övriga

 

1

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

1

1

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

0,5

1

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

1

1

0252990

övriga

0,5

0,05 (5)

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

0,5

10

0254000

d)

Vattenkrasse

0,5

10

0255000

e)

Endivesallat

0,5

10

0256000

f)

Örter

3

10

0256010

körvel

 

 

0256020

gräslök

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

 

0256040

persilja

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel )

 

 

0256060

rosmarin

 

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 

 

0256090

lagerblad

 

 

0256100

dragon (isop)

 

 

0256990

övriga (ätliga blommor )

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,5

 

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

0,05 (5)

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

0,05 (5)

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

0,05 (5)

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

0,1

0260050

linser

 

0,05 (5)

0260990

övriga

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,5

 

0270010

sparris

 

0,05 (5)

0270020

kardon

 

0,05 (5)

0270030

stjälkselleri

 

0,05 (5)

0270040

fänkål

 

0,05 (5)

0270050

kronärtskockor

 

2

0270060

purjolök

 

1,5

0270070

rabarber

 

0,05 (5)

0270080

bambuskott

 

0,05 (5)

0270090

palmhjärtan

 

0,05 (5)

0270990

övriga

 

0,05 (5)

0280000

viii)

Svampar

0,5

0,05 (5)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

0280990

övriga

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,5

0,05 (5)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

0300020

linser

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

0300040

lupin

 

 

0300990

övriga

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0,05 (5)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

linfrön

20

 

0401020

jordnötter

0,5

 

0401030

vallmofrön

0,5

 

0401040

sesamfrön

0,5

 

0401050

solrosfrön

0,5

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

0,5

 

0401070

sojabönor

0,5

 

0401080

senapsfrön

0,5

 

0401090

bomullsfrön

0,5

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0,5

 

0401110

safflor

0,5

 

0401120

gurkört

0,5

 

0401130

oljedådra

0,5

 

0401140

hampa

0,5

 

0401150

ricin

0,5

 

0401990

övriga

0,5

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

0,5

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

 

0402030

palmfrukt

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

övriga

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0,05 (5)

0500010

korn

2

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

2

 

0500030

majs

2

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

2

 

0500050

havre

2

 

0500060

ris

2

 

0500070

råg

5

 

0500080

sorghum

2

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete )

2

 

0500990

övriga

2

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

 

0,05 (5)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

0,5

 

0620000

ii)

Kaffebönor

0,5

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

5

 

0631000

a)

Blommor

 

 

0631010

kamomill

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

0631030

rosenblad

 

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

 

0631050

lind

 

 

0631990

övriga

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

0632990

övriga

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

0633010

vänderot

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

0633990

övriga

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

0,5

 

0650000

v)

Johannesbröd

0,5

 

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

5

50

0800000

8.

KRYDDOR

0,5

0,05 (5)

0810000

i)

Fröer

 

 

0810010

anisfrö

 

 

0810020

svartkummin

 

 

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

0810050

spiskummin

 

 

0810060

dillfrö

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

0810990

övriga

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

 

 

0820010

kryddpeppar

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

0820030

kummin

 

 

0820040

kardemumma

 

 

0820050

enbär

 

 

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

0820080

tamarind

 

 

0820990

övriga

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

0830010

kanel (kassia)

 

 

0830990

övriga

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

0840010

lakritsrot

 

 

0840020

ingefära

 

 

0840030

gurkmeja

 

 

0840040

pepparrot

 

 

0840990

övriga

 

 

0850000

v)

Knoppar

 

 

0850010

kryddnejlika

 

 

0850020

kapris

 

 

0850990

övriga

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

 

 

0860010

saffran

 

 

0860990

övriga

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

 

 

0870010

muskotblomma

 

 

0870990

övriga

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 

0,05 (5)

0900010

sockerbetor (roten)

1

 

0900020

sockerrör

0,05 (5)

 

0900030

cikoriarötter

0,05 (5)

 

0900990

övriga

0,05 (5)

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

0,05 (5)

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

1011000

a)

Svin

0,05 (5)

 

1011010

kött

 

 

1011020

fett utan kött

 

 

1011030

lever

 

 

1011040

njure

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1011990

övriga

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

1012010

kött

0,08

 

1012020

fett

0,05 (5)

 

1012030

lever

0,06

 

1012040

njure

0,4

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

0,05 (5)

 

1012990

övriga

0,05 (5)

 

1013000

c)

Får

 

 

1013010

kött

0,08

 

1013020

fett

0,05 (5)

 

1013030

lever

0,06

 

1013040

njure

0,4

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

0,05 (5)

 

1013990

övriga

0,05 (5)

 

1014000

d)

Getter

 

 

1014010

kött

0,08

 

1014020

fett

0,05 (5)

 

1014030

lever

0,06

 

1014040

njure

0,4

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

0,05 (5)

 

1014990

övriga

0,05 (5)

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

0,05 (5)

 

1015010

kött

 

 

1015020

fett

 

 

1015030

lever

 

 

1015040

njure

 

 

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1015990

övriga

 

 

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

0,05 (5)

 

1016010

kött

 

 

1016020

fett

 

 

1016030

lever

 

 

1016040

njure

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1016990

övriga

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

0,05 (5)

 

1017010

kött

 

 

1017020

fett

 

 

1017030

lever

 

 

1017040

njure

 

 

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1017990

övriga

 

 

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

0,05 (5)

 

1020010

nötkreatur

 

 

1020020

får

 

 

1020030

getter

 

 

1020040

hästar

 

 

1020990

övriga

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

0,05 (5)

 

1030010

kycklingar

 

 

1030020

ankor

 

 

1030030

gäss

 

 

1030040

vaktlar

 

 

1030990

övriga

 

 

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

0,05 (5)

 

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

0,05 (5)

 

1060000

vi)

Sniglar

0,05 (5)

 

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

0,05 (5)

 

ii)

Följande kolumn för fenpyrazamin ska läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (6)

Fenpyrazamin

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,01  (7)

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

0110040

limefrukter

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

0110990

övriga

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,01  (7)

0120010

mandlar

 

0120020

paranötter

 

0120030

cashewnötter

 

0120040

kastanjer

 

0120050

kokosnötter

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

0120070

macadamianötter

 

0120080

pekannötter

 

0120090

pinjenötter

 

0120100

pistaschmandlar

 

0120110

valnötter

 

0120990

övriga

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,01  (7)

0130010

äpplen (vildapel)

 

0130020