ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.016.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
19 januari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 37/2012 av den 18 januari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 38/2012 av den 18 januari 2012 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på ansökningar om importlicens som lämnas in den 6–13 januari 2012 inom delkvot III av den tullkvot för vanligt vete av annan kvalitet än hög som öppnas genom förordning (EG) nr 1067/2008

35

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 39/2012 av den 18 januari 2012 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av januari 2012 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 40/2012 av den 18 januari 2012 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 mars 2012–31 maj 2012

38

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 41/2012 av den 18 januari 2012 om tillfälligt stopp för inlämning av ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 42/2012 av den 18 januari 2012 om utfärdande av importlicenser och tilldelning av importrättigheter för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

42

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 36/2012

av den 18 januari 2012

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 maj 2011 antog rådet förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (2).

(2)

Rådet utvidgade omfattningen av sina åtgärder mot Syrien genom rådsförordningar av den 2 september, 23 september, 13 oktober och 14 november 2011 (3) samt gjorde ändringar och tillägg till förteckningen över berörda personer och enheter genom en rad rådsgenomförandeförordningar (4). Ytterligare åtgärder som inte omfattas av unionslagstiftningen anges i rådets motsvarande Gusp-beslut (5).

(3)

Mot bakgrund av den syriska regeringens fortsatta brutala förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna införs genom rådets beslut 2011/782/Gusp ytterligare åtgärder, närmare bestämt ett förbud mot export av utrustning för övervakning av telekommunikation som ska användas av den syriska regeringen, ett förbud mot deltagande i vissa infrastrukturprojekt och investeringar i sådana projekt samt ytterligare restriktioner mot överföring av tillgångar och tillhandahållande av finansiella tjänster.

(4)

Det bör klargöras att överlämnande och vidarebefordran av nödvändiga handlingar till en bank för slutlig överföring till en person, en enhet eller ett organ som inte finns med i förteckningen för sådana betalningar som tillåts enligt artikel 20 inte innebär att tillgångar ställs till förfogande i den betydelse som avses i artikel 14.

(5)

Befogenheten att ändra förteckningen i bilagorna II och IIa till denna förordning bör utövas av rådet mot bakgrund av den allvarliga politiska situationen i Syrien och för att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagan till beslut 2011/273/Gusp.

(6)

Förfarandet för att ändra förteckningarna i bilagorna II och IIa till denna förordning bör inbegripa att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som finns uppförda på förteckningarna informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs, bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och informera de berörda personerna, enheterna eller organen i enlighet därmed.

(7)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen vid tillämpningen av denna förordning måste namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt denna förordning offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (7).

(8)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem för unionens del, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(9)

Mot bakgrund av ändringarnas omfattning och de olika åtgärder som redan har antagits med avseende på Syrien är det lämpligt att konsolidera samtliga åtgärder i en ny förordning som upphäver och ersätter förordning (EU) nr 442/2011.

(10)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning blir verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

   filial till ett finans- eller kreditinstitut: ett driftsställe som utgör en rättsligt beroende del av ett finans- eller kreditinstitut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som hänför sig till verksamhet i finans- eller kreditinstitut.

b)

   förmedlingstjänster:

i)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii)

försäljning eller köp av varor och teknik i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

c)

   avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet "avtal" alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

d)

   kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (8), inbegripet dess filialer i eller utanför unionen.

e)

   råolja och petroleumprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga IV.

f)

   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

g)

   finansinstitut:

i)

ett företag som inte är ett kreditinstitut men som utför en eller flera av de verksamheter som anges i punkterna 2–12 och 14–15 i bilaga I till direktiv 2006/48/EG, inbegripet sådan verksamhet som bedrivs vid valutaväxlingskontor,

ii)

ett försäkringsföretag som är auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (9), i den mån som det utför sådan verksamhet som faller inom ramen för det direktivet,

iii)

ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 rörande marknader för finansiella instrument (10),

iv)

ett företag för kollektiva investeringar som utbjuder andelar och aktier i finansinstitutet, eller

v)

en försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (11), med undantag för sådana förmedlare som avses i artikel 2.7 i det direktivet i de fall de förmedlar livförsäkringar eller andra investeringsrelaterade tjänster,

inbegripet dess filialer i och utanför unionen.

h)

   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

i)

   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning av, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

j)

   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

k)

   varor: inbegriper artiklar, materiel och utrustning,

l)

   försäkring: en förbindelse eller ett åtagande genom vilket en eller flera fysiska eller juridiska personer till en eller flera andra personer, som motprestation för betalning, är skyldiga att, om en risk förverkligas, tillhandahålla en ersättning eller förmån enligt villkoren för förbindelsen eller åtagandet.

m)

   återförsäkring: den verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett försäkringsföretag eller ett annat återförsäkringsföretag eller, när det gäller de försäkringsgivare som uppträder under namnet Lloyd’s, även den verksamhet som består i att risker som överlåts av en medlem av Lloyd’s övertas av ett annat försäkrings- eller återförsäkringsföretag än Lloyd’s.

n)

   syriskt kredit- eller finansinstitut:

i)

kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien, inbegripet Syriens centralbank,

ii)

filialer och dotterbolag, som omfattas av artikel 35, till kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien,

iii)

filialer och dotterbolag, som inte omfattas av artikel 35, till kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien,

iv)

kredit- eller finansinstitut som inte har sitt säte i Syrien men som kontrolleras av en eller flera personer eller enheter som har sin hemvist eller sitt säte i Syrien.

o)

   syrisk person eller enhet eller syriskt organ:

i)

staten Syrien eller någon av dess myndigheter,

ii)

fysiska personer som befinner sig i eller är bosatta i Syrien,

iii)

juridiska personer, enheter eller organ som har sitt säte i Syrien,

iv)

juridiska personer, enheter eller organ i eller utanför Syrien som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en eller flera av de ovannämnda personerna eller organen.

p)

   tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

q)

   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

KAPITEL II

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 2

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning enligt förteckningen i bilaga I vilken kan användas för internt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Syrien av Förenta nationernas (FN) personal eller av unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

3.   Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för internt förtryck, på villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Artikel 3

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (12) (nedan kallad den gemensamma militära förteckningen) eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i den förteckningen till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning enligt bilaga I vilken kan användas för internt förtryck till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, till försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana varor eller till tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

d)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i leden a–c.

2.   Med avvikelse från punkt 1 ska de förbud som där anges inte tillämpas på tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering och finansiellt bistånd i samband med

tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till Förenta nationernas truppåtskillnadsövervakande styrka (UNDOF),

icke-dödande militär utrustning eller utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd eller för FN:s och unionens program för institutionsuppbyggnad eller för unionens eller FN:s krishanteringsinsatser, eller

fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för unionens och dess medlemsstaters personal i Syrien,

under förutsättning att detta tillhandahållande först har godkänts av en medlemsstats behöriga myndighet som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

Artikel 4

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga V, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien, om inte den berörda medlemsstatens behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, har givit ett förhandstillstånd.

2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska inte bevilja något tillstånd enligt punkt 1 om de har rimliga skäl att anta att utrustningen, tekniken eller programvaran skulle användas av den syriska regimen eller på dess vägnar för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation i Syrien.

3.   Bilaga V ska endast omfatta utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation.

4.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom fyra veckor från beviljandet.

Artikel 5

1.   Det ska vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga V, eller i samband med leverans, tillverkning, underhåll eller användning av utrustning och teknik som anges i bilaga V eller i samband med leverans, installation, drift eller uppdatering av programvara som anges i bilaga V, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd i samband med utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga V till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

c)

att tillhandahålla tjänster i samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet till, eller till direkt eller indirekt nytta för, staten Syrien, dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ eller personer eller enheter som verkar på deras vägnar eller uppdrag, och

d)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av förbuden i led a, b eller c,

om inte den berörda medlemsstatens behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, har gett ett förhandstillstånd med beaktande av artikel 4.2.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 c avses med tjänster i samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet sådana tjänster som, särskilt med hjälp av sådan utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga V, ger åtkomst till och överföring av ett övervaknings- eller avlyssningsobjekts inkommande och utgående telekommunikation och anropsassocierade data för extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys, lagring eller annan närbesläktad verksamhet.

Artikel 6

Det ska vara förbjudet

a)

att importera råolja eller petroleumprodukter till unionen om denna/dessa

i)

har sitt ursprung i Syrien, eller

ii)

har exporterats från Syrien,

b)

att köpa råolja eller petroleumprodukter som befinner sig i eller har sitt ursprung i Syrien,

c)

att transportera råolja eller petroleumprodukter om denna/dessa har sitt ursprung i Syrien eller exporteras från Syrien till ett annat land,

d)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i leden a, b och c, och

e)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som direkt eller indirekt syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a, b, c eller d.

Artikel 7

Förbuden i artikel 6 ska inte gälla

a)

uppfyllandet, senast den 15 november 2011, av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 2 september 2011, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som önskar uppfylla förpliktelsen i fråga minst sju arbetsdagar i förväg har anmält aktiviteten eller transaktionen till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, eller

b)

inköp av råolja eller petroleumprodukter som exporterats från Syrien före den 2 september 2011 eller, om exporten ägt rum i enlighet med led a, senast den 15 november 2011.

Artikel 8

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan utrustning eller teknik som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien.

2.   Bilaga VI ska omfatta viktig utrustning och teknik till följande sektorer inom olje- och gasindustrin i Syrien:

a)

Prospektering av råolja och naturgas.

b)

Produktion av råolja och naturgas.

c)

Raffinering.

d)

Kondensering av naturgas.

3.   Bilaga VI ska inte omfatta varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning och teknik som anges i bilaga VI eller i samband med leverans, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd i samband med utrustning och teknik som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien, och

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av förbuden i led a eller b.

Artikel 10

1.   Förbudet i artiklarna 8 och 9 ska inte tillämpas på uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som tilldelades eller ingicks före den 19 januari 2012, under förutsättning att de personer eller enheter som önskar åberopa den här artikeln åtminstone 21 kalenderdagar i förväg har anmält detta till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

2.   För tillämpningen av denna artikel ska ett avtal anses ha tilldelats en person eller enhet om detta har bekräftats uttryckligen i ett skriftligt meddelande som sänts av den andra avtalsslutande parten till följd av avslutandet av ett formellt upphandlingsförfarande.

Artikel 11

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera nya syriska sedlar och mynt som tryckts eller präglats i unionen till Syriens centralbank.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER FÖR DELTAGANDE I INFRASTRUKTURPROJEKT

Artikel 12

1.   Det ska vara förbjudet

a)

att sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning eller teknik för användning i byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion i Syrien, enligt vad som förtecknas i bilaga VII,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiellt eller tekniskt bistånd i samband med sådana projekt som avses i led a.

2.   Detta förbud ska inte gälla uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före 19 januari 2012, under förutsättning att de personer eller enheter som önskar åberopa den här artikeln åtminstone 21 kalenderdagar i förväg har anmält detta till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

KAPITEL IV

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 13

1.   Följande ska vara förbjudet:

a)

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

b)

Förvärv av eller utökning av ett ägarintresse i sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

c)

Upprättande av varje form av samriskföretag med sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

d)

Medvetet och avsiktligt deltagande i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a, b eller c.

2.   Förbuden i punkt 1 ska tillämpas på alla syriska personer, enheter eller organ som är verksamma inom

a)

prospektering, produktion eller raffinering av råolja, eller

b)

byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion.

3.   För tillämpningen av punkt 2 gäller följande definitioner:

a)   prospektering av råolja: detta inbegriper prospektering för och förvaltning av råoljereserver samt tillhandahållande av geologiska tjänster i samband med sådana reserver,

b)   raffinering av råolja: bearbetning, konditionering eller förberedande av olja för slutförsäljning av bränsle.

4.   Förbuden i punkt 1

a)

ska inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal eller överenskommelser som avser

i)

prospektering, produktion eller raffinering av råolja och som ingicks före den 23 september 2011,

ii)

byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion vilka ingicks före den 19 januari 2012.

b)

ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse som avser

i)

prospektering, produktion eller raffinering av råolja, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 23 september 2011,

ii)

byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 19 januari 2012.

KAPITEL V

FRYSNING AV TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 14

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och IIa ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna II och IIa.

3.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till ett direkt eller indirekt kringgående av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 15

1.   Bilagorna II och IIa ska innehålla följande:

a)

Bilaga II ska innehålla en förteckning över de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som i enlighet med artikel 19.1 i beslut 2011/782/Gusp av rådet har fastställts vara personer eller enheter som är ansvariga för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen samt fysiska eller juridiska personer och enheter som har anknytning till dem, och för vilka artikel 21 i denna förordning inte ska gälla.

b)

Bilaga IIa ska innehålla en förteckning över enheter som i enlighet med artikel 19.1 i beslut 2011/782/Gusp av rådet har fastställts vara enheter som har anknytning till de personer eller enheter som är ansvariga för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien eller till personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen, och för vilka artikel 21 i denna förordning ska gälla.

2.   Bilagorna II och IIa ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

3.   Bilagorna II och IIa ska även innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som berörs, under förutsättning att sådana uppgifter finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådana uppgifter innefatta namn, inklusive eventuella alias, födelsedatum och födelseort, medborgarskap, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress om den är känd samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 16

Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagorna II och IIa och familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda uteslutande för betalning av skäliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål, eller

f)

nödvändiga av humanitära skäl, till exempel för att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel, humanitär personal och tillhörande bistånd, eller för evakueringar från Syrien.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom fyra veckor från beviljandet.

Artikel 17

Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är nödvändigt för civilbefolkningens i Syrien väsentliga energibehov, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten, för varje leveranskontrakt, senast fyra veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Artikel 18

Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna ifråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, som fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 14 upptogs i bilaga II eller IIa, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna ifråga kommer att användas uteslutande för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i ett sådant rättsligt eller administrativt avgörande eller en sådan skiljedom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen gynnar inte någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller IIa.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 19

1.   Artikel 14.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som har ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken kontot omfattas av denna förordning,

under förutsättning att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 14.1.

2.   Artikel 14.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 20

Med avvikelse från artikel 14 och under förutsättning att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilagorna II eller IIa i enlighet med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, vilka anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i artikel 14.

Artikel 21

Med avvikelse från artikel 14.1 får en enhet som förtecknas i bilaga IIa, under en period på två månader räknat från den dag då enheten angavs, använda frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som enheten har erhållit efter den dag då den angavs för att göra en betalning, under förutsättning

a)

att betalningen är en följd av ett köpeavtal, och

b)

att den berörda medlemsstatens behöriga myndighet har fastställt att betalningen varken direkt eller indirekt kommer att mottas av en person eller en enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa.

Artikel 22

Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, ska detta inte medföra ansvar av något slag för personen eller enheten eller organet eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

KAPITEL VI

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER

Artikel 23

Europeiska investeringsbanken ska

a)

vara förbjuden att göra några utbetalningar eller betalningar inom ramen för eller i anslutning till befintliga låneavtal som har ingåtts mellan staten Syrien eller en syrisk myndighet och Europeiska investeringsbanken, och

b)

tillfälligt avbryta alla tjänsteavtal om tekniskt bistånd som rör projekt som genomförs i Syrien och finansieras inom ramen för låneavtal enligt led a och som direkt eller indirekt gynnar staten Syrien eller en syrisk myndighet.

Artikel 24

Det ska vara förbjudet att

a)

sälja eller köpa syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 januari 2012, direkt eller indirekt, till eller från

i)

staten Syrien eller dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ,

ii)

ett syriskt kredit- eller finansinstitut:

iii)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i eller ii,

iv)

juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av sådana personer, enheter eller organ som avses i led i, ii eller iii,

b)

tillhandahålla förmedlingstjänster till personer, enheter eller organ som avses i led a med avseende på syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 januari 2012,

c)

bistå personer, enheter eller organ som avses i led a med att utfärda syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer genom att tillhandahålla förmedlingstjänster, annonsering eller andra tjänster med avseende på detta slags obligationer.

Artikel 25

1.   Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut som omfattas av artikel 35 att

a)

öppna ett nytt bankkonto hos ett syriskt kredit- eller finansinstitut,

b)

upprätta nya korrespondentbankförbindelser med ett syriskt kredit- eller finansinstitut,

c)

öppna ett nytt representationskontor i Syrien eller etablera en ny filial eller ett nytt dotterbolag i Syrien,

d)

upprätta ett nytt samriskföretag med ett syriskt kredit- eller finansinstitut.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillåta att ett syriskt kredit- eller finansinstitut öppnar ett representationskontor eller etablerar en filial eller ett dotterbolag i unionen,

b)

ingå avtal för ett syriskt kredit- eller finansinstitut, eller på dess vägnar, i syfte att öppna ett representationskontor eller etablera en filial eller ett dotterbolag i unionen,

c)

ge ett representationskontor, en filial eller ett dotterbolag till ett syriskt kredit- eller finansinstitut tillstånd att starta eller bedriva verksamhet som kredit- eller finansinstitut eller någon annan verksamhet som fordrar ett förhandstillstånd, om representationskontoret, filialen eller dotterbolaget i fråga inte hade någon verksamhet före den 19 januari 2012,

d)

för ett syriskt kredit- eller finansinstitut att förvärva eller utöka en andel i, eller förvärva någon annan form av ägarintresse i, ett kredit- eller finansinstitut som omfattas av artikel 35.

Artikel 26

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla försäkring och återförsäkring till

i)

staten Syrien eller dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ, eller

ii)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på uppdrag av sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i, eller på dessas vägnar,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.   Punkt 1 a ska inte gälla tillhandahållande av obligatoriska försäkringar eller försäkring mot skada på tredje man till syriska personer, enheter eller organ baserade i unionen eller tillhandahållande av försäkring för syriska diplomatiska eller konsulära beskickningar i unionen.

3.   Punkt 1 a ii ska inte gälla tillhandahållande av försäkringar, inklusive sjukvårdsförsäkringar och reseförsäkringar, till enskilda personer som agerar i egenskap av privatpersoner, eller återförsäkring i samband med detta.

Punkt 1 a ii får inte förhindra tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en ägare av ett fartyg, luftfartyg eller fordon som har hyrts av sådana personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a i och som inte förtecknas i bilaga II eller IIa.

Vid tillämpningen av punkt 1 a ii får personer, enheter eller organ inte anses agera på uppdrag av sådana personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a i om uppdraget syftar till att möjliggöra dockning, lastning eller säker passage när det gäller ett fartyg eller ett luftfartyg som tillfälligt befinner sig på syriskt vatten respektive i syriskt luftrum.

4.   Denna artikel förbjuder förlängning eller förnyande av försäkrings- och återförsäkringsavtal som ingåtts före den 19 januari 2012 (utom när försäkringsgivaren eller återförsäkringsgivaren enligt en befintlig avtalsförpliktelse är skyldig att förlänga eller förnya avtalet); dock ska det, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.2, inte vara förbjudet att uppfylla sådana avtal som ingåtts före den dagen.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 27

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk, skadeersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk, böter eller anspråk enligt en garanti, anspråk som gäller förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti, däribland anspråk på grundval av remburser och liknande instrument som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder som införs genom denna förordning, bör beviljas Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ eller någon annan person eller enhet som gör ett anspråk genom Syriens regering eller på Syriens regerings vägnar.

Artikel 28

Förbuden i denna förordning ska inte medföra ansvar av något slag för de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot förbudet ifråga.

Artikel 29

1.   Utan att det påverkar tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som skulle underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 14, till den behöriga myndigheten, vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 30

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 31

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga III på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 32

1.   Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 14 på en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ändra bilaga II eller IIa i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen om detta.

4.   Förteckningarna i bilagorna II och IIa ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 33

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen efter den 19 januari 2012 samt anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 34

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga III användas.

Artikel 35

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla luftfartyg och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 36

Förordning (EU) nr 442/2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 37

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På rådets vägnar

Ordförande

N. WAMMEN


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 1

(3)  Rådets förordningar (EU) nr 878/2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 1), (EU) nr 950/2011 (EUT L 247, 24.9.2011, s. 3), (EU) nr 1011/2011 (EUT L 269, 14.10.2011, s. 18), (EU) nr 1150/2011 (EUT L 296, 15.11.2011, s. 1).

(4)  Rådets genomförandeförordningar (EU) nr 504/2011 (EUT L 136, 24.5.2011, s. 45), (EU) nr 611/2011 (EUT L 164, 24.6.2011, s. 1), (EU) nr 755/2011 (EUT L 199, 2.8.2011, s. 33), (EU) nr 843/2011 (EUT L 218, 24.8.2011, s. 1), (EU) nr 1151/2011 (EUT L 296, 15.11.2011, s. 3).

(5)  Rådets genomförandebeslut 2011/302/Gusp (EUT L 136, 24.5.2011, s. 91), rådets genomförandebeslut 2011/367/Gusp (EUT L 164, 24.6.2011, s. 14), rådets genomförandebeslut 2011/488/Gusp (EUT L 199, 2.8.2011, s. 74), rådets genomförandebeslut 2011/515/Gusp (EUT L 218, 24.8.2011, s. 20), rådets beslut 2011/522/Gusp (EUT L 228, 3.9.2011, s. 16), rådets beslut 2011/628/Gusp (EUT L 247, 24.9.2011, s. 17), rådets beslut 2011/684/Gusp (EUT L 269, 14.10.2011, s. 33), rådets beslut 2011/735/Gusp (EUT L 296, 15.11.2011, s. 53), rådets genomförandebeslut 2011/736/Gusp (EUT L 296, 15.11.2011, s. 55).

(6)  EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(9)  EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.

(10)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(11)  EGT L 9, 15.1.2003, s. 3.

(12)  EUT C 86, 18.3.2011, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING SOM KAN ANVÄNDAS FÖR INTERNT FÖRTRYCK OCH SOM AVSES I ARTIKLARNA 2 OCH 3

1.

Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa, enligt följande:

1.1

Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i den gemensamma militära förteckningen.

1.2

Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1.3

Vapensikten som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

2.

Bomber och granater som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

3.

Följande fordon:

3.1

Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

3.2

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

3.3

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

3.4

Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

3.5

Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

3.6

Delar till fordon enligt punkterna 3.1–3.5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

Anm. 1:

Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

Anm. 2:

Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med ”fordon”.

4.

Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

4.1

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter, utom följande: utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

4.2

Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

4.3

Andra sprängämnen som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen och ämnen som har samband med dessa enligt följande:

a)

Amatol.

b)

Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

c)

Nitroglykol.

d)

Pentyl (PETN).

e)

Pikrylklorid.

f)

2,4,6-trotyl (TNT).

5.

Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i den gemensamma militära förteckningen enligt följande:

5.1

Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2

Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,

utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.

6.

Simulatorer, förutom sådana som omfattas av ML 14 i den gemensamma militära förteckningen, för utbildning i användningen av handeldvapen samt för detta ändamål särskilt utformad programvara.

7.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

8.

Skärande taggtråd.

9.

Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10.

Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11.

Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 14 OCH 15.1 A

A.   Personer

 

Namn

Identifierings- uppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Bashar Al-Assad

Född den 11 september 1965 i Damaskus, diplomatpass nr D1903

Syriens president. Har gett order om och lett de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) Al-Assad

Född den 8 december 1967, diplomatpass nr 4138

Chef för armens fjärde pansardivision, medlem av Bathpartiets centralkommando, en av det republikanska gardets starka män, bror till president Bashar Al-Assad, tongivande ledare för de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Född den 19 februari 1946 i Damaskus, diplomatpass nr 983

Chef för den syriska säkerhetstjänsten, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Inrikesminister, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Tidigare ansvarig för direktoratet för politisk säkerhet i Deraa (Dara), kusin till president Bashar Al-Assad, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Född den 2 april 1971 i Damaskus, diplomatpass nr 2246

Överste och chef för Damaskusenheten inom säkerhetstjänsten, kusin till president Bashar Al-Assad, står Mahir Al-Assad nära, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Född den 20 maj 1951 i Damaskus, diplomatpass nr D000001300

Chef för direktoratet för politisk säkerhet, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef för avdelningen för politisk säkerhet i Banias (Baniyas), delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter i Baida (Bayda).

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Född den 10 juli 1969 i Damaskus, pass nr 454224

Syrisk affärsman, står Mahir Al-Assad nära, kusin till president Bashar Al-Assad, finansierar regimen vilket möjliggör de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Född 1953 i Hama (Hamah), diplomatpass nr D0005788

Chef för den syriska militära underrättelsetjänsten, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Född den 3 maj 1953 i Deraa (Dara), diplomatpass nr D000000887

Chef för den syriska militära underrättelsetjänstens avdelning för landsbygden kring Damaskus, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Född den 18 juni 1962 i Kerdala, pass nr 88238

Delaktig i våld mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Född den 1 mars 1961 i Lattaquié (Latakia), pass nr 86449 och 842781

Delaktig i våld mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Född den 15 januari 1950 i Al-Madehleh, Tartus (Tartous)

Biträdande stabschef med ansvar för säkerhet och underrättelser, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Född 1941

Chef för Syriens nationella säkerhetsbyrå, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar’

Född den 10 december 1938

Syriens vicepresident, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Född den 10 april 1937 (eller 20 maj 1937) i Hama (Hamah), diplomatpass nr 0002250

Syriens biträdande vicepresident med ansvar för nationella säkerhetsfrågor, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Född den 20 maj 1966, pass nr 002954347

Svåger till Mahir Al-Assad, affärsman och lokal agent för flera utländska företag, finansierar regimen vilket möjliggör de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Född den 21 januari 1973 i Damaskus, pass nr N001820740

Bror till Rami Makhlouf och tjänsteman inom säkerhetstjänsten, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stabschef inom de väpnade styrkor som bär ansvaret för militärens medverkan i våld mot fredliga demonstranter.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Född den 21 januari 1973 i Damaskus, pass nr N002848852

Vice ordförande i SyriaTel och förvaltare inom Rami Makhloufs amerikanska bolag, finansierar regimen vilket möjliggör våld mot demonstranter.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Född 1951 eller 1946 i Kerdaha

Presidentens säkerhetschef, delaktig i våld mot demonstranter, kusin till president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direktör för Military Housing Establishment, finansierar regimen, kusin till president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadbefälhavare Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Född den 1 september 1957 i Yazd, Iran

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet. Delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

27.

Generalmajor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Befälhavare i Islamiska revolutionsgardet, IRGC-Qods, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Född 1963 i Teheran, Iran

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assads affärspartner, finansierar regimen.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assads affärspartner, finansierar regimen.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef för den militära underrättelsetjänsten i staden Hama, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

1.8.2011

32.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef för generaldirektoratet för underrättelser, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Född den 19 oktober 1932 i Latakia, Syrien

Står Bashar och Maher Al-Assad nära (morbror), affärspartner och far till Rami, Hafez, Ihab och Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Född i Latakia

Står Maher Al-Assad nära vad gäller Shabiha-milisen, direkt inblandad i våld och förtryck av civilbefolkningen och samordningen av Shabiha-milisens grupper.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Född 1939 i Tartous, utnämnd till försvarsminister den 3 juni 2009

Försvarsminister. Ansvarig för de syriska väpnade styrkorna, deras uppträdande och operationer som har inneburit förtryck och våld mot civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Ställföreträdare för Maher Al-Assad, chef för militärpolisen inom arméns 4:e division, delaktig i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direktör för det syriska försvarsministeriets materielkontor, vilket upphandlar samtlig krigsmateriel för den syriska armén.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Kusin till Bashar Al-Assad, tidigare chef för företaget Nizar Oilfield Supplies

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjänstemän. Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadgeneral Rafiq Shahadah

 

Chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damaskus. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgivare till president Bashar Al-Assad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

40.

Brigadgeneral Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Dayr al-Zawr. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr och Abu Kamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Född 1935 i Aleppo

Biträdande minister, f.d. försvarsminister, särskilt sändebud för president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Biträdande regionsekreterare inom Arabiska Socialistiska Bathpartiet sedan 2005, var 2000-2005 chef för Bathpartiets enhet för nationell säkerhet. F.d. guvernör i provinsen Hama (1998-2000). Nära förbunden med president Bashar Al-Assad och Maher Al-Assad. Högre beslutsfattare inom regimen i fråga om repressiva åtgärder mot civilbefolkningen.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Ansvarig för morden i Hama 1980, återkallad till Damaskus som särskild rådgivare åt president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadgeneral Nawful Al-Husayn

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Idlib. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i provinsen Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadgeneral Husam Sukkar

 

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor. Presidentens rådgivare i fråga om säkerhetsorganens repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen.

23.8.2011

46.

Brigadgeneral Muhammed Zamrini

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Hums (Homs). Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Hums (Homs).

23.8.2011

47.

Generallöjtnant Munir Adanov (Adnuf)

 

Biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Brigadgeneral Ghassan Khalil

 

Chef för informationsavdelningen inom säkerhetstjänsten. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Född i Latakia

Shabiha-milisen. Medhjälpare till Maher Al-Assad i fråga om Shabiha-milisen. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen samt i samordningen av grupperna inom Shabiha-milisen.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Nära affärspartner till Maher Al-Assad. Känd för att ekonomiskt stödja den syriska regimen.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Ordförande i industri- och handelskammaren i Aleppo. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Född i mars 1959 i Damaskus, Syrien

Ordförande i industrikammaren i Damaskus (Zuhair Ghraiwati Sons). Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Född 1949 i Hums (Homs), Syrien

Grundare av Akhras Group (råvaror, handel, bearbetning och logistik) i Hums (Homs). Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Född 1949 i Latakia, Syrien

Ordförande i Issam Anbouba Est. for agro-industry. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Född 1943 i Damaskus

Justitieminister. Associerad med den syriska regimen, bl.a. genom stöd till dess politik och praxis rörande godtyckliga gripanden och kvarhållanden.

23.9.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Född 1966 i Tartous

Informationsminister. Associerad med den syriska regimen, bl.a. genom stöd till och främjande av dess informationspolitik.

23.9.2011

57.

Major General Jumah Al-Ahmad

 

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

58.

Överste Lu’ai al-Ali

 

Chef för den syriska militära underrättelsetjänstens avdelning för Deraa (Dara). Ansvarig för våldet mot demonstranter i Dera'a (Dara).

14.11.2011

59.

Generallöjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Biträdande generalstabschef (personal och arbetskraft). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

60.

Generallöjtnant Jasim al-Furayj

 

Generalstabschef. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) Aslan

Född 1958

Bataljonschef i det republikanska gardet. Står Maher Al-Assad och president Al-Assad) nära. Deltagit i det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General som leder fjärde divisionens särskilda avdelning. Rådgivare åt Maher Al-Assad och säkerhetsoperations-samordnare. Ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Leder familjen Berris milis. Har ansvaret för regeringstrogna milisstyrkor som deltagit i det brutala förtrycket av civilbefolkningen i ALEPPO.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Medlem av Syriens "elektroniska armé". Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaningen till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Biträdande chef för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil – chef för Syriens "elektroniska armé" (arméns underrättelsetjänst). Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaningen till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Medlem av Syriens "elektroniska armé". Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaningen till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Biträdande inrikesminister. Ansvarig för användning av våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

69.

Major General Nazih

 

Biträdande direktör för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljonchef vid fjärde divisionen. Ansvarig för det brutala förtrycket mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr.

14.11.2011

71.

Major General Wajih Mahmud

 

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för våld mot demonstranter i Homs (Hums).

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Född den 24 augusti 1959 i Damaskus. Adress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaskus. Syriskt pass nr 004326765 utfärdat den 2 november 2008, giltigt till november 2014.

Upptagen i advokatförbundet i Paris.

Chef för kontoret Sabbagh et Associés (Damaskus). Juridisk och finansiell rådgivare åt Rami Makhlouf och Khaldoun Makhlouf samt förvaltare av deras affärer. Samröre med Bashar Al-Assad vid finansieringen av ett fastighetsprojekt i Latakia. Tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

14.11.2011

73.

Generallöjtnant Mustafa Tlass

 

Biträdande generalstabschef (logistik och materiel). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

74.

Generalmajor Fu’ad Tawil

 

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Född 1945 i Damaskus

Finansminister. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

76.

Dr Mohammad Nidal Al-Shaar

Född 1956 i Aleppo

Minister för ekonomi och handel. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

77.

Generallöjtnant Fahid Al-Jassim

 

Stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

78.

Major General Ibrahim Al-Hassan

 

Biträdande stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

79.

Brigadgeneral Khalil Zghraybih

 

14:e divisionen. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

80.

Brigadgeneral Ali Barakat

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

81.

Brigadgeneral Talal Makhluf

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

82.

Brigadgeneral Nazih Hassun

 

Det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

83.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidentens garde. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Bena Properties

 

Kontrolleras av Rami Makhlouf, Finansierar regimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaskus

Tfn: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Kontrolleras av Rami Makhlouf, Finansierar regimen.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damaskus

Tfn: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Webbplats: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com och hamshogroup@yahoo.com

Kontrolleras av Mohamed Hamcho eller Hamsho Finansierar regimen.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Bolag för offentliga arbeten. Kontrolleras av Riyad Chaliche och förvarsministeriet. Finansierar regimen.

23.6.2011

5.

Direktoratet för statens säkerhet

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

6.

Direktoratet för säkerhetstjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

7.

Direktoratet för den militära underrättelse-tjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

8.

Flygvapnets underrättelsetjänst

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

Qods-styrkan är en elitgren inom Islamiska revolutionsgardet. Qods-styrkan medverkar i leverans av utrustning till den syriska regimen samt stöder och bistår denna i kuvandet av protester i Syrien. Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgardet har gett den syriska säkerhetstjänsten tekniskt bistånd samt utrustning och stöd för dess repressiva åtgärder mot civila proteströrelser.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Dotterbolag till Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525,

tfn: 00 963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Dotterbolag till Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525,

tfn: 00 963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damaskus P.O. Box: 2337 Damaskus Syrien

Tfn: (+963) 11 2456777 och 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 och 2211186

E-post: Publicrelations@reb.sy

Webbplats: www.reb.sy

Statsägd bank som ger finansiellt stöd till regimen.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tfn: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Webbplats: http://www.addounia.tv

Addounia TV har manat till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syrien P.O. Box 9525

Tfn: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

E-post: info@chamholding.sy

Webbplats: www.chamholding.sy

Kontrolleras av Rami Makhlouf, Syriens största holdingbolag, gagnas av och stöder regimen.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adress: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damaskus – Syrien

Tfn: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-post: sales@eltelme.com

Webbplats: www.eltelme.com

Tillverkning och leverans av telekommunikationsutrustning för armén.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adress: Dara'a Highway, Damaskus, Syria

Tfn: +963-11-6858111

Mobiltfn: +963-933-240231

Uppförande av militärförläggningar, gränsposteringar och andra byggnader för arméns behov.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adress: Adra Free Zone Area Damaskus, Syrien

Tfn: +963-11-5327266

Mobiltfn: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

E-post: sorohco@gmail.com

Webbplats: http://sites.google.com/site/sorohco

Investeringar i lokala militärindustriprojekt, tillverkning av delar till vapen samt tillhörande produkter. Företaget ägs till 100% av Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tfn: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-post: info@syriatel.com.sy

Webbplats: http://syriatel.sy/

Kontrolleras av Rami Makhlouf, stöder regimen ekonomiskt: genom sitt licensavtal betalar bolaget 50 % av sina vinster till regeringen.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damaskus

Tfn: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-post: mail@champress.com

Webbplats: www.champress.net

Tv-kanal som deltar i desinformationskampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damaskus – Duty Free Zone

Tfn: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Dagstidning som deltar i desinformationskampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus

Stöder den syriska armén med införskaffande av utrustning som direkt används för att övervaka demonstranter och slå ner demonstrationer.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damaskus

Tfn: 963112725499

Fax: 963112725399

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damaskus

Tfn/fax: 963114471080

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaskus

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damaskus

Tfn: +963-11-5111352

Fax: +963-11-5110117

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al- Seddeq St., Damaskus

och P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damaskus

och P.O. Box 21120 Baramkeh, Damaskus

Tfn: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damaskus, Syrien

Statsägt oljeföretag med ansvar för all export av olja från Syrien, stöder regimen ekonomiskt.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damaskus, Syrien

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Statsägt oljeföretag, stöder regimen ekonomiskt.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damaskus – Syrien

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Samriskföretag som till 50 % ägs av GPC, stöder regimen ekonomiskt.

1.12.2011

BILAGA IIa

FÖRTECKNING ÖVER DE ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 14 OCH 15.1 B

Enheter

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syrien;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrien; SWIFT/BIC CMSY SY DA; samtliga kontor i världen [NPWMD].

Webbplats: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tfn: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direktionen: dir.cbs@mail.sy

Statsägd bank som ger finansiellt stöd till regimen.

13.10.2011


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SAMT ADRESS FÖR MEDDELANDEN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

A.

Behöriga myndigheter i varje medlemsstat:

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GREKLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adress för kommunikation med Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: +(32 2) 295 55 85


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER RÅOLJA OCH PETROLEUMPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 6

HS-nummer

Beskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor (med undantag för flygfotogen enligt KN-nummer 2710 19 21, som får köpas i Syrien om det är avsett och används enbart för fortsatt flygning med det luftfartyg i vilket det tankades).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade.

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, "cut backs")


BILAGA V

UTRUSTNING, TEKNIK ELLER PROGRAMVARA SOM AVSES I ARTIKEL 4

Allmän anmärkning

Denna bilaga ska trots sitt innehåll inte tillämpas på

a)

utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (1) eller i den gemensamma militära förteckningen, eller

b)

programvara som är konstruerad så att användaren själv kan installera den utan väsentlig medverkan av försäljaren och som är allmänt tillgänglig för allmänheten genom att den säljs från lager via en detaljists försäljningsställe utan restriktioner

i)

över disk,

ii)

via postordertransaktioner,

iii)

på elektronisk väg, eller

iv)

via telefonförsäljning, eller

c)

programvara som är ”allmänt tillgänglig”.

Kategorierna A, B, C, D och E hänvisar till de kategorier som avses i förordning (EG) nr 428/2009.

Den utrustning, teknik och programvara som avses i artikel 4 är följande:

A.

Förteckning över utrustning

Utrustning för djup paketinspektion

Utrustning för nätavlyssning, inklusive Interception Management Equipment (IMS) och Data Retention Link Intelligence-utrustning

Utrustning för radiofrekvensövervakning

Nät- och satellitstörningsutrustning

Fjärrmanövrerade infektionsutrustning

Utrustning för röstigenkänning och röstbearbetning

Utrustning för avlyssning och övervakning av IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4), TMSI (5)

Utrustning för taktisk avlyssning och övervakning av SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12)

Utrustning för avlyssning och övervakning av information från DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15)

Utrustning för igenkänning och profilering av mönster

Fjärrmanövrerad utrustning för kriminaltekniska ändamål

Semantisk processorutrustning

Utrustning för kodknäckande av WEP och WPA

Utrustning för avlyssning av egenutvecklade protokoll och standardprotokoll för IP-telefoni (VoIP)

B.

Används ej.

C.

Används ej.

D.

"Programvara" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av den utrustning som anges i A ovan.

E.

"Teknik" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av den utrustning som anges i A ovan.

Utrustningen, tekniken och programvaran i dessa kategorier omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga endast i den mån de omfattas av den allmänna beskrivningen ‧system för avlyssning och övervakning av internet samt tele- och satellitkommunikation‧.

I denna bilaga avses med ‧övervakning‧: insamling, extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys och arkivering av anropsinnehåll eller nätdata.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  IMSI är förkortningen för International Mobile Subscriber Identity. Det är en unik identifikationskod för varje mobiltelefonanordning, integrerad i SIM-kortet, som gör det möjligt att identifiera sådana SIM-kort via GSM- och UMTS-näten.

(3)  MSISDN är förkortningen för "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number." Det är ett nummer som unikt identifierar ett abonnemang i ett GSM- eller UMTS-mobilnät. Enkelt uttryckt är detta telefonnumret till SIM-kortet i en mobiltelefon som gör det möjligt att identifiera mobilabonnenten och IMSI, men i förbindelse med dirigering till abonnenten.

(4)  IMEI är förkortningen för International Mobile Equipment Identity. Detta är ett nummer, oftast unikt för att identifiera GSM-, WCDMA- och IDEN-mobiltelefoner samt en del satellittelefoner. Det brukar vara tryckt inuti telefonens batterifack. Avlyssning kan specificeras genom dess IMEI, IMSI och MSISDN.

(5)  TIMSI är förkortningen för Temporary Mobile Subscriber Identity. Det är den identitet som oftast skickas mellan mobilen och nätverket.

(6)  SMS är förkortningen för Short Message System.

(7)  GSM är förkortningen för Global System for Mobile Communications.

(8)  GPS är förkortningen för Global Positioning System

(9)  GPRS är förkortningen för General Package Radio Service

(10)  UMTS är förkortningen för Universal Mobile Telecommunication System

(11)  CDMA är förkortningen för Code Division Multiple Access

(12)  PSTN är förkortningen för Public Switch Telephone Networks

(13)  DHCP är förkortningen för Dynamic Host Configuration Protocol

(14)  SMTP är förkortningen för Simple Mail Transfer Protocol.

(15)  GTP är förkortningen för GPRS Tunneling Protocol.


BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER VIKTIG UTRUSTNING OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 8

Allmänna anmärkningar

1.

Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den eller använda den för andra ändamål.

Anm.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

3.

Definitioner av begrepp inom ‧enkla citattecken‧ återges i en teknisk not till den relevanta produkten.

4.

Definitioner av begrepp inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmän anmärkning rörande teknik (General Technology Note – GTN)

1.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

2.

Förbuden gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

3.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig" information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

Prospektering och produktion av råolja och naturgas

1.A   Utrustning

1.

Utrustning för geofysiska undersökningar, fordon, fartyg och luftfartyg som särskilt har anpassats för att samla in data för prospektering av olja och gas, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

2.

Sensorer som är särskilt utformade för borrning i olje- och gaskällor, inbegripet sensorer för mätning samtidigt med borrning, och därtill hörande utrustning som är särskilt utformad för att registrera och lagra uppgifter från sådana sensorer.

3.

Borrutrustning som är utformad för att borra i bergsformationer, särskilt för att prospektera eller producera olja, gas och andra naturligt förekommande kolväten.

4.

Borrskär, borrör, viktrör, centreringsanordningar och annan utrustning som är särskilt utformad för användning i och med utrustning för borrning i olje- och gaskällor.

5.

Brunnshuvuden (wellheads), ‧säkerhetsventiler mot utblåsning‧ samt ‧julgranar‧ (‧Christmas trees‧ eller ‧production trees‧) och därtill hörande särskilt utformade delar, som uppfyller ‧API- och ISO-specifikationerna‧ för användning i olje- och gaskällor.

Tekniska anm.:

a)

En ‧säkerhetsventil mot utblåsning‧ är en anordning som vanligen används på marknivå (eller på havsbottnen vid borrning under vatten) under borrningen för att förhindra att olja och/eller gas läcker ut från källan okontrollerat.

b)

En ‧julgran‧ är en anordning som vanligen används för att kontrollera flödet av vätska från källan när borrhålet är klart och produktionen av olja och/eller gas har inletts.

c)

I detta avsnitt avser ‧API- och ISO-specifikationer‧ American Petroleum Institutes specifikationer nr 6A, 16A, 17D och 11W och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikationer nr 10423 och 13533 för säkerhetsventiler för utblåsning, brunnshuvud och julgranar för användning i olje- och/eller gaskällor.

6.

Plattformar för borrning och produktion av råolja och naturgas.

7.

Fartyg och pråmar med utrustning för borrning och/eller bearbetning av petroleum som används för att producera olja, gas och andra naturligt förekommande brännbara material.

8.

Separatorer för olja och gas som uppfyller API-specifikation 12J och är särskilt utformade för att bearbeta produktionen från en olje- eller gaskälla, för att separera petroleumvätskor från vatten samt gas från vätskorna.

9.

Gaskompressorer med ett beräkningstryck på 40 bar (40 PN och/eller 300 Ansi) eller mer och med en sugkapacitet på 300 000 Nm3/h eller mer för den första bearbetningen och överföringen av naturgas, utom gaskompressorer för CNG-stationer (komprimerad naturgas) och därtill hörande särskilt utformade delar.

10.

Utrustning för kontroll av undervattensproduktion samt de härtill hörande delar som uppfyller ‧API- och ISO-specifikationerna‧ för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

I detta avsnitt avser ‧API- och ISO-specifikationer‧ American Petroleum Institutes specifikationer 17 F och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikationer 13268 för utrustning för kontroll av undervattensproduktion.

11.

Pumpar, vanligtvis av hög kapacitet och/eller med högt tryck (som överstiger 0,3 m3 /minut och/eller 40 bar), som är särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i olje- eller gaskällor.

1.B   Test- och inspektionsutrustning

1.

Utrustning som är utformad för provtagning, testning och analys av borrhålsvätska, cement för oljekällor och andra material som är särskilt utformade och/eller avsedda för användning i olje- och gaskällor.

2.

Utrustning som är särskilt utformad för provtagning, testning och analys av egenskaperna hos bergarts-, vätske- och gasprover och andra material som tagits från en olje- och/eller gaskälla antingen under eller efter borrning, eller från de därtill hörande anläggningarna för första bearbetning.

3.

Utrustning som är särskilt utformad för insamling och tolkning av data rörande det fysiska och mekaniska tillståndet hos en olje- och/eller gaskälla och för fastställande av bergarts- och reservoarformationens egenskaper.

1.C   Material

1.

Borrhålsvätska, tillsatser till borrhålsvätska och deras beståndsdelar, som är särskilt avsedda för att stabilisera olje- och gaskällor under borrning, få upp borrmassa till ytan och smörja och kyla ned borrutrustningen i källan.

2.

Cement och andra material som uppfyller ‧API- och ISO-specifikationerna‧ för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

‧API-specifikation‧ avser American Petroleum Institutes specifikation 10A eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikation 10426 för cement för oljekällor och andra material som är särskilt avsedda för cementering av olje- och gaskällor.

3.

Korrosionshämmare, emulsionsbehandling, skumdämpningsmedel och andra kemikalier som är särskilt avsedda för användning vid borrning efter petroleum i en olje- och/eller gaskälla och den första bearbetningen av petroleum därifrån.

1.D   Programvara

1.

"Programvara" som är särskilt utformad för att samla in och tolka data som erhållits vid seismiska, elektromagnetiska eller magnetiska undersökningar eller undersökningar av gravitation i syfte att fastställa möjligheterna att prospektera olja eller gas.

2.

"Programvara" som är särskilt utformad för att lagra, analysera och tolka data som erhållits vid borrning och produktion för att bedöma de fysiska egenskaperna och beteendet hos olje- eller gasreservoarer.

3.

"Programvara" som är särskilt utformad för "användning" inom anläggningar för produktion och bearbetning av petroleum eller särskilda underenheter till dem.

1.E   Teknik

1.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" och "användning" av utrustning som anges i led 1.A.01–1.A.11.

Raffinering av råolja och naturgas

2.A   Utrustning

1.

Värmeväxlare enligt följande, samt därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a)

Lamellvärmeväxlare med en proportion mellan yta och volym större än 500 m2/m3, som är särskilt utformade för förhandskylning av naturgas.

b)

Batterivärmeväxlare som är särskilt utformade för kondensering eller underkylning av naturgas

2.

Kryopumpar för transport av medier vid en temperatur under – 120 °C med en transportkapacitet på över 500 m3/h och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

3.

‧Köldboxar‧ och utrustning till ‧köldboxar‧ som inte anges i punkt 2.A1.

Teknisk anm.:

‧Utrustning till köldboxar‧ avser en konstruktion som är särskilt utformad för LNG-anläggningar där processteget kondensering sker. ‧Köldboxen‧ innehåller värmeväxlare, rörledningar, andra instrument och värmeisolatorer. Temperaturen i ‧köldboxen‧ är under – 120 °C (förutsättning för kondensering av naturgas). ‧Köldboxens‧ funktion är att värmeisolera den utrustning som beskrivits ovan.

4.

Utrustning för terminaler för transport av flytande gaser med en temperatur under – 120 °C samt därtill hörande särskilt utformade komponenter.

5.

Flexibel och icke-flexibel överföringsledning med en diameter över 55 mm för transport av medier med en temperatur under – 120 °C.

6.

Fartyg som är särskilt utformade för transporter av flytande naturgas.

7.

Elektrostatiska avsaltare som är särskilt utformade för att avlägsna föroreningar såsom salt, fasta partiklar och vatten från råolja och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

8.

Alla krackningsanläggningar, inbegripet hydrokrackningsanläggningar – och koksningsenheter, som är särskilt utformade för konvertering av vakuumgasolja eller vakuumåterstoder och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

9.

Vätebehandlare som är särskilt utformade för avsvavling av bensin, dieselfraktioner och fotogen och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

10.

Katalytiska reformeringsanläggningar som är särskilt utformade för konvertering av avsvavlad bensin till högoktanig bensin och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

11.

Raffinaderienheter för isomerisering, C-5–C-6-fraktion, och raffinaderienheter för alkylering av lätta olefiner för att förbättra kolvätefraktionernas oktantal

12.

Pumpar som är särskilt utformade för transport av råolja och sekundära produkter, med en kapacitet på minst 50 m3/h, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

13.

Rör med en yttre diameter på minst 0,2 m av något av följande material:

a)

Rostfria stål med minst 23 % viktprocent krom.

b)

Rostfria stål och nickelbaserade legeringar vilkas ‧PRE-tal‧ (Pitting resistance equivalence number) är högre än 33.

Teknisk anm.:

‧PRE-talet‧ betecknar korrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar mot punkt- eller sprickkorrosion. Punktkorrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar bestäms huvudsakligen av deras sammansättning, främst halten av krom, molybden och kväve. Formeln för beräkning av PRE-talet är

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‧Rörskrapor‧ och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

Teknisk anm.:

En ‧rörskrapa‧ är en anordning för rengöring eller undersökning av en rörledning från insidan (korrosionstillstånd eller sprickbildning) som drivs framåt av trycket från produkten i rörledningen.

15.

Avskjutnings- och mottagaranordningar för rörskrapor.

16.

Tankar för lagring av råolja och sekundära produkter med en volym större än 1 000 m3 (1 000 000 liter) enligt följande, och därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a)

Tankar med fast tak.

b)

Tankar med flytande tak.

17.

Flexibla undervattensrör som är särskilt utformade för transport av kolväten och injektionsvätskor, vatten eller gas, med en diameter större än 50 mm.

18.

Flexibla rör för högtryck, för toppsides- och undervattenstillämpningar.

19.

Isomeriseringsutrustning som är särskilt utformad för framställning av högoktanig bensin av lätta kolväten.

2.B   Test- och inspektionsutrustning

1.

Utrustning som är särskilt utformad för testning och analys av råolje- och bränslekvalitet (egenskaper).

2.

Gränssnittskontrollsystem som är särskilt utformade för kontroll och optimering av avsaltningsprocessen.

2.C   Material

1.

Dietyleneglykol (CAS No: 111-46-6) och tietylenglykol (CAS 112-27-6)

2.

N-Metylpyrrolidon (CAS No 872-50-4) och sulfolan (CAS No: 126-33-0)

3.

Zeoliter, naturligt förekommande eller syntetiska, som är särskilt avsedda för fluidiserad katalytisk krackning eller för rening och/eller torkning av gaser, inbegripet naturgas.

4.

Katalysatorer för krackning och konvertering av kolväten enligt följande:

a)

Icke blandade metaller i platinagruppen på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

b)

Metallblandningar (platina i kombination med andra ädla metaller) på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

c)

Kobolt- och nickelkatalysatorer dopade med molybden på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk avsvavlingsprocess.

d)

Palladium-, nickel-, krom- och volframkatalysatorer på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk hydrokrackningsprocess.

5.

Bensintillsatser som är särskilt avsedda för att öka oktantalet i bensinen.

Anm.:

Denna post inbegriper etyl-tert-butyleter (ETBE) (CAS 637-92-3) och metyl-tert-butyleter (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D   Programvara

1.

"Programvara" som är särskilt utformad för "användning" i LNG-anläggningar eller därtill hörande särskilda underenheter.

2.

"Programvara" som är särskilt utformad för "utveckling", "produktion" eller "användning" av anläggningar för oljeraffinering eller därtill hörande underenheter.

2.E   Teknik

1.

"Teknik" för konditionering och rening av rå naturgas (torkning, behandling med amingas, borttagande av orenheter).

2.

"Teknik" för kondensering av naturgas, inbegripet "teknik" som krävs för "utveckling", "produktion" eller "användning" av en LNG-anläggning.

3.

"Teknik" för transport av flytande naturgas.

4.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av fartyg som är särskilt utformade för transport av flytande naturgas.

5.

"Teknik" för lagring av råolja och bränslen.

6.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av en raffinaderianläggning, såsom:

6.1

"Teknik" för konvertering av lätta olefiner till bensin.

6.2

Katalytisk reformering och isomerisering.

6.3

Katalytisk och termisk krackning.


BILAGA VII

Utrustning och teknik som avses i artikel 12

8406 81

Ångturbiner med en effekt på mer än 40 MW.

8411 82

Gasturbiner med en effekt på mer än 5 000 kW.

ex 8501

Samtliga elektriska motorer och generatorer med en effekt på mer än 3 MW eller 5 000 kVa.


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 37/2012

av den 18 januari 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 38/2012

av den 18 januari 2012

om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på ansökningar om importlicens som lämnas in den 6–13 januari 2012 inom delkvot III av den tullkvot för vanligt vete av annan kvalitet än hög som öppnas genom förordning (EG) nr 1067/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 (3) öppnades en årlig importtullkvot på 3 112 030 ton för vanligt vete av annan kvalitet än hög. Denna kvot är uppdelad i fyra delkvoter.

(2)

I artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1067/2008 delas delkvot III (löpnummer 09.4125) upp på fyra delperioder om tre månader och fastställs till 594 597 ton för delperiod 1, för perioden 1 januari–31 mars 2012.

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1324/2011 (4) görs undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1067/2008 för år 2012 genom att delperioderna 1 och 2 för delkvot III (löpnummer 09.4125) slås samman och mängden för delperiod 1, som sträcker sig från den 1 januari 2012 till den 30 juni 2012, fastställs till 1 189 194 ton.

(4)

Av de meddelanden som ska lämnas i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1067/2008 framgår att de ansökningar som lämnats in från och med den 6 januari 2012 klockan 13.00 till och med den 13 januari 2012 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i den förordningen överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser ska utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(5)

Inga ytterligare importlicenser bör utfärdas inom delkvot III enligt förordning (EG) nr 1067/2008 för den innevarande delperioden.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För alla ansökningar om importlicens inom den delkvot III som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1067/2008 och som har lämnats in från och med den 6 januari 2012 klockan 13.00 till och med den 13 januari 2012 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) ska licens utfärdas för den begärda kvantiteten multiplicerad med tilldelningskoefficienten 65,561415 %.

2.   Inga ytterligare licenser ska utfärdas på grundval ansökningar om kvantiteter inom delkvot III enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1067/2008 som lämnats in från och med den 13 januari 2012 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) för den innevarande delperioden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  EUT L 335, 17.12.2011, s. 65.


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 39/2012

av den 18 januari 2012

om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av januari 2012 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 av den 13 juli 2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet (3) innehåller föreskrifter för ansökan om och utfärdande av importlicenser.

(2)

I artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs att om det framgår att kvantiteterna i licensansökningarna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden i fråga, bör det fastställas en tilldelningskoefficient för kvantiteterna i varje licensansökan. De ansökningar om importlicens som har lämnats in i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 620/2009 mellan den 1 och den 7 januari 2012 överstiger de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas samt en tillämpningskoefficient.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicens inom ramen för kvoten med löpnummer 09.4449 som har lämnats in mellan den 1 och den 7 januari 2012 i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 620/2009 ska en tilldelningskoefficient på 0,395364 % tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 182, 15.7.2009, s. 25.


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 40/2012

av den 18 januari 2012

om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 mars 2012–31 maj 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (3) finns bestämmelser om öppnande och administration av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer.

(2)

De kvantiteter för vilka A-licensansökningar har lämnats in av traditionella importörer och nya importörer under de sju första dagarna i januari 2012 i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 341/2007 överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga för produkter med ursprung i Kina, Argentina och alla andra tredjeländer utöver Kina och Argentina.

(3)

Enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 är det nu därför nödvändigt att fastställa i vilken utsträckning som de A-licensansökningar som överlämnats till kommissionen senast den 14 januari 2012, i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 341/2007, kan beviljas.

(4)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

A-licensansökningar som har lämnats in under de sju första dagarna i januari 2012 i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 341/2007 och som överlämnats till kommissionen senast den 14 januari 2012 ska beviljas med de procentsatser av de ansökta kvantiteterna som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 90, 30.3.2007, s. 12.


BILAGA

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient

Argentina

Traditionella importörer

09.4104

100 %

Nya importörer

09.4099

1,219456 %

Kina

Traditionella importörer

09.4105

41,003539 %

Nya importörer

09.4100

0,365686 %

Andra icke-medlemsländer

Traditionella importörer

09.4106

100 %

Nya importörer

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 41/2012

av den 18 januari 2012

om tillfälligt stopp för inlämning av ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (2), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

De kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser lämnats in till de behöriga myndigheterna under perioden 1–7 januari 2012, i enlighet med förordning (EG) nr 891/2009, motsvarar den kvantitet som finns tillgänglig för löpnumren 09.4318, 09.4319 och 09.4321.

(2)

Inlämningen av ytterligare ansökningar om licenser avseende löpnumren 09.4318, 09.4319 och 09.4321 bör tillfälligt stoppas till regleringsårets slut, i enlighet med förordning (EG) nr 891/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inlämningen av ytterligare ansökningar om licenser avseende de löpnummer som anges i bilagan ska tillfälligt stoppas till utgången av regleringsåret 2011/12.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 254, 26.9.2009, s. 82.


BILAGA

Socker enligt CXL-medgivanden

Regleringsåret 2011/2012

Ansökningar som lämnats in under perioden 1.1.2012–7.1.2012

Löpnr

Land

Tilldelningskoefficient

(%)

Ytterligare ansökningar

09.4317

Australia

Tillfälligt stopp

09.4318

Brasilien

 (1)

Tillfälligt stopp

09.4319

Kuba

 (1)

Tillfälligt stopp

09.4320

Alla tredjeländer

Tillfälligt stopp

09.4321

Indien

 (1)

Tillfälligt stopp

”—”

:

Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


Balkansocker

Regleringsåret 2011/2012

Ansökningar som lämnats in under perioden 1.1.2012–7.1.2012

Löpnr

Land

Tilldelningskoefficient

(%)

Ytterligare ansökningar

09.4324

Albanien

 

09.4325

Bosnien och Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbien

 (2)

 

09.4327

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

09.4328

Kroatien

 (2)

 

”—”

:

Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


Socker för exceptionell import eller socker som importeras för industriändamål

Regleringsåret 2011/2012

Ansökningar som lämnats in under perioden 1.1.2012–7.1.2012

Löpnr

Typ

Tilldelningskoefficient

(%)

Ytterligare ansökningar

09.4380

Exceptionell import

 

09.4390

Import för industriändamål

 

”—”

:

Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


(1)  Ej tillämpligt: Ansökningarna överskrider inte de tillgängliga kvantiteterna och beviljas fullt ut.

(2)  Ej tillämpligt: Ansökningarna överskrider inte de tillgängliga kvantiteterna och beviljas fullt ut.


19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 42/2012

av den 18 januari 2012

om utfärdande av importlicenser och tilldelning av importrättigheter för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (3) öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer.

(2)

De ansökningar om importlicenser som, när det gäller grupperna 1, 2, 4, 6, 7 och 8, lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 för delperioden 1 april–30 juni 2012 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De ansökningar om importrättigheter som lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 för delperioden 1 april–30 juni 2012 avser, när det gäller grupp 5, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007, när det gäller grupperna 1, 2, 4, 6, 7 och 8 för delperioden 1 april–30 juni 2012.

2.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importrättigheter som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 april–30 juni 2012 när det gäller grupp 5.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.4.2012–30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importrättigheter som lämnats in för delperioden 1.4.2012–30.6.2012

(%)

5

09.4215

1,220003