ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
10 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1

 

 

2011/824/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2011 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

2

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1282/2011 av den 28 november 2011 om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1283/2011 av den 5 december 2011 om förbud mot fiske efter rockor i EU-vatten i VIId med fartyg som för nederländsk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1284/2011 av den 5 december 2011 om förbud mot fiske efter andra arter i norska vatten i IV med fartyg som för nederländsk flagg

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1285/2011 av den 8 december 2011 om ändring för hundrasextioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1286/2011 av den 9 december 2011 om antagande av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1287/2011 av den 9 december 2011 om upphävande av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1288/2011 av den 9 december 2011 om underrättelser om partihandelspriser för bananer inom den samlade marknadsordningen inom jordbruket

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1289/2011 av den 9 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1290/2011 av den 9 december 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1291/2011 av den 9 december 2011 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar som lämnades in i november 2011 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 kan godtas

47

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall

49

 

 

BESLUT

 

 

2011/825/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 8 december 2011 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur förs in i delar av Irland, Finland och Sverige [delgivet med nr K(2011) 9002]  ( 1 )

53

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/826/EU

 

*

Beslut nr 41/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 14 november 2011 beträffande upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i de sektoriella bilagorna om elektromagnetisk kompatibilitet och telekommunikationsutrustning

56

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112 av den 30.4.2011)

58

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1068/2011 av den 21 oktober 2011 till godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109 713) och endo-1,4-beta-glukanas framställt av Aspergillus niger (DSM 18404) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns, avelskalkoner, kalkoner som föds upp för avel, andra mindre fågelarter (andra än slaktankor) och burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (EUT L 277 av den 22.10.2011)

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/1


Meddelande om ikraftträdandet av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

De förfaranden som är nödvändiga för detta avtals ikraftträdande genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), som undertecknades i Bryssel den 15 april 2011, slutfördes den 9 november 2011. I enlighet med artikel 18 andra stycket i avtalet träder avtalet sålunda i kraft den 1 januari 2012.


(1)  EUT L 327, 9.12.2011, s. 1.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/2


RÅDETS BESLUT

av den 20 oktober 2011

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

(2011/824/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Relationerna mellan unionen och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (den palestinska myndigheten) bygger på Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan (2) (interimsavtalet) som undertecknades i februari 1997 och vars handelsbestämmelser trädde i kraft den 1 juli 1997. Ett av det avtalets främsta mål är att främja handel och investeringar samt harmoniska ekonomiska förbindelser mellan parterna och därmed främja hållbar ekonomisk utveckling.

(2)

I interimsavtalet föreskrivs tullfritt tillträde till unionens marknader för palestinska industriprodukter och utfasning under fem år av tullarna på exportvaror från unionen som importeras till det ockuperade palestinska territoriet. I interimsavtalet anges möjligheten att bevilja den palestinska myndigheten ytterligare handelsförmåner. I artikel 12 i interimsavtalet anges att gemenskapen och den palestinska myndigheten ska gradvis liberalisera sin handel med jordbruks- och fiskeprodukter som är av intresse för båda parter. I artikel 14.2 i interimsavtalet föreskrivs dessutom att gemenskapen och den palestinska myndigheten, inom ramen för den gemensamma kommittén, ska undersöka möjligheterna att bevilja varandra ytterligare medgivanden.

(3)

Den handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken som godkändes i maj 2005 för den palestinska myndighetens vidkommande och som därefter har utvidgats, innehåller bestämmelser om gradvis liberalisering av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter.

(4)

I Europa-Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk (färdplanen från Rabat) som antogs av utrikesministrarna på Europa-Medelhavskonferensen den 28 november 2005 anges att det är önskvärt att avsevärt påskynda liberaliseringen av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter. Målsättningen är att handeln med de produkterna ska vara helt liberaliserad 2010, eventuellt med undantag för ett mycket litet antal känsliga produkter.

(5)

Vid det senaste ministermötet om handel inom Europa-Medelhavspartnerskapet i december 2009 förband sig handelsministrarna inom Europa-Medelhavsområdet att underlätta handeln med palestinska produkter i enlighet med färdplanen för handeln mellan Europa och Medelhavsområdet efter 2010. Dessutom har handelsministrarna under 2010 kommit överens om ett omfattande åtgärdspaket för att underlätta den bilaterala och regionala handeln med palestinska produkter med övriga Euromed-parter.

(6)

Förhandlingarna med den palestinska myndigheten om ytterligare liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter slutfördes genom undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan (avtalet), i enlighet med rådets beslut 2011/248/EU (3).

(7)

Det ockuperade palestinska territoriet som förvaltas av den palestinska myndigheten är ännu inte en stat. Det har därför inte tagits upp i FN:s klassifikation och kan därför inte komma i fråga för unionens allmänna preferenssystem (4).

(8)

Den palestinska myndigheten är unionens minsta handelspartner i Europa–Medelhavsområdet och i princip även internationellt. Handelns sammanlagda värde uppgick 2009 till 56,6 miljoner euro och av det beloppet stod exporten från EU för lejonparten (50,5 miljoner euro). Värdet av importen till unionen från den palestinska myndigheten uppgick till så litet som 6,1 miljoner euro 2009 och det var huvudsakligen fråga om jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter (dessa produkter utgjorde 70,1 % av de varor som importerades till unionen). Under 2009 uppgick värdet av unionens export till de ockuperade palestinska territorierna till 1,7 miljoner euro för jordbruksprodukter, 3,3 miljoner euro för bearbetade jordbruksprodukter och 0,1 miljon euro för fisk och fiskeriprodukter. Mer långtgående öppning av marknaden förväntas stärka ekonomins utveckling på Västbanken och i Gazaområdet genom ökad export utan att detta får negativa effekter för unionen. Det är därför lämpligt att bevilja den palestinska myndigheten ytterligare handelsförmåner genom att tillträdet till unionens marknad förbättras för jordbruksprodukter.

(9)

I enlighet med handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken kommer ambitionsnivån för relationerna mellan unionen och den palestinska myndigheten att avgöras på grundval av i vilken mån den palestinska myndigheten är villig att ansluta sig till gemensamma värderingar och på grundval av dess kapacitet att genomföra gemensamt överenskomna prioriteringar. Unionen planerar att komplettera de ytterligare handelsförmånerna med ett paket med handelsrelaterat tekniskt bistånd som kan hjälpa den palestinska myndigheten i arbetet med att bereda vägen för en framtida palestinsk stat.

(10)

Rätten att utnyttja de ytterligare handelsförmåner som unionen beviljar är också avhängig av att den palestinska myndigheten iakttar relevanta ursprungsregler och sammanhängande förfaranden samt av att den palestinska myndigheten sörjer för ett effektivt administrativt samarbete med Europeiska unionen och tillhandahåller det bistånd som krävs. Vid allvarliga och systematiska överträdelser av dessa villkor eller om det konstateras oegentligheter eller bedrägeri kan unionen vidta åtgärder i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 23a i interimsavtalet.

(11)

För definieringen av begreppet ursprungsprodukter, för ursprungscertifieringen och för förfarandena för administrativt samarbete ska protokoll 3 till interimsavtalet om definitionen av ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete tillämpas.

(12)

Om importen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter med ursprung i den palestinska myndighetens territorium skulle öka avsevärt och därigenom skapa en allvarlig störning på den inre marknaden bör unionen ha möjlighet att, om så är lämpligt, vidta skyddsåtgärder i enlighet med detta beslut.

(13)

De importordningar som antas genom avtalet bör förnyas på de villkor som antas av rådet och mot bakgrund av de erfarenheter som görs i samband med genomförandet. Giltighetstiden bör därför begränsas till tio år. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen på Västbanken och i Gazaområdet bör parterna förlänga tull- och kvotbefrielsen om de anser att den palestinska ekonomin behöver en ytterligare övergångsperiod innan man är redo för förhandlingar om ytterligare ömsesidiga medgivanden.

(14)

Unionen och den palestinska myndigheten bör mötas fem år efter dagen för detta avtals ikraftträdande för att undersöka möjligheten av att bevilja varandra ytterligare handelsmedgivanden för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter i enlighet med det mål som anges i artikel 12 i interimsavtalet. Om detta inte är lämpligt mot bakgrund av den begränsade ekonomiska utvecklingen i de ockuperade palestinska territorierna bör förhandlingarna skjutas upp till ett senare skede.

(15)

Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan (avtalet), godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Om unionen måste vidta skyddsåtgärder enligt artikel 23 i interimsavtalet om associering avseende jordbruks- och fiskeriprodukter, ska skyddsåtgärderna antas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 159.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (5) och i artikel 30 i förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (6) när det gäller fisk och fiskeriprodukter. När det gäller bearbetade jordbruksprodukter ska sådana skyddsåtgärder antas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (7) respektive i artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (8).

Artikel 3

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (9).

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 20 oktober 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  Godkännande av den 5 september 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 187, 16.07.1997, s. 3.

(3)  EUT L 104, 20.4.2011, s. 2.

(4)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(5)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(7)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(8)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 10.

(9)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

(Adressat)

Jag hänvisar till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med Europa–Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk (färdplanen från Rabat) som antogs av utrikesministrarna på Europa–Medelhavskonferensen den 28 november 2005 för att påskynda liberaliseringen av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, och i enlighet med artiklarna 7, 12 och 14.2 i Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (nedan kallad den palestinska myndigheten) å andra sidan (nedan kallat interimsavtalet om associering), vilket är i kraft sedan den 1 juli 1997 och i vilket det anges att gemenskapen och den palestinska myndigheten bland annat gradvis ska liberalisera sin handel med jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

A.

Parterna har enats om följande tillfälliga ändringar av interimsavtalet om associering:

1.

Protokoll 1 ska ersättas med det protokoll som återfinns i bilaga I till detta avtal genom skriftväxling, med förbehåll för bestämmelserna i punkt C.

B.

Parterna har också enats om följande permanenta ändringar av interimsavtalet om associering:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på andra produkter med ursprung i Europeiska unionen och i Västbanken och Gazaområdet än de som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i den palestinska myndighetens tulltaxa och på andra produkter än de som förtecknas i punkt 1.ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt 1994). Detta kapitel ska emellertid fortsätta att gälla för kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00 och glukos och glukossirap, innehållande 99 viktprocent glukos eller mer beräknat på torrsubstansen, enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90.”

2.

Rubriken till kapitel 2 ska ersättas med följande:

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på de produkter med ursprung i Europeiska unionen och i Västbanken och Gazaområdet som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i den palestinska myndighetens tulltaxa, samt de produkter som förtecknas i punkt 1.ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt 1994), med undantag för kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00 och glukos och glukossirap, innehållande 99 viktprocent glukos eller mer beräknat på torrsubstansen, enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90, för vilka tullfritt tillträde redan beviljas genom kapitel 1.”

4.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Europeiska unionen och den palestinska myndigheten ska gradvis liberalisera sin handel med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter som är av interesse för båda parter.”

5.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”1.   De jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Västbanken och Gazaområdet som är förtecknade i protokoll 1 om import till Europeiska unionen ska omfattas av de ordningar som anges i det protokollet.

2.   De jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen som är förtecknade i protokoll 2 om import till Västbanken och Gazaområdet ska omfattas av de ordningar som anges i det protokollet.”

6.

Följande artikel ska införas som artikel 23a:

”Tillfällig indragning av förmånsbehandling

1.   Parterna är överens om att administrativt samarbete och bistånd är av största vikt för tillämpningen och kontrollen av den förmånsbehandling som beviljas inom ramen för detta avtal och framhåller sin vilja att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i tullfrågor och därmed sammanhängande frågor.

2.   Om en part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri inom ramen för detta avtal, får den tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen rörande den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd avses bl.a. följande:

a)

Upprepat åsidosättande av skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus.

b)

Upprepat nekande eller otillbörlig fördröjning när det gäller kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten.

c)

Upprepat nekande eller otillbörlig fördröjning när det gäller tillstånd att på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för att den berörda förmånsbehandlingen ska kunna beviljas.

4.   Vid tillämpningen av denna artikel kan det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva upplysningar om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

5.   För tillfälligt avbrytande av förmånsbehandlingen ska följande villkor gälla:

a)

Den part som på grundval av objektiva uppgifter konstaterat en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri ska utan onödiga dröjsmål anmäla detta till den gemensamma kommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta upplysningar och objektiva fastställanden, inleda samråd i den gemensamma kommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)

Om parterna har inlett sådant samråd i den gemensamma kommittén, men inte har kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten besluta att tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Ett sådant tillfälligt avbrytande ska anmälas till den gemensamma kommittén utan onödiga dröjsmål.

c)

Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skydda den berörda partens finansiella intressen. Avbrytandet får inte löpa på mer än sex månader, men perioden får förnyas om det på sista giltighetsdagen inte har skett någon förändring av de förhållanden som gav upphov till det ursprungliga avbrytandet. Ärenden rörande tillfälligt avbrytande ska regelbundet tas upp till behandling inom den gemensamma kommittén, särskilt i syfte att avsluta dem så snart förutsättningarna för avbrytande inte längre uppfylls.

Var och en av parterna ska i enlighet med sina interna förfaranden offentliggöra meddelanden, vilket när det gäller Europeiska unionen innebär offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, om följande: Anmälningar enligt punkt 5 a, beslut enligt punkt 5 b, och förnyelse och avslutande enligt punkt 5 c.”

7.

Protokoll 2 och dess bilagor ska ersättas med det protokoll med bilagor som återfinns i bilaga II till detta avtal genom skriftväxling.

8.

Den gemensamma deklaration om samarbete kring sanitära, fytosanitära och tekniska handelshinder som återfinns i bilaga III till detta avtal genom skriftväxling ska fogas till interimsavtalet om associering.

C.

Parterna har enats om följande kompletterande bestämmelser:

1.

a)

De tillfälliga ändringarna som anges i punkt A ska gälla under en period på tio år från och med ikraftträdandet av detta avtal genom skriftväxling. Utifrån den framtida ekonomiska utvecklingen på Västbanken och i Gazaområdet kan den gemensamma kommittén emellertid fatta beslut om förlängning av ändringarnas giltighetstid. Den gemensamma kommittén ska fatta ett sådant beslut senast ett år före utgången av den tioårsperiod som föreskrivs i detta avtal genom skriftväxling.

b)

Europeiska unionen och den palestinska myndigheten ska mötas fem år efter dagen för ikraftträdandet av detta avtal genom skriftväxling för att undersöka möjligheten av att bevilja varandra ytterligare handelsmedgivanden för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeprodukter i enlighet med det mål som anges i artikel 12 i interimsavtalet om associering.

c)

Utgångspunkten för framtida bilaterala förhandlingar kommer att vara de konsoliderade medgivanden som ingår i interimsavtalet om associering och som förtecknas i bilagorna II och IV till detta avtal genom skriftväxling.

d)

Parterna är ense om att de handelsvillkor som kan komma att beviljas till följd av sådana framtida förhandlingar kan komma att vara mindre förmånliga än de som beviljas genom detta avtal genom skriftväxling.

2.

Artikel 7.1 i interimsavtalet om associering ska inte tillämpas under den period då de tillfälliga ändringarna enligt punkt A i detta avtal genom skriftväxling är i kraft.

Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen godtar innehållet i denna skrivelse.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.

Högaktningsfullt,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image Image

BILAGA I

PROTOKOLL 1

Om de tillfälliga ordningar som ska gälla för import till Europeiska unionen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Västbanken och Gazaområdet

1.

Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inbegripet jordbrukskomponenten) som tillämpas på import till Europeiska unionen av de produkter med ursprung i Västbanken och Gazaområdet som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i den palestinska myndighetens tulltaxa, samt de produkter som förtecknas i punkt 1.ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt 1994), med undantag för kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00 och glukos och glukossirap, innehållande 99 viktprocent glukos eller mer beräknat på torrsubstansen, enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90, vilka omfattas av kapitel 1, ska tillfälligt avskaffas i enlighet med bestämmelserna i punkt C.1 a i det år 2011 undertecknade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och den palestinska myndigheten om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av interimsavtalet om associering.

2.

Utan hinder av villkoren i punkt 1 i detta protokoll ska avskaffandet endast gälla värdetulldelen i fråga om produkter för vilka ett införselpris gäller enligt artikel 140a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (1) och för vilka det i Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull.

BILAGA II

PROTOKOLL 2

Om de ordningar som ska gälla för import till Västbanken och Gazaområdet av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen

1.

De produkter med ursprung i Europeiska unionen som förtecknas i bilagorna får importeras till Västbanken och Gaza på de villkor som anges nedan och i bilagorna.

2.

Importtullarna ska antingen avskaffas eller sänkas till den nivå som anges i kolumn ”a”, inom gränsen för den årliga tullkvot som anges i kolumn ”b” och i enlighet med de särskilda bestämmelser som anges i kolumn ”c”.

3.

För de kvantiteter som importeras utöver tullkvoterna ska de allmänna tullar som gäller för tredjeland tillämpas, i enlighet med de särskilda bestämmelser som anges i kolumn ”c”.

4.

Under det första tillämpningsåret ska tullkvoterna och referenskvantiteterna beräknas som en proportionell andel av basvolymerna, med beaktande av hur stor del av perioden som har förflutit före den dag då detta protokoll träder i kraft.

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL 2

KN-nummer

Beskrivning

Tull (%)

Tullkvot

(ton, om inte annat anges)

Särskilda bestämmelser

 

 

a

b

c

0102 90 71

Levande nötkreatur, med en vikt över 300kg, för slakt, andra än kvigor och kor.

0

300

 

0202 30 90

Kött av nötkreatur, benfritt kött med undantag av framkvartsparter, kompenserade kvartsparter, styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”, fryst

0

200

 

0206 22 00

Ätbar lever av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0

100

 

0406

Ost och ostmassa

0

200

 

0407 00 19

Ägg av fjäderfä för kläckning, utom av kalkoner eller gäss

0

120 000 styck

 

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

0

13 000

 

2309 90 99

Andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2

100

 

BILAGA 2 TILL PROTOKOLL 2

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 7.2 I INTERIMSAVTALET OM ASSOCIERING EUROPA–MEDELHAVET

KN-nummer

Beskrivning

1902

Pastaprodukter och couscous

A

av durumvete

B

andra

1905 10

Knäckebröd

1905 20 90

Kryddade kakor s.k. ”pain d’épices”, ej särskilt avsedda för diabetiker

A

innehållande minst 15 viktprocent mjöl från andra spannmålsslag än vete i förhållande till det totala mjölinnehållet

B

andra

ex 1905 32 A

Våfflor och rån (wafers)

Al

ej fyllda, även överdragna

Ala

innehållande minst 15 viktprocent mjöl från andra spannmålsslag än vete i förhållande till det totala mjölinnehållet

Alb

andra

A2

andra

A2a

innehållande minst 1,5 % mjölkfett eller minst 2,5 % mjölkproteiner

A2b

andra

1905 40 10

Skorpor med tillsats av socker, honung, andra sötningsmedel, ägg, fett, ost, frukt, kakao eller liknande

A

innehållande minst 15 viktprocent mjöl från andra spannmålsslag än vete i förhållande till det totala mjölinnehållet

B

andra

1905

ex 31) B + ex 90)

Andra bakverk med tillsats av socker, honung, andra sötningsmedel, ägg, fett, ost, frukt, kakao eller liknande

Bl

med tillsats av ägg, minst 2,5 viktprocent

B2

med tillsats av torkad frukt eller nötter

B2a

innehållande minst 1,5 % mjölkfett och minst 2,5 % mjölkproteiner Se bilaga V.

B2b

andra

ВЗ

med tillsats av mindre än 10 viktprocent socker och utan tillsats av ägg, torkad frukt eller nötter

BILAGA III

GEMENSAM DEKLARATION

OM SAMARBETE KRING SANITÄRA, FYTOSANITÄRA OCH TEKNISKA HANDELSHINDER

Parterna ska inom ramen för befintliga administrativa ordningar lösa eventuella problem, särskilt sanitära, fytosanitära och tekniska handelshinder, som försvårar genomförandet av detta avtal. Resultaten ska därefter rapporteras till de berörda underkommittéerna och till den gemensamma kommittén. Parterna förbinder sig att utan dröjsmål och på ett vänligt sätt undersöka och finna lösningar på sådana problem i enlighet med parternas respektive lagstiftningar och i enlighet med WTO:s, OIE:s, IPPC:s och Codex alimentarius normer.

BILAGA IV

A:   FÖRTECKNING ÖVER DE KONSOLIDERADE MEDGIVANDEN SOM SKA GÄLLA FÖR IMPORT TILL EUROPEISKA UNIONEN AV JORDBRUKSPRODUKTER OCH FISKERIPRODUKTER MED URSPRUNG I VÄSTBANKEN OCH GAZAOMRÅDET FÖRE DEN DAG DÅ DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING TRÄDER I KRAFT

1.

De produkter med ursprung i Västbanken och Gazaområdet som förtecknas i bilagan får importeras till Europeiska unionen på de villkor som anges nedan och i bilagan.

a)

Importtullarna ska avskaffas eller sänkas med den procentsats som för varje produkt anges i kolumn ”a”.

b)

I fråga om vissa produkter för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver tillämpning av en värdetull och en särskild tull ska de nedsättningssatser som anges i kolumnerna ”a” och ”c” endast tillämpas på värdetullen. Vad gäller den produkt som anges enligt nummer 1509 10 ska tullnedsättningen tillämpas på den särskilda tullen.

c)

I fråga om vissa produkter ska tullarna avskaffas inom ramen för de tullkvoter som i kolumn ”b” anges för var och en av dessa produkter. Om inget annat anges ska tullkvoterna gälla årsvis från den 1 januari till den 31 december.

d)

För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna ska tullarna enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas i enlighet med vad som anges i kolumn ”c”.

2.

För vissa produkter ska det beviljas befrielse från tull inom ramen för referenskvantiteter som anges i kolumn ”d”.

Om importvolymen för en av produkterna överstiger referenskvantiteten får Europeiska unionen, med beaktande av en årlig översyn av handelsströmmarna som Europeiska unionen ska genomföra, fastställa en tullkvot för produkten och kvotens volym ska vara lika med referenskvantiteten. I sådana fall ska, för de kvantiteter som importeras utöver kvoten, tullen enligt Gemensamma tulltaxan tas ut i sin helhet eller nedsättas med det procenttal som anges i kolumn ”c”, beroende på vilken produkt som avses.

3.

Under det första tillämpningsåret ska tullkvoterna och referenskvantiteterna beräknas som en proportionell andel av basvolymerna, med beaktande av hur stor del av perioden som har förflutit före den dag då detta protokoll träder i kraft.

4.

För vissa produkter som förtecknas i bilagan ska tullkvotens volym höjas två gånger i enlighet med vad som anges i kolumn ”e”. Den första höjningen ska ske den dag som respektive tullkvot öppnas för andra gången.

KN-nummer (2)

Varubeskrivning (3)

Sänkning av tullsatsen för mest gynnad nation

(%) (4)

Tullkvot

(ton, om inget annat anges)

Sänkning av tullsatsen för mest gynnad nation utöver den nuvarande eller potentiella tullkvoten

(%) (4)

Referens-kvantitet

(ton, om inget annat anges)

Särskilda bestämmelser

a

b

c

d

e

0409 00 00

Naturlig honung

100

500

0

 

Punkt 4 – årlig ökning med 250 t

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål

100

2 000

0

 

Punkt 4 – årlig ökning med 250 t

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda, under tiden 1 december–31 mars

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Kepalök (vanlig lök), färsk eller kyld, under tiden 15 februari–15 maj

100

 

60

 

 

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda, under tiden 15 januari–30 april

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, färska eller kylda

 

 

 

 

 

0709 60 10

Sötpaprika

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Andra

100

 

80

 

 

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld, under tiden 1 december till den sista februari

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Vildlök av arten Muscari comosum, färsk eller kyld, under tiden 15 februari–15 maj

100

 

60

 

 

0710 80 59

Frukter av släktena Capsicum eller Pimenta, andra än sötpaprika även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

100

 

80

 

 

0711 90 10

Frukter av släktena Capsicum eller Pimenta, andra än sötpaprika tillfälligt konserverade, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel, torkade

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Apelsiner, färska

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska

100

 

60

500

 

0805 40 00

Grapefrukter

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum), färska

100

 

40

800

 

0806 10 10

Bordsdruvor, färska, under tiden 1 februari–14 juli

100

1 000

0

 

Punkt 4– årlig ökning med 500 t

0807 19 00

Meloner (med undantag av vattenmeloner), färska, under tiden 1 november–31 maj

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska, under tiden 1 november–31 mars

100

2 000

0

 

Punkt 4– årlig ökning med 500 t

0812 90 20

Apelsiner, tillfälligt konserverade men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

100

 

80

 

 

0904 20 30

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika, torkade, varken krossade eller malda

100

 

80

 

 

1509 10

Jungfruolja

100

2 000

0

 

Punkt 4– årlig ökning med 500 t

2001 90 20

Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

100

 

80

 

 

2005 99 10

Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

 

80

 

 

B:   FÖRTECKNING ÖVER KONSOLIDERADE MEDGIVANDEN SOM SKA GÄLLA FÖR IMPORT TILL EUROPEISKA UNIONEN AV BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER MED URSPRUNG I VÄSTBANKEN OCH GAZAOMRÅDET ENLIGT ARTIKEL 7.1 I INTERIMSAVTALET OM ASSOCIERING EUROPA–MEDELHAVET FÖRE DEN DAG DÅ DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING TRÄDER I KRAFT

KN-nummer

Varubeskrivning

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10 51 till 0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403 90 71 till 0403 90 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0710 40 00

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10 10

Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90 10

Andra slag, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag av lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser enligt nr 1704 90 10

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ex 1902

Pastaprodukter, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2001 90 40

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2004 10 91

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

2005 20 10

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

1904 20 10

Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor

2008 99 85

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata), på annat sätt beredd eller konserverad utan tillsats av alkohol eller socker

2008 99 91

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, på annat sätt beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol eller socker

2101 12 98

Beredningar på basis av kaffe

2101 20 98

Beredningar på basis av te eller matte

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat andra än rostad cikoriarot

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av rostade kaffesurrogat, med undantag av varor av rostad cikoriarot

2102 10 31

2102 10 39

Bagerijäst

ex 2103 90 90

Såser samt beredningar för tillredning av såser;

Majonnäs

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av varor enligt KN-nr 2106 10 20 och 2106 90 92, andra än sirap och andra sockerlösningar med tillsats av aromämnen eller färgämnen enlig KN-nummer 2106 90 30 till 2106 90 59.

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009, innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor enligt nr 0401–0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företrad eller förestrad stärkelse enligt nr 3505 10 50

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60

Sorbitol, annan än enligt nr 2905 44

(Adressat)

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Jag hänvisar till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med Europa–Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk (färdplanen från Rabat) som antogs av utrikesministrarna på Europa–Medelhavskonferensen den 28 november 2005 för att påskynda liberaliseringen av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, och i enlighet med artiklarna 7, 12 och 14.2 i Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (nedan kallad den palestinska myndigheten), å andra sidan (nedan kallat interimsavtalet om associering), vilket är i kraft sedan den 1 juli 1997 och i vilket det anges att gemenskapen och den palestinska myndigheten bland annat gradvis ska liberalisera sin handel med jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

A.

Parterna har enats om följande tillfälliga ändringar av interimsavtalet om associering:

1.

Protokoll 1 ska ersättas med det protokoll som återfinns i bilaga I till detta avtal genom skriftväxling, med förbehåll för bestämmelserna i punkt C.

B.

Parterna har också enats om följande permanenta ändringar av interimsavtalet om associering:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på andra produkter med ursprung i Europeiska unionen och i Västbanken och Gazaområdet än de som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i den palestinska myndighetens tulltaxa och på andra produkter än de som förtecknas i punkt 1.ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt 1994). Detta kapitel ska emellertid fortsätta att gälla för kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00 och glukos och glukossirap, innehållande 99 viktprocent glukos eller mer beräknat på torrsubstansen, enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90.”

2.

Rubriken till kapitel 2 ska ersättas med följande:

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på de produkter med ursprung i Europeiska unionen och i Västbanken och Gazaområdet som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i den palestinska myndighetens tulltaxa, samt de produkter som förtecknas i punkt 1.ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt 1994), med undantag för kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00 och glukos och glukossirap, innehållande 99 viktprocent glukos eller mer beräknat på torrsubstansen, enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90, för vilka tullfritt tillträde redan beviljas genom kapitel 1.”

4.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Europeiska unionen och den palestinska myndigheten ska gradvis liberalisera sin handel med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter som är av interesse för båda parter.”

5.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”1.   De jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Västbanken och Gazaområdet som är förtecknade i protokoll 1 om import till Europeiska unionen ska omfattas av de ordningar som anges i det protokollet.

2.   De jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen som är förtecknade i protokoll 2 om import till Västbanken och Gazaområdet ska omfattas av de ordningar som anges i det protokollet.”

6.

Följande artikel ska införas som artikel 23a:

”Tillfällig indragning av förmånsbehandling

1.   Parterna är överens om att administrativt samarbete och bistånd är av största vikt för tillämpningen och kontrollen av den förmånsbehandling som beviljas inom ramen för detta avtal och framhåller sin vilja att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i tullfrågor och därmed sammanhängande frågor.

2.   Om en part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri inom ramen för detta avtal, får den tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen rörande den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd avses bl.a. följande:

a)

Upprepat åsidosättande av skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus.

b)

Upprepat nekande eller otillbörlig fördröjning när det gäller kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten.

c)

Upprepat nekande eller otillbörlig fördröjning när det gäller tillstånd att på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för att den berörda förmånsbehandlingen ska kunna beviljas.

4.   Vid tillämpningen av denna artikel kan det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva upplysningar om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

5.   För tillfälligt avbrytande av förmånsbehandlingen ska följande villkor gälla:

a)

Den part som på grundval av objektiva uppgifter konstaterat en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete/bistånd och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till den gemensamma kommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta upplysningar och objektiva fastställanden, inleda samråd i den gemensamma kommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)

Om parterna har inlett sådant samråd i den gemensamma kommittén, men inte har kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten besluta att tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Ett sådant tillfälligt avbrytande ska anmälas till den gemensamma kommittén utan onödiga dröjsmål.

c)

Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skydda den berörda partens finansiella intressen. Avbrytandet får inte löpa på mer än sex månader, men perioden får förnyas om det på sista giltighetsdagen inte har skett någon förändring av de förhållanden som gav upphov till det ursprungliga avbrytandet. Ärenden rörande tillfälligt avbrytande ska regelbundet tas upp till behandling inom den gemensamma kommittén, särskilt i syfte att avsluta dem så snart förutsättningarna för avbrytande inte längre uppfylls.

Var och en av parterna ska i enlighet med sina interna förfaranden offentliggöra meddelanden, vilket när det gäller Europeiska unionen innebär offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, om följande: Anmälningar enligt punkt 5 a, beslut enligt punkt 5 b, och förnyelse och avslutande enligt punkt 5 c.”

7.

Protokoll 2 och dess bilagor ska ersättas med det protokoll med bilagor som återfinns i bilaga II till detta avtal genom skriftväxling.

8.

Den gemensamma deklaration om samarbete kring sanitära, fytosanitära och tekniska handelshinder som återfinns i bilaga III till detta avtal genom skriftväxling ska fogas till interimsavtalet om associering.

C.

Parterna har enats om följande kompletterande bestämmelser:

1.

a)

De tillfälliga ändringarna som anges i punkt A ska gälla under en period på tio år från och med ikraftträdandet av detta avtal genom skriftväxling. Utifrån den framtida ekonomiska utvecklingen på Västbanken och i Gazaområdet kan den gemensamma kommittén emellertid fatta beslut om förlängning av ändringarnas giltighetstid. Den gemensamma kommittén ska fatta ett sådant beslut senast ett år före utgången av den tioårsperiod som föreskrivs i detta avtal genom skriftväxling.

b)

Europeiska unionen och den palestinska myndigheten ska mötas fem år efter dagen för ikraftträdandet av detta avtal genom skriftväxling för att undersöka möjligheten av att bevilja varandra ytterligare handelsmedgivanden för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeprodukter i enlighet med det mål som anges i artikel 12 i interimsavtalet om associering.

c)

Utgångspunkten för framtida bilaterala förhandlingar kommer att vara de konsoliderade medgivanden som ingår i interimsavtalet om associering och som förtecknas i bilagorna II och IV till detta avtal genom skriftväxling.

d)

Parterna är ense om att de handelsvillkor som kan komma att beviljas till följd av sådana framtida förhandlingar kan komma att vara mindre förmånliga än de som beviljas genom detta avtal genom skriftväxling.

2.

Artikel 7.1 i interimsavtalet om associering ska inte tillämpas under den period då de tillfälliga ändringarna enligt punkt A i detta avtal genom skriftväxling är i kraft.

Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.”

Jag bekräftar härmed att den palestinska myndigheten godtar innehållet i denna skrivelse.

Högaktningsfullt,

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  KN-nr i enlighet med förordning (EG) nr 948/2009 (EUT L 287, 30.10.2009, s. 1).

(3)  Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av kombinerade nomenklaturen, ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ”ex” anges före ett KN-nummer, ska förmånssystemet bestämmas genom tillämpning av KN-numret i förening med den motsvarande beskrivningen.

(4)  Tullnedsättningen är endast tillämplig på värdetullar. Vad gäller den produkt som anges enligt nummer 1509 10 ska tullnedsättningen tillämpas på den särskilda tullen.


FÖRORDNINGAR

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1282/2011

av den 28 november 2011

om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artikel 5.1 a och e, artikel 11.3 och artikel 12.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (2) fastställs en unionsförteckning över monomerer, andra utgångsämnen och tillsatser som får användas för tillverkning av material och produkter av plast. Nyligen gav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ut en positiv vetenskaplig bedömning av ytterligare ämnen som nu bör föras upp på förteckningen.

(2)

För vissa andra ämnen bör de begränsningar eller specifikationer som fastställts på EU-nivå ändras då myndigheten gjort en ny positiv vetenskaplig bedömning.

(3)

Begränsningarna och specifikationerna för användning av ämnet med FCM-ämnesnumret 239 och namnet 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin) bör ändras i enlighet med det vetenskapliga yttrande som myndigheten offentliggjorde den 13 april 2010. I yttrandet fastställdes ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 0,2 mg/kg kroppsvikt för detta ämne. Myndigheten fann även i sitt yttrande att barns exponering på grund av migration från material i kontakt med livsmedel skulle befinna sig i samma storleksordning som det tolerabla dagliga intaget. Med hänsyn tagen till det tolerabla dagliga intaget och exponering från alla andra källor bör migrationsgränsen för ämne 239 minskas. Den föreslagna migrationsgränsen på 2,5 mg/kg livsmedel överensstämmer med gränsvärdet för melamin i livsmedel enligt kommissionens förordning (EG) nr 1135/2009 av den 25 november 2009 om införande av särskilda villkor för import av vissa produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/798/EG (3).

(4)

Bilaga I till förordning (EG) nr 10/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Ämnet med FCM-ämnesnummer 438 och namnet bis(2,6-diisopropylfenyl)-karbodiimid är godkänt för användning som tillsats i plaster enligt tabell 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011. Myndigheten har gjort en ny bedömning av detta godkända ämne. I myndighetens yttrande (4) förtydligas att ämnet ska användas som en monomer, inte som en tillsats i plaster. Därför bör användningen rättas och referensnumret uppdateras i enlighet med detta i bilaga I.

(6)

Ämnet med FCM-ämnesnummer 376 och namnet N-metylpyrrolidon är godkänt för användning som tillsats i plaster enligt tabell 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011, utan någon särskild migrationsgräns. I myndighetens yttrande (5) fastställs ett tolerabelt dagligt intag på 1 mg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar ett gränsvärde för specifik migration (SML) på 60 mg/kg livsmedel. Detta gränsvärde är detsamma som det allmänna gränsvärde för specifik migration som anges i artikel 11.2 i förordning (EU) nr 10/2011, men om ett gränsvärde för specifik migration på 60 mg/kg härleds från ett toxikologiskt gränsvärde som tolerabelt dagligt intag, bör dock gränsvärdet för specifik migration uttryckligen anges i bilaga I.

(7)

Ämnet med FCM-ämnesnummer 797 och namnet polyester av adipinsyra med 1,3-butandiol, 1,2-propandiol och 2-etyl-1-hexanol är godkänt för användning som tillsats i plaster enligt tabell 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 och förtecknas med CAS-nr 0007328-26-5. Enligt myndighetens yttrande (6) bör detta CAS-nr vara 0073018-26-5. CAS-numret för detta ämne behöver därför rättas i bilaga I.

(8)

För att begränsa den administrativa bördan på företagare, bör material och produkter av plast som lagligen släppts ut på marknaden i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 10/2011 men som inte överensstämmer med den här förordningen kunna släppas ut på marknaden till och med den 1 januari 2013. De bör kunna hållas kvar på marknaden till dess att lagren är uttömda.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Material och produkter av plast som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 januari 2012 och som inte överensstämmer med den här förordningen får fortsätta att släppas ut på marknaden till och med den 1 januari 2013. Sådana material och produkter av plast får kvarstå på marknaden till dess att lagren är uttömda.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EUT L 12, 15.1.2011, s. 1.

(3)  EUT L 311, 26.11.2009, s. 3.

(4)  ”Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials”, The EFSA Journal, vol. 8 (2010):12, artikelnr 1928.

(5)  ”Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials”, The EFSA Journal, nr 201, s. 1–28, 2005.

(6)  ”Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 18th list of substances for food contact materials”, The EFSA Journal, nr 628–633, s. 1–19, 2008.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 1 ska följande rader infogas i nummerordning efter FCM-ämnesnummer:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

(butadien, styren, metylmetakrylat)-sampolymer tvärbunden med 1,3-butandioldimetakrylat

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i styv poly(vinylklorid) (PVC) med en högsta koncentration på 12 % vid rumstemperatur eller lägre.

 

856

40563

 

(butadien, styren, metylmetakrylat, butylakrylat)-sampolymer tvärbunden med divinylbensen eller 1,3-butandioldimetakrylat

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i styv poly(vinylklorid) (PVC) med en högsta koncentration på 12 % vid rumstemperatur eller lägre.

 

857

66765

0037953-21-2

(metylmetakrylat, butylakrylat, styren, glycidylmetakrylat)-sampolymer

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i styv poly(vinylklorid) (PVC) med en högsta koncentration på 12 % vid rumstemperatur eller lägre.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekandiamin

nej

ja

nej

0,05

 

Får användas endast som sammonomer vid tillverkning av polyamidprodukter för upprepad användning i kontakt med vattenhaltiga, sura eller mejeribaserade livsmedel vid rumstemperatur eller vid kortvarig kontakt i upp till 150 °C.

 

873

93460

 

titandioxid som reagerat med oktyltrietoxisilan

ja

nej

nej

 

 

Reaktionsprodukt av titandioxid med upp till 2 viktprocent av ytbehandlingsmedlet oktyltrietoxisilan, behandlat vid höga temperaturer.

 

894

93360

0016545-54-3

tiodipropionsyra, ditetradekylester

ja

nej

nej

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)-propionsyra, estrar med grenade och linjära C13-C15-alkoholer

ja

nej

nej

0,05

 

Får användas endast i polyolefiner i kontakt med andra livsmedel än feta livsmedel, livsmedel med hög alkoholhalt och mejeriprodukter.

 

896

71958

0958445-44-8

3H-perfluor-3-[(3-metoxi-propoxi)propionsyra], ammoniumsalt

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i polymerisering av fluorpolymerer som

bearbetas vid temperaturer högre än 280 °C i minst 10 minuter,

bearbetas vid temperaturer högre än 190 °C upp till 30 viktprocent för användning i blandningar med polyoximetylenpolymerer och avsedda för flergångsprodukter.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-hydroxietyl)-dodekanamid

ja

nej

nej

5

 

Restmängden av dietanolamin i plast, som förorening och nedbrytningsprodukt av ämnet, bör inte leda till en migration av dietanolamin som är högre än 0,3 mg/kg livsmedel.

(18)

924

94987

 

trimetylolpropan, blandade triestrar och diestrar med n-octan- och n-dekansyra

ja

nej

nej

0,05

 

Får användas endast i PET i kontakt med alla andra slag av livsmedel än feta livsmedel, livsmedel med hög alkoholhalt och mejeriprodukter.

 

926

71955

0908020-52-0

perfluor-[(2-etyloxietoxi)-ättiksyra], ammoniumsalt

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i polymerisering av fluorpolymerer som behandlas vid temperaturer högre än 300 °C i minst 10 minuter.

 

971

25885

0002459-10-1

trimetyltrimellitat

nej

ja

nej

 

 

Får användas endast som sammonomer upp till 0,35 viktprocent för produktion av modifierade polyestrar avsedda att användas i kontakt med vattenhaltiga och torra livsmedel som inte innehåller något fritt fett vid ytan.

(17)

972

45197

0012158-74-6

kopparhydroxidfosfat

ja

nej

nej

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluorbutyl)etylen

nej

ja

nej

 

 

Får användas endast som sammonomer upp till 0,1 viktprocent i polymerisering av fluorpolymerer, som sintras vid hög temperatur.

 

974

74050

939402-02-5

fosforsyra, blandade 2,4-bis(1,1-dimetylpropyl)fenyl- och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyl triestrar

ja

nej

ja

5

 

SML uttryckt som summan av ämnets fosfit- och fosfatformer samt hydrolysprodukten 4-t-amylfenol.

Migrationen av hydrolysprodukten 2,4-di-t-amylfenol bör inte överstiga 0,05 mg/kg.

 

2.

I tabell 1 ska för följande ämne innehållet i kolumnerna (2), (5), (6) och (10) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)-karbodiimid

nej

ja

nej

0,05

 

Uttryckt som summan av bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid och dess hydrolysprodukt 2,6-diisopropylanilin.

 

3.

I tabell 1 ska för följande ämne innehållet i kolumn (3) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

polyester av adipinsyra med 1,3-butandiol, 1,2-propandiol och 2-etyl-1-hexanol

ja

nej

ja

 

(31)

(32)

 

 

4.

I tabell 1 ska för följande ämnen innehållet i kolumn (8) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

ja

ja

nej

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metylpyrrolidon

ja

nej

nej

60

 

 

 

5.

I tabell 1 ska för följande ämne innehållet i kolumnerna (8) och (10) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2-hydroxi-4-n-oktyloxifenyl)-1,3,5-triazin

ja

nej

nej

5

 

 

 

6.

I tabell 1 ska för följande ämnen innehållet i kolumn (10) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

glykolsyra

nej

ja

nej

 

 

Får användas endast för tillverkning av polyglykolsyra (PGA) för i) indirekt kontakt med livsmedel bakom polyestrar såsom polyetylentereftalat (PET) eller polymjölksyra (PLA) samt ii) direkt kontakt med livsmedel i en blandning av PGA upp till 3 viktprocent med PET eller PLA.

 

812

80350

0124578-12-7

sampolymer av poly(12-hydroxistearinsyra)-polyetylenimin

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i plast med upp till 0,1 viktprocent.

Bereds genom att poly(12-hydroxistearinsyra) reagerar med polyetylenimin.

 

7.

I tabell 1 ska för följande ämne innehållet i kolumnerna (10) och (11) ersättas med följande text:

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoxi-1-buten

nej

ja

nej

0,05

 

SML inklusive hydrolysprodukten 3,4-dihydroxi-1-buten

Får användas endast som sammonomer för sampolymerer av etylvinylalkohol (EVOH) och polyvinylalkohol (PVOH).

(17)

(19)

8.

I tabell 2 ska för följande gruppbegränsning innehållet i kolumnerna (2) och (4) ersättas med följande text:

Gruppbegränsningsnummer

FCM-ämnesnr

SML (T)

(mg/kg)

Specifikation för gruppbegränsning

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

Uttryckt som summan av ämnena och deras oxidationsprodukter

368

894

9.

I tabell 3 ska följande anmärkningar om kontroll av överensstämmelse infogas i nummerordning:

Anm. nr

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

(1)

(2)

(18)

Det finns en risk för att gränsvärdet för specifik migration överskrids från LD-polyeten (LDPE)

(19)

Det finns en risk för att gränsvärdet för total migration överskrids vid direkt kontakt mellan vattenhaltiga livsmedel och sampolymerer av etylvinylalkohol (EVOH) och polyvinylalkohol (PVOH)


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1283/2011

av den 5 december 2011

om förbud mot fiske efter rockor i EU-vatten i VIId med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

79/T&Q

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

SRX/07D.

Art

Rockor (Rajidae)

Område

EU-vatten i VIId

Datum

21 november 2011


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1284/2011

av den 5 december 2011

om förbud mot fiske efter andra arter i norska vatten i IV med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

78/T&Q

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

OTH/04-N.

Art

Andra arter

Område

Norska vatten i IV

Datum

21 november 2011


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1285/2011

av den 8 december 2011

om ändring för hundrasextioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 30 november 2011 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person från sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser efter att ha tagit hänsyn till den begäran om strykning som inlämnats av den berörda personen och till den sammanfattande rapport som utarbetats av ombudsmannen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1904(2009). Säkerhetsrådet beslutade även att ändra uppgifterna för en person i sin förteckning.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Född den 6 augusti 1962 i a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Kanadensisk och sudanesisk medborgare. Pass nr BC166787 (kanadensiskt pass).”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Född a) den 21 april 1971, b) den 22 april 1971 i Las Cruces, New Mexico, Förenta staterna. Medborgare i a) Förenta staterna, b) Jemen. Övriga upplysningar: gömd i Jemen i december 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 20 juli 2010” ersättas med följande:

”Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Född a) den 21 april 1971, b) den 22 april 1971 i Las Cruces, New Mexico, Förenta staterna. Medborgare i a) Förenta staterna, b) Jemen. Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit den 30 september 2011 i Jemen. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 20 juli 2010.”


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1286/2011

av den 9 december 2011

om antagande av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (1), särskilt artikel 5.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/18/EG ska kommissionen anta en gemensam metod för utredningar av sjöolyckor och tillbud till sjöss som utredningsorgan ska följa i sina säkerhetsutredningar.

(2)

I den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss bör det anges gemensamma standarder som i princip ska tillämpas på alla utredningar som genomförs enligt direktiv 2009/18/EG så att utredningarna får hög kvalitet.

(3)

De allmänna reglerna i den gemensamma metoden bör tillämpas direkt av medlemsstaternas utredningsorgan.

(4)

Åtgärderna i denna förordning överensstämmer med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i direktiv 2009/18/EG anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Den ska tillämpas från och med den 17 juni 2011.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 131, 28.5.2009, s. 114.

(2)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.


BILAGA

GEMENSAM METOD FÖR UTREDNING AV SJÖOLYCKOR OCH TILLBUD TILL SJÖSS

A.   SYFTE, RÄCKVIDD OCH TILLÄMPNING

Syftet med säkerhetsutredningar av sjöolyckor är att minska risken för framtida olyckor och tillbud och minska deras allvarliga följder, inbegripet dödsfall, förlust av fartyg och förorening av havsmiljön.

Syftet med detta dokument är att ange en gemensam metod för medlemsstaternas utredningsorgan när de utför sjösäkerhetsutredningar enligt direktiv 2009/18/EG. Det bygger på räckvidden för och definitionerna i direktiv 2009/18/EG, och de IMO-instrument som det hänvisas till i direktivet har också beaktats.

Metodens mål är att fastställa gemensamma tillvägagångssätt som i princip ska tillämpas på alla utredningar enligt direktivet, och i den skisseras en god säkerhetsutrednings egenskaper. Metoden är inte en checklista. Utredarna ska med hjälp av sitt yrkesmässiga omdöme och sin utbildning beakta omständigheterna i det enskilda fallet.

Således ska utredningsorganet, genom att tillämpa denna gemensamma metod och ett objektivt, systeminriktat synsätt på utredningen, på bästa sätt kunna dra lärdom av varje olycka och på så sätt öka säkerheten till sjöss.

För att orsakerna till en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss ska kunna identifieras korrekt krävs en metodisk utredning i rätt tid som går bortom de uppenbara omständigheterna och letar efter underliggande förhållanden som kan orsaka en upprepning senare. Utredningen får därför betraktas som ett sätt att finna inte bara de direkta orsakerna utan också faktorer i omgivningen i vid bemärkelse, i form av reglering, politik och tillämpning.

B.   INNEHÅLL

1.   Operativ beredskap

1.1

Varje utredningsorgan ska utarbeta en beredskapsplan så att onödiga dröjsmål efter anmälan och i en utrednings inledningsskede inte inträffar på grund av brist på relevant eller nödvändig information, beredskap eller kunskap. En sådan beredskapsplan ska garantera att resurser och förfaranden i möjligaste mån finns omedelbart tillgängliga för att tillgodose behoven, bland annat vad gäller tillräckligt många utredare med lämpliga kvalifikationer, och all nödvändig nationell och internationell samordning så att de första åtgärderna kan vidtas omedelbart då en anmälan om en olycka eller ett tillbud tas emot.

1.2

Det ska införas rutiner som garanterar att utredningsorganet snabbt och dygnet runt är i stånd att ta emot anmälningar av olyckor och tillbud.

2.   Inledande bedömning och reaktion

2.1

Vid anmälan ska utredningsorganet bedöma läget. Den inledande bedömningen är avgörande för att utredningsorganet ska kunna få en överblick så snabbt som möjligt, minimera risken att bevis förstörs och avgöra vilken mängd information som krävs för att besluta om lämpliga åtgärder.

2.2

Denna bedömning ska i möjligaste mån omfatta en överblick över

det övergripande händelseförloppet,

centrala tidpunkter,

berörd personal, och

händelsens kategori.

Utöver de faktorer som förtecknas i artikel 5.2 i direktiv 2009/18/EG kan bland annat följande faktorer också beaktas när man beslutar vilka tillbud eller andra olyckor än mycket allvarliga olyckor som ska utredas:

Det potentiella säkerhetsvärde som kan erhållas genom en utredning.

Olyckans offentliga profil.

Huruvida olyckan ingår i en urskönjbar tendens.

Olyckans potentiella konsekvenser.

Tillgängliga resurser och resurser som förväntas bli tillgängliga, vid motstridiga prioriteringar och eventuell ärendebalans.

Alla risker på grund av utebliven utredning.

Allvarliga personskador som vållats besättning eller passagerare ombord.

Förorening av känsliga miljöer.

Fartyg som fått allvarliga strukturella skador.

Olyckor som stör eller kan störa verksamheten i större hamnar.

2.3

Sedan ett beslut fattats om att utreda en allvarlig olycka, en annan sjöolycka eller ett annat tillbud till sjöss, ska utredningen normalt utföras med samma skyndsamhet som vid en mycket allvarlig olycka.

Om en utredning ska utföras ska utredningsorganet när så är genomförbart se till att bevis bevaras, att verksamheten samordnas med andra stater med väsentligt intresse och att en stat med ansvar för utredningen utses.

3.   Strategi och bevisupptagning

3.1

Utredningsorganet i staten med ansvar för utredningen ska i nära samråd med organen i staterna med väsentligt intresse skyndsamt lägga fast en strategi för utredningens omfattning, inriktning och tidsplan.

3.2

Utredningsorganet ska löpande se över planen under utredningens gång. Vid slutet av bevisupptagningen ska utredningsorganet när det är genomförbart ha sett till att fullständig bevisning tagits upp från alla områden som kan ha påverkat olyckan eller tillbudet.

3.3

En säkerhetsutrednings omfattning och dess rutiner ska vara tillräckliga för att i möjligaste mån undanröja osäkerheter och tvivel och på så sätt möjliggöra en tydlig, logisk bedömning av vad som ledde till olyckan eller tillbudet.

3.4

Utredningsorgan i medlemsstater med väsentligt intresse ska i god tid lämna stöd till medlemsstaten med ansvar för utredningen, i den utsträckning som är genomförbart.

3.5

Utredningsorganet med ansvar för utredningen ska utse en utredare att genomföra utredningen, tilldela lämpliga resurser och inleda bevisupptagningen så snart som möjligt, eftersom bevisens kvalitet, särskilt bevis som grundar sig på det mänskliga minnets noggrannhet, kan försämras snabbt med tiden, och dessutom eftersom fartyg som berörs av en olycka eller ett tillbud inte bör försenas mer än nödvändigt av bevisupptagningens behov.

3.6

Under utredningens inledningsskede ska utredarna ta upp så mycket relevanta bevis som möjligt som kan bidra till förståelsen av tillbudet och fastställa dess orsaker, under hänsynstagande till varje utrednings potentiella omfattning.

3.7

Förutom upplysningar som inhämtats under inledningsskedet ska utredarna inhämta lämplig bakgrunds- och referensinformation. Detta kan omfatta bevis eller data från övervakningssystem, från trafikledningssystem, från sjöfartsmyndigheterna, från sjöräddningstjänsterna, från rederiet och från olycksfartyget.

3.8

Där så är lämpligt ska utredningsorganet söka i databaser, bland annat databasen vid Europeisk plattform för information om sjöolyckor, och andra informationskällor för att kartlägga potentiella säkerhetsproblem som kan ha relevans för den olycka eller det tillbud som utredningen gäller.

3.9

I princip ska utredarna där så är genomförbart besöka olycksplatsen eller tillbudsplatsen för att ta upp orubbad bevisning och få en första överblick över händelseförloppet. Om platsen inte har kunnat bevaras ska åtgärder i möjligaste mån vidtas för att erhålla lämplig dokumentation av platsen, till exempel genom fotografier, videoupptagningar, skisser eller andra tillgängliga sätt i syfte att ta upp viktig bevisning och eventuellt återskapa omständigheterna senare.

3.10

Om en färdskrivare är monterad ska utredarna anstränga sig för att inhämta och bevara de uppgifter som registrerats i den. De ska särskilt agera tidigt för att se till att färdskrivarens uppgifter sparas så att de inte skrivs över. De ska också anstränga sig för att inhämta alla relevanta upplysningar från elektroniska källor, både på fartyget och i land. De ska i den ordning de finner lämpligast granska relevanta handlingar, förfaranden och register.

3.11

Förhör ska hållas med alla tillgängliga vittnen som utredningsorganet med ansvar för utredningen anser relevanta. Utredarna ska i inledningsskedet ange de vittnen de vill höra och utarbeta en förhörsplan. I planen ska bland annat hänsyn tas till utmattning (både vittnenas och utredarens utmattning), den mänskliga bevisningens bristande tillförlitlighet och de tänkta vittnenas planerade förflyttningar.

Som vittnen kan bland annat följande komma i fråga:

personer som direkt berörs av olyckan eller tillbudet och dess följder,

ögonvittnen till olyckan eller tillbudet,

personal i räddningstjänst,

företagspersonal, hamntjänstemän, konstruktörer, reparatörer, tekniska experter.

Om vissa vittnen inte kan höras direkt, ska utredningsorganet med ansvar för utredningen vidta åtgärder för att ta upp bevisningen på något annat sätt.

Bevis kan tas upp per telefon eller genom att andra utbildade säkerhetsutredare ombeds hålla förhöret för det ansvariga utredningsorganets räkning. I det senare fallet måste förhörsledaren noggrant informeras av den utredare som utför utredningen. Många centrala vittnen kan behöva förhöras igen, kanske mer än en gång.

3.12

Uppgifter ska kontrolleras när så är möjligt. Olika vittnens utsagor kan vara motstridiga, och mer bevisning kan behövas. För att alla relevanta fakta ska komma i dagen ska de breda frågorna ”vem”, ”vad”, ”när”, ”hur” och ”varför” ställas.

3.13

Den mänskliga faktorn är en viktig del i de flesta utredningar, och säkerhetsutredare måste få lämplig utbildning. För att utredningar av den mänskliga faktorn ska lyckas är det särskilt viktigt att de uppgifter som inhämtas är av rätt typ och håller tillräckligt hög kvalitet. Eftersom inga händelser är identiska ska utredningsorganet bestämma vilken typ av uppgifter som ska inhämtas och granskas och vilken kvalitet de ska hålla. I regel bör utredaren inledningsvis vara generös med att inhämta uppgifter, och senare bortse från överflödiga uppgifter.

3.14

Vid behov ska utredningsorganet säkra fysisk bevisning, särskilt för vetenskaplig undersökning, inspektion eller provning i land. I sådana fall ska utredarna ha i åtanke att bevisföremål med tiden kan försämras, och därför avlägsna dem så snart som det är lämpligt. Före avlägsnandet ska bevisföremålen om möjligt fotograferas på plats. Avlägsnandet och bevarandet av dem ska ske med alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika att undersökningen av dem påverkas.

3.15

Om det förefaller relevant för utredningen av händelsen får utredningsorganen utföra eller låta utföra en specialistundersökning, särskilt en teknisk undersökning av fartyget och systemen och utrustningen ombord, om så krävs utförd av lämpliga experter.

3.16

Under bevisupptagningen ska utredningsorganen försöka utpeka all bevisning som kan tänkas saknas.

4.   Analys

4.1

När utredningsorganet i medlemsstaten med ansvar för utredningen inhämtat bevisning och relevanta ytterligare uppgifter, vid behov i samarbete med andra stater med väsentligt intresse, ska det analysera dem för att identifiera orsaker och bidragande faktorer.

För detta ändamål ska utredarna ta hänsyn till det varierande bevisvärdet hos de bevis de tagit upp och överväga hur tvetydigheter eller motstridig bevisning kan hanteras.

4.2

För att orsaksfaktorer ska kunna identifieras korrekt, krävs en metodisk utredning i rätt tid, där man går bortom de uppenbara omständigheterna och undersöker underliggande förhållanden som kan behöva sökas långt från den plats där sjöolyckan eller tillbudet inträffade och som kan orsaka andra olyckor och tillbud senare. Säkerhetsutredningar bör därför i princip inte bara tjäna till att utpeka direkta orsaker utan också förhållanden som kan förekomma i hela verksamheten. För detta ändamål ska analysen av den inhämtade bevisningen vara grundlig och iterativ.

4.3

Om en lucka i bevisningen inte kan täckas, utan måste fyllas i med logisk extrapolering och rimliga antaganden, ska sådana extrapoleringar och antaganden tydligt framgå av rapportens ordalag. Ett användbart verktyg för detta kan vara att alla alternativ anges, och sedan reduceras analytiskt till dess man når den mest sannolika hypotesen.

5.   Säkerhetsrekommendationer

5.1

Alla säkerhetsrekommendationer ska grundas på analysen. De ska riktas till de organisationer eller personer som är bäst placerade för att vidta korrigerande åtgärder.

5.2

De får grundas på säkerhetsutredningar eller på forskning och analys av abstrakta data. De får formuleras i samarbete och samråd med de berörda parterna, eftersom dessa ofta är väl placerade för att utpeka och genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder. Det ska dock vara utredningsorganet med ansvar för utredningen som svarar för det slutliga beslutet om säkerhetsrekommendationernas innehåll och målgrupp.

5.3

Om en orsak eller en bidragande faktor anses så allvarlig att den måste hanteras skyndsamt, ska lämpliga åtgärder vidtas, exempelvis genom att en tillfällig säkerhetsrekommendation utfärdas.

5.4

För att rekommendationerna ska kunna godtas och genomföras så enkelt som möjligt av målgruppen ska de vara

nödvändiga,

sannolikt verkningsfulla,

genomförbara,

relevanta,

målinriktade,

klart, kortfattat och direkt formulerade,

formulerade så att de kan tjäna som grund för åtgärdsplaner och så att de belyser den säkerhetsbrist som behöver avhjälpas.

6.   Rapporter

6.1

Utredningsorganet i medlemsstaten med ansvar för utredningen ska utarbeta ett utkast till rapport i samråd med andra stater med väsentligt intresse. I rapporten ska i en enhetlig, tydlig stil klart redogöras för de fakta och den analys som ligger till grund för slutsatserna och rekommendationerna.

6.2

Där så är genomförbart ska utkastet till rapport, eller tillämpliga delar därav, konfidentiellt delges alla berörda personer och organisationer för synpunkter. Utredningsorganet ska offentliggöra slutversionen av rapporten, i förekommande fall med ändringar.

7.   Uppföljning

Utredningsorganen ska undersöka vilka slags åtgärder som vidtagits som svar på säkerhetsrekommendationerna.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1287/2011

av den 9 december 2011

om upphävande av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2014/2005 (2) införs en mekanism för övervakning av import av bananer på grundval av importlicenser.

(2)

Genom sitt beslut 2011/194/EU (3) godkände rådet ingåendet av Genèveavtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela (”Genèveavtalet”) samt av avtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (”EU–USA-avtalet”). Avtalen ratificeras nu av alla undertecknande parter. Efter det att avtalen ingicks har strukturen för och tillämpningen av unionens handelsordning för bananer enligt KN-nummer 0803 00 19 ändrats.

(3)

Mot bakgrund av de nya tullsatser för bananer som ska tillämpas enligt Genèveavtalet har Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 306/2011 (4) upphävt förordning (EG) nr 1964/2005 med verkan från och med dagen för Genèveavtalets ikraftträdande.

(4)

Mot bakgrund av antagandet av nämnda avtal, som löst en långvarig konflikt om bananer, är importlicenser med ställande av säkerhet inte längre ett lämpligt statistiskt verktyg för att övervaka marknaderna för bananer.

(5)

Det har tagits fram nya och mer exakta metoder för övervakning av importen av bananer, som är mer lätthanterliga än licenser vilka medför en administrativ börda och kostnader för företag och nationella förvaltningar.

(6)

Det är därför lämpligt att avskaffa skyldigheten för ekonomiska aktörer att skaffa importlicenser för import av bananer av alla ursprung. Förordning (EG) nr 2014/2005 bör därför upphävas. Eftersom det i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 2014/2005 fastställs att licenserna endast är giltiga under utfärdandeåret bör skyldigheten att skaffa importlicenser upphävas från och med den 1 januari 2012.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2014/2005 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2005, s. 3.

(3)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 66.

(4)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 44.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1288/2011

av den 9 december 2011

om underrättelser om partihandelspriser för bananer inom den samlade marknadsordningen inom jordbruket

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 192 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2014/2005 av den 9 december 2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan (2) upphävs genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1287/2011 (3) från och med den 1 januari 2012. Artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 2014/2005 innehåller bestämmelser om underrättelser om partihandelspriser för gula bananer.

(2)

För att fortsätta att övervaka marknaden för bananer är det lämpligt att föreskriva underrättelser från medlemsstaterna till kommissionen om partihandelspriser för gula bananer enligt KN-nummer 0803 90 10, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (4).

(3)

För att säkerställa överensstämmelse med sektorn för frukt och grönsaker bör man registrera partihandelspriserna för gula bananer på de representativa marknader som förtecknas i bilaga XVII till kommissionens förordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (5).

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Senast onsdag varje vecka ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de partihandelspriser för gula bananer enligt KN-nummer 0803 90 10, uppdelade efter ursprungsland eller grupp av ursprungsländer, som noterades under föregående vecka på de representativa marknader som anges i bilaga XVII till förordning (EG) nr 543/2011.

De underrättelser som avses i första stycket ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2005, s. 3.

(3)  Se sidan 41 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

(5)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1289/2011

av den 9 december 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

58,0

MA

60,5

TN

95,6

TR

91,2

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

109,7

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

42,2

TR

150,0

ZZ

96,1

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

TR

50,0

ZA

63,3

ZZ

48,0

0805 20 10

MA

62,8

ZZ

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

78,1

TR

79,9

ZZ

63,3

0805 50 10

TR

52,8

ZZ

52,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

120,8

ZZ

101,9

0808 20 50

CN

47,5

ZZ

47,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1290/2011

av den 9 december 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1280/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 327, 9.12.2011, s. 58.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 10 december 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

41,53

0,00

1701 11 90 (1)

41,53

2,45

1701 12 10 (1)

41,53

0,00

1701 12 90 (1)

41,53

2,15

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1291/2011

av den 9 december 2011

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar som lämnades in i november 2011 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 kan godtas

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in mellan den 20 och 30 november 2011 för vissa tullkvoter som avses i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (3) avser kvantiteter som är större än de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser ska utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser för produkter som omfattas av de tullkvoter som avses i delarna I.A, I.F, I.H, I.I, och I.J i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001 och som lämnats in mellan den 20 och 30 november 2011 utfärdas licenser för de begärda kvantiteterna justerade med de tilldelningskoefficienter (en eller flera) som fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.


BILAGA

I.A

Tullkvotsnummer

Tilldelningskoefficient

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,660488 %

09.4596

100 %

”—”: Ingen licensansökan har överlämnats till kommissionen.

I.F

Produkter med ursprung i Schweiz

Tullkvotsnummer

Tilldelningskoefficient

09.4155

9,520183 %

I.H

Produkter med ursprung i Norge

Tullkvotsnummer

Tilldelningskoefficient

09.4179

100 %

I.I

Produkter med ursprung i Island

Tullkvotsnummer

Tilldelningskoefficient

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Produkter med ursprung i Moldavien

Tullkvotsnummer

Tilldelningskoefficient

09.4210

”—”: Ingen licensansökan har överlämnats till kommissionen.


DIREKTIV

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/49


RÅDETS DIREKTIV 2011/97/EU

av den 5 december 2011

om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (1), särskilt artikel 4.3, och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (2), särskilt artikel 16,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1102/2008 föreskrivs att med avvikelse från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall, i lämplig inneslutning, förvaras tillfälligt under mer än ett år eller slutförvaras i vissa typer av avfallsdeponier.

(2)

Lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall regleras redan av unionens lagstiftning om avfallshantering.

(3)

Lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall i upp till ett år omfattas av tillståndskrav enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall (3).

(4)

Direktiv 1999/31/EG och rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG (4) ska tillämpas på anläggningar för lagring av metalliskt kvicksilver i mer än ett år enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1102/2008.

(5)

Detta innebär i synnerhet att alla anläggningar för lagring av metalliskt kvicksilver i mer än ett år behöver ett tillstånd i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i direktiv 1999/31/EG och att sådana anläggningar omfattas av kontroll- och övervakningskrav enligt artikel 12 i det direktivet och, när det gäller lagring under jord, av kraven avseende säkerhetsbedömning enligt bilaga A till beslut 2003/33/EG.

(6)

Sådana anläggningar omfattas också av de allmänna registerbestämmelserna enligt direktiv 2008/98/EG.

(7)

Dessutom är bestämmelserna i rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (5) tillämpliga på anläggningar för tillfällig lagring ovan jord i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1102/2008.

(8)

Dessa bestämmelser behandlar inte helt det metalliska kvicksilvrets särskilda egenskaper; därför behövs ytterligare krav.

(9)

Dessa ytterligare krav bör beakta forskning om handlingsalternativ för säkert bortskaffande, inbegripet solidifieringen av metalliskt kvicksilver. Framsteg har gjorts i fråga om utvecklingen av miljövänliga solidifieringsmetoder, men det är för tidigt att besluta om hur livskraftig en storskalig användning skulle vara.

(10)

Ytterligare bedömning måste göras av det metalliska kvicksilvrets långsiktiga egenskaper vid lagring under jord för att fastställa välgrundade och kunskapsbaserade krav för permanent lagring. De krav som fastställs i detta direktiv bör därför begränsas till tillfällig lagring, och de betraktas som ändamålsenliga och utgör bästa tillgängliga teknik för säker lagring av metalliskt kvicksilver för en tidsperiod på upp till fem år.

(11)

Direktiv 1999/31/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Inget yttrande avgavs av den kommitté som avses i artikel 16 i direktiv 1999/31/EG. Det är därför lämpligt att rådet antar detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till direktiv 1999/31/EG ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2011.

På rådets vägnar

W. PAWLAK

Ordförande


(1)  EUT L 304, 14.11.2008, s. 75.

(2)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(3)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(4)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.


BILAGA

Bilagorna I, II och III till direktiv 1999/31/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande avsnitt ska läggas till i bilaga I:

”8.   Tillfällig lagring av metalliskt kvicksilver

Följande krav ska tillämpas på tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver.

Metalliskt kvicksilver ska lagras åtskilt från annat avfall.

Behållare ska lagras i uppsamlingsbassänger som är försedda med lämplig beläggning som gör att de saknar sprickor och hål och är ogenomträngliga för metalliskt kvicksilver; de ska ha en tillräckligt stor volym för den lagrade kvantiteten kvicksilver.

Lagringsplatsen ska vara försedd med konstruerade eller naturliga barriärer som klarar att skydda miljön från kvicksilverutsläpp och som har en tillräckligt stor volym för den totala lagrade kvantiteten kvicksilver.

Lagringsplatsens golv ska vara täckt av ett material som är kvicksilverbeständigt. Det ska finnas en lutning mot en uppsamlingsbrunn.

Lagringsplatsen ska vara utrustad med ett brandskyddssystem.

Lagringen ska organiseras på ett sådant sätt att det säkerställs att alla behållare är lätt åtkomliga.”

2.

Följande avsnitt ska läggas till i bilaga II:

”6.   Särskilda krav för metalliskt kvicksilver

Följande krav ska tillämpas på tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver.

A.

Kvicksilvrets sammansättning

Metalliskt kvicksilver ska uppfylla följande krav:

En kvicksilverhalt på mer än 99,9 viktprocent.

Inga föroreningar som kan korrodera kolstål eller rostfritt stål (t.ex. salpetersyra och kloridsaltlösningar).

B.

Inneslutning

Behållare som används för lagring av metalliskt kvicksilver ska vara korrosions- och stötsäkra. Svetsfogar ska därför undvikas. Behållarna ska i synnerhet uppfylla följande krav:

Behållarmaterial: kolstål (minst ASTM A36) eller rostfritt stål (AISI 304, 316L).

Behållarna ska vara gas- och vätsketäta.

Behållarens utsida ska vara beständig mot lagringsförhållandena.

Behållarens konstruktionstyp ska klara fallprov och täthetsprov enligt kapitel 6.1.5.3 och 6.1.5.4 i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, testhandboken.

Behållarens fyllnadsgrad får vara högst 80 volymprocent för att säkerställa att tillräckligt tomrum finns tillgängligt och att varken läckor eller permanent deformering av behållaren kan inträffa till följd av att vätskan expanderar på grund av hög temperatur.

C.

Godkännandeförfarande

Endast behållare med ett intyg som uppfyller kraven i detta avsnitt får godkännas.

Godkännandeförfarandena ska uppfylla följande krav:

Endast metalliskt kvicksilver som uppfyller de ovan fastställda minimikriterierna för godkännande får godkännas.

Behållarna ska undergå okulär besiktning före lagringen. Skadade, läckande eller korroderade behållare ska inte godtas.

Behållarna ska vara försedda med en hållbar stämpel som anger behållarens identifieringsnummer, konstruktionsmaterialet, tomvikten, tillverkarens uppgifter och konstruktionsdatumet.

Behållarna ska vara försedda med en permanent monterad plakett där intygets referensnummer anges.

D.

Intyg

Det intyg som avses i underavsnitt C ska innehålla följande:

Avfallsproducentens namn och adress.

Namn och adress på den som är ansvarig för deponeringen.

Plats och datum för deponeringen.

Mängden kvicksilver.

Kvicksilvrets renhetsgrad och, om relevant, en beskrivning av föroreningarna, inklusive analysrapporten.

Bekräftelse av att behållarna har använts uteslutande för transport/lagring av kvicksilver.

Behållarnas identifieringsnummer.

Eventuella särskilda kommentarer.

Intygen ska utfärdas av avfallsproducenten eller, om detta inte går, av den person som är ansvarig för hanteringen.”

3.

Följande avsnitt ska läggas till i bilaga III:

”6.   Särskilda krav för metalliskt kvicksilver

Följande krav ska tillämpas på tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver.

A.

Krav avseende övervakning, inspektion och beredskap

Ett kontinuerligt system för övervakning av kvicksilverångor med en känslighet på minst 0,02 mg kvicksilver/m3 ska installeras på lagringsplatsen. Sensorer ska placeras på marknivå och i huvudhöjd. Det ska innefatta ett visuellt och akustiskt varningssystem. Systemet ska underhållas varje år.

Lagringsplatsen och behållarna ska besiktigas okulärt av en bemyndigad person minst en gång i månaden. När läckor upptäcks ska huvudmannen omedelbart vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra alla utsläpp av kvicksilver i miljön och återställa en säker lagring av kvicksilver. Alla läckor ska anses ha betydande negativ miljöpåverkan enligt artikel 12 b.

Beredskapsplaner och tillfredsställande skyddsutrustning som är lämplig för hantering av metalliskt kvicksilver ska finnas tillgängliga på lagringsplatsen.

B.

Register

Alla dokument som innehåller sådan information som avses i avsnitt 6 i bilaga II och i punkt A i detta avsnitt, inklusive det intyg som medföljer behållaren, samt dokumentation avseende lageruttag och avsändning av metalliskt kvicksilver efter den tillfälliga lagringen samt destination och planerad behandling ska arkiveras i minst tre år efter det att lagringen upphört.”


BESLUT

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 8 december 2011

om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur förs in i delar av Irland, Finland och Sverige

[delgivet med nr K(2011) 9002]

(Text av betydelse för EES)

(2011/825/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (2) tillåts vissa medlemsstater att tillämpa restriktioner på sändningar av dessa djur för att förhindra att vissa sjukdomar förs in på deras territorium, under förutsättning att medlemsstaterna antingen har visat att deras territorium, eller vissa avgränsade områden, är fria från dessa sjukdomar eller har inrättat ett utrotnings- eller övervakningsprogram för att uppnå denna frihet.

(2)

Finlands och Sveriges inland förtecknas i bilaga II till beslut 2010/221/EU som territorier med ett godkänt utrotningsprogram för renibakterios (BKD).

(3)

Sveriges kustområden har enligt förteckningen i bilaga II till beslut 2010/221/EU ett godkänt utrotningsprogram för infektiös pankreasnekros (IPN).

(4)

Med anledning av detta godkänns i beslut 2010/221/EU vissa nationella åtgärder som Finland och Sverige antagit för sändningar av mottagliga arter av vattenbruksdjur till dessa områden. För att möjliggöra en omprövning av de nationella åtgärdernas ändamålsenlighet är tillståndet att tillämpa dessa åtgärder dock begränsat till och med den 31 december 2011.

(5)

Finland har rapporterat till kommissionen om hur det nationella programmet för utrotning av BKD fungerar och uppgivit att utrotningen av BKD ännu inte har varit framgångsrik. Framsteg har visserligen gjorts i många områden men vissa områden är fortfarande smittade med BKD. Finland har därför begärt att den geografiska avgränsningen av programmet begränsas till två sammanhängande zoner som omfattar 19 avrinningsområden. I dessa två zoner omfattas endast fyra jordbruksföretag av restriktioner avseende BKD och i alla dessa pågår för närvarande destruktion av smittad fisk samt rengöring och desinfektion av anläggningarna.

(6)

Sverige har lagt fram en rapport för kommissionen om hur de nationella utrotningsprogrammen för BKD och IPN fungerar. Antalet rapporterade fall har minskat avsevärt och båda sjukdomarna har nästan utrotats i de områden som omfattas av programmen. Sveriges inland är redan fritt från IPN och det nationella utrotningsprogrammet i kustvattnen fungerar därför också som en buffert för att skydda de områden som redan förklarats sjukdomsfria.

(7)

På grundval av de uppgifter som lämnats av Finland och Sverige är det lämpligt att fortsätta dessa nationella åtgärder. Med hänsyn till att sjukdomarna ännu inte har utrotats trots att de nationella utrotningsprogrammen tillämpats i flera år bör de nationella åtgärdernas ändamålsenlighet och nödvändighet omprövas i sinom tid. Tillståndet att tillämpa dessa nationella åtgärder bör därför vara begränsat till två år till och med den 31 december 2013.

(8)

I bilaga III till beslut 2010/221/EU förtecknas för närvarande nio delområden i Irland som har ett godkänt övervakningsprogram för herpesvirus OsHV-1 μνar.

(9)

Irland har informerat kommissionen om att herpesvirus OsHV-1 μνar har påvisats i två av dessa delområden, nämligen i Gweendore Bay inom delområde 1 och i Ballinakill Bay inom delområde 4. Den geografiska avgränsningen av dessa två delområden i bilaga III till beslut 2010/221/EU bör följaktligen ändras.

(10)

Beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/221/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 ska datumet ”31 december 2011” ersättas med ”31 december 2013”.

2.

Bilagorna II och III ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98, 20.4.2010, s. 7.


BILAGA

BILAGA II

Medlemsstater och delar av dessa som har infört utrotningsprogram för vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vars nationella åtgärder för att bekämpa dessa sjukdomar godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder

Renibakterios (BKD)

Finland

FI

Följande avrinningsområden:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki

Sverige

SE

Inlandet

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Sverige

SE

Kustområdena

BILAGA III

Medlemsstater och områden som har infört övervakningsprogram för herpesvirus OsHV-1 μνar och vars nationella åtgärder för att bekämpa denna sjukdom godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av de områden som omfattas av godkända nationella åtgärder (medlemsstater, zoner och delområden)

Herpesvirus OsHV-1 μνar

Irland

IE

Delområde 1: Sheephaven Bay

Delområde 2: Gweebara Bay

Delområde 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay och Blacksod Bay

Delområde 4: Streamstown Bay

Delområde 5: Bertraghboy Bay och Galway Bay

Delområde 6: Shannon Estuary och Poulnasharry Bay, Askeaton Bay och Ballylongford Bay

Delområde 7: Kenmare Bay

Delområde 8: Dunmanus Bay

Delområde 9: Kinsale Bay och Oysterhaven Bay

Förenade kungariket

UK

Storbritanniens territorium utom Whitestable Bay, Kent

Nordirlands territorium utom Killough Bay, Lough Foyle och Carlingford Lough

Guernsey


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/56


BESLUT nr 41/2011 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS ENLIGT AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER

av den 14 november 2011

beträffande upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i de sektoriella bilagorna om elektromagnetisk kompatibilitet och telekommunikationsutrustning

(2011/826/EU)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, särskilt artiklarna 7 och 14, och av följande skäl:

Det ankommer på gemensamma kommittén att fatta beslut om upptagande av ett organ för bedömning av överensstämmelse i en sektoriell bilaga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

De organ för bedömning av överensstämmelse som anges i tillägg A ska läggas till i förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i kolumnen ”Förenta staternas tillträde till EG:s marknad” i avsnitt V i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet och i den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning.

2.

Det organ för bedömning av överensstämmelse som anges i tillägg B ska läggas till i förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i kolumnen ”EG:s tillträde till Förenta staternas marknad” i avsnitt V i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet.

3.

Parterna har kommit överens om och kommer att upprätthålla de befogenheter i fråga om produkter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som organen för bedömning av överensstämmelse i tilläggen A och B ska ha.

Detta beslut, som upprättats i två exemplar, ska undertecknas av företrädare för gemensamma kommittén som är bemyndigade att handla på parternas vägnar vid ändringar av avtalet. Beslutet får verkan från och med dagen för det sista undertecknandet.

På Amerikas förenta staters vägnar

James SANFORD

Undertecknat i Washington den 8 november 2011

På Europeiska unionens vägnar

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Undertecknat i Bryssel den 14 november 2011


Tillägg A

Organ för bedömning av överensstämmelse i Förenta staterna som ska läggas till i förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i kolumnen ”Förenta staternas tillträde till EG:s marknad” i avsnitt V i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet och i den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning

MiCOM Labs

440 Boulder Court, Suite 200

Pleasanton, CA 94566

FÖRENTA STATERNA

Nemko USA, Inc

802 N. Kealy Avenue

Lewisville, Texas 75057-3136

FÖRENTA STATERNA


Tillägg B

Organ för bedömning av överensstämmelse i EU som ska läggas till i förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i kolumnen ”EG:s tillträde till Förenta staternas marknad” i avsnitt V i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet

Intertek Semko AB

Box 1103

SE-164 22 Kista

SVERIGE


Rättelser

10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/58


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

( Europeiska unionens officiella tidning L 112 av den 30 april 2011 )

På sidan 18, artikel 57, punkt 4, ska det

i stället för:

”Medlemsstater som minst på månatlig basis, för vart och ett av sina fiskefartyg som inte omfattas av krav på fiskeloggboks- och landningsuppgifter, systematiskt samlar in uppgifter

a)

om alla landningar av fångster av alla arter i uttryckt i kilo, inklusive uppgifter om att ingen landning skett,

b)

om de statistiska rektanglar där fångsterna togs, ska anses ha uppfyllt kravet på en provtagningsplan enligt artikel 56 i denna förordning.”

vara:

”Medlemsstater ska anses ha uppfyllt kravet på en provtagningsplan enligt artikel 56 i denna förordning om de på minst månatlig basis systematiskt samlar in uppgifter för vart och ett av sina fiskefartyg som inte omfattas av kraven på uppgifter ur fiskeloggboken och uppgifter om landningsdeklarationer

a)

om alla landningar av fångster av alla arter uttryckt i kilo, inklusive uppgifter om att ingen landning skett,

b)

om de statistiska rektanglar där fångsterna togs.”

På sidan 88, bilaga XIII, art ”Marulk”, tredje raden (GUH), ska det

i stället för:

”GUH 3,04”

vara:

”GUH 3,00”

På sidan 92, bilaga XIII, art ”Rödspätta”, andra raden (GUT), ska det

i stället för:

”GUT 1,07”

vara:

”GUT 1,05”

På sidan 98, bilaga XV, art ”Torsk”, sjunde raden (SAD), ska det

i stället för:

”SAD”

vara:

”CBF”

På sidan 101, bilaga XV, art ”Kungsfiskar”, tredje raden (GUH), ska det

i stället för:

”GUH 1,88”

vara:

”GUH 1,78”


10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/59


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1068/2011 av den 21 oktober 2011 till godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109 713) och endo-1,4-beta-glukanas framställt av Aspergillus niger (DSM 18404) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns, avelskalkoner, kalkoner som föds upp för avel, andra mindre fågelarter (andra än slaktankor) och burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE)

( Europeiska unionens officiella tidning L 277 av den 22 oktober 2011 )

På sidan 11, i titeln, stycke 2, i första och andra meningen i stycke 5, i stycke 6, på sidan 13, bilagan, kolumn 4 i tabellen och på omslaget, ska det

i stället för:

”Aspergillus niger (CBS 109 713)”,

vara:

”Aspergillus niger (CBS 109.713)”.