ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.057.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 57

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiofemte årgången
29 februari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/105/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 december 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet

1

 

*

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

3

 

*

Protokoll mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

5

 

 

2012/106/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 december 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

14

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

15

 

 

2012/107/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 december 2011 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

43

 

*

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

44

 

 

2012/108/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 december 2011 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

52

 

*

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

53

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/1


RÅDETS BESLUT

av den 14 december 2011

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet

(2012/105/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på den ekonomiska betydelse som importen av obearbetat trä har för unionen samt Ryska federationens betydelse för unionen som leverantör av obearbetat trä, har kommissionen förhandlat med Ryska federationen angående Ryska federationens åtaganden att sänka eller avskaffa sina nu gällande exporttullar, däribland för obearbetat trä.

(2)

Dessa åtaganden, som ingår i WTO:s bindningslista för Ryska federationen efter landets anslutning till WTO, omfattar tullkvoter för export av vissa typer av barrträ, varav en andel har avsatts för export till unionen.

(3)

I samband med förhandlingarna om Ryska federationens anslutning till WTO har kommissionen, på unionens vägnar, förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet).

(4)

Enligt avtalet har unionen och Ryska federationen förhandlat fram detaljerade tekniska förfaringssätt för förvaltningen av tullkvoter, som utgör en del av protokollet om tekniska förfaringssätt enligt avtalet (nedan kallat protokollet).

(5)

Avtalet och protokollet bör undertecknas.

(6)

Med beaktande av behovet att säkerställa genomförandet av det förvaltningssystem som krävs för tullkvoterna för export av trä från Ryska federationen till unionen från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, bör avtalet och protokollet tillämpas provisoriskt från och med den dagen, i avvaktan på att förfarandena för deras ingående avslutas.

(7)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelserna i avtalet och protokollet om förvaltningen av tullkvoterna på export av trä från Ryska federationen till unionen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (1).

(8)

Granskningsförfarandet bör användas för att anta genomförandeakter om förvaltningen i unionen av tullkvoterna på export av trä från Ryska federationen, med förbehåll för att dessa akter avser den gemensamma handelspolitiken och därför omfattas av artikel 2.2 b iv i förordning (EU) nr 182/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tillämpliga tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt av protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för deras ingående.

Texten till avtalet och protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet och protokollet på unionens vägnar

Artikel 3

I enlighet med bestämmelserna i avtalet och artikel 26.3 i protokollet ska avtalet och protokollet tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, i avvaktan på att förfarandena för deras ingående avslutas (2).

Artikel 4

Kommissionen ska anta närmare regler om metoden för att tilldela kvottillstånd enligt artikel 5.2 i protokollet och alla övriga bestämmelser som krävs för unionens förvaltning av de kvantiteter av tullkvoterna som avsatts för export till unionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 5.

Artikel 5

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Genève den 14 december 2011.

På rådets vägnar

M. NOGAJ

Ordförande


(1)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(2)  Dagen för avtalets och protokollets provisoriska tillämpning kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/3


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

1.   Skrivelse från Ryska federationen

Genève den 16 december 2011

(Adressat)

Efter förhandlingar mellan Ryska federationen och Europeiska unionen (nedan kallade parterna) enas parterna om att de tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen som omfattas av exporttullar ska genomföras på följande sätt:

Ryska federationen, företrädd av Ryska federationens regering, ska öppna tullkvoter på grundval av den bindningslista som Ryska federationen åtagit sig i Världshandelsorganisationen, inklusive den kvotandel som årligen tilldelas Europeiska unionen. Ryska federationen ska utfärda exportlicenser på grundval av relevanta importhandlingar som har utfärdats av Europeiska unionen, förutsatt att de ryska exportörerna uppfyller samtliga tillämpliga krav för export. Europeiska unionen ska genom sina interna förfaranden förvalta den andel av tullkvoterna som den har fått sig tilldelad. Ryska federationen får inte tillämpa några begränsningar eller underindelningar inom den andel tullkvoter som tilldelats Europeiska unionen.

Var tredje månad ska parternas behöriga myndigheter utbyta information om användningen av tullkvoterna. Tekniska förfaringssätt, inklusive närmare uppgifter om samarbetet mellan Ryska federationens och Europeiska unionens myndigheter samt de administrativa förfarandena, ska utarbetas av parternas behöriga myndigheter genom ikraftträdandet av avtalet i denna skrivelse.

Om Europeiska unionen bekräftar att den godtar innehållet i avtalet i denna skrivelse, föreslår jag att denna skrivelse och Europeiska unionens svar innebär att det upprättas ett avtal mellan Ryska federationen och Europeiska unionen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen, och detta avtal träder i kraft den dag parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden.

Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till Världshandelsorganisationen.

Med utmärkt högaktning

För Ryska federationen

2.   Skrivelse från Europeiska unionen

Genève den 16 december 2011

(Adressat)

Vi bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Efter förhandlingar mellan Ryska federationen och Europeiska unionen (nedan kallade parterna) enas parterna om att de tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen som omfattas av exporttullar ska genomföras på följande sätt:

Ryska federationen, företrädd av Ryska federationens regering, ska öppna tullkvoter på grundval av den bindningslista som Ryska federationen åtagit sig i Världshandelsorganisationen, inklusive den kvotandel som årligen tilldelas Europeiska unionen. Ryska federationen ska utfärda exportlicenser på grundval av relevanta importhandlingar som har utfärdats av Europeiska unionen, förutsatt att de ryska exportörerna uppfyller samtliga tillämpliga krav för export. Europeiska unionen ska genom sina interna förfaranden förvalta den andel av tullkvoterna som den har fått sig tilldelad. Ryska federationen får inte tillämpa några begränsningar eller underindelningar inom den andel tullkvoter som tilldelats Europeiska unionen.

Var tredje månad ska parternas behöriga myndigheter utbyta information om användningen av tullkvoterna. Tekniska förfaringssätt, inklusive närmare uppgifter om samarbetet mellan Ryska federationens och Europeiska unionens myndigheter samt de administrativa förfarandena, ska utarbetas av parternas behöriga myndigheter genom ikraftträdandet av avtalet i denna skrivelse.

Om Europeiska unionen bekräftar att den godtar innehållet i denna skrivelse, föreslår jag att denna skrivelse och Europeiska unionens svar innebär att det upprättas ett avtal mellan Ryska federationen och Europeiska unionen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen, och detta avtal träder i kraft den dag parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till Världshandelsorganisationen.”

Europeiska unionen bekräftar härmed att innehållet i denna skrivelse har godtagits.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionen


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/5


ÖVERSÄTTNING

PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

AVSNITT 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Detta protokoll antas mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering (nedan kallade parterna) i syfte att anta avtalet genom skriftväxling mellan Ryska federationen och Europeiska unionen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen av den 16 december 2011 (nedan kallat avtalet).

2.   I detta protokoll fastställs de tekniska förfaringssätten för förvaltning av de tullkvoter som avses i punkt 1 i denna artikel, inklusive närmare uppgifter om samarbetet mellan myndigheterna i Europeiska unionen (nedan kallad EU) och Ryska federationen (nedan kallad Ryssland); protokollet tillämpas på export från Ryssland till EU av berörda produkter.

3.   I detta protokoll avses med

a)   berörda produkter: de varor som avses i bilagan till del V i Rysslands bindningslista för varor i WTO (nedan kallad Rysslands bindningslista),

b)   tullkvot: en angiven kvantitet av berörda produkter som får exporteras från Ryssland till EU med de begränsningar som fastställs i bilagan till del V i Rysslands bindningslista, under en begränsad period, med lägre exporttullar än Ryssland annars tillämpar; de tullar som tillämpas på exporten inom tullkvoten ska vara de som anges i Rysslands bindningslista,

c)   importör: en fysisk eller juridisk person i någon av medlemsstaterna i EU (nedan kallade EU-medlemsstater) som avser att importera berörda produkter från Ryssland till EU,

d)   exportör: en fysisk eller juridisk person i Ryssland som avser att exportera berörda produkter från Ryssland till EU,

e)   kvottillstånd: en handling som utfärdas av de behöriga myndigheterna i den berörda EU-medlemsstaten till en importör och som bekräftar importörens rätt att få tillgång till tullkvoten,

f)   exportlicens: en handling som utfärdas av den behöriga myndigheten i Ryssland till en exportör och som bekräftar exportörens rätt att få tillgång till tullkvoten.

4.   Fördelningen av tullkvoter enligt detta protokoll ska vägledas av principen om en rättvis och skälig fördelning av handelsmöjligheter mellan alla handelsdeltagare. Målet för parterna är framför allt att bibehålla konkurrensförhållandena på marknaden för de berörda produkterna samt att förhindra en spekulationshandel med rättigheterna till tullkvoter.

5.   De krav som fastställs i detta protokoll påverkar inte eventuella framtida krav som kan komma att införas eller tillämpas i enlighet med en rättsakt som tillämpas inom Rysslands territorium, förutsatt att dessa framtida krav är allmänt tillämpliga för handel med varor, inklusive de som tillämpas specifikt på de berörda produkterna, och att de är förenliga med Rysslands skyldigheter enligt Marrakechavtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet).

AVSNITT 2

TULLKVOTPERIOD

Artikel 2

1.   Ryssland ska öppna tullkvoter som årligen tilldelas EU för de kvantiteter som fastställs i bilagan till del V i Rysslands bindningslista. Dessa tullkvoter ska öppnas för en sammanhängande tolvmånadersperiod som motsvarar varje kalenderår, nedan kallad kvotperiod.

2.   Om detta protokoll träder i kraft senare än den 31 januari under ett kalenderår, ska kvotperioden för det året avse perioden mellan detta protokolls ikraftträdande fram till den 31 december samma år, räknat i hela kalendermånader.

AVSNITT 3

KLASSIFICERING

Artikel 3

1.   Klassificeringen av de berörda produkterna ska grunda sig på den tulltaxe- och statistiknomenklatur som tillämpas i Ryssland. Ändringar i Rysslands tulltaxe- och statistiknomenklatur som gäller berörda produkter eller beslut som gäller klassificeringen av varor får inte ha en upphävande effekt på Rysslands åtaganden om att sänka exporttullen enligt bilagan till del V i Rysslands bindningslista inom de kvantitativa begränsningar som anges där.

2.   Ryssland åtar sig att för Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) tillgängliggöra alla ändringar i den tulltaxe- och statistiknomenklatur som tillämpas inom landets territorium för de berörda produkterna, inklusive en fullständig beskrivning av de produkter som det gäller, minst 30 dagar innan de träder i kraft i Ryssland.

AVSNITT 4

KVOTTILLSTÅND

Artikel 4

1.   För att importörerna ska få utnyttja tullkvoterna måste de behöriga myndigheterna i EU-medlemsstaterna ha utfärdat ett kvottillstånd. Kvottillstånden ska utfärdas i pappersform. Det är inte tillåtet att införa ändringar i utfärdade kvottillstånd, inte heller av tekniska skäl. Om ändringar behöver införas, ska kvottillståndet återkallas och ett nytt respektive ändrat kvottillstånd utfärdas.

2.   Importörer får inte ansöka om kvottillstånd för en viss kvotperiod tidigare än den 1 oktober under det kalenderår som föregår kvotperioden och inte senare än den 1 december under det kalenderår som motsvarar kvotperioden.

3.   Varje kvottillstånd ska utfärdas för den mängd varor som fastställs i kontraktet eller i ett förkontrakt mellan en importör och en exportör (nedan kallade kontrakt respektive förkontrakt) för de berörda produkterna i fråga.

Artikel 5

1.   Under förutsättning att importören har lämnat in kontraktet eller förkontraktet, ska de behöriga myndigheterna i EU-medlemsstaterna utfärda kvottillstånd i enlighet med kommissionens tilldelning av tullkvot enligt punkt 2 i denna artikel för samtliga ansökningar om import från Ryssland av de berörda produkterna upp till de kvantiteter som gäller för relevant tullkvot.

2.   Kommissionen ska tilldela kvottillstånd enligt en av följande metoder:

a)

Enligt den ordningsföljd som kommissionen tar emot underrättelser från de behöriga myndigheterna i EU-medlemsstaterna om individuella importörers ansökningar.

b)

Enligt kategorierna ”traditionella” eller ”nya” importörer; i så fall ska kommissionen för varje kvotperiod fastställa hur stor andel av den totala kvantiteten som ska tilldelas traditionella importörer (motsvarande 70–85 %) respektive nya importörer (motsvarande 30–15 %).

3.   Vid tillämpningen av punkt 2 i denna artikel gäller följande:

a)

Med traditionella importörer ska avses importörer som kan bevisa att de vid tidpunkten för ansökan om kvottillstånd

i)

har erhållit och utnyttjat kvottillstånd enligt detta avsnitt för de berörda produkterna, under var och en av de båda föregående kvotperioderna samt

ii)

har importerat i genomsnitt minst 5 000 m3 av de berörda produkterna under var och en av de båda föregående kvotperioderna.

b)

Med nya importörer ska avses andra importörer än de som avses i led a i denna punkt.

Om detta protokoll träder i kraft senare än den 31 januari under ett kalenderår, ska den importvolym som enligt led a i denna punkt krävs från Ryssland för den första kvotperioden beräknas proportionerligt enligt följande:

M = (5 000/12) × t

där

 

M motsvarar den importvolym som krävs från Ryssland för den första kvotperioden, och

 

t motsvarar antalet hela kalendermånader räknat från detta protokolls ikraftträdande fram till den 31 december samma år.

4.   Om metoden i punkt 2 b i denna artikel tillämpas av kommissionen under de tre första kvotperioderna efter det att detta protokoll träder i kraft, ska definitionen av traditionell importör för det syftet vara de importörer som kan visa att de har importerat i genomsnitt minst 5 000 m3 av den berörda produkten från Ryssland till EU under en referensperiod som ska fastställas.

5.   Kvottillstånden ska vara utfärdade på kvotinnehavaren. Dessa tillstånd ska gälla för hela kvotperioden samt för import i hela EU:s tullområde.

Artikel 6

1.   Kvottillståndet ska vara utformat på något av de sätt som fastställs i bilagan till detta protokoll.

2.   I varje kvottillstånd ska det bland annat intygas att den berörda produktmängden har avräknats mot den relevanta kvantitativa begränsning som fastställts för produkten i fråga i Rysslands bindningslista.

Artikel 7

1.   För varje enskilt kvottillstånd som utfärdats ska kommissionen omedelbart underrätta Rysslands behöriga myndighet om kvottillståndsinnehavarens respektive exportörens identitet samt den berörda kvotkvantiteten.

2.   Kommissionen ska omedelbart underrätta Rysslands behöriga myndighet om ett redan utfärdat kvottillstånd har återkallats, om dubbletter har utfärdats samt om kvottillstånden inte har utnyttjats och återlämnats av importörerna. Det tillgängliga kvotsaldot under den kvantitativa begränsning som fastställs i Rysslands bindningslista för de berörda produkterna ska justeras för motsvarande mängd.

3.   Rysslands behöriga myndighet ska föra register över den information som översänds till myndigheten enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa register ska framför allt innehålla uppgifter om identiteten på varje kvottillståndsinnehavare samt om kvantiteten varor som kvottillståndet avser.

AVSNITT 5

EXPORTLICENSER

Artikel 8

1.   För att exportörerna ska få utnyttja tullkvoterna måste Rysslands behöriga myndighet ha utfärdat en exportlicens.

2.   För att ansöka om en exportlicens ska en exportör lämna de handlingar som krävs enligt Rysslands lagstiftning till Rysslands behöriga myndighet i enlighet med punkt 3 i denna artikel, samt originalet, en dubblett eller en kopia av det kvottillstånd som beviljats importören enligt artikel 5 i detta protokoll. Den mängd varor som fastställs i kontraktet ska motsvara den mängd varor som fastställs i kvottillståndet som har lämnats in av exportören. Om en exportör tillhandahåller en kopia av kvottillståndet, får licensen endast utfärdas efter det att originalet eller dubbletten av detta kvottillstånd har lämnats in.

3.   Vid ikraftträdandet av detta protokoll krävs enligt Rysslands lagstiftning följande handlingar för att en exportlicens ska kunna utfärdas:

a)

En korrekt ifylld ansökan om exportlicens i såväl skriftligt som elektroniskt format.

b)

En kopia av kontraktet.

c)

En kopia av den handling som styrker att exportören är registrerad hos de ryska skattemyndigheterna.

d)

En kopia av den handling som styrker att licensavgiften har betalats.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.5 i detta protokoll får det inte krävas några ytterligare handlingar från exportören för att en exportlicens ska kunna utfärdas.

4.   Rysslands behöriga myndighet ska ta emot ansökningar om exportlicenser från och med den 15 oktober under det kalenderår som föregår kvotperioden fram till och med den 15 december under det kalenderår som motsvarar kvotperioden.

5.   Licensavgifterna enligt punkt 3 d i denna artikel ska vara de avgifter som fastställs i de rättsakter som rör regleringen av allmänna exportlicenser i Ryssland.

Artikel 9

1.   Under förutsättning att en exportör uppfyller samtliga tillämpliga krav i artikel 8 i detta protokoll ska Rysslands behöriga myndighet utfärda en exportlicens för försändelser av de berörda produkterna till kvottillståndsinnehavarens bestämmelseort.

2.   Exportlicensen ska utfärdas för den mängd varor som fastställs i kontraktet.

3.   Exportlicensen ska vara utfärdad i exportörens namn. Importörens identitet ska också framgå av licensen.

4.   Exportlicensen ska inte ha något rättsligt värde för export till andra tullområden än EU eller för export till en annan importör än kvottillståndsinnehavaren.

Artikel 10

Om Rysslands behöriga myndighet fattar ett positivt beslut gällande en ansökan om exportlicens, ska den utfärda en sådan exportlicens inom högst tio arbetsdagar från det datum då ansökan har lämnats in.

Artikel 11

1.   Exportlicenserna ska upphöra att gälla vid utgången av det kalenderår som motsvarande tullkvot har öppnats för.

2.   Om kommissionen har underrättat Rysslands behöriga myndighet om att ett kvottillstånd har återkallats, ska myndigheten upphäva motsvarande redan utfärdade exportlicens, förutsatt att den behöriga myndigheten har fått denna information före tullklareringen för export av de varor som omfattas av denna exportlicens. Om den behöriga ryska myndigheten underrättas om att kvottillståndet har återkallats efter tullklarering för export av de varor som omfattas av exportlicensen ska exporten räknas av mot de kvantitativa begränsningar som fastställts för den kvotperiod som exportlicensen avser.

Artikel 12

1.   Exportören ska lämna originalet eller dubbletten av exportlicensen till det behöriga ryska tullkontoret när varorna visas upp för tullklarering för export.

2.   På varandra följande försändelser som hänför sig till en och samma exportlicens ska kunna genomföras upp till den kvantitativa begränsningen för exportlicensen.

3.   Det är inte tillåtet att införa ändringar i exportlicenser, inte heller av tekniska skäl. Om ändringar krävs, ska licensen återkallas och en ny respektive ändrad licens utfärdas. Om den kvantitet som faktiskt exporteras understiger den kvantitet som anges i exportlicensen, får exportlicensen användas utan att den behöver ändras.

Artikel 13

1.   Varor som omfattas av en exportlicens ska exportklareras vid tullen i Ryssland inom licensens giltighetsperiod. Rysslands tull ska exportklarera sådana varor utan dröjsmål, i enlighet med den tullagstiftning som tillämpas i Ryssland.

2.   Varor som har exportklarerats vid tullen i Ryssland i enlighet med punkt 1 i denna artikel får avsändas från Ryssland även om exportlicensen för dessa varor har löpt ut. Denna export ska avräknas mot de kvantitativa begränsningar som har fastställts för den kvotperiod som exportlicensen har utfärdats för, även om sändningen av varorna har skett efter den perioden.

3.   För tillämpning av punkt 2 i denna artikel ska sändningen av varorna anses ha ägt rum den dag då varorna enligt konossementet eller något annat transportdokument lastades på det transportmedel som användes för exporten.

AVSNITT 6

ÖVERFÖRING

Artikel 14

1.   Om en tullkvot för varje produktgrupp inte utnyttjas helt, får outnyttjade kvantiteter motsvarande högst 7 % av den totala kvantiteten för den tullkvoten överföras till motsvarande tullkvot för följande kalenderår. Kommissionen ska underrätta Rysslands behöriga myndighet tidigast den 15 januari och senast den 28 februari under det kalenderår som följer på det år som motsvarar kvotperioden, om den avser att utnyttja bestämmelsen i denna punkt. Rysslands behöriga myndighet ska inom 30 dagar från dagen för mottagandet av underrättelsen bekräfta de ytterligare kvantiteter för tullkvoten för den eller de berörda produktgrupper som blir resultatet av denna överföring.

2.   Utöver den eller de kvotandelar som överförs enligt punkt 1 i denna artikel får ytterligare upp till 3 % av den eller de relevanta tullkvoterna överföras enligt punkt 1 i denna artikel, efter överenskommelse mellan parterna. Kommissionen ska underrätta Rysslands behöriga myndighet tidigast den 15 januari och senast den 28 februari under det kalenderår som följer på det år som motsvarar kvotperioden, om den avser att utnyttja bestämmelsen i denna punkt. Rysslands behöriga myndighet ska informera kommissionen om sitt beslut inom 60 dagar från dagen för mottagandet av underrättelsen från kommissionen.

3.   Överföring enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel får äga rum en gång under det kalenderår när beslutet/besluten om överföring har tagits. Anpassningar av kvantitativa begränsningar som följer av en överföring ska endast påverka det kalenderår när beslutet om överföring har tagits.

AVSNITT 7

INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 15

1.   För att göra övervakningssystemet så effektivt som möjligt och minimera möjligheterna till missbruk och kringgående av det tullkvotssystem för berörda produkter som Ryssland och EU har enats om

a)

ska kommissionen senast den femte arbetsdagen varje månad underrätta Rysslands behöriga myndighet om de kvottillstånd som har utfärdats under den föregående månaden,

b)

ska Rysslands behöriga myndighet senast den femte arbetsdagen varje månad underrätta kommissionen om de exportlicenser som utfärdats under den föregående månaden,

c)

ska Rysslands tullmyndigheter senast 39 dagar efter det att varje tremånadersperiod löpt ut underrätta kommissionen om volymer och värden för de berörda produkter som har exporterats till EU under de tre föregående månaderna,

d)

ska kommissionen senast 39 dagar efter det att varje tremånadersperiod löpt ut underrätta Rysslands behöriga myndighet om volymer och värden för de berörda produkter som har importerats till EU under de tre föregående månaderna.

2.   Utan att det påverkar det regelbundna utbytet av information om exportlicenser och kvottillstånd enligt punkt 1 i denna artikel, är parterna eniga om att med lämpliga mellanrum utbyta tillgängliga statistiska uppgifter om handel med de berörda produkterna, varvid hänsyn ska tas till den kortaste tid avseende vilken uppgifterna i fråga sammanställs. Uppgifterna ska omfatta uppgifter om kvottillstånd och exportlicenser som utfärdats samt import- och exportstatistik för produkterna i fråga.

3.   Om det, med beaktande av tidsfaktorn i samband med sådana uppgifter som tillhandahålls enligt punkt 1 eller 2 i denna artikel, konstateras betydande avvikelser, kan vardera part begära samråd som ska hållas omedelbart.

AVSNITT 8

UTFORMNING OCH UTFÄRDANDE AV KVOTTILLSTÅND SAMT ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM EXPORT TILL EU

Artikel 16

1.   Formuläret för kvottillstånd ska fyllas i på ryska eller på något av EU:s officiella språk. Om formuläret fylls i på ett av EU:s officiella språk ska det vid inlämning till den behöriga ryska myndigheten åtföljas av en översättning till ryska som är bestyrkt hos notarius publicus enligt rysk lagstiftning.

2.   Varje dokument ska förses med ett standardiserat löpnummer genom vilket dokumentet kan identifieras. Detta nummer ska vara sammansatt på följande sätt:

a)

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande: RU.

b)

Två bokstäver som anger den EU-medlemsstat som utfärdar kvottillståndet, enligt följande:

BE= Belgien

BG= Bulgarien

CZ= Tjeckien

DK= Danmark

DE= Tyskland

EE= Estland

EL= Grekland

ES= Spanien

FR= Frankrike

IE= Irland

IT= Italien

CY= Cypern

LV= Lettland

LT= Litauen

LU= Luxemburg

HU= Ungern

MT= Malta

NL= Nederländerna

AT= Österrike

PL= Polen

PT= Portugal

RO= Rumänien

SI= Slovenien

SK= Slovakien

FI= Finland

SE= Sverige

GB= Förenade kungariket

c)

Ett tvåsiffrigt nummer som anger året i fråga, och som utgörs av de två sista siffrorna i årtalet, t.ex. ”12” för 2012.

d)

Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00001 till 99999 och tilldelas den EU-medlemsstat där tullklareringen är avsedd att äga rum.

Artikel 17

1.   Om ett kvottillstånd stulits, förlorats eller förstörts, får importören ansöka om ett duplikat hos EU-medlemsstatens behöriga myndighet. Den dubblett av ett kvottillstånd som utfärdas på detta sätt ska ha påskriften ”dubblett”.

2.   Dubbletten ska ha samma datum som det ursprungliga kvottillståndet.

AVSNITT 9

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 18

EU och Ryssland ska genomföra bestämmelserna i detta protokoll i nära samarbete. I detta syfte ska kontakter och utbyte av åsikter, även i tekniska frågor, underlättas av båda parter.

Artikel 19

1.   För att säkra att detta protokoll fungerar väl är EU och Ryssland eniga om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra, undersöka och vid behov vidta rättsliga eller administrativa åtgärder mot kringgående av protokollet genom omlastning, omdirigering, förfalskning av handlingar eller falsk deklaration när det gäller kvantiteter, beskrivning eller klassificering av varorna.

2.   I samband med det samarbete som avses i punkt 1 i denna artikel ska kommissionen och Rysslands behöriga myndighet utbyta alla uppgifter som någon av parterna anser kan vara till nytta för att förhindra kringgående eller överträdelse av bestämmelserna i detta protokoll. Dessa uppgifter kan på begäran av någon av parterna inbegripa kopior av all relevant dokumentation, där sådan är tillgänglig.

3.   Om det av de uppgifter som kommissionen eller Rysslands behöriga myndighet har tillgång till framgår, eller förefaller framgå, att bestämmelserna i detta protokoll har kringgåtts eller överträtts, ska parterna i nära samarbete och med den skyndsamhet som situationen kräver vidta åtgärder för att förhindra kringgåendet eller överträdelsen.

Artikel 20

1.   Om någon av parterna på grundval av tillgängliga uppgifter anser att detta protokoll har kringgåtts eller överträtts, får den begära samråd, vilket ska hållas omedelbart.

2.   Lämpliga myndigheter hos respektive part ska på eget initiativ eller på begäran av den andra parten genomföra nödvändiga undersökningar eller se till att sådana undersökningar genomförs beträffande verksamhet som innebär, eller förefaller innebära, att bestämmelserna i detta protokoll kringgås eller överträds. Vardera parten ska meddela den andra parten resultatet av dessa undersökningar, inklusive alla andra relevanta uppgifter som gör det möjligt att fastställa orsaken till kringgåendet eller överträdelsen.

Artikel 21

För att säkerställa en korrekt tillämpning av detta protokoll ska EU och Ryssland erbjuda varandra bistånd när det gäller att kontrollera att de kvottillstånd som har utfärdats är äkta och att de uppgifter de innehåller är korrekta.

Artikel 22

1.   Efterkontroll av kvottillstånd ska genomföras undantagsvis, när Rysslands behöriga myndighet har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet. I sådana fall ska Rysslands behöriga myndighet återsända kvottillståndet till kommissionen och ange de formella eller sakliga skälen för undersökningen.

2.   Resultaten av de efterkontroller som utförs i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska meddelas Rysslands behöriga myndighet inom tio arbetsdagar. Det ska av uppgifterna framgå huruvida det kvottillstånd som ifrågasätts hänför sig till den påstådda innehavaren och om varorna får exporteras enligt den ordning som fastställs i detta protokoll.

3.   Den kontroll som avses i denna artikel får inte utgöra ett hinder för utfärdandet av exportlicenser. I detta syfte och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i detta protokoll ska Rysslands behöriga myndighet utfärda motsvarande exportlicens inom fem arbetsdagar efter erhållen bekräftelse på kvottillståndets äkthet i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

AVSNITT 10

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 23

1.   Fram till dess att EU har antagit de interna åtgärder som krävs för förvaltningen av tullkvoterna, ska Rysslands behöriga myndighet inte begära originalet eller dubbletten av kvottillståndet som ett villkor för att utfärda en exportlicens enligt artikel 8 i detta protokoll.

2.   EU ska lämna en skriftlig underrättelse om antagandet av de interna åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel. När Rysslands behöriga myndighet får en sådan underrättelse, ska de övergångsbestämmelser som beskrivs i punkt 1 i denna artikel avslutas.

3.   Om detta protokoll träder i kraft efter den 31 januari under ett kalenderår, ska tullkvoten för det året tillämpas proportionellt. För detta syfte ska Ryssland öppna en tullkvot som beräknas enligt följande (nedan kallad övergångstullkvot):

Qt = (Q:12) × Tt,

där

 

Q motsvarar tullkvoten,

 

Qt motsvarar övergångstullkvoten, och

 

Tt motsvarar antalet hela kalendermånader räknat från detta protokolls ikraftträdande fram till den 31 december samma år.

4.   Under tillämpningen av de övergångsbestämmelser som fastställs i denna artikel ska bestämmelserna i detta protokoll tillämpas på motsvarande sätt.

AVSNITT 11

SAMRÅD

Artikel 24

1.   Samråd ska hållas på begäran av någon av parterna om meningsskiljaktigheter uppstår mellan parterna vid tillämpningen av detta protokoll och avtalet. Ett sådant samråd ska präglas av samarbetsanda och en önskan om att meningsskiljaktigheterna mellan parterna ska kunna lösas.

2.   När det i detta protokoll föreskrivs att samråd ska hållas omedelbart, förbinder sig parterna att använda alla rimliga medel för att sörja för att så sker.

3.   För samråd gäller följande bestämmelser:

a)

En begäran om samråd ska anmälas skriftligen till den andra parten.

b)

Denna begäran ska innehålla en redovisning av skälen till att samråd begärs.

c)

Samrådet ska inledas inom en månad från dagen för mottagandet av begäran.

d)

Samrådet bör leda till att en ömsesidigt överenskommen lösning uppnås inom en månad från det att det inleddes, såvida inte denna period förlängs genom överenskommelse mellan parterna.

AVSNITT 12

TVISTELÖSNING

Artikel 25

1.   Om en part anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt detta protokoll eller avtal, och samrådet enligt artikel 24 i detta protokoll inte lett till en ömsesidigt överenskommen lösning inom den tidsperiod som fastställs i punkt 3 d i den artikeln, får denna part begära att en förlikningsnämnd tillsätts enligt artikel 3 i beslutet om det samarbetsråd som inrättas genom avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, av den 24 juni 1994 beträffande fastställandet av ett tvistelösningsförfarande inom ramen för detta avtal, vilket antogs den 7 april 2004 (nedan kallat beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet).

2.   När en förlikningsnämnd tillsätts enligt punkt 1 i denna artikel, ska bestämmelserna i beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet tillämpas, med undantag för artikel 2 i det beslutet när det gäller samråd. Det är underförstått att när detta beslut avser tvister som rör avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, av den 24 juni 1994 (nedan kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet), ska det tolkas som en hänvisning till tvister som avser detta protokoll eller avtalet.

3.   Den förlikningsnämnd som tillsätts i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska inte ha befogenhet att bedöma om den åtgärd som genomförs av en part som är föremål för förlikningsnämndens granskning är förenlig med bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet respektive WTO-avtalet.

4.   Om den vägledande förteckning över förlikningsmän som föreskrivs i artikel 4.1 i beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet inte har upprättats när en part begär att en förlikningsnämnd ska upprättas enligt artikel 3 i det beslutet för en påstådd överträdelse av detta protokoll eller avtalet, och om en part underlåter att utse en förlikningsman eller om parterna inte kan enas om förlikningsnämndens ordförande inom de tidsfrister som fastställts för detta i artikel 4 i det beslutet, får endera parten begära att WTO:s generaldirektör utnämner de förlikningsmän som ännu inte har utnämnts. Efter samråd med parterna kommer WTO:s generaldirektör att underrätta båda parterna i tvisten om vilken förlikningsman eller vilka förlikningsmän som har utnämnts senast 20 dagar från det att en sådan begäran har mottagits.

5.   Relevanta tvistelösningsbestämmelser i varje avtal mellan EU och Ryssland som följer efter partnerskaps- och samarbetsavtalet (nedan kallat det nya avtalet) ska tillämpas på tvister som avser en påstådd överträdelse enligt detta protokoll eller avtalet. Det är underförstått att när det nya avtalet avser tvister som rör det nya avtalet, ska det tolkas som en hänvisning till tvister som avser detta protokoll eller avtalet.

AVSNITT 13

IKRAFTTRÄDANDE

Artikel 26

1.   Detta protokoll ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna förfaranden.

2.   Detta protokoll ska träda i kraft 30 dagar efter den dag då parterna har utbytt skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört alla sina respektive interna förfaranden eller den dag som parterna enats om, men inte tidigare än dagen för Rysslands anslutning till WTO.

3.   I väntan på att detta protokoll träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med dagen för Rysslands anslutning till WTO.

Utfärdat i Genève den 16 december 2011 i två exemplar på engelska och ryska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

 


BILAGA

Image 1

Text av bilden

29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/14


RÅDETS BESLUT

av den 14 december 2011

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

(2012/106/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av den ekonomiska betydelse som exporten av motorfordon samt delar och komponenter till sådana till Ryska federationen har för unionen, och till följd av förhandlingarna om Ryska federationens anslutning till WTO, såsom framgår av arbetsgruppens rapport om den anslutningen, kan den investeringsordning för fordonsindustrin som Ryska federationen tillämpar, ändrad den 24 december 2010, fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli 2018 på vissa villkor.

(2)

Den Ryska federationens investeringsordning för fordonsindustrin riskerar att leda till att produktionen av delar och komponenter till motorfordon flyttas från unionen på grund av de förpliktelser en sådan ordning ålägger investerarna att uppfylla krav på lokalt innehåll och lokalisering av produktionen.

(3)

Kommissionen har i samband med förhandlingarna om Ryska federationens anslutning till WTO på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen (nedan kallat avtalet), vilket inrättar en kompensationsmekanism för att se till att importen av delar och komponenter till motorfordon från unionen till Ryska federationen inte minskar till följd av tillämpningen av investeringsordningen för fordonsindustrin.

(4)

Avtalet bör undertecknas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt, i avvaktan på att förfarandena för dess ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att detta avtal ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Avtalet ska tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel 13.3 i avtalet från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, i avvaktan. på att förfarandena för avtalets ingående har avslutats (1).

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Genève den 14 december 2011.

På rådets vägnar

M. NOGAJ

Ordförande


(1)  Det datum från vilket avtalet kommer att tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/15


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

RYSKA FEDERATIONENS REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade, i förekommande fall, parterna,

SOM ERKÄNNER sin gemensamma önskan att säkerställa stabila handelsflöden av delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen efter införandet av den nya investeringsordning för fordonsindustrin som Ryska federationen har antagit,

SOM BETONAR sin vilja att trygga ett effektivt samarbete rörande informationsutbyte och administrativa förfaranden för att skapa de förutsättningar som krävs för tillämpningen av detta avtal,

SOM BEKRÄFTAR de rättigheter och skyldigheter som följer av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet),

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Detta avtal syftar till att inrätta en mekanism (nedan kallad kompensationsmekanismen) för att se till att export från Europeiska unionen (nedan kallat EU) till Ryska federationen (nedan kallat Ryssland) av delar och komponenter till motorfordon enligt definitionen i bilagorna 1 och 2 till detta avtal inte minskar efter ikraftträdandet av det fordonsinvesteringsprogram som införs genom order nr 73/81/58n från Ryska federationens ministerium för ekonomisk utveckling och handel, Ryska federationens ministerium för energi och industri samt Ryska federationens finansministerium av den 15 april 2005 om godkännande av förfarandet för att fastställa begreppet industriell sammansättning och om tillämpningen av det begreppet vid import till Ryska federationens territorium av motorkomponenter för tillverkning av motortransportfordon enligt rubrikerna 8701–8705 i CCFEA samt enheter och satser av dessa, ändrad genom order nr 678/1289/184n från Ryska federationens ministerium för ekonomisk utveckling och handel, Ryska federationens ministerium för energi och industri samt Ryska federationens finansministerium av den 24 december 2010 (nedan kallad order nr 73).

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

1.   berörda produkter: produkter som förtecknas i bilagorna 1 och 2 till detta avtal.

2.   EU:s export: export från EU till Ryssland.

3.   produkter med ursprung i EU: varor med ursprung i EU enligt de ursprungsregler som fastställs i bilaga 5 till detta avtal.

4.   allmänt krav på lokalt innehåll: den genomsnittliga årliga lokaliseringen av tillverkning enligt definitionen i bilaga 1 till order nr 73.

Artikel 3

Avskaffande eller sänkning av importtullar

1.   Om värdet av EU:s export av berörda produkter under ett visst kalenderår (nedan kallat utlösande år) minskar jämfört med gällande tröskelnivåer enligt vad som anges i artikel 4 i detta avtal, ska Ryssland tillämpa de relevanta importtullar som fastställs i bilagorna 1 och 2 till detta avtal på ett belopp av import av berörda produkter med ursprung i EU som fastställs i enlighet med punkt 2 i denna artikel (nedan kallad kompensationskvot).

2.   Värdet av varje kompensationskvot ska motsvara skillnaden (uttryckt i US-dollar) mellan tröskelnivån för de aktuella berörda produkterna och värdet av EU:s export av de aktuella berörda produkterna under det utlösande året, uttryckt i samma valuta.

3.   Ryssland ska se till att tillämpningen av en kompensationskvot enligt punkt 1 i den här artikeln är förenlig med landets WTO-förpliktelser. För detta ändamål ska Ryssland se till att EU:s andel av en större tullkvot som tillämpas enligt artikel XIII i Gatt 1994 är lika med storleken på kompensationskvoten.

4.   Kompensationskvotens eller kompensationskvoternas storlek ska fastställas med hänsyn till utvecklingen av handeln för alla tullposter i bilaga 1 respektive 2 till detta avtal, men import av produkter enligt tulltaxenummer 8707 10 och 8707 90 ska inte vara tillåten inom ramen för kompensationskvoterna.

Artikel 4

Definition av tröskelvärden

1.   Kompensationsmekanismen ska utlösas på grundval av en eller båda av följande tröskelvärden, allt efter omständigheterna:

a)

Det sammanlagda värdet av EU:s export av motorer, som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, till Ryssland 2010, uttryckt i US-dollar, och

b)

det sammanlagda värdet av EU:s export av andra delar och komponenter (inklusive delar och komponenter till motorer), som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, till Ryssland år 2010, uttryckt i US-dollar.

2.   De tröskelvärden som avses i punkt 1 i den här artikeln fastställs i bilaga 3 till detta avtal.

Artikel 5

Utlösning av kompensationsmekanismen

1.   Den 1 mars varje år ska parterna granska den statistik över EU:s export av berörda produkter under föregående kalenderår som Ryssland tillhandahåller i enlighet med artikel 10 i detta avtal.

Kompensationsmekanisen ska utlösas när värdet av EU:s export av berörda produkter under ett utlösande år faller med mer än 3 % under ett eller båda av de relevanta tröskelvärden som anges i bilaga 3 till detta avtal.

2.   EU kan utlösa kompensationsmekanismen genom en skriftlig underrättelse till Ryssland grundad på den statistik som Ryssland ska tillhandahålla enligt artikel 10 i detta avtal. För den första utlösande perioden ska Ryssland anta kompensationsåtgärder senast tre månader efter dagen för mottagandet av en sådan skriftlig underrättelse. Om en kompensationskvot redan har införts, ska artikel 7.2 i detta avtal tillämpas. Det första kalenderår som ska övervakas som ett möjligt utlösande år, ska vara år 2012.

Artikel 6

Exceptionella omständigheter

1.   Om villkoren för att utlösa den kompensationsmekanism som införs i artikel 5 i detta avtal uppfylls, men det sker en betydande minskning av det totala antalet sålda nya bilar i Ryssland (uttryckt i enheter) under det utlösande året jämfört med föregående år, ska följande gälla:

Om nybilsförsäljningen minskar med minst 25 %, men högst 45 %, ska storleken på den tillämpliga kompensationskvoten beräknas enligt följande:

a)

Om nybilsförsäljningen minskar med högst 25 %, ska kompensationskvotens värde minskas med 25 %.

b)

För varje ytterligare minskning mellan 25 % och 45 %, ska varje ytterligare procents minskning av nybilsförsäljningen leda till en ytterligare minskning med 3,75 % av kompensationskvotens värde. När minskningen i nybilsförsäljningen når 45 % kommer kompensationskvoten därmed att vara noll.

2.   Rysslands behöriga myndigheter ska förse Europeiska kommissionen med statistik över nybilsförsäljningen (uttryckt i enheter) i Ryssland i enlighet med bilaga 4 till detta avtal.

3.   Rysslands behöriga myndigheter ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om sin avsikt att tillämpa denna artikel och överlämna den statistik och analys som krävs som belägg för att villkoren i denna artikel är uppfyllda. Samråd ska hållas på Europeiska kommissionens begäran om Rysslands avsikt att öppna en minskad kvot eller minskade kvoter eller ingen kompensationskvot eller inga kompensationskvoter.

Artikel 7

Omfattning och varaktighet för åtgärder som vidtas inom ramen för kompensationsmekanismen

1.   Åtgärder som vidtas inom ramen för kompensationsmekanismen ska tillämpas under minst tolv månader från och med dagen för deras införande. Tio månader efter dagen för införandet av åtgärderna, och därefter var tolfte månad, ska kompensationskvotens storlek ses över mot bakgrund av utvecklingen av EU:s export av de berörda produkterna under det föregående kalenderåret på följande sätt:

a)

Om EU:s export av de berörda produkterna under det senaste kalenderåret (nedan kallat referensperioden) har uppnått en nivå som är lika med eller högre än det respektive tröskelvärde som fastställs i bilaga 3 till detta avtal, får Ryssland upphöra att tillämpa kompensationskvoten inom två månader från dagen för översynen.

b)

Om EU:s export av de berörda produkterna ligger under det respektive tröskelvärde som fastställs i bilaga 3 till detta avtal under referensperioden, ska kompensationskvoten fortsätta att tillämpas under ytterligare tolv månader för ett värde som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av den berörda importen under referensperioden.

2.   I de fall som beskrivs i punkt 1 b i den här artikeln ska Ryssland se till att de administrativa åtgärder som krävs för att fortsätta att tillämpa kompensationskvoten, med nödvändiga justeringar, antas senast 30 dagar före utgången av den ursprungliga period för vilken kompensationskvoten öppnades.

Artikel 8

Fördelning av kompensationskvoten

1.   Fördelningen av kompensationskvoten ska syfta till att säkerställa högsta möjliga utnyttjande av den kvoten. För detta ändamål ska Ryssland administrera fördelningen av kvoten genom ett importlicenssystem.

2.   Varje fysisk eller juridisk person som är registrerad i Ryssland får ansöka om en importlicens inom ramen för kompensationskvoten. De berörda produkter med ursprung i EU som läggs fram för tullklarering ska omfattas av motsvarande importtullar som fastställs i bilaga 1 och/eller bilaga 2 till detta avtal inom ramen för kompensationskvoten, mot uppvisande av en importlicens och ett ursprungscertifikat i enlighet med bilaga 5 till detta avtal. Ryssland får inte göra sådan import inom ramen för kompensationskvoten, eller efterföljande användning av sådana produkter som importerats inom ramen för den kvoten, till föremål för några ytterligare villkor jämfört med import av samma produkter utanför kompensationskvoten eller för några krav på lokalt innehåll.

3.   Kompensationskvoten ska fördelas på sökandena utan dröjsmål och i enlighet med en metod som ska fastställas genom en rättsakt som Ryssland ska anta i enlighet med gällande lagstiftning i tullunionen mellan Ryska federationen, Republiken Vitryssland och Republiken Kazakstan. Ryssland ska underrätta EU om denna lagstiftning så snart den har antagits. En sådan metod ska ta hänsyn till traditionella och nya importörers intressen och särskilt ta hänsyn till ansökningar från sökande som har ingått investeringsavtal enligt order nr 73 samt anslå minst 10 % av kompensationskvoten till nya importörer.

4.   Förfarandena för kontroll av de berörda produkternas ursprung fastställs i bilaga 5 till detta avtal.

Artikel 9

Förhållande till investeringsavtal

Den sammanlagda storleken på importen inom ramen för kvoten varje år av importörer som har ingått investeringsavtal enligt de villkor som fastställs i bilagorna 1 och 2 till order nr 73 (beräknat i absolut värde på den importen när det gäller komponenter) får dras av från det när det gäller övergripande årliga värdet på de investerarnas tillverkning under samma år och på vilken det allmänna kravet på lokalt innehåll enligt order nr 73 ska tillämpas.

Artikel 10

Övervakning

1.   Ryssland ska överlämna månatlig handelsstatistik till EU i enlighet med bilaga 4 till detta avtal, med början med statistiken över handeln under januari månad 2012. Statistik för varje månad ska levereras senast 30 dagar efter utgången av den månaden. Årlig statistik för varje helt år ska levereras senast den 28 februari det påföljande året i enlighet med bilaga 4 till detta avtal. När en kompensationskvot har fastställts, ska Ryssland också under hela den kvotens varaktighet varje månad informera Europeiska kommissionen om de importlicenser som har utfärdats för den kvoten i enlighet med bilaga 4 till detta avtal.

2.   Parterna ska hålla samråd om EU:s export av de berörda produkterna hamnar under motsvarande tröskelvärde under en tolvmånadersperiod. Efter ikraftträdandet av kompensationsmekanismen i enlighet med artikel 5 i detta avtal ska parterna hålla samråd varje kvartal.

Artikel 11

Samråd

1.   På någon av de avtalsslutande parternas begäran ska samråd inledas om det uppstår frågor som rör tillämpningen av avtalet. Ett sådant samråd ska präglas av samarbetsanda och en önskan om att meningsskiljaktigheterna mellan parterna ska kunna lösas.

2.   För samråd gäller följande bestämmelser:

a)

En begäran om samråd ska anmälas skriftligen till den andra parten.

b)

Begäran om samråd ska, där så är lämpligt, inom rimlig tid följas av en redovisning av skälen till att samråd begärs.

c)

Samrådet ska inledas inom en månad från dagen för mottagandet av begäran.

3.   Samrådet bör leda till att en ömsesidigt godtagbar lösning uppnås inom en månad från det att det inleddes.

Artikel 12

Tvistelösningsmekanism

1.   Om en part anser att en annan part har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal och det inte genom samråd enligt artikel 11 i detta avtal har gått att nå fram till en ömsesidigt godtagbar lösning inom den tidsfrist som anges i punkt 3 i den artikeln, får den parten begära att en förlikningsnämnd inrättas i enlighet med artikel 3 i beslutet av det samarbetsråd som inrättats genom avtalet om partnerskap och samarbete av den 24 juni 1994 om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, beträffande fastställandet av ett tvistelösnings förfarande inom ramen för det avtalet, som antogs den 7 april 2004 (nedan kallat beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet).

2.   När en förlikningsnämnd inkallas enligt punkt 1 i den här artikeln, ska bestämmelserna i beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet tillämpas, utom artikel 2 i det beslutet när det gäller samråd. När det i det beslutet hänvisas till tvister som rör om avtalet om partnerskap och samarbete av den 24 juni 1994 om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan (nedan kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet), ska detta betraktas som hänvisningar till tvister som rör det här avtalet.

3.   En förlikningsnämnd som har inrättats i enlighet med punkt 1 i den här artikeln ska inte ha behörighet att bedöma huruvida en åtgärd som har vidtagits av en part och som förlikningsnämnden granskar är förenlig med bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet eller med WTO-avtalet.

4.   Om den vägledande förteckning över förlikningsmän som anges i artikel 4.1 i beslutet om tvistelösning inom partnerskaps- och samarbetsavtalet inte har upprättats när en part begär att en förlikningsnämnd enligt artikel 3 i det beslutet ska inrättas för en påstådd överträdelse av det här avtalet, och om en part underlåter att utse en förlikningsman eller om parterna inte kan enas om ordföranden för förlikningsnämnden inom de tidsfrister som fastställs för detta i artikel 4 i det beslutet, får en av parterna be WTO:s generaldirektör att utse de förlikningsmän som ännu inte har utnämnts. WTO:s generaldirektör ska, efter att ha samrått med parterna, senast 20 dagar efter mottagandet av en sådan begäran underätta båda parterna om vilken förlikningsman eller vilka förlikningsmän som utsetts.

5.   Relevanta bestämmelser om tvistelösning i något efterföljande avtal till partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland (nedan kallat det nya avtalet) ska tillämpas på tvister om påstådda överträdelser av förpliktelser enligt det här avtalet. När det nya avtalet hänvisar till tvister som rör det nya avtalet ska detta betraktas som hänvisningar till tvister som rör det här avtalet.

Artikel 13

Ikraftträdande och upphörande av avtalet

1.   Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna förfaranden.

2.   Detta avtal ska träda i kraft 30 dagar efter den dag då parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden eller den dag som parterna enats om, dock inte tidigare än dagen för Rysslands anslutning till WTO.

3.   Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Rysslands anslutning till WTO, i väntan på att avtalet ska träda i kraft.

4.   Detta avtal ska vara i kraft fram till den 1 juli 2018 eller fram till den dag då Ryssland har avskaffat alla de delar i sin investeringsordning för bilindustrin som inte är förenliga med WTO-bestämmelserna, beroende på vilket som inträffar senast.

Utfärdat i Genève den 16 december 2011 i två exemplar på engelska och ryska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

 


BILAGA 1

till avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

Förteckning över motorer och motsvarande importtullar inom kompensationskvoten

Varor

10-siffrig kod (1)

Beskrivning

Importtullsats

Motorer (inte för nummer för ”industriell sammansättning”)

8407 34 910 9

– – – – – – Andra

0

8407 34 990 8

– – – – – – – Andra

0

8407 90 900 9

– – – – – Andra

0

8408 20 550 8

– – – – – – Andra

0

8408 20 510 8

– – – – – – Andra

0

8408 20 579 9

– – – – – – Andra

0

8408 20 990 8

– – – – – – Andra

0

Motorer (nummer för ”industriell sammansättning”)

8407 34 100 0

– – – för industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703 , motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, motorfordon enligt nr 8705

0

8407 34 990 2

– – – – – – för industriell sammansättning av motorfordon med HS-nummer 8701 –8705 med motor med en cylindervolym av minst 2 800  cm3, utom motorfordon i nr 8407341000

0

8407 90 500 0

– – – för industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701100000 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703 , motorfordon enligt nr 8704 vars motors cylindervolym är lägre än 2 800  cm3, motorfordon enligt nr 8705

0

8407 90 900 1

– – – – – för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 med motor med en cylinder volym av minst 2 800  cm3, utom motorfordon enligt nr 8407905000

0

8408 20 100 0

– – för industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703 , motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av högst 2 500  cm3, motorfordon enligt nr 8705

0

8408 20 510 2

– – – – – för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 med motor med en cylinder volym av minst 2 500  cm3 men högst 3 000  cm3, utom motorfordon enligt nr 8408201000 , av jordbrukstraktorer eller skogstraktorer med hjul

0

8408 20 550 2

– – – – – för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 med motor med en cylinder volym av minst 2 500  cm3 men högst 3 000  cm3, utom motorfordon enligt nr 8408201000 , av jordbrukstraktorer eller skogstraktorer med hjul

0

8408 20 579 1

– – – – – – för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 med motor med en cylinder volym av minst 2 500  cm3 men högst 3 000  cm3, utom motorfordon enligt nr 8408201000 , av jordbrukstraktorer eller skogstraktorer med hjul

0

8408 20 990 2

– – – – – för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 med motor med en cylinder volym av minst 2 500  cm3 men högst 3 000  cm3, utom motorfordon enligt nr 8408201000 , av jordbrukstraktorer eller skogstraktorer med hjul

0


(1)  Tullunionens gemensamma yttre tulltaxa av den 1 oktober 2011.


BILAGA 2

till avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

Förteckning över andra delar och komponenter till motorfordon (inbegripet motordelar och komponenter) och motsvarande tullar för import inom ramen för kompensationskvoten

Varugrupp

10-siffrig kod (1)

Beskrivning

Importtullsats

Andra delar och komponenter (inte för nummer för ”industriell sammansättning”)

3208 20 900 9

– – – Andra

0

3208 90 190 9

– – – – Andra

0

3208 90 910 9

– – – – Andra

0

3209 10 000 9

– – Andra

0

3910 00 000 9

– Andra

10

3917 23 100 9

– – – – Andra

0

3917 31 000 9

– – – Andra

0

3917 32 990 9

– – – – – Andra

0

3926 30 000 9

– – Andra

0

3926 90 980 8

– – – – Andra

10

4009 12 000 9

– – – Andra

0

4016 93 000 8

– – – Andra

0

4016 99 520 9

– – – – – – Andra

5

4016 99 580 9

– – – – – – Andra

5

4823 90 909 1

– – – – kort, ej hålslagna, för hålslagsmaskiner, även i remsor

5

4823 90 909 2

– – – – perforerat papper och papp för jacquardmaskiner eller liknande maskiner

5

4823 90 909 8

– – – – Andra

5

7007 11 100 9

– – – – Andra

3

7007 21 200 9

– – – – – Andra

3

7009 10 000 9

– – Andra

3

7209 17 900 9

– – – – Andra

0

7209 27 900 9

– – – – Andra

0

7210 49 000 9

– – – Andra

0

7219 34 900 9

– – – – Andra

0

7220 20 490 9

– – – – Andra

0

7304 31 200 9

– – – – Andra

5

7306 30 770 9

– – – – Andra

5

7306 40 800 9

– – – Andra

5

7306 90 000 9

– – Andra

5

7307 99 900 9

– – – – Andra

5

7318 21 000 9

– – – Andra

5

7318 22 000 9

– – – Andra

5

7318 29 000 9

– – – Andra

5

7320 20 200 9

– – – Andra

0

7320 20 810 8

– – – – Andra

0

7320 20 850 8

– – – – Andra

0

7320 20 890 8

– – – – Andra

0

7320 90 900 8

– – – – Andra

5

7326 90 980 9

– – – – Andra

5

7616 99 100 9

– – – – Andra

0

8301 20 000 9

– – Andra

3

8301 60 000 9

– – Andra

0

8302 30 000 9

– – Andra

3

8302 60 000 9

– – Andra

3

8409 91 000 9

– – – Andra

0

8409 99 000 9

– – – Andra

0

8412 21 800 8

– – – – – Andra

0

8412 90 400 8

– – – Andra

0

8413 30 200 9

– – – Andra

0

8413 30 800 9

– – – Andra

0

8413 91 000 9

– – – Andra

0

8414 30 810 6

– – – – – Med en effekt av mer än 0,4 kW men högst 1,3 kW

5

8414 30 810 7

– – – – – Med en effekt av mer än 1,3 kW men högst 10 kW

5

8414 30 810 9

– – – – – Andra

5

8415 20 000 9

– – Andra

0

8415 90 000 2

– – för luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81 , 8415 82 eller 8415 83 , för användning i civila luftfartyg

0

8415 90 000 9

– – Andra

0

8419 39 900 8

– – – – Andra

0

8421 99 000 8

– – – Andra

0

8481 80 739 9

– – – – – – – Andra

5

8482 10 100 9

– – – Andra

0

8482 10 900 1

– – – med ett cif-pris deklarerat vid en tullgräns på högst 2,2 EUR/kg bruttovikt

0

8482 10 900 8

– – – – Andra

0

8482 20 000 9

– – Andra

0

8482 40 000 9

– – Andra

0

8482 50 000 9

– – Andra

0

8482 80 000 9

– – Andra

0

8483 10 210 8

– – – – Andra

0

8483 10 250 9

– – – – Andra

0

8483 10 290 9

– – – – Andra

0

8483 30 800 8

– – – – Andra

0

8483 90 890 9

– – – – Andra

0

8507 10 920 9

– – – – Andra

5

8511 30 000 8

– – – Andra

5

8511 40 000 8

– – – Andra

3

8511 50 000 9

– – – Andra

0

8511 90 000 8

– – – Andra

5

8512 20 000 9

– – Andra

0

8512 30 100 9

– – – Andra

0

8512 30 900 9

– – – Andra

0

8512 40 000 9

– – Andra

0

8512 90 900 9

– – – Andra

0

8526 92 000 9

– – – Andra

0

8527 21 200 9

– – – – – Andra

0

8527 21 520 9

– – – – – – Andra

0

8527 21 590 9

– – – – – – Andra

0

8527 29 000 9

– – – Andra

0

8531 90 850 8

– – – Andra

5

8533 40 100 9

– – – Andra

0

8534 00 110 9

– – – Andra

0

8536 20 100 8

– – – Andra

0

8536 20 900 8

– – – Andra

0

8536 50 110 9

– – – – – Andra

0

8536 50 150 9

– – – – – Andra

0

8536 50 190 8

– – – – – – Andra

0

8536 90 100 9

– – – Andra

0

8539 21 300 9

– – – – Andra

0

8539 29 300 9

– – – – Andra

0

8541 30 000 9

– – Andra

0

8542 39 900 1

– – – – – plattor (wafers) ännu inte nedskurna till chip, halvledarämnen (boules)

0

8542 39 900 5

– – – – – – Andra

0

8542 39 900 7

– – – – – ljusmottagare vid en krets och IR-sändare i kod IR-60 på frekvensen 30, 33, 36 kHz, storskalig integrering av synkronisering med en kvartskristallkontroll utan omsökning

0

8542 39 900 9

– – – – – Andra

0

8543 70 200 9

– – – Andra

0

8544 30 000 8

– – Andra

3

8544 49 800 8

– – – – – – Andra

10

8544 49 800 9

– – – – – Andra

10

8544 60 900 9

– – – Andra

10

8547 20 000 9

– – Andra

0

8706 00 910 9

– – – Andra

0

8707 10 900 0

– – Andra

0

8707 90 900 9

– – – Andra

15

8708 10 900 9

– – – Andra

0

8708 21 900 9

– – – – Andra

0

8708 29 900 9

– – – – Andra

0

8708 30 910 9

– – – Andra

0

8708 30 990 9

– – – – Andra

0

8708 40 500 9

– – – – Andra

0

8708 40 600 9

– – – – – Andra

0

8708 40 800 9

– – – – – Andra

0

8708 50 300 9

– – – – Andra

0

8708 50 500 9

– – – – – Andra

0

8708 50 700 9

– – – – – – Andra

0

8708 50 800 9

– – – – – – Andra

0

8708 70 500 9

– – – – Andra

0

8708 70 910 9

– – – – Andra

0

8708 70 990 9

– – – – Andra

0

8708 80 300 3

– – – – – av barnbilar med följande egenskaper: max kraft - H (kg.p): kompressionsslag - 235-280, återgångsslag - 1150-1060

0

8708 80 300 8

– – – – – Andra

0

8708 80 400 8

– – – – Andra

0

8708 80 500 9

– – – – – Andra

0

8708 80 800 2

– – – – – Andra

0

8708 91 300 9

– – – – – Andra

0

8708 91 500 9

– – – – – – Andra

0

8708 91 800 9

– – – – – – Andra

0

8708 92 300 9

– – – – – Andra

0

8708 92 500 9

– – – – – – Andra

0

8708 92 800 9

– – – – – – Andra

0

8708 93 900 9

– – – – Andra

0

8708 94 300 9

– – – – – Andra

0

8708 94 500 9

– – – – – – Andra

0

8708 94 800 9

– – – – – – Andra

0

8708 95 500 9

– – – – – Andra

0

8708 95 900 9

– – – – – Andra

0

8708 99 910 9

– – – – – Andra

0

8708 99 990 9

– – – – – Andra

0

9025 19 800 9

– – – – Andra

0

9025 90 000 9

– – Andra

0

9026 20 200 9

– – – Andra

0

9026 80 200 9

– – – Andra

0

9026 90 000 9

– – Andra

0

9029 20 310 9

– – – – Andra

3

9029 90 000 9

– – Andra

5

9032 90 000 9

– – Andra

0

9104 00 000 9

– Andra

0

9401 20 000 9

– – Andra

5

9401 90 800 9

– – – – Andra

0

9603 50 000 9

– – Andra

0

Andra delar och komponenter (nummer för ”industriell sammansättning”)

3208 20 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3208 90 190 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3208 90 910 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3209 10 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

3910 00 000 9

– Andra

10

3917 23 100 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3917 31 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3917 32 990 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3926 30 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

3926 90 980 3

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

10

4009 12 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

4016 93 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

4016 99 520 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

4016 99 580 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

4823 90 909 3

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7007 11 100 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

7007 21 200 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

7009 10 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

7209 17 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7209 27 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7210 49 000 1

– – – med en bredd av minst 1 500  mm, för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7219 34 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7220 20 490 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7304 31 200 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7306 30 770 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7306 40 800 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7306 90 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7307 99 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7318 21 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7318 22 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7318 29 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7320 20 200 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7320 20 810 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7320 20 850 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7320 20 890 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

7320 90 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7326 90 980 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

7616 99 100 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8302 60 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

3

8301 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

8301 60 000 1

– – lås avsedda för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8302 30 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

8409 91 000 1

– – – för motorer avsedda för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8409 99 000 1

– – – för motorer avsedda för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8412 21 800 6

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8412 90 400 3

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8413 30 200 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8413 30 800 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8413 91 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8414 30 810 5

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8415 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8415 90 000 1

– – för luftkonditioneringsapparater avsedda för sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8419 39 900 2

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8421 99 000 2

– – – utrustning för filtrering eller rening av vätskor eller gaser, avsedd för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8481 80 739 1

– – – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8482 10 100 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8482 10 900 2

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8482 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8482 40 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8482 50 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8482 80 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8483 10 210 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8483 10 250 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8483 10 290 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8483 30 800 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8483 90 890 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8507 10 920 2

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8511 30 000 2

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8511 40 000 2

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

3

8511 50 000 2

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8511 90 000 2

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8512 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8512 30 100 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8512 30 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8512 40 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8512 90 900 1

– – – för belysningsanordningar, visuell signalering eller annan signal för vindrutetorkare, avisningsanläggningar och andra anordningar, avsedda för för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8526 92 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8527 21 200 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8527 21 520 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8527 21 590 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8527 29 000 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8531 90 850 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

8533 40 100 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8534 00 110 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 20 100 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 20 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 50 110 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 50 150 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 50 190 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8536 90 100 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8539 21 300 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8539 29 300 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8541 30 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8542 39 900 4

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8543 70 200 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8544 30 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705

3

8544 49 800 2

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

10

8544 60 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

10

8547 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

8706 00 910 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8703

0

8707 10 100 0

– – - - För industriell sammansättning

0

8707 90 100 0

– – - - för industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8703 10 som framförs av gående, fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705

15

8708 10 100 0

– – industriell sammansättning av fordon enligt nr 8703 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 10 900 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708101000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 21 100 0

– – – industriell sammansättning av fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 21 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708211000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 29 100 0

– – – industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 29 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708291000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 30 100 0

– – industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 30 910 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708301000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 30 990 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708301000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 40 200 1

– – – växellådor

0

8708 40 200 9

– – – delar

0

8708 40 500 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 40 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 40 600 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 40 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 40 800 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708402000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 50 200 1

– – – drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar och icke drivande axlar delar till sådana

0

8708 50 200 9

– – – Andra

5

8708 50 300 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 50 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 50 500 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 50 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 50 700 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 50 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 50 800 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 50 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 70 100 0

– – industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 70 500 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708701000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 70 910 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708701000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 70 990 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708701000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 80 150 1

– – – stötdämpare

0

8708 80 150 9

– – – Andra

0

8708 80 300 2

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 80 150 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 80 400 3

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 80 150 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 80 500 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708801500 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 80 800 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 80 150 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 91 200 1

– – – – kylare

0

8708 91 200 9

– – – – delar

5

8708 91 300 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 91 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 91 500 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708912000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 91 800 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 91 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 92 200 1

– – – – ljuddämpare och avgasrör

0

8708 92 200 9

– – – – delar

0

8708 92 300 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 92 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 92 500 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708922000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 92 800 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 94 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 93 100 0

– – – industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701100000 som framförs av gående, fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 93 900 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708301000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 94 200 1

– – – – rattar, styrkolonner och styrväxlar

0

8708 94 200 9

– – – – delar

0

8708 94 300 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 94 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 94 500 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 94 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 94 800 1

– – – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708 94 200 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 95 100 0

– – – industriell sammansättning av fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 95 500 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708951000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 95 900 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708951000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 99 100 0

– – – industriell sammansättning av traktorer enligt nr 8701100000 som framförs av gående, fordon enligt nr 8703 , fordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500  cm3 eller med gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800  cm3, fordon enligt nr 8705

0

8708 99 910 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708991000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

8708 99 990 1

– – – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , utom motorfordon enligt nr 8708991000 , för industriell sammansättning av enheter och aggregat för motorfordon enligt nr 8701 –8705

0

9025 19 800 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9025 90 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9026 20 200 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9026 80 200 1

– – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9026 90 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9029 20 310 1

– – – – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

3

9029 90 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

9032 90 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9104 00 000 1

– industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9401 20 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

5

9401 90 800 1

– – – – av säten för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0

9603 50 000 1

– – industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8701 –8705 , deras enheter och aggregat

0


(1)  Tullunionens gemensamma yttre tulltaxa av den 1 oktober 2011.


BILAGA 3

till avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

Utlösande tröskelvärden

Det sammanlagda värdet av EU:s export av motorer förtecknade i bilaga 1 till detta avtal år 2010.

896,1 miljoner US-dollar

Det sammanlagda värdet av EU:s export av andra delar och komponenter (inklusive delar och komponenter till motorer) förtecknade i bilaga 2 till detta avtal år 2010.

8 253,2 miljoner US-dollar


BILAGA 4

till avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

Statistik

Den månads- och årsstatistik som avses i artikel 10.1 i detta avtal ska innehålla följande uppgifter:

a)

Statistik över den månatliga importen från EU av alla berörda produkter till Ryssland och över månatlig import till Ryssland av berörda produkter från resten av världen, båda i US-dollar.

När en kompensationskvot har öppnats ska statistiken omfatta värdet av importen från EU till Ryssland av alla berörda produkter inom ramen för kompensationskvoten och värdet av den ryska importen av alla berörda produkter i den större tullkvot som anges i artikel 3.3 i detta avtal.

b)

I tillämpliga fall månatlig information om värdet av och antalet importlicenser som utfärdats för en kompensationskvot under den föregående månaden.

Enligt artikel 6.2 i detta avtal ska de ryska behöriga myndigheterna tillhandahålla årsstatistik över nybilsförsäljningen (i enheter) i Ryssland så snart den blir tillgänglig, dock senast den 1 mars påföljande år.


BILAGA 5

till avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

URSPRUNGSREGLER

AVSNITT 1

FASTSTÄLLANDE AV URSPRUNG

Artikel 1

1.   Vid tillämpningen av en kompensationskvot i enlighet med artikel 3 i detta avtal ska berörda produkter betraktas som varor med ursprung i det land där de

a)

helt och hållet har producerats i den mening som avses i punkt 2 i denna artikel, eller

b)

producerats och det därvid lagts till material som inte är helt framställda där, förutsatt att de genomgick den sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetningen eller behandlingen i det landet, i ett företag utrustat för det ändamålet och denna resulterade i tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen.

2.   Med begreppet varor som helt och hållet producerade avses varor som har producerats i ett land uteslutande av varor som helt och hållet är framställda eller producerade i det landet eller av deras derivat i alla led av produktionen.

Artikel 2

För de berörda produkter som förtecknas i tillägg 1 ska den behandling eller bearbetning som anges i kolumn 3 i det tillägget anses som en behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus enligt artikel 1 i denna bilaga.

Artikel 3

Om det i förteckningen i tillägg 1 till detta avtal föreskrivs att ursprungsstatus ska ges om värdet av de använda icke-ursprungsmaterialen inte överstiger en viss procentandel av de framställda varornas pris fritt fabrik, ska denna procentandel beräknas på följande sätt:

Med värde avses tullvärdet den dag då de använda icke-ursprungsmaterialen importerades eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas det första fastställbara pris som betalats för dessa material i bearbetningslandet.

Med pris fritt fabrik avses den framställda varans pris fritt fabrik med avdrag för alla interna avgifter som återbetalas eller får återbetalas, när denna vara exporteras.

Med värdestegring som erhållits genom sammansättning avses den värdeökning som följer av sammansättningen i sig, tillsammans med eventuella avslutande behandlingar och kontroller, samt från insättning av eventuella delar med ursprung i det land där behandlingarna utfördes, inbegripet vinst och allmänna kostnader i det landet till följd av behandlingarna.

Artikel 4

1.   Tillbehör, reservdelar eller verktyg som levereras samtidigt med utrustning, maskiner, apparater eller fordon och som utgör en del av standardutrustningen ska anses ha samma ursprung som utrustningen, maskinerna, apparaterna eller fordonen i fråga.

2.   Viktiga reservdelar som används tillsammans med en utrustning, maskin, apparat eller ett fordon som tidigare importerats till Ryssland ska anses ha samma ursprung som utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet, förutsatt att de villkor som fastställs i denna bilaga är uppfyllda.

Artikel 5

Det ursprung som förutsätts i artikel 4 i denna bilaga ska endast godkännas om

detta är nödvändigt för importen till Ryssland,

insättningen av dessa viktiga reservdelar i utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet i fråga vid framställningen inte skulle ha hindrat utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet från att ha det ursprunget.

Artikel 6

Vid tillämpningen av artikel 4 i denna bilaga gäller följande:

a)   utrustning, maskin, apparat eller fordon: varor som förtcknas i avsnitt XVI, XVII och XVIII i Harmoniserade systemet.

b)   viktiga reservdelar: delar av varor som är

i)

beståndsdelar utan vilka de varor som avses i a och som har importerats eller tidigare exporterats inte kan fungera tillfredsställande och

ii)

karakteristiska för dessa varor, och

iii)

avsedda att användas vid normalt underhåll av dessa varor och att ersätta delar av samma slag som är skadade eller har blivit oanvändbara.

Artikel 7

Om endera parten antar eller ändrar lagstiftningen om regler om ursprung som inte medför förmånsbehandling och som tillämpas på de berörda produkterna, ska parterna, om någon av dem begär det, hålla samråd för att utreda om detta avsnitt i bilagan bör ändras.

AVSNITT 2

URSPRUNGSCERTIFIKAT

Artikel 8

1.   Produkter av EU-ursprung, enligt definitionen i artikel 2 i detta avtal, som ska exporteras till Ryssland inom ramen för en kompensationskvot ska åtföljas av ett certifikat om EU-ursprung enligt mallen i tillägg 2 till denna bilaga. Certifikat om EU-ursprung får utfärdas på något av EU:s officiella språk. Om ett certifikat har utfärdats på något annat språk än engelska ska det emellertid även innehålla en översättning till engelska.

2.   Ursprungscertifikatet ska av de behöriga myndigheterna eller godkända organen i den exporterande EU-medlemsstaten (nedan kallade de behöriga EU-organen) bestyrkas genom intygande av att produkterna i fråga kan anses vara produkter med ursprung i EU enligt bestämmelserna i avsnitt 1 i den här bilagan.

Artikel 9

Ursprungscertifikatet ska utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Det behöriga EU-organet ska säkerställa att ursprungscertifikatet fylls i på korrekt sätt och ska i detta syfte begära fram alla nödvändiga dokumentära bevis eller utföra kontroller som det anser vara lämpliga.

Artikel 10

Om det konstateras att uppgifterna i ursprungscertifikatet endast obetydligt avviker från uppgifterna i de dokument som uppvisats för de ryska tullmyndigheterna för genomförande av de nödvändiga formaliteterna vid import av produkterna, ska detta inte i sig kasta några tvivel över de uppgifter som förekommer i certifikatet. Ursprungscertifikatet ska godkännas om det går att fastställa att de överlämnade handlingarna överensstämmer med de berörda produkterna. Uppenbara formella fel i ett ursprungscertifikat, såsom skrivfel, ska inte leda till att dokumentet avvisas, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i dokument är riktiga.

Artikel 11

1.   Om ett ursprungscertifikat stulits, förlorats eller förstörts, får exportören hos det behöriga EU-organ som utfärdat dokumentet ansöka om ett duplikat, som ska utfärdas på grundval av de exporthandlingar som exportören förfogar över. Ett sålunda utfärdat duplikat av ett certifikat ska ha påskriften ”duplicate”.

2.   Duplikatet ska ha samma datum som det ursprungliga ursprungscertifikatet.

AVSNITT 3

ÖMSESIDIGT BISTÅND

Artikel 12

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna bilaga ska EU och Ryssland erbjuda ömsesidigt stöd vid kontrollen av att de ursprungscertifikat som har utfärdats enligt detta avtal är äkta.

Artikel 13

Europeiska kommissionen ska till de ryska tullmyndigheterna översända namn på och adress till de behöriga EU-organen tillsammans med prov på de stämplar som dessa använder. Europeiska kommissionen ska också anmäla alla eventuella ändringar av dessa uppgifter till de ryska myndigheterna.

Artikel 14

1.   Efterkontroll av ursprungscertifikat ska göras stickprovsvis eller när de ryska tullmyndigheterna hyser rimliga tvivel beträffande intygets äkthet eller beträffande riktigheten av uppgifterna om de berörda produkternas verkliga ursprung.

2.   I sådana fall ska de ryska myndigheterna återsända ursprungscertifikatet eller en kopia av detta till Europeiska kommissionen och i tillämpliga fall ange de formella eller sakliga skälen för undersökningen. Om fakturan har överlämnats, ska denna eller en kopia av denna bifogas intyget eller kopian av detta. De ryska myndigheterna ska även vidarebefordra alla upplysningar som de har tillgång till och som tyder på att de lämnade uppgifterna i intyget inte är riktiga.

3.   Utan att det påverkar eventuella relevanta bestämmelser i tilläggsprotokoll som antagits i enlighet med artikel 15 i denna bilaga ska resultaten av de efterkontroller som utförs i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel som regel meddelas de ryska tullmyndigheterna inom tre månader och under alla omständigheter senast sex månader efter den undersökning som avses i punkt 2. Det ska av uppgifterna framgå huruvida det intyg som ifrågasätts hänför sig till de varor som faktiskt exporterats och huruvida dessa varor får exporteras till Ryssland enligt den ordning som fastställs genom detta avtal. På villkor att affärshemligheter skyddas ska de överlämnade uppgifterna på begäran av de ryska tullmyndigheterna även omfatta kopior av all dokumentation som är nödvändig för att i full utsträckning fastställa de faktiska omständigheterna och särskilt varornas verkliga ursprung.

4.   För att en efterkontroll av ursprungscertifikaten ska vara möjlig, ska kopior av intygen och alla exporthandlingar som hänför sig till dem sparas av de behöriga EU-organen under minst ett år efter det att kontrollen har slutförts.

5.   Den kontroll som avses i denna artikel får inte utgöra ett hinder för de ifrågavarande produkternas övergång till import.

Artikel 15

Närmare bestämmelser om det administrativa samarbetet mellan ryska tullmyndigheter och behöriga EU-organ när det gäller ursprungscertifikat samt förfaranden för ursprungscertifikat ska vid behov fastställas i ett tilläggsprotokoll till detta avtal senast nio månader efter ikraftträdandet av det här avtalet.

Tillägg 1

till bilaga 5 om ursprungsregler

Förteckning över produkter och bearbetning eller behandling som ger EU-ursprungsstatus

HS-kod

Produktbeskrivning

Kvalificerande behandling (bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger EU-ursprungsstatus)

1

2

3

ex ex8482

Kullager, rullager eller nållager, sammansatta

Sammansättning, föregången av värmebehandling, slipning och polering av de inre och yttre ringarna

ex ex8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggd klocka

Tillverkning där den värdestegring som erhållits till följd av sammansättning och, i tillämpliga fall, insättning av delar med ursprung i EU motsvarar minst 45 % av produkternas pris fritt fabrik

8542

Integrerade kretsar

Diffusion (där integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen

ex ex9401

Keramiska sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402 ), även bäddbara och möjliga att konvertera till andra möbler, samt delar till sittmöbler, dekorerade

Dekorering av den berörda keramiska artikeln, förutsatt att denna dekorering har lett till att de erhållna produkterna klassificeras enligt ett annat tullnummer än den som de använda produkterna omfattas av

Tillägg 2

till bilaga 5 om ursprungsregler

Formulär för certifikatet om ursprung

Image 2

Text av bilden

29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/43


RÅDETS BESLUT

av den 14 december 2011

om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

(2012/107/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Med hänsyn till den ekonomiska betydelsen för unionen av att europeiska tjänsteleverantörer har tillträde till Ryska federationens marknad har kommissionen med Ryska federationen förhandlat fram omfattande åtaganden från Ryska federationen i fråga handel med tjänster.

(2)

Dessa åtaganden, som kommer att ingå i protokollet om Ryska federationens anslutning till WTO, medger inte ett likvärdigt marknadstillträde som det som föreskrivs i Ryska federationens befintliga åtaganden gentemot unionen inom ramen för avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan av den 24 juni 1994 (nedan kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet).

(3)

För att bibehålla de åtaganden som gjorts inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet är det nödvändigt att fastställa dem i form av ett bindande avtal mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen.

(4)

Inom ramen för förhandlingarna om Ryska federationens anslutning till WTO har kommissionen på Europeiska unionens vägnar förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland (nedan kallat avtalet).

(5)

Avtalet bör undertecknas.

(6)

Eftersom det bör säkerställas att Ryska federationens åtaganden enligt partnerskaps- och samarbetsavtalet kommer att fortsätta att gälla från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO bör avtalet tillämpas provisoriskt från och med det datumet, i avvaktan på att förfarandena för dess ingående har avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att det avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

I enlighet med bestämmelserna i avtalet ska det tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, i avvaktan på att förfarandena för avtalets ingående har avslutats (1).

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Genève den 14 december 2011.

På rådets vägnar

M. NOGAJ

Ordförande


(1)  Det datum från och med vilket avtalet kommer att tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/44


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

1.   Skrivelse från Ryska federationens regering

Genève den 16 december 2011

(Adressat)

Efter förhandlingar mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen om handel med tjänster har de båda parterna kommit överens om följande:

I.

Trots vad som sägs i artikel 51 i avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Ryska federationen, å ena sidan, och Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å andra sidan, av den 24 juni 1994 (nedan kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet), ska parterna, även efter Ryska federationens anslutning till WTO, fortsätta att tillämpa artiklarna 35 och 39.1 och 39.2, jämförda med artikel 30 h, i partnerskaps- och samarbetsavtalet.

II.

Trots vad som sägs i artikel 51 i partnerskaps- och samarbetsavtalet, ska parterna utvidga förmånerna enligt sina Gats-åtaganden om internt förflyttad personal som förflyttas till en annan kommersiell närvaro (enligt definitionen i denna punkt) än ett representationskontor i deras respektive territorier till varje person som uppfyller villkoren i artikel 32.2 a och b i partnerskaps- och samarbetsavtalet. Vid tillämpningen av denna artikel ska ordet ”organisationer” som används i artikel 32 i partnerskaps- och samarbetsavtalet anses omfatta kommersiell närvaro enligt definitionen i parternas respektive Gats-bindningslistor.

III.1

Internt förflyttad personal från ryska juridiska personer som förflyttas till deras representationskontor i Europeiska unionen ska beviljas en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Europeiska unionen beviljar motsvarande internt förflyttad personal i juridiska personer från ett tredjeland.

III.2

Den behandling som beviljas inom ramen för andra avtal än partnerskaps- och samarbetsavtalet som Europeiska unionen ingår med en tredje part som är anmäld enligt artikel V i Gats eller som omfattas av EG:s Gats-bindningslista över MGN-undantag ska undantas från tillämpningen av punkt III.1. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Europeiska unionen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från tillämpningen av punkt III.1.

III.3

Den behandling som beviljas av Ryska federationen för internt förflyttad personal i juridiska personer från Europeiska unionen som förflyttas till deras representationskontor i Ryska federationen ska inte vara mindre gynnsam än den som Europeiska unionen beviljar motsvarande internt förflyttad personal i enlighet med denna bestämmelse. Ryska federationen får emellertid begränsa antalet sådana internt förflyttade personer till högst fem per representationskontor (två för bankverksamhet).

IV.1

I punkt IV gäller följande definitioner:

a)   slutkonsument i en part: en juridisk person som är etablerad i enlighet med den partens lagstiftning inom dess territorium.

b)   fysisk person: medborgare i en part (i Europeiska unionens fall, medborgare i någon av dess medlemsstater) som är bosatt inom den partens territorium, som tillfälligt reser in i den andra parten som anställd hos leverantören av tjänster på kontraktsbasis i syfte att tillhandahålla tjänster i enlighet med kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

c)   leverantör av tjänster på kontraktsbasis: en juridisk person i en part som är etablerad i enlighet med den partens lagstiftning inom dess territorium och som inte har någon kommersiell närvaro i form av ett dotterbolag, beroende bolag eller en filial som har konstituerats i den andra partens territorium och som har ingått ett kontrakt om att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den senare parten som kräver tillfällig närvaro av fysiska personer i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

IV.2

Den behandling som Europeiska unionen beviljar leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från Ryska federationen ska inte vara mindre förmånlig än den behandling som beviljas leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från tredjeland.

IV.3

Den behandling som beviljas inom ramen för andra avtal som Europeiska unionen ingår med en tredje part och som har anmälts enligt artikel V i Gats eller som omfattas av EG:s Gats-bindningslista över MGN-undantag ska undantas från denna bestämmelse. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Europeiska unionen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från denna bestämmelse.

IV.4

Ryska federationen ska tillåta tillhandahållande av tjänster i sitt territorium av tjänsteleverantörer från Europeiska unionen som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis genom närvaro av fysiska personer på följande villkor:

a)

Kontraktet om tillhandahållande av tjänster

i)

har ingåtts direkt mellan leverantörer av tjänster på kontraktsbasis och slutkonsumenten,

ii)

kräver tillfällig närvaro på Ryska federationens territorium av fysiska personer från Europeiska unionen för att tillhandahålla tjänsten, och

iii)

följer Ryska federationens lagar, förordningar och krav.

b)

Fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse i Ryska federationen för att fullgöra detta kontrakt får vara under högst sex på varandra följande månader under en tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken tidsperiod som är kortast.

c)

De fysiska personer som reser in i Ryska federationen måste ha

i)

en universitetsexamen eller ett bevis över tekniska kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper och

ii)

yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet inom den berörda sektorn enligt Ryska federationens lagar, författningar och andra krav.

d)

Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna än den ersättning som den tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis betalar under personens vistelse i Ryska federationen.

e)

De fysiska personer som reser in i Ryska federationen måste ha varit anställda av leverantören av tjänster på kontraktsbasis under åtminstone det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till Ryska federationen. Dessutom måste den fysiska personen vid inlämnandet av ansökan om inresa till Ryska federationen ha minst tre års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.

f)

Kontraktet om tillhandahållande av tjänster måste ingås inom någon av följande verksamhetssektorer som ingår och definieras i Ryska federationens Gats-bindningslista över åtaganden:

1.

Juridiska tjänster

2.

Redovisnings- och bokföringstjänster

3.

Skatterådgivning

4.

Arkitekttjänster

5.

Tekniska konsulttjänster

6.

Integrerade tekniska tjänster

7.

Stadsplanering och landskapsarkitektur

8.

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

9.

Reklamtjänster

10.

Marknadsundersökningar

11.

Organisationsrådgivning

12.

Tjänster i samband med organisationsrådgivning

13.

Tjänster avseende teknisk provning och analys

14.

Rådgivnings- och konsulttjänster i samband med gruvdrift

15.

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

16.

Översättar- och tolktjänster

17.

Underhåll och reparation av utrustning, inklusive transportutrustning

18.

Miljötjänster

g)

Syftet med kontraktet ska inte vara ”rekrytering och urval av personal” enligt definitionen i CPC 872.

Tillträde enligt bestämmelserna i punkt IV.4 gäller enbart de tjänster som omfattas av kontraktet och medför ingen rätt att använda yrkestiteln i Ryska federationen.

Ryska federationen får fastställa en årlig kvot av arbetstillstånd som är reserverade för fysiska personer från Europeiska unionen som får tillträde till Ryska federationens tjänstemarknad enligt bestämmelserna i punkt IV.4. Under det första året då bestämmelserna i punkt IV.4 träder i kraft ska denna årliga kvot inte understiga 16 000. Under de följande åren ska den årliga kvoten inte understiga kvoten för det föregående året.

IV.5

När resultaten av de pågående multilaterala handelsförhandlingarna inom tjänsteområdet träder i kraft, ska parterna se över bestämmelserna i punkt IV.4 i syfte att utvidga dessa till egenföretagare som är leverantörer av tjänster på kontraktsbasis.

V.1

Denna överenskommelse ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarknad och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

V.2

Denna överenskommelse ska inte hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till dess territorium, eller deras tillfälliga vistelse inom detta, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och tillse att rörelse av fysiska personer över dessa sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de undanröjer eller hindrar de förmåner som tillkommer den andra parten enligt punkterna II, III och IV.

Om Europeiska unionen bekräftar att den godtar innehållet i denna skrivelse, föreslår jag att denna skrivelse och Europeiska unionens svar ska utgöra ett avtal mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet,. Detta avtal träder i kraft den dag då parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO.

Med utmärkt högaktning

För Ryska federationens regering

2.   Skrivelse från Europeiska unionen

Genève den 16 december 2011

(Adressat)

Vi bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Efter förhandlingar mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen om handel med tjänster har de båda parterna kommit överens om följande:

I.

Trots vad som sägs i artikel 51 i avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Ryska federationen, å ena sidan, och Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å andra sidan, av den 24 juni 1994 (nedan kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet), ska parterna, även efter Ryska federationens anslutning till WTO, fortsätta att tillämpa artiklarna 35 och 39.1 och 39.2, jämförda med artikel 30 h, i partnerskaps- och samarbetsavtalet.

II.

Trots vad som sägs i artikel 51 i partnerskaps- och samarbetsavtalet, ska parterna utvidga förmånerna enligt sina Gats-åtaganden om internt förflyttad personal som förflyttas till en annan kommersiell närvaro (enligt definitionen i denna punkt) än ett representationskontor i deras respektive territorier till varje person som uppfyller villkoren i artikel 32.2 a och b i partnerskaps- och samarbetsavtalet. Vid tillämpningen av denna artikel ska ordet ’organisationer’ som används i artikel 32 i partnerskaps- och samarbetsavtalet anses omfatta kommersiell närvaro enligt definitionen i parternas respektive Gats-bindningslistor.

III.1

Internt förflyttad personal från ryska juridiska personer som förflyttas till deras representationskontor i Europeiska unionen ska beviljas en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Europeiska unionen beviljar motsvarande internt förflyttad personal i juridiska personer från ett tredjeland.

III.2

Den behandling som beviljas inom ramen för andra avtal än partnerskaps- och samarbetsavtalet som Europeiska unionen ingår med en tredje part som är anmäld enligt artikel V i Gats eller som omfattas av EG:s Gats-bindningslista över MGN-undantag ska undantas från tillämpningen av punkt III.1. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Europeiska unionen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från tillämpningen av punkt III.1.

III.3

Den behandling som beviljas av Ryska federationen för internt förflyttad personal i juridiska personer från Europeiska unionen som förflyttas till deras representationskontor i Ryska federationen ska inte vara mindre gynnsam än den som Europeiska unionen beviljar motsvarande internt förflyttad personal i enlighet med denna bestämmelse. Ryska federationen får emellertid begränsa antalet sådana internt förflyttade personer till högst fem per representationskontor (två för bankverksamhet).

IV.1

I punkt IV gäller följande definitioner:

a)   slutkonsument i en part: en juridisk person som är etablerad i enlighet med den partens lagstiftning inom dess territorium.

b)   fysisk person: medborgare i en part (i Europeiska unionens fall, medborgare i någon av dess medlemsstater) som är bosatt inom den partens territorium, som tillfälligt reser in i den andra parten som anställd hos leverantören av tjänster på kontraktsbasis i syfte att tillhandahålla tjänster i enlighet med kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

c)   leverantör av tjänster på kontraktsbasis: en juridisk person i en part som är etablerad i enlighet med den partens lagstiftning inom dess territorium och som inte har någon kommersiell närvaro i form av ett dotterbolag, beroende bolag eller en filial som har konstituerats i den andra partens territorium och som har ingått ett kontrakt om att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den senare parten som kräver tillfällig närvaro av fysiska personer i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

IV.2

Den behandling som Europeiska unionen beviljar leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från Ryska federationen ska inte vara mindre förmånlig än den behandling som beviljas leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från tredjeland.

IV.3

Den behandling som beviljas inom ramen för andra avtal som Europeiska unionen ingår med en tredje part och som har anmälts enligt artikel V i Gats eller som omfattas av EG:s Gats-bindningslista över MGN-undantag ska undantas från denna bestämmelse. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Europeiska unionen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från denna bestämmelse.

IV.4

Ryska federationen ska tillåta tillhandahållande av tjänster i sitt territorium av tjänsteleverantörer från Europeiska unionen som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis genom närvaro av fysiska personer på följande villkor:

a)

Kontraktet om tillhandahållande av tjänster

i)

har ingåtts direkt mellan leverantörer av tjänster på kontraktsbasis och slutkonsumenten,

ii)

kräver tillfällig närvaro på Ryska federationens territorium av fysiska personer från Europeiska unionen för att tillhandahålla tjänsten, och

iii)

följer Ryska federationens lagar, förordningar och krav.

b)

Fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse i Ryska federationen för att fullgöra detta kontrakt får vara under högst sex på varandra följande månader under en tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken tidsperiod som är kortast.

c)

De fysiska personer som reser in i Ryska federationen måste ha

i)

en universitetsexamen eller ett bevis över tekniska kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper och

ii)

yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet inom den berörda sektorn enligt Ryska federationens lagar, författningar och andra krav.

d)

Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna än den ersättning som den tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis betalar under personens vistelse i Ryska federationen.

e)

De fysiska personer som reser in i Ryska federationen måste ha varit anställda av leverantören av tjänster på kontraktsbasis under åtminstone det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till Ryska federationen. Dessutom måste den fysiska personen vid inlämnandet av ansökan om inresa till Ryska federationen ha minst tre års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.

f)

Kontraktet om tillhandahållande av tjänster måste ingås inom någon av följande verksamhetssektorer som ingår och definieras i Ryska federationens Gats-bindningslista över åtaganden:

1.

Juridiska tjänster

2.

Redovisnings- och bokföringstjänster

3.

Skatterådgivning

4.

Arkitekttjänster

5.

Tekniska konsulttjänster

6.

Integrerade tekniska tjänster

7.

Stadsplanering och landskapsarkitektur

8.

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

9.

Reklamtjänster

10.

Marknadsundersökningar

11.

Organisationsrådgivning

12.

Tjänster i samband med organisationsrådgivning

13.

Tjänster avseende teknisk provning och analys

14.

Rådgivnings- och konsulttjänster i samband med gruvdrift

15.

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

16.

Översättar- och tolktjänster

17.

Underhåll och reparation av utrustning, inklusive transportutrustning

18.

Miljötjänster

g)

Syftet med kontraktet ska inte vara ’rekrytering och urval av personal’ enligt definitionen i CPC 872.

Tillträde enligt bestämmelserna i punkt IV.4 gäller enbart de tjänster som omfattas av kontraktet och medför ingen rätt att använda yrkestiteln i Ryska federationen.

Ryska federationen får fastställa en årlig kvot av arbetstillstånd som är reserverade för fysiska personer från Europeiska unionen som får tillträde till Ryska federationens tjänstemarknad enligt bestämmelserna i punkt IV.4. Under det första året då bestämmelserna i punkt IV.4 träder i kraft ska denna årliga kvot inte understiga 16 000. Under de följande åren ska den årliga kvoten inte understiga kvoten för det föregående året.

IV.5

När resultaten av de pågående multilaterala handelsförhandlingarna inom tjänsteområdet träder i kraft, ska parterna se över bestämmelserna i punkt IV.4 i syfte att utvidga dessa till egenföretagare som är leverantörer av tjänster på kontraktsbasis.

V.1

Denna överenskommelse ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarknad och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

V.2

Denna överenskommelse ska inte hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till dess territorium, eller deras tillfälliga vistelse inom detta, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och tillse att rörelse av fysiska personer över dessa sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de undanröjer eller hindrar de förmåner som tillkommer den andra parten enligt punkterna II, III och IV.

Om Europeiska unionen bekräftar att den godtar innehållet i denna skrivelse, föreslår jag att denna skrivelse och Europeiska unionens svar ska utgöra ett avtal mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet,. Detta avtal träder i kraft den dag då parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO.”

Europeiska unionen bekräftar att den godtar innehållet i denna skrivelse.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionen


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/52


RÅDETS BESLUT

av den 14 december 2011

om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

(2012/108/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på den ekonomiska betydelsen av att unionen har tillgång till råvaror samt Ryska federationens betydelse för Europeiska unionen som leverantör av råvaror har kommissionen förhandlat med Ryska federationen angående Ryska federationens åtaganden att sänka eller avskaffa sina nu gällande exporttullar.

(2)

Dessa åtaganden, som kommer att ingå i protokollet om Ryska federationens anslutning till WTO, omfattar inte råvaror för vilka Ryska federationen för närvarande inte tillämpar några exporttullar.

(3)

I syfte att minska risken för att Ryska federationen inför nya exporttullar framöver och den effekt detta skulle kunna få på råvaruutbudet har kommissionen, på unionens vägnar, förhandlat med Ryska federationen om ett avtal genom skriftväxling om införande eller höjning av exporttullar på råvaror (nedan kallat avtalet).

(4)

Avtalet bör undertecknas.

(5)

Med tanke på behovet att säkerställa att Ryska federationens åtaganden om nya exporttullar på råvaror tillämpas från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, bör avtalet tillämpas provisoriskt från och med den dagen, i avvaktan på att förfarandena för dess ingående har avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att detta avtal ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

I enlighet med avtalets bestämmelser ska det tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO, i avvaktan på att förfarandena för avtalets ingående har avslutats (1).

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Genève den 14 december 2011.

På rådets vägnar

M. NOGAJ

Ordförande


(1)  Det datum från vilket avtalet kommer att tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/53


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

1.   Skrivelse från Ryska federationen

Genève den 16 december 2011

(Adressat)

Efter förhandlingar mellan Ryska federationen och Europeiska unionen (nedan kallade parterna) om införande eller höjning av exporttullar på råvaror har parterna enats om följande:

Ryska federationens regering ska göra sitt bästa för att inte införa eller höja exporttullarna för de råvaror som är förtecknade i bilagan till denna skrivelse. Denna förteckning har upprättats enligt följande kriterier:

 

Råvaror som inte är förtecknade i del V av Ryska federationens bindningslista för varor, och för vilka Ryssland har mer än 10 % av världsproduktionen eller världsexporten, eller för vilka Europeiska unionen har ett betydande befintligt eller potentiellt importintresse eller det finns en risk för spänningar i det globala utbudet.

 

Skulle Ryska federationens regering överväga att införa eller höja exporttullar på dessa råvaror, ska den hålla samråd med Europeiska kommissionen minst två månader innan dessa åtgärder genomförs, i syfte att komma fram till en lösning som beaktar båda parternas intressen.

 

När det gäller produkter som är upptagna i förteckningen i bilagan till denna skrivelse och som också förtecknas i del V av Ryska federationens bindningslista för varor i WTO för exporttullar, gäller inte bestämmelserna i denna skrivelse.

 

Om Europeiska unionen bekräftar att den godtar avtalet i denna skrivelse, föreslår jag att detta brev och Europeiska unionens svarsbrev ska utgöra ett avtal mellan Ryska federationen och Europeiska unionen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror. Detta avtal träder i kraft den dag parterna utbyter skriftliga underrättelser som intygar att deras respektive interna förfaranden har slutförts. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för Ryska federationens anslutning till WTO.

Med utmärkt högaktning

För Ryska federationen

BILAGA

Förteckning över råvaror

HS (1)

Beskrivning (*1)

0902 10

Te, grönt ”ofermenterat”, löst liggande i förpackningar innehållande ≤ 3 kg

0902 30

Te, svart ”fermenterat” och delvis fermenterat även aromatiserat, löst liggande i förpackningar innehållande ≤ 3 kg

0909 20

Koriander

1001 10

Durumvete

1001 90

Vete samt blandsäd av vete och råg (exkl. durumvete)

1002 00

Råg

1003 00

Korn

1008 10

Bovete

1008 20

Hirs (exkl. sorghum)

1101 00

Mjöl, finmalet av vete eller av blandsäd av vete och råg

1102 10

Mjöl, finmalet av råg

1103 19

Krossgryn samt grovt mjöl av spannmål, inkl. fingryn (exkl. vete och majs)

1104 12

Havre, valsad eller bearbetad till flingor

1104 29

Spannmål bearbetad på annat sätt, t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad (exkl. havre och majs, mjöl av korn och skalad, halv- eller helvalsat ris och brutet ris)

1107 10

Malt, orostat

1107 20

Malt, rostat

1204 00

Linfrön, även sönderdelade

1205 10

Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra ”som ger en icke-flyktig olja med en halt av erukasyra < 2 viktprocent och en komponent i fast form som innehåller < 30 mikromol glukosinolater per g”

1205 90

Rapsfrön och rybsfrön med hög halt av erukasyra ”som ger en icke-flyktig olja med en halt av erukasyra ≥ 2 viktprocent och en komponent i fast form som innehåller ≥ 30 mikromol glukosinolater per g”, även krossade

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

1207 50

Senapsfrön, även sönderdelade

1512 11

Solrosolja och safflorolja, rå

1512 19

Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. rå olja)

1514 11

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra ”som ger en icke-flyktig olja med en halt av erukasyra < 2 viktprocent”, rå

1514 19

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra ”som ger en icke-flyktig olja med en halt av erukasyra < 2 viktprocent” samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. rå olja)

1517 10

Margarin (exkl. flytande)

1517 90

Blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor, ätbara (exkl. fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade, blandningar av olivolja eller fraktioner av denna olja samt margarin i fast form)

1701 99

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form (exkl. socker från sockerrör eller sockerbetor med tillsats av aromämnen eller färgämnen samt råsocker)

1703 90

Sockerbetsmelass erhållen vid utvinning eller raffinering av sockerbetor

2401 10

Tobak, ostripad

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning, oavsett mängden

2403 91

Tobak, homogeniserad eller rekonstituerad från fint skurna tobaksblad, tobaksavfall eller tobaksdamm

2502 00

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

2503 00

Svavel av alla slag (exkl. sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel)

2504 10

Naturlig grafit i pulver eller flingor

2504 90

Naturlig grafit (exkl. i pulver eller flingor)

2505 10

Kvartssand, även färgad

2506 10

Kvarts (exkl. naturlig sand)

2506 20

Kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2507 00

Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända

2508 10

Bentonit

2508 30

Eldfast lera (exkl. kaolin och andra kaolinartade leror och expanderade leror)

2508 70

Chamotte och dinas

2509 00

Krita

2510 10

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita, omalen

2510 20

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita, malen

2511 10

Naturligt bariumsulfat ”tungspat”

2511 20

Naturligt bariumkarbonat ”witherit”, även bränt (exkl. bariumoxid)

2518 30

Stampmassa av dolomit

2519 10

Naturligt magnesiumkarbonat ”magnesit”

2519 90

Smält magnesia; dödbränd ”sintrad” magnesia, även innehållande små mängder av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumoxid, även ren (exkl. naturligt magnesiumkarbonat ”magnesit”)

2520 10

Gipssten; anhydrit

2522 10

Osläckt kalk

2522 20

Släckt kalk

2523 29

Portlandcement (exkl. vit, även artificiellt färgad)

2524 10

Krokidolit (exkl. produkter tillverkade av krokidolit)

2524 90

Asbest (exkl. krokidolit och produkter tillverkade av asbest)

2525 10

Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller bladglimmer

2525 20

Glimmerpulver

2525 30

Glimmeravfall

2526 10

Naturlig steatit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, och talk (exkl. krossad eller pulveriserad)

2526 20

Naturlig steatit och talk, krossad eller pulveriserad

2528 10

Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat, även bränt (exkl. natriumborater utvunna ur naturliga saltlösningar)

2528 90

Naturliga borater och koncentrat av sådana borater, även brända, och naturlig borsyra innehållande ≤ 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen (exkl. natriumborater och koncentrat av sådana borater och borater utvunna ur naturliga saltlösningar)

2529 10

Fältspat

2529 21

Flusspat med ett innehåll av ≤ 97 viktprocent kalciumfluorid

2529 22

Flusspat med ett innehåll av > 97 viktprocent kalciumfluorid

2529 30

Leucit; nefelin och nefelinsyenit

2530 10

Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade

2530 20

Kieserit och epsomit ”naturliga magnesiumsulfater”

2530 90

Arseniksulfider, alunit, puzzolanjord och andra mineraliska ämnen, i.a.n.

2601 11

Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)

2601 12

Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)

2601 20

Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

2602 00

Manganmalm, även anrikad, inkl. järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt av ≥ 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen

2603 00

Kopparmalm, även anrikad

2604 00

Nickelmalm, även anrikad

2605 00

Koboltmalm, även anrikad

2606 00

Aluminiummalm, även anrikad

2607 00

Blymalm, även anrikad

2608 00

Zinkmalm, även anrikad

2609 00

Tennmalm, även anrikad

2610 00

Krommalm, även anrikad

2611 00

Volframmalm, även anrikad

2612 10

Uranmalm, även anrikad

2612 20

Toriummalm, även anrikad

2613 10

Molybdenmalm, rostad, även anrikad

2613 90

Molybdenmalm, även anrikad (exkl. rostad)

2614 00

Titanmalm, även anrikad

2615 10

Zirkoniummalm, även anrikad

2615 90

Niobmalm, tantalmalm och vanadinmalm, även anrikade

2616 10

Silvermalm, även anrikad

2616 90

Ädelmetallmalm, även anrikad (exkl. silvermalm, även anrikad)

2617 10

Antimonmalm, även anrikade

2617 90

Malm, även anrikad (exkl. järn-, mangan-, koppar-, nickel-, kobolt-, aluminium-, bly-, zink-, tenn-, krom-, wolfram-, uran-, torium-, molybden-, titan-, niob-, tantal-, vanadin-, zirkonium-, ädelmetall- eller antimonmalm, samtliga även anrikade)

2618 00

Granulerad slagg ”slaggsand” från järn- och ståltillverkning

2619 00

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning

2620 11

Hårdzink

2620 19

Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink (exkl. hårdzink)

2620 21

Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel från lagringstankar för blyad bensin och blyade antiknackningsmedel, innehållande huvudsakligen bly, blyföreningar och järnoxid

2620 29

Aska och återstoder innehållande huvudsakligen bly (exkl. blyat bensinslam och slam av blyade antiknackningsmedel)

2620 30

Aska och återstoder innehållande huvudsakligen koppar

2620 40

Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium

2620 60

Aska och återstoder innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar (exkl. sådana från järn- och ståltillverkning)

2620 91

Aska och återstoder innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandningar därav (exkl. sådana från järn- och ståltillverkning)

2620 99

Slagg, aska och återstoder innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar (exkl. sådana från järn- och ståltillverkning samt huvudsakligen innehållande zink, bly, koppar, aluminium, sådana som innehåller arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar samt sådana som innehåller antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandningar därav)

2621 10

Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

2621 90

Slagg och aska, inbegripet aska av havstång (exkl. slagg, inbegripet granulerad, från järn- och ståltillverkning och aska och återstoder innehållande arsenik, metaller eller metallföreningar)

2701 11

Antracit, även pulveriserad, men ej agglomererad

2701 12

Stenkol, bituminös, även pulveriserad, men ej agglomererad

2701 19

Stenkol, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl. antracit och bituminös stenkol)

2701 20

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

2702 10

Brunkol, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl. gagat ”jet”)

2702 20

Brunkol, agglomererad (exkl. gagat ”jet”)

2703 00

Torv, inkl. torvströ, även agglomererad

2704 00

Koks, inkl. lågtemperaturkoks, av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol

2705 00

Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl. petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

2706 00

Stenkolstjära, brunkolstjära och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade, inkl. preparerad tjära

2707 10

Bensen ”bensol” innehållande > 50 % bensen (exkl. kemiskt definierad)

2707 20

Toluen ”toluol” innehållande > 50 % toluen (exkl. kemiskt definierad)

2707 30

Xylener ”xylol” innehållande > 50 % xylener (exkl. kemiskt definierad)

2707 40

Naftalen ”naftalin” innehållande > 50 % naftalen (exkl. kemiskt definierad)

2707 50

Blandningar av aromatiska kolväten som ger ≥ 65 volymprocent destillat, inkl. förluster, vid 250 °C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86 (exkl. kemiskt definierade blandningar)

2707 91

Kreosotoljor (exkl. kemiskt definierade)

2707 99

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna (exkl. kemiskt definierade blandningar, bensen, toluen, xylen, naftalen, blandningar av aromatiska kolväten enligt 2707 50 , fenoler och kreosotoljor)

2708 10

Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck

2708 20

Stenkolstjärbeckkoks och annat mineraltjärbeckkoks

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710 11

Lättoljor och produkter, av petroleum eller bituminösa mineral som ger ≥ 90 volymprocent destillat ”inkl. destillationsförluster” vid 210 °C ”ASTM D 86”

2710 19

Mellanoljor och produkter av petroleum eller bituminösa mineral, i.a.n.

2710 91

Avfallsoljor innehållande polyklorerade bifenyler [PCB], polyklorerade terfenyler [PCT] eller polybromerade bifenyler [PBB]

2710 99

Avfallsoljor innehållande huvudsakligen petroleum eller bituminösa mineral (exkl. sådana innehållande polyklorerade bifenyler [PCB], polyklorerade terfenyler [PCT] eller polybromerade bifenyler [PBB])

2711 11

Naturgas, flytande

2711 12

Propan, flytande

2711 13

Butan, flytande (exkl. med en renhetsgrad av ≥ 95 % n-butan eller isobutan)

2711 14

Eten, propen, buten och butadien, flytande (exkl. eten med en renhetsgrad av ≥ 95 % och propen, buten och butadien med en renhetsgrad av ≥ 90 %)

2711 19

Kolväten, gasformiga, flytande i.a.n. (exkl. naturgas, propan, butan, eten, propen, buten och butadien)

2711 21

Naturgas i gasform

2711 29

Kolväten i gasform i.a.n. (exkl. naturgas)

2712 10

Vaselin

2712 20

Paraffin, innehållande < 0,75 viktprocent olja

2712 90

Paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax ”lignit vax”, torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade (exkl. vaselin och paraffin, innehållande < 0,75 viktprocent olja)

2713 11

Petroleumkoks, inte kalcinerad

2713 12

Petroleumkoks, kalcinerad

2713 20

Petroleumbitumen ”asfalt”

2713 90

Återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. petroleumkoks och petroleumbitumen ”asfalt”)

2714 10

Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand

2714 90

Naturbitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten

2715 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck

2801 10

Klor

2801 20

Jod

2801 30

Fluor; brom

2802 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

2803 00

Kol ”kimrök och andra former av kol”, i.a.n.

2804 10

Väte

2804 21

Argon

2804 29

Ädelgaser (exkl. argon)

2804 30

Kväve

2804 40

Syre

2804 50

Bor; tellur

2804 61

Kisel, med ett innehåll av kisel på ≥ 99,99 viktprocent

2804 69

Kisel, med ett innehåll av kisel på < 99,99 viktprocent

2804 70

Fosfor

2804 80

Arsenik

2804 90

Selen

2805 11

Natrium

2805 12

Kalcium

2805 19

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (exkl. natrium och kalcium)

2805 30

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra

2805 40

Kvicksilver

2806 10

Väteklorid ”klorväte” och saltsyra ”klorvätesyra”

2806 20

Klorosvavelsyra

2807 00

Svavelsyra; oleum ”rykande svavelsyra”

2808 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

2809 10

Fosforpentoxid

2809 20

Fosforsyra; polyfosforsyror, även kemiskt definierade

2810 00

Boroxid; borsyror

2811 11

Vätefluorid ”fluorvätesyra”

2811 19

Syror, oorganiska (exkl. väteklorid ”klorväte” och saltsyra ”klorvätesyra”, klorosvavelsyra, svavelsyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra, oleum ”rykande svavelsyra”, salpetersyra, fosforpentoxid, fosforsyra, polyfosforsyror, borsyror och vätefluorider ”fluorvätesyra”)

2811 21

Koldioxid ”kolsyra”

2811 22

Kiseldioxid

2811 29

Syreföreningar, oorganiska av ickemetaller (exkl. fosforpentoxid, boroxid, koldioxid, kiseldioxid och svaveldioxid)

2812 10

Klorider och kloridoxider

2812 90

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller (exkl. klorider och kloridoxider)

2813 10

Koldisulfid ”kolsvavla”

2813 90

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid (exkl. koldisulfid ”kolsvavla”)

2814 10

Ammoniak, vattenfri

2814 20

Ammoniak i vattenlösning

2815 11

Natriumhydroxid ”kaustik soda”, i fast form

2815 12

Natriumhydroxid ”kaustik soda”, i vattenlösning ”natronlut”

2815 20

Kaliumhydroxid ”kaustiskt kali”

2815 30

Natriumperoxid och kaliumperoxid

2816 10

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

2816 40

Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

2817 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2818 10

Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad

2818 20

Aluminiumoxid (exkl. konstgjord korund)

2818 30

Aluminiumhydroxid

2819 10

Kromtrioxid

2819 90

Kromoxider och kromhydroxider (exkl. kromtrioxid)

2820 10

Mangandioxid

2820 90

Manganoxider (exkl. mangandioxid)

2821 10

Järnoxider och järnhydroxider

2821 20

Jordpigment innehållande ≥ 70 viktprocent bundet järn, beräknat som Fe2O3

2822 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

2823 00

Titanoxider

2824 10

Blymonooxid ”massikot, blyglete”

2824 90

Blyoxider (exkl. blymonoxid ”massikot, blyglete”)

2825 10

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

2825 20

Litiumoxid och litiumhydroxid

2825 30

Vanadinoxider och vanadinhydroxider

2825 40

Nickeloxider och nickelhydroxider

2825 50

Kopparoxider och kopparhydroxider

2825 60

Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

2825 70

Molybdenoxider och molybdenhydroxider

2825 80

Antimonoxider

2825 90

Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, i.a.n.

2826 12

Aluminiumfluorid

2826 19

Fluorider (exkl. av ammonium, natrium och aluminium)

2826 30

Natriumhexafluoroaluminat ”syntetisk kryolit”

2826 90

Fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter (exkl. natriumhexafluoroaluminat ”syntetisk kryolit” samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

2827 10

Ammoniumklorid ”salmiak”

2827 20

Kalciumklorid

2827 31

Magnesiumklorid

2827 32

Aluminiumklorid

2827 35

Nickelklorid

2827 39

Klorider (exkl. ammonium-, kalcium-, magnesium-, aluminium-, järn-, kobolt-, nickel- och zinkklorider)

2827 41

Kopparkloridoxider och kopparhydroxidklorider

2827 49

Kloridoxider och hydroxidklorider (exkl. sådana av koppar)

2827 51

Natriumbromider och kaliumbromider

2827 59

Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av natrium, kalium och kvicksilver)

2827 60

Jodider och jodidoxider

2828 10

Kalciumhypoklorit, kommersiellt och andra kalciumhypokloriter

2828 90

Hypoklorit, kloriter och hypobromiter (exkl. kalciumhypokloriter)

2829 11

Natriumklorat

2829 19

Klorater (exkl. natriumklorat)

2829 90

Perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

2830 10

Natriumsulfider

2830 90

Sulfider (exkl. natrium-, zink- och kadmiumsulfider) samt polysulfider, även kemiskt definierade

2831 10

Natriumditionit ”natriumhydrosulfit” och natriumsulfoxylat

2831 90

Ditioniter ”hydrosulfiter” och sulfoxylater (exkl. av natrium)

2832 10

Natriumsulfiter

2832 20

Sulfiter (exkl. natriumsulfiter)

2832 30

Tiosulfater

2833 11

Dinatriumsulfat

2833 19

Natriumsulfater (exkl. dinatriumsulfat)

2833 21

Magnesiumsulfat

2833 22

Aluminiumsulfat

2833 24

Nickelsulfater

2833 25

Kopparsulfater

2833 27

Bariumsulfat

2833 29

Sulfater (exkl. sådana av natrium, magnesium, aluminium, nickel, koppar, barium och kvicksilver)

2833 30

Alunarter

2833 40

Peroxosulfater ”persulfater”

2834 10

Nitriter

2834 21

Kaliumnitrat

2834 29

Nitrater (exkl. kaliumnitrat)

2835 10

Fosfinater ”hypofosfiter” och fosfonater ”fosfiter”

2835 22

Mononatriumfosfat och dinatriumfosfat

2835 24

Kaliumfosfater

2835 25

Kalciumhydrogenortofosfat ”dikalciumfosfat”

2835 26

Kalciumfosfater (exkl. kalciumhydrogenortofosfat ”dikalciumfosfat”)

2835 29

Fosfater (exkl. fosfater av mononatrium, dinatrium, trinatrium, kalium och kalcium)

2835 31

Natriumtrifosfat ”natriumtripolyfosfat”, även kemiskt definierat

2835 39

Polyfosfater, även kemiskt definierade (exkl. natriumtrifosfat ”natriumtripolyfosfat”)

2836 20

Dinatriumkarbonat

2836 30

Natriumhydrogenkarbonat ”natriumbikarbonat”

2836 40

Kaliumkarbonater

2836 50

Kalciumkarbonat

2836 60

Bariumkarbonat

2836 91

Litiumkarbonater

2836 92

Strontiumkarbonat

2836 99

Karbonater och peroxokarbonater ”perkarbonater” (exkl. kommersiellt ammoniumkarbonat och andra ammoniumkarbonater, dinatriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat ”natriumbikarbonat”, kaliumkarbonater, kalciumkarbonat, bariumkarbonat, blykarbonat, litiumkarbonater och strontiumkarbonat)

2837 11

Natriumcyanid

2837 19

Cyanider och cyanidoxider (exkl. sådana av natrium)

2837 20

Komplexa cyanider

2839 11

Natriummetasilikater, inkl. kommersiella metasilikater av natrium

2839 19

Natriumsilikater, inkl. kommersiella silikater av natrium (exkl. natriummetasilikater)

2839 90

Silikater, inkl. kommersiella silikater av alkalimetaller (exkl. natrium- och kaliumsilikater)

2840 11

Dinatriumtetraborat ”renad borax”, vattenfritt

2840 19

Dinatriumtetraborat ”renad borax” (exkl. vattenfritt)

2840 20

Borater (exkl. dinatriumtetraborat ”renad borax”)

2840 30

Peroxoborater ”perborater”

2841 30

Natriumdikromat

2841 50

Kromater och dikromater; peroxokromater (exkl. zink- eller blykromater samt natriumdikromat)

2841 61

Kaliumpermanganat

2841 69

Manganiter, manganater och permanganater (exkl. kaliumpermanganat)

2841 70

Molybdater

2841 80

Volframater

2841 90

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl. aluminater, kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater och volframater)

2842 10

Dubbelsilikater och komplexa silikater av oorganiska syror eller peroxosyror, inbegripet aluminiumsilikater, även kemiskt definierade

2842 90

Salter av oorganiska syror eller peroxosyror (exkl. salter av metalloxosyror, metallperoxosyror, dubbelsilikater eller komplexa silikater [inbegripet aluminiumsilikater, även kemiskt definierade], azider)

2843 10

Ädla metaller i kolloidal form

2843 21

Silvernitrat

2843 29

Silverföreningar, oorganiska eller organiska, även inte kemiskt definierade (exkl. av silvernitrat)

2843 30

Guldföreningar, oorganiska eller organiska, även inte kemiskt definierade

2843 90

Oorganiska eller organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller (exkl. silver- och guldföreningar)

2844 10

Uran, naturlig och föreningar av naturligt uran; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av naturligt uran ”euratom”

2844 20

Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller föreningar av dessa produkter ”euratom”

2844 30

Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar av dessa produkter

2844 40

Grundämnen, isotoper och föreningar, radioaktiva samt legeringar, dispersioner inkl. kermeter, keramiska produkter och blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar samt radioaktiva återstoder (exkl. naturlig uran, uran anrikad med U 235, uran utarmad på U 235 samt plutonium, torium, plutoniumföreningar och toriumföreningar)

2845 10

Tungt vatten ”deuteriumoxid””euratom”

2845 90

Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade (exkl. tungt vatten ”deuteriumoxid”)

2846 10

Ceriumföreningar

2846 90

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller (exkl. cerium, föreningar)

2847 00

Hydrogenperoxid ”väteperoxid”, även i fast form i förening med karbamid

2848 00

Fosfider, även inte kemiskt definierade (exkl. järnfosfid ”fosforjärn”)

2849 10

Kalciumkarbid, även inte kemiskt definierad

2849 20

Kiselkarbid ”karborundum”, även inte kemiskt definierad

2849 90

Karbider, även inte kemiskt definierade (exkl. karbider av kalcium och kisel)

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade (exkl. sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849 )

2853 00

Oorganiska föreningar, inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad; flytande luft, även med ädelgaserna avlägsnade; komprimerad luft; amalgamer (exkl. amalgamer av ädla metaller)

2901 10

Kolväten, acykliska, mättade

2901 22

Propen

2901 23

Buten och butenisomerer

2901 24

Butadien-1,3 och isopren

2901 29

Kolväten, acykliska, omättade (exkl. eten, propen, buten och butenisomerer samt butadien-1,3 och isopren)

2902 20

Bensen

2902 30

Toluen

2902 41

O-xylen

2902 43

P-xylen

2902 50

Styren

2903 11

Monoklormetan ”metylklorid” och monokloretan ”etylklorid”

2903 12

Diklormetan ”metylenklorid”

2903 14

Tetraklormetan ”koltetraklorid”

2903 22

Trikloreten

2903 23

Tetrakloreten ”perkloretylen”

2903 46

Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner

2903 59

Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener (exkl. 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan ”HCH””ISO”, inkl. lindan ”ISO, INN” och aldrin ”ISO”, klordan ”ISO” och heptaklor ”ISO”)

2905 11

Metanol ”metylalkohol”

2905 12

Propanol- ”1””propylalkohol” och propanol- ”2””isopropylalkohol”

2905 13

Butanol- ”1””n-butylalkohol”

2905 14

Butanol (exkl. butanol-1 ”n-butylalkohol”)

2905 16

Oktanol ”oktylalkohol” och oktanolisomerer

2905 31

Etylenglykol ”etandiol”

2905 42

Pentaerytritol

2905 59

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av acykliska polyalkoholer (exkl. etklorvynol ”inn”)

2906 12

Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler

2906 21

Bensylalkohol

2907 11

Fenol ”hydroxibensen” och salter av fenol

2907 12

Kresoler och salter av kresoler

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar

2907 19

Monofenoler (exkl. fenol ”hydroxibensen” och salter av fenol, kresoler och salter av kresoler, oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar samt naftoler och salter av naftoler)

2907 23

4,4′-isopropylidendifenol ”bisfenol a, difenylolpropan” och salter av denna förening

2909 19

Etrar, acykliska samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar (exkl. dietyleter)

2909 41

2,2′-oxidietanol ”dietylenglykol, digol”

2909 44

Monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol (exkl. 2,2′-oxidietanol ”dietylenglykol, digol”, monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol)

2910 10

Oxiran ”etylenoxid”

2910 30

1-klor-2,3-epoxipropan ”epiklorhydrin”

2912 11

Metanal ”formaldehyd”

2912 12

Etanal ”acetaldehyd”

2914 11

Aceton

2915 21

Ättiksyra

2915 31

Etylacetat

2915 32

Vinylacetat

2915 33

N-butylacetat

2916 13

Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

2916 14

Estrar av metakrylsyra

2917 35

Ftalsyraanhydrid

2919 90

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. tris ”2,3-dibrompropyl”fosfat)

2921 42

Anilinderivat och salter av anilinderivat

2922 11

Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

2922 12

Dietanolamin och salter av dietanolamin

2922 13

Trietanolamin och salter av trietanolamin

2926 10

Akrylnitril

2929 90

Föreningar med kvävefunktion (exkl. föreningar med aminofunktion, aminoföreningar med syrefunktion, kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider, lecitiner och andra fosfoaminolipider, föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion, föreningar med karboximid- och iminfunktion, föreningar med nitrilfunktion, diazo-, azo- och azoxiföreningar, organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin samt isocyanater)

2930 40

Metionin

2933 69

Föreningar, heterocykliska med enbart kväve som heteroatom[er], med en icke-kondenserad triazinring i sin struktur, även hydrogenerad (exkl. melamin)

2933 71

6-hexanlaktam ”epsilon-kaprolaktam”

3102 10

Karbamid ”urinämne”, även löst i vatten (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av ≤ 10 kg)

3102 21

Ammoniumsulfat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av ≤ 10 kg)

3102 29

Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av ≤ 10 kg)

3102 30

Ammoniumnitrat, även löst i vatten (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av ≤ 10 kg)

4101 20

Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av ≤ 8 kg när de är enbart torkade, av ≤ 10 kg när de är torrsaltade och av ≤ 16 kg när de är färska, våtsaltade eller på annat sätt konserverade (exkl. garvade eller beredda till pergament)

4101 50

Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av > 16 kg, färska, eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

4101 90

Kärnstycken ”kruponger”, halva kärnstycken och bukar och spaltade hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” samt av hästdjur, även avhårade, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, samt hela oberedda hudar och skinn med en vikt per hud eller skinn av > 8 kg men < 16 kg i torkat skick och av > 10 kg men < 16 kg i torrsaltat skick (exkl. garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

4102 10

Skinn, oberedda, med ullbeklädnad, av får och lamm, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn, även som skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm och av tibetlamm)

4102 21

Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, picklade, även spaltade

4102 29

Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, färska eller saltade, torkade, kalkade eller på annat sätt konserverade, även spaltade (exkl. picklade eller beredda till pergament)

4103 20

Hudar och skinn, oberedda, av reptiler, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, även spaltade (exkl. garvade, beredda till pergament eller vidareberedda)

4103 30

Hudar och skinn, oberedda, av svin, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, även avhårade eller spaltade (exkl. beredda till pergament)

4103 90

Hudar och skinn, oberedda, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, även avhårade, inbegripet fågelskinn utan fjädrar eller dun (exkl. beredda till pergament, hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel”, hästdjur, får, lamm, getter, killingar, reptiler samt svin)

4104 11

Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel”, i vått tillstånd ”inbegripet wet blue”, garvade, utan kvarsittande hår (exkl. vidare beredda)

4104 19

Hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller av hästdjur, i vått tillstånd ”inbegripet wet blue”, garvade, utan kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och narvläder, ospaltat eller spaltläder av hela hudar och skinn)

4104 41

Narvläder, ospaltat, och spaltläder, i torrt skick ”crust”, av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller av hästdjur, utan kvarsittande hår (exkl. vidare beredda)

4104 49

Hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller av hästdjur, i torrt skick ”crust”, utan hår, även spaltade (exkl. vidare behandlade samt narvläder, ospaltat och spaltläder)

4105 10

Skinn av får och lamm, i vått tillstånd ”inbegripet wet-blue”, garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4105 30

Skinn av får och lamm, i torrt tillstånd ”crust”, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4106 21

Hudar och skinn av get eller killing, i vått tillstånd ”inbegripet wet-blue”, garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4106 22

Hudar och skinn av get eller killing, i torrt tillstånd ”crust”, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4106 31

Hudar och skinn av svin, i vått tillstånd ”inbegripet wet-blue”, garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4106 32

Hudar och skinn av svin, i torrt tillstånd ”crust”, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

4106 40

Hudar och skinn av reptiler, garvade eller som crust, även spaltade (exkl. vidare beredda)

4106 91

Hudar och skinn av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur, inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, i vått tillstånd ”inbegripet wet-blue”, garvade, även spaltade (exkl. vidare beredda, hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av getter och killingar, av svin och reptiler samt endast förgarvade)

4106 92

Hudar och skinn av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur, inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, i torrt tillstånd ”crust”, även spaltade (exkl. vidare beredda, hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av getter och killingar, av svin och reptiler samt endast förgarvade)

4107 11

Narvläder, ospaltat ”inbegripet läder berett till pergament”, av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller hästdjur, ytterligare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4107 12

Spaltläder ”inbegripet läder berett till pergament” av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” samt av hästdjur, ytterligare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)

4107 19

Spaltläder ”inbegripet läder berett till pergament” av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. narvläder, ospaltat, spaltläder, sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)

4107 91

Narvläder ”inbegripet läder berett till pergament”, ospaltat, av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4107 92

Spaltat narvläder ”inbegripet läder berett till pergament”, av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4107 99

Läder ”inbegripet läder berett till pergament”, av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur ”inbegripet buffel” eller av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. narvläder, även spaltat, sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4112 00

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning ”inbegripet läder berett till pergament”, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 10

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning ”inbegripet läder berett till pergament”, av get eller killing, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 20

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning ”inbegripet läder berett till pergament”, av svin, utan kvarsittande hår, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 30

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning ”inbegripet läder berett till pergament”, av reptiler, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 90

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning ”inbegripet läder berett till pergament”, av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur, inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, även spaltat (exkl. läder av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av get eller killing, av svin och reptiler samt sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4114 10

Sämskläder, inbegripet nysämskläder (exkl. glacéfärgat läder, efterbehandlat med formaldehyd samt läder som endast smörjts med olja efter garvningen)

4114 20

Lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (exkl. lackerat och metalliserat konstläder)

4115 10

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

4115 20

Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulve