ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.075.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 75

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
15 mars 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 217/2012 av den 13 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ([Cinta Senese [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 218/2012 av den 13 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Béa du Roussillon [SUB])

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 219/2012 av den 14 mars 2012 om rättelse av den rumänska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 220/2012 av den 14 mars 2012 om undantag från förordning (EG) nr 967/2006 när det gäller tidsfristerna för meddelande av vilka kvantiteter socker som ska överföras från regleringsåret 2011/2012

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen klosantel ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen triklabendazol ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 223/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen ( 1 )

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 224/2012 av den 14 mars 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 533/09/KOL av den 16 december 2009 om ändring, för sjuttiosjunde gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd, genom införande av ett kapitel om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 217/2012

av den 13 mars 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ([Cinta Senese [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Cinta Senese” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 200, 8.7.2011, s. 16.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1   Färskt kött (och slaktbiprodukter)

ITALIEN

Cinta Senese (SUB)


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 218/2012

av den 13 mars 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Béa du Roussillon [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Béa du Roussillon” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 193, 2.7.2011, s. 22.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

FRANKRIKE

Béa du Roussillon (SUB)


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 219/2012

av den 14 mars 2012

om rättelse av den rumänska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I den rumänska språkversionen av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) finns tre fel som bör rättas till.

(2)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(Gäller endast den rumänska språkversionen.)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 220/2012

av den 14 mars 2012

om undantag från förordning (EG) nr 967/2006 när det gäller tidsfristerna för meddelande av vilka kvantiteter socker som ska överföras från regleringsåret 2011/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 85 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (2) fastställs tidsfristerna för medlemsstaternas meddelanden till kommissionen avseende de kvantiteter socker som ska föras över till nästa regleringsår.

(2)

Genom undantag från artikel 63.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs i artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 214/2012 (3) för regleringsåret 2011/2012 en förlängning av tidsfristerna för när medlemsstaterna måste fastställa tidsfristen för när företagen måste underrätta den berörda medlemsstaten om sitt beslut att överföra produktionen av överskottssocker.

(3)

Följaktligen måste tidsfristerna för när medlemsstaterna bör meddela kommissionen vilka kvantiteter som ska föras över i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 967/2006 ändras i enlighet med detta.

(4)

Undantag bör därför göras för regleringsåret 2011/2012 från de tidsfrister som fastställs i artikel 17 a och b i förordning (EG) nr 967/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 17 a och b i förordning (EG) nr 967/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen senast den 1 september 2012 vilka kvantiteter rörsocker och socker av sockerbetor från regleringsåret 2011/2012 som ska föras över till nästa regleringsår.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den upphör att gälla den 30 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s.1.

(2)  EUT L 176, 30.6.2006, s.22.

(3)  EUT L 74, 14.3.2012, s. 3.


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 221/2012

av den 14 mars 2012

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen klosantel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Klosantel är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för muskel, fett, lever och njure från nötkreatur och får, med undantag för djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

(4)

Irland har bett Europeiska läkemedelsmyndigheten yttra sig om en utvidgning av den befintliga posten för klosantel till att också gälla mjölk från nötkreatur och får.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekommenderade att ett provisoriskt MRL-värde fastställs för klosantel i mjölk från nötkreatur och får och att bestämmelsen med ordalydelsen ”Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion” tas bort.

(6)

Posten för klosantel i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras genom att det rekommenderade provisoriska MRL-värdet för mjölk från nötkreatur och får förs in och den befintliga bestämmelsen med ordalydelsen ”Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion” tas bort. Det provisoriska MRL-värdet för klosantel i den tabellen bör upphöra att gälla den 1 januari 2014. Kommittén rekommenderade en tid på två år för att slutföra de vetenskapliga undersökningar som krävs för att besvara de frågor som kommittén ställt till Irland.

(7)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångsperiod så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 maj 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

Posten för klosantel i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser

(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Klosantel

Klosantel

Nötkreatur

1 000 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/ Medel mot endoparasiter”

3 000 μg/kg

Fett

1 000 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Njure

Får

1 500 μg/kg

Muskel

2 000 μg/kg

Fett

1 500 μg/kg

Lever

5 000 μg/kg

Njure

Nötkreatur, får

45 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 1 januari 2014.


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 222/2012

av den 14 mars 2012

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen triklabendazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Triklabendazol är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för muskel, fett, lever och njure från alla idisslare, med undantag för djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

(4)

Irland har bett Europeiska läkemedelsmyndigheten yttra sig om en utvidgning av den befintliga posten för triklabendazol till att också gälla mjölk från alla idisslare.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekommenderade att ett provisoriskt MRL-värde fastställs för triklabendazol i mjölk från alla idisslare och att bestämmelsen med ordalydelsen ”Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion” tas bort.

(6)

Posten för triklabendazol i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras genom att det rekommenderade provisoriska MRL-värdet för mjölk från alla idisslare förs in och den befintliga bestämmelsen med ordalydelsen ”Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion” tas bort. Det provisoriska MRL-värdet för triklabendazol i den tabellen bör upphöra att gälla den 1 januari 2014. Kommittén rekommenderade en tid på två år för att slutföra de vetenskapliga undersökningar som krävs för att besvara de frågor som kommittén ställt till Irland.

(7)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångsperiod så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 maj 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

Posten för triklabendazol i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser

(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Triklabendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till ketotriklabendazol

Alla idisslare

225 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter”

100 μg/kg

Fett

250 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Njure

10 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 1 januari 2014


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 223/2012

av den 14 mars 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (1), särskilt artikel 31.1 och 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2003/2003 fastställs att ett gödselmedel som tillhör en av de gödselmedelstyper som förtecknas i bilaga I till förordningen och som överensstämmer med villkoren i den förordningen får betecknas ”EG-gödselmedel”.

(2)

Bland de gödselmedelstyper som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 finns några typer som bara får säljas i form av fint pulver och andra typer som bara får säljas i form av suspension. Gödselmedel i suspergerad form utgör en lägre hälsorisk för jordbrukare när de används under förhållanden där användning av fint pulver skulle kunna leda till att damm inandas. För att minska jordbrukarnas exponering för damm bör möjligheten att använda suspensioner utökas till gödselmedelstyper med manganmikronäringsämnen, och förteckningen över ingredienser som tillåts i befintliga bor- och koppargödselmedel i suspensionsform bör också utökas.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 2003/2003 får komplexbildande medel användas i gödselmedel med mikronäringsämnen. Inga sådana gödselmedel har dock betecknats som EG-gödningsmedel, eftersom ingen förteckning över tillåtna komplexbildare fastställts i bilaga I till förordningen och eftersom det inte finns några typbeteckningar för gödselmedel som innehåller komplexbildare. Eftersom lämpliga komplexbildande medel (salter av lignosulfonsyra, nedan kallade LS) nu finns att tillgå bör de föras upp på förteckningen över godkända komplexbildare, och motsvarande typbeteckningar bör införas. Befintliga typbeteckningar för gödselmedelslösningar bör också anpassas så att komplexbildare får användas, men varje enskild lösning bör inte innehålla mer än en komplexbildare för att underlätta officiella kontroller.

(4)

En förutsättning för de nya bestämmelserna om lösningar och suspensioner med mikronäringsämnen är ommärkning av de gödselmedelstyperna. Gödselmedel märkta enligt de gamla bestämmelserna kommer dock att finnas kvar i lager en viss tid. Tillverkarna bör därför ges tillräckligt med tid för att ta fram nya etiketter och sälja slut på befintliga lager.

(5)

I bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 finns bestämmelser om märkning av gödselmedel med blandade mikronäringsämnen, men inga bestämmelser om motsvarande typbeteckningar. Genom förordning (EU) nr 137/2011 infördes tabell E.2.4 i avsnitt E.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 med motsvarande typbeteckningar och tydligare bestämmelser för blandningar av gödselmedel med mikronäringsämnen. Tabell E.2.4 kräver dock viss märkningsinformation som i vissa fall inte skulle vara i överensstämmelse med den information som krävs enligt artiklarna 6.6 och 23.2 i förordning (EG) nr 2003/2003. Tabell E.2.4 bör därför ändras i enlighet med det. En övergångsperiod bör föreskrivas så att de ekonomiska aktörerna kan anpassa sig till de nya bestämmelserna och sälja slut på sina lager av blandningar av gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen.

(6)

N,N'-di(2-hydroxibensyl)etylendiamin-N,N'-diättiksyra (nedan kallat HBED) är en organisk kelatbildare för mikronäringsämnen. Särskilt används järn som kelaterats med HBED för att avhjälpa järnbrist och motverka järnkloros i många olika slags fruktträd. Bekämpningen av järnkloros och dess symtom medför grönt lövverk med god tillväxt och fruktbildning. Den järnkelaterade formen av HBED har godkänts i Polen utan några miljöskador. HBED bör därför införas i förteckningen över godkända organiska kelatbildare för mikronäringsämnen i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003. En övergångsperiod bör dock föreskrivas så att HBED godkänns efter det att motsvarande EN-standard offentliggjorts.

(7)

Dicyandiamid/1,2,4-triazol (nedan kallat DCD/TZ) och 1,2,4-triazol/3-metylpyrazol (nedan kallat TZ/MP) är nitrifikationshämmare som används i kombination med gödningsmedel som innehåller näringsämnet kväve i form av urea eller ammoniumsalter. Hämmarna gör att kvävet finns tillgängligt längre för grödorna, minskar urlakning av nitrater och minskar utsläpp av kväveoxid i atmosfären.

(8)

N-(2-(nitrofenyl)fosfortriamid (nedan kallat 2-NPT) är en ureashämmare avsedd för ureahaltiga kvävegödselmedel som ökar kvävets tillgänglighet för växterna och minskar utsläppen av ammoniak i atmosfären.

(9)

DCD/TZ, TZ/MP och 2-NPT har i många år använts i Tyskland och DCD/TZ och TZ/MP i Tjeckien, där de har visats vara effektiva och inte utgöra någon risk för miljön. DCD/TZ, TZ/MP och 2-NPT bör därför föras upp på förteckningen över godkända nitrifikations- och ureashämmare i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 så att de blir mer allmänt tillgängliga för jordbrukare i hela unionen.

(10)

Enligt förordning (EG) nr 2003/2003 ska kontrollen av EG-gödselmedel överensstämma med de provtagnings- och analysmetoder som beskrivs i bilaga IV till den förordningen. Några av de metoderna är dock inte internationellt erkända och bör ersättas av EN-standarder som nyligen tagits fram av Europeiska standardiseringskommittén.

(11)

EN-standarder valideras normalt genom jämförelser mellan laboratorier för att kvantifiera analysmetodernas reproducerbarhet och repeterbarhet. Det bör därför göras åtskillnad mellan validerade EN-standarder och icke-validerade metoder, för att särskilja de EN-standarder som är bevisat statistiskt tillförlitliga.

(12)

För att förenkla lagstiftningen och underlätta framtida ändringar bör analysmetoderna i fulltext i bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003 ersättas med hänvisningar till de EN-standarder som Europeiska standardiseringskommittén offentliggör.

(13)

Förordning (EG) nr 2003/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 32 i förordning (EG) nr 2003/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

1.   Bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 ska ändras på det sätt som anges i bilaga I till den här förordningen.

2.   Bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003 ska ändras på det sätt som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Leden 1 a, 1 b i, 1 c i, 1 c ii, 1 d i, 1 e i och 1 f i och punkt 2 i bilaga I ska tillämpas från och med den 4 april 2013.

Punkt 3 post 11 i bilaga I ska tillämpas från och med den 4 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt E.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt E.1.1 ska post 1f ersättas med följande:

”1f

Borerade gödselmedel i suspension

Produkt som erhålles genom suspension av typerna 1a och/eller 1b och/eller 1c och/eller 1d i vatten

2 % totalt B

Beteckningen ska innehålla namnen på beståndsdelarna

Totalt bor (B)

Vattenlösligt bor (B) om förekommande”

b)

Avsnitt E.1.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Post 2c ska ersättas med följande:

”2c

Gödselmedelslösning innehållande kobolt

Vattenlösning av typerna 2a och/eller 2b eller 2d

2 % vattenlösligt Co

När typerna 2a och 2d blandas måste den komplexbildade andelen utgöra minst 40 % av vattenlösligt Co

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på oorganiska anjoner, om förekommande,

2)

namn på någon godkänd kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig kobolt om förekommande och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

eller

namn på en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard, om förekommande

Vattenlöslig kobolt (Co)

Kobolt (Co) kelaterad av var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig kobolt och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Kobolt (Co) komplexbildat av en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard

Frivilligt: Total kobolt (Co) kelaterad med godkända kelatbildare”

ii)

Följande post ska läggas till som post 2d:

”2d

Koboltkomplex

Vattenlöslig produkt innehållande kobolt som är kemiskt bunden till en godkänd komplexbildare

5 % av vattenlöslig Co, och den komplexbildade andelen måste utgöra minst 80 % av vattenlöslig kobolt

Beteckningen ska innehålla namn på en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard

Vattenlöslig kobolt (Co)

Total komplexbildad kobolt (Co)”

c)

Avsnitt E.1.3 ska ändras på följande sätt:

i)

Post 3f ska ersättas med följande:

”3f

Gödselmedelslösning innehållande koppar

Vattenlösning av typerna 3a och/eller 3d eller 3i

2 % vattenlöslig Cu

När typerna 3a och 3i blandas måste den komplexbildade andelen utgöra minst 40 % av vattenlösligt Cu

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på oorganiska anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig koppar, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

eller

namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras med en europeisk standard

Vattenlöslig koppar (Cu)

Koppar (Cu) kelaterad av var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig koppar och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Koppar (Cu) komplexbildat av en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard

Frivilligt: Total koppar (Cu) kelaterad av godkända kelatbildare”

ii)

Post 3h ska ersättas med följande:

”3h

Koppargödselmedel i suspension

Produkt framställd genom suspension av typ 3a och/eller 3b och/eller 3c och/eller 3d och/eller 3g i vatten

17 % total Cu

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig koppar, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Total koppar (Cu)

Vattenlöslig koppar (Cu), om förekommande

Koppar (Cu) kelaterad av var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig koppar och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard”

iii)

Följande post ska läggas till som post 3i:

”3i

Kopparkomplex

Vattenlöslig produkt innehållande koppar som är kemiskt bunden till en godkänd komplexbildare

5 % av vattenlöslig Cu, och den komplexbildade andelen måste utgöra minst 80 % av vattenlöslig koppar

Beteckningen ska innehålla namn på en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard

Vattenlöslig koppar (Cu)

Total komplexbildad koppar (Cu)”

d)

Avsnitt E.1.4 ska ändras på följande sätt:

i)

Post 4c ska ersättas med följande:

”4c

Gödselmedelslösning innehållande järn

Vattenlösning av typerna 4a och/eller 4b eller 4d

2 % vattenlösligt Fe

När typerna 4a och 4d blandas måste den komplexbildade andelen utgöra minst 40 % av vattenlösligt Fe

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på oorganiska anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt järn, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

eller

namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras med en europeisk standard

Vattenlösligt järn (Fe)

Järn (Fe) kelaterat av var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt järn och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Järn (Fe) komplexbildat av den godkända komplexbildaren som kan identifieras enligt en europeisk standard

Frivilligt: Totalt järn (Fe) kelaterat med godkända kelatbildare”

ii)

Följande post ska läggas till som post 4d:

”4d

Järnkomplex

Vattenlöslig produkt innehållande järn som är kemiskt bundet till en godkänd komplexbildare

5 % av vattenlösligt Fe, och den komplexbildade andelen måste utgöra minst 80 % av vattenlösligt järn

Beteckningen ska innehålla namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras enligt en europeisk standard

Vattenlösligt järn (Fe)

Totalt komplexbildat järn (Fe)”

e)

Avsnitt E.1.5 ska ändras på följande sätt:

i)

Post 5e ska ersättas med följande:

”5e

Gödselmedelslösning innehållande mangan

Vattenlösning av typerna 5a och/eller 5b eller 5g

2 % vattenlösligt Mn

När typerna 5a och 5g blandas måste den komplexbildade andelen utgöra minst 40 % av vattenlösligt Mn

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på oorganiska anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt mangan, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

eller

namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras med en europeisk standard

Vattenlösligt mangan (Mn)

Mangan (Mn) kelaterat med var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt mangan och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Mangan (Mn) komplexbildat av den godkända komplexbildaren som kan identifieras enligt en europeisk standard

Frivilligt: Totalt mangan (Mn) kelaterat med godkända kelatbildare”

ii)

Följande poster ska läggas till som posterna 5f och 5g:

”5f

Manganhaltiga gödselmedel i suspension

Produkt framställd genom suspension av typerna 5a och/eller 5b och/eller 5c i vatten

17 % total Mn

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt mangan, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Total halt mangan (Mn)

Vattenlösligt mangan (Mn), om förekommande

Mangan (Mn) kelaterat med var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlösligt mangan och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

5g

Mangankomplex

Vattenlöslig produkt innehållande mangan som är kemiskt bundet till en godkänd komplexbildare

5 % av vattenlösligt Mn, och den komplexbildade andelen måste utgöra minst 80 % av vattenlösligt mangan

Beteckningen ska innehålla namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras enligt en europeisk standard

Vattenlösligt mangan (Mn)

Total halt komplexbildat mangan (Mn)”

f)

Avsnitt E.1.7 ska ändras på följande sätt:

i)

Post 7e ska ersättas med följande:

”7e

Gödselmedelslösning innehållande zink

Vattenlösning av typerna 7a och/eller 7b eller 7g

2 % vattenlöslig Zn

När typerna 7a och 7g blandas måste den komplexbildade andelen utgöra minst 40 % av vattenlöslig Zn

Beteckningen ska innehålla

1)

namn på oorganiska anjoner, om förekommande,

2)

namn på den eller de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig zink, om förekommande, och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

eller

namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras med en europeisk standard

Vattenlöslig zink (Zn)

Zink (Zn) kelaterad av var och en av de godkända kelatbildare som kelaterar åtminstone 1 % vattenlöslig zink och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard

Zink (Zn) komplexbildad av en godkänd komplexbildare som kan identifieras enligt en europeisk standard

Frivilligt: Total halt zink (Zn) kelaterad med godkända kelatbildare”

ii)

Följande post ska läggas till som post 7g:

”7g

Zinkkomplex

Vattenlöslig produkt innehållande zink som är kemiskt bunden till en godkänd komplexbildare

5 % av vattenlöslig Zn, och den komplexbildade andelen måste utgöra minst 80 % av vattenlöslig zink

Beteckningen ska innehålla namn på den godkända komplexbildaren, som kan identifieras enligt en europeisk standard

Vattenlöslig zink (Zn)

Total halt komplexbildad zink (Zn)”

2.

I avsnitt E.2 ska tabell E.2.4 ersättas med följande:

”Nr

Typbeteckning

Uppgifter om tillverkningsmetod och väsentliga krav

Minimihalt av näringsämnen (massprocent)

Uppgifter om hur näringsämnena ska uttryckas

Övriga krav

Övriga uppgifter om typbeteckningen

Näringsinnehåll som ska redovisas

Mikronäringsämnenas form och löslighet

Andra kriterier

1

2

3

4

5

6

1

Blandning av mikronäringsämnen

Produkt som erhålls genom blandning av två eller flera gödselmedel av typ E.1 eller genom upplösning och/eller suspension i vatten av två eller flera gödselmedel av typ E.1

1)

5 % total halt för blandning i fast form

eller

2)

2 % total halt för blandning i flytande form

Enskilda mikronäringsämnen enligt avsnitt E.2.1

Namn för varje mikronäringsämne och dess kemiska symbol, förtecknad i bokstavsordning efter kemisk symbol, åtföljt av dess motjons namn omedelbart efter typbeteckningen.

Total halt av varje mikronäringsämne, uttryckt som massandel av gödselmedlet, utom om mikronäringsämnet är helt vattenlösligt.

Varje mikronäringsämnes vattenlösliga halt, uttryckt som massandel av gödselmedlet, om den lösliga andelen utgör minst hälften av den totala halten. Om ett mikronäringsämne är helt vattenlösligt ska endast den vattenlösliga halten deklareras.

Om ett mikronäringsämne är kemiskt bundet till en organisk molekyl ska mikronäringsämnet deklareras omedelbart efter den vattenlösliga halten som massandel av gödselmedlet, följt av någon av fraserna ’kelaterat med’ eller ’komplexbildat med’ och namnet på den godkända kelatbildaren eller komplexbildaren enligt avsnitt E.3. Den organiska molekylens namn kan anges med initialer.

Följande angivelse nedanför de obligatoriska och frivilliga deklarationerna: ’Får användas endast där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering.’ ”

3.

Avsnitt E.3.1 ska ersättas med följande:

”E.3.1   Kelatbildare (1)

Syror eller natrium-, kalium- eller ammoniumsalter av:

Nr

Benämning

Alternativ benämning

Kemisk formel

Syrans CAS-nummer (2)

1

Etylendiamintetraättiksyra

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hydroxietyletylendiamintriättiksyra

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

dietylentriaminpentaättiksyra

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

etylendiamin- N,N’-di[(orto-hydroxifenyl)ättiksyra]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

etylendiamin- N-[(orto-hydroxifenyl)ättiksyra]- N’-[(para-hydroxifenyl)ättiksyra]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

etylendiamin- N,N’-di[(orto-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

etylendiamin- N-[(orto-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]- N’-[(para-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

etylendiamin- N,N’-di[(5-karboxi-2-hydroxifenyl)ättiksyra]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

etylendiamin- N,N’-di[(2-hydroxi-5-sulfofenyl)ättiksyra] och dess kondensationsprodukter

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 och 642045-40-7

10

Iminodisuccinsyra

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hydroxibensyl)etylendiamin-N,N'-diättiksyra

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4.

Avsnitt E.3.2 ska ersättas med följande:

”E.3.2   Komplexbildare (3)

Följande komplexbildare är endast tillåtna i produkter för växtnäringsbevattning och/eller bestrykning av blad, med undantag av zinklignosulfonat, järnlignosulfonat, kopparlignosulfonat och manganlignosulfonat som får tillföras jorden direkt.

Syror eller natrium-, kalium- eller ammoniumsalter av:

Nr

Benämning

Alternativ benämning

Kemisk formel

Syrans CAS-nummer (4)

1

Lignosulfonsyra

LS

Kemisk formel ej tillgänglig

8062-15-5

5.

I avsnitt F.1 ska följande poster läggas till:

”2

Produkt innehållande dicyandiamid (DCD) och 1,2,4-triazol (TZ)

EG# Einecs-nr 207-312-8

EG# Einecs-nr 206-022-9

Minst 2,0

Högst 4,0

 

Blandning i förhållandet 10:1

(DCD:TZ)

3

Produkt innehållande 1,2,4-triazol (TZ) och 3-metylpyrazol (MP)

EG# Einecs-nr 206-022-9

EG# Einecs-nr 215-925-7

Minst 0,2

Högst 1,0

 

Blandning i förhållandet 2:1

(TZ:MP)”

6.

I avsnitt F.2 ska följande post läggas till:

”2

N-(2-nitrofenyl)-fosfortriamid (2-NPT)

EG# Einecs-nr 477-690-9

Minst 0,04

Högst 0,15”

 

 


(1)  Kelatbildarna ska identifieras och kvantifieras enligt de europeiska standarder som omfattar kelatbildarna ovan.”

(2)  Endast för information.

(3)  Komplexbildarna ska identifieras enligt de europeiska standarder som omfattar komplexbildarna ovan.”

(4)  Endast för information


BILAGA II

Avsnitt B i bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Metoderna 3.1.1–3.1.4 ska ersättas med följande:

”Metod 3.1.1

Extraktion av fosfor som är löslig i mineralsyror

EN 15956: Gödselmedel – Extraktion av fosfor som är löslig i mineralsyror

Denna analysmetod har ringtestats.

Metod 3.1.2

Extraktion av fosfor som är löslig i 2-procentig myrsyra

EN 15919: Gödselmedel – Extraktion av fosfor som är löslig i 2-procentig myrsyra

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 3.1.3

Extraktion av fosfor som är löslig i 2-procentig citronsyra

EN 15920: Gödselmedel – Extraktion av fosfor som är löslig i 2-procentig citronsyra

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 3.1.4

Extraktion av fosfor som är löslig i neutralt ammoniumcitrat

EN 15957: Gödselmedel – Extraktion av fosfor som är löslig i neutralt ammoniumcitrat

Denna analysmetod har ringtestats.”

2.

Metoderna 3.1.5.1–3.1.5.3 ska ersättas med följande:

”Metod 3.1.5.1

Extraktion av löslig fosfor enligt Petermann vid 65 °C

EN 15921: Gödselmedel – Extraktion av löslig fosfor enligt Petermann vid 65 °C

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 3.1.5.2

Extraktion av löslig fosfor enligt Petermann vid rumstemperatur

EN 15922: Gödselmedel – Extraktion av löslig fosfor enligt Petermann vid rumstemperatur

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 3.1.5.3

Extraktion av fosfor som är löslig i Joulies alkaliska lösning av ammoniumcitrat

EN 15923: Gödselmedel – Extraktion av fosfor som är löslig i Joulies alkaliska lösning av ammoniumcitrat

Denna analysmetod har inte ringtestats.”

3.

Metod 3.1.6 ska ersättas med följande:

”Metod 3.1.6

Extraktion av vattenlöslig fosfor

EN 15958: Gödselmedel – Extraktion av vattenlöslig fosfor

Denna analysmetod har ringtestats.”

4.

Metod 3.2 ska ersättas med följande:

”Metod 3.2

Bestämning av extraherad fosfor

EN 15959: Gödselmedel – Bestämning av extraherad fosfor

Denna analysmetod har ringtestats.”

5.

Metoderna 7.1 och 7.2 ska ersättas med följande:

”Metod 7.1

Bestämning av malningsfinhet (torr metod)

EN 15928: Gödselmedel – Bestämning av malningsfinhet (torr metod)

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 7.2

Bestämning av malningsfinhet hos mjuka råfosfater

EN 15924: Gödselmedel – Bestämning av malningsfinhet hos mjuka råfosfater

Denna analysmetod har inte ringtestats.”

6.

Metoderna 8.1–8.5 ska ersättas med följande:

”Metod 8.1

Extraktion av totalt kalcium, totalt magnesium, totalt natrium och totalt fosfor i form av sulfater

EN 15960: Gödselmedel – Extraktion av totalt kalcium, totalt magnesium, totalt natrium och totalt fosfor i form av sulfater

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 8.2

Extraktion av totalt svavel, i olika former

EN 15925: Gödselmedel – Extraktion av totalt svavel, i olika former

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 8.3

Extraktion av vattenlösligt kalcium, magnesium, natrium och svavel (i form av sulfater)

EN 15961: Gödselmedel – Extraktion av vattenlösligt kalcium, magnesium, natrium och svavel (i form av sulfater)

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 8.4

Extraktion av vattenlösligt svavel då svavel förekommer i olika former

EN 15926: Gödselmedel – Extraktion av vattenlösligt svavel då svavel förekommer i olika former

Denna analysmetod har inte ringtestats.

Metod 8.5

Extraktion och bestämning av svavel i grundämnesform

EN 16032: Gödselmedel – Extraktion och bestämning av svavel i grundämnesform

Denna analysmetod har inte ringtestats.”

7.

Följande metod ska införas som metod 8.11:

”Metod 8.11

Bestämning av kalcium och format i kalciumformat

EN 15909: Gödselmedel – Bestämning av kalcium och format i kalciumbladgödselmedel

Denna analysmetod har ringtestats.”

8.

Metod 11.3 ska ersättas med följande:

”Metod 11.3

Bestämning av järn kelaterad med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA och HBED

EN 13368-2: Gödselmedel – Bestämning av kelaterande ämnen i gödselmedel med kromatografi. Del 2: Bestämning av järn kelaterad med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA och HBED med jonparskromatografi

Denna analysmetod har ringtestats.”

9.

Följande metoder ska infogas som metoderna 11.6, 11.7 och 11.8:

”Metod 11.6

Bestämning av IDHA

EN 15950: Gödselmedel – Bestämning av N-(1,2-dikarboxietyl)-D,L-asparaginsyra (iminodisuccinsyra, IDHA) med högupplöst vätskekromatografi (HPLC)

Denna analysmetod har ringtestats.

Metod 11.7

Bestämning av lignosulfonater

EN 16109: Gödselmedel – Bestämning av komplexbildade joner av mikronäringsämnen i gödselmedel – Identifiering av lignosulfonater

Denna analysmetod har ringtestats.

Metod 11.8

Bestämning av innehållet av komplexerade mikronäringsämnen och den komplexerade andelen av mikronäringsämnena

EN 15962: Gödselmedel – Bestämning av innehållet av komplexerade mikronäringsämnen och den komplexerade andelen av mikronäringsämnena

Denna analysmetod har ringtestats.”

10.

Följande metoder ska infogas som metoderna 12.3, 12.4 och 12.5:

”Metod 12.3

Bestämning av 3-metylpyrazol

EN 15905: Gödselmedel – Bestämning av 3-metylpyrazol (MP) med högupplöst vätskekromatografi (HPLC)

Denna analysmetod har ringtestats.

Metod 12.4

Bestämning av TZ

EN 16024: Gödselmedel – Bestämning av 1H,1,2,4-triazol i urea och i ureahaltiga gödselmedel – Metod med högupplöst vätskekromatografi (HPLC)

Denna analysmetod har ringtestats.

Metod 12.5

Bestämning av 2-NPT

EN 16075: Gödselmedel – Bestämning av N-(2-nitrofenyl)-fosfortriamid (2-NPT) i urea och ureahaltiga gödselmedel. Metod med högupplöst vätskekromatografi (HPLC)

Denna analysmetod har ringtestats.”


15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 224/2012

av den 14 mars 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/26


EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETS BESLUT

nr 533/09/KOL

av den 16 december 2009

om ändring, för sjuttiosjunde gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd, genom införande av ett kapitel om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET (1) HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

MED BEAKTANDE av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2), särskilt artiklarna 61–63 och protokoll 26,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (3), särskilt artikel 24 och artikel 5.2 b, och

av följande skäl:

Enligt artikel 24 i övervakningsavtalet ska övervakningsmyndigheten ge verkan åt bestämmelserna om statligt stöd i EES-avtalet.

Enligt artikel 5.2 b i övervakningsavtalet ska övervakningsmyndigheten utfärda meddelanden eller riktlinjer i frågor som behandlas i EES-avtalet, om EES-avtalet eller övervakningsavtalet uttryckligen föreskriver det eller om övervakningsmyndigheten anser det nödvändigt.

Övervakningsmyndigheten antog den 19 januari 1994 procedurregler och materiella regler inom området för statligt stöd (4).

Europeiska kommissionen antog den 16 juni 2009 ett tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd (5).

Tillkännagivandet är av betydelse även för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det är nödvändigt att trygga en enhetlig tillämpning av reglerna om statligt stöd i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt punkt II under rubriken ”Allmänt” i slutet av bilaga XV till EES-avtalet ska övervakningsmyndigheten efter samråd med Europeiska kommissionen anta rättsakter som motsvarar de som antagits av kommissionen.

Övervakningsmyndigheten samrådde med Europeiska kommissionen den 8 december 2009 och rådfrågade Eftastaterna i den aktuella frågan genom en skrivelse av den 20 november 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinjerna för statligt stöd ska ändras genom införande av ett kapitel om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd. Texten till det nya kapitlet finns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Endast den engelska texten är giltig.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2009.

För Eftas övervakningsmyndighet

Per SANDERUD

Ordförande

Kristján Andri STEFÁNSSON

Ledamot av kollegiet


(1)  Nedan kallad övervakningsmyndigheten.

(2)  Nedan kallat EES-avtalet.

(3)  Nedan kallat övervakningsavtalet.

(4)  Riktlinjer för tillämpning och tolkning av artiklarna 61 och 62 i EES-avtalet och artikel 1 i del I i protokoll 3 till övervakningsavtalet, antagna och utfärdade av övervakningsmyndigheten den 19 januari 1994 och offentliggjorda i EGT L 231, 3.9.1994, s. 1, och i EES-supplement nr 32, 3.9.1994, s. 1. Nedan kallade riktlinjerna för statligt stöd. En uppdaterad version av riktlinjerna för statligt stöd finns på övervakningsmyndighetens webbplats http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines

(5)  EUT C 136, 16.6.2009, s. 3.


BILAGA I

RIKTLINJER OM ETT FÖRENKLAT FÖRFARANDE FÖR HANDLÄGGNING AV VISSA TYPER AV STATLIGT STÖD  (1)

1.   Inledning

1.

I dessa riktlinjer beskrivs ett förenklat förfarande som övervakningsmyndigheten kommer att använda när den i nära samarbete med den berörda Eftastaten granskar vissa typer av statliga stödåtgärder, som inte kräver att övervakningsmyndigheten gör någon egen bedömning, utan endast kontrollerar att de är förenliga med gällande regler och praxis. Vid tillämpningen av artikel 61 i EES-avtalet och de förordningar, rambestämmelser, riktlinjer och tillkännagivanden som antagits med stöd av artikel 61 i EES-avtalet (2) har övervakningsmyndigheten erfarit att vissa typer av anmälda stöd i regel godkänns utan att föranleda någon tveksamhet i fråga om deras förenlighet med EES-avtalet. Detta förutsätter dock att det inte finns några särskilda omständigheter. Dessa stödtyper beskrivs närmare i avsnitt 2. Övriga stödåtgärder som anmäls till övervakningsmyndigheten kommer att omfattas av vederbörliga förfaranden (3) och i allmänhet av reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd.

2.

Syftet med dessa riktlinjer är att ange i vilka fall övervakningsmyndigheten i regel kommer att anta ett beslut i kortform om att förklara vissa typer av statligt stöd förenliga med EES-avtalet enligt det förenklade förfarandet och att ge vägledning om själva förfarandet. Om alla nödvändiga förutsättningar som anges i dessa riktlinjer är uppfyllda, kommer övervakningsmyndigheten att göra sitt yttersta för att anta ett beslut i kortform om att den anmälda åtgärden inte utgör stöd eller om att inte göra invändningar inom 20 arbetsdagar från dagen för anmälan i enlighet med artikel 4.2 eller artikel 4.3 i del II i protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

3.

Om någon av de garantier eller något av de undantag som anges i punkterna 6–12 i dessa riktlinjer gäller, kommer övervakningsmyndigheten att återgå till det sedvanliga förfarandet för anmält stöd, som beskrivs i kapitel II i protokoll 3, och kommer sedan att anta ett fullständigt beslut enligt artikel 4 och/eller artikel 7 i det protokollet. De enda tidsfrister som kan genomdrivas rättsligt är dock de som anges i artiklarna 4.5 och 7.6 i protokoll 3.

4.

Övervakningsmyndighetens syfte med det förfarande som beskrivs i dessa riktlinjer är att EES:s kontroll av statligt stöd ska bli effektivare och mer förutsägbar. Ingen del av dessa riktlinjer bör tolkas så att en stödåtgärd som inte utgör statligt stöd enligt artikel 61 i EES-avtalet ska anmälas till övervakningsmyndigheten, även om Eftastaterna har rätt att anmäla även sådana stödåtgärder för att få klarhet om rättsläget.

2.   Typer av statligt stöd som är lämpliga att handlägga enligt det förenklade förfarandet

Lämpliga typer av statligt stöd

5.

Följande typer av statligt stöd är i princip lämpliga att handlägga enligt det förenklade förfarandet:

a)

Kategori 1: Stödåtgärder som omfattas av avsnitten om standardbedömning i gällande riktlinjer

Stödåtgärder som faller inom ramen för en standardbedömning (avsnitten om en s.k. trygg hamn) (4) eller motsvarande bedömningar (5) i övergripande riktlinjer och som inte omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen är i princip lämpliga att handlägga enligt det förenklade förfarandet.

Det förenklade förfarandet kommer att användas endast i fall då övervakningsmyndigheten efter kontakterna före anmälan (se punkterna 13–16) är övertygad om att alla materiella krav och förfarandebestämmelser som fastställs i de tillämpliga avsnitten i de respektive riktlinjerna är uppfyllda. Det innebär att det under föranmälningsfasen framkommer att den anmälda stödåtgärden vid en första granskning uppfyller de relevanta villkoren, som beskrivs närmare i vart och ett av de tillämpliga övergripande instrumenten i fråga om:

Typ av stödmottagare.

Stödberättigande kostnader.

Stödnivåer och bonusar.

Individuellt tak för anmälan eller högsta tillåtna stödbelopp

Stödformer.

Kumuleringsbestämmelser.

Stimulanseffekt.

Krav på öppenhet.

Stödmottagare som är föremål för ett utestående betalningskrav är undantagna (6).

I den här kategorin kan övervakningsmyndigheten komma att använda det förenklade förfarandet för bland annat följande typer av åtgärder:

i)

Riskkapitalåtgärder som inte består av deltagande i en private equity-fond och som uppfyller alla villkor i avsnitt 4 i riskkapitalriktlinjerna.

ii)

Stöd till miljöinvesteringar som uppfyller villkoren i avsnitt 3 i miljöskyddsriktlinjerna, och

där de stödberättigande kostnaderna fastställs genom en fullständig kostnadsberäkningsmetod i enlighet med punkt 82 i miljöskyddsriktlinjerna (7), eller

som innehåller en bonus för miljöinnovationer i enlighet med punkt 78 i miljöskyddsriktlinjerna (8).

iii)

Stöd till nystartade innovativa företag, som beviljats i enlighet med avsnitt 5.4 i riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation och vilkas innovativa karaktär har fastställs på grundval av avsnitt 5.4 b i i riktlinjerna (9).

iv)

Stöd till innovationskluster, som beviljats i enlighet med avsnitt 5.8 och 7.1 i riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation.

v)

Stöd för process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn, i enlighet med avsnitt 5.5 i riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation.

vi)

Regionalstöd för särskilda ändamål som inte når upp till det tröskelvärde för individuell anmälan som anges i punkt 53 i regionalstödsriktlinjerna (10).

vii)

Undsättningsstöd inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn (med undantag för den finansiella sektorn) som uppfyller alla materiella villkor i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2 i undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna (11).

viii)

Undsättnings- och omstruktureringsordningar till förmån för små företag som uppfyller alla villkor i avsnitt 4 i undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna (12).

ix)

Särskilt omstruktureringsstöd till förmån för små och medelstora företag, under förutsättning att stödet uppfyller alla villkor i avsnitt 3 i undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna (13).

x)

Exportkrediter inom varvsindustrin som uppfyller alla villkor i avsnitt 3.3.4 i riktlinjerna för varvsindustrin (14).

xi)

Audiovisuella stödordningar som uppfyller alla villkor i avsnitt 2.3 i riktlinjerna om film när det gäller utveckling, produktion, distribution och säljfrämjande åtgärder (15).

Ovanstående förteckning är endast vägledande och kan komma att ändras vid ändringar i gällande instrument eller genom att nya instrument antas. Övervakningsmyndigheten kan uppdatera förteckningen för att den ska stämma överens med gällande regler för statligt stöd.

b)

Kategori 2: Åtgärder som överensstämmer med övervakningsmyndighetens fasta beslutspraxis

Stödåtgärder som till sin utformning motsvarar stödåtgärder som godkänts i minst tre tidigare övervakningsmyndighetsbeslut (nedan kallade tidigare beslut) (16) och som därför kan bedömas omedelbart på grundval av övervakningsmyndighetens fasta beslutspraxis är i princip lämpade för handläggning enligt det förenklade förfarandet. Endast beslut som övervakningsmyndigheten antagit under de senaste tio åren före dagen för föranmälan (se punkt 14) kan anses som tidigare beslut.

Det förenklade förfarandet kommer att användas endast i fall då övervakningsmyndigheten, efter föranmälningsfasen (se punkterna 13–16), är övertygad om att de relevanta materiella och förfarandemässiga villkoren som legat till grund för de tidigare besluten är uppfyllda, särskilt när det gäller åtgärdens syfte och helhetsutformning, typ av stödmottagare, stödberättigande kostnader, tak för individuell anmälan, stödnivåer och eventuella bonusar, kumuleringsbestämmelser, stimulanseffekt och krav på insyn. Som anges i punkt 11 kommer övervakningsmyndigheten att återgå till det sedvanliga förfarandet om den anmälda stödåtgärden kan gynna ett företag som är föremål för ett utestående betalningskrav efter ett tidigare övervakningsmyndighetsbeslut om att förklara ett stöd olagligt och oförenligt med EES-avtalet (Deggendorf).

I den här kategorin kan övervakningsmyndigheten komma att använda det förenklade förfarandet för bland annat följande typer av åtgärder:

i)

Stödåtgärder för att bevara det nationella kulturarvet, vilka avser verksamhet knuten till historiska, forntida platser eller nationella monument, under förutsättning att stödet är begränsat till bevarande av kulturarvet i den mening som avses i artikel 61.3 c i EES-avtalet jämförd med artikel 107.3 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (17).

ii)

Stödordning till förmån för teater, dans och musik (18).

iii)

Stödordning till förmån för minoritetsspråk (19).

iv)

Stödåtgärder till förmån för förlagsbranschen (20).

v)

Stödåtgärder till förmån för bredbandsanslutning på landsbygden (21).

vi)

Garantiordningar till förmån för finansiering av varvsindustrin (22).

vii)

Stödåtgärder som uppfyller alla andra tillämpliga bestämmelser i den allmänna gruppundantagsförordningen, men som inte omfattas av den därför att

åtgärderna utgör stöd för särskilda ändamål (23),

åtgärderna inte är överblickbara (artikel 5 i den allmänna gruppundantagsförordningen), men bruttobidragsekvivalenten beräknas med hjälp av en metod som godkänts av övervakningsmyndigheten i tre individuella beslut som antagits efter den 1 januari 2007.

viii)

Åtgärder till stöd för utvecklingen av lokal infrastruktur som inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet därför att åtgärden på grund av sina särdrag inte kommer att påverka handeln inom EES (24).

ix)

Förlängning och/eller ändring av befintliga stödordningar som inte omfattas av det förenklade förfarandet i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 om de genomförandebestämmelser som avses i artikel 27 i del II i protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (25) (se kategori 3), t.ex. när det gäller anpassning av befintliga stödordningar till nya sektorsövergripande riktlinjer (26).

Ovanstående förteckning är endast vägledande, eftersom kategorins räckvidd kan komma att förändras i enlighet med övervakningsmyndighetens beslutspraxis. Övervakningsmyndigheten kan komma att se över denna vägledande förteckning för att den ska stämma överens med ny praxis.

c)

Kategori 3: Förlängning eller utvidgning av befintliga stödordningar

I artikel 4 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL föreskrivs ett förenklat anmälningsförfarande för vissa ändringar av befintligt stöd. Enligt den artikeln ska följande ändringar av befintligt stöd anmälas med hjälp av det förenklade anmälningsformuläret i bilaga II till beslutet:

a)

En ökning av budgeten för en godkänd stödåtgärd som överstiger 20 %.

b)

En förlängning av en befintlig godkänd stödordning med upp till sex år, med eller utan en ökning av budgeten.

c)

En skärpning av kriterierna för tillämpningen av en godkänd stödordning eller en minskning av stödnivån eller av de stödberättigande kostnaderna.

Möjligheten att tillämpa artikel 4 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL påverkas inte av dessa riktlinjer. Övervakningsmyndigheten uppmanar dock den anmälande Eftastaten att följa förfarandet i dessa riktlinjer, inbegripet föranmälan av de berörda stödåtgärderna, och att använda det förenklade anmälningsformuläret i bilagan till övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL. I samband med förfarandet kommer övervakningsmyndigheten också att uppmana den berörda Eftastaten att godkänna att en sammanfattning av anmälan offentliggörs på övervakningsmyndighetens webbplats.

Garantier och åtgärder som inte omfattas av det förenklade förfarandet

6.

Eftersom det förenklade förfarandet endast gäller stöd som anmälts enligt artikel 1.3 i del I i protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, är olagligt stöd undantaget på förhand. I den utsträckning EES-avtalet gäller för de nedan angivna sektorerna kommer det förenklade förfarandet inte heller att gälla för stöd till fiske och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter samt bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter, på grund av de berörda sektorernas särdrag. Det förenklade förfarandet kommer inte att tillämpas retroaktivt på åtgärder som föranmälts före den 1 januari 2010.

7.

När övervakningsmyndigheten bedömer om en anmäld stödåtgärd hör till någon av de stödberättigande kategorierna i punkt 5 kommer den att se till att de tillämpliga riktlinjer och/eller den del av övervakningsmyndighetens fasta beslutspraxis som ska ligga till grund för bedömningen av den anmälda stödåtgärden samt alla relevanta sakförhållanden har fastställts med tillräcklig klarhet. För att detta förfarande ska kunna tillämpas krävs att anmälan är fullständig. Den anmälande Eftastaten uppmanas att lämna alla relevanta uppgifter, bland annat de tidigare beslut som eventuellt åberopas i inledningen av föranmälningsfasen (se punkt 14).

8.

Om anmälningsformuläret inte är fullständigt eller om det innehåller vilseledande eller felaktiga uppgifter kommer övervakningsmyndigheten inte att använda det förenklade förfarandet. Om anmälan väcker nya rättsliga frågor av allmänt intresse kommer övervakningsmyndigheten normalt inte att använda det förenklade förfarandet.

9.

Det kan i regel antas att stödåtgärder som hör till kategorierna i punkt 5 inte föranleder tveksamhet ifråga om deras förenlighet med EES-avtalet, men det kan ändå finnas särskilda omständigheter som måste undersökas närmare. I sådana fall får övervakningsmyndigheten när som helst återgå till det sedvanliga förfarandet.

10.

Bland sådana särskilda omständigheter ingår följande: vissa stödformer som ännu inte prövats i övervakningsmyndighetens beslutspraxis, tidigare beslut som övervakningsmyndigheten kan vara på väg att bedöma på nytt mot bakgrund av ny rättspraxis eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdets utveckling, nya tekniska frågor, frågor om förenligheten med andra bestämmelser i EES-avtalet (t.ex. om icke-diskriminering och de fyra friheterna).

11.

Övervakningsmyndigheten kommer också att återgå till det sedvanliga förfarandet om den anmälda stödåtgärden kan gynna ett företag som är föremål för ett utestående betalningskrav efter ett tidigare övervakningsmyndighetsbeslut om att förklara ett stöd olagligt och oförenligt med EES-avtalet (Deggendorf).

12.

Om tredje part uttrycker välgrundade farhågor om den anmälda stödåtgärden inom den tidsfrist som fastställs i punkt 21 i dessa riktlinjer, kommer övervakningsmyndigheten att återgå till det sedvanliga förfarandet (27) och underrätta den berörda Eftastaten om detta.

3.   Förfaranderegler

Kontakter före anmälan

13.

Övervakningsmyndigheten har funnit det värdefullt att ha kontakt med den anmälande Eftastaten före anmälan även i utåt sett enkla ärenden. Sådana kontakter ger övervakningsmyndigheten men särskilt Eftastaterna möjlighet att i ett tidigt skede fastställa de övervakningsmyndighetsinstrument eller tidigare beslut som är relevanta samt avgöra hur svårt det kommer att bli för övervakningsmyndigheten att bedöma ärendet och hur omfattande och ingående uppgifter som krävs för att övervakningsmyndigheten ska kunna göra en fullständig bedömning av detta.

14.

Mot bakgrund av de tidsfrister som gäller för det förenklade förfarandet kommer en stödåtgärd att handläggas enligt det förenklade förfarandet endast om Eftastaten har kontakt med övervakningsmyndigheten före anmälan. I samband med detta uppmanas Eftastaterna att lämna in ett utkast till anmälningsformulär med nödvändiga formulär för kompletterande upplysningar i enlighet med artikel 2 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL, och vid behov tidigare beslut som är relevanta, med hjälp av den IT-tillämpning som övervakningsmyndigheten fastställt. Eftastaten kan i detta skede också begära att slippa fylla i vissa delar av anmälningsformuläret. I samband med kontakterna före anmälan kan Eftastaten och övervakningsmyndigheten också komma överens om att Eftastaten inte behöver lämna något utkast till anmälningsformulär med tillhörande uppgifter under föranmälningsfasen. Ett sådant avtal kan vara lämpligt t.ex. i samband med vissa återkommande stödåtgärder, t.ex. det slag av stöd som anges i punkt 5 c i dessa riktlinjer. I detta sammanhang kan Eftastaten uppmanas att direkt gå vidare med anmälan, om övervakningsmyndigheten inte anser det nödvändigt att i detalj diskutera de planerade stödåtgärderna.

15.

Övervakningsmyndigheten kommer som regel att ordna en första kontakt före anmälan inom två veckor från mottagandet av utkastet till anmälningsformulär. Den kommer att sträva efter att sköta kontakterna genom e-post eller telefonkonferenser. Om den berörda Eftastaten begär det kan även möten organiseras. Inom fem arbetsdagar efter den senaste kontakten före anmälan kommer övervakningsmyndigheten att meddela den berörda Eftastaten om den anser att ärendet vid en första granskning förefaller lämpligt för handläggning enligt det förenklade förfarandet, vilka ytterligare uppgifter som behöver lämnas för att åtgärden ska omfattas av det förfarandet, eller om ärendet kommer att handläggas enligt det sedvanliga förfarandet.

16.

Om övervakningsmyndigheten meddelar att ärendet kan handläggas enligt det förenklade förfarandet betyder det att Eftastaten och övervakningsmyndigheten inledningsvis är överens om att de uppgifter som lämnats i samband med föranmälan skulle utgöra en fullständig anmälan om de lämnades i en formell anmälan. Om åtgärden anmäls formellt på grundval av ett anmälningsformulär där Eftastaten beaktat resultatet av kontakterna före anmälan kan övervakningsmyndigheten i princip godkänna den utan att behöva begära ytterligare upplysningar.

Anmälan

17.

Eftastaten ska anmäla den berörda stödåtgärden senast två månader efter det att den fått ett meddelande från övervakningsmyndigheten om att åtgärden vid en första granskning förefaller kunna handläggas enligt det förenklade förfarandet. Om anmälan innehåller ändringar i jämförelse med de uppgifter som lämnats i föranmälningshandlingarna, ska ändringarna vara tydligt markerade i anmälningsformuläret.

18.

När Eftastaten lämnar in sin anmälan inleds den period som anges i punkt 2.

19.

Det finns inte något särskilt anmälningsformulär för det förenklade förfarandet. Vid anmälan ska de standardiserade anmälningsformulären i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL användas. Detta gäller dock inte ärenden som omfattas av det slag av stöd som anges i punkt 5 c i dessa riktlinjer.

Offentliggörande av en sammanfattning av anmälan

20.

Övervakningsmyndigheten kommer att offentliggöra en sammanfattning av anmälan på sin webbplats. Sammanfattningen bygger på uppgifter som Eftastaten lämnat i enlighet med standardformuläret i bilagan till dessa riktlinjer. På standardformuläret anges att stödåtgärden, enligt de uppgifter som Eftastaten lämnat, kan komma att omfattas av det förenklade förfarandet. Genom att begära att övervakningsmyndigheten ska handlägga ärendet enligt dessa riktlinjer anses den berörda Eftastaten ha medgivit att de uppgifter i anmälan som kommer att offentliggöras på webbplatsen i den form som anges i bilagan till dessa riktlinjer inte är konfidentiella. Dessutom uppmanas Eftastaterna att tydligt ange om anmälan innehåller affärshemligheter.

21.

Intresserade parter kommer sedan att ha tio arbetsdagar på sig att lämna synpunkter (inbegripet en icke konfidentiell version), särskilt om förhållanden som kan kräva en närmare granskning. I ärenden där berörda parter framför välgrundade farhågor beträffande konkurrensen i samband med den anmälda åtgärden, kommer övervakningsmyndigheten att återgå till det sedvanliga förfarandet och informera Eftastaten och de berörda intresserade parterna om detta. Den berörda Eftastaten kommer också att informeras om eventuella välgrundade farhågor och kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på dessa.

Ett beslut i kortform

22.

Om övervakningsmyndigheten anser att den anmälda åtgärden uppfyller kriterierna för det förenklade förfarandet (se särskilt punkt 5) kommer den att anta ett beslut i kortform. Övervakningsmyndigheten kommer att göra sitt yttersta för att anta ett beslut om att den anmälda åtgärden inte utgör stöd eller ett beslut om att inte göra invändningar enligt artikel 4.2 eller 4.3 i del II i protokoll 3 inom 20 arbetsdagar från dagen för anmälan, om inte någon av de garantier eller något av de undantag som avses i punkterna 6–12 i dessa riktlinjer gäller.

Offentliggörande av ett beslut i kortform

23.

Övervakningsmyndigheten kommer att offentliggöra en sammanfattning av beslutet i Europeiska unionens officiella tidning och EES-supplementet till denna i enlighet med artikel 26.1 i del II i protokoll 3. Beslutet i kortform kommer att offentliggöras på övervakningsmyndighetens webbplats. Det kommer att innehålla en hänvisning till den sammanfattning av anmälan som offentliggjordes på övervakningsmyndighetens webbplats när anmälan gjordes, en standardbedömning av åtgärden enligt artikel 61.1 i EES-avtalet och eventuellt ett meddelande om att åtgärden är förenlig med EES-avtalet, eftersom den ingår i en eller flera av de kategorier som anges i punkt 5 i dessa riktlinjer, med angivande av de tillämpliga kategorierna och en hänvisning till tillämpliga sektorsövergripande instrument eller tidigare beslut.

4.   Slutbestämmelser

24.

På begäran av den berörda Eftastaten kommer övervakningsmyndigheten att tillämpa de principer som anges i dessa riktlinjer på åtgärder som anmälts enligt punkt 17 från och med den 1 januari 2010.

25.

Övervakningsmyndigheten får se över dessa riktlinjer av viktiga konkurrenspolitiska skäl eller för att beakta utvecklingen av lagstiftningen om statligt stöd och beslutspraxis. Övervakningsmyndigheten har för avsikt att göra en första översyn av dessa riktlinjer senast fyra år efter offentliggörandet. I samband med detta kommer övervakningsmyndigheten att granska i vilken omfattning särskilda förenklade anmälningsformulär bör utarbetas för att underlätta tillämpningen av dessa riktlinjer.


(1)  Detta kapitel motsvarar tillkännagivandet från Europeiska kommissionen om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd (EUT C 136, 16.6.2009, s. 3).

(2)  Se särskilt riktlinjerna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT L 305, 19.11.2009, s. 1, och EES-supplementet nr 60, 19.11.2009, s. 1), nedan kallade riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation, riktlinjerna för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (EUT L 184, 16.7.2009, s. 18), nedan kallade riskkapitalriktlinjerna, riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd (EUT L 144, 10.6.2010, s. 1, och EES-supplement nr 29, 10.6.2010, s. 1), nedan kallade miljöskyddsriktlinjerna, riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013 (EUT L 54, 28.2.2008, s. 1), nedan kallade regionalstödsriktlinjerna, beslutet om förlängning av riktlinjerna för statligt stöd till varvsindustrin (EUT L 148, 11.6.2009, s. 55), nedan kallade riktlinjerna för varvsindustrin, riktlinjerna för statligt stöd till biofilm och annan audiovisuell produktion (EUT L 105, 21.4.2011, s. 32, och EES-supplement nr 23, 21.4.2011, s. 1), nedan kallade riktlinjerna om film, och kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3). Förordningen införlivad med bilaga XV till EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 120/2008 (EUT L 339, 18.12.2008, s. 111, och EES-supplement nr 79, 18.12.2008, s. 20).

(3)  Åtgärder som anmäls till övervakningsmyndigheten i samband med den aktuella finanskrisen enligt följande riktlinjer från övervakningsmyndigheten omfattas inte av det förenklade förfarande som beskrivs i de här riktlinjerna: riktlinjer om tillämpning av reglerna om statligt stöd på åtgärder till förmån för finansinstitut med anledning av den globala finanskrisen (ännu ej offentliggjorda) och riktlinjer om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen (ännu ej offentliggjorda). Särskilda tillfälliga bestämmelser har införts för en snabb handläggning av dessa ärenden.

(4)  Till exempel avsnitt 5 i riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation eller avsnitt 3 i miljöskyddsriktlinjerna och avsnitt 4 i riskkapitalriktlinjerna.

(5)  Regionalstödsriktlinjerna och avsnitt 3.1.2 i riktlinjerna om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EUT L 107, 28.4.2005, s. 28), nedan kallade undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna.

(6)  Övervakningsmyndigheten kommer också att återgå till det sedvanliga förfarandet om den anmälda stödåtgärden kan gynna ett företag som är föremål för ett utestående betalningskrav efter ett tidigare övervakningsmyndighetsbeslut om att förklara ett stöd olagligt och oförenligt med EES-avtalet (den s.k. Deggendorf-frågan). Se mål C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf REG [1994] s. I-833.

(7)  Enligt artikel 18.5 i den allmänna gruppundantagsförordningen planeras en förenklad kostnadsberäkningsmetod.

(8)  Miljöinnovationsbonus undantas inte i den allmänna gruppundantagsförordningen.

(9)  Endast stöd till nystartade innovativa företag som uppfyller villkoren i punkt 5.4 b ii i riktlinjerna för forskning, utveckling och innovation omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen.

(10)  I sådana fall ska de upplysningar som Eftastaten lämnar tydligt visa i) att stödbeloppet ligger under taket för anmälan (utan avancerade nettonuvärdesberäkningar), ii) att stödet avser en nyinvestering (inte en ersättningsinvestering), och iii) att stödets positiva effekter för den regionala utvecklingen klart uppväger den snedvridning av konkurrensen som stödet orsakar. Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 721/2007 (Polen, Reuters Europe SA).

(11)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 28/2006 (Polen, Techmatrans), N 258/2007 (Tyskland, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG) och N 802/2006 (Italien, undsättningsstöd till Sandretto Industrie).

(12)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 85/2008 (Österrike, garantiordning till förmån för små och medelstora företag i Salzburgregionen), N 386/2007 (Frankrike, stödordning till undsättning och omstrukturering av små och medelstora företag) och N 832/2006 (Italien, undsättning och omstrukturering Valle d'Aosta). Denna metod överensstämmer med artikel 1.7 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

(13)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 92/2008 (Österrike, undsättningsstöd till Der Bäcker Legat) och N 289/2007 (Italien, undsättningstöd till Fiem SRL).

(14)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 76/2008 (Tyskland, förlängning av en CIRR-stödordning för finansiering av fartygsexport), N 26/2008 (Danmark, ändring av finansieringsordning för fartygsexport) och N 760/2006 (Spanien, förlängning av exportfinansieringsordning – spanska varv).

(15)  Även om riktlinjernas kriterier är direkt tillämpliga endast på produktion tillämpas de i praktiken också analogt för att bedöma om den verksamhet som ingår i förproduktion och efterproduktion av audiovisuella verk är förenlig. Även principerna om nödvändighet och proportionalitet enligt artikel 61.3 c i EES-avtalet tillämpas. Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 233/2008 (lettisk stödordning till förmån för film), N 72/2008 (Spanien, stödordning för marknadsföring av filmer i Madrid), N 60/2008 (Italien, filmstöd i Sardinien) och N 291/2007 (nederländsk filmfond).

(16)  Övervakningsmyndigheten kan även stödja sig på beslut som antagits av kommissionen vid sin bedömning av om det finns en fast beslutspraxis.

(17)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 393/2007 (Nederländerna, bidrag till NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polen, Hala Ludowa i Wroclaw) och N 123/2005 (Ungern, öronmärkt stöd för turism och kultur i Ungern).

(18)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 340/2007 (Spanien, stöd till teater, dans, musik och audiovisuell verksamhet i Baskien), N 257/2007 (Spanien, främjande av teaterproduktion i Baskien) och N 818/99 (Frankrike, skatteliknande avgift på föreställningar och konserter).

(19)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 776/2006 (Spanien, Bidrag för utveckling och användning av baskiska), N 49/2007 (Spanien, Bidrag för utveckling och användning av baskiska) och N 161/2008 (Spanien, stöd till det baskiska språket).

(20)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 687/06 (Slovakien, stöd till Kalligram s.r.o. för en tidskrift), N 1/2006 (Slovenien, främjande av förlagsbranschen i Slovenien) och N 268/2002 (Italien, stöd till förmån för förlagsbranschen på Sicilien).

(21)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 264/2006 (Italien, bredband på den toskanska landsbygden), N 473/2007 (Italien, bredbandsanslutning i Alto Adige) och N 115/2008 (bredband på den tyska landsbygden).

(22)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 325/2006 (Tyskland, förlängning av garantiordningarna för finansiering av varvsindustrin), N 35/2006 (Frankrike, garantiordning till förmån för finansiering av varvsindustrin), och N 253/2005 (Nederländerna, garantiordning till förmån för finansiering av varvsindustrin).

(23)  Stöd för särskilda ändamål omfattas sällan av den allmänna gruppundantagsförordningen. Detta gäller alltid stöd till stora företag (artikel 1.5 i den allmänna gruppundantagsförordningen) och i vissa fall även stöd till små och medelstora företag (se artiklarna 13 och 14 om regionalstöd, artikel 16 om kvinnligt företagande, artikel 29 om stöd i form av riskkapital och artikel 40 om rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar). När det gäller de exakta villkoren för regionalt investeringsstöd för särskilda ändamål, se fotnot 10. De här riktlinjerna påverkar inte tillämpningen av andra meddelanden eller annan vägledning från övervakningsmyndigheten som innehåller detaljerade ekonomiska kriterier för bedömningen av om stödåtgärder som omfattas av kravet på individuell anmälan är förenliga.

(24)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 258/2000 (Tyskland, friluftsbad i Dorsten), N 486/2002 (Sverige, stöd till förmån för en konferenshall i Visby), N 610/2001 (Tyskland, program för turistinfrastruktur i Baden-Württemberg) och N 377/2007 (Nederländerna, stöd till Bataviawerf – rekonstruktion av ett 1600-talsfartyg). För att åtgärden i fråga inte ska anses påverka handeln inom EES, krävs i dessa fyra tidigare beslut framför allt att Eftastaterna visar följande: 1) Stödet får inte leda till att investeringar lockas till den berörda regionen. 2) De varor eller tjänster som produceras av stödmottagaren ska vara helt och hållet lokala och endast locka köpare inom ett begränsat geografiskt område. 3) Åtgärden får endast ha en begränsad effekt för konsumenterna i angränsade EES-stater. 4) Stödmottagaren får endast ha en mycket liten marknadsandel oavsett vilken definition av relevant marknad som används. Stödmottagaren får inte tillhöra en företagskoncern. Dessa särdrag bör belysas i det utkast till anmälan som beskrivs i punkt 14 i dessa riktlinjer.

(25)  EUT L 139, 25.5.2006, s. 37, och EES-supplement nr 26, 25.5.2006, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 319/05/KOL av den 14 december 2005 (EUT L 113, 27.4.2006, s. 24, och EES-supplement nr 21, 27.4.2006, s. 46) och beslut nr 789/08/KOL av den 17 december 2008 (EUT L 340, 22.12.2010, s. 1, och EES-supplementet nr 72, 22.12.2012, s. 1). Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Se t.ex. kommissionens beslut i ärende N 585/2007 (Förenade kungariket, förlängning av FoU-stödordning i Yorkshire), N 275/2007 (Tyskland, förlängning av undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Bremen), N 496/2007 (Italien (Lombardiet), garantifond för framskaffande av riskkapital) och N 625/2007 (Lettland, stöd till riskkapital till små och medelstora företag).

(27)  Detta medför inte att tredje parts rättigheter utvidgas mot bakgrund av Eftadomstolens och gemenskapsdomstolarnas rättspraxis. Se mål T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid och Federación Catalana de Estaciones de Servicio mot kommissionen, REG 2006, s. II-4739, punkt 139, och mål T-73/98, Prayon-Rupel mot kommissionen, REG 2001, s. II-867, punkt 45.


BILAGA II

SAMMANFATTNING AV ANMÄLAN: UPPMANING TILL TREDJE PARTER ATT LÄMNA SYNPUNKTER

ANMÄLAN AV EN STATLIG STÖDÅTGÄRD

Den … mottog övervakningsmyndigheten en anmälan av en stödåtgärd i enlighet med artikel 1.3 i del I i protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol. Efter en preliminär granskning finner övervakningsmyndigheten att den anmälda åtgärden skulle kunna omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd (EUT C …, …, s. …).

Övervakningsmyndigheten inbjuder berörda intresserade parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna åtgärden till övervakningsmyndigheten.

Nedan följer de viktigaste uppgifterna om stödåtgärden:

 

Stödets ärendenummer: N …

 

Eftastat:

 

Eftastatens ärendenummer:

 

Region:

 

Beviljande myndighet:

 

Stödåtgärdens benämning:

 

Nationell rättslig grund:

 

Förslag till EES-åtgärd som ska ligga till grund för bedömningen: … riktlinjer eller övervakningsmyndighetens fasta beslutspraxis som belyses i övervakningsmyndighetens beslut (1, 2 och 3).

 

Stödform: Stödordning/stöd för särskilda ändamål

 

Ändring av en befintlig stödåtgärd:

 

Varaktighet (stödordning):

 

Dag då stödet beviljades:

 

Berörda ekonomiska sektorer:

 

Typ av stödmottagare (små och medelstora företag eller stora företag):

 

Budget:

 

Stödinstrument (bidrag, räntesubventioner osv.):

Synpunkter som behandlar konkurrensfrågor i samband med den anmälda åtgärden ska vara övervakningsmyndigheten tillhanda senast tio arbetsdagar efter dagen för offentliggörandet och innehålla en icke konfidentiell version av synpunkterna som ska lämnas till den berörda Eftastaten och andra intresserade parter. Synpunkterna kan sändas till övervakningsmyndigheten per fax, post eller e-post med angivande av ärendenummer N … till följande adress:

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

1040 Bryssel

BELGIEN

Fax +32 2 286 18 00

E-post: registry@eftasurv.int