ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.296.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 296

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1150/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1151/2011 av den 14 november 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1153/2011 av den 30 augusti 2011 om ändring av bilaga Ib till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller de tekniska kraven för vaccinering mot rabies ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1154/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Zgornjesavinjski želodec [SGB])

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1155/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Šebreljski želodec [SGB])

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2011 av den 10 november 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kočevski gozdni med [SUB])

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1157/2011 av den 10 november 2011 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN med fartyg som för fransk flagg

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2011 av den 11 november 2011 om förbud mot fiske efter kolja i IIIa och i EU-vatten i delområdena 22–32 med fartyg som för svensk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1159/2011 av den 11 november 2011 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i I och II med fartyg som för spansk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 av den 14 november 2011 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2011 av den 14 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel ( 1 )

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1162/2011 av den 14 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1163/2011 av den 14 november 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

33

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/90/EU av den 14 november 2011 om ändring av del II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG vad gäller ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan ( 1 )

35

 

 

BESLUT

 

 

2011/734/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2011 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

38

 

*

Rådets beslut 2011/735/Gusp av den 14 november 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

53

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/736/Gusp av den 14 november 2011 om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2011 om ändring av dess arbetsordning

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1150/2011

av den 14 november 2011

om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 maj 2011 antog rådet förordning (EU) nr 442/2011 (2) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.

(2)

Den 2 september 2011 ändrade rådet (3) förordning (EU) nr 442/2011 i syfte att utöka åtgärderna mot Syrien, inklusive genom en utvidgning av de godkända kriterierna för upptagande på förteckningen i syfte att frysa tillgångar och ekonomiska resurser och ett förbud mot inköp, import eller transport av råolja från Syrien. Den 23 september 2011 ändrade rådet (4) förordning (EU) nr 442/2011 i syfte att ytterligare utöka åtgärderna mot Syrien, inklusive genom ett förbud mot investeringar i råoljesektorn, upptagande av ytterligare namn på förteckningen och ett förbud mot leverans av syriska sedlar och mynt till Syriens centralbank. Den 13 oktober 2011 ändrade rådet än en gång (5) förordning (EU) nr 442/2011 genom att den förde upp ytterligare en enhet på förteckningen samt införde ett undantag för att tillfälligt tillåta att frysta tillgångar som den enheten senare erhåller används i samband med finansiering av handel med icke-förtecknade personer och enheter.

(3)

Med hänsyn till det brutala förtryck och de brott mot de mänskliga rättigheterna som den syriska regeringen fortsätter att göra sig skyldig till, antog rådet den 14 november 2011 beslut 2011/735/Gusp om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (6) vilket föreskrev en ytterligare åtgärd, nämligen att Europeiska investeringsbanken förbjuds att göra några utbetalningar eller betalningar inom ramen för eller i anslutning till befintliga lånearrangemang med Syrien samt att tillfälligt avbryta alla tjänsteavtal om tekniskt bistånd som rör landets egna projekt som är lokaliserade till Syrien.

(4)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och regleringsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att den ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(5)

Dessutom införs genom beslut 2011/735/Gusp en uppdatering av uppgifterna för en person i förteckningen i bilaga I till beslut 2011/273/Gusp.

(6)

Förordning (EU) nr 442/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(7)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste förordningen träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i förordning (EU) nr 442/2011:

”Artikel 3d

Europeiska investeringsbanken (EIB) ska

a)

vara förbjuden att göra några utbetalningar eller betalningar inom ramen för eller i anslutning till befintliga lånearrangemang mellan den syriska staten eller ett syrisk offentligt organ och EIB,

b)

tillfälligt avbryta alla tjänsteavtal om tekniskt bistånd som rör projekt som genomförs i Syrien och finansieras inom ramen för sådana lånearrangemang som avses i a och som direkt eller indirekt gynnar den syriska staten eller ett syriskt offentligt organ.”

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EG) nr 442/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 11.

(2)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU) nr 878/2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 950/2011 (EUT L 247, 24.9.2011, s. 3).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 1011/2011 (EUT L 269, 14.10.2011, s. 18).

(6)  Se sidan 53 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Uppgifterna om Nizar AL-ASSAAD (AL-ASAD) i bilaga II till förordning (EU) nr 442/2011 ska ersättas med följande:

 

Namn

Uppgifter om personen

Skäl

Datum för införande

”38.

Nizar al-Asad

(Image)

Kusin till Bashar al-Asad, tidigare chef för företaget “Nizar Oilfield Supplies”.

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjänstemän. Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011”


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1151/2011

av den 14 november 2011

om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 442/2011 av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 9 maj 2011 förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Syrien och i enlighet med rådets genomförandebeslut 2011/736/Gusp av den 14 november 2011 om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (2) bör ytterligare personer läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 442/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 442/2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Se sidan 55 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

2.

Överste Lu'ai al-Ali

 

Chef för den syriska militära underrättelsetjänsten, Dera'a- avdelningen. Ansvarig för våldet mot demonstranter i Dera'a (Dara).

14.11.2011

3.

Generallöjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Biträdande generalstabschef (personal och trupper). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

4.

Generallöjtnant Jasim al-Furayj

 

Generalstabschef. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Född 1958

Bataljonschef i det republikanska gardet. Står Maher al-ASSAD (al-ASAD) och president al-ASAD) nära. Deltagande i det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General som leder fjärde divisionens särskilda avdelning. Rådgivare åt Maher al-ASSAD (al-ASAD) och säkerhetsoperations-samordnare. Ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Leder familjen BERRIs milis. Har ansvaret för regeringstrogna milisstyrkor som deltagit i det brutala förtrycket av civilbefolkningen i ALEPPO.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Medlem av Syriens ”elektroniska armé”. Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaning till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

9.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Biträdande chef för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil – chef för Syriens ”elektroniska armé” (arméns underrättelsetjänst). Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaning till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Medlem av Syriens ”elektroniska armé”. Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaningen till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Biträdande inrikesminister. Ansvarig för det brutala förtrycket mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

13.

Generalmajor Nazih

 

Biträdande direktör för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Bataljonchef vid fjärde divisionen. Ansvarig för det brutala förtrycket mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr.

14.11.2011

15.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för våld mot demonstranter i Homs (Hums).

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Född den 24 augusti 1959 i Damaskus. Adress: Kasaa, rue Anwar al Attar, fastighet al Midani, Damaskus. Syriskt pass nr 004326765, utfärdat den 2 november 2008, giltigt till och med november 2014.

Chef för kontoret Sabbagh et Associés (Damaskus), upptagen i advokatförbundet i Paris. Juridisk och finansiell rådgivare åt Rami Makhlouf och Khaldoun Makhlouf samt förvaltare av deras affärer. Samröre med Bashar al-Asad vid finansieringen av ett fastighetsprojekt i Latakia. Tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

14.11.2011

17.

Generallöjtnant Tala Mustafa Tlass

 

Biträdande generalstabschef (logistik och materiel). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

18.

Generalmajor Fu'ad Tawil

 

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1152/2011

av den 14 juli 2011

som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artikel 5.1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte. I synnerhet fastställs bestämmelser om icke-kommersiella transporter till medlemsstater av hundar, katter och illrar, och, där så behövs, förebyggande hälsoåtgärder som ska antas genom delegerade akter för att garantera kontroll av andra sjukdomar än rabies som sannolikt kan spridas till följd av transporten av sådana djur. Åtgärderna bör vara vetenskapligt motiverade och stå i proportion till hur stora riskerna är att sjukdomarna sprids på grund av transporterna.

(2)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs dessutom att sällskapsdjur måste åtföljas av ett pass utställt av en veterinär som godkänts av den behöriga myndigheten; i passet intygas där så behövs att det berörda djuret varit föremål för förebyggande hälsoåtgärder avseende andra sjukdomar än rabies.

(3)

Alveolär echinokockinfektion är en parasitsjukdom som orsakas av bandmasken Echinococcus multilocularis. Där sjukdomen är etablerad är parasitens typiska överföringscykel i Europa baserad på vilda djur och omfattar vilda rovdjur som slutvärdar och flera olika arter däggdjur, särskilt små däggdjur, som mellanvärdar som infekteras genom att med födan få i sig ägg som sprids till miljön i avföringen från slutvärdarna.

(4)

Hundar är visserligen av sekundär betydelse för parasitens livscykel i en endemisk miljö, men de kan smittas genom att äta infekterade gnagare. Som potentiell slutvärd och till följd av sin närhet till människan kan de utgöra en smittkälla för människan och en källa för kontamination av miljön, även i parasitfria områden som skyddas av naturliga hinder. Det finns inga rapporter om att illrar har fungerat som slutvärd, och utifrån föreliggande rön är det tvivelaktigt om katter bidrar till överföringscykeln.

(5)

Där människor berörs som exceptionella mellanvärdar för bandmaskens larvstadium kan allvarliga kliniska och patologiska symptom observeras efter en lång inkubationstid, och hos obehandlade eller otillräckligt behandlade patienter kan dödligenheten uppgå till över 90 %. Sjukdomens ökande förekomst i vilda djur, och parallellt till detta i människor, i vissa delar av Europa ger allvarlig anledning till oro för många medlemsstaters folkhälsomyndigheter.

(6)

Infektioner hos djur med Echinococcus multilocularis förekommer på norra halvklotet, inbegripet de centrala och norra delarna av Europa, Asien och Nordamerika, men i vissa delar av Europeiska unionen har sjukdomen aldrig dokumenterats i husdjur eller vilda djur som slutvärdar trots löpande övervakning av vilda djur och obegränsat tillträde för hundar.

(7)

Infekterade vilda djurs gränsöverskridande rörelser har av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (i ett vetenskapligt yttrande om bedömningen av risken för införandet av eckinokockos i Storbritannien, Irland, Sverige, Malta och Finland till följd av att nationella regler övergivits (2)) identifierats som den viktigaste potentiella vägen för införande av parasiten Echinococcus multilocularis, särskilt i områden som saknar effektiva naturliga hinder, som öppet vatten. Efsa anser att hundars epidemiologiska roll i endemiska miljöer är av begränsad betydelse för parasitens livscykel.

(8)

Däremot anser Efsa att risken för att överföringscykeln för parasiten Echinococcus multilocularis etableras i lämpliga vilda mellanvärdar och slutvärdar i tidigare parasitfria områden inte är försumbar om parasiten införs genom transport av infekterade hundar som utsöndrar bandmaskens ägg.

(9)

Enligt Efsa skulle risken för införandet av parasiten Echinococcus multilocularis i tidigare parasitfria områden kunna minskas om hundar från endemiska områden behandlas. För att förebygga återinfektion bör sådana behandlingar genomföras så nära som möjligt inför införandet av hunden i det parasitfria området. En minimiperiod på 24 timmar efter behandling måste emellertid iakttas för att undvika att restmängder av infektiösa ägg sprids i den parasitfria miljön.

(10)

För att garantera läkemedelsprodukters effektivitet i kontrollen av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar bör de omfattas av ett godkännande för försäljning i enlighet antingen med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (3) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (4), eller också bör de ha godkänts eller licensierats av den behöriga myndigheten i det tredjeland där djuret har sitt ursprung.

(11)

I i artikel 16 i förordning (EG) nr 998/2003 föreskrivs det att Finland, Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket får tillämpa de särskilda regler för införsel av sällskapsdjur till sitt territorium i fråga om eckinokockos, vilka var tillämpliga den dag då den förordningen trädde i kraft. Eftersom artikel 16 i den förordningen endast gäller fram till och med den 31 december 2011 bör åtgärder antas före det datumet för att garantera fortsatt skydd av de medlemsstater som anges i den artikeln och som förklarar sig vara fortsatt fria från parasiten till följd av tillämpningen av de nationella reglerna.

(12)

Erfarenheten visar att det behandlingsintervall på 24 till 48 timmar som vissa medlemsstater kräver i nationella regler i överensstämmelse med artikel 16 i förordning (EG) nr 998/2003 kan vara mycket betungande eller till och med omöjligt att respektera för ägare av sällskapsdjur, särskilt när behandlingen måste utföras under helger och helgdagar eller om avfärden efter behandling fördröjs av anledningar som ägaren inte rådet över.

(13)

Med tanke på de erfarenheter som gjorts i vissa medlemsstater som tillåter längre behandlingsintervall i sina nationella regler i överensstämmelse med artikel 16 i förordning (EG) nr 998/2003 och som förblivit parasitfria skulle en rimlig ökning av det behandlingsintervallet till en period på 24 till 120 timmar inte avgörande öka risken för återinfektion hos hundar från områden där parasiten Echinococcus multilocularis är endemisk.

(14)

De förebyggande hälsoåtgärderna för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar bör därför bestå av dokumenterad administrering, utförd av veterinär, av ett verkningsfullt auktoriserat eller beviljat läkemedel som garanterar en snabb eliminering av parasiten Echinoccocus multilocularis i dess tarmlevande former.

(15)

Behandlingen bör dokumenteras i den berörda delen i passet så som det fastställts i kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (5) eller det hälsointyg som införs genom kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (6).

(16)

Eftersom förebyggande hälsoåtgärder utgör en börda bör de stå i proportion till risken för spridning av infektion med Echinococcus multilocularis genom icke-kommersiell transport av sällskapshundar. Det är därför lämpligt att minska sådana risker genom att tillämpa de förebyggande hälsoåtgärder som avses i denna förordning på icke-kommersiella transporter av hundar som förs in i medlemsstater eller delar av medlemsstaters territorium där infektionen inte har dokumenterats, dvs. de medlemsstater som förtecknas i del A i bilaga I till denna förordning.

(17)

Under en strikt begränsad tidsperiod bör de förebyggande hälsoåtgärderna dessutom tillämpas för att förebygga återinförande av parasiten Echinococcus multilocularis i medlemsstater eller delar av dessa där parasiten är sällsynt förekommande och där ett obligatoriskt bekämpningsprogram i vilda slutvärdar genomförs, dvs. de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I till denna förordning.

(18)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (7) fastställs bland annat djurhälsoregler för handel med och import av hundar från tredjeländer. Hälsokraven i artiklarna 10 och 16 i det direktivet hänför sig till förordning (EG) nr 998/2003. För att garantera enhetlighet i EU-lagstiftningen är det därför lämpligt att programmen för bekämpning av Echinococcus multilocularis-infektioner i vilda slutvärdar utarbetas och läggs fram inför kommissionen, med särskild redogörelse för de punkter som avses i artikel 14.1 i direktiv 92/65/EEG.

(19)

Eftersom transporten av hundar från områden som är fria från parasiten Echinococcus multilocularis utgör en försumbar risk för spridning av sjukdomen bör de förebyggande hälsoåtgärderna inte krävas för hundar som kommer från medlemsstater eller delar av medlemsstater som är förtecknade i del A i bilaga I till denna förordning.

(20)

Sverige har rapporterat fall av Echinococcus multilocularis-infektion hos vilda djur sedan januari 2011, medan Irland, Finland och Storbritannien inför kommissionen har lagt fram resultat av sin övervakning av parasiten Echinococcus multilocularis i vilda slutvärdar, som styrker att dessa länders ekosystem är fria från parasiten.

(21)

Malta har lagt fram bevis för at lämpliga vilda värddjur saknas på ön, att parasiten Echinococcus multilocularis aldrig har iakttagits hos inhemska tama slutvärdar och att miljön inte kan försörja någon betydande population av mellanvärddjur.

(22)

Uppgifter som lämnats in av Irland, Malta, Finland och Storbritannien visar att dessa medlemsstater uppfyller kraven för att tas med i förteckningen i del A i bilaga I till denna förordning för hela sitt territorium. Därför bör de tillåtas tillämpa de förebyggande hälsoåtgärder som avses i denna förordning från och med den 1 januari 2012, när de övergångsbestämmelser som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 998/2003 löper ut.

(23)

Enligt Efsas yttrande från 2006 utsöndras inga infektiösa ägg av parasiten Echinococcus multilocularis förrän 28 dagar efter förtäring av en infekterad mellanvärd. Därför bör det i denna förordning fastställas villkor för beviljande av undantag för hundar som efter tillämpning av förebyggande hälsoåtgärder uppehåller sig i högst 28 dagar i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som är förtecknad i bilaga I till denna förordning, eftersom sådana hundar inte utgör någon risk för införande av parasiten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning införs förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar som utan kommersiellt syfte transporteras till medlemsstater eller delar av sådana medlemsstater som fastställs på grundval av

a)

avsaknaden av parasiten Echinococcus multilocularis i slutvärddjur, eller

b)

genomförandet av ett program för bekämpning av parasiten Echinococcus multilocularis i vilda slutvärddjur inom en fastställd tidsfrist.

Artikel 2

Geografisk tillämpning av förebyggande hälsoåtgärder

1.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska tillämpa de förebyggande hälsoåtgärder som anges i artikel 7 (förebyggande hälsoåtgärder) på hundar som utan kommersiellt syfte transporteras till medlemsstater eller delar av sådana medlemsstater som förtecknas i den bilagan.

2.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i del A i bilaga I ska inte tillämpa de förebyggande hälsoåtgärderna på hundar som utan kommersiellt syfte transporteras direkt från en annan medlemsstat eller delar av en sådan medlemsstat som förtecknas i den delen av bilagan.

3.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i del B i bilaga I ska inte tillämpa de förebyggande hälsoåtgärderna på hundar som utan kommersiellt syfte transporteras direkt från en annan medlemsstat eller delar av en sådan medlemsstat som förtecknas i del A.

Artikel 3

Villkor för förteckning av medlemsstater eller delar av dessa i del A i bilaga I

Medlemsstater ska tas upp i förteckningen i del A i bilaga I för hela eller delar av sitt territorium om de till kommissionen har lämnat in en ansökan i vilken det styrks att de uppfyller minst ett av följande villkor:

a)

De har, i enlighet med det förfarande som rekommenderas i artikel 1.4.6 tredje stycket i kapitel 1.4 i OIE:s kodex för landlevande djur (Terrestrial Animal Health Code), utgåva 2010, band 1, förklarat att hela eller delar av deras territorium är fritt från infektion med Echinococcus multilocularis i slutvärddjur och att det finns gällande regler som innebär att det enligt nationell lagstiftning är obligatoriskt att anmäla infektion av Echinococcus multilocularis i värddjur.

b)

Under femton år fram till ansökningsdagen, och utan att något patogenspecifikt övervakningsprogram har tillämpats, har ingen förekomst av infektion med Echinococcus multilocularis iakttagits hus värddjur, förutsatt att följande villkor uppfyllts under de senaste tio åren före ansökan:

i)

Det har funnits gällande regler som innebär att infektion med Echinococcus multilocularis hos värddjur obligatoriskt måste anmälas enligt nationell lagstiftning.

ii)

Det har funnits ett system för tidig upptäckt av infektion med Echinococcus multilocularis hos värddjur.

iii)

Lämpliga åtgärder för förebyggande av införsel av parasiten Echinococcus multilocularis via tama slutvärddjur har förelegat.

iv)

Det är inte känt att infektion med parasiten Echinococcus multilocularis har etablerats bland vilda värddjur på medlemsstatens territorium.

c)

De har, under en tolvmånadersperiod fram till dagen för ansökan, tillämpat ett patogenspecifikt övervakningsprogram som uppfyller kraven i bilaga II och har inte registrerat någon förekomst av infektion med Echinococcus multilocularis i vilda slutvärdar, och sådana förekomster är anmälningsskyldiga enligt nationell lag.

Artikel 4

Villkor för förteckning av medlemsstater eller delar av dessa i del B i bilaga I

Medlemsstater ska tas med i förteckningen i del B i bilaga I i högst fem tolvmånaders övervakningsperioder om de till kommissionen har lämnat in en ansökan som styrker följande:

a)

Ett obligatoriskt program för bekämpning av infektion med Echinococcus multilocularis i vilda slutvärddjur, i enlighet med strecksatserna i artikel 14.1 i direktiv 92/65/EEG, har genomförts i hela eller delar av deras territorium som ska förtecknas i den delen.

b)

Det finns gällande regler som innebär att infektion med Echinococcus multilocularis hos värddjur obligatoriskt måste anmälas enligt nationell lagstiftning.

Artikel 5

Skyldigheter för medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I

1.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska tillämpa

a)

regler som innebär att infektion med Echinococcus multilocularis hos värddjur obligatoriskt måste anmälas enligt nationell lagstiftning,

b)

ett system för tidig upptäckt av infektion med Echinococcus multilocularis hos värddjur.

2.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska genomföra ett patogenspecifikt övervakningsprogram som utarbetas och genomförs i enlighet med bilaga II.

3.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska omgående meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna om någon infektion med Echinococcus multilocularis upptäcks i prover som tagits från vilda slutvärddjur

a)

under den föregående tolvmånaders övervakningsperioden för medlemsstater eller delar av dessa som ingår i förteckningen i del A i bilaga I, eller

b)

efter den första 24-månadersperioden efter början av det obligatoriska program som avses i artikel 4 för bekämpning av infektion med Echinococcus multilocularis hos vilda slutvärddjur i medlemsstater eller delar av dessa som ingår i förteckningen i del B i bilaga I.

4.   Medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska senast den 31 maj efter slutet av varje tolvmånads övervakningsperiod till kommissionen rapportera resultaten av de patogenspecifika övervakningsprogram som avses i punkt 2.

Artikel 6

Villkor för att stryka medlemsstater eller delar av dessa ur förteckningen i bilaga I

Kommissionen ska stryka medlemsstater eller delar av dessa ur respektive förteckning i bilaga I om

a)

villkoren i artikel 5.1 inte längre är uppfyllda, eller

b)

förekomsten av infektion med Echinococcus multilocularis hos slutvärddjur har upptäcks under den övervakningsperiod som avses i artikel 5.3, eller

c)

den rapport som avses i artikel 5.4 inte har lämnats till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 5.4, eller

d)

det bekämpningsprogram som avses i artikel 4 har avslutats.

Artikel 7

Förebyggande hälsoåtgärder

1.   Hundar som utan kommersiellt syfte transporteras till medlemsstater eller delar av sådana medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I ska inom en period på högst 120 timmar och minst 24 timmar före det planerade införandet till en sådan medlemsstat behandlas mot vuxna exemplar och larver av parasiten Echinococcus multilocularis.

2.   Den behandling som avses i punkt 1 ska administreras av en veterinär och ska bestå av en läkemedelsprodukt

a)

som innehåller en lämplig dos av

i)

prazikvantel eller

ii)

farmakologiskt verksamma ämnen som ensamma eller i kombination bevisligen har minskat bördan av vuxna exemplar och larver av parasiten Echinococcus multilocularis i den berörda värddjurarten,

b)

som tilldelats

i)

godkännande för försäljning i enlighet med artikel 5 i direktiv 2001/82/EG eller artikel 3 i förordning (EG) nr 726/2004, eller

ii)

godkännande eller tillstånd från den behöriga myndigheten i det tredjeland där den hund som utan kommersiellt syfte ska transporteras har sitt ursprung.

3.   Den behandling som avses i punkt 1 ska styrkas av

a)

den veterinär som administrerat läkemedlet, i därför avsedd del av det pass som utarbetats i enlighet med beslut 2003/803/EG, för transport av hundar inom EU utan kommersiellt syfte, eller

b)

en officiell veterinär i därför avsedd del av det djurhälsointyg som utarbetats i enlighet med beslut 2004/824/EG, för transport av hundar från tredjeländer utan kommersiellt syfte.

Artikel 8

Undantag från tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder

1.   Genom undantag från artikel 7.1 ska transport av hundar utan kommersiellt syfte till medlemsstater eller delar av medlemsstater som ingår i förteckningen i bilaga I tillåtas om de omfattats av de förebyggande hälsoåtgärder som avses i

a)

artikel 7.2 och 7.3 a minst två gånger med ett intervall på högst 28 dagar och behandlingen därefter upprepas regelbundet minst var 28 dag,

b)

artikel 7.2 och 7.3 minst 24 timmar innan tidpunkten för införandet och högst 28 dagar innan transiten avslutas; i sådana fall ska hunden passera en införselort som förtecknats av den medlemsstaten i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 998/2003.

2.   Det undantag som avses i punkt 1 ska endast tillämpas på transporter av hundar till de medlemsstater eller delar av dessa som förtecknas i bilaga I och som

a)

har anmält sina villkor för kontroll av sådana transporter till kommissionen, och

b)

har gjort dessa villkor offentligt tillgängliga.

Artikel 9

Översyn

Kommissionen ska

a)

se över denna förordning senast fem år efter det att den träder i kraft, mot bakgrund av forskningens utveckling i fråga om infektion med Echinococcus multilocularis hos djur,

b)

rapportera resultaten av sin översyn till Europaparlamentet och rådet.

Översynen ska i synnerhet omfatta en bedömning av huruvida de förebyggande hälsoåtgärderna är proportionella och vetenskapligt motiverade.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 441, 1–54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  EUT L 358, 3.12.2004, s. 12.

(7)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.


BILAGA I

DEL A

Förteckning över medlemsstater och delar av medlemsstater som uppfyller villkoren i artikel 3

ISO-kod

Medlemsstat

Del av territorium

FI

FINLAND

Hela området

GB

FÖRENADE KUNGARIKET

Hela området

IE

IRLAND

Hela området

MT

MALTA

Hela området


DEL B

Förteckning över medlemsstater och delar av medlemsstater som uppfyller villkoren i artikel 4

ISO-kod

Medlemsstat

Del av territorium

 

 

 


BILAGA II

Bestämmelser avseende det patogenspecifika övervakningsprogram som avses i artikel 3 c

1.

Det patogenspecifika övervakningsprogrammet ska utformas så att det per epidemiologiskt relevant geografisk enhet i medlemsstaten eller i en del av denna möjliggör upptäckt av en förekomst på högst 1 % med en tillförlitlighetsnivå på minst 95 %.

2.

Det patogenspecifika övervakningsprogrammet ska omfatta lämplig provtagning, riskbaserad eller representativ, som garanterar upptäckt av parasiten Echinococcus multilocularis om den förekommer i någon del av medlemsstaten i den förekomstkoncentration som anges i punkt 1.

3.

Det patogenspecifika övervakningsprogrammet ska bestå av en löpande insamling, under en tolvmånaders övervakningsperiod, av prover från vilda slutvärdar eller, om avsaknaden av vilda slutvärdar i medlemsstaten eller delar av denna kan styrkas, från tama slutvärdar; proverna ska analyseras genom undersökning av

a)

tarminnehållet för detektion av parasiten Echinococcus multilocularis genom sedimentering och räkning (STC) eller en annan metod med likvärdig sensitivitet och specificitet, eller

b)

avföring för detektion av artspecifik deoxiribonukleinsyra (DNS) från vävnader eller ägg av parasiten Echinococcus multilocularis genom polymeraskedjereaktion (PCR) eller en annan metod med likvärdig sensitivitet och specificitet.


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/13


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1153/2011

av den 30 augusti 2011

om ändring av bilaga Ib till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller de tekniska kraven för vaccinering mot rabies

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artikel 19a.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs de djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter utan kommersiellt syfte mellan medlemsstaterna av hundar, katter och illrar enligt delarna A och B i bilaga I till den förordningen. Enligt förordningen ska dessa djur åtföljas av ett pass som visar att giltig vaccinering mot rabies har utförts på djuret enligt bilaga Ib. I förordning (EG) nr 998/2003 anges också att de tekniska kraven för vaccinering mot rabies enligt bilaga Ib får ändras genom delegerade akter.

(2)

Enligt bilaga Ib till förordning (EG) nr 998/2003 kan en vaccinering mot rabies endast anses vara giltig bl.a. om vaccineringen inte sker tidigare än det datum för märkning med mikrochips som anges i passet eller i det åtföljande djurhälsointyget. Dock anses ett djur som före den 3 juli 2011 försetts med en klart läslig tatuering också vara identifierat i enlighet med den förordningen. För att unionslagstiftningen ska vara tydlig är det därför nödvändigt att ändra bilaga Ib till förordning (EG) nr 998/2003 så att det anges att en vaccinering mot rabies kan anses vara giltig bl.a. om datumet för vaccinering inte infaller tidigare än datumet för märkning med mikrochips eller tatuering.

(3)

Bilaga Ib till förordning (EG) nr 998/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 2 b i bilaga Ib till förordning (EG) nr 998/2003 ska ersättas med följande:

”b)

Det datum som avses i led a får inte infalla tidigare än det datum för märkning med mikrochips eller tatuering som anges i

i)

avsnitt III.2 eller III.5 i passet, eller

ii)

ifrågavarande avsnitt i det åtföljande djurhälsointyget.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1154/2011

av den 10 november 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Zgornjesavinjski želodec [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Sloveniens ansökan om registrering av beteckningen ”Zgornjesavinjski želodec” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 45, 12.2.2011, s. 28.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2.   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

SLOVENIEN

Zgornjesavinjski želodec (SGB)


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1155/2011

av den 10 november 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Šebreljski želodec [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Sloveniens ansökan om registrering av beteckningen ”Šebreljski želodec” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 45, 12.2.2011, s. 25.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2.   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

SLOVENIEN

Šebreljski želodec (SGB)


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1156/2011

av den 10 november 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kočevski gozdni med [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Sloveniens ansökan om registrering av beteckningen ”Kočevski gozdni med” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 70, 4.3.2011, s. 11.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.4.   Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)

SLOVENIEN

Kočevski gozdni med (SUB)


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1157/2011

av den 10 november 2011

om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN med fartyg som för fransk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

66/T&Q

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

HER/5B6ANB

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN

Datum

12 oktober 2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2011

av den 11 november 2011

om förbud mot fiske efter kolja i IIIa och i EU-vatten i delområdena 22–32 med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

69/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

HAD/3A/BCD

Art

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Område

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

Datum

24 oktober 2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1159/2011

av den 11 november 2011

om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i I och II med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

67/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

COD/1N2AB.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norska vatten i I och II

Datum

6 juli 2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1160/2011

av den 14 november 2011

om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten har tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståenden ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Efter en ansökan från CreaNutrition AG, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av havrebetaglukan när det gäller att sänka kolesterolhalten i blodet (fråga nr EFSA-Q-2008-681) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”En balanserad kost som innehåller havrebetaglukan kan aktivt sänka/minska halten LDL i blodet (lipoprotein med låg densitet) och totalkolesterol”.

(6)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande, som inkom till kommissionen och medlemsstaterna den 8 december 2010, att ett orsakssamband hade fastställts mellan intag av havrebetaglukan och en sänkning av halten LDL-kolesterol i blodet. Ett hälsopåstående som återger denna slutsats bör anses uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, och det bör därför tas upp i unionsförteckningen över tillåtna påståenden.

(7)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska ett positivt yttrande om godkännande av ett hälsopåstående innehålla vissa uppgifter. Dessa uppgifter bör därför anges i bilaga I till den här förordningen för det godkända påståendet och i förekommande fall omfatta omformuleringen av påståendet, särskilda villkor för användning av påståendet och, i tillämpliga fall, villkor eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller ett kompletterande uttalande eller en varning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006 och myndighetens yttranden.

(8)

Ett av syftena med förordning (EG) nr 1924/2006 är att säkerställa att hälsopåståenden är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenterna, och formuleringen och presentationen av dem ska beaktas i detta avseende. När lydelsen hos påståenden har samma innebörd för konsumenterna som ett godkänt hälsopåstående, eftersom de visar på samma samband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa, bör de därför omfattas av samma villkor för användning som anges i bilagan till den här förordningen.

(9)

Efter en ansökan från HarlandHall Ltd (som representerar Soya Protein Association, European Vegetable Protein Federation och European Natural Soyfood Manufacturers Association), inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av sojaprotein när det gäller att sänka kolesterolhalten i blodet (fråga nr EFSA-Q-2009-00672) (3). Det påstående som sökandena föreslog hade följande lydelse: ”Sojaprotein har visat sig sänka/minska kolesterolhalten i blodet. En sänkt kolesterolhalt i blodet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar”.

(10)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande, som inkom till kommissionen och medlemsstaterna den 30 juli 2010, att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intag av sojaprotein och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(11)

Efter en ansökan från Danone, Frankrike, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Actimel®, en fermenterad mjölkprodukt som innehåller Lactobacillus casei DN-114 001 och yoghurtsymbios, på den minskade förekomsten av Clostridium difficile-toxiner i tarmen (fråga nr EFSA-Q-2009-00776) (4). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Fermenterad mjölk som innehåller probiotisk Lactobacillus casei DN-114 001 och yoghurtsymbios minskar förekomsten av Clostridium difficile-toxiner i tarmen (hos mottagliga äldre människor). Förekomsten av Clostridium difficile-toxiner är förknippad med fall av akut diarré”.

(12)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande, som inkom till kommissionen och medlemsstaterna den 8 december 2010, att den inlämnade informationen inte är tillräcklig för att det ska gå att fastställa ett orsakssamband mellan intag av Actimel® och minskad risk för diarré orsakad av C. difficile genom att minska förekomsten av C. difficile-toxiner. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(13)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Hälsopåståendet i bilaga I till denna förordning får göras om livsmedel på marknaden i Europeiska unionen i enlighet med villkoren i den bilagan.

2.   Det hälsopåstående som avses i punkt 1 ska tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 2

Hälsopåståendena i bilaga II till denna förordning ska inte tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1885.

(3)  The EFSA Journal, vol. 8 (2010):7, artikelnr 1688.

(4)  The EFSA Journal, vol. 8 (2010):12, artikelnr 1903.


BILAGA I

TILLÅTET HÄLSOPÅSTÅENDE

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Sökande – adress

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Villkor för användning av påståendet

Villkor och/eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller kompletterande uttalande eller varning

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Schweiz

Havrebetaglukan

Havrebetaglukan har visat sig sänka/minska kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 3 g havrebetaglukan.

Påståendet kan användas för livsmedel som ger minst 1 g havrebetaglukan per angiven portion.

 

Q-2008-681


BILAGA II

EJ GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

Sojaprotein

Sojaprotein har visat sig sänka/minska kolesterolhalten i blodet. En sänkt kolesterolhalt i blodet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Q-2009-00672

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 plus yoghurtsymbios

Fermenterad mjölk som innehåller probiotisk Lactobacillus casei DN-114 001 och yoghurtsymbios minskar förekomsten av Clostridium difficile-toxiner i tarmen (hos mottagliga äldre människor). Förekomsten av Clostridium difficile-toxiner är förknippad med fall av akut diarré.

Q-2009-00776


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1161/2011

av den 14 november 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (1), särskilt artikel 4.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (2), särskilt artikel 3.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (3), särskilt artikel 4.3,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till direktiv 2002/46/EG fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen som får användas vid framställning av kosttillskott. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 (4) ersattes bilagorna I och II till direktiv 2002/46/EG. Ändringar av förteckningen i bilaga II till direktiv 2002/46/EG, i dess lydelse enligt den förordningen, får antas i enlighet med kraven i artikel 4 i det direktivet och med det förfarande som avses i artikel 13.3 i direktivet.

(2)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen som får tillsättas i livsmedel.

(3)

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 (5) fastställs en förteckning över ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har bedömt nya mineralämnen för användning i livsmedel. De ämnen som Efsa tillstyrkt bör tas upp på förteckningarna i dessa rättsakter.

(5)

De berörda parterna har rådfrågats genom rådgivande gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet, och synpunkterna beaktades.

(6)

Direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006 och förordning (EG) nr 953/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt B i bilaga II till direktiv 2002/46/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Järnfosfat”:

”Järnammoniumfosfat

Järn(III)natrium-EDTA”

b)

Följande poster ska läggas till efter posten ”Natriumsalter av ortofosforsyra”:

”Natriumsulfat

Kaliumsulfat”

Artikel 2

Punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Ferrosulfat”:

”Järnammoniumfosfat

Järn(III)natrium-EDTA”

b)

Följande post ska läggas till efter posten ”Krom(III)sulfat och dess hexahydrat”:

”Krompikolinat”

Artikel 3

Kategori 2, mineraler, i bilagan till förordning (EG) nr 953/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Ferrosulfat”:

”Järnammoniumfosfat

x

 

Järn(III)natrium-EDTA

x”

 

b)

Följande post ska läggas till efter posten ”Krom(III)sulfat och dess hexahydrat”:

”Krompikolinat

x”

 

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  EUT L 269, 14.10.2009, s. 9.


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1162/2011

av den 14 november 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1163/2011

av den 14 november 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1137/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 292, 10.11.2011, s. 10.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 15 november 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/90/EU

av den 14 november 2011

om ändring av del II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG vad gäller ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (1) (konsumentkreditdirektivet), särskilt artikel 19.5, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av direktiv 2008/48/EG är att antagandena i del II i bilaga I till det direktivet inte räcker för att beräkna den effektiva räntan på ett enhetligt sätt och dessutom inte längre är anpassade till situationen på marknaden.

(2)

Dessa antaganden måste kompletteras med nya antaganden om regler för beräkning av den effektiva räntan för krediter med obestämd löptid eller krediter som upprepade gånger ska återbetalas i sin helhet. Man måste också fastställa regler för tidpunkten för det första kreditutnyttjandet och de betalningar som konsumenten ska göra.

(3)

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i direktiv 2008/48/EG, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.


BILAGA

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG ska ersättas med följande:

”II.

Följande ytterligare antaganden ska göras vid beräkningen av den effektiva räntan:

a)

Om konsumenten enligt kreditavtalet har ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande, ska det sammanlagda kreditbeloppet omedelbart anses vara till fullo utnyttjat.

b)

Om kreditavtalet allmänt ger konsumenten ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande men bland de olika sätten för kreditutnyttjande ålägger en begränsning med avseende på belopp och tidsperiod, ska kreditbeloppet anses vara utnyttjat vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet och enligt dessa begränsningar i kreditutnyttjandet.

c)

Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller krediträntor, ska det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat till högsta avgift och kreditränta som tillämpas på den vanligaste transaktionsformen inom den typen av kreditavtal.

d)

När det gäller en kontokredit ska hela det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat under kreditavtalets hela löptid. Om man inte känner till kontokreditens löptid ska den effektiva räntan beräknas på antagandet att kreditens löptid är tre månader.

e)

När det gäller andra kreditavtal med obestämd löptid än kontokredit ska det antas att

i)

krediten lämnas för en ettårsperiod från och med datumet för det första kreditutnyttjandet, och att konsumentens slutbetalning innebär att kapitalskulden, räntorna och andra eventuella avgifter är färdigbetalda,

ii)

konsumenten betalar tillbaka kapitalet med lika stora månadsbetalningar, med början en månad efter datumet för det första kreditutnyttjandet. I de fall när kapitalet måste betalas tillbaka i sin helhet i form av en engångsbetalning inom varje betalningsperiod, ska dock konsumentens senare kreditutnyttjanden och återbetalningar av hela kapitalet antas ske under en ettårsperiod. Ränta och andra avgifter ska tillämpas i enlighet med dessa utnyttjade krediter och återbetalningar av kapital och i enlighet med kreditavtalet.

I detta led avses med kreditavtal med obestämd löptid ett kreditavtal utan fast löptid, även krediter som ska återbetalas i sin helhet inom eller efter en viss tid men som, när de har återbetalats, kan utnyttjas igen.

f)

När det gäller andra kreditavtal än kontokrediter och kreditavtal med obestämd löptid enligt antagandena i d och e:

i)

Om det inte går att fastställa datum eller belopp för en återbetalning som konsumenten ska göra, ska det antas att återbetalningen görs vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet med det lägsta belopp som fastställs i kreditavtalet.

ii)

Om det inte är känt när kreditavtalet har ingåtts ska datumet för det första kreditutnyttjandet anses vara det datum som motsvarar det kortaste intervallet mellan det datumet och datumet för den första betalning som konsumenten ska göra.

g)

Om det inte på grundval av kreditavtalet eller antagandena i led d, e eller f går att fastställa datum eller belopp för en återbetalning som konsumenten ska göra, ska det antas att betalningen görs i överensstämmelse med de datum och villkor som kreditgivaren uppställt och, när dessa är okända, att

i)

räntor betalas tillsammans med återbetalningarna av kapital,

ii)

en avgift som inte är ränta, i form av ett engångsbelopp, betalas det datum kreditavtalet ingås,

iii)

avgifter som inte är räntor ska betalas regelbundet i form av flera betalningar, med början det datum då den första återbetalningen av kapital görs, och om beloppet för betalningarna inte är känt ska betalningarna antas vara lika stora,

iv)

slutbetalningen innebär att kapitalskulden, räntorna och eventuella andra avgifter är färdigbetalda.

h)

Om inget tak för krediten ännu har fastställts ska taket antas vara 1 500 euro.

i)

Om olika krediträntor och avgifter erbjuds under en begränsad period eller för ett begränsat belopp, ska krediträntan och avgifterna anses vara den högsta satsen/avgiften under kreditavtalets hela löptid.

j)

För konsumentkreditavtal där en bunden kreditränta fastställs för den inledande perioden, vid vars utgång en ny kreditränta fastställs och därefter regelbundet anpassas enligt en överenskommen indikator, ska beräkningen av den effektiva räntan utgå från antagandet att krediträntan vid utgången av perioden med den bundna krediträntan är densamma som vid den tidpunkt då den effektiva räntan beräknades, grundad på den överenskomna indikatorns värde vid den tidpunkten.”


BESLUT

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/38


RÅDETS BESLUT

av den 12 juli 2011

riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

(omarbetning)

(2011/734/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 126.9 och 136,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2010/320/EU av den 10 maj 2010 riktades till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (1). Detta beslut har flera gånger varit föremål för väsentliga ändringar (2). Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

I artikel 136.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för de medlemsstater som har euron som valuta för att stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin.

(3)

I artikel 126 i EUF-fördraget slås fast att medlemsstater ska undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser och i detta syfte föreskrivs förfarandet vid alltför stora underskott. Stabilitets- och tillväxtpakten, som i sin korrigeringsaspekt tillämpar förfarandet vid alltför stora underskott, anger ramen till stöd för politiska åtgärder som syftar till en snabb återgång till sunda offentliga finanser med beaktande av den ekonomiska situationen.

(4)

Den 27 april 2009 fastslog rådet i enlighet med artikel 104.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) att det förelåg ett alltför stort underskott i Grekland och gav rekommendationer, i enlighet med artikel 104.7 i EG-fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (3), för en korrigering av det underskottet senast 2010. Rådet fastställde också att Grekland skulle vidta effektiva åtgärder senast den 27 oktober 2009. Den 30 november 2009 slog rådet i enlighet med artikel 126.8 i EUF-fördraget fast att Grekland inte hade vidtagit effektiva åtgärder. Den 16 februari 2010 förelade följaktligen rådet, i enlighet med artikel 126.9 i EUF-fördraget, Grekland att vidta åtgärder för att senast 2012 korrigera det alltför stora underskottet (nedan kallat rådets beslut enligt artikel 126.9). Rådet angav också den 15 maj 2010 som tidsfrist för att vidta effektiva åtgärder.

(5)

Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1467/97 får rådet, på rekommendation av kommissionen, besluta att anta ett reviderat föreläggande enligt artikel 126.9 i EUF-fördraget om effektiva åtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 126.9 i EUF-fördraget och oväntade negativa ekonomiska händelser med stora negativa konsekvenser för de offentliga finanserna inträffar efter antagandet av den rekommendationen.

(6)

Enligt kommissionens höstprognos 2009, som låg till grund för det ursprungliga föreläggande som riktades till Grekland, väntades BNP sjunka med ¼ % 2010, följt av en återhämtning från och med 2011, då ekonomin beräknades växa med 0,7 %. En större tillbakagång i real BNP skedde 2010 och väntas fortsätta under 2011. Därefter väntas en gradvis återhämtning i tillväxten. Denna kraftiga försämring av de ekonomiska utsikterna innebär, med antagande om oförändrad politik, en motsvarande försämring i utsikterna för de offentliga finanserna. Till detta bör läggas uppräkningen av det offentliga underskottsutfallet för 2009 (från uppskattade 12,7 % av BNP vid tidpunkten för rådets beslut enligt artikel 126.9 till 13,6 % av BNP enligt den anmälan av uppgifter om de offentliga finanserna som Grekland inkom med den 1 april 2010) (4) och senare till 15,4 % av BNP när de granskningar som Eurostat genomförde tillsammans med de grekiska statistikmyndigheterna slutförts (5). Slutligen har marknadens farhågor beträffande utsikterna för de offentliga finanserna avspeglats av kraftigt stigande riskpremier på statsskulden, vilket gör det ännu svårare att få kontroll över den offentliga underskotts- och skuldutvecklingen.

(7)

Den offentliga bruttoskulden uppgick vid utgången av 2009 till 127,1 % av BNP. Det är den högsta skuldkvoten i EU, och avsevärt högre än fördragets referensvärde på 60 % av BNP. För att lyckas genomföra den underskottsminskningsstrategi som bedöms nödvändig och rimlig mot bakgrund av omständigheterna skulle det krävas att skuldökningsutvecklingen bryts från och med 2013. Utöver ständigt stora underskott i de offentliga finanserna har vissa finansiella transaktioner ytterligare bidragit till skuldökningen. Dessa faktorer har bidragit till att underminera marknadens tilltro till den grekiska regeringens förmåga att framgent klara av sina skuldåtaganden. Det föreligger ett trängande behov av att Grekland, i en omfattning som saknar motstycke, vidtar kraftfulla åtgärder avseende sitt underskott och de övriga faktorer som bidrar till skuldökningen, i syfte att vända skuldkvotsökningen och göra det möjligt för landet att snarast möjligt åter kunna finansiera sig på marknaden.

(8)

Den mycket allvarliga försämringen av den grekiska regeringens finansiella läge har föranlett de andra medlemsstaterna i euroområdet att besluta om att bevilja Grekland stabilitetsstöd, i syfte att säkerställa den finansiella stabiliteten i euroområdet som helhet, i förening med multilateralt bistånd från Internationella valutafonden. Stöd som ges av medlemsstaterna sker i form av en poolning av bilaterala lån som samordnas av kommissionen. Långivarna har beslutat att deras stöd ska villkoras av att Grekland följer detta beslut. Grekland förväntas i synnerhet verkställa de i beslutet specificerade åtgärderna i överensstämmelse med den tidsplan som föreskrivs i beslutet.

(9)

I juni 2011 gjorde 2010 års budgetöverskridanden och budgetgenomförandet till maj att det stod klart att 2011 års underskottsmål, med oförändrad politik, inte alls skulle kunna nås, vilket skulle äventyra programmets hela trovärdighet. Därför måste vissa finanspolitiska åtgärder uppdateras för att Greklands underskottsmål för 2011 ska kunna nås liksom underskottstaken för följande år enligt beslut 2010/320/EU. Dessa åtgärder har länge diskuterats med den grekiska regeringen och har överenskommits med Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden.

(10)

Mot denna bakgrund förefaller det lämpligt att ändra beslut 2010/320/EU på flera punkter, samtidigt som tidsfristen bibehålls för korrigeringen av det alltför stora underskottet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Grekland ska få den rådande situationen med ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna att upphöra så snart som möjligt och senast 2014.

2.   Anpassningsbanan för att korrigera det alltför stora underskottet ska syfta till att uppnå ett underskott i den offentliga sektorns finanser som inte får överstiga 18 508 miljoner EUR (8,0 % av BNP) år 2010, 17 065 miljoner EUR (7,6 % av BNP) år 2011, 14 916 miljoner EUR (6,5 % av BNP) år 2012, 11 399 miljoner EUR (4,8 % av BNP) år 2013 och 6 385 miljoner EUR (2,6 % av BNP) år 2014. För att uppnå detta kommer det att krävas en förbättring av det strukturella saldot på minst 10 % av BNP under perioden 2009–2014.

3.   Den anpassningsbana som avses i punkt 2 kräver att den årliga förändringen av den konsoliderade offentliga bruttoskulden inte överstiger 34 058 miljoner EUR år 2010, 17 365 miljoner EUR år 2011, 15 016 miljoner EUR år 2012, 11 599 miljoner EUR 2013 och 7 885 miljoner EUR år 2014. På grundval av BNP-beräkningar från maj 2011 får den motsvarande anpassningsbanan för skuldkvoten inte överstiga 143 % år 2010, 154 % år 2011, 158 % år 2012, 159 % år 2013 och 157 % år 2014.

Artikel 2

1.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av juni 2010:

a)

En lag som fastställer en progressiv skatteskala för alla inkomstkällor, och en i skattehänseende horisontellt likformig behandling av arbets- respektive kapitalinkomster.

b)

En lag som upphäver alla undantag och autonoma skattebestämmelser i skattesystemet, även inkomster från särskilda ersättningar som utbetalas till offentliganställda.

c)

Återföra budgetanslagen för reserven för oförutsedda utgifter, i syfte att spara 700 miljoner EUR.

d)

Slopa merparten av budgetanslaget till solidaritetsersättningen (förutom en del till socialunderstöd) i syfte att spara 400 miljoner EUR.

e)

Sänka de högsta pensionerna, i syfte att spara 500 miljoner EUR på helårsbasis (350 miljoner EUR under 2010).

f)

Sänka gratifikationer till påsk, sommar och jul och ersättningar som utbetalas till offentliganställda, i syfte att spara 1 500 miljoner EUR på helårsbasis (1 100 miljoner EUR under 2010.

g)

Avskaffa påsk-, sommar- och julgratifikationer som utbetalas till pensionärer, dock med skydd för pensionärer med låga pensioner, i syfte att spara 1 900 miljoner EUR på helårsbasis (1 500 miljoner EUR under 2010).

h)

Höja mervärdesskattesatsen, vilket inbringar minst 1 800 miljoner EUR på helårsbasis (800 miljoner EUR under 2010).

i)

Höja punktskatten på bränsle, tobak och alkohol, vilket inbringar minst 1 050 miljoner EUR på helårsbasis (450 miljoner EUR under 2010).

j)

Lagstiftning som genomför tjänstedirektivet (6).

k)

Lag om reformering och förenkling av den offentliga förvaltningen på lokal nivå i syfte att minska driftskostnaderna.

l)

Inrätta en särskild arbetsgrupp med syftet att förbättra utnyttjandegraden av struktur- och sammanhållningsfonderna.

m)

Införa en lag som gör det lättare att starta nya företag.

n)

Minska de offentliga investeringarna med 500 miljoner EUR jämfört med vad som planerats.

o)

Samla budgetmedel för samfinansieringen av struktur- och sammanhållningsfonder på ett särskilt centralt konto som inte kan användas för andra ändamål.

p)

Inrätta en oberoende finansiell stabiliseringsfond för att hantera eventuella kapitalunderskott och bevara den finansiella sektorns soliditet genom att tillhandahålla stöd till eget kapital efter behov.

q)

Stärka tillsynen över banker med ökad personalstyrka, tätare rapportering och kvartalsvisa stresstester.

2.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av september 2010:

a)

I utkastet till budget för 2011 inkludera finanspolitiska konsolideringsåtgärder på minst 3,2 % av BNP (4,3 % av BNP om övervältringseffekter av åtgärder som genomfördes under 2010 beaktas): Minska den offentliga sektorns förbrukning med minst 300 miljoner EUR jämfört med 2010 års nivå (utöver besparingar genom den reform av den offentliga och kommunala förvaltningen som avses i detta stycke), frysa pensionsindexeringen (i syfte att spara 100 miljoner EUR), införa en tillfällig krisskatt på mycket lönsamma företag (som ska inbringa minst 600 miljoner EUR i extra skatteintäkter per år under åren 2011, 2012 och 2013), införa skönstaxering av fria yrkesutövare (vilket ska inbringa minst 400 miljoner EUR 2011 och ge ökande skatteintäkter på minst 100 miljoner EUR per år för 2012 och 2013), bredda mervärdesskattebasen genom att inkludera vissa tjänster som nu är undantagna från skatteplikt och flytta över 30 % av varor och tjänster från att omfattas av den reducerade skattesatsen till att omfattas av normalskattesatsen (vilket ska inbringa 1 miljard EUR), stegvis införa miljöskatt på koldioxidutsläpp (vilket ska inbringa minst 300 miljoner EUR år 2011), från regeringens sida genomföra lagstiftning för att reformera den offentliga förvaltningen och omorganisera den kommunala förvaltningen (i syfte att minska kostnaderna med minst 500 miljoner EUR år 2011, samt med ytterligare 500 miljoner EUR under vart och ett av åren 2012 och 2013), minska inhemskt finansierade investeringar (med minst 500 miljoner EUR) genom att prioritera investeringsprojekt som finansieras med EU:s strukturfonder, införa incitament för att reglera olaglig markanvändning (vilket ska inbringa minst 1 500 miljoner EUR för perioden 2011–2013, varav minst 500 miljoner EUR 2011), driva in inkomster från spellicenser (minst 500 miljoner EUR i försäljning av licenser och 200 miljoner EUR i årliga licensavgifter), utvidga beräkningsgrunden för fastighetsskatten genom att uppdatera taxeringsvärdena (vilket ska inbringa minst 400 miljoner EUR i extra skatteintäkter), öka beskattningen av naturaförmåner, inklusive beskattningen av billeasingbetalningar (med minst 150 miljoner EUR), höja skatten på lyxvaror (med minst 100 miljoner EUR), en särskild skatt på affärsinrättningar som drivs utan tillstånd (vilket ska inbringa minst 800 miljoner EUR per år) och endast ersätta 20 % av pensionsavgångarna i den offentliga sektorn (staten, kommunal förvaltning, socialförsäkringssystem, offentliga företag, statliga byråer och övriga offentliga institutioner). Åtgärder som ger motsvarande budgetbesparingar kan beaktas i samråd med kommissionen.

b)

Förstärka den grekiska statliga revisionsmyndighetens (General Accounting Office) roll och resurser samt upprätta skyddsåtgärder mot möjlig politisk inblandning i statistikframtagning och redovisning.

c)

Lägga fram ett utkast till reform av lönelagstiftning för den offentliga sektorn, som särskilt ska innehålla upprättandet av en enda utbetalningsmyndighet för betalning av löner, införandet av enhetliga principer samt en tidsplan för att införa en rationell enhetlig löneskala för den statliga sektorn, lokala myndigheter och övriga offentliga byråer.

d)

Lagstiftning som effektiviserar skatteförvaltningen och skattekontrollen.

e)

Inleda oberoende översyner av statsförvaltningen och av befintliga sociala program.

f)

Offentliggöra månatlig statistik (enligt kontantprincipen) över inkomster, utgifter, finansiering och eftersläpande utbetalningar för den nuvarande offentliga sektorn och dess underställda enheter.

g)

En handlingsplan för att förbättra insamling och bearbetning av allmän offentlig statistik, framför allt genom att stärka statistikmyndigheternas och den statliga revisionsmyndighetens (General Accounting Office) kontrollmekanismer och säkerställa ett effektivt personligt ansvar vid felrapportering för att garantera att offentliga uppgifter av hög kvalitet lämnas in i rätt tid i enlighet med förordningarna (EG) nr 2223/96 (7), (EG) nr 264/2000 (8), (EG) nr 1221/2002 (9), (EG) nr 501/2004 (10), (EG) nr 1222/2004 (11), (EG) nr 1161/2005 (12), (EG) nr 223/2009 (13) och (EG) nr 479/2009 (14).

h)

Regelbundet offentliggöra information om den finansiella situationen för offentliga företag och andra offentliga enheter som inte klassificerats som offentlig sektor (inklusive detaljerade resultaträkningar, balansräkningar och uppgifter om antal anställda och utbetalda löner).

i)

Inrätta ett heltäckande centralt register över offentliga företag.

j)

Anta en handlingsplan med en tidtabell för konkreta åtgärder som syftar till att skapa en central upphandlingsmyndighet.

k)

Anta en lag som fastställer en övre gräns på 50 miljoner EUR för den offentliga sektorns årliga bidrag för den allmänna trafikplikten för järnvägsoperatörer för perioden 2011–2013 och fastslår principen att staten inte ska tillhandahålla något ytterligare uttryckligt eller underförstått stöd till järnvägsoperatörer.

l)

Anta en affärsplan för de grekiska järnvägarna. I affärsplanen ska närmare anges hur driften ska bli lönsam, inklusive hur avskrivningskostnaderna ska täckas, från och med 2011, inklusive genom att stänga linjer som går med förlust, genom att öka biljettpriserna och genom att sänka lönerna och minska personalen, innehålla en detaljerad känslighetsanalys av lönekostnadsutfallet av olika scenarier för resultaten av kollektivavtalen och tillhandahålla information om flera olika alternativ avseende personalen och föreskriva en omstrukturering av holdingbolaget, inklusive försäljning av mark och andra tillgångar.

m)

En lag för att reformera löneförhandlingssystemet i den privata sektorn, som bör föreskriva en sänkning av löneersättningsnivån för övertidsarbete, ökad flexibilitet i styrningen av arbetstiden och göra det möjligt att i lokala territoriella löneavtal avtala om lägre löneökningar än i sektorsavtalen.

n)

Reformera lagstiftningen om anställningsskydd för att förlänga provperioden för nyanställda till ett år och underlätta en ökad användning av tillfälliga anställningskontrakt och deltidsarbete.

o)

Ändra regleringen av skiljedomssystemet så att varje part har möjlighet att vända sig till skiljedomare om de inte samtycker till medlarens förslag.

p)

Reformera skiljedomsförfarandet för att säkerställa att det genomförs i enlighet med objektiva och öppna kriterier, med en oberoende skiljedomskommitté som har kapacitet att fatta beslut utan inblandning från regeringen.

3.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av december 2010:

a)

Slutligt anta de åtgärder som avses i punkt 2 a.

b)

Tillämpa lagstiftning som stärker den finanspolitiska ramen. Detta bör särskilt inkludera att upprätta ett finanspolitiskt ramverk på medellång sikt, skapa en obligatorisk reserv för oförutsedda utgifter i budgeten på motsvarande 5 % av departementens totala anslag, med undantag för löner, pensioner och räntor, införa kraftfullare utgiftskontrollmekanismer och upprätta ett till parlamentet knutet budgetkontor.

c)

Väsentligt höja utnyttjandegraden av struktur- och sammanhållningsfonderna.

d)

Anta lagstiftning som förenklar och påskyndar licensförfaranden för företag, industriell verksamhet och yrken.

e)

Förändra den institutionella ramen för den grekiska konkurrensmyndigheten (HCC) i syfte att öka dess oberoende, införa rimliga tidsfrister för undersökningar och utfärdande av beslut samt ge myndigheten befogenhet att avvisa klagomål.

f)

Vidta åtgärder som syftar till att avlägsna befintliga begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster.

g)

Anta ett dekret som åtminstone fram till 2014 förbjuder lokala förvaltningar att driva verksamheten med underskott. Minska transfereringarna till den lokala förvaltningen i enlighet med planerade besparingar och kompetensöverföring.

h)

Offentliggöra provisoriska prognoser på lång sikt av pensionsutgifterna fram till 2060 i enlighet med lagstiftningsreformen från juli 2010 som omfattar de viktigaste pensionssystemen (IKA, inklusive pensionssystemet för offentliga tjänstemän, OGA och OAEE).

i)

Genomföra ett system för elektroniska recept. Offentliggöra den kompletta prislistan för läkemedel på marknaden. Tillämpa förteckningen över icke-ersättningsgrundande läkemedel och förteckningen över receptfria läkemedel. Offentliggöra den nya förteckningen över ersättningsgrundande läkemedel med hjälp av det nya referensprissystemet. Använda den information som gjorts tillgänglig via elektroniska recept och skanning för insamling av rabatter från läkemedelsföretag. Införa en övervakningsmekanism som gör det möjligt att månadsvis utvärdera utgifter för läkemedel. Införa egenavgifter på 5 EUR för normala öppenvårdstjänster och införa egenavgifter för omotiverade besök på akutmottagningar. Offentliggöra reviderade räkenskaper för sjukhus och vårdcentraler och inrätta en oberoende arbetsgrupp med experter på sjukvård vars uppgift är att till slutet av maj 2011 ta fram en detaljerad rapport för en övergripande reform av sjukvårdssystemet som syftar till att öka effektiviteten i sjukvårdssystemet.

j)

Ytterligare minska driftskostnaderna med minst 5 % vilket ska inbringa besparingar på minst 100 miljoner EUR.

k)

Ytterligare minska transfereringarna vilket ska inbringa besparingar för regeringen på sammanlagt minst 100 miljoner EUR. De offentliga enheter som gynnas kommer att säkerställa den motsvarande utgiftsminskningen så att det inte uppstår någon ackumulering av förfallna skulder.

l)

Behovspröva familjebidrag från januari 2011 vilket kommer att inbringa besparingar på minst 150 miljoner EUR (netto efter avdrag av respektive administrativa kostnader).

m)

Minska inköpen av militär utrustning (leveranser) med minst 500 miljoner EUR jämfört med den faktiska nivån 2010.

n)

Minska socialförsäkringssystemens utgifter för läkemedel med 900 miljoner EUR på grund av ytterligare minskningar av priserna för läkemedel och nya upphandlingsförfaranden samt minska motsvarande utgifter för sjukhusen med minst 350 miljoner EUR (inklusive utgifter för utrustning).

o)

Förändra ledning, prissättning och löner för offentliga företag vilket inbringar besparingar på minst 800 miljoner EUR.

p)

Öka de reducerade mervärdesskattesatserna från 5,5 till 6,5 % och från 11 till 13 %, vilket kommer att inbringa minst 880 miljoner EUR och minska mervärdesskattesatsen för läkemedel och hotellboende från 11 till 6,5 procent till en kostnad som inte överstiger 250 miljoner EUR netto med hänsyn till besparingar för socialsäkerhetssystemen och sjukhusen till följd av den lägre mervärdesskattesatsen på läkemedel.

q)

Intensifiera kampen mot bränslesmuggling (minst 190 miljoner EUR).

r)

Höja rättegångsavgifterna (minst 100 miljoner EUR).

s)

Genomföra en åtgärdsplan för att påskynda uppbörden av kvarskatt (minst 200 miljoner EUR).

t)

Påskynda uppbörden av straffskatt (minst 400 miljoner EUR).

u)

Driva in inkomster från det nya regelverket för skattetvister och rättegångar (minst 300 miljoner EUR).

v)

Skapa intäkter från förnyade licenser för telekommunikation som löper ut inom kort (minst 350 miljoner EUR).

w)

Skapa intäkter från koncessioner (minst 250 miljoner EUR).

x)

Upprätta en omstruktureringsplan för Atens transportnät (OASA). Planens mål ska vara att minska företagets rörelseförluster och göra det ekonomiskt livskraftigt. Planen ska innehålla nedskärningar av företagets driftskostnader och avgiftshöjningar. De nödvändiga åtgärderna ska genomföras senast i mars 2011.

y)

Anta en lag som begränsar antalet rekryteringar av offentliganställda till högst en rekrytering per fem pensionsavgångar eller uppsägningar, utan sektorsundantag, inklusive personal som överförs från offentliga företag som omstruktureras för att inräknas i den offentliga sektorn.

z)

Införa lagstiftning som stärker arbetsmarknadens institutioner och i vilka följande fastställs: Avtal på företagsnivå har företräde framför sektorsavtal och yrkesspecifika avtal utan otillbörliga begränsningar. Avtal på företagsnivå begränsas inte av krav avseende företagens minimistorlek. Sektorsavtal och yrkesspecifika avtal utvidgas inte till parter som inte representeras i förhandlingar. Provanställningstiden för nya tjänster förlängs. Tidsbegränsningar i fråga om användning av bemanningsföretag tas bort. Hinder för ökad användning av tidsbestämda avtal tas bort. Bestämmelsen som föreskriver högre timpenning för deltidsarbetare tas bort och mer flexibel arbetstidsförläggning inklusive skiftarbete på deltid tillåts.

4.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av mars 2011:

a)

Offentliggöra fullständiga långsiktiga beräkningar av pensionsutgifter fram till 2060 enligt lagstiftningsreformen från juli 2010. Beräkningarna ska inbegripa (frivilliga) tilläggspensionssystem, baserade på en fullständig uppsättning statistiska uppgifter som insamlats och sammanställts av den nationella aktuariemyndigheten. Beräkningarna ska bli föremål för kollegial granskning och godkännas av kommittén för ekonomisk politik.

b)

Regeringen betalar obetalda förfallna skulder som ackumulerats under 2010 och minskar dem från tidigare år.

c)

Anta en plan mot skatteflykt som innefattar kvantitativa resultatindikatorer för att kunna utkräva ansvar av skatteförvaltningen; anta lagstiftning för att förenkla de administrativa förfarandena för skattetvister och överklagande och de lagar och förfaranden som krävs för att bättre kunna hantera skattetjänstemäns försummelser, korruption och bristfälliga resultat, inklusive åtal i händelse av tjänstefel; samt offentliggöra månatliga rapporter av de fem särskilda arbetsgrupperna mot skatteflykt, med en rad indikatorer på hur arbetet fortskrider.

d)

Anta en detaljerad handlingsplan med en tidsplan för att färdigställa och genomföra det förenklade ersättningssystemet, ta fram en medelfristig personalplan för perioden fram till 2013 i överensstämmelse med regeln om en nyrekrytering för var femte personalavgång liksom specificerade planer för att omfördela kvalificerad personal till prioriterade områden, samt offentliggöra månatliga uppgifter om personalförändringar (nyrekryteringar, personalavgångar, förflyttningar mellan enheter) i ett flertal offentliga förvaltningar.

e)

Genomföra den heltäckande reform av hälso- och sjukvårdssystemet som påbörjades 2010 och som syftar till att begränsa de offentliga hälso- och sjukvårdsutgifterna till högst 6 procent av BNP; vidta åtgärder som ger besparingar i läkemedelsutgifter med minst 2 miljarder EUR jämfört med 2010 års nivå, varav minst 1 miljard EUR 2011; förbättra sjukhusens redovisnings- och faktureringssystem genom följande åtgärder: införa periodiserade redovisningssystem med dubbel bokföring för alla sjukhus; använda enhetliga kodsystem och ett gemensamt register för medicinska produkter; beräkna lager och flöden av medicinska produkter i alla sjukhus som använder det enhetliga kodsystemet för medicinska produkter; samt fakturera behandlingskostnader i rätt tid (senast efter två månader) till grekiska socialförsäkringsfonder, andra medlemsstater och privata sjukförsäkringsbolag; se till att minst 50 % av den volym läkemedel som används av allmänna sjukhus i slutet av 2011 består av generiska preparat och icke-patenterade mediciner genom att göra det obligatoriskt för offentliga sjukhus att köpa in läkemedel efter aktiv substans.

f)

I syfte att bekämpa slöseri och bristfällig förvaltning i statsägda företag och generera budgetbesparingar på minst 800 miljoner EUR anta en lag om följande: sänkning av de primära ersättningarna i offentliga företag med minst 10 % på företagsnivå, begränsning av sekundära ersättningar till 10 % av den primära ersättningen, tak på 4 000 EUR per månad för bruttoinkomst (12 betalningar per år), ökning av kollektivtrafikavgifterna med minst 30 %, höjning av andra avgifter, åtgärder som sänker driftskostnaderna i offentliga företag med 15–25 % samt en lag om en omstrukturering av Atens transportnät (OASA).

g)

Anta ett nytt regelverk som gör det lättare för regionala flygplatser att ingå koncessionsavtal.

h)

Inrätta en oberoende arbetsgrupp för utbildningspolitik i syfte att effektivisera det offentliga utbildningssystemet (grundskola, gymnasium och högre utbildning) och därmed använda resurserna effektivare.

i)

Anta en lag om inrättande av en enda myndighet för offentlig upphandling i linje med handlingsplanen; samt ta fram en it-plattform för elektronisk upphandling med fastställande av mellanliggande milstolpar i linje med handlingsplanen, som inbegriper följande: Testning av en pilotversion, möjlighet att utnyttja alla funktioner för alla kontrakt och infasning av den obligatoriska användningen av e-upphandlingssystem för varu-, tjänste- och entrepenadkontrakt.

5.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av juli 2011:

a)

Till parlamentet introducera en rationell och enhetlig löneskala för den offentliga sektorn som ska gälla för den statliga sektorn, lokala myndigheter och övriga offentliga byråer, som införs gradvis under tre år, med ersättningar som avspeglar produktivitet och arbetsuppgifter.

b)

Ta fram en personalplan på medellång sikt fram till 2015 som överensstämmer med regeln om en nyrekrytering för var femte personalavgång (en för var tionde år 2011). Planen ska innehålla striktare regler för tillfälligt anställda, en indragning av obesatta tjänster och förflyttning av kvalificerad personal till prioriterade områden samt ta hänsyn till förlängningen av arbetstiden inom den offentliga sektorn.

c)

Ta fram en detaljerad handlingsplan med en tidsplan för att slutföra och införa det förenklade ersättningssystemet, i linje med den privata sektorns löner, så att de totalt utbetalda lönerna minskar. Denna plan ska baseras på resultaten av den rapport som finansministeriet och utbetalningsmyndigheten offentliggör. Lagstiftningen om ett förenklat ersättningssystem ska fasas in under tre år. På statsägda företag ska de anställdas löner motsvara den nya löneskalan för den offentliga sektorn.

d)

Förstärka arbetsinspektionen, som ska vara fullt bemannad med kvalificerad personal och ställa upp kvantitativa mål för antalet kontroller som ska utföras.

e)

Anta en lag som reviderar pensionssystemets huvudparametrar i syfte att begränsa ökningen av de offentliga pensionsutgifterna för perioden 2009–2060 till mindre än 2,5 % av BNP, om långsiktiga beräkningar visar att den beräknade ökningen i offentliga pensionsutgifter skulle överstiga detta belopp Den nationella aktuariemyndigheten ska fortsätta att lägga fram långsiktiga beräkningar av pensionsutgifterna fram till 2060 enligt den antagna reformen. Beräkningarna ska inbegripa de främsta (frivilliga) tilläggspensionssystemen (ETEAM, TEADY, MTPY) och baseras på fullständiga uppgifter som ska samlas in och bearbetas av den nationella aktuariemyndigheten;

f)

Revidera förteckningen över tunga och farliga yrken så att den inte omfattar mer än 10 % av sysselsättningen. Den nya förteckningen över tunga och farliga yrken ska gälla från och med den 1 augusti 2011 för alla nuvarande och framtida arbetstagare.

g)

Anta lagstiftning om inrättandet av en enda myndighet för offentlig upphandling med mandat, mål, kompetens, befogenheter och inrättandeplan i enlighet med handlingsplanen.

h)

Ytterligare insatser för att främja användningen av generiska mediciner genom följande: obligatoriska elektroniska recept per aktiv substans och tillgängliga billigare generiska mediciner; lägre konsumentpris för generiska preparat med väsentligt lägre pris än referenspriset (lägre än 60 % av priset på originalmedicinen), utgående från erfarenheterna i andra EU-medlemsstater; sätta generiska preparats maximipris till 60 % av priset på originalmedicin med likartad aktiv substans.

i)

Offentliggöra en förteckning över statsägda tillgångar, inklusive andelar i börsnoterade och onoterade företag och fastigheter och mark av kommersiellt intresse. Ett generalsekretariat för utveckling av fast egendom ska inrättas för att förbättra förvaltningen av fast egendom, lösa ut panter och förbereda den för privatisering.

j)

Anta den finanspolitiska strategin på medellång sikt till och med 2015, i enlighet med bilaga I till detta beslut och motsvarande tillämpningsakter. Denna strategi ska utgå från de varaktiga finanspolitiska konsolideringsåtgärder som ska säkerställa att underskottstaket för 2011–2015 enligt rådets beslut inte överskrids och att skuldkvoten nedbringas successivt.

k)

Privatisera tillgångar vars värde inte understiger 390 miljoner EUR. Anta ett privatiseringsprogram för att inbringa minst 15 miljarder EUR till utgången av 2012, 22 miljarder EUR till utgången av 2013, 35 miljarder EUR till utgången av 2014 och minst 50 miljarder EUR till utgången av 2015. Tillgångarnas privatiseringsintäkter (fastigheter, koncessioner och finansiella tillgångar) ska användas för att lösa skulder och ska inte minska budgetkonsolideringen för att iaktta underskottstaken enligt artikel 1.2.

l)

Inrätta en sunt förvaltad privatiseringsfond för att påskynda privatiseringsprocessen och säkerställa professionell ledning och processens definitiva karaktär. Fonden erhåller den juridiska äganderätten till de tillgångar som ska privatiseras. Fonden kan inte pantsätta sina tillgångar på ett sådant sätt som skulle motverka sitt syfte, det vill säga privatisering av tillgångar.

m)

Lagstifta om att lägga ner, slå samman och banta ej bärkraftiga företagsenheter.

n)

Vidta åtgärder för skärpt utgiftskontroll: anta beslut som föreskriver kvalifikationer och ansvarsområden för räkenskapsförare som ska utses i samtliga fackministerier med ansvar för att säkerställa sund ekonomistyrning.

o)

Fastställa nya kriterier och villkor för socialförsäkringssystemens avtal med alla vårdgivare, för att uppnå planerade besparingsmål. Inleda gemensam upphandling av medicinska tjänster och produkter för att genom mängdrabattsavtal åstadkomma besparingar på minst 25 % jämfört med 2010.

p)

Offentliggöra bindande fastställda riktlinjer för läkares förskrivningar, baserade på internationella riktlinjer för förskrivningar, för att säkerställa en kostnadseffektiv användning av mediciner. Offentliggöra och löpande uppdatera förteckningen över subventionerade mediciner.

q)

Förbereda en plan på kort och medellång sikt för omorganisering och omstrukturering av sjukhus, för att minska ineffektivitet, utnyttja skalfördelar och höja vårdkvaliteten. Syftet är att sänka sjukhusens kostnader med minst 10 % 2011 och med ytterligare 5 % 2012.

6.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av september 2011:

a)

Ta fram en budget för 2012 i linje med den finanspolitiska strategin på medellång sikt och med målet att iaktta underskottstaken enligt artikel 1.2.

b)

Trappa ned skattehinder för fusioner och förvärv.

c)

Förenkla tullklareringsförfarandet vid export och import.

d)

Ytterligare öka utnyttjandegraden av struktur- och sammanhållningsfonderna.

e)

Fullt ut genomföra programmet för bättre lagstiftning i syfte att minska de administrativa bördorna med 20 % (jämfört med 2008).

f)

Lagstifta om att lägga ner, slå samman och banta ej bärkraftiga större företagsenheter.

g)

Vidta åtgärder för att kunna sänka upphandlings- och tredjepartskostnader på statsägda företag, uppdatera prislistor, skapa nya affärsområden och minska personalkostnader genom att ta fram och genomföra nedskärningsplaner. Övertalighet som inte kan åtgärdas genom förflyttning enligt regeln om en nyrekrytering för var femte personalavgång (en för var tionde 2011) ska åtgärdas genom uppsägning och permittering. Denna regel ska gälla utan sektorsundantag. Den ska även tillämpas på personal som förflyttas från statsägda företag till andra offentliga organ, efter ASEP-prövning av yrkeskvalifikationer enligt normala bedömningskriterier. Personal i personalreserven ska erhålla 60 % av sin lön i högst 12 månader, varefter de ska friställas.

h)

Införa ett regelverk för snabb reglering av markanvändning och påskynda registrering av överlåtelse av statlig mark.

i)

Anta lagstiftning om främjande av investeringar inom turismsektorn (turistanläggningar och semesterlägenheter), för att i förening med lagen om markanvändning påskynda privatiseringen av mark som förvaltas av Greek Tourist Real Estate Agency (ETA).

j)

Slutföra granskningen av befintliga sociala program. Regeringen ska analysera resultaten av den andra och sista etappen av den oberoende översynen av hur statsförvaltningen fungerar. Lagstifta och vidta åtgärder för att genomföra de operativa rekommendationerna från den första etappen av denna oberoende översyn och från den avslutade granskningen av befintliga sociala program.

k)

Genomföra grundläggande förändringar av hur de offentliga tilläggspensionsfonderna/kompletterande pensionsfonderna fungerar, inklusive sociala fonder och system med engångsbelopp. Förändringarna ska syfta till att stabilisera pensionsutgifterna, säkerställa pensionsordningarnas budgetneutralitet och systemets hållbarhet på medellång och lång sikt. Förändringarna ska resultera i följande: en ytterligare minskning av antalet fonder; en sanering av de fonder som uppvisar underskott; en stabilisering av löpande utgifter på en hållbar nivå genom adekvata korrigeringar från och med den 1 januari 2012; långsiktigt hållbara tilläggspensionsordningar genom en strikt koppling mellan avgifter och förmåner.

l)

Kartlägga pensionsordningar vars engångsbelopp vid pensionering inte motsvarar inbetalda avgifter, i syfte att justera inbetalningarna senast i slutet av december 2011.

m)

Vidta ytterligare åtgärder för en kostnadseffektiv utvidgning av e-förskrivning av mediciner, e-diagnostik och läkares e-remitteringar till alla socialförsäkringssystem, vårdcentraler och sjukhus. I överensstämmelse med EU:s upphandlingsregler ska regeringen genomföra nödvändiga upphandlingar för genomförande av ett omfattande och enhetligt vårdinformationssystem (e-vårdssystem).

n)

Vidta ytterligare åtgärder för att se till att minst 30 % av den volym läkemedel som används av allmänna sjukhus består av generiska preparat, med ett lägre pris än liknande originalprodukters och ej patenterade mediciners, bland annat genom att göra det obligatoriskt för allmänna sjukhus att köpa in läkemedel efter aktiv substans.

o)

Inrätta en enda offentlig upphandlingsmyndighet och tjänster för dess personal samt utforma dess personalorganisation och uppdrag i enlighet med lagen om denna myndighet. Tillsätta myndighetens tjänster.

p)

Månatligen offentliggöra uppgifter om personalförändringar (nyrekryteringar, personalavgångar, förflyttningar mellan enheter) i de många offentliga förvaltningarna.

7.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av december 2011:

a)

Slutligt anta budgeten för 2012.

b)

Förstärka förvaltningskapaciteten hos alla myndigheter och mellanhandsorgan som förvaltar operativa program inom ramen för den nationella strategiska referensramen 2007–2013 och deras certifiering enligt ISO 9001:2008 (kvalitetsstyrning).

c)

Införa ett kalkyleringssystem för varje sjukhus som ska användas i budgetsyfte från och med 2013.

d)

Anta lagar för att genomföra de operativa rekommendationerna från den första fasen av den funktionsvisa granskningen av statsförvaltningen och den fullständiga granskningen av befintliga sociala program. Analysera resultaten av den andra och sista etappen av den oberoende översynen av hur statsförvaltningen fungerar.

e)

Inleda arbetet inom myndigheten för offentlig upphandling med de resurser som krävs för att genomföra myndighetens mandat, mål, kompetens och befogenheter i enlighet med handlingsplanen.

f)

Se över avgifterna för vårdtjänster som utkontrakterats till privata vårdgivare, för att sänka de relaterade kostnaderna med minst 15 % under 2011 och med ytterligare 15 % under 2012.

g)

Vidta åtgärder för att förenkla skattesystemet, bredda beräkningsgrunderna och sänka skattesatserna på ett skattemässigt neutralt sätt när det gäller personlig inkomstskatt, bolagsskatt och mervärdesskatt.

h)

Vidta ytterligare åtgärder för att se till att minst 50 % av den volym läkemedel som används av allmänna sjukhus består av generiska preparat, med ett lägre pris än liknande originalprodukters och ej patenterade mediciners, bland annat genom att göra det obligatoriskt för allmänna sjukhus att köpa in läkemedel efter aktiv substans.

8.   Grekland ska vidta följande åtgärder före utgången av mars 2012:

a)

En reform av tilläggspensionsordningar/kompletterande pensionsordningar, genom att slå samman pensionsfonder och börja beräkna pensionsförmåner på grundval av det nya avgiftsdefinierade systemet (notional defined-contribution system); frysning av nominella tilläggspensioner och sänkning av ersättningsnivåer för intjänade rättigheter i pensionsfonder som uppvisar underskott, baserat på den försäkringstekniska undersökning som genomförs av den nationella aktuariemyndigheten. Om den försäkringstekniska undersökningen inte är färdigställd ska ersättningsnivåerna sänkas från och med den 1 januari 2012 för att undvika underskott.

b)

Beräkna apotekens vinstmarginaler som ett schablonbelopp eller en fast avgift plus en mindre vinstmarginal, för att sänka den allmänna vinstmarginalen till högst 15 %, inklusive för de dyraste läkemedlen.

Artikel 3

Grekland ska fullt ut samarbeta med kommissionen och utan dröjsmål, på en motiverad begäran från den senare, översända alla uppgifter eller dokument som är nödvändiga för att övervaka att detta beslut följs.

Artikel 4

1.   Grekland ska varje kvartal inkomma med en rapport till rådet och kommissionen som beskriver vilka politiska åtgärder som vidtagits för att följa detta beslut.

2.   De rapporter som avses i punkt 1 ska innehålla närmare uppgifter om

a)

konkreta åtgärder som har genomförts vid tidpunkten för rapporten i syfte att efterleva detta beslut, även deras kvantifierade budgeteffekter,

b)

konkreta åtgärder som planeras till ett senare datum i syfte att efterleva detta beslut, tidsplanen för genomförandet och en uppskattning av deras budgeteffekter,

c)

det månatliga genomförandet av statsbudgeten,

d)

statistiska uppgifter för året om budgetgenomförandet i socialförsäkringssektorn, i kommuner och lokala församlingar samt förvaltningen av offentliga medel utanför budgeten,

e)

offentliga skuldemissioner och skuldåterbetalningar,

f)

utvecklingen när det gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar inom den offentliga sektorn,

g)

offentliga utgifter som ännu inte utbetalats, med specificering av de utgiftsposter som förfallit till betalning,

h)

offentliga företags och andra offentliga enheters finansiella ställning.

3.   Kommissionen och rådet ska analysera rapporterna för att avgöra om Grekland efterlever detta beslut. Inom ramen för dessa bedömningar får kommissionen ange vilka åtgärder som krävs för att följa den anpassningsbana för att korrigera det alltför stora underskottet som fastställts genom detta beslut.

Artikel 5

Beslut 2010/320/EU ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Detta beslut får verkan samma dag som det meddelas.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  EUT L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Se bilaga I.

(3)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  Eurostats pressmeddelande (Eurostat news release) nr 55/2010, 22 april 2010.

(5)  Eurostats pressmeddelande (Eurostat news release) nr 60/2011, 26 april 2011.

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 på kortfristig statistik över offentliga finanser (EGT L 29, 4.2.2000, s. 4).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (EGT L 179, 9.7.2002, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (EUT L 81, 19.3.2004, s. 1).

(11)  Rådets förordning (EG) nr 1222/2004 av den 28 juni 2004 om sammanställning och rapportering av uppgifter om den offentliga sektorns kvartalsvisa skuldsättning (EUT L 233, 2.7.2004, s. 1).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (EUT L 191, 22.7.2005, s. 22).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUT L 145, 10.6.2009, s. 1).


BILAGA I

Finanspolitiska strategiska åtgärder på medellång sikt

(enligt artikel 2.5 i detta beslut)

Den finanspolitiska strategin på medellång sikt till och med 2015 ska innehålla följande:

 

Sänkt offentlig lönebudget med minst 770 miljoner EUR 2011 och ytterligare 600 miljoner 2012, 448 miljoner 2013, 306 miljoner 2014 och 71 miljoner 2015, genom naturlig avgång utöver regeln om en nyrekrytering för var femte personalavgång (en för var tionde 2011); förlängning av arbetsveckan inom den offentliga sektorn från 37,5 till 40 timmar och sänkning av övertidsersättningar; minskning av antalet arvoderade kommittéer och råd; nedskärningar vad gäller andra extra ersättningar, traktamenten och bonusordningar; minskning av antalet konsulter (50 % 2011 och ytterligare 10 % från och med 2012); tillfällig frysning av automatiska uppräkningar; genomförande av en ny löneskala; införande av deltidsarbete och obetald ledighet inom den offentliga sektorn; minskad antagning till militär- och polishögskolor; förflyttning av övertalig personal till en personalreserv med i genomsnitt 60 % av lönen i högst 12 månader samt sänkning av produktivitetstillägget med 50 %.

 

Minskning av statens driftsutgifter med minst 190 miljoner EUR 2011 och ytterligare 92 miljoner 2012, 161 miljoner 2013, 323 miljoner 2014 och 370 miljoner 2015, genom att göra all offentlig upphandling elektroniskt; rationalisera den offentliga sektorns energiutgifter; sänka hyresutgifter genom effektivare disponering av offentligägda fastigheter; minska alla telekommunikationsutgifter och avskaffa gratis tidningar; över hela linjen minska driftsutgifter i den allmänna budgeten; genomföra riktmärken i den offentliga utgiftsförvaltningen, efter det första årets erfarenheter av hur styrsystemet för den offentliga sektorns utgiftsförvaltning (MIS) fungerar.

 

Minskning av medel utanför budgeten samt av överföringar till andra enheter med minst 540 miljoner EUR 2011 och ytterligare 150 miljoner 2012, 200 miljoner 2013, 200 miljoner 2014 och 150 miljoner 2015, genom att alla enheter som den offentliga sektorn finansierar utvärderas vad gäller uppdrag, bärkraft och utgifter och även sammanslagning och nedläggning; sammanslagning/nedläggning och minskade bidrag till utbildningsanstalter (skolor, högskolor och universitet); minskade statliga bidrag till enheter utanför den offentliga sektorn och en handlingsplan för nedläggning, sammanslagning och bantning av enheter.

 

Besparingar på statsägda företag med minst 414 miljoner EUR 2012 och ytterligare 329 miljoner 2013, 297 miljoner 2014 och 274 miljoner 2015, genom ökning av intäkterna på OSE, OASA och andra företag, genomförande av omstruktureringsplaner och privatisering av Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry, Hellenic Horse Racing Corporation; försäljning av företagstillgångar utanför kärnverksamheten; minskade personalutgifter; minskning av driftsutgifter samt sammanslagning och nedläggning av företag.

 

Minskning av försvarets driftsutgifter med minst 133 miljoner EUR 2013 och ytterligare 133 miljoner 2014 och 134 miljoner 2015, utöver de minskade inköpen av militär utrustning (leveranser) med 830 miljoner under perioden 2010–2015.

 

Minskning av utgifterna för hälso-/sjukvård och läkemedel med minst 310 miljoner EUR 2011 och ytterligare 697 miljoner 2012, 349 miljoner 2013, 303 miljoner 2014 och 463 miljoner 2015, genom införandet av en ny ”sjukvårdskarta” och med den sammanhängande minskningar av sjukhusutgifterna; en omvärdering av uppdrag och utgifter vad gäller enheter som inte står under sjukhustillsyn; införande av ett centralt upphandlingssystem; sänkning av genomsnittskostnaden per fall genom en normerande jämförelse med liknande sjukdomsfall, s.k. case-mixing; neddragning av sjukvårdstjänster till oförsäkrade (s.k. grindväktarfunktion); införande av vårdavgifter för utländska medborgare; startande av den nationella primärsjukvårdsorganisationen (EOPI); skanning av handskrivna recept hos den grekiska socialförsäkringskassan (IKA); utvidgning av förteckningen över receptfria läkemedel; nya priser på läkemedel; socialförsäkringssektorns införande av försäkringspriser och ett fullständigt genomförande av e-recept.

 

Minskning av sociala förmåner med minst 1 188 miljoner EUR 2011 och ytterligare 1 230 miljoner 2012, 1 025 miljoner 2013, 1 010 miljoner 2014 och 700 miljoner 2015, genom en anpassning av tilläggspensionssystemen och en påföljande frysning av dem till och med 2015; en frysning av grundpensionerna; reformering av systemet för invaliditetspension; en folkräkning av pensionärer och dubbelkontroll av personuppgifter med konsekvent användning av socialförsäkringsnummer samt införande av ett övre pensionstak; rationalisering av pensionskriterier (EKAS); rationalisering av förmåner och berättigande till bidrag från de allmännyttiga bostadsorganisationerna OEE-OEK och från den offentliga arbetsförmedlingen OAED; sänkning av engångsbelopp vid pensionering; dubbelkontroll av personuppgifter från införandet av tak för arbetstagare som kan ansluta sig till OAED:s bidragssystem; minskning av grundpensionen i jordbrukarnas försäkringskassa (OGA) och sänkning av de lägre pensionströsklarna i andra socialförsäkringskassor samt en uppstramning av kriterierna för fast bosättning; minskning av utgifterna för sociala förmåner genom dubbelkontroll av uppgifter; förenhetligande av alla socialförsäkringskassors regler för sjukvårdsförmåner; förenhetligande av kontrakt med privata sjukhus och vårdcentraler; översyn av sociala förmåner som betalas ut kontant och in natura för att avskaffa de minst effektiva; höjning av den särskilda pensionsavgiften (lag 3863/2010) för pensionärer med en månatlig pension över 1 700 EUR; höjning av den särskilda socialförsäkringsavgift som betalas av pensionärer under 60 år med månatliga pensioner över 1 700 euro; införande av särskilda stegvis ökande avgifter för tilläggspensioner över 300 EUR per månad och minskning av överföringarna till NAT (sjömännens pensionskassa) och OTE:s pensionskassa, med motsvarande minskning av pensionsutgifterna eller höjning av förmånstagarnas avgifter.

 

Minskningar av statens transfereringar till lokala förvaltningar med minst 150 miljoner EUR 2011 och ytterligare 355 miljoner 2012, 345 miljoner 2013, 350 miljoner 2014 och 305 miljoner 2015. Minskningarna ska främst åstadkommas genom besparingar inom lokala förvaltningar med minst 150 miljoner EUR 2011 och ytterligare 250 miljoner 2012, 175 miljoner 2013, 170 miljoner 2014 och 160 miljoner 2015. Dessutom ska lokala förvaltningars egna intäkter öka med minst 105 miljoner EUR 2012 och ytterligare 170 miljoner 2013, 130 miljoner 2014 och 145 miljoner 2015, genom ökade inkomster från vägavgifter, rättigheter och andra inkomstströmmar som en följd av sammanslagning av kommunförvaltningar samt förbättrad efterlevnad av den kommunala skattskyldigheten genom införandet av krav på intyg om att kommunalskatter är betalda.

 

Nedskärningar i offentliga investeringsbudgetar (inom landet finansierade offentliga investeringar och investeringsrelaterade bidrag) och av förvaltningskostnader med 950 miljoner EUR 2011, varav 350 miljoner euro ska utgöras av definitiva nedskärningar, och med ytterligare 154 miljoner 2012 (förvaltningskostnader).

 

Skattehöjningar med minst 2 017 miljoner EUR 2011 och med ytterligare 3 678 miljoner 2012, 156 miljoner 2013 och 685 miljoner 2014, genom en höjning av mervärdesskattesatsen för restauranger och barer från 13 % till 23 % från och med september 2011; höjda fastighetsskatter; sänkning av grundavdraget till 8 000 EUR och införande av en progressiv solidaritetsskatt; striktare skönstaxering och uppbörd för egenföretagare; minskning av skattebefrielser/avdragsgilla utgifter; förändringar i beskattningen av tobaksprodukter, med en förkortad betalningsfrist för punktskatten och förändrad skattestruktur; införande av punktskatt på läskedrycker; införande av punktskatter på naturgas och kondenserad gas; avskaffande av skatteförmånerna för eldningsolja (för företag från och med oktober 2011 och för hushåll progressivt från och med oktober 2011 till och med oktober 2013); höjning av fordonsskatten; införande av en krisavgift på fordon, motorcyklar och pooler; höjda böter för olaglig byggnation samt reglering av överträdelser av byggnadsplaner; beskattning av båtar och lustjakter för privat bruk; särskild avgift på fastigheter med högt värde; särskilda avgifter på utrymmen för rökare.

 

Förbättrad efterlevnad av skattelagstiftningen vilket ska inbringa minst 878 miljoner EUR 2013 och ytterligare 975 miljoner 2014 och 1 147 miljoner 2015.

 

Ökade intäkter från socialförsäkringsavgifter med minst 629 miljoner EUR 2011 och med ytterligare 259 miljoner 2012, 714 miljoner 2013, 1 139 miljoner 2014 och 504 miljoner 2015, genom en helt genomförd gemensam och enhetlig metod för inbetalning av källskatt och socialförsäkringsavgifter; en höjning av avgiftsuttaget för jordbrukarnas försäkringskassa (OGA) och försäkringskassan för fria yrken (ETAA); inrättandet av en solidaritetsfond för försäkringskassan för egenföretagare (OAEE); justering av privatanställdas arbetslöshetsavgifter; införandet av arbetslöshetsavgifter för egenföretagare och av en arbetslöshetsavgift för offentliganställda, inklusive anställda i statsägda företag, lokala förvaltningar och andra offentliga enheter.


BILAGA II

Upphävt beslut och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets beslut av den 10 maj 2010

(EUT L 145, 11.6.2010, s. 6)

Rådets beslut av den 7 september 2010

(EUT L 241, 14.9.2010, s. 12)

Rådets beslut av den 20 december 2010

(EUT L 26, 29.1.2011, s. 15)

Rådets beslut av den 7 mars 2011

(EUT L 110, 29.4.2011, s. 26)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Beslut 2010/320/EU

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2, inledningen

Artikel 2.2, inledningen

Artikel 2.2 a

Artikel 2.2 a

Artikel 2.2 c

Artikel 2.2 b

Artikel 2.2 d

Artikel 2.2 c

Artikel 2.2 e

Artikel 2.2 d

Artikel 2.2 f

Artikel 2.2 e

Artikel 2.2 g

Artikel 2.2 f

Artikel 2.2 h

Artikel 2.2 g

Artikel 2.2 i

Artikel 2.2 h

Artikel 2.2 j

Artikel 2.2 i

Artikel 2.2 k

Artikel 2.2 j

Artikel 2.2 l

Artikel 2.2 k

Artikel 2.2 m

Artikel 2.2 l

Artikel 2.2 n

Artikel 2.2 m

Artikel 2.2 o

Artikel 2.2 n

Artikel 2.2 p

Artikel 2.2 o

Artikel 2.2 q

Artikel 2.2 p

Artikel 2.3, inledningen

Artikel 2.3, inledningen

Artikel 2.3 a

Artikel 2.3 a

Artikel 2.3 b

Artikel 2.3 b

Artikel 2.3 f

Artikel 2.3 c

Artikel 2.3 i

Artikel 2.3 d

Artikel 2.3 j

Artikel 2.3 e

Artikel 2.3 k

Artikel 2.3 l

Artikel 2.3 f

Artikel 2.3 m

Artikel 2.3 g

Artikel 2.3 n

Artikel 2.3 h

Artikel 2.3 o

Artikel 2.3 i

Artikel 2.3 q

Artikel 2.3 j

Artikel 2.3 r

Artikel 2.3 k

Artikel 2.3 s

Artikel 2.3 l

Artikel 2.3 t

Artikel 2.3 m

Artikel 2.3 u

Artikel 2.3 n

Artikel 2.3 v

Artikel 2.3 o

Artikel 2.3 w

Artikel 2.3 x

Artikel 2.3 p

Artikel 2.3 y

Artikel 2.3 q

Artikel 2.3 z

Artikel 2.3 r

Artikel 2.3 aa

Artikel 2.3 s

Artikel 2.3 bb

Artikel 2.3 t

Artikel 2.3 cc

Artikel 2.3 u

Artikel 2.3 dd

Artikel 2.3 v

Artikel 2.3 ee

Artikel 2.3 w

Artikel 2.3 ff

Artikel 2.3 x

Artikel 2.3 gg

Artikel 2.3 y

Artikel 2.3 hh

Artikel 2.3 z

Artikel 2.4, inledningen

Artikel 2.4, inledningen

Artikel 2.4 b

Artikel 2.4 a

Artikel 2.4 c

Artikel 2.4 b

Artikel 2.4 d

Artikel 2.4 e

Artikel 2.4 c

Artikel 2.4 f

Artikel 2.4 d

Artikel 2.4 g

Artikel 2.4 e

Artikel 2.4 h

Artikel 2.4 f

Artikel 2.4 i

Artikel 2.4 g

Artikel 2.4 j

Artikel 2.4 h

Artikel 2.4 k

Artikel 2.4 i

Artikel 2.4 l

Artikel 2.5, inledningen

Artikel 2.5, inledningen

Artikel 2.5 a

Artikel 2.5 a

Artikel 2.5 b

Artikel 2.5 b och c

Artikel 2.5 c

Artikel 2.5 d

Artikel 2.5 d

Artikel 2.5 e

Artikel 2.5 e

Artikel 2.5 f

Artikel 2.5 f

Artikel 2.5 g

Artikel 2.5 g

Artikel 2.5 h

Artikel 2.5 h

Artikel 2.5 i

Artikel 2.5 i

Artikel 2.5 j–q

Artikel 2.6, inledningen

Artikel 2.6, inledningen

Artikel 2.6 a

Artikel 2.6 a

Artikel 2.6 b

Artikel 2.6 b

Artikel 2.6 c

Artikel 2.6 c

Artikel 2.6 d

Artikel 2.6 d

Artikel 2.6 e

Artikel 2.6 e

Artikel 2.6 f

Artikel 2.6 f–p

Artikel 2.7, inledningen

Artikel 2.7, inledningen

Artikel 2.7 a

Artikel 2.7 a

Artikel 2.7 b

Artikel 2.7 b

Artikel 2.7 d

Artikel 2.7 c

Artikel 2.7 e

Artikel 2.7 d

Artikel 2.7 f

Artikel 2.7 e

Artikel 2.7 f–h

Artikel 2.8, inledningen

Artikel 2.8, inledningen

Artikel 2.8 a

Artikel 2.8 a

Artikel 2.8 b

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Bilagorna I, II och III


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/53


RÅDETS BESLUT 2011/735/GUSP

av den 14 november 2011

om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 maj 2011 antog rådet beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (1).

(2)

Den 23 oktober 2011 förklarade Europeiska rådet att EU skulle införa fler restriktiva åtgärder mot den syriska regimen om förtrycket av civilbefolkningen fortsatte.

(3)

Med beaktande av hur allvarlig situationen i Syrien är, anser rådet att det är nödvändigt att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(4)

Europeiska investeringsbanken bör avbryta utbetalningar av och andra betalningar som är knutna till befintliga lånearrangemang med Syrien, liksom tjänsteavtal om tekniskt bistånd som rör landets egna projekt som är lokaliserade till Syrien.

(5)

Dessutom bör informationen om en person på förteckningen i bilaga I till beslut 2011/273/Gusp uppdateras.

(6)

Beslut 2011/273/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2011/273/Gusp ska följande artikel införas:

"Artikel 2e

Följande ska vara förbjudet:

a)

Alla utbetalningar av eller andra betalningar från Europeiska investeringsbanken (EIB) som är knutna till befintliga lånearrangemang som har ingåtts mellan Syrien och EIB.

b)

EIB:s vidmakthållande av befintliga tjänsteavtal om tekniskt bistånd för landets egna projekt som är lokaliserade till Syrien."

Artikel 2

I bilaga I till beslut 2011/273/Gusp ska uppgifterna om Nizar AL-ASSAAD (Nizar AL-ASAD) ersättas med uppgifterna i bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 11.


BILAGA

Person som avses i artikel 2

 

Namn

Uppgifter om personen

Skäl

Datum för införande

1.

Nizar al-Asad

(Image)

Kusin till Bashar al-Asad, tidigare chef för företaget “Nizar Oilfield Supplies”.

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjänstemän. Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/55


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/736/GUSP

av den 14 november 2011

om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 9 maj 2011 beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (1).

(2)

Europeiska rådet förklarade den 23 oktober 2011 att EU skulle införa fler restriktiva åtgärder mot den syriska regimen om förtrycket av civilbefolkningen fortsatte.

(3)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Syrien anser rådet att det är nödvändigt att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(4)

Ytterligare personer bör läggas till i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till beslut 2011/273/Gusp.

(5)

Beslut 2011/273/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga I till beslut 2011/273/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 121, 10.5.2011, s. 11.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

Identifierings- uppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

2.

Överste Lu'ai al-Ali

 

Chef för den syriska militära underrättelsetjänsten, Dera'a- avdelningen. Ansvarig för våldet mot demonstranter i Dera'a (Dara).

14.11.2011

3.

Generallöjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Biträdande generalstabschef (personal och trupper). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

4.

Generallöjtnant Jasim al-Furayj

 

Generalstabschef. Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Född 1958

Bataljonschef i det republikanska gardet. Står Maher al-ASSAD (al-ASAD) och president al-ASAD) nära. Deltagande i det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General som leder fjärde divisionens särskilda avdelning. Rådgivare åt Maher al-ASSAD (al-ASAD) och säkerhetsoperations-samordnare. Ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Leder familjen BERRIs milis. Har ansvaret för regeringstrogna milisstyrkor som deltagit i det brutala förtrycket av civilbefolkningen i ALEPPO.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Medlem av Syriens "elektroniska armé". Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaning till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

9.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Biträdande chef för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil – chef för Syriens "elektroniska armé" (arméns underrättelsetjänst). Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaning till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Medlem av Syriens "elektroniska armé". Deltagande i det brutala förtrycket och uppmaningen till våld mot civilbefolkningen över hela Syrien.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Biträdande inrikesminister. Ansvarig för det brutala förtrycket mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

13.

Generalmajor Nazih

 

Biträdande direktör för underrättelsetjänsten. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Bataljonchef vid fjärde divisionen. Ansvarig för det brutala förtrycket mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr.

14.11.2011

15.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för våld mot demonstranter i Homs (Hums).

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Född den 24 augusti 1959 i Damaskus. Adress: Kasaa, rue Anwar al Attar, fastighet al Midani, Damaskus. Syriskt pass nr 004326765, utfärdat den 2 november 2008, giltigt till och med november 2014.

Chef för kontoret Sabbagh et Associés (Damaskus), upptagen i advokatförbundet i Paris. Juridisk och finansiell rådgivare åt Rami Makhlouf och Khaldoun Makhlouf samt förvaltare av deras affärer. Samröre med Bashar al-Asad vid finansieringen av ett fastighetsprojekt i Latakia. Tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

14.11.2011

17.

Generallöjtnant Tala Mustafa Tlass

 

Biträdande generalstabschef (logistik och materiel). Ansvarig för användning av våld mot demonstranter runtom i Syrien.

14.11.2011

18.

Generalmajor Fu'ad Tawil

 

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för användning av våld runtom i Syrien samt hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011


15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/58


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2011

om ändring av dess arbetsordning

(2011/737/EU, Euratom)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av kommissionens beslut 2010/138/EU, Euratom av den 24 februari 2010 om ändring av dess arbetsordning (1) och

med beaktande av beslutet av Europeiska kommissionens ordförande C(2011)8000 av den 27 oktober 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12 i kommissionens arbetsordning ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Varje kommissionsledamot som önskar avbryta ett skriftligt förfarande som rör samordning och övervakning av medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik, särskilt inom euroområdet, ska rikta en motiverad begäran om detta till ordföranden. I begäran ska det uttryckligen anges vilka delar i utkastet till beslut som avses, utifrån en opartisk och objektiv bedömning av det föreslagna beslutets tidsram, struktur, grunder eller resultat.

Om ordföranden anser att motiveringen är ogrundad men begäran vidhålls, får ordföranden avslå begäran och besluta att det skriftliga förfarandet ska fortsätta. I så fall ska generalsekreteraren be de övriga kommissionsledamöterna att ange sin ståndpunkt i ärendet för att säkerställa att regeln om beslutförhet enligt artikel 250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följs. Ordföranden får också föra in ärendet för godkännande på dagordningen för kommissionens nästa möte.”

Artikel 2

I artikel 23 i kommissionens arbetsordning ska följande punkt läggas till som punkt 5a:

”5a.   Generaldirektoratet för ekonomi och finans måste rådfrågas vad gäller samtliga initiativ som rör eller som potentiellt kan påverka tillväxten, konkurrenskraften eller den ekonomiska stabiliteten i Europeiska unionen eller euroområdet.”

Artikel 3

Beslutet träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 60.