ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.319.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 319

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
2 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/780/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2011 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1244/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

8

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1245/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1246/2011 av den 29 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mantecados de Estepa [SGB])

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1248/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1249/2011 av den 29 november 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1250/2011 av den 29 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) [SGB])

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1252/2011 av den 30 november 2011 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VII med fartyg som för nederländsk flagg

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1253/2011 av den 1 december 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 1064/2009 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av spannmål från tredjeländer

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1254/2011 av den 1 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/781/Gusp av den 1 december 2011 om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

51

 

*

Rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp

56

 

*

Rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 augusti 2011 om statligt stöd C 39/09 (f.d. N 385/09) – Lettland – offentlig finansiering av hamninfrastruktur i Ventspils hamn [delgivet med nr K(2011) 6043]  ( 1 )

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 28 november 2011 om ändring av beslut 2008/911/EG om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2011) 7382]  ( 1 )

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 2011 om de säkerhetskrav som Europastandarder för cyklar, barncyklar och pakethållare ska uppfylla i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG ( 1 )

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 november 2011 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. från Egypten [delgivet med nr K(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 3 november 2011 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/1


RÅDETS BESLUT

av den 28 november 2011

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

(2011/780/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2, jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang rörande transport.

(2)

Huvudsyftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (2) är att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen.

(3)

Verksamheten inom Europeiska byrån för luftfartssäkerhet kan påverka säkerhetsnivån inom den civila luftfarten i EES-området.

(4)

Förordning (EG) nr 216/2008 bör därför införlivas med avtalet i syfte att möjliggöra ett oinskränkt deltagande av Eftastaterna i Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

(5)

Eftersom förordning (EG) nr 216/2008 upphäver förordning (EG) nr 1592/2002 (3), som är införlivad med avtalet, bör förordning (EG) nr 1592/2002 följaktligen utgå ur avtalet.

(6)

Bilaga XIII till avtalet bör ändras i enlighet med detta.

(7)

Unionen bör därför inta den ståndpunkt som återges i det bifogade utkastet till beslut i gemensamma EES-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande förslaget till ändring av bilaga XIII (Transport) till avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som bifogas det här beslutet.

Artikel 2

Det här beslutet träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2011.

På rådets vägnar

K. SZUMILAS

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1).


UTKAST

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2011

av den …

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (1).

(2)

Huvudsyftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (2) är att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen.

(3)

Verksamheten inom Europeiska byrån för luftfartssäkerhet kan påverka säkerhetsnivån inom den civila luftfarten i EES-området.

(4)

Förordning (EG) nr 216/2008 bör därför införlivas med avtalet i syfte att möjliggöra ett oinskränkt deltagande av Eftastaterna i Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

(5)

Genom förordning (EG) nr 216/2008 upphävdes Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 (3), som är införlivad med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till avtalet ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 216/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den … under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den …

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L …

(2)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

(4)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]

Förklaring från Eftastaterna till gemensamma EES-kommitténs beslut nr … om införlivande med avtalet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 gäller bland annat behörighet att besluta om böter och viten på flygsäkerhetsområdet. Införlivandet av denna förordning påverkar inte tillämpningen av de institutionella lösningarna när det gäller framtida rättsakter som ger behörighet att besluta om sanktioner.”

BILAGA

till gemensamma EES-kommitténs beslut nr …

Bilaga XIII till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I punkterna 66a (rådets direktiv (EEG) 3922/91) och 66r (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG) ska följande strecksats läggas till:

”—

32008 R 0216: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1)”.

2.

I punkt 68a (rådets direktiv 91/670/EEG) ska följande läggas till:

”, ändrat genom

32008 R 0216: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1)”.

3.

Texten i punkt 66n (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002) ska ersättas med följande:

32008 R 0216: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1)

Bestämmelserna i förordningen ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

Om inte annat anges nedan, och utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till avtalet, ska begreppet ”medlemsstat(er)” i förordningen, utöver begreppets innebörd enligt förordningen, även anses omfatta Eftastaterna. Punkt 11 i protokoll 1 ska tillämpas.

b)

Med avseende på Eftastaterna ska byrån när så är lämpligt bistå Eftas övervakningsmyndighet eller, i förekommande fall, Eftastaternas ständiga kommitté i deras arbete. Byrån och Eftas övervakningsmyndighet eller, i förekommande fall, Eftastaternas ständiga kommitté ska när så är lämpligt samarbeta och utbyta information.

c)

Denna förordning ska inte på något sätt bemyndiga byrån att agera på Eftastaternas vägnar inom ramen för internationella avtal annat än för att bistå dem vid fullgörandet av deras åtaganden enligt sådana avtal.

d)

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska ”eller en Eftastat” införas efter ”gemenskapen”.

ii)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”När unionen förhandlar med ett tredjeland för att ingå avtal om att en medlemsstat eller byrån ska få utfärda certifikat på grundval av certifieringar som utfärdats av luftfartsmyndigheterna i det tredjelandet, ska den eftersträva att Eftastaterna erbjuds ett liknande avtal med tredjelandet i fråga. Eftastaterna ska i sin tur eftersträva att ingå sådana avtal med tredjeländer som motsvarar unionens avtal.”

e)

I artikel 14.7 ska följande stycke läggas till:

”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 d i protokoll 1 till EES-avtalet ska, när kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet utbyter information om ett beslut som fattats i enlighet med den här punkten, kommissionen översända den information som mottagits från Eftas övervakningsmyndighet till EU:s medlemsstater, medan Eftas övervakningsmyndighet ska översända den information som mottagits från kommissionen till Eftastaterna.”

f)

I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

”5.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ska, för tillämpningen av den här förordningen, även gälla för byråns handlingar rörande Eftastaterna.”

g)

I artikel 17.2 b ska följande läggas till:

”Byrån ska även bistå Eftas övervakningsmyndighet och ge den samma stöd, när sådana åtgärder och uppgifter enligt avtalet ingår i denna myndighets behörighetsområde.”

h)

Artikel 17.2 e ska ersättas med följande:

”på sitt behörighetsområde utföra de funktioner och uppgifter som de fördragsslutande parterna tilldelas genom tillämpliga internationella konventioner, särskilt Chicagokonventionen. Eftastaternas nationella luftfartsmyndigheter ska utföra sådana funktioner och uppgifter endast i enlighet med denna förordning.”

i)

Artikel 20 första meningen ska ersättas med följande:

”När det gäller de produkter, delar och anordningar som avses i artikel 4.1 a och 4.1 b ska byrån i tillämpliga fall och på det sätt som anges i Chicagokonventionen eller dess bilagor utföra konstruktions-, tillverknings- eller registreringsstatens funktioner och uppgifter i samband med godkännande av typkonstruktion. Eftastaternas nationella luftfartsmyndigheter ska utföra endast de funktioner och uppgifter som de tilldelas i enlighet med den här artikeln.”

j)

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska följande läggas till:

”Byrån ska avlägga rapport till Eftas övervakningsmyndighet om standardiseringsinspektioner i en Eftastat.”

ii)

I punkt 4 ska följande läggas till:

”När det gäller Eftastaterna ska byrån samråda med Eftas övervakningsmyndighet.”

k)

I artikel 25.1 ska följande läggas till:

”Behörigheten att besluta om böter och viten för personer och företag till vilka byrån har utfärdat certifikat ska, när dessa personer och företag är etablerade i en Eftastat, utövas av Eftas övervakningsmyndighet.”

l)

I artikel 25.4 ska ”Europeiska gemenskapernas domstol” ersättas med ”Eftadomstolen” och ”kommissionen” ersättas med ”Eftas övervakningsmyndighet” när det gäller Eftastaterna.

m)

I artikel 29 ska följande punkt läggas till:

”4.   Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen får medborgare i Eftastaterna som åtnjuter fullständiga medborgerliga rättigheter anställas av byråns verkställande direktör genom avtal.”

n)

I artikel 30 ska följande läggas till:

”Eftastaterna ska med avseende på byrån och dess personal tillämpa protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier samt tillämpliga bestämmelser som antagits enligt det protokollet.”

o)

I artikel 32.1 första stycket ska följande ord införas efter ordet ”språk”:

”samt isländska och norska”.

p)

Efter artikel 33.2 c ska följande införas:

”ca)

Den årliga allmänna rapporten och byråns arbetsprogram enligt led b respektive c ska överlämnas till Eftas övervakningsmyndighet.”

q)

I artikel 34 ska följande punkt läggas till:

”4.   Eftastaterna ska delta oinskränkt i styrelsen och ska där ha samma rättigheter och skyldigheter som EU:s medlemsstater, med undantag av rösträtt.”

r)

I artikel 41 ska följande punkt läggas till:

”6.   Medborgare i Eftastaterna ska kunna utnämnas till medlemmar i överklagandenämnderna, inbegripet till ordförande. När kommissionen upprättar den förteckning som avses i punkt 3 ska den också beakta lämpliga personer som är medborgare i Eftastaterna.”

s)

I artikel 54.1 ska följande läggas till i slutet:

”När det gäller Eftastaterna ska byrån bistå Eftas övervakningsmyndighet i detta arbete.”

t)

I artikel 58.3 första meningen ska följande ord läggas till efter ordet ”fördraget”:

”eller på isländska eller norska”.

u)

I artikel 59 ska följande punkt läggas till:

”12.   Eftastaterna ska delta i gemenskapens bidrag som avses i punkt 1 a. I detta syfte ska förfarandena i artikel 82.1 a i avtalet och protokoll 32 till avtalet gälla i tillämpliga delar.”

v)

I artikel 65 ska följande stycken läggas till:

”8.   Eftastaterna ska delta oinskränkt i den kommitté som inrättats enligt punkt 1 och ska där ha samma rättigheter och skyldigheter som unionens medlemsstater, med undantag av rösträtt.

9.   I de fall då rådet fattar beslut i en fråga till följd av att ingen överenskommelse nåtts mellan kommissionen och kommittén får Eftastaterna ta upp den frågan i gemensamma EES-kommittén i enlighet med artikel 5 i avtalet.”

w)

De anpassningar som anges ovan ska, i tillämpliga fall och om inte annat föreskrivs, även gälla all annan unionslagstiftning som överför befogenheter till byrån och som har införlivats med detta avtal.”


FÖRORDNINGAR

2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1244/2011

av den 1 december 2011

om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 442/2011 av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 9 maj 2011 förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Syrien och i enlighet med rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (2) bör ytterligare personer och enheter läggas till på förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 442/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till på förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 442/2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Se sidan 56 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Personer och enheter som avses i artikel 1

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Mohammad Al-Jleilati (al-Jililati)

Född 1945 i Damaskus

Finansminister. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Född 1956 i Aleppo

Minister för ekonomi och handel. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

3.

Generallöjtnant Fahid Al-Jassim

 

Stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

4.

Generalmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Biträdande stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

5.

Brigadgeneral Zghraybih

 

14:e divisionen. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

6.

Brigadgeneral Ali Barakat

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

7.

Brigadgeneral Talal Makhluf

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

8.

Brigadgeneral Nazih Hassun

 

Det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

9.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidentens garde. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damaskus

Tfn: +963 11 226 08 05

Fax: +963 11 226 08 06

E-post: mail@champress.com

Webbplats: www.champress.net

Tv-kanal som deltar i desinformations-kampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper Damaskus – Duty Free Zone

Tfn: +963 11 213 74 00

Fax: +963 11 213 99 28

Dagstidning som deltar i desinformations-kampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (Cers) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street PO Box 4470, Damaskus

Stöder den syriska armén med införskaffande av utrustning som direkt används för att övervaka demonstranter och slå ner demonstrationer

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damaskus

Tfn: +963 11 272 54 99;

Fax: +963 11 272 53 99

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5 PO Box 6394, Damaskus

Tfn/fax: +963 11 447 10 80

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaskus

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street P.O.Box 5966, Damaskus

Tfn: +963 11 511 13 52

Fax: +963 11 511 01 17

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq Str. Damaskus, och PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damaskus, och PO BOX 21120 Baramkeh, Damaskus

Tfn: +963 11 212 18 16 / +963 11 212 18 34 / +963 11 221 46 50 / +963 11 221 27 43 / +963 11 511 01 17

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damaskus, Syrien

Statsägt oljeföretag med ansvar för all export av olja från Syrien, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC).

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damaskus, Syrien BOX: 60694

Tfn: +963 11 314 16 35

Fax: +963 11 314 16 34

E-post: info@gpc-sy.com

Statsägt oljeföretag, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660, Damaskus Syrien

Tfn: +963 11 (618 33 33), +963 11 (31 91 33 33)

Fax: +963 11 (618 44 44), +963 11 (31 91 44 44)

afpc@afpc.net.sy

Samriskföretag som till 50 % ägs av GPC, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/11


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1245/2011

av den 1 december 2011

om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Rådet har gjort en fullständig översyn av förteckningen över de personer, enheter och organ i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 på vilka artikel 16.2 i den förordningen är tillämplig. I detta arbete tog rådet hänsyn till de synpunkter som erhållits från dem som berörs.

(3)

Rådet har konstaterat att de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 även fortsättningsvis bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som fastställs i förordningen.

(4)

Rådet har också konstaterat att vissa förtecknade enheter i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 bör ändras.

(5)

Mot bakgrund av den fortsatta oro över utvidgningen av Irans kärntekniska program och robotprogram som Europeiska rådet framförde den 23 oktober 2011 och i enlighet med rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (2) bör ytterligare personer och enheter föras in på förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av de restriktiva åtgärder som fastställs i bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010.

(6)

Förteckningen över de personer, enheter och organ som avses i artikel 16.2 i förordning (EU) nr 961/2010 bör uppdateras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Se sidan 71 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Bilaga VIII till förordning (EU) nr 961/2010 ska ändras enligt följande:

1.

Följande personer och enheter ska läggas till på förteckningen i bilaga VIII:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vice ordförande och verkställande direktör för Melli Bank PLC, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Nuvarande säkerhetschef vid försvarsministeriets forskningsinstitut för armélogistik, "organisation of Defensive Innovation and Research"(SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Verkställande direktör för Arian Bank, som av EU uppförts på förteckningen

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på föreckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för Bank Refah, som av EU har uppförts på förteckningen

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister för vetenskap, forskning och teknik sedan valet 2009. Iran gav inte IAEA några förklaringar om hans roll i samband med studier av utvecklingen av missilstridsspetsar. Detta ingår i Irans mer omfattande vägran att samarbeta med IAEA:s utredning av de "påstådda studierna" som tyder på en militär aspekt inom Irans kärntekniska program; hit hör bland annat vägran av tillgång till relevanta enskilda dokument som rör detta. Daneshjoo har, utöver sin roll som minister, också en roll inom den "passiva försvarsverksamheten" som företrädare för president Ahmadinejad. Den passiva försvarsorganisationen har redan uppförts på förteckningen av EU.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Verkställande direktör och styrelseordförande för Banque Sina, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Födelsedatum: 20.9.1974

Iransk medborgare som tillhandahåller varor, huvudsakligen metaller, åt skalbolag till SHIG, som av EU uppförts på förteckningen. Levererade varor till SHIG mellan januari och november 2010. Betalning för vissa andra varor gjordes vid huvudkontoret för den av EU uppförda Export Development Bank of Iran (EDBI) i Teheran, efter november 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Ordförande och verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Bank Saderat

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

En iransk medborgare som levererar varor, huvudsakligen kolfiber, till de av FN uppförda SHIG och SBIG.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Verkställande direktör för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Bank Melli.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Verkställande direktör i London för den av EU på förteckningen uppförda Persia International Bank

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI (Mohamad MOHAMADI)

 

Verkställande direktör för MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Post Bank.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Chef för fysikalsika forskningsinstitutet (Physics Research Institute, tidigare kallat Institute of Applied Physics).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Han är också tjänsteman vid AEOI. Han övervakar och sänder ut anbudsinfordringar till upphandlingsbolag för känsligt upphandlingsarbete som krävs vid anläggningen för bränsletillverkning (Fuel Manufacturing Plant -FMP), anläggningen för zirkonpulver (ZPP) och anläggningen för konvertering av uran (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Ordförande och direktör utan verkställande befogenheter för den av EU på förteckningen uppförda Melli Bank PLC

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Export Development Bank of Iran.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Chef för Research Centre for Explosion and Impact, även kallat METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Tillförordnad administrativ chef i Dubai för av EU på förteckningen uppförda Persia International Bank.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Man vet att enheten sköter upphandling för av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Companys (TESA) kommersiella avdelning. De har försökt skaffa förtecknat materiel,inbegripet varor från EU för användning inom Irans kärntekniska program..

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Ett bolag som fått kontrakt för att arbeta vid urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow) med elektricitet och ledningar. Bolaget skötte utformning, anskaffning och installering av elektrisk kontrollutrustning i Natanz 2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Medverkan i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producent av vakuumutrustning som har gjort leveranser till anläggningarna för urananrikning i Natanz och Qom/Fordu (Fordow). 2011 levererade företaget tryckgivare för FN uppförda Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Irans företag för uranbearbetning och kärnbränsleproduktion. Kontrolleras av Irans atomenergiorgan, som av FN uppförts på förteckningen.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Underordnat den av FN på förteckningen uppförda TAMAS. Företaget har produktionskontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company och av EU på förteckningen uppförda TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Statligt ägt bolag som drev den största aluminiumextrudern i Iran och levererade materiel för användning vid framställningen av höljen för IR-1- och IR-2-centrifugerna. En viktig tillverkare av aluminiumcylindrar för centrifuger; bland kunderna återfinns av FN på förteckningen uppförda AEOI och av EU på förteckningen uppförda TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Företag inom energisektorn sommedverkat i konstruktionen av urananrikningsanläggningen i Qom/Fordu (Fordow). Omfattas av brittiskt, italienskt och spansk exportförbud.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket har via skalbolag levererat varor, huvudsakligen metaller, av FN uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Iranskt bolag som har kontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company om att tillhandahålla projekteringstjänster och tekniska tjänster under hela kärnbränslecykeln. Bolagets senaste verksamhet var att skafa utrustning för urananrikningsanläggningen i Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom Irans kärntekniska program.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket via skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av FN på förteckningen uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Underordnat Malek Ashtar University, som av EU uppförts på förteckningen, vilket har överinseende över verksamhet med koppling till de eventuella militära dimensionerna av Irans kärntekniska program; Iran samarbetar inte med IAEA angående detta.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Byggnadsentreprenör som har installerat ledningar och härmed förbunden stödutrustning vid uraniumanrikningsanläggningen i Natanz. Entreprenören har särskilt hanterat centrifugledningar.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Ingenjörsfirma som deltar i stödet till en rad storskaliga industriprojekt, bl.a. Irans urananrikningsprogram, inbegripet odeklarerat arbete vid urananrikningsanläggnngen i Qom/Fordu (Fordow).

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran Tfn: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Skalnamn för Khorasan Mettalurgy Industries (uppfört enligt UNSCR 1803 (2008), dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.

Filial till Irans atomenergiorgan (AEOI), föremål för sanktioner från FN.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkiet

Företag som drivs av Milad Jafari, vilket genom skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av EU på förteckningen uppförda SHIG.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Bolag för byggande och idrifttagande av kärnkraftverk. Kontrolleras av Novin Energy Company som av FN har uppförts på förteckningen.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Ägs eller kontrolleras av TESA, som är föremål för sanktioner från EU. Medverkar i tillverkning av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran

Bolaget producerar och har levererat UF6-specifika containrar till urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow).

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Medverkar i det iranska kärntekniska programmet vid anläggningarna i Natanz, Qom och Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran

Upphandlingsbolag för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company. Medverkar i inköp av materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet. Bolaget har försökt anskaffa vakuumprodukter och tryckgivare.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Företag anknutet till Sakhte Turbopomp va Kompressor (Satak) (även känt som Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), vilket har uppförts på förteckningen av EU.

1.12.2011

II.   Islamiska revolutionära gardet

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

49.

Azim AGHAJANI (även stavat ADHAJANI)

 

Medlem av Islamiska revolutionära gardet som medverkat i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Chef för Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Medlem av Islamiska revolutionära gardet som medverkat i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nytt namn Pars Aviation Service Company, tillhörande Islamiska revolutionära gardet och föremål för sanktioner från FN och EU. 2011 inspekterades i Turkiet ett Yas Air Cargo Airlines-plan, som flög från Iran till Syrien, och man fann att det hade konventionella vapen i lasten.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Född den 16.1.1956, iranier

Direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nytt namn för Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uppfört på Europeiska unionens förteckningar, ansvarig för den tekniska förvaltningen av IRISL:s fartyg. Nabipour är direktör inom IRISL för farygsförvaltning.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Född den 16.12.1962, iranier

F.d. juridisk direktör för IRISL, direktör för Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), som är föremål för EU-sanktioner, direktör för skalbolaget NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Född den 31.1.1965, iranier

Direktör för IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Född den 4.6.1953, iransk och tysk medborgare

Ledande ställning inom IRISL i Europa, verkställande direktör för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner, för Darya Capital Administration Gmbh, som är föremål för EU-sanktioner, administratör för flera skalbolag som tillhör eller kontrolleras av IRISL eller dess filialer.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Födelsedatum: 19 juli 1956,

Pass N10623175 (Iran) utfärdat den 27 mars 2007; löper ut den 26 mars 2012.

Regional direktör för IRISL i Förenade Arabemiraten, direktör för Pacific Shipping, som är föremål för EU-sanktioner, för Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, som är föremål för EU-sanktioner. Bildade 2010 Crystal Shipping FZE som ett försök att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen.

1.12.2011

58.

Kapten Alireza GHEZELAYAGH

 

Verkställande direktör för EU uppförda Lead Maritime, som agerar för HDSL i Singapore. Dessutom verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Asia Marine Network, som är IRISL:s regionala kontor i Singapore..

1.12.2011

59.

Gholam Hossein (Hoseyn) GOLPARVAR

Född den 23.1.1957, iranier

Tididgare kommersiell direktör för IRISL, biträdande direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, verkställande direktör för och aktieägare i Sapid Shipping Company, filial till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, biträdande direktör för och aktieägare i HDSL, som är föremål för EU-sanktioner, ldamot i styrelsen för Irano-Hind Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Född den 6.1.1959, iranier

Direktör för och aktieägare i Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) som är föremål för EU-sanktioner. Registrerad som aktieägare i flera skalbolag för IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Född den 25.5.1950, iranier

F.d. finansiell direktör för IRISL, f.d. direktör för Irinvestship limited, enhet som är föremål för EU-sanktioner, direktör för Fairway Shipping, som återupptagit den verksamhet som bedrevs av Irinvestship limited. Administratör för skalbolag för IRISL, bland annat Lancellin Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner, och Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Född den 30.9.1953, iranier

Finansiell direktör för IRISL sedan 2011. F.d. verkställande direktör för flera filialer till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, ansvarig för bildande av flera skalbolag för vilka han fortfarande är registrerad som direktör och aktieägare.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Född den 23.7.1965, iranier

Biträdande juridisk direktör för gruppen IRISL, juridisk direktör för Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Födelsedatum: 27 maj 1956, födelseort Bojnurd, Iran

Pass: R10748186 (Iran), utfärdat den 22 januari 2007; löper ut den 22 januari 2012

Direktör för IRISL:s China Shipping Company, alias Santelines (även skrivet Santexlines), alias Rice Shipping, eller E-sail Shipping, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

65.

E-Sail, aliasE-Sail Shipping Company, alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Kina

Nya namn på Santexlines, alias IRISL:s China Shipping Company Limited, som är föremål för EU-sanktioner. Agerar för IRISL. Agerar i Kina för Sapid, som av EU förts upp på förteckningen, chartrar IRISL-fartyg till andra företag.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Enhet som innehas eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland.

Skalbolag för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran, Iran - Zip Code: 13861-15383

Filial till IRISL, ansvarig för leverans av fartyg i separata delar.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island, Iran.

Filial till IRISL, ansvarig för rekrytering av besättning och personalförvaltning.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Kelang (Klang), Selangor, Malaysia

Bolag som agerar för IRISL. Boustead Shipping Agencies har utfört transaktioner som initierats av IRISL eller av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypten

Bolag som agerar för IRISL. Diamond Shipping Services har utfört eller dragit nytta av transaktioner som initierats av IRISL eller av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Bolag som agerar för IRISL. Good Luck Shipping Company har bildats som efterföljare till Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, som är föremål för EU-sanktioner och befinner sig under likvidation. Good Luck Shipping har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Agerar på av EU på förteckningen uppförda HDSL:s vägnar samt för Sapid i Förenade Arabemiraten. Bildades i juni 2011 med anledning av sanktionerna i syfte att ersätta Great Ocean Shipping Services och Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Bolag som agerar för IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited har använt transporthandlingar som används av IRISL och av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL för att kringgå sanktionerna.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadzköy - 34710 Istanbul

Bolag som agerar för IRISL. OTS Steinweg Agency har genomfört transaktioner förIRISL och enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, har medverkat i bildande av skalbolag som ägs eller kontrolleras av IRISL, har medverkat i anskaffning av fartyg för IRISL eller för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Bolag som agerar för IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Har genomfört transaktioner för IRISL:s räkning.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeriet

Bolag som agerar för IRISL. Walship SA har utfört transaktioner för IRISL:s räkning, till förmån för dess kunder, har utfärdat transportdokument och fakturor med namnet på ett skalbolag för IRISL, har letat fram kunder som kunde vara beredda att sköta förbidelser i deras namn men uteslutande till förmån för IRISL eller enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreringsnummer C 39359

Alpha Kara Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38079

Alpha Nari Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU påförteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Har gett ekonomiskt stöd för beslagtagna IRISL-fartyg och anskaffning av nya transportcontainrar.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujayra, Förenade Arabemiraten; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubai, Dubai

Kontrolleras av Moghddami Fard. Tillhandahåller tjänster åt den av EU på förteckningen uppförda IRISL-filialen Valfajre Shipping Company. Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som innehas eller kontrolleras av IRISL. Moghddami Fard är en av bolagets direktörer

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39354

Beta Kara Navigation Ltd är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO-nummer: 0099501

Bis Maritime Limited är ett skalbolag för IRISL med säte på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL. Gholam Hossein Golparvar är administratör inom bolaget.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrerades i Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46270.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Skalbolag för IRISL, som använts för anskaffning av ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL samt för att överföra medel till förmån för IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, Förenade Arabemiraten

Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Bildades 2010 av Moghddami Fard som en del av strävandena att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen. I december 2010 användes bolaget för att överföra medel för att få beslagtagna IRISL-fartyg fria och dölja IRISL:s medverkan..

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39357

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38077

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holdingbolag som ägs eller kontrolleras av IRISL och omfattar de skalbolag för IRISL som är baserade på Isle of Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrerades på Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46041.

Skalbolag för IRISL, registrerat på Marshallöarna, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL..

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320195

Ägs eller kontrolleras av eller agrar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38082

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 38067

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Haji Pajand är en av direktörerna för Fairway Shipping.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39355

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309593

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309610

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309622

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer.: 8309634

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309658

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320121

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, Förenade Arabemiraten

Denna firma användes för att bilda skalbolag för IRISL i Förenae Arabemirraten, bland annat Good Luck Shipping. Verkställande direktör är Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309646

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320183

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Fartygets IMO-nummer: 7027899

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45613

Fartygets IMO-nummer: 9270646

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45618

Fartygets IMO-nummer: 9346548

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Skalbolag för IRISL. Bolaget ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Registreringsnummer C 38190

Fartygets IMO-nummer: 9386500

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

Fartygets IMO-nummer: 9283007

Skalbolag för IRISL i Panama. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38076

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 40069

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34477

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34479

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34476

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45153

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45152

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 41660

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 37437

Fartygets IMO-nr: 9274941

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34478

Fartygets IMO-nr: 9364112

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr C 38183

Fartygets IMO-nr; 9387786

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38066.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreringsnummer 5586832

IMO-nr: 9284154

Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320169

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO-nr: 9387798

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38064

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Adress: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr C 38181

Fartygets IMO-nr: 9387803

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registreringsnummer C 43447.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320133

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-nr: 9284142

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8309672

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Specialföretag ägt av Hassan Djalilzaden – Registreringsnummer C38182

Fartygets IMO-nr: 9387815

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nr: C 49549

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8309701

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 och 8835 (Sharja)

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreringsnummer 5586846

IMO-nr: 9283019

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, Förenade Arabemiraten

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Fartygets IMO-nr: 9405930

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38783

Fartygets IMO-nr: 9405942

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, Förenade Arabemiraten

Agerar för IRISL:s räkning i Mellanöstern. Företagets verkställande direktör är Mohammad Moghaddami Fard. I oktober 2010 medverkade företaget i inrättandet av skalbolag. Namnen på de nya företagen skulle användas på fraktsedlar för att kringå sanktioner. Företaget deltar alltjämt i fastställandet av tidtabeller för IRISL-fartyg.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38781

Fartygets IMO-nr: 9405954

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320145

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38782

Fartygets IMO-nr: 9405978

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registreringsnummer 5586850

Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Registreringsnummer 92630

Skalbolag till IRISL i Hongkong, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320157

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISL:s huvudkontor i Singapore. Agerar som exklusiv agent för Asia Marine Network. Agerar för HDSL:s räkning i Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320171

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Fartygets IMO-nr: 9541887

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreringsnummer C44939

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38070

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cypern)

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38069

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

2.

Posterna för de enheter som namnges nedan ska ersättas med posterna som anges nedan:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

B.   Enheter

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd är ett helägt dotterbolag till First East Export Bank (FEEB), som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company grundades av FEEB för att utföra ekonomisk forskning kring ett stort antal internationella industrier.

23.5.2011

Safa Nicu alias Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company och Safa Nicu Ltd Company.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Förenade Arabemiraten.

Kommunikationsföretag som tillhandahållit utrustning till anläggningen i Fordu (Fordow) (Qom), vilken byggts utan att ha deklarerats för IAEA.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Vitryssland

Bank baserad i Vitryssland, ägd av Bank Refah Kargaran, Bank Saderat och Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheter

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklusive alla filialer) och dotterbolag:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL IMO-nr:

9051624, 9465849, 7632826, 7632814, 9465760, 8107581, 9226944, 7620550, 9465863, 9226956, 7375363, 9465758, 9270696, 9193214, 8107579, 9193197, 8108559, 8105284, 9465746, 9346524, 9465851, 8112990

IRISL har medverkat i transport av last med militära kopplingar, inklusive förbjuden last från Iran. Tre incidenter av nämnda slag har inneburit tydliga kränkningar som rapporterades till FN:s säkerhetsråds kommitté för sanktioner mot Iran. IRISL:s koppling till spridningen var sådan att FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 1803 och 1929 uppmanade stater att genomföra inspektioner av IRISL-fartyg, under förutsättning att det finns rimliga skäl att tro att fartyget transporterar förbjuden last.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

IMO-nr. 9270658

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Kontrolleras av IRISL och agerar för IRISL i iranska hamnar genom att övervaka uppgifter som lastning och lossning.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Agerar för IRISL:s räkning längs Suezkanalen samt i Alexandria och Port Said. Ägs till 51 % av IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar (Qeshm Ramuz Gostar)

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm, Iran eller 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Ägs av IRISL. Tillhandahåller drivmedel, oljetankar, vatten, färg, smörjolja och kemikalier som IRISL:s fartyg behöver. Företaget tillhandahåller även underhållstillsyn av fartyg samt hjälpmedel och tjänster för besättningsmedlemmarna. Dotterbolag till IRISL har använt bankkonton i US-dollar som registrerats under täcknamn i Europa och Mellanöstern för att underlätta rutinöverföringar av medel. IRISL har varit behjälpligt vid upprepade kränkningar mot bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolution 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Agerar för IRISL. Ett Teheranbaserat fartygsförvaltningsföretag agerar teknisk förvaltare åt många av Sapids fartyg.

26.7.2010

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisreringshandling nr HRB94311 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregistreringshandling nr HRA102601 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr 9349576

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94312 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102502 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-nr: 9349588.

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94313 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102520 (Tyskland) utfärdad den 29 augusti 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9349590

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94315 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102599 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00494070383392; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-nr: 9349667

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94316 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102501 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-nr: 9349679

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94829 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102655 (Tyskland) utfärdad den 26 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9165786

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94633 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102533 (Tyskland) utfärdad den 1 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9165803

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94698 (Tyskland) utfärdad den 9 september 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102565 (Tyskland) utfärdad den 15 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9165798

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102679 (Tyskland) utfärdad den 27 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9165815

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94632 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102544 (Tyskland) utfärdad den 9 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 004940302930; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr. 9209324

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA104149 (Tyskland) utfärdad den 10 juli 2006; E-postadress smd@irisl.net; webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9328900

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA104175 (Tyskland) utfärdad den 12 juli 2006; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-nr: 9346536

Ägs eller kontrolleras av IRISL.

23.5.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309634 och 9165827

Insight World Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309622 och 9165839

Kingdom New Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 9209336

Logistic Smart Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309646 och 9167253

Neuman Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

New Desire Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8320183 och 9167277

New Desire LTD är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8320195

Advance Novel är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309608

Alpha Effort Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309593 och 9051650

Best Precise Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309610 och 9051636

Great Method Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309701

Smart Day Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8320157

Trade Treasure Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8320171

True Honour Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309684

Partner Century Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8320169 och 9167265

Sackville Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-nr: 8309672

Sino Access Holdings är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.

23.5.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423; Grundat i Malta 2005

IMO-nr: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till IRISL. Beläget på samma adress i Malta som Woking Shipping Investments Ltd och de företag som det äger.

23.5.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-nr. 9305192

Shere Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.

23.5.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-nr: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.

23.5.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-nr: 9305207

Uppercourt Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.

23.5.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-nr: 9305221

Vobster Shipping Company är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.

23.5.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cypern. Bolagsregistreringsnummer C133993 (Cypern), utfärdat 2002

IMO-nr: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd har IRISL som ensam ägare. Ahmad Sarkandi är chef för Lancelin Shipping.

23.5.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Bolagsregistreringsnummer 111999C

IMO-nr: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är direktör inom företaget.

23.5.2011


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1246/2011

av den 29 november 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mantecados de Estepa [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Spaniens ansökan om registrering av beteckningen ”Mantecados de Estepa” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 32, 1.2.2011, s. 22.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

SPANIEN

Mantecados de Estepa (SGB)


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1247/2011

av den 29 november 2011

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

En artikel som har formen av en modul i eget hölje med en storlek på cirka 11 × 7 × 5 cm (en så kallad analog ingångsmodul).

Modulen består av två kretskort med ett ingångsgränssnitt med fyra kanaler, en analog-digitalomvandlare, en processor och ett bussgränssnitt för anslutning till en programmerbar logisk styrenhet (PLC). Modulen har ett inspänningsområde på 0 till 10 V DC.

Modulen tar emot analoga signaler från olika externa enheter, som motsvarar mätningar av t.ex. temperatur, hastighet, flöde eller vikt.

Modulen omvandlar och bearbetar dessa signaler innan de skickas till PLC:n.

8538 90 99

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b i avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8538, 8538 90 och 8538 90 99.

Klassificering enligt nr 8471 som ett utorgan är utesluten eftersom modulen utgör ett gränssnitt mellan externa enheter och ett numeriskt styrorgan enligt nr 8537.

Eftersom modulen tar emot, omvandlar, bearbetar och skickar elektriska signaler till PLC:n är klassificering enligt nr 8536 som en strömställare eller ett relä för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar utesluten.

Klassificering enligt nr 8537 som ett elektriskt styrorgan är utesluten eftersom modulen inte styr externa enheter självständigt, utan endast utgör gränssnitt mellan sådana enheter och PLC:n.

Eftersom analog-digitalomvandlingen endast är en mellanliggande process är klassificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 utesluten.

Eftersom syftet med modulen är att ta emot, omvandla och bearbeta signaler från externa enheter, som motsvarar mätningar från externa enheter, och skicka dem till PLC:n, är modulen avgörande för att PLC:n enligt nr 8537 fungerar.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8538 som delar till apparater enligt nr 8535–8537.

2.

En artikel som har formen av en modul i eget hölje med en storlek på cirka 11 × 7 × 5 cm (en så kallad diskret utgångsmodul).

Modulen består av ett kretskort med ett bussgränssnitt för anslutning till en programmerbar logisk styrenhet (PLC), en processor, en digital-analogomvandlare och ett utgångsgränssnitt med åtta anslutningspunkter.

De utgående anslutningspunkterna är reläer av elektromagnetisk typ med ett utspänningsområde på 0 till 250 V AC och en belastningsström per punkt på upp till 0,17 A.

Modulen bearbetar och omvandlar diskreta signaler som motsvarar en av/på-signal (t.ex. 1/0 eller sann/falsk) innan den skickar dem till olika externa enheter såsom kontaktorer, reläer och signallampor.

8538 90 99

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b i avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8538, 8538 90 och 8538 90 99.

Eftersom modulen utgör ett gränssnitt mellan externa enheter och ett numeriskt styrorgan enligt nr 8537 är klassificering enligt nr 8471 som ett utorgan utesluten.

Eftersom modulen tar emot, bearbetar, omvandlar och skickar elektriska signaler till externa enheter är klassificering enligt nr 8536 som en strömställare eller ett relä för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar utesluten.

De utgående anslutningspunkterna (som utgörs av elektromagnetiska reläer) är endast en del av modulen, som utöver anslutningspunkterna består av bussgränssnittet, processorn och digital-analogomvandlaren. Dessutom styr modulen inte externa enheter självständigt, utan utgör ett gränssnitt mellan PLC:n och sådana enheter. Klassificering enligt nr 8537 som elektriskt styrorgan är därför utesluten.

Eftersom digital-analogomvandlingen endast är en mellanliggande process är klassificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 utesluten.

Eftersom syftet med modulen är att ta emot, bearbeta och omvandla av/på-signaler från PLC:n och skicka dem till externa enheter är modulen avgörande för att PLC:n enligt nr 8537 fungerar.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8538 som delar till apparater enligt nr 8535–8537.


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1248/2011

av den 29 november 2011

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En maskin som ska användas med hissar, med de ungefärliga måtten 83 × 70 × 30 cm och en vikt på 418 kg (en så kallad drivenhet utan växlar). Maskinen består av

en magnetisk synkronelmotor med en effekt på 3,4 kW,

ett block på motoraxeln,

ett bromssystem, och

en signalgenerator för att fastställa korrekt läge för kablarna (säkerhetsövervakningssystem).

Maskinen installeras i ett hisschakt för att lyfta och sänka hissen.

8425 31 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8425 och 8425 31 00.

Maskinen består av en elmotor och ett block på motoraxeln. Med tanke på maskinens egenskaper ska den klassificeras som vinsch enligt KN-nummer 8425.

Förekomsten av ett bromssystem eller frånvaron av en kabel eller rem utesluter inte klassificering som vinsch (se även klassificeringsutlåtande till HS-undernummer 8425.31/1). Förekomsten av ett säkerhetsövervakningssystem ändrar inte egenskaperna hos en vinsch.

Klassificering som del av en hiss enligt KN-nummer 8431 är därmed utesluten.

Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8425 31 00 som en elmotordriven vinsch.


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1249/2011

av den 29 november 2011

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En bärbar, batteridriven apparat för videoupptagning och videoinspelning med mått på cirka 10 × 5,5 × 2 cm (en så kallad ”fickvideokamera”) bestående av

en kameralins och en digital zoom,

en mikrofon,

en högtalare,

en LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på cirka 5 cm (2 tum),

en mikroprocessor,

ett minne på 2 GB, och

USB- och AV-gränssnitt.

Apparaten är endast i stånd att ta upp och spela in videofiler i form av sekvenser av bilder i formatet MPEG4-AVI. Videon spelas in med en upplösning av 640 × 480 pixlar med 30 bilder per sekund under högst 2 timmar.

De videosekvenser som apparaten har spelat in kan antingen överföras till en maskin för automatisk databehandling via USB-gränssnittet, utan att ändra videofilernas format, eller till en digital video, en monitor eller en televisionsapparat via AV-gränssnittet.

Videofiler kan via USB-gränssnittet överföras till apparaten från en maskin för automatisk databehandling.

8525 80 99

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8525, 8525 80 och 8525 80 99.

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 30 som digitalkamera är utesluten, eftersom apparaten endast är i stånd att spela in video. Apparaten ska med tanke på sina egenskaper betraktas som en videokamera.

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 91 som videokameror endast i stånd att spela in ljud och bild som fångats med televisionskamera är utesluten, eftersom apparaten är i stånd att spela in videofiler från andra källor än den inbyggda televisionskameran.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 99 som andra videokameror.


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1250/2011

av den 29 november 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Greklands ansökan om registrering av beteckningen ”Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 91, 23.3.2011, s. 15.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

GREKLAND

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SGB)


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1251/2011

av den 30 november 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (3), särskilt artikel 68, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (4), godkände rådet avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet). Avtalet bör tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom dessa direktiv om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att anpassa också de tröskelvärden i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som inte omfattas av avtalet. Samtidigt bör de tröskelvärden som fastställs i direktiv 2009/81/EG anpassas till de ändrade tröskelvärdena enligt artikel 16 i direktiv 2004/17/EG.

(4)

Direktiven 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”387 000 euro” ersättas med ”400 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

2.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska beloppet ”387 000 euro” ersättas med ”400 000 euro”.

b)

I punkt 2 ska beloppet ”387 000 euro” ersättas med ”400 000 euro”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”125 000 euro” ersättas med ”130 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”193 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

2.

I artikel 8 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”193 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

3.

I artikel 56 ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

4.

I artikel 63.1 första stycket ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

5.

Artikel 67.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”125 000 euro” ersättas med ”130 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”193 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”193 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

Artikel 3

Artikel 8 i direktiv 2009/81/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska beloppet ”387 000 euro” ersättas med ”400 000 euro”.

2.

I led b ska beloppet ”4 845 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/45


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1252/2011

av den 30 november 2011

om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VII med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

76/T&Q

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

ANF/07.

Art

Marulkfiskar (Lophiidae)

Område

VII

Datum

11 november 2011


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1253/2011

av den 1 december 2011

om ändring av förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 1064/2009 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av spannmål från tredjeländer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (2) öppnas en årlig tullkvot på 306 215 ton för import av korn enligt KN-nummer 1003 00.

(2)

Genom artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (3) öppnas en årlig tullkvot på 242 074 ton majs enligt KN-numren 1005 10 90 och 1005 90 00.

(3)

Genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (4) öppnas en årlig tullkvot på 2 989 240 ton vanligt vete enligt KN-nummer 1001 90 99 av annan kvalitet än hög.

(4)

Genom artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1064/2009 av den 4 november 2009 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeland (5) öppnas en årlig tullkvot för import av 50 000 ton maltkorn enligt KN-nummer 1003 00 avsett för framställning av öl som lagras i behållare innehållande bokträ.

(5)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Argentina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (6) (nedan kallat avtalet), som godkänts genom rådets beslut 2011/769/EU (7), föreskrivs bland annat att unionens tullkvoter ska ökas med 122 790 ton vanligt vete (av medelgod och låg kvalitet), 890 ton korn, 890 ton maltkorn respektive 35 914 ton majs.

(6)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (8) föreskrivs, med verkan från och med 1 januari 2012, ändringar av KN-numren för spannmål.

(7)

Förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 1064/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att säkerställa en effektiv administrativ förvaltning av kvoterna bör det fastställas att den här förordningen börjar tillämpas den 1 januari 2012.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2305/2003 ska ersättas med följande:

”1.   Härmed öppnas en tullkvot på 307 105 ton för import av korn enligt KN-nummer 1003 (löpnummer 09.4126).”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 969/2006 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   En tullkvot på 277 988 ton för import av majs enligt KN-numren 1005 10 90 och 1005 90 00 ska öppnas (löpnummer 09.4131).”

2)

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kvoten ska fördelas på två halvårsvisa delmängder på vardera 138 994 ton för följande perioder:

a)

Halvårsperiod 1: 1 januari–30 juni.

b)

Halvårsperiod 2: 1 juli–31 december.”

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1067/2008 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1 första stycket ska ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 135 och artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för vanligt vete med KN-nummer 1001 99 00, av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 642/2010 (9), fastställas inom ramen för den kvot som öppnas genom den här förordningen.

2)

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   En tullkvot på 3 112 030 ton för import av vanligt vete enligt KN-nummer 1001 99 00, av annan kvalitet än hög, ska öppnas den 1 januari varje år.”

3)

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den totala importtullkvoten ska fördelas på följande fyra delkvoter:

Delkvot I (löpnummer 09.4123): 572 000 ton för Förenta staterna.

Delkvot II (löpnummer 09.4124): 38 853 ton för Kanada.

Delkvot III (löpnummer 09.4125): 2 378 387 ton för övriga tredjeländer.

Delkvot IV (löpnummer 09.4133): 122 790 ton för samtliga tredjeländer.”

4)

I artikel 4.2 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”—

för delkvoterna I, II och IV inte får överskrida den totala kvantitet som öppnats för året och för delkvoten i fråga,”

Artikel 4

Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1064/2009 ska ersättas med följande:

”1.   En tullkvot ska öppnas för import av 50 890 ton maltkorn enligt KN-nummer 1003 avsett för framställning av öl som lagras i behållare innehållande bokträ. Denna kvot ska ha löpnummer 09.0076.”

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7.

(3)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44.

(4)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(5)  EUT L 291, 7.11.2009, s. 14.

(6)  EUT L 317, 30.11.2011, s. 11.

(7)  EUT L 317, 30.11.2011, s. 10.

(8)  EUT L 282, 28.10.2011, s.1.

(9)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.”


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1254/2011

av den 1 december 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/51


RÅDETS BESLUT 2011/781/GUSP

av den 1 december 2011

om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2009 antog rådet beslut 2009/906/GUSP (1) om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina. Beslutet upphör att gälla den 31 december 2011.

(2)

EUPM bör fortsätta till och med den 30 juni 2012.

(3)

EUPM:s lednings- och kontrollsstruktur bör inte påverka uppdragschefens avtalsrättsliga ansvar gentemot kommissionen för genomförandet av EUPM:s budget.

(4)

Vaktkapaciteten bör aktiveras för EUPM.

(5)

EUPM kommer att utföras i en situation som kan komma att förvärras och skulle kunna skada målen för unionens yttre åtgärder enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina, som inrättades genom gemensam åtgärd 2002/210/Gusp (2), ska fortsätta från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

2.   EUPM ska verka i enlighet med uppdragsbeskrivningen i artikel 2 och ska utföra de centrala uppgifter som anges i artikel 3.

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Som ett led i en vidare rättsstatsstrategi i Bosnien och Hercegovina och i regionen ska EUPM stödja Bosnien och Hercegovinas behöriga brottsbekämpande organ och det straffrättsliga systemet i kampen mot organiserad brottslighet och korruption, i förstärkningen av samverkan mellan polis och åklagare samt i främjandet av regionalt och internationellt samarbete.

EUPM ska ge Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) operativ rådgivning för att stödja honom i hans roll. Genom sitt arbete och sitt nätverk inom landet ska EUPM bidra till övergripande insatser i syfte att sörja för att unionen fullt ut informeras om utvecklingen i Bosnien och Hercegovina.

Inför uppdragets avslutande ska EUPM förbereda överlämningen av kvarstående centrala uppgifter till den särskilda representantens kontor.

EUPM ska stödja de tillfälliga lagerarrangemangen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i väntan på att permanenta lagerarrangemang fastställs.

Artikel 3

Centrala uppgifter för uppdraget

EUPM:s centrala uppgifter för utförandet av uppdraget ska vara följande:

1.

Att lämna strategisk rådgivning till brottsbekämpande organ och politiska myndigheter i Bosnien och Hercegovina i fråga om bekämpning av organiserad brottslighet och korruption.

2.

Att främja och underlätta samordnings- och samarbetsmekanismer mellan behöriga brottsbekämpande organ, både vertikalt och horisontellt, med särskild inriktning på organ på nationell nivå.

3.

Att säkerställa en lyckad överlämning mellan EUPM och den särskilda representantens kontor.

4.

Att bidra till samordning av unionens och medlemsstaternas insatser på rättsstatsområdet.

Artikel 4

Uppdragets struktur

1.   EUPM ska bestå av följande delar:

a)

Ett huvudkontor i Sarajevo, bemannat av uppdragschefen och personal enligt den operativa planen (Oplan).

b)

Fyra lokalkontor: i Sarajevo, Banja Luka, Mostar och Tuzla.

2.   För dessa delar ska närmare villkor anges i Oplan.

Artikel 5

Civil operationschef

1.   Direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska vara den civila operationschefen för EUPM.

2.   Den civila operationschefen ska utöva ledning och kontroll av EUPM på strategisk nivå, under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) samt under överinseende av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten).

3.   Den civila operationschefen ska garantera att rådets beslut genomförs på ett korrekt och effektivt sätt, liksom även Kusps beslut, bland annat genom att på strategisk nivå vid behov ge instruktioner till uppdragschefen samt ge denne råd och tekniskt stöd.

4.   Den fullständiga ledningen över all utstationerad personal ska kvarstå hos de nationella myndigheterna i den utstationerande staten eller den berörda unionsinstitutionen. De nationella myndigheterna ska överföra den operativa ledningen av sin personal samt sina grupper och enheter till den civila operationschefen.

5.   Den civila operationschefen ska ha det övergripande ansvaret för att garantera att unionens aktsamhetsförfaranden fullgörs på ett korrekt sätt.

6.   Den civila operationschefen och den särskilda representanten ska samråda vid behov.

Artikel 6

Uppdragschef

1.   Uppdragschefen ska ansvara för och utöva ledning och kontroll av uppdraget i insatsområdet.

2.   Uppdragschefen ska utöva ledning och kontroll av personal, grupper och enheter från de bidragande staterna på uppdrag av den civila operationschefen och även ha det administrativa och logistiska ansvaret för bland annat tillgångar, resurser och information som ställs till uppdragets förfogande.

3.   Uppdragschefen ska ge instruktioner till all uppdragspersonal för ett effektivt genomförande av EUPM på insatsområdet samt ansvara för samordningen och den löpande förvaltningen, i enlighet med instruktioner på strategisk nivå från den civila operationschefen.

4.   Uppdragschefen ska ansvara för genomförandet av uppdragets budget. I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.

5.   Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen av personalen. När det gäller utstationerad personal ska disciplinära åtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller unionsmyndigheten.

6.   Uppdragschefen ska företräda EUPM i insatsområdet och se till att uppdragets närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

7.   Uppdragschefen ska vid behov samordna verksamheten med andra unionsaktörer på fältet. Uppdragschefen ska, utan att befälsordningen åsidosätts, få lokal politisk ledning från den särskilda representanten.

Artikel 7

EUPM:s personalstyrka

1.   EUPM:s personalstyrka ska i storlek och kompetens överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 2, de centrala uppgifter för uppdraget som anges i artikel 3 och den struktur som anges i artikel 4.

2.   EUPM ska i första hand bemannas av personal som utstationeras av medlemsstaterna eller unionens institutioner. Varje medlemsstat eller unionsinstitution ska ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet resekostnader till och från stationeringsorten, löner, sjukersättningar och andra traktamenten än tillämpliga dagtraktamenten samt ersättning för påfrestande arbete och risker.

3.   EUPM får efter behov även rekrytera internationell civil personal och lokalanställda på kontraktsbasis, om de nödvändiga tjänsterna inte tillhandahålls av personal som utstationerats av medlemsstaterna. Undantagsvis, i väl motiverade fall när inga kvalificerade ansökningar från medlemsstaterna föreligger, får medborgare från deltagande tredjestater rekryteras på kontraktsbasis.

4.   All personal ska följa de uppdragsspecifika operativa minimisäkerhetsnormerna och uppdragets säkerhetsplan till stöd för unionens policy för säkerhet på fältet. För skydd av de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som personalen anförtros i sin tjänsteutövning ska all personal tillämpa de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (3).

Artikel 8

Status för uppdraget och EUPM:s personal

1.   Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förlänga överenskommelsen av den 4 oktober 2002 mellan unionen och Bosnien och Hercegovina om EUPM:s verksamhet i Bosnien och Hercegovina under den tid EUPM varar.

2.   Den stat eller unionsinstitution som har utstationerat en medlem av personalen ska vara ansvarig för att besvara alla anspråk i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga. Den berörda staten eller unionsinstitutionen ska vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

3.   Anställningsvillkoren samt rättigheterna och skyldigheterna för internationell och lokal civil personal ska fastställas i kontrakt mellan uppdragschefen och den berörda medlemmen av personalen.

Artikel 9

Befälsordning

1.   EUPM ska i sin egenskap av krishanteringsinsats ha en gemensam befälsordning.

2.   Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll och strategisk ledning av EUPM.

3.   Den civila operationschefen ska under politisk kontroll och strategisk ledning av Kusp och under överinseende av den höga representanten vara chef för EUPM på strategisk nivå och ska som sådan ge instruktioner till uppdragschefen samt ge honom råd och tekniskt stöd.

4.   Den civila operationschefen ska rapportera till rådet genom den höga representanten.

5.   Uppdragschefen ska utöva ledning och kontroll av EUPM i insatsområdet och ska vara direkt ansvarig inför den civila operationschefen.

Artikel 10

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll och strategisk ledning av EUPM. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta relevanta beslut för detta i enlighet med artikel 38 tredje stycket i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska innefatta befogenheten att på förslag av den höga representanten utnämna uppdragschefen samt att ändra det operativa konceptet (Conops) och Oplan. Befogenheterna att fatta beslut avseende EUPM:s mål och avslutande ska ligga kvar hos rådet.

2.   Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

3.   Kusp ska regelbundet och vid behov få rapporter från den civila operationschefen och uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 11

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar självständigheten i unionens beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram får tredjestater inbjudas att bidra till EUPM, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för den personal som de stationerar ut, inbegripet löner, allriskförsäkring, dagtraktamenten och resekostnader till och från Bosnien och Hercegovina, och att de i tillämpliga fall bidrar till EUPM:s driftskostnader.

2.   Tredjestater som bidrar till EUPM ska ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna när det gäller den löpande förvaltningen av EUPM.

3.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta vederbörliga beslut om godtagande av föreslagna bidrag samt att inrätta en kommitté av bidragande länder.

4.   Detaljerade arrangemang för tredjestaters deltagande ska tas upp i avtal som ingås enligt artikel 37 i EU-fördraget och i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den höga representanten får förhandla om sådana avtal. När unionen och en tredjestat har ingått ett avtal om ramen för denna tredjestats deltagande i unionens krishanteringsinsatser, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas i samband med EUPM.

Artikel 12

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbeloppet för att täcka utgifterna för EUPM under perioden 1 januari 2012–30 juni 2012 ska vara 5 250 000 EUR.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget. Uppdragschefen får i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen ingå tekniska överenskommelser med medlemsstaterna, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler till EUPM. Uppdragschefen ska ansvara för förvaltningen av ett lager med använd utrustning, som också kan komma till användning för att tillgodose akuta behov för utstationering av GSFP-uppdrag. Medborgare i deltagande tredjestater och medborgare i värdlandet ska tillåtas att lämna anbud.

3.   Uppdragschefen ska lämna fullständig rapport till kommissionen och ska stå under dess tillsyn när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans anställning.

4.   I de finansiella arrangemangen ska de operativa kraven för EUPM respekteras, inbegripet kraven på utrustningskompatibilitet och de ingående gruppernas samverkansförmåga.

5.   Utgifterna för EUPM ska vara stödberättigande från och med den 1 januari 2012.

Artikel 13

Säkerhet

1.   Den civila operationschefen ska i samordning med Europeiska utrikestjänstens säkerhetsdirektorat leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt för EUPM i enlighet med artiklarna 5 och 9.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för EUPM:s säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för EUPM följs i enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i EU-fördraget och därtill hörande instrument.

3.   Uppdragschefen ska bistås av en högre säkerhetstjänsteman, som ska rapportera till uppdragschefen och som även ska ha ett nära funktionellt förhållande till utrikestjänstens direktorat för säkerhet.

4.   Uppdragschefen ska i samråd med utrikestjänstens säkerhetsdirektorat utnämna säkerhetstjänstemän för området, vilka ska tjänstgöra vid fyra lokalkontor och under den högre säkerhetstjänstemannens ledning ansvara för den löpande hanteringen av säkerhetsaspekterna för respektive del av EUPM.

5.   EUPM:s personal ska genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning innan de inleder sin tjänstgöring, i enlighet med Oplan. Personalen ska också regelbundet genomgå fortutbildning i uppdragsområdet organiserad av den högre säkerhetstjänstemannen.

Artikel 14

Samordning

1.   Utan att det påverkar befälsordningen ska uppdragschefen i nära samordning med unionens delegation i Bosnien och Hercegovina sörja för enhetlighet i unionens åtgärder till stöd för Bosnien och Hercegovina.

2.   Uppdragschefen ska nära samordna sin verksamhet med unionens uppdragschefer i Bosnien och Hercegovina.

3.   Uppdragschefen ska samarbeta med de övriga internationella aktörerna i landet, särskilt organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet och International Criminal Investigative Training Assistance Programme (Internationella programmet för bistånd med utbildning i brottsutredning).

Artikel 15

Utlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.   Den höga representanten ska bemyndigas att i tillämpliga fall, alltefter EUPM:s behov och i enlighet med beslut 2011/292/EU, till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som EUPM gett upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE”.

2.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov, ska den höga representanten också vara bemyndigad att i överensstämmelse med beslut 2011/292/EU till värdlandet lämna ut alla säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som EUPM gett upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE”. I alla övriga fall ska sådana uppgifter och handlingar lämnas ut till värdlandet i enlighet med lämpliga samarbetsförfaranden mellan värdlandet och unionen.

3.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut alla icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om EUPM, vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (4).

Artikel 16

Vaktkapacitet

Vaktkapaciteten ska aktiveras för EUPM.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 322, 9.12.2009, s. 22.

(2)  EGT L 70, 13.3.2002, s. 1.

(3)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/56


RÅDETS BESLUT 2011/782/GUSP

av den 1 december 2011

om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 maj 2011 antog rådet beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (1).

(2)

Den 23 oktober 2011 förklarade Europeiska rådet att unionen kommer att införa fler restriktiva åtgärder mot den syriska regimen om förtrycket av civilbefolkningen fortsätter.

(3)

Med hänsyn till hur allvarlig situationen i Syrien är finner rådet det nödvändigt att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(4)

Dessutom bör fler personer och enheter tas upp i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till beslut 2011/273/Gusp.

(5)

Av tydlighetsskäl bör de åtgärder som införs genom beslut 2011/273/Gusp och de ytterligare åtgärderna samlas i ett enda rättsligt instrument.

(6)

Beslut 2011/273/Gusp bör därför upphävas.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(8)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska vara verkningsfulla, bör det träda ikraft samma dag som det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg, ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte tillämpas på

a)

leveranser av tekniskt bistånd som endast är avsedda för stöd till eller användning av FN:s truppåtskillnadsövervakande styrka (Undof),

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödande militär utrustning eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, för Förenta nationernas (FN) och Europeiska unionens program för institutionsuppbyggnad eller för Europeiska unionens och FN:s krishanteringsinsatser,

c)

försäljning, leverans, överföring eller export av fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för Europeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Syrien,

d)

tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör sådan utrustning eller sådana program och insatser,

e)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning eller sådana program och insatser,

under förutsättning att denna export och detta bistånd på förhand har godkänts av den relevanta behöriga myndigheten.

2.   Artikel 1 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Syrien av Förenta nationernas personal, Europeiska unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

Artikel 3

Försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning eller programvara som huvudsakligen är avsedd att användas för övervakning eller avlyssning av den syriska regimen, eller på dess vägnar, av internet och telekommunikationer på mobilnät eller fasta nät i Syrien samt tillhandahållande av hjälp med att installera, driva eller uppdatera sådan utrustning eller programvara ska förbjudas.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

Artikel 4

1.   Inköp, import eller transport från Syrien av råolja och petroleumprodukter ska förbjudas.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet finansiella derivat, såväl som försäkring och återförsäkring med anknytning till de förbud som avses i punkt 1.

Artikel 5

Förbudet i artikel 4 ska till och med den 15 november 2011 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 2 september 2011.

Artikel 6

1.   Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik till följande nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien, eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien, från medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorium, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a)

Raffinering.

b)

Flytande naturgas.

c)

Prospektering.

d)

Produktion.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna punkt.

2.   Det ska vara förbjudet att till företag i Syrien med verksamhet inom de nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien som avses i punkt 1, eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien tillhandahålla:

a)

tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster rörande viktig utrustning och teknik som avses i punkt 1,

b)

finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik enligt punkt 1 eller att tillhandahålla dithörande tekniskt bistånd eller utbildning.

Artikel 7

1.   Förbudet i artikel 6.1 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse i samband med leverans av varor enligt avtal som ingicks före den 1 december 2011.

2.   Förbuden i artikel 6 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 1 december 2011 och som har samband med investeringar som företag etablerade i medlemsstaterna gjort i Syrien före den 23 september 2011.

Artikel 8

Leveranser av syriska sedlar och mynt till Syriens centralbank ska förbjudas.

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 9

Följande ska vara förbjudet:

a)

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer eller till syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien.

b)

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien.

c)

Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer eller i syriska eller syriskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Syrien, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

d)

Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

e)

Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Syrien med verksamhet inom den syriska oljeindustrins prospekterings-, produktions- eller raffineringssektorer och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

f)

Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Syrien som håller på att bygga nya kraftverk för elproduktion i Syrien och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

Artikel 10

1.   Förbuden i artikel 9 a och c

i)

ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före den 23 september 2011,

ii)

ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 23 september 2011.

2.   Förbuden i artikel 9 b och d

i)

ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingåtts före den 1 december 2011,

ii)

ska inte hindra förlängning av ett ägarintresse om en sådan förlängning utgör en förpliktelse i ett avtal som ingåtts före den 1 december 2011.

RESTRIKTIONER FÖR INFRASTRUKTURPROJEKT

Artikel 11

1.   Deltagande i byggande av nya kraftverk för elproduktion i Syrien ska förbjudas.

2.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd eller finansiering eller ekonomiskt bistånd till byggandet av nya kraftverk för elproduktion i Syrien.

3.   Förbudet i punkterna 1 och 2 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingåtts före den 1 december 2011.

RESTRIKTIONER MOT EKONOMISKT STÖD TILL HANDELN

Artikel 12

1.   För att minska sina utestående belopp och främst för att undvika att ett ekonomiskt stöd bidrar till det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien ska medlemsstaterna visa återhållsamhet med att göra nya kort- och medelfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Syrien, inbegripet beviljande av exportkrediter, garantier och försäkringar till sina medborgare eller enheter som bedriver sådan handel. Vidare får medlemsstaterna inte ingå nya långfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Syrien.

2.   Punkt 1 ska inte påverka åtaganden som gjorts före den 1 december 2011.

3.   Punkt 1 ska inte beröra handel för livsmedels- eller jordbruksändamål samt medicinska eller andra humanitära ändamål.

KAPITEL 2

FINANSSEKTORN

Artikel 13

Medlemsstaterna ska inte ingå nya åtaganden om lån, finansiellt bistånd eller subventionerade lån till Syriens regering, inbegripet genom sitt deltagande i internationella finansinstitut, utom för humanitära syften och utvecklingsändamål.

Artikel 14

Följande ska vara förbjudet:

a)

Alla utbetalningar av eller andra betalningar från Europeiska investeringsbanken (EIB) som är knutna till befintliga lånearrangemang som har ingåtts mellan Syrien och EIB.

b)

EIB:s vidmakthållande av befintliga tjänsteavtal om tekniskt bistånd för landets egna projekt som är lokaliserade till Syrien.

Artikel 15

Följande ska vara förbjudet: Direkt och indirekt försäljning eller köp, direkta och indirekta förmedlingstjänster eller direkt eller indirekt bistånd i samband med emission av syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer som utfärdats efter den 1 december 2011 till och av Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Syriens centralbank eller banker med hemvist i Syrien eller filialer och dotterbolag inom och utanför medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Syrien eller finansenheter som varken har hemvist i Syrien eller inom medlemsstaternas jurisdiktion men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Syrien, liksom till och av alla personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och enheter som ägs eller kontrolleras av dem.

Artikel 16

1.   Öppnande av nya filialer och dotterbolag till syriska banker eller av representationskontor för dessa på medlemsstaternas territorium liksom inrättande av nya samriskföretag, upprättande av ägarintressen eller upprättande av nya bankförbindelser från syriska bankers sida, inbegripet Syriens centralbank, dess filialer och dotterbolag och andra finansenheter utan hemvist i Syrien, men som kontrolleras av personer eller enheter med hemvist i Syrien, med banker inom medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjudet.

2.   Finansinstitut på medlemsstaternas territorium eller inom deras jurisdiktion ska vara förbjudna att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag eller öppna bankkonton i Syrien.

Artikel 17

1.   Tillhandahållande av försäkrings- och återförsäkringstjänster till Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, eller till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag liksom till enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, ska förbjudas.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på

a)

sjuk- eller reseförsäkring till fysiska personer,

b)

obligatorisk försäkring eller försäkring mot skada på tredje man till syriska personer, enheter eller organ baserade i unionen,

c)

försäkring eller återförsäkring till ägare av fartyg, luftfartyg eller fordon som hyrts av syriska personer, enheter eller organ som inte tas upp i bilaga I eller II.

KAPITEL 3

RESTRIKTIONER FÖR INRESA

Artikel 18

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien, personer som gagnas av eller stöder regimens politik och personer förbundna med dessa, enligt förteckningen i bilaga I.

2.   Punkt 1 ska inte ålägga en medlemsstat att vägra sina egna medborgare inresa till dess territorium.

3.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c)

enligt ett multilateralt avtal som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.   Rådet ska på vederbörligt sätt informeras i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av deltagande i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Syrien.

7.   En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning, får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.   I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkterna 3 till 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

KAPITEL 4

FRYSNING AV PENNINGMEDEL OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 19

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, eller ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen samt personer och enheter som har anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagorna I och II, ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagorna I och II och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

e)

nödvändiga av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska produkter, livsmedel, biståndsarbetare och relaterat bistånd, eller för evakueringar från Syrien,

f)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad, som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person eller enhet som avses i punkt 1 i denna artikel upptogs i bilaga I eller II, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar,

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilaga I eller II.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

5.   Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan personen eller enheten togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1.

6.   Punkt 1 ska inte utgöra något hinder mot att enhet som förtecknas i bilaga II, under en period av två månader från den dag då den fördes upp på förteckningen, gör en utbetalning från frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som den har erhållit efter uppförandet på förteckningen, om denna utbetalning ska göras enligt ett avtal i samband med finansiering av handel, under förutsättning att medlemsstaten i fråga har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1.

7.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

KAPITEL 5

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk, skadeersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk, böter eller anspråk enligt en garanti, anspråk som gäller förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti, däribland anspråk på grundval av remburser och liknande instrument som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder som omfattas av detta beslut, ska beviljas de personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II eller någon annan person eller enhet i Syrien, inbegripet Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ eller någon annan person eller enhet eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 21

1.   Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningarna i bilagorna I och II.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut om uppförandet på förteckningen, inbegripet skälen fördetta, till berörda personer och enheter antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer och enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Article 22

1.   Bilagorna I och II ska innehålla skälen till att de berörda personerna och enheterna har tagits upp på förteckningen.

2.   Bilagorna I och II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 23

Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av de förbud som avses i detta beslut.

Artikel 24

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som åtgärderna i detta beslut.

Artikel 25

Detta beslut ska tillämpas under en tolvmånadersperiod. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

Artikel 26

Beslut 2011/273/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 27

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 11.


BILAGA I

Personer och enheter som avses i artiklarna 18 och 19

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Bashar al-Asad

Född den 11 december 1965 i Damaskus,

diplomatpass nr D1903

Syriens president. Har gett order om och lett de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

2.

Maher (även skrivet Mahir) al-Asad

Född den 8 december 1967,

diplomatpass nr 4138

Chef för 4:e armédivisionen, medlem av Bathpartiets centralkommando, en av republikanska gardets starka män, tongivande ledare för de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (även skrivet Mamlouk)

Född den 19 februari 1946 i Damaskus,

diplomatpass nr 983

Chef för säkerhetspolisen; chef för den syriska underrättelsetjänsten sedan 2005, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (Mohammad Ibrahim al-Shaar) (även skrivet Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Inrikesminister, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Tidigare ansvarig för politisk säkerhet i Dara, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (även skrivet Hafez Makhlouf)

Född den 2 april 1971 i Damaskus,

diplomatpass nr 2246

Överste, leder en enhet inom säkerhetspolisen, står Mahir al-Asad nära, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (även skrivet Mohammed Dib Zeitoun)

Född den 20 maj 1951 i Damaskus,

diplomatpass nr D000001300

Chef för avdelningen för politisk säkerhet, delaktig i de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef för avdelningen för politisk säkerhet

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Född den 10 juli 1969 i

Damaskus, pass nr 454224

Syrisk affärsman, står Mahir al-Asad nära, kusin till president Bashar as-Asad. Finansierar regimen, vilket möjliggör de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Född den 1953 i Hama;

diplomatpass nr D0005788

Chef för den syriska militära underrättelsetjänsten, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Född den 3 maj 1953 i Dara,

diplomatpass nr D000000887

Chef för den syriska militära underrättelsetjänstens avdelning för landsbygden kring Damaskus, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

9.5.2011

13.

Fawwaz al-Asad

Född den 18 juni 1962 i Kerdala,

pass nr 88238

Delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

14.

Munzir al-Asad

Född den 1 mars 1961 i

Latakia, pass nr 86449 och nr 842781

Delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Född den 15 januari 1950 i Al-Madehleh, Tartous

Biträdande stabschef med ansvar för säkerhet och underrättelser, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Född 1941

Chef för Syriens nationella säkerhetsbyrå, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar’ (Faruq al-Shara)

Född den 10 december 1938

Syriens vicepresident, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Född den 10 april 1937 (alt. 20 maj 1937) i

Hama, diplomatpass nr 0002250

Syriens biträdande vicepresident med ansvar för nationella säkerhetsfrågor, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Född den 20 maj 1966,

pass nr 002954347

Svåger till Mahir al-Asad, affärsman och lokal agent för flera utländska företag. Finansierar regimen, vilket möjliggör de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

20.

Iyad (även skrivet Eyad) Makhlouf

Född den 21 januari 1973 i Damaskus,

pass nr N001820740

Bror till Rami Makhlouf och tjänsteman inom säkerhetstjänsten, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stabschef inom de väpnade styrkor som bär ansvaret för militärens medverkan i kuvandet av fredliga demonstrationer.

23.5.2011

23.

Ihab (även skrivet Ehab, Iehab) Makhlouf

Född den 21 januari 1973 i Damaskus,

pass nr N002848852

Vice ordförande i SyriaTel och förvaltare inom Rami Makhloufs amerikanska bolag. Finansierar regimen, vilket möjliggör våldet mot demonstranter.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Född 1951 eller 1946 i Kerdaha (al-Qardaha)

Presidentens säkerhetschef, delaktig i våld mot demonstranter, president Bashar al-Asads kusin.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direktör för Military Housing Establishment, finansierar regimen, president Bashar al-Asads kusin.

23.6.2011

26.

Brigadchef Mohammad Ali Jafari (även skrivet Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Född den 1 september 1957 i Yazd, Iran.

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

27.

Generalmajor Qasem Soleimani (även skrivet Qasim Soleimany)

 

Befälhavare för Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (även skrivet Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; TAEB, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Född 1963, i Teheran, Iran

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Mahir al-Asads affärspartner, finansierar regimen.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (även skrivet Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher al-Asads affärspartner, finansierar regimen.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef för den militära underrättelsetjänsten i Hama, delaktig i våld mot demonstranterna

1.8.2011

32.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef för generaldirektoratet för underrättelser, delaktig i våld mot civilbefolkningen.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (även skrivet Abu Rami)

Född i Latakia, Syrien, den 19 oktober 1932

Står Bashar och Mahir al-Asad nära, affärspartner och far till Rami, Ihab och Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Född i Latakia

Förbunden med Mahir al-Asad i fråga om Shabiha-milisen. Direkt delaktig i våld och förtryck av civilbefolkningen samt i samordningen av Shabiha-milisens grupper.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Född i Tartous, 1939.

Utnämnd försvarsminister den 3 juni 2009

Försvarsminister. Ansvarig för de syriska väpnade styrkornas beteende och insatser, vilket har inneburit förtryck och våld mot civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad (Hayil al-Asad)

 

Ställföreträdare för Mahir al-Asad, chef för militärpolisen inom arméns 4:e division, delaktig i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

37.

Ali al-Salim

 

Direktör för det syriska försvarsministeriets materielkontor, vilket upphandlar samtlig krigsmateriel för den syriska armén.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (Nizar al-Asad) (

Image

)

Kusin till Bashar al-Asad, tidigare chef för företaget "Nizar Oilfield Supplies"

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjänstemän. Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadgeneral Rafiq Shahadah

 

Chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damaskus. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgivare till president Bashar al-Asad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

40.

Brigadgeneral Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Dayr al-Zawr. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr och Abu Kamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali al-Turkmani

Född 1935 i Aleppo

Biträdande minister, f.d. försvarsminister, särskilt sändebud för president Bashar al-Asad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Sedan 2005 biträdande regionsekreterare inom Arabiska Socialistiska Bathpartiet, var 2000-2005 chef för Bathpartiets enhet för nationell säkerhet. F.d. guvernör i provinsen Hama (1998-2000). Nära förbunden med president Bashar al-Asad och Mahir al-Asad. Högre beslutsfattare inom regimen i fråga om repressiva åtgärder mot civilbefolkningen.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Ansvarig för morden i Hama 1980, återkallad till Damaskus som särskild rådgivare till president Bashar al-Asad.

23.8.2011

44.

Brigadgeneral Nawful Al-Husayn

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Idlib. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i provinsen Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadgeneral Husam Sukkar

 

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor. Rådgivare åt presidenten i fråga om säkerhetsorganens repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen.

23.8.2011

46.

Brigadgeneral Muhammed Zamrini

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Hums (Homs). Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Hums (Homs).

23.8.2011

47.

Generallöjtnant Munir Adanov (Adnuf)

 

Biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Brigadgeneral Ghassan Khalil

 

Chef för informationsavdelningen inom säkerhetstjänsten. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Född i Latakia

Shabiha-milisen. Medhjälpare till Mahir al-Asad i fråga om Shabiha-milisen. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen samt i samordningen av grupperna inom Shabiha-milisen.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Nära affärspartner till Mahir al-Asad. Känd för att ekonomiskt stödja den syriska regimen.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Ordförande i industri- och handelskammaren i Aleppo. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Född i mars 1959 i Damaskus, Syrien

Ordförande i industrikammaren i Damaskus (Zuhair Ghraiwati Sons). Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Född 1949 i Hums (Homs), Syrien

Grundare av företagsgruppen Akhras (råvaror, handel, bearbetning och logistik) i Hums (Homs). Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Född 1949 i Latakia, Syrien

Ordförande i Issam Anbouba Est. for agro-industry. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Född 1943 i Damaskus

Justitieminister. Förbunden med den syriska regimen, bl.a. genom stöd till dess politik och praxis rörande godtyckliga gripanden och kvarhållanden.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Född 1966 i Tartous

Informationsminister. Förbunden med den syriska regimen, bl.a. genom stöd till och främjande av dess informationspolitik.

23.9.2011

57.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

58.

Överste Lu’ai al-Ali

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i Dara. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Dara.

14.11.2011

59.

Generallöjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Biträdande generalstabschef (personaldetaljen). Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

60.

Generallöjtnant Jasim al-Furayj

 

Generalstabschef. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) ASLAN

Född 1958

Bataljonschef inom det republikanska gardet. Står Mahir al-Asad och president al-Asad nära. Delaktig i ingripandena mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General och befälhavare över 4:e divisionens reservister. Rådgivare till Mahir al-Asad och samordnare av säkerhetsoperationer. Ansvarig för ingripandena mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Chef för familjen Berris milis. Ansvarig för regeringsvänliga miliser delaktiga i ingripandena mot civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Ingår i Syriens "elektroniska armé". Delaktig i brutala ingripanden och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Biträdande chef för direktoratet för säkerhetstjänsten. Ansvarig för användningen av våld i Syrien samt för hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civilist – Chef för Syriens "elektroniska armé" (arméreservens underrättelsetjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Ingår i Syriens "elektroniska armé". Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Biträdande inrikesminister. Ansvarig för användningen av våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

69.

Generalmajor Nazih

 

Biträdande direktör för direktoratet för säkerhetstjänsten. Ansvarig för användningen av våld i Syrien samt för hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljonschef inom 4:e divisionen. Ansvarig för ingripandet mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr.

14.11.2011

71.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Hums (Homs).

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Född den 24 augusti 1959 i Damaskus.

Adress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaskus

Syriskt pass nr 004326765, utfärdat den 2 november 2008, giltigt t.o.m november 2014.

Medlem av advokatsamfundet i Paris.

Chef för advokatbyrån Sabbagh & Associates (Damaskus). Juridisk och finansiell rådgivare till Rami och Khaldoun Makhlouf och förvaltare av deras affärer. Tillsammans med Bashar al-Asad delaktig i finansieringen av ett fastighetsprojekt i Latakia. Tillhandahåller regimen finansiellt stöd.

14.11.2011

73.

Generallöjtnant Mustafa Tlass

 

Biträdande generalstabschef (logistik och underhåll). Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

74.

Generalmajor Fu’ad Tawil

 

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för användningen av våld i Syrien och hotelser och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati (al-Jililati)

Född 1945 i Damaskus

Finansminister. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Född 1956 i Aleppo

Minister för ekonomi och handel. Ansvarig för Syriens ekonomi.

1.12.2011

77.

Generallöjtnant Fahid Al-Jassim

 

Stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

78.

Generalmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Biträdande stabschef. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

79.

Brigadgeneral Khalil Zghraybih

 

14:e divisionen. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

80.

Brigadgeneral Ali Barakat

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

81.

Brigadgeneral Talal Makhluf

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

82.

Brigadgeneral Nazih Hassun

 

Det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

83.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidentens garde. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär tjänsteman, delaktig i våldet i Hums (Homs).

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Bena Properties

 

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (Amif) (även kallat Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaskus

Tfn: +963 112 11 00 59 /+963 112 11 00 43

Fax: +963 933 33 31 49

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

3.

Hamcho International (även kallat Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damaskus

Tfn: +963 112 31 66 75

Fax: +963 112 31 88 75

Hemsida: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com och hamshogroup@yahoo.com

Kontrolleras av Mohamed Hamcho eller Hamsho. Finansierar regimen.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (även kallat Milihouse)

 

Bolag för offentliga arbeten. Kontrolleras av Riyad Chaliche och förvarsministeriet. Finansierar regimen.

23.6.2011

5.

Direktoratet för statens säkerhet

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

6.

Direktoratet för säkerhetstjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

7.

Direktoratet för den militära underrättelse-tjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

8.

Flygvapnets underrättelsetjänst

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

9.

Qods-styrkan (även känd som Quds-styrkan) inom Islamiska revolutionsgardet i Iran

Teheran, Iran

Qods-styrkan är en elitgren inom Islamiska revolutionsgardet. Qods-styrkan medverkar i leverans av utrustning till den syriska regimen samt stöder och bistår denna i kuvandet av protester i Syrien. Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgardet har gett den syriska säkerhetstjänsten tekniskt bistånd samt utrustning och stöd för dess repressiva åtgärder mot civila proteströrelser.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filial till Holding Cham (Sehanya Daraa Highway PO Box 9525, tfn: +963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filial till Holding Cham (Sehanya Daraa Highway PO Box 9525, tfn: +963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. P.O. Box: 2337 Damaskus Arabrepubliken Syrien

Tfn: +963 11 245 67 77 och +963 221 86 02

Fax: +963 11 223 79 38 och +963 221 11 86

E-post: Publicrelations@reb.sy,

Webbplats: www.reb.sy

Statsägd bank som finansiellt stöder regimen.

2.9.2011

13.

Addounia TV (även skrivet Dounia TV)

Tfn: +963 11 566 72 74, +963 11 566 72 71,

Fax: +963 11 566 72 72

Webbplats: http://www.addounia.tv

Addounia TV har manat till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syrien P.O. Box 9525

Tfn: +963 11 99 62, +963 11 668 140 00, +963 11 673 10 44

Fax: +963 11 673 1274

E-post: info@chamholding.sy

Webbplats: www.chamholding.sy

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Syriens största holdingbolag, gagnas av och stöder regimen.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (även skrivet El-Tel Middle East Company)

Adress: Dair Ali Jordan Highway P.O. Box 13052, Damaskus – Syrien

Tfn: +963 11 221 23 45

Fax: +963 11 44694450

E-post: sales@eltelme.com

Webbplats: www.eltelme.com

Tillverkning och leverans av telekommunikations-utrustning för armén.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adress: Daa'ra Highway Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 685 81 11

Mobiltfn: +963 933 24 02 31

Uppförande av militärförläggningar, gränsposteringar och andra byggnader för arméns behov.

23.9.2011

17.

Souruh Company (även skrivet Soroh Al Cham Company)

Adress: Adra Free Zone Area Damaskus – Syrien

Tfn: +963 11 532 72 66

Mobiltfn: +963 933 52 68 12 +963 932 87 82 82

Fax: +963 11 531 63 96

E-post: sorohco@gmail.com

Webbplats: http://site.google.com/site/sorohco

Investeringar i lokala militärindustri-projekt, tillverkning av delar till vapen samt tillhörande produkter. Företaget ägs till 100 % av Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tfn: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-post: info@syriatel.com.sy

Webbplats: http://syriatel.sy/

Kontrolleras av Rami Makhlouf, stöder regimen ekonomiskt: genom sitt licensavtal betalar bolaget 50 % av sina vinster till regeringen.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damaskus

Tfn: +963 11 226 08 05

Fax: +963 11 226 08 06

E-post: mail@champress.com

Webbplats: www.champress.net

Tv-kanal som deltar i desinformations-kampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper Damaskus – Duty Free Zone

Tfn: +963 11 213 74 00

Fax: +963 11 213 99 28

Dagstidning som deltar i desinformations-kampanjer och i anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (Cers) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street PO Box 4470, Damaskus

Stöder den syriska armén med införskaffande av utrustning som direkt används för att övervaka demonstranter och slå ner demonstrationer

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damaskus

Tfn: +963 11 272 54 99;

Fax: +963 11 272 53 99

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5 PO Box 6394, Damaskus

Tfn/fax: +963 11 447 10 80

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaskus

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street P.O.Box 5966, Damaskus

Tfn: +963 11 511 13 52

Fax: +963 11 511 01 17

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

26.

Handasieh – organisation för verkstadsindustri

P.O.Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq Str. Damaskus, och PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damaskus, och PO BOX 21120 Baramkeh, Damaskus

Tfn: +963 11 212 18 16 / +963 11 212 18 34 / +963 11 221 46 50 / +963 11 221 27 43 / +963 11 511 01 17

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damaskus, Syrien

Statsägt oljeföretag med ansvar för all export av olja från Syrien, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damaskus, Syrien BOX: 60694

Tfn: +963 11 314 16 35

Fax: +963 11 314 16 34

E-post: info@gpc-sy.com

Statsägt oljeföretag, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660, Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 (618 33 33), +963 11 (31 91 33 33)

Fax: +963 11 (618 44 44), +963 11 (31 91 44 44)

afpc@afpc.net.sy

Samriskföretag som till 50 % ägs av GPC, stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011


BILAGA II

Enheter som avses i artikel 19.1

Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Commercial Bank of Syria (al-Masraf al-tajariyy al-suriyy)

Damascus Branch, P.O. Box 2231 Moawiya St., Damaskus, Syrien, – P.O. Box 933 Yousef Azmeh Square, Damaskus Syrien

Aleppo Branch P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrien SWIFT/BIC CMSY SY DA; samtliga kontor i världen [NPWMD] Webbplats: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tfn: +963 11 221 88 90

Fax: +963 11 221 69 75

Direktionen: dir.cbs@mail.sy

Statsägd bank som finansiellt stöder regimen

13.10.2011


2.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/71


RÅDETS BESLUT 2011/783/GUSP

av den 1 december 2011

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (1), särskilt artikel 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Rådet har gjort en fullständig översyn av förteckningen över personer och enheter enligt bilaga II till beslut 2010/413/Gusp på vilka artiklarna 19.1 b och 20.1 b i det beslutet är tillämpliga. I detta arbete tog rådet hänsyn till de synpunkter som erhållits från dem som berörs.

(3)

Rådet har konstaterat att de personer och enheter som förtecknas i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp även fortsättningsvis bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som fastställs i det beslutet.

(4)

Rådet har också konstaterat att posterna rörande vissa förtecknade enheter i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp bör ändras.

(5)

Mot bakgrund av den fortsatta oro över utvidgningen av Irans kärntekniska program och robotprogram som Europeiska rådet framförde den 23 oktober 2011 bör dessutom ytterligare personer och enheter föras in på förteckningen över personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som fastställs i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp.

(6)

Förteckningen över de personer och enheter som avses i artiklarna 19.1 b och 20.1 b i beslut 2010/413/Gusp bör uppdateras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.


BILAGA

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras enligt följande:

1.

Följande personer och enheter ska läggas till på förteckningen i bilaga II:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vice ordförande och verkställande direktör för Melli Bank PLC, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Nuvarande säkerhetschef vid försvarsministeriets forskningsinstitut för armélogistik, "organisation of Defensive Innovation and Research"(SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Verkställande direktör för Arian Bank, som av EU uppförts på förteckningen

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på föreckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för Bank Refah, som av EU har uppförts på förteckningen

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister för vetenskap, forskning och teknik sedan valet 2009. Iran gav inte IAEA några förklaringar om hans roll i samband med studier av utvecklingen av missilstridsspetsar. Detta ingår i Irans mer omfattande vägran att samarbeta med IAEA:s utredning av de "påstådda studierna" som tyder på en militär aspekt inom Irans kärntekniska program; hit hör bland annat vägran av tillgång till relevanta enskilda dokument som rör detta. Daneshjoo har, utöver sin roll som minister, också en roll inom den "passiva försvarsverksamheten" som företrädare för president Ahmadinejad. Den passiva försvarsorganisationen har redan uppförts på förteckningen av EU.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Verkställande direktör och styrelseordförande för Banque Sina, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Födelsedatum: 20.9.1974

Iransk medborgare som tillhandahåller varor, huvudsakligen metaller, åt skalbolag till SHIG, som av EU uppförts på förteckningen. Levererade varor till SHIG mellan januari och november 2010. Betalning för vissa andra varor gjordes vid huvudkontoret för den av EU uppförda Export Development Bank of Iran (EDBI) i Teheran, efter november 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Ordförande och verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Bank Saderat

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

En iransk medborgare som levererar varor, huvudsakligen kolfiber, till de av FN uppförda SHIG och SBIG.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Verkställande direktör för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Bank Melli.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Verkställande direktör i London för den av EU på förteckningen uppförda Persia International Bank

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI (Mohamad MOHAMADI)

 

Verkställande direktör för MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Verkställande direktör för den av EU på förteckningen uppförda Post Bank.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Chef för fysikalsika forskningsinstitutet (Physics Research Institute, tidigare kallat Institute of Applied Physics).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Han är också tjänsteman vid AEOI. Han övervakar och sänder ut anbudsinfordringar till upphandlingsbolag för känsligt upphandlingsarbete som krävs vid anläggningen för bränsletillverkning (Fuel Manufacturing Plant -FMP), anläggningen för zirkonpulver (ZPP) och anläggningen för konvertering av uran (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Ordförande och direktör utan verkställande befogenheter för den av EU på förteckningen uppförda Melli Bank PLC

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Export Development Bank of Iran.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Chef för Research Centre for Explosion and Impact, även kallat METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Tillförordnad administrativ chef i Dubai för av EU på förteckningen uppförda Persia International Bank.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Man vet att enheten sköter upphandling för av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Companys (TESA) kommersiella avdelning. De har försökt skaffa förtecknat materiel,inbegripet varor från EU för användning inom Irans kärntekniska program..

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Ett bolag som fått kontrakt för att arbeta vid urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow) med elektricitet och ledningar. Bolaget skötte utformning, anskaffning och installering av elektrisk kontrollutrustning i Natanz 2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Medverkan i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producent av vakuumutrustning som har gjort leveranser till anläggningarna för urananrikning i Natanz och Qom/Fordu (Fordow). 2011 levererade företaget tryckgivare för FN uppförda Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Irans företag för uranbearbetning och kärnbränsleproduktion. Kontrolleras av Irans atomenergiorgan, som av FN uppförts på förteckningen.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Underordnat den av FN på förteckningen uppförda TAMAS. Företaget har produktionskontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company och av EU på förteckningen uppförda TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Statligt ägt bolag som drev den största aluminiumextrudern i Iran och levererade materiel för användning vid framställningen av höljen för IR-1- och IR-2-centrifugerna. En viktig tillverkare av aluminiumcylindrar för centrifuger; bland kunderna återfinns av FN på förteckningen uppförda AEOI och av EU på förteckningen uppförda TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Företag inom energisektorn sommedverkat i konstruktionen av urananrikningsanläggningen i Qom/Fordu (Fordow). Omfattas av brittiskt, italienskt och spansk exportförbud.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket har via skalbolag levererat varor, huvudsakligen metaller, av FN uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Iranskt bolag som har kontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company om att tillhandahålla projekteringstjänster och tekniska tjänster under hela kärnbränslecykeln. Bolagets senaste verksamhet var att skafa utrustning för urananrikningsanläggningen i Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran

Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom Irans kärntekniska program.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket via skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av FN på förteckningen uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Underordnat Malek Ashtar University, som av EU uppförts på förteckningen, vilket har överinseende över verksamhet med koppling till de eventuella militära dimensionerna av Irans kärntekniska program; Iran samarbetar inte med IAEA angående detta.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Byggnadsentreprenör som har installerat ledningar och härmed förbunden stödutrustning vid uraniumanrikningsanläggningen i Natanz. Entreprenören har särskilt hanterat centrifugledningar.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Ingenjörsfirma som deltar i stödet till en rad storskaliga industriprojekt, bl.a. Irans urananrikningsprogram, inbegripet odeklarerat arbete vid urananrikningsanläggnngen i Qom/Fordu (Fordow).

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran Tfn: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Skalnamn för Khorasan Mettalurgy Industries (uppfört enligt UNSCR 1803 (2008), dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.

Filial till Irans atomenergiorgan (AEOI), föremål för sanktioner från FN.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkiet

Företag som drivs av Milad Jafari, vilket genom skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av EU på förteckningen uppförda SHIG.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Bolag för byggande och idrifttagande av kärnkraftverk. Kontrolleras av Novin Energy Company som av FN har uppförts på förteckningen.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Ägs eller kontrolleras av TESA, som är föremål för sanktioner från EU. Medverkar i tillverkning av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran

Bolaget producerar och har levererat UF6-specifika containrar till urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow).

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Medverkar i det iranska kärntekniska programmet vid anläggningarna i Natanz, Qom och Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran

Upphandlingsbolag för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company. Medverkar i inköp av materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet. Bolaget har försökt anskaffa vakuumprodukter och tryckgivare.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Företag anknutet till Sakhte Turbopomp va Kompressor (Satak) (även känt som Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), vilket har uppförts på förteckningen av EU.

1.12.2011

II.   Islamiska revolutionära gardet

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

49.

Azim AGHAJANI (även stavat ADHAJANI)

 

Medlem av Islamiska revolutionära gardet som medverkat i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Chef för Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Medlem av Islamiska revolutionära gardet som medverkat i leverans av ammunition från Iran via Nigeria till ett tredjeland.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nytt namn Pars Aviation Service Company, tillhörande Islamiska revolutionära gardet och föremål för sanktioner från FN och EU. 2011 inspekterades i Turkiet ett Yas Air Cargo Airlines-plan, som flög från Iran till Syrien, och man fann att det hade konventionella vapen i lasten.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Född den 16.1.1956, iranier

Direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nytt namn för Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uppfört på Europeiska unionens förteckningar, ansvarig för den tekniska förvaltningen av IRISL:s fartyg. Nabipour är direktör inom IRISL för farygsförvaltning.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Född den 16.12.1962, iranier

F.d. juridisk direktör för IRISL, direktör för Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), som är föremål för EU-sanktioner, direktör för skalbolaget NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Född den 31.1.1965, iranier

Direktör för IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Född den 4.6.1953, iransk och tysk medborgare

Ledande ställning inom IRISL i Europa, verkställande direktör för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner, för Darya Capital Administration Gmbh, som är föremål för EU-sanktioner, administratör för flera skalbolag som tillhör eller kontrolleras av IRISL eller dess filialer.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Födelsedatum: 19 juli 1956,

Pass N10623175 (Iran) utfärdat den 27 mars 2007; löper ut den 26 mars 2012.

Regional direktör för IRISL i Förenade Arabemiraten, direktör för Pacific Shipping, som är föremål för EU-sanktioner, för Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, som är föremål för EU-sanktioner. Bildade 2010 Crystal Shipping FZE som ett försök att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen.

1.12.2011

58.

Kapten Alireza GHEZELAYAGH

 

Verkställande direktör för EU uppförda Lead Maritime, som agerar för HDSL i Singapore. Dessutom verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Asia Marine Network, som är IRISL:s regionala kontor i Singapore..

1.12.2011

59.

Gholam Hossein (Hoseyn) GOLPARVAR

Född den 23.1.1957, iranier

Tididgare kommersiell direktör för IRISL, biträdande direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, verkställande direktör för och aktieägare i Sapid Shipping Company, filial till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, biträdande direktör för och aktieägare i HDSL, som är föremål för EU-sanktioner, ldamot i styrelsen för Irano-Hind Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Född den 6.1.1959, iranier

Direktör för och aktieägare i Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) som är föremål för EU-sanktioner. Registrerad som aktieägare i flera skalbolag för IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Född den 25.5.1950, iranier

F.d. finansiell direktör för IRISL, f.d. direktör för Irinvestship limited, enhet som är föremål för EU-sanktioner, direktör för Fairway Shipping, som återupptagit den verksamhet som bedrevs av Irinvestship limited. Administratör för skalbolag för IRISL, bland annat Lancellin Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner, och Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Född den 30.9.1953, iranier

Finansiell direktör för IRISL sedan 2011. F.d. verkställande direktör för flera filialer till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, ansvarig för bildande av flera skalbolag för vilka han fortfarande är registrerad som direktör och aktieägare.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Född den 23.7.1965, iranier

Biträdande juridisk direktör för gruppen IRISL, juridisk direktör för Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Födelsedatum: 27 maj 1956, födelseort Bojnurd, Iran

Pass: R10748186 (Iran), utfärdat den 22 januari 2007; löper ut den 22 januari 2012

Direktör för IRISL:s China Shipping Company, alias Santelines (även skrivet Santexlines), alias Rice Shipping, eller E-sail Shipping, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011


B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

65.

E-Sail, aliasE-Sail Shipping Company, alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Kina

Nya namn på Santexlines, alias IRISL:s China Shipping Company Limited, som är föremål för EU-sanktioner. Agerar för IRISL. Agerar i Kina för Sapid, som av EU förts upp på förteckningen, chartrar IRISL-fartyg till andra företag.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Enhet som innehas eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland.

Skalbolag för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran, Iran - Zip Code: 13861-15383

Filial till IRISL, ansvarig för leverans av fartyg i separata delar.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island, Iran.

Filial till IRISL, ansvarig för rekrytering av besättning och personalförvaltning.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Kelang (Klang), Selangor, Malaysia

Bolag som agerar för IRISL. Boustead Shipping Agencies har utfört transaktioner som initierats av IRISL eller av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypten

Bolag som agerar för IRISL. Diamond Shipping Services har utfört eller dragit nytta av transaktioner som initierats av IRISL eller av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Bolag som agerar för IRISL. Good Luck Shipping Company har bildats som efterföljare till Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, som är föremål för EU-sanktioner och befinner sig under likvidation. Good Luck Shipping har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Agerar på av EU på förteckningen uppförda HDSL:s vägnar samt för Sapid i Förenade Arabemiraten. Bildades i juni 2011 med anledning av sanktionerna i syfte att ersätta Great Ocean Shipping Services och Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Bolag som agerar för IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited har använt transporthandlingar som används av IRISL och av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL för att kringgå sanktionerna.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadzköy - 34710 Istanbul

Bolag som agerar för IRISL. OTS Steinweg Agency har genomfört transaktioner förIRISL och enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, har medverkat i bildande av skalbolag som ägs eller kontrolleras av IRISL, har medverkat i anskaffning av fartyg för IRISL eller för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Bolag som agerar för IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Har genomfört transaktioner för IRISL:s räkning.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeriet

Bolag som agerar för IRISL. Walship SA har utfört transaktioner för IRISL:s räkning, till förmån för dess kunder, har utfärdat transportdokument och fakturor med namnet på ett skalbolag för IRISL, har letat fram kunder som kunde vara beredda att sköta förbidelser i deras namn men uteslutande till förmån för IRISL eller enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreringsnummer C 39359

Alpha Kara Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38079

Alpha Nari Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU påförteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Har gett ekonomiskt stöd för beslagtagna IRISL-fartyg och anskaffning av nya transportcontainrar.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujayra, Förenade Arabemiraten; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubai, Dubai

Kontrolleras av Moghddami Fard. Tillhandahåller tjänster åt den av EU på förteckningen uppförda IRISL-filialen Valfajre Shipping Company. Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som innehas eller kontrolleras av IRISL. Moghddami Fard är en av bolagets direktörer

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39354

Beta Kara Navigation Ltd är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO-nummer: 0099501

Bis Maritime Limited är ett skalbolag för IRISL med säte på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL. Gholam Hossein Golparvar är administratör inom bolaget.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrerades i Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46270.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Skalbolag för IRISL, som använts för anskaffning av ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL samt för att överföra medel till förmån för IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, Förenade Arabemiraten

Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Bildades 2010 av Moghddami Fard som en del av strävandena att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen. I december 2010 användes bolaget för att överföra medel för att få beslagtagna IRISL-fartyg fria och dölja IRISL:s medverkan..

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39357

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38077

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holdingbolag som ägs eller kontrolleras av IRISL och omfattar de skalbolag för IRISL som är baserade på Isle of Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrerades på Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46041.

Skalbolag för IRISL, registrerat på Marshallöarna, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL..

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320195

Ägs eller kontrolleras av eller agrar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38082

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 38067

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Haji Pajand är en av direktörerna för Fairway Shipping.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreringsnummer C 39355

Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309593

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309610

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309622

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer.: 8309634

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309658

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320121

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, Förenade Arabemiraten

Denna firma användes för att bilda skalbolag för IRISL i Förenae Arabemirraten, bland annat Good Luck Shipping. Verkställande direktör är Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8309646

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nummer: 8320183

Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Fartygets IMO-nummer: 7027899

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45613

Fartygets IMO-nummer: 9270646

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45618

Fartygets IMO-nummer: 9346548

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Skalbolag för IRISL. Bolaget ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Registreringsnummer C 38190

Fartygets IMO-nummer: 9386500

Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

Fartygets IMO-nummer: 9283007

Skalbolag för IRISL i Panama. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38076

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 40069

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34477

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34479

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34476

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45153

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45152

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 41660

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 37437

Fartygets IMO-nr: 9274941

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34478

Fartygets IMO-nr: 9364112

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr C 38183

Fartygets IMO-nr; 9387786

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38066.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreringsnummer 5586832

IMO-nr: 9284154

Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320169

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO-nr: 9387798

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38064

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Adress: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr C 38181

Fartygets IMO-nr: 9387803

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registreringsnummer C 43447.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320133

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-nr: 9284142

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8309672

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Specialföretag ägt av Hassan Djalilzaden – Registreringsnummer C38182

Fartygets IMO-nr: 9387815

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nr: C 49549

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8309701

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 och 8835 (Sharja)

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreringsnummer 5586846

IMO-nr: 9283019

Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, Förenade Arabemiraten

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Fartygets IMO-nr: 9405930

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38783

Fartygets IMO-nr: 9405942

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, Förenade Arabemiraten

Agerar för IRISL:s räkning i Mellanöstern. Företagets verkställande direktör är Mohammad Moghaddami Fard. I oktober 2010 medverkade företaget i inrättandet av skalbolag. Namnen på de nya företagen skulle användas på fraktsedlar för att kringå sanktioner. Företaget deltar alltjämt i fastställandet av tidtabeller för IRISL-fartyg.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38781

Fartygets IMO-nr: 9405954

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320145

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38782

Fartygets IMO-nr: 9405978

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registreringsnummer 5586850

Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Registreringsnummer 92630

Skalbolag till IRISL i Hongkong, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320157

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISL:s huvudkontor i Singapore. Agerar som exklusiv agent för Asia Marine Network. Agerar för HDSL:s räkning i Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Fartygets IMO-nr: 8320171

Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Fartygets IMO-nr: 9541887

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreringsnummer C44939

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38070

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cypern)

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreringsnummer C 38069

Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.

1.12.2011

2.

Posterna för de enheter som namnges nedan ska ersättas med posterna som anges nedan:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

B.   Enheter

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd är ett helägt dotterbolag till First East Export Bank (FEEB), som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company grundades av FEEB för att utföra ekonomisk forskning kring ett stort antal internationella industrier.

23.5.2011

Safa Nicu alias Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company och Safa Nicu Ltd Company.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Förenade Arabemiraten.

Kommunikationsföretag som tillhandahållit utrustning till anläggningen i Fordu (Fordow) (Qom), vilken byggts utan att ha deklarerats för IAEA.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Vitryssland

Bank baserad i Vitryssland, ägd av Bank Refah Kargaran, Bank Saderat och Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheter

<

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklusive alla filialer) och dotterbolag:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL IMO-nr:

9051624, 9465849, 7632826, 7632814, 9465760, 8107581, 9226944, 7620550, 9465863, 9226956, 7375363, 9465758, 9270696, 9193214, 8107579, 9193197, 8108559, 8105284, 9465746, 9346524, 9465851, 8112990

IRISL har medverkat i transport av last med militära kopplingar, inklusive förbjuden last från Iran. Tre incidenter av nämnda slag har inneburit tydliga kränkningar som rapporterades till FN:s säkerhetsråds kommitté för sanktioner mot Iran. IRISL:s koppling till spridningen var sådan att FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 1803 och 1929 uppmanade stater att genomföra inspektioner av IRISL-fartyg, under förutsättning att det finns rimliga skäl att tro att fartyget transporterar förbjuden last.

26.7.2010