ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.295.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 295

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
12 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1130/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen ( 1 )

178

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1131/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller steviolglykosider ( 1 )

205

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1129/2011

av den 11 november 2011

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10 samt artikel 30.1 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1333/2008 ska det upprättas en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning.

(2)

De livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (4) bör införas i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 efter en undersökning huruvida de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i den förordningen. Undersökningen bör inte omfatta en ny riskbedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Livsmedelstillsatser och användningar som inte längre behövs ska inte införas i bilaga II till den förordningen.

(3)

Endast livsmedelstillsatser som har införts i unionsförteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 får släppas ut på marknaden och användas i livsmedel på de villkor som anges däri. Livsmedelstillsatserna bör införas med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras. För att underlätta överföringen och göra godkännandeförfarandet mer transparent bör det utarbetas ett nytt kategoriseringssystem för livsmedel som ska utgöra grundval för bilaga II.

(4)

Det livsmedelskategorisystem som Codex Alimentarius fastställt i General Standard for Food Additives  (5) har utgjort utgångspunkt vid utarbetandet av unionens system. Systemet bör emellertid anpassas för att ta hänsyn till särdragen hos gällande unionsgodkännanden av livsmedelstillsatser. Gällande sektorspecifika unionsbestämmelser om livsmedel har tagits i beaktande. Kategorierna fastställs med det enda syftet att förteckna godkända tillsatser och villkoren för användningen av dem.

(5)

För godkännande av livsmedelstillsatser för vissa livsmedel är det av tydlighetsskäl nödvändigt att förteckna dem i grupper av tillsatser. För att säkerställa en enhetlig tolkning bör det tillhandahållas anvisningar där de olika kategorierna beskrivs. Vid behov kan tolkningsbeslut antas i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1333/2008 för att klargöra huruvida ett visst livsmedel tillhör en viss livsmedelskategori.

(6)

Nitriter (E 249–250) behövs som konserveringsmedel i köttprodukter för att motverka eventuell tillväxt av skadliga bakterier, främst Clostridium botulinum. Användning av nitriter i kött kan dock leda till att det bildas nitrosaminer som är cancerframkallande. Det gällande godkännandet av nitriter som livsmedelstillsatser är en avvägning mellan dessa effekter med hänsyn tagen till myndighetens vetenskapliga yttrande och behovet av att behålla vissa traditionella livsmedel på marknaden. För några traditionellt framställda köttprodukter fastställdes gränsvärden för resthalter i bilaga III till direktiv 95/2/EG. Dessa gränsvärden bör bibehållas för produkter som är tillräckligt noggrant angivna och identifierade; det bör emellertid klargöras att gränsvärdena gäller i slutet av produktionsprocessen. Kommissionen kommer dessutom att samråda med medlemsstaterna, de berörda parterna och myndigheten för att diskutera möjligheten att sänka de gällande maximihalterna i samtliga köttprodukter och att ytterligare förenkla reglerna för traditionellt framställda produkter. Beroende på resultatet av detta samråd kommer kommissionen att överväga om det är lämpligt att föreslå en anpassning av maximihalterna av nitriter som får tillföras vissa köttprodukter.

(7)

För behandlat bordsvatten som omfattas av kategori 14.1.1 bör fosforsyra och fosfater vara de enda tillåtna tillsatserna. Med beaktande av att syftet med bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är att ytterligare harmonisera användningen av tillsatser i livsmedel i unionen och att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör mineralsalter som i standardiseringssyfte tillförs behandlade vatten inte anses som tillsatser och därför inte omfattas av den här förordningen.

(8)

Alla gällande godkännanden av livsmedelstillsatser ska omprövas av myndigheten i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (6) genom vilken det upprättas ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser. Omprövningen av livsmedelstillsatser pågår i enlighet med prioriteringarna i den förordningen.

(9)

Myndigheten antog i januari 2008 ett yttrande om lykopen (7) i vilket den beräknade ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för lykopen (E 160 d) på 0,5 mg/kg kroppsvikt och dag från alla källor och slöt sig till att det möjliga intaget skulle kunna överskrida ADI, speciellt hos barn. Användning av lykopen som färgämne i livsmedel bör därför begränsas.

(10)

Myndigheten antog i september 2009 vetenskapliga yttranden om para-orange (E 110) (8), kinolingult (E 104) (9) och nykockin (E 124) (10). Myndigheten konstaterade utifrån bedömningen av exponeringen via födan i de vetenskapliga yttrandena att det uppskattade intaget av kinolingult och nykockin vid maximalt tillsatt mängd generellt leder till överskridande av ADI för medelpercentilen och högre percentiler av intag. Även för para-orange kan exponeringen vara för hög, särskilt hos barn i åldern 1–10 år. Det uppskattade intaget beräknades utifrån de uppgifter om använda mängder som livsmedelsindustrin tillhandhöll 2009. Kommissionen ser för närvarande över gällande godkända användningar och mängder som får användas för att kontrollera att det är säkert för konsumenterna att exponeras för dessa ämnen och kommer senast i juli 2011 att utarbeta ett nytt förslag med ändrade halter.

(11)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 22 maj 2008 om säkerheten hos aluminium vid intag via födan att en betydande del av befolkningen i Europa skulle kunna exponeras för alltför höga nivåer. Myndigheten kunde inte fastställa några särskilda källor som bidrog till aluminiumhalten i ett visst livsmedel, t.ex. den mängd som förekommer naturligt, de mängder som härrör från användning av livsmedelstillsatser och de mängder som folier, behållare och redskap som innehåller aluminium avger till livsmedlet under bearbetningen och förvaringen. För att minska exponeringen för aluminium bör användningen av vissa livsmedelstillsatser som innehåller aluminium begränsas. Kommissionen utarbetar för närvarande åtgärder för att begränsa exponeringen för livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och kommer senast i september 2011 att utarbeta ett förslag med ändrade halter.

(12)

De berörda parterna har ombetts tillhandahålla uppgifter om användningen av och behovet av att använda de färgämnen som förtecknas i bilaga V till direktiv 94/36/EG. Några av dessa färgämnen används för närvarande inte i vissa av de livsmedelskategorier som förtecknas i den bilagan. Några av dessa godkända färgämnen bör dock finnas kvar i förteckningen då de kan behövas för att ersätta eller delvis ersätta färgämnen som myndigheten under sin omprövning skulle kunna anse utgöra en risk. I detta skede kan antalet godkända färgämnen i livsmedel minskas i följande livsmedelskategorier: smaksatt smältost, konserverade röda frukter och bär, fisk- och kräftdjurspastejer, förkokta kräftdjur och rökt fisk.

(13)

Färgämnet beta-apo-8′-karotensyraetylester (C 30) (E 160 f) tillhandhålls inte längre av tillverkaren och företagarna stödjer inte längre myndighetens omprövning av ämnet. Tillsatsen bör därför inte införas i unionsförteckningen.

(14)

Färgämnet kantaxantin (E 161 g) får endast användas i saucisses de Strasbourg. Kommissionen har fått uppgifter om att färgämnet inte längre används. Unionsförteckningen bör därför inte omfatta godkännande för att använda denna livsmedelstillsats i saucisses de Strasbourg. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/35/EG av den 23 april 2009 om färgämnen som får tillsättas läkemedel (11) ska medlemsstaterna dock inte godkänna några andra färgämnen som färgtillsatser till läkemedel för människor och djur än de som är upptagna i bilaga I till direktiv 94/36/EG. Kantaxantin används för närvarande i vissa läkemedel. Tillsatsen bör därför finnas kvar i förteckningen över godkända tillsatser.

(15)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 884/2007 av den 26 juli 2007 om nödåtgärder för återkallande av tillstånd för användningen av E 128 röd 2G som färgämne i livsmedel (12) återkallades tillståndet för användning av färgämnet och utsläppande av livsmedel som innehåller färgämnet på marknaden. Färgämnet röd 2G (E 128) bör därför inte införas i unionsförteckningen.

(16)

Under myndighetens omprövning visade det sig att färgämnet brun FK (E 154), som endast är tillåten i kippers, inte längre används. På grund av ofullständiga toxicitetsdata hade myndigheten under omprövningen inte möjlighet att bedöma ämnets säkerhet (13). Tillsatsen bör därför inte införas i unionsförteckningen.

(17)

Det klumpförebyggande medlet kiseldioxid (E 551) är enligt direktiv 95/2/EG godkänt för en rad användningar. Vetenskapliga kommittén för livsmedel tilldelade i sitt yttrande av den 18 maj 1990 (14) livsmedelstillsatsen ADI-värdet ”not specified”. Det finns ett tekniskt behov av att för dessa användningar fastställa högre halter än de som för närvarande är godkända för saltersättningar. Detta skulle vara till fördel för konsumenterna då det därigenom skulle finnas saltersättningar som inte klumpar ihop sig på marknaden i länder i Europa med varmt och fuktigt klimat; för närvarande resulterar problemet med klumpning i att det är besvärligt och ofta omöjligt att använda saltersättningar. En högre maximihalt för saltersättningar bör därför godkännas.

(18)

Myndigheten har bedömt informationen om säkerheten hos basisk metakrylatsampolymer som ytbehandlings-/filmdrageringsmedel i kosttillskott i fast form. Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 10 februari 2010 att denna användning inte medför några risker eftersom basisk metakrylatsampolymer vid oral administrering praktiskt taget inte absorberas av mag-tarmkanalen. Livsmedelstillsatsen förväntas ha en teknisk uppgift såtillvida att ämnet skyddar olika näringsämnen för fukt och döljer smaken samtidigt som näringsämnet snabbt kan upptas i magsäcken. Användning av basisk metakrylatsampolymer som ytbehandlings-/filmdrageringsmedel bör därför godkännas i kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (15) i fast form upp till en mängd på 100 000 mg/kg. Denna nya livsmedelstillsats bör tilldelas E-numret E 1205.

(19)

Det är nödvändigt att reglera användningen av tillsatser i bordssötningsmedel enligt definitionen i artikel 3.2 g i förordning (EG) nr 1333/2008. Dessa beredningar av tillåtna sötningsmedel är avsedda att säljas till slutkonsumenter som ersättning för socker. Behovet av tillsatser kan variera beroende på i vilken form de tillhandahålls: i flytande form, pulver- eller tablettform.

(20)

Överföringen av livsmedelstillsatser till bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör anses vara avslutad i enlighet med artikel 34 i den förordningen den dag då de ändringar som införs genom den här förordningen börjar tillämpas. Fram till dess bör bestämmelserna i artikel 2.1, 2.2 och 2.4 i direktiv 94/35/EG, artikel 2.1–2.6 och 2.8–2.10 i direktiv 94/36/EG, artiklarna 2 och 4 i direktiv 95/2/EG samt bilagorna till dessa direktiv fortsätta att gälla.

(21)

Gällande användningar av tillsatser som omfattas av artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008 bör inte påverkas av att de överförs till unionsförteckningen. En övergångsperiod bör emellertid medges för att näringslivet ska få möjlighet att följa bestämmelserna i den här förordningen.

(22)

Det är nödvändigt att klargöra för det undantag från överföringsprincipen i andra sammansatta livsmedel än de som avses i bilaga II som fastställs i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008. I artikel 3 i direktiv 95/2/EG och artikel 3 i direktiv 94/36/EG gällde detta undantag för de livsmedel som nu förtecknas i tabellerna 1 och 2. För andra sammansatta livsmedel som tillhör kategorierna i del E (t.ex. soppor, såser och sallader) bör överföringsprincipen fortsätta att tillämpas.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1333/2008

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen, ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska följande uppgifter i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen, tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft:

a)

Uppgifterna om basisk metakrylatsampolymer (E 1205) i del B punkt 3.

b)

Uppgifterna om användningen av kiseldioxid (E 551) i saltersättningar i del E punkt 12.1.2.

c)

Uppgifterna om användningen av basisk metakrylatsampolymer (E 1205) i kosttillskott i fast form i del E punkt 17.1.

3.   Artikel 2.1, 2.2 och 2.4 i direktiv 94/35/EG, artikel 2.1–2.6, 2.8, 2.9 och 2.10 i direktiv 94/36/EG, artiklarna 2 och 4 i direktiv 95/2/EG samt bilagorna till dessa direktiv ska upphöra att gälla den 1 juni 2013.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska uppgiften om användningen av kiseldioxid (E 551) i saltersättningar i bilaga IV till direktiv 95/2/EG upphöra att gälla den dag då den här förordningen träder i kraft.

5.   Livsmedel som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 juni 2013, men som inte uppfyller kraven i denna förordning, får fortsätta att saluföras under deras minsta hållbarhetstid eller fram till sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 884/2007 ska upphöra att gälla den 1 juni 2013.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 3.

(3)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.

(4)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  EUT L 80, 26.3.2010, s. 19.

(7)  The EFSA Journal nr 674, s. 1, 2008.

(8)  The EFSA Journal 7(2009):11, artikelnr 1330.

(9)  The EFSA Journal 7(2009):11, artikelnr 1329.

(10)  The EFSA Journal 7(2009):11, artikelnr 1328.

(11)  EUT L 109, 30.4.2009, s. 10.

(12)  EUT L 195, 27.7.2007, s. 8.

(13)  The EFSA Journal 8(2010):4, artikelnr 1535.

(14)  Yttrande från vetenskapliga kommittén för livsmedel First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991).

(15)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.


BILAGA

”BILAGA II

Unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa

DEL A

1.   Inledning

Unionsförteckningen omfattar

livsmedeltillsatsens namn och E-nummer,

livsmedel som livsmedelstillsatsen får tillföras,

villkoren för hur livsmedelstillsatsen får användas,

begränsningar som gäller för försäljning av livsmedelstillsatsen direkt till slutkonsumenterna.

2.   Allmänna bestämmelser om livsmedelstillsatser som förtecknas och villkoren för användning av dessa

1.

Endast de ämnen som förtecknas i del B får användas som tillsatser i livsmedel.

2.

Tillsatser får endast användas i de livsmedel och på de villkor som anges i del E i denna bilaga.

3.

I del E i denna bilaga förtecknas livsmedel utifrån livsmedelskategorierna i del D i denna bilaga och tillsatser grupperas utifrån definitionen i del C i denna bilaga.

4.

Substratpigment av aluminium som erhålls av de förtecknade färgämnena är tillåtna.

5.

Färgämnena E 123, E 127, E 160b, E 173 och E 180 får inte säljas direkt till konsumenterna.

6.

De ämnen som förtecknas under numren E 407, E 407a och E 440 får standardiseras med sockerarter om detta anges som tillägg till numret och beteckningen.

7.

När nitrit är märkt ’för användning i livsmedel’ får det endast säljas blandat med salt eller en saltersättning.

8.

Överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008 ska inte tillämpas på livsmedel som förtecknas i tabell 1 (livsmedelstillsatser i allmänhet) och i tabell 2 (färgämnen i livsmedel).

Tabell 1

Livsmedel i vilka tillsatser inte får förekomma genom tillämpning av överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008

1

Obearbetade livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1333/2008

2

Honung enligt definitionen i rådets direktiv 2001/110/EG (1)

3

Icke-emulgerade oljor och fetter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

4

Smör

5

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk och ej smaksatt, vanlig pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

6

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som inte värmebehandlats efter syrning

7

Ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk)

8

Naturligt mineralvatten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (2) och källvatten samt alla former av buteljerat eller förpackat vatten

9

Kaffe (utom smaksatt snabbkaffe) och kaffeextrakt

10

Ej smaksatta teblad

11

Sockerarter enligt definitionen i direktiv 2001/111/EG (3)

12

Torkad pasta utom glutenfri pasta och/eller pasta som är avsedd för lågproteinkost, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (4)


Tabell 2

Livsmedel i vilka färgämnen inte får förekomma genom tillämpning av överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008

1

Obearbetade livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1333/2008

2

Alla former av buteljerat eller förpackat vatten

3

Mjölk, helmjölk, mellanmjölk, lättmjölk/minimjölk och skummjölk, pastöriserad eller steriliserad (även UHT-steriliserad) (ej smaksatt)

4

Chokladmjölk

5

Syrad mjölk (ej smaksatt)

6

Hållbarhetsbehandlad mjölk enligt rådets direktiv 2001/114/EG (5) (ej smaksatt)

7

Kärnmjölk (ej smaksatt)

8

Grädde och gräddpulver (ej smaksatt)

9

Oljor och fetter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

10

Mognadslagrad och icke mognadslagrad ost (ej smaksatt)

11

Smör av får- och getmjölk

12

Ägg och äggprodukter enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

13

Mjöl och andra malda produkter samt stärkelse

14

Bröd och liknande produkter

15

Pasta och gnocchi

16

Socker, inklusive samtliga mono- och disackarider

17

Tomatpuré och konserverade tomater

18

Tomatbaserade såser

19

Fruktjuice och fruktnektar enligt rådets direktiv 2001/112/EG (6) samt grönsaksjuice och grönsaksnektar

20

Frukt, bär, grönsaker (inklusive potatis) och svamp – på burk, i flaska eller torkade; bearbetade frukter, bär, grönsaker (inklusive potatis) och bearbetad svamp

21

Extra sylt, extra marmelad, extra gelé och kastanjepuré enligt rådets direktiv 2001/113/EG (7); crème de pruneaux

22

Fisk, blötdjur och kräftdjur, kött (även av fågel och vilt) även i beredd form, men inte färdiglagade rätter som innehåller sådana ingredienser

23

Kakaovaror och chokladbeståndsdelar i chokladvaror enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG (8)

24

Rostat kaffe, te, örtte, fruktte, bärte, cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

25

Salt, saltersättningar, kryddor och kryddblandningar

26

Vin och andra produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1234/2007 (9) enligt förteckningen i del XII i bilaga I

27

Spritdrycker enligt definitionerna i punkterna 1–14 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (10), sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt London gin (punkt 16 respektive 22 i bilaga II)

Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà enligt definitionerna i punkt 38, 39 respektive 43 i förordning (EG) nr 110/2008

28

Sangria, clarea och zurra enligt rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (11)

29

Vinvinäger som omfattas av förordning (EG) nr 1234/2007 enligt förteckningen i del XII i bilaga I

30

Livsmedel för spädbarn och småbarn enligt direktiv 2009/39/EG, inklusive livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn

31

Honung enligt definitionen i direktiv 2001/110/EG

32

Malt och maltprodukter

DEL B

FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA LIVSMEDELSTILLSATSER

1.   Färgämnen

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

E 101

Riboflaviner

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolingult

E 110

Para-orange

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

E 123

Amarant

E 124

Nykockin

E 127

Erytrosin

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 140

Klorofyller, klorofylliner

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 142

Grön S

E 150 a

Sockerkulör (12)

E 150 b

Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen

E 150 c

Sockerkulör, ammoniakprocessen

E 150 d

Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen

E 151

Briljantsvart BN, svart PN

E 153

Vegetabiliskt kol

E 155

Brun HT

E 160 a

Karotener

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

E 160 d

Lykopen

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

E 161 b

Lutein

E 161 g

Kantaxantin (13)

E 162

Rödbetsrött, betanin

E 163

Antocyaner

E 170

Kalciumkarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

E 173

Aluminium

E 174

Silver

E 175

Guld

E 180

Litolrubin BK

2.   Sötningsmedel

E-nummer

Namn

E 420

Sorbitoler

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Cyklamater

E 953

Isomalt

E 954

Sackariner

E 955

Sukralos

E 957

Taumatin

E 959

Neohesperidin DC

E 961

Neotam

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

3.   Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel

E-nummer

Namn

E 170

Kalciumkarbonat

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra (14)

E 211

Natriumbensoat (14)

E 212

Kaliumbensoat (14)

E 213

Kalciumbensoat (14)

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

E 220

Svaveldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Kalciumsulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

E 228

Kaliumvätesulfit

E 234

Nisin

E 235

Natamycin

E 239

Hexametylentetramin

E 242

Dimetyldikarbonat

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat

E 260

Ättiksyra

E 261

Kaliumacetat

E 262

Natriumacetater

E 263

Kalciumacetat

E 270

Mjölksyra

E 280

Propionsyra

E 281

Natriumpropionat

E 282

Kalciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat

E 284

Borsyra

E 285

Natriumtetraborat (borax)

E 290

Koldioxid

E 296

Äppelsyra

E 297

Fumarsyra

E 300

Askorbinsyra

E 301

Natriumaskorbat

E 302

Kalciumaskorbat

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

E 306

Tokoferolrika extrakt

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propylgallat

E 311

Oktylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 315

Isoaskorbinsyra

E 316

Natriumisoaskorbat

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

E 322

Lecitiner

E 325

Natriumlaktat

E 326

Kaliumlaktat

E 327

Kalciumlaktat

E 330

Citronsyra

E 331

Natriumcitrater

E 332

Kaliumcitrater

E 333

Kalciumcitrater

E 334

L(+)-Vinsyra

E 335

Natriumtartrater

E 336

Kaliumtartrater

E 337

Kaliumnatriumtartrat

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 350

Natriummalater

E 351

Kaliummalat

E 352

Kalciummalater

E 353

Metavinsyra

E 354

Kalciumtartrat

E 355

Adipinsyra

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat

E 363

Bärnstenssyra

E 380

Triammoniumcitrat

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

E 392

Extrakt av rosmarin

E 400

Alginsyra

E 401

Natriumalginat

E 402

Kaliumalginat

E 403

Ammoniumalginat

E 404

Kalciumalginat

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

E 406

Agar

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

E 407

Karragenan

E 410

Fruktkärnmjöl

E 412

Guarkärnmjöl

E 413

Dragant

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

E 415

Xantangummi

E 416

Karayagummi

E 417

Taragummi

E 418

Gellangummi

E 422

Glycerol

E 425

Konjak

E 426

Sojabönshemicellulosa

E 427

Cassiagummi

E 431

Polyoxietylen(40)stearat

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat (Polysorbat 65)

E 440

Pektiner

E 442

Ammoniumfosfatider

E 444

Sackarosacetatisobutyrat

E 445

Glycerolestrar av trähartser

E 450

Difosfater

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

E 459

Beta-cyklodextrin

E 460

Cellulosa

E 461

Metylcellulosa

E 462

Etylcellulosa

E 463

Hydroxipropylcellulosa

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

E 465

Metyletylcellulosa

E 466

Karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

E 468

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, tvärbundet cellulosagummi

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

E 474

Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

E 479 b

Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror

E 481

Natriumstearoyl-2-laktylat

E 482

Kalciumstearoyl-2-laktylat

E 483

Stearyltartrat

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

E 500

Natriumkarbonater

E 501

Kaliumkarbonater

E 503

Ammoniumkarbonater

E 504

Magnesiumkarbonater

E 507

Saltsyra

E 508

Kaliumklorid

E 509

Kalciumklorid

E 511

Magnesiumklorid

E 512

Tennklorid

E 513

Svavelsyra

E 514

Natriumsulfater

E 515

Kaliumsulfater

E 516

Kalciumsulfat

E 517

Ammoniumsulfat

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat

E 524

Natriumhydroxid

E 525

Kaliumhydroxid

E 526

Kalciumhydroxid

E 527

Ammoniumhydroxid

E 528

Magnesiumhydroxid

E 529

Kalciumoxid

E 530

Magnesiumoxid

E 535

Natriumferrocyanid

E 536

Kaliumferrocyanid

E 538

Kalciumferrocyanid

E 541

Natriumaluminiumfosfat, surt

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

E 556

Kalciumaluminiumsilikat

E 558

Bentonit

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin)

E 570

Fettsyror

E 574

Glukonsyra

E 575

Glukonsyrans deltalakton

E 576

Natriumglukonat

E 577

Kaliumglukonat

E 578

Kalciumglukonat

E 579

Järnglukonat

E 585

Järnlaktat

E 586

4-Hexylresorcinol

E 620

Glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5’-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

E 640

Glycin och natriumglycinat

E 650

Zinkacetat

E 900

Dimetylpolysiloxan

E 901

Bivax, vitt och gult

E 902

Kandelillavax

E 903

Karnaubavax

E 904

Shellack

E 905

Mikrokristallint vax

E 907

Hydrogenerat poly-1-deken

E 912

Montansyraestrar

E 914

Oxiderat polyetylenvax

E 920

L-cystein

E 927 b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Kväve

E 942

Dikväveoxid

E 943 a

Butan

E 943 b

Isobutan

E 944

Propan

E 948

Syre

E 949

Väte

E 999

Kvillajaextrakt

E 1103

Invertas

E 1105

Lysozym

E 1200

Polydextros

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1203

Polyvinylalkohol

E 1204

Pullulan

E 1205

Basisk metakrylatsampolymer

E 1404

Oxiderad stärkelse

E 1410

Monostärkelsefosfat

E 1412

Distärkelsefosfat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

E 1420

Stärkelseacetat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

E 1452

Stärkelse-aluminium-oktenyl-succinat

E 1505

Trietylcitrat

E 1517

Glyceryldiacetat (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 1519

Bensylalkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

E 1521

Polyetylenglykol

DEL C

DEFINITION AV GRUPPER AV TILLSATSER

1.   Grupp I

E-nummer

Namn

Specifik maximihalt

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

E 260

Ättiksyra

quantum satis

E 261

Kaliumacetat

quantum satis

E 262

Natriumacetater

quantum satis

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 290

Koldioxid

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitiner

quantum satis

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

E 350

Natriummalater

quantum satis

E 351

Kaliummalat

quantum satis

E 352

Kalciummalater

quantum satis

E 354

Kalciumtartrat

quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

E 400

Alginsyra

quantum satis  (15)

E 401

Natriumalginat

quantum satis  (15)

E 402

Kaliumalginat

quantum satis  (15)

E 403

Ammoniumalginat

quantum satis  (15)

E 404

Kalciumalginat

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Karragenan

quantum satis  (15)

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

quantum satis  (15)

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Dragant

quantum satis  (15)

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

quantum satis  (15)

E 415

Xantangummi

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Taragummi

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellangummi

quantum satis  (15)

E 422

Glycerol

quantum satis

E 425

Konjak

(i)

Konjakgummi

(ii)

Konjakglukomannan

10 g/kg, var för sig eller i kombination (15)  (17)

E 440

Pektiner

quantum satis  (15)

E 460

Cellulosa

quantum satis

E 461

Metylcellulosa

quantum satis

E 462

Etylcellulosa

quantum satis

E 463

Hydroxipropylcellulosa

quantum satis

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

quantum satis

E 465

Metyletylcellulosa

quantum satis

E 466

Karboximetylcellulosa

quantum satis

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

quantum satis

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

quantum satis

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

quantum satis

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

quantum satis

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

quantum satis

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

quantum satis

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

quantum satis

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

quantum satis

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

E 507

Saltsyra

quantum satis

E 508

Kaliumklorid

quantum satis

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

E 511

Magnesiumklorid

quantum satis

E 513

Svavelsyra

quantum satis

E 514

Natriumsulfater

quantum satis

E 515

Kaliumsulfater

quantum satis

E 516

Kalciumsulfat

quantum satis

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis

E 529

Kalciumoxid

quantum satis

E 530

Magnesiumoxid

quantum satis

E 570

Fettsyror

quantum satis

E 574

Glukonsyra

quantum satis

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

E 576

Natriumglukonat

quantum satis

E 577

Kaliumglukonat

quantum satis

E 578

Kalciumglukonat

quantum satis

E 640

Glycin och natriumglycinat

quantum satis

E 920

L-cystein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helium

quantum satis

E 941

Kväve

quantum satis

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

E 948

Syre

quantum satis

E 949

Väte

quantum satis

E 1103

Invertas

quantum satis

E 1200

Polydextros

quantum satis

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

E 620

Glutaminsyra

10 g/kg, var för sig eller i kombination, uttryckt som glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyra

500 mg/kg, var för sig eller i kombination, uttryckt som guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

E 420

Sorbitoler

quantum satis (för annan användning än som sötningsmedel)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

(2)   Grupp II: Färgämnen som är godkända för quantum satis-användning

E-nummer

Namn

E 101

Riboflaviner

E 140

Klorofyller, klorofylliner

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 150 a

Sockerkulör

E 150 b

Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen

E 150 c

Sockerkulör, ammoniakprocessen

E 150 d

Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen

E 153

Vegetabiliskt kol

E 160 a

Karotener

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

E 162

Rödbetsrött, betanin

E 163

Antocyaner

E 170

Kalciumkarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

3.   Grupp III: Färgämnen med kombinerad maximihalt

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolingult

E 110

Para-orange

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

E 124

Nykockin

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 142

Grön S

E 151

Briljantsvart BN, svart BN

E 155

Brun HT

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

E 161 b

Lutein

4.   Grupp IV: Polyoler

E-nummer

Namn

E 420

Sorbitoler

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

5.   Andra tillsatser som får regleras tillsammans

a)   E 200–203: Sorbinsyra – sorbater (SA)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat


b)   E 210–213: Bensoesyra – bensoater (BA)

E-nummer

Namn

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat


c)   E 200–213: Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater (SA + BA)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat


d)   E 200–219: Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater, p-hydroxibensoater (SA + BA + PHB)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt


e)   E 200–203, E 214–219: Sorbinsyra – sorbater, p-hydroxibensoater (SA + PHB)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt


f)   E 214–219: p-hydroxibensoater (PHB)

E-nummer

Namn

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt


g)   E 220–228: Svaveldioxid – sulfiter

E-nummer

Namn

E 220

Svaveldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Kalciumsulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

E 228

Kaliumvätesulfit


h)   E 249–250: Nitriter

E-nummer

Namn

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit


i)   E 251–252: Nitrater

E-nummer

Namn

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat


j)   E 280–283: Propionsyra – propionater

E-nummer

Namn

E 280

Propionsyra

E 281

Natriumpropionat

E 282

Kalciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat


k)   E 310–320: Gallater, TBHQ och BHA

E-nummer

Namn

E 310

Propylgallat

E 311

Oktylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)


l)   E 338–341, E 343 och E 450–452: Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

E-nummer

Namn

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 450

Difosfater

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater


m)   E 355–357: Adipinsyra – adipater

E-nummer

Namn

E 355

Adipinsyra

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat


n)   E 432–436: Polysorbater

E-nummer

Namn

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat (Polysorbat 65)


o)   E 473–474: Sackarosestrar av fettsyror, sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

E-nummer

Namn

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

E 474

Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror


p)   E 481–482: Stearoyl-2-laktylater

E-nummer

Namn

E 481

Natriumstearoyl-2-laktylat

E 482

Kalciumstearoyl-2-laktylat


q)   E 491–495: Sorbitaner

E-nummer

Namn

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat


r)   E 520–523: Aluminiumsulfater

E-nummer

Namn

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat


s)   E 551–559: Kiseldioxid – silikater

E-nummer

Namn

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

E 556

Kalciumaluminiumsilikat

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin)


t)   E 620–625: Glutaminsyra – glutamater

E-nummer

Namn

E 620

Glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat


u)   E 626–635: Ribonukleotider

E-nummer

Namn

E 626

Guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

DEL D

LIVSMEDELSKATEGORIER

Nummer

Namn

0.

Alla livsmedelskategorier

01.

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

01.1

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk

01.2

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk) som inte värmebehandlats efter syrning

01.3

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som värmebehandlats efter syrning

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

01.5

Dehydratiserad mjölk enligt definitionen i direktiv 2001/114/EG

01.6

Grädde och gräddpulver

01.6.1

Ej smaksatt, pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

01.6.2

Ej smaksatta, syrade gräddprodukter med levande mikroorganismer och ersättningsprodukter med ett fettinnehåll under 20 %

01.6.3

Andra typer av grädde

01.7

Ost och ostprodukter

01.7.1

Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16

01.7.2

Mognadslagrad ost

01.7.3

Ätlig ostskorpa

01.7.4

Vassleost

01.7.5

Smältost

01.7.6

Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)

01.8

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

02.

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

02.1

Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)

02.2

Fett- och oljeemulsioner huvudsakligen av typen vatten-i-olja

02.2.1

Smör, koncentrerat smör, smörolja och vattenfritt mjölkfett

02.2.2

Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner

02.3

Vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar

03.

Glassvaror

04.

Frukter, bär och grönsaker

04.1

Obearbetade frukter, bär och grönsaker

04.1.1

Hela färska frukter, bär och grönsaker

04.1.2

Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker

04.1.3

Frysta frukter, bär och grönsaker

04.2

Bearbetade frukter, bär och grönsaker

04.2.1

Torkade frukter, bär och grönsaker

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

04.2.4

Beredningar av frukt, bär och grönsaker, utom produkter som omfattas av 5.4

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

04.2.4.2

Kompott, utom produkter som omfattas av kategori 16

04.2.5

Sylt, gelé, marmelad och liknande produkter

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt direktiv 2001/113/EG

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

04.2.5.4

Nötsmör och nötbaserade bredbara pålägg

04.2.6

Bearbetade potatisprodukter

05.

Konfektyrvaror

05.1

Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

05.3

Tuggummi

05.4

Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4

06.

Spannmål och spannmålsprodukter

06.1

Hela, krossade eller pressade korn av spannmål

06.2

Mjöl och andra malda produkter samt stärkelse

06.2.1

Mjöl

06.2.2

Stärkelse

06.3

Frukostcerealier

06.4

Pasta

06.4.1

Färsk pasta

06.4.2

Torkad pasta

06.4.3

Färsk förkokt pasta

06.4.4

Potatisgnocchi

06.4.5

Fyllningar för fylld pasta (ravioli och liknande)

06.5

Nudlar

06.6

Smet

06.7

Förkokt eller bearbetad spannmål

07.

Bageriprodukter

07.1

Matbröd och portionsbröd

07.1.1

Matbröd endast tillverkat av vetemjöl, vatten, jäst eller surdeg samt salt

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Finare bageriprodukter

08.

Kött

08.1

Obearbetat kött

08.1.1

Annat obearbetat kött än köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.1.2

Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.2

Bearbetat kött

08.2.1

Icke värmebehandlat bearbetat kött

08.2.2

Värmebehandlat bearbetat kött

08.2.3

Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött

08.2.4

Traditionella saltade köttprodukter som omfattas av särskilda bestämmelser avseende nitriter och nitrater

08.2.4.1

Traditionella produkter som saltats genom nedsänkning i bad (Köttprodukterna läggs i en saltnings-/rimningslösning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar)

08.2.4.2

Traditionella torrsaltade produkter (Torrsaltning innebär att en saltblandning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar torrappliceras på köttets yta, följt av en stabiliserings-/mognadsperiod)

08.2.4.3

Andra traditionellt saltade produkter (Bad i saltlösning och torrsaltning används i kombination, eller nitrit och/eller nitrat ingår i en sammansatt produkt, eller saltlösningen sprutas in i produkten före tillagning)

09.

Fisk och fiskeriprodukter

09.1

Obearbetad fisk och obearbetade fiskeriprodukter

09.1.1

Obearbetad fisk

09.1.2

Obearbetade blöt- och kräftdjur

09.2

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

09.3

Fiskrom

10.

Ägg och äggprodukter

10.1

Obearbetade ägg

10.2

Bearbetade ägg och äggprodukter

11.

Sockerarter, olika former av sirap, honung och bordssötningsmedel

11.1

Sockerarter och olika former av sirap enligt definitionerna i direktiv 2001/111/EG

11.2

Andra former av sockerarter och sirap

11.3

Honung enligt definitionen i direktiv 2001/110/EG

11.4

Bordssötningsmedel

11.4.1

Bordssötningsmedel i flytande form

11.4.2

Bordssötningsmedel i pulverform

11.4.3

Bordssötningsmedel i tablettform

12.

Salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter

12.1

Salt och saltersättningar

12.1.1

Salt

12.1.2

Saltersättningar

12.2

Örter, kryddor och smaksättningspreparat

12.2.1

Örter och kryddor

12.2.2

Smaksättningspreparat

12.3

Ättika/vinäger

12.4

Senap

12.5

Soppor och buljonger

12.6

Såser

12.7

Sallader och smakrika bredbara smörgåspålägg

12.8

Jäst och jästprodukter

12.9

Proteinprodukter, utom produkter som omfattas av kategori 1.8

13.

Livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i direktiv 2009/39/EG

13.1

Livsmedel för spädbarn och småbarn

13.1.1

Modersmjölksersättning enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG (18)

13.1.2

Tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG

13.1.3

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionerna i direktiv 2006/125/EG (19)

13.1.4

Andra livsmedel för småbarn

13.1.5

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn enligt definitionen i kommissionens direktiv 1999/21/EG (20) och specialprodukter för spädbarn

13.1.5.1

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och specialprodukter för spädbarn

13.1.5.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för bebisar och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG

13.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (utom produkter som omfattas av kategori 13.1.5)

13.3

Dietprodukter för viktkontroll som är avsedda att ersätta hela det dagliga intaget av föda eller enstaka måltider (hela eller delar av den dagliga kosten)

13.4

Livsmedel för personer med glutenintolerans enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (21)

14.

Drycker

14.1

Alkoholfria drycker

14.1.1

Vatten, inklusive naturligt mineralvatten enligt definitionen i direktiv 2009/54/EG och källvatten samt alla former av buteljerat eller förpackat vatten

14.1.2

Fruktjuice enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG och grönsaksjuice

14.1.3

Fruktnektar enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG, grönsaksnektar och liknande produkter

14.1.4

Smaksatta drycker

14.1.5

Kaffe, te, örtte, fruktte, bärte, cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

14.1.5.1

Kaffe, kaffeextrakt

14.1.5.2

Övriga

14.2

Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt

14.2.1

Öl och maltdrycker

14.2.2

Vin och andra produkter enligt definitionerna i förordning (EG) nr 1234/2007 samt motsvarande alkoholfria produkter

14.2.3

Äppelcider och päroncider

14.2.4

Fruktvin, bärvin och made wine

14.2.5

Mjöd

14.2.6

Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008

14.2.7

Aromatiserade vinbaserade produkter enligt definitionerna i förordning (EEG) nr 1601/91

14.2.7.1

Aromatiserat vin

14.2.7.2

Aromatiserade vinbaserade drycker

14.2.7.3

Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

14.2.8

Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent

15.

Konsumtionsfärdiga snacks

15.1

Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse

15.2

Bearbetade nötter

16.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

17.

Kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG  (22), utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

17.1

Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form

17.2

Kosttillskott i flytande form

17.3

Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form

18.

Bearbetade livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1–17, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

DEL E

GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESSA I OLIKA LIVSMEDELSKATEGORIER

Kategorinummer

E-nummer

Namn

Maximihalt (mg/l resp. mg/kg)

Fotnoter

Begränsningar/undantag

0

Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier

E 290

Koldioxid

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Helium

quantum satis

 

 

E 941

Kväve

quantum satis

 

 

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

 

 

E 948

Syre

quantum satis

 

 

E 949

Väte

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

10 000

(1) (4) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 459

Beta-cyklodextrin

quantum satis

 

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(57):

Maximihalten gäller om det inte i punkterna 01–18 i denna bilaga har angivits en annan maximihalt för enskilda livsmedel eller livsmedelskategorier.

01

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

01.1

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk

E 331

Natriumcitrater

4 000

 

Endast UHT-behandlad getmjölk

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast steriliserad och UHT-behandlad mjölk

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

01.2

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk) som inte värmebehandlats efter syrning

01.3

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som värmebehandlats efter syrning

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast koagulerad mjölk

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

 

 

 

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

 

 

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

 

 

E 160 d

Lykopen

30

 

 

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

300

(1) (2)

Endast icke värmebehandlade desserter baserade på mjölkprodukter

E 297

Fumarsyra

4 000

 

Endast desserter med frukt- och bärsmak

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

Adipinsyra – adipater

1 000

 

Endast desserter med frukt- och bärsmak

E 363

Bärnstenssyra

6 000

 

 

E 416

Karayagummi

6 000

 

 

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 432–436

Polysorbater

1 000

 

 

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

 

 

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

2 000

 

 

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

5 000

 

 

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

5 000

 

 

E 483

Stearyltartrat

5 000

 

 

E 491–495

Sorbitaner

5 000

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

1 000

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

250

(51)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

100

(52)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

400

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 957

Taumatin

5

 

Endast som smakförstärkare

E 959

Neohesperidin DC

50

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

350

(11)a (49) (50)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

32

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(11):

Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(49):

Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):

Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):

Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

01.5

Dehydratiserad mjölk enligt definitionen i direktiv 2001/114/EG

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Utom ej smaksatta produkter

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

 

 

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

 

 

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

 

 

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast mjölkpulver för användning i dryckesautomater

E 322

Lecitiner

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast delvis dehydratiserad mjölk med lägre torrsubstanshalt än 28 %

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 500

(1) (4)

Endast delvis dehydratiserad mjölk med högre torrsubstanshalt än 28 %.

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 500

(1) (4)

Endast torkad mjölk och torkad skummjölk

E 392

Extrakt av rosmarin

200

(41) (46)

Endast mjölkpulver för användning i dryckesautomater

E 392

Extrakt av rosmarin

30

(46)

Endast torkad mjölk för framställning av glass

E 407

Karragenan

quantum satis

 

 

E 500 (ii)

Natriumvätekarbonat

quantum satis

 

 

E 501 (ii)

Kaliumvätekarbonat

quantum satis

 

 

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

 

 

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(41):

Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):

Som summan av karnosol och karnosolsyra.

01.6

Grädde och gräddpulver

01.6.1

Ej smaksatt, pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

E 401

Natriumalginat

quantum satis

 

 

E 402

Kaliumalginat

quantum satis

 

 

E 407

Karragenan

quantum satis

 

 

E 466

Karboximetylcellulosa

quantum satis

 

 

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

 

 

01.6.2

Ej smaksatta, syrade gräddprodukter med levande mikroorganismer och ersättningsprodukter med ett fettinnehåll under 20 %

E 406

Agar

quantum satis

 

 

E 407

Karragenan

quantum satis

 

 

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

 

 

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

 

 

E 415

Xantangummi

quantum satis

 

 

E 440

Pektiner

quantum satis

 

 

E 460

Cellulosa

quantum satis

 

 

E 466

Karboximetylcellulosa

quantum satis

 

 

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

 

 

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

 

 

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

 

 

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

 

 

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

 

 

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

 

 

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

 

 

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

 

 

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

 

 

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

 

 

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

 

 

01.6.3

Andra typer av grädde

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Endast smaksatt grädde

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

 

Endast smaksatt grädde

E 234

Nisin

10

 

Endast clotted cream

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast steriliserad, pastöriserad och UHT-behandlad grädde och vispgrädde

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

Endast steriliserad grädde och steriliserad grädde med reducerad fetthalt

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

01.7

Ost och ostprodukter

01.7.1

Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16

Grupp I

Tillsatser

 

 

Utom mozzarella och ej smaksatt icke mognadslagrad syrad ost med levande mikroorganismer

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Endast smaksatt icke mognadslagrad ost

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

 

Endast smaksatt icke mognadslagrad ost

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

10

 

Endast mascarpone

E 260

Ättiksyra

quantum satis

 

Endast mozzarella

E 270

Mjölksyra

quantum satis

 

Endast mozzarella

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

Endast mozzarella.

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Utom mozzarella

E 460 (ii)

Cellulosapulver

quantum satis

 

Endast riven och skivad mozzarella

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

 

Endast mozzarella

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

01.7.2

Mognadslagrad ost

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

 

E 120

Karmin, karminsyra

125

 

Endast rödmarmorerad ost

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast sage derby-ost

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast sage derby-ost

E 153

Vegetabiliskt kol

quantum satis

 

Endast morbier-ost

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

 

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

50

 

Endast red Leicester-ost

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

35

 

Endast Mimolette-ost

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast rödmarmorerad ost

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast färdigförpackad ost, i skivor eller skuren; ost i lager och ost som tillförts livsmedel

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

 

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 235

Natamycin

1

(8)

Endast ytbehandling av hård, halvhård och halvmjuk ost

E 239

Hexametylentetramin

25 mg/kg som restmängd, uttryckt som formaldehyd

 

Endast Provolone-ost

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast hård, halvhård och halvmjuk ost

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

 

Endast ytbehandling

E 460

Cellulosapulver

quantum satis

 

Endast skivad och riven mognadslagrad ost.

E 500 (ii)

Natriumvätekarbonat

quantum satis

 

Endast surmjölksost

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

 

 

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

 

 

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivad eller riven hårdost eller halvhård ost

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

 

 

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(8):

Mg/dm2 yta, finns inte på 5 mm djup.

(29):

Detta ämne kan finnas naturligt i vissa ostar som resultat av syrningsprocessen.

(30):

I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

01.7.3

Ätlig ostskorpa

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

 

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

 

 

E 160 d

Lykopen

30

 

 

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

 

 

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

20

 

 

01.7.4

Vassleost

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1), (2)

Endast färdigförpackad ost i skivor; ost i lager och ost som tillförts livsmedel

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast ystmjölk till hård, halvhård och halvmjuk ost

E 260

Ättiksyra

quantum satis

 

 

E 270

Mjölksyra

quantum satis

 

 

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

 

E 460 (ii)

Cellulosapulver

quantum satis

 

Endast riven och skivad ost

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

 

 

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(30):

I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

01.7.5

Smältost

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Endast smaksatt smältost

E 100

Kurkumin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 102

Tartrazin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 104

Kinolingult

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 110

Para-orange

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 120

Karmin, karminsyra

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 122

Azorubin, karmosin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 124

Nykockin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 161 b

Lutein

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 160 d

Lykopen

5

 

Endast smaksatt smältost

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

 

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

 

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

 

 

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

20 000

(1) (4)

 

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

 

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(29):

Detta ämne kan finnas naturligt i vissa ostar som resultat av syrningsprocessen.

(33):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160 e och E 161 b.

01.7.6

Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Endast smaksatta icke mognadslagrade produkter

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

 

Endast smaksatta icke mognadslagrade produkter

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

Endast mognadslagrade produkter

E 120

Karmin, karminsyra

125

 

Endast rödmarmorerade produkter

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

 

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast rödmarmorerade produkter

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

 

Endast mognadslagrade produkter

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast icke mognadslagrade produkter, färdigförpackade mognadslagrade produkter i skivor, mognadslagrade produkter i lager och mognadslagrade produkter som tillförts livsmedel

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

 

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

Endast mognadslagrade och bearbetade produkter

E 235

Natamycin

1 mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup)

 

Endast ytbehandling av hårda, halvhårda och halvmjuka produkter

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast hårda, halvhårda och halvmjuka mognadslagrade produkter

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

 

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Endast icke mognadslagrade produkter

E 460

Cellulosapulver

quantum satis

 

Endast rivna eller skivade mognadslagrade eller icke mognadslagrade produkter

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

 

Endast mognadslagrade produkter

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

 

Endast mognadslagrade produkter

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna hårda och halvhårda produkter

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

 

Endast mognadslagrade produkter

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(29):

Detta ämne kan finnas naturligt i vissa produkter som resultat av syrningsprocessen.

(30):

I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

01.8

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

(1) (2)

Endast icke mjölkbaserade ostliknande produkter (endast ytbehandling)

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

Endast proteinbaserade ostliknande produkter

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast mjölkbaserade ostliknande produkter

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

 

Endast icke mjölkbaserade ostliknande produkter (endast ytbehandling)

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast vispgräddsliknande produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

20 000

(1) (4)

Endast smältostliknande produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

30 000

(1) (4)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

50 000

(1) (4)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för användning i dryckesautomater

E 432–436

Polysorbater

5 000

(1)

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

Endast gräddliknande produkter

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

20 000

(1)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

5 000

 

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

500

 

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

1 000

 

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

5 000

 

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

3 000

(1)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 491–495

Sorbitaner

5 000

(1)

Endast mjölk- och gräddliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna ost- och smältostliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(30):

I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

02

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

02.1

Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

Endast fetter

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast fetter

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

 

Endast fetter

E 270

Mjölksyra

quantum satis

 

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

 

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 307

Alfa-tokoferol

200

 

Endast raffinerade olivoljor, inklusive olja av olivpressrester

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination

200

(1) (41)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel; stekolja och stekfett (utom olja av olivpressrester), ister, fiskolja, fett från nöt, fjäderfä och får

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

100

(41)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel; stekolja och stekfett (utom olja av olivpressrester), ister, fiskolja, fett från nöt, fjäderfä och får

E 322

Lecitiner

30 000

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 392

Extrakt av rosmarin

30

(41) (46)

Endast vegetabiliska oljor (utom jungfruoljor och olivoljor) och fett med ett innehåll av fleromättade fettsyror på över 15 viktprocent av det totala fettsyrainnehållet, för användning i icke värmebehandlade livsmedel

E 392

Extrakt av rosmarin

50

(41) (46)

Endast fiskolja och algolja, ister, fett från nöt, fjäderfä, får och svin, fett och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel, stekolja och stekfett, utom olja av olivpressrester

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

10 000

 

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

 

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

 

Endast stekoljor och -fetter

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(41):

Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):

Som summan av karnosol och karnosolsyra.

02.2

Fett- och oljeemulsioner huvudsakligen av typen vatten-i-olja

02.2.1

Smör, koncentrerat smör, smörolja och vattenfritt mjölkfett

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Utom smör av får- och getmjölk

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

 

Endast smör av syrad grädde

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Endast smör av syrad grädde

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

02.2.2

Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

Utom smör med reducerad fetthalt

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

 

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

 

Utom smör med reducerad fetthalt

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast fettemulsioner (utom smör) med en fetthalt på minst 60 %

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

Endast fettemulsioner med en fetthalt på under 60 %

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination

200

(1) (2)

Endast stekfett

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

100

 

Endast stekfett

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast bredbara fetter

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

100

 

Endast bredbara fetter enligt definitionen i artikel 115 i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007 och med en fetthalt på högst 41 %

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

3 000

 

 

E 432–436

Polysorbater

10 000

(1)

Endast fettemulsioner för bakning

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

10 000

(1)

Endast fettemulsioner för bakning

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

5 000

 

 

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

4 000

 

Endast bredbara fetter enligt definitionen i artikel 115 i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007 och med en fetthalt på högst 41 % och liknande bredbara produkter med en fetthalt på under 10 %

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

10 000

 

Endast fettemulsioner för bakning

E 479 b

Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

 

Endast fettemulsioner för stekning

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

10 000

(1)

 

E 491–495

Sorbitaner

10 000

(1)

 

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

 

Endast stekolja och -fett

E 959

Neohesperidin DC

5

 

Endast som smakförstärkare och i fettgrupperna B och C i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

02.3

Vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

30 000

(1) (4)

Endast vattenbaserade emulsionssprejer för infettning av bakformar

E 392

Extrakt av rosmarin

50

(41) (46)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

E 943 a

Butan

quantum satis

 

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

E 943 b

Isobutan

quantum satis

 

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

E 944

Propan

quantum satis

 

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(41):

Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):

Som summan av karnosol och karnosolsyra.

03

Glassvaror

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

 

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

(25)

 

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

20

 

 

E 160 d

Lykopen

40

 

 

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

 

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

3 000

 

Endast vattenbaserad glass

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 432–436

Polysorbater

1 000

(1)

 

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

 

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

3 000

 

 

E 491–495

Sorbitaner

500

(1)

 

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

 

Endast färdigförpackade rån innehållande glass

E 950

Acesulfam K

800

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

800

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

100

(52)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

320

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 957

Taumatin

50

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 959

Neohesperidin DC

50

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

26

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

800

(11)b (49) (50)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(11):

Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(25):

Mängden av vart och ett av färgämnena E 110, E 122, E 124 och E 155 får inte överstiga 50 mg/kg eller mg/l.

(49):

Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):

Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):

Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

04

Frukter, bär och grönsaker

04.1

Obearbetade frukter, bär och grönsaker

04.1.1

Hela färska frukter, bär och grönsaker

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

20

 

Endast ytbehandling av oskalade färska citrusfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

10

(3)

Endast bordsdruvor, färska litchifrukter (uppmätt i ätbara delar) och blåbär (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast vakuumförpackad sockermajs

E 445

Glycerolestrar av trähartser

50

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

(1)

Endast ytbehandling av färska frukter och bär

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor och ananas och som ytbehandlingsmedel på nötter

E 902

Kandelillavax

quantum satis

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor och ananas och som ytbehandlingsmedel på nötter

E 903

Karnaubavax

200

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor och ananas och som ytbehandlingsmedel på nötter

E 904

Shellack

quantum satis

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor och ananas och som ytbehandlingsmedel på nötter

E 905

Mikrokristallint vax

quantum satis

 

Endast ytbehandling av meloner, papaya, mango och avokado

E 912

Montansyraestrar

quantum satis

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado och ananas

E 914

Oxiderat polyetylenvax

quantum satis

 

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado och ananas

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

04.1.2

Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast skalad potatis

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

300

(3)

Endast lök-, vitlöks- och schalottenlökspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast pepparrotspulp

E 296

Äppelsyra

quantum satis

 

Endast färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

 

Endast konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

04.1.3

Frysta frukter, bär och grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast vita grönsaker inklusive svamp och vita baljfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast fryst och djupfryst potatis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

 

 

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

 

 

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

 

 

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

 

 

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

 

 

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

04.2

Bearbetade frukter, bär och grönsaker

04.2.1

Torkade frukter, bär och grönsaker

Grupp I

Tillsatser

 

 

E 410, E 412, E 415 och E 417 får inte användas vid framställning av torkade livsmedel som är avsedda att rehydreras direkt vid intag

E 101

Riboflaviner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast torkade frukter och bär

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast torkad kokosnöt

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast bearbetade vita grönsaker inklusive baljfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast torkad svamp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

150

(3)

Endast torkad ingefära

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

Endast torkade tomater

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

400

(3)

Endast torkade vita grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

500

(3)

Endast torkade frukter, bär och nötter med skal utom torkade äpplen, päron, bananer, aprikoser, persikor, druvor, plommon och fikon

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

600

(3)

Endast torkade äpplen och päron

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

1 000

(3)

Endast torkade bananer

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

2 000

(3)

Endast torkade aprikoser, persikor, druvor, plommon och fikon

E 907

Hydrogenerat poly-1-deken

2 000

 

Endast som ytbehandlingsmedel till torkade frukter och bär

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(34):

Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

E 101

Riboflaviner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 101

Riboflaviner

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

2 000

(1) (2)

Endast grönsaker (utom oliver)

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Utom oliver och pepperoni i saltlake

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

500

(3)

Endast pepperoni i saltlake

E 579

Järnglukonat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 585

Järnlaktat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 950

Acesulfam K

200

 

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 951

Aspartam

300

 

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

160

(52)

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 955

Sukralos

180

 

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 959

Neohesperidin DC

100

 

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 961

Neotam

10

 

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

200

(11)a (49) (50)

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

(1):

Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):

Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(11):

Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(34):

Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):

Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(52):

Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

(56):

Uttryckt som Fe.

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

E 101

Riboflaviner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 102

Tartrazin

100

 

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 133

Briljantblått FCF

20

 

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 142

Grön S

10

 

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 127

Erytrosin

200

 

Endast cocktailbär och kanderade körsbär

E 127

Erytrosin

150

 

Endast bigarråer i sockerlag och i fruktcocktail

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast vita grönsaker inklusive baljfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

250

(3)

Endast citronskivor i glas

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast bigarråer i glas, vakuumförpackad sockermajs

E 260

Ättiksyra

quantum satis

 

 

E 261

Kaliumacetat

quantum satis

 

 

E 262

Natriumacetater

quantum satis

 

 

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

 

 

E 270

Mjölksyra

quantum satis

 

 

E 296

Äppelsyra

quantum satis

 

 

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

 

 

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

 

 

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

 

 

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

 

 

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

 

 

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

 

 

E 330

Citronsyra

quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

 

 

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

 

 

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

 

 

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

 

 

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

 

 

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

 

 

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

250

 

Endast baljfrukter, grönsaker, svamp och kronärtskockor

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

 

Endast kastanjer i lag

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

 

Endast kastanjer i lag

E 415

Xantangummi

quantum satis

 

Endast kastanjer i lag

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

 

 

E 512

Tennklorid

25

(55)

Endast vit sparris

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

 

 

E 579

Järnglukonat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 585

Järnlaktat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

1 000

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

1 000

(51)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

200

(52)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

400

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 959

Neohesperidin DC

50

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

32

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

350

(11)a (49) (50)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(11):

Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(34):

Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):

Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):

Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

(55):

Uttryckt som Sn.

(56):

Uttryckt som Fe.

04.2.4

Beredningar av frukt, bär och grönsaker, utom produkter som omfattas av 5.4

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

Grupp I

Tillsatser

 

 

 

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

 

Endast mostarda di frutta

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

 

Endast mostarda di frutta

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker, utom produkter för framställning av fruktjuicebaserade drycker

E 101

Riboflaviner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

 

Endast grönsaker (utom oliver)

E 163

Antocyaner

quantum satis

 

Endast konserverade röda frukter och bär

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast beredningar av frukter, bär och grönsaker, inklusive beredningar av alger, fruktbaserade såser, aladåb, utom puré, mousse, kompott, sallader och liknande produkter, på burk eller i glas

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast beredningar av alger, oliver och olivbaserade beredningar

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

2 000

(1) (2)

Endast kokt rödbeta

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast olivbaserade beredningar

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast bearbetade vita grönsaker och bearbetad svamp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast rehydrerade torkade frukter och bär och litchifrukter, mostarda di frutta

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

300

(3)

Endast lök-, vitlöks- och schalottenlökspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast pepparrotspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast gelébildande frukt- och bärextrakt, flytande pektin för försäljning till slutkonsument

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

800

(1) (4)

Endast beredningar av frukter och bär

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

4 000

(1) (4)

Endast glaseringslag för vegetabiliska produkter

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

5 000

 

 

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

2 000

(1)

Endast mostarda di frutta

E 950

Acesulfam K

350

 

Endast energireducerade produkter

E 951

Aspartam

1 000