ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.343.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 343

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
23 december 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1375/2011 av den 22 december 2011 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 687/2011

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1376/2011 av den 20 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mongeta del Ganxet [SUB])

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1377/2011 av den 20 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Salva Cremasco (SUB)]

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1378/2011 av den 20 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Rheinisches Apfelkraut [SGB])

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1379/2011 av den 20 december 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 när det gäller KN-nummer och produktkoder i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter inom sektorerna för nöt- och kalvkött, ägg och fjäderfäkött

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1380/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller särskilda villkor för ratiter för avel och produktion ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1381/2011 av den 22 december 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet kloropikrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av beslut 2008/934/EG ( 1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1382/2011 av den 22 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1383/2011 av den 22 december 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 januari 2012

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1384/2011 av den 22 december 2011 om den minimitullsats som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011

33

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/871/Gusp av den 19 december 2011 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena)

35

 

*

Rådets beslut 2011/872/Gusp av den 22 december 2011 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2011/430/Gusp

54

 

 

2011/873/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 december 2011 om fastställande av kvantiteter och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2012 [delgivet med nr K(2011) 9196]

57

 

 

2011/874/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen [delgivet med nr K(2011) 9232]  ( 1 )

65

 

 

2011/875/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 december 2011 om undantag av vissa finansiella tjänster inom postsektorn i Ungern från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster [delgivet med nr K(2011) 9197]  ( 1 )

77

 

 

2011/876/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2011 om beviljande av befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar från Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 och om hävande av uppskov med och återkallelse av befrielse från betalningen av den till vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina utvidgade antidumpningstullen beviljade vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 [delgivet med nr K(2011) 9473]

86

 

 

2011/877/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG [delgivet med nr K(2011) 9523]

91

 

 

2011/878/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 20 december 2011 om bekräftelse av den preliminära beräkningen av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2010 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

97

 

 

2011/879/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 december 2011 om ändring av bilagorna II och IV till rådets direktiv 2009/158/EG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg [delgivet med nr K(2011) 9518]  ( 1 )

105

 

 

2011/880/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 december 2011 om ändring av bilaga I till genomförandebeslut 2011/402/EU om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten [delgivet med nr K(2011) 9524]  ( 1 )

117

 

 

2011/881/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 december 2011 om antagande av ett finansieringsbeslut till stöd för frivilliga övervakningsstudier om förluster av samhällen av honungsbin [delgivet med nr K(2011) 9597]

119

 

 

2011/882/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 december 2011 om tillstånd för utsläppande på marknaden av en ny tuggummibas som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2011) 9680]

121

 

 

2011/883/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 december 2011 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer enligt artikel 79.1 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 [delgivet med nr K(2011) 9701]

123

 

 

2011/884/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 december 2011 om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG ( 1 )

140

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/312/Euratom av den 5 mars 2008 om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom (EUT L 107 av den 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/98/EU

av den 13 december 2011

om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.2 a - b,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) att det ska beslutas om åtgärder som rör asyl, invandring och skydd av rättigheter för tredjelandsmedborgare.

(2)

Europeiska rådet erkände vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 behovet av harmonisering av nationell rätt om villkoren för rätt till inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. Europeiska rådet konstaterade i detta sammanhang särskilt att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med unionsmedborgarnas. Europeiska rådet uppmanade därför rådet att anta de rättsliga instrumenten, på grundval av förslag från kommissionen. Behovet av att uppnå de mål som fastställdes vid mötet i Tammerfors bekräftades i Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet vid dess möte den 10 och 11 december 2009.

(3)

Bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande, som leder till ett kombinerat tillstånd, som i en enda administrativ handling omfattar såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd, kommer att bidra till att förenkla och harmonisera de regler som för närvarande gäller i medlemsstaterna. Sådana förenklingar av förfarandena har redan införts av flera medlemsstater och har lett till effektivare förfaranden för både migranterna och deras arbetsgivare och har underlättat kontroller av lagligheten i deras vistelse och anställning.

(4)

För att möjliggöra den första inresan till sina territorier bör medlemsstaterna kunna utfärda ett kombinerat tillstånd eller, om de utfärdar kombinerade tillstånd endast efter inresa, en visering. Medlemsstaterna bör utfärda sådana kombinerade tillstånd eller viseringar skyndsamt.

(5)

En uppsättning regler för förfarandet för handläggning av ansökan om ett kombinerat tillstånd bör fastställas. Förfarandet bör vara effektivt och genomförbart, med beaktande av den normala arbetsbelastningen vid medlemsstaternas myndigheter, samt öppet och rättvist, så att de berörda personerna ges adekvat rättssäkerhet.

(6)

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas behörighet att reglera inresa, inklusive omfattningen av arbetskraftsinvandringen från tredjeländer.

(7)

Utstationerade tredjelandsmedborgare bör inte omfattas av detta direktiv. Detta bör inte hindra att tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta och lagligen arbetar i en medlemsstat och som utstationeras till en annan medlemsstat fortsatt behandlas likadant som ursprungsmedlemsstatens medborgare under den tid utstationeringen varar vad avser de anställningsvillkor som inte påverkas av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (4).

(8)

Tredjelandsmedborgare som har beviljats ställning som varaktigt bosatta i enlighet med rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (5) bör inte omfattas av detta direktiv med hänsyn till deras mer privilegierade ställning och deras särskilda typ av uppehållstillstånd, ”EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta”.

(9)

Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för säsongsarbete bör inte omfattas av detta direktiv med hänsyn till att deras ställning är av tillfällig art.

(10)

Medlemsstaternas skyldighet att fastställa om ansökan ska göras av en tredjelandsmedborgare eller av dennes arbetsgivare bör inte påverka de arrangemang enligt vilka båda dessa ska medverka i förfarandet. Medlemsstaten bör besluta huruvida ansökan om ett kombinerat tillstånd ska göras i den mottagande medlemsstaten eller från ett tredjeland. I de fall en tredjelandsmedborgare inte får göra en ansökan från ett tredjeland, bör medlemsstaterna se till att ansökan kan göras av arbetsgivaren i den mottagande medlemsstaten.

(11)

Direktivets bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande och om kombinerat tillstånd bör inte avse enhetliga viseringar eller viseringar för längre vistelse.

(12)

Att en behörig myndighet utses enligt detta direktiv bör inte påverka den roll och det ansvar som andra myndigheter och i förekommande fall arbetsmarknadens parter har i fråga om att pröva och fatta beslut om ansökan.

(13)

Tidsfristen för att fatta ett beslut om ansökan bör inte inbegripa den tid som är nödvändig för erkännande av yrkeskvalifikationer eller för utfärdande av en visering. Detta direktiv bör inte påverka nationella förfaranden för erkännande av examensbevis.

(14)

Det kombinerade tillståndet bör utformas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (6), vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att föra in ytterligare uppgifter, i synnerhet uppgifter om huruvida personen har tillstånd att arbeta eller inte. Bland annat för att uppnå en bättre kontroll av invandringen bör medlemsstaterna inte endast i det kombinerade tillståndet, utan även i andra uppehållstillstånd som utfärdas, lämna upplysningar om arbetstillstånd, oberoende av vilken typ av tillstånd eller uppehållshandling som har legat till grund för att tredjelandsmedborgaren har beviljats inresa till medlemsstatens territorium och fått tillträde till arbetsmarknaden i medlemsstaten.

(15)

Bestämmelserna i detta direktiv om uppehållstillstånd för andra ändamål än arbete bör endast tillämpas i fråga om tillståndets utformning och inte påverka unionsbestämmelser eller nationella bestämmelser som rör förfaranden för att bevilja inresa och vistelse och förfaranden för att utfärda sådana tillstånd.

(16)

Bestämmelserna i detta direktiv om ett kombinerat tillstånd och om uppehållstillstånd som utfärdas för andra ändamål än arbete bör inte hindra medlemsstaterna från att utfärda kompletterande pappershandlingar för att kunna ge mer exakt information om anställningsförhållandet, när det på uppehållstillståndet inte finns tillräckligt med plats. Sådana handlingar kan tjäna till att förhindra utnyttjande av tredjelandsmedborgare och bekämpa olaglig anställning men bör vara frivilligt för medlemsstaterna och inte ersätta ett arbetstillstånd, vilket därmed skulle äventyra idén med ett kombinerat tillstånd. De tekniska möjligheter som erbjuds genom artikel 4 i förordning (EG) nr 1030/2002 och punkt a 16 i dess bilaga, kan också användas för att lagra sådana uppgifter på elektronisk väg.

(17)

De villkor och kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om ändring eller förlängning av ett kombinerat tillstånd avslås, eller som kan ligga till grund för ett återkallande av ett kombinerat tillstånd, bör vara objektiva och fastställda i den nationella lagstiftningen, inbegripet skyldigheten att iaktta principen om unionsföreträde, som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i anslutningsakterna från år 2003 och 2005. Beslut om avslag och återkallande bör vara vederbörligen motiverade.

(18)

Tredjelandsmedborgare som innehar en giltig resehandling och ett kombinerat tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör få tillstånd att resa in och röra sig fritt på de medlemsstaters territorium som tillämpar Schengenregelverket fullt ut under en period av högst tre månader under en sexmånadersperiod i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (7) och artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (8) (Schengenkonventionen).

(19)

I avsaknad av horisontell unionslagstiftning har tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och vilken nationalitet de har. För att vidareutveckla en konsekvent invandringspolitik och minska skillnaderna i rättigheter mellan unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som arbetar lagligen i en medlemsstat, och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring bör det fastställas en uppsättning rättigheter, för att särskilt precisera de områden på vilka arbetstagare från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa ett minimum av likvärdiga förutsättningar inom unionen, erkänna att sådana tredjelandsmedborgare genom sitt arbete och genom sina skatteinbetalningar bidrar till unionens ekonomi samt motverka orättvis konkurrens mellan en medlemsstats egna medborgare och tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. Utan att det påverkar tolkningen av begreppet anställningsförhållande i annan unionsrätt bör den definition av arbetstagare från tredjeland som fastställs i detta direktiv avse en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och som är lagligen bosatt där och har tillstånd att arbeta där som anställd enligt nationell rätt och/eller praxis i den medlemsstaten.

(20)

Alla tredjelandsmedborgare som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat bör omfattas av åtminstone en gemensam uppsättning rättigheter som baseras på likabehandling med medborgarna i deras mottagande medlemsstat, oberoende av för vilket ändamål eller på vilken grund de ursprungligen beviljades inresa. Rätten till likabehandling på de områden som anges i detta direktiv bör inte endast omfatta tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstat för arbete, utan även dem som har beviljats inresa för andra ändamål och som har fått tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad i enlighet med andra bestämmelser i unionsrätten eller i nationell rätt, inbegripet familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa i medlemsstaten enligt rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (9), tredjelandsmedborgare som beviljats inresa till en medlemsstats territorium enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (10) och forskare som har beviljats inresa enligt rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (11).

(21)

Rätten till likabehandling på vissa angivna områden bör vara strikt kopplad till att tredjelandsmedborgaren vistas lagligen och har fått tillträde till arbetsmarknaden i en medlemsstat, vilket framgår av det kombinerade tillstånd som ger rätt att vistas och arbeta och av uppehållstillstånd som har utfärdats för andra ändamål och som innehåller information om tillstånd att arbeta.

(22)

De arbetsvillkor som avses i detta direktiv bör omfatta åtminstone lön, uppsägning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstider och ledighet, med beaktande av gällande kollektivavtal.

(23)

En medlemsstat bör erkänna yrkeskvalifikationer som en tredjelandsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat på samma sätt som för unionsmedborgare och bör beakta kvalifikationer som har förvärvats i ett tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (12). Den rätt till likabehandling som ges arbetstagare från tredjeland i fråga om erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden bör inte påverka medlemsstaternas behörighet att bevilja sådana arbetstagare från tredjeland tillträde till sina arbetsmarknader.

(24)

Arbetstagare från tredjeland bör åtnjuta likabehandling med avseende på social trygghet. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (13) anges grenar av social trygghet. Bestämmelserna om likabehandling i fråga om social trygghet i detta direktiv bör också vara tillämpliga på arbetstagare som medges inresa till en medlemsstat direkt från ett tredjeland. Detta direktiv bör dock inte tillerkänna arbetstagare från ett tredjeland fler rättigheter än de som redan föreskrivs i gällande unionsrätt på området social trygghet för tredjelandsmedborgare som har gränsöverskridande anknytning. Vidare bör direktivet inte tillerkänna rättigheter i situationer som inte omfattas av unionsrätten, såsom i förhållande till familjemedlemmar som är bosatta i ett tredjeland. Detta direktiv bör endast bevilja rättigheter för familjemedlemmar som i samband med familjeåterförening ansluter sig till en arbetstagare från tredjeland för att vistas i en medlemsstat eller för familjemedlemmar som redan vistas lagligen i den medlemsstaten.

(25)

Medlemsstaterna bör åtminstone säkerställa likabehandling för tredjelandsmedborgare som är anställda eller som efter en minimiperiod av anställning har registrerats som arbetslösa. Ingen begränsning av likabehandlingen i fråga om social trygghet enligt detta direktiv bör påverka de rättigheter som tillerkänns enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (14).

(26)

Unionsrätten begränsar inte medlemsstaternas behörighet att utforma sina sociala trygghetssystem. I avsaknad av harmonisering på unionsnivå ankommer det följaktligen på varje medlemsstat att bestämma villkoren för beviljande av sociala trygghetsförmåner, förmånernas storlek och under hur lång tid som de ska utgå. Medlemsstaterna är vid utövandet av denna behörighet emellertid skyldiga att iaktta unionsrätten.

(27)

Likabehandling av arbetstagare från tredjeland bör inte avse sådana yrkesutbildningsåtgärder som finansieras genom sociala biståndssystem.

(28)

Detta direktiv bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av förmånligare bestämmelser i unionsrätten och i tillämpliga internationella instrument.

(29)

Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, i enlighet med rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (15) och rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (16).

(30)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att fastställa ett enda ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att arbeta på en medlemsstats territorium och en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(31)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i enlighet med artikel 6.1 i EU-fördraget.

(32)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(33)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

(34)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I detta direktiv fastställs

a)

ett enda ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, i syfte att förenkla förfarandena vid deras inresa och att underlätta kontrollen av deras ställning, och

b)

en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, oavsett för vilket syfte de ursprungligen tillåtits inresa till den medlemsstatens territorium, grundade på likabehandling i förhållande till den medlemsstatens medborgare.

2.   Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas behörighet att bevilja tredjelandsmedborgares tillträde till sina arbetsmarknader.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)   tredjelandsmedborgare: en person som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 20.1 i EUF-fördraget.

b)   arbetstagare från tredjeland: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium, lagligen vistas där och har tillstånd att arbeta som anställd enligt nationell rätt och/eller praxis i den medlemsstaten.

c)   kombinerat tillstånd: ett uppehållstillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas på dess territorium för att arbeta där.

d)   ett enda ansökningsförfarande: ett förfarande som, på grundval av en enda ansökan om tillstånd att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium som inges av en tredjelandsmedborgare eller dennes arbetsgivare, leder till ett beslut om denna ansökan om ett kombinerat tillstånd.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv är tillämpligt på

a)

tredjelandsmedborgare som ansöker om att få vistas i en medlemsstat för att arbeta,

b)

tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstat i andra syften än arbete i enlighet med unionsrätt eller nationell rätt, har tillstånd att arbeta och har ett uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002, och

c)

tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstat för att arbeta i enlighet med unionsrätt eller nationell rätt.

2.   Direktivet ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare

a)

som är familjemedlemmar till unionsmedborgare som har utövat eller som utövar sin rätt till fri rörlighet inom unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (17),

b)

som, i likhet med sina familjemedlemmar och oavsett medborgarskap, har rätt till fri rörlighet motsvarande unionsmedborgares rättigheter enligt avtal mellan antingen unionen och medlemsstaterna eller unionen och tredjeländer,

c)

som är utstationerade, så länge som de är utstationerade,

d)

som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium för att arbeta i egenskap av personer som förflyttas inom företag,

e)

som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium som säsongsarbetare eller au pairer,

f)

som har rätt att vistas i en medlemsstat på grundval av tillfälligt skydd eller som har ansökt om rätt till vistelse där på den grunden och väntar på ett beslut om sin ställning,

g)

som åtnjuter internationellt skydd enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (18), eller har ansökt om internationellt skydd enligt det direktivet och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut,

h)

som åtnjuter skydd i enlighet med nationell rätt, internationella förpliktelser eller praxis i en medlemsstat eller har ansökt om skydd i enlighet med nationell rätt, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten och vilkas ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut,

i)

som är varaktigt bosatta i enlighet med direktiv 2003/109/EG,

j)

vilkas avvisning eller utvisning har skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl,

k)

som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium som egenföretagare,

l)

som har ansökt om eller beviljats inresa för att arbeta som sjömän eller i någon annan kapacitet ombord på ett fartyg som är registrerat i en medlemsstat eller som seglar under en medlemsstats flagg.

3.   Medlemsstaterna får besluta att kapitel II inte ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som antingen beviljats tillstånd att arbeta på en medlemsstats territorium under högst sex månader eller har beviljats inresa till en medlemsstat för studier.

4.   Kapitel II ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på grundval av en visering.

KAPITEL II

ETT ENDA ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH ETT KOMBINERAT TILLSTÅND

Artikel 4

Ett enda ansökningsförfarande

1.   En ansökan om ett kombinerat tillstånd, eller om ändring eller förlängning av ett kombinerat tillstånd ska ges in i ett enda ansökningsförfarande. Medlemsstaterna ska fastställa huruvida ansökningar om ett kombinerat tillstånd ska göras av tredjelandsmedborgaren eller av tredjelandsmedborgarens arbetsgivare. Medlemsstaterna får också besluta om att godta en ansökan från någon av dessa två. Om ansökan ska ges in av tredjelandsmedborgaren, ska medlemsstaterna tillåta att den ges in från ett tredjeland eller, om detta föreskrivs i nationell rätt, på den medlemsstats territorium där tredjelandsmedborgaren vistas.

2.   Medlemsstaterna ska pröva en ansökan som gjorts enligt punkt 1 och fatta ett beslut om att utfärda, ändra eller förlänga det kombinerade tillståndet, om sökanden uppfyller de kriterier som anges i unionsrätten eller nationell rätt. Beslutet om att utfärda, ändra eller förlänga det kombinerade tillståndet ska utgöra en enda administrativ handling som omfattar både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

3.   Det enda ansökningsförfarandet ska inte påverka det viseringsförfarande som kan krävas för den första inresan.

4.   Om de föreskrivna villkoren är uppfyllda, ska medlemsstaterna utfärda ett kombinerat tillstånd till tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och till tredjelandsmedborgare som redan beviljats inresa och som efter det att de nationella genomförandebestämmelserna trätt i kraft ansöker om förlängning eller ändring av sitt uppehållstillstånd.

Artikel 5

Behörig myndighet

1.   Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska vara behörig att ta emot ansökan och att utfärda det kombinerade tillståndet.

2.   Den behöriga myndigheten ska fatta beslut om den fullständiga ansökan så snart som möjligt, och under alla omständigheter senast fyra månader från den dag då ansökan gavs in.

Den tidsfrist som anges i första stycket får i undantagsfall förlängas, om prövningen av ansökan är komplicerad.

Om inget beslut har fattats när tidsfristen i denna punkt löper ut, ska konsekvenserna fastställas i nationell rätt.

3.   Den behöriga myndigheten ska skriftligen underrätta sökanden om beslutet i enlighet med förfarandena för underrättelser i relevant nationell lagstiftning.

4.   Om de uppgifter eller handlingar som ges in till stöd för ansökan är ofullständiga enligt kriterierna i nationell rätt, ska den behöriga myndigheten skriftligen underrätta sökanden om vilka kompletterande uppgifter eller handlingar som krävs och fastställa en rimlig tidsfrist för deras inlämnande. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess att den behöriga myndigheten eller andra relevanta myndigheter har mottagit de kompletterande uppgifter som krävs. Om dessa kompletterande uppgifter eller handlingar inte har lämnats inom tidsfristen, får den behöriga myndigheten avslå ansökan.

Artikel 6

Kombinerat tillstånd

1.   Medlemsstaterna ska utfärda ett kombinerat tillstånd med användning av den enhetliga utformning som föreskrivs i förordning (EG) nr 1030/2002 och lämna upplysningar om arbetstillstånd i enlighet med vad som anges i punkt a 7.5–9 i den förordningens bilaga.

Medlemsstaterna får på papper ange ytterligare uppgifter rörande tredjelandsmedborgarens anställningsförhållanden (t.ex. arbetsgivarens namn och adress, arbetsplats, typ av arbete, arbetstid, lön) eller lagra sådana uppgifter på elektronisk väg såsom avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1030/2002 och punkt a 16 i dess bilaga.

2.   Vid utfärdande av det kombinerade tillståndet ska medlemsstaterna inte utfärda några ytterligare tillstånd som bevis för att tillträde ges till arbetsmarknaden.

Artikel 7

Uppehållstillstånd för andra ändamål än arbete

1.   När medlemsstaterna utfärdar uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002 ska de lämna upplysningar om rätten att arbeta, oberoende av vilken typ av tillstånd det är fråga om.

Medlemsstaterna får på papper ange ytterligare uppgifter rörande tredjelandsmedborgarens anställningsförhållanden (t.ex. arbetsgivarens namn och adress, arbetsplats, typ av arbete, arbetstid, lön) eller lagra sådana uppgifter på elektronisk väg såsom avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1030/2002 och punkt a 16 i dess bilaga.

2.   Vid utfärdande av uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002 ska medlemsstaterna inte utfärda några ytterligare tillstånd som bevis för att tillträde ges till arbetsmarknaden.

Artikel 8

Förfarandegarantier

1.   Skälen för ett beslut om att avslå en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om ändring eller förlängning av ett kombinerat tillstånd eller om att återkalla ett kombinerat tillstånd, som fattas på grundval av kriterier som anges i unionsrätten eller nationell rätt ska lämnas i en skriftlig underrättelse.

2.   Ett beslut om att avslå en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om ändring eller förlängning av ett kombinerat tillstånd eller om att återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas i den berörda medlemsstaten i enlighet med nationell rätt. I den skriftliga underrättelse som avses i punkt 1 ska det anges till vilken domstol eller administrativ myndighet den berörda personen kan överklaga och tidsfristen för detta.

3.   En ansökan får anses som ej godtagbar på grund av antalet tredjelandsmedborgare som beviljas inresa för anställning och behöver på den grunden inte behandlas.

Artikel 9

Tillgång till information

Medlemsstaterna ska på begäran ge tredjelandsmedborgaren och den framtida arbetsgivaren adekvat information om vilka handlingar som krävs för att lämna in en fullständig ansökan.

Artikel 10

Avgifter

Medlemsstaterna får begära att sökande betalar avgifter, när det är lämpligt, för handläggningen av ansökningar i enlighet med detta direktiv. Avgiftsnivåerna ska i dessa fall vara proportionella och får bygga på principen om att avgifter ska motsvara de tjänster som faktiskt tillhandahålls för handläggning av ansökningar och utfärdandet av tillstånd.

Artikel 11

Rättigheter som följer av det kombinerade tillståndet

När ett kombinerat tillstånd har utfärdats i enlighet med nationell rätt, ska det under sin giltighetstid minst ge innehavaren rätt att

a)

resa in till och vistas på den medlemsstats territorium som utfärdat det kombinerade tillståndet, under förutsättning att innehavaren uppfyller alla villkor enligt nationell rätt för inresa och vistelse i landet,

b)

ha fritt tillträde till hela territoriet i den medlemsstat som utfärdar det kombinerade tillståndet, inom de gränser som föreskrivs i nationell rätt,

c)

bedriva den specifika yrkesverksamhet som medges enligt det kombinerade tillståndet i enlighet med nationell rätt,

d)

informeras om sina rättigheter som enligt detta direktiv och/eller nationell rätt följer av tillståndet.

KAPITEL III

RÄTT TILL LIKABEHANDLING

Artikel 12

Rätt till likabehandling

1.   Arbetstagare från tredjeland som avses i artikel 3.1 b och c ska åtnjuta likabehandling med medborgarna i den medlemsstat där de vistas när det gäller följande:

a)

Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

b)

Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive de förmåner som sådana organisationer tillhandahåller, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om allmän ordning och allmän säkerhet.

c)

Utbildning och yrkesutbildning.

d)

Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden.

e)

De grenar av social trygghet som definieras i förordning (EG) nr 883/2004.

f)

Skatteförmåner, om arbetstagaren anses ha sin skattemässiga hemvist i den berörda medlemsstaten.

g)

Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inbegripet förfaranden för att erhålla bostad enligt nationell rätt, utan att detta påverkar avtalsfriheten i enlighet med unionsrätten och nationell rätt.

h)

Rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

2.   Medlemsstaterna får begränsa rätten till likabehandling genom att göra följande:

a)

Vad gäller punkt 1 c

i)

begränsa dess tillämpning till de arbetstagare från tredjeland som har anställning eller har haft anställning och är registrerade som arbetslösa,

ii)

undanta de arbetstagare från tredjeland som beviljats inresa till deras territorium i enlighet med direktiv 2004/114/EG,

iii)

undanta stipendier, studiebidrag och studielån eller andra bidrag och lån,

iv)

fastställa specifika villkor i enlighet med nationell rätt, inbegripet krav på språkkunskaper och betalning av utbildningsavgifter, för tillträde till universitetsutbildning och annan högre utbildning och till yrkesutbildning som inte är direkt kopplad till det specifika arbete som anställningen avser.

b)

Vad gäller punkt 1 e genom att begränsa de rättigheter för arbetstagare från tredjeland som följer av den punkten, men inte begränsa sådana rättigheter för arbetstagare från tredjeland som är anställda eller har haft en anställning under en minimiperiod på sex månader och är registrerade som arbetslösa.

Medlemsstaterna får dessutom bestämma att punkt 1 e med avseende på familjeförmåner inte ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som har fått tillstånd att arbeta i en medlemsstat för en period på högst sex månader, för tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse för studier eller för tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på grundval av en visering.

c)

Vad gäller punkt 1 f, i fråga om skatteförmåner, begränsa dess tillämpning till fall där den registrerade eller stadigvarande hemvisten för de familjemedlemmar för vilka arbetstagaren från tredjeland ansöker om förmåner ligger inom den berörda medlemsstatens territorium.

d)

Vad gäller punkt 1 g

i)

begränsa dess tillämpning till de arbetstagare från tredjeland som har anställning,

ii)

begränsa tillgången till bostäder.

3.   Den rätt till likabehandling som avses i punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att återkalla eller vägra att förlänga uppehållstillstånd som utfärdats enligt detta direktiv, uppehållstillstånd som utfärdats för andra ändamål än arbete eller andra tillstånd att arbeta i en medlemsstat.

4.   Arbetstagare från tredjeland som flyttar till ett tredjeland, eller deras efterlevande som vistas i tredjeländer och som har rättigheter vilka härleds från arbetstagaren, ska avseende ålder, invaliditet eller död erhålla lagstadgad pension grundad på arbetstagarens tidigare anställning och förvärvad i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004, på samma villkor och med samma satser som medborgarna i de berörda medlemsstaterna, när de flyttar till ett tredjeland.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Förmånligare bestämmelser

1.   Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av förmånligare bestämmelser i

a)

unionsrätten, inbegripet i bilaterala och multilaterala avtal mellan unionen eller unionen och dess medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan, eller

b)

bilaterala eller multilaterala avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer.

2.   Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet.

Artikel 14

Information till allmänheten

Varje medlemsstat ska för allmänheten tillgängliggöra regelbundet uppdaterad information om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för att arbeta där.

Artikel 15

Rapportering

1.   Kommissionen ska regelbundet och första gången senast den 25 december 2016 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna och vid behov föreslå de ändringar som den anser nödvändiga.

2.   Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 25 december 2014 till kommissionen lämna statistik över det antal tredjelandsmedborgare för vilka ett kombinerat tillstånd har beviljats under föregående kalenderår, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (19).

Artikel 16

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 25 december 2013 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 13 december 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. SZPUNAR

Ordförande


(1)  EUT C 27, 3.2.2009, s. 114.

(2)  EUT C 257, 9.10.2008, s. 20.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 mars 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 24 november 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

(5)  EUT L 16, 23.1.2004, s. 44.

(6)  EGT L 157, 15.6.2002, s. 1.

(7)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(8)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(9)  EUT L 251, 3.10.2003, s. 12.

(10)  EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.

(11)  EUT L 289, 3.11.2005, s. 15.

(12)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(13)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(14)  EUT L 344, 29.12.2010, s. 1.

(15)  EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

(16)  EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.

(17)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

(18)  EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.

(19)  EUT L 199, 31.7.2007, s. 23.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/10


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1375/2011

av den 22 december 2011

om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 687/2011

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 juli 2011 antog rådet genomförandeförordning (EU) nr 687/2011/EG om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 (2), varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig.

(2)

När det har varit praktiskt möjligt har rådet delgivit samtliga personer, grupper och enheter motiveringar till varför de har upptagits i förteckningen i genomförandeförordning (EU) nr 687/2011.

(3)

I ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning  (3) informerade rådet personerna, grupperna och enheterna i förteckningen i genomförandeförordning (EU) nr 687/2011 om att det hade beslutat att låta dem kvarstå i förteckningen. Rådet informerade även de berörda personerna, grupperna och enheterna om att de kunde begära en motivering från rådet till att de förts upp på förteckningen, om de inte redan hade meddelats en sådan. När det gäller vissa personer och grupper delgavs dessa en ändrad motivering.

(4)

Rådet har genomfört en fullständig översyn av förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig, i enlighet med artikel 2.3 i förordningen. Härvid har rådet beaktat de synpunkter som det erhållit från de berörda.

(5)

Rådet har konstaterat att de personer, grupper och enheter som är upptagna i förteckningen i bilagan till denna förordning har varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (4), att ett beslut avseende dem har fattats av en behörig myndighet i den mening som avses i artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten samt att de även fortsättningsvis bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 2580/2001.

(6)

Förteckningen över personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig bör uppdateras i enlighet med detta och genomförandeförordning (EU) nr 687/2011 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 ska ersättas med förteckningen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 687/2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  EGT L 188, 19.7.2011, s. 2

(3)  EUT C 212, 19.7.2011, s. 20.

(4)  EUT L 344, 28.12.2001, s. 93.


BILAGA

Förteckning över personer, grupper och enheter som avses i artikel 1

1.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född den 11 augusti 1960 i Iran. Pass nr D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), född den 1.2.1966 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

3.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane/schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien) saudisk medborgare

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född den 6 eller 15 mars 1955 i Iran. Iransk och amerikansk medborgare. Pass nr C2002515 (Iran), pass nr 477845448 (USA). Nationellt id-kort nr 07442833, utgångsdatum den 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) –medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

9.

ASLI, Rabah, född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i Hofstadgroep

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

17.

NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir a-l-Hijra

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

21.

SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av l-Takfir wa-l-Hijra

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.

23.

SHAKURI Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född den 11 mars 1957 i Iran. Iransk medborgare. Pass nr 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NE8146378 – medlem i Hofstadgroep

2.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

"Abu Nidal Organisation" ("Abu Nidals grupp") – "ANO", (även känd som "Fatah Revolutionary Council", alias "Arab Revolutionary Brigades", alias "Black September" alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims")

2.

"Al-Aqsa Martyrs’ Brigade" ("Al-Aqsa-martyrernas brigader")

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" and "Al-Hijra" ("Al-Takfir wa-l-Hijra")

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Communist Party of the Philippines" ("Filippinernas kommunistparti"), inbegripet "New People's Army" ("Nya folkarmén") – "NPA", Filippinerna

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (al-Jamaat al-islamiyya), (alias "Al-Gama'a al-Islamiyya") – "Islamic Group" – "IG" ("Islamiska gruppen")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Great Islamic Eastern Warriors Front")

9.

"Hamas" (inklusive "Hamas-Izz al-Din al-Qassam")

10.

"Hizbul Mujahideen" ("Hizbul-mujahidin") – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development"

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Kurdistan Workers' Party" ("Kurdistan arbetarparti") – "PKK" (även känt som "Kadek", alias "Kongra-Gel")

16.

"Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tamilska befrielsetigrarna") – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Nationella befrielsearmén")

18.

"Palestinian Islamic Jihad" ("Palestinska islamiska Jihad") – "PIJ"

19.

"Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Folkfronten för Palestinas befrielse") – "PFLP"

20.

"Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command" ("Folkfronten för Palestinas Befrielse – Generalkommandot")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "Farc" ("Colombias revolutionära beväpnade styrkor")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi" – "DHKP/C" (även känt som "Devrimci Sol" ["Revolutionary Left"], alias "Dev Sol") ("Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party")

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Den lysande stigen")

24.

Stichting Al Aqsa" (även känt som "Stichting Al Aqsa Nederland", alias "Al Aqsa Nederländerna")

25.

"Teyrêbazên Azadiya Kurdistan" – "TAK", (alias "Kurdistan Freedom Falcons" ["Kurdistans frihetsfalkar"], alias "Kurdistan Freedom Hawks" ["Kurdistans frihetshökar"]


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1376/2011

av den 20 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mongeta del Ganxet [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Spaniens ansökan om registrering av beteckningen ”Mongeta del Ganxet” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 124, 27.4.2011, s. 16.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Mongeta del Ganxet (SUB)


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1377/2011

av den 20 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Salva Cremasco (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Salva Cremasco” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 124, 27.4.2011, s. 20.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3.   Ost

ITALIEN

Salva Cremasco (SUB)


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1378/2011

av den 20 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Rheinisches Apfelkraut [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Tysklands ansökan om registrering av beteckningen ”Rheinisches Apfelkraut” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 129, 30.4.2011, s. 23.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

TYSKLAND

Rheinisches Apfelkraut (SGB)


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1379/2011

av den 20 december 2011

om ändring av förordningarna (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 när det gäller KN-nummer och produktkoder i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter inom sektorerna för nöt- och kalvkött, ägg och fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 134, 161.3, 170 och 192.2 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordningar (EG) nr 382/2008 (2), (EU) nr 1178/2010 (3) och (EU) nr 90/2011 (4) fastställs regler för systemet med exportlicenser för exportbidrag inom sektorerna för nöt- och kalvkött, fjäderfäkött respektive ägg. Dessa förordningar hänvisar till KN-nummer och produktkoder i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter för att ange för vilka produkter det krävs att det ska uppvisas en exportlicens vid ansökan om exportbidrag.

(2)

Bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5) ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 (6).

(3)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (7) ändrades genom genomförandeförordning (EU) nr 1334/2011 (8).

(4)

Följaktligen måste de KN-nummer och produktkoder som används i förordningarna (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 anpassas till dem som används i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1006/2011, och i förordning (EEG) nr 3846/87, i dess lydelse enligt genomförandeförordning (EU) nr 1334/2011.

(5)

Förordning (EG) nr 382/2008 använder också KN-nummer inom ramen för importlicenser. För konsekvensens skull är det lämpligt att ändra även dessa koder.

(6)

Förordningarna (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 382/2008 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 2.2 ska ”KN-nummer 0102 90 05–0102 90 49” ersättas med ”KN-nummer 0102 29 10–0102 29 49, ex 0102 39 10 med en vikt på högst 300 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på högst 300 kg”.

(2)

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 a ska ”KN-nummer 0102 10” ersättas med ”KN-nummer 0102 21, 0102 31 00 och 0102 90 20”; och ”KN-nummer 0102 90 och ex 1602” ska ersättas med ”KN-nummer 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 och ex 1602”.

b)

I punkt 2 a ska ”KN-nummer 0102 10” ersättas med ”KN-nummer 0102 21, 0102 31 00 och 0102 90 20”.

c)

I punkt 3 ska ”KN-nummer 0102 10” ersättas med ”KN-nummer 0102 21, 0102 31 00 och 0102 90 20”.

(3)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

(4)

I bilaga V ska den första gruppen av produktkategorier ersättas med följande:

”Produktkategori

KN-nummer

110

0102 29 10, ex 0102 39 10 med en vikt på högst 80 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på högst 80 kg

120

0102 29 21 och 0102 29 29, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 80 kg men högst 160 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på mer än 80 kg men högst 160 kg

130

0102 29 41 och 0102 29 49, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 160 kg men högst 300 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på mer än 160 kg men högst 300 kg

140

0102 29 51 till 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 300kg och ex 0102 90 91 med en vikt på mer än 300 kg”.

(5)

I bilaga VI ska den första gruppen av produktkategorier ersättas med följande:

”Produktkategori

Produktkod

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 och 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 och 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 och 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 och 0102 90 91 9400”.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1178/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 1 ska ”KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19” ersättas med ”KN-nummer 0407 11 00, 0407 19 11 och 0407 19 19”.

(2)

I artikel 8.1 ska ”KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19” ersättas med ”KN-nummer 0407 11 00, 0407 19 11 och 0407 19 19”.

(3)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 90/2011 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 1 ska ”KN-nummer 0105 11, 0105 12 och 0105 19” ersättas med ”KN-nummer 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 och 0105 15 00”.

(2)

I artikel 8.1 ska ”KN-nummer 0105 11, 0105 12 och 0105 19” ersättas med ”KN-nummer 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 och 0105 15 00”.

(3)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(3)  EUT L 328, 14.12.2010, s. 1.

(4)  EUT L 30, 4.2.2011, s. 1.

(5)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  EUT L 282, 28.10.2011, s. 1.

(7)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  EUT L 336, 20.12.2011, s. 35.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) 382/2008 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning som avses i artikel 5.1

0102 29 10, ex 0102 39 10 med en vikt på högst 80 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på högst 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 80 kg men högst 160 kg och 0102 90 91 med en vikt på mer än 80 kg men högst 160 kg

0102 29 41 till 0102 29 49, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 160 kg men högst 300 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på mer än 160 kg men högst 300 kg

0102 29 51 till 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vikt på mer än 300 kg och ex 0102 90 91 med en vikt på mer än 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69”


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EU) nr 1178/2010 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Produktkod i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter (1)

Kategori

Säkerhetsbelopp

(euro/100 kg nettovikt)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), del 8.

(2)  För de destinationer som anges i bilaga V.

(3)  Andra destinationer.”


BILAGA III

Bilaga I till förordning (EU) nr 90/2011 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Produktkod i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter (1)

Kategori

Säkerhetsbelopp

(euro/100 kg nettovikt)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), del 7.

(2)  För de destinationer som anges i bilaga VII.

(3)  Andra destinationer än de som anges i bilagorna VII och VIII.

(4)  För de destinationer som anges i bilaga VIII.

(5)  Andra destinationer än de som anges i bilaga VIII.”


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1380/2011

av den 21 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller särskilda villkor för ratiter för avel och produktion

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (1), särskilt artikel 25.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga VIII till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (2) fastställs de särskilda villkor som gäller för import av avels- eller bruksfjäderfän samt kläckägg och dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter.

(2)

Enligt del II punkt 2 i den bilagan ska de dagsgamla kycklingarna, om de inte föds upp i den medlemsstat som importerade kläckäggen, transporteras direkt till den slutgiltiga bestämmelseorten och hållas där i minst tre veckor från kläckningsdagen. Kravet återspeglas i del I av den relevanta förlagan till veterinärintyg för dagsgamla kycklingar i bilaga IV till direktiv 2009/158/EG.

(3)

I bilaga IX till förordning (EG) nr 798/2008 fastställs de särskilda villkor som gäller för import av ratiter för avel och produktion samt kläckägg och dagsgamla kycklingar av dessa. De särskilda villkoren omfattar för närvarande inte en bestämmelse avseende ratiter som motsvarar den som avser fjäderfän i del II punkt 2 i bilaga VIII till den förordningen.

(4)

Erfarenheterna från tillämpningen av denna bestämmelse avseende fjäderfän visar att den bör utsträckas till att även omfatta dagsgamla kycklingar av ratiter.

(5)

Förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga IX till förordning (EG) nr 798/2008 ska del II punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Ratiter som kläckts från importerade kläckägg ska hållas under minst tre veckor från kläckningsdagen i kläckeriet eller under minst tre veckor på den eller de anläggningar dit de har sänts efter kläckningen.

Om de dagsgamla kycklingarna av ratiter inte föds upp i den medlemsstat som importerade kläckäggen, ska de transporteras direkt till den slutgiltiga bestämmelseorten (enligt uppgift i punkterna I.10 och I.11 i hälsointyget i förlaga 2 i bilaga IV till rådets direktiv 2009/158/EG (3)) och hållas där i minst tre veckor från kläckningsdagen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.”


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1381/2011

av den 22 december 2011

om att inte godkänna det verksamma ämnet kloropikrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (3). Kloropikrin är ett verksamt ämne för vilket det har fastslagits att ansökan är fullständig i enlighet med den förordningen.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (4) och (EG) nr 1490/2002 (5) fastställs genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och förteckningar över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa förteckningar omfattade kloropikrin.

(3)

I enlighet med artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (6) återkallade anmälaren sin ansökan om att det verksamma ämnet skulle upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader efter det att förordning (EG) nr 1095/2007 trädde i kraft. Följaktligen antogs genom kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (7) ett beslut om att inte uppta kloropikrin i bilaga I.

(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Italien, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Italien utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 11 mars 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 23 februari 2011 fram sin slutsats om kloropikrin (8) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 oktober 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om kloropikrin.

(7)

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en rad farhågor som främst gällde följande: Det finns en oacceptabel risk för användarna. Det var inte möjligt att göra en tillförlitlig bedömning av grundvattenexponeringen eftersom det saknades uppgifter om metaboliten dikloronitrometan och föroreningarna i det verksamma ämne som tillverkats. Det saknades uppgifter för att kunna dra slutsatser om riskerna för sedimentorganismer, bin, daggmaskar och växter som inte är målarter. En hög risk för vattenlevande organismer, fåglar och däggdjur konstaterades. Det var inte möjligt att göra en tillförlitlig bedömning av ytvatten- och sedimentexponering eftersom det saknades uppgifter för kloropikrin och metaboliten dikloronitrometan. Ingen tillförlitlig bedömning av exponeringshalter av fosgen i luft kunde utföras. En hög potential för långväga spridning i luften konstaterades.

(8)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 33/2008 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att inkomma med synpunkter på utkastet till granskningsrapport. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(9)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de farhågor som anges i skäl 7 dock inte avföras. Följaktligen har det inte kunnat visas att växtskyddsmedel som innehåller kloropikrin i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Kloropikrin bör därför inte godkännas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

För att ge medlemsstaterna tid att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller kloropikrin bör det göras undantag från förordning (EG) nr 1490/2002.

(12)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna har beviljat i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller kloropikrin bör löpa ut senast ett år efter det att respektive godkännande återkallades.

(13)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om kloropikrin lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(14)

Av tydlighetsskäl bör uppgifterna om kloropikrin utgå ur bilagan till beslut 2008/934/EG.

(15)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa avgav inget yttrande. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till överklagandekommittén för ytterligare överläggningar. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från överklagandekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avslag på ansökan om godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet kloropikrin godkänns inte.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1490/2002 ska medlemsstaterna se till att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller kloropikrin återkallas senast den 23 juni 2012.

Artikel 3

Anståndsperiod

Alla eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast tolv månader efter det att respektive godkännande återkallades.

Artikel 4

Ändringar av beslut 2008/934/EG

Uppgifterna om kloropikrin i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):3, artikelnr 2084. [58 s.] doi:10.2903/j.efsa.20.11.2084. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1382/2011

av den 22 december 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1383/2011

av den 22 december 2011

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 januari 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För beräkning av den importtull som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska enligt punkt 2 i den artikeln representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 beräknas på det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 1 januari 2012 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

Den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs, eftersom denna åtgärd måste tillämpas fortast möjligt efter det att uppdaterade uppgifter har tillhandahållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska från och med den 1 januari 2012 de importtullar gälla som fastställs i bilaga I till den här förordningen och på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar från och med den 1 januari 2012 för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007

KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

1002 90 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sätta ned med

3 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger vid Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller vid Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen,

2 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Förenade kungariket eller vid atlantkusten på den iberiska halvön och varorna anländer från Atlanten.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda, har importören rätt till en schablonmässig minskning med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna enligt bilaga I

15.12.2011-21.12.2011

1.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

246,86

180,19

Fob-pris USA

309,62

299,62

279,62

Tillägg för Mexikanska golfen

13,88

Tillägg för Stora sjöarna

35,46

2.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

19,73 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

50,92 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1384/2011

av den 22 december 2011

om den minimitullsats som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 187 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (2) inleds en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2011/12 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats.

(2)

I enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 måste kommissionen, mot bakgrund av de anbud som inkommit inom en delanbudsinfordran, besluta att antingen fastställa eller inte fastställa en minimitullsats per åttasiffrigt KN-nummer.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som inkommit inom den tredje delanbudsinfordran bör det fastställas en minimitullsats för vissa åttasiffriga nummer för socker enligt KN-nummer 1701, medan det för de övriga åttasiffriga numren enligt det KN-numret inte bör fastställas någon minimitullsats.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa att åtgärden förvaltas effektivt bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller den tredje delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011, för vilken tidsfristen för inlämning av anbud löpte ut den 21 december 2011, har det fastställts en minimitullsats, eller inte fastställts någon minimitullsats, enligt vad som anges i bilagan till den här förordningen, för de åttasiffriga numren för socker enligt KN-nummer 1701.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 4.


BILAGA

Minimitullsats

(euro/ton)

Åttasiffrigt KN-nummer

Minimitullsats

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Ingen minimitullsats fastställd (alla anbud har avvisats).

(X)

Inga anbud.


BESLUT

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/35


RÅDETS BESLUT 2011/871/GUSP

av den 19 december 2011

om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 26.2 och 41.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Helsingfors den 10 och 11 december 1999 enades bland annat om att medlemsstaterna genom frivilligt samarbete under EU-ledda operationer senast 2003 måste vara i stånd att inom 60 dagar kunna sätta in och därefter under minst ett år underhålla styrkor på 50 000–60 000 man som klarar av hela skalan av Petersbergsuppgifter.

(2)

Rådet godkände den 17 juni 2002 närmare bestämmelser om finansieringen av EU-ledda krishanteringsoperationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

(3)

Rådet bekräftade i slutsatserna av den 14 maj 2003 behovet av en snabbinsatsförmåga, i synnerhet när det gäller humanitära insatser och räddningsinsatser.

(4)

Europeiska rådet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 välkomnade rådets slutsatser av den 19 maj 2003, i vilka man särskilt bekräftade nödvändigheten av Europeiska unionens militära snabbinsatsförmåga.

(5)

Rådet beslutade den 22 september 2003 att Europeiska unionen skulle ha den flexibla kapacitet som är nödvändig för att hantera finansieringen av gemensamma kostnader för militära operationer av olika storleksordning, beskaffenhet eller angelägenhetsgrad, särskilt genom att en permanent finansieringsmekanism skulle inrättas senast den 1 mars 2004 för finansieringen av gemensamma kostnader för EU:s alla framtida militära operationer.

(6)

Den 23 februari 2004 antog rådet beslut 2004/197/Gusp om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (1). Det beslutet har senare ändrats och ersatts flera gånger, senast genom beslut 2008/975/Gusp (2).

(7)

Europeiska unionen har kapacitet att genomföra militära snabbinsatser i enlighet med det koncept som definierats av EU:s militära kommitté. Europeiska unionen har kapacitet att sätta in stridsgrupper i enlighet med det begrepp som definierats av EU:s militära kommitté.

(8)

Systemet med förtida finansiering är framför allt avsett för snabbinsatser.

(9)

Övningar på politisk och militär strateginivå för befäl- och kontrollstrukturerna och förfaranden för EU:s militära operationer genom övningar i EU:s högkvarter i enlighet med vad som godkänts av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) bidrar till att stärka unionens övergripande operativa beredskap.

(10)

Rådet beslutar från fall till fall om en operation har militära eller försvarsmässiga konsekvenser i den mening som avses i artikel 41.2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(11)

I artikel 41.2 i andra stycket i EU-fördraget stadgas att de medlemsstater vilkas företrädare i rådet har avgett en formell förklaring enligt artikel 31.1 andra stycket, inte är skyldiga att bidra till finansieringen av utgifter i samband med operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

(12)

I enlighet med artikel 5 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark deltar inte i detta beslut och bidrar följaktligen inte till finansieringen av mekanismen.

(13)

I enlighet med artikel 44 i beslut 2008/975/Gusp har rådet reviderat det beslutet och beslutat att ändra detta.

(14)

För att skapa klarhet bör därför beslut 2008/975/Gusp upphävas och ersättas av ett nytt beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   deltagande medlemsstater: Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

b)   bidragsgivande stater: de medlemsstater som i enlighet med artikel 41.2 i EU-fördraget bidrar till finansieringen av den berörda militära operationen, och de tredjeländer som enligt avtal mellan dem och Europeiska unionen bidrar till finansieringen av de gemensamma kostnaderna för denna operation.

c)   operationer: EU:s operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

d)   militära stödåtgärder: EU:s operationer, eller delar därav, som beslutats av rådet till stöd för ett tredjeland eller en tredjeorganisation, med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, men som inte är underställd Europeiska unionens högkvarter.

KAPITEL 1

MEKANISM

Artikel 2

Inrättande av mekanismen

1.   Härmed inrättas en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för operationerna.

2.   Denna mekanism ska gå under beteckningen Athena.

3.   Athena ska agera i de deltagande medlemsstaternas ställe eller, i fråga om vissa specifika operationer, de bidragsgivande staternas ställe.

Artikel 3

Rättskapacitet

Athena ska ha den rättskapacitet som krävs för att förvalta finansieringen av EU:s operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, särskilt för att inneha ett bankkonto, förvärva, inneha eller avyttra tillgångar, ingå avtal eller administrativa överenskommelser samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Athena ska inte ha något vinstsyfte.

Artikel 4

Samordning med tredje part

Athena ska, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina uppdrag och med beaktande av Europeiska unionens mål och politik, samordna sin verksamhet med medlemsstaterna, unionens institutioner och organ samt internationella organisationer.

KAPITEL 2

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Artikel 5

Förvaltningsorgan och personal

1.   Athena ska under den särskilda kommitténs överinseende förvaltas av

a)

förvaltaren,

b)

chefen för varje operation, när det gäller den operation denne leder (nedan kallad operationschefen),

c)

räkenskapsföraren.

2.   Athena ska i möjligaste mån använda unionens befintliga administrativa strukturer. Athena ska anlita personal som efter behov tillhandahålls av unionens institutioner, eller utstationeras av medlemsstaterna.

3.   Rådets generalsekreterare får tillhandahålla till förvaltaren och räkenskapsföraren den personal som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter, eventuellt på förslag av en deltagande medlemsstat.

4.   Athenas organ och personal ska aktiveras utifrån de operativa behoven.

Artikel 6

Särskild kommitté

1.   En särskild kommitté med en företrädare för var och en av de deltagande medlemsstaterna, inrättas härmed.

Företrädarna för Europeiska utrikestjänsten och för kommissionen ska inbjudas att närvara vid den särskilda kommitténs möten men får inte rösta.

2.   Athena ska förvaltas under den särskilda kommitténs överinseende.

3.   När den särskilda kommittén diskuterar finansieringen av de gemensamma kostnaderna för en viss operation ska

a)

kommittén bestå av en företrädare för var och en av de bidragsgivande medlemsstaterna,

b)

företrädarna för bidragsgivande tredjeländer delta i den särskilda kommitténs överläggningar; de får dock inte delta i omröstningarna och inte heller vara närvarande när de äger rum,

c)

operationschefen eller dennes företrädare delta i den särskilda kommitténs överläggningar men de får inte rösta.

4.   Rådets ordförandeskap ska sammankalla och leda den särskilda kommitténs möten. Förvaltaren ska ansvara för kommitténs sekretariat. Denne ska föra protokoll över resultatet av kommitténs överläggningar men denne får inte rösta.

5.   Räkenskapsföraren får vid behov delta i den särskilda kommitténs överläggningar men denne får inte rösta.

6.   Om en deltagande medlemsstat, förvaltaren eller operationschefen så begär ska ordförandeskapet inom högst 15 dagar sammankalla den särskilda kommittén.

7.   Förvaltaren ska i tillräcklig utsträckning informera den särskilda kommittén om skadeståndsanspråk eller klagomål som inbegriper Athena.

8.   Kommittén ska fatta beslut med enhällighet bland ledamöterna med beaktande av den sammansättning som anges i punkterna 1 och 3. Dess beslut ska vara bindande.

9.   Den särskilda kommittén ska godkänna samtliga budgetar, med beaktande av referensbeloppen, och ska genomgående utöva de befogenheter som anges i detta beslut.

10.   Förvaltaren, operationschefen och räkenskapsföraren ska, i enlighet med vad som anges i detta beslut, rapportera till den särskilda kommittén.

11.   Texten till de akter som godkänns av den särskilda kommittén i enlighet med detta beslut, ska vid godkännandet undertecknas av den person som innehar ordförandeskapet i den särskilda kommittén samt av förvaltaren.

Artikel 7

Förvaltare

1.   Rådets generalsekreterare ska, efter att ha informerat den särskilda kommittén, utse förvaltaren och minst en biträdande förvaltare för en treårsperiod.

2.   Förvaltaren ska fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar.

3.   Förvaltaren ska

a)

upprätta alla budgetförslag och lägga fram dem för den särskilda kommittén; utgiftsdelen för en operation i ett budgetförslag ska utarbetas på förslag av operationschefen,

b)

anta budgetarna efter det att den särskilda kommittén har godkänt dem,

c)

fungera som utanordnare för inkomstdelen liksom för de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer samt för de gemensamma driftskostnader som uppstår vid sidan av operationen i dess aktiva skede,

d)

när det gäller inkomsterna, genomföra de finansiella arrangemang som överenskommits med tredje part i fråga om finansieringen av de gemensamma kostnaderna för EU:s militära operationer,

e)

öppna ett eller flera bankkonton på Athenas vägnar.

4.   Förvaltaren ska se till att de bestämmelser som fastställs i detta beslut iakttas och att den särskilda kommitténs beslut genomförs.

5.   Förvaltaren ska ha behörighet att besluta om de åtgärder som denne bedömer vara nödvändiga för att betalningen av de utgifter som finansieras genom Athena ska kunna fullgöras. Förvaltaren ska underrätta den särskilda kommittén om detta.

6.   Förvaltaren ska samordna arbetet med de finansiella frågor som rör unionens militära operationer. Denne ska fungera som kontaktpunkt för nationella förvaltningar och, i förekommande fall, internationella organisationer i dessa frågor.

7.   Förvaltaren ska vara ansvarig inför den särskilda kommittén.

Artikel 8

Operationschef

1.   Operationschefen ska fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar när det gäller finansieringen av de gemensamma kostnaderna för den operation som denne leder.

2.   Operationschefen ska, när det gäller den operation denne leder,

a)

översända sina förslag till förvaltaren när det gäller den del i budgetförslaget som berör gemensamma driftsutgifter,

b)

i egenskap av utanordnare, använda anslagen för gemensamma driftskostnader och utgifter enligt artikel 28; utanordnaren ska ansvara för alla personer som deltar i användningen av dessa anslag, inbegripet i form av förhandsfinansiering och får tilldela kontrakt och ingå avtal på Athenas vägnar; utanordnaren ska öppna ett bankkonto på Athenas vägnar för den operation denne leder.

3.   Operationschefen ska, för den operation denne leder, ha behörighet att besluta om de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att betalningen av de utgifter som finansieras genom Athena ska kunna fullgöras. Operationschefen ska underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om detta.

4.   Operationschefen ska, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som godkänts av den särskilda kommittén på förslag av förvaltaren, använda det system för räkenskaper och förvaltning av tillgångar som tillhandahålls av Athena. Förvaltaren ska i förväg underrätta den särskilda kommittén när denne anser att sådana omständigheter föreligger.

Artikel 9

Räkenskapsförare

1.   Rådets generalsekreterare ska, för en treårsperiod, utse räkenskapsföraren och minst en biträdande räkenskapsförare.

2.   Räkenskapsföraren ska fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar.

3.   Räkenskapsföraren ska

a)

ansvara för att betalningarna fullgörs korrekt samt för att kräva in inkomster och driva in fastställda fordringar,

b)

varje år upprätta årsredovisningen för Athena, och efter varje slutförd operation räkenskaperna för denna,

c)

bistå förvaltaren när denne för godkännande överlämnar årets räkenskaper eller räkenskaperna för en operation till den särskilda kommittén,

d)

sköta de löpande räkenskaperna för Athena,

e)

fastställa regler och metoder för hur räkenskaperna ska föras samt utforma kontoplanen,

f)

utforma och godkänna redovisningssystemen för inkomsterna och i förekommande fall godkänna de system som utanordnaren utformar för att införa eller styrka bokföringsuppgifter,

g)

förvara verifikationer,

h)

tillsammans med förvaltaren förvalta likvida medel.

4.   Förvaltaren och operationschefen ska förelägga räkenskapsföraren alla uppgifter som krävs för att upprätta räkenskaper som ger en rättvisande bild av Athenas finansiella tillgångar och genomförandet av den budget som förvaltas av Athena. De ska ansvara för uppgifternas tillförlitlighet.

5.   Räkenskapsföraren ska vara ansvarig inför den särskilda kommittén.

Artikel 10

Allmänna bestämmelser tillämpliga på förvaltaren, räkenskapsföraren och Athenas personal

1.   Uppgifterna som förvaltare eller biträdande förvaltare ska vara oförenliga med uppgifterna som räkenskapsförare eller biträdande räkenskapsförare.

2.   Den biträdande förvaltaren ska vara underställd förvaltaren. Den biträdande räkenskapsföraren ska vara underställd räkenskapsföraren.

3.   Den biträdande förvaltaren ska ersätta förvaltaren om denne är frånvarande. Den biträdande räkenskapsföraren ska ersätta räkenskapsföraren om denne är frånvarande.

4.   När tjänstemän och andra anställda vid Europeiska unionen fullgör uppdrag för Athenas räkning ska de fortsatt omfattas av de förordningar och föreskrifter som gäller dem.

5.   Den personal som medlemsstaterna ställer till förfogande för Athena ska omfattas av samma regler som föreskrivs i rådets beslut om anställningsvillkoren för nationella experter som är utstationerade, och av de bestämmelser som deras nationella förvaltning och unionsinstitutionen eller Athena har enats om.

6.   Athenas personal ska, innan de utnämns, ha beviljats personalsäkerhetsgodkännande för att få tillgång till rådets säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter minst upp till nivån Secret UE, eller beviljats motsvarande godkännande av en medlemsstat.

7.   Förvaltaren får förhandla om och ingå överenskommelser med medlemsstaterna och unionens institutioner och organ i syfte att i förväg utse sådan personal som vid behov omedelbart kan ställas till Athenas förfogande.

KAPITEL 3

ADMINISTRATIVA ÖVERENSKOMMELSER OCH RAMAVTAL

Artikel 11

Administrativa överenskommelser och ramavtal

1.   Administrativa överenskommelser får förhandlas fram med medlemsstater, Europeiska unionens institutioner och organ, tredjeländer och internationella organisationer, för att underlätta upphandlingen och/eller de ekonomiska aspekterna av det ömsesidiga stödet till operationerna på det mest kostnadseffektiva sättet.

2.   Sådana överenskommelser ska

a)

underkastas samråd med den särskilda kommittén när de ingås med medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ,

b)

föreläggas den särskilda kommittén för godkännande när de ingås med tredjeländer eller internationella organisationer.

3.   Sådana överenskommelser ska undertecknas av förvaltaren eller, när så är lämpligt, respektive operationschef, på Athenas vägnar, och av de behöriga administrativa myndigheterna i de övriga parter som avses i punkt 1.

4.   Ramavtal kan ingås för att underlätta upphandling på det mest kostnadseffektiva sättet. Sådana avtal ska föreläggas den särskilda kommittén för godkännande innan förvaltaren undertecknar dem och ska göras tillgängliga för medlemsstaterna och operationscheferna om dessa önskar använda sig av dem. Genom denna bestämmelse införs ingen skyldighet för någon medlemsstat att använda sig av eller upphandla varor eller tjänster på grundval av ett ramavtal.

Artikel 12

Permanenta och särskilda administrativa överenskommelser om arrangemangen för utbetalning av bidrag från tredjeländer

1.   Inom ramen för de överenskommelser som ingås mellan Europeiska unionen och de tredjeländer som rådet angivit som tänkbara bidragsgivare till EU:s operationer, eller till en viss bestämd EU-operation, ska förvaltaren med dessa länder förhandla fram permanenta respektive särskilda administrativa överenskommelser. Dessa överenskommelser ska ingås genom skriftväxling mellan Athena och behöriga förvaltningsorgan i berörda tredjeländer, och fastställa de arrangemang som behövs för att underlätta snabb utbetalning av bidrag.

2.   I avvaktan på ingående av överenskommelser enligt punkt 1 får förvaltaren vidta de åtgärder som behövs för att underlätta utbetalningar från bidragsgivande tredjeländer.

3.   Förvaltaren ska i förväg underrätta den särskilda kommittén om de planerade överenskommelser som avses i punkt 1, innan denne undertecknar dem på Athenas vägnar.

4.   När en militär operation inleds av unionen ska förvaltaren, för de bidragsbelopp som rådet beslutat om, genomföra överenskommelserna med de tredjeländer som bidrar till operationen.

KAPITEL 4

BANKKONTON

Artikel 13

Öppnande och ändamål

1.   Bankkontona ska öppnas i ett högt ansett finansinstitut med huvudkontor i någon av unionens medlemsstater, i euro, och ska vara ett avistakonto eller ett konto med kort uppsägningstid. I vederbörligen motiverade undantagsfall, och efter godkännande av förvaltaren, får konton öppnas i finansinstitut med huvudkontor utanför medlemsstaterna.

2.   I vederbörligen motiverade undantagsfall får konton öppnas i andra valutor än euro.

3.   På dessa bankkonton ska bidragen från de bidragsgivande staterna sättas in. Bidragen ska användas till att betala de utgifter som förvaltas av Athena samt till att förskottera till operationschefen de medel som krävs för att de utgifter som rör de gemensamma kostnaderna för en militär operation ska kunna fullgöras.

Artikel 14

Förvaltning av medel

1.   Alla utbetalningar från Athenas konto ska gemensamt undertecknas av förvaltaren eller en biträdande förvaltare å ena sidan, av räkenskapsföraren eller en biträdande räkenskapsförare å andra sidan.

2.   Inget bankkonto får övertrasseras.

KAPITEL 5

GEMENSAMMA KOSTNADER

Artikel 15

Fastställande av gemensamma kostnader och finansieringsperioder för dessa

1.   De gemensamma kostnader som förtecknas i bilaga I ska, oavsett när de uppstår, betalas av Athena. Om de tas upp under en budgetartikel där den operation anges till vilken de i första hand hänför sig, ska de betraktas som driftskostnader för operationen. I annat fall ska de betraktas som gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer.

2.   Vidare ska Athena betala de gemensamma driftskostnader som förtecknas i bilaga II under perioden från och med det att krishanteringskonceptet för operationen har godkänts till dess att operationschefen har utnämnts. Under särskilda förhållanden får den särskilda kommittén, efter att ha hört Kusp, ändra den period under vilken dessa kostnader ska betalas av Athena.

3.   Under det aktiva skedet av en operation, vilket sträcker sig från den tidpunkt då operationschefen utnämns till den dag då det militärstrategiska högkvarterets verksamhet upphör, ska Athena som gemensamma driftskostnader betala

a)

de gemensamma kostnader som förtecknas i bilaga III del A,

b)

de gemensamma kostnader som förtecknas i bilaga III del B, om rådet så beslutar,

c)

de gemensamma kostnader som förtecknas i bilaga III del C, när operationschefen så begär och den särskilda kommittén godkänner detta.

4.   Under det aktiva skedet av en militär stödoperation, som den fastställts av rådet, ska Athena som gemensamma driftskostnader betala de gemensamma kostnader som fastställs av rådet från fall till fall, med hänvisning till bilaga III.

5.   Även nödvändiga utgifter i samband med att en operation avslutas, enligt bilaga IV, ska anses utgöra gemensamma driftskostnader.

En operation är avslutad när den utrustning och infrastruktur som gemensamt finansierats för operationen nått sin slutdestination och räkenskaperna för operationen har godkänts.

6.   Ingen utgift som uppstår för att täcka kostnader som ändå skulle ha burits av en eller flera bidragsgivande stater, en unionsinstitution eller en internationell organisation får, oavsett hur en operation organiseras, godkännas som gemensam kostnad.

7.   Den särskilda kommittén får, från fall till fall, med hänsyn till särskilda omständigheter, besluta om att ytterligare kostnader än de som förtecknas i bilaga III del B ska anses utgöra gemensamma kostnader för en bestämd operation som är aktiv.

8.   Om den särskilda kommittén inte når enhällighet, får denna på initiativ av ordförandeskapet överlämna frågan till rådet

Artikel 16

Övningar

1.   De gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens övningar ska finansieras genom Athena i enlighet med bestämmelser och förfaranden som liknar dem som används för operationer till vilka samtliga deltagande medlemsstater bidrar.

2.   Dessa gemensamma övningskostnader ska i första hand bestå av extra kostnader för mobila eller fasta högkvarter och i andra hand av extra kostnader på grund av EU:s utnyttjande av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en övning.

3.   Gemensamma övningskostnader ska inte inbegripa kostnader för

a)

förvärv av anläggningstillgångar, inbegripet förvärv av byggnader, infrastruktur och utrustning,

b)

planering och förberedelser av övningar, om inte detta har godkänts av den särskilda kommittén,

c)

transport, baracker och inkvartering för styrkorna.

Artikel 17

Referensbelopp

Alla rådsbeslut genom vilka rådet beslutar att inleda eller förlänga en militära EU-operation ska innehålla ett referensbelopp för de gemensamma kostnaderna för operationen. Förvaltaren ska, med bistånd av i synnerhet unionens militära stab och, om denne innehar sitt uppdrag, operationschefen, uppskatta det belopp som anses vara nödvändigt för att täcka de gemensamma kostnaderna för operationen under den avsedda perioden. Förvaltaren ska via ordförandeskapet föreslå detta belopp för det rådsorgan som har i uppdrag att granska utkastet till beslut. Den särskilda kommitténs ledamöter ska inbjudas att delta i detta organs överläggningar om referensbeloppet.

KAPITEL 6

BUDGET

Artikel 18

Budgetprinciper

1.   Budgeten, som ska upprättas i euro, är den akt där för varje budgetår samtliga inkomster och utgifter i samband med de gemensamma kostnader som förvaltas av Athena ska fastställas och godkännas.

2.   Samtliga utgifter ska hänföras till en specifik operation utom, när så är lämpligt, i fråga om sådana kostnader som förtecknas i bilaga I.

3.   De anslag som tas upp i budgeten ska beviljas för ett budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december samma år.

4.   Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.

5.   Alla inkomster och utgifter i samband med de gemensamma kostnaderna ska medföra att en budgetpost tillgodogörs eller belastas, inom ramen för de anslag som förts in där, med undantag för vad som anges i artikel 32.5.

Artikel 19

Årlig budget

1.   Varje år ska förvaltaren upprätta ett budgetförslag för nästa budgetår, med bistånd av varje operationschef för dennes operation.

2.   Förslaget ska innehålla

a)

de anslag som anses vara nödvändiga för att de täcka de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationerna,

b)

de anslag som anses vara nödvändiga för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för pågående eller planerade operationer, inbegripet i förekommande fall för att återbetala gemensamma kostnader som har fått förtida finansiering av en stat eller tredje part,

c)

de preliminära anslag som avses i artikel 26,

d)

en beräkning av de inkomster som krävs för att täcka utgifterna.

3.   Åtagande- och betalningsbemyndiganden ska indelas i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, om så är nödvändigt, också indelas i artiklar. Budgetförslaget ska innehålla detaljerade kommentarer för varje kapitel eller artikel. En särskild rubrik ska sättas för varje operation. En särskild rubrik ska utgöra den allmänna delen av budgeten och ska innehålla de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer.

4.   Varje rubrik får inrymma ett kapitel kallat ”preliminära anslag”. Sådana anslag ska införas om det av goda skäl råder osäkerhet angående storleken på de anslag som behövs eller angående användningsområdet för de införda anslagen.

5.   Inkomsterna ska bestå av

a)

bidrag som inbetalas av deltagande och bidragsgivande medlemsstater och i förekommande fall av bidragsgivande tredjestater,

b)

övriga inkomster, fördelade på rubriker, inbegripet ränteintäkter och intäkter från försäljning samt utfallet från föregående budgetår, efter det att detta har fastställts av den särskilda kommittén.

6.   Förvaltaren ska lägga fram budgetförslaget för den särskilda kommittén senast den 31 oktober. Den särskilda kommittén ska senast den 31 december godkänna budgetförslaget. Förvaltaren ska anta den godkända budgeten och underrätta de deltagande medlemsstaterna och de bidragsgivande staterna om detta.

Artikel 20

Ändringsbudgetar

1.   I oundvikliga, exceptionella och oförutsedda fall, bland annat när en operation inleds under budgetåret, ska förvaltaren lägga fram ett förslag till ändringsbudget. Förslaget till ändringsbudget ska upprättas, föreslås, godkännas, antas och meddelas enligt det förfarande som gäller för den årliga budgeten. Den särskilda kommittén ska överlägga med beaktande av ärendets brådskande natur.

2.   När förslaget till ändringsbudget följer av att en ny operation har inletts eller av att ändringar har gjorts i budgeten för en pågående operation, ska förvaltaren underrätta den särskilda kommittén om de planerade totalkostnaderna för operationen. Om dessa kostnader väsentligen överstiger det relevanta referensbeloppet, kan den särskilda kommittén begära att rådet godkänner det.

3.   Ett förslag till ändringsbudget som följer av att en ny operation har inletts ska föreläggas den särskilda kommittén inom en period på fyra månader efter godkännandet av referensbeloppet, om inte den särskilda kommittén beslutar om en längre tidsfrist.

Artikel 21

Överföringar

1.   Förvaltaren får, i förekommande fall på förslag av operationschefen, göra överföringar av anslag. Förvaltaren ska underrätta den särskilda kommittén om sin avsikt, om detta är möjligt med hänsyn till läget, minst en vecka i förväg. Ett förhandsgodkännande från den särskilda kommittén krävs emellertid om

a)

den planerade överföringen kommer att ändra totalsumman för anslagen för en operation, eller

b)

de planerade överföringarna mellan kapitel under budgetåret överskrider 10 % av anslagen i det kapitel i den antagna budgeten för budgetåret som anslagen förs från den dag då förslaget till överföring läggs fram.

2.   Operationschefen får, om denne bedömer det vara nödvändigt för operationens framgångsrika genomförande, överföra anslag till operationen mellan artiklar och mellan kapitel i budgetdelen för ”gemensamma driftskostnader” under tre månader efter den dag då operationen inleddes. Operationschefen ska underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om detta.

Artikel 22

Överföring av anslag mellan budgetår

1.   Anslag för att täcka de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer som inte utnyttjats förfaller i princip vid budgetårets slut, om inget annat framgår av punkt 2.

2.   Anslag avsedda att täcka kostnaderna för förvaring av materiel och utrustning som förvaltas av Athena får föras över en gång till påföljande budgetår, om motsvarande åtagande har gjorts före den 31 december innevarande budgetår. Anslag för att täcka de gemensamma driftskostnaderna får överföras när de behövs för en operation som ännu inte har slutförts.

3.   Förvaltaren ska före den 15 februari förelägga den särskilda kommittén förslagen till överföringar av anslag från föregående budgetår som inte har tagits i anspråk. Dessa förslag ska anses vara godkända om inte den särskilda kommittén beslutar om annat före den 15 mars.

4.   Anslag som har bundits upp genom åtaganden från föregående budgetår ska överföras, och förvaltaren ska underrätta den särskilda kommittén om detta senast den 15 februari.

Artikel 23

Förväntad användning

Så snart den årliga budgeten har godkänts, får anslagen användas för att täcka åtaganden och betalningar i den utsträckning som är nödvändigt operativt.

KAPITEL 7

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 24

Fastställande av bidragen

1.   Betalningsbemyndiganden för de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer vilka inte täcks av övriga inkomster ska finansieras genom bidrag från de deltagande medlemsstaterna.

2.   Betalningsbemyndiganden till de gemensamma driftskostnaderna för en operation ska täckas genom bidrag från de bidragsgivande staterna.

3.   De bidragsgivande medlemsstaternas bidrag till en operation ska uppgå till summan av de betalningsbemyndiganden som har tagits upp i budgeten och som är avsedda att täcka de gemensamma driftskostnaderna för den operationen, efter att ha avdragit summan av de bidrag till samma operation från bidragsgivande tredjestater enligt artikel 12.

4.   Fördelningen av bidragen mellan de bidragsgivande medlemsstaterna ska fastställas enligt den på bruttonationalinkomsten (BNI) grundade fördelningsnyckel som anges i artikel 41.2 i EU-fördraget samt i enlighet med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (3), eller varje annat beslut av rådet som ersätter detta.

5.   Uppgifterna för beräkning av bidragen ska vara de som anges i kolumnen ”Egna medel på grundval av BNI” i tabellen ”Sammanställning av finansieringen av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och per medlemsstat” i unionens senast antagna allmänna budget. Varje bidragsgivande medlemsstats bidrag ska vara proportionellt mot dess andel av den medlemsstatens andel av bruttonationalinkomsten (BNI) av den sammanlagda BNI för de bidragsgivande medlemsstaterna.

Artikel 25

Tidsplan för erläggande av bidrag

1.   När rådet har antagit ett referensbelopp för EU:s militära operation ska de bidragsgivande medlemsstaterna erlägga sina bidrag med 30 % av referensbeloppet, om inte rådet beslutar om en annan procentandel. Förvaltaren ska begära bidrag enligt de operativa behoven för operationen upp till den överenskomna nivån.

2.   Den särskilda kommittén får på förslag av förvaltaren besluta att begära ytterligare bidrag innan en ändringsbudget för operationen antas. Den särskilda kommittén får besluta att hänskjuta frågan till rådets behöriga förberedande organ.

3.   När en ändringsbudget har antagits för en viss operation, ska medlemsstaterna erlägga återstoden av de bidrag som de är skyldiga för operationen enligt artikel 24. Om den förväntade längden på operationen överstiger sex månader inom ett och samma budgetår, ska dock återstoden av bidragen betalas i två omgångar. I så fall ska den första betalningen göras inom 60 dagar efter det att operationen har inletts, och den andra betalningen inom en tidsfrist som den särskilda kommittén ska fastställa på förslag av förvaltaren och med beaktande av de operativa behoven. Den särskilda kommittén får göra avvikelser från bestämmelserna i denna punkt.

4.   Förvaltaren ska genom en skrivelse översända en begäran om bidrag till de nationella förvaltningar vars adress meddelats denne när

a)

ett budgetförslag för ett budgetår har godkänts av den särskilda kommittén enligt artikel 19; den första begäran om bidrag täcker de operativa behoven för åtta månader; den andra begäran om bidrag täcker återstoden av bidragen, med beaktande av saldot för det föregående året, om den särskilda kommittén beslutade att ta upp detta saldo i innevarande års budget efter det att revisionsuttalandet mottagits,

b)

ett referensbelopp har antagits enligt artikel 25.1, eller

c)

en ändringsbudget har godkänts enligt artikel 20.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i detta beslut ska bidragen erläggas inom 30 dagar efter det att motsvarande begäran om bidrag har avsänts, med undantag för den första begäran om bidrag för ett nytt budgetårs budget, där betalningsfristen ska vara 40 dagar efter det att motsvarande begäran om bidrag har avsänts.

6.   De bidragsgivande staterna ska betala de bankavgifter som betalningen av respektive bidrag ger upphov till.

7.   Förvaltaren ska bekräfta mottagandet av bidrag.

Artikel 26

Förtida finansiering

1.   Vid Europeiska unionens militära snabbinsatser ska bidrag erläggas av bidragsgivande medlemsstater motsvarande referensbeloppet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.3 ska bidragen erläggas enligt nedan.

2.   För den förtida finansieringen av Europeiska unionens militära snabbinsatser ska de deltagande medlemsstaterna antingen

a)

erlägga bidrag till Athena i förskott eller

b)

om rådet beslutar att genomföra en EU-ledd militär snabbinsats till vars finansiering de bidrar, erlägga sina bidrag, motsvarande referensbeloppet, till de gemensamma kostnaderna för den insatsen inom fem dagar efter det att begäran om bidrag avsänts, om inte rådet beslutar något annat.

3.   För ovannämnda syfte ska den särskilda kommittén med en företrädare för var och en av de medlemsstater som bidrar till förtida finansiering fastställa preliminära anslag i en särskild avdelning i budgeten. Dessa preliminära anslag ska täckas av de bidrag som ska erläggas av de medlemsstater som bidrar till förtida finansiering inom 90 dagar efter det att begäran om dessa bidrag avsänts.

4.   Sådana preliminära anslag som avses i punkt 3 och som används för en operation ska fyllas på inom 90 dagar efter det att en begäran om bidrag avsänts.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får en medlemsstat som bidrar till förtida finansiering under särskilda omständigheter bemyndiga förvaltaren att använda dess i förskott erlagda bidrag för att täcka dess bidrag till en annan operation som den deltar i, som inte är en snabbinsats. Det i förskott erlagda bidraget ska fyllas på av den berörda medlemsstaten inom 90 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

6.   När medel krävs för en annan operation än en snabbinsats innan tillräckliga bidrag till operationen har kommit in gäller följande:

a)

Bidrag som betalats i förskott av de medlemsstater som bidrar till operationen i fråga får användas, efter godkännande av de medlemsstater som bidrar till förtida finansiering, med upp till 75 % av sitt belopp för att täcka bidragen till den operationen. Det i förskott erlagda bidraget ska fyllas på av de förskottsbetalande medlemsstaterna inom 90 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

b)

I det fall som avses i led a i denna punkt ska bidragen till operationen enligt artikel 25.1 från de medlemsstater som inte har bidragit till förtida finansiering, efter de berörda medlemsstaternas godkännande, betalas inom fem dagar efter det att förvaltaren har avsänt begäran om bidrag.

7.   Utan hinder av vad som sägs i artikel 32.3 får operationschefen göra åtaganden om och betala ut de belopp som har gjorts tillgängliga.

8.   En medlemsstat får ändra sitt beslut genom att underrätta förvaltaren minst tre månader i förväg.

9.   Räntan på den förtida finansieringen kommer att fördelas årligen till de medlemsstater som har bidragit till förtida finansiering och läggas till deras preliminära anslag. Dessa medlemsstater kommer att underrättas om beloppen i det årliga förfarandet för godkännande av budgeten.

Artikel 27

Återbetalning av förtida finansiering

1.   En medlemsstat, en tredjestat eller i förekommande fall en internationell organisation som har erhållit rådets godkännande för förtida finansiering av en del av de gemensamma kostnaderna för en operation, kan få denna återbetald av Athena genom att göra en ansökan åtföljd av erforderliga handlingar till förvaltaren senast två månader efter det att operationen i fråga har avslutats.

2.   Ingen ansökan om återbetalning får beviljas om den inte har godkänts av operationschefen, om denne fortfarande innehar sitt uppdrag, och förvaltaren.

3.   Om en ansökan om återbetalning som har gjorts av en bidragsgivande stat beviljas, får återbetalningen dras av från närmast följande begäran om bidrag från förvaltaren till den staten.

4.   Om ingen begäran om bidrag planeras när ansökan beviljas eller om den beviljade återbetalningsansökan överskrider det planerade bidraget, ska förvaltaren, med beaktande av Athenas likviditet och den finansiering av de gemensamma kostnaderna som krävs för den berörda operationen, inom 30 dagar erlägga återbetalningsbeloppet.

5.   Återbetalningar ska förfalla till betalning i enlighet med detta beslut även om operationen inställs.

6.   Återbetalningar ska innefatta ränta på det belopp som gjorts tillgängligt genom förhandsfinansiering.

Artikel 28

Förvaltning genom Athena av utgifter som inte ingår i de gemensamma kostnaderna

1.   Den särskilda kommittén får på förslag av förvaltaren, och med bistånd av operationschefen eller en medlemsstat besluta att den administrativa förvaltningen av vissa utgifter i samband med en operation (nedan kallade kostnader som bärs av staterna) ska övertas av Athena men att ansvaret förblir respektive medlemsstats.

2.   Den särskilda kommittén får i sitt beslut bemyndiga operationschefen att på de i en operation deltagande medlemsstaternas vägnar och, när så är lämpligt, på tredje parters vägnar, ingå avtal om tjänster och varor som ska finansieras som kostnader som bärs av staterna.

3.   Den särskilda kommittén ska i sitt beslut fastställa formerna för förtida finansiering av kostnader som bärs av staterna.

4.   Athena ska för varje medlemsstat och, när så är lämpligt, för tredje parter, sköta bokföringen av de kostnader som Athena förvaltar och som bärs av staterna. Athena ska varje månad översända till varje medlemsstat och, när så är lämpligt, tredje parter, en sammanställning av dess eller dess personals upplupna kostnader under föregående månad som staten ansvarar för och begära nödvändiga medel för betalning av dessa. Medlemsstaterna och, när så är lämpligt, tredje parter, ska till Athena betala de medel de anmodats erlägga inom 30 dagar efter avsändandet av betalningsanmodan.

Artikel 29

Dröjsmålsränta

1.   Om en stat inte fullgör sina finansiella skyldigheter, ska unionsreglerna enligt artikel 71 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) om dröjsmålsränta på betalningar av bidragen till EU:s allmänna budget tillämpas på samma sätt som på dessa.

2.   Om betalningen är försenad med högst tio dagar ska inte någon dröjsmålsränta tas ut. Om betalningen är försenad med mer än tio dagar ska dröjsmålsränta tas ut för hela tiden.

KAPITEL 8

VERKSTÄLLANDE AV UTGIFTERNA

Artikel 30

Principer

1.   Anslagen till Athena ska användas i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, dvs. sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet.

2.   Athenas inkomster och utgifter ska hanteras av utanordnare i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, så att genomförandet blir lagligt och korrekt. För att kunna göra utbetalningar måste utanordnarna göra budgetmässiga och rättsliga åtaganden, kontrollera och godkänna utgifter samt vidta de förberedelser som krävs för användning av anslagen. En utanordnare får delegera sina uppgifter genom ett beslut som fastställer

a)

lämplig nivå på de personer till vilka uppgifterna har delegerats,

b)

räckvidden av de delegerade befogenheterna och

c)

möjligheterna för de personer till vilka befogenheter har delegerats att i sin tur delegera befogenheter.

3.   Att anslagen betalas ut i enlighet med principen om åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner ska säkerställas. Uppgifterna som utanordnare ska vara oförenliga med uppgifterna som räkenskapsförare. Varje betalning som görs med medel som förvaltas av Athena ska undertecknas av såväl en utanordnare som en räkenskapsförare.

4.   När hanteringen av gemensamma utgifter anförtros en medlemsstat, en unionsinstitution eller i förekommande fall en internationell organisation, ska den staten, institutionen eller organisationen tillämpa de regler som gäller för hantering av egna utgifter, dock utan att bestämmelserna i detta beslut åsidosätts. När förvaltaren själv hanterar utgifterna ska denne iaktta de regler som gäller för genomförandet av avdelningen ”Rådet” i Europeiska unionens allmänna budget.

5.   Förvaltaren får dock för ordförandeskapet lägga fram punkter som kan ingå i förslag till regler för hanteringen av gemensamma utgifter, vilka ska läggas fram för rådet eller för den särskilda kommittén.

6.   Den särskilda kommittén får godkänna bestämmelser för hanteringen av de gemensamma utgifterna som avviker från punkt 4.

Artikel 31

Gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer eller som inte direkt kan hänföras till en viss operation

Förvaltaren ska tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer samt för gemensamma kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss operation.

Artikel 32

Gemensamma driftskostnader

1.   Operationschefen ska tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för de gemensamma driftskostnaderna för den operation som denne leder. Förvaltaren ska emellertid tjänstgöra som utanordnare av utgifterna för de gemensamma driftskostnader som uppstår under det förberedande skedet av en viss operation, som genomförs direkt av Athena eller hänför sig till operationen efter det att dess aktiva skede avslutats.

2.   Förvaltaren ska från Athenas bankkonto på operationschefens begäran till denne överföra de belopp som är nödvändiga för hanteringen av utgifterna för en operation till det bankkonto som öppnats i Athenas namn och om vilket operationschefen har lämnat uppgift.

3.   Med avvikelse från artikel 18.5 ska antagandet av ett referensbelopp ge förvaltaren och operationschefen rätt att inom sitt respektive behörighetsområde göra åtaganden om och betala utgifter för den berörda operationen upp till den procentandel av referensbeloppet som godkänts enligt artikel 25.1, om inte rådet beslutar om en högre nivå för åtaganden.

Den särskilda kommittén får, på förslag av förvaltaren eller operationschefen och med beaktande av hur nödvändigt och angeläget det är ur operativ synvinkel, besluta att åtaganden om, och vid behov betalning av, ytterligare utgifter får göras. Den särskilda kommittén får besluta att via ordförandeskapet hänskjuta frågan till rådets behöriga förberedande organ, om inte operativa omständigheter kräver annat. Detta undantag ska upphöra att tillämpas från och med den dag då budgeten för den aktuella operationen antas.

4.   Under den period som föregår antagandet av en budget för en operation, ska förvaltaren och operationschefen, eller dennes företrädare, varje månad lämna redogörelse till den särskilda kommittén om de utgifter som kan betraktas som gemensamma kostnader för operationen, varvid var och en av dem ska redogöra för de frågor som gäller denne. På förslag av förvaltaren, operationschefen eller en medlemsstat får den särskilda kommittén utfärda direktiv om verkställandet av utgifterna under den perioden.

5.   Med avvikelse från artikel 18.5 får operationschefen i de fall då det föreligger omedelbar fara för livet för den personal som medverkar i någon av EU:s militära operationer, betala ut de utgifter som krävs för att skydda personalens liv, utöver de anslag som tagits upp i budgeten. Operationschefen ska snarast möjligt underrätta förvaltaren och den särskilda kommittén om detta. I detta fall ska förvaltaren i samverkan med operationschefen föreslå nödvändiga överföringar för att finansiera dessa oförutsedda utgifter. Om det inte är möjligt att säkerställa tillräcklig finansiering av dessa utgifter genom överföring, ska förvaltaren föreslå en ändringsbudget.

KAPITEL 9

SLUTDESTINATION FÖR DEN UTRUSTNING OCH INFRASTRUKTUR SOM FINANSIERAS GEMENSAMT

Artikel 33

Utrustning och infrastruktur

1.   Operationschefen ska inför avvecklingen av den operation som leds av denne föreslå en slutdestination för den utrustning och infrastruktur som finansierats gemensamt för operationen. Operationschefen ska i den mån det behövs fastställa den tillämpliga värdeminskningsgraden.

2.   Förvaltaren ska förvalta den utrustning och infrastruktur som kvarstår efter det att operationens aktiva skede avslutats, i syfte att vid behov finna en slutdestination för denna. Förvaltaren ska i den mån det behövs fastställa den tillämpliga värdeminskningsgraden.

3.   Värdeminskningsgraden för utrustning, infrastruktur och andra tillgångar ska snarast möjligt godkännas av den särskilda kommittén.

4.   Den särskilda kommittén ska godkänna slutdestinationen för gemensamt finansierad utrustning och infrastruktur med beaktande av operativa behov och ekonomiska kriterier. Slutdestinationen kan vara följande:

a)

För infrastruktur, säljas eller via Athena överlåtas till värdlandet, en medlemsstat eller tredje part.

b)

För utrustning, antingen säljas via Athena till en medlemsstat, värdlandet eller tredje part eller lagras och underhållas av Athena, en medlemsstat eller tredje part, för användning i en efterföljande operation.

5.   Försäljning av utrustning och infrastruktur ska ske till marknadsvärdet eller, om marknadsvärdet inte kan fastställas, till ett rättvist och skäligt pris med beaktande av specifika lokala förhållanden.

6.   Försäljning eller överlåtelse till värdlandet eller tredje part ska genomföras i överensstämmelse med relevanta gällande säkerhetsregler.

7.   När det beslutas att Athena ska behålla utrustning som finansierats gemensamt för en operation, kan de bidragsgivande medlemsstaterna kräva ekonomisk ersättning av övriga deltagande medlemsstater. Den särskilda kommittén, som är sammansatt av företrädare för samtliga deltagande medlemsstater, ska på förvaltarens förslag fatta lämpliga beslut härom.

KAPITEL 10

REDOVISNING OCH INVENTARIEFÖRTECKNING

Artikel 34

Redovisning av gemensamma driftskostnader

Operationschefen ska föra räkenskaper över de överföringar denne tar emot från Athena, de utgiftsåtaganden som denne har ingått och de betalningar som gjorts och inkomster som erhållits samt upprätta en inventarieförteckning över lös egendom som finansierats via Athenabudgeten och som används i den operation denne leder.

Artikel 35

Konsoliderade räkenskaper

1.   Räkenskapsföraren ska föra räkenskaper över begärda bidrag och verkställda överföringar. Dessutom ska räkenskapsföraren upprätta räkenskaper över de gemensamma kostnader som uppstår vid förberedandet av eller till följd av operationer samt över driftsutgifter och inkomster som verkställts under förvaltarens direkta ansvar.

2.   Räkenskapsföraren ska upprätta konsoliderade räkenskaper över Athenas inkomster och utgifter. Varje operationschef ska för detta ändamål till räkenskapsföraren översända räkenskaper över de utgiftsåtaganden operationschefen har ingått och de betalningar denne har verkställt, samt över de inkomster som erhållits.

KAPITEL 11

REVISION OCH KONTOREDOVISNING

Artikel 36

Periodisk rapportering till den särskilda kommittén

Förvaltaren ska för den särskilda kommittén var tredje månad lägga fram en redovisning över hanteringen av inkomster och utgifter sedan början av budgetåret. För detta ändamål ska varje operationschef förelägga förvaltaren en rapport över utgifterna för de gemensamma driftskostnaderna för den operation denne leder.

Artikel 37

Villkor för genomförande av kontroller

1.   De personer som ansvarar för revision av Athenas inkomster och utgifter ska innan de genomför sitt uppdrag ha beviljats personalsäkerhetsgodkännande för att få tillgång till rådets säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter minst upp till nivån Secret UE, eller beviljats motsvarande godkännande av en medlemsstat eller Nato, alltefter omständigheterna. Dessa personer ska se till att informationens konfidentialitet och skyddet av de uppgifter de får kännedom om under revisionsuppdraget respekteras i enlighet med de regler som gäller för denna information och dessa uppgifter.

2.   De personer som ansvarar för revision av Athenas inkomster och utgifter ska utan dröjsmål och utan anmälan i förväg få tillgång till de handlingar och till innehållet i all datorbaserad information om dessa inkomster och utgifter samt ha tillträde till de lokaler där dessa handlingar och datamedier förvaras. De får ta kopior. De personer som medverkar till hanteringen av Athenas inkomster och utgifter ska ge förvaltaren och de personer som ansvarar för revision av dessa inkomster och utgifter den hjälp som är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Artikel 38

Extern revision

1.   När en medlemsstat, en unionsinstitution eller en internationell organisation har anförtrotts hanteringen av utgifterna för Athena ska den staten, institutionen eller organisationen tillämpa de regler som gäller för revision av egna utgifter.

2.   Förvaltaren eller de personer denne utser får emellertid vid vilken tidpunkt som helst genomföra en revision av de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer eller av de gemensamma driftskostnaderna för en operation. Dessutom kan den särskilda kommittén, på förslag från förvaltaren eller en medlemsstat, vid vilken tidpunkt som helst utse externa revisorer, vars uppdrag och arbetsvillkor ska fastställas av kommittén.

3.   För de externa revisionerna ska ett kollegium med sex revisorer inrättas. Den särskilda kommittén ska utse medlemmar av kollegiet för en period på tre år, som kan förnyas en gång, bland kandidater som föreslås av medlemsstaterna. Den särskilda kommittén får förlänga en medlems mandat med upp till sex månader.

Kandidaterna ska vara medlemmar av det högsta nationella revisionsorganet i en medlemsstat eller vara rekommenderade av det organet och ska erbjuda tillräckliga säkerhetsgarantier och garantier för oberoende. De ska vid behov kunna stå till förfogande för att utföra uppdrag för Athenas räkning. Vid utförandet av dessa uppdrag

a)

ska medlemmarna i kollegiet fortsatt avlönas av sitt ursprungliga revisionsorgan, medan Athena betalar deras kostnader i samband med tjänsteresa i överensstämmelse med de regler som är tillämpliga på tjänstemän inom Europeiska unionen i motsvarande lönegrad,

b)

får medlemmarna begära och motta instruktioner endast från den särskilda kommittén; inom sitt mandat ska kollegiet av revisorer och dess medlemmar vara helt oberoende och endast ha ansvar för genomförandet av den externa revisionen,

c)

ska medlemmarna avlägga rapport om sitt uppdrag endast till den särskilda kommittén,

d)

ska medlemmarna både under budgetåret och i efterhand, genom kontroller både på plats och av verifikationer, kontrollera att de utgifter som finansieras eller finansieras i förväg av Athena har utbetalats i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och principerna för en sund ekonomisk förvaltning, dvs. sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet, och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Kollegiet av revisorer ska varje år välja ordförande bland sina medlemmar eller att förlänga ordförandens uppdrag. Det ska anta tillämpliga regler för de revisioner som medlemmarna genomför i överensstämmelse med högsta internationella standard. Kollegiet av revisorer ska godkänna de av medlemmarna upprättade revisionsrapporterna innan de överlämnas till förvaltaren och den särskilda kommittén.

4.   Den särskilda kommittén får från fall till fall och efter särskild motivering besluta att anlita andra externa organ.

5.   Kostnaderna för de revisioner som revisorerna genomför på Athenas vägnar ska betraktas som gemensamma kostnader som ska belasta Athena.

Artikel 39

Intern revision

1.   På förslag av förvaltaren och efter att ha informerat den särskilda kommittén ska rådets generalsekreterare utse en internrevisor för Athenamekanismen och minst en biträdande internrevisor för en period av tre år, som kan förlängas en gång; internrevisorerna ska ha nödvändiga yrkeskvalifikationer och erbjuda tillräckliga säkerhetsgarantier och garantier för oberoende. Internrevisorn får varken vara utanordnare eller räkenskapsförare och får inte delta i utarbetandet av redovisningar.

2.   Internrevisorn ska rapportera till förvaltaren om riskhantering genom att utarbeta oberoende yttranden om förvaltnings- och kontrollsystemens kvalitet och genom att utfärda rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen av operationerna och främja en sund ekonomisk förvaltning. Denne ska särskilt ansvara för att bedöma de interna förvaltningssystemens lämplighet och effektivitet samt avdelningarnas resultat när det gäller att genomföra politik och uppnå mål i förhållande till de risker som är förenade med dem.

3.   Internrevisorn ska utföra sina uppgifter inom samtliga avdelningar som deltar i att kräva in Athenas inkomster eller i verkställandet av de utgifter som finansieras genom Athena.

4.   Internrevisorn ska, beroende på vad som är lämpligt, genomföra en eller flera revisioner under budgetåret. Denne ska rapportera till förvaltaren och underrätta operationschefen om sina slutsatser och rekommendationer. Operationschefen och förvaltaren ska se till att åtgärder vidtas för att följa upp internrevisorns rekommendationer.

5.   Förvaltaren ska varje år redovisa det interna revisionsarbetet för den särskilda kommittén och med uppgift om antal och typ av internrevisioner som genomförts, iakttagelser som gjorts, rekommendationer som lämnats och åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

6.   Dessutom ska varje operationschef ge internrevisorn fullständigt tillträde till den operation som denne leder. Internrevisorn ska kontrollera att systemen och förfarandena för genomförande av budgeten fungerar väl och sörja för fungerande solida och effektiva interna kontrollsystem.

7.   Internrevisorns arbete och redovisningar ska göras tillgängliga för revisorskollegiet med alla tillhörande verifikationer

Artikel 40

Årlig redovisning och avslutning av räkenskaperna

1.   Varje operationschef ska senast den 31 mars det år som följer på budgetåret, eller inom fyra månader efter det att den operation som denne leder har avslutats, beroende på vilket som inträffar först, lämna Athenas räkenskapsförare den information som behövs för upprättandet av årsredovisningen för gemensamma kostnader, årsredovisningen för utgifter med förtida finansiering och som har återbetalats i enlighet med artikel 28 och den årliga verksamhetsrapporten.

2.   Förvaltaren ska, med hjälp av räkenskapsföraren och varje operationschef, senast den 15 maj det år som följer på budgetåret upprätta och för den särskilda kommittén och kollegiet av revisorer lägga fram årsredovisningen och den årliga verksamhetsrapporten.

3.   Senast åtta veckor efter det att årsredovisningen överlämnats ska kollegiet av revisorer överlämna ett revisionsuttalande till den särskilda kommittén, och förvaltaren ska, med hjälp av räkenskapsföraren och varje operationschef, till den särskilda kommittén överlämna Athenas reviderade årsredovisning.

4.   Senast den 30 september det år som följer på budgetåret ska kollegiet av revisorer överlämna en årlig revisionsapport till den särskilda kommittén, som ska granska revisionsrapporten, revisionsuttalandet och årsredovisningen i syfte att bevilja ansvarsfrihet för förvaltaren, räkenskapsföraren och varje operationschef.

5.   De samlade räkenskaperna och inventarieförteckningen ska på respektive nivå bevaras av räkenskapsföraren och varje operationschef under fem år från och med den dag då motsvarande ansvarsfrihet beviljades. När en operation är avslutad ska operationschefen se till att de samlade räkenskaperna och inventarieförteckningen överlämnas till räkenskapsföraren.

6.   Den särskilda kommittén ska fatta beslut om att genom en ändringsbudget, i budgeten för påföljande budgetår, ta upp saldot för ett budgetår vars räkenskaper har godkänts, som inkomst eller utgift beroende på omständigheterna. Den särskilda kommittén får dock besluta att ta upp det ovannämnda saldot först efter att ha mottagit revisorskollegiets revisionsuttalande.

7.   Den del av saldot från ett budgetår som härrör från användningen av anslag avsedda att täcka gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av operationer, ska balanseras mot nästa bidrag från de deltagande medlemsstaterna.

8.   Den del av saldot som härrör från användningen av anslag avsedda att täcka gemensamma driftskostnader för en viss operation, ska balanseras mot nästa bidrag från de medlemsstater som bidragit till den operationen.

9.   Om återbetalningen inte kan göras genom avdrag från bidragen till Athena, ska saldot återbetalas till berörd medlemsstat i enlighet med det BNI-grundade beloppet för återbetalningsåret.

10.   Varje medlemsstat som deltar i operationen får senast den 31 mars varje år, i tillämpliga fall genom operationschefen, informera förvaltaren om de ytterligare kostnader som den under det föregående budgetåret har haft för operationen. Denna information ska delas upp så att de huvudsakliga kostnadsdelarna framgår. Förvaltaren ska sammanställa informationen för att ge den särskilda kommittén en översikt över de extra kostnaderna för operationen.

Artikel 41

Avslutning av räkenskaperna för en operation

1.   När en operation är avslutad kan den särskilda kommittén på förslag av förvaltaren eller en medlemsstat besluta att förvaltaren med hjälp av räkenskapsföraren och operationschefen ska förelägga den särskilda kommittén årsredovisningen för denna operation fram till minst den dag den avslutades och om möjligt fram till den dag den avvecklades. Den utsatta tidsfristen för förvaltaren får inte understiga fyra månader från den dag operationen avslutades.

2.   Om årsredovisningen inte inom den utsatta tidsfristen kan omfatta de inkomster och utgifter som är förbundna med operationens avslutande, ska dessa återfinnas i årsredovisningen för Athena och ska granskas av den särskilda kommittén inom ramen för förfarandet enligt artikel 40.

3.   Den särskilda kommittén ska på grundval av ett uttalande från revisorskollegiet godkänna den årsredovisning för operationen som har lagts fram för kommittén. Den ska bevilja ansvarsfrihet för förvaltaren, räkenskapsföraren och varje operationschef för den berörda operationen.

4.   Om återbetalning inte kan ske genom avdrag från bidragen till Athena, ska saldot återbetalas till berörd medlemsstat i enlighet med det NGI-grundade beloppet för återbetalningsåret.

KAPITEL 12

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 42

Ansvar

1.   Villkoren för det disciplinära och det straffrättsliga ansvaret för operationschefen, förvaltaren och annan personal som ställts till förfogande särskilt av unionens institutioner eller medlemsstaterna ska, i händelse av allvarligt fel eller försummelse vid genomförandet av budgeten, styras av tjänsteföreskrifterna eller de avtal som är tillämpliga på dem. Vidare kan Athena på eget initiativ eller på begäran av en bidragsgivande stat inleda civilrättsliga förfaranden mot ovannämnd personal.

2.   Inte i något fall kan unionen eller rådets generalsekreterare ställas till ansvar av en bidragsgivande stat på grund av hur förvaltaren, räkenskapsföraren eller deras personal utför sina uppgifter.

3.   Det avtalsrättsliga ansvar som kan uppkomma genom avtal som ingåtts i samband med genomförandet av budgeten ska täckas av de bidragsgivande staterna via Athena. Detta ansvar ska omfattas av den lagstiftning som är tillämplig på avtalen i fråga.

4.   När det gäller utomobligatoriskt ansvar ska eventuella skador som vid utförandet av uppgifterna har orsakats av det militärstrategiska högkvarteret, styrkehögkvarteret och det taktiska kommandot i strukturen för krishanteringen, vars sammansättning ska godkännas av operationschefen, eller av tillhörande personal täckas av de bidragsgivande staterna via Athena, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma i medlemsstaternas lagstiftning och tjänsteföreskrifterna för styrkorna, som är tillämpliga på insatsområdet.

5.   Inte i något fall kan unionen eller medlemsstaterna ställas till ansvar av en bidragsgivande stat för avtal som ingåtts inom ramen för genomförandet av budgeten eller för skada som vid utförandet av uppgifterna orsakats av enheter och avdelningar i strukturen för krishanteringen, vars sammansättning ska beslutas av operationschefen, eller av tillhörande personal.

Artikel 43

Förnyad granskning och översyn

Hela eller delar av detta beslut och dess bilagor ska vid behov ses över på begäran av en medlemsstat eller efter varje operation. Det ska ses över minst vart tredje år. Vid den förnyade granskningen eller översynen får alla experter anlitas som kan bidra till arbetet, särskilt Athenas förvaltningsorgan.

Artikel 44

Upphävande

Beslut 2008/975/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 45

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


(1)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.

(2)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 96.

(3)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA I

GEMENSAMMA KOSTNADER SOM OAVSETT NÄR DE UPPKOMMER SKA BESTRIDAS AV ATHENA

Om följande gemensamma kostnader inte direkt kan hänföras till en viss operation, får den särskilda kommittén besluta om att föra de anslagen till den allmänna delen i den årliga budgeten. Dessa anslag bör i möjligaste mån tas upp under de artiklar som anger vilken operation de i första hand hänför sig.

1.

Utgifter med anknytning till uppdraget för operationschefen och dennes personal då de lägger fram en redovisning för en operation inför den särskilda kommittén.

2.

Ersättningar för skador samt kostnader som uppstår till följd av skadeståndsanspråk och rättstvister som Athena ska betala.

3.

Kostnader till följd av beslut om förvaring av materiel som gemensamt har anskaffats för en operation. (Om dessa kostnader tas upp i den allmänna delen av den årliga budgeten ska kopplingen till en viss operation anges.)

Den allmänna delen av den årliga budgeten ska dessutom vid behov omfatta anslag som ska täcka följande gemensamma kostnader inom ramen för de operationer som de deltagande medlemsstaterna bidrar till finansieringen.

1.

Kostnader för banktjänster.

2.

Kostnader för revision.

3.

Gemensamma kostnader avseende det förberedande skedet av en operation enligt bilaga II.

4.

Kostnader för utveckling och underhåll av Athenas system för räkenskaper och förvaltning av tillgångar.


BILAGA II

GEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER AVSEENDE DET FÖRBEREDANDE SKEDET AV EN OPERATION SOM SKA BETALAS AV ATHENA

Ytterligare kostnader som krävs för militära styrkors och civil personals sonderande uppdrag och förberedelser (särskilt informationsinhämtning och spaning) inför en särskild militär EU-operation: transporter, inkvartering, användning av operativa kommunikationsmedel, rekrytering av civila lokalanställda för genomförandet av uppdraget som tolkar och chaufförer.

Sjukvård: kostnader för borttransport av sårade och sjuka (Medevac) personer som deltar i militära styrkors och civil personals sonderande uppdrag och förberedelser inför en särskild militär EU-operation när sjukvård inte kan ges i operationsområdet.


BILAGA III

DEL A

GEMENSAMMA KOSTNADER KOPPLADE TILL DET AKTIVA SKEDET AV OPERATIONER SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA BETALAS AV ATHENA

För unionens samtliga militära operationer ska Athena som gemensamma driftskostnader betala de extra kostnader som krävs för den nedan beskrivna operationen.

1.   Extra kostnader för (mobilt eller fast) högkvarter för EU-ledda operationer

1.1

Fastställande av högkvarter vars kostnader finansieras gemensamt:

a)   Högkvarter (HQ): högkvarter: lednings- och stödelement som godkänts i operationsplanen (Oplan).

b)   Operationshögkvarter (OHQ): Operationschefens permanenta högkvarter utanför operationsområdet med ansvar för att bygga upp, sätta in, underhålla och återta en EU-styrka.

De fastställda gemensamma kostnaderna för OHQ för en operation ska även gälla för rådets generalsekretariat, Europeiska utrikestjänsten och Athena, i den mån de agerar direkt för operationen.

c)   Styrkehögkvarter (FHQ): en EU-styrkas högkvarter som utplacerats inom operationsområdet.

d)   Taktiskt kommando (CCHQ): högkvarteret för EU:s taktiske chef utplacerad för operationen (dvs. chefer för luft-, land- och sjöbaserade styrkor eller specialstyrkor som det kan bedömas nödvändigt att utse beroende på operationens art).

1.2

Fastställande av gemensamt finansierade extrakostnader

a)   Transportkostnader: transport till och från operationsområdet för att placera ut, underhålla och hämta tillbaka FHQ och CCHQ.

b)   Resor och inkvartering: OHQ: s kostnader för resor och inkvartering i samband med officiella resor som är nödvändiga för operationen; de kostnader för resor och inkvartering som personal från utplacerade högkvarter ådragit sig vid officiella resor till Bryssel och/eller möten i samband med operationer.

c)   Transporter/resor (exklusive kostnader för dagtraktamente) för högkvarteret inom insatsområdet: utgifter i samband med fordonstransporter och resor med andra transportmedel samt fraktkostnader, inklusive resor för nationell förstärkningspersonal och besökare; extra bränslekostnader i förhållande till normala operationer; leasing av ytterligare fordon; försäkringskostnader för tredje part som vissa länder kräver av internationella organisationer som genomför operationer på deras territorium.

d)   Administration: extra utrustning för kontor och inkvartering, avtalsbundna tjänster och tjänster av allmänt intresse, underhållskostnader för byggnader.

e)   Civil personal som särskilt anställts vid finansieringsberättigade högkvarter för operationens behov: civil personal som arbetar i unionen, internationell personal och lokal personal som rekryterats i operationsområdet och som behövs för genomförandet av operationen utöver de vanliga operativa kraven (inklusive eventuell övertidsersättning).

f)   Kommunikationer mellan finansieringsberättigade högkvarter och direkt underställda styrkor: kapitalkostnader för inköp och användning av extra kommunikations- och IT-utrustning samt kostnader för tillhandahållna tjänster (leasing och underhåll av modem, telefonlinjer, satellittelefon, kryptofax, säkra linjer, internet, datalinjer, lokala nätverk).

g)   Baracker och bostäder/infrastruktur: utgifter för anskaffning, hyra eller renovering av högkvarterets anläggningar i operationsområdet (hyra av byggnader, skyddsrum, tält), om så behövs.

h)   Information till allmänheten: kostnader i samband med informationskampanjer och information till medier i OHQ och FHQ i enlighet med den informationsstrategi som utarbetats av OHQ.

i)   Representation och mottagningar: representationskostnader; kostnader på högkvartersnivå för genomförandet av en operation.

2.   Extra kostnader för att stödja styrkan som helhet:

De kostnader som anges nedan är sådana som följer av att styrkan satts in på plats:

a)   Byggentreprenader för insättande av styrkan/infrastruktur: Utgifter som är absolut nödvändiga för att styrkan som helhet ska kunna utföra sitt uppdrag (flygplats, järnväg, hamnar, huvudvägar, inklusive avstigningsplatser och uppsamlingsområden för gemensamt bruk, undersökningar, uppumpning, behandling, distribution och bortledning av vatten, energiförsörjning och vattentillförsel, jordvallar och permanent skydd av styrkorna, lagerhållning – särskilt av bränsle och ammunition, logistiska uppsamlingszoner, och tekniskt stöd för gemensamt finansierad infrastruktur).

b)   Identifikationsmärkning: Speciella identifikationsmärken, Europeiska unionens identitetskort, emblem, medaljer, flaggor i Europeiska unionens färger eller andra identifikationsmärken för styrkan eller högkvarteret (exklusive kläder, huvudbonader eller uniformer).

c)   Sjukvård och sjukvårdsinrättningar: Borttransport av sårade och sjuka (Medevac). Anläggningar inom sjukvårdsfunktionerna 2 och 3 i operativa delar av insatsområdet som flygplatser och landstigningshamnar enligt operationsplanen (Oplan).

d)   Insamling av information: Satellitbilder för underrättelseverksamhet i enlighet med operationsplanen (Oplan) om de inte kan finansieras genom tillgängliga medel i budgeten för EU:s satellitcentrum (Satcen).

3.   Extra kostnader på grund av EU: s utnyttjande av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en EU-ledd operation.

Kostnader för EU som följer av tillämpningen för en militär operation av överenskommelserna mellan Europeiska unionen och Nato om överlåtelse, övervakning, återlämnande eller återkallande av de av Natos gemensamma medel och resurser som ställts till förfogande för en EU-ledd operation. Återbetalningar från Nato till Europeiska unionen.

4.   Extra kostnader för EU för varor, tjänster och byggentreprenader som omfattas av förteckningen över gemensamma kostnader och som en medlemsstat, en EU-institution ett tredjeland eller en internationell organisation har ställt till förfogande inom ramen för en EU-ledd operation i enlighet med en överenskommelse som avses i artikel 11. Återbetalningar från en stats, en EU-institutions eller en internationell organisation som bygger på en sådan överenskommelse.

DEL B

GEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER KOPPLADE TILL DET AKTIVA SKEDET AV EN VISS OPERATION SOM SKA BETALAS AV ATHENA NÄR RÅDET SÅ BESLUTAR

Transportkostnader: Transport till och från insatsområdet för att placera ut, underhålla och hämta tillbaka de styrkor som krävs för operationen.

Högkvarter för den multinationella styrkan: Multinationellt högkvarter för de EU-styrkor som satts in i insatsområdet.

DEL C

GEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER SOM SKA BETALAS AV ATHENA PÅ BEGÄRAN AV OPERATIONSCHEFEN OCH EFTER GODKÄNNANDE AV DEN SÄRSKILDA KOMMITTÉN

a)   Baracker och bostäder/infrastruktur: utgifter för anskaffning, hyra eller renovering av anläggningar i operationsområdet (byggnader, skyddsrum, tält), om så behövs för de styrkor som satts in för operationen.

b)   Nödvändig extrautrustning: hyra eller inköp under operationen av oförutsedd speciell utrustning som är nödvändig för att kunna genomföra operationen, såvida den inköpta utrustningen inte repatrieras vid uppdragets slut.

c)   Sjukvård och sjukvårdsinrättningar: Anläggningar inom sjukvårdsfunktion 2 i insatsområdet, utöver vad som anges i del A.

d)   Insamling av information: Insamling av underrättelser (satellitbilder, underrättelseverksamhet, spaning och övervakning av insatsområdet inbegripet luft-till-markövervakning, underrättelser från personkällor.

e)   Andra avgörande resurser på insatsområdet: minröjning, kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt skydd (CBRN), lagring och förstöring av vapen och ammunition insamlad inom operationsområdet


BILAGA IV

GEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER FÖR AVSLUTANDET AV EN OPERATION SOM SKA BETALAS AV ATHENA

Kostnader för att finna en slutdestination för den utrustning och infrastruktur som finansierats gemensamt för operationen.

Extra kostnader för att upprätta räkenskaperna för operationen. De gemensamma kostnaderna för detta ska fastställas i överensstämmelse med bilaga III, och det erinras om att den personal som krävs för att upprätta räkenskaperna tillhör det militärstrategiska högkvarteret för den operationen, även efter det att dess verksamhet har upphört.


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/54


RÅDETS BESLUT 2011/872/GUSP

av den 22 december 2011

om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2011/430/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (1).

(2)

Den 18 juli 2011 antog rådet beslut 2011/430/Gusp om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (2).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att genomföra en fullständig översyn av förteckningen över personer, grupper och enheter på vilka beslut 2010/430/Gusp är tillämpligt.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som har genomförts av rådet av personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga har varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp, att ett beslut avseende dem har fattats av en behörig myndighet i den mening som avses i artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten samt att de även fortsättningsvis bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som avses i den gemensamma ståndpunkten.

(6)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga bör uppdateras i enlighet med detta och beslut 2011/430/Gusp bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 2011/430/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 188, 19.7.2011, s. 47.


BILAGA

Förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i artikel 1

1.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född den 11 augusti 1960 i Iran. Pass nr D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), född den 1.2.1966 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

3.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane/schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet), – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien) saudisk medborgare

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född den 6 eller 15 mars 1955 i Iran. Iransk och amerikansk medborgare. Pass nr C2002515 (Iran), pass nr 477845448 (USA). Nationellt id-kort nr 07442833, utgångsdatum den 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) –medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

9.

ASLI, Rabah, född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i Hofstadgroep

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

17.

NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

21.

SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein-Dey (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.

23.

SHAKURI Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född den 11 mars 1957 i Iran. Iransk medborgare. Pass nr 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) – medlem av al-Takfir wa-l-Hijra

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NE8146378 – medlem i Hofstadgroep

2.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

"Abu Nidal Organisation" ("Abu Nidals grupp") – "ANO", (även känd som "Fatah Revolutionary Council", alias "Arab Revolutionary Brigades", alias "Black September" alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims")

2.

"Al-Aqsa Martyrs" Brigade ("Al-Aqsa-martyrernas brigader")

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" and "Al-Hijra" ("Al-Takfir wa-l-Hijra")

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Communist Party of the Philippines" ("Filippinernas kommunistparti"), inbegripet "New People's Army" ("Nya folkarmén") – "NPA", Filippinerna

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (al-Jamaat al-islamiyya), (alias "Al-Gama'a al-Islamiyya") – "Islamic Group" – "IG" ("Islamiska gruppen")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Great Islamic Eastern Warriors Front")

9.

"Hamas" (inklusive "Hamas-Izz al-Din al-Qassam")

10.

"Hizbul Mujahideen" ("Hizbul-mujahidin") – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development"

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Kurdistan Workers' Party" ("Kurdistan arbetarparti") – "PKK" (även känt som "Kadek", alias "Kongra-Gel")

16.

"Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tamilska befrielsetigrarna") – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Nationella befrielsearmén")

18.

"Palestinian Islamic Jihad" ("Palestinska islamiska Jihad") – "PIJ"

19.

"Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Folkfronten för Palestinas befrielse") – "PFLP"

20.

"Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command" ("Folkfronten för Palestinas Befrielse – Generalkommandot")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "Farc" ("Colombias revolutionära beväpnade styrkor")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi" – "DHKP/C" (även känt som "Devrimci Sol" ["Revolutionary Left"], alias "Dev Sol") ("Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party")

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Den lysande stigen")

24.

Stichting Al Aqsa" (även känt som "Stichting Al Aqsa Nederland", alias "Al Aqsa Nederländerna")

25.

"Teyrêbazên Azadiya Kurdistan" – "TAK", (alias "Kurdistan Freedom Falcons" ["Kurdistans frihetsfalkar"], alias "Kurdistan Freedom Hawks" ["Kurdistans frihetshökar"]


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 december 2011

om fastställande av kvantiteter och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2012

[delgivet med nr K(2011) 9196]

(Endast de engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, spanska och tyska texterna är giltiga)

(2011/873/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artiklarna 10.2 och 16, och

av följande skäl:

(1)

Övergång till fri omsättning inom unionen för importerade kontrollerade ämnen omfattas av kvantitativa begränsningar enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1005/2009.

(2)

Kommissionen ska fastställa de kvantiteter av andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten som får användas för viktiga laboratorie- och analysändamål och vilka företag som får använda dem.

(3)

Fastställandet av de kvoter som tilldelas för viktiga laboratorie- och analysändamål bör säkerställa att de kvantitativa begränsningar som anges i artikel 10.6 följs, med tillämpning av kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 av den 1 juni 2011 om mekanismen för tilldelning av de kvantiteter kontrollerade ämnen som tillåts för laboratorie- och analysändamål inom unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (2). Dessa kvantitativa begränsningar inkluderar kvantiteter av klorfluorkolväten som licensierats för laboratorie- och analysändamål, och därför bör även produktion och import av klorfluorkolväten för dessa ändamål omfattas av detta beslut.

(4)

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande riktat till företag som avser att under 2012 till eller från Europeiska unionen importera eller exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet och till företag som avser att ansöka om en kvot för 2012 för dessa ämnen för laboratorie- och analysverksamhet (2011/C 75/05) (3) och har därigenom fått in uppgifter om planerad import under 2012.

(5)

De kvantitativa begränsningarna och kvoterna bör fastställas för perioden 1 januari–31 december 2012, i linje med den årliga rapporteringscykeln enligt Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1005/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kvantiteter för övergång till fri omsättning

1.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp I (klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) och grupp II (andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 11 185 000 kg.

2.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp III (haloner), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 15 761 510 kg.

3.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp IV (koltetraklorid), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 8 800 220 kg.

4.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp V (1,1,1-trikloretan), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 1 000 015 kg.

5.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp VI (metylbromid), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 889 320 kg.

6.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp VII (bromfluorkolväten), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 1 065,8 kg.

7.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp VIII (klorfluorkolväten), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 4 581 681,8 kg.

8.   Den kvantitet kontrollerade ämnen inom grupp IX (bromklormetan), som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2012 från källor utanför unionen, fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 294 012 kg.

Artikel 2

Tilldelning av kvoter för övergång till fri omsättning

1.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga I.

2.   Tilldelningen av kvoter för haloner under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga II.

3.   Tilldelningen av kvoter för koltetraklorid under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga III.

4.   Tilldelningen av kvoter för 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga IV.

5.   Tilldelningen av kvoter för metylbromid under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga V.

6.   Tilldelningen av kvoter för bromfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VI.

7.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VII.

8.   Tilldelningen av kvoter för bromklormetan under perioden 1 januari–31 december 2012 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VIII.

9.   Individuella kvoter för enskilda företag fastställs i bilaga IX.

Artikel 3

Kvoter för laboratorie- och analysändamål

Kvoterna för import och produktion av kontrollerade ämnen avsedda för laboratorie- och analysändamål under 2012 ska tilldelas de företag som förtecknas i bilaga X.

De maximala kvantiteter som respektive företag ska få producera eller importera under 2012 för laboratorie- och analysändamål anges i bilaga XI.

Artikel 4

Giltighetstid

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2012 och upphöra att gälla den 31 december 2012.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande företag:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

 

Aesica Queenborough Ltd

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Förenade Kungariket

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Frankrike

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Förenade Kungariket

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

 

Alfa Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos Str,

152 31 Chalandri,

Aten

Grekland

 

Arkema France SA

420, rue d'Estienne D'Orves

92705 Colombes Cedex

Frankrike

 

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spanien

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Frankrike

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Frankrike

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Tyskland

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Tyskland

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederländerna

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Frankrike

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italien

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italien

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate

Hitchin SG4 0TJ

Förenade Kungariket

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgien

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J. Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Förenade Kungariket

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Förenade Kungariket

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nederländerna

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Tyskland

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674–506 Loures

Portugal

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederländerna

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Spanien

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107–109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spanien

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgien

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Tyskland

 

Mexichem UK Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Förenade Kungariket

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Nederländerna

 

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spanien

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polen

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italien

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italien

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wrocław

Polen

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italien

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Tyskland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Frankrike

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Förenade Kungariket

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Frankrike

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Frankrike

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italien

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italien

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford, Surrey GU2 7YH

Förenade Kungariket

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italien

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Tyskland

 

Thomas Swan & Co Ltd

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Förenade Kungariket

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Tyskland

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2011.

På kommissionens vägnar

Connie HEDEGAARD

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 147, 2.6.2011, s. 4.

(3)  EUT C 75, 9.3.2011, s. 4.


BILAGA I

GRUPPERNA I OCH II

Importkvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner tilldelas följande importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agens i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


BILAGA II

GRUPP III

Importkvoter för haloner som tilldelats importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och för områden av avgörande betydelse under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

Poz-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


BILAGA III

GRUPP IV

Importkvoter för koltetraklorid som tilldelats importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


BILAGA IV

GRUPP V

Importkvoter för 1,1,1-trikloretan som tilldelats importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Arkema France (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


BILAGA V

GRUPP VI

Importkvoter för metylbromid tilldelas följande importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Albemarle Europe (BE)

Alfa Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


BILAGA VI

GRUPP VII

Importkvoter för bromfluorkolväten som tilldelats importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


BILAGA VII

GRUPP VIII

Importkvoter för klorfluorkolväten tilldelas följande importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agens i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2011.

Företag

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


BILAGA VIII

GRUPP IX

Importkvoter för bromklormetan tilldelas följande importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2012.

Företag

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


BILAGA IX

(Kommersiellt känslig - konfidentiell - får ej offentliggöras)


BILAGA X

Företag som har rätt att producera eller importera för laboratorie- och analysändamål

Kvoten kontrollerade ämnen som får användas för laboratorie- och analysändamål tilldelas följande företag:

Företag

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA. (IT)


BILAGA XI

(Kommersiellt känslig - konfidentiell - får ej offentliggöras)


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 december 2011

om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen

[delgivet med nr K(2011) 9232]

(Text av betydelse för EES)

(2011/874/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte omfattas av de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.2 inledningsfrasen och led b och artikel 17.3 a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (2), särskilt artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs de djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte till unionen. Hundar, katter och illrar tillhör de sällskapsdjur som omfattas av den förordningen.

(2)

I direktiv 92/65/EEG fastställs djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och för import av dessa djur till unionen. Det föreskrivs att importvillkoren för dessa djur minst ska motsvara importvillkoren i förordning (EG) nr 998/2003.

(3)

Djurhälsokraven för sådan import och sådana transporter utan kommersiellt syfte varierar beroende på rabiessituationen i ursprungstredjelandet och på bestämmelsemedlemsstaten.

(4)

I förordning (EG) nr 998/2003 föreskrivs att hundar, katter och illrar som förs in till en annan medlemsstat än Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket från de tredjeländer som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till den förordningen ska vara vaccinerade mot rabies, medan de som förs in från andra tredjeländer dessutom ska genomgå ett blodprov för rabies före införseln.

(5)

Enligt förordning (EG) nr 998/2003 gäller till och med den 31 december 2011 att hundar, katter och illrar som förs in till Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket från de tredjeländer som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till den förordningen ska vara vaccinerade och ha genomgått blodprov för rabies före införseln i enlighet med nationella bestämmelser, medan de som kommer från andra tredjeländer ska sättas i karantän efter ankomsten i enlighet med nationella bestämmelser.

(6)

Till och med den 31 december 2011 får Finland, Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket enligt förordning (EG) nr 998/2003 dessutom tillämpa vissa ytterligare nationella krav i fråga om eckinokockos vid införsel av hundar, katter och illrar till sitt territorium medan Irland, Malta och Förenade kungariket får göra det i fråga om fästingar.

(7)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (3) antogs för att garantera fortsatt skydd mot Echinococcus multilocularis i Irland, Malta, Finland och Förenade kungariket. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

(8)

Enligt kommissionens beslut 2004/595/EG av den 29 juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel (4) ska import av dessa djur tillåtas från de tredjeländer som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 eller i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (5). Dessutom ska dessa djur enligt beslut 2004/595/EG åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i bilagan till det beslutet.

(9)

Förlagan i bilagan till beslut 2004/595/EG är ett individuellt intyg som ska utfärdas för varje hund, katt eller iller som kommer från ett tredjeland som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 och som införs till medlemsstaterna.

(10)

Intyget är visserligen tillräckligt för införsel av dessa djur från de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 till andra medlemsstater än Irland, Sverige och Förenade kungariket, men godtas inte för införsel av dessa djur till Irland, Sverige och Förenade kungariket, där de sätts i karantän efter ankomsten i enlighet med nationell lagstiftning.

(11)

Med beaktande av de problem som vissa importörer har stött på vid användningen av förlagan till det individuella intyget i beslut 2004/595/EG är det nödvändigt att ersätta denna med en som kan omfatta en sändning som består av mer än ett djur.

(12)

Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 998/2003 och kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 av den 6 maj 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte (6) ska djurhälsokraven och kontrollerna i direktiv 92/65/EEG tillämpas på transporter av fler än fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till unionen.

(13)

Med beaktande av att riskerna i samband med import av hundar, katter och illrar och transporter av fler än fem av dessa djur utan kommersiellt syfte till unionen är desamma, bör det införas ett gemensamt hälsointyg för import till unionen av dessa djur och för transporter utan kommersiellt syfte av fler än fem av dessa djur från de tredjeländer som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 eller i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010.

(14)

I en strävan att förenkla unionens lagstiftning och göra den enhetlig bör förlagorna till hälsointyg för import till unionen av hundar, katter och illrar beakta kraven i kommissionens beslut 2007/240/EG (7), som föreskriver att de olika veterinär-, hälso- och hygienintyg som krävs för levande djur som importeras till unionen ska utformas på grundval av standardförlagorna till veterinärintyg i bilaga I till det beslutet.

(15)

I kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (8) fastställs en förlaga till ett hälsointyg för transporter av dessa djur utan kommersiellt syfte från tredjeländer till andra medlemsstater än Irland, Sverige och Förenade kungariket. Denna intygsförlaga kan också användas för införsel till dessa tre medlemsstater när dessa djur kommer från länder som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003. Intyget ska dessutom utfärdas individuellt för varje hund, katt eller iller som införs till medlemsstaterna.

(16)

Sällskapsdjur ska enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 998/2003 åtföljas av ett pass som överensstämmer med förlagan i kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (9) när de förs in till en medlemsstat efter tillfällig transport från en medlemsstat till ett tredjeland eller territorium.

(17)

Enligt artikel 8.3 a i förordning (EG) nr 998/2003 ska sällskapsdjur som kommer från de länder och territorier som förtecknas i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen, för vilka det har fastställts att det tillämpas regler som minst motsvarar unionens regler för transporter från tredjeland, omfattas av reglerna för transporter av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte mellan medlemsstater.

(18)

Detta beslut bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens beslut 2004/839/EG av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen (10) som ger medlemsstaterna möjlighet att tillåta transporter till deras territorium av mindre än tre månader gamla hundar och katter som inte är vaccinerade mot rabies från de tredjeländer som förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003, på villkor som motsvarar dem som fastställs i artikel 5.2 i den förordningen.

(19)

För att underlätta tillgången till flerspråkiga intyg bör det djurhälsointyg som krävs för transporter av högst fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen utformas på grundval av standardförlagorna i beslut 2007/240/EG.

(20)

I rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (11) fastställs bestämmelser för utfärdande av de intyg som krävs enligt veterinärlagstiftningen för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas samt att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör fastställas att de bestämmelser och principer som tillämpas av officiella veterinärer i tredjeländer ska ge garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet.

(21)

En övergångsperiod bör medges så att medlemsstaterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i detta beslut.

(22)

Besluten 2004/595/EG och 2004/824/EG bör upphöra att gälla i enlighet med detta.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs

a)

förteckningen över de tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter eller illrar till unionen i enlighet med direktiv 92/65/EEG, samt hälsointyget för sådan import och sådana transporter utan kommersiellt syfte,

b)

hälsointyget för transporter av högst fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen i enlighet med förordning (EG) nr 998/2003.

2.   Detta beslut ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av beslut 2004/839/EG.

Artikel 2

Tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter eller illrar till unionen samt hälsointyget för sådan import och sådana transporter utan kommersiellt syfte

1.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av hundar, katter och illrar samt transporter av fler än fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen, under förutsättning att de tredjeländer eller territorier som de kommer från och eventuella tredjeländer eller territorier de transiteras genom

a)

antingen förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003, eller

b)

förtecknas i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010.

2.   De hundar, katter och illrar som avses i punkt 1 ska

a)

åtföljas av ett hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan i bilaga I och fyllts i av en officiell veterinär med vederbörlig hänsyn till anvisningarna i del II i intyget,

b)

uppfylla kraven i hälsointyget i bilaga I för de tredjeländer eller territorier som de kommer från enligt punkt 1 a respektive b i denna artikel.

Artikel 3

Hälsointyg för transporter av högst fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen

1.   Medlemsstaterna ska tillåta transporter av högst fem hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till deras territorium, under förutsättning att de kommer från eller transiteras genom tredjeländer eller territorier som

a)

antingen förtecknas i del B avsnitt 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003, eller

b)

inte förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

2.   De hundar, katter och illrar som avses i punkt 1 ska

a)

åtföljas av ett hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan i bilaga II och utfärdats av en officiell veterinär med vederbörlig hänsyn till anvisningarna i del II i intyget,

b)

uppfylla kraven i hälsointyget i bilaga II för de tredjeländer eller territorier som de kommer från enligt punkt 1 a respektive b i denna artikel.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 juni 2012 ska medlemsstaterna tillåta import och transporter utan kommersiellt syfte till unionen av hundar, katter och illrar som åtföljs av ett veterinärintyg som utfärdats senast den 29 februari 2012 i enlighet med förlagorna i bilagan till beslut 2004/595/EG respektive beslut 2004/824/EG.

Artikel 5

Upphävanden

Besluten 2004/595/EG och 2004/824/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 296, 15.11.2011, s. 6.

(4)  EUT L 266, 13.8.2004, s. 11.

(5)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(6)  EUT L 114, 7.5.2010, s. 3.

(7)  EUT L 104, 21.4.2007, s. 37.

(8)  EUT L 358, 3.12.2004, s. 12.

(9)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.

(10)  EUT L 361, 8.12.2004, s. 40.

(11)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.


BILAGA I

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Image

Image

Image

Image


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/77


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 16 december 2011

om undantag av vissa finansiella tjänster inom postsektorn i Ungern från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

[delgivet med nr K(2011) 9197]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2011/875/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.5 och 30.6,

med beaktande av den begäran som Magyar Posta lämnat in per brev, som mottogs den 24 juni 2011, och

av följande skäl:

I.   BAKGRUND

(1)

Den 24 juni 2011 mottog kommissionen per post en begäran enlighet med artikel 30.5 i direktiv 2004/17/EG. I e-postbrev av den 8 augusti 2011 begärde kommissionen kompletterande upplysningar från den sökande samt den ungerska konkurrensmyndigheten. Svaren mottogs den 2 september respektive 15 september 2011. Den ansökan som lämnades in av Magyar Posta (nedan kallad Posta) avser ett antal finansiella tjänster som tillhandahålls av Posta, och består av två delar: betaltjänster och tjänster som utförs för andra finansinstituts räkning. Varje del avser i sin tur flera olika finansiella tjänster som Posta har delat in under följande rubriker:

Betaltjänster

1.

Befintliga egna tjänster:

1.1

Kontantinsättning på betalkonto (räkningsbetalningstjänster och expressräkningsbetalningstjänster).

1.2

Kontantuttag från betalkonto (kontantutbetalningstjänst och pensionsutbetalningstjänst).

1.3

Penningöverföringstjänster (inrikes postanvisningar, internationella postanvisningar och postanvisningar via Western Union – tillhandahålls för andras räkning).

2.

Kontotjänster och relaterade betalningstjänster som föreslås tillhandahållas i framtiden.

2.1

Kontantinsättning på betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva betalkonton.

2.2

Kontantuttag från betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva betalkonton.

2.3

Utförande av betalningstransaktioner mellan betalkonton.

2.4

Utfärdande av betalningsinstrument som ersätter bankkort.

Tjänster som utförs för andra parters räkning:

3.1

Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster (privat- och företagskontotjänster som erbjuds för kreditinstituts räkning, inbegripet mottagande och vidarebefordran av betalningsorder för genomförande och förmedling av disponibla medel och sparkapitalkonton med fast ränta som är kopplade till bankkonton).

3.2

Kreditförmedling som tillhandahålls för kreditinstituts räkning.

3.3

Förmedling av och betalning med betalkort för kreditinstituts räkning (kreditkort, betalkort, betalningar med bankkort och kassaterminaler).

3.4

Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.

a)

Försäljning av finansiella instrument (statsobligationer, investeringsfonder och andra värdepapper).

b)

Förmedling av bosparprodukter.

3.5

Förmedling av försäkringsprodukter: (livförsäkringar och andra försäkringar än livförsäkringar).

(2)

Enligt ansökan (2) består Postas nätverk av över 2 600 fasta postkontor. Alla tjänster som anges i ansökan tillhandahålls emellertid inte av alla postkontor (3). För närvarande bedriver sammanlagt 4 605 kreditinstitutsfilialer verksamhet på Ungerns territorium. Enligt Giro Zrt är OTP bank den största med 809 filialer, följd av K&H Bank Zrt. (377 filialer), CIB Bank Zrt. (218 filialer), Reiffeisen Bank Zrt. (180 filialer) och Erste Bank Hungary Nyrt. (145 filialer). De åtta största bankerna inom kreditinstitutssektorn har var och en över 100 filialer, och det finns även 22 små och medelstora banker, 10 filialer till kreditinstitut och 138 kreditinstitut som inrättats som kooperativ, där det största institutet driver ett nätverk som består av 20–40 filialer. Vid en internationell jämförelse genom användning av uppgifter från ECB:s blåbok från 2007 (4), placerar detta Ungern i mittskiktet räknat i antal filialer per capita.

II.   RÄTTSLIG RAM

(3)

Det bör påpekas att tillhandahållandet av finansiella tjänster i den betydelse som avses i artikel 6.2 c fjärde strecksatsen i direktiv 2004/17/EG omfattas av direktivet i enlighet med ovannämnda punkt endast i den mån sådana tjänster tillhandahålls av enheter som även tillhandahåller posttjänster i den mening som avses i punkt b i samma artikel. Posta är den enda upphandlande enhet i Ungern som erbjuder de tjänster som berörs av detta beslut.

(4)

I artikel 30 i direktiv 2004/17/EG fastslås att kontrakt som syftar till att medge utförandet av en av de verksamheter direktivet gäller inte ska omfattas av direktivet om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt grundas på objektiva kriterier som tar hänsyn till den berörda sektorns särskilda egenskaper. Tillträdet betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpat den relevanta unionsslagstiftningen vid öppnandet av en viss sektor eller en del av den. I de fall ingen relevant unionsslagstiftning anges i direktivets bilaga XI, vilket är fallet med de aktuella tjänsterna, måste det enligt artikel 30.3 andra stycket ”bevisas att tillträdet till marknaden är fritt, rättsligt och faktiskt”.

(5)

När det gäller finansiella tjänster bör det påpekas att en stor uppsättning rättsakter har antagits på unionsnivå i syfte att avreglera upprättandet och tillhandahållandet av tjänster i denna sektor (5). När det gäller betaltjänster bör det påpekas att Ungern fullständigt och inom föreskriven tid införlivade direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden genom lag LXXXV/2009 om utövande av betalningstjänster.

(6)

Ungern har genomfört unionens lagstiftning om avreglering av kapitalrörelser och frihet att tillhandahålla tjänster samt berörd lagstiftning om avreglering av finansmarknaderna. Ungern uppfyllde dessutom de krav som anges i handlingsplanen för finansiella tjänster. Den ungerska marknaden för kreditinstitut och betaltjänster är välreglerad. I enlighet med lag CXII: 1996 om kreditinstitut och finansföretag (banklagen) är finansiella tjänster och anknutna tjänster föremål för godkännande. I enlighet med lag CXXXVII/2007 om investeringsföretag och råvaruhandelsföretag och om regler för deras verksamhet, får investeringstjänster endast tillhandahållas av investeringsföretag och kreditinstitut. I lag LX/2003 om försäkringsföretag och försäkringsverksamhet föreskrivs att försäkringsverksamhet endast får utövas av försäkringsföretag. Posta har tillstånd från den ungerska finanstillsynsmyndigheten att utöva de finansiella tjänster som omfattas av denna ansökan. Alla institutioner som uppfyller kraven gällande ansvarsfull verksamhet och effektiv övervakning kan erhålla tillstånd för tillhandahållandet av dessa tjänster. Även företag som inte är etablerade i Ungern får tillhandahålla finansiella tjänster eller anknutna tjänster samt investerings- och försäkringstjänster genom sina filialer, förutsatt att de är godkända av den behöriga myndigheten i etableringslandet. Kravet att ha en ungersk filial gäller inte för finansinstitut som är etablerade i en EES-medlemsstat, eftersom sådana institut får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

(7)

Med vederbörligt beaktande av de fakta som anges i skälen 5 och 6, kan det förutsättas att villkoret om fritt tillträde till marknaden i artikel 30.3 i direktiv 2004/17/EG är uppfyllt.

(8)

Den direkta konkurrensutsattheten på en viss marknad bör bedömas på grundval av olika kriterier, varav inget i sig är utslagsgivande. När det gäller de marknader som berörs av detta beslut utgör de viktigaste aktörernas marknadsandel på en viss specifik marknad ett kriterium som bör beaktas. Andra kriterier är koncentrationsgraden på dessa marknader och/eller kundernas byten. Eftersom situationen skiljer sig åt mellan de olika verksamhetsområden som berörs av detta beslut bör man vid granskningen av konkurrensläget ta hänsyn till varje enskild marknads särskilda situation.

(9)

I vissa fall kan snävare eller vidare marknadsdefinitioner komma i fråga, men för detta besluts syften kan en exakt definition av den berörda marknaden lämnas därhän för ett antal av de tjänster som anges i begäran från Posta, eftersom analysresultaten inte påverkas av huruvida de grundas på en snäv eller en vid definition.

(10)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

III.   BEDÖMNING

(11)

I ansökan anges två olika kategorier av betaltjänster, dvs. a) befintliga tjänster och b) tjänster som Posta planerar att införa under 2012. I bedömningen i detta beslut kommer endast de befintliga tjänsterna att beaktas, eftersom det inte finns några reella belägg för den inverkan som de planerade tjänsterna skulle ha, om och när de införs.

(12)

De befintliga betaltjänster som tillhandahålls av Posta är kontantinsättning på betalkonton och kontantuttag från bankkonton, varigenom Posta agerar som mellanhand, samt penningöverföringstjänster (inrikes postanvisningar och internationella postanvisningar i eget namn samt postanvisningar via Western Union, där Posta agerar som förmedlare).

(13)

Syftet med detta beslut är att fastställa huruvida de tjänster som Posta erbjuder är utsatta för en sådan grad av konkurrens (på marknader med fritt tillträde) att detta utgör en garanti för att Postas upphandlingar för att bedriva de berörda typerna av verksamhet – även vid undantag från den ordning som upprättas i de detaljerade upphandlingsreglerna i direktiv 2004/17/EG – kommer att utföras på ett öppet och icke-diskriminerande sätt på grundval av kriterier som gör det möjligt att ta fram den lösning som på det stora hela är den ekonomiskt mest förtjänstfulla. För detta syfte är det därför nödvändigt att undersöka huruvida banker och andra finansinstitut har möjlighet att utöva konkurrenstryck på Posta.

(14)

Postas främsta konkurrenter på marknaden för betaltjänster är de banker och andra finansinstitut som inte omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, eftersom de inte är upphandlande enheter i den mening som avses i direktivet och/eller inte tillhandahåller finansiella tjänster tillsammans med posttjänster.

(15)

De betalningsmetoder som erbjuds av bankerna är vanligen mer attraktiva än pappersbaserade och/eller kontantbaserade betalningsmetoder, och är allmänt tillgängliga. Enligt GfK Hungaria (6) hade antalet användare av internetbanktjänster ökat med 200 000 vid årsslutet 2010 jämfört med föregående år. Antalet användare har nått 1 miljon och fortsätter att öka. Enligt samma källa minskar samtidigt det antal personer som föredrar att klara av sina bankärenden personligen – en fjärdedel av alla kunder besöker inte längre bankkontorens filialer för att klara av sina bankaffärer.

(16)

Den produktmarknad som anges av den sökande är marknaden för betaltjänster som tillhandahålls av kreditinstitut och andra leverantörer av betaltjänster. Den geografiska marknaden anses omfatta hela Ungerns territorium. Den ungerska konkurrensmyndigheten (nedan kallad GVH) har angett att även om den inte förfogar över all den information och data som den behöver för att kunna definiera produktmarknaden på ett lämpligt och exakt sätt, är den relevanta marknadsdefinition som har lämnats av den sökande ”sannolikt godtagbar”. När det gäller den geografiska marknaden, och med samma förbehåll som ovan, uppgav GVH att man ”inte har några belägg för vilken geografisk marknad som inte skulle omfatta hela Ungerns territorium”.

(17)

I detta beslut kommer ingen ytterligare uppdelning att göras av marknaden för betaltjänster i separata marknader för privatkundsprodukter och företagsprodukter, eftersom resultatet av analysen i stort sett blir detsamma vare sig den grundas på en snäv eller en vidare definition.

(18)

När det gäller graden av koncentration på marknaden för betaltjänster uppger GVH följande: ”De 5–6 största bankerna, tillsammans med Magyar Posta, har sannolikt en mycket hög sammanlagd marknadsandel i fråga om betaltjänster för privatkunder, som möjligen täcker den största delen av marknaden. Marknaden för företagskunder är troligen mindre koncentrerad eftersom ett antal andra finansinstitut är aktiva på den marknaden.”

(19)

Med hjälp av denna tjänst kan kunderna betala för en inköpt tjänst eller vara. Tjänsterna används av privatpersoner för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, och används särskilt för att betala räkningar för allmännyttiga tjänster, telekommunikationer, finansiella tjänster, försäkringstjänster, hemleveranstjänster, skatteinbetalningar etc.

(20)

Det viktigaste övervägandet för att definiera relevant produktmarknad är att fastställa omfattningen av substitutvaror, vilka i det här fallet är de alternativa möjligheter en kund skulle ha för att fullgöra sina betalningsskyldigheter. Den sökande anser att den relevanta produktmarknaden omfattar kontantinsättningar som görs till bankkonton i banker, eller genom uttagsautomater (ATM) (7), kortbetalningar och gireringar mellan bankkonton (enkla gireringar och autogireringar).

(21)

När det gäller kundernas byte mellan betalningsmetoder har GVH angett följande: ”De största allmännyttiga företagen och andra tjänsteleverantörer brukar erbjuda sina kunder olika betalningsmetoder, som det är lätt att byta mellan. Det förefaller också finnas en tendens att övertala kunderna att använda elektroniska betalningsmetoder i stället för pappers- och kontantbaserade betalningsmetoder.” I detta sammanhang är det även viktigt att ta hänsyn till den ökade användningen av internetbanker. Såsom anges i skäl 9 kan en exakt definition av den berörda marknaden emellertid lämnas därhän för detta besluts syften.

(22)

Postas marknadsandel för tjänster för insättning på betalkonto, beräknad som en procentandel av den totala definierade marknaden, uppgick till (8) 3,91 procent 2007, 3,88 procent 2008 och 4,14 procent 2009. Det bör påpekas att antalet transaktioner utförda av Posta minskade i både antal och värde under 2009 jämfört med de två föregående åren (9).

(23)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(24)

Kontantuttagstjänster fungerar på så sätt att kontoinnehavaren godkänner betalning från sitt konto på begäran från en tredje part. Sådana tjänster omfattar för närvarande kontantuttag och pensionsbetalningstjänster. De främsta trassaterna är statskassan och lokala myndigheter som använder detta system för betalning av familjeförmåner, sociala förmåner och arbetslöshetsunderstöd etc. För betalningar som görs av staten har betalningsmottagaren möjlighet att få beloppet krediterat till sitt konto eller motta det i form av ett postförskott. När det gäller pensionsbetalningar har mottagarna också möjlighet att få en del av beloppet krediterat till sitt konto och den andra delen av beloppet utbetalt i kontanter. Det är även möjligt att när som helst byta utbetalningsmetod, från postförskott till banköverföring. Man behöver bara begära ett byte vid den nationella pensionskassans centralförvaltning.

(25)

Via den nationella centralbanken för den ungerska staten en politik som syftar till att minska volymen av kontanttransaktioner och stimulera utvecklingen av elektroniska betalningsmetoder och relaterad infrastruktur. Företag får göra betalningar via betalkonton, och statstjänstemännens löner betalas ut till bankkonton. Enligt en färsk undersökning (10) som genomförts av den ungerska centralbanken betalas för närvarande hälften av de nya pensioner som inleds av staten via andra betalningssätt än postförskott, och enligt ansökan (11) har både antalet och värdet på pensioner som betalas ut via Posta stadigt minskat under de senaste åren.

(26)

Av ovanstående skäl anses överföringar mellan betalkonton (enkla överföringar och gruppöverföringar), kontantuttag med bankkort i uttagsautomater och kassaterminaler (POS) (12) och kontantuttag från bankomater vara relevanta produktmarknader för tjänster för kontantuttag från betalkonton.

(27)

För betalningar till personer som har bankkonto kan betalningar mellan betalkonton (enkla överföringar och gruppöverföringar som görs från ett enda konto till flera personer) anses utgöra substitut för de tjänster som anges ovan. Även i detta fall kan dock en exakt definition lämnas därhän för detta besluts syften.

(28)

Postas marknadsandel för tjänster för kontantuttag från betalkonton, beräknad som en procentandel av den totala utbytbara tjänsten, uppgick till (13) 2,44 procent 2007, 2,49 procent 2008 och 2,61 procent 2009. Det bör påpekas att antalet transaktioner utförda av Posta visade en minskande tendens i både antal och värde under 2009 jämfört med de tre senaste år som det finns tillgängliga uppgifter för, nämligen 2007, 2008 och 2009 (14).

(29)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(30)

De penningöverföringstjänster som tillhandahålls av Posta används vanligen för betalningar mellan privatpersoner. De berörda tjänsterna är inrikes postanvisningar och internationella postanvisningar i Postas eget namn samt penningöverföringar via Western Union, som finns tillgängliga såväl inrikes som internationellt och erbjuder en metod för penningöverföringar i realtid.

(31)

När det gäller inrikes överföringar, såväl i Postas eget namn som för Western Unions räkning, anser den sökande att transaktioner mellan betalkonton är en utbytbar tjänst i det fall betalningsmottagaren har ett betalkonto. Marknaden för gireringar mellan konton i Ungern kan följaktligen anses vara den relevanta produktmarknaden för inrikes penningöverföringar, även om den exakta definitionen kan lämnas därhän.

(32)

Enligt denna beräkning uppgick Postas marknadsandel till mindre än 1 procent under 2007, 2008 och 2009.

(33)

När det gäller internationella penningöverföringar ansågs de verksamheter som bedrivs av Posta och Western Union utgöra nära substitut. Betalningar via betalkonton anses dessutom utgöra substitut, och därför anser den sökande att gränsöverskridande betalningar mellan betalkonton utgör den relevanta marknaden. Den exakta definitionen kan emellertid lämnas därhän.

(34)

Postas marknadsandel beräknad på denna grundval uppgick till 0,5 procent under 2007, 2008 och 2009.

(35)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(36)

Ansökan om undantag hänför sig även till vissa verksamheter som Posta bedriver för andra parters räkning i samband med vissa finansiella tjänster där Posta agerar som mellanhand.

(37)

Ansökan om undantag omfattar förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster, dvs. privat- och företagskontotjänster som erbjuds för kreditinstituts räkning, inbegripet mottagande och vidarebefordran av betalningsanvisningar för genomförande, och förmedling av disponibla medel och sparkapitalkonton som är kopplade till bankkonton.

(38)

De finansiella produkter och tjänster som Posta erbjuder som mellanhand tillhandahålls av Erste Bank och OTP Bank. Posta erbjuder även inlåningstjänster i eget namn.

(39)

Enligt kommissionens tidigare praxis (15) görs en åtskillnad mellan banktjänster till privatpersoner och mindre företag och banktjänster till företag. Marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag definieras som alla banktjänster till privatpersoner och mycket små företag, medan banktjänster till företag normalt omfattar banktjänster till stora företagskunder och små och medelstora företag. I tidigare beslut (16) om marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag har kommissionen emellertid lämnat frågan om huruvida banktjänster till privatpersoner och mindre företag utgör separata produktmarknader eller om flera sådana produkter kan ingå i en fristående relevant produktmarknad därhän.

(40)

Den relevanta produktmarknaden måste delas upp enligt relevant fas i distributionskedjan (tidig fas – tillhandahållande av girokonton och relaterade produkter och tjänster, eller sen fas – förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster). När det gäller förmedling av betalkonton för privatkunder kan den relevanta produktmarknaden anses vara marknaden för förmedling av girokonton för privatkunder och insättningstjänster. I fråga om förmedling av girokonton för företagskunder kan den relevanta produktmarknaden anses vara marknaden för förmedling av girokonton för företagskunder samt insättningstjänster. I enlighet med skäl 9 i detta beslut är det emellertid inte nödvändigt att fastställa relevant marknad i detta fall.

(41)

Den sökande definierar den geografiska marknaden som hela Ungerns territorium. GVH har bekräftat att ”i föreliggande ärende bedriver alla finansinstitut i Ungern sin verksamhet på hela territoriet, och det finns inga tecken på regionala avvikelser i någon aspekt av tillhandahållandet av finansiella tjänster”. I sin tidigare praxis om finansmarknader (17) har kommissionen ansett att den relevanta geografiska marknaden är nationell till följd av olika konkurrensvillkor inom enskilda medlemsstater och betydelsen av ett nätverk av filialer.

(42)

Postas marknadsandel, beräknad på grundval av ovannämnda övervägande, är följande: för girokonton för privatpersoner och insättningar: 1,45 procent 2007, 1,38 procent 2008 och 1,51 procent 2009. På marknaden för girokonton för företagskunder och insättningar var Postas marknadsandel emellertid obetydlig (0 procent) 2007, 2008 och 2009. Dessa siffror visar att marknadsandelarna för förmedlingen av dessa finansiella tjänster också är låg.

(43)

Resten av marknaden är uppdelad mellan andra banker och finansinstitut, som inte omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG.

(44)

I sin undersökning om marknaden för banktjänster till privatkunder och mindre företag från 2009 (18) drog GVH slutsatsen att det inte finns några större hinder för att byta konto i Ungern, och konstaterade dessutom att antalet personer som byter girokonto hör till de högsta vid en jämförelse med siffrorna för de övriga EU-medlemsstaterna.

(45)

De fördelar som Posta har genom sitt omfattande nätverk uppvägs av den ökade betydelsen av internetbanktjänster.

(46)

Enligt en undersökning (19) om de faktorer som påverkar kundernas val av bank befanns de viktigaste faktorerna vara tillförlitlighet och förtroende, närhet och åtkomlighet (inklusive möjligheter till kontantuttag) samt tjänsternas kvalitet. Dessa slutsatser bekräftades också av resultatet av undersökningen (20) om finansiella tjänster och girokontotjänster. Enligt denna källa anser kunderna att den viktigaste aspekten när de väljer bank är kostnaderna och bankens anseende, medan lättåtkomlighet (dvs. ett omfattande nätverk) förefaller vara en mindre viktig aspekt. Spektrat av banktjänster, det vill säga tillgången till ett brett urval av banktjänster och hög kvalitet på servicen, ansågs också vara viktigt. Med tanke på detta, och trots att Posta har ett omfattande nätverk, finns det andra kriterier som kunderna ansåg vara viktiga (bankens anseende, banktjänster, servicekvalitet) som bildar en motvikt i valet av bank. Kunder som har behov av ett antal olika tjänster skulle därför vara ovilliga att välja eller byta till ett postkonto som inte kan erbjuda det urval av tjänster som de är vana vid.

(47)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(48)

Denna verksamhet utgörs av förmedling av krediter som lämnas av tredje parter, där Posta agerar som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster. Posta erbjuder kreditprodukter (utan säkerheter, varken lös egendom eller fastigheter) som tillhandahålls av Erste Bank till privatkunder. Inom företagssektorn erbjuder Posta en produkt från Magyar Fejlesztesi Bank, och agerar även där som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster.

(49)

De berörda tjänsterna kan i sin tur på många olika sätt delas in i underkategorier enligt olika faktorer, exempelvis för vilket syfte kunden ansöker om krediten eller typ av kund (konsumenter, små och medelstora företag, större företag eller offentlig förvaltning). Förmedling av kredittjänster för privatkunder och företagskunder kan därför betraktas som skilda produktmarknader.

(50)

Produktmarknaden för kreditförmedling till privatkunder beskrivs av den sökande som marknaden för rörliga hypotekslån och privatlån, både i ungerska forinter och utländska valutor. Detta strider inte mot kommissionens tidigare praxis (21), och kommissionen lämnade därför frågan om huruvida privatbanksprodukter utgör en separat relevant produktmarknad eller om flera privatbanksprodukter kan ingå i en separat relevant produktmarknad därhän.

(51)

Inom sektorn för företagskunder erbjuder Posta endast en typ av kreditprodukt för företagskunder. Denna produkt erbjuds vanligen av andra finansinstitut (sparbanker). Posta erbjuder denna produkt vid 45 utvalda postkontor, alltså inte i hela nätverket. Sökanden anser att den relevanta produktmarknaden omfattar lån till små och medelstora företag som erbjuds av kreditinstitut. Såsom anges i skäl 9 kan den exakta definitionen lämnas därhän för detta besluts syften.

(52)

Den geografiska marknaden utgörs av hela Ungerns territorium, i stort sett av samma skäl som anges i skäl 41.

(53)

Postas marknadsandelar av den definierade marknaden för krediter till privatkunder uppgick till mindre än 0,5 procent 2007, 2008 och 2009, medan marknadsandelen av marknaden för krediter till företagskunder var obetydlig (0 procent) under samma år. Tillgängliga uppgifter visar att Postas marknadsandelar av dessa snävt definierade marknader är så små att Posta skulle ha ännu mindre marknadsandelar på en vidare definierad marknad.

(54)

Resten av marknaden är uppdelad mellan andra banker och finansinstitut, som inte omfattas av bestämmelserna i försörjningsdirektivet. De ackumulerade marknadsandelarna (22) för de tre främsta konkurrenterna under åren 2007, 2008 och 2009 uppgick till följande: 52,54 procent, 51,39 procent respektive 54,27 procent på marknaden för lån till privatkunder, och 42,69 procent, 47,36 procent respektive 48,07 procent på marknaden för lån till företagskunder.

(55)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(56)

Posta erbjuder kreditkort som utfärdas av Erste Bank Zrt. Produkten är ett standardkreditkort när det gäller villkor och erbjudna tjänster.

(57)

I fråga om betalkort agerar Posta som en mellanhand för betalkort för företags- och privatkunder som är kopplade till girokonton. Posta agerar som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster, medan tjänsten i sig tillhandahålls av Erste Bank Hungary Nyrt. De kort som erbjuds är standardbetalkort.

(58)

När det gäller kortbetalningar är postkontoren utrustade med kassaterminaler för kontantuttag med bankkort. Den sökande hävdar att från kundens perspektiv kan samma tjänst (ta ut kontanter) erhållas genom kontantuttag från en uttagsautomat eller från en annan kassaterminal som drivs av tredje parter på andra platser än postkontor, och att dessa produkter följaktligen är utbytbara.

(59)

Kommissionen har tidigare gjort åtskillnad (23) mellan två huvudsakliga verksamheter som avser betalkort: för det första utfärdande av betalkort till privatpersoner och företag, och för det andra ”förvärv” av varor genom kortbetalning. Inom ramen för verksamheten för utfärdande av betalkort har kommissionen dessutom i tidigare beslut (24) diskuterat möjligheten att göra en åtskillnad mellan olika typer av kort, men i slutändan lämnades den exakta definitionen därhän.

(60)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, kommer tre produktmarknader att beaktas, det vill säga kreditkortsmarknaden, betalkortsmarknaden och kortbetalningar.

(61)

När det gäller marknaden för kortbetalningar är den marknad som definierats av den sökande samma marknad som allmänt har definierats i de tidigare beslut från kommissionen som anges i skäl 59. Den ”ursprungliga” marknaden för kortbetalningar är en marknad som består av försäljningsställen som godkänner kortbetalningar. En annan möjlig marknad för kortbetalningar är en marknad som består av banker som erbjuder kortbetalningstjänster till sådana försäljningsställen. Såsom bekräftats av GVH (25)”gjorde Posta, med tanke på att kassaterminaler fungerar som uttagsautomater vid de två banker som Magyar Posta agerar som mellanhand för, förmodligen rätt i att lämna uppgifter om koncentration baserat på antalet uttagsautomater i drift”.

(62)

När det gäller geografisk marknad har kommissionen i tidigare ärenden (26) funnit att marknaden för betalkort fortfarande är nationell, men har dock medgett att definitionen av marknaden kan behöva breddas i framtiden. I föreliggande ärende anses definitionen av geografisk marknad vara hela Ungerns territorium.

(63)

Åren 2007–2009 uppgick Postas marknadsandelar till mindre än 1 procent på kreditkortsmarknaden, till mindre än 3 procent på betalkortsmarknaden och till mindre än 6 procent av marknaden för kortbetalningar enligt vad som uppgetts av den sökande.

(64)

Enligt en färsk studie som utförts av GVH (27) och den ungerska centralbanken uppgår den totala marknadsandelen för de fem största bankerna när det gäller utfärdande av betalkort till cirka 82 procent av det totala antal på 24 banker som utfärdar betalkort. Enligt samma källa är marknaden för utfärdande av kreditkort mindre koncentrerad: av de 18 banker som utfärdar kreditkort har de största sju bankerna en sammanlagd andel på 68 procent av marknaden. Enligt ansökan var marknadskoncentrationen så hög inom kortbetalningssektorn att tre fjärdedelar av det totala antalet uttagsautomater drevs av fyra banker.

(65)

Med tanke på Postas låga marknadsandelar och förekomsten av andra banker och finansinstitut, vilket skapar ett konkurrenstryck på Postas verksamhet, kan man för detta besluts syften, och utan att det påverkar konkurrensreglerna, dra slutsatsen att dessa omständigheter bör betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.

(66)

Denna kategori av tjänster omfattar försäljning av finansiella instrument och marknadsföring av speciella investeringsprodukter. De finansiella instrument som erbjuds är statsobligationer, investeringsfonder från Erste Befektetesi Zrt, andra värdepapper och ett speciellt bosparkonto som Posta förmedlar via Fundamenta Lakaskassza Zrt. och OTP Lakastakarekpenztar Zrt.

(67)

I tidigare ärenden har kommissionen lämnat frågan om huruvida var och en av dessa tjänster kan utgöra separata produktmarknader därhän (28). Definitionen kommer att lämnas därhän även i detta ärende, eftersom de tjänster som Posta tillhandahåller som mellanhand inte ger upphov till problem på konkurrensområdet, oavsett vilken alternativ marknad som övervägs.

(68)

I fråga om geografisk omfattning har kommissionen ansett (29) att de flesta av marknadssegmenten är internationella, men vissa av dem har analyserats ur ett nationellt perspektiv (30). Den exakta geografiska marknadsdefinitionen kommer att lämnas därhän, och i föreliggande ärende kommer den geografiska marknaden att anses utgöras av Ungerns territorium.

(69)

Åren 2007–2009 uppgick Postas marknadsandel till mindre än 4 procent på marknaden för statsobligationer, till 3–9 procent på marknaden för andelar i värdepappersfonder, till mindre än 2 procent på obligationsmarknaden och till mindre än 4 procent på marknaden för bosparlån.

(70)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet på investeringsmarknaden är direkt konkurrensutsatt.

(71)

Posta erbjuder livförsäkringar för Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. och andra försäkringar än livförsäkringar för Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

I tidigare beslut (31) har kommissionen gjort åtskillnad mellan tre breda kategorier av typer av försäkringar, dvs. livförsäkringar, andra försäkringar än livförsäkringar samt återförsäkring. Kommissionen har dessutom konstaterat att andra försäkringar än livförsäkringar ur ett efterfrågeperspektiv i sin tur kan delas upp i många enskilda produktmarknader, eftersom de risker som täcks skiljer sig åt. När det gäller livförsäkringar har kommissionen i tidigare beslut övervägt följande uppdelning: individuella livförsäkringar, grupplivförsäkringar och livförsäkringar av ”unit-linked”-typ, eller alternativt individuellt skydd, gruppskydd, individuella pensioner, pension, gruppensioner, besparingar och investeringar (32). När det gäller andra försäkringar än livförsäkringar har kommissionen tidigare övervägt bland annat fordonsförsäkringar, brandförsäkringar, transportförsäkringar, hälsoförsäkringar och bostadsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, rättsskyddsförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringar och kreditförsäkringar (33). Om efterfrågesidan beaktas kan detta emellertid leda till vidare produktmarknader. För detta besluts syften kan den exakta definitionen av produktmarknad därför lämnas därhän.

(73)

Kommissionen har tidigare även analyserat distributionen av försäkringsprodukter och har bekräftat att den relevanta marknaden för distribution av antingen andra försäkringar än livförsäkringar eller livförsäkringar skulle omfatta alla utgående distributionskanaler (dvs. tredje parter eller kanaler som inte ägs av enheten i fråga), såsom mäklare, förvaltare och andra mellanhänder (34). För detta besluts syfte kan den exakta definitionen av produktmarknad emellertid lämnas därhän.

(74)

När det gäller geografisk marknad har kommissionen i tidigare beslut (35) definierat marknaden för livförsäkringar som nationell på grund av följande skäl: nationella distributionskanaler, etablerad marknadsstruktur, budgetåtstramningar och olika lagstiftningssystem. Samma synsätt kommer att tillämpas i föreliggande ärende, och den geografiska marknaden kommer därför att anses utgöra hela Ungerns territorium.

(75)

Åren 2007–2009 uppgick Postas marknadsandel till mindre än 5 procent (36) av marknaden för livförsäkringsprodukter och till mindre än 1 procent (37) för andra försäkringsprodukter än livförsäkringar. Dessa siffror tyder på att marknadsandelarna för förmedling av försäkringar också är låga.

(76)

Under samma år uppgick den samlade marknadsandelen för de tre största konkurrenterna till 52,29 procent, 51,08 procent respektive 50,1 procent på marknaden för livförsäkringsprodukter, och till 54,84 procent, 52,56 procent respektive 51,66 procent på marknaden för andra försäkringsprodukter än livförsäkringar.

(77)

För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet på försäkringsmarknaden är direkt konkurrensutsatt.

IV.   SLUTSATSER

(78)

Med tanke på de omständigheter som granskats i skälen 11–77 bör villkoren för direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllda när det gäller följande tjänster i Ungern:

a)

Kontantinsättning på betalkonto.

b)

Kontantuttag från betalkonto.

c)

Penningöverföringstjänster.

d)

Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster.

e)

Kreditförmedling.

f)

Förmedling av och betalning med betalkort som utfärdas av kreditinstitut.

g)

Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.

h)

Förmedling av försäkringsprodukter.

(79)

Eftersom obegränsat tillträde till marknaden också anses föreligga bör direktiv 2004/17/EG inte gälla när avtalsparter utfärdar avtal för tjänster enligt skäl 78, som utförs i Ungern, och inte heller om formgivningstävlingar organiseras för sådan verksamhet i Ungern.

(80)

De finansiella tjänster som utförs av Posta utgör tjänster i anslutning till posttjänster i enlighet med artikel 6.2 b i direktiv 2004/17/EG. De posttjänster som utförs av Posta är inte föremål för denna begäran om undantag, och därför fortsätter bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG att gälla för dessa verksamheter. I detta sammanhang erinras det om att upphandlingskontrakt som omfattar flera olika verksamheter ska behandlas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2004/17/EG. Detta innebär att när en upphandlande enhet deltar i en ”blandad” upphandling, det vill säga en upphandling som omfattar kontrakt för flera typer av verksamhet, ska både verksamheter som är undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 2004/17/EG och verksamheter som inte är undantagna, beaktas med hänsyn till de verksamheter som kontraktet främst är avsett för. I händelse av upphandlingar som omfattar kontrakt för flera typer av verksamhet, där syftet främst är att stödja postverksamheter, ska bestämmelsen i direktiv 2004/17/EG tillämpas. Om det omöjligt att objektivt avgöra vilken verksamhet som kontraktet främst är avsett för, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de regler som avses i artikel 9.2 och 9.3 i direktiv 2004/17/EG.

(81)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen under perioden juli–oktober 2011 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Magyar Posta och den ungerska konkurrensmyndigheten. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i den rättsliga och faktiska situationen skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

(82)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska inte omfatta avtal som ingås av avtalsparter och som avser genomförandet av följande verksamheter i Ungern:

a)

Kontantinsättning på betalkonto.

b)

Kontantuttag från betalkonto.

c)

Penningöverföringstjänster.

d)

Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster.

e)

Kreditförmedling.

f)

Förmedling av och betalning med betalkort som utfärdas av kreditinstitut.

g)

Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.

h)

Förmedling av försäkringsprodukter.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Ungern i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Se ansökan, s. 11.

(3)  Ett exempel: Bland betaltjänsterna utförs internationella postanvisningstjänster endast vid 328 postkontor, och penningöverföringar via Western Union utförs via posten vid 1 024 postkontor. Bland de tjänster som tillhandahålls för andra parters räkning utförs förmedling av Postas kreditkort, förmedling av obligationer och vissa försäkringsprodukter endast vid 343 postkontor. OTP Banks girokontoprodukter för privatkunder tillhandahålls vid 244 postkontor, medan företagskrediter endast tillhandahålls vid 45 postkontor.

(4)  Europeiska centralbanken, blåbok om betalnings- och värdepappersavvecklingssystem i EU – Ungern, augusti 2007.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).

(6)  GfK Hungaria: Internet banking continues to gain ground, 3 november 2010, http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  ATM är förkortning för Automated Teller Machine.

(8)  De relevanta marknadsandelarna beräknades genom uppgifter om det totala värdet på transaktionerna. Se sidan 34 i ansökan.

(9)  Se sidan 32 i ansökan.

(10)  Ungerns centralbank, Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary av dr Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, enskild publikation 93, 2011.

(11)  Se sidorna 35 och 36 i ansökan.

(12)  POS är en förkortning för Point of Sale.

(13)  De relevanta marknadsandelarna beräknades genom uppgifter om det totala värdet på transaktionerna. Se sidan 36 i ansökan.

(14)  Se sidorna 35 och 36 i ansökan.

(15)  COMP/M.5384 – BNP Paribas/Fortis, s. 3.

(16)  COMP/M.4844, Fortis/ABN Amro Assets.

(17)  COMP/M.2225 Fortis/ASR, s. 3, COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis, s. 15.

(18)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 februari 2009, GVH. GVH har utarbetat denna undersökning om byte av bank för perioden 2002–2006.

(19)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 februari 2009, GVH, och det relaterade bakgrundsdokumentet Information and experience related to switching between banks, summary analysis of the customer market, Millward Brown, september 2006.

(20)  Ipsos: Financial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, januari 2009.

(21)  COMP/M.4844, Fortis/ABN Amro Assets.

(22)  Enligt de kompletterande upplysningar som lämnades av den sökande i en skrivelse av den 2 september 2011.

(23)  COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  COMP/M.3894 Unicredito/HVB, COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot, COMP/M.3740 Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV, COMP/M.4844 Fortis/ABN Amro Assets, COMP/M.5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  GVH:s svar av den 15 september 2011 på kommissionens skrivelse med begäran om upplysningar av den 8 augusti 2011.

(26)  COMP/M.3740, Barklays Bank/Föreningssparbanken/JV, COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot.

(27)  GVH:s svar av den 15 september 2011 på kommissionens skrivelse med begäran om upplysningar av den 8 augusti 2011.

(28)  COMP/M.3894, Unicredito/HVB, COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis.

(29)  COMP/M.2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis AG/Generale Bank.

(30)  COMP/M.4155, BNP Paribas/BNL.

(31)  COMP/M.4284, AXA/Winterhur, COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis.

(32)  COMP/M.4047 Aviva/Ark life, COMP/M.4284 Axa/Winterthur, COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  COMP/M.4284, Axa/Winterthur, COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  COMP/M.4284 AXA/Winterthur, COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(36)  Marknadsandelen beräknades på grundval av premieinkomster.

(37)  Se fotnot 36.


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/86


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 december 2011

om beviljande av befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar från Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 och om hävande av uppskov med och återkallelse av befrielse från betalningen av den till vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina utvidgade antidumpningstullen beviljade vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97

[delgivet med nr K(2011) 9473]

(2011/876/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 (2) (nedan kallad utvidgningsförordningen) om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt kommissionens förordning (EG) nr 703/96 (4),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (5) (nedan kallad förordningen om befrielse) om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom förordning (EEG) nr 2474/93, särskilt artikel 7,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Efter ikraftträdandet av förordningen om befrielse har ett antal cykelmonteringsföretag på grundval av artikel 3 i den förordningen ansökt om befrielse från den antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 71/97 utvidgades till att även gälla import av vissa cykeldelar från Kina (nedan kallad den utvidgade antidumpningstullen). Kommissionen har i Europeiska unionens officiella tidning vid flera tillfällen offentliggjort förteckningar över cykelmonteringsföretag (6) för vilka betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på sådan import av essentiella cykeldelar som sökandena deklarerade för övergång till fri omsättning skjutits upp på grundval av artikel 5.1 i förordningen om befrielse.

(2)

Efter det senaste offentliggörandet av en förteckning över parter som var föremål för undersökning (7) valdes en undersökningsperiod. Perioden i fråga angavs till 1 januari 2011–31 juli 2011. Ytterligare uppgifter från åren 2009 och 2010 efterfrågades också. Ett frågeformulär för inhämtande av uppgifter om monteringsverksamhet under den aktuella perioden sändes till alla parter som var föremål för undersökning.

(3)

Kommissionen informerades också om likvidationen av ett företag som var befriat från den utvidgade antidumpningstullen på cykeldelar. Ett ytterligare företag informerade kommissionen om att det hade upphört med sin monteringsverksamhet.

A.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM TIDIGARE BEVILJATS UPPSKOV

A.1   Godtagbara ansökningar om befrielse

(4)

Kommissionen mottog från de parter som förtecknas i tabell 1 alla uppgifter som behövdes för att avgöra om parternas ansökningar kunde godtas. Dessa parter hade redan beviljats uppskov från och med den dag då en första fullständig ansökan inkom till kommissionen. På grundval av dessa uppgifter fann kommissionen att ansökningarna från de parter som förtecknas i tabell 1 var godtagbara enligt artikel 4.1 i förordningen om befrielse.

Tabell 1

Namn

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Spanien

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie

Polen

A966

JETLANE SAS (tidigare JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Frankrike

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Tyskland

A993

Maxtec Ltd

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarien

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italien

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Österrike

A978 (tidigare A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Sverige

A967

(5)

Det fastställdes under undersökningen att för samtliga sökande var värdet av de delar med ursprung i Kina som användes i monteringsverksamheten lägre än 60 % av det totala värdet av alla delar som användes. De omfattades därför inte av tillämpningsområdet för artikel 13.2 i grundförordningen.

(6)

Därför och i enlighet med artikel 7.1 i förordningen om befrielse bör de parter som förtecknas i tabell 1 befrias från den utvidgade antidumpningstullen.

(7)

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om befrielse bör befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen för parterna i tabell 1 gälla från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar. Deras tullskuld för den utvidgade antidumpningstullen bör dessutom anses upphävd från och med dagen för mottagandet av deras ansökningar om befrielse.

(8)

Företaget Code X Sp. z o.o. ändrade adress under undersökningsförfarandet. Det beviljades uppskov med adressen ul. Krolewska 16, 00–103 Warszawa, Polen. Under uppskovsperioden ändrades adressen till Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie, Polen. Denna adressändring påverkar inte den ursprungliga ansökan om uppskov eller beslutet om befrielse.

(9)

Företaget JETLANE SAS ändrade namn under undersökningsförfarandet. Företaget beviljades ursprungligen uppskov under namnet JET'LEAN SAS. Under uppskovsperioden ändrade företaget namn till JETLANE SAS. Denna namnändring påverkar inte den ursprungliga ansökan om uppskov eller beslutet om befrielse.

(10)

Taric-tilläggsnumret A977 som ursprungligen gavs till företaget Müller GmbH hade felaktigt tilldelats dubbelt och drogs tillbaka. Den 3 juni 2010 tilldelades företaget i stället Taric-tilläggsnumret A978. Denna nummerändring påverkar inte den ursprungliga ansökan om uppskov eller beslutet om befrielse.

A.2.   Avslagna ansökningar om befrielse

(11)

Parten i tabell 2 ansökte också om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 2

Namn

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Tyskland

A980

(12)

Parten i fråga monterade cyklar som underleverantör och inte i sitt eget namn. Företaget köpte inga delar och någon utvärdering om monteringsverksamheten uppfyllde villkoren i artikel 7.1 i förordningen om befrielse kunde inte göras.

(13)

Därför är kommissionen tvungen att avslå företagets ansökan i enlighet med artikel 7.3 i förordningen om befrielse. Följaktligen måste uppskovet med betalningen av den utvidgade antidumpningstullen enligt artikel 5 i förordningen om befrielse hävas, och den utvidgade antidumpningstullen måste tas ut, från och med dagen för mottagandet av partens ansökan, dvs. den dag som uppskovet trädde i kraft.

A.3   Återkallelser

(14)

Befrielsen ska återkallas för de parter som förtecknas i tabell 3.

Tabell 3

Namn

Adress

Land

Taric-tilläggsnummer

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Spanien

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portugal

8244

(15)

Dessa parter befriades från den utvidgade antidumpningstullen på cykeldelar. En av parterna informerade kommissionen om att de hade upphört med sin monteringsverksamhet. Efter en förfrågan informerades kommissionen av en portugisisk domstol att den andra parten hade likviderats. För båda dessa parter bör befrielsen återkallas.

B.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN PARTER SOM TIDIGARE INTE FÅTT UPPSKOV BEVILJAT

B.1   Icke godtagbara ansökningar om befrielse

(16)

De parter som förtecknas i tabell 4 har också ansökt om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen.

Tabell 4

Namn

Adress

Land

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Nederländerna

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugal

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Tyskland

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Frankrike

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumänien

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Polen

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italien

(17)

En av dessa parter monterar elektriska cyklar och denna import omfattas inte av antidumpningstullen på cykeldelar enligt förordning (EG) nr 71/97. Denna part kan därför inte komma i fråga för befrielse. För några av parterna omfattas leveranserna av delar för cykelproduktion av åtgärderna i förordning (EG) nr 71/97 men antalet enheter är lägre än det gränsvärde på 300 enheter per månad som fastställs i artikel 14 c i förordningen om befrielse. Dessa parter uppfyller därför inte villkoren i artikel 4.1 a i förordningen om befrielse och kunde inte beviljas befrielse. Ytterligare några parter hade ännu inte startat någon produktion av cyklar och kunde därför inte beviljas befrielse.

(18)

Samtliga företag i tabellerna 1–4 informerades och gavs möjlighet att lämna synpunkter. Ingen av de synpunkter som togs emot var sådana att slutsatserna i detta beslut ändrades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De parter som förtecknas i tabell 1 befrias härmed från utvidgningen till import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina genom förordning (EG) nr 71/97 av den slutgiltiga antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom förordning (EEG) nr 2474/93, senast ändrad och bibehållen genom förordning (EG) nr 1095/2005.

Befrielsen ska för varje part börja gälla från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 1

Förteckning över befriade parter

Namn

Adress

Land

Befrielse enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Spanien

Artikel 7

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie (tidigare ul. Krolewska 16, 00–103 Warszawa)

Polen

Artikel 7

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (initially JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Frankrike

Artikel 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Tyskland

Artikel 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarien

Artikel 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italien

Artikel 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Österrike

Artikel 7

30.3.2010

A978 (tidigare A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Sverige

Artikel 7

11.1.2010

A967

Artikel 2

Den ansökan om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som parten i tabell 2 ingett på grundval av artikel 3 i förordningen om befrielse avslås härmed.

Uppskovet med betalningen av den utvidgade antidumpningstullen enligt artikel 5 i förordningen om befrielse hävs härmed för den berörda parten, med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 2

Förteckning över parter för vilka uppskovet med betalningen hävs

Namn

Adress

Land

Uppskjutande enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Tyskland

Artikel 5

11.6.2010

A980

Artikel 3

Befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen enligt artikel 7 i förordningen om befrielse för de parter som förtecknas i tabell 3 ska återkallas enligt artikel 10 i förordningen om befrielse.

Befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen hävs härmed för de berörda parterna med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med rubriken ”Fr.o.m.”.

Tabell 3

Förteckning över parter för vilka befrielsen hävs

Namn

Adress

Land

Befrielse enligt förordning (EG) nr 88/97

Fr.o.m.

Taric-tilläggsnummer

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Spanien

Artikel 7

1 dag efter offentliggörandet av detta beslut

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portugal

Artikel 7

1 dag efter offentliggörandet av detta beslut

8244

Artikel 4

Ansökningarna om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som de parter som förtecknas i tabell 4 har ingett avslås härmed.

Tabell 4

Förteckning över parter vars ansökan om befrielse avslås

Namn

Adress

Land

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Nederländerna

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugal

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Tyskland

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Frankrike

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumänien

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Polen

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italien

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till de parter som förtecknas i artiklarna 1, 2, 3 och 4. Beslutet ska också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar

Karel DE GUCHT

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1. Förordningen bibehållen genom förordning (EG) nr 1524/2000 (EGT L 175, 14.7.2000, s. 39) och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005 (EUT L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  EGT L 98, 19.4.1996, s. 3.

(5)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EGT C 45, 13.2.1997, s. 3, EGT C 112, 10.4.1997, s. 9, EGT C 220, 19.7.1997, s. 6, EGT C 378, 13.12.1997, s. 2, EGT C 217, 11.7.1998, s. 9, EGT C 37, 11.2.1999, s. 3, EGT C 186, 2.7.1999, s. 6, EGT C 216, 28.7.2000, s. 8, EGT C 170, 14.6.2001, s. 5, EGT C 103, 30.4.2002, s. 2, EUT C 35, 14.2.2003, s. 3, EUT C 43, 22.2.2003, s. 5, EUT C 54, 2.3.2004, s. 2, EUT C 299, 4.12.2004, s. 4, EUT L 17, 21.1.2006, s. 16, EUT L 313, 14.11.2006, s. 5, EUT L 81, 20.3.2008, s. 73, EUT C 310, 5.12.2008, s. 19, EUT L 19, 23.1.2009, s. 62, EUT L 314, 1.12.2009, s. 106 och EUT L 136, 24.5.2011, s. 99.

(7)  EUT L 136, 24.5.2011, s. 99.


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/91


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 december 2011

om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG

[delgivet med nr K(2011) 9523]

(2011/877/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 2004/8/EG fastställde kommissionen i beslut 2007/74/EG (2) harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme bestående av en uppsättning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruktionsår och bränsletyper.

(2)

Kommissionen ska se över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme för första gången den 21 februari 2011 och därefter vart fjärde år, för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och förändringar i fördelningen av energikällor.

(3)

Kommissionen har sett över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme och beaktade då uppgifter från medlemsstater om drift vid realistiska villkor. Den utveckling av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik som ägde rum under perioden 2006–2011 som omfattades av översynen, tyder på att man i fråga om de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme inte bör behålla den skillnad som görs i beslut 2007/74/EG i fråga om konstruktionsår för kraftvärmepannor konstruerade efter den 1 januari 2006. I fråga om kraftvärmepannor byggda 2005 eller tidigare bör referensvärdena även fortsättningsvis återspegla konstruktionsåret för att ta hänsyn till den observerade utvecklingen av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik. Dessutom bekräftade översynen, på basis av färsk erfarenhet och analys, att korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållanden ska fortsätta att användas. Vidare bör korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits också fortsätta att användas, eftersom nätförlusterna varit oförändrade under de senaste åren. De korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits ska också användas för anläggningar som använder träbränslen och biogas.

(4)

Inget i översynen pekar på att pannors energieffektivitet har förändrats under den aktuella perioden, och därför bör de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme inte vara kopplade till konstruktionsåret. Det behövs inga korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållandena eftersom termodynamiken vid produktion av värme från bränsle inte i någon högre utsträckning är beroende av omgivningstemperaturen. Eftersom värmen alltid används nära produktionsplatsen behövs det inte heller några korrigeringsfaktorer för värmeförluster på näten.

(5)

Det behövs stabila förutsättningar för investeringar i kraftvärme och fortsatt förtroende från investerarna. Från det perspektivet är det också lämpligt att låta dagens harmoniserade referensvärden för el och värme gälla under perioden 2012–2015.

(6)

Uppgifter om drift vid realistiska villkor under översynsperioden tyder inte på en statistiskt signifikant förbättring av de faktiska resultaten för de modernaste anläggningarna. Man bör därför för perioden 2012–2015 behålla de referensvärden som i beslut 2007/74/EG fastställdes för perioden 2006–2011.

(7)

Översynen bekräftade att dagens korrigeringsfaktorer uppfyllde sitt syfte i fråga om klimatförhållanden och i fråga om att undvika nätförluster.

(8)

Användningen av en uppsättning referensvärden för hela perioden och slopandet av korrigeringsfaktorer för klimatskillnader och nätförluster bekräftades även för värmeproduktion.

(9)

Med tanke på att det huvudsakliga syftet med direktiv 2004/8/EG är att främja kraftvärme för att spara energi bör det emellertid ges incitament för ombyggnad av äldre kraftvärmepannor för att göra dem energieffektivare. Av dessa skäl bör de referensvärden för effektivitet vid produktion av el som används för kraftvärmepannor höjas från och med det elfte året efter deras konstruktionsår.

(10)

Detta stämmer överens med kravet på att de harmoniserade referensvärdena för effektivitet ska baseras på de principer som anges i bilaga III f till direktiv 2004/8/EG.

(11)

Ändrade harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme bör fastställas. Beslut 2007/74/EG bör därför upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kraftvärmekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artkel 1

Fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet

De harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme ska vara de som anges i bilaga I respektive bilaga II.

Artikel 2

Användning av de harmoniserade referensvärdena för effektivitet

1.   Medlemsstaterna ska använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I avseende kraftvärmepannornas konstruktionsår. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet ska användas under tio år från och med kraftvärmepannans konstruktionsår.

2.   Från och med det elfte året efter konstruktionsåret för en kraftvärmepanna ska medlemsstaterna använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som enligt punkt 1 används för en kraftvärmepanna som är tio år gammal. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet ska användas under ett år.

3.   I denna artikel avses med konstruktionsåret för en kraftvärmepanna det kalenderår då kraftvärmepannan första gången började producera el.

Artikel 3

Korrigeringsfaktorer för harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

1.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till de genomsnittliga klimatförhållandena i varje medlemsstat.

Om de officiella meteorologiska uppgifterna för en medlemsstats territorium visar på skillnader i den årliga omgivningstemperaturen som uppgår till minst 5 °C får den medlemsstaten, under förutsättning att kommissionen underrättas, använda flera klimatzoner i enlighet med första stycket genom att använda den metod som fastställs i bilaga III b.

2.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga IV för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till nätförluster som undvikits.

3.   Om medlemsstaterna använder både de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a och de som fastställs i bilaga IV, ska bilaga III a användas före bilaga IV.

Artikel 4

Ombyggnad av en kraftvärmepanna

Om en befintlig kraftvärmepanna byggs om och investeringskostnaden för ombyggnaden överstiger 50 % av investeringskostnaden för en ny jämförbar kraftvärmepanna, ska kalenderåret då den ombyggda kraftvärmepannan första gången började producera el anses vara dess konstruktionsår i enlighet med artikel 2.

Artikel 5

Bränslemix

Om en kraftvärmepanna drivs med fler än ett bränsle ska de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion vara proportionella mot det viktade medelvärdet av energitillförseln för de olika bränslena.

Artikel 6

Upphävande

Beslut 2007/74/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

(2)  EUT L 32, 6.2.2007, s. 183.


BILAGA I

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15 °C omgivningstemperatur, 1013 bar, 60 % relativ fuktighet).

 

Byggår:

Typ av bränsle:

2001 och tidigare

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Fasta bränslen

Stenkol / koks

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Brunkol / brunkolsbriketter

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Torv / torvbriketter

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Träbränslen

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomassa från jordbruket

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Oljeskiffer

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Vätskor

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biodrivmedel

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biologiskt nedbrytbart avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Icke förnybart avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gasformiga

Naturgas

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Raffinaderigas / väte

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogas

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksugnsgas, masugnsgas, andra avfallsgaser, tillvaratagen spillvärme

35

35

35

35

35

35

35


BILAGA II

Harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme (som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15 °C omgivningstemperatur, 1,013 bar, 60 % relativ fuktighet).

 

Typ av bränsle

Ånga/varmvatten

Direkt användning av avgasvärme (1)

Fasta bränslen

Stenkol / koks

88

80

Brunkol / brunkolsbriketter

86

78

Torv / torvbriketter

86

78

Träbränslen

86

78

Biomassa från jordbruket

80

72

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

80

72

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

80

72

Oljeskiffer

86

78

Vätskor

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG

89

81

Biobränslen

89

81

Biologiskt nedbrytbart avfall

80

72

Icke förnybart avfall

80

72

Gasformiga

Naturgas

90

82

Raffinaderigas / väte

89

81

Biogas

70

62

Koksugnsgas, masugnsgas, andra avfallsgaser, tillvaratagen spillvärme

80

72


(1)  Värdena för direktvärme ska användas om temperaturen är minst 250 °C.


BILAGA III

Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena och metoden för fastställande av klimatzoner vid användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 3.1)

a)   Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena.

Korrigeringen av omgivningstemperaturen är baserad på skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen i en medlemsstat och normala ISO-förhållanden (15 °C).

Korrigeringen kommer att genomföras på följande sätt:

i)

0,1 procentenheter effektivitetsförlust för varje grad över 15 °C.

ii)

0,1 procentenheter effektivitetsvinst för varje grad under 15 °C.

Exempel:

Om den årliga medeltemperaturen i en medelstat är 10 °C måste referensvärdet för en kraftvärmepanna i den medlemsstaten ökas med 0,5 procentenheter.

b)   Metod för fastställande av klimatzoner

Gränserna för varje klimatzon kommer att utgöras av isotermer (i hela grader Celsius) för den årliga medelomgivningstemperaturen som avviker minst 4 °C. Temperaturskillnaden mellan de årliga medelomgivningstemperaturer som används i angränsande klimatzoner måste vara minst 4 °C.

Exempel:

I en medlemsstat är den årliga medelomgivningstemperaturen på plats A 12 °C och på plats B 6 °C. Skillnaden är alltså mer än 5 °C. Medlemsstaten kan nu införa två klimatzoner som skiljs åt av isotermen för 9 °C, dvs. en klimatzon mellan isotermerna för 9 °C och 13 °C med en årlig medelomgivningstemperatur på 11 °C, och en annan klimatzon mellan isotermerna för 5 °C och 9 °C med en årlig medelomgivningstemperatur på 7 °C.


BILAGA IV

Korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits för användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 3.2)

Spänning

För el som exporteras till nätet

För el som förbrukas på plats

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exempel:

En kraftvärmepanna på 100 kWel med en kolvmotor som drivs med naturgas genererar el som har en spänning på 380 V. Av denna el används 85 % för egen förbrukning och 15 % matas in till nätet. Anläggningen konstruerades 1999. Den årliga omgivningstemperaturen är 15 °C (ingen klimatkorrigering är därför nödvändig).

I enlighet med artikel 2 i detta beslut bör man för kraftvärmepannor som är mer än tio år gamla använda referensvärdena för kraftvärmepannor som är tio år gamla. I enlighet med bilaga I till det här beslutet är 2011 års harmoniserade referensvärde för effektivitet 51,7 % för en icke-ombyggd kraftvärmepanna från 1999 som drivs med naturgas, vilket är 2001 års referensvärde. Efter nätförlustkorrigeringen uppgår det resulterande referensvärdet för effektivitet vid separat produktion av el i denna kraftvärmepanna till följande (baserat på det viktade medelvärdet av faktorerna i denna bilaga):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/97


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 20 december 2011

om bekräftelse av den preliminära beräkningen av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2010 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

(2011/878/EU)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.5 andra stycket och artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen är enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 443/2009 skyldig att varje år bekräfta de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen för varje tillverkare av personbilar i unionen och för varje pool av tillverkare som har bildats i enlighet med artikel 7.7 i förordningen. På grundval av denna bekräftelse ska kommissionen fastställa om tillverkarna och poolerna har uppfyllt kraven i artikel 4 i förordningen. I de fall det står klart att en tillverkare eller en pool har misslyckats med att uppnå sina specifika utsläppsmål ska kommissionen enligt artikel 9.1 i förordningen ta ut en avgift för extra utsläpp genom individuella beslut som riktar sig till de berörda tillverkarna eller poolansvariga.

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009 är målen bindande för tillverkare och pooler från och med 2012. För kalenderåren 2010 och 2011 ska kommissionen beräkna de vägledande målen och i enlighet med artikel 8.6 i förordningen underrätta de tillverkare och pooler vars genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp överskrider deras vägledande mål. Eftersom målen för 2010 och 2011 kommer att vara vägledande för tillverkarna om vilken insats som krävs för att de ska uppnå sina obligatoriska mål för 2012 är det lämpligt att fastställa tillverkarnas genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp för 2010 och 2011 enligt de krav som anges i artikel 4 andra stycket i förordningen och endast beakta 65 % av de fordon som har de lägsta utsläppen för varje tillverkare.

(3)

De uppgifter som ska användas för beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen finns angivna i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009 och är baserade på medlemsstaternas registreringar av nya personbilar under det föregående kalenderåret. Uppgifterna hämtas från de intyg om överensstämmelse som tillverkaren har utfärdat eller från dokumentation som innehåller motsvarande information i enlighet med artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (2).

(4)

Uppgifterna för 2010 överlämnades av merparten av medlemsstaterna till kommissionen före den 28 februari 2011, i enlighet med den tidsfrist som anges i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 443/2009. Kommissionen hade dock inte tillgång till hela datamängden för alla medlemsstater förrän i mitten av april och först därefter gjordes en preliminär verifiering.

(5)

I de fall då det tydligt framgick av den inledande verifieringen att vissa uppgifter saknades eller uppenbart var oriktiga kontaktade kommissionen medlemsstaterna i fråga och korrigerade eller kompletterade uppgifterna efter att medlemsstaterna hade gett sitt samtycke. Om ingen överenskommelse kunde nås med en medlemsstat korrigerades inte de preliminära uppgifterna.

(6)

Den 29 juni 2011 offentliggjorde kommissionen i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 443/2009 de preliminära uppgifterna och underrättade 89 tillverkare om sina preliminära beräkningar av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för 2010 och de specifika utsläppsmålen för respektive tillverkare. Tillverkarna ombads kontrollera uppgifterna och underrätta kommissionen om eventuella oriktigheter inom tre månader från mottagandet av meddelandet i enlighet med artikel 8.5 första stycket i förordningen.

(7)

Den 12 augusti offentliggjordes riktlinjer för anmälan om oriktigheter i uppgifterna om koldioxid från personbilar på kommissionens webbplats. I riktlinjerna anges hur en anmälan ska se ut och vilken information som tillverkarna måste lämna för att kommissionen ska kunna korrigera felen.

(8)

Femton tillverkare lämnade in anmälningar om fel innan tidsfristen på tre månader hade löpt ut. En tillverkare lämnade in en fullständig anmälan efter att tidsfristen hade löpt ut. Sju av de femton tillverkarna lämnade in anmälningar som innehöll detaljerad information om felen och motiveringar till de föreslagna korrigeringarna. De återstående åtta tillverkarna lämnade in översiktliga anmälningar som endast delvis uppfyllde kommissionens rekommendationer i fråga om anmälningarnas format och innehåll. Utöver de tillverkare som lämnade in anmälningar om fel informerade åtta tillverkare kommissionen om att uppgifterna innehöll fel utan att tillhandahålla någon ytterligare information eller bevis om felens karaktär eller orsakerna till felen.

(9)

När det gäller de 73 tillverkare som antingen inte anmälde några fel i datamängderna eller endast informerade kommissionen om fel i datamängderna utan att förse kommissionen med de uppgifter som den behöver, bör de preliminära uppgifterna och de preliminära beräkningarna av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen bekräftas utan några korrigeringar.

(10)

I de fall då tillverkare har tillhandahållit den information som krävs och bevis som stöder att det förekommer fel i datamängderna bör kommissionen ta hänsyn till dessa anmälningar och, där så är lämpligt, ändra de preliminära beräkningarna av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen.

(11)

Medlemsstaternas registreringsmyndigheter ansvarar ensamt för antalet registreringar som rapporteras till kommissionen. Eftersom tillverkarnas försäljningssiffror inte nödvändigtvis återspeglar det korrekta antalet registreringar för en bestämd medlemsstat under en viss tidsperiod, är det inte möjligt att ta hänsyn till några fel i antalet registreringar vid beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen. Endast fel som hänför sig till innehållet i datamängderna för de registrerade fordonen bör därför beaktas. I vissa fall har dock tillverkarna meddelat att registreringarna bör tillskrivas en annan tillverkare. Dessa ändringar bör återspeglas i de slutligt bekräftade datamängderna.

(12)

Det framgår av de fullständiga anmälningarna att tillverkarna kunde identifiera en del av datamängderna som korrekta och föreslå korrigeringar för de delar av datamängderna som kunde verifieras. Mellan 4 och 15 procent av datamängderna består dock av registreringar som hänför sig till oidentifierbara fordon vars värden, såsom koldioxidutsläpp eller vikt, inte kan verifieras av tillverkaren. Detta beror vanligtvis på att sådan information som krävs för att tillverkaren ska kunna identifiera enskilda fordon saknas, eller närmare bestämt identifikationskoden som består av typ, variant och version av fordonen i fråga. I ett fåtal fall kunde registreringarna tillskrivas en tillverkare, men nyckeluppgifter om koldioxidutsläpp och vikt saknades.

(13)

Kommissionen har kontrollerat de korrigeringar som tillverkarna har föreslagit tillsammans med de stödjande bevisen. I de fall då uppgifterna har korrigerats, antingen genom tillägg av ett värde som saknades eller genom ersättning av ett felaktigt värde för de registreringar som kan verifieras av tillverkaren, och de korrigerade värdena överensstämmer med värdena från referensdatakällorna, såsom uppgifter från dokumentationen för typgodkännande, är sådana korrigeringar motiverade. I de fall då en tillverkare har anmält fel men inte föreslagit några korrigeringar, trots att dessa fel skulle ha kunnat verifieras och korrigeras, och tillverkaren inte tydligt har kunnat visa att det inte gick att göra dessa korrigeringar inom den tre månader långa verifieringsperioden, ska ingen hänsyn tas till dessa fel i den slutliga beräkningen.

(14)

I de fall då registreringarna kan tillskrivas men inte verifieras av tillverkarna, bör de värden för koldioxidutsläpp och vikt som ingår i dessa registreringar alltjämt användas för att beräkna de genomsnittliga koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen. Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att tillverkarna inte kan verifiera dessa värden och säkerställa att medräkningen av dem inte har någon negativ inverkan på de slutliga värden som fastställts för tillverkarna i fråga. En felmarginal bör därför tillämpas på beräkningen för att återspegla tillverkarens individuella situation enligt beskrivningen och motiveringen i anmälan om fel. Närmare bestämt bör en felmarginal beräknas för de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och den genomsnittliga vikten eftersom dessa två parametrar bestämmer avståndet till de specifika utsläppsmålen för respektive tillverkare, dvs. hur nära en tillverkare är att uppnå sitt specifika utsläppsmål.

(15)

Felmarginalen ska beräknas som skillnaden mellan avstånden till de specifika utsläppsmålen, där avstånden utgörs av skillnaden mellan det genomsnittliga utsläppsvärdet och det specifika utsläppsmålet beräknade inklusive respektive exklusive de registreringar som inte kan verifieras av tillverkarna. Oberoende av om skillnaden är positiv eller negativ bör felmarginalen alltid minska avståndet till målet för tillverkaren.

(16)

Om det finns registreringar för vilka värdena för koldioxidutsläpp eller vikt och identifikationskoden saknas ska ingen hänsyn tas till dessa registreringar i den slutliga beräkningen av de genomsnittliga utsläppen.

(17)

Eftersom dataverifieringen för 2010 är den första som utförs i enlighet med förordning (EG) nr 443/2009, är det lämpligt att undantagsvis även ta hänsyn till de anmälningar som inte innehöll all den information som kommissionen kräver för att kunna ta hänsyn till felen i full utsträckning. Felmarginalerna som ska tillämpas på de slutliga beräkningarna som avses i dessa anmälningar bör dock beräknas på grundval av kommissionens egen bedömning av antalet registreringar som inte kan verifieras av dessa tillverkare. Det är också lämpligt att vid bekräftelsen av uppgifterna för 2010 undantagsvis ta hänsyn till de anmälningar om fel som lämnades in strax efter att tidsfristen hade löpt ut.

(18)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar som registrerades under 2010, de specifika utsläppsmålen och skillnaden mellan dessa två värden bör bekräftas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande värden som anges i bilagan har bekräftats för varje tillverkare av personbilar och för varje pool av tillverkare för kalenderåret 2010:

a)

Det specifika utsläppsmålet.

b)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen, justerade med den relevanta felmarginalen där så är lämpligt.

c)

Skillnaden mellan de värden som anges i punkt a och b.

d)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för alla nya personbilar.

e)

Den genomsnittliga vikten för alla nya personbilar i unionen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 15.


BILAGA

Tabell 1

Värden som hänför sig till tillverkarnas resultat, bekräftade i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Tillverkarens namn

Pooler och undantag

Antal registreringar

Korrigerat genomsnittligt CO2-utsläpp (65 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Avstånd till justerat mål

Genomsnittlig vikt

Genomsnittligt CO2-utsläpp (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

P1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

P2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA.

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

P1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

P3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

P3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

P3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

P3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

P3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmBH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco SpA

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini SpA

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA.

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

P4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor SA.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Förklaringar till tabell 1:

Kolumn B

D (”derogation”): ett undantag som hänför sig till en småskalig tillverkare har beviljats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut K(2011) 8334 slutlig.

ND (”niche derogation”): ett undantag som hänför sig till en nischtillverkare har beviljats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut K(2011) 8336 slutlig.

P (”pool”): tillverkaren är medlem i en pool (som anges i tabell 2) som har bildats i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 443/2009.

Kolumn D

Korrigerat genomsnittligt specifikt utsläpp (65 %): genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp som har beräknats i enlighet med artikel 4 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 443/2009 och avsnitt 4 i kommissionens meddelande KOM(2010) 657 baserat på de korrigeringar som tillverkaren i fråga har anmält till kommissionen. Denna siffra avser alla fordon med giltiga värden för både vikt och koldioxidutsläpp, inbegripet fordon som inte kan verifieras av tillverkarna.

Kolumn E

Specifikt utsläppsmål: utsläppsmål baserat på den genomsnittliga vikten för alla fordon som tillskrivs en tillverkare (100 % av alla fordon som ska beaktas från 2015 och framåt) efter tillämpning av den formel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009.

Kolumn F

Avstånd till mål: skillnaden mellan värdena i kolumn D och kolumn E.

Kolumn G

Avstånd till justerat mål: avståndet till det mål som anges i kolumn F som har justerats med felmarginalen. Felet beror på oidentifierbara fordon (fordon för vilka identifikationskoden för typ, variant och version saknas) och beräknas enligt följande formel:

Fel = absolutvärdet för [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1= genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp inklusive oidentifierbara fordon (enligt vad som anges i kolumn D)

AC1= specifikt utsläppsmål inklusive oidentifierbara fordon (enligt vad som anges i kolumn E)

AC2= genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp exklusive oidentifierbara fordon

TG2= specifikt utsläppsmål exklusive oidentifierbara fordon

Tabell 2

Förteckning över pooler och värden, bekräftade i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poolnamn

Pool

Antal registreringar

Korrigerat genomsnittligt CO2-utsläpp (65 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Avstånd till justerat mål