ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.341.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 341

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
22 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/863/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1359/2011 av den 19 december 2011 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

11

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1360/2011 av den 20 december 2011 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1361/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Terre Aurunche (SUB)]

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1362/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ptujski lük (SGB)]

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1363/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ciliegia dell'Etna (SUB)]

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1364/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (SGB)]

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1365/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (SGB)]

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1366/2011 av den 19 december 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (SGB)]

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1367/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Figue de Solliès (SUB)]

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1368/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen, och förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1369/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1370/2011 av den 21 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (SGB)]

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1371/2011 av den 21 december 2011 om ändring av genomförordning (EU) nr 961/2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1372/2011 av den 21 december 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet acetoklor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2011 av den 21 december 2011 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna för 2012, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1374/2011 av den 21 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/100/EU av den 20 december 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ( 1 )

50

 

 

BESLUT

 

 

2011/864/Gusp

 

*

Beslut EUPM/1/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 december 2011 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM BiH)

52

 

 

2011/865/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2011 om utnämning av en ledamot i vetenskapliga och tekniska kommittén

53

 

 

2011/866/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2011 om kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

54

 

*

Rådets beslut 2011/867/Gusp av den 20 december 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

56

 

 

2011/868/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2011 om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2011 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Cyperns, Maltas, Nederländernas och Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(2011) 9243]

57

 

 

2011/869/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om ändring av beslut 2002/364/EG om gemensamma tekniska specifikationer för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik [delgivet med nr K(2011) 9398]  ( 1 )

63

 

 

2011/870/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2011 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2011/25)

65

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 1/2011/SC av den 29 september 2011 om granskning av program och projekt inom ramen för den finansiella mekanismen (2009 – 2014)

67

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 111/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

69

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 112/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

72

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

74

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 114/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

76

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 115/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

78

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

80

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 117/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

81

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 118/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

83

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2011 av 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

84

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut av nr 120/2011 den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

85

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 121/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

86

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 122/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

87

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1192/2010 av den 16 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ricotta Romana [SUB]) (EUT L 333 av den 17.12.2010)

88

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 631/2011 av den 21 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter (EUT L 170 av den 30.6.2011)

88

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2001 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 304 av den 22.11.2011)

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/1


RÅDETS BESLUT

av den 16 december 2011

om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet

(2011/863/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 48 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (1), särskilt artikel 2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (2) (avtalet) undertecknades den 21 juni 1999 och trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Enligt artikel 18 i avtalet kan den gemensamma kommittén genom beslut anta ändringar av avtalet, däribland av bilaga II till avtalet om samordningen av socialförsäkringssystemen.

(3)

För att säkerställa en samstämmig och korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen och för att undvika administrativa och eventuella juridiska svårigheter måste bilaga II ändras för att även omfatta ny EU-lagstiftning som avtalet för närvarande inte hänvisar till.

(4)

För att skapa klarhet och överskådlighet bör bilaga II till avtalet och det till detta fogade protokollet kodifieras.

(5)

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén bör därför grundas på det utkast till beslut som återfinns i bilaga I till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas av unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 14 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer ska grundas på det utkast till beslut av gemensamma kommittén som återfinns i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Förklaringen i bilaga II till detta beslut godkänns härmed och ska göras på Europeiska unionens vägnar i gemensamma kommittén när den senare antar det beslut som avses i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1

(2)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.


UTKAST TILL

BESLUT nr …/… AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, Å ANDRA SIDAN, OM FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

av den …

om ersättande av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (1) (avtalet), särskilt artikel 18, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet undertecknades den 21 juni 1999 och trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet ändrades senast genom beslut nr 1/2006 av den 6 juli 2006 (2) bör uppdateras för att ta hänsyn till Europeiska unionens nya rättsakter som sedan dess har trätt i kraft, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (3) och de åtgärder som antagits för att genomföra denna förordning.

(3)

Förordning (EG) nr 883/2004 har ersatt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (4).

(4)

För att skapa klarhet och överskådlighet bör bilaga II till avtalet och det till denna fogade protokollet konsolideras i en rättsligt bindande version.

(5)

Bilaga II till avtalet bör anpassas i överensstämmelse med utvecklingen av den relevanta lagstiftningen i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (avtalet) ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i … den … .

På gemensamma kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.

(2)  EUT L 270, 29.9.2006, s. 67.

(3)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

BILAGA

BILAGA II

SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEMEN

Artikel 1

1.   De avtalsslutande parterna är överens om att på området samordning av de sociala trygghetssystemen sinsemellan tillämpa de unionsrättsakter som det hänvisas till, och så som dessa har ändrats, i avsnitt A i denna bilaga eller därmed likvärdiga regler.

2.   När begreppet ”medlemsstat(er)” förekommer i de rättsakter som det hänvisas till i avsnitt A i denna bilaga avses utöver de stater som omfattas av Europeiska unionens relevanta rättsakter även Schweiz.

Artikel 2

1.   Vid tillämpningen av denna bilaga ska de avtalsslutande parterna beakta de unionsrättsakter som det hänvisas till i avsnitt B i denna bilaga.

2.   Vid tillämpningen av denna bilaga ska de avtalsslutande parterna notera innehållet i de unionsrättsakter som det hänvisas till i avsnitt C i denna bilaga.

Artikel 3

1.   Särskilda bestämmelser rörande övergångsarrangemangen för arbetslöshetsförsäkring för de medborgare i vissa medlemsstater i Europeiska unionen som innehar ett schweiziskt uppehållstillstånd som gäller för mindre än ett år, rörande de schweiziska handikappbidragen och rörande förmåner inom de företagsbaserade systemen för ålders-, efterlevande- och invaliditetspension återfinns i protokollet till denna bilaga.

2.   Protokollet utgör en integrerad del av denna bilaga.

AVSNITT A:   RÄTTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL

1.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 988/2009 av den 16 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna (2)

I detta avtal ska förordning (EG) nr 883/2004 anpassas på följande sätt:

a)

I bilaga I, avsnitt I ska följande läggas till:

Schweiz

Kantonal lagstiftning rörande bidragsförskott enligt artiklarna 131 andra stycket och 293 andra stycket i den federala civillagen.”

b)

I bilaga I, avsnitt II ska följande läggas till:

Schweiz

Bidrag vid barns födelse och bidrag vid adoption enligt kantonal lagstiftning enligt artikel 3 andra stycket i den federala lagen om familjebidrag.”

c)

I bilaga II ska följande läggas till:

Tyskland–Schweiz

a)

Konventionen om social trygghet av den 25 februari 1964 ändrad genom tilläggskonventionerna nr 1 av den 9 september 1975 och nr 2 av den 2 mars 1989:

i)

Punkt 9b, stycke 1 nr 1–4 i slutprotokollet (tillämplig lagstiftning och rätt till vårdförmåner vid sjukdom för personer som är bosatta i den tyska exklaven Büsingen).

ii)

Punkt 9e, stycke 1b meningarna 1, 2 och 4 i slutprotokollet (tillgång till frivillig sjukförsäkring i Tyskland vid flyttning till Tyskland).

b)

Överenskommelsen om arbetslöshetsförsäkring av den 20 oktober 1982, ändrad genom tilläggsprotokollet av den 22 december 1992:

i)

Artikel 8.5, Tyskland (kommunen Büsingen) bidrar med ett belopp som motsvarar storleken på det kantonala bidraget enligt schweizisk lagstiftning till den faktiska kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder för de arbetstagare som omfattas av denna bestämmelse.

Spanien–Schweiz

Punkt 17 i slutprotokollet till konventionen om social trygghet av den 13 oktober 1969, ändrad genom tilläggskonventionen av den 11 juni 1982. De som är försäkrade enligt den spanska försäkringen vid tillämpningen av denna bestämmelse är befriade från kravet på anslutning till den schweiziska sjukförsäkringen.

Italien–Schweiz

Artikel 9.1 i konventionen om social trygghet av den 14 december 1962, ändrad genom tilläggskonvention nr 1 av den 18 december 1963, tilläggsöverenskommelsen av den 4 juli 1969, tilläggsprotokollet av den 25 februari 1974 och tilläggsöverenskommelse nr 2 av den 2 april 1980.”

d)

I bilaga IV ska följande läggas till:

”Schweiz”

e)

I bilaga VIII, del 1 ska följande läggas till:

Schweiz

Alla ansökningar om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension inom det allmänna systemet (den federala lagen om ålders- och efterlevandeförsäkring och den federala lagen om invaliditetsförsäkring) och lagstadgade ålderspensioner inom de lagstadgade företagsbaserade systemen (den federala lagen om företagsbaserade system för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring).”

f)

I bilaga VIII, del 2 ska följande läggas till:

Schweiz

Ålders-, efterlevande- och invaliditetspensioner inom de lagstadgade företagsbaserade systemen (den federala lagen om företagsbaserade system för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring).”

g)

I bilaga IX, del II ska följande läggas till:

Schweiz

Efterlevande- och invaliditetspensioner inom de lagstadgade företagsbaserade systemen (den federala lagen om företagsbaserade system för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring).”

h)

I bilaga X ska följande läggas till:

Schweiz

1.

Tilläggsförmåner (den federala lagen om tilläggsförmåner av den 19 mars 1965) och liknande förmåner som föreskrivs i kantonal lagstiftning.

2.

Pension i särskilt svåra fall (cas pénibles) från invaliditetsförsäkringen (artikel 28.1a i den federala lagen om invaliditetsförsäkring av den 19 juni 1959 i den ändrade versionen av den 7 oktober 1994).

3.

Icke avgiftsfinansierade blandade förmåner vid arbetslöshet enligt kantonal lagstiftning.

4.

Icke avgiftsfinansierade särskilda invaliditetspensioner för personer med funktionshinder (artikel 39 i den federala lagen om invaliditetsförsäkring av den 19 juni 1959) som innan arbetsoförmågan inträdde inte omfattats av den schweiziska lagstiftningen på grundval av förvärvsverksamhet som anställd eller egenföretagare.”

i)

I bilaga XI ska följande läggas till:

Schweiz

1.

Artikel 2 i den federala lagen om ålders- och efterlevandeförsäkring samt artikel 1 i den federala lagen om invaliditetsförsäkring, som avser frivillig försäkring inom dessa försäkringsgrenar för schweiziska medborgare som är bosatta i en stat som inte omfattas av detta avtal, ska tillämpas på personer bosatta utanför Schweiz, som är medborgare i de andra stater som omfattas av avtalet samt på flyktingar och statslösa som är bosatta i dessa stater, då dessa personer anmäler sig till den frivilliga försäkringen senast ett år efter den dag då de upphörde att vara försäkrade inom den schweiziska ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkringen efter en oavbruten försäkringsperiod på minst fem år.

2.

Personer som upphör att vara försäkrade inom systemet för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring efter en oavbruten försäkringsperiod på minst fem år, har rätt att fortsätta försäkringen med arbetsgivarens samtycke, om de är anställda av en arbetsgivare i Schweiz i en stat som inte omfattas av detta avtal och om de ansöker om detta inom sex månader efter den dag då de upphörde att vara försäkrade.

3.

Obligatorisk försäkring i den schweiziska sjukförsäkringen och möjligheter till undantag

a)

De schweiziska bestämmelserna om obligatorisk sjukförsäkring ska tillämpas på följande personer som inte är bosatta i Schweiz:

i)

Personer som omfattas av schweizisk lagstiftning enligt avdelning II i förordningen.

ii)

Personer för vilkas förmåner Schweiz står för kostnaderna enligt artiklarna 24, 25 och 26 i förordningen.

iii)

Personer som uppbär arbetslöshetsersättning från den schweiziska försäkringen.

iv)

Familjemedlemmar till de personer som nämns under i och iii eller till en arbetstagare eller egenföretagare som är bosatt i Schweiz och som är försäkrad i den schweiziska sjukförsäkringen, när dessa familjemedlemmar inte är bosatta i någon av följande stater: Danmark, Spanien, Ungern, Portugal, Sverige eller Förenade kungariket.

v)

Familjemedlemmar till de personer som nämns under ii eller till en pensionstagare som är bosatt i Schweiz och som är försäkrad i den schweiziska sjukförsäkringen, när dessa familjemedlemmar inte är bosatta i någon av följande stater: Danmark, Portugal, Sverige eller Förenade kungariket.

Med familjemedlemmar avses personer som betraktas som sådana i lagstiftningen i bosättningsstaten.

b)

De personer som nämns under a kan genom ansökan undantas från den obligatoriska försäkringen om och så länge som de är bosatta i en av följande stater och kan styrka att de där har ett skydd i händelse av sjukdom: Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, och med avseende på de personer som avses i a iv och v, Finland, och med avseende på de personer som avses i a ii, Portugal.

Denna ansökan

aa)

ska lämnas in inom tre månader efter det att skyldighet att försäkra sig i Schweiz har uppkommit. Om ansökan i motiverade fall lämnas in efter denna tidsfrist, gäller undantaget från och med den dag då försäkringsskyldigheten har uppkommit,

bb)

gäller även alla familjemedlemmar som är bosatta i samma medlemsstat.

4.

När en person som omfattas av schweizisk lagstiftning enligt avdelning II i förordningen vid tillämpningen av 3 b i fråga om sjukförsäkring även omfattas av en annan avtalsstats lagstiftning, ska kostnaderna för vårdförmåner som inte är relaterade till olycksfall i arbetet delas lika mellan den schweiziska försäkringsinstitutionen för olycksfall i och utanför arbetet och arbetssjukdomar och den behöriga sjukförsäkringsinstitutionen i den andra avtalsstaten, under förutsättning att personen i fråga har rätt till vårdförmåner från båda dessa institutioner. Den schweiziska försäkringsinstitutionen för olycksfall och arbetssjukdomar ska stå för alla kostnader som är relaterade till olycksfall i arbetet eller på väg till eller från arbetet och arbetssjukdomar, även om personen i fråga har rätt till förmåner från en sjukförsäkringsinstitution i bosättningsstaten.

5.

Personer som förvärvsarbetar men inte är bosatta i Schweiz och som omfattas av en lagstadgad försäkring i bosättningsstaten enligt punkt 3 b, och deras familjemedlemmar, ska omfattas av bestämmelserna i artikel 19 under en vistelse i Schweiz.

6.

Vid tillämpning av artiklarna 18, 19, 20 och 27 av förordningen i Schweiz ska den behöriga försäkringsinstitutionen stå för alla fakturerade kostnader.

7.

De sjukförsäkringsperioder som fullgjorts i en annan stat som omfattas av avtalet beaktas för att minska eller öka en eventuell reserv i sjukförsäkringen vid moderskapsledighet eller sjukdom när en person försäkrar sig hos en schweizisk försäkringsgivare inom tre månader efter det att vederbörande utträtt ur den utländska försäkringen.

8.

Personer som har skaffat sitt livsuppehälle i Schweiz som anställd eller egenföretagare och som har upphört med sin förvärvsverksamhet på grund av olycksfall eller sjukdom och inte längre omfattas av den schweiziska lagstiftningen om invaliditetsförsäkring, ska ändå anses omfattas av denna försäkring när det gäller rätten till rehabiliteringsåtgärder fram till utbetalningen av invaliditetspension och under genomförandet av dessa åtgärder, under förutsättning att de inte har påbörjat en ny förvärvsverksamhet utanför Schweiz.”

2.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (3)

I detta avtal ska förordning (EG) nr 987/2009 anpassas på följande sätt:

I bilaga I ska följande läggas till:

”Överenskommelse mellan Schweiz och Frankrike av den 26 oktober 2004 om de särskilda förfarandena för ersättning av sjukvårdsförmåner

Överenskommelse mellan Schweiz och Italien av den 20 december 2005 om de särskilda förfarandena för ersättning av sjukvårdsförmåner”

3.

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (4), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 592/2008 av den 17 juni 2008 (5), såsom den var tillämplig mellan Schweiz och medlemsstaterna innan detta beslut trätt i kraft, i den mån det hänvisas till denna förordning i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 eller när det gäller fall som inträffat tidigare.

4.

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (6), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 120/2008 av 9 februari 2009 (7), såsom den var tillämplig mellan Schweiz och medlemsstaterna innan detta beslut trätt i kraft,i den mån det hänvisas till denna förordning i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 eller när det gäller fall som inträffat tidigare.

5.

Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (8).

AVSNITT B:   RÄTTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKA BEAKTA

1.

Beslut nr A1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om inrättande av ett samråds- och förlikningsförfarande när det gäller handlingars giltighet, fastställande av tillämplig lagstiftning och utgivande av förmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (9).

2.

Beslut nr A2 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tolkningen av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller tillämplig lagstiftning för utsända arbetstagare och egenföretagare som tillfälligt arbetar utanför den behöriga staten (10).

3.

Beslut nr A3 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 17 december 2009 rörande sammanräkningen av oavbrutna utsändningsperioder som fullgjorts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (11).

4.

Beslut nr E1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om praktiska bestämmelser för övergångsperioden när det gäller informationsutbyte med elektroniska hjälpmedel som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (12).

5.

Beslut nr F1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tolkningen av artikel 68 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller prioritetsregler vid samtidig rätt till familjeförmåner (13).

6.

Beslut nr H1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om ramar för övergången från rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 till Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt om tillämpningen av beslut och rekommendationer av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen (14).

7.

Beslut nr H2 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om arbetssätt och sammansättning i tekniska kommissionen för informationsbehandling vid Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen (15).

8.

Beslut nr H3 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av 15 oktober 2009 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (16).

9.

Beslut nr H4 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av 22 december 2009 om sammansättning och arbetssätt för revisionskommittén inom Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen (17).

10.

Beslut nr H5 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 18 mars 2010 om samarbete för att förhindra bedrägerier och felaktigheter i samband med rådets förordning (EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen (18).

11.

Beslut nr P1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tolkningen av artiklarna 50.4, 58 och 87.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller beviljande av invaliditetsförmåner, förmåner vid ålderdom och förmåner till efterlevande (19).

12.

Beslut nr S1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om det europeiska sjukförsäkringskortet (20).

13.

Beslut nr S2 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tekniska specifikationer för det europeiska sjukförsäkringskortet (21).

14.

Beslut nr S3 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om fastställande av de förmåner som omfattas av artiklarna 19.1 och 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 25 A 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (22).

15.

Beslut nr S4 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av 2 oktober 2009 om återbetalningsförfaranden vid tillämpningen av artiklarna 35 och 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (23).

16.

Beslut nr S5 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 2 oktober 2009 om tolkningen av begreppet vårdförmåner enligt definitionen i artikel 1 va i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 vid sjukdom eller moderskap i enlighet med artiklarna 17, 19, 20, 22, 24.1, 25, 26, 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 28, 34, 36.1 och 36.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 samt om beräkningen av de belopp som ska återbetalas enligt artiklarna 62, 63 och 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (24).

17.

Beslut nr S6 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 22 december 2009 om registrering i bosättningsmedlemsstaten enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 987/2009 och om sammanställning av de förteckningar som avses i artikel 64.4 i förordning (EG) nr 987/2009 (25).

18.

Beslut nr S7 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 22 december 2009 om övergången från förordningarna (EEG) nr 1408/71 och 574/72 till förordningarna (EG) nr 883/2004 och 987/2009 och om tillämpningen av återbetalningsförfarandena (26).

19.

Beslut nr U1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om artikel 54.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 när det gäller höjda arbetslöshetsförmåner för familjemedlemmar (27).

20.

Beslut nr U2 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tillämpningsområdet för artikel 65.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller rätt till förmåner vid arbetslöshet för helt arbetslösa personer, utom gränsarbetare, som under sin senaste anställningsperiod eller period med verksamhet som egenföretagare var bosatta inom en annan medlemsstats territorium än den behöriga medlemsstatens (28).

21.

Beslut nr U3 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om innebörden av begreppet ”delvis arbetslös” när det gäller de arbetslösa personer som avses i artikel 65.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (29).

AVSNITT C:   RÄTTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKA NOTERA

1.

Rekommendation nr U1 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tillämplig lagstiftning för arbetslösa personer som förvärvsarbetar på deltid i en annan medlemsstat än bosättningsstaten (30).

2.

Rekommendation nr U2 av Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om tillämpningen av artikel 64.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller arbetslösa personer som följer sin make, maka eller partner som är anställd i en annan medlemsstat än den behöriga staten (31).

PROTOKOLL

till Bilaga II till Avtalet

I.   Arbetslöshetsförsäkring

Följande arrangemang ska tillämpas på arbetstagare som är medborgare i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern till och med den 30 april 2011 och på arbetstagare som är medborgare i Bulgarien och Rumänien till och med den 31 maj 2016.

1.

Följande bestämmelser ska tillämpas när det gäller arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare med uppehållstillstånd som gäller för mindre än ett år:

1.1

Endast arbetstagare som har betalat avgift i Schweiz under den minimiperiod som krävs enligt den federala lagen om arbetslöshetsförsäkring och ersättning vid insolvens (Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité – LACI) (32), och som uppfyller övriga villkor för att få arbetslöshetsersättning, ska vara berättigade till sådan ersättning enligt de villkor som fastställs i lagen.

1.2

En del av de avgifter som har betalats in för arbetstagare som inte har varit försäkrade tillräckligt länge för att vara berättigade till arbetslöshetsersättning i Schweiz enligt 1.1 ska överföras till arbetstagarnas ursprungsstater enligt bestämmelserna i 1.3 som bidrag till kostnaderna för ersättning som utbetalas till dessa arbetstagare vid hel arbetslöshet. De är därför inte berättigade till någon ersättning vid hel arbetslöshet i Schweiz. De är dock berättigade till ersättning vid svåra väderförhållanden och om arbetsgivaren blir insolvent. Ersättning vid hel arbetslöshet ska utbetalas av ursprungsstaten, under förutsättning att de berörda arbetstagarna står till arbetsmarknadens förfogande. De försäkringsperioder som har fullgjorts i Schweiz ska beaktas på samma sätt som om de hade fullgjorts i ursprungsstaten.

1.3

Den del av de avgifter som har betalats in för arbetstagarna enligt 1.2 ska återbetalas varje år i enlighet med följande bestämmelser:

a)

Dessa arbetstagares totala inbetalningar ska beräknas per land på basis av antalet sysselsatta arbetstagare per år och genomsnittet av de inbetalningar som görs varje år för varje arbetstagare (arbetstagarens och arbetsgivarens inbetalningar).

b)

Av det belopp som beräknas på detta sätt ska en del, motsvarande arbetslöshetsersättningens procentandel av alla de ersättningar som nämns i 1.2, överföras till ursprungsstaten, och en del ska innehållas av Schweiz som reserv för senare utbetalningar av förmåner (33).

c)

Schweiz ska varje år göra en sammanställning av överföringarna. Om ursprungsstaterna så önskar, ska Schweiz ange beräkningsunderlaget och storleken på de överförda beloppen. Ursprungsstaterna ska varje år meddela Schweiz antalet mottagare av arbetslöshetsersättning enligt 1.2.

2.

Om någon medlemsstat som omfattas av detta arrangemang har svårigheter efter perioden på sju år med överföringssystemet eller Schweiz har svårigheter med totaliseringssystemet, kan en av de avtalsslutande parterna föra saken till den gemensamma kommittén.

II.   Handikappbidrag

Handikappbidrag enligt den schweiziska federala lagen av den 19 juni 1959 om invaliditetsförsäkring (LAI) och enligt den federala lagen av den 20 december 1946 om ålders- och efterlevandepension (LAVS), ändrad den 8 oktober 1999, ska betalas ut enbart om den berörda personen är bosatt i Schweiz.

III.   Ålders-, efterlevande- och invaliditetspension inom det företagsbaserade systemet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska den förmån som föreskrivs i den federala lagen om fri övergång inom företagsbaserade system för ålders-, efterlevande- och invaliditetspensioner (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) av den 17 december 1993 på begäran betalas ut till en anställd eller en egenföretagare som avser att lämna Schweiz för gott och som inte längre omfattas av schweizisk lag enligt bestämmelserna i avdelning II i förordningen, förutsatt att den personen lämnar Schweiz inom fem år efter det att detta avtal trätt i kraft.


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 43.

(3)  EGT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(4)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 1.

(6)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1.

(7)  EUT L 39, 10.2.2009, s. 29.

(8)  EGT L 209, 25.7.1998, s. 46.

(9)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 1.

(10)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 5.

(11)  EUT C 149, 8.6.2010, s. 3.

(12)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 9.

(13)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 11.

(14)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 13.

(15)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 17.

(16)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 56.

(17)  EUT C 107, 27.4.2010, s. 3.

(18)  EUT C 149, 8.6.2010, s. 5.

(19)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 21.

(20)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 23.

(21)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 26.

(22)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 40.

(23)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 52.

(24)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 54.

(25)  EUT C 107, 27.4.2010, s. 6.

(26)  EUT C 107, 27.4.2010, s. 8.

(27)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 42.

(28)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 43.

(29)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 45.

(30)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 49.

(31)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 51.

(32)  För närvarande tolv månader.

(33)  Överförda intjänade rättigheter för arbetstagare som kommer att göra anspråk på sin rätt till arbetslöshetsersättning i Schweiz efter att ha gjort inbetalningar under minst tolv månader – vid flera vistelser – inom loppet av två år.


BILAGA II

FÖRKLARING

om förklaringen om Schweiz deltagande i kommittéer

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare, som det hänvisas till i andra strecksatsen i förklaringen om Schweiz deltagande i kommittéer (EUT L 114, 30.4.2002, s. 72), har genom artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 döpts om till Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen.


FÖRORDNINGAR

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/11


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1359/2011

av den 19 december 2011

om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010 (1). Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till reducerade tullsatser eller nolltullsats. Av samma skäl är det nödvändigt att från och med den 1 januari 2012 öppna nya tullkvoter till nolltullsats för en lämplig mängd för produkter med löpnumren 09.2928 och 09.2929 och att föra in dessa produkter i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.

(2)

Kvotmängderna för de autonoma tullkvoterna med löpnumren 09.2624 och 09.2640 är inte tillräckliga för att tillgodose behoven i unionens industri under den innevarande kvotperioden, som löper ut den 31 december 2011. Dessa kvotmängder bör därför ökas med verkan från och med den 1 juli 2011.

(3)

Kvotmängderna för de autonoma tullkvoterna med löpnumren 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 och 09.2977 bör ersättas med de volymer som som anges i bilagan till denna förordning.

(4)

Det är inte längre i unionens intresse att under 2012 fortsätta att bevilja tullkvoter för de produkter med löpnumren 09.2815, 09.2841 och 09.2992 för vilka sådana kvoter fastställdes för 2011. Dessa kvoter bör därför stängas med verkan från och med den 1 januari 2012, och de motsvarande produkterna bör utgå ur förteckningen i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.

(5)

Mot bakgrund av de många ändringar som måste göras bör bilagan till förordning (EU) nr 7/10 för tydlighetens skull ersättas helt och hållet.

(6)

Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom tullkvoterna måste börja gälla den 1 januari 2012 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Med verkan från och med den 1 juli 2011 ska i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010

mängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2624 vara 950 ton,

mängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2640 vara 11 000 ton.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012, med undantag för artikel 2 som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


(1)  EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.


BILAGA

”BILAGA

Löpnr

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

1.1–31.12

700 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

1.1–31.12

6 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 %

1.1–31.12

1 700 ton

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

1.1–31.12

13 000 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1–31.12

12 000 ton

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloreten (CAS RN 79-01-6)

1.1–31.12

7 000 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromklormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1–31.12

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1)

1.1–31.12

2 600 ton

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1–31.12

15 000 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 95-48-7)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)

1.1–31.12

4 300 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd), (CAS RN 121-32-4)

1.1–31.12

950 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 000064-19-7)

1.1–31.12

500 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1–31.12

1 300 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent (CAS RN 000693-23-2)

1.1–31.12

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2)

1.1–31.12

120 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3’,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1–31.12

1 000 ton

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametylendiamin (CAS RN 124-09-4)

1.1–31.12

40 000 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1–31.12

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril (CAS RN 107-13-1)

1.1–31.12

75 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin (CAS RN 56-89-3)

1.1–31.12

600 ton

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1–31.12

12 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1–31.12

300 ton

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1–31.12

4 000 ton

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsyra (CAS RN 63231-63-0)

1.1–31.12

110 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos (CAS RN 58-86-6)

1.1–31.12

400 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natriumlignosulfonat

1.1–31.12

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

1.1–31.12

280 000 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid

1.1–31.12

2 200 ton

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110

och

en smältpunkt av minst 100 °C

1.1–31.12

1 600 ton

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin,

minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

1.1–31.12

14 315 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande

minst 75 viktprocent steroler,

högst 25 viktprocent stanoler,

som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (1)

1.1–31.12

2 500 ton

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin

minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin

högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin

1.1–31.12

4 500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper

1.1–31.12

18 000 ton

0 %

09.2640

ex 3905 99 90

91

Polyvinylbutyral

1.1–31.12

11 000 ton

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1.1–31.12

1 300 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Cellulosaacetatflingor

1.1–31.12

75 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med:

en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900 000,

en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg,

ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent,

ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent

1.1–31.12

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, utan graderat färgband, innehållande 29–31 viktprocent av mjukgöraren 2,2-etylendioxydietyl bis(2-etylhexanoat)

1.1–31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Eldfasta murstenar

som är längre än 300 mm,

som innehåller högst 1 viktprocent TiO2,

som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3,

vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1 700 °C

1.1–31.12

75 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

1.1–31.12

1 900 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

1.1–31.12

50 000 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

1.1–31.12

800 000 st

0 %

09.2636

ex 8411 82 80

20

Industriella luftfartsvarianter av gasturbinmotorer med en effekt av 64 MW avsedda för montering i industriella kraftproduktionsanläggningar med en drifttid under topp-/medelbelastning på mindre än 5 500 timmar per år och med en effektivitet i enkel process på mer än 40 %

1.1–31.12

10 st

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1 600 W men högst 2 700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30 000 r/min men högst 50 000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare (1)

1.1–31.12

2 000 000 st

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Enhet, bestående av

en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1 400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1 600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30 000 varv/min men högst 50 000 varv/min, och

en sugfläkt,

för användning för tillverkning av dammsugare (1)

1.1–31.12

120 000 st

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrisk adapter, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater för hårborttagning (1)

1.1–31.12

4 500 000 st

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 (1)

1.1–31.12

1 038 000 st

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

1.1–31.12

3 000 000 st

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 mm × 30 mm

1.1–31.12

1 400 000 st

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiska fibrer för tillverkning av glasfiberkablar enligt nr 8544 (1)

1.1–31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt KN-nr 9002, 9005, 9013 10 och 9015 (1)

1.1–31.12

5 000 000 st

0 %


(1)  För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EGT L 253, 11.10.1993, s. 1]).

(2)  Reducerad tullsats är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.”


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/18


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1360/2011

av den 20 december 2011

om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/867/Gusp av den 20 december 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Med anledning av rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (2) antog rådet den 2 mars 2011 förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (3). I förordning (EU) nr 204/2011 föreskrivs särskilt frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för Libyens centralbank och för Libyan Arab Foreign Bank.

(2)

Mot bakgrund av FN:s säkerhetsråds resolution 2009 (2011) och med anledning av beslut 2011/625/Gusp av den 22 september 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp (4), föreskrivs i förordning (EU) nr 965/2011 särskilt anpassningar av frysningen av vissa libyska enheters tillgångar i syfte att stödja Libyens ekonomiska återhämtning.

(3)

Den 16 december 2011 beslutade säkerhetsråds kommitté som inrättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) att åtgärderna avseende Libyens centralbank och Libyan Arab Foreign Bank bör upphävas. I enlighet med beslut 2011/867/Gusp bör därför förordning (EU) nr 204/2011 ändras.

(4)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.4 i förordning (EU) nr 204/2011 ska ersättas med följande:

”4.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som den 16 september 2011 tillhör, eller ägs, innehas eller kontrolleras av följande

a)

Libyan Investment Authority, och

b)

Libyan Africa Investment Portfolio

och som den dagen befinner sig utanför Libyen ska förbli frysta.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  Se sidan 56 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.

(3)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 1.

(4)  EUT L 246, 23.9.2011, s. 30.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1361/2011

av den 19 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Terre Aurunche (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Terre Aurunche” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 108, 7.4.2011, s. 14.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.5.   Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

ITALIEN

Terre Aurunche (SUB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1362/2011

av den 19 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ptujski lük (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Sloveniens ansökan om registrering av beteckningen ”Ptujski lük” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 108, 7.4.2011, s. 23.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SLOVENIEN

Ptujski lük (SGB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1363/2011

av den 19 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ciliegia dell'Etna (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Ciliegia dell'Etna” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 109, 8.4.2011, s. 2.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Ciliegia dell'Etna (SUB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1364/2011

av den 19 december 2011

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 granskat Italiens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Speck Alto Adige” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006, har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Detta har skett i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning. Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 119, 16.4.2011, s. 19.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Classe 1.2.   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

ITALIEN

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (SGB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1365/2011

av den 19 december 2011

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Spaniens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (2), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1483/2004 (3).

(2)

Eftersom de berörda ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning  (4). Då inga invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har meddelats kommissionen bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11

(3)  EUT L 273, 21.8.2004, s. 3

(4)  EGT C 96, 29.3.2001, s. 13.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1.   Färskt kött (och slaktbiprodukter)

SPANIEN

Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (SGB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1366/2011

av den 19 december 2011

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Spaniens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Pataca de Galicia / Patata de Galicia” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 148/2007 (2).

(2)

Eftersom de berörda ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Då inga invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har meddelats kommissionen bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT L 46, 16.2.2007, s. 14

(3)  EUT C 108, 7.4.2011, s. 19.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Pataca de Galicia/Patata de Galicia (SGB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1367/2011

av den 19 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Figue de Solliès (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Figue de Solliès” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 119, 16.4.2011, s. 15.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

FRANKRIKE

Figue de Solliès (SUB)


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1368/2011

av den 21 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen, och förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 142 c, l och n, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av de erfarenheter som gjorts och i synnerhet de förbättringar som gjorts i de stödsystem som används av de nationella myndigheterna vid genomförandet av kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 (2) och kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (3) är det lämpligt att förbättra och förenkla dessa två förordningar när det gäller administrationen av direktstöd och tillhörande kontroller.

(2)

I enlighet med artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009 får medlemsstaterna använda uppgifterna i databasen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur för en stödansökan för nötkreatur. Det är lämpligt att införa ett förtydligande av hållandeperiodens början enligt artikel 61 i förordning (EG) nr 1121/2009 i de fall medlemsstaterna har utnyttjat denna möjlighet. Dessutom bör dessa medlemsstater, av förenklingsskäl, kunna ersätta inlämnande av en ansökan som föreskrivs i artikel 62 i den förordningen med inlämnandet av en anmälan om deltagande. Förordning (EG) nr 1121/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Vissa definitioner som fastställs i förordning (EG) nr 1122/2009 bör uppdateras. Det separata stöd för bär som föreskrivs i artikel 129 i förordning (EG) nr 73/2009 kommer dessutom att införas från och med 2012. Definitionen av arealrelaterade stödsystem bör därför ändras i enlighet med detta och det bör införas bestämmelser som möjliggör ett adekvat ansökningsförfarande.

(4)

Enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 måste medlemsstaterna fastställa en sista dag för inlämnande av den samlade ansökan. Efter inlämnandet av den samlade ansökan har jordbrukarna möjlighet att ändra sin ansökan inom de tidsfrister som anges i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1122/2009. De administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats görs med beaktande av när medlemsstaterna har lämnat in de slutliga ansökningarna. Medlemsstater som fastställer en sista dag för inlämnande av ansökningar till en tidigare dag än den senaste dagen enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 bör också kunna påbörja och slutföra kontroller tidigare. Dessa medlemsstater bör därför få tillstånd att fastställa en sista dag för ändringar av en samlad ansökan till ett tidigare datum än det sista datum som fastställs i artikel 14.2. För att ge jordbrukarna tillräcklig med tid att anmäla eventuella ändringar bör detta datum emellertid infalla minst 15 dagar efter den senaste dag som medlemsstaterna har fastställt för inlämnandet av den samlade ansökan.

(5)

På grund av införandet av de arealrelaterade stöden som är frikopplade från produktionen begränsas i många fall kontrollerna på plats till kontroll av storleken och stödberättigandet för den berörda arealen. Dessa kontroller utförs till stor del genom fjärranalys. Medlemsstaterna uppdaterar samtidigt regelbundet sina identifieringssystem för jordbruksskiften. Den metod som används för sådana uppdateringar kan motsvara utförandet av kontroller på plats genom fjärranalys. Av förenklingsskäl och för att minska de administrativa kostnaderna är det därför lämpligt att tillåta medlemsstater som gör en systematisk uppdatering av identifieringssystemen för jordbruksskiften att använda resultaten från denna uppdatering som ersättning för en del av de traditionella kontrollerna på plats. För att undvika ytterligare risk för felaktiga utbetalningar bör det fastställas kriterier för administrations- och kontrollsystemen i de medlemsstater som väljer detta alternativ. Dessa kriterier bör i synnerhet fastställa hur ofta uppdateringen bör göras och omfatta uppgifter om uppdateringens innehåll, de ortofoton som används, den kvalitet som krävs av identifieringssystemen för jordbruksskiften och högsta tillåtna årliga felfrekvens.

(6)

Efterlevnaden av kravet för nötkreatur på en jordbruksanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (4) kontrolleras inom ramen för kontroller på plats avseende tvärvillkoren. För närvarande finns det också en skyldighet att kontrollera djur för vilka inget stöd ansöks inom ramen för kontrollerna av stödberättigande för direktstöd. Denna ytterligare kontroll tillämpas endast i de medlemsstater som har valt att behålla kopplade direktstöd för nötkreatur. För att ha en likvärdig kontrollbörda i alla medlemsstater och för att förenkla kontrollerna på plats för jordbrukare och nationella myndigheter är det lämpligt att avskaffa kontrollen av de djur för vilka inget stöd ansöks inom ramen för kontrollerna av stödberättigande såvida inte medlemsstaterna använder sig av den möjlighet som anges i artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009.

(7)

Enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 måste jordbrukaren underrätta den behöriga myndigheten om ett djur flyttas till en annan plats under hållandeperioden. För att undvika oproportionerliga minskningar av stödet bör det fastställas bestämmelser om stödberättigande djur för de fall där anmälan av förflyttningar av djur har utelämnats, men där de berörda djuren omedelbart kan identifieras på den berörda jordbrukarens jordbruksföretag under kontrollen på plats.

(8)

Bestämmelserna om systemet för identifiering och registrering av djur bör i synnerhet säkerställa spårbarheten av djur. Om ett nötkreatur har förlorat båda öronmärken eller om ett får eller en get har förlorat ett öronmärke är djuret inte stödberättigande, vilket även leder till minskningar enligt artiklarna 65 och 66 i förordning (EG) nr 1122/2009. Det finns dock situationer där dessa djur skulle kunna identifieras på annat sätt och där spårbarheten av de berörda djuren därmed är garanterad.

(9)

Enligt artikel 63.4 a i förordning (EG) nr 1122/2009 anses fortfarande ett nötkreatur som har förlorat ett av de två öronmärkena ingå i antalet av fastställda djur och det är därmed stödberättigande, förutsatt att det säkert kan identifieras på annat sätt i systemet för identifiering och registrering av nötkreatur. Systemet för identifiering och registrering av nötkreatur är allmänt taget väl etablerat. Därför bör även ett nötkreatur som har förlorat båda öronmärkena ingå i antalet av fastställda djur och vara stödberättigande, förutsatt att det utan tvekan kan identifieras. Detta bör dock endast gälla om jordbrukaren har vidtagit åtgärder för att avhjälpa situationen före anmälan om kontrollen på plats, och för att undvika risken för felaktiga utbetalningar, bör tillämpningen av denna regel begränsas till ett enskilt djur.

(10)

Ett nytt förbättrat system har genomförts för identifiering av får och getter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (5) och det är därför lämpligt att införa en liknande bestämmelse för får och getter som deklarerats för utbetalning.

(11)

De medlemsstater som utnyttjar möjligheten enligt artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009 bör tillåtas att föreskriva att en anmälan till databasen för identifiering och registrering av nötkreatur ersätter en anmälan från den berörda jordbrukaren när det gäller en ersättning av ett djur under hållandeperioden. Denna möjlighet bör göras tillgänglig för alla medlemsstater.

(12)

Vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1122/2009 har dessutom blivit föråldrade och bör utgå.

(13)

Förordning (EG) nr 1122/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket och förvaltningskommittén för direktstöd har inte yttrat sig inom den tidsfrist som ordföranden fastställt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1121/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 61 ska följande punkt läggas till:

”Om en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som anges i artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009, ska den fastställa det datum då den period som avses i första stycket i denna artikel ska inledas.”

2.

I artikel 62 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Om en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som anges i artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009 får ansökan om am- och dikobidraget utformas som en anmälan om deltagande som också ska uppfylla kraven enligt punkt 1 a och b i denna artikel. Medlemsstaten får besluta att en anmälan om deltagande som lämnats in för ett visst år är giltig för ett eller flera efterföljande år om de uppgifter som har lämnats i anmälan om deltagande fortfarande är korrekta.”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1122/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”(12)   arealstöd: stöd inom systemet med samlat gårdsstöd, arealstöd inom ramen för särskilt stöd, samt alla stödsystem som inrättas enligt avdelningarna IV och V i förordning (EG) nr 73/2009, utom de stödsystem som inrättas genom avsnitten 7, 10 och 11 i avdelning IV i förordningen, det separata sockerstöd som inrättas genom artikel 126 i den förordningen, det separata frukt- och grönsaksstöd som inrättas genom artikel 127 i den förordningen och det separata stöd för bär som inrättas genom artikel 129 i den förordningen.”

b)

Punkt 21 ska ersättas med följande:

”(21)   hållandeperiod: den period under vilken ett djur för vilket bidrag har sökts måste hållas på jordbruksföretaget och som anges i artikel 35.3 och artikel 61 i kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 (6).

2.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2, 3 och 4 ska utgå.

b)

I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

”6.   Vid ansökan om övergångsstöd för frukt och grönsaker enligt avdelning IV kapitel 1 avsnitt 8 i förordning (EG) nr 73/2009 ska den samlade ansökan innehålla en kopia av avtalet om bearbetning eller leveransåtagandet enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1121/2009.”

c)

I punkt 8 ska första stycket ersättas med följande:

”8.   De former av markanvändning som avses i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 73/2009 samt i bilaga VI till den förordningen och de arealer som deklarerats för särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 ska, i de fall då arealerna i fråga inte behöver deklareras i enlighet med denna artikel, deklareras under en separat rubrik i den samlade ansökan.”

3.

I artikel 14.2 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna fastställa ett tidigare sista datum för anmälan av ändringar. Detta datum får dock inte infalla tidigare än 15 kalenderdagar efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan som fastställs i enlighet med artikel 11.2.”

4.

I del II avdelning II ska rubriken till kapitel IV ersättas med följande:

Stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör, separat sockerstöd, separat frukt- och grönsaksstöd och separat stöd för bär

5.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Villkor för ansökan om stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör, separat sockerstöd, separat frukt- och grönsaksstöd och separat stöd för bär”

b)

I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   Jordbrukare som ansöker om det stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör som avses i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 7 i förordning (EG) nr 73/2009, det separata sockerstöd som avses i artikel 126 i den förordningen, det separata frukt- och grönsaksstöd som avses i artikel 127 i den förordningen eller det separata stöd för bär som föreskrivs i artikel 129 i den förordningen ska lämna in en ansökan om stöd som innehåller alla de uppgifter som krävs för att fastställa stödberättigandet och särskilt följande:”

6.

Artikel 28.1 f ska utgå.

7.

Följande nya artikel ska införas som artikel 31a:

”Artikel 31a

Kombinerade kontroller på plats

1.   Genom undantag från artikel 31 och på de villkor som anges i denna artikel får medlemsstaterna, när det gäller systemet med samlat gårdsstöd enligt avdelning III och avdelning V kapitel 2 i förordning (EG) nr 73/2009, besluta att ersätta de stickprovskontroller som ska göras på grundval av en riskanalys som avses i artikel 31.1 första stycket i denna förordning med kontroller som grundas på de ortofoton som används för uppdateringen av identifieringssystemet för jordbruksskiften som avses i artikel 6.

Det beslut som avses i första stycket får vidtas på nationell nivå eller regional nivå. En region ska bestå av hela det område som omfattas av ett eller flera fristående identifieringssystem för jordbruksskiften.

Medlemsstaterna ska systematiskt uppdatera identifieringssystemet för jordbruksskiften och kontrollera alla jordbrukare i hela det område som omfattas av systemet inom en period på högst tre år, varav minst 25 % av de stödberättigande hektar som registrerats i identifieringssystemet för jordbruksskiften ska kontrolleras varje år. En medlemsstat med mindre än 150 000 stödberättigande hektar som registrerats i identifieringssystemet för jordbruksskiften får göra undantag från kravet vad gäller minimiandelen kontroller per år.

Innan denna artikel tillämpas ska medlemsstaterna ha gjort en fullständig uppdatering av det berörda identifieringssystemet för jordbruksskiften inom föregående treårsperiod.

De ortofoton som används vid uppdateringen får inte vara äldre än 15 månader när de används för uppdateringen av det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i första stycket.

2.   Kvaliteten på identifieringssystemet för jordbruksskiften som bedömts i enlighet med artikel 6.2 under de två år som föregår tillämpningen av denna artikel ska vara tillräcklig för att garantera en effektiv kontroll av att villkoren för beviljandet av stöd uppfylls.

3.   Den felfrekvens som upptäcks i stickproven av kontrollerna på plats får inte överstiga 2 % under de två år som föregår tillämpningen av denna artikel. Dessutom får felfrekvensen inte överstiga 2 % under två år i följd vid tillämpning av denna artikel.

Felfrekvensen ska ha styrkts av medlemsstaten i enlighet med den metod som har utarbetats på unionsnivå.

4.   Artikel 35.1 ska tillämpas på kontroller som utförs i enlighet med punkterna 1–3.”

8.

I artikel 33 första stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Kontroller på plats ska omfatta alla jordbruksskiften för vilka stöd söks inom de stödsystem som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 73/2009.”

9.

Artikel 37 utgår.

10.

Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41

Val av tidpunkt för kontroller på plats

1.   Minst 60 % av minimiandelen kontroller på plats enligt artikel 30.2 b andra stycket ska fördelas över hela den hållandeperiod som anges i det aktuella stödsystemet. Den återstående procentandelen kontroller på plats ska fördelas över året.

Om hållandeperioden infaller innan stödansökan lämnas in eller om den inte kan fastställas i förväg ska kontroller på plats enligt artikel 30.2 b andra stycket fördelas över året.

2.   Minst 50 % av minimiandelen kontroller på plats enligt artikel 30.2 c ska fördelas över hela hållandeperioden. I medlemsstater där det system som inrättats genom förordning (EG) nr 21/2004 beträffande får och getter inte genomförts och tillämpas fullt ut, särskilt när det gäller identifiering och korrekt registerhållning, ska minimiandelen kontroller på plats dock genomföras i full utsträckning och fördelas över hållandeperioden.”

11.

Artikel 42 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kontroller på plats ska verifiera att alla villkor för stödberättigande är uppfyllda och omfatta alla djur för vilka ansökningar har lämnats in, inbegripet djur som ersatts under hållandeperioden i enlighet med artikel 64 och som fortfarande finns på jordbruksföretaget, enligt de stödsystem som ska kontrolleras. I fråga om kontroller av stödsystemen för nötkreatur och när en medlemsstat använder sig av den möjlighet som föreskrivs i artikel 16.3 ska även potentiellt stödberättigande nötkreatur kontrolleras.

Kontroller på plats ska särskilt omfatta kontroll av att antalet djur som finns på jordbruksföretaget för vilka ansökningar har lämnats in och, i tillämpliga fall, att antalet potentiellt stödberättigande djur motsvarar det antal djur som förts in i registren och, beträffande nötkreatur, det antal djur som anmälts till databasen för nötkreatur.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led c ska utgå.

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

att nötkreatur är identifierade med öronmärke, i tillämpliga fall är försedda med djurpass samt är registerförda och anmälda till databasen för nötkreatur.

Kontrollerna enligt led d kan genomföras på grundval av ett stickprov.”

12.

Artiklarna 43 och 44 ska utgå.

13.

I artikel 45 ska punkterna 2 och 3 utgå.

14.

Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När det gäller ansökningar om stöd inom ramen för arealrelaterade stödsystem ska den deklarerade arealen användas för beräkning av stödet, om det konstaterats att arealen för en viss odlingsgrupp är större än den deklarerade arealen.”

b)

I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Vid ansökningar om stöd inom ramen för stödsystem för arealstöd ska stödet beräknas på grundval av den för den relevanta odlingsgruppen fastställda arealen, förutsatt att den areal som deklareras i en samlad ansökan är större än den för odlingsgruppen fastställda arealen och att detta inte påverkar minskningar och uteslutningar i enlighet med artiklarna 58 och 60.”

15.

I artikel 58 ska första stycket ersättas med följande:

”Om, i fråga om en odlingsgrupp, den areal som deklarerats för ett stödsystem för arealstöd överskrider den fastställda arealen enligt artikel 57, ska stödet beräknas på grundval av den fastställda arealen, minskad med två gånger den konstaterade skillnaden, om denna skillnad utgör mer än 3 % eller två hektar, dock högst 20 % av den fastställda arealen.”

16.

Artiklarna 59 och 61 ska utgå.

17.

Artikel 63 ska ändras på följande sätt:

a)

En ny punkt 3a ska föras in:

”3a.   Om en jordbrukare har underlåtit att underrätta de behöriga myndigheterna om att djuren har flyttats till en annan plats under hållandeperioden, i enlighet med artikel 16.1 andra stycket, ska de berörda djuren anses som fastställda om djuren kunde lokaliseras omedelbart på jordbruksföretaget vid kontrollen på plats.”

b)

I punkt 4 ska följande led införas som led aa:

”aa)

Om ett enskilt nötkreatur på ett jordbruksföretag har förlorat två öronmärken ska det anses vara fastställt, förutsatt att djuret fortfarande kan identifieras genom registrering, djurpass, databas eller andra metoder som fastställs i förordning (EG) nr 1760/2000 och förutsatt att ägaren kan visa att han redan har vidtagit åtgärder för att avhjälpa situationen före anmälan om kontrollen på plats.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Får eller getter som har förlorat ett öronmärke ska anses vara fastställda, förutsatt att djuren fortfarande kan identifieras genom ett första identifieringsmärke i enlighet med artikel 4.2 a i förordning (EG) nr 21/2004 och förutsatt att alla andra krav enligt systemet för identifiering och registrering av får och getter är uppfyllda.”

18.

I artikel 64.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”En medlemsstat får dock föreskriva att anmälan till databasen för nötkreatur om att ett djur har lämnat jordbruksföretaget och att ett annat djur har kommit till jordbruksföretaget inom de tidsfrister som föreskrivs i första stycket får ersätta den information som ska skickas till de behöriga myndigheterna enligt det första stycket. Om medlemsstaten inte utnyttjar möjligheten enligt artikel 16.3 ska den med alla medel säkerställa att det inte råder några tvivel om vilka djur som stödansökningarna rör.”

19.

I artikel 65.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpning av artikel 16.3 andra stycket ska potentiellt stödberättigande djur som befinns ha identifierats eller registrerats felaktigt i systemet för identifiering och registrering av nötkreatur räknas som djur för vilka oegentligheter har konstaterats.”

20.

I artikel 66 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Om det i stödansökningar enligt stödsystemet för får och getter konstateras en skillnad mellan antalet deklarerade djur och det antal djur som fastställs enligt artikel 63.3, 63.3a och 63.5, ska artikel 65.2, 65.3 och 65.4 gälla i tillämpliga delar från och med det första djur beträffande för vilket oegentligheter konstateras.”

21.

Artikel 68 utgår.

22.

I artikel 78.2 första stycket ska led d ersättas med följande:

”d)

När det gäller stödsystem för vilka budgettak har fastställts i enlighet med artiklarna 51.2, 69.3, 123.1 och 128.2 i förordning (EG) nr 73/2009 eller som tillämpas i enlighet med artiklarna 126.2, 127.2 och 129.2 i den förordningen, ska medlemsstaterna lägga till de belopp som följer av tillämpningen av a, b och c i denna punkt.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på stödansökningar som avser regleringsår eller bidragsperioder som börjar den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 27.

(3)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(5)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8.

(6)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 27.”


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1369/2011

av den 21 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 192.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Efter införandet av datoriserade system för överföring av information om sockerpriser enligt systemet för prinsinformation i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 (2) bör kommissionens vidarebefordran av denna information till förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket ske oftare.

(2)

Förordning (EG) nr 952/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 14 i förordning (EG) nr 952/2006 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska varje månad informera förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket om det genomsnittspris för vitsocker som meddelats under månaden före informationstillfället.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1370/2011

av den 21 december 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Bulgariens ansökan om registrering av beteckningen ”Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski sudzhuk) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Cypern har framfört invändningar i enlighet med artikel 7.3 c i förordning (EG) nr 510/2003.

(3)

Genom en skrivelse av 31 januari 2011 anmodade kommissionen de berörda parterna att söka nå en gemensam överenskommelse. En överenskommelse nåddes inom tidsfristen på sex månader och Cypern drog tillbaka sina invändningar den 22 juli 2011.

(4)

I enlighet med detta bör beteckningen registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 77, 26.3.2010, s. 10.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2.   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

BULGARIEN

[Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (SGB)]


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1371/2011

av den 21 december 2011

om ändring av genomförordning (EU) nr 961/2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom att de enskilda medlemsstaterna vidtar åtgärder.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedel med ursprung i Japan, såsom mjölk och spenat, överskred de gränsvärden för livsmedel som tillämpas i Japan. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen, och därför antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (2).

(3)

De japanska myndigheterna övervakar förekomsten av radioaktivitet i foder och livsmedel och det kan med utgångspunkt i de inrapporterade analytiska resultaten konstateras att vissa foder och livsmedel från regioner som ligger nära kärnkraftverket i Fukushima fortfarande uppvisar halter av radioaktivitet som ligger över gränsvärdena. Därför bör tidsfristen för åtgärdernas tillämpning förlängas med ytterligare tre månader.

(4)

Ett betydande antal prover som de japanska myndigheterna tagit på foder och livsmedel som producerats i Naganoregionen visar att foder- och livsmedelsproduktionen i den regionen endast i mycket begränsad utsträckning har påverkats av olyckan i kärnkraftverket i Fukushima, eftersom endast ett prov taget på svampar, av de mer än 1 800 prover som tagits på foder och livsmedel från Nagano, uppvisade halter av radioaktivitet över gränsvärdena. I synnerhet bör det nämnas att nästan alla prov uppvisade odetekterbara nivåer av radioaktivitet och bara ett fåtal prov uppvisade radioaktivitetshalter av någon betydelse. Denna region bör därför inte längre ingå i det område inom vilket allt foder och livsmedel med ursprung i områdets regioner måste testas före export till unionen.

(5)

Analysresultaten för de importkontroller som medlemsstaternas behöriga myndigheter utfört har så här långt varit mycket gynnsamma och visar att de kontrollåtgärder som vidtagits rörande foder och livsmedel som är avsedd för export till EU tillämpas korrekt och effektivt av de japanska myndigheterna. Därför bör man vid nästa översyn av åtgärderna överväga att minska importkontrollernas frekvens.

(6)

Eftersom halveringstiden för jod-131 är kort (omkring 8 dagar) och inga nya utsläpp av jod-131 i miljön har rapporterats på senare tid, kan förekomst av jod-131 inte längre konstateras vare sig i foder, livsmedel eller i miljön. Eftersom det endast finns en minimal möjlighet att nya utsläpp av jod-131 skulle kunna ske, bör det inte längre krävas någon analys av förekomsten av jod-131.

(7)

För att underlätta utställandet av intyg bör de behöriga myndigheterna få tillstånd att utse en instans som bemyndigas att i vissa fall underteckna intygen under ansvar och tillsyn av Japans behöriga myndigheter.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsbestämmelser

Förordning (EU) nr 961/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Varje sändning av de produkter som avses i artikel 1 ska åtföljas av en försäkran om

a)

att produkten skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011, eller

b)

att produkten har sitt ursprung i och avsänds från en annan region än Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, eller

c)

att produkten avsänds från Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, men inte har sitt ursprung i någon av dessa regioner och inte har utsatts för radioaktivitet under transporten, eller

d)

att produkten, om den har sitt ursprung i Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Shizuoka, inte innehåller halter av radionukliderna cesium-134 och cesium-137 som överskrider gränsvärdena i bilaga II till denna förordning.”

2.

I artikel 2 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Den försäkran som avses i punkt 3 ska utfärdas i enlighet med förlagan i bilaga I. För de produkter som avses i leden a, b och c i punkt 3 ska försäkran undertecknas av en bemyndigad företrädare för de japanska behöriga myndigheterna eller av en bemyndigad företrädare för en instans som bemyndigats av Japans behöriga myndigheter under ansvar och tillsyn av de behöriga myndigheterna. För de produkter som omfattas av punkt 3 d ska försäkran vara undertecknad av en bemyndigad företrädare för Japans behöriga myndigheter och åtföljas av en analysrapport som innehåller resultaten av provtagning och analys.”

3.

I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället ska utföra

a)

dokument- och identitetskontroller av alla sändningar av sådana produkter som avses i artikel 1, och

b)

identitetskontroller och fysiska kontroller, inbegripet laboratorieanalys av förekomsten av cesium-134 och cesium-137, av minst

10 % av de sändningar av produkter som avses i artikel 2.3 d, och

20 % av de sändningar av produkter som avses i artikel 2.3 b och c.”

4.

I artikel 10 andra stycket ska datumet ”31 december 2011” ersättas med ”31 mars 2011”.

5.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 252, 28.9.2011, s. 10.


BILAGA

”BILAGA I

Image

Image


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1372/2011

av den 21 december 2011

om att inte godkänna det verksamma ämnet acetoklor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (3). Acetoklor är ett verksamt ämne för vilket det har fastslagits att ansökan är fullständig i enlighet med den förordningen.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (4) och (EG) nr 1490/2002 (5) fastställs genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och förteckningar över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. En av dessa förteckningar omfattade acetoklor.

(3)

I enlighet med artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (6) återkallade anmälaren sin ansökan om att det verksamma ämnet skulle upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader efter det att förordning (EG) nr 1095/2007 trädde i kraft. Följaktligen antogs genom kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (7) ett beslut om att inte uppta acetoklor i bilaga I.

(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Spanien, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Spanien utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 22 april 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 18 april 2011 fram sin slutsats om acetoklor (8) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 oktober 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om acetoklor.

(7)

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en rad farhågor som främst gällde följande: Det har fastställt att människors eventuella exponering överskrider det acceptabla dagliga intaget. Människor kan dessutom eventuellt exponeras för ytvattenmetaboliten t-norkloroacetoklor som kan vara genotoxisk. Det finns en hög risk för förorening av grundvattnet för flera metaboliter, en hög risk för vattenlevande organismer och en hög långsiktig risk för växtätande fåglar. Slutligen räckte inte de tillgängliga uppgifterna till för att dra slutsatser om riskbedömningen vad gäller förorening av grundvattnet för metaboliterna t-norkloroacetoklor och t-hydroxiacetoklor.

(8)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 33/2008 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att inkomma med synpunkter på utkastet till granskningsrapport. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(9)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de farhågor som anges i skäl 7 dock inte avföras. Följaktligen har det inte kunnat visas att växtskyddsmedel som innehåller acetoklor i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Acetoklor bör därför inte godkännas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

För att ge medlemsstaterna tid att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller acetoklor bör det göras undantag från förordning (EG) nr 1490/2002.

(12)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna har beviljat i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller acetoklor bör löpa ut senast ett år efter det att respektive godkännande återkallades.

(13)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om acetoklor lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(14)

Av tydlighetsskäl bör uppgifterna om acetoklor utgå ur bilagan till beslut 2008/934/EG.

(15)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa avgav inget yttrande. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till överklagandekommittén för ytterligare överläggningar. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från överklagandekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avslag på ansökan om godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet acetoklor godkänns inte.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1490/2002 ska medlemsstaterna se till att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller acetoklor återkallas senast den 23 juni 2012.

Artikel 3

Anståndsperiod

Alla eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast tolv månader efter det att respektive godkännande återkallades.

Artikel 4

Ändringar av beslut 2008/934/EG

Uppgifterna om acetoklor i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetochlor”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, artikelnr 2143. [109 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1373/2011

av den 21 december 2011

om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna för 2012, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (1), särskilt artikel 29.2, och

av följande skäl

(1)

I förordning (EG) nr 1098/2007 fastställs bestämmelser om begränsningar av fiskeansträngningen för torskbestånd i Östersjön.

(2)

På grundval av förordning (EG) nr 1098/2007 fastställs i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 1256/2011 av den 30 november 2011 om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) nr 1124/2010 (2) begränsningar av fiskeansträngningen för 2012 i Östersjön.

(3)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1098/2007 får kommissionen undanta delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningen förutsatt att fångsterna av torsk låg under en viss nivå under den senaste rapporteringsperioden.

(4)

Med hänsyn till medlemsstaternas rapporter och yttrandet från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen bör delområdena 27 och 28.2 undantas från de begränsningarna för 2012.

(5)

Förordning (EU) nr 1256/2011 ska tillämpas från och med den 1 januari 2012. För att säkerställa överensstämmelse med den förordningen bör denna förordning också tillämpas från och med den 1 januari 2012.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artiklarna 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 i förordning (EG) nr 1098/2007 ska inte tillämpas på Ices-delområdena 27 och 28.2 för 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 248, 22.9.2007, s. 1.

(2)  EUT L 320, 3.12.2011, s. 3.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1374/2011

av den 21 december 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,2

TN

86,6

TR

116,2

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

182,1

TR

112,0

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

37,0

TR

140,5

ZZ

88,8

0805 10 20

AR

39,6

BR

41,5

CL

30,5

MA

48,5

TR

72,8

ZA

50,5

ZZ

47,2

0805 20 10

MA

69,0

TR

79,7

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,3

MA

59,0

TR

79,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

52,9

MA

50,0

TR

52,3

ZZ

51,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

104,4

ZA

121,8

ZZ

109,5

0808 20 50

CN

104,4

ZZ

104,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/50


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/100/EU

av den 20 december 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (1), särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 14.1 a i direktiv 98/79/EG har Förenade kungariket begärt att kommissionen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att lägga till tester för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) i förteckning A i bilaga II till det direktivet.

(2)

För att garantera högsta möjliga hälsoskyddsnivå och se till att de anmälda organen kontrollerar att vCJD-tester överensstämmer med de väsentliga kraven i bilaga I till direktiv 98/79/EG, bör vCJD-tester för blodscreening, diagnos och bekräftelse läggas till i förteckning A i bilaga II till direktiv 98/79/EG.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i rådets direktiv 90/385/EEG (2) och som avses i artikel 7.1 i direktiv 98/79/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 98/79/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(2)  EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.


BILAGA

Följande strecksats ska läggas till i slutet av förteckning A i bilaga II till direktiv 98/79/EG:

”—

Tester för blodscreening för samt diagnos och konfirmation av variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD).”


BESLUT

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/52


BESLUT EUPM/1/2011 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 16 december 2011

om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM BiH)

(2011/864/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets beslut 2011/781/Gusp av den 1 december 2011 om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (BiH) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 2011/781/Gusp bemyndigas kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget fatta lämpliga beslut om utövandet av den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av EUPM BiH, i synnerhet beslutet om utnämning av en uppdragschef.

(2)

Den 24 oktober 2008 utsåg Kusp, genom beslut 2008/835/Kusp (2) Stefan FELLER till uppdragschef för EUPM BiH. Hans mandat förlängdes genom beslut 2009/958/Kusp (3) till och med den 31 december 2010 och därefter genom beslut 2010/754/Kusp (4) till och med den 31 december 2011.

(3)

Genom beslut 2011/781/Kusp förlängde rådet, bland annat, varaktigheten för EUPM BiH till och med den 30 juni 2012.

(4)

Den 7 december 2011 föreslog unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Kusp att förlänga Stefan FELLERs mandat som uppdragschef för EUPM BiH med ytterligare sex månader till och med den 30 juni 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stefan FELLERs mandat som uppdragschef för Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM BiH) förlängs härmed från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma datum som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 51.

(2)  EUT L 298, 7.11.2008, s. 30.

(3)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 79.

(4)  EUT L 320, 7.12.2010, s. 9.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/53


RÅDETS BESLUT

av den 19 december 2011

om utnämning av en ledamot i vetenskapliga och tekniska kommittén

(2011/865/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 134,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 22 januari 2008 (1) utnämnde rådet ledamöter i vetenskapliga och tekniska kommittén (nedan kallad kommittén) för perioden 22 januari 2008–22 januari 2013.

(2)

Till följd av att Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ har avlidit, har en plats i kommittén blivit ledig. En ny ledamot bör därför utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Cayetano LÓPEZ utnämns till ledamot i vetenskapliga och tekniska kommittén för att ersätta Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ under återstoden av dennes mandatperiod, som löper till och med den 22 januari 2013.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


(1)  EUT C 21, 26.1.2008, s. 2.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/54


RÅDETS BESLUT

av den 19 december 2011

om kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

(2011/866/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, särskilt artikel 65 i tjänsteföreskrifterna och bilagorna VII, XI och XIII till tjänsteföreskrifterna samt artikel 20 i anställningsvillkoren,

med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen anmodade rådet den 17 december 2010 kommissionen att tillämpa artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna genom att lägga fram ett lämpligt förslag till årlig anpassning 2011. Kommissionen lade den 13 juli 2011 för rådet fram sin rapport om undantagsklausulen (artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna) (nedan kallad rapporten), som omfattade perioden från och med den 1 juli 2010 till och med mitten av maj 2011. På grundval av rapporten drog kommissionen slutsatsen att villkoren för att tillämpa undantagsklausulen inte var uppfyllda.

(2)

Rådet delade inte kommissionens slutsatser eftersom de, enligt rådets uppfattning, inte återspeglade den ekonomiska och sociala situationen inom unionen.

(3)

Följaktligen, och mot bakgrund av den finansiella och ekonomiska kris som för närvarande pågår inom unionen och som medför betydande finanspolitiska korrigeringar i ett stort antal medlemsstater, anmodade rådet den 4 november 2011 återigen kommissionen att tillämpa artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna på grundval av uppgifter som avspeglar den ekonomiska och sociala situationen hösten 2011 och att lägga fram ett lämpligt förslag till lönejustering i så god tid att Europaparlamentet och rådet kan behandla och anta det före utgången av 2011.

(4)

Den 25 november 2011 lade kommissionen för rådet fram tilläggsinformation rörande kommissionens rapport om undantagsklausulen av den 13 juli 2011 (nedan kallad tilläggsinformationen). Kommissionens slutsatser var fortsättningsvis att villkoren för att tillämpa undantagsklausulen inte var uppfyllda.

(5)

Kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna följer sålunda den normala metoden i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna. Den av kommissionen föreslagna siffran för den årliga anpassningen 2011 är 1,7 %.

(6)

Rådet anser att ingetdera av de dokument som kommissionen har lagt fram – det vill säga rapporten och den efterföljande tilläggsinformationen – på ett korrekt och heltäckande sätt återspeglar den aktuella ekonomiska och sociala situationen inom unionen.

(7)

Vidare anser rådet att kommissionen begick ett misstag genom att definiera den period som skulle omfattas av analysen alltför snävt. Det misstaget hindrade kommissionen från att göra en korrekt bedömning av läget och snedvred därför i betydande grad de slutsatser som härleddes ur de båda dokumenten, nämligen att det inte förelåg någon plötslig och allvarlig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen.

(8)

Rådet instämmer inte i dessa slutsatser. Rådet är övertygat om att den finansiella och ekonomiska kris som för närvarande pågår inom unionen och som medför betydande finanspolitiska korrigeringar, bland annat justeringar av nationella tjänstemäns löner i ett stort antal medlemsstater, utgör en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen.

(9)

Vidare anser rådet att en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inte snabbt nog kan avspeglas i tjänstemännens löner genom tillämpningen av metoden.

(10)

Beträffande den ekonomiska situationen har tillväxtprognosen för unionen i väsentlig grad skrivits ner för 2012, från + 1,9 % till + 0,6 %. Tillväxten inom EU har på kvartalsbasis sjunkit från + 0,7 % under första kvartalet 2011 till + 0,2 % under det andra och det tredje kvartalet det året. För det fjärde kvartalet under 2011 och det första kvartalet 2012 förväntar man sig ingen ökning av BNP.

(11)

Vid bedömningen av den rådande ekonomiska och sociala situationen borde man i högre grad ha inriktat sig på situationen på finansmarknaderna, framför allt på skevheter i kredittillgången och sänkta priser på tillgångar som är de främsta faktorerna för den ekonomiska utvecklingen.

(12)

Beträffande den sociala sidan har sysselsättningsskapandet varit otillräckligt för att få till stånd en mer påtaglig minskning av arbetslösheten. Arbetslösheten inom EU fluktuerade under 2010 och 2011 för att nå 9,8 % i oktober 2011 och torde förbli hög.

(13)

Med beaktande av ovanstående anser rådet att kommissionens ståndpunkt i fråga om förekomsten av om en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen samt kommissionens vägran att lägga fram ett förslag enligt artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna bygger på uppenbart otillräckliga och felaktiga grunder.

(14)

Eftersom Europeiska unionens domstol i mål C-40/10 förklarat att det förfarande som anges i artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna utgör den enda möjligheten att beakta en ekonomisk kris vid anpassningen av lönerna under tillämpningsperioden för denna bilaga var rådet beroende av ett förslag från kommissionen för att i kristider kunna tillämpa den artikeln.

(15)

Det är rådets övertygelse att kommissionen borde ha varit skyldig att lägga fram ett vederbörligt förslag för rådet mot bakgrund av lydelsen av artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna och i enlighet med den skyldighet till lojalt samarbete mellan institutionerna som fastställs i artikel 13.2 andra meningen i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionens slutsatser samt det förhållande att den inte lagt fram ett sådant förslag, står därmed i strid med denna skyldighet.

(16)

Eftersom rådet endast får agera på förslag från kommissionen, har kommissionens underlåtenhet att dra korrekta slutsatser av rönen och att lägga fram ett förslag enligt artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna förhindrat rådet från att reagera korrekt på den allvarliga och plötsliga försämringen av den ekonomiska och sociala situationen genom att anta en akt enligt artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna.

RÅDET BESLUTAR ATT INTE ANTA KOMMISSIONENS FÖRSLAG till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/56


RÅDETS BESLUT 2011/867/GUSP

av den 20 december 2011

om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 februari 2011 antog rådet beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), bland annat för att genomföra Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

(2)

Den 23 mars 2011 antog rådet beslut 2011/178/Gusp (2) om ändring av beslut 2011/137/Gusp för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011).

(3)

Den 22 september 2011 antog rådet beslut 2011/625/Gusp (3) om ändring av beslut 2011/137/Gusp för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 2009 (2011).

(4)

Den 10 november 2011 antog rådet beslut 2011/729/Gusp (4) om ändring av beslut 2011/137/Gusp bland annat för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 2016 (2011).

(5)

Den 16 december 2011 beslutade den kommitté i säkerhetsrådet som inrättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) i enlighet med punkt 19 i FN:s säkerhetsråds resolution 2009 (2011) att två enheter inte längre ska ingå i förteckningen.

(6)

Beslut 2011/137/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.1a i beslut 2011/137/Gusp ska ersättas med följande:

”1a.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av

a)

Libyan Investment Authority, och

b)

Libyan African Investment Portfolio

och som sedan den 16 september 2011 är frysta ska förbli frysta.”.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  EUT L 78, 24.3.2011, s. 24.

(3)  EUT L 246, 23.9.2011, s. 30.

(4)  EUT L 293, 11.11.2011, s. 35.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 december 2011

om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2011 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Cyperns, Maltas, Nederländernas och Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter

[delgivet med nr K(2011) 9243]

(Endast de grekiska, italienska, maltesiska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska texterna är giltiga)

(2011/868/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 23.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 22 i direktiv 2000/29/EG kan medlemsstaterna beviljas ett ekonomiskt bidrag för ”sundhetskontroll” av växter från unionen för att täcka utgifter som har ett direkt samband med de nödvändiga åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att bekämpa skadegörare som förts in från tredjeland eller från andra områden i unionen i syfte att utrota dem eller, om detta inte är möjligt, att begränsa deras spridning.

(2)

Tyskland har inkommit med två ansökningar om ekonomiskt bidrag. Den första lämnades in den 20 december 2010 och rör åtgärder under 2009 och 2010 för bekämpning av Anoplophora glabripennis i Nordrhein-Westfalen. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes där 2009.

(3)

Tysklands andra ansökan lämnades in den 15 april 2011 och rör åtgärder under 2010 för att utrota eller begränsa spridningen av Diabrotica virgifera i Baden-Württemberg. Utbrotten av den skadegöraren upptäcktes i olika distrikt i den delstaten (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Freiburgs stad, Konstanz, Loerrach, Ortenaukreis och Ravensburg) under olika år, närmare bestämt 2008, 2009 och 2010. Åtgärderna under 2008 och 2009 medfinansierades också 2009 och 2010.

(4)

Italien inkom den 29 april 2011 med tre ansökningar om ekonomiskt bidrag. Den första rör åtgärder under 2011 i Lombardiet, provinsen Brescia, Gussagos kommun, för bekämpning av Anoplophora chinensis. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2008. Åtgärderna under 2008, 2009 och 2010 medfinansierades också 2009 och 2010.

(5)

Italiens andra ansökan rör åtgärder under 2011 i Venetien, provinsen Treviso, Cornudas kommun, för bekämpning av Anoplophora glabripennis. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2009. Åtgärderna som vidtogs under 2009 och 2010 medfinansierades även 2010.

(6)

Italiens tredje ansökan rör åtgärder under 2010 in Emilia-Romagna, provinserna Bologna, Ferrara, Ravenna och Forlì-Cesena, för bekämpning av Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Utbrottet av den skadegöraren bekräftades 2010.

(7)

Dessutom inkom Italien den 20 april 2011 med en fjärde ansökning om ekonomiskt bidrag. Den ansökningen rör åtgärder under 2011 i Lazio, Roms kommun, för bekämpning av Anoplophora chinensis. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2008. Åtgärderna under 2008, 2009 och 2010 medfinansierades också 2009 och 2010.

(8)

Cypern lämnade in en ansökan den 29 april 2011 om ekonomiskt bidrag för åtgärder som vidtagits eller planerades under 2011 för bekämpning av Rhynchophorus ferrugineus. Utbrott av den skadegöraren upptäcktes 2009, 2010 och 2011. Åtgärderna under 2010 medfinansierades även 2010.

(9)

Malta lämnade in en ansökan den 29 april 2011 om ekonomiskt bidrag för åtgärder under 2010 och 2011 för bekämpning av Rhynchophorus ferrugineus. Utbrott av den skadegöraren upptäcktes 2008, 2009 och 2010. Åtgärderna 2008 och 2009 medfinansierades även 2009.

(10)

Nederländerna inkom den 13 december 2010 med tre ansökningar om ekonomiskt bidrag. Den första rör åtgärder under 2009 och 2010 i området Boskoop för bekämpning av Anoplophora chinensis. Förekomsten av den skadegöraren upptäcktes i december 2009.

(11)

Nederländernas andra ansökning rör åtgärder under 2009 för bekämpning av Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd). Misstänkt förekomst av den skadegöraren upptäcktes 2009.

(12)

Nederländernas tredje ansökning rör åtgärder under 2009 för bekämpning av Tuta absoluta. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2009.

(13)

Nederländerna lämnade även in en fjärde och en femte ansökning om ekonomiskt bidrag den 13 december 2010. Den fjärde ansökningen rör åtgärder under 2009 och 2010 i området Westland för bekämpning av Anoplophora chinensis. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2007. Åtgärderna under 2008 medfinansierades även 2009.

(14)

Nederländernas femte ansökning rör åtgärder under 2009 för bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. michiganensis. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2007. Åtgärderna under 2007 medfinansierades även 2009. Ingen medfinansiering av åtgärderna begärdes 2008.

(15)

Portugal lämnade den 30 april 2011 in tre ansökningar om ekonomiskt bidrag till åtgärder för bekämpning av Bursaphelenchus xylophilus. Den första ansökningen rör åtgärder under 2011 rörande Portugals fastland, utom den ursprungligen angripna zonen Setubal från 1999, för att bekämpa de utbrott som upptäcktes 2008. Åtgärderna under 2008, 2009 och 2010 medfinansierades också 2009 och 2010.

(16)

Portugals två andra ansökningar rör enbart värmebehandling av trä och förpackningsmaterial av trä i området Setubal 2010 och 2011.

(17)

Spanien har inkommit med tre ansökningar om ekonomiskt bidrag. Den första lämnades in den 15 april 2011 och rör åtgärder under 2011 i Extremadura för bekämpning av Bursaphelenchus xylophilus. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2008. Åtgärderna under 2008, 2009 och 2010 medfinansierades också 2009 och 2010.

(18)

Spanien lämnade in sin andra ansökning den 28 april 2011. Den rör åtgärder som vidtogs eller planerades 2011 i Galicien för bekämpning av Bursaphelenchus xylophilus. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2010.

(19)

Spanien lämnade in sin tredje ansökning den 27 april 2011. Den rör åtgärder vidtagna 2010 och 2011 och planerade 2011 i Katalonien för bekämpning av Pomacea insularum. Utbrottet av den skadegöraren upptäcktes 2010.

(20)

Tyskland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederländerna och Portugal har utarbetat var sitt åtgärdsprogram för att utrota dessa skadegörare som förts in på deras territorier eller för att begränsa deras spridning. I dessa program fastställs deras mål, de vidtagna åtgärderna, deras varaktighet och deras kostnader.

(21)

Alla ovannämnda åtgärder består av olika växtskyddsåtgärder, inklusive destruktion av angripna träd eller grödor, behandling med växtskyddsmedel, saneringsmetoder, undersökningar och prover som har genomförts officiellt eller på officiell begäran för att kontrollera förekomsten eller omfattningen av respektive skadegörarens angrepp samt ersättning av förstörda växter enligt artikel 23.2 a, b och c i direktiv 2000/29/EG.

(22)

Tyskland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederländerna och Portugal har ansökt om ekonomiskt bidrag från unionen till dessa program i enlighet med kraven i artikel 23 i direktiv 2000/29/EG, särskilt punkterna 1 och 4, och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1040/2002 av den 14 juni 2002 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för tilldelningen av ekonomiska bidrag från gemenskapen för sundhetskontroll av växter och om upphävande av förordning (EG) nr 2051/97 (2).

(23)

De tekniska uppgifter som Tyskland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederländerna och Portugal har tillhandahållit har gjort det möjligt för kommissionen att genomföra en välgrundad och heltäckande lägesanalys. Kommissionen har konstaterat att länderna har uppfyllt villkoren för att unionen ska bevilja ekonomiskt bidrag, vilka fastställs i artikel 23 i direktiv 2009/29/EG. Ett ekonomiskt bidrag från unionen bör därför beviljas för att täcka utgifterna för dessa program.

(24)

I enlighet med artikel 23.5 andra stycket i direktiv 2000/29/EG får det ekonomiska bidraget från unionen täcka upp till 50 % av de bidragsberättigande utgifterna för åtgärder som vidtagits inom en period på högst två år efter den dag då förekomsten av en skadegörare upptäcktes eller som planeras för den perioden. I enlighet med det tredje stycket i den artikeln kan den perioden dock förlängas om det har fastställts att målet med åtgärderna kommer att uppnås inom en rimlig ytterligare tidsfrist. Det ekonomiska bidraget från unionen ska i så fall minskas gradvis under de ifrågavarande åren. Med beaktande av arbetsgruppens slutsatser avseende utvärderingen av ansökningarna bör perioden på två år för de berörda programmen förlängas, medan satsen för det ekonomiska bidraget från unionen bör minskas till 45 % av de bidragsberättigade utgifterna för det tredje året och till 40 % för det fjärde året av dessa program.

(25)

Unionens ekonomiska bidrag på högst 50 % av de bidragsberättigande utgifterna bör därför tillämpas på Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Anoplophora glabripennis (2009, 2010), Tyskland, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, landsbygdsdistrikten Breisgau-Hochschwarzwald och Freiburgs stad (2010), landsbygdsdistrikten Emmendingen, Lörrach och Konstanz (2009), Italien, Emilia-Romagna, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, provinserna Bologna, Ferrara, Ravenna och Forlì-Cesena (2010), Cypern, Rhynchophorus ferrugineus (2011), Nederländerna, Anoplophora chinensis, Boskoop (2009, 2010), Nederländerna, PSTVd (2009), Nederländerna, Tuta absoluta (2009), Nederländerna, Anoplophora chinensis, Westland (2009), Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, Setubal (2010, 2011), Spanien, Galicien, Bursaphelenchus xylophilus (2010, 2011) samt Spanien, Katalonien, Pomacea insularum (2010, 2011).

(26)

Det ekonomiska bidraget från unionen på upp till 45 % av de bidragsberättigande utgifterna bör därför tillämpas på programmen i Italien, Venetien, Anoplophora glabripennis (2011), Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2010), Nederländerna, Clavibacter michiganesis ssp. michiganensis (2009), eftersom de berörda åtgärderna redan fått unionsbidrag enligt kommissionens beslut 2009/996/EU (3) (Malta, Nederländerna) respektive beslut 2010/772/EU (4) (Italien) för de första två årens genomförande. Detta gäller också Nederländernas program för Anoplophora chinensis, Westland (2010), där åtgärderna för 2009 (år 2 i programmet) medfinansieras enligt det här beslutet.

(27)

Samma bidragsnivå bör tillämpas på det tredje året (2010) av programmet som Tyskland lagt fram för Baden-Württemberg rörande Diabrotica virgifera i landsbygdsdistriktet Ravensburg, vars åtgärder har fått unionsbidrag enligt beslut 2009/996/EU och beslut 2010/772/EU.

(28)

Unionsbidrag på högst 40 % bör tillämpas på det fjärde året av programmen i Spanien, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2011), Italien, Lombardiet, Anoplophora chinensis (2011), Italien, Lazio, Anoplophora chinensis (2011), Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2011), Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2011), Portugals fastland med undantag av den ursprungligen angripna zonen Setubal från 1999, då åtgärderna fått unionsbidrag enligt beslut 2009/996/EU (Spanien, Italien, Portugal) och beslut 2010/772/EU (Spanien, Italien, Portugal) de första tre åren av deras genomförande.

(29)

Samma bidragsnivå bör tillämpas på det fjärde året (2010) av Tysklands program i Baden-Württemberg för bekämpning av Diabrotica virgifera i landsbygdsdistriktet Ortenaukreis, vars åtgärder fått unionsbidrag enligt kommissionens beslut 2009/147/EG (5), beslut 2009/996/EU och beslut 2010/772/EU.

(30)

Enligt slutsatserna från revisionsbesöket i Portugal 29 mars 2011–11 april 2011 av kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor hade bara 25 % av de barrträd som angripits av tallvedsnematod eller visat symptom på dålig sundhet fällts och destruerats per den 1 april 2011. De portugisiska myndigheternas underlåtenhet i detta avseende står i strid mot bestämmelserna i punkt 2.a.iii i bilagan till kommissionens beslut 2006/133/EG (6). Därför bör nivån på bidragsberättigande utgifter i ansökningen rörande åtgärder på Portugals fastland, med undantag för den ursprungligen angripna zonen Setubal, nedsättas med avseende på kostnaden för fällning av barrträd, så att bara 25 % av denna typ av utgifter betraktas som bidragsberättigande.

(31)

I enlighet med artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) ska växtskyddsåtgärder finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. För finansiell kontroll av dessa åtgärder ska artiklarna 9, 36 och 37 i ovannämnda förordning tillämpas.

(32)

I enlighet med artikel 75 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) och artikel 90.1 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) ska ett utgiftsåtagande från unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut som fattas av den institution till vilken ansvaret för sådana beslut delegerats och som anger huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör.

(33)

Det aktuella beslutet utgör ett finansieringsbeslut för de utgifter som anges i ansökningarna om medfinansiering som lagts fram av medlemsstaterna.

(34)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På grundval av medlemsstaternas akter, som bedömts av kommissionen, godkänns härmed ett ekonomiskt bidrag från unionen 2011 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Cyperns, Maltas, Nederländernas och Portugals utgifter för de nödvändiga åtgärder som föreskrivs i artikel 23.2 a, b och c i direktiv 2000/29/EG och som man har vidtagit för att bekämpa de skadegörare som anges i utrotnings- eller begränsningsprogrammen i bilagan.

Artikel 2

Det ekonomiska bidrag från unionen som avses i artikel 1 ska uppgå till totalt 15 006 869,89 euro. Det ekonomiska bidraget från unionen till vart och ett av programmen får uppgå till högst de belopp som anges i bilagan.

Artikel 3

Det ekonomiska bidraget från unionen enligt beskrivningen i bilagan ska betalas ut på följande villkor:

a)

Intyg om de vidtagna åtgärderna ska ha lämnats av de berörda medlemsstaterna i enlighet med förordning (EG) nr 1040/2002.

b)

Medlemsstaten ska ha lämnat en begäran om betalning till kommissionen i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1040/2002.

Betalningen av det ekonomiska bidraget ska ske utan att det påverkar kommissionens kontroller enligt artikel 23.8 andra stycket, artikel 23.10 och artikel 24 i direktiv 2000/29/EG.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna och Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EGT L 157, 15.6.2002, s. 38.

(3)  EUT L 339, 22.12.2009, s. 49.

(4)  EUT L 330, 15.12.2010, s. 9.

(5)  EUT L 49, 20.2.2009, s. 43.

(6)  EUT L 52, 23.2.2006, s. 34.

(7)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


BILAGA

UTROTNINGS-/BEGRÄNSNINGSPROGRAM

Förklaring:

a= år för utrotningsprogrammets genomförande.

Avsnitt I

Program för vilka ekonomiska bidrag från unionen uppgår till 50 % av de bidragsberättigande utgifterna

(EUR)

Medlemsstat

Skadegörare

Angripna växter eller växtprodukter

År

a

Bidragsberättigande utgifter

Maximalt unionsbidrag per program

Tyskland, Nordrhein-Westfalen

Anoplophora glabripennis

Diverse trädarter

2009 och 2010

1 och 2

194 369,65

97 184,82

Tyskland, Baden-Württemberg, landsbygdsdistriktet Breisgau-Hochschwarzwald och Freiburgs stad (år 1 av åtgärderna) Emmendingen, Lörrach, Konstanz (år 2 av åtgärderna)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009 eller 2010

1 eller 2

84 846,51

42 423,25

Spanien, Galicien

Bursaphelenchus xylophilus

Barrträd

2010 och 2011

1 och 2

6 178 612

3 089 306

Spanien, Katalonien

Pomacea insularum

Oryza sativa

2010 och 2011

1 och 2

2 218 507

1 109 253,50

Italien, Emilia-Romagna

(Provinserna Bologna, Ferrara, Ravenna och Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sinensis

2010

1

89 100

44 550

Cypern

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2011

2

134 750

67 375

Nederländerna, området Boskoop

Anoplophora chinensis

Diverse trädarter

2009 och 2010

1 och 2

2 160 037

1 080 018,50

Nederländerna

PSTVd

Petunia sp.

2009

1

102 269

51 134,50

Nederländerna

Tuta absoluta

Solanum lycopersicum

2009

1

170 778

85 389

Nederländerna, Westland

Anoplophora chinensis

Diverse trädarter

2009

2

285 671

142 835,50

Portugal, området Setubal, värmebehandling

Bursaphelenchus xylophilus

Trä och förpacknings-material av trä

2010 och 2011

1 och 2

3 791 500

1 895 750


Avsnitt II

Program för vilka ekonomiska bidrag från unionen varierar i enlighet med minskningskoefficienten

(EUR)

Medlemsstat

Skadegörare

Angripna växtarter

År

a

Bidragsberättigande utgifter

Andel (%)

Maximalt unionsbidrag

Tyskland, Baden-Württemberg, landsbygdsdistriktet Ravensburg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

3

9 480,99

45

4 266,44

Tyskland, Baden-Württemberg, landsbygdsdistriktet Ortenaukreis

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

4

46 118,53

40

18 447,41

Spanien, Extremadura

Bursaphelenchus xylophilus

Barrträd

2011

4

419 941

40

167 976,40

Italien, Venetien

(Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Diverse trädarter

2011

3

287 500

45

129 375

Italy, Lombardiet

(Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverse trädarter

2011

4

280 150

40

112 060

Italien, Lazio

(Rom)

Anoplophora chinensis

Diverse trädarter

2011

4

410 694

40

164 277,60

Malta

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2010

3

606 347

45

272 856,29

2011

4

865 834

40

346 333,76

Nederländerna

Clavibacter michiganesis spp. michiganensis

Solanum lycopersicum

2009

3

40 866

45

18 389,70

Nederländerna, Westland

Anoplophora chinensis

Diverse trädarter

2010

3

212 152

45

95 468,4

Portugal, Portugals fastland utom området Setubal

Bursaphelenchus xylophilus

Barrträd

2011

4

14 930 497,02

40

5 972 198,81


Totalt unionsbidrag (EUR)

15 006 869,89


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/63


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2011

om ändring av beslut 2002/364/EG om gemensamma tekniska specifikationer för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik

[delgivet med nr K(2011) 9398]

(Text av betydelse för EES)

(2011/869/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (1), särskilt artikel 5.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

De gemensamma tekniska specifikationerna för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik fastställs i kommissionens beslut 2002/364/EG (2).

(2)

Med tanke på folkhälsan bör om möjligt gemensamma tekniska specifikationer upprättas för de produkter som förtecknas i förteckning A i bilaga II till direktiv 98/79/EG.

(3)

Tester för blodscreening för samt diagnos och konfirmation av variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) har lagts till i förteckning A i bilaga II till direktiv 98/79/EG genom kommissionens direktiv 2011/100/EU (3).

(4)

Med hänsyn till det allmänt erkända tekniska utvecklingsstadiet och aktuella vetenskapliga rön om variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom kan gemensamma tekniska specifikationer upprättas för vCJD-tester för blodscreening.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i rådets direktiv 90/385/EEG (4) och som avses i artikel 7.1 i direktiv 98/79/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2002/364/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Medlemsstaterna ska dock låta tillverkarna tillämpa kraven i bilagan före det datum som anges i första stycket i denna artikel.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(2)  EGT L 131, 16.5.2002, s. 17.

(3)  Se sidan 50 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.


BILAGA

1.

Följande punkt ska läggas till i slutet av punkt 3 i bilagan till beslut 2002/364/EG:

”3.7   Gemensamma tekniska specifikationer för tester för blodscreening för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD)

Gemensamma tekniska specifikationer för tester för blodscreening för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) anges i tabell 11.”

2.

Följande tabell ska läggas till i slutet av bilagan till beslut 2002/364/EG:

Tabell 11

Tester för blodscreening för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD)

 

Material

Antal prov

Acceptanskriterier

Analytisk sensitivitet

vCJD hjärna som tillsatts plasma från människa (WHO-referensnummer NHBY0/0003)

24 replikat av var och en av tre utspädningar av material med WHO-nummer NHBY0/0003

(1×104, 1×105, 1×106)

23 av de 24 replikaten ska påvisas vid

1×104

vCJD mjälte som tillsatts plasma från människa (10 % mjälthomogenat – NIBSC-referensnummer NHSY0/0009)

24 replikat av var och en av tre utspädningar av material med NIBSC-nummer NHSY0/0009

(1×10, 1×102, 1×103)

23 av de 24 replikaten ska påvisas vid

1×10

Diagnostisk sensitivitet

A)

Prov från lämpliga djurmodeller

Så många prov som är rimligen möjligt och tillgängliga, och minst 10 prov

90 %

B)

Prov från människor med känd klinisk vCJD

Så många prov som är rimligen möjligt och tillgängliga, och minst 10 prov

90 %

Endast om 10 prov inte är tillgängliga:

Antalet undersökta prov ska vara mellan 6 och 9

Alla tillgängliga prov ska undersökas

Högst ett falskt negativt resultat

Analytisk specificitet

Potentiellt korsreagerande blodprov

100

 

Diagnostisk specificitet

Normala plasmaprov från människor i områden med låg BSE-exponering

5 000

Minst 99,5 %”


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/65


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 14 december 2011

om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

(ECB/2011/25)

(2011/870/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De allmänna villkor enligt vilka ECB och nationella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna dokumentationen).

(2)

Den 8 december 2011 beslutade ECB-rådet om ytterligare stödåtgärder för att främja bankernas utlåningsverksamhet och för att öka likviditeten på euroområdets penningmarknad. I enlighet med det beslutet och för att förbättra tillhandahållandet av likviditet till motparterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner bör man införa en möjlighet att avsluta, eller ändra villkoren för, vissa långfristiga refinansieringstransaktioner före deras sista giltighetsdag samt utvidga de kriterier som avgör huruvida de säkerheter som används för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner är godtagbara.

(3)

Dessa åtgärder kommer endast att tillämpas fram till den tidpunkt då ECB-rådet anser att det finansiella systemet återigen är tillräckligt stabilt för att tillåta den vanliga tillämpningen av Eurosystemets penningpolitiska styrsystem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ytterligare åtgärder avseende refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

1.   De regler för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner samt kriterierna för de säkerheter som godtas som framgår av detta beslut ska tillämpas tillsammans med bestämmelserna i den allmänna dokumentationen.

2.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och den allmänna dokumentationen, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges tolkningsföreträde. Om inget annat anges i detta beslut ska de nationella centralbankerna fortsätta att tillämpa samtliga regler i den allmänna dokumentationen utan någon förändring.

Artikel 2

Möjlighet att i förtid avsluta, eller ändra villkoren för, långfristiga refinansieringstransaktioner

Eurosystemet kan besluta att motparterna, under vissa förutsättningar, får minska beloppen på, eller helt avsluta, vissa långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Artikel 3

Acceptans av ytterligare värdepapper med bakomliggande tillgångar

1.   Utöver sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som godtas enligt kapitel 6 i den allmänna dokumentationen ska även sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar vars bakomliggande tillgångar inkluderar antingen uteslutande bolån eller uteslutande lån till små och medelstora företag godtas vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner även om dessa värdepapper inte uppfyller de krav på kreditbetyg som framgår av kapitel 6.3.2 i den allmänna dokumentationen men i övrigt uppfyller kraven för värdepapper med bakomliggande tillgångar i den allmänna dokumentationen, förutsatt att de har ett näst bästa kreditbetyg som minst motsvarar Eurosystemets miniminivå på kreditkvalitetssteg 2 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, enligt vad som framgår i kapitel 6.3.1 i den allmänna dokumentationen, både vid emissionen och därefter. De ska även uppfylla alla följande krav:

a)

De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska tillhöra samma tillgångspool, dvs. tillgångarna ska antingen bestå uteslutande av bolån eller uteslutande av lån till små och medelstora företag, och olika tillgångsklasser ska inte blandas.

b)

De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska inte innehålla några lån

i)

för vilka, vid tidpunkten då värdepapperena med bakomliggande tillgångar emitteras, betalningsskyldigheten ej fullgjorts, eller

ii)

som vid någon tidpunkt är strukturerade, syndikerade eller högrisklån (s.k. leveraged loans).

c)

Den motpart som lämnar in värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, eller tredje part som denne har nära förbindelser med, får inte vara den som tillhandahåller räntehedgen avseende värdepapperena med bakomliggande tillgångar.

d)

Dokumentationen avseende transaktionen med värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska innehålla bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar.

2.   I samband med punkt 1 ska termerna ”små företag” och ”medelstora företag” ha samma innebörd som de har i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2).

Artikel 4

Acceptans av ytterligare kreditfordringar

1.   En nationell centralbank får godta kreditfordringar som inte uppfyller Eurosystemets krav som säkerhet för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

2.   De nationella centralbankerna ska ta fram kriterier för vilka kreditfordringar som godtas enligt punkt 1 samt riskkontrollåtgärder avseende dessa. Kriterierna för de kreditfordringar som godtas samt riskkontrollåtgärderna ska först godkännas av ECB-rådet.

Artikel 5

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 19 december 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 december 2011.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1. Från och mycket den 1 januari 2012 kommer riktlinje ECB/2000/7 att ersättas av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EUT L 331, 14.12.2011, s. 1).

(2)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/67


BESLUT AV EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ

nr 1/2011/SC

av den 29 september 2011

om granskning av program och projekt inom ramen för den finansiella mekanismen (2009 – 2014)

EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet,

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014,

med beaktande av protokoll 38b om den finansiella mekanismen för EES, som infördes i EES-avtalet genom ovannämnda avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014,

med beaktande av avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014,

med beaktande av Eftastaternas ständiga kommittés beslut nr 5/2010/SC av den 9 december 2010 om ändring av den ständiga kommitténs beslut nr 4/2004/SC om inrättande av en kommitté för den finansiella mekanismen för EES (1),

med beaktande av Eftastaternas ständiga kommittés beslut nr 6/2010/SC av den 9 december 2010 om att utvidga uppdraget för byrån för den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen (2),

med beaktande av de fördragsslutande staternas representantkommittés beslut nr 5/2002 av den 23 oktober 2002 om mandatet för Eftas revisionskommitté (Eftastater som tillhör EES).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Revisionskommittén ska vara den högsta myndigheten för granskningen av program och projekt inom ramen för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014 (nedan kallad den finansiella mekanismen för EES). Detta inbegriper granskning av program och projekt i mottagarländerna, mottagarländernas förvaltning av programmen och projekten samt genomförandet av den finansiella mekanismen för EES. Revisionskommittén får även granska hur byrån för den finansiella mekanismen förvaltar den finansiella mekanismen för EES.

Artikel 2

Revisionskommittén ska bestå av medborgare från de Eftastater som omfattas av EES-avtalet vilka helst ska vara medlemmar i Eftastaternas högsta revisionsorgan. Deras oavhängighet får inte kunna ifrågasättas. En tjänsteman vid Efta kan inte utses till granskare innan det gått tre år efter det att han eller hon slutat sin anställning vid något av Eftas organ.

Artikel 3

De ledamöter i revisionskommittén som utför granskningar enligt artikel 1 ska vara samma personer som för samma tidsperiod utnämnts genom de fördragsslutande staternas representantkommittés beslut nr 1 av den 26 maj 2010 om utnämningen av ledamöterna i Eftas revisionskommitté (Eftastater som tillhör EES). När deras period löpt ut ska de ledamöter i revisionskommittén som utför granskningar enligt artikel 1 vara de personer som utnämnts genom de fördragsslutande staternas representantskommittés beslut.

Artikel 4

Revisionskommitténs ledamöter ska vara fullständigt oavhängiga under uppdraget.

Artikel 5

Revisionskommitténs ledamöter ska nära samarbeta med den eller de personer som utför motsvarande granskningar inom ramen för den norska finansiella mekanismen för perioden 2009–2014, när det gäller granskning av verksamhet med anknytning till båda finansiella mekanismerna.

Artikel 6

Kostnaderna för en lämplig och proportionell granskning enligt artikel 1 ska finansieras via den administrativa budgeten för den finansiella mekanismen för EES. Ständiga kommittén ska godkänna det belopp som beviljas för detta ändamål, vilket baseras på ett budgetförslag från revisionskommittén och en rekommendation från kommittén för den finansiella mekanismen för EES.

Artikel 7

Revisionskommittén får ta hjälp av externa experter. De externa experterna ska uppfylla samma krav på oavhängighet och iaktta samma skyldighet att samarbeta enligt artikel 5 som ledamöterna i revisionskommittén.

Artikel 8

Revisionskommittén ska informera kommittén för den finansiella mekanismen för EES och rapportera till Eftastaternas ständiga kommitté om den granskning som avses i artikel 1. Den får lämna förslag på åtgärder.

Artikel 9

Revisionskommittén ska föreslå sin egen arbetsordning när det gäller den granskning som avses i artikel 1 och ska, efter samråd med kommittén för den finansiella mekanismen för EES, lämna in den till Eftastaternas ständiga kommitté för antagande.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Artikel 11

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2011.

På ständiga kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande

Kåre BRYN

Generalsekreterare


(1)  EUT L 78, 24.3.2011, s. 57.

(2)  EUT L 78, 24.3.2011, s. 58.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/69


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 111/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2011 av den 20 maj 2011 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 514/2010 av den 15 juni 2010 om godkännande av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) som fodertillsats för alla djurarter (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 515/2010 av den 15 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1137/2007 vad gäller användning av fodertillsatsen Bacillus subtilis (O35) i foder som innehåller lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium och semduramycinnatrium (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 516/2010 av den 15 juni 2010 om permanent godkännande av en fodertillsats (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats på n-alkaner (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 874/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande av lasalocid A natrium som fodertillsats för kalkoner upp till 16 veckors ålder (innehavare av godkännandet Alpharma [Belgien] BVBA) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 (6), rättad i EUT L 264, 7.10.2010, s. 19, bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 875/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande för tio år av en fodertillsats (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 879/2010 av den 6 oktober 2010 om ändring av förordning (EG) nr 554/2008 vad gäller lägsta halten av 6-fytas (Quantum Phytase) som tillsats i foder till värphöns (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EU) nr 883/2010 av den 7 oktober 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som fodertillsats för kalvar för uppfödning (innehavare av godkännandet: Société industrielle Lesaffre) (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens förordning (EU) nr 884/2010 av den 7 oktober 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1464/2004 vad gäller karenstiden för tillsatsen Monteban av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (10) bör införlivas med avtalet.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 885/2010 av den 7 oktober 2010 om godkännande av ett preparat av narasin och nicarbazin som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Eli Lilly and Company Ltd) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 (11) bör införlivas med avtalet.

(12)

Kommissionens förordning (EU) nr 891/2010 av den 8 oktober 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas som fodertillsats för kalkoner (innehavare av godkännandet: Roal Oy) (12) bör införlivas med avtalet.

(13)

Kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (13) bör införlivas med avtalet.

(14)

Kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna toleranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas till i artikel 11.5 (14) bör införlivas med avtalet.

(15)

Genom förordning (EU) nr 568/2010 upphävdes kommissionens beslut 85/382/EEG (15), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(16)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 1k (kommissionens förordning (EU) nr 2430/1999):

”—

32010 R 0874: Kommissionens förordning (EG) nr 874/2010 av den 5 oktober 2010 (EUT L 263, 6.10.2010, s. 1), rättad i EUT L 264, 7.10.2010, s. 19

32010 R 0885: Kommissionens förordning (EU) nr 885/2010 av den 7 oktober 2010 (EUT L 265, 8.10.2010, s. 5)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzc (kommissionens förordning (EG) nr 1464/2004):

”—

32010 R 0884: Kommissionens förordning (EU) nr 884/2010 av den 7 oktober 2010 (EUT L 265, 8.10.2010, s. 4)”.

3.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzzy (kommissionens förordning (EG) nr 1137/2007):

”—

32010 R 0515: Kommissionens förordning (EU) nr 515/2010 av den 15 juni 2010 (EUT L 150, 16.6.2010, s. 44)”.

4.

Följande ska läggas till i punkt 1zzzzq (kommissionens förordning (EG) nr 554/2008):

”, ändrad genom

32010 R 0879: Kommissionens förordning (EU) nr 879/2010 av den 6 oktober 2010 (EUT L 264, 7.10.2010, s. 7)”.

5.

Följande punkter ska införas efter punkt 2e (kommissionens förordning (EU) nr 350/2010):

”2f

32010 R 0514: Kommissionens förordning (EU) nr 514/2010 av den 15 juni 2010 om godkännande av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 150, 16.6.2010, s. 42)

2g

32010 R 0516: Kommissionens förordning (EU) nr 516/2010 av den 15 juni 2010 om permanent godkännande av en fodertillsats (EUT L 150, 16.6.2010, s. 46)

2h

32010 R 0874: Kommissionens förordning (EU) nr 874/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande av lasalocid A natrium som fodertillsats för kalkoner upp till 16 veckors ålder (innehavare av godkännandet Alpharma [Belgien] BVBA) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 (EUT L 263, 6.10.2010, s. 1), rättad i EUT L 264, 7.10.2010, s. 19

2i

32010 R 0875: Kommissionens förordning (EG) nr 875/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande för tio år av en fodertillsats (EUT L 263, 6.10.2010, s. 4)

2j

32010 R 0883: Kommissionens förordning (EU) nr 883/2010 av den 7 oktober 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som fodertillsats för kalvar för uppfödning (innehavare av godkännandet: Société industrielle Lesaffre) (EUT L 265, 8.10.2010, s. 1)

2k

32010 R 0885: Kommissionens förordning (EU) nr 885/2010 av den 7 oktober 2010 om godkännande av ett preparat av narasin och nicarbazin som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Eli Lilly and Company Ltd) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 (EUT L 265, 8.10.2010, s. 5)

2l

32010 R 0891: Kommissionens förordning (EU) nr 891/2010 av den 8 oktober 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas som fodertillsats för kalkoner (innehavare av godkännandet: Roal Oy) (EUT L 266, 9.10.2010, s. 4)

2m

32010 R 0892: Kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (EUT L 266, 9.10.2010, s. 6)”.

6.

Texten i punkt 17 (kommissionens direktiv 85/382/EEG) ska utgå.

7.

Följande ska läggas till i punkt 48 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009):

”, ändrad genom

32010 R 0568: Kommissionens förordning (EG) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 (EUT L 163, 30.6.2010, s. 30)

32010 R 0939: Kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 (EUT L 277, 21.10.2010, s. 4)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 514/2010, (EU) nr 515/2010, (EU) nr 516/2010, (EU) nr 568/2010, (EU) nr 874/2010, rättad i EUT L 264, 7.10.2010, s. 19, (EU) nr 875/2010, (EU) nr 879/2010, (EU) nr 883/2010, (EU) nr 884/2010, (EU) nr 885/2010, (EU) nr 891/2010, (EU) nr 892/2010 och (EU) nr 939/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (16).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 196, 28.7.2011, s. 25.

(2)  EUT L 150, 16.6.2010, s. 42.

(3)  EUT L 150, 16.6.2010, s. 44.

(4)  EUT L 150, 16.6.2010, s. 46.

(5)  EUT L 163, 30.6.2010, s. 30.

(6)  EUT L 263, 6.10.2010, s. 1.

(7)  EUT L 263, 6.10.2010, s. 4.

(8)  EUT L 264, 7.10.2010, s. 7.

(9)  EUT L 265, 8.10.2010, s. 1.

(10)  EUT L 265, 8.10.2010, s. 4.

(11)  EUT L 265, 8.10.2010, s. 5.

(12)  EUT L 266, 9.10.2010, s. 4.

(13)  EUT L 266, 9.10.2010, s. 6.

(14)  EUT L 277, 21.10.2010, s. 4.

(15)  EGT L 217, 14.8.1985, s. 27.

(16)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/72


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 112/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 (2).

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 365/2010 av den 28 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller Enterobacteriaceae i pastöriserad mjölk och andra pastöriserade flytande mejeriprodukter och Listeria monocytogenes i koksalt (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 956/2010 av den 22 oktober 2010 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 avseende förteckningen över snabbtester (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1034/2010 av den 15 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2003 vad gäller kontroller rörande kraven på identifiering och registrering av nötkreatur (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 1053/2010 av den 18 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 494/98 vad gäller administrativa påföljder i de fall där ett djurs identifiering inte kan bevisas (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 15/2011 av den 10 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller erkända testmetoder för detektion av marina biotoxiner i levande musslor (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2010/692/EU av den 15 november 2010 om erkännande av att den lettiska databasen för nötkreatur är fullt operativ (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Det här beslutet bör gälla Island med den övergångsperiod som anges i punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I för de områden som inte gällde Island före översynen av detta kapitel genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2007 av den 26 oktober 2007 (9).

(10)

Det här beslutet ska inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i del 1.2 punkt 76 (kommissionens förordning (EG) nr 494/98):

”, ändrad genom

32010 R 1053: Kommissionens förordning (EU) nr 1053/2010 av den 18 november 2010 (EUT L 303, 19.11.2010, s. 1)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 134 (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i del 1.2 och punkt 53 (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i del 6.2:

”—

32011 R 0015: Kommissionens förordning (EU) nr 15/2011 av den 10 januari 2011 (EUT L 6, 11.1.2011, s. 3)”.

3.

Följande strecksats ska läggas till i del 1.2 punkt 140 (kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003):

”—

32010 R 1034: Kommissionens förordning (EU) nr 1034/2010 av den 15 november 2010 (EUT L 298, 16.11.2010, s. 7)”.

4.

Följande punkt ska införas i del 1.2 efter punkt 25 (kommissionens beslut 2006/132/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”26.

32010 D 0692: Kommissionens beslut 2010/692/EU av den 15 november 2010 om erkännande av att den lettiska databasen för nötkreatur är fullt operativ (EUT L 299, 17.11.2010, s. 45)”.

5.

Följande strecksats ska läggas till i del 6.2 punkt 52 (kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005):

”—

32010 R 0365: Kommissionens förordning (EU) nr 365/2010 av den 28 april 2010 (EUT L 107, 29.4.2010, s. 9)”.

6.

Följande strecksats ska läggas till i del 7.1 punkt 12 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001):

”—

32010 R 0956: Kommissionens förordning (EU) nr 956/2010 av 22 oktober 2010 (EUT L 279, 23.10.2010, s. 10)”.

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzj (kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005) i bilaga II till avtalet:

”—

32010 R 0365: Kommissionens förordning (EU) nr 365/2010 av den 28 april 2010 (EUT L 107, 29.4.2010, s. 9)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 365/2010, (EU) nr 956/2010, (EU) nr 1034/2010, (EU) nr 1053/2010, (EU) nr 15/2011 och beslut 2010/692/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (10).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av, och EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 32.

(2)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 32.

(3)  EUT L 107, 29.4.2010, s. 9.

(4)  EUT L 279, 23.10.2010, s. 10.

(5)  EUT L 298, 16.11.2010, s. 7.

(6)  EUT L 303, 19.11.2010, s. 1.

(7)  EUT L 6, 11.1.2011, s. 3.

(8)  EUT L 299, 17.11.2010, s. 45.

(9)  EUT L 100, 10.4.2008, s. 27.

(10)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/74


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 113/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 66/2011 av den 1 juli 2011 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2008/74/EG av den 18 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG beträffande typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av direktiv 2005/78/EG (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens direktiv 2009/1/EG av den 7 januari 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Genom direktiv 2009/67/EG upphävdes rådets direktiv 93/92/EEG (6), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(7)

Genom direktiv 2009/78/EG upphävdes rådets direktiv 93/31/EEG (7), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga II till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 45k (rådets direktiv 92/31/EEG) och i punkt 45o (rådets direktiv 93/92/EEG) ska utgå.

2.

Följande ska läggas till i punkt 45zn (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG):

ӊndrat genom

32009 L 0001: Kommissionens direktiv 2009/1/EG av den 7 januari 2009 (EUT L 9, 14.1.2009, s. 31)”.

3.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 45zl (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG) och i punkt 45zo (kommissiones direktiv 2005/78/EG):

”—

32008 L 0074: Kommissionens direktiv 2008/74/EG av den 18 juli 2008 (EUT L 192, 19.7.2008, s. 51)”.

4.

Följande punkter ska införas efter punkt 54zu (kommissionens förordning (EG) nr 692/2008):

”45zv.

32009 L 0067: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (EUT L 222, 25.8.2009, s. 1)

45zw.

32009 L 0078: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon (EUT L 231, 3.9.2009, s. 8)”.

Artikel 2

Texterna till direktiven 2008/74/EG, 2009/1/EG, 2009/67/EG och 2009/78/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (8).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 20.

(2)  EUT L 192, 19.7.2008, s. 51.

(3)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 31.

(4)  EUT L 222, 25.8.2009, s. 1.

(5)  EUT L 231, 3.9.2009, s. 8.

(6)  EGT L 311, 14.12.1993, s. 1.

(7)  EGT L 188, 29.7.1993, s. 19.

(8)  Inga konstutitionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/76


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 114/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 av den 18 april 2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 983/2009 av den 21 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 984/2009 av den 21 oktober 2009 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2009 av den 29 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2009 av den 29 oktober 2009 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2009 av den 30 november 2009 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2009 av den 30 november 2009 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzi (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG):

”—

32009 R 1170: Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 (EUT L 314, 1.12.2009, s. 36)”.

2.

Följande ska läggas till i punkt 54zzzu (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006):

”, ändrad genom

32009 R 1170: Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 (EUT L 314, 1.12.2009, s. 36).”

3.

Följande punkter ska införas efter punkt 54zzzzz (kommissionens förordning (EU) nr 958/2010):

”54zzzzza.

32008 R 0353: Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 av den 18 april 2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (EUT L 109, 19.4.2008, s. 11)

54zzzzzb.

32009 R 0983: Kommissionens förordning (EG) nr 983/2009 av den 21 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 277, 22.10.2009, s. 3)

54zzzzzc.

32009 R 0984: Kommissionens förordning (EG) nr 984/2009 av den 21 oktober 2009 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 277, 22.10.2009, s. 13)

54zzzzzd.

32009 R 1024: Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2009 av den 29 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 283, 30.10.2009, s. 22)

54zzzzze.

32009 R 1025: Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2009 av den 29 oktober 2009 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 283, 30.10.2009, s. 30)

54zzzzzf.

32009 R 1167: Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2009 av den 30 november 2009 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 314, 1.12.2009, s. 29)

54zzzzzg.

32009 R 1168: Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2009 av den 30 november 2009 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 314, 1.12.2009, s. 32)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 353/2008, (EG) nr 983/2009, (EG) nr 984/2009, (EG) nr 1024/2009, (EG) nr 1025/2009, (EG) nr 1167/2009, (EG) nr 1168/2009 och (EG) nr 1170/2009 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (10).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 32.

(2)  EUT L 109, 19.4.2008, s. 11.

(3)  EUT L 277, 22.10.2009, s. 3.

(4)  EUT L 277, 22.10.2009, s. 13.

(5)  EUT L 283, 30.10.2009, s. 22.

(6)  EUT L 283, 30.10.2009, s. 30.

(7)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 29.

(8)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 32.

(9)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 36.

(10)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/78


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 115/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 9/2011 av den 1 april 2011 (1).

(2)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 (2).

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 304/2010 av den 9 april 2010 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter för 2-fenylfenol i eller på vissa produkter (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 av den 3 maj 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 376/2010 av den 3 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 983/2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 384/2010 av den 5 maj 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens beslut 2010/169/EU av den 19 mars 2010 om att inte uppta 2,4,4’-triklor-2’-hydroxydifenyleter på EU-förteckningen över tillsatser som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel enligt direktiv 2002/72/EG (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 2010/172/EU av den 22 mars 2010 om ändring av beslut 2002/840/EG avseende förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land (10) bör införlivas med avtalet.

(11)

Kommissionens rekommendation 2010/161/EU av den 17 mars 2010 om övervakning av perfluorerade alkylsulfonater i livsmedel (11) bör införlivas med avtalet.

(12)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till avtalet:

”—

32010 R 0304: Kommissionens förordning (EU) nr 304/2010 av den 9 april 2010 (EUT L 94, 15.4.2010, s. 1)”.

Artikel 2

Kapitel XII i bilaga II till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zze (kommissionens beslut 2002/840/EG):

”—

32010 D 0172: Kommissionens beslut 2010/172/EU av den 22 mars 2010 (EUT L 75, 23.3.2010, s. 33)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005):

”—

32010 R 0304: Kommissionens förordning (EU) nr 304/2010 av den 9 april 2010 (EUT L 94, 15.4.2010, s. 1)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 54zzzzzb (kommissionens förordning (EG) nr 983/2009):

”, ändrad genom

32010 R 0376: Kommissionens förordning (EU) nr 376/2010 av den 3 maj 2010 (EUT L 111, 4.5.2010, s. 3)”.

4.

Följande punkter ska införas efter punkt 54zzzzzg (kommissionens förordning (EG) nr 1168/2009):

”54zzzzzh

32010 R 0375: Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 av den 3 maj 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 111, 4.5.2010, s. 1)

54zzzzzi

32010 R 0382: Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 113, 6.5.2010, s. 1)

54zzzzzj

32010 R 0383: Kommissionens förordning (EU) nr 383/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 113, 6.5.2010, s. 4)

54zzzzzk

32010 R 0384: Kommissionens förordning (EU) nr 384/2010 av den 5 maj 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 113, 6.5.2010, s. 6)

54zzzzzl

32010 D 0169: Kommissionens beslut 2010/169/EU av den 19 mars 2010 om att inte uppta 2,4,4’-triklor-2’-hydroxydifenyleter på EU-förteckningen över tillsatser som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel enligt direktiv 2002/72/EG (EUT L 75, 23.3.2010, s. 25)”.

5.

Följande punkt ska införas efter punkt 66 (kommissionens rekommendation 2010/307/EU):

”67.

32010 H 0161: Kommissionens rekommendation 2010/161/EU av den 17 mars 2010 om övervakning av perfluorerade alkylsulfonater i livsmedel (EUT L 68, 18.3.2010, s. 22)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 304/2010, (EU) nr 375/2010, (EU) nr 376/2010, (EU) nr 382/2010, (EU) nr 383/2010 och (EU) nr 384/2010 samt besluten 2010/169/EU och 2010/172/EU och rekommendation 2010/161/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (12).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 30.6.2011, s. 5.

(2)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 32.

(3)  EUT L 94, 15.4.2010, s. 1.

(4)  EUT L 111, 4.5.2010, s. 1.

(5)  EUT L 111, 4.5.2010, s. 3.

(6)  EUT L 113, 6.5.2010, s. 1

(7)  EUT L 113, 6.5.2010, s. 4.

(8)  EUT L 113, 6.5.2010, s. 6.

(9)  EUT L 75, 23.3.2010, s. 25.

(10)  EUT L 75, 23.3.2010, s. 33.

(11)  EUT L 68, 18.3.2010, s. 22.

(12)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/80


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 116/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 143/2011 av den 17 februari 2011 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 207/2011 av den 2 mars 2011 om ändring av bilaga XVII (pentabromdifenyleter och PFOS) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12 zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till avtalet:

”—

32011 R 0143: Kommissionens förordning (EU) nr 143/2011 av den 17 februari 2011 (EUT L 44, 18.2.2011, s. 2), rättad i EUT L 49, 24.2.2011, s. 52

32011 R 0207: Kommissionens förordning (EU) nr 207/2011 av den 2 mars 2011 (EUT L 58, 3.3.2011, s. 27)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 143/2011, rättad i EUT L 49, 24.2.2011, s. 52 och (EU) nr 207/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 34.

(2)  EUT L 44, 18.2.2011, s. 2.

(3)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 27.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/81


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 117/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga IX till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2011 av den 1 juli 2011 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Genom direktiv 2009/103/EG upphävs rådets direktiv 72/166/EEG (3), 84/5/EEG (4) och 90/232/EEG (5) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG (6) och 2005/14/EG (7), som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet, med undantag av de bestämmelser i direktiven 2000/26/EG och 2005/14/EG som ändrar rådets direktiv 73/239/EEG (8) och 88/357/EEG (9) och ska utgå ur avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG med avtalet (10).

(4)

Den gällande EES-anpassningen av direktiv 2006/26/EG bör bibehållas med avseende på direktiv 2009/103/EC.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 8 (rådets direktiv 72/166/EEG) ska ersättas med följande:

32009 L 0103: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263, 7.10.2009, s. 11).

Bestämmelserna i direktivet ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassning:

Artikel 21.6 ska ha följande lydelse:

’Utnämning av en skaderegleringsrepresentant skall inte i sig innebära att en filial öppnas enligt artikel 1 b i direktiv 92/49/EEG och skaderegleringsrepresentanten skall inte anses vara ett etableringsställe enligt artikel 2 c i direktiv 88/357/EEG.’ ”

2.

Texten i punkterna 9 (rådets andra direktiv 84/5/EEG), 10 (rådets tredje direktiv 90/232/EEG) och 10a (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG) ska utgå.

Artikel 2

Texten till direktiv 2009/103/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (11).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 45.

(2)  EUT L 263, 7.10.2009, s. 11.

(3)  EGT L 103, 2.5.1972, s. 1.

(4)  EGT L 8, 11.1.1984, s. 17.

(5)  EGT L 129, 19.5.1990, s. 33.

(6)  EGT L 181, 20.7.2000, s. 65.

(7)  EUT L 149, 11.6.2005, s. 14.

(8)  EGT L 228, 16.8.1973, s. 3.

(9)  EGT L 172, 4.7.1988, s. 1.

(10)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(11)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/83


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 118/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 42g (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG) i bilaga XIII till avtalet:

”42ga.

32010 D 0017: Kommissionens beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 8, 13.1.2010, s. 17)”.

Artikel 2

Texterna till beslut 2010/17/EG på isländska och norska som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 42.

(2)  EUT L 8, 13.1.2010, s. 17.

(3)  Inga konstitutionella krav finns angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/84


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 119/2011

av 21 oktober 2011

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 801/2010 av den 13 september 2010 om genomförande av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG i fråga om flaggstatskriterierna (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 802/2010 av den 13 september 2010 om genomförande av artikel 10.3 och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG i fråga om företagets prestationsnivå (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas efter punkt 56bc (kommissionens förordning (EU) nr 428/2010) i bilaga XIII till avtalet:

”56bd.

32010 R 0801: Kommissionens förordning (EU) nr 801/2010 av den 13 september 2010 om genomförande av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG i fråga om flaggstatskriterierna (EUT L 241, 14.9.2010, s. 1).

56be

32010 R 0802: Kommissionens förordning (EU) nr 802/2010 av den 13 september 2010 om genomförande av artikel 10.3 och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG i fråga om företagets prestationsnivå (EUT L 241, 14.9.2010, s. 4).”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 801/2010 och (EU) nr 802/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 42.

(2)  EUT L 241, 14.9.2010, s. 1.

(3)  EUT L 241, 14.9.2010, s. 4.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/85


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT AV

nr 120/2011

den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2011 av den 30 september 2011 (1).

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2011 av den 19 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66zab (kommissionens förordning (EG) nr 474/2006) i bilaga XIII till avtalet:

”—

32011 R 0390: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2011 av den 19 april 2011 (EUT L 104, 20.4.2011, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 390/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 318, 1.12.2011, s. 42.

(2)  EUT L 104, 20.4.2011, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/86


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 121/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2011 av den 20 juli 2011 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Genom direktiv 2008/50/EG upphävdes rådets direktiv 96/62/EG (3), rådets direktiv 1999/30/EG (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG (6) och rådets beslut 97/101/EG (7), som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XX till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 14b (rådets beslut 97/101/EG):

”14c.

32008 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).”

2.

Texten i punkterna 13d (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG), 13e (rådets direktiv 1999/30/EG), 14a (rådets direktiv 96/62/EG), 14b (rådets beslut 97/101/EG) och 21ag (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG) ska utgå.

Artikel 2

Texten till direktiv 2008/50/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (8).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 65.

(2)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

(4)  EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.

(5)  EGT L 313, 31.12.2000, s. 12.

(6)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 14.

(7)  EGT L 35, 5.2.1997, s. 14.

(8)  Konstitutionella krav finns angivna.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/87


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 122/2011

av den 21 oktober 2011

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2011 av den 20 juli 2011 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2011/638/EU av den 26 september 2011 om riktmärken för gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser till luftfartygsoperatörer enligt artikel 3e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 21apc (kommissionens beslut 2011/389/EU) i bilaga XX till avtalet:

”21apd.

32011 D 0638: Kommissionens beslut 2011/638/EU av den 26 september 2011 om riktmärken för gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser till luftfartygsoperatörer enligt artikel 3e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 252, 28.9.2011, s. 20).”

Artikel 2

Texterna till beslut 2011/638/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 22 oktober 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 65.

(2)  EUT L 252, 28.9.2011, s. 20.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


Rättelser

22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/88


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1192/2010 av den 16 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ricotta Romana [SUB])

( Europeiska unionens officiella tidning L 333 av den 17 december 2010 )

På sidan 22, andra raden i bilagan, ska det

i stället för:

Klass 1.3   Ost

vara:

Klass 1.4   Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)”.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/88


Rättelse till rådets förordning (EU) nr 631/2011 av den 21 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 170 av den 30 juni 2011 )

På sidan 6, bilaga I, sjätte posten, ska det

i stället för:

”ex 2915 39 00

30

Dodek-8-enylacetat”

vara:

”ex 2915 39 00

60

Dodek-8-enylacetat”

På sidan 8, bilaga I, tionde posten, tredje kolumnen, ska det

i stället för:

”Preparat bestående av benzyl(purin-6-yl)amin i en glykollösning, innehållande, i viltprocent,”

vara:

”Preparat bestående av benzyl(purin-6-yl)amin i en glykollösning, innehållande, i viktprocent,”

På sidan 10, bilaga I, fjärde posten, tredje kolumnen, ska det

i stället för:

”… — 15 (± 5) % polyetylenvax oc …”

vara:

”… — 15 (± 5) % polyetylenvax och …”

På sidan 13, bilaga I, tredje kolumnen, tredje och andra raden från slutet, ska det

i stället för:

”… utrustande med hög regenerativ generatorstyrning eller start/ stoppsystem med hög regenerativ generatorstyrning (1)”

vara:

”… utrustade med hög regenerativ generatorstyrning eller start/stoppsystem med hög regenerativ generatorstyrning (1)”.


22.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/89


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2001 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

( Europeiska unionens officiella tidning L 304 av den 22 november 2011 )

I titeln, i innehållsförteckningen på omslaget och på sidan 1, ska det

i stället för:

vara: