ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.101.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
11 april 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 305/2012 av den 10 april 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 306/2012 av den 10 april 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

3

 

 

BESLUT

 

 

2012/186/EU

 

*

Kommissionens delegerade beslut av den 3 februari 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss ( 1 )

5

 

 

2012/187/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 april 2012 om ändring av beslut 2001/861/EG vad gäller novaluron [delgivet med nr C(2012) 2164]  ( 1 )

15

 

 

2012/188/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 april 2012 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar [delgivet med nr C(2012) 2166]

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 305/2012

av den 10 april 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

135,3

MA

63,1

TR

102,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

157,9

ZZ

191,5

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

111,6

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

52,7

IL

73,2

MA

47,3

TN

59,9

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,9

0805 50 10

MX

39,8

TR

42,9

ZZ

41,4

0808 10 80

AR

83,6

BR

84,9

CL

93,1

CN

95,1

MK

31,8

US

170,3

ZA

76,1

ZZ

90,7

0808 30 90

AR

104,3

CL

121,8

CN

89,0

US

107,0

UY

67,7

ZA

113,7

ZZ

100,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


11.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 306/2012

av den 10 april 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 280/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 91, 29.3.2012, s. 25.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 11 april 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

11.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT

av den 3 februari 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss

(Text av betydelse för EES)

(2012/186/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG av den 6 maj 2009 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (1), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Vid framställningen av europeisk statistik bör det råda balans mellan användarnas behov och bördan för uppgiftslämnarna.

(2)

En teknisk analys har utförts på unionsnivå av de data som samlas in enligt unionslagstiftningen om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss och om strategin för informationsspridning, med syftet att föreslå tekniska lösningar för att så långt som möjligt förenkla de olika åtgärder som behövs för framställningen av statistik, men samtidigt hålla slutresultatet i linje med användarnas aktuella och framtida behov.

(3)

Som en följd av denna analys bör variabeln ”färdriktning” i den befintliga kvartalsstatistiken över fartygstrafik vid de största europeiska hamnarna förenklas och den rättsliga statusen (obligatoriskt eller frivilligt) för motsvarande uppgifter under F1 och F2 klargöras.

(4)

Dessutom bör ett harmoniserat regelverk införas för frivillig insamling av statistik över ro-ro-containrar. Klassificeringen av lasttyp bör också kompletteras.

(5)

Nomenklaturen för havskustområden bör anpassas till den tekniska utvecklingen.

(6)

Direktiv 2009/42/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, IV och VIII till direktiv 2009/42/EG ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det första referensåret för tillämpningen av detta beslut ska vara 2012 och omfatta 2012 års data.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 141, 6.6.2009, s. 29.


BILAGA

BILAGA I

VARIABLER OCH DEFINITIONER

1.   Statistiska variabler

a)   Uppgifter om gods och passagerare:

godsets bruttovikt i ton,

lasttyp enligt klassificeringen i bilaga II,

beskrivning av godset enligt klassificeringen i bilaga III,

rapporterande hamn,

färdriktning, huruvida det är fråga om införsel eller utförsel,

motpart för införsel av gods: lastningshamn (dvs. den hamn där lasten tagits ombord på det fartyg som infört den till den rapporterande hamnen) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av de enskilda hamnar som anges i hamnlistan och, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med användning av de havskustområden som anges i bilaga IV,

motpart för utförsel av gods: lossningshamn (dvs. den hamn där lasten lossas från det fartyg som fört den ut ur den rapporterande hamnen) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av de enskilda hamnar som anges i hamnlistan och, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med användning av de havskustområden som anges i bilaga IV,

antal passagerare som påbörjar eller avslutar en resa samt antal kryssningspassagerare på utflykt,

motpart för ankommande passagerare: ombordstigningshamn (dvs. den hamn där passageraren gick ombord på det fartyg med vilket hon/han ankom till den rapporterande hamnen) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av de enskilda hamnar som anges i hamnlistan och, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med användning av de havskustområden som anges i bilaga IV,

motpart för avresande passagerare: landstigningshamn (dvs. den hamn där passageraren landstiger från det fartyg som fört honom/henne ut ur den rapporterande hamnen) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av de enskilda hamnar som anges i hamnlistan och, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med användning av de havskustområden som anges i bilaga IV.

För gods som transporteras i containrar eller ro-ro-enheter ska dessutom följande särskilda uppgifter anges:

totalt antal containrar (med eller utan last),

antal containrar utan last,

totalt antal rörliga (ro-ro-)enheter med eller utan last,

antal rörliga (ro-ro-)enheter utan last.

b)   Fartygsupppgifter

antal fartyg,

fartygens dödvikt eller bruttodräktighet,

land eller territorium där fartyget är registrerat, enligt den nomenklatur som anges i bilaga V,

fartygstyp, enligt klassificeringen i bilaga VI,

fartygens storlek enligt klassificeringen i bilaga VII.

2.   Definitioner

a)   fraktcontainer: transportutrustningsenhet som är

1.av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning,2.utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportsätt utan mellanliggande omlastning,3.utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överföring från ett transportsätt till ett annat,4.utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas,5.minst 20 fot lång.

b)   ro-ro-enhet: utrustning på hjul som är avsedd för transport av gods, såsom lastbil, släpfordon eller påhängsvagn, som kan köras eller dras ombord på ett fartyg. Släpfordon som tillhör hamnarna eller fartygen omfattas av denna definition. Nomenklaturerna ska följa Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (ECE) rekommendation nr 21 ”Codes for types of cargo, packages and packaging materials” (Koder för lasttyp, emballage och förpackningsmaterial).

c)   containerlast: containrar med eller utan last som lyfts på eller av det fartyg som transporterar dem till sjöss.

d)   ro-ro-last: gods, i container eller inte, som är lastat på ro-ro-enheter och ro-ro-enheter som rullas på eller av de fartyg som transporterar dem till sjöss.

e)   godsets bruttovikt: vikt av transporterat gods, inklusive emballage men exklusive containrars och ro-ro-enheters egenvikt.

f)   dödvikt (DWT): skillnaden uttryckt i ton mellan å ena sidan ett fartygs deplacement vid nedlastning till sommarfribord i vatten med en densitet på 1,025 och å andra sidan vikten av det tomma fartyget, dvs. fartygets deplacement, uttryckt i ton, utan last, bränsle, smörjolja, vattenbarlast, färskvatten och dricksvatten i tankar, proviant samt utan passagerare, besättning och deras tillhörigheter.

g)   bruttodräktighet: ett fartygs yttre mått fastställda enligt bestämmelserna i 1969 års internationella konvention om skeppsmätning.

h)   kryssningspassagerare: en passagerare som gör en sjöresa på ett kryssningsfartyg. Passagerare på utflykt omfattas inte.

i)   kryssningsfartyg: ett passagerarfartyg avsett att ge passagerarna en allsidig turistupplevelse. Alla passagerare ska ha hytter. Fritids- och underhållningsarrangemang ombord ingår. Fartyg som upprätthåller färjeförbindelser ingår inte, även om vissa av passagerarna förhåller sig till tjänsten som till en kryssning. Transportfartyg som kan ta ett litet antal passagerare med egna hytter ingår inte heller. Fartyg som enbart är avsedda för dagsutflykter ingår inte heller.

j)   passagerarutflykt: en utflykt till en turistattraktion i närheten av en hamn som kryssningspassageraren gör med bibehållen hytt ombord.

k)   ro-ro-containerlast: containrar med eller utan last som lastas på ro-ro-enheter, vilka sedan rullas på och av det fartyg som transporterar dem till sjöss.

l)   släp för sjötransport som transporteras av fartyg: ett släp avsett att transportera gods (även containrar) mellan två hamnar på ett ro-ro-fartyg. Det är i första hand konstruerat för att användas antingen ombord på ett ro-ro-fartyg eller på landområden som är under hamnmyndighetens kontroll.

m)   ro-ro-fartyg: fartyg för transport av ro-ro-enheter.

BILAGA II

Klassificering av lasttyp

Kategori (1)

Enställig

kod

Tvåställig

kod

Beskrivning

Tonnage

Antal enheter

Flytande bulk

1

1X

Flytande bulk (ej fraktenhet)

X

 

11

Flytande gas

X

 

12

Råolja

X

 

13

Oljeprodukter

X

 

19

Övrig flytande bulk

X

 

Torr bulk

2

2X

Torr bulk (ej fraktenhet)

X

 

21

Malm

X

 

22

Kol

X

 

23

Jordbruksprodukter (t.ex. spannmål, soja, tapioka)

X

 

29

Övrig torr bulk

X

 

Containrar

3

3X

Stora containrar

X (2)

X

31

Fraktenheter på 20 fot

X (2)

X

32

Fraktenheter på 40 fot

X (2)

X

33

Fraktenheter på > 20 fot och < 40 fot

X (2)

X

34

Fraktenheter på > 40 fot

X (2)

X

Roll-on/roll-off

med egen framdrivningskraft

5

5X

Självgående enheter

X

X

51

Lastfordon för godstransport med eller utan släpfordon

X (2)

X

52

Personbilar och motorcyklar med eller utan släp och husvagnar

 

X (3)

53

Passagerarbussar

 

X (3)

54

Fordon för handel (inkl. motorfordon på import/export)

X

X (3)

56

Levande djur

X

X (3)

59

Övriga rörliga enheter med egen framdrivningskraft

X

X

Roll-on/roll-off

utan egen framdrivningskraft

6

6X

Rörliga enheter utan egen framdrivningskraft

X

X

61

Släp- och påhängsvagnar för godstransport på landsväg utan dragfordon

X (2)

X

62

Husvagnar samt övriga landsvägs-, jordbruks- och industrifordon utan dragfordon

X

X (3)

64

Järnvägsvagnar för godstransport

X (2)

X

65

Släp för sjötransport av gods som transporteras av fartyg

X (2)

X

66

Pråmar för godstransport som transporteras av fartyg

X (2)

X

69

Övriga rörliga enheter utan egen framdrivningskraft

X

X

Övrig last

(inkl. små containrar)

9

9X

Annan tidigare inte specificerad last

X

 

91

Skogsprodukter

X

 

92

Järn- och stålprodukter

X

 

99

Övrig last

X

 


Tillägg till klassificeringen av lasttyp för ro-ro-containrar

Kategori (1)

Enställig

kod

Tvåställig

kod

Beskrivning

Tonnage

Antal enheter

Stora ro-ro-containrar

R

RX

Stora ro-ro-containrar

 

X

R1

Fraktenheter på 20 fot

 

X

R2

Fraktenheter på 40 fot

 

X

R3

Fraktenheter på > 20 fot och < 40 fot

 

X

R4

Fraktenheter på > 40 fot

 

X

BILAGA IV

HAVSKUSTOMRÅDEN

Den nomenklatur som ska användas är den gällande geonomenklaturen (nomenklatur för länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan) (4) för det år som uppgifterna rör.

Koden är fyrställig och omfattar följande: Tvåställig alfabetisk ISO-standardkod för varje land i ovannämnda nomenklatur följd av två nollor (t.ex. koden GR00 för Grekland), utom för de länder som är indelade i flera havskustområden, vilka får en fjärde siffra som ska vara större än noll (1–7), enligt följande:

Kod

Havskustområden

FR01

Frankrike: Atlanten och Nordsjön

FR02

Frankrike: Medelhavet

FR03

Franska utomeuropeiska departement: Franska Guyana

FR04

Franska utomeuropeiska departement: Martinique och Guadeloupe

FR05

Franska utomeuropeiska departement: Réunion

DE01

Tyskland: Nordsjön

DE02

Tyskland: Östersjön

DE03

Tyskland: Inre vattenvägar

GB01

Förenade kungariket

GB02

Isle of Man

GB03

Kanalöarna

ES01

Spanien: (Nord-)Atlanten

ES02

Spanien: Medelhavet och (Syd-)Atlanten, inklusive Balearerna och Kanarieöarna

SE01

Sverige: Östersjön

SE02

Sverige: Nordsjön

TR01

Turkiet: Svarta havet

TR02

Turkiet: Medelhavet

RU01

Ryssland: Svarta havet

RU03

Ryssland: Asien

RU04

Ryssland: Barents hav och Vita havet

RU05

Ryssland: Östersjön, endast Finska viken

RU06

Ryssland: Östersjön, undantaget Finska viken

RU07

Ryssland: Europeiska inre vattenvägar, inklusive Kaspiska havet

MA01

Marocko: Medelhavet

MA02

Marocko: Västafrika

EG01

Egypten: Medelhavet

EG02

Egypten: Röda havet

IL01

Israel: Medelhavet

IL02

Israel: Röda havet

SA01

Saudiarabien: Röda havet

SA02

Saudiarabien: Persiska viken

US01

Förenta staterna: (Nord-)Atlanten

US02

Förenta staterna: (Syd-)Atlanten

US03

Förenta staterna: Mexikanska golfen

US04

Förenta staterna: (Södra) Stilla havet

US05

Förenta staterna: (Norra) Stilla havet

US06

Förenta staterna: Stora sjöarna

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlanten

CA02

Kanada: Stora sjöarna och övre Saint Lawrencefloden

CA03

Kanada: Västkusten

CO01

Colombia: Nordkusten

CO02

Colombia: Västkusten

MX01

Mexiko: Atlanten

MX02

Mexiko: Stilla havet

Med tilläggskoderna

ZZ01

Offshoreanläggningar ej nämnda någon annanstans

ZZ02

Aggregat och ej nämnda någon annanstans

BILAGA VIII

DE STATISTISKA UPPGIFTERNAS STRUKTUR

I denna bilaga anges periodiciteten för sjötransportsstatistik som krävs av gemenskapen. I varje uppsättning fastställs en korsklassificering i ett begränsat antal dimensioner på olika nomenklaturnivåer, aggregerade över alla övriga dimensioner, för vilken statistik av god kvalitet krävs.

ÖVERSIKTLIG OCH DETALJERAD STATISTIK

De uppgifter som ska lämnas för utvalda hamnar för gods och passagerare är A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 och F2.

De uppgifter som ska lämnas för utvalda hamnar för gods men inte för passagerare är A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 och F2.

De uppgifter som ska lämnas för utvalda hamnar för passagerare men inte för gods är A3, D1, F1 och F2.

De uppgifter som ska lämnas för de hamnar som inte valts ut (för gods eller för passagerare) är A3.

UPPGIFTERNAS RÄTTSLIGA STATUS

Uppgifterna under A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 och F2 är obligatoriska.

Uppgifterna under C2 och F1 är frivilliga.

Uppgifter under Al: Sjötransporter vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp och motpart

Periodicitet för överföringen av uppgifter: kvartalsvis


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

A1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Enställig alfanumerisk

Lasttyp, bilaga II

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton.


Uppgifter under A2: Sjötransporter med last som inte är lastad i lastenheter vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp och motpart

Periodicitet för överföringen av uppgifter: kvartalsvis


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

A2

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Tvåställig alfanumerisk

Lasttyp (ej lastad i lastenheter), bilaga II (underkategorier 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 och 99)

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton.


Uppgifter under A3: Uppgifter som krävs både för utvalda hamnar och för hamnar där detaljerad statistik inte krävs (se artikel 4.3)

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

A3

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(0)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Alla hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton.

Antal passagerare (exklusive kryssningspassagerare).

Antal kryssningspassagerare som påbörjar och avslutar en kryssning.

Antal kryssningspassagerare på utflykt: Färdriktning: Endast införsel (1) – (valfritt).


Uppgifter under B1: Sjötransporter vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp, gods och motpart

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

B1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(0)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Enställig alfanumerisk

Lasttyp, bilaga II

Gods

Tvåställig alfanumerisk

Godsnomenklatur, bilaga III

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton.


Uppgifter under C1: Sjötransporter med last i lastenheter vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp, motpart och lastningsstatus

Periodicitet för överföringen av uppgifter: kvartalsvis


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

C1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Tvåställig alfanumerisk

Lasttyp (endast containrar och ro-ro), bilaga II (underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 och 69)

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton (lasttyp: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65 och 69).

Antal enheter (lasttyp: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 och 69).

Antal enheter utan last (lasttyp: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 och 69).


Uppgifter under C2: Sjötransporter med ro-ro-containrar vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp, motpart och lastningsstatus

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

C2

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(0)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn (valfritt)

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde (valfritt)

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Tvåställig alfanumerisk

Lasttyp (endast ro-ro-containrar), bilaga II (underkategorier RX, R1, R2, R3, R4)

Uppgifter:

Antal enheter (lasttyp: underkategorier RX, R1, R2, R3, R4).

Antal enheter utan last (lasttyp: underkategorier RX, R1, R2, R3, R4) – (valfritt).


Uppgifter under D1: Passagerartransporter vid de största europeiska hamnarna per hamn, motpart och fartygets registreringsland

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

D1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Ankommande, avresande (1, 2)

Ombordstigningshamn/landstigningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Fartygets registreringsland (valfritt)

Fyrställig alfanumerisk

Fartygets registreringsland, bilaga V

Uppgifter:

Antal passagerare exklusive kryssningspassagerare som påbörjar eller avslutar en kryssning och kryssningspassagerare på utflykt.


Uppgifter under E1: Sjötransporter vid de största europeiska hamnarna per hamn, lasttyp, motpart och fartygets registreringsland

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

E1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(0)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Införsel, utförsel (1, 2)

Lastnings-/lossningshamn

Femställig alfanumerisk

EES-hamnar i hamnlistan

Havskustområde

Fyrställig alfanumerisk

Havskustområden, bilaga IV

Lasttyp

Enställig alfanumerisk

Lasttyp, bilaga II

Fartygets registreringsland

Fyrställig alfanumerisk

Fartygets registreringsland, bilaga V

Uppgifter:

Godsets bruttovikt i ton.


Uppgifter under F1: Fartygstrafik vid de största europeiska hamnarna per hamn, typ och storlek för fartyg som lastar eller lossar gods, tar ombord eller släpper av passagerare (inklusive kryssningspassagerare på utflykt)

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

F1

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Endast införsel (1)

Fartygstyp

Tvåställig alfanumerisk

Fartygstyp, bilaga VI

Fartygsstorlek i DWT

Tvåställig alfanumerisk

Dödviktsklass, bilaga VII

Uppgifter:

Antal fartyg.

Fartygens dödvikt i ton.


Uppgifter under F2: Fartygstrafik vid de största europeiska hamnarna per hamn, typ och storlek för fartyg som lastar eller lossar gods, tar ombord eller släpper av passagerare (inklusive kryssningspassagerare på utflykt)

Periodicitet för överföringen av uppgifter: årligen


 

Variabler

Kod

Nomenklatur

Dimensioner

Datauppsättning

Tvåställig alfanumerisk

F2

Referensår

Fyrställig alfanumerisk

(t.ex. 1997)

Referenskvartal

Enställig alfanumerisk

(1, 2, 3, 4)

Rapporterande hamn

Femställig alfanumerisk

Valda EES-hamnar i hamnlistan

Färdriktning

Enställig alfanumerisk

Endast införsel (1)

Fartygstyp

Tvåställig alfanumerisk

Fartygstyp, bilaga VI

Fartygsstorlek i GT

Tvåställig alfanumerisk

Bruttodräktighetsklass, bilaga VII

Uppgifter:

Antal fartyg.

Fartygens bruttodräktighet i ton.


(1)  Dessa kategorier är förenliga med UNECE: s rekommendation nr 21.

(2)  Den registrerade mängden utgörs av godsets bruttovikt inklusive emballage, men exklusive egenvikten för containrar och ro-ro-enheter.

(3)  Endast totalt antal enheter.

(4)  Den gällande versionen fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 av den 13 december 2006 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).


11.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 april 2012

om ändring av beslut 2001/861/EG vad gäller novaluron

[delgivet med nr C(2012) 2164]

(Text av betydelse för EES)

(2012/187/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (2), särskilt artikel 80.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 ska direktiv 91/414/EEG fortsätta att tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 91/414/EEG före den 14 juni 2011.

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Förenade kungariket den 29 mars 2001 en ansökan från Makhteshim Agan Ltd om införande av det verksamma ämnet novaluron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Genom kommissionens beslut 2001/861/EG (3) bekräftades det efter en första genomgång att dokumentationen ansågs vara ”fullständig”, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(4)

Medlemsstaterna gavs därmed möjlighet att bevilja tillfälliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller novaluron för en inledande period på tre år i enlighet med artikel 8.1 i direktiv 91/414/EEG. Den inledande perioden på tre år kan börja löpa när som helst, så snart en ansökan har bedömts.

(5)

I enlighet med i artikel 11.6 tredje stycket andra meningen i kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 av den 25 februari 2011 om genomförandebestämmelser för rådets direktiv 91/414/EEG rörande förfarandet för bedömning av verksamma ämnen som inte salufördes två år efter datum för anmälan av det direktivet (4) bad Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 16 juni 2011 den rapporterande medlemsstaten att kräva att sökanden skulle lämna in kompletterande uppgifter.

(6)

Genom en skrivelse av den 29 februari 2012 underrättade sökanden Förenade kungariket, myndigheten och kommissionen om att den inte längre har för avsikt att stödja utvärderingen eller lämna ytterligare uppgifter. Genom samma skrivelse drog sökanden tillbaka sin ansökan. Eftersom de kompletterande uppgifter som myndigheten begärt inte lämnats in kan dokumentationen inte längre anses vara fullständig.

(7)

Beslut 2001/861/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De gällande tillfälliga godkännandena bör därför återkallas, och inga nya godkännanden bör beviljas.

(9)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG för växtskyddsmedel som innehåller novaluron bör löpa ut senast ett år efter det att respektive godkännande återkallades.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2001/861/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska se till att

a)

godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller novaluron återkallas senast den 3 oktober 2012,

b)

inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller novaluron beviljas eller förnyas från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 3

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast tolv månader efter det att respektive godkännande återkallades.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  EGT L 321, 6.12.2001, s. 34.

(4)  EUT L 53, 26.2.2011, s. 51.


BILAGA

”BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn,

CIPAC-identifikationsnummer

Anmälare

Ansökningsdatum

Rapporterande medlemsstat

1

Laminarin

CIPAC-nr 671

Laboratoires Goëmar SA, Frankrike

29 mars 2001

Belgien”


11.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 april 2012

om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

[delgivet med nr C(2012) 2166]

(2012/188/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 6.2 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I avsnitt I.3, bilaga II avsnitt II.3 och bilaga III avsnitt III.3 till direktiv 2008/68/EG innehåller förteckningar över nationella undantag, som gör det möjligt att beakta specifika nationella omständigheter. Dessa förteckningar bör uppdateras så att de omfattar nya nationella undantag.

(2)

Av tydlighetsskäl är det lämpligt att ersätta de avsnitten helt och hållet.

(3)

Direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som inrättats genom direktiv 2008/68/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som anges i bilagan till det här beslutet bemyndigas att tillämpa de undantag som anges i bilagan för transport av farligt gods på deras territorier.

Dessa undantag ska tillämpas utan åtskillnad.

Artikel 2

Bilaga I avsnitt I.3, bilaga II avsnitt II.3 och bilaga III avsnitt III.3 till direktiv 2008/68/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2012.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.


BILAGA

Bilagorna I, II och III till direktiv 2008/68/EG ska ändras på följande sätt:

1)

Avsnitt I.3 i bilaga I ska ersättas med följande:

”I.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= väg

a/bi/bii= artikel 6.2 a/bi/bii

MS= medlemsstat

nn= löpnummer

På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG

BE Belgien

RO-a-BE-1

Typ: Klass 1 – Små mängder.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6

Innehållet i bilagan till direktivet: Genom 1.1.3.6 begränsas mängden av de explosiva ämnen för gruvdrift som kan transporteras i ett normalt fordon till 20 kg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för innehavare av magasin som är avlägset belägna från leverantörer att transportera högst 25 kg dynamit eller kraftiga explosiva ämnen och 300 sprängkapslar i normala motorfordon, och endast enligt bestämmelser som ska fastställas av byrån för explosiva ämnen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-BE-2

Typ: Transport av ej rengjorda, tömda containrar som har innehållit produkter av olika klasser.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6

Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivelse på godsdeklarationen av ”ej rengjorda, tömda förpackningar som har innehållit produkter av olika klasser”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Dérogation 6-97.

Kommentarer: Undantaget har registrerats av Europeiska kommissionen som nr 21 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-BE-3

Typ: Antagande av RO-a-UK-4.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-BE-4

Typ: Undantag från samtliga ADR-krav på nationell transport av maximalt 1 000 använda joniska rökdetektorer från privata hushåll till behandlingsanläggningen i Belgien via de insamlingsställen som ingår i planerna för selektiv insamling av rökdetektorer.

Hänvisning till ADR: samtliga krav

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG:

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om rökdetektorn är av godkänd typ omfattas privat användning av joniska rökdetektorer inte av regelverket ur radiologisk synpunkt. Transporten av sådana rökdetektorer till slutanvändaren är också undantagna från ADR-kraven. (Se 2.2.7.1.2 d.)

Direktiv 2002/96/EG (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) innehåller krav på selektiv insamling av rökdetektorer för behandling av kretskorten och, i fråga om joniska rökdetektorer, för att avlägsna radioaktiva ämnen. För att göra den selektiva insamlingen möjlig har det utarbetats en plan för att uppmuntra privata hushåll att ta sina använda rökdetektorer till ett insamlingsställe. Från detta insamlingsställe kan detektorerna därefter transporteras till en behandlingsanläggning, vilket ibland sker via ett andra insamlingsställe eller en tillfällig lagringsplats.

Vid insamlingsställena kommer det att finnas metallbehållare med en maximikapacitet på 1 000 rökdetektorer. Från insamlingsställena kan en sådan behållare med rökdetektorer därefter transporteras tillsammans med annat avfall till en tillfällig lagringsplats eller till behandlingsanläggningen. Behållaren ska vara märkt med ordet ”rökdetektor”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Planen för selektiv insamling av rökdetektorer utgör en del av villkoren för bortskaffande av godkända instrument i enlighet med artikel 3.1.d.2 i det kungliga dekretet av den 20 juli 2001: Allmänna regler för strålningsskydd.

Kommentarer: Det här undantaget är nödvändigt för att möjliggöra selektiv insamling av använda joniska rökdetektorer.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

DE Tyskland

RO-a-DE-1

Typ: Samemballering och samlastning av bildelar med klassificeringen 1.4G tillsammans med visst farligt gods (n4).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10 och 7.5.2.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering och samlastning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: UN 0431 och UN 0503 får lastas tillsammans med visst farligt gods (produkter som avser biltillverkning) i vissa mängder, som anges i undantaget. Värdet 1 000 (jämför med 1.1.3.6.4) får inte överskridas.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Kommentarer: Undantaget krävs för snabb leverans av säkerhetsdetaljer till bilar i takt med den lokala efterfrågan. På grund av det stora utbudet av dessa produkter är det ovanligt att de lagerhålls i de lokala bilverkstäderna.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-DE-2

Typ: Undantag från kravet att medföra en godsdeklaration och ett avsändarintygande avseende vissa mängder av farligt gods enligt definitionen i 1.1.3.6 (n1).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1 och 5.4.1.1.6.

Innehållet i bilagan till direktivet: Godsdeklarationens innehåll.

Den nationella lagstiftningens innehåll: För alla klasser utom klass 7 krävs ingen godsdeklaration, förutsatt att mängden transporterat gods inte överskrider de mängder som anges i 1.1.3.6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kommentarer: De uppgifter som ges i märkningen och på etiketterna på förpackningar betraktas som tillräckliga för nationella transporter, eftersom en godsdeklaration inte alltid är lämplig när det rör sig om lokal distribution.

Undantaget har registrerats av Europeiska kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-DE-3

Typ: Transport av mätstandarder och bränslepumpar (tömda, ej rengjorda).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bestämmelser avseende UN-nummer 1202, 1203 och 1223.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förpackning, märkning, dokument, transport- och hanteringsinstruktioner samt instruktioner för fordonsbesättningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivande av gällande föreskrifter och kompletterande bestämmelser om tillämpning av undantaget upp till 1 000 liter: jämförbara med tömda, ej rengjorda förpackningar och över 1 000 liter: överensstämmelse med vissa förordningar för tankar, transport av endast tömda och ej rengjorda behållare.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Kommentarer: Förteckningarna nr 7, 38 och 38a.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-DE-5

Typ: Tillstånd för samemballering.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1; tillstånd för samemballering av föremål i klass 1.4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (UN-nummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

DK Danmark

RO-a-DK-1

Typ: Vägtransport av förpackningar eller artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods som samlats in från hushåll och laboratorier i syfte att bortskaffas.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 och 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Principer för klassificering, särskilda bestämmelser, bestämmelser om emballering, bestämmelser om märkning och etikettering, bestämmelser om godsdeklaration och om utbildning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Innerförpackningar eller artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods som samlats in från hushåll eller laboratorier får packas tillsammans i ytterförpackningar. Innehållet i varje enskild innerförpackning eller ytterförpackning får inte överstiga de föreskrivna högsta tillåtna mängderna eller volymerna. Undantag från bestämmelserna om klassificering, förpackning, märkning och etikettering samt dokumentation och utbildning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och vissa företag i syfte att bortskaffas är det inte möjligt att göra en korrekt klassificering och tillämpa samtliga ADR-bestämmelser. Avfallet är i regel förpackat i förpackningar som sålts i detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-DK-2

Typ: Vägtransport av förpackningar innehållande explosiva ämnen och förpackningar av sprängkapslar på samma fordon.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Reglerna i ADR måste följas när farligt gods transporteras på väg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Kommentarer: Det finns ett praktiskt behov av att kunna förpacka explosiva ämnen tillsammans med sprängkapslar på samma fordon när dessa varor transporteras från lagringsplatsen till arbetsplatsen och tillbaka.

När den danska lagstiftningen om transport av farligt gods har ändrats kommer de danska myndigheterna att tillåta sådan transport på följande villkor:

1.

Transporten får högst innehålla 25 kg explosiva ämnen i grupp D.

2.

Högst 200 sprängkapslar i grupp B får transporteras.

3.

Sprängkapslar och explosiva ämnen måste förpackas separat i UN-godkända förpackningar i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2000/61/EG om ändring av direktiv 94/55/EG.

4.

Avståndet mellan förpackningar som innehåller sprängkapslar och förpackningar som innehåller explosiva ämnen måste minst vara 1 meter. Detta avstånd måste även bibehållas vid plötslig inbromsning. Förpackningar som innehåller explosiva ämnen och förpackningar som innehåller sprängkapslar måste placeras så att de snabbt kan avlägsnas från fordonet.

5.

Alla övriga bestämmelser om vägtransport av farligt gods måste iakttas.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

FI Finland

RO-a-FI-1

Typ: Transport av farligt gods i vissa mängder i bussar och små mängder radioaktivt material för sjukvårds- och forskningsändamål.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1, 5.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om förpackning, dokumentation.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Det är tillåtet att transportera farligt gods i vissa mängder i enlighet med 1.1.3.6 med en högsta nettomassa på 200 kg i bussar utan krav på godsdeklaration och utan att samtliga förpackningskrav är uppfyllda. Vid transport av högst 50 kg lågaktivt radioaktivt material för sjukvårds- och forskningsändamål behöver fordonet inte märkas och utrustas i enlighet med ADR.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-FI-2

Typ: Beskrivning av tömda tankar i godsdeklarationen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6.

Innehållet i bilagan till direktivet: Särskilda bestämmelser för tömda, ej rengjorda förpackningar, fordon, containrar, tankar, batterifordon och gasbehållare bestående av flera element (”MEGC”).

Den nationella lagstiftningens innehåll: När det rör sig om tömda, ej rengjorda tankfordon som transporterat två eller flera ämnen med UN-numren 1202, 1203 och 1223, kan beskrivningen i godsdeklarationerna kompletteras med orden ”senaste last” tillsammans med namnet på den produkt som har den lägsta flampunkten. ”Tömt tankfordon, 3, senaste last: UN 1203, bensin, II”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-FI-3

Typ: Etikettering och märkning av transportenheten för explosiva ämnen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.2.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för orangefärgad skyltning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transportenheter som transporterar (normalt sett i skåpbilar) små mängder explosiva ämnen (högst 1 000 kg [netto]) till stenbrott och arbetsplatser kan märkas fram och bak med storetikett nr 1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

FR Frankrike

RO-a-FR-2

Typ: Transport av avfall från sjukvårdverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från ADR-bestämmelserna för transport av avfall från sjukvårdverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-FR-5

Typ: Transport av farligt gods i kollektivtrafikfordon (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transport av passagerare och farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods förutom det i klass 7 som får medföras som handbagage i kollektivtrafikfordon: Endast de bestämmelser om förpackning, märkning och etikettering av paket som fastställs i 4.1, 5.2 och 3.4 gäller.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Kommentarer: I handbagage får endast medföras farligt gods för personligt eller eget yrkesmässigt bruk. Bärbara gasbehållare i den mängd som krävs för en resa tillåts för patienter med andningsproblem.

Sista giltighetsdag: 29 februari 2016.

RO-a-FR-6

Typ: Transport av små mängder av farligt gods för egen räkning (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av en godsdeklaration.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport för egen räkning av små mängder av farligt gods förutom det i klass 7, som inte överskrider de gränsvärden som fastställs i 1.1.3.6, omfattas inte av det krav på innehav av en godsdeklaration som fastställs i 5.4.1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Sista giltighetsdag: 29 februari 2016.

IE Irland

RO-a-IE-1

Typ: Undantag från kravet på godsdeklaration i punkt 5.4.0 i ADR för transport av bekämpningsmedel i ADR-klass 3, som tagits upp under 2.2.3.3 som FT2-bekämpningsmedel (flampunkt < 23 °C) och ADR-klass 6.1, som tagits upp under 2.2.61.3 som T6-bekämpningsmedel, vätskor (flampunkt minst 23 °C), om den mängd farligt gods som transporteras inte överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6 i ADR.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av en godsdeklaration.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Godsdeklaration krävs inte för transport av bekämpningsmedel i ADR-klasserna 3 och 6.1 om den mängd farligt gods som transporteras inte överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6 i ADR.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Kommentarer: Onödiga, betungande krav för lokala transporter och leveranser av sådana bekämpningsmedel.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-IE-2

Typ: Undantag från kraven i några av ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid transport av små mängder (under gränserna i 1.1.3.6) utgångna pyrotekniska artiklar med klassificeringskoderna 1.3G, 1.4G och 1.4S i ADR-klass 1, som är försedda med ämnesidentifieringsnummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 eller UN 0453, till närmaste militäranläggning för bortskaffande.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bortskaffande av utgångna pyrotekniska artiklar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid transport av utgångna pyrotekniska artiklar som är försedda med respektive UN-nummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 eller UN 0453 till närmaste militäranläggning är inte tillämpliga om ADR:s allmänna förpackningsbestämmelser är uppfyllda och godsdeklarationen innehåller kompletterande information. Detta gäller endast lokala transporter, till närmaste militäranläggning, av små mängder av dessa utgångna pyrotekniska artiklar för säkert bortskaffande.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(10) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Kommentarer: Transporter av små mängder av utgångna nödraketer till militäranläggningar för säkert bortskaffande, som utförs av fritidsbåtägare och företag för båttillbehör, har skapat problem, framför allt i fråga om förpackningskraven. Undantaget gäller små mängder (mindre än de som anges i 1.1.3.6) vid lokala transporter.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-IE-3

Typ: Undantag från kraven i 6.7 och 6.8 för vägtransport av praktiskt taget tömda, ej rengjorda lagertankar (för stationär lagring) som ska rengöras, repareras, testas eller skrotas.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.7 och 6.8.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av bulkcontainrar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i kapitel 6.7 och 6.8 i ADR för vägtransport av praktiskt taget tomma ej rengjorda lagertankar (för stationär lagring) som ska rengöras, repareras, testas eller skrotas, på villkor att a) rören som var kopplade till tanken är borttagna så mycket det är praktiskt möjligt, b) en lämplig tryckavlastningsventil, som ska vara inkopplad under transporten, är monterad på tanken och c) samtliga öppningar i tanken (se b), samt de rör som varit kopplade till öppningarna, har förseglats så långt det är möjligt för att förhindra att farliga ämnen läcker ut.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Tankarna används för lagring av ämnen på fasta platser och inte för godstransport. Vid transport till andra platser för rengöring eller reparation innehåller de mycket små mängder farligt gods.

Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-IE-4

Typ: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om transport av gaskärl för utskänkningsställen (för drycker) när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas för).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3, 5.4, 7 och bilaga B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Märkning av fordonet, den dokumentation som ska medföras samt bestämmelserna för transportutrustning och transporter.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om gaskärl som används vid utskänkning av drycker när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas för).

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Huvudverksamheten utgörs av distribution av förpackade dryckesvaror, som inte ingår i ADR, samt små mängder av små kärl som innehåller samma typ av gaser.

Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-IE-5

Typ: Undantag för nationella transporter inom Irland från konstruktions- och testkraven för behållare, samt bestämmelserna om användning av dem, i 6.2 och 4.1 i ADR för kärl och tryckfat för gaser i klass 2, som ingått i en multimodal transport, inklusive till havs, och där följande krav är uppfyllda: i) kärlen och tryckfaten har tillverkats, provats och använts i enlighet med IMDG-koden, ii) kärlen och tryckfaten återfylls inte i Irland utan returneras praktiskt taget tömda till ursprungslandet för den multimodala transporten och iii) kärlen och tryckfaten distribueras lokalt i små mängder.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.4.2, 4.1 och 6.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om multimodala transporter, även till havs, användning av kärl och tryckfat för gaser i ADR-klass 2, samt konstruktion och provning av dessa kärl och tryckfat för gaser i ADR-klass 2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna i 4.1 och 6.2 gäller inte kärl och tryckfat för gaser i klass 2 under följande förutsättningar: i) kärlen och tryckfaten har tillverkats och provats i enlighet med IMDG-koden, ii) kärlen och tryckfaten används i enlighet med IMDG-koden, iii) kärlen och tryckfaten transporterades till avsändaren med multimodal transport, inklusive till havs, iv) transporten av kärlen och tryckfaten till slutanvändaren består av en enskild transport, som genomförts på en dag, från mottagaren av den multimodala transporten (som det hänvisas till i led iii ovan), v) kärlen och tryckfaten återfylls inte inom landet och returneras praktiskt taget tömda till ursprungslandet för den multimodala transporten (som det hänvisas till i led iii ovan) och vi) kärlen och tryckfaten distribueras lokalt inom landet i små mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Gaserna i dessa kärl och tryckfat har sådana egenskaper, vilka specificerats av slutanvändarna, att det är nödvändigt att importera dem från områden som inte omfattas av ADR. Efter användning ska dessa praktiskt taget tömda kärl och tryckfat returneras till ursprungslandet för återfyllning med särskilt specificerade gaser. De får inte återfyllas i Irland eller inom ADR-området. Även om de inte uppfyller ADR-kraven uppfyller de IMDG-koden och är godkända för den. Den multimodala transporten, som påbörjas utanför ADR-området, förväntas avslutas vid importörens lokaler, varifrån distribution av kärlen och tryckfaten ska ske i små mängder till slutanvändaren i Irland. Sådan transport inom Irland förväntas omfattas av artikeln 6.9 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

LT Litauen

RO-a-LT-1

Typ: Antagande av RO-a-UK-6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Regeringsresolution nr 337 om vägtransport av farligt gods i Litauen, antagen den 23 mars 2000).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

UK Förenade kungariket

RO-a-UK-1

Typ: Transport av vissa produkter innehållande relativt ofarliga radioaktiva ämnen, som klockor, armbandsur, rökdetektorer och kompassrosor (E1).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: De flesta bestämmelserna i ADR.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller begränsade mängder radioaktiva ämnen undantas helt från de nationella bestämmelserna. (En självlysande anordning som är avsedd att bäras på kroppen; högst 500 rökdetektorer för privat bruk med en aktivitet på högst 40 kBq per fordon eller järnvägsvagn eller högst fem lysanordningar med gasformig tritium med en aktivitet per anordning på högst 10 GBq per fordon eller järnvägsvagn.)

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande ändringar av Internationella atomenergiorganets (IAEA) föreskrifter har införlivats med ADR.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-2

Typ: Undantag från kravet att medföra en godsdeklaration för vissa mängder av farligt gods (annat än klass 7) enligt definitionen i 1.1.3.6 (E2).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6.2 och 1.1.3.6.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag från vissa krav för vissa mängder per transportenhet.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Det krävs ingen godsdeklaration för begränsade mängder förutsatt att dessa inte utgör en del av en större last.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Kommentarer: Detta undantag avser nationella transporter, eftersom en godsdeklaration inte alltid är lämplig när det rör sig om lokal distribution.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-3

Typ: Undantag från kravet på brandsläckningsutrustning för fordon som transporterar lågradioaktivt material (E4).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.1.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att fordon medför brandsläckningsutrustning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om avskaffande av kravet på att medföra brandsläckningsutrustning vid transport av enbart sådana förpackningar som omfattas av undantag (UN 2908, 2909, 2910 och 2911).

Begränsade krav för transport av endast ett litet antal förpackningar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Kommentarer: Det är i praktiken ofta ovidkommande huruvida brandsläckningsutrustning medförs eller inte vid transport av UN 2908, 2909, 2910 och 2911, som ofta kan transporteras i små fordon.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-4

Typ: Distribution av gods i innerförpackningar till återförsäljare och användare (med undantag av sådant gods som tillhör klasserna 1, 4.2, 6.2 och 7) från lokala distributionsmagasin till återförsäljare eller användare och från återförsäljare till slutanvändare (N1).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förpackningarna måste inte bära ett RID/ADR- eller UN-märke eller vara märkta på något annat sätt om de innehåller gods som ingår i förteckning 3.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Kommentarer: Det är olämpligt att tillämpa bestämmelserna i ADR när det gäller de sista transportsträckorna från ett distributionsmagasin till en återförsäljare eller användare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare. Detta undantag syftar till att tillåta transport av innerkärl för gods utan ytterförpackningar på den sista delsträckan av den lokala distributionsresan, om det är ämnat för detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-5

Typ: Bestämmelser om att tillåta olika högsta totalmängder per transportenhet för gods av klass 1 i transportkategorierna 1 och 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6.3 och 1.1.3.6.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag avseende transporterade mängder per transportenhet.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, regulation 13 and Schedule 5; regulation 14 and Schedule 4.

Kommentarer: Bestämmelser om att tillåta olika högsta totalmängder per transportenhet för gods av klass 1, närmare bestämt 50 för kategori 1 och 500 för kategori 2. Vid beräkning av samlastning används multiplikationsfaktorn 20 för transportkategori 1 och multiplikationsfaktorn 2 för transportkategori 2.

Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-6

Typ: Ökad maximal nettomassa för explosiva föremål som tillåts i EX/II-fordon (N13).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.5.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsning av de mängder explosiva ämnen och föremål som får transporteras.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Begränsning av de mängder explosiva ämnen och föremål som får transporteras.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, regulation 13, Schedule 3.

Kommentarer: Enligt Förenade kungarikets bestämmelser tillåts en maximal nettomassa på 5 000 kg i fordon av typ II när det gäller samhanteringsgrupperna 1.1C, 1.1D, 1.1E och 1.1J.

Många föremål i klasserna 1.1C, 1,1D, 1.1E och 1.1J som transporteras inom EU är stora eller skrymmande och längre än 2,5 m. Det rör sig främst om explosiva föremål för militär användning. Konstruktionsbegränsningarna för EX/III-fordon (som måste vara täckta fordon) gör det mycket svårt att lasta och lossa sådana föremål. Vissa föremål skulle kräva specialutrustning för lastning och lossning vid transportens båda ändpunkter. Sådan utrustning finns sällan i praktiken. Endast ett fåtal EX/III-fordon används i Förenade kungariket och det skulle vara extremt betungande för industrin att kräva att fler specialiserade EX/III-fordon byggs för transport av denna typ av explosiva föremål och ämnen.

I Förenade kungariket transporteras militära explosiva föremål och ämnen oftast av privata företag, som inte kan utnyttja undantaget för militärfordon i ramdirektivet. För att lösa detta problem har Förenade kungariket alltid tillåtit transport av upp till 5 000 kg av explosiva ämnen och föremål på EX/II-fordon. Den gällande gränsen räcker inte alltid till eftersom ett föremål kan innehålla mer än 1 000 kg explosiva ämnen.

Efter 1950 har endast två tillbud inträffat (båda på 1950-talet) med sprängämnen med en vikt på mer än 5 000 kg. Det ena tillbudet utlöstes av ett brinnande däck och det andra av att fordonets kapell antändes av ett hett avgassystem. Bränderna hade även kunnat uppstå med en mindre last. Inga personer skadades eller omkom vid dessa tillbud.

Erfarenheten visar att det är osannolikt att explosiva föremål som förpackas på ett korrekt sätt exploderar vid stötar, exempelvis vid fordonskollisioner. Belägg från militära rapporter och från provning av missilers anslag visar att den anslagshastighet som krävs är högre än den som uppkommer vid ett fallprov från 12 meter för att patroner ska explodera.

Gällande säkerhetsnormer påverkas inte.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-7

Typ: Undantag från övervakningskravet för små mängder av vissa typer av gods i klass 1 (N12).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.4 och 8.5 S1(6).

Innehållet i bilagan till direktivet: Övervakningskrav avseende fordon som transporterar vissa mängder farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om säkra uppställningsplatser och övervakningsanordningar, enligt vilka det inte krävs att vissa laster av klass 1 alltid ska övervakas i enlighet med 8.5 S1(6) i ADR.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, regulation 24.

Kommentarer: Övervakningskraven enligt ADR är inte alltid genomförbara på nationell nivå.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-8

Typ: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, regulation 18.

Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och tillåts endast förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva ämnena kommer i kontakt med, eller på annat sätt äventyrar eller blir utsatta för fara från, sådant gods.

Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är:

1.

Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 får transporteras i samma fordon som farligt gods som klassificerats med UN-nummer 1942. Mängden av UN 1942 som får transporteras ska begränsas genom att det betraktas som ett explosivt ämne enligt 1.1D.

2.

Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 får transporteras i samma fordon som farligt gods (med undantag av brandfarliga gaser, smittfarliga ämnen och giftiga ämnen) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3, eller en kombination av dessa, förutsatt att den totala vikten eller volymen av farligt gods i transportkategori 2 inte överstiger 500 kg eller liter och att den sammanlagda nettovikten för sådana explosiva ämnen inte överstiger 500 kg.

3.

Explosiva ämnen enligt 1.4G får transporteras med brandfarliga vätskor och gaser i transportkategori 2 eller ej brandfarliga, ej giftiga gaser i transportkategori 3, eller en kombination av dessa i samma fordon, förutsatt att den totala vikten eller volymen för farligt gods inte överstiger 200 kg eller liter och den sammanlagda nettovikten för explosiva ämnen inte överstiger 20 kg.

4.

Explosiva föremål som klassificerats med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får transporteras med explosiva föremål i samhanteringsgrupp D, E eller F av vilka de utgör beståndsdelar. Den totala mängden av explosiva ämnen med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får inte överstiga 20 kg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-9

Typ: Alternativ till orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i små fordon.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i små fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen tillåter undantag som godkänts enligt detta förfarande. Det begärda undantaget avser följande:

Fordonen ska antingen

a)

märkas enligt gällande bestämmelser i punkt 5.3.2 i ADR, eller

b)

märkas med skyltar som uppfyller kraven i nationell lagstiftning när det gäller fordon som transporterar högst tio förpackningar med icke klyvbart eller undantaget klyvbart material och summan av dessa förpackningars transportindex inte överskrider 3.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-a-UK-10

Typ: Transport av avfall från sjukvårdverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: alla bestämmelser

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i avsnitt I.1 i bilaga I för transport av avfall från sjukvårdverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Detta undantag är avsett att införas under The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2017.

På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG

BE Belgien

RO-bi-BE-3

Typ: Förarutbildning.

Lokala transporter av UN 1202, 1203 och 1223 i förpackningar och tankar (i Belgien inom en radie av 75 km från företagets säte).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet:

Uppbyggnad av utbildningen:

1.

Utbildning avseende förpackningar.

2.

Utbildning avseende tankar.

3.

Särskild utbildning avseende Cl 1.

4.

Särskild utbildning avseende Cl 7.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Definitioner, intyg, utfärdanden, dubbletter, giltighet och förlängning, anordnande av kurser och prov, undantag, påföljder och slutbestämmelser.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Specificeras i kommande bestämmelser.

Kommentarer: Förslaget omfattar en inledande kurs som följs av ett prov som begränsas till transporter av UN 1202, 1203 och 1223 i förpackningar och tankar inom en radie av 75 km från företagets säte. Utbildningens längd måste uppfylla ADR-bestämmelserna. Efter fem år måste föraren delta i en repetitionskurs och med godkänt resultat genomgå ett prov. I intyget ska följande anges: ”Nationell transport av UN 1202, 1203, och 1223 i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG”.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-4

Typ: Transport i tankar av farligt gods avsett för destruktion genom förbränning.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Genom ett undantag från tabellen i 3.2 tillåts användning av en tankcontainer med tankkoden L4BH i stället för L4DH för transport av vattenreaktiv vätska, giftig, III, inte närmare specificerad, på vissa villkor.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Dérogation 01 – 2002.

Kommentarer: Denna bestämmelse får endast användas för transport av farligt avfall på en kort sträcka.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-5

Typ: Transport av avfall till avfallsanläggningar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.2, 5.4, 6.1 (tidigare bestämmelse A5, 2X14, 2X12).

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, märkning och förpackningskrav.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I stället för att avfallet klassificeras enligt ADR kan det delas in i olika grupper (brandfarliga lösningsmedel, färger, syror, batterier, etc.) för att undvika farliga reaktioner inom en grupp. Kraven för förpackningarnas konstruktion är mindre stränga.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Kommentarer: Denna bestämmelse kan tillämpas vid transport av små avfallsmängder till avfallsanläggningar.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-6

Typ: Antagande av RO-bi-SE-5.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-7

Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-8

Typ: Antagande av RO-bi-UK-2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-BE-9

Typ: Antagande av RO-bi-SE-3.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: –

Sista giltighetsdag: 15 januari 2018.

RO-bi-BE-10

Typ: Transporter i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmänna vägar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantagen gäller dokumentationen, etiketteringen och märkningen av förpackningar samt förarintyget.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route

Kommentarer: I följande förteckning anges undantagets nummer i den nationella lagstiftningen, det avstånd som tillåts och det farliga godset.

1.

Undantag 2-89: Transporten korsar allmän väg (kemikalier i förpackningar)

2.

Undantag 4-97: En sträcka på 2 km (tackjärn vid förhöjda temperaturer)

3.

Undantag 2-2001: En sträcka på 300 m (klasserna 3, 6.1 och 8)

4.

Undantag 6-2004: En sträcka på högst 5 km (kemikalier i förpackningar)

5.

Undantag 12-2004: En sträcka på 800 m (UN 3082)

6.

Undantag 16-2004: En sträcka på högst 55 km (begränsade mängder)

7.

Undantag 7-2005: Transporten korsar allmän väg (UN 1202)

8.

Undantag 9-2005: En sträcka på 1 200 m (UN 3077)

9.

Undantag 1-2006: En sträcka på 600 m (kemikalier i förpackningar)

10.

Undantag 13-2007: En sträcka på 8 km (kemikalier i förpackningar)

11.

Undantag 7-2008: En sträcka på högst 1,5 km (tömda, ej rengjorda tankar och tankar för klass 9)

12.

Undantag 8-2008: En sträcka på 800 m (UN 2735 och UN 3082)

13.

Undantag 2-2009: En sträcka på 350 m (kemikalier i förpackningar)

14.

Undantag 3-2009: En sträcka på högst 4,5 km (kemikalier i förpackningar)

15.

Undantag 5-2009: En sträcka på högst 4,5 km (kemikalier i förpackningar)

16.

Undantag 9-2009: En sträcka på högst 20 km (klass 2 i förpackningar)

17.

Undantag 16-2009: En sträcka på 200 m (IBC)

Sista giltighetsdag: 15 januari 2018.

DE Tyskland

RO-bi-DE-1

Typ: Utelämnande av vissa uppgifter i godsdeklarationen (n2).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Godsdeklarationens innehåll.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Avser alla klasser utom klasserna 1 (utom 1.4S), 5.2 och 7:

I godsdeklarationen krävs inga uppgifter om följande:

a)

Mottagaren när det gäller lokal distribution (utom för kompletta laster och transporter på vissa rutter).

b)

Antal förpackningar och typ av förpackningar, om 1.1.3.6 inte tillämpas och om fordonet uppfyller alla bestämmelser i bilagorna A och B.

c)

Godsdeklarationen för den senaste lasten är tillräcklig för tömda, ej rengjorda tankar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kommentarer: Det skulle inte vara praktiskt möjligt att tillämpa alla bestämmelser i den berörda typen av transport.

Undantaget har registrerats av Europeiska kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-DE-2

Typ: Transporter av klass 9 PCB-kontaminerat material i bulk.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bulktransporter.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för bulktransporter i fordon med växelflak eller containrar som förseglats för att inte släppa in vätskor eller damm.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Kommentarer: Undantag 11 begränsat t.o.m. den 31 december 2004. Från och med 2005 gäller samma bestämmelser i ADR och RID.

Se även det multilaterala avtalet M137.

Förteckning nr 4*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-DE-3

Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier etc.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kommentarer: Förteckning nr 6*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-DE-4

Typ: Antagande av RO-bi-BE-1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: –

Sista giltighetsdag: 1 januari 2017.

RO-bi-DE-5

Typ: Lokala transporter av UN 3343 (nitroglycerinblandning, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte specificeras på annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin) i tankcontainrar, som undantag från delavsnitt 4.3.2.1.1 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Regler för användning av tankcontainrar

De nationella bestämmelsernas innehåll: lokal transport av nitroglycerin (UN 3343) i tankcontainrar på korta sträckor, förutsatt att följande villkor uppfylls:

1.   Krav avseende tankcontainrar

1.1

Endast tankcontainrar särskilt avsedda för detta ändamål får användas, och ska i alla övriga avseenden uppfylla kraven för konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och provning, märkning och drift i kapitel 6.8 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

1.2

Tankcontainerns stängningsmekanism måste vara utrustad med tryckavlastningssystem som ger efter om det inre trycket stiger till 300 kPa (3 bar) över normaltryck och därvid frigör en öppning som är riktad uppåt och har en tryckavlastningsyta på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Öppningen får inte återförsluta sig efter det att den aktiverats. Som säkerhetsinstallation kan ett eller flera säkerhetselement med samma aktiveringsbeteende och motsvarande tryckavlastningsyta användas. Säkerhetsinstallationens konstruktionstyp måste ha genomgått typprovning och typgodkännande hos den berörda myndigheten.

2.   Märkning

Varje tankcontainer ska märkas på båda sidor med varningsmärke i enlighet med mall 3 i delavsnitt 5.2.2.2.2 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

3.   Driftsvillkor

3.1

Det ska säkerställas att nitroglycerinet vid transport är jämnt fördelat i flegmatiseringsmediet och att ingen separering kan äga rum.

3.2

Vid lastning och avlastning är det förbjudet för personer att vistas i eller på fordon, utom för att driva lastnings- och avlastningsutrustningen.

3.3

Vid avlastningsplatsen ska tankcontainrarna tömmas helt. Om de inte kan tömmas helt ska de förslutas tätt efter avlastning fram till dess att de fylls igen.

Ursprunglig hänvisning till nationella rättsliga bestämmelser: Undantag Nordrhein-Westfalen.

Anmärkningar: Detta avser lokala vägtransporter i tankcontainrar på korta avstånd som del av en industriprocess mellan två fasta produktionsanläggningar. För att tillverka en läkemedelsprodukt levererar produktionsanläggning A som del i en regelenlig transport en hartslösning i 600 liters tankcontainrar, brandfarlig (UN 1866), förpackningsgrupp II, till produktionsanläggning B. Här tillförs en nitroglycerinlösning, och blandning sker, för att få fram en limblandning innehållande nitroglycerin, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte specificeras på annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin (UN 3343) för vidareanvändning. Återtransporten av denna beredning till produktionsanläggning A sker också i ovannämnda tankcontainrar, som särskilt kontrollerats och godkänts av den behöriga myndigheten för denna specifika transport, och som är försedda med tankkod L10DN.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2017.

RO-bi-DE-6

Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

DK Danmark

RO-bi-DK-1

Typ: UN 1202, 1203, 1223 och klass 2 – ingen godsdeklaration.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på godsdeklaration.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av mineraloljeprodukter i klass 3, UN 1202, 1203 och 1223 och gaser i klass 2 i samband med distribution (av gods till två eller flera mottagare och insamling av returnerat gods i liknande situationer) krävs ingen godsdeklaration, förutsatt att de skriftliga anvisningarna, förutom de upplysningar som krävs enligt ADR, innehåller upplysningar om UN-nr, namn och klass.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Kommentarer: Skälet till att det finns ett nationellt undantag enligt ovan är utvecklingen av elektronisk utrustning, vilket gör det möjligt för exempelvis oljebolag, som använder elektronisk utrustning, att kontinuerligt överföra information om kunderna till fordonen. Eftersom denna information inte finns tillgänglig i början av transporten och därför kommer att överföras under transporten, är det inte möjligt att före transporten sammanställa en godsdeklaration. Denna typ av transport begränsas till vissa områden.

Danmark har redan beviljats undantag för en liknande bestämmelse inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-DK-2

Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-DK-3

Typ: Antagande av RO-bi-UK-1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

EL Grekland

RO-bi-EL-1

Typ: Undantag från säkerhetsbestämmelserna för fasta tankar (tankfordon), som registrerats före den 31 december 2001, vid lokala transporter eller transport av små mängder av vissa kategorier av farligt gods.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och provning samt märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankbehållare samt tank- växelflak med tankvägg av metall, och batterifordon och gasbehållare bestående av flera element (MEGC).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Övergångsbestämmelser: Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankbehållare som för första gången registrerades i Grekland mellan den 1 januari 1985 och den 31 december 2001 kan fortsätta att användas fram till och med den 31 december 2010. Denna övergångsbestämmelse avser fordon avsedda för transport av följande typer av farligt gods (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Sådan transport omfattar små mängder eller utgörs av lokal transport med fordon som registrerats inom referensperioden ovan. Övergångsbestämmelsen kommer att gälla för tankfordon som anpassats i enlighet med följande:

1.

Punkterna i ADR för inspektion och provning: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Minsta tjocklek på tankväggen ska vara 3 mm för tankar som rymmer upp till 3 500 liter och minst 4 mm gjutstål för tankar som rymmer upp till 6 000 liter, oberoende av skiljeväggarnas tjocklek.

3.

Om tanken är gjord av aluminium eller annan metall ska den uppfylla alla krav avseende tjocklek och andra tekniska specifikationer som härleds från tekniska ritningar som godkänts av lokala myndigheter i det land där fordonen tidigare varit registrerade. Om tekniska ritningar saknas ska tankarna uppfylla kraven i 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Tankarna ska uppfylla kraven i punkterna 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), punkt 6.8.2.2 med delpunkterna 6.8.2.2.1 och 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Detta innebär att tankfordon under 4 ton som används för lokal transport av enbart gasol (UN 1202), som registrerats för första gången före den 31 december 2002 och vars hölje är tunnare än 3 mm endast får användas om de anpassas i enlighet med punkt 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav avseende konstruktion, utrustning, inspektioner och provning av fasta tankar [tankfordon], avmonterbara tankar som befinner sig i cirkulation, för vissa kategorier av farligt gods).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-EL-2

Typ: Undantag från konstruktionsbestämmelserna för grundfordon, beträffande fordon avsedda för lokal transport av farligt gods som registrerats för första gången före den 31 december 2001.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Villkor för konstruktion av basfordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantaget avser fordon avsedda för lokal transport av farligt gods (kategorierna UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 och 3257), som registrerats för första gången före den 31 december 2001.

Fordonen ska överensstämma med kraven i 9 (9.2.1 till 9.2.6) i bilaga B till direktiv 94/55/EG, med följande avvikelser:

 

Överensstämmelse med kraven i 9.2.3.2 krävs endast om fordonet är utrustat med fabriksmonterade ABS-bromsar och ska förses med tillsatsbromsanordningar enligt definitionen i 9.2.3.3.1, som dock inte behöver överensstämma med 9.2.3.3.2 och 9.2.3.3.3.

 

Färdskrivarens elförsörjning ska förses med en säkerhetsspärr som kopplas direkt till batteriet (marginalnummer 220 514) och den elektriska utrustningen för lyftmekanismen för boggiaxlar ska installeras på den plats där den ursprungligen installerats av fordonstillverkaren och skyddas med lämpligt förseglat hölje (marginalnummer 220 517).

 

Tankfordon med en maximivikt på högst 4 ton avsedda för lokal transport av diesel-eldningsolja (UN 1202) måste överensstämma med kraven i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 och 9.2.4.5, men inte nödvändigtvis med övriga punkter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tekniska krav för fordon som är i bruk, avsedda för lokala transporter av vissa kategorier av farligt gods).

Kommentarer: Det rör sig om ett litet antal fordon, jämfört med det sammanlagda antalet registrerade fordon. Dessutom är de endast avsedda för lokala transporter. Den begärda undantagsformen, den berörda fordonsparken och den typ av gods som omfattas av transporterna leder inte till trafiksäkerhetsproblem.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

ES Spanien

RO-bi-ES-2

Typ: Specialutrustning för distribution av vattenfri ammoniak.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8.2.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: För att förhindra att innehåll går förlorat om de yttre tillbehören (rör, sidomonterade avstängningsventiler) skulle skadas, måste den inre stoppventilen och dess förankring vara skyddade så att de inte kan lossna på grund av yttre påverkan eller vara utformade för att motstå sådan påverkan. Påfyllnings- och tömningsanordningarna (inklusive flänsar och gängade pluggar) samt skyddskåpor (om sådana finns) ska kunna säkras mot oavsiktligt öppnande.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tankar som används inom jordbruket för utkörning och spridning av vattenfri ammoniak, och som togs i drift före den 1 januari 1997, får utrustas med yttre, i stället för inre, säkerhetsanordningar, under förutsättning att de erbjuder samma skydd som väggen på tanken.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Kommentarer: Före den 1 januari 1997 användes en typ av tank utrustad med yttre säkerhetsanordningar enbart inom jordbruket för att sprida vattenfri ammoniak direkt på marken. Tankar av den här typen används fortfarande. De körs sällan lastade på vägar utan används enbart för gödselspridning på större gårdar.

Sista giltighetsdag: 29 februari 2016.

FI Finland

RO-bi-FI-1

Typ: Ändring av informationen i godsdokumentet för explosiva ämnen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.2.1 a.

Innehållet i bilagan till direktivet: Särskilda bestämmelser för klass 1.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I godsdokumentet är det tillåtet att ange antalet tändhattar (1 000 tändhattar motsvarar 1 kilo explosiva ämnen) i stället för den faktiska nettomassan explosiva ämnen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Kommentarer: Informationen anses tillräcklig för nationell transport. Detta undantag avser huvudsakligen sprängämnesindustrin och små mängder i lokala transporter.

Undantaget har registrerats av Europeiska kommissionen som nr 31.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-FI-2

Typ: Antagande av RO-bi-SE-10.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-FI-3

Typ: Antagande av RO-bi-DE-1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 29 februari 2016

FR Frankrike

RO-bi-FR-1

Typ: Användning av ett sjöfartsdokument som godsdeklaration för korta transporter efter fartygslossning.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter som ska finnas i det dokument som används som godsdeklaration för farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Sjöfartsdokumentet används som godsdeklaration för transporter inom en radie på 15 km.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-FR-3

Typ: Transport av fasta lagertankar för LPG (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Särskilda bestämmelser gäller för transport av fasta lagertankar för LPG. Gäller endast för korta sträckor.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-FR-4

Typ: Särskilda villkor för förarutbildning och godkännande av de fordon som används för jordbrukstransporter (korta sträckor).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8.3.2, 6.8.3.2, 8.2.1 och 8.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Tankutrustning och förarutbildning.

Den nationella lagstiftningens innehåll:

 

Särskilda bestämmelser om godkännande av fordon.

 

Särskild förarutbildning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

IE Irland

RO-bi-IE-1

Typ: Undantag från kravet i punkt 5.4.1.1.1 på att godsdeklarationen ska innehålla i) mottagarens namn och adress, ii) antal och beskrivning av förpackningarna samt iii) den totala mängden farligt gods i de fall fotogen, diesel eller LPG med identifieringsnummer UN 1223, UN 1202 respektive UN 1965 transporteras till slutanvändaren.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Dokumentation.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I de fall fotogen, diesel eller LPG med identifieringsnummer UN 1223, UN 1202 respektive UN 1965 i enlighet med specifikationen i tillägg B.5 till bilaga B till ADR transporteras till slutanvändaren, behöver inte mottagarens namn och adress, antal och beskrivning av förpackningarna, bulkcontainrar eller behållare, eller den totala mängd som transporteras, anges på transportenheten.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(2) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: När eldningsolja levereras till hushållskunder är det praxis att tanken fylls ända upp och följaktligen är den faktiskt levererade mängden okänd och även antalet kunder under en enskild runda är okänd när den fullastade tankbilen inleder körningen. När LPG-behållare levereras till hushåll är det praxis att tömda behållare ersätts med fulla, vilket även i det fallet innebär att antalet kunder och hur mycket som levereras till var och en av dem är okänt när transporten inleds.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-IE-2

Typ: Undantag för att tillåta att den godsdeklaration som krävs i 5.4.1.1.1 ska kunna vara samma som det som användes för den senaste lasten i de fall tömda, ej rengjorda tankar transporteras.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Dokumentation.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av tömda, ej rengjorda tankar, är godsdeklarationen för den senaste lasten tillräcklig.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(3) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Framför allt vid bensin- och/eller dieselleveranser till bensinstationer återvänder tankbilen direkt till centrallagret (för att fylla tankarna inför kommande leveranser) omedelbart efter den sista leveransen.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-IE-3

Typ: Undantag för lastning och lossning av farligt gods, som omfattas av specialbestämmelsen CV1 i 7.5.11 eller S1 i 8.5, på en offentlig plats utan specialtillstånd från behöriga myndigheter.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7,5 och 8,5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Kompletterande bestämmelser om lastning, lossning och hantering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lastning och lossning av farligt gods på en offentlig plats är tillåten utan specialtillstånd från behöriga myndigheter, vilket innebär en avvikelse från kraven i 7.5.11 eller 8.5.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: När det gäller nationella transporter inom statens gränser, utgör denna bestämmelse en mycket tung börda för de behöriga myndigheterna.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-IE-5

Typ: Undantag från förbudet mot samlastning enligt 7.5.2.1 för artiklar i samhanteringsgrupp B och ämnen och artiklar i samhanteringsgrupp D på samma fordon som farligt gods i klasserna 3, 5.1 och 8 i tankar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om lastning, lossning och hantering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förpackningar som innehåller artiklar i samhanteringsgrupp B i ADR-klass 1 och förpackningar som innehåller ämnen och artiklar i samhanteringsgrupp D i ADR-klass 1 får transporteras på samma fordon som farligt gods i ADR-klass 3, 5.1 eller 8 förutsatt att a) nämnda förpackningar i ADR-klass 1 transporteras i separata containrar/avdelningar som är godkända av behöriga myndigheter och på villkor som samma myndigheter godkänt, och b) nämnda ämnen i ADR-klass 3, 5.1 eller 8 transporteras i kärl som uppfyller de behöriga myndigheternas krav på utformning, tillverkning, inspektion, provning, drift och användning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(7) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Tillstånd, på villkor som de behöriga myndigheterna godkänt, för lastning av artiklar och ämnen i klass 1 i samhanteringsgrupperna B och D på samma fordon som transporterar farligt gods i klasserna 3, 5.1 och 8 i tankar, dvs. så kallade ”pump trucks”.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-IE-6

Typ: Undantag från kravet i 4.3.4.2.2 om att böjliga påfyllnings- och tömningsrör som inte är ständigt kopplade till tanken på en tankvagn ska vara tömda under transport.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Användning av tankfordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Upprullade böjliga slangar (även fasta rör som är en del av slangarna) monterade på tankbilar som används för distribution av petroleumprodukter med ämnesidentifieringsnummer UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 och UN 1978 behöver inte vara tömda under transport på väg under förutsättning att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra att innehållet läcker ut.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Böjliga slangar monterade på tankfordon för leverans till hushåll måste vara fyllda, även under transport. Tömningssystemet är av ”wet-line”-typ, vilket innebär att tankfordonets mätare och slangar måste vara fyllda så att det garanteras att kunden får rätt mängd.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-IE-7

Typ: Undantag från vissa av kraven i 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11 i ADR för bulktransport av ammoniumnitratgödselmedel UN 2067 från hamnar till mottagare.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på separat godsdokument som ska innehålla korrekt total kvantitet för den särskilda last som avses, för varje transport, och krav på att fordonet ska rengöras före och efter resan.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förslaget till undantag för att tillåta ändringar av kraven i ADR för godsdokument och fordonsrengöring. Syftet är att ta hänsyn till de praktiska problemen vid bulktransport från hamn till mottagare.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Enligt bestämmelserna i ADR krävs a) ett separat godsdokument med uppgifter om den totala massan farligt gods som transporteras i den aktuella lasten och b) specialbestämmelsen ”CV24” om rengöring vid samtliga laster som transporteras mellan hamnen och mottagaren vid lossning av bulkfartyg. Eftersom transporten är lokal och omfattar lossning av ett bulkfartyg, där flera laster (på samma dag eller under flera på varandra följande dagar) av samma ämne transporteras mellan bulkfartyget och mottagaren, räcker det med ett enda godsdokument som innehåller en uppskattning av totalmassan för varje last. Att kräva specialbestämmelse ”CV24” borde inte vara nödvändigt.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

LT Litauen

RO-bi-LT-1

Typ: Antagande av RO-bi-EL-1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Regeringsresolution nr 337 om vägtransport av farligt gods i Litauen, antagen den 23 mars 2000).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-LT-2

Typ: Antagande av RO-bi-EL-2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Regeringsresolution nr 337 om vägtransport av farligt gods i Litauen, antagen den 23 mars 2000).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

NL Nederländerna

RO-bi-NL-13

Typ: System för transport av farligt hushållsavfall 2004.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 och 9.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag för vissa kvantiteter, särskilda bestämmelser, användning av förpackning, användning av yttre förpackning, dokumentation. utformning och testning av förpackningar, lastning, lossning och hantering, bemanning, utrustning, drift, fordon och dokumentation, konstruktion och godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: 17 materiella bestämmelser om transport av farligt hushållsavfall som samlas in i små mängder. Eftersom det rör sig om små mängder vid varje insamlingstillfälle och med tanke på ämnenas skiftande karaktär, är det omöjligt att genomföra transporterna helt i enlighet med ADR-bestämmelserna. I enlighet med det ovannämnda systemet fastställs därför en förenklad variant som avviker från en del av ADR-bestämmelserna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: System för transport av farligt hushållsavfall 2004.

Kommentarer: Systemet inrättades för att privatpersoner skulle kunna lämna små mängder kemiskt avfall på ett enda ställe. De aktuella ämnena består därför av rester, exempelvis färgavfall. Risknivån begränsas av valet av transportmedel, där det bland annat handlar om särskilda transportenheter och skyltar som anger ”rökning förbjuden” samt en för allmänheten väl synlig gul blinkande lampa. När det gäller transporter är den viktigaste aspekten att säkerheten kan garanteras. För att uppnå det målet kan man exempelvis transportera ämnena i förseglade förpackningar för att förhindra att ämnena sprids eller att giftiga ångor läcker ut eller samlas i fordonet. I fordonet finns enheter som är lämpliga för att lagra olika avfallskategorier och som skyddar mot att lasten förskjuts eller oavsiktligen öppnas. Trots att det rör sig om små mängder avfall, måste transportoperatören kunna uppvisa bevis på yrkesmässig utbildning med tanke på att det rör sig om olika typer av ämnen. Med tanke på privatpersoners dåliga kunskaper i fråga om riskerna förknippade med dessa ämnen bör det finnas skriftliga instruktioner i enlighet med bilagan till systemet.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Typ: Transportdokumentation för UN 1965.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende godsdeklarationen.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den transportbenämning som enligt avsnitt 5.4.1 i Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) ska anges i godsdeklarationen när det gäller kommersiella butan- och propangaser som omfattas av UN 1965 (kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.) och som transporteras i cylindrar får ersättas med andra handelsnamn enligt följande:

”UN 1965 Butan” för blandningarna A, A01, A02 och A0 i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

”UN 1965 Propan” för blandning C i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 7560/2004, 16 april 2004, enligt artikel 5, nr 1 i Decreto-Lei No 267-A/2003 av den 27 oktober.

Kommentarer: Det finns behov av att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna att fylla i godsdeklarationerna för farligt gods, men säkerheten får inte äventyras.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-PT-2

Typ: Godsdeklarationer för tömda, icke rengjorda tankar och behållare.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende godsdeklarationen.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Under returtransporten av tomma tankar och behållare som använts för transport av farligt gods får den godsdeklaration som anges i avsnitt 5.4.1 i RPE ersättas med den godsdeklaration som använts för den omedelbart föregående transporten för att leverera det farliga godset.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 15162/2004, 28 juli 2004, enligt artikel 5, nr 1, i Decreto-Lei nr 267-A/2003, av den 27 oktober.

Kommentarer: Kravet på att tomma tankar och behållare som har innehållit farligt gods ska åtföljas av en godsdeklaration i enlighet med RPE har i vissa fall skapat praktiska problem, vilka på detta sätt kan minimeras utan att säkerheten äventyras.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

SE Sverige

RO-bi-SE-1

Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 2, 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, märkning och etikettering samt bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen innehåller förenklade klassificeringskriterier, mindre stränga krav för tillverkning och provning av förpackningar samt ändrade bestämmelser om märkning och etikettering.

I stället för att farligt avfall klassificeras i enlighet med ADR delas det in i olika avfallsgrupper. Varje avfallsgrupp innehåller ämnen som i enlighet med ADR kan samemballeras.

Varje förpackning ska märkas med koden för den berörda avfallsgruppen i stället för med UN-numret.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Dessa bestämmelser får endast tillämpas för transport av farligt avfall från offentliga återvinningsstationer till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-2

Typ: Avsändarens namn och adress i godsdeklarationen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna uppgifter i godsdeklarationen.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Enligt den nationella lagstiftningen krävs ingen uppgift om avsändarens namn och adress i samband med att tömda ej rengjorda förpackningar returneras inom ett distributionssystem.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Tömda, ej rengjorda förpackningar som returneras kommer i de flesta fall fortfarande att innehålla små mängder av farligt gods.

Detta undantag tillämpas främst av industrier för retur av tömda, ej rengjorda gasbehållare i utbyte mot fyllda.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-3

Typ: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmän väg mellan olika delar av industriområden.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmän väg mellan olika delar av industriområden. Undantagen rör etikettering och märkning av förpackningar, godsdeklarationer, förarintyg och godkännandecertifikat enligt 9.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Det förekommer i ett antal situationer att farligt gods transporteras mellan områden som ligger på varsin sida om en allmän väg. Denna transportform utgör inte transport av farligt gods på privat väg och bör därför omfattas av de tillämpliga bestämmelserna. Jämför även med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-4

Typ: Transport av farligt gods som beslagtagits av myndigheterna.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Avvikelser från bestämmelserna kan tillåtas om de kan motiveras genom hänvisning till arbetarskydd, lossningsrisker, överlämnande av bevis, m.m.

Avvikelser från bestämmelserna kan endast tillåtas om tillfredsställande säkerhet garanteras under normala transportförhållanden.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Dessa undantag får endast tillämpas av myndigheter som beslagtar farligt gods.

Undantaget avser lokal transport av gods som beslagtagits av polisen, exempelvis explosiva ämnen eller stulen egendom. Problemet med dessa typer av gods är att man aldrig kan vara säker på dess klassificering. Dessutom är godset ofta inte förpackat, märkt eller etiketterat i enlighet med ADR. Hundratals sådana transporter genomförs årligen av polisen. Smuggelsprit ska transporteras från den plats där den beslagtogs till en anläggning där bevismaterial förvaras och därefter till en anläggning där spriten förstörs. Avståndet mellan de två senare kan vara långt. De tillåtna avvikelserna är följande: a) varje förpackning behöver inte vara etiketterad, och b) godkända förpackningar behöver inte användas. Varje pall som innehåller sådana förpackningar måste emellertid vara etiketterad på ett korrekt sätt. Alla övriga krav måste uppfyllas. Ungefär 20 sådana transporter genomförs varje år.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-5

Typ: Transport av farligt gods i och i närheten av hamnar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Dokument ska medföras i transportenheten. Varje transportenhet som transporterar farligt gods ska vara utrustad med den angivna utrustningen. Godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll:

Dokument (med undantag av förarintyget) behöver inte medföras i transportenheten.

En transportenhet behöver inte vara utrustad med den utrustning som anges i 8.1.5.

Det behöver inte finnas ett godkännandecertifikat för dragbilar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Jämför med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-6

Typ: Intyg om ADR-utbildning för inspektörer.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Fordonsförare måste genomgå utbildning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Inspektörer som utför årliga tekniska besiktningar av fordon behöver inte delta i den utbildning som avses i 8.2 eller inneha ett intyg om ADR-utbildning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: I vissa fall kan de fordon som provas vid den tekniska besiktningen medföra farligt gods i lasten, exempelvis i form av ej rengjorda, tömda tankar.

Bestämmelserna i 1.3 och 8.2.3 gäller fortfarande.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-7

Typ: Lokal distribution av UN 1202, 1203 och 1223 i tankfordon.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar ska beskrivningen överensstämma med 5.4.1.1.6. Flera mottagares namn och adress får anges i andra handlingar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar krävs det inte någon beskrivning i godsdeklarationen enligt 5.4.1.1.6 om mängden av ämnet i lastningsplanen anges som 0. Mottagarnas namn och adress krävs inte i några handlingar i fordonet.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-9

Typ: Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4, 6.8 och 9.1.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Godsdeklaration, konstruktion av tankar, godkännandecertifikat.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser behöver inte uppfylla vissa krav:

a)

En deklaration av farligt gods krävs inte.

b)

Äldre tankar/containrar som inte konstruerats i enlighet med kapitel 6.8 utan enligt äldre nationell lagstiftning och som monterats på depåvagnar får fortfarande användas.

c)

Äldre tankar, som inte uppfyller kraven i 6.7 eller 6.8, avsedda för transport av ämnen enligt UN 1268, 1999, 3256 och 3257, med eller utan vägbeläggningsutrustning, får fortfarande användas för lokala transporter och i närheten av vägarbeten.

d)

Godkännandecertifikat krävs inte för depåvagnar och tankfordon med eller utan vägbeläggningsutrustning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: En depåvagn är en typ av bod för manskapet med dels ett manskapsutrymme, dels en icke-godkänd tank/container för dieselbränsle avsett för driften av skogsbrukstraktorer.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-10

Typ: Transport i tankar av explosiva ämnen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Explosiva ämnen får endast förpackas i förpackningar enligt 4.1.4.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella behöriga myndigheten godkänner fordon som är avsedda för transport i tankar av explosiva ämnen. Transport i tankar godkänns endast i fråga om sådana explosiva ämnen som anges i förordningen eller genom ett specialgodkännande från den behöriga myndigheten.

Ett fordon som är lastat med explosiva ämnen i tankar måste vara märkt och etiketterat i enlighet med reglerna i 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 och 5.3.1.4. Endast ett fordon i transportenheten får transportera farligt gods.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4.

Kommentarer: Detta gäller endast inrikes transporter och om transporten till största delen sker lokalt. De aktuella bestämmelserna var i kraft innan Sverige blev medlem av Europeiska unionen.

Endast två företag utför transporter med explosiva ämnen i tankfordon. Inom en snar framtid förväntas en övergång till emulsioner ske.

Gammalt undantag: nr 84.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-11

Typ: Körkort.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på utbildning av fordonets besättning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förarutbildning får inte ske i något av de fordon som anges i 8.2.1.1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Lokal transport.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-SE-12

Typ: Transport av UN 0335 Fyrverkerier.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilaga B, 7.2.4, V2 (1).

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om bruk av EX/II- och EX/III-fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av UN 0335 Fyrverkerier är specialbestämmelsen V2 (1) i 7.2.4 endast tillämplig om det explosiva innehållets nettovikt överstiger 3 000 kg (4 000 kg med släpfordon) och fyrverkerierna är klassificerade som UN 0335 enligt tabellen för standardklassificering av fyrverkerier i 2.1.3.5.5 i den fjortonde reviderade utgåvan av Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods.

En sådan klassificering ska ske med samtycke av den behöriga myndigheten. En bekräftelse av klassificeringen ska medföras i transportenheten.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Fyrverkerier transporteras endast under två korta perioder varje år, nämligen vid årsskiftet och vid månadsskiftet april/maj. Transporten från leverantör till terminal kan utan större svårigheter utföras med den nuvarande fordonsparken av EX-godkända fordon. Distributionen av fyrverkerierna från terminalerna till återförsäljarna och av överskottsvaror tillbaka till terminalerna begränsas emellertid av bristen på EX-godkända fordon. Transportörerna är inte intresserade av att investera i sådana godkännanden eftersom de inte kan få sina utgifter täckta. Eftersom fyrverkerileverantörerna då inte kan få ut sina produkter på marknaden utgör detta ett hot mot deras affärsverksamhet.

När detta undantag tillämpas måste fyrverkerierna ha klassificerats enligt standardförteckningen i FN:s rekommendationer för att klassificeringen ska vara så aktuell som möjligt.

Ett liknande undantag har införts för UN 0336 Fyrverkerier enligt särbestämmelse 651, avsnitt 3.3.1 i ADR 2005.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

UK Förenade kungariket

RO-bi-UK-1

Typ: Bestämmelser i de fall fordon som medför farligt gods korsar allmänna vägar (N8).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna om farligt gods tillämpas inte på transporter inom privata områden som skiljs åt av en väg. När det gäller klass 7 gäller detta undantag inte bestämmelserna i Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, regulation 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, regulation 3(3)(b).

Kommentarer: Det uppstår ofta situationer där farligt gods transporteras mellan privatägda områden som ligger på varsin sida om en väg. Sådana transporter utgör inte transport av farligt gods på allmän väg i vanlig bemärkelse, och ingen av bestämmelserna om farligt gods bör tillämpas i sådana fall.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-UK-2

Typ: Undantag från förbudet för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods i en lokal distributionskedja under transport från ett lokalt distributionsmagasin till en återförsäljare eller slutanvändare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare (med undantag av klass 7) (N11).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förbudet mot öppnande av förpackningar inskränks av förbehållet ”om inte tillstånd erhållits för det ändamålet av den som ansvarar för fordonets drift”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, regulation 12(3).

Kommentarer: Vid en ordagrann tolkning kan förbudet enligt dess ordalydelse i bilagan skapa allvarliga problem för distributionen till detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-UK-3

Typ: Alternativa bestämmelser för transport av trätunnor innehållande UN 3065 i förpackningsklass III.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.4, 4.1, 5.2 och 5.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förpacknings- och märkningskrav.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för transport av alkoholhaltiga drycker på över 24 men högst 70 volymprocent (förpackningsgrupp III) i trätunnor som inte är UN-godkända och utan varningsmärken, på villkor att striktare lastnings- och fordonskrav iakttas.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Kommentarer: Den aktuella produkten är en dyr produkt som omfattas av statlig punktskatt och som måste transporteras från destilleriet till förseglade lagerlokaler i säkra och förseglade fordon med skattemärken. För att garantera säkerheten beaktas de mildrade förpacknings- och märkningskraven i de kompletterande bestämmelserna.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-UK-4

Typ: Antagande av RO-bi-SE-12.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RO-bi-UK-5

Typ: Uppsamling av begagnade batterier för bortskaffande eller återvinning.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Special Provision 636.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen anges följande alternativ till den särskilda föreskriften nr 636 i kapitel 3.3:

Begagnade litiumbatterier (UN 3090 och UN 3091) som samlats in för transport från den insamlingsplats där allmänheten lämnar batterier till mellanbearbetningsanläggningen tillsammans med andra batterier som inte innehåller litium (UN 2800 och UN 3028) ska inte omfattas av övriga bestämmelser i ADR om de uppfyller följande villkor:

 

De ska vara förpackade i fat 1H2 eller lådor 4H2, som uppfyller provningskraven för fasta ämnen i förpackningsgrupp II.

 

Endast 5 % av varje förpackning får utgöras av litium- och litiumjonbatterier.

 

Varje enskild förpacknings bruttovikt får ej överstiga 25 kg.

 

Den samlade vikten per transportenhet får inte överstiga 333 kg.

 

Inget annat farligt gods får ingå i transporten.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Kommentarer: Insamlingsställen för konsumenter finns ofta hos detaljister och det är inte rimligt att lära ett stort antal människor att sortera och förpacka uttjänta batterier i enlighet med ADR. Det brittiska systemet skulle skötas i enlighet med riktlinjerna i det brittiska ”Waste and Resources Action Programme” och skulle innebära att man måste tillhandahålla lämpliga förpackningar som uppfyller ADR-kraven samt lämpliga instruktioner.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.”

2)

Avsnitt II.3 i bilaga II ska ersättas med följande:

”II.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= Järnväg

a/bi/bii= artikel 6.2 a/bi/bii

MS= medlemsstat

nn= löpnummer

På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

RA-a-DE-2

Typ: Tillstånd för samemballering.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1, tillstånd för samemballering av föremål i klass 1.4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (UN-nummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

FR Frankrike

RA-a-FR-3

Typ: Transporter för järnvägsföretagets räkning.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter om farligt gods ska anges på fraktsedeln.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods i mängder som inte överskrider begränsningarna enligt 1.1.3.6 och som transporteras för järnvägsföretagets räkning behöver inte anges i lastdeklarationen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-a-FR-4

Typ: Undantag från märkning av vissa postvagnar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta etiketter på vagnar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Etiketter måste endast sättas på postvagnar som transporterar mer än tre ton ämnen av samma klass (med undantag för klasserna 1, 6.2 och 7).

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

SE Sverige

RA-a-SE-1

Typ: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med etiketter.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods ska vara försedda med etiketter.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med etiketter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Gods som betecknas som expressgods enligt RID omfattas av kvantitativa begränsningar. Med andra ord rör det sig om små mängder.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

UK Förenade kungariket

RA-a-UK-1

Typ: Transport av vissa relativt ofarliga radioaktiva föremål, exempelvis klockor, armbandsur, rökdetektorer och kompassrosor.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: Största delen av bestämmelserna i RID.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller begränsade mängder radioaktiva ämnen undantas helt från de nationella bestämmelserna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods [Amendment] Regulations 1999).

Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande ändringar av IAEA:s föreskrifter har införlivats med RID.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-a-UK-2

Typ: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, regulation. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods [Amendment] Regulations 1999).

Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och kommer endast att tillåtas förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva ämnena kommer i kontakt med, eller på annat sätt utgör en fara för eller blir utsatta för fara från sådant gods.

Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är:

1.

Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 får transporteras i samma fordon som farligt gods som klassificerats med UN-nummer 1942. Mängden av UN 1942 som får transporteras ska begränsas genom att det betraktas som ett explosivt ämne enligt 1.1D.

2.

Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 får transporteras i samma fordon som farligt gods (med undantag av brandfarliga gaser, smittfarliga ämnen och giftiga ämnen) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3, eller en kombination av dessa, förutsatt att den totala vikten eller volymen av farligt gods i transportkategori 2 inte överstiger 500 kg eller liter och att den sammanlagda nettovikten för sådana explosiva ämnen inte överstiger 500 kg.

3.

Explosiva ämnen enligt 1.4G får transporteras med brandfarliga vätskor och gaser i transportkategori 2 eller ej brandfarliga, ej giftiga gaser i transportkategori 3, eller en kombination av dessa i samma fordon, förutsatt att den totala vikten eller volymen för farligt gods inte överstiger 200 kg eller liter och den sammanlagda nettovikten för explosiva ämnen inte överstiger 20 kg.

4.

Explosiva föremål som klassificerats med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får transporteras med explosiva föremål i samhanteringsgrupp D, E eller F av vilka de utgör beståndsdelar. Den totala mängden av explosiva ämnen med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får inte överstiga 20 kg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-a-UK-3

Typ: Tillstånd för olika maximala totala kvantiteter per transportenhet för gods av klass 1 i kategorierna 1 och 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1, dvs. 50 för kategori 1 och 500 för kategori 2. Vid beräkning av blandad last ska multiplikationsfaktorerna anges som 20 för transportkategori 1 och 2 för transportkategori 2.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-a-UK-4

Typ: Antagande av RA-a-FR-6.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.3.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Lättnader i kravet på etikettering vid kombitransport.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Kravet på storetikettering är inte tillämpligt när fordonets storetiketter är klart synliga.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Kommentarer: Detta har alltid varit en nationell bestämmelse i Förenade kungariket.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-a-UK-5

Typ: Distribution av gods i innerförpackningar till återförsäljare och användare (med undantag av sådant gods som tillhör klasserna 1, 4.2, 6.2 och 7) från lokala distributionsmagasin till återförsäljare eller användare och från återförsäljare till slutanvändare.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Inget krav på att förpackningar ska vara försedda med RID/ADR- eller UN-märkning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Kommentarer: Det är olämpligt att tillämpa RID-bestämmelserna när det gäller de sista transportsträckorna från ett distributionsmagasin till en återförsäljare eller användare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare. Detta undantag syftar till att tillåta transport av innerkärl för gods utan ytterförpackningar på järnvägssträckan av den lokala distributionsresan, om det är ämnat för detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

RA-bi-DE-2

Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier etc.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kommentarer: Förteckning nr 6*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-bi-DE-3

Typ: Lokala transporter av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2, förpackningsgrupp I, tankvagnar på järnväg.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8, 6.8.2.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser för konstruktion av tankar och tankvagnar. Kapitel 6.8, underavsnitt 6.8.2.3, kräver typgodkännande för tankar som används för transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2, förpackningsgrupp I, över korta sträckor (från Sassnitz-Mukran till Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz och Bitterfeld) i järnvägstankvagnar byggda enligt ryska normer. Transporten av varorna omfattas av ytterligare operativa bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2014.

DK Danmark

RA-bi-DK-1

Typ: Transport av farligt gods i tunnlar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Lastning, lossning och säkerhetsavstånd.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen fastställs alternativa bestämmelser till dem i bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG i fråga om transport via järnvägstunneln i den fasta förbindelsen över Stora Bält. Dessa alternativa bestämmelser gäller endast lastvolym och avståndet mellan laster av farligt gods.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

RA-bi-DK-2

Typ: Transport av farligt gods i tunnlar.

Hänvisning till bilaga II, II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Lastning, lossning och säkerhetsavstånd.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen fastställs alternativa bestämmelser till dem i bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG i fråga om transport via järnvägstunneln i den fasta förbindelsen över Öresund. Dessa alternativa bestämmelser gäller endast lastvolym och avståndet mellan laster av farligt gods.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 29 februari 2016.

CZ Tjeckien

RA-bi-CZ-1

Typ: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, vitt eller gult, under vatten eller i lösning, klass 4.2, klassificeringskod ST3, förpackningsgrupp I), över korta sträckor i järnvägstankvagnar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8, 6.8.2.3

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser för konstruktion av tankvagnar. Kapitel 6.8, underavsnitt 6.8.2.3, krav för godkännande av typkonstruktion för tankvagnar som används för transport av UN 1381 (FOSFOR, VITT eller GULT, UNDER VATTEN eller I LÖSNING, klass 4.2, klassificeringskod ST3, förpackningsgrupp I).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av UN 1381 (FOSFOR, VITT eller GULT, UNDER VATTEN eller I LÖSNING, klass 4.2, klassificeringskod ST3, förpackningsgrupp I) mellan stationerna Petrovice u Karviné, statsgränsen CZ/PL, och Boří Les, i järnvägstankvagnar som konstruerats i enlighet med kraven i avtalet om internationell godstrafik på järnväg (SMGS). Transporten omfattas av ytterligare operativa åtgärder som vidtagits i synnerhet inom järnvägsföretaget, hos infrastrukturförvaltaren och berörda sektorer inom den integrerade räddningstjänsten.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag som utfärdats av transportministeriet.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2014.

SE Sverige

RA-bi-SE-1

Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 2, 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, märkning och etikettering samt bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen innehåller förenklade klassificeringskriterier, mindre stränga krav för tillverkning och provning av förpackningar, och ändrade bestämmelser om märkning och etikettering. I stället för att farligt avfall klassificeras i enlighet med RID delas det in i olika avfallsgrupper. Varje avfallsgrupp innehåller ämnen som i enlighet med RID kan samemballeras. Varje förpackning ska märkas med koden för den berörda avfallsgruppen i stället för med UN-numret.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Dessa bestämmelser får endast tillämpas för transport av farligt avfall från offentliga återvinningsstationer till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2015.

På grundval av artikel 6.2 b ii i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

RA-bii-DE-1

Typ: Lokal transport av UN 1051 vätecyanid, stabiliserad, i flytande form, innehållande högst 1 viktprocent vatten, i järnvägstankvagnar, genom undantag från delavsnitt 4.3.2.1.1 i bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot transport av UN 1051 (vätecyanid), stabiliserad, i flytande form, innehållande högst 1 viktprocent vatten.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg på bestämda rutter som ingår i en viss industriprocess och som övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor. Transporten sker i tankvagnar som genomgått ett särskilt tillståndsförfarande för detta ändamål och vars konstruktion och tillbehör ständigt anpassas till den senaste säkerhetstekniken (t.ex. utrustas med krockbuffertar i enlighet med TE 22). Transporten regleras i detalj i kompletterande operativa säkerhetsbestämmelser i överensstämmelse med berörda myndigheter för säkerhet och riskhantering, och övervakas av berörda tillsynsmyndigheter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag nr E 1/97 (fjärde ändrade versionen), Eisenbahnbundesamt – EBA (järnvägsverket)

Sista giltighetsdag: 1 januari 2017.

DE Tyskland

RA-bii-DE-2

Typ: Lokala transporter på bestämda rutter av UN 1402 (kalciumkarbid), förpackningsgrupp I, i behållare på godsvagnar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 7.3.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för transport i bulk. Kapitel 3.2, tabell A, tillåter inte att kalciumkarbid transporteras i bulk.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg av UN 1402 (kalciumkarbid), förpackningsgrupp I, på bestämda rutter som ingår i en viss industriprocess och som övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor. Lasten transporteras i specialbyggda containrar i godsvagnar. Transporten av varorna omfattas av kompletterande operativa bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Sista giltighetsdag: 15 januari 2018.”

3)

Avsnitt III.3 i bilaga III ska ersättas med följande:

”III.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= inre vattenvägar

a/bi/bii= artikel 6.2 a/bi/bii

MS= medlemsstat

nn= löpnummer

På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG

BG Bulgarien

IW-bi-BG-1

Typ: Klassificering och inspektion av bunkerfartyg.

Hänvisning till bilaga III, avsnitt III.1, till direktiv 2008/68/EG: Kapitel 1.15.

Innehållet i bilagan till direktivet: Enligt bestämmelserna i kapitel 1.15, erkännande av klassificeringssällskap, krävs det att ett klassificeringssällskap som önskar bli erkänt enligt dessa bestämmelser genomgår det förfarande för erkännande som anges i avsnitt 1.15.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klassificering och inspektion av bunkerfartyg för petroleumprodukter som är verksamma i vattnen runt bulgariska flodhamnar eller andra områden som faller under dessa hamnars direkta behörighet och som utförs av klassificeringssällskap som inte är erkända enligt kapitel 1.15 i bilaga III, avsnitt III.1, till direktiv 2008/68/EG är tillåten under förutsättning att säkerheten inte äventyras.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Förordning nr 16 av den 20 juni 2006 om hantering av farligt gods och transport av sådant gods till sjöss och på inre vattenvägar; Förordning nr 4 av den 9 januari 2004 om erkännande av organisationer som utför besiktningar på fartyg och kontroller av fartygsägare).

Kommentarer: Undantaget gäller endast fartyg som är verksamma i hamnområden eller andra områden som faller under dessa hamnars direkta behörighet.

Sista giltighetsdag: 15 januari 2018.”