ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.020.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 20

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
24 januari 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

2012/30/EU, Euratom

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2011

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts uppi avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag som avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BUDGETAR

24.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 20/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2011

(2012/30/EU, Euratom)

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, slutgiltigt antagen den 15 december 2010 (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2011, som kommissionen lade fram den 18 oktober 2011,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2011, som rådet antog den 30 november 2011,

med beaktande av den resolution som parlamentet antog den 1 december 2011 om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2011,

med beaktande av artiklarna 75b och 75e i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2011 har slutgiltigt antagits.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2011.

J. BUZEK

Ordförande


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 68, 15.3.2011.

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


SLUTLIGT ANTAGANDE AV EUROPEISKA UNIONENS ÄNDRINGSBUDGET nr 6 FÖR BUDGETÅRET 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten

B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik

— Inkomster

— Avdelning 1: Egna medel

— Avdelning 3: Överskott, saldon och justeringar

— Avdelning 6: Avgifter och bidrag inom ramen för olika unions- eller gemenskapsavtal och unions- eller gemenskapsprogram

— Avdelning 7: Dröjsmålsränta och böter

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt III: Kommissionen

— Inkomster

— Avdelning 6: Avgifter och bidrag inom ramen för olika unions-/gemenskapsavtal och unions-/gemenskapsprogram

— Avdelning 7: Dröjsmålsränta och böter

— Utgifter

— Avdelning 01: Ekonomi och finans

— Avdelning 04: Sysselsättning och socialpolitik

— Avdelning 05: Jordbruk och landsbygdens utveckling

— Avdelning 07: Miljö och klimatpolitik

— Avdelning 08: Forskning

— Avdelning 09: Informationssamhället och medier

— Avdelning 11: Havsfrågor och fiske

— Avdelning 14: Beskattning och tullunion

— Avdelning 15: Utbildning och kultur

— Avdelning 17: Hälsa och konsumentskydd

— Avdelning 19: Yttre förbindelser

— Avdelning 21: Utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna


 

A. INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2011 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

Budget 2011 (1)

Budget 2010 (2)

Förändring (%)

1.

Hållbar tillväxt

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Skydd och förvaltning av naturresurser

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EU som global partner

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administration

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Utgifter, totalt  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


INKOMSTER

Beskrivning

Budget 2011 (4)

Budget 2010 (5)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Anslag som ska täckas med de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2007/436/EG, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Inkomster, totalt  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (8)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgarien

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Tjeckien

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Danmark

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Tyskland

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estland

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irland

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irland

Grekland

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spanien

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Frankrike

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italien

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cypern

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cypern

Lettland

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litauen

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxemburg

Ungern

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nederländerna

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Österrike

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polen

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugal

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugal

Rumänien

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenien

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenien

Slovakien

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finland

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Sverige

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Förenade kungariket

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Totalt

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (9) (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgarien

169 013 000

0,3000

50 703 900

Tjeckien

652 877 000

0,3000

195 863 100

Danmark

963 769 000

0,3000

289 130 700

Tyskland

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estland

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irland

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grekland

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spanien

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Frankrike

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italien

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cypern

89 660 000

0,3000

26 898 000

Lettland

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litauen

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Ungern

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nederländerna

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Österrike

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polen

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugal

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumänien

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenien

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovakien

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finland

839 952 000

0,3000

251 985 600

Sverige

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Förenade kungariket

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Totalt

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten (”ytterligare egna medel”) i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgarien

370 007 000

 

255 205 042

Tjeckien

1 391 854 000

 

960 003 889

Danmark

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Tyskland

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estland

146 742 000

 

101 212 405

Irland

1 266 969 000

 

873 866 920

Grekland

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spanien

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Frankrike

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italien

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cypern

179 320 000

 

123 682 439

Lettland

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litauen

290 314 000

 

200 238 365

Luxemburg

316 518 000

 

218 312 058

Ungern

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nederländerna

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Österrike

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polen

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugal

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumänien

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenien

361 860 000

 

249 585 810

Slovakien

687 119 000

 

473 926 800

Finland

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Sverige

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Förenade kungariket

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Totalt

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABELL 4

Beräkning av bruttominskningen av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag samt finansieringen av denna bruttominskning, i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttominskning

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

BNI-grundat belopp som tillämpas på bruttominskningen

Finansiering av bruttominskningen till förmån för Nederländerna och Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgarien

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Tjeckien

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Danmark

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Tyskland

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estland

 

0,12

960 025

960 025

Irland

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grekland

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spanien

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Frankrike

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italien

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cypern

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Lettland

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litauen

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Ungern

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nederländerna

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Österrike

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polen

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugal

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumänien

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenien

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovakien

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finland

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Sverige

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Förenade kungariket

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Totalt

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

BNP-deflator för EU enligt vårprognosen 2010:

a) EU-25 2004 = 107,4023 / b) EU-25 2006 = 112,1509 / c) EU-27 2006 = 112,4894 / d) EU-27 2011 = 118,4172

Samlat belopp för Nederländerna i 2011 års priser:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Samlat belopp för Sverige i 2011 års priser:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELL 5.1

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2010 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (11) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala, icke utjämnade beräkningsunderlaget för moms (%)

15,0995

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

111 581 136 089

5.

Utgifter kopplade till utvidgning (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Utgifter för stöd inför anslutningen

 

2 978 639 088

5b.

Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

20 907 092 304

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för föranslutningsutgifter = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Förenade kungarikets fördel (13)

 

388 810 830

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (14)

 

29 810 676

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Enligt artikel 4.2 i beslut 2007/436/EG, Euratom får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de fördelade utgifterna till följd av utgifter inför anslutningen som avses i punkt 1 g i den artikeln under perioden 2007–2013 inte överstiga 10 500 000 000 EUR i 2004 års priser. Beloppen anges i tabellen nedan.

De brittiska korrigeringarna 2007–2012

Förändring av ursprungsbelopp med hänsyn till tröskeln på 10,5 miljarder EUR

(2007 års beslut om egna medel jämfört med 2000 års beslut), i EUR

Förändring i löpande priser

Förändring i 2004 års fasta priser

A)

Förenade kungarikets korrigering för 2007

0

0

B)

Förenade kungarikets korrigering för 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

C)

Förenade kungarikets korrigering för 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

D)

Förenade kungarikets korrigering för 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

E)

Förenade kungarikets korrigering för 2011

ej tillämpligt

ej tillämpligt

F)

Förenade kungarikets korrigering för 2012

ej tillämpligt

ej tillämpligt

G)

Summan av förändringarna = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABELL 5.2

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2007 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 3 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (15) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala, icke utjämnade beräkningsunderlaget för moms (%)

17,4496

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

105 275 791 730

5.

Utgifter kopplade till utvidgning (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Utgifter för stöd inför anslutningen

 

2 930 808 042

5b.

Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

0

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för föranslutningsutgifter = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Förenade kungarikets fördel (17)

 

67 188 488

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (18)

 

–46 980 802

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABELL 5.3

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2006 enligt artikel 4 i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 3 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (19) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala, icke utjämnade beräkningsunderlaget för moms (%)

17,2771

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

97 195 051 529

5.

Utgifter inför anslutningen (PAE)

 

1 837 296 087

6.

Totala fördelade utgifter efter justering för utgifter inför anslutningen = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Förenade kungarikets fördel (20)

 

215 286 076

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (21)

 

–9 196 589

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABELL 6.1

Beräkning av finansieringen av korrigeringen 2010 till förmån för Förenade kungariket, fastställd till –3 841 571 660 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i ”Andelar utom Förenade kungariket” (2)

Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3)

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgarien

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Tjeckien

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Danmark

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Tyskland

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estland

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irland

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grekland

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spanien

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Frankrike

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italien

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cypern

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Lettland

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litauen

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Ungern

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nederländerna

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Österrike

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polen

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugal

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumänien

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenien

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovakien

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finland

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Sverige

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Förenade kungariket

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 6.2

Finansiering av det definitiva beloppet för 2007 års korrigering för Förenade kungariket (kapitel 3 5)

Medlemsstat

Belopp

 

(1)

Belgien

706 907

Bulgarien

535 312

Tjeckien

6 744 356

Danmark

–5 289 141

Tyskland

– 870 891

Estland

– 989 889

Irland

–6 610 915

Grekland

–10 394 252

Spanien

–14 463 921

Frankrike

–4 098 541

Italien

–32 446 645

Cypern

–71 604

Lettland

153 180

Litauen

108 301

Luxemburg

– 114 511

Ungern

757 788

Malta

11 085

Nederländerna

– 683 089

Österrike

– 640 297

Polen

14 123 243

Portugal

3 156 918

Rumänien

7 742 255

Slovenien

657 143

Slovakien

3 867 642

Finland

–4 997 969

Sverige

98 758

Förenade kungariket

43 008 777

Totalt

0


TABELL 6.3

Finansiering av det definitiva beloppet för 2006 års korrigering för Förenade kungariket (kapitel 3 5)

Medlemsstat

Belopp

 

(1)

Belgien

–8 755 549

Bulgarien

– 741 523

Tjeckien

–3 073 164

Danmark

–5 928 694

Tyskland

–11 377 531

Estland

– 375 342

Irland

–4 203 153

Grekland

–5 690 088

Spanien

–26 632 223

Frankrike

–49 761 580

Italien

–39 816 491

Cypern

– 393 976

Lettland

– 532 301

Litauen

– 715 807

Luxemburg

– 771 356

Ungern

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nederländerna

–2 637 055

Österrike

–1 218 391

Polen

–7 766 880

Portugal

–4 055 856

Rumänien

–3 137 843

Slovenien

– 877 883

Slovakien

–1 383 091

Finland

–4 673 150

Sverige

–1 563 025

Förenade kungariket

188 645 417

Totalt

0


TABELL 7

Sammanställning av finansieringen (22) av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och efter medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Totalt egna medel (23)

Sockeravgifter netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Kostnader för uppbörd (25 % av TEM brutto) (symboliskt anslag)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Minskning Nederländerna och Sverige

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgarien

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Tjeckien

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Danmark

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Tyskland

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estland

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irland

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grekland

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spanien

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Frankrike

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italien

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cypern

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Lettland

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litauen

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Ungern

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nederländerna

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Österrike

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polen

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugal

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumänien

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenien

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovakien

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finland

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Sverige

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Förenade kungariket

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Totalt

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

INKOMSTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

1

EGNA MEDEL

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

57 294 000

 

57 294 000

6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

UPP- OCH UTLÅNING

438 717

 

438 717

9

DIVERSE INKOMSTER

30 210 000

 

30 210 000

 

Totalt

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

1 1

AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 b I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

0

 

0

1 6

BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

0

 

0

 

Avdelning 1 – Totalt

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

KAPITEL 1 2 — TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

1 2

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Kapitel 1 2 – Totalt

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Anmärkningar

Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upphört att gälla.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Belgien

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgarien

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Tjeckien

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Danmark

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Tyskland

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estland

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irland

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grekland

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spanien

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Frankrike

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italien

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cypern

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Lettland

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litauen

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Ungern

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nederländerna

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Österrike

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polen

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugal

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumänien

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenien

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovakien

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finland

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Sverige

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Förenade kungariket

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Artikel 1 2 0 – Totalt

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

KAPITEL 1 4 — EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

1 4

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Kapitel 1 4 – Totalt

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att Europeiska unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den räntesats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,6897 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Belgien

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgarien

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Tjeckien

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Danmark

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Tyskland

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estland

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irland

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grekland

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spanien

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Frankrike

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italien

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cypern

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Lettland

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litauen

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Ungern

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nederländerna

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Österrike

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polen

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugal

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumänien

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenien

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovakien

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finland

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Sverige

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Förenade kungariket

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Artikel 1 4 0 – Totalt

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

p.m.

 

p.m.

3 5

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

0

 

0

3 6

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

p.m.

 

p.m.

3 7

JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

 

 

Avdelning 3 – Totalt

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

KAPITEL 3 1 — SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

3 1

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

3 1 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Artikel 3 1 0 – Delsumma

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Kapitel 3 1 – Totalt

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

p.m.

673 159 000

673 159 000

Anmärkningar

Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.

Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med EU:s regler och krediteras de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret. Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan föra in det på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av momsunderlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.4, 10.5 och 10.8.

Medlemsstater

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Belgien

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgarien

p.m.

492 000

492 000

Tjeckien

p.m.

7 670 000

7 670 000

Danmark

p.m.

2 075 000

2 075 000

Tyskland

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estland

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irland

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grekland

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spanien

p.m.

386 936 000

386 936 000

Frankrike

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italien

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cypern

p.m.

67 000

67 000

Lettland

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litauen

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Ungern

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Nederländerna

p.m.

13 623 000

13 623 000

Österrike

p.m.

4 800 000

4 800 000

Polen

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugal

p.m.

10 613 000

10 613 000

Rumänien

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenien

p.m.

451 000

451 000

Slovakien

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finland

p.m.

14 757 000

14 757 000

Sverige

p.m.

6 459 000

6 459 000

Förenade kungariket

p.m.

27 757 000

27 757 000

Punkt 3 1 0 3 – Totalt

p.m.

673 159 000

673 159 000

KAPITEL 3 2 — SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

3 2

SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

3 2 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Artikel 3 2 0 – Delsumma

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Kapitel 3 2 – Totalt

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Anmärkningar

På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet med Europeiska unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.

Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.6, 10.7 och 10.8.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstater

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Belgien

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgarien

p.m.

18 780 000

18 780 000

Tjeckien

p.m.

193 523 000

193 523 000

Danmark

p.m.

8 750 000

8 750 000

Tyskland

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estland

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irland

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grekland

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spanien

p.m.

80 168 000

80 168 000

Frankrike

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italien

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cypern

p.m.

– 259 000

– 259 000

Lettland

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litauen

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Ungern

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Nederländerna

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Österrike

p.m.

130 157 000

130 157 000

Polen

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugal

p.m.

52 802 000

52 802 000

Rumänien

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenien

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovakien

p.m.

796 000

796 000

Finland

p.m.

104 522 000

104 522 000

Sverige

p.m.

101 843 000

101 843 000

Förenade kungariket

p.m.

14 478 000

14 478 000

Punkt 3 2 0 3 – Totalt

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

AVDELNING 6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

6 0

BIDRAG TILL UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

p.m.

 

p.m.

6 1

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

6 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

6 3

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSIELLA KORRIGERINGAR

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

p.m.

 

p.m.

6 8

TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar – Ej avsatta

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 – Delsumma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitel 6 6 – Totalt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andra bidrag och återbetalningar

6 6 0 1
Andra bidrag och återbetalningar – Ej avsatta

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella inkomster som inte omfattas av övriga delar av avdelning 6, och som inte fördelats i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Parlamentet

 

p.m.

Kommissionen

 

82 000 000

 

Totalt

82 000 000

AVDELNING 7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 0

DRÖJSMÅLSRÄNTA

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 0

DRÖJSMÅLSRÄNTA

7 0 0

Dröjsmålsränta

7 0 0 0

Räntor på grund av försenad bokföring vid medlemsstaternas statskassor

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Övrig dröjsmålsränta

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 – Delsumma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitel 7 0 – Totalt

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Dröjsmålsränta

7 0 0 0
Räntor på grund av försenad bokföring vid medlemsstaternas statskassor

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Anmärkningar

Dröjer en medlemsstat med att kreditera det konto som öppnats i kommissionens namn, som avses i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000, medför detta att den aktuella medlemsstaten måste betala dröjsmålsränta.

För de medlemsstater som har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen i den månad då förfallodagen infaller, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den höjda räntan ska gälla för hela dröjsmålsperioden.

För de medlemsstater som inte har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som centralbankerna tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter, eller, för de medlemsstater som inte har tillgång till centralbankens räntesats, den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på medlemsstatens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den höjda räntan ska gälla för hela dröjsmålsperioden.

Räntesatsen är tillämplig på alla krediteringar av egna medel som anges i artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

175 000 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

175 000 000

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

7 0 1
Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för upplupna räntor på specialkontot för böter och dröjsmålsränta vid försenade bötesinbetalningar.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15.

KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 1

BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

7 1 0

Böter, viten och andra påföljder

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av Europeiska unionens domstol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 7 1 – Totalt

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Böter, viten och andra påföljder

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Anmärkningar

Kommissionen kan ålägga företag och sammanslutningar av företag att betala böter, viten och andra påföljder för att inte ha iakttagit förbud eller inte fullföljt skyldigheter enligt förordningarna nedan eller enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Böterna måste betalas inom tre månader efter delgivningen av kommissionens beslut. Kommissionen kommer dock inte att uppbära det förfallna beloppet när företaget har lämnat in en överklagan till Europeiska unionens domstol. Företaget måste godta att ränta betalas på skulden efter förfallodagen och det måste tillhandahålla kommissionen en bankgaranti som täcker både skuldens kapitalbelopp och ränta eller tilläggsavgifter senast den dag skulden förfaller till betalning.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15.

AVSNITT III

KOMMISSIONEN

INKOMSTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA UNIONSORGAN

890 812 767

 

890 812 767

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

55 700 000

 

55 700 000

6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS-/GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

UPP- OCH UTLÅNING

438 717

 

438 717

9

DIVERSE INKOMSTER

30 000 000

 

30 000 000

 

Totalt

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

AVDELNING 6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS-/GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

6 0

BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM

p.m.

 

p.m.

6 1

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

6 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING

p.m.

 

p.m.

6 3

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSIELLA KORRIGERINGAR

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

p.m.

 

p.m.

6 8

TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 – Delsumma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitel 6 6 – Totalt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andra bidrag och återbetalningar

6 6 0 1
Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att ta upp eventuella inkomster som inte förutsetts i andra delar av avdelning 6 som inte avsatts i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

AVDELNING 7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 0

DRÖJSMÅLSRÄNTA

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 7 – Totalt

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 0

DRÖJSMÅLSRÄNTA

7 0 0

Dröjsmålsränta

7 0 0 0

Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Övrig dröjsmålsränta

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 – Delsumma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitel 7 0 – Totalt

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Dröjsmålsränta

7 0 0 0
Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Anmärkningar

Dröjer en medlemsstat med att kreditera det konto som öppnats i kommissionens namn, som avses i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000, medför detta att den aktuella medlemsstaten måste betala dröjsmålsränta.

För de medlemsstater som har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen i den månad då förfallodagen infaller, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen ska tillämpas på hela förseningsperioden.

För de medlemsstater som inte har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som centralbankerna tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter, eller, för de medlemsstater som inte har tillgång till centralbankens räntesats, den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på medlemsstatens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen ska tillämpas på hela förseningsperioden.

Räntesatsen är tillämplig på alla krediteringar av egna medel som anges i artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

7 0 1
Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för upplupna räntor på specialkontot för böter och dröjsmålsränta vid försenade bötesinbetalningar.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15.

KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

7 1

BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

7 1 0

Böter, viten och andra påföljder

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av Europeiska unionens domstol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 7 1 – Totalt

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Böter, viten och andra påföljder

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Anmärkningar

Kommissionen kan ålägga företag och sammanslutningar av företag att betala böter, viten och andra påföljder för inte ha iakttagit förbud eller inte fullföljt skyldigheter enligt förordningarna nedan eller enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Böterna måste normalt betalas inom tre månader efter delgivningen av kommissionens beslut. Kommissionen kommer dock inte att uppbära beloppet om företaget har överklagat beslutet till unionsdomstolen. Företaget måste godta att ränta på skulden kommer att betalas efter förfallodagen och det måste tillhandahålla kommissionen en bankgaranti som täcker både skuldens kapitalbelopp och ränta eller tilläggsavgifter senast den dag skulden förfaller till betalning.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15.

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

NÄRINGSLIV

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURRENS

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

FORSKNING

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

DIREKT FORSKNING

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

DEN INRE MARKNADEN

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONALPOLITIK

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

UTBILDNING OCH KULTUR

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMMUNIKATION

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

YTTRE FÖRBINDELSER

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

HANDEL

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

UTVIDGNING

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITÄRT BISTÅND

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BUDGET

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

REVISION

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIK

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

SPRÅKTJÄNSTER

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGI

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

RESERVER

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Totalt

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

AVDELNING 01

EKONOMI OCH FINANS

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Avdelning 01 – Totalt

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

KAPITEL 01 03 — INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 03

INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

01 03 01

Kapitalplacering i internationella finansinstitut

01 03 01 01

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – Infordringsbar del av det tecknade kapitalet

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 03 01 – Delsumma

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Kapitel 01 03 – Totalt

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makroekonomiskt stöd

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Anmärkningar

Detta exceptionella stöd syftar till att lindra de problem med finanserna som vissa tredjeländer får i samband med makroekonomiska svårigheter som yttrar sig i underskott i betalningsbalansen och/eller allvarliga obalanser i budgeten.

Stödet är direkt avhängigt av att mottagarländerna vidtar åtgärder för makroekonomisk stabilisering och strukturanpassning. Unionens åtgärder ska i regel komplettera Internationella valutafondens åtgärder och samordnas med övriga bilaterala givare.

Kommissionen ska informera budgetmyndigheten två gånger per år om den makroekonomiska situationen i de mottagande länderna samt årligen lägga fram en utförlig rapport om genomförandet av detta stöd.

Detta anslag ska också användas för att täcka finansiering av återuppbyggnadsarbetet i Georgien i de områden som drabbades av konflikten med Ryssland. Syftet med åtgärderna ska i första hand vara att skapa stabilitet på det makroekonomiska planet i landet. Beslut om den totala finansiella tilldelningen för stödet fattades 2008 vid en internationell givarkonferens.

Rättslig grund

Rådets beslut 2006/880/EG av den 30 november 2006 om exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo (EUT L 339, 6.12.2006, s. 36).

Rådets beslut 2007/860/EG av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon (EUT L 337, 21.12.2007, s. 111).

Rådets beslut 2009/889/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Georgien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 1).

Rådets beslut 2009/890/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Armenien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 3).

AVDELNING 04

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

ARBETA I EUROPA – SOCIAL DIALOG OCH RÖRLIGHET

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

SYSSELSÄTTNING, SOCIAL SOLIDARITET OCH JÄMSTÄLLDHET

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EUROPEISKA FONDEN FÖR JUSTERING FÖR GLOBALISERINGSEFFEKTER

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – UTVECKLING AV MÄNSKLIGA RESURSER

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Avdelning 04 – Totalt

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

KAPITEL 04 02 — EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

04 02 01

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (före 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 2 (före 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 3 (2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 3 (före 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Slutförande av Equal (2000–2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Slutförande av tidigare gemenskapsinitiativ och program (före 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Europeiska socialfonden (ESF) – Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Europeiska socialfonden (ESF) – Operativt tekniskt stöd (2007–2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Kapitel 04 02 – Totalt

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Anmärkningar

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs finansiella korrigeringar, vilkas eventuella inkomster tas upp under punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt artikel 18 i budgetförordningen i de särskilda fall då de visar sig vara nödvändiga för att täcka risker avseende upphävande eller minskning av de korrigeringar som beslutats tidigare.

I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs finansiella korrigeringar för perioden 2007–2013.

I förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs förutsättningarna för återbetalning av förskottsbetalningen, som inte leder till att bidraget från strukturfonderna till den berörda verksamheten minskas. Eventuella inkomster som uppkommer genom dessa återbetalningar av förskottsbetalningar, vilka tas upp under punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen, medför avsättning av ytterligare anslag enligt artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen.

I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs villkor för återbetalning av förhandsfinansiering för perioden 2007–2013.

Det särskilda programmet för fred och försoning fortsätter att löpa enligt ovannämnda beslut från Europeiska rådet vid dess möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999 om att avsätta 500 000 000 EUR för programmets nya löptid. Additionalitetsprincipen ska iakttas fullt ut. Kommissionen ska lämna en årlig rapport om programmet till Europaparlamentet.

Åtgärder mot bedrägerier finansieras genom artikel 24 02 01.

Rättslig grund

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158, 159 och 161. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174, 175 och 177.

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

Referensrättsakter

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999.

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december 2005.

04 02 17
Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Anmärkningar

De åtgärder som unionen vidtar i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska utformas så att de stärker den ekonomiska och sociala sammanhållningen i den utvidgade unionen i syfte att främja en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling i unionen. Åtgärderna ska vidtas med hjälp av sammanhållningsfonderna, Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra befintliga finansieringsorgan. De ska syfta till att minska de ekonomiska, sociala och regionala skillnader som har uppstått framför allt i de länder och regioner som släpar efter i utvecklingen och i samband med den allt snabbare ekonomiska och sociala omstruktureringen och den åldrande befolkningen.

De åtgärder som vidtas inom ramen för sammanhållningsfonderna ska på både nationell och regional nivå följa unionens prioriteringar för främjande av hållbar utveckling genom ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, social integration liksom miljöskydd och förbättring av miljön.

Konvergensmålet inriktas på att påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna genom att det skapas bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i form av ökade och bättre investeringar i fysiskt kapital och humankapital, utveckling av innovation och kunskapssamhället, förmåga till anpassning till ekonomiska och sociala förändringar, miljöskydd och bättre miljö samt effektiv förvaltning. Detta mål är sammanhållningsfondernas viktigaste uppgift. De åtgärder som vidtas enligt sammanhållningsfonderna måste respektera jämställdheten mellan kvinnor och män.

En del av detta anslag ska användas för stöd till förbättringar av barnomsorgen så att barn får leva i en familjeliknande miljö. Stödet avser följande:

Samarbete mellan icke-statliga organisationer och lokala myndigheter och tekniskt stöd till dessa, bl.a. hjälp med att utreda vilka projekt som är berättigade unionsfinansiering.

Fastställande och utbyte av bästa praxis samt mer allmän tillämpning av denna praxis, bl.a. genom övervakning på barnets nivå.

En del av anslaget är avsett för finansiering av hållbara och miljövänliga åtgärder (den gröna nya given) som gör det möjligt att förena ekonomiska, sociala och miljörelaterade utvecklingskrav samt gör det möjligt för EU:s regioner att återhämta sig efter den ekonomiska och finansiella krisen.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 19
Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Anmärkningar

De åtgärder som unionen vidtar i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska utformas så att de stärker den ekonomiska och sociala sammanhållningen i den utvidgade unionen i syfte att främja en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling i unionen. Åtgärderna ska vidtas med hjälp av sammanhållningsfonderna, Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra befintliga finansieringsorgan. De ska syfta till att minska de ekonomiska, sociala och regionala skillnader som har uppstått framför allt i de länder och regioner som släpar efter i utvecklingen och i samband med den allt snabbare ekonomiska och sociala omstruktureringen och den åldrande befolkningen.

De åtgärder som vidtas inom ramen för sammanhållningsfonderna ska på både nationell och regional nivå följa unionens prioriteringar för främjande av hållbar utveckling genom ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, social integration liksom miljöskydd och förbättring av miljön.

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning syftar till att, utanför de minst utvecklade regionerna, stärka konkurrens- och attraktionskraften liksom sysselsättning i regionerna genom att förutse ekonomiska och sociala förändringar, däribland förändringar i samband med liberaliseringen av handeln, i form av ökade och bättre investeringar i humankapital, innovation och främjande av kunskapssamhället, företagaranda, miljöskydd och förbättrad miljö, ökad tillgänglighet, bättre anpassningsförmåga hos arbetstagare och företag samt utveckling av en arbetsmarknad för alla. De åtgärder som vidtas enligt sammanhållningsfonderna måste respektera jämställdheten mellan kvinnor och män.

En del av anslaget är avsett för finansiering av hållbara och miljövänliga åtgärder (den gröna nya given) som gör det möjligt att förena ekonomiska, sociala och miljörelaterade utvecklingskrav samt gör det möjligt för Europas regioner att återhämta sig efter den ekonomiska och finansiella krisen.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 20
Europeiska socialfonden (ESF) – Operativt tekniskt stöd (2007–2013)

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd enligt artiklarna 45 och 46 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 9 i förordning (EG) nr 1081/2006.

Det tekniska stödet omfattar åtgärder som rör förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning och som krävs för genomförandet av Europeiska socialfonden. Anslaget får särskilt användas för att täcka följande:

Stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten, tjänsteresor).

Utgifter för information och publikationer.

Utgifter för informationsteknik och telekommunikation.

Utgifter för stöd för tillgänglighet för funktionshindrade personer inom ramen för tekniska stödåtgärder.

Utgifter för en högnivågrupp som ska garantera genomförandet av övergripande principer såsom jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för funktionshindrade personer och hållbar utveckling.

Avtal om tillhandahållande av tjänster, utvärderingar (inklusive utvärdering efter perioden 2000–2006) och undersökningar.

Bidrag.

Det tekniska stödet omfattar också erfarenhetsutbyte, informationsverksamhet, seminarier, nätverksaktiviteter och gemensam översyn för att kartlägga och sprida god praxis, uppmuntra aktörerna att lära sig av varandra samt främja transnationellt och interregionalt samarbete för att öka ESF:s politiska profil och bidrag till unionens mål för sysselsättning och social integration.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

AVDELNING 05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

DIREKTSTÖD

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

LANDSBYGDENS UTVECKLING

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

FÖRANSLUTNINGSÅTGÄRDER INOM JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Avdelning 05 – Totalt

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 04

LANDSBYGDENS UTVECKLING

05 04 01

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Programperiod 2000–2006

05 04 01 14

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Programperiod 2000–2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 01 – Delsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Slutförande av tidigare program

05 04 02 01

Slutförande av EUGFJ:s utvecklingssektions utvecklings- och garantifond för jordbruket – Mål 1-områden (2000–2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Slutförande av specialprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Slutförande av tidigare program i mål 1- och mål 6-områden (före 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Slutförande av tidigare program i mål 5b-områden (före 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Slutförande av tidigare program i områden som inte omfattas av mål 1 (före 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Slutförande av Leader (2000–2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Slutförande av tidigare gemenskapsinitiativ (före 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Slutförande av tidigare innovativa åtgärder (före 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Slutförande av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingssektionen – Tekniskt driftsstöd (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 02 – Delsumma

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Andra åtgärder

05 04 03 02

Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser – Slutförande av tidigare åtgärder

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Artikel 05 04 03 – Delsumma

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektions finansiering av landsbygdsutveckling för de nya medlemsstaterna – Slutförande av program (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Landsbygdsutveckling finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (2007–2013)

05 04 05 01

Landsbygdsutvecklingsprogram

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Tekniskt driftsstöd

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Pilotprojekt – Utbytesprogram för unga jordbrukare

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikel 05 04 05 – Delsumma

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Kapitel 05 04 – Totalt

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Landsbygdsutveckling finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (2007–2013)

Anmärkningar

Alla intäkter inom ramen för artikel 6 7 1 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag under valfri punkt i denna artikel i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01
Landsbygdsutvecklingsprogram

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av landsbygdsutvecklingsprogrammen för 2007–2013 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Av de sammanlagda anslagen i denna punkt härrör 2 095 300 000 EUR från obligatorisk modulering i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 73/2009. Dessutom är ett belopp på 374 900 000 EUR en följd av frivillig modulering i enlighet med förordning (EG) nr 378/2007. Åtgärder för landsbygdsutveckling enligt samtliga huvudlinjer kommer att mätas mot mer förfinade resultatindikatorer för jordbrukssystem och produktionsmetoder i syfte att möta utmaningarna när det gäller klimatförändringar, vattenskydd, biologisk mångfald och förnybar energi. Medlemsstaterna ska rapportera om hur de nya utmaningarna beaktats i åtgärder för landsbygdsutveckling, inbegripet mjölksektorn.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 02
Tekniskt driftsstöd

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd i enlighet med artikel 66.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 och särskilt det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

05 04 05 03
Pilotprojekt – Utbytesprogram för unga jordbrukare

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Anmärkningar

Ny punkt

Syftet med detta pilotprojekt är att inrätta ett utbytesprogram för unga jordbrukare, vilket skulle möjliggöra ett gränsöverskridande utbyte av bästa metoder inom jordbruksförvaltning, särskilt med hänsyn till de utmaningar som det europeiska jordbruket står inför, i syfte att bidra till utvecklingen av Europas landsbygdsområden.

Detta program skulle innebära en ovärderlig möjlighet för unga jordbrukare att skaffa sig direkta erfarenheter av de olika typer av jordbruk som förekommer i unionen genom att tillbringa tid på gårdar i olika medlemsstater. Detta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan unga jordbrukare i Europa skulle ytterligare rusta dem för att bemöta kraven från EU:s konsumenter, bidra till livsmedelssäkerheten och tackla andra utmaningar inom det europeiska jordbruket, såsom användningen av förnybara energikällor, förlust av biologisk mångfald och koldioxidlagring.

Rättslig grund

Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 05 06 — INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 06

INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

05 06 01

Internationella jordbruksavtal

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Kapitel 05 06 – Totalt

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Internationella jordbruksavtal

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till nedan nämnda internationella överenskommelser.

Rättslig grund

Rådets beslut 92/580/EEG av den 13 november 1992 om undertecknande och ingående av Internationella sockeravtalet 1992 (EGT L 379, 23.12.1992, s. 15).

Rådets beslut 96/88/EG av den 19 december 1995 om Europeiska gemenskapens godkännande av konventionen om handel med spannmål och konventionen om livsmedelsbistånd, vilka utgör 1995 års internationella spannmålsavtal (EGT L 21, 27.1.1996, s. 47).

Rådets beslut 2000/421/EG av den 13 juni 2000 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd (EGT L 163, 4.7.2000, s. 37).

Rådets beslut 2005/800/EG av den 14 november 2005 om ingående av 2005 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 302, 19.11.2005, s. 47).

AVDELNING 07

MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

07 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

GLOBALA MILJÖFRÅGOR

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV UNIONENS MILJÖPOLITIK OCH MILJÖLAGSTIFTNING

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

GENOMFÖRANDE AV UNIONENS POLITIK OCH LAGSTIFTNING OM KLIMATÅTGÄRDER

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

INFÖRLIVANDE AV KLIMATPOLITIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄRDER SAMT INNOVATION

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Avdelning 07 – Totalt

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

KAPITEL 07 11 — GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

07 11

GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER

07 11 01

Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Kapitel 07 11 – Totalt

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Anmärkningar

Tidigare artikel 07 02 01 (delvis)

Detta anslag är avsett att täcka obligatoriska och frivilliga bidrag till ett antal internationella konventioner, protokoll och avtal i vilka unionen är part samt förberedande arbete rörande framtida internationella avtal i vilka unionen deltar.

Rättslig grund

Rådets beslut 88/540/EEG av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 297, 31.10.1988, s. 8).

Rådets beslut 94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EGT L 33, 7.2.1994, s. 11).

Rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1).

AVDELNING 08

FORSKNING

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SAMARBETE – HÄLSA

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SAMARBETE – LIVSMEDEL, JORDBRUK OCH FISKE SAMT BIOTEKNIK

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SAMARBETE – NANOVETENSKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SAMARBETE – ENERGI

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SAMARBETE – MILJÖ (INBEGRIPET KLIMATFÖRÄNDRING)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SAMARBETE – TRANSPORT (INBEGRIPET FLYGTEKNIK)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SAMARBETE – SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SAMARBETE – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDÉER

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

KAPACITET – FORSKNING TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

KAPACITET – KUNSKAPSREGIONER

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

KAPACITET – FORSKNINGSPOTENTIAL

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

KAPACITET – VETENSKAPEN I SAMHÄLLET

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

KAPACITET – INTERNATIONELLT SAMARBETE

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

KAPACITET – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

KAPACITET – STÖD TILL SAMMANHÅLLEN UTVECKLING AV FORSKNINGSPOLITIKEN

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – FUSIONSENERGI

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – KÄRNKLYVNING OCH STRÅLSKYDD

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANDRA VERKSAMHETER

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 08 – Totalt

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Anmärkningar

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter inom denna avdelning (med undantag för kapitel 08 22).

Dessa anslag ska utnyttjas enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1), samt bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).

För alla anslag i denna avdelning ska den definition av små och medelstora företag som används för horisontella specifika program för små och medelstora företag gälla. Enligt denna definition är stödberättigade små och medelstora företag en juridisk person som uppfyller den definition av små och medelstora företag som fastställs i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, men omfattar inte forskningscentrum, forskningsinstitut, organisationer som kontrakteras för forskning eller konsultfirmor. All forskningsverksamhet inom ramen för sjunde ramprogrammet ska bedrivas med beaktande av grundläggande etiska principer (i enlighet med artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) [EUT L 412, 30.12.2006, s. 1]). Även kraven angående djurs välbefinnande ska beaktas. Detta inkluderar särskilt de principer som räknas upp i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnans ställning och roll inom vetenskap och forskning.

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar, finansiering av studier och bidrag för uppföljning och utvärdering av specifika program och ramprogram, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram).

De ska även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för information och publikationer, administrativa och tekniska funktioner, samt vissa andra utgifter för intern infrastruktur som berör uppnåendet av de mål som fastställts för den åtgärd i vilka de ingår, inbegripet åtgärder och initiativ som behövs för förberedelse och övervakning av unionens strategi för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Intäkter från samarbete mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Schweiz eller det multilaterala Europeiska fusionssamarbetet kommer att föras upp under punkterna 6 0 1 1 och 6 0 1 2 i inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man planerat ett deltagande från tredjeländer eller från organisationer i tredjeländer. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Intäkter från länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning kommer att föras upp under punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Eventuella inkomster som härrör från att kandidatländerna eller länderna på västra Balkan deltar i unions- eller gemenskapsprogram och som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.

Eventuella inkomster som härrör från att externa organ deltar i unions- eller gemenskapsverksamhet som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

De ytterligare anslagen ska tas upp i artikel 08 22 04.

För att kunna uppnå målet på 15 procents deltagande av små och medelstora företag i projekt som finansieras genom dessa anslag, såsom fastställts i beslut nr 1982/2006/EG, krävs det mer specifika åtgärder. Projekt som är stödberättigade inom ramen för de specifika programmen för små och medelstora företag kan få stöd inom ramen för de tematiska programmen, om de uppfyller nödvändiga (tematiska) krav.

KAPITEL 08 04 — SAMARBETE – NANOVETENSKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 04

SAMARBETE – NANOVETENSKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

08 04 01

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Kapitel 08 04 – Totalt

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Anmärkningar

Målet för verksamheten inom detta område är att ge gemenskapen möjlighet att samla den kritiska massa av kapacitet som krävs för att under kommande år utveckla och utnyttja den mest avancerade tekniken för kunskaps- och informationsbaserade produkter, tjänster och produktionsprocesser, bland annat i syfte att öka miljöeffektiviteten och minska utsläppen av farliga ämnen i miljön.

Tillräckliga anslag måste avsättas för nanoforskning som är knuten till bedömning av miljö- och hälsorisker, med tanke på att endast 5–10 % av dagens globala nanoforskning ägnas åt detta område.

Anslagen ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar, finansiering av studier, subventioner, uppföljning och utvärdering av särskilda program liksom finansiering av IMS-sekretariatet, analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå, och även åtgärder som vidtagits inom tidigare ramprogram.

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

AVDELNING 09

INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

09 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGITALA AGENDAN

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

IKT-UTNYTTJANDE

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTURER

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Avdelning 09 – Totalt

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

09 04

SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

09 04 01

Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

09 04 01 01

Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Artemis

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Stödutgifter för det gemensamma företaget Artemis

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Eniac

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Stödutgifter för det gemensamma företaget Eniac

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Artikel 09 04 01 – Delsumma

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Slutförande av Europeiska gemenskapens tidigare ramprogram (före 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Kapitel 09 04 – Totalt

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

09 04 01 01
Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Anmärkningar

Syftet med Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram om forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat informations- och kommunikationsteknik inom särskilda programmet Samarbete är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och ge Europa möjlighet att kontrollera och forma den framtida IKT-utvecklingen så att de krav samhället och ekonomin ställer kan tillgodoses.

Verksamheten kommer att stärka Europas vetenskapliga och tekniska bas och garantera en ledande ställning inom IKT på global nivå, driva och stimulera innovationer med hjälp av IKT och säkerställa att framstegen inom IKT snabbt omsätts i fördelar för Europas medborgare, företagsvärld, industri och regeringar.

Inom temat IKT prioriteras strategisk forskning kring centrala teknikpelare, garanteras end-to-end-integrering av teknik och erbjuds kunskaper och medel att utveckla ett brett urval innovativa IKT-tillämpningar.

Verksamheten kommer att fungera som hävstång för de industriella och tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn och förbättra konkurrenssituationen för viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom innovativa IKT-baserade produkter och tjänster med högt värde och genom nya eller förbättrade organisatoriska processer inom företag och förvaltningar. Även andra politikområden inom unionen får stöd genom detta temaområde, i och med att IKT används för att tillgodose efterfrågan från allmänheten och samhället.

Verksamheten omfattar samarbete och nätverksinsatser och nationella programsamordningsinitiativ. Under denna punkt tas även utgifter för oberoende experter med, där dessa har medverkat i utvärdering av projektförslag och i projektöversyner, utgifter för evenemang, möten, konferenser, arbetsgrupper och seminarier av europeiskt intresse som organiseras av kommissionen, utgifter för studier, analyser och utvärderingar, utgifter för övervakning och bedömning av de särskilda programmen och av ramprogrammen, samt utgifter för övervakning och spridning av programresultaten, även för föregående ramprogram.

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

09 04 01 02
Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Artemis

Budget 2011

Ändringsbudget nr 6/2011

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

Anmärkningar

Det gemensamma företaget Artemis ska bidra till genomförandet av det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat Informations- och kommunikationsteknik inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande:

Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

Stöd