ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.302.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 302

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
19 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

1

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1183/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1184/2011 av den 14 november 2011 om förbud mot fiske efter sej i IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22-32 med fartyg som för svensk flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1185/2011 av den 14 november 2011 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för portugisisk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1186/2011 av den 15 november 2011 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N med fartyg som för fransk flagg

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1187/2011 av den 15 november 2011 om förbud mot fiske efter långa i IIIa och i EU-vatten i delområdena 22–32 med fartyg som för dansk flagg

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1188/2011 av den 15 november 2011 om förbud mot fiske efter torsk i IV; EU-vatten i IIa; den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt med fartyg som för svensk flagg

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1190/2011 av den 18 november 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 1730/2006 och (EG) nr 1138/2007 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för fodertillsatsen bensoesyra (Vevo Vitall) ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1191/2011 av den 18 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 479/2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1192/2011 av den 18 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/1


Meddelande om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

Den 21 oktober 2011 slutfördes de nödvändiga förfarandena inför ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1), undertecknat i Bryssel den 17 maj 2011. I enlighet med artikel 3.3 i avtalet träder avtalet sålunda i kraft den 1 december 2011.


(1)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 3.


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/2


Meddelande om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

Den 21 oktober 2011 slutfördes de nödvändiga förfarandena inför ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein (1), undertecknat i Bryssel den 17 maj 2011. I enlighet med artikel 3 i avtalet träder avtalet sålunda i kraft den 1 december 2011.


(1)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 49.


FÖRORDNINGAR

19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1183/2011

av den 14 november 2011

om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 187 och 188,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inrättades den 30 maj 2008 enligt rådets förordning (EG) nr 521/2008 (2) av dess grundande medlemmar, European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl – näringslivsgruppen för det gemensamma europeiska teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas – (nedan kallad näringslivsgruppen) och kommissionen.

(2)

Forskningsgruppen blev medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas den 14 juli 2008. Forskningsgruppen bidrar både ekonomiskt och in natura till det gemensamma företagets mål. Med hänsyn till det gemensamma företagets specifika sammansättning samt till dess regler och karaktären hos, målen för och omfattningen av dess verksamhet, kan forskningsgruppens medlemmar dra nytta av de resultat som uppnås på samma sätt som medlemmarna i näringslivsgruppen. Det är därför motiverat att låta bidraget in natura från både näringslivsgruppen och forskningsgruppen räknas som jämbördiga medel.

(3)

Eftersom forskningsgruppen har blivit medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas är det lämpligt att betrakta bidragen in natura från forskningsorganisationer (inbegripet universitet och forskningscenter) som jämbördiga med gemenskapens bidrag i den mening som avses i stadgarna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som fogats till förordning (EG) nr 521/2008 (nedan kallade stadgarna).

(4)

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har varit i drift under mer än två år, och hela det operativa förfarandet med offentliggörande av ansökningsomgångar, utvärderingar av förslag, förhandlingar om finansiering och ingående av bidragsavtal har slutförts under den perioden. Erfarenheterna från den perioden har visat att de maximala finansieringsnivåerna i projekt som bedrivs av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas behövde minskas betydligt för alla deltagare. Som ett resultat av detta har deltagandet i det gemensamma företagets verksamhet visat sig ligga betydligt under de ursprungliga förväntningarna.

(5)

Styrelsen godkände ändringarna i förordning (EG) nr 521/2008 i enlighet med stadgarna.

(6)

Att låta bidrag in natura från alla juridiska personer som deltar i verksamheterna räknas som jämbördig finansiering skulle innebära ett erkännande av forskningsgruppens medlemskap och förbättra finansieringsnivåerna under fortsatt hänsynstagande till den grundläggande jämbördighetsprincipen samt behovet av rättvisa och balanserade finansieringsnedsättningar för de olika typerna av deltagare.

(7)

De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas programkontor (nedan kallat programkontoret) bör bäras av det gemensamma företagets tre medlemmar. Det är lämpligt att föreskriva att alla medlemmar i det gemensamma företaget ska ha samma betalningsplan.

(8)

Kommissionen bör ges viss flexibilitet vad gäller de åtgärder som ska vidtas vid bristande jämbördighet.

(9)

För närvarande bestäms finansieringsnivån efter varje utvärdering av mottagna förslag. För att göra det möjligt för stödmottagarna att uppskatta omfattningen av den potentiella finansieringen bör det vara möjligt att ange den lägsta finansieringsnivån för en ansökningsomgång.

(10)

Förordning (EG) nr 521/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 521/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kan ha en egen intern revisionsfunktion.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Trots vad som sägs i artikel 12.3 i bilagan till förordning (EG) nr 521/2008 ska denna ändringsförordning inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av bidragsavtal och andra avtal som ingåtts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas före denna förordnings ikraftträdande. I synnerhet ska den inte påverka de övre finansieringsgränser som fastställts i dessa.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 a i bilagan till denna förordning ska emellertid tillämpas från och med den 14 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  Yttrande av den 13 september 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.


BILAGA

Stadgarna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som anges i bilagan till förordning (EG) nr 521/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 första och andra strecksatserna ska ersättas med följande:

”—

garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka 50 procent av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och att det överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas genom överenskomna delbetalningar,

se till att näringslivets bidrag till genomförandet av den FoTU-verksamhet som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillsammans med bidrag från övriga stödmottagare är åtminstone jämbördigt med unionens bidrag,”

b)

I punkt 3 ska andra stycket fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar, tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka en tolftedel av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och att det överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas genom överenskomna delbetalningar.”

2.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska täckas av det finansiella bidraget från unionen och genom bidrag in natura från de juridiska personer som deltar i verksamheten. Bidraget från de deltagande juridiska personerna ska åtminstone vara jämbördigt med unionens finansiella bidrag.

Intäkter ska behandlas i enlighet med de regler för deltagande som fastställs i beslut nr 1982/2006/EG.

Detta stycke ska gälla från och med den dag då forskningsgruppen blev medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.”

b)

I punkt 7 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Om bidragen in natura från de deltagande juridiska personerna enligt bedömningen inte uppnår den nivå som krävs får kommissionen minska sitt bidrag följande år.

Om det under två år i rad konstateras att bidragen in natura från de deltagande juridiska personerna inte når upp till den nivå som krävs får kommissionen föreslå rådet att upplösa det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.”

3.

I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

”4.   Styrelsen får besluta att fastställa en lägsta finansieringsnivå för varje deltagarkategori för en viss ansökningsomgång.”


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1184/2011

av den 14 november 2011

om förbud mot fiske efter sej i IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22-32 med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

73/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

POK/2A34.

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22-32

Datum

31 oktober 2011


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1185/2011

av den 14 november 2011

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

72/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

RED/51214D

Art

Kungsfiskar (djupt pelagiskt vatten) - (Sebastes spp.)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

Datum

24 oktober 2011


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1186/2011

av den 15 november 2011

om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N med fartyg som för fransk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

75/T&Q

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

HER/4AB.

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′N

Datum

23 oktober 2011


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1187/2011

av den 15 november 2011

om förbud mot fiske efter långa i IIIa och i EU-vatten i delområdena 22–32 med fartyg som för dansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1


BILAGA

Nr

70/T&Q

Medlemsstat

Danmark

Bestånd

RNG/3A/BCD

Art

Långa (Molva molva)

Område

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

Datum

17.10.2011


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1188/2011

av den 15 november 2011

om förbud mot fiske efter torsk i IV; EU-vatten i IIa; den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

74/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

COD/2A3AX4

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

IV; EU-vatten i IIa; den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt

Datum

31 oktober 2011


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1189/2011

av den 18 november 2011

om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (1), särskilt artikel 26, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/24/EU innebar väsentliga ändringar av reglerna om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och fastställde på nytt kommissionens genomförandebefogenheter, jämfört med de regler som fastlades i rådets direktiv 2008/55/EG (2). De befintliga genomförandebestämmelser som antagits av kommissionen bör således ersättas med en ny genomförandeförordning.

(2)

För att de behöriga myndigheterna ska kunna kommunicera snabbt bör det antas närmare föreskrifter för de praktiska arrangemangen och tidsfristerna för kommunikation mellan den anmodade myndigheten och den sökande myndigheten.

(3)

För rättssäkerhetens skull bör det anges att handlingars giltighet inte påverkas av det faktum att de överförs elektroniskt.

(4)

För att det ska kunna bekräftas att handlingar som sänds med post har skickats av en behörig myndighet bör särskilda regler för detta kommunikationssätt anges.

(5)

För att säkerställa att behövliga uppgifter och upplysningar överförs bör det fastställas förlagor till de standardformulär som åtföljer begäran om delgivning och för de dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten.

(6)

För rättssäkerhetens skull bör det uttryckligen anges vilken rättsverkan som följer av den delgivning som den anmodade medlemsstaten gör på begäran av den sökande medlemsstaten.

(7)

För rättssäkerhetens skull bör det också föreskrivas att delgivningen eller översändandet av ett enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten inte inverkar på följderna av delgivningen av det ursprungliga dokument som medger verkställighet, och att ett reviderat dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten inte inverkar på den ursprungliga fordran eller det ursprungliga dokument som medger verkställighet.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 1179/2008 av den 28 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2008/55/EG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (3) bör upphöra att gälla.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från indrivningskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I denna förordning fastställs närmare föreskrifter för genomförandet av artikel 5.1, artiklarna 8 och 10, artikel 12.1, artikel 13.2, 13.3, 13.4 och 13.5, artikel 15, artikel 16.1 och artikel 21.1 i direktiv 2010/24/EU, inbegripet närmare föreskrifter om omräkning, överföring av belopp som drivits in och de kommunikationssätt som kan användas för att överföra meddelanden mellan myndigheter.

Artikel 2

1.   Varje begäran om upplysningar, delgivning, indrivning och säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1, 8, 10 och 16.1 i direktiv 2010/24/EU (nedan kallad begäran om bistånd) och alla åtföljande dokument, formulär och andra handlingar samt alla andra upplysningar som överförs avseende en sådan begäran ska skickas med genom CCN-nätet, om inte detta är ogenomförbart av tekniska skäl.

2.   Handlingar som överförs i elektronisk form eller utskrifter av dessa ska anses ha samma rättsverkan som handlingar som överförs med post.

3.   Om en begäran inte kan skickas genom CCN-nätet, ska den skickas med post. I det fallet ska följande gälla:

a)

Begäran ska undertecknas av en tjänsteman vid den sökande myndigheten som är behörig att göra en sådan begäran.

b)

Det standardformulär som åtföljer begäran om delgivning och som avses i artikel 8.1 andra stycket i direktiv 2010/24/EU (nedan kallat det enhetliga delgivningsformuläret) eller det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten och som avses i artikel 12 i det direktivet ska undertecknas av en behörig tjänsteman vid den sökande myndigheten.

c)

Om begäran åtföljs av en kopia av en annan handling än det enhetliga delgivningsformuläret eller det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten, ska den sökande myndigheten intyga att kopian överensstämmer med originalet, genom att på kopian ange frasen ”Bestyrkt kopia” på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där myndigheten är belägen, samt den bestyrkande tjänstemannens namn och datum för bestyrkandet.

Vid tillämpning av första stycket b ska medlemsstaterna använda det enhetliga delgivningsformulär som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga I till denna förordning och det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten och som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga II till denna förordning.

4.   När det enhetliga delgivningsformuläret eller det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten överförs på elektronisk väg får deras struktur och utformning anpassas till det elektroniska kommunikationssystemet i syfte att underlätta kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna, förutsatt att dokumenten inte ändras väsentligt med avseende på de uppgifter och upplysningar som lämnas i dem, i förhållande till de förlagor som fastställs i bilagorna I och II.

Artikel 3

1.   Den sökande myndigheten får lämna en begäran om bistånd avseende antingen en enda fordran eller flera fordringar som ska drivas in från en och samma person.

2.   En begäran om upplysningar, indrivning eller säkerhetsåtgärder får avse följande personer:

a)

Den huvudsakliga gäldenären eller en medgäldenär.

b)

En person som inte är (med)gäldenär, men som är ansvarig för reglering av skatter, avgifter och andra åtgärder, eller för andra fordringar som avser dessa skatter, avgifter och andra åtgärder enligt gällande lag i den sökande myndighetens medlemsstat.

c)

En tredje man som innehar tillgångar som tillhör någon av de personer som avses i leden a eller b eller som har skulder till en sådan person.

Artikel 4

De upplysningar och andra uppgifter som den anmodade myndigheten lämnar till den sökande myndigheten enligt artikel 5.1, artiklarna 8 och 10 och artikel 16.1 i direktiv 2010/24/EU ska avfattas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den anmodade myndighetens medlemsstat eller på ett annat språk som överenskommits mellan den sökande myndigheten och den anmodade myndigheten.

Artikel 5

Om den anmodade myndigheten vägrar att behandla en begäran om bistånd ska den underrätta den sökande myndigheten om skälen till detta och ange på vilka bestämmelser i direktiv 2010/24/EU den baserar detta beslut. Den anmodade myndigheten ska lämna denna underrättelse så snart den fattat sitt beslut och i alla händelser inom en månad från den dag då den bekräftade mottagandet av begäran.

Artikel 6

I varje begäran om upplysningar, indrivning eller säkerhetsåtgärder ska det anges om en liknande begäran har skickats till en annan myndighet.

KAPITEL II

BEGÄRAN OM UPPLYSNINGAR

Artikel 7

Den anmodade myndigheten ska bekräfta mottagandet av en begäran om upplysningar så snart som möjligt och i alla händelser inom sju dagar från mottagandet.

Vid mottagandet av begäran ska den anmodade myndigheten vid behov begära att den sökande myndigheten lämnar alla ytterligare nödvändiga upplysningar. Den sökande myndigheten ska lämna alla ytterligare nödvändiga upplysningar som den normalt har tillgång till.

Artikel 8

1.   Den anmodade myndigheten ska överföra varje begärd upplysning till den sökande myndigheten så snart den har erhållits.

2.   Om det på grund av omständigheterna i ett enskilt fall inte går att få fram samtliga eller några av de begärda upplysningarna inom en rimlig tid, ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta och ange skälen därtill.

Under alla omständigheter ska den anmodade myndigheten vid utgången av en period om sex månader från dagen för bekräftelse av att begäran mottagits underrätta den sökande myndigheten om resultatet av de undersökningar som den har utfört för att få fram de begärda upplysningarna.

På grundval av de upplysningar som mottagits från den anmodade myndigheten får den sökande myndigheten begära att den anmodade myndigheten fortsätter sin undersökning. En sådan begäran ska lämnas inom två månader från mottagandet av underrättelsen om resultatet av de undersökningar som utförts av den anmodade myndigheten, och den myndigheten ska behandla denna begäran enligt samma regler som gäller för den ursprungliga begäran.

Artikel 9

Den sökande myndigheten får när som helst återkalla en begäran om upplysningar som den har skickat till en anmodad myndighet. Beslutet att återkalla begäran ska sändas till den anmodade myndigheten.

KAPITEL III

BEGÄRAN OM DELGIVNING

Artikel 10

1.   Till en begäran om delgivning ska fogas originalet av eller en bestyrkt kopia av varje handling för vilken delgivning begärs.

Det enhetliga delgivningsformulär som åtföljer begäran enligt artikel 8.1 andra stycket i direktiv 2010/24/EU ska fyllas i av den sökande myndigheten eller på dennas ansvar. Det ska innehålla upplysningar till adressaten om de handlingar för vilka bistånd med delgivningen begärs.

2.   Beträffande upplysningarna i det enhetliga delgivningsformuläret ska följande gälla:

a)

Fordrans belopp ska anges, om det har fastställts.

b)

Uppgift om inom vilken period delgivning ska verkställas kan lämnas genom en uppgift om det datum före vilket den sökande myndigheten avser att delgivningen ska ske.

Artikel 11

Begäran om delgivning får avse varje person som avses i artikel 3 c i direktiv 2010/24/EU och som enligt gällande lag i den sökande medlemsstaten ska informeras om de handlingar som rör den personen.

Artikel 12

1.   Den anmodade myndigheten ska bekräfta mottagandet av en begäran om delgivning så snart som möjligt och i alla händelser inom sju kalenderdagar från mottagandet.

Vid mottagandet av begäran om delgivning ska den anmodade myndigheten vidta de åtgärder som krävs för att verkställa delgivning enligt gällande lag i sin medlemsstat.

Utan att det påverkar den sista dag för delgivning som anges i begäran om delgivning ska den anmodade myndigheten, vid behov, begära att den sökande myndigheten lämnar ytterligare upplysningar.

Den sökande myndigheten ska lämna alla ytterligare upplysningar som den normalt har tillgång till.

2.   Den anmodade myndigheten ska underrätta den sökande myndigheten om dagen för delgivning så snart som den har verkställts, genom att i det formulär för begäran som återsänds till den sökande myndigheten intyga att delgivning har skett.

Artikel 13

1.   En delgivning som verkställs av den anmodade medlemsstaten i enlighet med där gällande nationella lagar, andra författningar och administrativ praxis ska anses ha samma verkan i den sökande medlemsstaten som om den hade verkställts av den sökande medlemsstaten enligt där gällande nationella lagar, andra författningar och administrativ praxis.

2.   En delgivning av en handling som rör mer än en slags skatt, avgift eller annan åtgärd ska betraktas som giltig om den har verkställts av en myndighet i den anmodade medlemsstaten som är behörig för åtminstone en av de skatter, avgifter eller andra åtgärder som nämns i den delgivna handlingen, förutsatt att detta är tillåtet enligt nationell lag i den anmodade medlemsstaten.

Artikel 14

Vid delgivning får den anmodade medlemsstaten använda det enhetliga delgivningsformulär som avses i artikel 10.1 på sitt officiella språk eller ett av dess officiella språk enligt nationell lag.

KAPITEL IV

BEGÄRAN OM INDRIVNING ELLER OM SÄKERHETSÅTGÄRDER

Artikel 15

En begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder ska innehålla en förklaring om att villkoren enligt direktiv 2010/24/EU för inledande av ett förfarande för ömsesidigt bistånd är uppfyllda.

Artikel 16

1.   Det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten och som åtföljer en begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder ska fyllas i av den sökande myndigheten eller på dennas ansvar och på grundval av det ursprungliga dokument som medger verkställighet i den sökande medlemsstaten.

De administrativa påföljder, böter, avgifter och tilläggsavgifter som avses i artikel 2.2 a i direktiv 2010/24/EU och de räntor och kostnader som avses i artikel 2.2 c i direktivet och som i enlighet med gällande regler i den sökande medlemsstaten kan förfalla till betalning från och med dagen för det ursprungliga dokument som medger verkställighet fram till och med dagen före den dag då begäran om indrivning skickas får läggas till i det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten.

2.   Ett enda enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten får utfärdas för flera fordringar och flera personer, om det motsvarar det ursprungliga dokument som medger verkställighet i den sökande medlemsstaten.

3.   När ursprungliga dokument som medger verkställighet för flera fordringar i den sökande medlemsstaten redan har ersatts med ett övergripande dokument som medger verkställighet för samtliga dessa fordringar i den medlemsstaten får det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten baseras på de ursprungliga dokument som medger verkställighet i den sökande medlemsstaten eller det övergripande dokument som för samman dessa ursprungliga dokument i den sökande medlemsstaten.

4.   För att verkställa de fordringar för vilka bistånd med indrivning begärs får den anmodade medlemsstaten använda det enhetliga dokument som medger verkställighet i den medlemsstaten på sitt officiella språk eller ett av sina officiella språk i enlighet med nationell lag.

Artikel 17

Den som avses med en begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder får inte ange en delgivning eller ett översändande av ett enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten som en grund för att begära en förlängning av tidsfristen eller en ny tidsfrist för att bestrida en fordran eller ett ursprungligt dokument som medger verkställighet, om fordran eller det ursprungliga dokumentet har delgivits korrekt.

Artikel 18

1.   Om den anmodade medlemsstatens valuta skiljer sig från den sökande medlemsstatens, ska den sökande myndigheten ange beloppet för den fordran som ska drivas in i båda valutorna.

2.   Vid bistånd med indrivning ska den senaste växelkurs som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning före den dag då begäran skickats användas.

Artikel 19

1.   Den anmodade myndigheten ska så snart som möjligt och i alla händelser inom sju dagar från mottagandet av en begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder bekräfta mottagandet av denna begäran.

2.   Den anmodade myndigheten får vid behov begära att den sökande myndigheten lämnar ytterligare upplysningar eller kompletterar det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten. Den sökande myndigheten ska lämna alla ytterligare upplysningar som behövs och som den normalt har tillgång till.

Artikel 20

1.   Om, på grund av omständigheterna i ett enskilt fall, hela eller en del av fordran inte kan drivas in eller säkerhetsåtgärder inte kan vidtas inom en rimlig tid, ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta och ange skälen därtill.

På grundval av de upplysningar som mottagits från den anmodade myndigheten får den sökande myndigheten begära att den anmodade myndigheten återupptar förfarandet för indrivning eller för säkerhetsåtgärder. Denna begäran ska lämnas inom två månader från mottagandet av en underrättelse om resultatet av ett sådant förfarande och ska behandlas av den anmodade myndigheten enligt samma regler som gäller för den ursprungliga begäran.

2.   Senast vid utgången av varje sexmånadersperiod efter dagen för bekräftelse av att en begäran mottagits ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om det aktuella läget för eller resultatet av ett förfarande för indrivning eller för säkerhetsåtgärder.

Artikel 21

1.   Den sökande myndigheten ska underrätta den anmodade myndigheten om varje åtgärd som vidtas i den sökande myndighetens medlemsstat för att bestrida en fordran eller ett dokument som medger dess verkställighet, omedelbart efter det att den sökande myndigheten har informerats om åtgärden.

2.   Om gällande lagar, andra författningar och administrativ praxis i den anmodade medlemsstaten inte tillåter säkerhetsåtgärder eller indrivning som begärs enligt artikel 14.4 andra och tredje stycket i direktiv 2010/24/EU, ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta så snart som möjligt och i alla händelser inom en månad från mottagandet av den underrättelse som avses i punkt 1.

3.   Den anmodade myndigheten ska underrätta den sökande myndigheten om varje åtgärd som vidtas i den anmodade medlemsstaten för återbetalning av indrivna belopp eller för ersättning i samband med indrivning av bestridda fordringar enligt artikel 14.4 tredje stycket i direktiv 2010/24/EU omedelbart efter det att den anmodade myndigheten har informerats om åtgärden.

Den anmodade myndigheten ska så långt möjligt involvera den sökande myndigheten i förfarandena för att fastställa de belopp som ska återbetalas och ersättningar som ska betalas. På motiverad begäran av den anmodade myndigheten ska den sökande myndigheten överföra återbetalda belopp och betalda ersättningar inom två månader från mottagandet av denna begäran.

Artikel 22

1.   Om en begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder inte längre fyller någon funktion på grund av att en fordran betalas eller upphör att gälla eller av något annat skäl, ska den sökande myndigheten omedelbart underrätta den anmodade myndigheten, så att denna kan avbryta de åtgärder den inlett.

2.   När ett fordringsbelopp som omfattas av en begäran om indrivning eller säkerhetsåtgärder justeras genom ett beslut av en behörig instans enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/24/EU ska den sökande myndigheten underrätta den anmodade myndigheten om det beslutet och, om indrivning begärs, överföra ett reviderat enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten. Detta reviderade enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten ska upprättas av den sökande myndigheten eller på dennas ansvar, på grundval av det beslut som justerar fordringsbeloppet.

3.   Ett reviderat enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten ska inte inverka på möjligheterna att bestrida den ursprungliga fordran, det ursprungliga dokument som medger verkställighet i den sökande medlemsstaten eller det beslut som avses i föregående punkt.

4.   Om en justering enligt punkt 2 innebär att fordringsbeloppet sätts ned, ska den anmodade myndigheten fortsätta sina åtgärder för indrivning eller säkerhetsåtgärder, i den utsträckning som motsvarar det utestående beloppet.

Om den anmodade myndigheten, vid den tidpunkt då den underrättas om att fordringsbeloppet satts ned, redan har drivit in ett belopp som överstiger det alltjämt utestående beloppet, men ett förfarande för överföring enligt artikel 23 ännu inte har inletts, ska myndigheten återbetala det överskjutande beloppet till den person som har rätt till beloppet.

5.   Om en justering enligt punkt 2 innebär att fordringsbeloppet ökas, får den sökande myndigheten lämna en tilläggsbegäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder till den anmodade myndigheten.

Den anmodade myndigheten ska så långt möjligt behandla denna tilläggsbegäran samtidigt med den ursprungliga begäran från den sökande myndigheten. När det med hänsyn till hur långt det redan inledda förfarandet framskridit inte är möjligt att slå samman tilläggsbegäran med den ursprungliga begäran, ska den anmodade myndigheten bifalla tilläggsbegäran bara om den rör ett belopp som minst motsvarar det som avses i artikel 18.3 i direktiv 2010/24/EU.

6.   Vid omräkning av det fordringsbelopp som följer av en justering enligt punkt 2 till valutan i den anmodade myndighetens medlemsstat ska den sökande myndigheten använda samma växelkurs som i sin ursprungliga begäran.

Artikel 23

1.   De belopp som ska överföras till den sökande myndigheten enligt artikel 13.5 i direktiv 2010/24/EU ska överföras i den anmodade medlemsstatens valuta.

Indrivna belopp ska överföras inom två månader från den dag då indrivningen verkställdes.

Om den anmodade myndighetens indrivningsåtgärder emellertid bestrids av ett skäl som inte omfattas av den sökande medlemsstatens ansvar, får den anmodade myndigheten vänta med överföringen av de belopp som drivits in med anledning av den sökande medlemsstatens fordran fram till dess att tvisten löses, om följande villkor är uppfyllda samtidigt:

a)

Den anmodade myndigheten anser det sannolikt att resultatet av bestridandet blir till fördel för den berörda parten.

b)

Den sökande myndigheten har inte förklarat att den kommer att återbetala redan överförda belopp om resultatet av bestridandet blir till fördel för den berörda parten.

Om den sökande myndigheten har avgett en förklaring om återbetalning enligt tredje stycket b ska den återföra indrivna belopp som redan överförts av den anmodade myndigheten inom en månad från mottagandet av en begäran om återbetalning. I det fallet ska ansvaret för andra eventuella ersättningar enbart bäras av den anmodade myndigheten.

2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får komma överens om andra regler för överföring av belopp som understiger den tillämpliga beloppsgränsen enligt artikel 18.3 i direktiv 2010/24/EU.

Artikel 24

Oavsett de belopp som den anmodade myndigheten tagit ut i form av ränta enligt artikel 13.4 i direktiv 2010/24/EU ska en fordran anses ha drivits in i proportion till vad som motsvarar det indrivna beloppet i den anmodade medlemsstatens nationella valuta, på grundval av den växelkurs som avses i artikel 18.2 i denna förordning.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Förordning (EG) nr 1179/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2010, s. 1.

(2)  EUT L 150, 10.6.2008, s. 28.

(3)  EUT L 319, 29.11.2008, s. 21.


BILAGA I

Enhetligt delgivningsformulär som ger upplysningar om delgivna handlingar (att överföra till adressaten för delgivningen)  (1)

Denna handling åtföljer handlingar som härmed delges av den behöriga myndigheten i [den anmodade medlemsstaten].

Denna delgivning avser handlingar från de behöriga myndigheterna i [den sökande medlemsstaten], som har begärt bistånd med delgivning i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010.

A.   IDENTIFIERING AV ADRESSATEN FÖR DELGIVNING

1.

Namn:

2.

Adress:

3.

Födelsedatum:

4.

Födelseort:

B.   SYFTE MED DELGIVNINGEN

1.

Denna delgivning avser att

informera adressaten om de handlingar som åtföljs av detta informationsformulär.

avbryta preskriptionstiden för den eller de fordringar som nämns i de delgivna handlingarna.

bekräfta för adressaten dennes skyldighet att betala de belopp som anges i del C.

Var vänlig notera att myndigheterna vid utebliven betalning kan vidta verkställighetsåtgärder och/eller säkerhetsåtgärder för att säkerställa indrivning av fordran. Detta kan innebära extra kostnader för adressaten.

Ni är adressaten för denna delgivning, eftersom Ni betraktas som

huvudsaklig gäldenär.

solidariskt betalningsskyldig med gäldenären (medgäldenär).

en person som inte är (med)gäldenär, men som ansvarig för reglering av skatter, avgifter och andra åtgärder, eller för andra fordringar som avser dessa skatter, avgifter och andra åtgärder enligt gällande lagstiftning i den sökande medlemsstaten.

en person som inte är (med)gäldenär, men som innehar tillgångar som tillhör (med)gäldenären eller en annan betalningsskyldig person eller som har skulder till en sådan person.

en tredje man som kan påverkas av verkställighetsåtgärder avseende andra personer.

(Följande upplysningar anges om adressaten för delgivningen är en person som inte är (med)gäldenär men som innehar tillgångar tillhörande eller skulder till (med)gäldenären eller en annan betalningsskyldig person, eller en tredje man som kan påverkas av verkställighetsåtgärder avseende andra personer: de delgivna handlingarna avser fordringar rörande skatter och avgifter för vilka följande person(er) är betalningsansvarig(a): [namn och adress (känd uppgift eller förmodad uppgift)].)

2.

Den sökande myndigheten i [den sökande medlemsstaten] har uppmanat de behöriga myndigheterna i [den anmodade medlemsstaten] att utföra denna delgivning före [datum]. Notera att detta datum inte är specifikt knutet till någon preskriptionstid.

C.   BESKRIVNING AV DELGIVNA HANDLINGAR

1.

Referensnummer:

Datum för upprättande:

2.

Typ av delgiven handling:

Taxeringsbeslut.

Betalningsorder.

Beslut till följd av ett administrativt överklagande.

Annan administrativ handling:

Dom/beslut av:

Annan rättslig handling.

3.

Namn på fordran (i den sökande medlemsstatens språk):

4.

Typ av fordran:

 a)

Tullar.

 b)

Mervärdesskatt.

 c)

Punktskatter.

 d)

Skatt på inkomst eller kapital.

 e)

Skatt på försäkringspremier.

 f)

Arvs- och gåvoskatter.

 g)

Nationella skatter och avgifter på fast egendom, utom de ovannämnda.

 h)

Nationella skatter och avgifter på användning eller ägande av transportmedel.

 i)

Andra skatter och avgifter som tas ut av den sökande staten eller på dennas vägnar.

 j)

Skatter och avgifter som tas ut av den sökande statens territoriella eller administrativa enheter eller på deras vägnar, med undantag för skatter och avgifter som tas ut av lokala myndigheter.

 k)

Skatter och avgifter som tas ut av lokala myndigheter eller på deras vägnar.

 l)

Annan skattebaserad fordran.

 m)

Återbetalning, intervention och andra åtgärder som ingår i systemet för hel- eller delfinansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), inbegripet de belopp som ska uppbäras i samband med dessa åtgärder, och avgifter och andra pålagor inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

5.

Fordrans storlek, i valutan för (den sökande medlemsstaten):

Huvudfordran:

Administrativa påföljder och böter:

Räntekostnader fram till och med [datum]:

Omkostnader fram till och med [datum]:

Avgifter för intyg och liknande handlingar som utfärdas i samband med administrativa förfaranden som avser fordran enligt punkt 3:

Denna fordrans totala belopp:

6.

Det belopp som avses i punkt 5 ska betalas

före:

inom [antal] dagar från dagen för denna delgivning

utan ytterligare dröjsmål

Denna betalning ska göras till:

Referens att använda vid betalning:

7.

Ni kan besvara de handlingar som härmed delges.

Sista svarsdag:

Tidsperiod för svar:

Namn på och adress till den myndighet till vilken svaret kan skickas:

8.

Bestridande

Tiden för att bestrida fordran eller de delgivna handlingarna har redan löpt ut.

Sista dag för bestridande:

Tidsperiod för bestridande:

Namn på och adress till den myndighet till vilken bestridandet ska göras:

Var vänlig notera att tvister rörande fordran, dokument som medger verkställighet eller någon annan handling som kommer från myndigheterna i [den sökande medlemsstaten] ska prövas av de behöriga instanserna i [den sökande medlemsstaten] i enlighet med artikel 14 i rådets direktiv 2010/24/EU.

För varje sådan tvist gäller process- och språkreglerna i [den sökande medlemsstaten].

Var vänlig notera att indrivningen kan påbörjas innan tidsfristen för bestridande har löpt ut.

9.

Kontor som är ansvarigt för de bifogade handlingarna:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Språk för att kontakta detta kontor:

10.

Ytterligare upplysningar om

de delgivna handlingarna

och/eller möjligheten att bestrida skyldigheterna

kan erhållas från

det kontor som är ansvarigt för de åtföljande handlingarna och som nämns i punkt 9.

följande kontor:


(1)  Kursiverade uppgifter är frivilliga.


BILAGA II

Enhetligt dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten  (1)

   ENHETLIGT DOKUMENT SOM MEDGER VERKSTÄLLIGHET AV FORDRINGAR SOM OMFATTAS AV RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU

Datum för utfärdande:

   REVIDERAT ENHETLIGT DOKUMENT SOM MEDGER VERKSTÄLLIGHET AV FORDRINGAR SOM OMFATTAS AV RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU

Datum för utfärdande av det ursprungliga enhetliga dokumentet:

Datum för revidering:

Skäl till revidering:  dom/beslut av [domstolens namn]  administrativt beslut av den [datum]

Referensnummer:

Detta dokument har utfärdats i följande EU-medlemsstat:

Varje EU-medlemsstat kan begära bistånd med indrivning från andra medlemsstater när det gäller obetalda fordringar som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010.

Indrivningsåtgärder som ska vidtas av den anmodade medlemsstaten baseras på

ett enhetligt dokument som medger verkställighet i enlighet med artikel 12 i direktivet.

ett reviderat enhetligt dokument som medger verkställighet i enlighet med artikel 15 i direktivet (för att beakta ett beslut av den behöriga instans som avses i artikel 14.1 i direktivet).

Denna handling utgör det [reviderade] enhetliga dokument som medger verkställighet. Det avser den eller de fordringar som nämns nedan och som inte har betalats i [den sökande medlemsstaten]. Det ursprungliga dokumentet för att verkställa denna eller dessa fordringar har delgivits i den utsträckning det krävs enligt nationell lag i [den sökande medlemsstaten].

Tvister rörande denna eller dessa fordringar ska enbart prövas av de behöriga instanserna i [den sökande medlemsstaten] i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/24/EU. Talan ska väckas vid dessa instanser i enlighet med gällande process- och språkregler i [den sökande medlemsstaten].

BESKRIVNING AV FORDRAN/FORDRINGARNA OCH BERÖRDA PERSONER

IDENTIFIERING AV FORDRAN

1.

Referens:

2.

Typ av fordran:

 a)

Tullar.

 b)

Mervärdesskatt.

 c)

Punktskatter.

 d)

Skatt på inkomst eller kapital.

 e)

Skatt på försäkringspremier.

 f)

Arvs- och gåvoskatter.

 g)

Nationella skatter och avgifter på fast egendom, utom de ovannämnda.

 h)

Nationella skatter och avgifter på användning eller ägande av transportmedel.

 i)

Andra skatter och avgifter som tas ut av (den sökande) staten eller på dennas vägnar.

 j)

Skatter och avgifter som tas ut av (den sökande) statens territoriella eller administrativa enheter eller på deras vägnar, med undantag för skatter och avgifter som tas ut av lokala myndigheter.

 k)

Skatter och avgifter som tas ut av lokala myndigheter eller på deras vägnar.

 l)

Annan skattebaserad fordran.

 m)

Återbetalning, intervention och andra åtgärder som ingår i systemet för hel- eller delfinansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), inbegripet de belopp som ska uppbäras i samband med dessa åtgärder, och avgifter och andra pålagor inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

3.

Namn på den skatt/avgift som avses:

4.

Period eller datum som berörs:

5.

Datum för fastställande av fordran:

6.

Datum från vilket verkställighet medges:

7.

Fordrans belopp (ursprungligt belopp – utestående belopp):

Huvudfordran:

Administrativa påföljder och böter:

Ränta till och med dagen före den dag då begäran skickas:

Omkostnader till och med dagen före den dag då begäran skickas:

Avgifter för intyg och liknande handlingar som utfärdas i samband med administrativa förfaranden som avser den berörda skatten/avgiften:

Denna fordrans totala belopp:

8.

Datum för delgivning av det ursprungliga dokument som medger verkställighet i [den sökande staten].

9.

Kontor som är ansvarigt för fastställande av fordran: namn, adress och andra kontaktuppgifter:

10.

Ytterligare upplysningar om fordran eller möjligheterna att bestrida betalningsskyldigheten kan erhållas från

det kontor som är ansvarigt för fastställande av fordran och som nämns i punkt 9.

det kontor som är ansvarigt för det enhetliga dokument som medger verkställighet: namn, adress och andra kontaktuppgifter:

IDENTIFIERING AV DE BERÖRDA PERSONERNA I DE NATIONELLA DOKUMENT SOM MEDGER VERKSTÄLLIGHET

1.

Namn:

2.

Adress:

3.

Typ av gäldenär:

Huvudsaklig gäldenär.

Solidariskt betalningsskyldig med gäldenären (medgäldenär).

En person som inte är (med)gäldenär, men som är ansvarig för reglering av berörda skatter, avgifter och andra åtgärder, eller för andra fordringar som avser dessa skatter, avgifter och andra åtgärder.


(1)  Kursiverade uppgifter är frivilliga.


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1190/2011

av den 18 november 2011

om ändring av förordningarna (EG) nr 1730/2006 och (EG) nr 1138/2007 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för fodertillsatsen bensoesyra (Vevo Vitall)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV har enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 ansökt om ändring av namnet på innehavaren av godkännandet i kommissionens förordning (EG) nr 1730/2006 av den 23 november 2006 om godkännande av bensoesyra (Vevo Vitall) som fodertillsats (2) och i kommissionens förordning (EG) nr 1138/2007 av den 1 oktober 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för bensoesyra (Vevo Vitall) som fodertillsats (3).

(2)

Sökanden uppger att den 26 maj 2011 omvandlades DSM Special Products BV till Emerald Kalama Chemical BV som nu äger försäljningsrättigheterna för tillsatsen. Sökanden har lämnat in handlingar som stöd för sitt påstående.

(3)

Den föreslagna ändringen av villkoren för godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av den berörda tillsatsen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(4)

För att sökanden ska kunna utnyttja sina försäljningsrättigheter under namnet Emerald Kalama Chemical BV måste villkoren för godkännandet ändras.

(5)

Förordningarna (EG) nr 1730/2006 och (EG) nr 1138/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom ändringarna av villkoren för godkännandet inte rör säkerhetsskäl, bör det tillåtas en övergångsperiod under vilken befintliga lager får användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1730/2006 ska orden ”DSM Special Products” ersättas med ”Emerald Kalama Chemical BV”.

Artikel 2

I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1138/2007 ska orden ”DSM Special Products” ersättas med ”Emerald Kalama Chemical BV”.

Artikel 3

Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga före det datum denna förordning träder i kraft får även fortsättningsvis släppas ut på marknaden och användas till och med den 9 juni 2012.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  EUT L 256, 2.10.2007, s. 8.


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1191/2011

av den 18 november 2011

om ändring av förordning (EU) nr 479/2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 192.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.4 i kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 (2) föreskrivs att det ”pris fritt fabriken” som medlemsstaterna ska meddela kommissionen ska avse försäljningen som har fakturerats under referensperioden.

(2)

Fakturor är visserligen tillförlitliga officiella bokföringshandlingar, men en begränsning till bara fakturor kan hindra medlemsstaterna från att använda andra tillgängliga och tillförlitliga prisuppgifter. För olika produkter kan dessa andra tillgängliga och tillförlitliga prisuppgifter bättre återspegla det aktuella marknadsläget. Därför bör det också tillåtas att priser meddelas som härrör från kontrakt som slutits under referensperioden.

(3)

Det har i praktiken visat sig att flera medlemsstater har svårt att efterleva meddelandefristerna för de månatliga priser som avses i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 479/2010. Det gör att de inte kan uppge definitiva priser till kommissionen. De meddelade prisernas tillförlitlighet bör förbättras genom en förlängning av tidsfristen.

(4)

Det är lämpligt att bättre beskriva använd undersökningsmetod med avseende på var prisuppgifterna hämtas och hur de behöriga myndigheterna bör samla in uppgifterna.

(5)

De månatliga uppgifter om exportlicenser som medlemsstaterna lämnar bör stämmas av mot de uppgifter som lämnas dagligen. Därför krävs ytterligare uppgifter i månadsmeddelandena.

(6)

Förordning (EU) nr 479/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 479/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska lämna följande uppgifter till kommissionen senast den femtonde dagen i varje månad och för de priser fritt fabriken som noterats under föregående månad för de produkter som förtecknas i bilaga I.B:”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska med ’pris fritt fabriken’ avses det pris till vilket produkten köps från företaget, exklusive skatter (moms) och alla andra kostnader (transport, lastning, hantering, lagring, lastpallar, försäkring, osv.).

Medlemsstaterna ska se till att det meddelade priset är representativt för det rådande marknadsläget. Det meddelade priset ska baseras på den uppgiftskälla som är lämpligast, nämligen på

a)

försäljning som har fakturerats under referensperioden

och/eller

b)

kontrakt som slutits under referensperioden för leverans inom tre månader.”

2.

I artikel 7.1 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

De kvantiteter, fördelade på nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter samt på destinationskod och ansökningsdatum, för vilka licensansökan har annullerats i enlighet med artikel 10.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1187/2009.

b)

De outnyttjade kvantiteter på licenser som löpt ut och återlämnats under föregående månad och som har utfärdats sedan den 1 juli det innevarande Gatt-året, indelade efter nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och efter destinationskod.”

3.

Punkt 3 c i bilaga II ska ersättas med följande:

”c)

Undersökningsmetoden: det ska anges från vilka berörda parter (producenter, första köpare) som uppgifterna härrör och hur eller med vilken metod de har samlats in.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 135, 2.6.2010, s. 26.


19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1192/2011

av den 18 november 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.