ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.335.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
17 december 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1320/2011 av den 16 december 2011 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1321/2011 av den 16 december 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1322/2011 av den 16 december 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1323/2011 av den 16 december 2011 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2012 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1324/2011 av den 16 december 2011 om undantag för 2012 från förordning (EG) nr 1067/2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1325/2011 av den 16 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och zucchini

66

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1326/2011 av den 16 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

68

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1327/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

70

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1328/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

72

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

74

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1330/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

76

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/845/Gusp av den 16 december 2011 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

78

 

 

2011/846/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/5/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 december 2011 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

79

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/847/Gusp av den 16 december 2011 om genomförande av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

81

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/848/Gusp av den 16 december 2011 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

83

 

 

2011/849/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EULEX/2/2011 av den 16 december 2011 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten [delgivet med nr K(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om ett extra ekonomiskt bidrag från unionen för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr K(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om ändring av beslut 2005/363/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien [delgivet med nr K(2011) 9248]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU

av den 13 december 2011

om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.2 och 83.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, däribland barnpornografi, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd i enlighet med vad som föreskrivs i Förenta nationernas konvention av år 1989 om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen erkänner unionen de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vars artikel 24.2 slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner. Vidare ger Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (4) uttalad prioritet åt att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

(3)

Barnpornografi, som består av bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp, och andra särskilt allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn ökar och sprids genom användningen av ny teknik och internet.

(4)

Genom rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi (5) tillnärmas medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att straffbelägga de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, utvidga den nationella behörigheten och tillförsäkra brottsoffer ett stöd som uppfyller vissa minimikrav. I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden (6) fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Dessutom kommer samordningen av lagföring av fall av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi att underlättas genom genomförandet av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (7).

(5)

Enligt artikel 34 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter åtar sig konventionsstaterna att skydda barn från alla former av sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Förenta nationernas fakultativa protokoll av år 2000 till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och, i synnerhet, Europarådets konvention av år 2007 om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp är avgörande steg i processen för att öka det internationella samarbetet på detta område.

(6)

Allvarliga brott som sexuell exploatering av barn och barnpornografi kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggandet av fenomenet. Vid genomförandet av åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Rambeslut 2004/68/RIF bör ersättas med ett nytt instrument som tillhandahåller en sådan övergripande rättslig ram så att detta syfte kan uppnås.

(7)

Detta direktiv bör till fullo komplettera Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (8), eftersom vissa offer för människohandel även är barn som har utsatts för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering.

(8)

När det gäller straffbeläggandet av handlingar förknippade med pornografiska föreställningar avser detta direktiv sådana handlingar som består i en organiserad liveposering ägnad för en publik; definitionen utesluter därmed personlig och direkt kommunikation mellan samtyckande jämbördiga parter samt barn som har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och deras partner.

(9)

Barnpornografi inbegriper ofta bilder som visar sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna. Det kan även inbegripa bilder av barn som medverkar i en handling med tydlig sexuell innebörd, eller av deras könsorgan, där bilderna framställs och används för i första hand sexuella syften, och utnyttjas med eller utan barnets vetskap. Vidare omfattar begreppet barnpornografi verklighetstrogna bilder av ett barn som medverkar eller som avbildas som medverkande i en handling med tydlig sexuell innebörd, för i första hand sexuella syften.

(10)

Funktionshinder innebär inte i sig automatiskt att det är omöjligt att samtycka till sexuella handlingar. Att utnyttja förekomsten av ett sådant funktionshinder för att kunna företa sexuella handlingar med ett barn bör dock kriminaliseras.

(11)

Vid antagandet av lagstiftning om materiell straffrätt bör unionen säkerställa enhetlighet i denna lagstiftning, särskilt när det gäller straffnivåerna. Mot bakgrund av Lissabonfördraget är det lämpligt att påminna om rådets slutsatser av den 24 och 25 april 2002 om den metod som ska tillämpas vid tillnärmning av påföljder där fyra påföljdsnivåer anges. Eftersom detta direktiv innehåller ett ovanligt stort antal olika brott krävs det, för att direktivet ska kunna avspegla vilken grad av allvar det är frågan om, en differentiering av straffnivån som går längre än vad som normalt bör föreskrivas i unionens rättsliga instrument.

(12)

Allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Detta omfattar framför allt olika former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn som underlättas genom användningen av informations- och kommunikationsteknik, exempelvis då kontakt sökes med barn i sexuella syften via sociala medier och chattrum på internet. Definitionen av barnpornografi bör också klargöras och i högre grad anpassas till den som förekommer i internationella instrument.

(13)

Det maximala fängelsestraff som föreskrivs i detta direktiv för de brott som avses i direktivet bör gälla åtminstone för de allvarligaste formerna av dessa brott.

(14)

För att nå det maximala fängelsestraff som föreskrivs i detta direktiv för brott som rör sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi får medlemsstaterna med beaktande av sin nationella lagstiftning kombinera de straff som föreskrivs i nationell lagstiftning för dessa brott.

(15)

Genom detta direktiv förpliktas medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning fastställa straffrättsliga påföljder för överträdelser av unionens lagstiftning om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Detta direktiv medför inga skyldigheter beträffande tillämpningen i enskilda fall av sådana påföljder eller av något annat befintligt system för brottsbekämpning.

(16)

Särskilt i de fall då brott enligt detta direktiv begås för att uppnå ekonomisk vinning uppmanas medlemsstaterna att överväga att införa en möjlighet att ålägga ekonomiska sanktioner utöver ett fängelsestraff.

(17)

I barnpornografisammanhang ger termen ”olovligen” medlemsstaterna möjlighet att anse handlingar förknippade med pornografiskt material som försvarliga när de utförs i exempelvis medicinska, vetenskapliga eller liknande syften. Den möjliggör även verksamhet inom ramen för inhemska rättsliga befogenheter, exempelvis myndigheternas lagliga innehav av barnpornografi i samband med straffrättsliga förfaranden eller för att förhindra, upptäcka eller utreda brott. Vidare utesluter den inte möjligheten att åberopa ansvarsfrihetsgrunder eller andra liknande principer som under vissa omständigheter befriar en person från ansvar, exempelvis då telefon- eller internetjourer vidtar åtgärder för att anmäla sådana fall.

(18)

Att medvetet skaffa sig tillgång till barnpornografi med hjälp av informations- och kommunikationsteknik bör straffbeläggas. För att kunna hållas ansvarig bör personen i fråga både ha avsikt att besöka en webbplats där barnpornografi finns tillgänglig och känna till att sådana bilder finns där. Påföljderna bör inte tillämpas på personer som oavsiktligt hamnar på webbplatser som innehåller barnpornografi. Att brottet är uppsåtligt kan främst konstateras genom att det har upprepats eller att brotten begicks via en avgiftsbelagd tjänst.

(19)

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål via internet utgör en särskild hotbild eftersom internet erbjuder användarna anonymitet på ett sätt som saknar motstycke eftersom de kan dölja sin verkliga identitet och andra personuppgifter som ålder. Samtidigt erkänner medlemsstaterna att det är viktigt att bekämpa kontaktsökning med barn även i andra sammanhang än internet, särskilt när kontakten inte sker via informations- och kommunikationsteknik. Medlemsstaterna uppmuntras att straffbelägga kontaktsökning som syftar till att förmå ett barn att träffa gärningsmannen för sexuella ändamål och som begås i barnets närvaro eller närhet, exempelvis genom att införa ett särskilt förberedelsebrott eller försök till brott enligt detta direktiv eller som en särskild form av sexuellt övergrepp. Oavsett vilken rättslig lösning medlemsstaterna väljer för att straffbelägga ”offline gromning” bör de se till att på ett eller annat sätt lagföra gärningsmännen till sådana brott.

(20)

Detta direktiv reglerar inte medlemsstaternas politik när det gäller frivilliga sexuella handlingar mellan barn som kan ses som ett normalt utforskande av sexualiteten inom ramen för människans utveckling, med beaktande av olika kulturella traditioner och rättstraditioner och nya sätt att etablera och upprätthålla kontakter mellan barn och ungdomar, även genom informations- och kommunikationsteknik. Sådana frågor faller utanför detta direktivs tillämpningsområde. De medlemsstater som väljer att utnyttja de möjligheter som avses i detta direktiv gör detta som ett led i utövandet av sina befogenheter.

(21)

Medlemsstaterna bör ange försvårande omständigheter i sin nationella lagstiftning i enlighet med de tillämpliga regler om försvårande omständigheter som fastställts genom deras rättssystem. De bör se till att domare har möjlighet att beakta dessa försvårande omständigheter när de utmäter straffet för gärningsmännen, även om det inte finns någon skyldighet för domarna att tillämpa dessa försvårande omständigheter. Medlemsstaterna bör inte ange dessa försvårande omständigheter i sin lagstiftning när de är irrelevanta med tanke på det specifika brottets art. Relevansen av de olika försvårande omständigheter som anges i detta direktiv bör utvärderas på nationell nivå för vart och ett av de brott som avses i detta direktiv.

(22)

Fysisk eller psykisk oförmåga bör inom ramen för detta direktiv även anses omfatta tillstånd av fysisk eller mental oförmåga till följd av narkotika- eller alkoholpåverkan.

(23)

Man bör i kampen mot sexuell exploatering av barn fullt ut använda sig av befintliga instrument om beslag och förverkande av utbyte av brott, som Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll, Europarådets konvention från 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (9) samt rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (10). Användning av beslagtagna och förverkade hjälpmedel och utbyte av sådana brott som avses i detta direktiv för att understödja hjälp och skydd till brottsoffer bör uppmuntras.

(24)

Sekundär viktimisering av de offer för brott som avses i detta direktiv bör undvikas. I de medlemsstater där prostitution eller medverkan i pornografi är straffbart enligt nationell straffrättslig lagstiftning bör det vara möjligt att inte väcka åtal eller utdöma straff enligt den lagstiftningen om barnet i fråga har begått dessa gärningar som ett resultat av att ha fallit offer för sexuell exploatering, eller om barnet tvingats medverka i barnpornografi.

(25)

Som ett instrument för tillnärmning av straffrätt föreskriver detta direktiv straffnivåer som bör tillämpas utan att det påverkar medlemsstaternas specifika kriminalpolitik vad gäller barn som begår brott.

(26)

Brottsutredning och åtal bör underlättas för att ta hänsyn till svårigheterna för barn som är offer att anmäla sexuella övergrepp och för att komma åt gärningsmännens anonymitet i cyberrymden. För att säkerställa att de brott som avses i detta direktiv kan utredas och lagföras framgångsrikt bör utredning och lagföring i princip inte vara beroende av en anmälan eller angivelse av brottsoffret, eller dess företrädare, för att kunna inledas. Hur lång den tillräckliga långa tidsperioden för lagföring ska vara, bör fastställas i enlighet med nationell lagstiftning.

(27)

Effektiva utredningsverktyg bör göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra de brott som avses i detta direktiv. Dessa verktyg kan omfatta avlyssning av kommunikation, dold övervakning inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton eller andra ekonomiska utredningar, med beaktande av bl.a. proportionalitetsprincipen och de utredda brottens natur och allvar. Vid behov och i enlighet med nationell lagstiftning, bör sådana verktyg även inkludera möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att använda dold identitet på internet.

(28)

Medlemsstaterna bör uppmana alla personer som har kännedom om eller hyser misstanke om sexuella övergrepp mot eller sexuell exploatering av ett barn att rapportera till de behöriga myndigheterna. Det är varje medlemsstats ansvar att bestämma till vilka behöriga myndigheter sådana misstankar kan rapporteras. Sådana behöriga myndigheter bör inte inskränka sig till barnavårdsmyndigheter eller relevanta sociala myndigheter. Kravet om misstanke ”i god tro” bör syfta till att förhindra att bestämmelsen åberopas för att rättfärdiga att anmälan av helt och hållet inbillade eller osanna uppgifter görs med ont uppsåt.

(29)

Reglerna om behörighet bör ändras i syfte att säkerställa att personer från unionen som begår sexuella övergrepp mot barn eller exploaterar barn sexuellt kan åtalas, även om de begår brotten utanför unionen, särskilt genom så kallad sexturism. Med barnsexturism bör förstås sexuell exploatering av barn av en eller flera personer som reser från sin vanliga miljö till ett resmål där de har sexuella kontakter med barn. Vad gäller den barnsexturism som sker utanför unionen uppmuntras medlemsstaterna att med tillgängliga nationella och internationella instrument – inbegripet bilaterala eller multilaterala avtal om utlämning, ömsesidigt bistånd eller överförande av lagföring – att samarbeta med tredjeländer och internationella organisationer i syfte att bekämpa sexturism. Medlemsstaterna bör främja en öppen dialog och kommunikation med länder utanför unionen för att göra det möjligt att med stöd av relevant lagstiftning åtala gärningsmän som reser utanför unionens gränser som barnsexturister.

(30)

Åtgärder för att skydda barn som är brottsoffer bör vidtas med barnets bästa i främsta rummet och med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för barn som är brottsoffer att få tillgång till rättslig prövning och till åtgärder för att hantera intressekonflikter när sexuella övergrepp mot eller sexuell exploatering av barn förekommer inom familjen. När en särskild företrädare bör utses för ett barn under en förundersökning eller rättegång, kan också en juridisk person, en institution eller en myndighet ikläda sig denna roll. Dessutom bör barn som utsatts för brott skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör drabbade barns deltagande i straffrättsliga förfaranden i möjligaste mån inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän. Goda kunskaper om barn och barns reaktionsmönster vid traumatiska upplevelser kommer att bidra till att säkra kvaliteten vid bevisupptagning och minska barnets stress under genomförandet av nödvändiga åtgärder.

(31)

Medlemsstaterna bör överväga att erbjuda barn som är brottsoffer hjälp på kort och lång sikt. Alla skador som barn vållas genom sexuella övergrepp och sexuell exploatering är betydelsefulla och bör behandlas. Skador till följd av sexuella övergrepp och sexuell exploatering är av sådan art att barnet bör få hjälp till dess att det har tillfrisknat i såväl fysisk som psykisk bemärkelse, vilket innebär att hjälp kan behövas även in i vuxen ålder. Man bör överväga att erbjuda hjälp och råd åt föräldrar eller vårdnadshavare till barn som är brottsoffer, såvida dessa inte är misstänkta för brottet i fråga, så att de kan bistå sitt barn under hela förfarandet.

(32)

I rambeslut 2001/220/RIF fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i samband med straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Barn som fallit offer för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi bör dessutom få tillgång till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada. Sådan juridisk rådgivning och sådant juridiskt ombud kan också tillhandahållas av de behöriga myndigheterna för att söka ersättning från staten. Syftet med juridisk rådgivning är att offren ska kunna få information och rådgivning om de olika möjligheter som finns tillgängliga för dem. Den juridiska rådgivningen bör ges av en person med lämplig juridisk utbildning utan att denne nödvändigtvis behöver vara jurist. Tillgången till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud bör vara kostnadsfri åtminstone när offret inte har tillräckliga ekonomiska resurser, på ett sätt som är förenligt med medlemsstaternas interna förfaranden.

(33)

Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att förebygga eller förhindra handlingar som är relaterade till främjande av sexuella övergrepp mot barn och barnsexturism. Olika förebyggande åtgärder skulle kunna övervägas, exempelvis utarbetande och förstärkning av en uppförandekod och självreglerande mekanismer inom turistindustrin, införande av etiska regler eller ”kvalitetsmärkning” för turistorganisationer som bekämpar barnsexturism eller införande av en uttalad policy för att motverka barnsexturism.

(34)

Medlemsstaterna bör fastställa och/eller stärka sina strategier för att förebygga sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, inbegripet åtgärder för att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av sexuell exploatering av barn, liksom åtgärder för att minska risken för att barn blir offer, med hjälp av information, kampanjer för att öka medvetenheten samt forsknings- och utbildningsprogram. Vid sådana initiativ bör medlemsstaterna inta ett synsätt som värnar om barnets rättigheter. Det är viktigt att säkerställa att informationskampanjer riktade till barn är lämpade för denna målgrupp och att de är tillräckligt lättbegripliga. Man bör överväga att införa hjälplinjer/telefonjourer.

(35)

När det gäller systemet för att rapportera sexuella övergrepp mot eller sexuell exploatering av barn och för att hjälpa barn i nöd bör användningen av de jourtelefonnummer – 116 000 för försvunna barn, 116 006 för brottsoffer och 116 111 för barn – som införts i hela unionen genom kommissionens beslut 2007/116/EG av den 15 februari 2007 om att reservera den nationella nummerserien som börjar med 116 för harmoniserade nummer för harmoniserade tjänster av samhälleligt värde (11), uppmuntras och erfarenheter av hur dessa fungerar bör beaktas.

(36)

Personer som i sin yrkesverksamhet kan väntas komma i kontakt med barn som fallit offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering bör få lämplig utbildning för att kunna identifiera och bemöta sådana brottsoffer. Sådan utbildning bör främjas för personer inom följande personalkategorier när de kan väntas komma i kontakt med barn som är brottsoffer: poliser, åklagare, advokater, domare och domstolspersonal, personal inom barnhälsan samt inom hälso- och sjukvård, men även omfatta personer i andra personalkategorier som i sitt arbete kan väntas komma i kontakt barn som fallit offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

(37)

För att kunna förebygga sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör interventionsprogram eller interventionsåtgärder riktade till sexualförbrytare erbjudas. Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder bör följa en bred, flexibel strategi med inriktning på de medicinska och psykosociala aspekterna och vara av icke-obligatorisk karaktär. Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder påverkar inte interventionsprogram eller interventionsåtgärder som förordnas av behöriga rättsliga myndigheter.

(38)

Interventionsprogram eller interventionsåtgärder bör inte tillhandahållas som en automatisk rättighet. Det är medlemsstatens sak att avgöra vilka interventionsprogram eller interventionsåtgärder som är lämpliga.

(39)

I syfte att förhindra och minimera risken för återfall bör gärningsmännen bli föremål för en bedömning av vilken fara de utgör, och risken för återfall i sexualbrott mot barn. Formerna för en sådan bedömning – exempelvis vilken typ av myndighet som är behörig att beordra och genomföra bedömningen, eller vid vilken tidpunkt under eller efter det straffrättsliga förfarandet denna bedömning bör genomföras samt formerna för faktiska interventionsprogram eller interventionsåtgärder som erbjuds efter denna bedömning – bör vara förenliga med medlemsstaternas interna förfaranden. I samma syfte att förebygga och minimera återfall, bör gärningsmännen också ha möjlighet att delta i fungerande interventionsprogram eller interventionsåtgärder på frivillig basis. Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder bör inte inkräkta på nationella program för att behandla personer med psykiska störningar.

(40)

När det bedöms lämpligt med beaktande av dels vilken fara gärningsmännen utgör, dels risken för återfall i brott, bör dömda gärningsmän tillfälligt eller permanent kunna förhindras att utöva åtminstone yrkesverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn. Vid rekrytering för en befattning som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn ska en arbetsgivare ha rätt att bli informerad om i kriminalregistret intagna fällande domar för sexualbrott mot barn eller om befintliga diskvalifikationer mot att utöva viss verksamhet. Med arbetsgivare avses i detta direktiv även personer som bedriver organisationer som är aktiva inom frivilligverksamhet som omfattar tillsyn över barn och/eller omsorg om barn och som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. På vilket sätt som information överlämnas, till exempel via den berörda personen, liksom det exakta innehållet i informationen och vad som avses med organiserad frivilligverksamhet och med direkt och regelbunden kontakt med barn bör fastställas i enlighet med nationell lagstiftning.

(41)

Med vederbörligt beaktande av medlemsstaternas olika rättsliga traditioner utgår detta direktiv från att tillgång till kriminalregisteruppgifter endast beviljas av antingen de behöriga myndigheterna eller den berörda personen. Detta direktiv innebär inte någon skyldighet att ändra de nationella system som reglerar kriminalregistren eller tillgången till dem.

(42)

Syftet med detta direktiv är inte att harmonisera reglerna vad avser berörda personers samtycke vid utbyte av information ur kriminalregister, dvs. huruvida sådant samtycke ska krävas eller inte. Oavsett om samtycke krävs eller inte krävs enligt den nationella lagstiftningen innebär detta direktiv ingen ny skyldighet att ändra den nationella lagstiftningen och de nationella förfarandena i detta hänseende.

(43)

Medlemsstaterna kan överväga att vidta ytterligare administrativa åtgärder gentemot gärningsmännen, till exempel genom att i sexualförbrytarregister registrera de personer som har dömts för något av de brott som avses i direktivet. Tillgången till dessa register bör begränsas i enlighet med nationella författningsprinciper och tillämpliga dataskyddsnormer, exempelvis genom att begränsa tillgången till rättsväsendet och/eller de brottsbekämpande myndigheterna.

(44)

Medlemsstaterna uppmuntras att skapa mekanismer för uppgiftsinsamling eller kontaktpunkter på nationell eller lokal nivå, i samarbete med det civila samhället, i syfte att observera och analysera fenomenet sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn. För att korrekt kunna utvärdera resultatet av åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi bör unionen fortsätta sitt arbete med att utveckla metoderna för uppgiftsinsamling i syfte att få fram jämförbar statistik.

(45)

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att skapa informationstjänster för att tillhandahålla information om hur man upptäcker tecken på sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

(46)

Barnpornografi, som utgörs av bilder på sexuella övergrepp mot barn, är en särskild typ av innehåll som inte kan tolkas som uttryck för en åsikt. För att bekämpa barnpornografi måste man minska spridningen av material med sexuella övergrepp mot barn genom att försvåra för gärningsmännen att ladda upp sådant innehåll på webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Det krävs därför åtgärder för att avlägsna innehållet och gripa dem som producerar, sprider eller laddar ner bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp. För att understödja unionens ansträngningar att bekämpa barnpornografi bör medlemsstaterna göra sitt yttersta för att samarbeta med tredjeländer för att se till att sådant innehåll avlägsnas från servrar på deras territorium.

(47)

Trots sådana insatser är avlägsnande av barnpornografiskt innehåll vid källan emellertid ofta inte möjlig när originalmaterialet inte finns inom unionen, antingen beroende på att den stat där värdservrarna finns inte är samarbetsvillig, eller eftersom det visar sig ta särskilt lång tid att uppnå ett avlägsnande av materialet från den berörda staten. Mekanismer kan också inrättas för att blockera tillträde från unionens territorium till internetsidor som konstaterats innehålla eller sprida barnpornografi. Åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med detta direktiv för att avlägsna eller, i lämpliga fall, blockera webbplatser som innehåller barnpornografi skulle kunna baseras på olika typer av offentliga åtgärder, lagstiftande, icke-lagstiftande, rättsliga eller andra åtgärder. Det bör i detta sammanhang noteras att detta direktiv inte påverkar sådana frivilliga åtgärder som vidtas av internetbranschen för att förhindra att deras tjänster missbrukas eller medlemsstaternas stöd för sådana åtgärder. Oavsett grunden för den åtgärd eller metod som väljs bör medlemsstaterna se till att det görs på ett sätt som tillförsäkrar användare och tjänsteleverantörer en tillfredsställande nivå vad gäller rättssäkerhet och rättslig förutsägbarhet. Både när det gäller avlägsnande och blockering av innehåll som inbegriper övergrepp mot barn bör samarbete mellan offentliga myndigheter etableras och stärkas, särskilt för att säkerställa att nationella förteckningar över webbplatser med barnpornografiskt material är så fullständiga som möjligt och för att undvika dubbelarbete. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, vara förenlig med gällande lagliga och rättsliga förfaranden och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

(48)

Syftet med detta direktiv är att ändra och utöka bestämmelserna i rambeslut 2004/68/RIF. Eftersom de ändringar som görs är många och genomgripande bör rambeslutet för tydlighetens skull ersättas i sin helhet med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv.

(49)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(50)

Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet principen om skydd av människans värdighet, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, rätt till yttrande- och informationsfrihet, rätt till skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och rättvis rättegång samt principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv syftar till att säkerställa att dessa rättigheter och principer respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

(51)

I enlighet med artikel 3 i protokollet (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(52)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet (nr 22) om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar inte Danmark i antagandet av detta direktiv, som därför inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta direktiv fastställer minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på området sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, barnpornografi och kontaktsökning med barn för sexuella ändamål. Det inför också bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet av dess offer.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)   barn: varje person som är under arton år,

b)   åldern för sexuellt självbestämmande: den ålder under vilken det enligt nationell lag är förbjudet att ägna sig åt sexuella handlingar med ett barn,:

c)   barnpornografi:

i)

allt material som avbildar ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd,

ii)

varje avbildning av ett barns könsorgan för i första hand sexuella syften,

iii)

allt material som avbildar en person som framstår som ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd eller varje avbildning av könsorganen på en person som framstår som ett barn för i första hand sexuella syften, eller

iv)

verklighetstrogna bilder av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd eller verklighetstrogna bilder av ett barns könsorgan för i första hand sexuella syften,

d)   barnprostitution: utnyttjande av ett barn för sexuella handlingar, där pengar eller någon annan form av betalning eller ersättning lämnas eller utlovas som betalning för barnets sexuella handlingar, oavsett om denna betalning, detta löfte eller denna ersättning görs till barnet eller till en tredje part,

e)   pornografisk föreställning: liveposering som riktar sig till en publik, även när det sker med hjälp av informations- och kommunikationsteknik,

f)   juridisk person: ett rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig lagstiftning, med undantag för stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

Artikel 3

Brott som har samband med sexuella övergrepp

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de uppsåtliga handlingar som avses i punkterna 2–6 är straffbelagda.

2.   Att i sexuella syften förmå ett barn, som inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, att bli vittne till sexuella handlingar, även utan att behöva delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

3.   Att i sexuella syften förmå ett barn, som inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, att bli vittne till sexuella övergrepp, även utan att behöva delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

4.   Att ägna sig åt sexuella handlingar med ett barn, som inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

5.   Att ägna sig åt sexuella handlingar med ett barn, om

i)

missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över barnet förekommer, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst tre års fängelse om barnet uppnått denna ålder, eller

ii)

missbruk av barnets särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst tre års fängelse om barnet uppnått denna ålder, eller

iii)

tvång, våld eller hot brukas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

6.   Att genom tvång, våld eller hot förmå ett barn att ägna sig åt sexuella handlingar med en tredje part ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Artikel 4

Brott som har samband med sexuell exploatering

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de uppsåtliga handlingar som avses i punkterna 2–7 är straffbelagda.

2.   Att förmå eller rekrytera ett barn till att delta i pornografiska föreställningar, eller dra nytta av eller på annat sätt utnyttja ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst två års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

3.   Att tvinga eller med våld förmå ett barn till att delta i pornografiska föreställningar, eller att hota ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

4.   Att medvetet bevista pornografiska föreställningar där ett barn deltar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst ett års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

5.   Att förmå eller rekrytera ett barn till att delta i barnprostitution, eller dra nytta av eller på annat sätt utnyttja ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

6.   Att tvinga eller med våld förmå ett barn till barnprostitution, eller att hota ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

7.   Att ägna sig åt sexuella handlingar med ett barn, där barnprostitution utnyttjas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse om barnet inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande och minst två års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Artikel 5

Brott som har samband med barnpornografi

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de uppsåtliga handlingar som avses i punkterna 2–6 är straffbelagda när de begås olovligen.

2.   Förvärv eller innehav av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

3.   Att medvetet skaffa sig tillgång till barnpornografi med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

4.   Distribution, spridning eller överföring av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

5.   Utbjudande, tillhandahållande eller tillgängliggörande av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

6.   Produktion av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst tre års fängelse.

7.   Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida denna artikel är tillämplig på fall som rör barnpornografi enligt artikel 2 c iii, om den person som framstår som ett barn i själva verket var 18 år eller äldre vid tidpunkten för avbildandet.

8.   Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida punkterna 2 och 6 i denna artikel är tillämpliga i fall då det fastställs att det pornografiska materialet enligt artikel 2 c iv producerats och innehas av producenten enbart för eget privat bruk, i den mån inget pornografiskt material enligt artikel 2 c i, ii eller iii har använts för denna produktion och förutsatt att handlingen inte innebär någon risk för att materialet sprids.

Artikel 6

Kontaktsökning med barn i sexuellt syfte

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att följande uppsåtliga handlingar är straffbelagda:

Förslag som en vuxen ger med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i syfte att träffa ett barn som inte uppnått åldern för sexuellt självbestämmande för att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.4 och 5.6 ska, om detta förslag har följts av faktiska handlingar som leder till ett sådant möte, vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det är straffbart för en vuxen att med hjälp av informations- och kommunikationsteknik försöka begå något av de brott som avses i artikel 5.2 och 5.3 genom att kontakta barn som inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande i syfte att tillhandahålla barnpornografiskt material som avbildar det barnet.

Artikel 7

Anstiftan, medhjälp och försök

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att anstiftan av och medhjälp till något av de brott som avses i artiklarna 3–6 är straffbelagt.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att försök att begå något av de brott som avses i artikel 3.4, 3.5 och 3.6, artikel 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 och 4.7 samt artikel 5.4, 5.5 och 5.6 är straffbelagda.

Artikel 8

Frivilliga sexuella handlingar

1.   Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 3.2 och 3.4 är tillämplig på frivilliga sexuella handlingar mellan jämbördiga parter som är nära i ålder och grad av psykisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebar någon form av övergrepp.

2.   Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 4.4 är tillämplig på en pornografisk föreställning som äger rum inom ramen för en frivillig relation när barnet har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, eller mellan jämbördiga parter som är nära i ålder och grad av psykisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp eller exploatering och att inga pengar eller andra former av ersättning ges som betalning i utbyte mot den pornografiska föreställningen.

3.   Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 5.2 och 5.6 är tillämplig på produktion, förvärv eller innehav av material som rör barn som uppnått åldern för sexuellt självbestämmande om materialet produceras och innehas med dessa barns samtycke och enbart för de berörda personernas privata bruk, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp.

Artikel 9

Försvårande omständigheter

Förutsatt att följande omständigheter inte redan ingår i brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nedanstående omständigheter i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning ska kunna anses som försvårande omständigheter i samband med de relevanta brott som avses i artiklarna 3–7:

a)

Brottet begicks mot ett barn i en särskilt utsatt situation, såsom ett barn med ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller som befann sig i en beroendeställning eller i ett tillstånd av fysisk eller psykisk oförmåga.

b)

Brottet begicks av en medlem i barnets familj, en person som sammanbodde med barnet eller en person som har missbrukat sin erkända förtroendeställning eller makt.

c)

Brottet begicks av flera personer som agerade gemensamt.

d)

Brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (12).

e)

Gärningsmannen har tidigare dömts för brott av samma art.

f)

Gärningsmannen har avsiktligt eller genom vårdslöshet utsatt ett barn för livsfara.

g)

Brottet begicks med användande av grovt våld eller vållade barnet allvarlig skada.

Artikel 10

Diskvalifikation till följd av fällande dom

1.   För att undvika risk för återfall i brott ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en fysisk person som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7, tillfälligt eller permanent, kan förhindras att utöva åtminstone yrkesverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare, när de rekryterar en person till yrkesverksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn, har rätt att i enlighet med nationell lagstiftning och på lämpligt sätt – såsom tillgång på begäran eller via den berörda personen – begära information om det finns fällande domar för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i kriminalregistret, eller diskvalifikationer till följd av sådana domar att utöva verksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn.

3.   För tillämpning av punkterna 1 och 2 i denna artikel ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att information om förekomsten av en fällande dom för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i kriminalregistret, eller diskvalifikationer till följd av sådana domar att utöva verksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn, överförs i enlighet med de förfaranden som anges i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (13) då detta sker på begäran enligt artikel 6 i det rambeslutet och med den berörda personens samtycke.

Artikel 11

Beslag och förverkande

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att deras behöriga myndigheter har rätt att beslagta och förverka hjälpmedel till och vinning av de brott som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 12

Juridiska personers ansvar

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 och som begås till deras förmån av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

a)

behörighet att företräda den juridiska personen,

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar eller,

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Medlemsstaterna ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar i de fall, där bristande övervakning eller kontroll från en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person under den juridiska personens ansvar att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–7 till förmån för den juridiska personen.

3.   Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta straffrättsliga förfaranden mot fysiska personer som är gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till de brott som avses i artiklarna 3–7.

Artikel 13

Sanktioner för juridiska personer

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 12.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta andra sanktioner, såsom

a)

fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

b)

tillfälligt eller permanent näringsförbud,

c)

rättslig övervakning,

d)

rättsligt beslut om upplösning av verksamheten, eller

e)

tillfällig eller permanent stängning av de inrättningar som har använts för att begå brottet.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 12.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder eller åtgärder.

Artikel 14

Avstående från att lagföra eller utdöma påföljd för brottsoffret

Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med de grundläggande principerna i sina rättssystem vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna har befogenhet att avstå från att lagföra eller straffa barn som är offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering för deras deltagande i brottslig verksamhet som de har tvingats att begå som en direkt följd av att de utsatts för någon av de gärningar som avses i artiklarna 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 och 5.6.

Artikel 15

Utredning och lagföring

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att utredning eller lagföring av de brott som avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av anmälan eller angivelse av ett offer eller av offrets företrädare, och att straffrättsliga förfaranden kan fortsätta även om den personen har tagit tillbaka sina uppgifter.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra lagföring av vart och ett av de brott som avses i artiklarna 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 och 4.7, samt, när barnpornografi som avses i artikel 2 c i och ii har använts, av de grova brott som avses i artikel 5.6, under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att offret har uppnått myndighetsålder och i en omfattning som motsvarar det berörda brottets svårhetsgrad.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott, är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott som avses i artiklarna 3–7.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3–7, i synnerhet genom att analysera barnpornografiskt material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som överförts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Artikel 16

Rapportering av misstanke om sexuella övergrepp eller sexuell exploatering

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de regler om sekretess som enligt den nationella lagstiftningen gäller för personer inom vissa yrkeskategorier som har till huvudsaklig uppgift att arbeta med barn, inte utgör ett hinder för möjligheten för dessa personer att rapportera situationer där de har skälig grund att anta att ett barn är offer för brott som avses i artiklarna 3–7, till de myndigheter som är ansvariga för skyddet av barn.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till eller i god tro misstänker att något av de brott som avses i artiklarna 3–7 har begåtts att rapportera dessa till behöriga myndigheter.

Artikel 17

Behörighet och samordning av åtal

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa sin behörighet när det gäller de brott som avses i artiklarna 3–7, när

a)

brottet helt eller delvis har begåtts inom medlemsstaternas territorium, eller

b)

gärningsmannen är medborgare i någon av medlemsstaterna.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att fastställa ytterligare behörighet när det gäller ett brott enligt artiklarna 3–7 vilket har begåtts utanför dess territorium, bland annat när

a)

brottet har begåtts mot en av dess medborgare eller en person som har sin hemvist på medlemsstatens territorium, eller

b)

brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på den medlemsstatens territorium, eller

c)

gärningsmannen har sin hemvist på medlemsstatens territorium.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behörighet omfattar situationer i vilka ett brott enligt artiklarna 5 och 6 och, i den mån det är relevant, artiklarna 3 och 7, begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från deras territorium, oavsett om denna är baserad inom deras territorium eller inte.

4.   Vid lagföringen av något av de brott som avses i artiklarna 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 och 5.6 ska medlemsstaterna, om brottet begåtts utanför den berörda medlemsstatens territorium enligt punkt 1 b i den här artikeln, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dess behörighet inte är kopplad till villkoret att gärningarna är straffbelagda på den plats där de begicks.

5.   Vid lagföringen av något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska varje medlemsstat, om brottet begåtts utanför den berörda medlemsstatens territorium enligt punkt 1 b i denna artikel, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dess behörighet inte är kopplad till villkoret att åtal endast får väckas på grundval av en anmälan från offret på den plats där brottet begicks, eller en formell underrättelse från den stat där brottet begicks.

Artikel 18

Allmänna bestämmelser om hjälp, stöd och skyddsåtgärder för barn som är brottsoffer

1.   Barn som är offer för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och skydd i enlighet med artiklarna 19 och 20, med beaktande av barnets bästa.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ett barn får hjälp och stöd så snart de behöriga myndigheterna har en skäligen grundad indikation att anta att barnet kan ha utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7.

3.   Medlemsstaterna ska, om åldern på en person som utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 är osäker och om det finns skäl att anta att den personen är ett barn, säkerställa att denna person förutsätts vara ett barn för att han eller hon omedelbart ska få tillgång till hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 19 och 20.

Artikel 19

Hjälp och stöd till brottsoffer

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att brottsoffer får hjälp och stöd före, under och en lämplig tid efter avslutande av de straffrättsliga förfarandena, så att de kan utöva de rättigheter som fastställs i rambeslut 2001/220/RIF och i detta direktiv. Medlemsstaterna ska särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att skydda barn som anmäler övergrepp som begåtts inom deras familj.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hjälp och stöd till barn som är brottsoffer inte villkoras av barnets vilja att samarbeta under brottsutredningen, åtalet eller rättegången.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att specifika åtgärder som syftar till att hjälpa och stödja barn som är brottsoffer att utnyttja sina rättigheter enligt detta direktiv vidtas efter en individuell bedömning av de enskilda barnens särskilda omständigheter, och att vederbörlig hänsyn tas till barnets synpunkter, behov och problem.

4.   Barn som fallit offer för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska anses som särskilt sårbara brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.

5.   Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa och stödja familjen till barn som är brottsoffer att utnyttja sina rättigheter enligt detta direktiv, när familjen befinner sig på medlemsstatens territorium. Framför allt ska medlemsstaterna, där det är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i rambeslut 2001/220/RIF på brottsoffrets familj.

Artikel 20

Skydd för barn som är brottsoffer under brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser en särskild företrädare för ett barn som är brottsoffer, om enligt den nationella lagstiftningen personerna med föräldraansvar inte kan företräda barnet på grund av en intressekonflikt mellan dem och barnet, eller om barnet är ensamkommande eller har skilts från sin familj.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att barn som är brottsoffer utan dröjsmål får tillgång till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även för att begära ersättning för skada. Juridisk rådgivning och juridiskt ombud bör tillhandahållas kostnadsfritt om brottsoffret inte förfogar över tillräckliga ekonomiska medel.

3.   Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att följande iakttas i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7:

a)

Att barnet förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att uppgifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

b)

Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

c)

Att barnet förhörs av eller genom yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.

d)

Att samma personer, om så är möjligt och lämpligt, håller alla förhör med barnet.

e)

Att antalet förhör blir så få som möjligt och endast utförs om det är strikt nödvändigt för brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden.

f)

Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

4.   Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att alla förhör med ett barn som är offer för brott eller, i förekommande fall, med ett barnvittne, får spelas in audiovisuellt, och att sådana audiovisuellt inspelade förhör får användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

5.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det i samband med straffrättsliga förfaranden i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna 3–7 kan beslutas

a)

att förhöret ska hållas inom stängda dörrar,

b)

att barnet får höras i domstolen utan att vara närvarande, särskilt genom användning av lämplig kommunikationsteknik.

6.   Medlemsstaterna ska, om intresset för de barn som är brottsoffer talar för detta och med beaktande av andra övergripande intressen, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda barnens privatliv, deras identitet och bild och förhindra offentlig spridning av sådan information som kan leda till att de identifieras.

Artikel 21

Åtgärder mot reklam för möjligheten att begå övergrepp och för barnsexturism

Medlemsstaterna ska besluta om lämpliga åtgärder för att förhindra eller förbjuda

a)

spridning av material där det görs reklam för möjligheten att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–6, och

b)

anordnande för andra, oberoende av om syftet är kommersiellt, av resor i syfte att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–5.

Artikel 22

Förebyggande interventionsprogram eller åtgärder

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personer som befarar att de kan komma att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i lämpliga fall får tillgång till effektiva interventionsprogram eller åtgärder för att bedöma och förhindra risken för att sådana brott begås.

Artikel 23

Förebyggande

1.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, som utbildning och fostran, i syfte att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn.

2.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, även via internet, till exempel informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten samt forsknings- och utbildningsprogram, om lämpligt i samarbete med relevanta organisationer inom det civila samhället och andra aktörer, i syfte att öka medvetenheten och minska risken för att barn faller offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

3.   Medlemsstaterna ska främja regelbunden kompetensutveckling för tjänstemän som kan väntas komma i kontakt med barn som fallit offer för sexuella övergrepp och exploatering, däribland poliser ute på fältet, i syfte att möjliggöra för dem att identifiera och bemöta barn som är offer för brott och barn som eventuellt kan bli offer för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering.

Artikel 24

Interventionsprogram eller interventionsåtgärder på frivillig basis inom ramen för eller efter straffrättsliga förfaranden

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av interventionsprogram eller interventionsåtgärder som fastställs av behöriga rättsliga myndigheter enligt nationell lag, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder finns tillgängliga, för att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot barn. Sådana program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelset, i enlighet med nationell lagstiftning.

2.   De interventionsprogram eller interventionsåtgärder som avses i punkt 1 ska uppfylla de särskilda utvecklingsbehoven hos barn som gör sig skyldiga till sexualbrott.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att följande personer kan få tillgång till de interventionsprogram eller interventionsåtgärder som avses i punkt 1, nämligen:

a)

personer som är föremål för straffrättsliga förfaranden för något av de brott som avses i artiklarna 3–7, på villkor som varken är till förfång för eller strider mot rätten till försvar eller mot kravet på en rättvis och opartisk rättegång, och som särskilt är förenliga med principen om oskuldspresumtionen, och

b)

personer som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personer som avses i punkt 3 blir föremål för en bedömning av vilken fara de utgör och eventuella risker för återfall i något av de brott som avses i artiklarna 3–7, i syfte att fastställa lämpliga interventionsprogram eller åtgärder.

5.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personer som avses i punkt 3 vilka fått motta förslag om interventionsprogram eller åtgärder i enlighet med punkt 4

a)

får fullständig information om skälen till förslaget,

b)

samtycker till att delta i programmen eller åtgärderna med fullständig kännedom om omständigheterna,

c)

kan vägra och, när det gäller dömda personer, blir informerade om de möjliga följderna av en sådan vägran.

Artikel 25

Åtgärder mot webbplatser som innehåller eller sprider barnpornografi

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett avlägsnande utan dröjsmål av webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi och vars värdservrar ligger på deras eget territorium, samt sträva efter att uppnå ett avlägsnande av sådana webbsidor vars värdservrar ligger utanför deras territorium.

2.   Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att blockera tillträdet till webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi för internetanvändare inom sitt territorium. Dessa åtgärder måste inrättas genom transparenta förfaranden och ska tillhandahålla adekvata skyddsmekanismer, särskilt för att säkerställa att begränsningen inskränks till vad som är nödvändigt och proportionerligt och att användarna informeras om orsaken till begränsningen. Skyddsmekanismerna ska även inbegripa möjlighet till rättslig prövning.

Artikel 26

Ersättande av rambeslut 2004/68/RIF

Rambeslut 2004/68/RIF ersätts härmed med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv, dock utan att det påverkar dessa medlemsstaters skyldigheter när det gäller tidsfristen för införlivande i nationell lagstiftning av rambeslutet.

Med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv ska hänvisningar till rambeslut 2004/68/RIF anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 27

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 december 2013.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta direktiv införlivas med deras nationella lagstiftning.

3.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 28

Rapportering

1.   Kommissionen ska senast 18 december 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag.

2.   Kommissionen ska senast den 18 december 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 25.

Artikel 29

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 30

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 13 december 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. SZPUNAR

Ordförande


(1)  EUT C 48, 15.2.2011, s. 138.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 27 oktober 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 november 2011.

(3)  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  EUT L 13, 20.1.2004, s. 44.

(6)  EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

(7)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 42.

(8)  EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.

(9)  EGT L 182, 5.7.2001, s. 1.

(10)  EUT L 68, 15.3.2005, s. 49.

(11)  EUT L 49, 17.2.2007, s. 30.

(12)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

(13)  EUT L 93, 7.4.2009, s. 23.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1320/2011

av den 16 december 2011

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Vitryssland bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På rådets vägnar

T. NALEWAJK

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

(translitt-erering av vitrysk stavning,

translitterering av rysk stavning)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Arbetsplats

Tjänsteställning

”1.

Bandarenka, Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka, Siarhej Uladzimiravitj)

Bondarenko, Sergei Vladimirovich (Bondarenko, Sergej Vladimirovitj)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tfn: +375 17 2800264

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Pershamajski (Pervomajskij) i Minsk. Han arbetade med rättegången mot Ales Bjaljatski (Ales Beljatskij), en av de främsta människorättsförsvararna, direktör för Vitrysslands människorättscentrum Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

2.

Saikouski, Uladzimir (Sajkouski, Uladzimir)

Saikovski, Vladimir (Sajkovskij, Vladimir)

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tfn: +375 17 2800264

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Pershamajski (Pervomajskij) i Minsk. Han arbetade med rättegången mot Ales Bjaljatski (Ales Beljatskij), en av de främsta människorättsförsvararna, direktör för Vitrysslands människorättscentrum Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.”


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1321/2011

av den 16 december 2011

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

De gemensamma reglerna för import av vissa textilprodukter från tredjeländer bör uppdateras för att ta hänsyn till ändringar av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) som också påverkar vissa KN-nummer i bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93.

(2)

Förordning (EEG) nr 3030/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras på följande sätt:

Bilaga I ska ersättas med följande:

BILAGA I

TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1  (1)

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ”ex” innebär detta att KN-numrets räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

2.

Om det inte närmare anges vilket material produkterna i kategorierna 1–114 med ursprung i Kina består av, ska dessa produkter anses uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfibrer.

3.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

4.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2012

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Vävnader av syntetstapelfibrer (diskontinuerliga eller avfall) andra än vävda band, luggvaror (inbegripet frotté) och sniljvävnader

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPP I B

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (inkl. fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långbyxor och fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPP II A

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthanddukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och liknande vävnader, av bomull

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Varav: av akryl

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Varav: av bomullsmanchester

 

 

5801 22 00

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPP II B

12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än parkas) (i kategori 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Näsdukar, av annan textilvara än trikå

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Bysthållare, vävda eller av trikå

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halvhandskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor, sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6211 20 00

78

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 906211 49 00ex 9619 00 59

83

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPP III A

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m

 

 

5407 20 11

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d.

6305 32 196305 33 90

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m

 

 

5407 20 19

35

Vävnader av syntetfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Vävnader av regenatfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Vävnader av regenatstapelfibrer

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 a)

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 b)

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5401 20 10

Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra kardade eller kammade fina djurhår

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bomull, kardad eller kammad

 

 

5203 00 00

53

Slingervävnader av bomull

 

 

5803 00 10

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5507 00 00

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

 

 

5805 00 00

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62

Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

5807 10 105807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

5808 10 005808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 a och 63, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPP III B

10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Långa strumpor för damer, av syntetfibrer

ex 6115 10 906115 96 91

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Tält

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av polyetylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5904 10 005904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori 100

5907 00 00

100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som framställs av syntetfibrer

 

 

ex 5607 90 90

109

Presenningar, segel och markiser

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Vävda luftmadrasser

 

 

6306 40 00

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

 

 

6306 90 00

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna 113 och 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

 

 

6307 10 90

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vävnader av lin eller rami

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 a)

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Konstgjorda stapelfibrer

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 a)

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

 

 

5105 40 00

129

Garn av grova djurhår eller tagel

 

 

5110 00 00

130 a)

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 b)

Garn av natursilke annat än i kategori 130 a; gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

 

 

5308 90 90

132

Pappersgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn av mjukhampa

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliserat garn

 

 

5605 00 00

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

 

 

5113 00 00

136

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

 

 

5809 00 00

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6301 90 90

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt av grova djurhår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 a)

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 b)

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 a

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 c)

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

 

 

ex 5003 00 00

148 a)

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 b)

Garn av kokosfibrer

 

 

5308 10 00

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 a)

Golvbeläggning av kokosfibrer

 

 

5702 20 00

151 b)

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

 

 

5602 10 11

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

 

 

5001 00 00

Råsilke, ej snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

ex 5003 00 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

5305 00 00

Bomull, okardad och okammad

5201 00 105201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 005302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 005303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Plagg av trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6214 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

6215 10 00

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 6213 90 00

161

Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

BILAGA I A

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2012

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Förbandsgas och artiklar av förbandsgas föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

 

 

3005 90 31

BILAGA I B

1.

Denna bilaga omfattar textila råmaterial (kategorierna 128 och 154), andra textilprodukter än de av ull och fina djurhår, bomull och konstfibrer, samt konstfibrer och stapelfibrer och garn enligt kategorierna 124, 125 a, 125 b, 126, 127 a och 127 b.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ”ex” innebär detta att det är KN-numret och den motsvarande varubeskrivningen som ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

3.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

4.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2012

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I

ex 20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader och tuftade dukvaror

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå andra än de som ingår i kategori 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GRUPP II

ex 12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar och slängkappor för män eller pojkar

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, andra än parkas

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Näsdukar, av annat textilmaterial än natursilke eller avfall av natursilke

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

3,9

257

ex 6107 29 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex 6108 39 00

ex 27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Bysthållare, vävda eller av trikå

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar och vantar i kategorierna ex 10 och ex 87, och strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå, i kategori ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Träningsoveraller av trikå

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Vävda plagg av textilmaterial enligt nr 5903, 5906 och 5907, utom sådana som ingår i kategorierna ex 14 och ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Plagg av trikå enligt nr 5903 och 5907 och skiddräkter av trikå

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GRUPP III A

ex 38 b)

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Vävda gardiner (inbegripet rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattor i kategorierna ex 58, 142 och 151 b)

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategorierna ex 62 och 137

Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategori ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6301 10 00

GRUPP III B

ex 10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

17 par

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Simkläder

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Slipsar och liknande artiklar, av trikå, andra än de som ingår i kategori 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Tält

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Presenningar, segel och markiser

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Vävda luftmadrasser

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna ex 113 och ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk, andra än de som ingår i kategori 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vävnader av lin eller rami

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 a)

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Konstgjorda stapelfibrer

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 a)

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

 

 

5105 40 00

129

Garn av grova djurhår eller tagel

 

 

5110 00 00

130 a)

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 b)

Garn av natursilke annat än i kategori 130 a; gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

 

 

5308 90 90

132

Pappersgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn av mjukhampa

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliserat garn

 

 

5605 00 00

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

 

 

5113 00 00

136 a)

Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, andra än oblekta, avkokta eller blekta

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 b)

Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, andra än de som ingår i kategori 136 a

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

 

 

5809 00 00

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6301 90 90

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt av grova djurhår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 a)

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 b)

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 a

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 c)

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

 

 

ex 5003 00 00

148 a)

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 b)

Garn av kokosfibrer

 

 

5308 10 00

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 a)

Golvbeläggning av kokosfibrer

 

 

5702 20 00

151 b)

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

 

 

5602 10 11

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

 

 

5001 00 00

Råsilke, ej snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

ex 5003 00 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

5305 00 00

Bomull, okardad och okammad

5201 00 105201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Mjuk hampa (Cannabis sativa), oberedd eller beredd men ospunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 005302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 005303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Plagg av trikå, utom plagg i kategorierna ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 och 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6214 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

6215 10 00

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 6213 90 00

161

Plagg av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 och 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Anm.: Omfattar endast kategorierna 1–114, med undantag av Ryssland och Serbien, för vilka kategorierna 1–161 omfattas.

(2)  Gäller endast import från Kina.


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1322/2011

av den 16 december 2011

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (1), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

De gemensamma reglerna för import av vissa textilprodukter från tredjeländer bör uppdateras för att ta hänsyn till ändringar av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) som också påverkar vissa KN-nummer i bilaga I till förordning (EG) nr 517/94.

(2)

Förordning (EG) nr 517/94 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 25 i förordning (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 517/94 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 517/94 ska ändras på följande sätt:

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

A.   TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ”ex” innebär detta att KN-numrets räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

2.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

3.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2012

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Vävnader av syntetstapelfibrer (diskontinuerliga eller avfall) andra än vävda band, luggvaror (inbegripet frotté) och sniljvävnader

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPP I B

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (inkl. fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långbyxor och fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPP II A

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthanddukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och liknande vävnader, av bomull

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Varav: av akryl

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Varav: av bomullsmanchester

 

 

5801 22 00

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPP II B

12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än parkas) (i kategori 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Näsdukar, av annan textilvara än trikå

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Bysthållare, vävda eller av trikå

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halvhandskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor, sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6211 20 00

78

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPP III A

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m

 

 

5407 20 11

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d.

6305 32 196305 33 90

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m

 

 

5407 20 19

35

Vävnader av syntetfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Vävnader av regenatfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Vävnader av regenatstapelfibrer

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 a)

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 b)

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5401 20 10

Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra kardade eller kammade fina djurhår

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bomull, kardad eller kammad

 

 

5203 00 00

53

Slingervävnader av bomull

 

 

5803 00 10

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5507 00 00

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

 

 

5805 00 00

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62

Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

5807 10 105807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

5808 10 005808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 a och 63, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPP III B

10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Långa strumpor för damer, av syntetfibrer

ex 6115 10 906115 96 91

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Tält

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av polyetylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5904 10 005904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori 100

5907 00 00

100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som framställs av syntetfibrer

 

 

ex 5607 90 90

109

Presenningar, segel och markiser

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Vävda luftmadrasser

 

 

6306 40 00

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

 

 

6306 90 00

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna 113 och 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

 

 

6307 10 90

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vävnader av lin eller rami

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

 

 

ex 5607 90 90

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 a)

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Konstgjorda stapelfibrer

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 a)

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

 

 

5105 40 00

129

Garn av grova djurhår eller tagel

 

 

5110 00 00

130 a)

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 b)

Garn av natursilke annat än i kategori 130 a; gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

 

 

5308 90 90

132

Pappersgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn av mjukhampa

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliserat garn

 

 

5605 00 00

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

 

 

5113 00 00

136

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

 

 

5809 00 00

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6301 90 90

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt av grova djurhår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 a)

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 b)

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 a

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 c)

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

 

 

ex 5003 00 00

148 a)

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 b)

Garn av kokosfibrer

 

 

5308 10 00

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 a)

Golvbeläggning av kokosfibrer

 

 

5702 20 00

151 b)

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

 

 

5602 10 11

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

 

 

5001 00 00

Råsilke, ej snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

ex 5003 00 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

5305 00 00

Bomull, okardad och okammad

5201 00 105201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 005302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 005303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Plagg av trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6214 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

6215 10 00

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 6213 90 00

161

Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   ANDRA TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1

KN-nummer

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1323/2011

av den 16 december 2011

om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2012 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (1), särskilt artiklarna 17.3, 17.6 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 517/94 fastställs kvantitativa importrestriktioner för vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredjeländer, vilka ska fördelas enligt principen ”först till kvarn”.

(2)

Enligt den förordningen är det under vissa omständigheter möjligt att använda andra tilldelningsmetoder, att dela upp kvoterna i omgångar eller att reservera en del av en särskild kvantitativ begränsning uteslutande för ansökningar som stöds av bevis för importens tidigare omfattning.

(3)

Regler för förvaltningen av kvoterna för 2012 bör antas före kvotårets början så att kontinuiteten i handeln inte störs.

(4)

De åtgärder som har antagits under tidigare år, t.ex. de åtgärder som infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 1159/2010 av den 9 december 2010 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94 (2), har visat sig vara tillfredsställande, varför liknande regler bör antas för 2012.

(5)

I syfte att tillmötesgå så många näringsidkare som möjligt bör fördelningsmetoden enligt principen ”först till kvarn” göras mera flexibel genom att det fastställs ett tak för de kvantiteter som får tilldelas varje näringsidkare genom denna metod.

(6)

För att en viss kontinuitet i handeln och en effektiv kvotförvaltning ska kunna garanteras bör näringsidkare ha möjlighet att låta sin första ansökan om importtillstånd för 2012 omfatta lika stora kvantiteter som de importerat under 2011.

(7)

För att kvoterna ska kunna utnyttjas optimalt bör en näringsidkare som har utnyttjat minst hälften av den redan beviljade kvantiteten ha möjlighet att ansöka om ytterligare en kvantitet, under förutsättning att det finns disponibla kvantiteter i kvoterna.

(8)

För att säkerställa en god förvaltning bör importtillstånden vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till årets slut. Medlemsstaterna bör utfärda importlicenser först när kommissionen har underrättat dem om att det finns kvantiteter tillgängliga och endast om näringsidkarna kan bevisa att det finns ett kontrakt och kan intyga, såvida inte motsatsen uttryckligen föreskrivs, att de inte redan för kategorierna och länderna i fråga har tilldelats ett importtillstånd i gemenskapen som utfärdats i enlighet med denna förordning. De behöriga nationella myndigheterna bör emellertid kunna förlänga licensernas giltighetstid med tre månader på importörernas begäran, i de fall där licenserna vid förlängningsansökans tidpunkt utnyttjats till minst hälften, dock längst till och med den 31 mars 2013.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 25 i förordning (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med den här förordningen är att fastställa regler för 2012 för förvaltningen av kvantitativa kvoter för import av vissa textilprodukter som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 517/94.

Artikel 2

De kvoter som avses i artikel 1 ska fördelas i den ordningsföljd som kommissionen mottar medlemsstaternas anmälningar om individuella näringsidkares ansökningar om kvantiteter, vilka för varje enskild näringsidkare inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Dessa maximikvantiteter ska emellertid inte gälla för näringsidkare som vid sin första ansökan för 2012 kan bevisa för de behöriga nationella myndigheterna att de för de berörda kategorierna och tredjeländerna importerade mer än de maximikvantiteter som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2011.

För dessa näringsidkare får de behöriga myndigheterna tillåta import som inte överskrider de kvantiteter som importerades 2011 från de berörda tredjeländerna och för berörda kategorier, under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

Artikel 3

Alla importörer som redan har utnyttjat minst 50 procent av den kvantitet som de tilldelats enligt denna förordning får lämna in en ny ansökan för samma produktkategori och samma ursprungsland avseende kvantiteter som inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   De behöriga nationella myndigheter som anges i bilaga II får från och med kl. 10.00 den 9 januari 2012 till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importtillstånd inkommit.

Den tid som anges i första stycket ska vara lokal tid i Bryssel.

2.   De behöriga nationella myndigheterna ska utfärda importtillstånd först när kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 517/94 har anmält att det finns kvantiteter tillgängliga för import.

De ska utfärda importtillstånd endast om näringsidkarna

a)

kan bevisa att det finns ett kontrakt för leverans av varorna, och

b)

skriftligen intygar att de för kategorin och landet i fråga

i)

inte redan har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, eller

ii)

har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, men har utnyttjat det till minst 50 procent.

3.   Importtillstånden ska vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till och med den 31 december 2012.

De behöriga nationella myndigheterna får dock på importörens begäran förlänga tillståndens giltighetstid med tre månader om tillstånden vid tidpunkten för begäran om förlängning utnyttjats till minst 50 procent. En sådan förlängning får under inga omständigheter vara längre än till och med den 31 mars 2013.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUT L 326, 10.12.2010, s. 25.


BILAGA I

Maximikvantiteter enligt artiklarna 2 och 3

Land

Kategori

Enhet

Maximikvantitet

Vitryssland

1

kilogram

20 000

2

kilogram

80 000

3

kilogram

5 000

4

styck

20 000

5

styck

15 000

6

styck

20 000

7

styck

20 000

8

styck

20 000

15

styck

17 000

20

kilogram

5 000

21

styck

5 000

22

kilogram

6 000

24

styck

5 000

26/27

styck

10 000

29

styck

5 000

67

kilogram

3 000

73

styck

6 000

115

kilogram

20 000

117

kilogram

30 000

118

kilogram

5 000

Nordkorea

1

kilogram

10 000

2

kilogram

10 000

3

kilogram

10 000

4

styck

10 000

5

styck

10 000

6

styck

10 000

7

styck

10 000

8

styck

10 000

9

kilogram

10 000

12

par

10 000

13

styck

10 000

14

styck

10 000

15

styck

10 000

16

styck

10 000

17

styck

10 000

18

kilogram

10 000

19

styck

10 000

20

kilogram

10 000

21

styck

10 000

24

styck

10 000

26

styck

10 000

27

styck

10 000

28

styck

10 000

29

styck

10 000

31

styck

10 000

36

kilogram

10 000

37

kilogram

10 000

39

kilogram

10 000

59

kilogram

10 000

61

kilogram

10 000

68

kilogram

10 000

69

styck

10 000

70

par

10 000

73

styck

10 000

74

styck

10 000

75

styck

10 000

76

kilogram

10 000

77

kilogram

5 000

78

kilogram

5 000

83

kilogram

10 000

87

kilogram

8 000

109

kilogram

10 000

117

kilogram

10 000

118

kilogram

10 000

142

kilogram

10 000

151A

kilogram

10 000

151B

kilogram

10 000

161

kilogram

10 000


BILAGA II

Förteckning över de tillståndsmyndigheter som avses i artikel 4

1.   Österrike

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgien

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarien

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cypern

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Tjeckien

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Frankrike

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Tyskland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grekland

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungern

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italien

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lettland

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litauen

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nederländerna

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polen

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumänien

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakien

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenien

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spain

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   United Kingdom

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1324/2011

av den 16 december 2011

om undantag för 2012 från förordning (EG) nr 1067/2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (2) föreskrivs att delkvot III för övriga tredjeländer ska fördelas på fyra kvartalsvisa delperioder, däribland delperiod 1 för perioden 1 januari–31 mars omfattande 594 597 ton och delperiod 2 för perioden 1 april–30 juni omfattande 594 597 ton.

(2)

Med hänsyn till marknadssituationen och för att få en kontinuerlig försörjning av unionens marknad för spannmål som omfattas av delkvot III under 2012 bör delperioderna 1 och 2 slås samman till en enda delperiod, som då omfattar den samlade kvantiteten för dessa delperioder, dvs. 1 189 194 ton.

(3)

För 2012 bör det således göras ett undantag från förordning (EG) nr 1067/2008.

(4)

För att se till att importlicenser kan utfärdas från och med den 1 januari 2012, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 3.3 a i förordning (EG) nr 1067/2008 ska delperiod 1 för 2012 utvidgas till att gälla perioden 1 januari 2012–30 juni 2012 och omfatta en kvantitet på 1 189 194 ton.

Genom undantag från artikel 3.3 b i förordning (EG) nr 1067/2008 ska delperiod 2 utgå för 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 30 juni 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/66


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1325/2011

av den 16 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och zucchini

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 143 b jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2) föreskrivs att import av de produkter som förtecknas i den förordningens bilaga XVIII ska övervakas. Denna övervakning ska ske i enlighet med artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(2)

Med tillämpning av artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2008, 2009 och 2010, bör en anpassning göras av tröskelvolymerna för tilläggstullen för päron, citroner, äpplen och zucchini.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVIII till genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA XVIII

TILLÄGGSIMPORTTULLAR: AVDELNING IV KAPITEL I AVSNITT 2

Om inte annat följer av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, ska beskrivningen under varuslag endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullarna i denna bilaga ska avgöras genom KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

Tröskelvolymer (i ton)

78.0015

0702 00 00

Tomater

1 oktober–31 maj

481 762

78.0020

1 juni– 30 september

44 251

78.0065

0707 00 05

Gurkor

1 maj–31 oktober

92 229

78.0075

1 november–30 april

55 270

78.0085

0709 90 80

Kronärtskockor

1 november–30 juni

11 620

78.0100

0709 90 70

Zucchini

1 januari–31 december

54 760

78.0110

0805 10 20

Apelsiner

1 december–31 maj

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1 november till sista februari

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), wilkings och liknande citrushybrider

1 november till sista februari

99 128

78.0155

0805 50 10

Citroner

1 juni– 31 december

340 920

78.0160

1 januari–31 maj

90 108

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

21 juli–20 november

80 588

78.0175

0808 10 80

Äpplen

1 januari–31 augusti

701 247

78.0180

1 september–31 december

64 981

78.0220

0808 20 50

Päron

1 januari–30 april

230 148

78.0235

1 juli–31 december

35 573

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

1 juni–31 juli

5 794

78.0265

0809 20 95

Körsbär, förutom surkörsbär

21 maj–10 augusti

30 783

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

11 juni–30 september

5 613

78.0280

0809 40 05

Plommon

11 juni–30 september

10 293”


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1326/2011

av den 16 december 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1327/2011

av den 16 december 2011

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 533/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 för delperioden 1 januari–31 mars 2012 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 15.5.2007, s. 9.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/72


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1328/2011

av den 16 december 2011

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 539/2007 öppnades tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 för delperioden 1 januari–31 mars 2012 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 539/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 19.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/74


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1329/2011

av den 16 december 2011

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 för delperioden 1 januari–31 mars 2012 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/76


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1330/2011

av den 16 december 2011

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONNEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 för delperioden 1 januari–31 mars 2012 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga för de licenser som omfattas av kvoten med löpnummer 09.4092. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2012.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 40.


BILAGA

Grupp-nummer

Löp-nummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

IL1

09.4092

77,639751


BESLUT

17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/78


RÅDETS BESLUT 2011/845/GUSP

av den 16 december 2011

om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 29 och 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 november 2010 antog rådet beslut 2010/694/Gusp om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (1), där det fastställs en förlängning av giltighetstiden med ytterligare 12 månader för de nationella tillstånden för inresa till och vistelse på de medlemsstaters territorium som avses i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp av den 21 maj 2002 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (2).

(2)

På grundval av en utvärdering av tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp anser rådet det lämpligt att giltighetstiden för dessa tillstånd förlängs med ytterligare 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som avses i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp ska förlänga giltighetstiden för de nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten med ytterligare 12 månader.

Artikel 2

Rådet ska utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp inom sex månader från antagandet av detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På rådets vägnar

T. NALEWAJK

Ordförande


(1)  EUT L 303, 19.11.2010, s. 13.

(2)  EGT L 138, 28.5.2002, s. 33.


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/79


BESLUT ATALANTA/5/2011 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 16 december 2011

om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

(2011/846/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av beslut Atalanta/2/2009 (2) av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och beslut Atalanta/3/2009 (3) av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, samt addendumet till detta (4), och

av följande skäl:

(1)

EU:s operationschef höll den 16 december 2008 en konferens om styrkebidrag.

(2)

Till följd av Serbiens erbjudande om att bidra till insatsen Atalanta, bör bidraget från Serbien på EU:s operationschefs rekommendation och Europeiska unionens militära kommittés råd godtas.

(3)

I enlighet med artikel 5 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Bidrag från tredjestater

I enlighet med konferenserna om styrkebidrag och bemanning och på EU:s operationschefs och Europeiska unionens militära kommittés rekommendation ska bidragen från Norge, Kroatien, Montenegro, Ukraina och Serbien godtas för EU:s militära insats, i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta).”

Artikel 2

Bilagan till beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  EUT L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  EUT L 119, 14.5.2009, s. 40.


BILAGA

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE TREDJESTATER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

Norge

Kroatien

Montenegro

Ukraina

Serbien”


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/81


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/847/GUSP

av den 16 december 2011

om genomförande av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Vitryssland bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

(3)

Bilaga IIIA till rådets beslut 2010/639/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På rådets vägnar

T. NALEWAJK

Ordförande


(1)  EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

(translitt-erering av vitrysk stavning,

translitterering av rysk stavning)

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Arbetsplats

Tjänsteställning

”1.

Bandarenka, Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka, Siarhej Uladzimiravitj)

Bondarenko, Sergei Vladimirovich (Bondarenko, Sergej Vladimirovitj)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tfn: +375 17 2800264

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Pershamajski (Pervomajskij) i Minsk. Han arbetade med rättegången mot Ales Bjaljatski (Ales Beljatskij), en av de främsta människorättsförsvararna, direktör för Vitrysslands människorättscentrum Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

2.

Saikouski, Uladzimir (Sajkouski, Uladzimir)

Saikovski, Vladimir (Sajkovskij, Vladimir)

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tfn: +375 17 2800264

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Pershamajski (Pervomajskij) i Minsk. Han arbetade med rättegången mot Ales Bjaljatski (Ales Beljatskij), en av de främsta människorättsförsvararna, direktör för Vitrysslands människorättscentrum Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.”


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/83


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/848/GUSP

av den 16 december 2011

om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2010/788/Gusp av den 20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 december 2010 antog rådet beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo.

(2)

Den 12 oktober och den 28 november 2011 uppdaterade den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) om Demokratiska republiken Kongo förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2010/788/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2010/788/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.

På rådets vägnar

T. NALEWAJK

Ordförande


(1)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 30.


BILAGA

Förteckning över personer som avses i artikel 1

Namn

Alias

Födelsedatum och födelseort

Personuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternativt födelsedatum: 1 januari 1964

Ntoke Village,

Ntenjeru Sub County,

Kayunga-distriktet,

Uganda

Ugandier

Chef för de allierade demokratiska styrkorna (ADF)

Befälhavare för de allierade demokratiska styrkorna

Enligt öppna källor och officiella rapporter, inbegripet rapporter från expertgruppen inom FN:s säkerhetskommitté för Demokratiska republiken Kongo, är Jamil Mukulu den militära ledaren för de allierade demokratiska styrkorna (ADF), en utländsk väpnad grupp som opererar i Demokratiska republiken Kongo och förhindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av ADF-soldater, i enlighet med vad som beskrivs i punkt 4 b i resolution 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo har rapporterat att Mukulu givit ledarskapsstöd och materiellt stöd till ADF, en väpnad grupp som opererar på Demokratiska republiken Kongos territorium.

Enligt många källor, bland annat rapporterna från expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, har Jamil Mukulu också fortsatt att utöva inflytande på politiken, tillhandahållit finansiering och upprätthållit direkt befäl och kontroll över ADF-styrkornas verksamhet på fältet, inbegripet kontroll över kopplingarna med internationella terroristnätverk.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 april 1976

Walikale-territoriet

Demokratiska republiken Kongo

Kongoles

Befälhavare, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka-gruppen

Ntabo Ntaberi Sheka, befälhavare för den politiska grenen av Mayi Mayi Sheka, är den politiska ledaren för en kongolesisk väpnad grupp som förhindrar avväpning, demobilisering eller återanpassning av soldater. Mayi Mayi Sheka är en Kongobaserad milis som opererar från baser i Walikale-territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo.

Mayi Mayi Sheka har utfört attacker på gruvor i östra Demokratiska republiken Kongo, inbegripet övertagandet av Bisiye-gruvorna och utpressning av lokalbefolkningen.

Ntabo Ntaberi Sheka har också begått allvarliga brott mot internationell rätt som rör barn. Ntabo Ntaberi Sheka planerade och beordrade en rad attacker i Walikale-territoriet mellan den 30 juli och den 2 augusti 2010 för att straffa lokalbefolkningen som anklagades för att samarbeta med kongolesiska regeringsstyrkor. Under attackerna våldtogs och bortfördes barn samt utsattes för tvångsarbete och grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Mayi Mayi Sheka-milisen tvångsrekryterar också pojkar och har i sina led barn från rekryteringskampanjer.

28.11.2011


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/85


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EULEX/2/2011

av den 16 december 2011

om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (1), Eulex Kosovo

(2011/849/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (2), särskilt artikel 12.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med gemensam åtgärd 2008/124/Gusp bemyndigas kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att, i enlighet med artikel 38 i fördraget, fatta lämpliga beslut i syfte att utöva politisk kontroll och strategisk ledning över Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo), inbegripet beslut om utnämning av uppdragschef.

(2)

Den 8 juni 2010 antog rådet beslut 2010/322/Gusp (3) om förlängning av Eulex Kosovo till och med den 14 juni 2012.

(3)

Genom beslut 2010/431/Gusp (4) utsåg Kusp, på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten), Xavier BOUT DE MARNHAC till uppdragschef för Eulex Kosovo med verkan från och med den 15 oktober 2010.

(4)

Genom beslut 2011/688/Gusp (5) förlängde Kusp mandatet för Xavier BOUT DE MARNHAC som uppdragschef för Eulex Kosovo till och med den 14 december 2011.

(5)

Den 9 december 2011 föreslog den höga representanten en förlängning av mandatet för Xavier BOUT DE MARNHAC som uppdragschef för Eulex Kosovo till och med den 14 juni 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Xavier BOUT DE MARNHAC:s mandat som uppdragschef för Eulex Kosovo förlängs härmed till och med den 14 juni 2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 15 december 2011.

Utfärdat i Bryssel 16 december 2011.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUT L 145, 11.6.2010, s. 13.

(4)  EUT L 202, 4.8.2010, s. 10.

(5)  EUT L 270, 15.10.2011, s. 32.


17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/86


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 12 december 2011

om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten

[delgivet med nr K(2011) 9068]

(2011/850/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (1), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (2), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/107/EG fastställs målvärden som bör nås senast ett visst datum, gemensamma metoder och kriterier för utvärdering av förtecknade föroreningar, information som bör lämnas till kommissionen och bestämmelser för att säkerställa att tillbörlig information rörande koncentrationsnivåerna för dessa föroreningar görs tillgänglig för allmänheten. Enligt direktivet krävs att kommissionen fastställer detaljerade arrangemang för hur informationen om luftkvalitet överlämnas.

(2)

I direktiv 2008/50/EG fastställs ramen för utvärdering och förvaltning av luftkvaliteten. I direktivet anges att den information om luftkvalitet och de tidsfrister inom vilka medlemsstaterna ska göra sådan information tillgänglig bör fastställas med tanke på rapportering och ömsesidigt informationsutbyte om luftkvaliteten. Likaså krävs att kommissionen undersöker hur rapportering och utbyte av information kan rationaliseras.

(3)

I rådets beslut 97/101/EG av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (3) förtecknas den information om luftkvalitet som medlemsstaterna ska tillhandahålla för det ömsesidiga utbytet.

(4)

Enligt direktiv 2008/50/EG ska beslut 97/101/EG upphöra att gälla från och med utgången av det andra kalenderåret efter den dag då genomförandebestämmelserna om överlämnande av information och om rapportering träder i kraft. Därför bör bestämmelserna i beslut 97/101/EG återspeglas i detta beslut.

(5)

Räckvidden för detta beslut omfattar den årsvisa rapporteringen om utvärdering av luftkvaliteten och inlämnandet av information om planer och program rörande gränsvärden för vissa luftföroreningar som för närvarande omfattas av kommissionens beslut 2004/224/EG av den 20 februari 2004 om regler för medlemsstaternas överlämnande av information om planer eller program enligt rådets direktiv 96/62/EG i fråga om gränsvärden för vissa föroreningar i luften (4) och kommissionens beslut 2004/461/EG av den 29 april 2004 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG, och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG och 2002/3/EG (5). Med tanke på klarhet och enhetlighet i unionens lagstiftning bör dessa beslut därför upphävas.

(6)

Kommissionen bör med bistånd från Europeiska miljöbyrån inrätta en internetportal om luftkvalitet (Ambient Air Quality Portal) där medlemsstaterna kan lägga upp information om luftkvalitet och där allmänheten har tillgång till den miljöinformation som medlemsstaterna gör tillgänglig.

(7)

För att rationalisera mängden tillgänglig information från medlemsstaterna, göra informationen så användbar som möjligt och minska den administrativa bördan bör medlemsstaterna leverera informationen i ett standardiserat digitalt format. Kommissionen bör med bistånd från Europeiska miljöbyrån ta fram ett standardiserat formulär i digitalt format i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (6). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå.

(8)

För att minska såväl den administrativa bördan som felmarginalen bör medlemsstaterna lämna in sin information med hjälp av ett digitalt internetbaserat verktyg som nås via luftkvalitetsportalen. Verktyget bör användas för kontroll av informationens enhetlighet, datakvaliteten samt sammanställning av primärdata. Om det enligt detta beslut krävs att informationen lämnas i sammanställt format bör verktyget användas för sammanställningen. Medlemsstaterna bör kunna använda verktyget fristående från inlämnandet av luftkvalitetsinformation till kommissionen för att uppfylla rapporteringsskyldigheter eller för utbyte av luftkvalitetsdata.

(9)

Europeiska miljöbyrån bör bistå kommissionen på lämpligt sätt när det gäller att administrera luftkvalitetsportalen och utveckla verktyget med tanke på enhetlig information, datakvalitet och sammanställning av primärdata. Europeiska miljöbyrån bör särskilt bistå kommissionen vid övervakningen av den centrala databasen såväl som vid analysen av hur medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

(10)

Medlemsstaterna och kommissionen måste samla in, utbyta och utvärdera aktuell information om luftkvaliteten för att få en bättre förståelse för luftföroreningarnas effekter och för att kunna utarbeta ändamålsenliga strategier. För att underlätta hantering och jämförelse av uppdaterad information om luftkvalitet bör sådan information lämnas till kommissionen i samma standardiserade form som validerade data inom rimlig tid efter att informationen har gjorts tillgänglig för allmänheten.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för luftkvalitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs regler för genomförandet av direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG när det gäller följande:

a)

Medlemsstaternas skyldigheter att rapportera om utvärderingen och förvaltningen av luftkvalitet.

b)

Medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte rörande nätverk och stationer samt mätningsdata för luftkvalitet som fås från de stationer som medlemsstaterna med tanke på det ömsesidiga utbytet väljer ut från befintliga stationer.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut och som tillägg till definitionerna i artikel 2 i direktiv 2004/107/EG, artikel 3 i direktiv 2007/2/EG samt artikel 2 i och bilaga VII till direktiv 2008/50/EG gäller följande definitioner:

(1)   station: en plats där mätningar eller prover tas vid en eller flera punkter på samma plats inom ett område på cirka 100 m2.

(2)   nätverk: en organisatorisk struktur genom vilken luftkvaliteten utvärderas genom mätningar vid en eller flera stationer.

(3)   mätningskonfiguration: den tekniska utrustning som används för att mäta en förorening eller någon av dess beståndsdelar vid en viss station.

(4)   mätdata: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en viss förorening som har erhållits genom mätningar.

(5)   modelleringsdata: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en viss förorening som har erhållits genom numerisk simulering eller fysiskt.

(6)   data från objektiv skattning: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en specifik förorening som erhållits genom expertanalys och som kan inbegripa användningen av statistikverktyg.

(7)   primärdata: information om koncentrations- eller depositionsnivå för en specifik förorening vid den högsta tidsupplösning som anges i detta beslut.

(8)   uppdaterade primära utvärderingsdata: primärdata som har samlats in med den frekvens som är lämplig för varje enskild utvärderingsmetod och som utan dröjsmål görs tillgängliga för allmänheten.

(9)   luftkvalitetsportal: en webbplats som administreras av kommissionen med bistånd från Europeiska miljöbyrån och där det finns tillgång till den information som hör samman med genomförandet av detta beslut inklusive den centrala databasen.

(10)   central databas: ett informationssystem som är anslutet till luftkvalitetsportalen och som administreras av Europeiska miljöbyrån och innehåller luftkvalitetsinformation och data som samlats in genom den nationella rapporteringen och datautbytesnoderna under medlemsstaternas kontroll.

(11)   datatyp: en deskriptor genom vilken liknande data som används för olika ändamål kategoriseras enligt det som anges i del A i bilaga II till detta beslut.

(12)   miljömål: ett mål rörande luftkvalitet som ska uppnås inom en given period eller där det är möjligt över en given period eller på lång sikt i enlighet med direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

KAPITEL II

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM FÖRFARANDET FÖR FÖRMEDLING AV INFORMATION OCH FÖR KVALITETSKONTROLL

Artikel 3

Luftkvalitetsportalen och central databas

1.   Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån inrätta en central databas och göra den tillgänglig via luftkvalitetsportalen (nedan kallad portalen).

2.   Medlemsstaterna ska förse databasen med den information som används för rapportering och ömsesidigt informationsutbyte, enligt det som anges i artikel 5.

3.   Den centrala databasen ska administreras av Europeiska miljöbyrån.

4.   Allmänheten ska ha kostnadsfri tillgång till den centrala databasen.

5.   Varje medlemsstat ska utse en eller flera personer med ansvar för att för medlemsstatens del leverera all rapporterad och utbytt information till den centrala databasen. Endast utsedda personer ska lämna den information som ska rapporteras eller vara föremål för utbyte.

6.   Varje medlemsstat ska meddela namnet på den eller de personer som avses i punkt 5 till kommissionen.

Artikel 4

Kodning av information

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån se till att medlemsstaterna via portalen får tillgång till den standardiserade beskrivningen i digitalt format om hur den information som krävs enligt detta beslut ska kodas.

Artikel 5

Förfarande för att lämna information

1.   Medlemsstaterna ska lämna den information som krävs i detta beslut enligt datakraven i del A i bilaga I till den centrala databasen. Denna information ska behandlas automatiskt med ett elektroniskt verktyg.

2.   Det verktyg som avses i punkt 1 ska användas för följande funktioner:

a)

Kontroll av att den information som lämnas är enhetlig.

b)

Kontroll av de primärdata som hör samman med de specifika datakvalitetsmålen enligt bilaga IV till direktiv 2004/107/EG och bilaga I till direktiv 2008/50/EG.

c)

Sammanställning av primärdata enligt reglerna i bilaga I till detta beslut och bilagorna VII och XI till direktiv 2008/50/EG.

3.   När sammanställda data ska lämnas enligt artiklarna 6–14 ska de genereras med det verktyg som avses i punkt 1 i denna artikel.

4.   Kommissionen ska bekräfta mottagandet av informationen.

5.   Om en medlemsstat vill uppdatera information ska den beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och ursprungliga informationen och skälen till uppdateringen när den uppdaterade informationen lämnas till den centrala databasen.

Kommissionen ska bekräfta mottagandet av den uppdaterade informationen. Efter kommissionens bekräftelse ska den uppdaterade informationen betraktas som den officiella informationen.

KAPITEL III

INLÄMNANDET AV MEDLEMSSTATERNAS INFORMATION OM LUFTKVALITET

Artikel 6

Zoner och tätbebyggelse

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt B i bilaga II till detta beslut rörande avgränsningar och typ av zoner och tätbebyggelse som fastställts enligt artikel 3 i direktiv 2004/107/EG och artikel 4 i direktiv 2008/50/EG, och i vilka utvärdering och förvaltning av luftkvaliteten kommer att genomföras följande kalenderår.

För zoner och tätbebyggelser för vilka undantag eller senareläggning gäller enligt artikel 22 i direktiv 2008/50/EG ska den information som lämnas innehålla en indikation om detta.

2.   Medlemsstaterna ska lämna den information som avses i punkt 1 till kommissionen senast den 31 december varje kalenderår. Medlemsstaterna kan ange att tidigare lämnad information inte har ändrats.

3.   Om avgränsning och typ av zoner och tätbebyggelse ändras ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta senast nio månader efter utgången av det kalenderår då ändringarna gjordes.

Artikel 7

Utvärderingssystem

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt C i bilaga II rörande det utvärderingssystem som kommer att tillämpas följande kalenderår för varje förorening inom enskilda zoner och tätbebyggelser, enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 5 och 9 i direktiv 2008/50/EG.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen senast den 31 december varje kalenderår. Medlemsstaterna kan ange att tidigare lämnad information inte har ändrats.

Artikel 8

Metoder för demonstration och minskning av överskridanden som beror på naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt D i bilaga II rörande de metoder som används för att demonstrera och göra avdrag för överskridanden som beror på naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern, och som tillämpas inom enskilda zoner och tätbebyggelser enligt artiklarna 20 och 21 i direktiv 2008/50/EG.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen för ett helt kalenderår senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

Artikel 9

Utvärderingsmetoder

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt D i bilaga II rörande kvalitet och spårbarhet för de utvärderingsmetoder som används.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen för ett helt kalenderår senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

3.   När det i en viss zon eller tätbebyggelse är obligatoriskt med fasta mätningar enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6, 9 och 10.6 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Mätningskonfiguration.

b)

Styrkande av likvärdighet, om en metod som inte är referensmetod används.

c)

Provtagningspunktens belägenhet, beskrivning och klassificering.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

4.   När indikativ mätning tillämpas i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6, 9 och 10.6 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Mätningsmetod som använts.

b)

Provtagningspunkter och täckningsområde.

c)

Valideringsmetod.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

5.   När modelleringsmetoder används i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6 och 9 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Beskrivning av modelleringssystemet och dess indata.

b)

Modellens validering genom mätningar.

c)

Täckningsområde.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

6.   När objektiv skattning används i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6 och 9 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Beskrivning av skattningsmetoden.

b)

Dokumentering av datakvaliteten.

7.   Medlemsstaterna ska också lämna informationen enligt avsnitt D i bilaga II rörande kvalitet och spårbarhet för de utvärderingsmetoder som används, för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för ömsesidigt informationsutbyte enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i del B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål. Punkterna 1–6 ska vara tillämpliga på den information som utbyts.

Artikel 10

Validerade primära utvärderingsdata och aktuella primära utvärderingsdata

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II om validerade primära utvärderingsdata för alla provtagningspunkter i fall där data samlas in för utvärdering enligt det som medlemsstaterna anger enligt artikel 9 för de föroreningar som förtecknas i avsnitten B och C i bilaga I.

När modelleringsmetoder tillämpas i en viss zon eller tätbebyggelse ska medlemsstaterna lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II för den högsta tillgängliga tidsupplösningen.

2.   Validerade primära utvärderingsdata ska lämnas till kommissionen för ett helt kalenderår som en fullständig tidsserie senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

3.   Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten enligt artiklarna 20.2 och 21.3 i direktiv 2008/50/EG ska de lämna information om storleken på bidraget från naturliga källor enligt artikel 20.1 i direktiv 2008/50/EG eller bidraget från sandning eller saltning av vägar på vintern enligt artikel 21.1 och 21.2 i direktiv 2008/50/EG.

Informationen ska innehålla följande:

a)

Minskningens rumsliga omfattning.

b)

Mängden validerade primära utvärderingsdata som lämnas enligt punkt 1 i denna artikel och som kan tillskrivas naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern.

c)

Resultaten av tillämpning av metoder som rapporteras enligt artikel 8.

4.   Medlemsstaterna ska också lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II rörande aktuella primära utvärderingsdata för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för inlämningen av aktuell information från de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut med tanke på det ömsesidiga informationsutbytet enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i avsnitt B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål.

5.   Medlemsstaterna ska också lämna information enligt avsnitt E i bilaga II rörande validerade primära utvärderingsdata för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för ömsesidigt informationsutbyte enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i avsnitt B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål. Punkterna 2 och 3 ska vara tillämpliga på den information som utbyts.

6.   Uppdaterade primära och preliminära utvärderingsdata enligt punkt 4 ska lämnas till kommissionen med de intervaller som är lämpliga för föroreningsutvärderingsmetoden i fråga och inom rimlig tid efter att data har gjorts tillgängliga för allmänheten enligt artikel 26 i direktiv 2008/50/EG, för de föroreningar som har specificerats för detta ändamål i avsnitt B i bilaga I till detta beslut.

Informationen ska innehålla följande:

a)

Utvärderade koncentrationsnivåer.

b)

Indikation om kvalitetskontrollens status.

7.   Den uppdaterade primära informationen som lämnas enligt punkt 4 ska överensstämma med den information som lämnas enligt artiklarna 6, 7 och 9.

8.   Medlemsstaterna kan uppdatera de aktuella primära utvärderingsdata som lämnats enligt punkt 4 efter en ny kvalitetskontroll. Den uppdaterade informationen ska ersätta den ursprungliga informationen och dess status ska klart och tydligt anges.

Artikel 11

Sammanställda validerade utvärderingsdata

1.   Det verktyg som avses i artikel 5.1 ska generera den information som anges i avsnitt F i bilaga II om sammanställda validerade utvärderingsdata, på grundval av den information som medlemsstaterna lämnat om validerade primära utvärderingsdata enligt artikel 10.

2.   För föroreningar som omfattas av obligatorisk övervakning ska informationen som genereras med verktyget bestå av sammanställda uppmätta koncentrationsnivåer för alla provtagningspunkter för vilka medlemsstaterna lämnar information enligt artikel 9.3 c.

3.   För föroreningar som berörs av definierade miljömål ska informationen som genereras med verktyget bestå av koncentrationsnivåerna uttryckta i samma måttenhet som för det definierade miljömålet enligt avsnitt B i bilaga I och ska innehålla följande:

a)

Årsgenomsnitt, om genomsnittsmål eller gränsvärde per år har definierats.

b)

Totala antalet timmar med överskridande om gränsvärden har definierats för antalet timmar.

c)

Totala antalet dagar med överskridande om ett dagligt gränsvärde har definierats eller 90,4-percentilen för PM10 i särskilda fall där slumpvisa mätningar används i stället för kontinuerliga mätningar.

d)

Totala antalet dagar med överskridande, när ett högsta 8-timmarsmedelvärde eller gränsvärde har definierats.

e)

AOT40-värdet enligt definitionen i avsnitt A i bilaga VII till direktiv 2008/50/EG när det gäller målvärdet för ozon för skydd av växtligheten.

f)

Indikator för genomsnittlig exponering när det gäller exponeringsminskningsmålet för PM2,5 och exponeringskoncentrationsskyldigheten.

Artikel 12

Uppnåendet av miljömål

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt G i bilaga II om uppnåendet av de miljömål som fastställs i direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska omfatta ett helt kalenderår och lämnas till kommissionen senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

Informationen ska omfatta följande:

a)

En förklaring om att alla miljömål har uppnåtts i varje specifik zon eller tätbebyggelse, inklusive information om överskridande av tillämpliga toleransmarginaler.

b)

En förklaring, om det är relevant, om att överskridandet i en zon beror på naturliga källor.

c)

En förklaring, om det är relevant, om att överskridandet av ett PM10-luftkvalitetsmål i en zon eller tätbebyggelse beror på resuspension av partiklar till följd av sandning eller saltning av vägar på vintern.

d)

Information om huruvida exponeringskoncentrationsskyldigheten för PM2,5 har fullgjorts.

3.   Om målen har överskridits bör den information som lämnas även inbegripa information om området där målen har överskridits och antalet personer som har exponerats.

4.   Den information som lämnas ska överensstämma med den zonavgränsning som enligt artikel 6 anges för samma kalenderår och de sammanställda validerade utvärderingsdata som lämnas enligt artikel 11.

Artikel 13

Luftkvalitetsplaner

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitten H, I, J och K i bilaga II till detta beslut rörande luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG, enligt följande:

a)

De obligatoriska delarna av luftkvalitetsplanen förtecknade enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG i avsnitt A i bilaga XV till direktiv 2008/50/EG.

b)

Hänvisningar till var allmänheten kan få tillgång till regelbundet uppdaterad information om hur luftkvalitetsplanerna genomförs.

2.   Informationen ska lämnas till kommissionen utan dröjsmål, och inte senare än två år efter utgången av det kalenderår då det första överskridandet observerades.

Artikel 14

Åtgärder för att efterleva målvärdena enligt direktiv 2004/107/EG

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt K i bilaga II till detta beslut rörande åtgärder som har vidtagits för att efterleva målvärdena enligt artikel 5.2 i direktiv 2004/107/EG.

2.   Informationen ska lämnas till kommissionen senast två år efter utgången av det kalenderår då det överskridande som föranledde åtgärden observerades.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Upphävande

Besluten 2004/224/EG och 2004/461/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Artikel 16

Tillämplighet

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

2.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska medlemsstaterna lämna den information som krävs enligt artiklarna 6 och 7 för första gången senast den 31 december 2013.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 3.

(2)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 35, 5.2.1997, s. 14.

(4)  EUT L 68, 6.3.2004, s. 27.

(5)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 77.

(6)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.


BILAGA I

A.   Datakrav

1)   Tidsrapportering

Alla tidsreferenser ska anges enligt ISO-standarden 8601:2004(E) med användning av utökat format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) som innehåller information om tidsskillnaden jämfört med UTC-tid.

Tidstämpeln avser slutet av mätperioden.

2)   Antalet tecken och avrundning

Data ska anges med samma antal tecken som används i övervakningsnätverket.

Avrundningen ska göras på beräkningarnas allra sista steg, dvs. strax innan resultaten jämförs med miljömålen, och avrundning får endast göras en gång. Systemet gör standardmässigt avrundningar av data där det är lämpligt, enligt kommersiella avrundningsregler.

3)   Likvärdighet

Om flera utvärderingsmetoder används på en specifik plats ska data levereras enligt den utvärderingsmetod som har den lägsta osäkerheten på den platsen.

4)   Standardisering

Bestämmelserna i avsnitt IV i bilaga IV till direktiv 2004/107/EG och avsnitt C i bilaga VI till direktiv 2008/50/EG ska vara tillämpliga på det ömsesidiga informationsutbytet.

5)   Bestämmelser för PM2,5

Gränsvärden plus toleransmarginal

För PM2,5 tillämpas, enligt avsnitt E i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG, följande summor av gränsvärde (LV) + toleransmarginal (MOT) för de år som anges nedan:

År

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Beräkning av indikator för genomsnittlig exponering (AEI) enligt avsnitt A i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG

Beräkningen görs för varje enskilt år, med beräkning av årsmedelvärdet för PM2,5 för varje vald provtagningspunkt. Valet av provtagningspunkter måste framgå klart i den tillämpliga information som lämnas.

Medlemsstatens alla utsedda AEI-platsers giltiga årsmedelvärden som uppfyller datakvalitetsmålen sammanställs till ett totalt årsmedelvärde.

Förfarandet upprepas för vart och ett av de tre åren, och de tre årsmedelvärdena sammanställs till ett medelvärde som ger AEI.

AEI ska lämnas årligen som ett glidande treårsmedelvärde. Om data som direkt eller indirekt (genom valet av provtagningspunkter) kan påverka AEI behöver uppdateras, måste en fullständig uppdatering göras av all information som påverkas.

B.   Miljömål och måttenheter för rapporteringen

Formel

Skyddsobjekt

Typ av miljömål (kod (1))

Utvärderingarnas medelvärdesperiod

Måttenhet för rapportering rörande miljömål

Numeriska värden för miljömålet

(tillåtet antal överskridanden)

Föroreningar för vilka uppdaterade och validerade data ska rapporteras

NO2

Hälsa

LV

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

40 μg/m3

LVMT

ALT

En timme

Tre timmar av överskridande i följd (vid platser över 100 km2, en hel zon eller tätbebyggelse som är representativa för luftkvaliteten, beroende på vad som är mindre)

400 μg/m3

NOx

Växtlighet

CL

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

30 μg/m3

PM10

Hälsa

LV

En dag

Kalenderårets överskridandedagar

50 μg/m3 (35)

90,4-percentilen

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

40 μg/m3

WSS (2)

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar

Ej tillämpligt

Ett kalenderår

Avdrag från årsmedelvärde

Ej tillämpligt

NAT (2)

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar

Ej tillämpligt

Ett kalenderår

Avdrag från årsmedelvärde

Ej tillämpligt

PM2,5

Hälsa

ECO

Tre kalenderår i följd

Indikator för genomsnittlig exponering (för beräkning, se direktiv 2008/50/EG)

20 μg/m3

ERT

Enligt avsnitt B i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Hälsa

LV

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

350 μg/m3 (24)

En dag

Kalenderårets överskridandedagar

125 μg/m3 (3)

ALT

En timme

Tre timmar av överskridande i följd (vid platser över 100 km2, en hel zon eller tätbebyggelse som är representativa för luftkvaliteten, beroende på vad som är mindre)

500 μg/m3

NAT (2)

En timme

Avdragna överskridandetimmar under ett kalenderår

Ej tillämpligt

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar