ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.072.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 72

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
10 mars 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/145/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2012 om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 205/2012 av den 6 januari 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 när det gäller de uppgiftskällor och uppgiftsparametrar som medlemsstaterna ska rapportera ( 1 )

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 av den 6 mars 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 207/2012 av den 9 mars 2012 om elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2012 av den 9 mars 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2012 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i Europeiska unionen och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 209/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 210/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 5–6 mars 2012 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för mars månad 2012

41

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/1


RÅDETS BESLUT

av den 28 februari 2012

om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

(2012/145/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2008 antog rådet förordning (EG) nr 241/2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (1).

(2)

Unionen har förhandlat med Republiken Guinea-Bissau om ett nytt protokoll som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Guinea-Bissaus överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske (nedan kallat protokollet).

(3)

Som avslutning på förhandlingarna paraferades protokollet den 15 juni 2011.

(4)

Detta protokoll har undertecknats i enlighet med rådets beslut 2011/885/EU (2) och har tillämpats provisoriskt från och med den 16 juni 2011.

(5)

Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar (3).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 14 i protokollet, för att uttrycka unionens samtycke till att bindas av protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT L 75, 18.3.2008, s. 49.

(2)  EUT L 344, 28.12.2011, s. 1.

(3)  Protokollet har offentliggjorts i EUT L 344, 28.12.2011, s. 1, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(4)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 205/2012

av den 6 januari 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 när det gäller de uppgiftskällor och uppgiftsparametrar som medlemsstaterna ska rapportera

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 18 och 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (2) ska en tillverkare se till att nya lätta nyttofordon som släpps ut på marknaden i EU åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse, och en medlemsstat får inte registrera ett sådant fordon om det inte åtföljs av ett sådant intyg. I enlighet med bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska uppgifter som medlemsstaterna samlar in för att övervaka tillverkarens efterlevnad av artiklarna 4 och 11 i den förordningen överensstämma med ett intyg om överensstämmelse och endast grundas på denna handling.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (3) krävs att medlemsstaterna ska använda intyget om överensstämmelse som uppgiftskälla, men att de även kan använda andra dokument som ger samma noggrannhet för övervakningen och rapporteringen av koldioxidutsläpp från personbilar. För att få en kostnadseffektiv och noggrann övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp i fråga om lätta kommersiella fordon, är det lämpligt att på kort sikt tillåta att medlemsstaterna använder samma förfaranden och uppgiftskällor för övervakning och rapportering enligt förordning (EU) nr 510/2011 som för rapportering enligt förordning (EG) nr 443/2009. Därför bör bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011, där det är motiverat, tillåta att man använder andra uppgiftskällor med samma noggrannhet för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att övervakningen blir tillräckligt noggrann.

(3)

Mot bakgrund av erfarenheterna från övervakningen av koldioxidutsläpp från personbilar är det lämpligt att lägga till typgodkännandenummer som en detaljerad uppgiftsparameter som medlemsstaterna ska rapportera; detta för att förbättra verktygen för att kontrollera uppgifternas noggrannhet. Det har också framkommit att det inte finns något behov av parametern ”handelsnamn”, som därför bör tas bort från detaljerade övervakningsuppgifter.

(4)

För att medlemsstaternas övervakning och rapportering ska bli tydlig och exakt är det också nödvändigt att se till att de olika kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 är enhetliga. De detaljerade uppgiftskraven specificeras i rapporteringsformaten i del C i bilaga II. Delarna A och B i den bilagan bör därför ändras för att korrekt återspegla de detaljerade uppgiftskraven.

(5)

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 januari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska den första meningen ersättas med följande:

”Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från intyget om överensstämmelse eller överensstämma med det intyg om överensstämmelse som tillverkaren av relevant lätt nyttofordon utfärdat. Om intyget om överensstämmelse inte används, ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att övervakningsförfarandet är tillräckligt noggrant.”

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Det antal nya lätta kommersiella fordon med värden för var och en av följande parametrar:

i)

Koldioxidutsläpp.

ii)

Vikt.

iii)

Hjulbas.

iv)

Styraxelns spårvidd.

v)

Övriga axlars spårvidd.”

ii)

Led c ska strykas.

iii)

I led d ska led iv och v ersättas med följande:

”iv)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last.

v)

Hjulbas.

vi)

Styraxelns spårvidd.

vii)

Övriga axlars spårvidd.”

2.

I del B ska punkterna 2, 3, 5 och 6 strykas.

3.

I del C ska Avsnitt 2 – Detaljerade övervakningsuppgifter ersättas med följande:

Avsnitt 2 –   Detaljerade övervakningsuppgifter

Tillverkarens namn – EU-standardbenämning

Tillverkarens namn – Tillverkarens standardbenämning

Tillverkarens namn – Nationell registerbenämning

Typgodkännande och dess utvidgning(ar)

Typ

Variant

Version

Fabrikat

Typgodkänd fordonskategori

Registrerad fordonskategori

Det sammanlagda antalet nya registreringar

Specifika koldioxidutsläpp (g/km)

Vikt (kg)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last (kg)

Hjulbas (mm)

Styraxelns spårvidd (mm)

Övriga styraxlars spårvidd (mm)

Bränsletyp

Driftsätt

Kapacitet (cm3)

Elförbrukning (Wh/km)

Innovativ teknik eller grupp innovativa tekniker (kod)

Utsläppsminskningar genom innovativ teknik

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 1

Typ 1

Variant 1

Version 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 1

Typ 1

Variant 1

Version 2

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 1

Typ 1

Variant 2

Version 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 1

Typ 1

Variant 2

Version 2

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 2

Typ 2

Variant 1

Version 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 2

Typ 2

Variant 1

Version 2

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 2

Typ 2

Variant 2

Version 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Tillv. 1

Nummer 2

Typ 2

Variant 2

Version 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Nummer 1

Typ 1

Variant 1

Version 1

Tillv. 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Nummer 1

Typ 1

Variant 1

Version 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Nummer 1

Typ 1

Variant 2

Version 1

Tillv. 2

Tillv. 2

Tillv. 2

Nummer 1

Typ 1

Variant 2

Version 2

…”


10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2012

av den 6 mars 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkte r (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt led a i artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. produkter för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

(3)

Kommissionen har gjort en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar som vanligtvis används i hushåll och små affärslokaler. Studien genomfördes i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från EU och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

De huvudsakliga miljöaspekter som har identifierats för de berörda produkterna såsom viktiga för denna förordning är energiförbrukningen i användningsfasen och ljudeffektnivån. Den förberedande studien visade också att risken för köldmediumläckor är en betydande miljöaspekt när det gäller direkta utsläpp av växthusgaser som i genomsnitt representerar 10–20 % av de kombinerade direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser.

(5)

Som framgår av den förberedande studien och bekräftas i konsekvensanalysen finns det inte tillräckligt med information om komfortfläktars effektivitet. Genom att införa krav på att komfortfläktar ska vara försedda med uppgifter om apparatens effektivitet och mätmetoden för detta väl synligt på produkten, vill man förse myndigheterna med viktig information som gör det lättare att övervaka marknaden på ett effektivt sätt och i framtiden ta fram minimikrav på energieffektivitet. Dessutom fastställs krav för standby- och frånläge för komfortfläktar.

(6)

Den årliga elförbrukningen i EU för produkter som omfattas av denna förordning uppskattades till 30 TWh år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga elförbrukningen år 2020 att uppgå till 74 TWh. Den förberedande studien visar att elförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning kan minskas betydligt.

(7)

Den förberedande studien visar att krav rörande övriga ekodesignparametrar som anges i bilaga I del 1 till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga, eftersom den mest betydande miljöaspekten är luftkonditioneringsapparaternas elförbrukning och ljudeffektnivå i användningsfasen.

(8)

Eftersom köldmedier behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (2) fastställs i denna förordning inga särskilda krav på köldmedier. Det finns dock ett förslag om bonus i samband med ekodesignkraven i syfte att styra marknaden mot användning av köldmedier med mindre skadlig påverkan på miljön. Bonussystemet medför skärpning av minimikraven rörande energieffektivitet för apparater som använder köldmedel med låg global uppvärmningspotential (GWP).

(9)

Luftkonditioneringar kan ingå i system som installeras i byggnader. Det är möjligt att i nationell lagstiftning som bland annat grundas på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (3) fastställa strängare krav för sådana luftkonditioneringssystem, utgående från de beräknings- och mätmetoder som definieras i denna förordning för luftkonditioneringens effektivitet.

(10)

Apparaternas funktioner i standby- eller frånläge kan stå för en betydande del av den totala energiförbrukningen. För luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler (”double duct” och ”single duct”), ingår de här funktionernas elförbrukning i minimikraven för energiprestanda och i metoden för mätning av säsongseffektivitet. Kraven på standby- eller frånläge för enhetsaggregat med en eller två kanaler grundar sig på ekodesignkraven i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 (4).

(11)

De kombinerade verkningarna av ekodesignkraven enligt denna förordning och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation (5) förväntas leda till årliga elbesparingar på 11 TWh till 2020, jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(12)

De produkter som omfattas av denna förordning bör göras mer energieffektiva genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de sammanlagda kostnaderna för anskaffning och drift av dessa produkter.

(13)

Ekodesignkraven bör inte ha negativ inverkan på produktens funktionalitet som den uppfattas av slutanvändaren och bör inte ha negativ inverkan på hälsa, säkerhet eller miljön. I synnerhet bör fördelarna med en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än kompensera för potentiell ytterligare miljöpåverkan under produktionsfasen.

(14)

Ekodesignkraven bör introduceras gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att vid behov omkonstruera de produkter som omfattas av förordningen. Tidsschemat bör fastställas så att negativ inverkan på produkternas marknadsfunktioner undviks och så att hänsyn tas till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen för förordningen uppnås i tid.

(15)

Mätningen av de relevanta produktparametrarna bör göras enligt pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (6).

(16)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(17)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna ska tillverkarna lämna information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen är relaterad till de krav som fastställs i denna förordning.

(18)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras för att garantera en bred tillgång på enkelt nåbar information om hela livscykelns miljöprestanda för de produkter som omfattas av denna förordning.

(19)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av elektriska nätanslutna luftkonditioneringsapparater med nominell kapacitet på ≤ 12kW för kylning, eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion, och komfortfläktar med elektrisk ineffekt ≤ 125W.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

apparater som inte använder elenergi,

b)

luftkonditioneringsapparater där kondensorsidan eller evaporatorsidan, eller båda, inte använder luft som värmeöverföringsmedium.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gälla.

Därutöver ska följande definitioner gälla:

1.   luftkonditioneringsapparat: en anordning för kylning eller uppvärmning, eller båda, av inneluft med användning av såväl en ångkompressionscykel som drivs av en elektrisk kompressor, i vilket ingår luftkonditioneringsapparater med tilläggsfunktioner såsom avfuktning, luftrening, ventilation eller tilläggsuppvärmning av luft med elektriskt motstånd som apparater som kan använda vatten (antingen kondensvatten som bildas på evaporatorsidan eller vatten som tillförs utifrån) för förångning på kondensorn, förutsatt att anordningen också kan fungera utan tilläggsvatten, dvs. enbart med luft.

2.   enhetsaggregat med två kanaler: en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utemiljön till enheten genom en kanal och släpps ut i utemiljön genom en annan kanal, och som i sin helhet är placerad inom det utrymme som ska konditioneras, nära en vägg.

3.   enhetsaggregat med en kanal: en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utrymmet som omger enheten, och släpps ut i miljön utanför detta utrymme.

4.   nominell kapacitet (Prated): ångkompressionscykelns kylnings- eller uppvärmningskapacitet för en enhet vid standardförhållanden.

5.   komfortfläkt: en apparat som primärt är konstruerad för att skapa en luftrörelse kring eller på en del av människokroppen för att ge personlig kylkomfort, inklusive komfortfläktar som kan ha tilläggsfunktioner såsom belysning.

6.   fläktens ineffekt (PF): den elektriska ineffekten uttryckt i Watt för en komfortfläkt som drivs på den deklarerade maximala flödeshastigheten, uppmätt med oscillationsfunktionen påslagen (om sådan finns).

Ytterligare definitioner för termer som används i bilagorna finns i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign, tidtabell

1.   Ekodesignkraven för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar anges i bilaga I.

2.   De enskilda kraven på ekodesign ska gälla i enlighet med följande tidtabell:

 

Från den 1 januari 2013:

Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 a i bilaga I.

 

Från den 1 januari 2013:

a)

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska uppfylla kraven enligt punkt 2 b och punkt 3 a, 3 b och 3 c i bilaga I.

b)

Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 d i bilaga I.

c)

Komfortfläktar ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 e i bilaga I.

 

Från den 1 januari 2014:

a)

Luftkonditioneringsapparater ska uppfylla ekodesignkraven enligt punkt 2 c i bilaga I.

b)

Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 d i bilaga I.

3.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   För bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla resultaten av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga II till denna förordning när de gör marknadsövervakningskontrollerna enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG rörande efterlevnad av kraven enligt bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Indikativa riktmärken för bäst presterande luftkonditioneringsapparater på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska göra en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet för ekodesign senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft. Översynen ska särskilt gälla kraven på effektivitet och ljudeffektnivå, principen om att främja användning av köldmedier med låg global uppvärmningspotential (GWP) och tänkbara ändringar av marknadsandelarna för olika typer av apparater, inklusive luftkonditioneringsapparater med nominell uteffekt över 12 kW. Översynen ska också omfatta lämpligheten hos kraven för standby och frånläge samt metoden för beräkningar och mätningar rörande säsongseffektivitet, inklusive beaktanden vid utvecklingen av en eventuell säsongsmässig beräknings- och mätmetod för alla former av luftkonditioneringsanläggningar för kylnings- och uppvärmningssäsonger.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 13.

(4)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(5)  EUT L 178, 6.7.2011, s. 1.

(6)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


BILAGA I

Ekodesignkrav

1.   DEFINITIONER SOM ÄR TILLÄMPLIGA I BILAGORNA

1)   reversibel luftkonditioneringsapparat: en luftkonditioneringsapparat som både kan avge kyla och värme.

2)   standardförhållanden: den kombination av innetemperatur (Tin) och utetemperatur (Tj) som beskriver driftsförhållandena vid bestämning av, ljudeffektnivå, nominell kapacitet, nominellt luftflöde, nominell köldfaktor (EERrated) och/eller nominell värmefaktor (COPrated), enligt det som anges i tabell 2 i bilaga II.

3)   innetemperatur (Tin): den torra innetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur).

4)   utetemperatur (Tj): den torra utetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur).

5)   nominell köldfaktor (EERrated – rated energy efficiency ratio): förhållandet mellan den deklarerade kapaciteten för kylning (kW) och nominell ineffekt för kylning (kW) hos en enhet i kylningsläge vid standardförhållanden.

6)   nominell värmefaktor (COPrated – rated coefficient of performance): förhållandet mellan den deklarerade uppvärmningskapaciteten (kW) och nominell ineffekt för uppvärmning (kW) hos en enhet i uppvärmningsläge vid standardförhållanden.

7)   global uppvärmningspotential (GWP – global warming potential): mått på hur mycket 1 kg av det köldmedium som används i ångkompressionscykeln uppskattas bidra till den globala uppvärmningen, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter över en tid på 100 år.

De GWP-värden som avses kommer att vara de som anges i bilaga 1 i förordning (EG) nr 842/2006.

För fluorerade köldmedier ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den tredje utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (1) (2001 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod).

För icke-fluorerade gaser är GWP-värdena de som offentliggjorts i den första IPPC-utvärderingen (2) under en 100-årsperiod.

GWP-värden för blandningar av köldmedier ska vara baserade på den formel som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 842/2006.

För köldmedier som inte ingår i ovannämnda hänvisningar ska IPCC UNEP 2010-rapport om kylning, luftkonditionering och värmepumpar från februari 2011, eller senare, användas som referens.

8)   frånläge: en situation där luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten är ansluten till nätet utan att utföra någon funktion. Som frånläge räknas också situationer där det endast finns såväl en indikation på frånläge som situationer där det endast finns funktioner avsedda att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (3).

9)   standbyläge: en situation där utrustningen (luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten) är ansluten till nätet och är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett, och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå under obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status.

10)   reaktiveringsfunktion: en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive aktivläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer eller ett villkor för att erhålla ytterligare funktioner, inklusive huvudfunktionen.

11)   informations- eller statusmeny: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag.

12)   ljudeffektnivå: den A-vägda ljudeffektnivån (dB(A)) inne och/eller ute uppmätt vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om enheten inte har någon kylningsfunktion).

13)   dimensionerande referensförhållanden: kombinationen av krav för dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II.

14)   dimensionerande referenstemperatur: utetemperaturen (°C) för kylning (Tdesignc) eller uppvärmning (Tdesignh) enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II, vid vilken faktorn för dellast ska vara lika med 1 och som varierar beroende på den berörda säsongen för kylning eller uppvärmning.

15)   faktor för dellast (pl(Tj)): förhållandet mellan utetemperaturen minus 16 °C och den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C, för kylning eller uppvärmning.

16)   säsong: en av de fyra uppsättningar av driftsförhållanden (för fyra säsonger: en kylningssäsong och tre uppvärmningssäsonger: medel/kallare/varmare) som per bin-villkor beskriver kombinationen av utetemperaturer och det antal timmar med dessa temperaturer per säsong för vilken enheten deklareras vara lämplig för sitt ändamål.

17)   bin-villkor (med index j): en kombination av utetemperatur (Tj) och bin-timmar (hj), enligt det som anges i tabell I i bilaga II.

18)   bin-timmar: antalet timmar per säsong (hj) som utetemperaturen inträffar per bin-villkor, enligt det som anges i tabell I i bilaga II.

19)   säsongsköldfaktor (SEER – Seasonal Energi Efficiency Ratio): enhetens totala energieffektivitet över hela kylningssäsongen, beräknad som förhållandet mellan årligt referenskylningsbehov och årlig elförbrukning för kylning.

20)   årligt referenskylningsbehov (QC): det referenskylningsbehov (kWh/a) som ska användas som bas för beräkning av säsongsköldfaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för kylning (Pdesignc) och ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (HCE).

21)   ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (HCE): det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för kylning (Pdesignc) för att uppfylla det årliga referenskylningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

22)   årlig elförbrukning för kylning (QCE): den elförbrukning (kWh/a) som motsvarar det årliga referenskylningsbehovet och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referenskylningsbehovet och aktivlägets säsongsköldfaktor (SEERon) och enhetens elförbrukning vid termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under kylningssäsongen.

23)   aktivlägets säsongsköldfaktor (SEERon): enhetens genomsnittliga köldfaktor i kylningsfunktionens aktivläge, som konstrueras utifrån faktorn för dellast och bin-specifik köldfaktor (EERbin(Tj)) och viktas med antalet bin-timmar då bin-villkor inträffar.

24)   dellast: kylningslasten (Pc(Tj)) eller uppvärmningslasten (Ph(Tj)) (kW) vid en specifik utetemperatur Tj, beräknad som dimensionerande last multiplicerad med faktorn för dellast.

25)   bin-specifik köldfaktor (EERbin(Tj)): den köldfaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen Tj under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad köldfaktor (EERd(Tj)) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster.

26)   säsongsvärmekoefficient (SCOP): enhetens övergripande värmekoefficient för hela den avsedda uppvärmningssäsongen (SCOP-värdet hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong), beräknad som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och den årliga elförbrukningen för uppvärmning.

27)   årligt referensuppvärmningsbehov (QH): det referensuppvärmningsbehov (kWh/a) som hör samman med en viss uppvärmningssäsong och som ska användas som bas för beräkning av säsongsvärmefaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för uppvärmning (Pdesignh) och säsongens ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (HHE).

28)   ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (HHE): det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för uppvärmning (Pdesignh) för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

29)   årlig elförbrukning för uppvärmning (QHE): den elförbrukning (kWh/a) som krävs för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet och som hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong, och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOPon) och enhetens elförbrukning för termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen.

30)   aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOPon): enhetens genomsnittliga värmefaktor i påläge för den avsedda uppvärmningssäsongen, beräknad utifrån dellast, kapaciteten hos elektrisk backupvärmare (där sådan behövs) och bin-villkorsspecifik värmekoefficient (COPbin(Tj) och viktad med de bin-timmar då bin-villkoret inträffar.

31)   kapacitet hos elektrisk backupvärmare (elbu(Tj)): uppvärmningskapaciteten (kW) hos en faktisk eller antagen elektrisk backupvärmare med värmefaktorn 1 som kompletterar den deklarerade uppvärmningskapaciteten (Pdh(Tj)) för att enheten ska klara av dellasten för uppvärmning (Ph(Tj)) i fall där Pdh(Tj) är mindre än Ph(Tj), för utetemperaturen (Tj).

32)   bin-villkorsspecifik värmefaktor (COPbin(Tj)): den värmefaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen Tj under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster.

33)   deklarerad kapacitet (kW): kapaciteten hos enhetens ångkompressionscykel för kylning (Pdc(Tj)) eller uppvärmning (Pdh(Tj)) sammanhörande med en utetemperatur Tj och innetemperatur (Tin), enligt deklaration från tillverkaren.

34)   driftsvärde ((m3/min)/W): för komfortfläktar kvoten mellan fläktens maximala flöde (m3/min) och fläktens driveffekt (W).

35)   kapacitetskontroll: enhetens förmåga att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet. En enhet ska betecknas med ”fast” om den inte kan ändra sitt volymetriska flöde, ”stegvis” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på högst två steg och ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på tre eller flera steg.

36)   funktion: indikerar om enheten klarar kylning av inneluft, uppvärmning av inneluft eller båda.

37)   dimensionerande last: den deklarerade kylningslasten (Pdesignc) och/eller den deklarerade uppvärmningslasten (Pdesignh) (kW) vid dimensionerande referenstemperatur, där

Pdesignc vid kylningsläge är samma som den deklarerade kylningskapaciteten vid Tj lika med Tdesignc,

Pdesignh vid uppvärmningsläge är samma som dellasten vid Tj lika med Tdesignh.

38)   deklarerad värmefaktor (EERd(Tj)): värmefaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (Tj), enligt deklaration från tillverkaren.

39)   deklarerad köldfaktor (COPd(Tj)): köldfaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (Tj), enligt deklaration från tillverkaren.

40)   bivalenttemperatur (Tbiv): den utetemperatur (Tj) (°C) vid vilken, enligt tillverkarens deklaration, den deklarerade kapaciteten för uppvärmning är lika med dellasten, vilket innebär att om temperaturen sjunker under denna temperatur måste den deklarerade kapaciteten kompletteras med kapaciteten hos elektrisk backupvärmare för att enheten ska klara dellasten för uppvärmning.

41)   gränstemperatur för drift (Tol): den utetemperatur (°C) under vilken, enligt tillverkarens deklaration, luftkonditioneringsapparaten inte klarar uppvärmning. Vid lägre temperaturer än denna temperatur är den deklarerade kapaciteten lika med noll.

42)   effekt testcykel (kW): det (tidsvägda) medelvärdet av den deklarerade effekten under testcykeln för kylning (Pcycc) eller uppvärmning (Pcych).

43)   testcykelns köldfaktor (EERcyc): den genomsnittliga köldfaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade kylningskapaciteten över testcykeln (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh).

44)   testcykelns värmefaktor (COPcyc): den genomsnittliga värmefaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh).

45)   tomgångsförluster: mått på effektivitetsförlust på grund av cykeln (kompressorn slår på och av i aktivläge), som fastställs för kylning (Cdc) respektive uppvärmning (Cdh) eller som sätts till standardvärdet 0,25.

46)   aktivläge: det läge som motsvarar timmarna med kylnings- eller uppvärmningslast från byggnaden och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är aktiverad. Detta läge kan inbegripa en på/av-cykel för att nå eller upprätthålla önskad innetemperatur.

47)   termostatfrånläge: ett läge som motsvarar timmarna utan kylnings- eller uppvärmningslast och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är påslagen men enheten inte är aktiv eftersom det inte finns någon kylnings- eller uppvärmningslast. Detta läge är därför relaterat till utetemperaturer och inte till inomhuslaster. Cykler med på/av i aktivläge räknas inte som termostatfrånläge.

48)   läge med drift med vevhusvärmare: en situation där enheten har aktiverat en värmare för att undvika migrering av köldmedium till kompressorn för att begränsa köldmediets koncentration i oljan vid kompressorstart.

49)   effektförbrukning i termostatfrånläge (PTO): enhetens effektförbrukning (kW) medan den är i termostatfrånläge.

50)   effektförbrukning i standbyläge (PSB): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i standbyläge.

51)   effektförbrukning i frånläge (POFF): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i frånläge.

52)   effektförbrukning i vevhusvärmarläge (PCK): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i ett läge med drift med vevhusvärmare.

53)   drifttimmar i termostatfrånläge (HTO): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i termostatfrånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

54)   drifttimmar i standbyläge (HSB): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i standbyläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

55)   drifttimmar i frånläge (HOFF): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i frånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

56)   drifttimmar i vevhusvärmarläge (HCK): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i läge med drift med vevhusvärmare och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

57)   nominellt luftflöde: luftflödet (m3/h) uppmätt vid inomhus- och/eller utomhusenheternas luftutsläpp (om tillämpligt) vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion).

58)   nominell ingångseffekt för kylning (PEER): enhetens ineffekt när den kyler vid standardförhållanden.

59)   nominell ineffekt för uppvärmning (PCOP): enhetens ineffekt när den värmer vid standardförhållanden.

60)   elförbrukning för enhetsaggregat med en eller två kanaler (QSD respektive QDD): elförbrukningen för luftkonditioneringsapparater som är enhetsaggregat med en eller två kanaler vid kylnings- och/eller uppvärmningsläge (beroende på vilket som är relevant). (Mäts för apparater med en kanal i kWh/h och för apparater med två kanaler i kWh/a.)

61)   kapacitetsgrad: förhållandet mellan den totala deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos alla inomhusenheter i drift och den deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos utomhusenheterna vid standardförhållanden.

62)   fläktens maximala flöde (F): en komfortfläkts luftflöde (m3/min) när den är ställd på maximum, uppmätt vid fläktens utflöde med eventuell oscillationsfunktion avstängd.

63)   oscillationsfunktion: funktion som gör att komfortfläkten automatiskt kan variera luftflödets vinkel när fläkten är i drift.

64)   fläktens ljudeffektnivå: A-viktad ljudeffektnivå för en komfortfläkt när den är ställd på maximalt flöde, uppmätt vid utloppssidan.

65)   fläktens antal timmar i aktivläge (HCE): antalet timmar (h/a) som komfortfläkten antas tillhandahålla maximalt flöde, enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

2.   MINIMIKRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET, HÖGSTA EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE OCH STANDBYLÄGE OCH KRAV PÅ HÖGSTA LJUDEFFEKTNIVÅ

a)

Från och med den 1 januari 2013 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabellerna 1–3, beräknat enligt bilaga II. Enhetsaggregat med en eller två kanaler och komfortfläktar ska uppfylla kraven på standbyläge och frånläge enligt tabell 2. Minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.

Tabell 1

Minimikrav på energieffektivitet

 

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Om köldmediets GWP > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Om köldmediets GWP < 150

2,16

2,12

2,16

1,62

Tabell 2

Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge för enhetsaggregat med en eller två kanaler

Frånläge

Effektförbrukningen för varje frånläge ska inte överstiga 1,00 W.

Standbyläge

Effektförbrukningen i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 1,00 W.

Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 2,00 W.

Möjlighet till standby- och/eller frånläge

Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet.

Tabell 3

Krav på högsta ljudeffektnivå

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

65

b)

Från och med den 1 januari 2013 ska luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, uppfylla minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffektnivå enligt tabellerna 4 och 5, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet ska tillämpas med beaktande av de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II, med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong där detta är tillämpligt. Kraven på ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.

Tabell 4

Minimikrav på energieffektivitet

 

Säsongsköldfaktor (SEER)

Säsongsvärmefaktor (SCOP)

(genomsnittlig uppvärmningssäsong)

Om köldmediets GWP > 150

3,60

3,40

Om köldmediets GWP < 150

3,24

3,06

Tabell 5

Krav på högsta ljudeffektnivå

Nominell kapacitet ≤ 6 kW

6 < Nominell kapacitet ≤ 12 kW

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus i dB(A)

60

65

65

70

c)

Från och med den 1 januari 2014 ska luftkonditioneringsapparater uppfylla de krav som anges i tabell 6, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska relatera till de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong, där detta är tillämpligt. Kraven på lägsta energieffektivitet för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.

Tabell 6

Minimikrav på energieffektivitet

 

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

Säsongsköldfaktor (SEER)

Säsongsvärmefaktor (SCOP)

(uppvärmningssäsong: genomsnitt

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Om köldmediets GWP > 150 för < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Om köldmediets GWP ≤ 150 för < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Om köldmediets GWP > 150 för 6–12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Om köldmediets GWP ≤ 150 för 6–12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d)

Från och med den 1 januari 2014 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabell 7, beräknat enligt bilaga II.

Tabell 7

Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge

Frånläge

Effektförbrukningen i varje frånläge ska inte överstiga 0,50 W.

Standbyläge

Effektförbrukning i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 0,50 W.

Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 1,00 W.

Möjlighet till standby- och/eller frånläge

Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet.

Energistyrning

När apparaten inte utför sin huvudsakliga funktion eller när andra energianvändande produkter inte är beroende av utrustningens funktion, ska apparaten, utom om detta är olämpligt för den avsedda användningen, ge möjlighet till en energistyrningsfunktion eller en liknande funktion som efter så kort tid som möjligt med tanke på apparatens avsedda användning automatiskt kopplar över till

standbyläge, eller

frånläge, eller

något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för effektförbrukning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till nätet. Funktionen för energistyrning ska aktiveras före leverans.

3.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION

a)

Från och med den 1 januari 2013 ska den information som anges nedan och som har beräknats enligt bilaga II tillhandahållas

i)

i produktens tekniska dokumentation,

ii)

på öppna webbplatser tillhörande tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar.

b)

Tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar ska på begäran förse laboratorierna som gör marknadsövervakningskontroller med nödvändig information om de inställningar som tillämpas vid bestämning av deklarerad kapacitet, SEER/EER, SCOP/COP och driftsvärde och ange var sådan information kan fås.

c)

Informationskrav för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler.

Tabell 1

Informationskrav  (4)

(Antalet decimaler i rutan indikerar rapporteringens precisionsgrad)

Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller:


Funktion (ange befintliga funktioner))

Om funktionen omfattar uppvärmning: Ange den uppvärmningssäsong som informationen gäller. De angivna värdena ska relatera till en viss uppvärmningssäsong. Uppvärmningssäsongen ”Genomsnitt” måste ingå.

Kylning

J/N

Genomsnitt

(obligatorisk)

J/N

Uppvärmning

J/N

Varmare

(om tillämpligt)

J/N

 

Kallare

(om tillämpligt)

J/N

Punkt

Symbol

Värde

Enhet

Punkt

Symbol

Värde

Enhet

Dimensionerande last

Säsongseffektivitet

Kylning

Pdesignc

x,x

kW

Kylning

Säsongsköldfaktor (SEER)

x,x

Uppvärmning/genomsnitt

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/genomsnitt

SCOP/A

x,x

Uppvärmning/varmare

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/varmare

SCOP/W

x,x

Uppvärmning/kallare

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/kallare

SCOP/C

x,x

Deklarerad kapacitet (5) för kylning, vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad köldfaktor (5), vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklarerad kapacitet (5) för uppvärmning/genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Deklarerad värmefaktor (5)/genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Deklarerad kapacitet (5) för uppvärmning/varmare säsong, vid innetemperaturen20 °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad värmefaktor (5)/varmare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Deklarerad kapacitet (5) för uppvärmning/kallare säsong, vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad värmefaktor (5)/kallare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Bivalenttemperatur

Gränstemperatur för drift

Uppvärmning/genomsnitt

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/genomsnitt

Tol

x

°C

Uppvärmning/varmare

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/varmare

Tol

x

°C

Uppvärmning/kallare

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/kallare

Tol

x

°C

Cykelintervallets kapacitet

Cykelintervallets verkningsgrad

För kylning

Pcycc

x,x

kW

För kylning

EERcyc

x,x

För uppvärmning

Pcych

x,x

kW

För uppvärmning

COPcyc

x,x

Tomgångsförluster kylning (6)

Cdc

x,x

Tomgångsförluster uppvärmning (6)

Cdh

x,x

Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge

Årlig elförbrukning

Frånläge

POFF

x,x

kW

Kylning

QCE

x

kWh/a

Standbyläge

PSB

x,x

kW

Uppvärmning/genomsnitt

QHE

x

kWh/a

Termostatfrånläge

PTO

x,x

kW

Uppvärmning/varmare

QHE

x

kWh/a

Vevhusvärmarläge

PCK

x,x

kW

Uppvärmning/kallare

QHE

x

kWh/a

Kapacitetskontroll (ange ett av de tre alternativen)

Övrigt

Fast

J/N

Ljudeffektnivå (inomhus/utomhus)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

Stegvis

J/N

Global uppvärmningspotential

GWP

x

kg CO2-ekv.

Variabel

J/N

Nominellt luftflöde (inne/ute)

x/x

m3/h

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant.

Tillverkaren ska lämna informationen enligt tabell 1 i produktens tekniska dokumentation i den mån uppgifterna är relevanta för produktens funktion. Om en enhets kapacitetskontroll anges som ”stegvis” ska det högsta och lägsta värdet anges med snedstreck emellan (”högt/lågt”) i varje ruta under ”Deklarerad kapacitet”.

d)

Informationskrav för enhetsaggregat med en eller två kanaler.

Enhetsaggregat med en kanal ska betecknas med ”apparat för lokal luftkonditionering” på förpackningar, i produktdokumentation och marknadsföringsmaterial i elektronisk form eller pappersform.

Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 2.

Tabell 2

Informationskrav

Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller

(Fyll i efter behov)

Beskrivning

Symbol

Värde

Enhet

Nominell kylningskapacitet

Prated för kylning

[x,x]

kW

Nominell uppvärmningskapacitet

Prated för uppvärmning

[x,x]

kW

Nominell ineffekt för kylning

PEER

[x,x]

kW

Nominell ineffekt för uppvärmning

PCOP

[x,x]

kW

Nominell köldfaktor

EERd

[x,x]

Nominell värmefaktor

COPd

[x,x]

Effektförbrukning i termostatfrånläge

PTO

[x,x]

W

Effektförbrukning i standbyläge

PSB

[x,x]

W

Effektförbrukning för enhetsaggregat med en kanal (SD) eller två kanaler (DD)

(ange separat för kylning och uppvärmning)

DD QDD

DD [x]

DD kWh/a

SD QSD

SD [x,x]

SD kWh/h

Ljudeffektnivå

LWA

[x]

dB(A)

Global uppvärmningspotential

GWP

[x]

kg CO2-ekv.

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant

e)

Informationskrav för komfortfläktar.

Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 3.

Tabell 3

Informationskrav

Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller

(Fyll i efter behov)

Beskrivning

Symbol

Värde

Enhet

Fläktens högsta flödeshastighet

F

[x,x]

m3/min

Fläktens ineffekt

P

[x,x]

W

Driftsvärde

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Effektförbrukning i standbyläge

PSB

[x,x]

W

Fläktens ljudeffektnivå

LWA

[x]

dB(A)

Maximal lufthastighet

c

[x,x]

m/s

Standard som använts för mätning av driftsvärde

(Ange hänvisning till den mätningsstandard som använts)

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant


(1)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(3)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

(4)  För multisplitapparater, ska uppgifter anges för kapacitetsfaktor 1.

(5)  För enheter med stegvis kapacitetskontroll deklareras två värden separerade med snedstreck (/) i varje ruta i sektionen ”Enhetens deklarerade kapacitet” och ”Enhetens deklarerade EER/COP”.

(6)  Om standardvärdet Cd = 0,25 används krävs inga (resultat från) cykeltest. I annat fall krävs värde från testning av uppvärmnings- eller kylningscykeln.


BILAGA II

Mätningar och beräkningar

1.

För efterlevnad och verifiering av efterlevnad av kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar göras med användning av de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller med användning av någon annan tillförlitlig, exakt och reproducerbar metod där man beaktar allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå vars resultat bedöms ha liten osäkerhet. De ska uppfylla alla av de nedan angivna tekniska parametrarna.

2.

Vid bestämning av säsongvis energiförbrukning och säsongsköldfaktor (SEER) och säsongsvärmekoefficient (SCOP) ska följande beaktas:

a)

Europeiska kylnings- och uppvärmningssäsonger enligt tabell 1.

b)

Dimensionerande referensförhållanden enligt tabell 3.

c)

Elenergiförbrukning för alla relevanta driftlägen, med användning av de tidsperioder som anges i tabell 4.

d)

Tomgångsförlusternas effekter på energieffektiviteten till följd av på/av-cykler (om tillämpligt) beroende på typen av styrning av kylnings- och/eller uppvärmningskapaciteten.

e)

Korrigering av effektivitetens säsongskoefficienter i förhållanden där uppvärmningslasten är för stor för uppvärmningskapaciteten.

f)

Bidraget från en backupvärmare (om tillämpligt) i beräkningen av säsongseffektiviteten för en enhet i uppvärmningsläge.

3.

I fall där informationen rörande en viss modell som är en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, ska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet (inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen).

4.

Den nominella köldfaktorn (EERrated), och där det är tillämpligt, den nominella värmefaktorn (COPrated), för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska fastställas vid de standardförhållanden som anges i tabell 2.

5.

Beräkningen av säsongsvis elförbrukning för kylning (och/eller uppvärmning) ska göras med beaktande av elektrisk effektförbrukning för alla relevanta driftlägen som anges i tabell 3, med användning av drifttimmar, som anges i tabell 4.

6.

Effektiviteten hos komfortfläktar ska fastställas på grundval av förhållandet mellan enhetens nominella luftflöde och enhetens nominella elektriska ineffekt.

Tabell 1

Bin-villkor för kylnings- och uppvärmningssäsong (j = bin-index, Tj = utetemperatur, hj = timmar per år per bin-villkor) där ”db” = torr temperatur

KYLNINGSSÄSONG

j

#

Tj

°C

db

hj

h/år

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total-timmar

2 602


UPPVÄRMNINGSSÄSONG

j

#

Tj

°C

db

hj

h/år

Medelvärde

Varmare

Kallare

1 till 8

– 30 till – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Total-timmar

4 910

3 590

6 446

Tabell 2

Standardförhållanden, torr lufttemperatur

(våt temperatur anges inom parentes)

Apparat

Funktion

Inneluftens temperatur

(°C)

Uteluftens temperatur

(°C)

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en kanal

Kylning

27 (19)

35 (24)

Uppvärmning

20 (max. 15)

7 (6)

Enhetsaggregat med en kanal

Kylning

35 (24)

35 (24) (1)

Uppvärmning

20 (12)

20 (12) (1)


Tabell 3

Dimensionerande referensförhållanden, torr lufttemperatur

(våt temperatur anges inom parentes)

Funktion/säsong

Inneluftens temperatur

(°C)

Uteluftens temperatur

(°C)

Bivalent-temperatur

(°C)

Gränstemperatur för drift

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

Kylning

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmning/genomsnitt

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

Uppvärmning/varmare

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

Uppvärmning/kallare

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15


Tabell 4

Drifttimmar per typ av apparat per funktionsläge att använda för beräkning av elförbrukning

Typ av apparat/funktion

(om tillämpligt)

Enhet

Uppvärmningssäsong

Påläge

Termostatfrånläge

Standbyläge

Frånläge

Vevhusvärmarläge

 

 

 

Kylning: HCE

Uppvärmning: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning

h/år

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda

Kylningsläge

h/år

 

350

221

2 142

0

2 672

Uppvärmningsläge

h/år

Medelvärde

1 400

179

0

0

179

Varmare

1 400

755

0

0

755

Kallare

2 100

131

0

0

131

Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning

h/år

Medelvärde

1 400

179

0

3 672

3 851

Varmare

1 400

755

0

4 345

4 476

Kallare

2 100

131

0

2 189

2 944

Enhetsaggregat med två kanaler

Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda

Kylningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Enhetsaggregat med en kanal

Kylningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


(1)  För enhetsaggregat med en kanal matas kondensorn (evaporatorn) vid kylning (uppvärmning) inte med utomhusluft, utan med inomhusluft.


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedan beskrivna kontrollförfarande i fråga om de krav som anges i bilaga I.

1.

Medlemsstatens myndigheter ska testa en enda enhet.

2.

Luftkonditioneringsapparatens modell, utom för enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska anses uppfylla tillämpliga krav enligt bilaga I till denna förordning om säsongsköldfaktorn (SEER), eller för säsongsvärmekoefficienten (SCOP), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 8 % av enhetens deklarerade kapacitet. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II.

En modell av enhetsaggregat med en eller två kanaler ska anses uppfylla kraven enligt bilaga I till denna förordning, enligt det som är tillämpligt, om resultaten för förhållandena vid standby- och frånläge inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 % och köldfaktorn (EERrated) eller värmefaktorn (COPrated), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 10 %. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II.

Luftkonditioneringsapparatens modell ska anses uppfylla kraven enligt denna förordning, där det är tillämpligt, om den maximala ljudeffektnivån inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A).

3.

Om resultatet från punkt 2 inte är tillfredsställande, ska marknadsövervakningsmyndigheten testa tre nya slumpmässigt utvalda enheter av samma modell.

4.

Luftkonditioneringsapparatens modell, utom för enhetsaggregat med en och två kanaler, ska anses uppfylla tillämpliga krav enligt bilaga I till denna förordning om genomsnittet för tre enheter för säsongsköldfaktorn (SEER) eller säsongsvärmefaktorn (SCOP) inte understiger det deklarerade värdet minus 8 % av enhetens deklarerade kapacitet. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II.

En modell av enhetsaggregat med en eller två kanaler ska anses uppfylla kraven enligt bilaga I till denna förordning, enligt det som är tillämpligt, om genomsnittet för resultaten av de tre enheterna från förhållanden vid standby- och frånläge inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 % och genomsnittet för köldfaktorn (EERrated) eller genomsnittet för värmefaktorn (COPrated), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 10 %. EER- och COP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II.

Luftkonditioneringsapparatens modell ska anses uppfylla kraven enligt denna förordning, där det är tillämpligt, om genomsnittet av den maximala ljudeffektnivån inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A).

5.

Om resultaten från punkt 4 inte är tillfredsställande anses modellen inte uppfylla kraven enligt denna förordning.

Vid kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska medlemsstaterna tillämpa de förfaranden som anges i bilaga II och de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller någon annan tillförlitlig, exakt och reproducerbar metod för beräkning och mätningar där man beaktar allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå.


BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning träder i kraft anses bästa teknik på marknaden för luftkonditioneringsapparater när det gäller energiprestanda vara följande:

Riktmärken för luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Riktmärke för GWP för det köldmedium som används i luftkonditioneringsapparaten är GWP ≤ 20.


(1)  På grundval av effektiviteten hos evaporatorkylda enhetsaggregat med en kanal.


10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 207/2012

av den 9 mars 2012

om elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (1), särskilt artikel 9.10,

med beaktande av rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (2), särskilt artikel 11.14, och

av följande skäl:

(1)

När det gäller vissa medicintekniska produkter kan det vara fördelaktigt för yrkesmässiga användare att få bruksanvisningen i elektronisk form i stället för i pappersform. Det kan minska miljöbelastningen och förbättra den medicintekniska industrins konkurrenskraft genom att kostnaderna minskar, samtidigt som säkerheten upprätthålls eller förbättras.

(2)

Denna möjlighet att tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform bör begränsas till vissa medicintekniska produkter och tillbehör avsedda att användas under särskilda omständigheter. Under alla omständigheter bör användarna av säkerhets- och effektivitetsskäl alltid ha möjlighet att på begäran få bruksanvisningen i pappersform.

(3)

För att hålla de potentiella riskerna så låga som möjligt bör tillverkaren göra en särskild riskbedömning av lämpligheten att tillhandahålla bruksanvisningen i elektronisk form.

(4)

För att användarna ska garanteras tillgång till bruksanvisningen bör de på lämpligt sätt informeras om hur de ska få tillgång till bruksanvisningen i elektronisk form och att de har rätt att kräva en bruksanvisning i pappersform.

(5)

För att användarna ska ha villkorslös tillgång till bruksanvisningar i elektronisk form och för att det ska vara lätt att sprida information om uppdateringar och produktvarningar bör bruksanvisningarna även finnas tillgängliga på en webbplats.

(6)

Oavsett de språkkrav som lagstiftningen i medlemsstaterna ställer på tillverkarna bör de tillverkare som tillhandahåller bruksanvisningar i elektronisk form ange på sin webbplats på vilka unionsspråk dessa bruksanvisningar finns.

(7)

Med undantag för medicintekniska produkter i klass I, enligt definitionen i bilaga IX till direktiv 93/42/EEG, bör ett anmält organ, på grundval av en särskild urvalsmetod, i samband med förfarandet för bedömning av överensstämmelse kontrollera att de skyldigheter som fastställs i denna förordning har fullgjorts.

(8)

Eftersom tillverkare och anmälda organ också bör garantera integritetsskydd för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter, bör det föreskrivas att webbplatser som innehåller bruksanvisningar för medicintekniska produkter ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3).

(9)

Av säkerhets- och enhetlighetsskäl bör bruksanvisningar i elektronisk form som tillhandahålls som komplement till fullständiga bruksanvisningar i pappersform omfattas av denna förordning vad gäller krav avseende innehåll och webbplatser.

(10)

Tillämpningen av denna förordning bör ske med viss fördröjning för att möjliggöra en smidig övergång till det nya systemet och ge samtliga aktörer och medlemsstaterna tid att anpassa sig till det.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs villkoren för att få tillhandahålla de bruksanvisningar för medicintekniska produkter som avses i punkt 15 i bilaga 1 till direktiv 90/385/EEG och i punkt 13 i bilaga 1 till direktiv 93/42/EEG i elektronisk form i stället för i pappersform.

Det fastställs även vissa krav för bruksanvisningar i elektronisk form som tillhandahålls som komplement till fullständiga bruksanvisningar i pappersform vad gäller innehåll och webbplatser.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a)   bruksanvisning: information som tillverkaren tillhandahåller för att upplysa användaren om hur produkten ska användas på ett säkert och korrekt sätt, om dess förväntade prestanda och om eventuella försiktighetsåtgärder som ska vidtas, i enlighet med de relevanta delarna av punkt 15 i bilaga 1 till direktiv 90/385/EEG och punkt 13 i bilaga 1 till direktiv 93/42/EEG,

b)   bruksanvisning i elektronisk form: bruksanvisning som visas elektroniskt via produkten, bruksanvisning som tillhandahålls på bärbara elektroniska lagringsmedier som tillverkaren tillhandahåller tillsammans med produkten eller bruksanvisning som finns på en webbplats,

c)   yrkesmässig användare: person som använder den medicintekniska produkten i sitt arbete och i samband med yrkesmässig hälsovård,

d)   fast installerade medicintekniska produkter: produkter och deras tillbehör som är avsedda att installeras, fästas eller på annat sätt låsas till en viss plats i en vårdinrättning så att de inte kan flyttas från denna plats eller lösgöras utan verktyg eller redskap, och som inte är särskilt avsedda för mobila vårdinrättningar.

Artikel 3

1.   På de villkor som anges i punkt 2 får tillverkare tillhandahålla bruksanvisningen i elektronisk form i stället för i pappersform om bruksanvisningen avser någon av följande produkter:

a)

Aktiva medicintekniska produkter för implantation och deras tillbehör som omfattas av direktiv 90/385/EEG och som uteslutande är avsedda att användas för implantation eller programmering av en definierad aktiv medicinteknisk produkt för implantation.

b)

Medicintekniska produkter för implantation och deras tillbehör som omfattas av direktiv 93/42/EEG och som uteslutande är avsedda att användas för implantation av en definierad medicinteknisk produkt för implantation.

c)

Fast installerade medicintekniska produkter som omfattas av direktiv 93/42/EEG.

d)

Medicintekniska produkter och deras tillbehör som omfattas av direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG och är försedda med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen.

e)

Fristående programvara som omfattas av direktiv 93/42/EEG.

2.   Tillverkarna får tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform till de produkter som anges i punkt 1, på följande villkor:

a)

Produkterna och tillbehören är avsedda att uteslutande användas av yrkesmässiga användare.

b)

Det kan inte rimligen förutses att produkten kommer att användas av andra personer.

Artikel 4

1.   Sådana tillverkare av de produkter som avses i artikel 3 som tillhandahåller bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform ska göra en dokumenterad riskbedömning som omfattar minst följande:

a)

Den avsedda användarens kunskap och erfarenhet, i synnerhet när det gäller produktens användning och användarnas behov.

b)

Egenskaperna hos den miljö där produkten kommer att användas.

c)

Den avsedda användarens kunskap om och erfarenhet av den maskinvara och programvara som krävs för att visa bruksanvisningen i elektronisk form.

d)

Användarens tillgång till de elektroniska resurser som rimligen kan förväntas behövas vid tidpunkten för användningen.

e)

Verkan av skyddsåtgärderna för att säkerställa att de elektroniska uppgifterna och det elektroniska innehållet inte kan manipuleras.

f)

Säkerhets- och reservsystem i händelse av maskinvaru- eller programvarufel, särskilt om bruksanvisningen i elektronisk form är integrerad i produkten.

g)

Förutsebara medicinska nödsituationer där det krävs information i pappersform.

h)

Konsekvenserna av att den särskilda webbplatsen eller internet i allmänhet tillfälligt inte är tillgängligt eller inte finns att tillgå i vårdinrättningen och säkerhetsåtgärder för att hantera en sådan situation.

i)

Utvärdering av hur snabbt bruksanvisningen ska tillhandahållas i pappersform på användarnas begäran.

2.   Riskbedömningen av tillhandahållande av bruksanvisningar i elektronisk form ska uppdateras mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts efter utsläppandet på marknaden.

Artikel 5

Tillverkare av de produkter som avses i artikel 3 får tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform på följande villkor:

1.

Den riskbedömning som avses i artikel 4 ska visa att säkerheten är densamma eller bättre med bruksanvisningar i elektronisk form jämfört med bruksanvisningar i pappersform.

2.

Tillverkarna ska tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i alla medlemsstater där produkten tillhandahålls eller tas i bruk, utom i vederbörligen motiverade fall enligt den riskbedömning som avses i artikel 4.

3.

Tillverkarna ska ha ett system för att tillhandahålla bruksanvisningar i pappersform utan extra kostnad för användaren, inom den tidsfrist som anges i den riskbedömning som avses i artikel 4 och senast inom sju kalenderdagar efter att begäran från användaren tagits emot eller vid leveransen av produkten om så begärs vid beställningen.

4.

Tillverkarna ska tillhandahålla information på produkten eller på ett informationsblad om förutsebara medicinska nödsituationer och, för produkter som är försedda med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen, information om hur man startar produkten.

5.

Tillverkarna ska se till att bruksanvisningen i elektronisk form är korrekt utformad och fungerar samt styrka att detta kontrollerats och validerats.

6.

I fråga om medicintekniska produkter som är försedda med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen ska tillverkarna se till att produkten är säker att använda även när bruksanvisningen visas, särskilt när det gäller produktens livsövervakande eller livsuppehållande funktioner.

7.

Tillverkaren ska i sin katalog eller annan relevant produktinformation lämna information om den programvara och maskinvara som krävs för att visa bruksanvisningen.

8.

Tillverkaren ska ha ett system för att tydligt ange när bruksanvisningen har reviderats och för att informera alla användare av produkten om detta, om revideringen var nödvändig av säkerhetsskäl.

9.

För produkter med angivet utgångsdatum, utom implantat, ska tillverkaren hålla bruksanvisningen tillgänglig i elektronisk form för användarna i minst två år efter den sist tillverkade produktens utgångsdatum.

10.

För produkter utan utgångsdatum och för implantat ska tillverkaren hålla bruksanvisningen tillgänglig i elektronisk form för användarna i 15 år efter att den sista produkten tillverkats.

Artikel 6

1.   Tillverkaren ska tydligt ange att bruksanvisningen till produkten levereras i elektronisk form i stället för i pappersform.

Denna information ska tillhandahållas på varje produkts förpackning eller i förekommande fall på försäljningsförpackningen. När det gäller fast installerade medicintekniska produkter ska informationen också lämnas på själva produkten.

2.   Tillverkaren ska tillhandahålla information om hur man får tillgång till bruksanvisningen i elektronisk form.

Denna information ska tillhandahållas i enlighet med punkt 1 andra stycket eller, om detta inte är genomförbart, i ett dokument i pappersform som åtföljer varje produkt.

3.   Informationen om hur man får tillgång till bruksanvisningarna i elektronisk form ska innehålla följande:

a)

All information som krävs för att man ska kunna se bruksanvisningen.

b)

En unik referens som ger direkt tillträde och all annan information som användaren behöver för att identifiera och få tillgång till bruksanvisningen.

c)

Tillverkarens kontaktuppgifter.

d)

Information om var, hur och inom vilken tid bruksanvisningar i pappersform kan beställas och erhållas utan extra kostnad, i enlighet med artikel 5.

4.   Om en del av bruksanvisningen är avsedd för patienten får denna del inte tillhandahållas i elektronisk form.

5.   Bruksanvisningen i elektronisk form ska helt och hållet vara tillgänglig i form av text som får innehålla symboler och grafik med minst samma information som bruksanvisningen i pappersform. Video- eller ljudfiler får erbjudas som tillägg till texten.

Artikel 7

1.   Om tillverkaren tillhandahåller bruksanvisningen i elektronisk form i ett elektroniskt lagringsmedium tillsammans med produkten eller om produkten i sig är försedd med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen, ska bruksanvisningen i elektronisk form också göras tillgänglig för användarna på en webbplats.

2.   En webbplats som innehåller bruksanvisningar till en produkt i elektronisk form i stället för i pappersform ska uppfylla följande krav:

a)

Bruksanvisningen ska tillhandahållas i ett allmänt använt format som kan läsas med fritt tillgänglig programvara.

b)

Webbplatsen ska vara skyddad mot intrång i maskin- och programvaran.

c)

Webbplatsen ska fungera på ett sådant sätt att driftavbrott och visningsfel begränsas i möjligaste mån.

d)

Det ska anges på vilka av unionens språk tillverkaren tillhandahåller bruksanvisningar i elektronisk form.

e)

Webbplatsen ska uppfylla kraven i direktiv 95/46/EG.

f)

Den internetadress som visas i enlighet med artikel 6.2 ska vara stabil och direkt tillgänglig under den tid som anges i artikel 5.9 och 5.10.

g)

Alla tidigare versioner av bruksanvisningen i elektronisk form och datum för deras publicering ska finnas tillgängliga på webbplatsen.

Artikel 8

Med undantag för medicintekniska produkter i klass I, enligt definitionen i bilaga IX till direktiv 93/42/EEG, ska ett anmält organ i samband med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 i direktiv 90/385/EEG och artikel 11 i direktiv 93/42/EEG kontrollera att de skyldigheter som fastställs i artiklarna 4–7 i denna förordning har fullgjorts. Kontrollen ska göras på grundval av en särskild urvalsmetod som är anpassad till produktens klass och komplexitet.

Artikel 9

En bruksanvisning i elektronisk form som tillhandahålls som komplement till en fullständig bruksanvisning i pappersform ska överensstämma med bruksanvisningen i pappersform.

Om en sådan bruksanvisning tillhandahålls på en webbplats ska webbplatsen uppfylla de krav som fastställs i artikel 7.2 b, e och g.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 208/2012

av den 9 mars 2012

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2012 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i Europeiska unionen och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f och 43 g jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007, i dess ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 121/2012 (3), har det upprättats en ordning varigenom livsmedel kan delas ut till de sämst ställda i unionen. Produkter i interventionslager kan ställas till förfogande för detta ändamål, men om interventionslagren inte lämpar sig för utdelning av livsmedel inom ramen för denna ordning, kan livsmedel köpas upp på marknaden. Åren 2012 och 2013 ingår denna ordning i den förteckning över åtgärder som får finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) som anges i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4), med en årlig övre gräns på 500 miljoner euro.

(2)

Enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska kommissionen anta årsplaner. Den årliga distributionsplanen för 2012 antogs den 10 juni 2011 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 (5) enbart på grundval av produkter som fanns tillgängliga i interventionslagren. De ytterligare resurser som till följd av ändringen av artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007 genom förordning (EU) nr 121/2012 gjorts tillgängliga under budgetåret 2012 för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen bör tilldelas medlemsstaterna.

(3)

För att upprätthålla det årliga budgettaket bör de eventuella kostnaderna för överföring inom unionen ingå i den samlade tilldelning av finansiella medel som medlemsstaterna har fått för att genomföra 2012 års distributionsplan. De tidsfrister för betalningsansökningar och utbetalningar av de behöriga myndigheterna som fastställs i artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 807/2010 av den 14 september 2010 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i unionen (6) bör dessutom justeras för att se till att de resurser som tilldelas inom ramen för 2012 års distributionsplan endast berättigar till unionsstöd om dessa utbetalningar görs under budgetåret 2012.

(4)

Med beaktande av att medlemsstaterna på grund av datumet för ikraftträdande av förordning (EU) nr 121/2012 har fått kortare tid på sig för att genomföra 2012 års distributionsplan är det lämpligt att förlänga de tidsfrister som anges i artikel 3.1 och 3.3 i förordning (EU) nr 807/2010 för genomförandeperioden för årsplanen och fullgörandet av betalningar för produkter som anskaffats på marknaden.

(5)

Eftersom distributionsplanen för 2012 revideras vid en tidpunkt när de nationella administrativa förfarandena för genomförandet av planen i det närmaste borde vara slutförda, bör de disponibla kvantiteter produkter i interventionslagren som omfördelas till följd av Finlands beslut om att avstå från en del av sin tilldelning av skummjölkspulver eller till följd av en förnyad bedömning av de exakta kvantiteterna i interventionslagren inte ingå vid beräkningen av om medlemsstaterna har fullgjort den skyldighet enligt artikel 3.2 andra och tredje stycket i förordning (EU) nr 807/2010 om att 70 % av kvantiteterna av spannmål och skummjölkspulver ska tas ut inom de tidsfrister som fastställs i den artikeln.

(6)

Med hänsyn till att genomförandeperioden för 2012 års distributionsplan redan är långt framskriden och för att ge medlemsstaterna så mycket tid på sig som möjligt för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av den ändrade planen bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   För 2012 ska distributionen av livsmedel till de sämst ställda i unionen, enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007, genomföras i enlighet med den årliga distributionsplan som fastställs i bilaga I till den här förordningen.

De finansiella resurser som är tillgängliga för genomförandet av 2012 års plan kan användas av medlemsstaterna inom de gränser som fastställs i punkt a i bilaga I.

De kvantiteter av varje typ av produkt som kan tas ut från interventionslagren anges i punkt b i den bilagan.

Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för inköp av livsmedel på unionsmarknaden anges i punkt c i den bilagan.

2.   Användningen av spannmål som betalning för anskaffning av risprodukter på marknaden ska vara tillåten i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 807/2010.

Artikel 2

Överföring inom unionen av de produkter som förtecknas i bilaga II till denna förordning ska tillåtas på de villkor som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 807/2010. Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för ersättning av kostnaderna för överföringar inom unionen enligt den årliga distributionsplan som avses i artikel 1 anges i punkt d i bilaga I.”

2.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 2a–2d:

”Artikel 2a

Genom undantag från artikel 3.1 i förordning (EU) nr 807/2010 ska genomförandeperioden för 2012 års distributionsplan löpa ut den 28 februari 2013.

Artikel 2b

Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EU) nr 807/2010 ska betalningarna för produkter som ska levereras av aktören inom ramen för 2012 års distributionsplan och som anskaffas på marknaden enligt artikel 2.3 a iii och iv i förordning (EU) nr 807/2010 fullgöras före den 15 oktober 2012.

Artikel 2c

För 2012 års distributionsplan ska artikel 3.2 andra stycket första meningen och tredje stycket i förordning (EU) nr 807/2010 i förekommande fall inte gälla följande kvantiteter i interventionslagren:

a)

5,46 ton spannmål som lagras i Förenade kungariket och som tilldelats Bulgarien.

b)

0,651 ton spannmål som lagras i Finland och som tilldelats Bulgarien.

c)

249,04 ton spannmål som lagras i Frankrike och som tilldelats Frankrike.

d)

635,325 ton skummjölkspulver som lagras i Estland och som tilldelats Estland.

Artikel 2d

Genom undantag från artikel 9 i förordning (EU) nr 807/2010 ska betalningsansökningar som avser 2012 års distributionsplan lämnas in till de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat senast den 30 september 2012. Utom i fall av force majeure ska ansökningar som lämnas in efter denna dag inte godtas.

Utgifter inom ramen för punkt a i bilaga I ska berättiga till unionsfinansiering endast om medlemsstaten betalat ut dem till mottagaren senast den 15 oktober 2012.”

3.

Bilagorna I och II ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUT L 44, 16.2.2012, s. 1.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 152, 11.6.2011, s. 24.

(6)  EUT L 242, 15.9.2010, s. 9.


BILAGA

BILAGA I

ÅRLIG DISTRIBUTIONSPLAN FÖR 2012

a)

Finansiella medel totalt, fördelade efter medlemsstat:

(EUR)

Medlemsstat

Belopp

Belgien

11 710 463

Bulgarien

21 439 346

Tjeckien

135 972

Estland

2 359 486

Irland

2 594 467

Grekland

21 651 199

Spanien

80 401 345

Frankrike

70 563 823

Italien

95 641 425

Lettland

5 558 220

Litauen

7 491 644

Luxemburg

171 704

Ungern

13 715 022

Malta

721 992

Polen

75 296 812

Portugal

19 332 607

Rumänien

60 689 367

Slovenien

2 533 778

Slovakien

5 098 384

Finland

2 892 944

Totalt

500 000 000

b)

Kvantitet av varje produkttyp som ska tas ut från unionens interventionslager för distribution i varje medlemsstat inom de gränser som anges i punkt a i denna bilaga:

(i ton)

Medlemsstat

Spannmål

Skummjölkspulver

Belgien

 

1 560,275

Bulgarien

39 150,874

 

Tjeckien

450,000

 

Estland

 

635,325

Irland

 

727,900

Grekland

 

2 682,575

Spanien

 

10 093,975

Frankrike

249,040

8 858,925

Italien

 

12 337,975

Lettland

 

870,050

Litauen

 

1 032,575

Ungern

 

1 807,425

Malta

1 230,373

 

Polen

 

9 662,825

Portugal

 

2 524,725

Rumänien

112 527,069

 

Slovenien

 

287,750

Slovakien

8 976,092

 

Finland

 

489,300

Totalt

162 583,448

53 571,600

c)

Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för inköp av livsmedelsprodukter på unionsmarknaden inom de gränser som anges i punkt a i denna bilaga:

(i euro)

Medlemsstat

Belopp

Belgien

8 346 393

Bulgarien

14 004 438

Tjeckien

70 619

Estland

1 136 698

Irland

1 200 145

Grekland

15 656 380

Spanien

57 977 800

Frankrike

51 172 604

Italien

68 479 620

Lettland

3 736 468

Litauen

5 281 095

Luxemburg

161 225

Ungern

9 751 550

Malta

493 784

Polen

54 100 415

Portugal

13 763 634

Rumänien

39 979 504

Slovenien

1 883 893

Slovakien

3 590 632

Finland

1 871 094

Totalt

352 657 991

d)

Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för ersättning av kostnader för överföring inom unionen inom de gränser som anges i punkt a i denna bilaga:

(i euro)

Medlemsstat

Belopp

Bulgarien

2 300 431

Tjeckien

12 211

Grekland

126 066

Spanien

401 345

Frankrike

17 915

Italien

399 005

Lettland

5 509

Ungern

61 128

Malta

63 361

Polen

205 907

Portugal

108 700

Rumänien

5 970 071

Slovenien

7 073

Slovakien

305 884

Finland

15 394

Totalt

10 000 000

BILAGA II

a)

Överföringar av spannmål inom unionen som är tillåtna enligt distributionsplanen för budgetåret 2012:

 

Kvantitet

(i ton)

Innehavare

Mottagare

1

33 989,414

Landsbygdsverket, Finland

Държавен фонд ’Земеделие’ – Разплащателна агенция, Bulgarien

2

5 161,460

RPA, Förenade kungariket

Държавен фонд ‘Земеделие’ – Разплащателна агенция, Bulgarien

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Tjeckien

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 856,043

BLE, Tyskland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumänien

6

41 360,295

Landsbygdsverket, Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumänien

7

54 310,731

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumänien

8

147,000

FranceAgriMer, Frankrike

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovakien

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovakien

b)

Överföringar av skummjölkspulver inom unionen som är tillåtna enligt distributionsplanen för budgetåret 2012:

 

Kvantitet

(i ton)

Innehavare

Mottagare

1

2 682,575

BLE, Tyskland

OPEKEPE, Grekland

2

330,350

SZIF, Tjeckien

FEGA, Spanien

3

6 308,425

OFI, Irland

FEGA, Spanien

4

3 455,200

RPA, Förenade kungariket

FEGA, Spanien

5

2 118,875

RPA, Förenade kungariket

FranceAgriMer, Frankrike

6

7 904,825

BIRB, Belgien

AGEA, Italien

7

1 476,375

OFI, Irland

AGEA, Italien

8

2 749,625

Dienst Regelingen Roermond, Nederländerna

AGEA, Italien

9

207,150

SJV, Sverige

AGEA, Italien

10

870,050

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Litauen

Rural Support Service, Lettland

11

1 807,425

RPA, Förenade kungariket

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Ungern

12

3 294,150

BLE, Tyskland

ARR, Polen

13

1 675,025

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Litauen

ARR, Polen

14

4 692,825

RPA, Förenade kungariket

ARR, Polen

15

2 524,275

RPA, Förenade kungariket

IFAP I.P., Portugal

16

287,750

Dienst Regelingen Roermond, Nederländerna

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenien

17

489,300

Dienst Regelingen Roermond, Nederländerna

Landsbygdsverket, Finland


10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 209/2012

av den 9 mars 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

103,0

JO

78,3

MA

68,2

SN

207,5

TN

80,7

TR

95,1

ZZ

105,5

0707 00 05

JO

183,3

TR

172,1

ZZ

177,7

0709 91 00

EG

85,9

ZZ

85,9

0709 93 10

MA

55,8

TR

134,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

48,8

IL

68,4

MA

56,6

TN

58,6

TR

72,2

ZZ

60,9

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,1

TR

50,4

ZZ

51,2

0808 10 80

BR

83,3

CA

117,2

CL

103,0

CN

110,7

MK

31,8

US

159,7

ZZ

101,0

0808 30 90

AR

92,3

CL

106,5

CN

44,8

ZA

94,2

ZZ

84,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 210/2012

av den 9 mars 2012

om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 5–6 mars 2012 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för mars månad 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 (3) till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och republiken Tunisien å andra sidan (4) öppnas en tullfri kvot för import av obearbetad olivolja med KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90 som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till europeiska unionen, inom en kvantitet som fastställs för varje år.

(2)

Månatliga kvantitativa begränsningar för utfärdande av importlicenser fastställs i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (5).

(3)

I enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006 har ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en total kvantitet som överstiger den gräns som föreskrivs för mars månad i artikel 2.2 i nämnda förordning.

(4)

Därför bör kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient så att importlicenser kan utfärdas i förhållande till den tillgängliga kvantiteten.

(5)

När begränsningen för mars månad har nåtts får ingen ytterligare importlicens utfärdas för månaden i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som lämnas in under perioden 5–6 mars 2012 i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006 ska multipliceras med tilldelningskoefficienten 57,099350 %.

Utfärdandet av importlicenser för mars 2012 ska tillfälligt upphöra för de kvantiteter för vilka ansökan lämnats in från och med den 12 mars 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.