ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.064.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 64

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
3 mars 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 180/2012 av den 2 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου [Koufeta Amygdalou Geroskipou] [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 181/2012 av den 2 mars 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Melon de Guadeloupe (SGB)]

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 182/2012 av den 2 mars 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/7/EU av den 2 mars 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III i bilaga II till den tekniska utvecklingen ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/8/EU av den 2 mars 2012 om ändring av direktiv 2003/90/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter ( 1 )

9

 

 

BESLUT

 

 

2012/136/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 februari 2012 om inrättande av den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Clarin Eric) [delgivet med nr C(2012) 1018]

13

 

 

2012/137/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin [delgivet med nr C(2012) 1148]  ( 1 )

29

 

 

2012/138/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 mars 2012 om nödåtgärder för att förhindra introduktion och spridning av Anoplophora chinensis (Forster) i unionen [delgivet med nr C(2012) 1310]

38

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 163/2012 av den 23 februari 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin (EUT L 52 av den 24.2.2012)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 180/2012

av den 2 mars 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου [Koufeta Amygdalou Geroskipou] [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Cyperns ansökan om registrering av beteckningen ”Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου” (Koufeta Amygdalou Geroskipou) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 191, 1.7.2011, s. 24.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.4:   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

CYPERN

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (SGB)


3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 181/2012

av den 2 mars 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Melon de Guadeloupe (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Melon de Guadeloupe” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 189, 29.6.2011, s. 37.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

FRANKRIKE

Melon de Guadeloupe (SGB)


3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 182/2012

av den 2 mars 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/7/EU

av den 2 mars 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III i bilaga II till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (1), särskilt artikel 46.1 b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2009/48/EG fastställs gränsvärden för kadmium, baserade på rekommendationer från Nederländernas riksinstitut för folkhälsa och miljö (RIVM) framlagda i en rapport från 2008 om kemikalier i leksaker (Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements). Dessa rekommendationer utgår från att barns exponering för kemikalier i leksaker inte bör överskrida en viss nivå, kallad ”tolerabelt dagligt intag”. Eftersom barn exponeras för kemikalier via andra källor än leksaker bör endast en viss andel av det tolerabla dagliga intaget komma från leksaker. Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö rekommenderade i sin rapport från 2004 att högst 10 % av det tolerabla dagliga intaget bör komma från leksaker. För kadmium och andra kemiska ämnen som är särskilt toxiska bör dock den rekommenderade andelen från leksaker inte överskrida 5 % av det tolerabla dagliga intaget för att säkerställa att endast rester som är förenliga med god tillverkningssed finns kvar.

(2)

Enligt rekommendationerna från RIVM ska denna högsta andel av det tolerabla dagliga intaget multipliceras med ett barns vikt, uppskattad till 7,5 kg, och divideras med kvantiteten av leksaksmaterial som förtärts, för att få fram gränsvärden för de kemiska ämnen som förtecknas i direktiv 2009/48/EG.

(3)

För kadmium utgick RIVM från det tolerabla intaget per vecka på 7 μg/kg som fastställdes 1989, och bekräftades 2001, av gemensamma expertkommittén för livsmedelstillsatser (JECFA) inrättad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Världshälsoorganisationen. En säkerhetsfaktor på två användes, vilket resulterade i ett tolerabelt intag per vecka på 3,5 μg/kg och ett tolerabelt dagligt intag på 0,5 μg/kg.

(4)

För att fastställa möjliga scenarier för exponering för kemiska ämnen uppskattade RIVM kvantiteten av förtärt material till 8 mg per dag för avskavt leksaksmaterial, 100 mg för torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial och 400 mg för vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial. Dessa gränser för förtäring fick stöd av vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker i dess yttrande om risker med organiska CMR-ämnen i leksaker, antaget den 18 maj 2010.

(5)

Genom att utgå från 5 % av det tolerabla dagliga intaget, multiplicerat med barnets vikt och dividerat med kvantiteten av förtärt material, fastställdes följande gränsvärden för kadmium: 23 mg/kg för avskavt leksaksmaterial, 1,9 mg/kg för torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial och 0,5 mg/kg för vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) drog i sitt yttrande av den 30 januari 2009 slutsatsen att det tolerabla intaget per vecka som fastställdes av JECFA 1989, och bekräftades 2001, inte längre var lämpligt med tanke på nya uppgifter om kadmiums toxicitet. Efsa fastslog ett nytt tolerabelt intag per vecka på 2,5 μg/kg, och därmed ett tolerabelt dagligt intag på 0,36 μg/kg.

(7)

Med utgångspunkt i 5 % av det tolerabla dagliga intaget, multiplicerat med barnets vikt och dividerat med kvantiteten av förtärt material, fås följande nya gränsvärden för kadmium: 17 mg/kg för avskavt leksaksmaterial, 1,3 mg/kg för torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial och 0,3 mg/kg för vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial.

(8)

Direktiv 2009/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för leksakers säkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del III i bilaga II till direktiv 2009/48/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 20 januari 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 juli 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 170, 30.6.2009, s. 1.


BILAGA

Del III i bilaga II till direktiv 2009/48/EG ska ändras på följande sätt:

I punkt 13 ska posten för kadmium ersättas med följande:

Grundämne

mg/kg

i torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial

mg/kg

i vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial

mg/kg

avskavt leksaksmaterial

”Kadmium

1,3

0,3

17”


3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2012/8/EU

av den 2 mars 2012

om ändring av direktiv 2003/90/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EG (2) antogs för att se till att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella listor stämmer överens med de riktlinjer som fastställts av Gemenskapens växtsortsmyndighet vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar av de olika arterna samt minimikraven för undersökningar av sorter, i den mån sådana riktlinjer antagits. För övriga sorter ska enligt det direktivet riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (Upov) tillämpas.

(2)

Gemenskapens växtsortsmyndighet har sedan dess utfärdat ytterligare riktlinjer för ett antal arter, och uppdaterat de gällande riktlinjerna.

(3)

Direktiv 2003/90/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 2003/90/EG ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

För de undersökningar som inletts före den 1 oktober 2012 kan medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiv 2003/90/EG som är tillämplig innan det ändras genom det här direktivet.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EUT L 254, 8.10.2003, s. 7.


BILAGA

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med växtsortsmyndighetens testprotokoll

Latinskt namn

Svenskt namn

Växtsortsmyndighetens protokoll

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel, finbladig fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca rubra L.

Rödsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hårdsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Pisum sativum L.

Ärt

TP 7/2, 11.3.2010

Brassica napus L.

Raps

TP 36/2, 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Solros

TP 81/1, 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Spånadslin/oljelin

TP 57/1, 21.3.2007

Avena nuda L.

Nakenhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)

Havre och rödhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Korn

TP 19/2rev., 11.3.2010

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/1, 18.11.2004

Secale cereale L.

Råg

TP 58/1, 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Vete

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Durumvete

TP 120/2, 6.11.2003

Zea mays L.

Majs

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Potatis

TP 23/2, 1.12.2005

Dessa protokoll finns på växtsortsmyndighetens webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med Upovs provningsriktlinjer

Latinskt namn

Svenskt namn

Riktlinje från Upov

Beta vulgaris L.

Foderbeta

TG 150/3, 4.11.1994

Agrostis canina L.

Brunven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Storven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krypven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Rödven

TG 30/6, 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

TG 180/3, 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

TG 180/3, 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

TG 31/8, 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

TG 39/8, 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

TG 39/8, 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium

TG 243/1, 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Vildtimotej

TG 34/6, 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timotej

TG 34/6, 7.11.1984

Poa pratensis L.

Ängsgröe

TG 33/6, 12.10.1990

Lupinus albus L.

Vitlupin

TG 66/4, 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

TG 66/4, 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gullupin

TG 66/4, 31.3.2004

Medicago sativa L.

Blålusern

TG 6/5, 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Mellanlusern

TG 6/5, 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rödklöver

TG 5/7, 4.4.2001

Trifolium repens L.

Vitklöver

TG 38/7, 9.4.2003

Vicia faba L.

Åkerböna

TG 8/6, 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vicker

TG 32/6, 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

TG/89/6rev., 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

TG 178/3, 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Jordnöt

TG 93/3, 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG 185/3, 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Safflor

TG 134/3, 12.10.1990

Gossypium spp.

Bomull

TG 88/6, 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Vallmo

TG 166/3, 24.3.1999

Sinapis alba L.

Vitsenap

TG 179/3, 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sojaböna

TG 80/6, 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum

TG 122/3, 6.10.1989

Dessa riktlinjer finns på Upovs webbplats (www.upov.int).


BESLUT

3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 februari 2012

om inrättande av den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Clarin Eric)

[delgivet med nr C(2012) 1018]

(2012/136/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 september 2011 begärde Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, den nederländska språkunionen, Österrike och Nederländerna att kommissionen skulle inrätta en gemensam infrastruktur för språkresurser och språkteknologi som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Clarin Eric).

(2)

Nederländerna har med avseende på Clarin Erics inrättande i ett uttalande erkänt Clarin Eric som ett internationellt organ i den mening som avses i artiklarna 143.1 g och 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2) och som en internationell organisation i den mening som avses i andra strecksatsen i artikel 23.1 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (3).

(3)

Kommissionen har i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 723/2009 utvärderat begäran och fastslagit att den uppfyller kraven i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 723/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inrättas ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur för den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi Clarin Eric.

2.   Stadgarna för Clarin Eric, som har beslutats av dess medlemmar, bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 februari 2012.

På kommissionens vägnar

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.


BILAGA

STADGAR FÖR CLARIN ERIC

Innehållsförteckning

KAPITEL 1 –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Namn, säte, ort och arbetsspråk

Artikel 2

Syften och verksamheter

KAPITEL 2 –   MEDLEMSKAP

Artikel 3

Medlemskap och företrädande organ

Artikel 4

Anslutning av medlemmar och observatörer

Artikel 5

Utträde för en medlem eller en observatör/Avslutande av medlemskap eller observatörsstatus

KAPITEL 3 –   MEDLEMSSTATERNAS OCH OBSERVATÖRERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Artikel 6

Medlemmar

Artikel 7

Observatörer

KAPITEL 4 –   CLARIN ERICS STYRNING

Artikel 8

Generalförsamlingen

Artikel 9

Den vetenskapliga rådgivande kommittén

Artikel 10

De nationella samordnarnas forum

Artikel 11

Den verkställande direktören

Artikel 12

Styrelsen

Artikel 13

Den ständiga kommittén för tekniska Clarin-center

Artikel 14

Arbetsgrupper

KAPITEL 5 –   EKONOMI

Artikel 15

Budgetprinciper och räkenskaper

Artikel 16

Ansvarsbestämmelser

KAPITEL 6 –   RAPPORTERING TILL KOMMISSIONEN

Artikel 17

Rapportering till kommissionen

KAPITEL 7 –   STRATEGIER

Artikel 18

Avtal med tredje parter

Artikel 19

Tillträdesstrategier för användare

Artikel 20

Strategi för vetenskaplig utvärdering

Artikel 21

Strategi för spridning

Artikel 22

Strategi för immateriell äganderätt

Artikel 23

Anställningsstrategi, inbegripet lika möjligheter

Artikel 24

Strategi för upphandling och skattebefrielse

Artikel 25

Datastrategi

KAPITEL 8 –   VARAKTIGHET, UPPLÖSNING, TVISTER OCH BESTÄMMELSER OM INRÄTTANDE

Artikel 26

Varaktighet

Artikel 27

Upplösning

Artikel 28

Tillämplig lagstiftning

Artikel 29

Tvister

Artikel 30

Tillgång till stadgarna

Artikel 31

Bestämmelser om inrättande

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMAR OCH OBSERVATÖRER

BILAGA 2

ÅRSAVGIFT

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Namn, säte, ort och arbetsspråk

1.1.

En europeisk forskningsinfrastruktur ska inrättas med namnet ”den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi”, nedan kallad Clarin.

1.2.

Clarin ska ha den juridiska formen av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric) och bildas enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 samt ges benämningen ”Clarin Eric”.

1.3.

Clarin ska vara en distribuerad forskningsinfrastruktur i alla Clarin Erics medlemsstater, såväl som i de övriga länder där Clarin Eric har ingått avtal i enlighet med artikel 18.

1.4.

Clarin Eric ska ha sitt stadgeenliga säte i Utrecht i Nederländerna.

1.5.

Arbetsspråket för Clarin Eric är engelska.

Artikel 2

Syften och verksamheter

2.1.

Det slutgiltiga syftet med Clarin Eric är att främja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom att ge forskare lika tillträde till en plattform som integrerar språkbaserade resurser och avancerade verktyg på europeisk nivå. Detta ska genomföras genom inrättande och drift av en delad distribuerad forskningsinfrastruktur som syftar till att ge forskargemenskaper inom humaniora och samhällsvetenskap ett brett tillträde till språkresurser, språkteknologi och språkexpertis.

2.2.

I detta syfte ska Clarin Eric ansvara för och samordna en rad verksamheter, däribland

(a)

inrättande av en sammanslutning med befintliga data- och webbtjänstcenter i syfte att främja en enkel inloggningstillgång till data och till tekniktjänster som tillhandahålls av dessa center,

(b)

fastställande och underhåll av en samling formella och faktiska standarder och tilldelningar mellan centren för att främja kompatibiliteten mellan data och tjänster,

(c)

samordning av och stöd för verksamhet avseende förvärv och skapande av nya data- och webbtjänster,

(d)

insamling av användarkrav och bästa praxis i syfte att effektivt stödja användare,

(e)

inrättande av expertcenter med fokus på användningen av språkresurser och språkteknologi för att främja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,

(f)

genomförande av utbildnings-, informations- och spridningsåtgärder för att främja såväl användningen som vidareutvecklingen av forskningsinfrastrukturen,

(g)

utarbetande och hantering av regler för licensiering, tillgång och autentisering som garanterar enkel tillgång och samtidigt skyddar de skäliga rättigheterna för ägare av data och verktyg samt enskilda personers integritet,

(h)

upprätthållande och användning av förbindelser med berörda organisationer och infrastrukturer i och utanför Europa i samarbetssyfte,

(i)

bidrag till utveckling av politik som främjar forskning inom det europeiska forskningsområdet, såväl inom humaniora och samhällsvetenskap som mellan olika vetenskapsgrenar,

(j)

andra relaterade åtgärder som kan bidra till att främja forskningen inom det europeiska forskningsområdet.

2.3.

Clarin Eric ska inrätta och driva Clarin på icke-ekonomiska grunder. För att ytterligare främja innovation samt överföra kunskap och teknik kan begränsad ekonomisk verksamhet bedrivas förutsatt att denna inte äventyrar den huvudsakliga verksamheten.

KAPITEL 2

MEDLEMSKAP

Artikel 3

Medlemskap och företrädande organ

3.1.

Följande organ kan bli medlemmar i Clarin Eric eller observatörer utan rösträtt:

(a)

Medlemsstater.

(b)

Anslutna länder.

(c)

Ej anslutna tredjeländer.

(d)

Mellanstatliga organisationer.

Anslutningsvillkoren för medlemmar och observatörer anges i artiklarna 4.1 och 4.2 i dessa stadgar.

3.2.

Clarin Eric ska ha minst tre medlemsstater som medlemmar.

3.3.

Medlemsstaterna ska gemensamt inneha majoriteten av rösterna i generalförsamlingen.

3.4.

Samtliga medlemmar eller observatörer kan företrädas av ett offentligt organ eller av ett privat organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som de själva valt eller som utsetts i enlighet med deras egna regler och förfaranden.

3.5.

De aktuella medlemmarna, observatörerna och deras företrädande organ anges i bilaga I. Medlemmarna vid tiden för ingivandet av Eric-ansökan ska kallas grundande medlemmar.

Artikel 4

Anslutning av medlemmar och observatörer

4.1.

Inträdesvillkoren för nya medlemmar är följande:

(a)

Anslutning av nya medlemmar ska godkännas av generalförsamlingen.

(b)

Sökande ska lämna en skriftlig ansökan till generalförsamlingens ordförande.

(c)

I ansökan ska sökanden ange på vilket sätt den kommer att bidra till Clarins syften och verksamheter enligt artikel 2 och hur den kommer att uppfylla kraven i artikel 6.2.

4.2.

De organ som anges i artikel 3.1 och som vill bidra till Clarin Eric men ännu inte kan ansluta sig som medlemmar får ansöka om observatörsstatus. Anslutningsvillkoren för observatörer är följande:

(a)

Observatörer kan anslutas för en period på längst tre år. En observatör får ansöka om förlängd observatörsstatus en gång. Generalförsamlingen kan i undantagsfall godkänna ytterligare förlängning av observatörsstatusen.

(b)

Anslutning eller återanslutning av observatörer ska godkännas av generalförsamlingen.

(c)

Sökande ska lämna en skriftlig ansökan till Clarin Erics stadgeenliga säte.

(d)

I ansökan ska sökanden ange på vilket sätt den kommer att bidra till Clarins syften och verksamheter enligt artikel 2 och hur den kommer att uppfylla kraven i artikel 7.2.

Artikel 5

Utträde för en medlem eller en observatör/Avslutande av medlemskap eller observatörsstatus

5.1.

Under de fem första åren av Clarin Erics inrättande får ingen medlem begära utträde såvida inte medlemskapet har beviljats för en angiven kortare period.

5.2.

Efter de fem första åren av Clarin Erics inrättande kan en medlem begära utträde i slutet av ett budgetår, förutsatt att en begäran om utträde lämnats in tolv månader tidigare.

5.3.

Observatörer får begära utträde i slutet av ett budgetår, förutsatt att en begäran om utträde lämnats in sex månader tidigare.

5.4.

Ekonomiska skyldigheter och övriga skyldigheter ska ha fullgjorts innan utträde kan beviljas.

5.5.

Generalförsamlingen ska ha befogenhet att avsluta en medlems medlemskap eller en observatörs observatörsstatus om följande villkor föreligger:

(a)

Medlemmen eller observatören har gjort sig skyldig till allvarlig överträdelse av en eller flera av dess skyldigheter enligt dessa stadgar.

(b)

Medlemmen eller observatören har underlåtit att korrigera denna överträdelse inom en period på sex månader.

Medlemmen eller observatören ska ges möjlighet att bestrida beslutet om avslutat medlemskap eller avslutad observatörsstatus och att lägga fram sitt försvar inför generalförsamlingen.

KAPITEL 3

MEDLEMMARNAS OCH OBSERVATÖRERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Artikel 6

Medlemmar

6.1.

Medlemmar ska ha rätt att

(a)

ge sin forskargemenskap tillträde till Clarin och alla dess tjänster,

(b)

delta och rösta i generalförsamlingen och därigenom utöva inflytande,

(c)

delta i utarbetandet av strategier och policyer,

(d)

bedriva ett nära samarbete med andra länder för att göra resurser, verktyg och tjänster tillgängliga för de olika ländernas forskare,

(e)

låta sin forskargemenskap delta i fastställandet av de relevanta Clarin-standarderna och rekommendationerna om bästa praxis,

(f)

låta sin forskargemenskap delta i Clarin-evenemang, som exempelvis sommarkurser, workshops, konferenser och utbildningskurser till förmånliga avgifter,

(g)

använda Clarin-märket,

(h)

delta i EU:s projektförslag då Clarin Eric agerar i egenskap av inlämnande konsortium.

6.2.

Samtliga medlemmar ska

(a)

betala den årsavgift som anges i bilaga 2,

(b)

utse ett företrädande organ i enlighet med artikel 3.4 och informera generalförsamlingen om vilket organ som utsetts,

(c)

ge det företrädande organet fullständig behörighet att rösta i alla frågor som behandlas i generalförsamlingen och som offentliggörs på dagordningen,

(d)

inrätta ett nationellt konsortium för att fullgöra de nationella skyldigheterna i enlighet med dessa stadgar,

(e)

utse en nationell samordnare med ansvar för det nationella konsortiet,

(f)

inrätta minst ett data- och tjänstcenter,

(g)

utforma ett godkänt användarautentiserings- och tillståndssystem,

(h)

utföra de överenskomna tjänsterna,

(i)

främja antagandet av relevanta standarder inom ramen för nationella projekt för resurser och verktygsskapande,

(j)

inrätta den nödvändiga tekniska infrastrukturen för att möjliggöra tillträde till Clarin,

(k)

främja användningen av Clarin-tjänster bland forskarna i sitt land, och samla in feedback och krav från användare,

(l)

stödja Clarin-center i medlemslandet genom att underlätta integrationen i nationella och andra relevanta infrastrukturer.

6.3.

Medlemmar som har anslutit sig till Clarin Eric och som förbehåller sig rätten att begära utträde före slutet av de första fem åren efter Clarins inrättande ska betala en högre årsavgift enligt specifikationerna i bilaga 2.

6.4.

Andra avgifter än årsavgiften till Clarin Eric kan betalas av medlemmar enskilt eller gemensamt i samarbete med andra medlemmar, observatörer eller tredje parter. Dessa avgifter ska betalas i kontanter eller som naturaförmåner.

6.5.

En medlem ska ge sitt företrädande organ eller ett organ som företräder det nationella konsortiet behörighet att fullgöra de skyldigheter som anges i artikel 6.2 a och 6.2 d till 6.2 1. Clarin Eric ska ingå ett Clarin-avtal med detta organ i syfte att fastställa villkoren och specifikationerna för att fullgöra en skyldighet eller betala en avgift.

Artikel 7

Observatörer

7.1.

Observatörer ska ha rätt att

(a)

delta i generalförsamlingen utan rösträtt,

(b)

låta sin forskargemenskap delta i Clarin-evenemang, som exempelvis sommarkurser, workshops, konferenser och utbildningskurser till förmånliga priser i mån av plats,

(c)

ge sin forskargemenskap tillgång till stöd från Clarin Eric-organisationen när det gäller att utveckla relevanta system, processer och tjänster.

7.2.

Samtliga observatörer ska

(a)

utse ett företrädande organ i enlighet med artikel 3.4 och informera generalförsamlingen om vilket organ som utsetts,

(b)

betala den årsavgift som anges i bilaga 2,

(c)

beskriva på vilket sätt de bidrar till Clarin Erics syften i enlighet med artikel 2.

7.3.

Andra avgifter än årsavgiften till Clarin Eric kan betalas av observatörer enskilt eller gemensamt i samarbete med andra medlemmar, observatörer eller tredje parter. Dessa avgifter ska betalas i kontanter eller som naturaförmåner.

7.4.

En observatör ska ge sitt företrädande organ behörighet att fullgöra de skyldigheter som anges i artiklarna 7.2 b och c. Clarin Eric ska ingå ett Clarin-observatörsavtal med detta organ i syfte att fastställa villkoren och specifikationerna för att fullgöra en skyldighet eller betala en avgift.

KAPITEL 4

CLARIN ERICS STYRNING

Artikel 8

Generalförsamlingen

8.1.

Generalförsamlingen ska vara det organ inom Clarin Eric som har fullständiga beslutsbefogenheter och som ska företräda Clarin Erics medlemmar. Varje medlem har en röst. Varje organ som företräder en medlem ska utse en officiell företrädare. Varje medlem får också medföra en expert. Varje delegation kan följaktligen bestå av upp till två personer, men endast den officiella företrädaren har rösträtt.

8.2.

Generalförsamlingen ska sammanträda minst en gång om året, och ska åtminstone

(a)

utnämna, stänga av eller avsätta den verkställande direktören och styrelsen, med undantag för de ordinarie medlemmar som nämns i artiklarna 10.3 och 13.2,

(b)

fastställa de ordinarie medlemmarna i styrelsen,

(c)

tillsätta den vetenskapliga rådgivande kommittén,

(d)

anta strategier för utformning och användning av Clarin och alla andra frågor som bedöms relevanta av styrelsen eller av en medlem eller en grupp av medlemmar som begär detta, i enlighet med artikel 8.3,

(e)

godkänna Clarin Erics arbetsprogram och årsbudget,

(f)

minst vart femte år fastställa principerna för beräkning av årsavgiften för varje medlem samt beloppet för årsavgiften; dessa principer och belopp ska anges i bilaga 2 till dessa stadgar,

(g)

godkänna Clarin Erics årsrapporter och räkenskaper,

(h)

godkänna varje medlems avgift till Clarin,

(i)

godkänna anslutningen av nya medlemmar och observatörer,

(j)

besluta om avslutande av medlemskap och observatörsstatus,

(k)

besluta om upplösning av Clarin Eric i enlighet med artikel 27.

8.3.

Generalförsamlingen ska sammankallas av ordföranden minst fyra veckor i förväg, och dagordningen ska spridas minst två veckor före mötet. Medlemmarna ska ha rätt att föreslå punkter till dagordningen upp till tre veckor före mötet. Ett möte i generalförsamlingen kan begäras av minst hälften av medlemmarna, och mötet ska hållas snarast möjligt och tillkännages minst två veckor i förväg.

8.4.

Generalförsamlingen ska välja en ordförande med enkel majoritet av rösterna. Ordföranden ska vara medlemmarnas officiella företrädare. Ordföranden ska väljas på två år, och ingen ordförande får inneha ordförandeposten i mer än två på varandra följande mandatperioder. Om ordföranden avgår före mandatperiodens slut ska generalförsamlingen välja en ny ordförande.

8.5.

Generalförsamlingen ska välja en vice ordförande med enkel majoritet av rösterna. Vice ordföranden ska vara medlemmarnas officiella företrädare. Vice ordföranden ska väljas på två år, och ingen vice ordförande får inneha vice ordförandeposten i mer än två på varandra följande mandatperioder. Om vice ordföranden avgår före mandatperiodens slut ska generalförsamlingen välja en ny vice ordförande. Vice ordföranden ska ersätta ordföranden vid hans/hennes frånvaro och vid intressekonflikter.

8.6.

Om en officiell företrädare inte kan delta i generalförsamlingen kan medlemmen ge en annan företrädare från samma organ, den nationella experten eller en annan medlems officiella företrädare tillstånd att rösta på hans eller hennes vägnar genom ett skriftligt och vederbörligen undertecknat tillstånd som ska lämnas till ordföranden i början av mötet. Ingen företrädare får lämna fler än tre tillstånd.

8.7.

Generalförsamlingen ska ledas av ordföranden, och i hans eller hennes frånvaro av vice ordföranden. Ordföranden, eller en person med ordförandens tillstånd, ska ansvara för att uppdatera bilaga 1, så att det alltid finns en korrekt förteckning över medlemmarna, observatörerna och deras företrädande organ.

8.8.

Alla beslut ska antas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, förutom beslut om att

(a)

ändra Clarin Erics stadgar,

(b)

efter de första fem åren ändra bilaga 2 ”Årsavgift”,

(c)

avsluta Clarin Eric,

(d)

avsluta ett medlemskap eller en observatörsstatus,

(e)

stänga av eller avsätta den verkställande direktören och styrelsen.

8.9.

Beslut om följande frågor ska antas med minst två tredjedelar av rösterna:

(a)

Ändring av stadgarna.

(b)

Ändring av bilaga 2.

(c)

Avstängning eller avsättande av den verkställande direktören och styrelsen.

(d)

Avslutande av Clarin Eric.

Alla ändringar av stadgarna ska vara förenliga med bestämmelserna i artikel 11 i förordning (EG) nr 723/2009.

8.10.

Beslut om att avsluta ett medlemskap eller en observatörsstatus ska fattas med enhällighet, utan beaktande av den berörda medlemmens röst eller nedlagda röster.

8.11.

Omröstningen ska ske med slutna sedlar om så begärs av en företrädare. Vid lika röstetal ska ordförandens röst vara avgörande.

8.12.

Generalförsamlingen är beslutsför med två tredjedelar av rösterna. Företrädarna kan vara fysiskt närvarande eller delta genom ett tillstånd i enlighet med artikel 8.6. Generalförsamlingen kan besluta att använda sig av tekniska hjälpmedel, som exempelvis videokonferenser, för att hålla sina möten.

8.13.

Ordföranden kan besluta att använda ett skriftligt förfarande för att anta beslut. I det fallet ska ordföranden eller en person med ordförandens tillstånd sprida förslaget till alla generalförsamlingens företrädare som sedan ska framföra sina invändningar, lämna ändringsförslag eller meddela att de har tänkt avstå från att rösta inom den angivna tidsfristen. Svarsperioden ska vara minst 14 kalenderdagar. I brådskande fall, och då den åtgärd som ska antas måste tillämpas omedelbart, kan ordföranden förkorta svarstiden till fem kalenderdagar. Om inga invändningar, ändringsförslag eller meddelanden om avstående från att rösta inkommer inom den angivna tidsfristen har förslaget indirekt antagits. Om en officiell företrädare har invändningar eller vill inge ändringsförslag kan ordföranden besluta att ändra förslaget och åter begära ett skriftligt förfarande, eller föra upp frågan på dagordningen för nästa möte i generalförsamlingen.

Artikel 9

Den vetenskapliga rådgivande kommittén

9.1.

Medlemmarna i den vetenskapliga rådgivande kommittén ska utses av generalförsamlingen. Den vetenskapliga rådgivande kommittén ska bestå av högkvalitativa forskare som är fristående (1) från Clarin Eric. Såväl Clarin Erics leverantörer som användare ska vara företrädda i den vetenskapliga rådgivande kommittén.

9.2.

Antalet medlemmar i den vetenskapliga rådgivande kommittén ska beslutas av generalförsamlingen. Antalet medlemmar ska vara minst fem och högst tio.

9.3.

Mandatperioden för medlemmarna i den vetenskapliga rådgivande kommittén ska vara tre år, med möjlighet till förlängning med en mandatperiod, vilket ska beslutas av generalförsamlingen.

9.4.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén ska på begäran eller på eget initiativ lämna utlåtanden till generalförsamlingen om strategiska frågor, däribland visioner, nya initiativ, arbetsplaner och kvalitetssäkring. Den vetenskapliga rådgivande kommittén kan lämna uppgifter till generalförsamlingen till stöd för utvärderingen av framstegen för det arbete som utförs och de tjänster som tillhandahålls av Clarin Eric.

9.5.

Ordföranden för den vetenskapliga rådgivande kommittén ska utses av generalförsamlingen. Den vetenskapliga rådgivande kommitténs stadgar ska bygga på de allmänna ramstadgar som styrelsen utarbetat. Stadgarna ska godkännas av styrelsen.

Artikel 10

De nationella samordnarnas forum

10.1.

Varje medlem som är ett land är skyldig att utse en nationell samordnare. Den nationella samordnaren ska vara den viktigaste förbindelselänken mellan Clarin Eric och det nationella konsortiet.

De nationella samordnarna ska ansvara för att deras land följer generalförsamlingens policyer och strategier för utveckling och användning av Clarin.

10.1.1.

Varje medlem som är en mellanstatlig organisation med en operativ struktur är skyldig att utse en samordnare. Samordnaren ska utgöra den viktigaste förbindelselänken mellan Clarin Eric och den mellanstatliga organisationens operativa enhet(er). Samordnaren ska ansvara för att hans/hennes organisation följer generalförsamlingens policyer och strategier för utveckling och användning av Clarin. I den resterande delen av dessa stadgar kommer begreppet ”nationell samordnare” även att avse samordnare som utses av mellanstatliga organisationer.

10.2.

De nationella samordnarnas forum ska bestå av alla nationella samordnare. De nationella samordnarnas forum ska vara ansvariga för att garantera samordningen av genomförandet av de strategier som generalförsamlingen lägger fram. Forumet ska upprätthålla samstämmigheten och konsekvensen inom hela Clarin samt samarbetet mellan medlemmarna.

10.3.

Ordföranden för de nationella samordnarnas forum ska väljas i enlighet med forumets stadgar. Ordföranden ska vara en ordinarie medlem av styrelsen.

10.4.

Stadgarna för de nationella samordnarnas forum ska bygga på de allmänna ramstadgar som utarbetats av styrelsen. Stadgarna ska godkännas av styrelsen.

Artikel 11

Den verkställande direktören

11.1.

Generalförsamlingen ska utse den verkställande direktören för Clarin Eric i enlighet med ett förfarande som fastställs av generalförsamlingen. Den verkställande direktören och styrelsen ska gemensamt vara Clarin Erics juridiska företrädare. Den verkställande direktören ska sköta Clarin Erics löpande verksamhet. Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av ett beslut av generalförsamlingen om att ändra bilaga 2.

11.2.

Den verkställande direktören utses för en mandatperiod på fem år, med möjlighet till en administrativ förlängning, det vill säga en förlängning utan utlysningsförfarande, på upp till två år efter beslut av generalförsamlingen. I slutet av mandatperioden på fem år, eller då mandatet inte längre kan förlängas, ska ett öppet utlysningsförfarande inledas.

Artikel 12

Styrelsen

12.1.

Generalförsamlingen ska utnämna högt kvalificerade personer till medlemmar i styrelsen. Antalet styrelsemedlemmar ska beslutas av generalförsamlingen. Utnämningsförfarandet ska fastställas av generalförsamlingen. Styrelsens samlade expertkunskap ska omfatta förvaltning, teknisk infrastruktur, språkresurser och språkverktyg samt användarbehov.

12.2.

Generalförsamlingen ska utnämna en av styrelsens medlemmar till vice ordförande. Den vice ordföranden ska ersätta den verkställande direktören vid hans/hennes frånvaro och vid intressekonflikter.

12.3.

Mandatperioden för styrelsemedlemmarna ska vara tre år, med möjlighet till förlängning med en mandatperiod, vilket ska beslutas av generalförsamlingen.

12.4.

Styrelsen ska tillsammans med den verkställande direktören utgöra Clarin Erics verkställande organ. Styrelsen ska ansvara för att Clarin Eric fungerar väl, och arbeta i enlighet med generalförsamlingens riktlinjer och beslut samt beakta feedback från de övriga styrelserna och kommittéerna.

12.5.

Styrelsen ska utarbeta allmänna ramstadgar som ska användas för alla styrelser och kommittéer som anges i dessa stadgar, och ska godkänna de specifika stadgarna för varje styrelse och kommitté. Styrelsen ska utarbeta sina egna stadgar på grundval av de allmänna ramstadgarna.

12.6.

Den verkställande direktören ska vara ordförande för styrelsen.

Artikel 13

Den ständiga kommittén för tekniska Clarin-center

13.1.

En ständig kommitté ska inrättas för tekniska Clarin-center. Den ständiga kommittén för Clarin-center ska bestå av centrens direktörer (eller av företrädare som utses av direktörerna) för de Clarin-center som har fastställts vara av avgörande vikt för Clarins drift på grundval av kriterier som ska fastställas av styrelsen. Beslut om att fastställa att ett tekniskt center är av avgörande vikt för Clarins drift ska fattas av generalförsamlingen.

13.2.

Den ständiga kommittén för Clarin-center ska ha i uppgift att garantera konsekvensen, samstämmigheten och stabiliteten för infrastrukturtjänster genom genomförandebeslut och samordning mellan centren och medlemmarna. Kommittén ska rapportera till de nationella samordnarnas forum och till styrelsen. Ordföranden för den ständiga kommittén ska väljas i enlighet med kommitténs stadgar. Ordföranden ska vara en ordinarie medlem av styrelsen.

13.3.

Den ständiga kommittén ska utgöra ett forum för utbyte av idéer och erfarenhet för Clarin-center. Den ständiga kommitténs uppgift är att ge råd och lägga fram förfrågningar och förslag för Clarin Eric och de nationella samordnarna i syfte att garantera tjänsternas konsekvens, samstämmighet och stabilitet.

13.4.

Den ständiga kommitténs stadgar ska bygga på de allmänna ramstadgar som utarbetats av styrelsen. Stadgarna ska godkännas av styrelsen.

Artikel 14

Arbetsgrupper

14.1.

Styrelsen kan inrätta och avsluta arbetsgrupper för ämnesområden där en särskilt insats behövs som inte kan göras av styrelsen.

14.2.

Arbetsgruppernas stadgar ska bygga på de allmänna ramstadgar som utarbetats av styrelsen. Stadgarna ska godkännas av styrelsen.

KAPITEL 5

EKONOMI

Artikel 15

Budgetprinciper och räkenskaper

15.1.

Clarin Erics budgetår ska inledas den 1 januari och avslutas den 31 december varje år.

15.2.

Alla intäkts- och utgiftsposter för Clarin Eric ska beräknas för varje budgetår och tas upp i årsbudgeten. Årsbudgeten ska vara förenlig med principerna om insyn och öppenhet.

15.3.

Räkenskaperna för Clarin Eric ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.

15.4.

Clarin Eric ska omfattas av kraven i den tillämpliga lagstiftningen när det gäller utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.

15.5.

Clarin Eric ska säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

15.6.

Clarin Eric ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat.

Artikel 16

Ansvarsbestämmelser

16.1.

Clarin Eric ska vara ansvarigt för sina skulder.

16.2.

Medlemmarna är inte gemensamt ansvariga för Clarin Erics skulder.

16.3.

Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Clarin Erics skulder ska begränsas till deras respektive årsavgift i enlighet med bilaga 2.

16.4.

Clarin Eric ska teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med Clarins konstruktion och dess verksamhet.

KAPITEL 6

RAPPORTERING TILL KOMMISSIONEN

Artikel 17

Rapportering till kommissionen

17.1.

Clarin Eric ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport som särskilt ska omfatta de vetenskapliga, operativa och ekonomiska aspekterna av dess verksamhet. Rapporten ska godkännas av generalförsamlingen och överlämnas till kommissionen och till berörda offentliga myndigheter inom sex månader från och med utgången av det budgetår som rapporten avser. Rapporten ska offentliggöras.

17.2.

Clarin Eric ska informera kommissionen om alla händelser som allvarligt kan äventyra ett korrekt genomförande av Clarin Erics uppgift eller hindrar det från att uppfylla de villkor som fastställs i rådets förordning (EG) nr 723/2009.

KAPITEL 7

STRATEGIER

Artikel 18

Avtal med tredje parter

18.1.

Om Clarin Eric anser att det vore gynnsamt kan det ingå avtal med tredje parter, som exempelvis enskilda institutioner, regioner och icke-medlemsländer.

18.2.

Om institutioner från icke-medlemsländer eller andra parter enligt beskrivningen i artikel 18.1 vill bidra till Clarin Eric med expertkunskap, tjänster, språkresurser och språkteknologi, kan Clarin Eric ingå avtal med dessa. I avtalet ska partens särskilda tjänst/bidrag anges och tillträdesrättigheterna, avgiften och andra villkor för detta bidrag ska specificeras. Användare av Clarins data, verktyg och tjänster måste omfattas av ett autentiserings- och tillståndssystem.

Artikel 19

Tillträdesstrategier för användare

19.1.

Beträffande tillträde för forskare i Clarin-medlemsländer ska de data, verktyg och tjänster som tillhandahålls av Clarin Eric vara tillgängliga för alla anställda och studerande vid forskningsinstitutioner som universitet, forskningscenter, museer och forskningsbibliotek, i enlighet med innehållsleverantörernas tillstånd och genom en autentisering som godkänts av Clarin Eric.

19.2.

Beträffande tillträde för forskare i icke-medlemsländer ska forskningsinstitutionen betala en avgift i enlighet med principerna i bilaga 2, som ger alla anställda och studerande vid den specifika institutionen tillträde till Clarins data, verktyg och tjänster. Användare av Clarins data, verktyg och tjänster måste omfattas av ett autentiserings- och tillståndssystem som uppfyller Clarins krav och som har godkänts av Clarin Eric.

19.3.

Tillträde för andra institutioner, industrin och liknande typer av specifika användare samt för enskilda forskare som inte hör till en institution kan ges mot en avgift. Användare av Clarins data, verktyg och tjänster måste omfattas av ett autentiserings- och tillståndssystem som uppfyller Clarins krav och som har godkänts av Clarin Eric.

19.4.

Tillträde för allmänheten ska beviljas om inte tjänsterna eller resurserna begränsas genom ägarnas licensieringsvillkor. Tillgång till metadata och till resurser med öppen källkod och öppen åtkomst ska beviljas.

19.5.

Också när tillträde beviljas i enlighet med artiklarna 19.1–19.4 kan tillträde till vissa tjänster och resurser ges mot en avgift om ägaren kräver detta.

Artikel 20

Strategi för vetenskaplig utvärdering

20.1.

Clarin Eric ska främja forskning och som generell regel uppmuntra så fritt tillträde till forskningsdata som möjligt. Oavsett denna princip ska Clarin Eric främja högkvalitativ forskning och stödja en kultur med ”bästa praxis” genom utbildningsverksamhet.

Om tillträdet till Clarins forskningsdata eller verktyg måste begränsas av kapacitetsskäl och ett urval av projekt måste göras, ska projektförslagens vetenskapliga excellens bedömas i sakkunnigbedömningar av oberoende experter, och kriterierna och förfarandena fastställas av generalförsamlingen mot bakgrund av utlåtanden av den vetenskapliga rådgivande kommittén. Dessa kriterier ska även beakta att en viss del av kapaciteten bör reserveras för helt nya idéer som kanske ännu inte är helt färdigutvecklade eller inte har uppnått en allmänt erkänd vetenskaplig excellens. De sakkunniga ska väljas ut av styrelsen i enlighet med utvärderingsstrategin.

20.2.

Utvärderingen av Clarin Eric och dess resultat ska göras av den vetenskapliga kommittén i enlighet med artikel 9.4.

Artikel 21

Strategi för spridning

21.1.

Clarin Eric ska främja Clarin och uppmuntra forskare att inleda nya och innovativa projekt samt använda Clarin inom högre utbildning.

21.2.

Clarin Eric ska generellt sett uppmuntra forskare att offentliggöra sina forskningsresultat och begära att forskare i medlemsländer tillgängliggör resultat genom Clarin.

21.3.

Spridningsstrategin ska innehålla en beskrivning av de olika målgrupperna och Clarin ska använda flera olika kanaler för att nå sina målpubliker, som exempelvis en webbportal, nyhetsbrev, workshops, deltagande i konferenser, tidskriftsartiklar och dagstidningar.

Artikel 22

Strategi för immateriell äganderätt

22.1.

De immateriella rättigheterna till resultat som skapats av Clarin Eric ska ägas av Clarin Eric och ska förvaltas av styrelsen.

22.2.

Principerna med öppen källkod och öppen åtkomst ska generellt främjas.

22.3.

Clarin Eric ska ge vägledning (däribland via en webbplats) till forskare för att se till att den forskning som bedrivs med användning av material som tillgängliggjorts via Clarin Eric sker med erkännande av dataägarnas rättigheter och med respekt för individers personliga integritet.

22.4.

Clarin Eric ska se till att användarna samtycker till villkoren och bestämmelserna för tillträdet och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för intern lagring och hantering.

22.5.

Clarin Eric ska införa tydliga åtgärder för undersökning av påstådda säkerhetsöverträdelser och påstått röjande av konfidentiella uppgifter i fråga om forskningsdata.

Artikel 23

Anställningsstrategi, inbegripet lika möjligheter

23.1.

Clarin Eric tillämpar lika möjligheter vid anställning. Anställningsavtalen ska följa den nationella lagstiftningen i det land där personalen är anställd.

23.2.

För varje uppgift ska Clarin Eric välja ut den bästa kandidaten, oavsett bakgrund, nationalitet, religion eller kön.

Artikel 24

Strategi för upphandling och skattebefrielse

24.1.

Clarin Eric ska behandla upphandlingskandidater och anbudsgivare lika och på ett icke-diskriminerande sätt, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte. Clarin Erics upphandlingsstrategi ska följa principerna för öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens. Eftersom Clarin är ett distribuerat institut ska upphandlingen delvis genomföras av de enskilda medlemmarna, i enlighet med deras nationella offentliga upphandlingsregler och -förfaranden och delvis av Clarin Eric självt.

24.2.

Styrelsen ska ansvara för all Clarin Eric-upphandling. Alla anbud ska offentliggöras på Clarin Erics webbplats och på medlemmarnas och observatörernas territorier. För upphandlingsbelopp som överskrider 200 000 euro ska Clarin Eric följa principerna för EU:s direktiv om offentlig upphandling och den relaterade tillämpliga nationella lagstiftningen. Beslutet om tilldelning av en upphandling ska offentliggöras och ska åtföljas av en fullständig motivering. Generalförsamlingen ska anta genomföranderegler med alla nödvändiga uppgifter om de exakta upphandlingsförfarandena och -kriterierna.

24.3.

Medlemmars och observatörers upphandling av Clarin-verksamhet ska ske med fullständigt beaktande av Clarin Erics behov, tekniska krav och de specifikationer som utfärdats av de berörda organen.

24.4.

Skattebefrielse på grundval av artiklarna 143.1 g och 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG (2) och i enlighet med artiklarna 50 och 51 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (3) ska begränsas till mervärdesskatten för sådana varor och tjänster som ska användas officiellt av Clarin Eric, som överskrider ett värde på 250 euro och som till fullo betalas och upphandlas av Clarin Eric. Enskilda medlemmars upphandling ska inte omfattas av dessa undantag. Inga ytterligare begränsningar ska tillämpas.

Artikel 25

Datastrategi

25.1.

Clarin Eric ska generellt främja principer om öppen källkod och öppen åtkomst, men befintliga licenser ska respekteras.

25.2.

Clarin Eric ska göra alla språkresurser och verktyg offentligt sökbara genom grundläggande metadatabeskrivningar.

KAPITEL 8

VARAKTIGHET, UPPLÖSNING, TVISTER OCH BESTÄMMELSER OM INRÄTTANDE

Artikel 26

Varaktighet

26.1.

Clarin Eric ska inrättas på obestämd tid.

Artikel 27

Upplösning

27.1.

Upplösning av Clarin Eric ska ske efter ett beslut av generalförsamlingen i enlighet med artiklarna 8.2 och 8.8.

27.2.

Utan otillbörligt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter antagande av ett beslut om upplösning av Clarin Eric, ska Clarin Eric informera kommissionen om beslutet.

27.3.

De tillgångar som kvarstår efter betalning av Clarin Erics skulder ska fördelas på medlemmarna i proportion till deras totala årsavgift till Clarin Eric enligt bilaga 2. I enlighet med artikel 16.3 ska det ansvar som kvarstår efter införlivande av Clarin Erics tillgångar fördelas på medlemmarna i proportion till deras årsavgift till Clarin Eric enligt bilaga 2.

27.4.

Utan otillbörligt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter slutförandet av upplösningsförfarandet, ska Clarin Eric informera kommissionen om detta.

27.5.

Clarin Eric ska upplösas den dag då Europeiska kommissionen offentliggör det lämpliga meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 28

Tillämplig lagstiftning

28.1.

Clarin Eric ska i prioritetsordning styras genom

(a)

EU-lagstiftningen, i synnerhet rådets förordning (EG) nr 723/2009,

(b)

den nederländska lagstiftningen i frågor som inte omfattas (eller endast delvis omfattas) av EU-lagstiftningen,

(c)

dessa stadgar.

Artikel 29

Tvister

29.1.

Europeiska unionens domstol ska vara behörig att avgöra tvister om Clarin Eric mellan medlemmarna eller mellan medlemmarna och Clarin Eric samt alla tvister i vilka unionen är part.

29.2.

EU-lagstiftningen om behörig domstol ska tillämpas på tvister mellan Clarin Eric och tredje parter. I fall som inte omfattas av EU-lagstiftningen ska den nederländska lagstiftningen avgöra vilken domstol som är behörig att avgöra dessa tvister.

Artikel 30

Tillgång till stadgarna

30.1.

Den giltiga versionen av stadgarna ska alltid finnas allmänt tillgänglig på webbplatsen för Clarin Eric och vid dess stadgeenliga säte.

Artikel 31

Bestämmelser om inrättande

31.1.

Värdlandet ska sammankalla till ett konstituerande möte i generalförsamlingen så snart som möjligt, men senast 45 kalenderdagar efter ikraftträdandet av kommissionens beslut om inrättande av Clarin Eric.

31.2.

Värdlandet ska underrätta de grundande medlemmarna om eventuella specifika brådskande rättsliga åtgärder som måste vidtas med avseende på Clarin Eric innan det konstituerande mötet hålls. Såvida inte en grundande medlem framför invändningar mot åtgärden inom fem arbetsdagar efter att den underrättats om densamma, ska den rättsliga åtgärden genomföras av en person som vederbörligen godkänts av värdstaten.

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMAR OCH OBSERVATÖRER

I denna bilaga förtecknas medlemmarna och observatörerna samt deras företrädande organ.

Senast uppdaterad: den 20 september 2010

Medlemmar

Land eller mellanstatlig organisation

Företrädande organ

Republiken Österrike

Austrian Federal Ministry of Science and Research, BMWF (det österrikiska förbundsministeriet för vetenskap och forskning)

Republiken Bulgarien

Ministry of Education, Youth and Science (ministeriet för utbildning, ungdomsfrågor och vetenskap)

Republiken Tjeckien

Ministry of Education, Youth and Sports, MEYS (ministeriet för utbildning, ungdomsfrågor och idrott)

Konungariket Danmark

Danish Agency for Science, Technology and Innovation, DASTI (styrelsen för forskning och innovation)

Den nederländska språkunionen

Secretary General (generalsekreteraren)

Republiken Estland

Ministry of Education and Research (ministeriet för utbildning och forskning)

Förbundsrepubliken Tyskland

German Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Tysklands förbundsministerium för utbildning och forskning)

Konungariket Nederländerna

Netherlands Organisation for Scientific Research, NWO (nederländska organisationen för vetenskaplig forskning)

Republiken Polen

 


Observatörer

Land eller mellanstatlig organisation

Företrädande organ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2

ÅRSAVGIFT

Principer

Under den inledande femårsperioden ska de principer som anges nedan användas för beräkning av de årliga kontantavgifterna från medlemmarna, observatörerna och de enskilda institutionerna i icke-medlemsländer som vill ansluta sig till Clarin Eric. Generalförsamlingen kan också ingå särskilda samarbetsavtal med tredje parter. Före slutet av den inledande femårsperioden ska generalförsamlingen fastställa beräkningsmetoden för de efterföljande perioderna.

Följande principer ska tillämpas:

(a)

Den inledande målbudgeten uppgår till 1 000 000 euro per år, baserat på ett beräknat deltagande av 2/3 av de 26 länder som företräds i Clarin-konsortiet för den förberedande fasen. Om fler medlemmar ansluter sig kan generalförsamlingen besluta att sänka avgifterna eller utöka verksamheten.

(b)

Nederländernas avgift som värdland under det första året uppgår till 250 000 euro.

(c)

Den högsta avgiften för de övriga medlemmarna under det första året uppgår till 200 000 euro.

(d)

Den lägsta avgiften för medlemmar under det första året uppgår till 11 800 euro.

(e)

Avgiften för varje medlem ska fastställas för en period på fem år, med en årlig ökning på två procent som kompensation för inflationen och ökade kostnader. Det exakta beloppet för varje medlem anges i tabellen nedan.

(f)

Medlemmar som ansluter sig senare ska betala den indexerade avgift som fastställts för det aktuella året.

(g)

Observatörer ska betala den lägsta indexerade medlemsavgiften enligt tabellen nedan.

(h)

Enskilda institutioner i icke-medlemsländer ska betala den lägsta indexerade avgiften enligt tabellen nedan.

(i)

Den nederländska språkunionens avgift ska uppgå till 28 600 euro, vilket är baserat på den flamländska andelen av EU:s BNP (vilken uppgår till 23 600 euro), plus ett ytterligare belopp på 5 000 euro som specifik avgift för den nederländska språkunionen (som internationell organisation).

(j)

Avgiften för organ som ansluter sig under året ska vara proportionerlig till antalet kvarvarande månader under det aktuella året, med början från den första dagen i den månad då organet ansluter sig.

(k)

Avgifterna ska baseras på landets BNP år 2010 som en procentandel av EU:s BNP under samma år (baserat på uppgifter från EUROSTAT), i enlighet med följande formel:

Procentandelen av EU:s BNP avrundas till närmaste heltal (UPPÅT om andelen är lägre än 5, annars NEDÅT) och multipliceras med den lägsta avgiften, enligt tabellen nedan:

% av EU:s BNP

avrundat

Avgift i EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 och ≤ 2

2

23 600

> 2 och ≤ 3

3

35 400

> 3 och ≤ 4

4

47 200

> 5 och ≤ 6

5

59 000

> 6 och ≤ 7

6

70 800

etc.

≥ 16 och < 17

16

188 800

≥ 17

Inte aktuellt

200 000

Årsavgiften för medlemmar som inte från början ansluter sig för en period på fem år ska höjas med 25 procent, så länge som inget åtagande har gjorts för den resterande perioden. Om ett åtagande görs för den resterande delen av de fem åren eller om medlemmen är ansluten i fem år, ska åtgärder vidtas för att se till att medlemmen totalt sett inte betalar mer än de normala avgifterna för dessa fem år.

Tabellen nedan och dess totalbelopp omfattar 33 potentiella europeiska medlemmar.

Resultat för medlemmar som ansluter sig för fem år

(potentiell)

medlem

% BNP

EU 2010

Grund avgift

med en årlig ökning på 2 %

belopp

år 2012

år 2013

år 2014

år 2015

år 2016

år 2012–2016

Island

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Cypern

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estland

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lettland

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Litauen

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgarien

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Luxemburg

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovenien

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Kroatien

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovakien

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Ungern

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Rumänien

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Tjeckien

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irland

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugal

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finland

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Den nederländska språkunionen/ Flandern

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danmark

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grekland

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Österrike

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norge

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgien

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Sverige

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Polen

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Schweiz

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turkiet

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Nederländerna

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Spanien

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italien

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Storbritannien

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Frankrike

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Tyskland

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

TOTALT

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  Med fristående menas att inga intressekonflikter föreligger.

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 77, 23.3.2011, s. 1.


3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 1 mars 2012

om import till unionen av sperma från tamsvin

[delgivet med nr C(2012) 1148]

(Text av betydelse för EES)

(2012/137/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (1), särskilt artiklarna 7.1, 9.2, 9.3 och 10.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 90/429/EEG fastställs de djurhälsovillkor som gäller vid handel inom unionen med och import från tredjeländer av sperma från tamsvin. Enligt direktivet får en medlemsstat endast tillåta import av sådan sperma från de tredjeländer som finns uppförda på en förteckning som upprättats i enlighet med förfarandet i det direktivet och som åtföljs av ett djurhälsointyg vars förlaga måste överensstämma med en förlaga som utarbetats i enlighet med det direktivet. Djurhälsointyget ska intyga att sperman kommer från godkända seminstationer som kan lämna de garantier som anges i artikel 8.1 i det direktivet.

(2)

I kommissionens beslut 2009/893/EG av den 30 november 2009 om import av sperma från tamsvin till gemenskapen vad gäller förteckningar över tredjeländer och seminstationer samt intygskrav (2) fastställs en förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma. Förteckningen fastställs utifrån djurhälsostatusen i dessa tredjeländer.

(3)

I direktiv 90/429/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 (3), fastställs reviderade djurhälsokrav för donatordjur av svin och för sperma när det gäller brucellos och Aujeszkys sjukdom.

(4)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (4) ströks Teschensjuka (svinlamhet) ur förteckningen över sjukdomar i bilaga I till rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (5), och följaktligen ströks sjukdomen ur förteckningen över anmälningspliktiga sjukdomar inom unionen genom kommissionens beslut 2008/650/EG av den 30 juli 2008 om ändring av rådets direktiv 82/894/EEG om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen så att vissa sjukdomar läggs till i förteckningen över anmälningspliktiga sjukdomar och svinlamhet stryks från förteckningen (6).

(5)

Det är dessutom nödvändigt att anpassa vissa djurhälsokrav för import till unionen av sperma från tamsvin till OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code, i synnerhet när det gäller kraven på att länder ska vara fria från vesikulär svinsjuka och seminstationer från tuberkulos och rabies.

(6)

Förlagan till djurhälsointyg i del 1 i bilaga II till beslut 2009/893/EG bör följaktligen ändras med hänsyn till dessa ändringar av direktiv 90/429/EEG, och alla hänvisningar till Teschensjuka (svinlamhet) och till att länder är fria från vesikulär svinsjuka och seminstationer från tuberkulos och rabies bör strykas.

(7)

Unionen har med vissa tredjeländer ingått bilaterala avtal som innehåller särskilda villkor för import av sperma från tamsvin till unionen. Om de bilaterala avtalen innehåller särskilda villkor och förlagor till djurhälsointyg för import bör dessa villkor och förlagor därför gälla i stället för villkoren och förlagan i det här beslutet.

(8)

Schweiz är ett tredjeland med en djurhälsostatus som motsvarar medlemsstaternas. Därför bör sperma från tamsvin som importeras till unionen från Schweiz åtföljas av ett djurhälsointyg som upprättats i enlighet med de förlagor som används vid handeln inom unionen med sådan sperma i bilaga D till direktiv 90/429/EEG, med de anpassningar som anges i kapitel VIII.B punkt 3 i tillägg 2 till bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, som godkänts genom rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (7).

(9)

För att unionslagstiftningen ska vara tydlig och konsekvent bör beslut 2009/893/EG upphävas och ersättas med det här beslutet.

(10)

För att undvika störningar i handeln bör djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med beslut 2009/893/EG få användas under en övergångsperiod.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma från tamsvin till unionen.

I beslutet fastställs även intygskrav för import av sperma till unionen.

Artikel 2

Import av sperma

1.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sperma under förutsättning att den uppfyller följande villkor:

a)

Den kommer från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som förtecknas i bilaga I.

b)

Den kommer från en seminstation som förtecknas i enlighet med artikel 8.2 i direktiv 90/429/EEG.

c)

Den åtföljs av ett djurhälsointyg som har upprättats i enlighet med förlagan till djurhälsointyg i del 1 i bilaga II och som har fyllts i enligt anvisningarna i del 2 i den bilagan.

d)

Den uppfyller kraven i det djurhälsointyg som avses i led c.

2.   Om det i bilaterala avtal mellan unionen och tredjeländer fastställs särskilda djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av intyg ska dessa villkor gälla i stället för villkoren i punkt 1.

Artikel 3

Villkor för transport av sperma till unionen

1.   Den sperma som avses i artikel 2 får inte transporteras i samma behållare som andra sändningar av sperma som

a)

inte är avsedda för införsel till unionen, eller

b)

har lägre hälsostatus.

2.   Under transporten till unionen ska sperman placeras i slutna och förseglade behållare och föreseglingen får inte brytas under transporten.

Artikel 4

Upphävande

Beslut 2009/893/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 november 2012 ska medlemsstaterna tillåta import av sperma från tredjeländer, om denna sperma åtföljs av ett djurhälsointyg som utfärdades senast den 31 oktober 2012 i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga II till beslut 2009/893/EG.

Artikel 6

Tillämplighet

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juni 2012.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  EUT L 320, 5.12.2009, s. 12.

(3)  EUT L 61, 2.3.2012, s. 1.

(4)  EGT L 192, 20.7.2002, s. 27.

(5)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(6)  EUT L 213, 8.8.2008, s. 42.

(7)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av sperma från tamsvin

ISO-kod

Tredjeland

Anmärkningar

CA

Kanada

 

CH

Schweiz (1)

 

NZ

Nya Zeeland

 

US

Förenta staterna

 


(1)  Det intyg som ska användas vid import från Schweiz fastställs i bilaga D till direktiv 90/429/EEG, med de anpassningar som anges i kapitel VIII.B punkt 3 i tillägg 2 till bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, som godkänts genom beslut 2002/309/EG, Euratom.


BILAGA II

DEL 1

Förlaga till djurhälsointyg för import av sperma från tamsvin

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Anvisningar för utfärdande av intyg

a)

Djurhälsointyget ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet enligt förlagan i del 1 i bilaga II.

Om bestämmelsemedlemsstaten ställer ytterligare intygskrav ska det i originalet till djurhälsointyget intygas att dessa krav uppfylls.

b)

Originalet till djurhälsointyget ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c)

Om det i förlagan till djurhälsointyg anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

d)

Djurhälsointyget ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där den gränskontrollstation där sändningen förs in till Europeiska unionen ligger och på minst ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella språket i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e)

Om det för identifiering av varorna i sändningen (i fält I.28 i förlagan till djurhälsointyg) bifogas ytterligare blad till djurhälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och intygsutfärdaren ska underteckna och stämpla varje sida.

f)

Om djurhälsointyget, med de ytterligare blad som avses i e, består av mer än en sida ska varje sida numreras – (sidans nummer) av (det totala antalet sidor) – längst ned på sidan, medan intygets referensnummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g)

Originalet till djurhälsointyget ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär sista arbetsdagen innan sändningen lastas för export till Europeiska unionen. De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de intygskrav som följs är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG (1).

Den officiella veterinärens underskrift och stämpel ska ha en annan färg än den tryckta texten i djurhälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

h)

Originalet till djurhälsointyget ska åtfölja sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

i)

Det referensnummer för intyget som anges i fälten I.2 och II.a i förlagan till djurhälsointyg ska tilldelas av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet.


(1)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.


3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 1 mars 2012

om nödåtgärder för att förhindra introduktion och spridning av Anoplophora chinensis (Forster) i unionen

[delgivet med nr C(2012) 1310]

(2012/138/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheter från genomförandet av kommissionens beslut 2008/840/EG av den 7 november 2008 om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen (2) har i allmänhet visat på ett behov av att ändra de åtgärder som föreskrivs i det beslutet, med beaktande av de senaste utbrotten och uppgifter, i synnerhet från Tyskland, Italien, Nederländerna och Förenade kungariket, samt erfarenheter av utrotningen av denna skadegörare. För tydlighetens skull bör beslut 2008/840/EG ersättas, med tanke på omfattningen av dessa ändringar och av tidigare ändringar.

(2)

I del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG förtecknas både Anoplophora chinensis (Thomson) och Anoplophora malasiaca (Forster), trots att båda benämningarna hänvisar till en och samma art. I detta beslut benämns denna art Anoplophora chinensis (Forster) (nedan kallad den angivna skadegöraren) i enlighet med beslut 2008/840/EG.

(3)

Med beaktande av den erfarenhet som vunnits bör vissa växtarter som inte omfattas av beslut 2008/840/EG tas med i tillämpningsområdet, medan andra som tidigare omfattats bör uteslutas. Växter och ympris som har en stam eller rothals mindre än en viss diameter bör inte omfattas av tillämpningsområdet. Vissa definitioner bör införas för att förbättra tydligheten och läsbarheten.

(4)

När det gäller import bör bestämmelserna beakta det fytosanitära tillståndet hos den angivna skadegöraren i ursprungslandet.

(5)

På grund av tidigare erfarenheter av angripna försändelser med ursprung i Kina bör särskilda bestämmelser gälla för import från det landet. Eftersom de flesta fynd på de angivna växterna som importeras från Kina har rapporterats på växter av Acer spp. bör, så som tidigare fastställts, ett importförbud bibehållas till och med den 30 april 2012.

(6)

Det bör föreskrivas bestämmelser rörande förflyttning inom unionen av växter.

(7)

Medlemsstaterna bör genomföra årliga undersökningar och anmäla resultaten till kommissionen och de övriga medlemsstaterna. Det bör fastställas bestämmelser för anmälan i fall då den angivna skadegöraren uppträder i en medlemsstat eller i en del av en medlemsstat där dess förekomst inte tidigare varit känd eller där den anses ha utrotats. Medlemsstaterna bör ha en frist på fem dagar för att anmäla förekomsten av den angivna skadegöraren så att snabba åtgärder vid behov kan genomföras på unionsnivå.

(8)

För att utrota den angivna skadegöraren och förhindra dess spridning bör medlemsstaterna upprätta avgränsade områden och vidta nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna bör bland annat vidta åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som den angivna skadegöraren utgör. De bör dessutom ange särskilda tidsfrister för genomförandet av dessa åtgärder. Om det inte längre är möjligt att utrota den angivna skadegöraren bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att begränsa dess spridning.

(9)

Under vissa förhållanden bör medlemsstaterna kunna besluta om att inte upprätta avgränsade områden och att begränsa åtgärderna till att destruera det angripna materialet, genomföra intensifierad övervakning och spåra de växter som kan kopplas samman med angreppet i fråga.

(10)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen och de andra medlemsstaterna om de åtgärder de har vidtagit eller ämnar vidta och om skälen för att inte upprätta avgränsade områden. De bör varje år delge kommissionen och de övriga medlemsstaterna en uppdaterad version av denna rapport med en effektiv översikt av situationen.

(11)

Beslut 2008/840/EG bör därför upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   de angivna växterna: växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt, undantaget frön, av Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. och Ulmus spp.

b)   produktionsplatsen: produktionsplatsen enligt definitionen i FAO:s internationella normer för fytosanitära åtgärder nr 5 (3).

c)   den angivna skadegöraren: Anoplophora chinensis (Forster).

Artikel 2

Import av de angivna växterna med ursprung i tredjeländer med undantag av Kina

Vid import med ursprung i andra tredjeländer än Kina där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer, får de angivna växterna införas till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a)

De uppfyller de särskilda importkrav som anges i avsnitt 1.A punkt 1 i bilaga I.

b)

De har vid införseln till unionen kontrollerats av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1.A punkt 2 i bilaga I med avseende på den angivna skadegöraren och inga tecken på förekomst av skadegöraren har konstaterats.

Artikel 3

Import av de angivna växterna med ursprung i Kina

1.   Vid import med ursprung i Kina får de angivna växterna införas till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a)

De uppfyller de särskilda importkrav som anges i avsnitt 1.B punkt 1 i bilaga I.

b)

De har vid införseln till unionen kontrollerats av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1.B punkt 2 i bilaga I med avseende på den angivna skadegöraren och inga tecken på förekomst av skadegöraren har konstaterats.

c)

Produktionsplatsen för de växterna

i)

är betecknad med ett unikt registreringsnummer som den tilldelats av den nationella växtskyddsorganisationen i Kina,

ii)

omfattas av den senaste version av registret som kommissionen delgett medlemsstaterna i enlighet med punkt 3,

iii)

har inte under de senaste två åren varit föremål för en delgivning från kommissionen till medlemsstaterna om avlägsnande från registret i enlighet med punkt 3,

iv)

har inte under de senaste två åren varit föremål för en sådan delgivning från kommissionen till medlemsstaterna som avses i punkterna 4 och 5.

2.   Växter av Acer spp. får dock inte föras in till unionen förrän efter den 30 april 2012.

Från och med den 1 maj 2012 ska punkt 1 tillämpas på växter av Acer spp.

3.   Kommissionen ska delge medlemsstaterna det register över produktionsplatser i Kina som dess nationella växtskyddsorganisation har fastställt i överensstämmelse med avsnitt 1.B punkt 1 b i bilaga I.

När organisationen uppdaterar registret genom att avlägsna en produktionsplats, antingen eftersom organisationen har funnit att den produktionsplatsen inte längre uppfyller kraven i avsnitt 1.B punkt 1 b i bilaga I eller eftersom kommissionen har informerat Kina om konstaterad förekomst av den angivna skadegöraren vid import av de angivna växterna från den produktionsplatsen, och Kina gör den uppdaterade versionen av registret tillgänglig för kommissionen, ska kommissionen delge medlemsstaterna den uppdaterade versionen av registret.

När organisationen uppdaterar registret genom att inkludera en produktionsplats eftersom organisationen har funnit att den produktionsplatsen uppfyller kraven i avsnitt 1.B punkt 1 b i bilaga I och Kina gör den uppdaterade versionen av registret samt eventuell förklarande information tillgänglig för kommissionen, ska kommissionen delge medlemsstaterna den uppdaterade versionen och i tillämpliga fall den förklarande informationen.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen göra registret och dess uppdateringar tillgängliga för allmänheten.

4.   När den kinesiska växtskyddsorganisationen vid en kontroll på en registrerad produktionsplats enligt avsnitt 1.B punkt I b ii, iii och iv i bilaga I har konstaterat att den angivna skadegöraren förekommer och Kina anmäler fyndet till kommissionen, ska kommissionen omedelbart delge medlemsstaterna detta.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen även göra denna information tillgänglig för allmänheten.

5.   När kommissionen har bevis från andra källor än de som avses i punkterna 3 och 4 på att en produktionsplats som förtecknas i registret inte längre uppfyller kraven i avsnitt 1.B punkt 1 b i bilaga I eller att den angivna skadegöraren har hittats på de angivna växterna som importerats från en sådan produktionsplats, ska kommissionen delge medlemsstaterna informationen om produktionsplatsen.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen även göra denna information tillgänglig för allmänheten.

Artikel 4

Förflyttning av angivna växter inom unionen

Angivna växter med ursprung i de avgränsade områden i unionen som upprättats i enlighet med artikel 6 får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 1 i bilaga 1.

Angivna växter som inte odlats i avgränsade områden, men som förs in i sådana områden får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 2 i bilaga I.

Angivna växter som importerats i enlighet med artikel 2 och 3 från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 3 i bilaga I.

Artikel 5

Undersökningar och anmälningar av förekomsten av den angivna skadegöraren

1.   Medlemsstaterna ska varje år officiellt undersöka förekomsten av den angivna skadegöraren eller tecken på angrepp av skadegöraren på värdväxter på sitt territorium.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG ska medlemsstaterna anmäla resultaten av dessa undersökningar till kommissionen och övriga medlemsstater senast den 30 april varje år.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG ska medlemsstaterna inom fem dagar skriftligen anmäla till kommissionen och de övriga medlemsstaterna om den angivna skadegöraren förekommer i ett område inom deras territorium där dess förekomst inte tidigare varit känd eller där den anses ha utrotats, eller där angreppet har påvisats på en växtart som inte tidigare varit känd som värdväxt.

Artikel 6

Avgränsade områden

1.   Om resultaten av undersökningarna enligt artikel 5.1 bekräftar förekomsten av den angivna skadegöraren i ett område, eller om förekomst av skadegöraren påvisas på annat sätt, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål upprätta ett avgränsat område bestående av ett angripet område och ett buffertområde, i enlighet med avsnitt 1 i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna behöver inte upprätta avgränsade områden enligt punkt 1 om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 punkt 1 i bilaga II. I sådana fall ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som anges i punkt 2 i det avsnittet.

3.   Medlemsstaterna ska i de avgränsade områdena vidta de åtgärder som anges i avsnitt 3 i bilaga II.

4.   Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2 och 3.

Artikel 7

Rapportering om åtgärder

1.   Medlemsstaterna ska inom 30 dagar efter den anmälan som avses i artikel 5.2 rapportera till kommissionen och övriga medlemsstaterna om de åtgärder de har vidtagit eller ämnar vidta i enlighet med artikel 6.

Rapporten ska också innehålla en beskrivning av det avgränsade området, om ett sådant upprättats, och information om dess placering med en karta som visar avgränsningarna samt information om den aktuella statusen avseende skadegöraren och om åtgärder för att uppfylla de krav gällande förflyttning av de angivna växterna inom unionen som anges i artikel 4.

Den ska beskriva de uppgifter och kriterier som ligger till grund för åtgärderna.

I de fall då medlemsstater beslutar att inte upprätta ett avgränsat område enligt artikel 6.2 ska rapporten innehålla uppgifter och skäl som motiverar beslutet.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år delge kommissionen och de övriga medlemsstaterna en rapport som innehåller en aktuell förteckning över alla avgränsade områden som upprättats enligt artikel 6, inklusive en beskrivning av dessa områden och information om deras placering med kartor som visar avgränsningarna, samt de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit eller ämnar vidta.

Artikel 8

Efterlevnad av detta beslut

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterleva detta beslut och vid behov ändra de åtgärder som de har antagit för att skydda sig mot introduktion och spridning av den angivna skadegöraren, så att åtgärderna överensstämmer med detta beslut. De ska omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2008/840/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 10

Översyn

Detta beslut ska ses över senast den 31 maj 2013.

Artikel 11

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 36.

(3)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.


BILAGA I

1.   Särskilda importkrav

A.   Import med ursprung i tredjeländer med undantag för Kina

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i del A 9, 16 och 18 i bilaga III samt del A I 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 och 46 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, ska angivna växter med ursprung i andra tredjeländer än Kina där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 i det direktivet. I intyget ska ett av följande alternativ anges under rubriken ”Ytterligare upplysningar”:

a)

Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet och ligger i ett område som har konstaterats vara sjukdomsfritt av organisationen i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det sjukdomsfria området ska nämnas under rubriken ”ursprungsort”.

b)

Växterna har, under en period om minst två år före exporten, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från Anoplophora chinensis (Forster) i enlighet med de internationella normerna för fytosanitära åtgärder där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet.

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två noggranna officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren.

iii)

Den plats där växterna har odlats

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av Anoplophora chinensis (Forster), eller

har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt och omges av ett buffertområde med en radie på minst två km där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

iv)

Växtförsändelserna, särskilt växternas rötter och stammar, har omedelbart före exporten genomgått en noggrann officiell kontroll med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster). Denna kontroll ska innefatta riktad destruerande provtagning. Antalet prov vid kontrollen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

c)

Växterna har drivits upp från rotstockar som uppfyller kraven i led b och ympats med ympris som uppfyller följande krav:

i)

Vid exporttillfället har de ympade ymprisen en diameter på högst 1 cm vid sin tjockaste punkt.

ii)

De ympade växterna har kontrollerats i enlighet med led b iv.

2.

Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska kontrolleras noggrant på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1). De kontrollmetoder som används ska säkerställa att alla eventuella tecken på den angivna skadegöraren påvisas, särskilt i växternas rötter och stammar. Denna kontroll ska innefatta riktad destruerande provtagning. Antalet prov vid kontrollen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

B.   Import med ursprung i Kina

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i del A 9, 16 och 18 i bilaga III samt del A I 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 och 46 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, ska angivna växter med ursprung i Kina åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 i det direktivet; i intyget ska ett av följande alternativ anges under rubriken ”Ytterligare upplysningar”:

a)

Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i Kina och ligger i ett område som har konstaterats vara sjukdomsfritt av organisationen i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det sjukdomsfria området ska nämnas under rubriken ”ursprungsort”.

b)

Växterna har, under en period om minst två år före exporten, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från Anoplophora chinensis (Forster) i enlighet med de internationella normerna för fytosanitära åtgärder där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i Kina.

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren.

iii)

Den plats där växterna har odlats

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av Anoplophora chinensis (Forster), eller

har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt och omges av ett buffertområde med en radie på minst två km där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

iv)

Växtförsändelserna, särskilt växternas rötter och stammar, har omedelbart före exporten genomgått en noggrann officiell kontroll, innefattande riktad destruerande provtagning i varje parti, med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster).

Antalet prov vid kontrollen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

c)

Växterna har drivits upp från rotstockar som uppfyller kraven i led b och ympats med ympris som uppfyller följande krav:

i)

Vid exporttillfället har de ympade ymprisen en diameter på högst 1 cm vid dess tjockaste punkt.

ii)

De ympade växterna har kontrollerats i enlighet med led b iv.

d)

Produktionsplatsens registreringsnummer.

2.

Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska kontrolleras noggrant på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med direktiv 2004/103/EG. De kontrollmetoder som används, innefattande riktad destruerande provtagning i varje parti, ska säkerställa att alla eventuella tecken på den angivna skadegöraren påvisas, särskilt i växternas rötter och stammar. Antalet prov vid kontrollen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

Den destruerande provtagning som avses i punkt 1 ska genomföras i enlighet med följande tabell:

Antal växter i varje parti

Omfattningen av den destruerande provtagningen (antal växter som ska undersökas)

1–4 500

10 % av partiet

> 4 500

450

2.   Krav för förflyttning

1.

Angivna växter med ursprung (2) i avgränsade områden i unionen får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG (3) och om de, under en period om minst två år före förflyttningen, har odlats på en produktionsplats där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen är registrerad i enlighet med kommissionens direktiv 92/90/EEG (4).

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två noggranna officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på den angivna skadegöraren och då befunnits vara fri från sådana tecken. I tillämpliga fall ska kontrollen innefatta riktad destruerande provtagning av växternas rötter och stammar. Antalet prov vid kontrollen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

iii)

Produktionsplatsen är belägen i ett avgränsat område och växterna har odlats på en plats

som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av den angivna skadegöraren, eller

som har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt eller där riktad destruerande provtagning genomförts på varje parti av angivna växter före förflyttning i enlighet med tabellen i avsnitt 1 del B punkt 2 och i alla fall där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på den angivna skadegöraren utförs årligen vid lämpliga tidpunkter inom en radie av minst en km runt platsen och varken den angivna skadegöraren eller tecken på den kunnat påvisas.

De rotstockar som uppfyller kraven i första stycket får ympas med ympris som inte har odlats under dessa förhållanden, men vars diameter är högst 1 cm vid sin tjockaste punkt.

2.

Angivna växter som inte har sitt ursprung (5) i avgränsade områden utan som förts in till en produktionsplats i sådana områden, får förflyttas inom unionen på villkor att produktionsplatsen uppfyller de krav som anges i punkt 1 iii, dock endast om växterna åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med direktiv 92/105/EEG.

3.

Angivna växter som i enlighet med avsnitt 1 importerats från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av det växtpass som avses i punkt 1.


(1)  EUT L 313, 12.10.2004, s.16.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 och Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

(3)  EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4)  EGT L 344, 26.11.1992, s. 38.

(5)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 och Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.


BILAGA II

UPPRÄTTANDE AV AVGRÄNSADE OMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 6

1.   Upprättande av avgränsade områden

1.

De avgränsade områdena ska bestå av följande delar:

a)

Ett angripet område som utgörs av det område där förekomsten av den angivna skadegöraren har bekräftats och som omfattar alla växter som visar symtom orsakade av den angivna skadegöraren samt i tillämpliga fall alla växter som vid tiden för planteringen tillhörde samma parti.

b)

Ett buffertområde med en radie på minst två km utanför gränsen till det angripna området.

2.

Den exakta avgränsningen av områdena ska baseras på vedertagna vetenskapliga principer, biologin hos den angivna skadegöraren, angreppens omfattning, värdväxternas fördelning i det berörda området och de belägg för den angivna skadegörarens etablering som föreligger. I fall där det ansvariga officiella organet drar slutsatsen att det är möjligt att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av omständigheterna för utbrottet, resultaten av en särskild undersökning eller den omedelbara tillämpningen av utrotningsåtgärder, får buffertzonens radie minskas till minst en km utanför det angripna områdets gräns. I fall där det inte längre är möjligt att utrota den angivna skadegöraren får inte radien minskas till under två km.

3.

Om förekomsten av den angivna skadegöraren bekräftas utanför det angripna området ska gränsdragningen mellan det angripna området och buffertområdet ses över och ändras i enlighet med detta.

4.

Denna avgränsning får hävas om den angivna skadegöraren inte påvisas i ett avgränsat område, som grundas på de undersökningar som avses i artikel 5.1 och på den övervakning som avses i avsnitt 3 punkt 1 h i bilaga II, under en period som omfattar minst en livscykel plus ett år, men inte är kortare än fyra år i följd. Den exakta längden på en livscykel beror på de tillgängliga uppgifterna för det berörda området eller liknande klimatzoner. Avgränsningen får också hävas om de villkor som anges i avsnitt 2 punkt 1 efter ytterligare undersökningar anses vara uppfyllda.

2.   Villkor för när ett avgränsat område inte behöver upprättas

1.

I enlighet med artikel 6.2 behöver medlemsstaterna inte upprätta ett avgränsat område enligt artikel 6.1 om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns belägg för att den angivna skadegöraren antingen har introducerats i området med de växter där den påvisats och det finns tecken på att dessa växter redan var angripna vid införseln till det berörda området, eller utgör ett enstaka fynd som inte förväntas leda till etablering, vare sig fyndet genast kan kopplas samman med en angiven växt eller inte.

b)

Det har fastställts att den angivna skadegöraren inte är etablerad och att den varken kan spridas eller framgångsrikt föröka sig på grund av sin biologi och med beaktande av resultaten från en särskild undersökning och utrotningsåtgärder som kan innebära avverkning som en försiktighetsåtgärd och bortskaffande av angivna växter, inklusive rötterna, efter det att de har undersökts.

2.

Om de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda behöver medlemsstaterna inte upprätta avgränsade områden, förutsatt att de vidtar följande åtgärder:

a)

Omedelbara åtgärder för att garantera att den angivna skadegöraren utrotas snabbt och för att förhindra att den sprids.

b)

Övervakning under en period som omfattar minst en livscykel för den angivna skadegöraren plus ett år, men inte är kortare än fyra år i följd, av ett område med en radie på minst en km runt de angripna växterna eller den plats där den angivna skadegöraren påvisades. Övervakningen ska vara regelbunden och intensiv under åtminstone det första året.

c)

Destruktion av allt växtmaterial som är angripet.

d)

Så långt det är möjligt, spårning tillbaka till angreppets ursprung och spårning av de växter som kopplas samman med det berörda angreppet samt undersökning av dessa växter för tecken på angrepp. Denna undersökning ska innefatta riktad destruerande provtagning.

e)

Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som skadegöraren utgör.

f)

Andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 (1) och tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14 (2).

Åtgärderna i leden a–f ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 7.

3.   Åtgärder som ska vidtas i avgränsade områden

1.

I avgränsade områden ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder för att utrota den angivna skadegöraren:

a)

Omedelbart avverka angripna växter och växter med symptom orsakade av den angivna skadegöraren samt fullständigt avlägsna rötterna. I fall då de angripna växterna påträffas utanför den angivna skadegörarens flygperiod ska de avverkas och bortforslas före början på nästa flygperiod. I särskilda undantagsfall när ett ansvarigt officiellt organ drar slutsatsen att sådan avverkning är olämplig får alternativa utrotningsåtgärder tillämpas som erbjuder samma skyddsnivå mot spridning av den angivna skadegöraren. Skälen till den slutsatsen och en beskrivning av åtgärden ska anmälas till kommissionen i den rapport som avses i artikel 7.

b)

Avverka alla angivna växter inom en radie på 100 m runt de angripna växterna och undersöka de angivna växterna för tecken på angrepp. I särskilda undantagsfall när ett ansvarigt officiellt organ drar slutsatsen att sådan avverkning är olämplig ska varje angiven växt inom den radie som inte ska avverkas undersökas noggrant för tecken på angrepp och man ska i tillämpliga fall vidta åtgärder för att förhindra en eventuell spridning av den angivna skadegöraren från dessa växter.

c)

Avlägsna, undersöka och bortforsla de avverkade växterna och rötterna i enlighet med leden a och b. Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids under och efter avverkningen.

d)

Förhindra att material som eventuellt är angripet förflyttas från det avgränsade området.

e)

Så långt det är möjligt, genomföra spårning tillbaka till angreppets ursprung och spårning av de växter som kopplas samman med det berörda angreppet samt undersöka dessa växter för tecken på angrepp. Denna undersökning ska innefatta riktad destruerande provtagning.

f)

I tillämpliga fall ersätta de angivna växterna med andra växter.

g)

Förbjuda plantering av nya angivna växter på friland i ett område som avses i avsnitt 3 punkt 1 b i bilaga II, med undantag för de produktionsställen som avses i avsnitt 2 i bilaga I.

h)

Intensiv övervakning med avseende på den angivna skadegörarens förekomst i form av årliga kontroller vid lämpliga tidpunkter av värdväxter, med särskild tonvikt på buffertzonerna, inklusive riktad destruerande provtagning i tillämpliga fall. Antalet prov ska anges i den rapport som avses i artikel 7.

i)

Vidta åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som skadegöraren utgör och de åtgärder som antagits för att förhindra introduktion och spridning i unionen, inklusive villkoren för förflyttning av de angivna växterna från det avgränsade område som upprättats enligt artikel 6.

j)

Vid behov vidta särskilda åtgärder för att hantera förhållanden eller komplikationer som rimligen kan förväntas förhindra, störa eller försena utrotning, särskilt de som rör åtkomligheten till och den adekvata utrotningen av alla växter som är angripna eller misstänks vara angripna, oberoende av växternas placering, av om ägandet är offentligt eller privat eller av om en fysisk eller juridisk person är ansvarig för dem.

k)

Andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 (3) och tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14 (4).

Åtgärderna i leden a–k ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 7.

2.

När resultaten från de undersökningar som avses i artikel 5 under mer än fyra år i följd har bekräftat förekomsten av den angivna skadegöraren i ett område och om det finns belägg för att den angivna skadegöraren inte längre kan utrotas, kan medlemsstaterna begränsa åtgärderna till inneslutning av den angivna skadegöraren inom området. Dessa åtgärder ska omfatta åtminstone följande:

a)

Avverkning av angripna växter och växter med symptom orsakade av den angivna skadegöraren och ett fullständigt avlägsnande av rötterna. Avverkningen ska påbörjas omedelbart, utom i fall när de angripna växterna påträffas utanför den angivna skadegörarens flygperiod, då avverkning och bortforsling ska genomföras före början på nästa flygperiod. I särskilda undantagsfall när det ansvariga officiella organet drar slutsatsen att en sådan avverkning är olämplig får alternativa utrotningsåtgärder tillämpas som erbjuder samma skyddsnivå mot spridning av den angivna skadegöraren. Skälen till den slutsatsen och en beskrivning av åtgärden ska anmälas till kommissionen i den rapport som avses i artikel 7.

b)

Avlägsnande, undersökning och bortforslande av avverkade växter och rötter. Nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids efter avverkningen.

c)

Förhindrande av att material som eventuellt är angripet förflyttas från det avgränsade området.

d)

I tillämpliga fall ersättning av de angivna växterna med andra växter.

e)

Förbud mot plantering av nya angivna växter på friland i ett angripet område som avses i avsnitt 1 punkt 1 a i bilaga II, med undantag för de produktionsställen som avses i avsnitt 2 i bilaga I.

f)

Intensiv övervakning med avseende på den angivna skadegörarens förekomst i form av årliga kontroller vid lämpliga tidpunkter av värdväxter, inklusive riktad destruerande provtagning i tillämpliga fall. Antalet prov ska anges i den rapport som avses i artikel 7.

g)

Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som den angivna skadegöraren utgör och de åtgärder som antagits för att förhindra introduktion och spridning i unionen, inklusive villkoren för förflyttning av de angivna växterna från det avgränsade område som upprättats enligt artikel 6.

h)

Vid behov särskilda åtgärder för att hantera förhållanden eller komplikationer som rimligen kan förväntas förhindra, störa eller försena inneslutningen, särskilt de som rör åtkomligheten till och den adekvata utrotningen av alla växter som är angripna eller misstänks vara angripna, oberoende av växternas placering, av om ägandet är offentligt eller privat eller av om en fysisk eller juridisk person är ansvarig för dem.

i)

Andra åtgärder som kan bidra till att den angivna skadegöraren innesluts.

Åtgärderna i leden a–i ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 7.


(1)  Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No 9, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No 14, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

(3)  Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No 9, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

(4)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No 14, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.


Rättelser

3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/48


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 163/2012 av den 23 februari 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

( Europeiska unionens officiella tidning L 52 av den 24 februari 2012 )

På sidan 11, i tabellen i bilagan, KN-nummer 1602 32 11, ska det

i stället för:

”1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

306,1

0

BR

353,6

0

CL”

vara:

”1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

306,1

0

BR

353,5

0

CL”