ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.291.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
9 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/719/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

1

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

3

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2011/720/EG

 

*

Rådets beslut av den 26 november 2007 om undertecknande på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Amerikas förenta stater och gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

45

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

9.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/1


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

(2011/719/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 100.2 och 207.4 första strecksatsen jämförda med artikel 218.6 a, 218.7, 218.8 första strecksatsen och artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, på unionens vägnar och i enlighet med rådets beslut om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar, förhandlat fram ett avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 30 juni 2008 på unionens vägnar med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör godkännas.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för unionens deltagande i de gemensamma organ som inrättas genom avtalet, samt för antagandet av vissa beslut i synnerhet rörande ändringar av avtalet och dess bilagor, tillägg av nya bilagor, upphävande av enskilda bilagor, samråd och tvistlösning samt antagande av skyddsåtgärder.

(6)

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att deras bilaterala avtal med Förenta staterna på samma område, beroende på vad som är lämpligt, antingen ändras eller upphävs den dag avtalet träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet godkänns härmed på unionens vägnar.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att överlämna det meddelande som föreskrivs i artikel 19.A i avtalet och att göra följande anmälan:

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i avtalstexten i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.”

Artikel 3

1.   I den bilaterala tillsynsstyrelsen som inrättas genom artikel 3 i avtalet ska unionen företrädas av Europeiska kommissionen biträdd av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och åtföljd av luftfartsmyndigheterna i egenskap av företrädare för medlemsstaterna.

2.   I tillsynsstyrelsen för certifiering som inrättas enligt punkt 2.1.1 i bilaga 1 till avtalet och den gemensamma samordningsstyrelsen för underhåll som inrättas enligt punkt 3.1.1 i bilaga 2 till avtalet ska unionen företrädas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet biträdd av de luftfartsmyndigheter som är direkt berörda av dagordningen för varje möte.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska, efter samråd med den särskilda kommitté som utsetts av rådet, fastställa den ståndpunkt som unionen ska inta i den bilaterala tillsynskommittén med avseende på följande frågor:

a)

Antagande eller ändring av den bilaterala tillsynsstyrelsens interna förfaranden i enlighet med artikel 3.B i avtalet.

b)

Eventuella ändringar av bilagorna till avtalet i enlighet med artikel 19.B i avtalet, vilka är förenliga med, och inte medför någon ändring av, relevanta unionsrättsakter.

2.   Kommissionen får, efter samråd med den särskilda kommitté som avses i punkt 1, vidta följande åtgärder:

a)

Anta skyddsåtgärder i enlighet med artikel 15.B i avtalet.

b)

Begära samråd i enlighet med artikel 17.A i avtalet.

c)

Tillfälligt dra in ett erkännande av resultat samt återkalla indragningen i enlighet med artikel 18 i avtalet.

3.   Rådet ska, med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen fastställa den ståndpunkt som ska intas av unionen i den bilaterala tillsynsstyrelsens med avseende på antagande av ytterligare bilagor i enlighet med artikel 3.C.7 och artikel 19.C i avtalet.

4.   Rådet ska, med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen och i enlighet med fördraget fatta beslut rörande andra ändringar av avtalet som inte omfattas av tillämpningsområdet för punkterna 1 och 3, inbegripet upphävande av enskilda bilagor i enlighet med artikel 19.E i avtalet.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras bilaterala avtal med Förenta staterna enligt tillägg 1 till detta avtal, beroende på vad som är lämpligt, ändras eller upphävs när avtalet träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


AVTAL

mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

FÖRENTA STATERNA

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

nedan kallade parterna,

SOM ÖNSKAR bygga vidare på tiotals år av transatlantiskt samarbete när det gäller säkerheten inom den civila luftfarten och miljöprovning och godkännanden,

SOM STRÄVAR efter att förbättra det mångåriga samarbetet mellan Europa och Förenta staterna i syfte att garantera en hög nivå av säkerhet inom den civila luftfarten över hela världen samt att minska det ekonomiska trycket på luftfartsindustrin och aktörer när det gäller onödig regelmässig tillsyn,

SOM ÄR BESLUTNA att garantera fortsatt driftsäkerhet inom den civila luftfartsflottan och ett snabbt utbyte av information inom sektorn,

SOM ÄR BESLUTNA att utveckla ett omfattande system för regleringssamarbete på områdena luftfartssäkerhet och miljöprovning och godkännanden, baserat på kontinuerlig kommunikation och ömsesidigt förtroende, och

SOM ERKÄNNER de rättigheter och skyldigheter som Förenta staterna och medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen (”medlemsstaterna”) har enligt konventionen angående internationell civil luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1994 (”Chicago-konventionen”) och dess bilagor,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

A.   luftvärdighetsgodkännande: ett resultat som visar att en konstruktion eller en konstruktionsändring av en civil flygteknisk produkt överensstämmer med tillämpliga standarder eller att en enskild produkt överensstämmer med en konstruktionslösning som har befunnits överensstämma med nämnda standarder och därmed är i ett skick som innebär säker användning.

B.   luftfartsmyndighet: en ansvarig statlig byrå eller -enhet i en medlemsstat i Europeiska unionen som på Europeiska gemenskapens vägnar utövar rättslig tillsyn över reglerade enheter och fastställer huruvida de iakttar tillämpliga standarder, föreskrifter och andra krav inom ramen för Europeiska gemenskapens behörighet.

C.   civil flygteknisk produkt: civilt luftfartyg, luftfartygsmotor eller propeller, eller utrustning, del eller komponent som är avsedd att monteras därpå.

D.   miljögodkännande: som visar att en konstruktion eller en konstruktionsändring av en luftfartsprodukt överensstämmer med tillämpliga standarder rörande buller, utsläpp av bränsleångor eller avgaser.

E.   miljöprovning: en process genom vilken en konstruktion eller en konstruktionsändring av en luftfartsprodukt utvärderas med avseende på överensstämmelse med tillämpliga standarder rörande buller, utsläpp av bränsleångor eller avgaser.

F.   tekniskt ombud: för Förenta staterna, Federal Aviation Administration (FAA) och och för Europeiska gemenskapen, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

G.   underhåll: utövande av en eller flera av följande uppgifter: inspektion, översyn, reparation, skyddande åtgärder, eller utbyte av delar, material, utrustning eller komponenter till en civil luftfartsprodukt i syfte att säkerställa fortsatt luftvärdighet för en sådan produkt, eller installation av i förväg godkända ändringar eller modifieringar som utförs i enlighet med de krav som fastställts av lämpligt teknisk ombud.

H.   övervakning: regelbunden övervakning för att fastställa oavbruten överensstämmelse med tillämpliga standarder.

I.   reglerad enhet: en fysisk eller juridisk person vars verksamhet för provning av civil luftfartssäkerhet och miljööverensstämmelse samt för godkännande omfattas av en eller båda parternas lagstiftnings- eller regleringsområde.

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

A.

Syftet med detta avtal är följande:

1.

Att möjliggöra ömsesidigt erkännande, i enlighet med bilagorna till denna förordning, av konstaterad överensstämmelse samt godkännanden som utfärdats av tekniska ombud och luftfartsmyndigheter.

2.

Att främja en hög nivå av säkerhet inom lufttransporter.

3.

Att säkerställa en fortsatt hög nivå av regleringssamarbete och harmonisering mellan Förenta staterna och Europeiska gemenskapen, på de områden som anges under B.

B.

Tillämpningsområdet för samarbetet enligt detta avtal är följande:

1.

Luftvärdighetsgodkännanden och övervakning av civila flygtekniska produkter.

2.

Miljöprovning och miljögodkännande av civila flygtekniska produkter.

3.

Godkännanden och övervakning av underhållsanläggningar.

C.

Parterna får godkänna ytterligare områden för samarbete och erkännande genom skriftlig ändring av detta avtal i enlighet med artikel 19.

Artikel 3

Verkställande ledning

A.

Parterna inrättar härmed en bilateral tillsynsstyrelse (”styrelsen”) som ska vara ansvarig för att detta avtal fungerar tillfredsställande och som ska sammanträda regelbundet för att utvärdera genomförandets effektivitet.

B.

Styrelsen ska vara sammansatt av företrädare för

 

Förenta staterna, vars företrädare är Federal Aviation Administration (delat ordförandeskap),

och

 

Europeiska gemenskapen, vars företrädare är Europeiska kommissionen (delat ordförandeskap) biträdd av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och åtföljd av medlemsstaternas luftfartsmyndigheter.

Styrelsen får tillfälligt bjuda in experter på specifika områden att delta i styrelsens sammanträden. Styrelsen får upprätta tekniska arbetsgrupper och ska övervaka deras arbete. Styrelsen ska utarbeta och anta interna förfaranden. Alla styrelsens beslut ska fattas i samförstånd och varje part ska ha en röst. Dessa beslut ska vara skriftliga och undertecknade av parternas företrädare i styrelsen.

C.

Styrelsen får behandla alla frågor som hänför sig till tillämpningen av detta avtal. Styrelsen ska särskilt ha följande uppgifter:

1.

Ansvara för tvistlösning enligt artikel 17.

2.

Vid behov, göra ändringar i bilagorna i enlighet med artikel 19.B.

3.

Vara ett diskussionsforum för frågor som kan uppstå och ändringar som kan påverka genomförandet av detta avtal.

4.

Vara ett forum för diskussion av gemensamma strategier för säkerhets- och miljöfrågor inom ramen för detta avtal och för regelbundet utbyte av information om luftfartssäkerhetsfrågor, samt för samråd om föreslagna nya säkerhetsåtgärder samt ändringar av redan existerande sådana.

5.

Vara ett forum för förvarningsdiskussioner när det gäller parternas respektive utkast till nya förordningar eller lagstiftning.

6.

Vara ett forum för utbyte av information om planerade organisatoriska förändringar.

7.

Vid behov, anta kompletterande bilagor.

8.

Vid behov, lägga fram förslag för parterna om ändringar av detta avtal.

Artikel 4

Allmänna bestämmelser

A.

Båda parter ska godta överensstämmelse som konstaterats och godkännande som utfärdats av den andra partens tekniska ombud samt, i Förenta staterna:s fall överensstämmelse konstaterad och godkännanden utfärdade av luftfartsmyndigheterna, i enlighet med krav och villkor som fastställs i bilagorna till detta avtal.

B.

Med undantag för vad som anges i bilagorna till detta avtal, ska avtalet inte vara utformat så att det innebär ömsesidigt godkännande eller erkännande av parternas standarder eller tekniska föreskrifter.

C.

Parterna ska erkänna varandras system för delegering till av parterna utsedda personer eller reglerade enheter som existerar den dag detta avtal träder i kraft såsom likvärdiga när det gäller att uppfylla respektive parts lagstadgade krav. Parterna ska tilldöma överensstämmelse som konstaterats av dessa utsedda personer eller reglerade enheter, i enlighet med bilagornas bestämmelser, samma giltighet som överensstämmelse som konstaterats direkt av ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet. Delegeringssystem som genomförts efter det att denna förordning trätt i kraft ska omfattas av förtroendeskapande åtgärder.

D.

Parterna ska se till att deras tekniska ombud och luftfartsmyndigheter uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal, inklusive bilagor.

E.

Om en innehavare av typgodkännande överför sitt godkännande till en annan enhet, ska det tekniska ombud som ansvarar för typgodkännandet omedelbart underrätta det andra tekniska ombudet om överföringen.

F.

Detta avtal, samt dess bilagor, är bindande för båda parter.

Artikel 5

Bilagor

A.

För de områden som faller inom ramen för artikel 2.B.1, 2.B.2 och 2.B.3 är parterna ense om att respektive parts standarder, bestämmelser, rutiner och förfaranden för civil luftfart är tillräckligt med varandra överensstämmande för att det ska vara möjligt att ömsesidigt godta sådana godkännanden och konstateranden av överensstämmelse med överenskomna standarder som görs av en part på den andra partens vägnar, i enlighet med bilagorna. Parterna är också ense om att det finns tekniska skillnader mellan deras respektive luftfartssystem och att dessa tas upp i bilagorna.

B.

När det gäller områden som läggs till i tillämpningsområdet för artikel 2.B i enlighet med artikel 2.C, ska parterna eller deras företrädare i styrelsen utarbeta nya bilagor som beskriver krav och villkor för ömsesidigt godkännande av sådan konstaterad överensstämmelse och sådana godkännanden, när de är överens om att båda parters standarder, regler, rutiner och förfaranden för luftfart på alla de samarbetsområden som läggs till är tillräckligt förenliga med varandra för att det ska vara möjligt att ömsesidigt godta sådana godkännanden samt konstateranden av överensstämmelse med överenskomna standarder son görs av en part på den andra partens vägnar.

C.

Var och en av bilagorna ska minst innehålla följande:

1.

Bestämmelser som gör det möjligt att skapa och upprätthålla förtroende för respektive parts tekniska ombud samt för alla aktuella luftfartsmyndigheters tekniska förmåga att uppnå resultat på den andra partens vägnar.

2.

Förfaranden för införande och tillfällig indragning av erkännande av konstaterad överensstämmelse samt godkännanden som utfärdats av en viss luftfartsmyndighet.

3.

En fastställd räckvidd för erkännande av konstaterad överensstämmelse och godkännanden mellan parterna.

4.

Bestämmelser rörande tekniska samråd mellan de tekniska ombuden.

5.

Bestämmelser för gemensamma samordningsorgan, när så är lämpligt.

6.

Bestämmelser som ger de tekniska ombuden tillstånd att utarbeta och underteckna tekniska genomförandeförfaranden.

Artikel 6

Regleringssamarbete och regleringstransparens

A.

De tekniska ombuden ska utarbeta och anta förfaranden för regleringssamarbete inom civil luftfartssäkerhet samt miljöprovning och godkännanden, med beaktande av relevanta riktlinjer för regleringssamarbete mellan parterna. Dessa förfaranden ska omfatta möjligheter till samråd med experter från en av parternas tekniska ombud, luftfartsmyndigheter och näring samt möjlighet för dessa att på ett tidigt stadium delta i den andra partens utarbetande av regleringsmaterial på det civila luftfartsområdet.

B.

I den mån det finns tillgängliga medel ska parterna, om så är lämpligt, säkerställa oavbrutet transatlantiskt samarbete inom viktigare initiativ på luftfartssäkerhetsområdet.

Artikel 7

Samarbete inom verksamhet för kvalitetssäkring och standardiseringskontroll

För att främja fortsatt förståelse av samt överensstämmelse mellan parternas regleringssystem på området civil luftfartssäkerhet har de tekniska ombuden rätt att delta i varandras respektive interna verksamhet för kvalitetssäkring och standardiseringskontroll som är knuten till ackreditering och övervakning, i enlighet med föreskrifterna i bilagorna.

Artikel 8

Samarbete inom verkställighet

Med förbehåll för tillämpliga lagar och andra förordningar enas parterna om att genom sina tekniska ombud eller luftfartsmyndigheter erbjuda samarbete och bistånd i alla eventuella undersöknings- eller verkställighetsförfaranden när det gäller föregivna eller misstänkta överträdelser av lagar eller andra förordningar som omfattas av detta avtal. Parterna ska dessutom omedelbart underrätta den andra parten om alla undersökningar som berör ömsesidiga intressen.

Artikel 9

Utbyte av säkerhetsuppgifter

Med förbehåll för tillämpliga lagar och andra förordningar är parterna ense om följande:

A.

Att på begäran och i god tid förse varandra med sådan information rörande olyckor eller incidenter som involverar civila flygtekniska produkter eller reglerade enheter och som de tekniska ombuden har tillgång till.

B.

Att utbyta annan säkerhetsinformation i enlighet med förfaranden som utarbetats av de tekniska ombuden.

Artikel 10

Tillämpliga krav, förfaranden och anvisningar

Parterna är ense om att underrätta varandra om alla tillämpliga krav, förfaranden och anvisningar på de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 11

Skydd av konfidentiella uppgifter och begäran om information

A.

Parterna erkänner att information knuten till detta avtal som lämnas in av en reglerad enhet eller en part kan innehålla immaterialrätter, handelshemligheter, hemlig affärsinformation, konfidentiella uppgifter eller andra uppgifter som hålls hemliga av den reglerade enheten eller en annan person (skyddade uppgifter). Om inte annat föreskrivs enligt lag, får ingen av parterna kopiera, släppa eller visa information som identifierats som skyddad för någon annan person än en av den partens anställda, såvida inte den person eller enhet som har konfidentiellt intresse av den skyddade informationen har gett sitt skriftliga medgivande till detta.

B.

I den mån Europeiska gemenskapen lämnar ut uppgifter till en luftfartsmyndighet eller någon annan enhet som utreder olyckor och incidenter inom civil luftfart, ska Europeiska gemenskapen behandla sådana skyddade uppgifter som känsliga dokument och säkerställa att berörd luftfartsmyndighet eller enhet inte kopierar, släpper eller lämnar ut sådana uppgifter till någon annan än personer som är anställda vid en berörd luftfartsmyndighet eller enhet, såvida inte den person eller enhet som har konfidentiellt intresse av den skyddade informationen har gett sitt skriftliga medgivande till detta.

C.

Begäran från allmänheten om att få sådana uppgifter som avses i punkt A i denna artikel, inklusive tillträde till dokument, ska behandlas i enlighet med de lagar och andra förordningar som gäller i den part som mottar en sådan begäran. Ett tekniskt ombud som mottar en begäran om sådana uppgifter som tillhandahålls av den andra parten eller dess reglerade enheter ska samråda med den andra partens tekniska ombud innan sådan information får lämnas ut. Vid behov ska de tekniska ombuden hjälpa varandra att behandla den här typen av ansökningar.

Artikel 12

Tillämplighet

Om inte annat föreskrivs i bilagorna till detta avtal ska detta avtal dels tillämpas på Förenta staternas regleringssystem på området civil luftfart så som det tillämpas på Förenta staternas territorium och dels på Europeiska gemenskapernas regleringssystem på området civil luftfart så som det tillämpas på de territorier på vilka fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas samt enligt de villkor som fastställs i det fördraget (eller eventuella senare antagna instrument).

Artikel 13

Obehindrat tillträde

Av övervaknings- och kontrollskäl ska respektive parts tekniska ombud och luftfartsmyndigheter bistå den andra partens tekniska ombud så att detta kan få obehindrat tillträde till reglerade enheter som omfattas av dess behörighet.

Artikel 14

Avgifter

Vardera part ska sträva efter att säkerställa att de avgifter som deras tekniska ombud tar ut av sökande och reglerade enheter för tjänster som rör certifiering och godkännande inom ramen för detta avtal är rättvisa, rimliga och står i proportion till tjänsterna.

Artikel 15

Upprätthållande av regleringsbefogenheter

Inget i detta avtal ska vara utformat så att det begränsar en parts befogenheter när det gäller följande:

A.

Att via sina lagstiftande och administrativa åtgärder samt regleringsåtgärder fastställa den skyddsnivå den anser lämplig för civilt luftfartskydd och miljöprovning och godkännanden.

B.

Att vidta alla lämpliga och omedelbara åtgärder för att begränsa eller minimera eventuella undantag ifrån säkerhetsbestämmelserna. Om någon av parterna vidtar sådana åtgärder som påverkar verksamheten inom ramen för detta avtal ska den, i tillämpliga fall, informera den andra parten via ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet så snart som möjligt men inte senare än 15 dagar efter vidtagen åtgärd.

C.

Att ändra sina lagar, förfaranden eller standarder och tillämpa dem på sina reglerade enheter. Om sådana ändringar skulle påverka genomförandet av detta avtal kan endera parten, eller dess tekniska ombud, begära samråd enligt artikel 17, i syfte att ändra detta avtal. Oavsett resultaten av sådana samråd ska inget i detta avtal hindra den berörda parten från att genomföra ändringen och tillämpa den på sina reglerade enheter.

Artikel 16

Andra avtal

A.

Om inte annat anges i bilagorna till detta avtal ska rättigheter och skyldigheter som ingår i andra avtal som endera parten ingår med en tredjepart varken äga giltighet eller ha verkan för den andra parten i detta avtal.

B.

Mot bakgrund av och vid ikraftträdandet av detta avtal ska Förenta staterna vidta nödvändiga åtgärder, och Europeiska gemenskapen ska, i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, säkerställa att medlemsstaterna i Europeiska unionen vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att, beroende på vad som är lämpligt, ändra eller upphäva de i tillägg 1 förtecknade bilaterala avtalen mellan Förenta staterna och enskilda medlemsstater i Europeiska unionen.

C.

Om inte annat föreskrivs bilagorna ska konstaterad överensstämmelse samt godkännanden som är giltiga den dag detta avtal träder i kraft och som tidigare godtagits av Förenta staterna eller en medlemsstat i Europeiska unionen inom ramen för något av de bilaterala luftfartssäkerhetsavtal eller bilaterala luftvärdighetsavtal som förtecknas i tillägg 1, betraktas som giltiga av parterna i detta avtal i enlighet med de villkor som godtagits inom ramen för de förtecknade avtalen, till dess att de ersätts eller upphävs.

Artikel 17

Samråd och tvistlösning

A.

En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som kan uppkomma i samband med detta avtal. Den andra parten ska svara omedelbart på en sådan begäran och ska inleda samråd vid en tidpunkt som fastställs av parterna inom 45 dagar.

B.

Parternas tekniska ombud ska sträva efter att lösa alla meningsskiljaktigheter dem emellan rörande sitt samarbetet enligt detta avtal; detta ska ske genom samråd i enlighet med bestämmelserna i bilagorna till detta avtal.

C.

Om de tekniska ombuden inte kan lösa tvisten i enlighet med föreskrifterna i punkt B, kan endera tekniskt ombud hänskjuta tvisten till styrelsen, som ska samråda i frågan.

Artikel 18

Tillfälligt återkallande av erkännande av resultat

A.

Om samråden enligt artikel 17 inte leder till lösning av meningsskiljaktigheter som rör påvisad överensstämmelse och godkännanden får den ena parten underrätta den andra parten om sin avsikt att tillfälligt återkalla de erkännanden av konstaterad överensstämmelse och godkännanden som meningsskiljaktigheten gäller. En sådan underrättelse ska ske skriftligt och skälen till återkallandet ska anges.

B.

Ett återkallande av detta slag ska träda i kraft 30 dagar efter underrättelsen, om inte den part som inledde förfarandet för återkallande före utgången av denna period skriftligen underrättar den andra parten om att den drar tillbaka sin underrättelse. Återkallandet ska inte påverka giltigheten i fråga om konstaterad överensstämmelse, certifikat och godkännanden som utfärdats av berört tekniskt ombud eller berörd luftfartsmyndighet hos parten före den dag återkallandet trädde i kraft. Återkallanden som trätt i kraft kan upphävas med omedelbar verkan efter en skriftväxling mellan parterna i detta syfte.

Artikel 19

Ikraftträdande, ändringar och upphävande

A.

Detta avtal, inklusive bilagor, träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna utväxlat diplomatiska noter som bekräftar att deras respektive interna förfaranden för avtalets ikraftträdande har slutförts.

B.

Avtalet får ändras skriftligen i samförstånd mellan parterna. Sådana ändringar träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna utväxlat diplomatiska noter som bekräftar att deras respektive interna förfaranden för avtalets ikraftträdande eller ändringar av detta har slutförts. Bilagorna kan endast ändras efter beslut fattat av styrelsen.

C.

Eventuella enskilda bilagor som utarbetas av styrelsen efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska träda i kraft efter beslut fattat av styrelsen.

D.

Detta avtal ska gälla till dess att en någon av parterna säger upp det. En sådan uppsägning ska ske med sextio dagars varsel och enligt skriftlig anmälan från den ena parten till den andra. Uppsägningen ska också innebära att alla ändringar av detta avtal och alla bilagor till avtalet upphör att gälla. Uppsägningen ska inte påverka giltigheten hos certifikat och andra godkännanden som beviljats av parterna enligt detta avtal, inklusive dess bilagor.

E.

Enskilda bilagor till avtalet kan sägas upp av endera parten. Upphävande av enskilda bilagor ska träda i kraft sextio dagar efter den dag då den ena parten mottog den andra partens anmälan om uppsägning, såvida nämnda anmälan inte har återkallats. Vid upphävande av en eller flera bilagor, ska återstående bilagor fortsätta att gälla. Parterna ska dock samråda om det återstående avtalets fortsatta existens. Om de inte kan nå fram till ett samförstånd, kan avtalet upphävas av endera parten. Upphävandet ska träda i kraft sextio dagar från och med dagen för skriftlig anmälan av detta från den ena parten till den andra.

F.

Efter en anmälan om upphävande av hela avtalet eller någon bilagorna till detta, ska parterna fortsätta att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet eller bilagorna till detta fram till den dag då upphävandet faktiskt träder i kraft.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

Undertecknat i Bryssel den trettionde juni 2008, i två original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, holländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. Om det föreligger tolkningsskillnader mellan texterna på de olika språken, ska den engelska texten ha företräde.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Cъeдинeнитe aмepикaнcки щaти

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

Tillägg 1

Land

Bilaterala

Österrike

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet; undertecknat i Wien den 14 januari 1997.

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetsbevis för importerade luftfartyg; verkställt genom notväxling i Washington den 30 april 1959.

Belgien

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetscertifiering; verkställt genom notväxling i Bryssel den 12 februari och den 14 maj 1973.

Tjeckien

Tillämpningsförfaranden mellan FAA och Tjeckiens tillsynsmyndighet för den civila luftfarten när det gäller godkännande av typkonstruktion, luftvärdighetscertifiering, fortsatt luftvärdighet samt ömsesidigt samarbete och tekniskt bistånd inom ramen för avtalet mellan Förenta staterna och Tjeckoslovakien, undertecknat den 29 januari 1996.

Avtal mellan Förenta staterna och Tjeckoslovakien rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetsbevis för importerade luftfartyg; verkställt genom notväxling i Prag den 1 och 21 oktober 1970.

Danmark

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet; undertecknat i Köpenhamn den 6 november 1998.

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetscertifiering; verkställt genom notväxling i Washington 6 januari 1982.

Finland

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Helsingfors den 2 november 2000.

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetsbevis för importerade civila glidflygplan och civil luftfartsutrustning; verkställt genom notväxling i Washington den 7 mars 1974.

Frankrike

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Paris den 14 maj 1996.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet för främjande av flygsäkerhet mellan Amerikas förenta staters regering och Republiken Frankrikes regering, undertecknat den 24 augusti 2001.

Genomförandeförfaranden för underhåll inom ramen för avtalet för främjande av luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta staters regering och Republiken Frankrikes regering, undertecknat den 14 maj 1996.

Tyskland

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Milwaukee den 23 maj 1996.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Förbundsrepubliken Tysklands regering, revision 1, undertecknat den 3 juni 2002.

Genomförandeförfaranden för underhåll inom ramen för avtalet för främjande av luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta staters regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering, undertecknat den 6 juni 1997.

Irland

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Dublin den 5 februari 1997.

Genomförandeförfaranden för underhåll inom ramen för avtalet för främjande av luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta staters regering och Irlands regering, undertecknat den 5 februari 1999.

Italien

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Rom den 27 oktober 1999.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Italiens regering, undertecknat den 4 juni 2002.

Nederländerna

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Haag den 13 september 1995.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Nederländernas regering, undertecknat de 3 juni 2002.

Polen

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighet för importerade luftfartsprodukter, i dess ändrade lydelse; verkställt genom notväxling i Washington den 8 november 1976.

Rumänien

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Bukarest den 10 september 2002.

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetsbevis för importerade civila glidflygplan; verkställt genom notväxling i Washington den 7 december 1976.

(Anm.: Förenta staterna begärde uppsägning av detta avtal i februari 2007. Förenta staterna:s anmälan och Rumäniens svar kommer att innebära upphävande.)

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Rumäniens regering, undertecknat den 24 september 2002.

Spanien

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i Washington den 23 september 1999.

Avtal rörande ömsesidigt erkännande av luftvärdighetsbevis för importerade luftfartyg, i dess ändrade lydelse; verkställt genom notväxling i Madrid den 23 september 1957.

Sverige

Överenskommelse med Amerikas förenta stater för främjande av flygsäkerhet, undertecknat i Stockholm den 9 februari 1998.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Sveriges regering, undertecknat den 3 juni 2002.

Förenade kungariket

Avtal för främjande av luftfartssäkerhet, undertecknat i London den 20 december 1995.

Genomförandeförfaranden för godkännande av typkonstruktion, produktionsverksamhet, exportluftvärdighetsbevis, verksamhet efter godkännande av typkonstruktion och tekniskt bistånd mellan myndigheter inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Förenade kungariket Storbritanniens och Nordirlands regering, undertecknat den 23 maj 2002.

Genomförandeförfaranden för simulatorer inom ramen för avtalet för främjande av luftfartssäkerhet av den 20 december 1995 mellan Amerikas förenta staters regering och Förenade kungariket Storbritanniens och Nordirlands regering, revision 1, undertecknat den 6 oktober 2005.

BILAGA 1

LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH MILJÖCERTIFIERING

1.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1   Denna bilaga täcker 1) ömsesidigt erkännande av konstaterad överensstämmelse, godkännanden och dokumentation samt 2) tekniskt bistånd, när det gäller

a)

luftvärdighet och fortsatt luftvärdighet hos flygtekniska produkter (nedan kallade produkter), och

b)

buller, utsläpp av bränsleångor eller avgaser.

1.2   Parterna ska, med stöd av artikel 4 i avtalet, ömsesidigt godta de resultat som respektive part uppnår inom ramen för de system som tillämpas av de tekniska ombuden eller luftfartsmyndigheterna, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga och, i tillämpliga fall, de tekniska genomförandeförfaranden som antas av de tekniska ombuden.

2.   GEMENSAMMA SAMORDNINGSORGANET

2.1   Sammansättning

2.1.1

Ett gemensamt tekniskt samordningsorgan kallat tillsynsstyrelsen för certifiering och som är ansvarigt inför bilaterala tillsynsstyrelsen inrättas härmed under de tekniska ombudens gemensamma ledning. Den ska omfatta företrädare för varje tekniskt ombud som ansvarar för luftvärdighets- och miljöcertifiering, system för kvalitetsförvaltning och reglering.

2.1.2

Den gemensamma ledningen kan bjuda in deltagare i syfte att underlätta för tillsynsstyrelsen för certifiering att fullgöra sitt uppdrag.

2.2   Mandat

2.2.1

Tillsynsstyrelsen för certifiering ska sammanträda regelbundet i syfte att se till att denna bilaga fungerar och genomförs tillfredsställande. Den ska ha till uppgift att

a)

utveckla, godkänna och se över de tekniska genomförandeförfarandena,

b)

utbyta information rörande viktiga säkerhetsfrågor samt utarbeta åtgärdsplaner för att åtgärda dem,

c)

säkerställa konsekvent tillämpning av denna bilaga,

d)

lösa tekniska frågor som faller inom de tekniska ombudens ansvarsområde och utreda andra tekniska frågor som inte kan lösas på lägre nivå,

e)

utveckla effektiva metoder för samarbete, bistånd och utväxling av information rörande säkerhet och miljöstandarder, certifieringssystem samt kvalitetsförvaltnings- och standardiseringssystem,

f)

förvalta förteckningen över luftfartsmyndigheter som anges i tillägg I till denna bilaga i enlighet med de beslut som fattas av bilaterala tillsynsstyrelsen,

g)

föreslå ändringar rörande denna bilaga för bilaterala tillsynsstyrelsen.

2.2.2

Tillsynsstyrelsen för certifiering ska rapportera olösta frågor till bilaterala tillsynsstyrelsen och säkerställa att beslut som fattas av bilaterala tillsynsstyrelsen rörande denna bilaga genomförs.

3.   GENOMFÖRANDE

3.1   Allmänt

3.1.1

De tekniska ombuden ska utarbeta tekniska genomförandeförfaranden för genomförandet av denna bilaga särskilt med beaktande av till skillnaderna mellan parternas system för luftvärdighets- och miljöcertifiering.

3.1.2

Respektive tekniskt ombud och, i tillämpliga fall, respektive luftfartsmyndighet ska stödja begäran från den andra partens tekniska ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndighet om tillträde till uppgifter som står under det andra tekniska ombudets och, i tillämpliga fall, den andra luftfartsmyndighetens kontroll, i syfte att genomföra verksamhet enligt denna bilaga.

3.2   Typgodkännande

3.2.1

Förenta staterna:s tekniska ombud ska utföra de konstruktionsstatsfunktioner som åligger Amerikas förenta stater i enlighet med bilaga 8 till konventionen angående internationell luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1994 (”Chicagokonventionen”) med avseende på reglerade enheter som omfattas av dess behörighet.

3.2.2

EG:s tekniska ombud ska på EU-medlemsstaternas vägnar utföra de konstruktionsstatsfunktioner som åligger dem i enlighet med bilaga 8 till Chicagokonventionen, för reglerade enheter som omfattas av dess behörighet.

3.2.3

För att omfattas av ömsesidigt erkännande enligt detta avtal ska

a)

EASA fungera som certifieringsmyndighet och endast godta certifieringsansökningar från sökande inom Europeiska gemenskapens territorium för ett första godkännande av deras konstruktioner, konstruktionsändringar och reparationsdata,

b)

FAA fungera som certifieringsmyndighet och endast godta certifieringsansökningar från sökande inom Förenta staternas territorium för ett första godkännande av deras konstruktioner, konstruktionsändringar och reparationsdata.

3.2.4

Respektive tekniskt ombud ska via en valideringsprocess godkänna

a)

utformning av luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning,

b)

kompletterande typcertifikat,

c)

vissa större ändringar av typkonstruktion, enligt definitionen i det tekniska genomförandeförfarandet, och

d)

ändringar vad avser akustik och utsläpp

som har godkänts eller är på väg att godkännas av den andra partens tekniska ombud i samband med att det utövar sina konstruktionsstatsfunktioner. Valideringsprocessen, i enlighet med definitionen i de tekniska genomförandeförfarandena, ska så långt som det är praktiskt möjligt baseras på de tekniska utvärderingar, tester, inspektioner och den överensstämmelsecertifiering som utförts av det andra tekniska ombudet. Den grund för luftvärdighetscertifiering som utvecklats under valideringsprocessen för ett luftfartyg, en luftfartygsmotor eller propeller ska omfatta de standarder och koder för luftvärdighet som är i kraft den dag då ansökningarna inkommer till det tekniska ombud som utövar konstruktionsstatsfunktionerna. Grunden för miljöcertifiering ska utarbetas mot bakgrund av de ansökningsdatum som föreskrivs i de tekniska genomförandeförfarandena.

3.2.5

De tekniska ombuden ska se till att uppgifter rörande driftskrav som påverkar konstruktionen ställs till den andra partens förfogande under valideringsprocessen. Luftfartsmyndigheterna ska ställa sådana uppgifter till EASA:s förfogande.

3.2.6

De tekniska ombuden kan, när så är lämpligt, också använda en gemensam certifieringsprocess. Gemensam certifiering är en alternativ form av validering efter inbördes överenskommelse mellan den sökande och båda tekniska ombuden, i enlighet med de tekniska genomförandeförfarandena. Gemensam certifiering är särskilt lämpligt när komponenter i en ny produkt har konstruerats av en reglerad enhet som utövar sin verksamhet inom den andra partens territorium. Vid gemensam certifiering förväntas demonstration och konstaterande av överensstämmelse utföras lokalt av den andra partens tekniska ombud.

3.2.7

Eftersom parternas regleringssystem för andra delar, reparationskonstruktionsdata och konstruktionsändringar än de som täcks av punkt 3.2.4 betraktas som tillräckligt likvärdiga, vilket innebär att det inte krävs ett separat godkännande av den importerande partens tekniska ombud eller luftfartsmyndighet, ska det importerande tekniska ombudet godta delar, reparationskonstruktionsdata eller konstruktionsändringar som den andra partens tekniska ombud redan har godkänt eller på annat sätt godtagit i samband med utövandet av sina konstruktionsstatsfunktioner för dessa delar, reparationskonstruktionsdata eller konstruktionsändringar. De tekniska genomförandeförfarandena ska innehåll uppgifter om när det krävs ett separat godkännande från det tekniska ombudet.

3.2.8

Certifieringsförklaringar rörande godkännanden av typkonstruktion, inklusive information om buller- och utsläppsnivåer, ska anges i de tekniska genomförandeförfarandena.

3.2.9

Om en innehavare av typgodkännande överför sitt godkännande till en annan enhet, ska det tekniska ombud som ansvarar för typgodkännandet omedelbart underrätta det andra tekniska ombudet om överföringen. Det tekniska ombudet ska utarbeta förfaranden för att underlätta överföringen av certifikat mellan parternas reglerade enheter inom ramen för sina tekniska genomförandeförfaranden.

3.2.10

EASA ska godkänna Förenta staterna:s certifieringsförfaranden som ett godtagbart alternativ till Europeiska gemenskapens krav när det gäller att styrka en sökandes kompetens.

3.3   Fortsatt luftvärdighet

3.3.1

De tekniska ombuden förbinder sig att vidta åtgärder för att avhjälpa säkerhetsmässiga problem med produkter som de har certifierat. Det tekniska ombuden ska utväxla information om rapporter om fel, störningar och defekter från certifikatinnehavarna, i syfte att stödja det andra tekniska ombudets undersökningar i fråga om driftsrelaterade svårigheter eller andra potentiella säkerhetsfrågor. Med utbytet av denna information mellan tekniska ombud ska den skyldighet som åligger innehavare av godkännande att rapportera fel, störningar och defekter till den andra partens tekniska ombud inom ramen för den partens tillämpliga lagstiftning anses vara uppfylld. Åtgärder för att avhjälpa säkerhetsmässiga problem samt för utbyte av säkerhetsinformation ska definieras i de tekniska genomförandeförfarandena.

3.3.2

Om inte annat anges av respektive parts tekniska ombud gäller följande:

a)

FAA ska utföra de konstruktionsstatsfunktioner för fortsatt luftvärdighet som åligger Amerikas förenta stater i enlighet med bilaga 8 till konventionen angående internationell luftfart när det gäller luftfartyg samt luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning för hela produktens livscykel.

b)

EASA ska på EU:s medlemsstaters vägnar utföra de konstruktionsstatsfunktioner för fortsatt luftvärdighet som åligger dem i enlighet med bilaga 8 till konventionen angående internationell luftfart när det gäller luftfartyg samt luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning för hela produktens livscykel.

3.3.3

FAA ska utföra de tillverkarstatsfunktioner som åligger Amerikas förenta stater i enlighet med bilaga 8 till konventionen angående internationell luftfart när det gäller luftfartyg samt luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning för hela livscykeln för den produkt som omfattas av deras behörighet. Luftfartsmyndigheterna och, i tillämpliga fall, EASA ska utföra de tillverkarstatsfunktioner som åligger EU:s medlemsstater i enlighet med bilaga 8 till konventionen angående internationell luftfart när det gäller luftfartyg samt luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning för hela livscykeln för den produkt som omfattas av deras behörighet. Åtgärder för att avhjälpa säkerhetsmässiga problem ska definieras i de tekniska genomförandeförfarandena.

3.3.4

Eventuella ändringar av ägarförhållandet eller luftvärdighetsstatus i ett certifikat utfärdat av endera partens tekniska ombud ska meddelas det andra tekniska ombudet så snart som möjligt.

3.4   Produktion

3.4.1

De tekniska ombuden och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheterna ska, baserat på ett godtagbart produktionskvalitets-/inspektionssystem, utfärda produktionsgodkännanden till en tillverkare enligt det egna regleringssystemet, när denna tillverkare är involverad i export av luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar och utrustning eller delar till den andra parten. Sådana produktionsgodkännanden ska garantera att alla luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar, utrustning och delar överensstämmer med den typkonstruktion som godkänts i den importerande parten, har genomgått driftskontroll (i tillämpliga fall) och vid exporttillfället är i ett tillstånd som medger säker drift.

3.4.2

Eftersom parternas regleringssystem för produktion betraktas som tillräckligt likvärdiga, ska importerande tekniskt ombud eller luftfartsmyndighet inte utfärda sitt eget produktionsgodkännande för de tillverkare som regleras av den exporterande parten.

3.4.3

Varje tekniskt ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndighet ska erkänna det andra tekniska ombudets eller den andra luftfartsmyndighetens produktionsgodkännande samt

a)

produktionsgodkännanden som beviljats eller förlängts för tillverkare av luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar, utrustning och delar inom deras territorium, samt för tillverkning av luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar eller delar utanför deras territorium, och

b)

produktionsgodkännanden för tillverkning av luftfartyg, luftfartygsmotorer, propellrar eller delar som beviljas på grundval av en tillverkares licensavtal eller lämpliga överenskommelse med en innehavare av godkännande av typkonstruktion på den andra partens territorium eller i ett tredjeland. När ett licensavtal för produktion av ett luftfartyg, en luftfartygsmotor eller en propeller innebär en uppdelning av konstruktionsstatsansvar och tillverkarstatsansvar mellan de två parterna, ska FAA och EASA eller, i tillämpliga fall, en luftfartsmyndighet ingå ett samarbetsavtal.

3.4.4

Respektive parts tekniska ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheter ska uppfylla sina respektive tillsynsskyldigheter när det gäller tillverkare och leverantörer som godkänts enligt tillverkarens kvalitetssystem och vars anläggningar är belägna på den andra partens territorium, genom att förlita sig på den andra partens övervakningssystem när följande villkor är uppfyllda:

a)

Det tekniska ombud eller den luftfartsmyndighet som ansvarar för övervakningen av innehavaren av produktionsgodkännande begär officiellt övervakningsbistånd.

b)

Tillverkningsanläggningen har beviljats ett kompletterande produktionsgodkännande med liknande räckvidd, som utfärdats antingen av det tekniska ombudet eller luftfartsmyndigheten på det territorium där anläggningen är belägen.

c)

Den andra partens tekniska ombud eller luftfartsmyndighet är villig och i stånd att utföra sådan verksamhet i den mån deras resurser tillåter.

d)

De tekniska ombuden eller luftfartsmyndigheterna ska i lämplig utsträckning dokumentera de föreskrifter som gäller för allt sådant avtalat övervakningsbistånd.

3.4.5

För delar som tillverkas enligt den ena partens regleringssystem vid en anläggning belägen på den andra partens territorium ska de tekniska ombuden och luftfartsmyndigheterna godta auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg eller andra dokument enligt överenskommelse i stället för sin egen dokumentation, på följande villkor:

a)

Tillverkningsanläggningen har beviljats ett produktionsgodkännande med liknande räckvidd, utfärdat antingen av ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet förtecknad i tillägg 1 som har tillsynsbefogenheter över denna tillverkningsanläggning. I tillämpliga fall, även följande:

b)

Innehavaren av tillämpligt godkännande har beviljat leverantören skriftligt tillstånd för leverans till slutanvändaren, när detta är tillåtet enligt det regleringssystem som gäller för innehavaren av godkännandet.

3.4.6

För produkter som tillverkas enligt licensavtal ska de tekniska ombuden utarbeta förfaranden som säkerställer att alla konstruktionsändringar som införs av licensinnehavaren, via innehavaren av godkännandet av typkonstruktion, har godkänts av det tekniska ombud som utövar sitt konstruktionsstatsansvar för produkten i fråga.

3.5   Luftvärdighetsbevis för export

3.5.1

Respektive parts tekniska ombud eller, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheter, ska ömsesidigt erkänna den andra partens luftvärdighetsbevis för alla produkter när en produkt med tillämpligt luftvärdighetsbevis exporteras från den ena partens regleringsområde till den andra partens regleringsområde. De tekniska ombuden och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheterna eller vederbörligen godkända organisationer ska i samband med varje export utfärda följande luftvärdighetshandlingar:

a)

Ett luftvärdighetsbevis för export för nya eller begagnade luftfartyg, i enlighet med definitionen i de tekniska genomförandeförfarandena.

b)

Antingen ett luftvärdighetsbevis för export eller ett auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg för en ny luftfartygsmotor eller propeller.

c)

Ett auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg för ny del eller utrustning.

3.5.2

För nya produkter ska de tekniska ombud eller luftfartsmyndigheter som förtecknas i tillägg 1 (eller i tillämpliga fall deras utsedda regleringsenheter) genom utfärdande av ett särskilt luftvärdighetsdokument för export intyga att ett luftfartyg, en luftfartygsmotor eller propeller, en del eller utrustning

a)

överensstämmer med en konstruktion som godkänts av det tekniska ombudet och som specificeras i databladet för godkännande av typkonstruktion, inklusive eventuella kompletterande typgodkännanden,

b)

är i ett tillstånd som medger säker drift, inklusive förenlighet med alla luftvärdighetsdirektiv (om tillämpliga) eller säkerhetsinformationsnoter som utfärdas av det tekniska ombudet samt alla obligatoriska säkerhetsåtgärder (om tillämpliga) rörande tillverkning och underhåll vilka meddelas av relevant importerande luftfartsmyndighet,

c)

har genomgått slutlig driftskontroll (om tillämpligt),

d)

är försedda med lämplig märkning eller identifiering i enlighet med det importerande tekniska ombudets krav,

e)

uppfyller alla kompletterande krav som föreskrivs och meddelas av det importerande tekniska ombudet, och

f)

när det gäller ombyggda luftfartygsmotorer, att motorn har byggts om av motorns tillverkare.

3.5.3

De tekniska ombud eller luftfartygsmyndigheter som förtecknas i tillägget (eller, i tillämpliga fall, deras utsedda reglerade enheter) ska endast godta ett begagnat civilt luftfartyg med antingen luftvärdighetsbevis av standardtyp eller ett särskilt/begränsat luftvärdighetsbevis under förutsättning att det finns en innehavare av ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat för Europa som kan styrka luftfartygets fortsatta luftvärdighet och att den andra partens tekniska ombud eller luftfartsmyndighet kan intyga att luftfartyget

a)

har omfattats av lämpligt underhåll under den tid det varit i drift (vilket framgår av lämpliga underhållsregister), och

b)

uppfyller kraven i punkt 3.5.2 a–e.

De inspektions- och underhållsregister som ska åtfölja begagnade luftfartyg beskrivs i de tekniska genomförandeförfarandena.

3.5.4

Alla luftvärdighetshandlingar ska innehålla lämpliga certifieringsförklaringar, i enlighet med de tekniska genomförandeförfarandena.

3.5.5

Om det exporterande tekniska ombudet eller den exporterande luftfartsmyndigheten i sitt arbete för att utfärda ett luftvärdighetsbevis inte kan uppfylla alla de krav som anges i punkt 3.5.2 a–f eller 3.5.3, ska det exporterande tekniska ombudet eller den exporterande luftfartsmyndigheten

a)

omedelbart underrätta det importerande tekniska ombudet eller den importerande luftfartsmyndigheten,

b)

samordnat med det importerande tekniska ombudet eller den importerande luftfartsmyndigheten, i enlighet med anvisningarna i de tekniska genomförandeförfarandena, besluta om godkännande eller avvisande av undantagen från kraven, innan luftvärdighetscertifieringen kan avslutas, och

c)

dokumentera alla undantag som godkänts i samband med exporten av produkten.

3.5.6

Utöver de produkter som förtecknas i tillägget till denna bilaga ska FAA fortsätta att godta produkter som omfattades av ett bilateralt avtal rörande luftvärdighet förtecknat i tillägg 1 till avtalet och som är förenliga med en FAA-godkänd typkonstruktion, under förutsättning att de har tillverkats och har omfattats av utfärdande av lämpligt luftvärdighetsbevis före ikraftträdandet av detta avtal.

3.5.7

Europeiska gemenskapen ska inte kräva EPA-märkning (European Parts Approval) för delar som importeras från Förenta staterna utom när EASA agerar konstruktionsstat.

4.   ERKÄNNANDE AV KONSTATERANDEN OCH GODKÄNNANDEN

4.1   Krav som ska uppfyllas för erkännande av resultat och godkännanden

4.1.1

De tekniska ombuden och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheterna ska införa ett certifierings- och övervakningssystem för de olika verksamheter som omfattas av denna bilaga. Systemet ska dokumenteras och omfatta organisationsstrukturen, personalens yrkeskvalifikationer samt de interna metoder och förfaranden som tillämpas för att utföra ovannämnda verksamheter.

4.1.2

Respektive tekniskt ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndighet ska uppvisa tillräckliga kunskaper om varandras system vad gäller luftvärdighets- och miljökrav, policy och riktlinjer knutna till detta samt förfaranden och organisationsstruktur.

4.1.3

Respektive tekniskt ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndighet ska se till att personalen har lämpliga kvalifikationer och tillräcklig kunskap, erfarenhet och utbildning för att utöva sitt ansvar enligt detta avtal.

4.1.4

Dessa system ska omfattas av intern kvalitetsgranskning samt förfaranden för ackreditering eller standardiseringskontroll. De tekniska genomförandeförfarandena ska innehålla föreskrifter om de tekniska ombudens regelbundna deltagande i respektive ombuds interna kvalitetsgranskning samt förfaranden för ackreditering och standardiseringskontroll, samt i luftfartsmyndigheternas inspektioner i enlighet med punkt 4.2.3, i syfte att ömsesidigt upprätthålla förtroendet för den andra partens system. De tekniska ombuden och luftfartsmyndigheterna ska ställa sig till förfogande för sådana inspektioner samt se till att reglerade enheter garanterar tillträde för båda de tekniska ombuden.

4.2   De tekniska ombudens och luftfartsmyndigheternas kvalifikationer

4.2.1

Om inte annat föreskrivs i de tekniska genomförandeförfarandena, ska de tekniska ombuden anses uppfylla de krav som anges i punkt 4.1.1–4.1.3 efter fullbordad förtroendeskapande processs. När det gäller luftvärdighetscertifiering har den förtroendeskapande processen fullbordats, vilket framgår av att denna bilaga fogats till avtalet. När det gäller miljöcertifiering definieras den förtroendeskapande processen i de tekniska genomförandförfarandena.

4.2.2

Luftfartsmyndigheter som uppfyller kraven i punkt 4.1.1–4.1.3 för funktioner som rör produktion och luftvärdighetscertifiering förtecknas i tillägget till denna bilaga, inklusive tillämpningsområdet för deras verksamhet.

4.2.3

Om Europeiska gemenskapen till följd av en standardiseringsinspektion utförd av EASA fastställer att andra luftfartsmyndigheter uppfyller kraven enligt punkt 4.1.1 - 4.1.3 ska de tekniska ombuden följa den process som anges i avsnitt 1 i de tekniska genomförandeförfarandena. Efter fullbordad process ska de tekniska ombuden föreslå bilaterala tillsynsstyrelsen eventuella ändringar av tillägget som de anser vara lämpliga, inklusive eventuella ändringar av tillämpningsområdet för luftfartsmyndighetens verksamhet.

4.2.4

Om ett tekniskt ombud anser att det andra tekniska ombudets eller någon av luftfartsmyndigheterna inte längre besitter adekvat teknisk kompetens, ska de tekniska ombuden samråda och föreslå en åtgärdsplan, inklusive lämplig förtroendeskapande verksamhet, i syfte att åtgärda bristerna. Om ett av de tekniska ombuden anser att erkännandet av konstateranden eller godkännanden som utfärdats av en luftfartsmyndighet tillfälligt bör upphöra att gälla, ska de tekniska ombuden samråda. Om förtroendet inte återupprättas genom ömsesidigt godtagbara åtgärder, kan endera tekniskt ombud hänskjuta frågan till bilaterala tillsynsstyrelsen. Om problemet inte kan lösas genom ömsesidigt godtagbara åtgärder, kan endera parten underrätta den andra parten i enlighet med artikel 18.A i avtalet.

4.2.5

De tekniska ombuden ska samråda så snart ett av de tekniska ombuden föreslår återinsättande av en luftfartsmyndighet som tidigare har strukits ur tillägget av bilaterala tillsynsstyrelsen eller vars konstateranden eller godkännanden tillfälligt har återkallats.

5.   MEDDELANDEN

All kommunikation mellan de tekniska ombuden och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheterna samt all dokumentation, ska ske på engelska. De tekniska ombuden får, från fall till fall, enas om undantag för uppgifter rörande certifiering av överensstämmelse.

6.   TEKNISKA SAMRÅD

De tekniska ombuden enas om att lösa problem i samband med genomförandet av denna bilaga genom samråd. De tekniska ombuden ska anstränga sig att lösa problem på lägsta möjliga tekniska nivå med hjälp av det förfarande som anges i de tekniska genomförandeförfarandena, innan de hänskjuter frågan till bilaterala tillsynsstyrelsen.

7.   TEKNISKT BISTÅND

7.1   På begäran och efter gemensam överenskommelse ska endera partens tekniska ombud eller, i tillämpliga fall, en luftfartsmyndighet erbjuda den andra partens tekniska ombud eller, i tillämpliga fall, en luftfartsmyndighet tekniskt bistånd inom ramen för certifiering och övervakning av fortsatt luftvärdighet när det gäller konstruktion, produktion, luftvärdighet och miljöcertifiering på den andra partens territorium. Förfarandet för sådant bistånd beskrivs i de tekniska genomförandeförfarandena.

7.2   De tekniska ombuden eller luftfartsmyndigheterna kan neka att tillhandahålla tekniskt bistånd på grund av bristande resurser, på grund av att produkten inte omfattas av detta avtal eller om anläggningen inte står under dess kontroll.

7.3   Vid tillhandahållande av tekniskt bistånd ska det tekniska ombud eller, i tillämpliga fall, den luftfartsmyndighet som står för biståndet tillämpa sin respektive parts regleringssystem och -förfaranden, såvida inte annat avtalats av de tekniska ombuden eller, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheten. Tekniskt bistånd inklusive överensstämmelsekontroll, provningsövervakning och styrkande av överensstämmelse kan utföras av godkända/bemyndigade organisationer. Om en organisation som är godkänd i Europeiska gemenskapen inte har sådana befogenheter inom ramen för sitt produktionstillstånd, kan luftfartsmyndigheterna tillhandahålla sådant bistånd direkt eller genom att ge organisationen sådana befogenheter. Om en organisation som är godkänd i Europeiska gemenskapen inte har sådana befogenheter inom ramen för sitt konstruktionstillstånd, kan EASA tillhandahålla tekniskt bistånd direkt eller genom att ge organisationen sådana befogenheter.

7.4   Tekniskt bistånd kan också begäras i samband med import av begagnade luftfartyg som ursprungligen exporterats från Förenta staterna till Europeiska gemenskapen. Respektive parts tekniska ombud eller, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheter, ska bistå den andra partens tekniska ombud eller luftfartsmyndighet med att få fram information rörande luftfartygets konfiguration vid den tidpunkt då det lämnade tillverkaren.

8.   ANMÄLAN AV UNDERSÖKNINGS- ELLER TILLSYNSÅTGÄRDER

Respektive parts tekniska ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheter ska omgående underrätta den andra partens tekniska ombud och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheter om egna undersökningar eller tillsynsåtgärder som kan komma att omfatta 1) en produkt eller en reglerad enhet, vad avser luftvärdighets- eller miljöcertifiering eller 2) en åtgärd vidtagen av ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet som förefaller vara oförenlig med denna bilaga. De tekniska ombuden och, i tillämpliga fall, luftfartsmyndigheterna ska samarbeta genom att utbyta den information som behövs för undersökningar och tillsynsåtgärder av detta slag, inklusive för deras avslutande.

Tillägg

LUFTVÄRDIGHETS- OCH MILJÖCERTIFIERING

PRODUKTER GODKÄNDA AV EASA, LUFTFARTSMYNDIGHETER OCH FÖRENTA STATERNA, TILLHÖRANDE EXPORTHANDLINGAR SAMT TEKNISKT BISTÅND SOM GODKÄNNS ENLIGT DETTA AVTAL

Europeiska gemenskapens tekniska ombud

Produkter, exporthandlingar och tekniskt bistånd

EASA

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett EASA-utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation (POA) (punkt 3.4.3), samt åtföljda av en EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett EASA-utfärdat POA och åtföljda av en EASA-blankett 1 – auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg.

Följande nya delar tillverkade enligt ett av EASA utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Konstruktionsdata (överensstämmelseintyg) och provningsövervakning.

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.


Luftfartsmyndighet i förtecknad EU-medlemsstat

Produkter, exporthandlingar och tekniskt bistånd

Österrike

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya små flygplan, mycket lätta flygplan (VLA), segelflygplan och motorsegelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett österrikiskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett österrikiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett österrikiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Österrike tillämpar och som specificeras i det österrikiska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade inom ramen för en österrikisk tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, Auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett österrikiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar tillverkade enligt ett av EASA utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en JAA-blankett 1):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat). Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Belgien

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett belgiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Belgien tillämpar och som specificeras i det belgiska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett belgiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt EASA Part 21 subpart F eller enligt ett belgiskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett belgiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett belgiskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Tjeckien

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya små flygplan, mycket lätta flygplan (VLA), segelflygplan och motorsegelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tjeckiskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tjeckiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 december 2008.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tjeckiskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tjeckiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tjeckiskt godkännande av tillverkningsorganisation, och åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tjeckiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tjeckiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Republiken Tjeckien tillämpar och som specificeras i det tjeckiska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tjeckiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkad enligt ett tjeckiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljd av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett tjeckisk godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Danmark

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett danskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Danmark tillämpar och som specificeras i det danska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett danskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett danskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Finland

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett finskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Finland tillämpar och som specificeras i det finländska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett finskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett finskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Frankrike

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya flygplan, helikoptrar, mycket lätta flygplan och segelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett franskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt EASA Part 21 subpart F eller enligt ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett franskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett franskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Frankrike tillämpar och som specificeras i det franska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Godkännande av fransk dokumentation om delar tillverkade i Frankrike enligt ett amerikanskt produktionsgodkännande

EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, ska godtas för delar tillverkade enligt det kvalitetssystem som tillämpas av en amerikansk innehavare av produktionsgodkännande (PAH), vid dennes leverantör i Frankrike, när leverantören även innehar ett franskt godkännande av tillverkningsorganisation (POA) för samma del.

Tyskland

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya flygplan, helikoptrar, mycket lätta flygplan, segelflygplan och motorsegelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tyskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tyskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tyskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett tyskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Tyskland tillämpar och som specificeras i det tyska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Godkännande av tysk dokumentation om delar tillverkade i Tyskland enligt ett amerikanskt produktionsgodkännande

EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, ska godtas för delar tillverkade enligt det kvalitetssystem som tillämpas av en amerikansk innehavare av produktionsgodkännande (PAH), vid dennes leverantör i Tyskland, när leverantören även innehar ett tyskt godkännande av tillverkningsorganisation (POA) för samma del.

Italien

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya flygplan, helikoptrar och mycket lätta flygplan (VLA) som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt italienskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett italienskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett italienskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Italien tillämpar och som specificeras i det italienska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett italienskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar tillverkade enligt ett italienskt godkännande av tillverkningsorganisation, som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en JAA-blankett 1):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Godkännande av italiensk dokumentation om delar tillverkade i Italien enligt ett amerikanskt produktionsgodkännande

EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, ska godtas för delar tillverkade enligt det kvalitetssystem som tillämpas av en amerikansk innehavare av produktionsgodkännande (PAH), vid dennes leverantör i Italien, under förutsättning att leverantören även innehar ett italienskt godkännande av tillverkningsorganisation (POA) för samma del.

Litauen

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya segelflygplan och motorsegelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett litauiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett litauiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M om den är införd och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett litauiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Ny propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett litauiskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett litauiskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar för ovan förtecknade produkter.

Luxemburg

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M om den är införd och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett luxemburgskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett luxemburgskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Nederländerna

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett nederländskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Nederländerna tillämpar och som specificeras i det nederländska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett nederländskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett nederländskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Polen

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya flygplan, helikoptrar, mycket lätta flygplan och segelflygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett polskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett polskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett polskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Polen tillämpar och som specificeras i det polska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett polskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett polskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett polskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar för ovan förtecknade polska produkter.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Portugal

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M om den är införd och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett portugisiskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett portugisiskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkten och/eller utrustningen.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Rumänien

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya segelflygplan, motorsegelflygplan och mycket lätta flygplan (VLA) som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett rumänskt godkännande av tillverkningsorganisation samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett rumänskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett rumänskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Rumänien tillämpar och som specificeras i det rumänska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett rumänskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkten och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

[Slovakien]

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

[Följande nya delar som är tillverkade enligt ett slovakiskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).]

Spanien

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya flygplan och mycket lätta flygplan som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett spanskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett spanskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett spanskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Spanien tillämpar och som specificeras i det spanska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett spanskt godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett spanskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett spanskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett spanskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Sverige

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett svenskt luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Sverige tillämpar och som specificeras i det svenska luftvärdighetsbeviset för export eller EASA-blankett 27.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett svenskt godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett svenskt godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Förenade kungariket

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till Förenta staterna

Nya små flygplan och mycket lätta flygplan (VLA) som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett av Förenade kungariket utfärdat luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett av Förenade kungariket utfärdat luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, samt åtföljda av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett av Förenade kungariket utfärdat luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, som underhålls i enlighet med EASA Part 145 eller Part M och som åtföljs av en EASA-blankett 27, ett luftvärdighetsbevis för export eller ett av Förenade kungariket utfärdat luftvärdighetsbevis för export utfärdat före den 28 september 2008. Om berörda bestämmelser i Part M ännu inte är införda ska tillämpliga underhållskrav vara de som Förenade kungariket tillämpar och som specificeras i ett av Förenade kungariket utfärdat luftvärdighetsbevis för export eller EASA-blankett 27.

Nya motorer och propellrar som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Ny utrustning som överensstämmer med en FAA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation och åtföljda av en EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, eller de gemensamma luftfartsmyndigheternas (JAA:s) blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005.

Följande nya delar som är tillverkade enligt ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation och som är förenliga med FAA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett FAA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en EASA-blankett 1 eller en JAA-blankett 1, utfärdad före den 28 september 2005):

Reservdelar oavsett konstruktionsstat vad avser produkt och/eller utrustning.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där EASA agerar konstruktionsstat för en konstruktionsändring för en sökande från EU. När dessa modifieringsdelar är knutna till ett STC-intyg från EASA, måste STC-intyget omfattas av de tekniska tillämpningsförfarandena.

Modifieringsdelar för alla produkter där Förenta staterna agerar konstruktionsstat för konstruktionsändringen och delarna tillverkats enligt licensavtal med den amerikanska innehavaren av typgodkännandet (olika konstruktions- och tillverkarstat).

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för FAA

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

Godkännande av Förenade kungarikets dokumentation om delar tillverkade i Förenade kungariket enligt ett amerikanskt produktionsgodkännande

EASA-blankett 1, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg, ska godtas för delar tillverkade enligt det kvalitetssystem som tillämpas av en amerikansk innehavare av produktionsgodkännande (PAH), vid dennes leverantör i Förenade kungariket, under förutsättning att leverantören även innehar ett av Förenade kungariket utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation (POA) för samma del.


Förenta staternas tekniska ombud

Produkter, exporthandlingar och tekniskt bistånd

FAA

Produkter och tillhörande exporthandlingar som godtas för import till EU

Nya luftfartyg som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat produktionsgodkännande samt åtföljda av en FAA-blankett 8130–4, luftvärdighetsbevis för export.

Nya bemannade ballonger som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat produktionsgodkännande samt åtföljda av en FAA-blankett 8130–4, luftvärdighetsbevis för export.

Nya luftfartyg som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat produktionsgodkännande samt åtföljda av en FAA-blankett 8130–4, luftvärdighetsbevis för export.

Begagnade luftfartyg som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, underhållna enligt ett av FAA-godkänt system (dvs. 14 CFR (Förenta staternas federala författningssamling) delarna 43, 65, 121, 125, 135, 145 or 129.14), åtföljda av en FAA-blankett 8130–4, flygvärdighetsbevis för export.

Nya och ombyggda motorer, samt propellrar som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat produktionsgodkännande, samt åtföljda av en FAA-blankett 8130–4, luftfärdighetsbevis för export.

Ny utrustning som överensstämmer med en EASA-godkänd konstruktion, tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat produktionsgodkännande samt åtföljda av en FAA-blankett 8130–3, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg.

Följande nya delar tillverkade enligt ett av Förenta staterna utfärdat godkännande av tillverkningsorganisation, som är förenliga med EASA-godkända konstruktionsdata och får installeras i en produkt eller utrustning som omfattas av ett EASA-godkännande av typkonstruktion (åtföljda av en FAA-blankett 8130–3, auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg):

Reservdelar för produkten och/eller utrustningen inklusive delar som tillverkats enligt licensavtal med en innehavare av ett typgodkännande utfärdat av EASA.

Modifieringsdelar för konstruktionsändringar där FAA utgör konstruktionsstat för konstruktionsändring eller de delar som tillverkas under licensavtal med en innehavare av ett typgodkännande utfärdat av EASA.

Reserv- och modifieringsdelar (PMA) enligt definitionen i de tekniska tillämpningsförfarandena, åtföljda av en FAA-blankett 8130–3 med lämpliga certifieringsförklaringar.

Verksamhet för tekniskt bistånd som utförs för EASA

Konstruktionsdata (överensstämmelseintyg) och provningsövervakning.

Produktionsövervakning och tillsyn som utförs som tekniskt bistånd.

Kontroll av överensstämmelse.

BILAGA 2

UNDERHÅLL

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Parterna har gjort en bedömning av varandras standarder och system för godkännande av reparationsverkstäder/underhållsorganisationer som utför underhåll på civila flygtekniska produkter. I överensstämmelse med artikel 4.A i detta avtal omfattar denna bilaga ömsesidigt godtagande av konstaterad överensstämmelse, godkännanden, dokumentation och tekniskt bistånd när det gäller godkännanden och övervakning av reparationsverkstäder/underhållsorganisationer såsom anges i tilläggen till detta avtal. Inget i detta avtal ska tolkas så att det begränsar en parts befogenheter att agera i enlighet med artikel 15 i avtalet.

2.   DEFINITIONER

2.1   översyn: en process som säkerställer att luftfartsartikeln helt överensstämmer med de tillämpliga toleranser vid drift som anges i typcertifikatinnehavarens eller utrustningstillverkarens anvisningar för fortsatt luftvärdighet eller i de data som godkänns eller godtas av myndigheten.

Ingen person får ange att en artikel varit föremål för översyn om den inte åtminstone tagits isär, rengjorts, inspekterats, undergått nödvändiga reparationer, monterats ihop och testats i enlighet med ovan angivna data.

2.2   ändring eller modifiering: en förändring av konstruktion, konfiguration, prestanda, miljöegenskaper eller operativa begränsningar för den berörda civila flygtekniska produkten.

2.3   FAA-godkända data: data som godkänts av FAA-administratören eller administratörens utsedda företrädare, inbegripet EG-konstruktionsdata som ömsesidigt godtas enligt bilaga 1.

2.4   EASA-godkända data: data som godkänts av EG:s tekniska ombud eller av en organisation som godkänts av det tekniska ombudet, inbegripet amerikanska konstruktionsdata som ömsesidigt godkänns enligt bilaga 1.

2.5   särskilda villkor: de krav i antingen avdelning 14 i Förenta staternas Code of Federal Regulations, delarna 43 och 145 (nedan kallad 14 CFR part 43 eller 14 CFR part 145) eller i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 (nedan kallad EASA del-145) som man på grundval av en jämförelse av de lagstadgade underhållssystemen fastställt som ej gemensamma för de båda systemen och som är så viktiga att de måste behandlas.

3.   GEMENSAMT SAMORDNINGSORGAN

3.1   Sammansättning

3.1.1

En gemensam samordningsstyrelse för underhåll (Joint Maintenance Coordination Board, JMCB) som är ansvarig inför den bilaterala tillsynsstyrelsen, inrättas härmed under gemensam ledning av EASA:s direktör med ansvar för organisationsgodkännanden och FAA:s direktör för flygstandarder. JMCB ska bestå av lämpliga företrädare med ansvar för underhåll och kvalitetsförvaltningssystem och reglering från varje tekniskt ombud.

3.1.2

Den gemensamma ledningen får bjuda in ytterligare deltagare för att underlätta fullgörandet av JMCB:s mandat.

3.2   Mandat

3.2.1

JMCB ska sammanträda minst en gång per år för att säkerställa att denna bilaga fungerar och genomförs effektivt. JMCB ska ha till uppgift att

a)

utveckla, godkänna och revidera riktlinjer för sådana processer som omfattas av denna bilaga,

b)

förmedla information om viktiga säkerhetsfrågor och utarbeta handlingsplaner för hur dessa ska åtgärdas,

c)

se till att denna bilaga tillämpas på ett konsekvent sätt,

d)

lösa tekniska frågor som tillhör de tekniska ombudens ansvarsområden och granska andra tekniska frågor som inte kan lösas på lägre nivå,

e)

utveckla, godkänna och revidera detaljerade riktlinjer för övergång, samarbete, bistånd, informationsutbyte och deltagande i varandras interna kvalitetsgranskningar, standardiseringsarbete och stickprovsinspektioner avseende underhåll och kvalitetsförvaltnings- och standardiseringssystem,

f)

upprätthållande av den förteckning över luftfartsmyndigheter som anges i tillägg 2 till denna bilaga i enlighet med de beslut som fattas av den bilaterala tillsynsstyrelsen,

g)

lämna förslag till den bilaterala tillsynsstyrelsen om ändringar av denna bilaga.

3.2.2

JMCB ska rapportera olösta frågor till den bilaterala tillsynsstyrelsen och se till att de beslut avseende denna bilaga som fattas av den bilaterala tillsynsstyrelsen genomförs.

4.   GENOMFÖRANDE

4.1   Om inte annat följer av villkoren i denna bilaga är parterna överens om att deras tekniska ombud ska godta inspektioner och övervakning av reparationsverkstäder/underhållsorganisationer som görs av det andra tekniska ombudet, eller om tillämpligt, luftfartsmyndigheter, när det gäller konstateranden av överensstämmelse med deras respektive krav som grundval för utfärdande av och fortsatt giltighet för certifikat.

4.2   Certifikat som utfärdas av ett tekniskt ombud enligt denna bilaga ska inte överskrida räckvidden för behörigheter och begränsningar i det certifikat som utfärdas av det andra tekniska ombudet eller den andra luftfartsmyndigheten.

4.3   FAA-certifikat

4.3.1

Utan att det påverkar FAA-administratörens bestämmanderätt enligt 14 CFR part 145 ska FAA-certifikat och driftsspecifikationer utfärdas för en underhållsorganisation om den har godkänts för underhåll av en luftfartsmyndighet som anges i tillägg 2 till denna bilaga i enlighet med bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003, om den uppfyller de villkor som anges i denna bilaga, inbegripet de särskilda FAA-villkor som anges i tillägg 1, och en luftfartsmyndighet har utfärdat en rekommendation till FAA om certifiering eller gett sitt samtycke till detta.

4.3.2

FAA-certifikatet ska endast omfatta ytterligare fasta stationer belägna inom en medlemsstat som finns förtecknad i tillägg 2. Varje ytterligare fast lokalisering måste också övervakas av en luftfartsmyndighet som anges i tillägg 2.

4.3.3

FAA-certifikatet ska endast omfatta linjestationer som är belägna i en EU-medlemsstat och som övervakas av en luftfartsmyndighet som anges i tillägg 2.

4.4   EASA-certifikat

4.4.1

EASA-certifikat ska utfärdas för en reparationsverkstad såsom anges i tillägg 4 om denna av FAA har godkänts för underhåll i enlighet med 14 CFR part 145, uppfyller de villkor som anges i denna bilaga, inbegripet EASA:s särskilda villkor som anges i tillägg 1, och FAA har utfärdat en rekommendation om godkännande till EASA eller gett sitt stöd till detta, utom om EASA:s verkställande direktör finner att denna åtgärd inte är nödvändig för underhåll eller ändring av flygtekniska produkter som är registrerade eller konstruerade i en EU-medlemsstat eller delar som monterats på dessa produkter eller om EASA:s resurser inte tillåter en handläggning av ansökan.

4.4.2

EASA-certifikatet ska endast omfatta linjestationer belägna på Förenta staternas territorium.

4.5   De tekniska ombuden, och i tillämpliga fall luftfartsmyndigheterna, ska göra följande:

a)

Utfärda rekommendationer till FAA om certifiering av reparationsverkstäder eller ge sitt samtycke till detta, eller till EASA när det gäller underhållsorganisationer.

b)

Övervaka och tillhandahålla rapporter om hur underhållsorganisationer i Europeiska gemenskapen och reparationsverkstäder i Förenta staterna fortsätter att uppfylla de krav som beskrivs i denna bilaga.

c)

Godta eller godkänna, såsom lämpligt, det supplement till organisationens manual/verkstadshandbok som lämnas av den sökande och som befinns uppfylla kraven i tillägg 1.

d)

Följa de förfaranden som anges i tillägg 3.

4.6   Varje parts tekniska ombud, eller i tillämpliga fall luftfartsmyndighet, ska på begäran bistå den andra partens tekniska ombud, eller i tillämpliga fall luftfartsmyndighet, i samband med underhållsåtgärder, för att främja syftena med denna bilaga. De tekniska ombuden eller luftfartsmyndigheterna kan neka att tillhandahålla sådant tekniskt bistånd på grund av bristande resurser, på grund av att underhållsåtgärden inte omfattas av denna bilaga eller om anläggningen inte står under dess kontroll. Sådant bistånd kan innefatta, men är inte begränsat till

a)

att på begäran utföra och rapportera om undersökningar, och

b)

att på begäran ta fram och tillhandahålla data för rapporter.

4.7   De tekniska ombuden får utföra oberoende inspektioner av reparationsverkstäder/underhållsorganisationer när det är motiverat av särskilda säkerhetsskäl i enlighet med artikel 15.B i avtalet.

4.8   Parterna är överens om att underhåll och ändringar eller modifieringar av civila flygtekniska produkter som står under en parts jurisdiktion får göras och att en reparationsverkstad/underhållsorganisation som står under den andra partens jurisdiktion får fastställa att den berörda produkten åter får tas i bruk, när den har godkänts i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga.

4.9   Parterna är överens om att akut eller ej rutinmässigt underhåll får utföras utanför det territorium som anges i artikel 12 i avtalet för att underhålla luftfartyg eller komponenter, efter förhandsgodkännande. Akut eller ej rutinmässigt underhåll ska godkännas i enlighet med förfaranden som fastställs av JMCB.

4.10   Eventuella ändringar som endera parten gör av sina civila luftfartsorganisationer, föreskrifter, förfaranden eller standarder, inklusive de tekniska ombudens och luftfartsmyndigheternas, kan påverka grunden för genomförandet av denna bilaga. Följaktligen ska parterna, genom de tekniska ombuden, och om tillämpligt luftfartsmyndigheterna, underrätta varandra om planer till sådana förändringar vid första möjliga tillfälle och diskutera i vilken omfattning sådana planerade förändringar påverkar grunden för denna bilaga. Om samråd i enlighet med artikel 15.C i avtalet mynnar ut i samförstånd om att ändra denna bilaga ska parterna sträva efter att se till att sådana ändringar träder i kraft samtidigt som, eller snarast möjligt efter, ikraftträdandet eller genomförandet av den förändring som föranledde ändringen.

5.   KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

5.1   Parterna ska, genom JMCB, utbyta en förteckning över kontaktpunkter för olika tekniska aspekter av denna bilaga. Denna förteckning ska upprätthållas av det tekniska ombudet.

5.2   All kommunikation mellan parterna, inklusive teknisk dokumentation som tillhandahålls för granskning eller godkännande såsom anges i denna bilaga, ska vara på engelska.

5.3   När akuta eller ovanliga situationer inträffar ska de tekniska ombudens, och i förekommande fall luftfartsmyndigheternas, kontaktpunkter kommunicera och se till att lämpliga åtgärder vidtas utan dröjsmål.

6.   KVALIFIKATIONSKRAV FÖR GODTAGANDE AV KONSTATERAD ÖVERENSSTÄMMELSE

6.1   Grundregel

6.1.1

Varje parts tekniska ombud, eller i tillämpliga fall luftfartsmyndigheter, ska för den andra partens tekniska ombud demonstrera sina respektive system för tillsyn över reparationsverkstäder/underhållsorganisationer. För att utöva tillsyn över reparationsverkstäder/underhållsorganisationer på den andra partens vägnar ska varje parts tekniska ombud, eller om tillämpligt luftfartsmyndigheter, i synnerhet demonstrera att följande är effektivt och ändamålsenligt:

a)

Rättslig och regleringsmässig struktur.

b)

Organisatorisk struktur.

c)

Resurser, t.ex. tillräckligt stor, kvalificerad personal.

d)

Utbildningsprogram.

e)

Interna strategier, processer och förfaranden.

f)

Dokumentation och registrering.

g)

Aktiva program för certifiering och övervakning.

h)

Befogenheter över reglerade enheter.

6.2   Förtroende i den inledande fasen

6.2.1

De tekniska ombud och luftfartsmyndigheter som anges i tillägg 2 till denna bilaga uppfyller vid tidpunkten för det här avtalets ikraftträdande kraven i denna bilaga, efter förtroendeskapande åtgärder som genomförts med sikte på ingåendet av avtalet.

6.2.2

När JMCB fastställer att en luftfartsmyndighet med framgång slutfört en bedömning av om kraven i denna bilaga uppfyllts, ska JMCB lägga fram ett förslag till den bilaterala tillsynsstyrelsen om att den luftfartsmyndigheten ska införas i tillägg 2.

6.3   Fortsatt förtroende

6.3.1

De tekniska ombuden och luftfartsmyndigheterna ska fortsätta att utöva effektiv tillsyn såsom anges i punkterna 6.1.1 i enlighet med JMCB:s förfaranden.

a)

De tekniska ombuden och luftfartsmyndigheterna ska framför allt göra följande:

i)

Ha rätt att delta i varandras kvalitetsgranskningar, standardiseringsarbete och stickprovsinspektioner och utarbeta en årlig tidsplan för stickprovsinspektioner, som även omfattar ändringar som kan krävas som en anpassning till omständigheterna.

ii)

Underkasta sig inspektioner enligt 6.3.1 a i.

iii)

Se till att reglerade enheter ger båda tekniska ombuden tillträde för revision och inspektion.

iv)

Tillhandahålla rapporterna från kvalitetsgranskningar, standardiseringsarbete och stickprovsinspektioner som är tillämpliga på denna bilaga.

v)

Frigöra den personal som behövs för stickprovsinspektion.

vi)

Ge tillgång till underhållsorganisationens arkiv och inspektionsrapporter, vilket även omfattar slutförda åtgärder för att säkerställa efterlevnaden.

vii)

Tillhandahålla tolkning vid luftfartsmyndighetens kontor i samband med granskningen av underhållsorganisationers interna arkiv och dokumentation som är skrivna på det nationella språket.

viii)

Bistå varandra vid färdigbehandlingen av eventuella resultat från inspektionen.

ix)

Se till att varje stickprovsinspektion är identifierad och baserad på riskanalys och objektiva kriterier, utan att det påverkar de tekniska ombudens befogenheter.

b)

De tekniska ombuden ska snarast möjligt meddela varandra om ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet inte klarar att uppfylla kraven i det här stycket. Om det ena tekniska ombudet anser att den tekniska kompetensen inte längre är tillfredsställande ska de tekniska ombuden samråda och föreslå en åtgärdsplan, som även omfattar eventuella korrigeringsåtgärder som är nödvändiga, för att avhjälpa bristerna.

c)

Om ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet inte avhjälper brister inom den tidsram som anges i åtgärdsplanen får endera tekniska ombudet hänskjuta ärendet till JMCB.

d)

När en part avser att tillfälligt dra in erkännanden av konstateranden eller godkännanden som gjort av ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet ska parten utan dröjsmål underrätta den andra parten i enlighet med artikel 18.A i avtalet.

7.   ANMÄLAN AV UNDERSÖKNINGAR ELLER TILLSYNSÅTGÄRDER

7.1   I enlighet med artikel 8 i avtalet ska parterna, genom sina tekniska ombud, och i tillämpliga fall luftfartsmyndigheter, utan dröjsmål underrätta varandra om varje undersökning och färdigbehandling av ärenden som handlar om att en reparationsverkstad/underhållsverkstad som står under den andra partens jurisdiktion brister i efterlevnaden av sådant som omfattas av denna bilaga och denna brist skulle kunna leda till en tillsynsåtgärd i form av sanktioner eller i form av återkallande, tillfällig indragning eller begränsning av ett certifikat.

7.2   Denna underrättelse ska sändas till lämplig kontaktpunkt för den andra parten enligt den förteckning som avses i artikel 5 i denna bilaga.

7.3   Parterna förbehåller sig rätten att vidta sådana tillsynsåtgärder för att säkerställa efterlevnaden. I en del fall kan dock en part välja att granska de avhjälpande åtgärder som vidtas av den andra parten. Samrådsprocessen enligt denna bilaga om sådana åtgärder kommer att vara föremål för regelbunden gemensam översyn av JMCB.

7.4   Vid återkallande eller tillfällig indragning av ett certifikat enligt FAA 14 CFR part 145 för en reparationsverkstad eller ett certifikat för en godkänd underhållsorganisation enligt bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003, ska det tekniska ombudet, och i tillämpliga fall luftfartsmyndigheten, underrätta det andra tekniska ombudet om återkallandet eller den tillfälliga indragningen.

8.   ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

8.1   För överföring av godkännanden som utfärdats i enlighet med bilaterala avtal mellan Förenta staterna och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som finns förtecknade i tillägg 1 till avtalet och som gäller när denna bilaga träder i kraft, är parterna eniga om följande övergångsbestämmelser.

8.2   Trots artikel 16.C ska godkännanden av reparationsverkstäder/underhållsorganisationer som utfärdas av ett tekniskt ombud eller en luftfartsmyndighet i enlighet med genomförandeförfaranden för underhåll (nedan kallade MIP) enligt bilaterala avtal som finns förtecknade i tillägg 1 till avtalet och som gäller när denna bilaga träder i kraft, betraktas som gällande av parterna i detta avtal i enlighet med de villkor som godtas enligt de förtecknade avtalen under en tvåårsperiod från det här tilläggets ikraftträdande, under förutsättning att den reparationsverkstad/underhållsorganisation som erhållit sådana godkännanden fortfarande uppfyller de särskilda MIP-villkoren, i deras ändrade lydelse, fram till övergången till de särskilda villkoren enligt denna bilaga.

9.   BESTÄMMELSER OM ÖVERFÖRING

Parterna är överens om att godkännanden för reparationsverkstäder belägna i EU-medlemsstater som finns förtecknade i tillägg 2, men som står under direkt FAA-tillsyn den dag då denna bilaga träder i kraft, ska överföras i enlighet med följande bestämmelser:

Luftfartsmyndigheterna måste utbilda sin personal om förfaranden kopplade till det här avtalet, denna bilaga och de särskilda FAA-villkoren innan reparationsverkstäderna överförs.

När tillräckligt många anställda har genomgått utbildningen för att tillhandahålla tillsyn över de anläggningar som överförs i enlighet med denna bilaga, ska FAA överföra inspektion, kontroll och övervakning av kvalificerade reparationsverkstäder enligt 14 CFR part 145 till lämplig luftfartsmyndighet.

Överföringen till luftfartsmyndigheterna ska ske inom två år från dagen för det här tilläggets ikraftträdande i enlighet med JMCB-godkända förfaranden.

10.   AVGIFTER

Avgifter ska tas ut i enlighet med artikel 14 i avtalet och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagstiftning.

Tillägg 1

SÄRSKILDA VILLKOR

1.   SÄRSKILDA EASA-VILLKOR TILLÄMPLIGA PÅ REPARATIONSVERKSTÄDER BASERADE I FÖRENTA STATERNA

1.1

För att godkännas enligt EASA del-145, i enlighet med villkoren i det här avtalet, måste reparationsverkstaden uppfylla alla särskilda villkor nedan:

1.1.1

Reparationsverkstadens ansökan ska lämnas i en form och på ett sätt som kan godtas av EASA.

a)

Ansökningar om både inledande och fortsatt EASA-godkännande ska innehålla en förklaring som visar att EASA-certifikatet och/eller behörigheten är en förutsättning för underhåll eller ändring av flygtekniska produkter registrerade eller konstruerade i en EU-medlemsstat eller av delar som är monterade på sådana.

b)

Reparationsverkstaden ska tillhandahålla ett supplement till sin reparationsverkstadsmanual (RSM) som är kontrollerad och godtagen av FAA på EASA:s vägnar. Alla ändringar av supplementet måste godkännas av FAA. Supplementet ska innehålla följande:

i)

Supplementet måste innehålla en förklaring från den verksamhetsansvarige chefen för reparationsverkstaden, enligt definitionen i den gällande versionen av EASA del-145, där reparationsverkstaden förbinder sig att uppfylla kraven i denna bilaga och de särskilda villkor som anges.

ii)

Detaljerade förfaranden för tillämpningen av ett oberoende kvalitetsövervakningssystem som omfattar tillsyn över alla anläggningar och linjestationer som har flera verksamheter inom Förenta staternas territorium.

iii)

Förfaranden för underhållsintyg/tillverkningsintyg eller godkännanden av att en produkt åter tas i bruk som uppfyller kraven i EASA del-145 för luftfartyg och användning av FAA blankett 8130–3 för luftfartygskomponenter och varje annan uppgift som krävs av ägaren eller operatören.

iv)

För anläggningar med behörighet för flygplansskrov/luftfartyg, förfaranden för att säkerställa att luftvärdighetsbeviset och Airworthiness Review Certificate är giltiga innan ett underhållsintyg/tillverkningsintyg utfärdas.

v)

Förfaranden för att säkerställa att reparationer och modifieringar enligt definitionen i EASA-krav utförs i enlighet med data som godkänns av EASA.

vi)

Ett förfarande så att reparationsverkstäderna kan säkerställa att FAA-godkända program för introduktionsutbildning och fortbildning och varje ändring av sådana program, omfattar utbildning om mänskliga faktorer.

vii)

Förfaranden för rapportering om villkor för icke-luftvärdighet såsom krävs i EASA del-145 om civila flygtekniska produkter till EASA, lutfartygkonstruktionsorganisationen och kunden eller operatören.

viii)

Förfaranden för att säkerställa att kundens eller operatörens arbetsorder är fullständig och följs, inbegripet anmälda EASA-luftvärdighetsdirektiv och andra anmälda bindande anvisningar.

ix)

Fungerande förfaranden för att säkerställa att underleverantörer uppfyller villkoren i dessa genomförandeförfaranden, dvs. användning av EASA-godkänd del-14-organisation eller, om en organisation som inte innehar ett godkännande enligt EASA del-145 används, att den reparationsverkstad som fastställer att produkten åter får tas i bruk har ansvaret för att garantera dess luftvärdighet.

x)

Förfaranden som tillåter återkommande arbete på annan plats än den fasta lokaliseringen, om tillämpligt.

xi)

Förfaranden för att säkerställa att lämpliga täckta hangarer finns tillgängliga för basunderhåll av luftfartyg.

1.2

För att fortsätta vara godkända enligt EASA del-145, i enlighet med villkoren i denna bilaga, måste reparationsverkstaden uppfylla kraven nedan. FAA ska kontrollera att reparationsverkstaden

a)

tillåter att EASA, eller FAA på EASA:s vägnar, gör inspektioner för att kontrollera att kraven i 14 CFR part 145 och dessa särskilda villkor (dvs. EASA del-145) fortfarande uppfylls,

b)

godtar att EASA kan vidta utredningsåtgärder eller åtgärder för att säkerställa efterlevnaden i enlighet med varje tillämplig EG-förordning och EASA-förfarande,

c)

samarbetar med varje EASA-undersökning eller -åtgärd för att säkerställa efterlevnaden,

d)

fortsätter att uppfylla kraven i 14 CFR part 43 och part 145 samt dessa särskilda villkor.

2.   SÄRSKILDA FAA-VILLKOR SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ GODKÄNDA UNDERHÅLLSORGANISATIONER (AMO) SOM ÄR BASERADE I EU

2.1

För att godkännas enligt CFR part 145, i enlighet med villkoren i denna bilaga, måste den godkända underhållsorganisationen uppfylla alla särskilda villkor nedan.

2.1.1

Den godkända underhållsorganisationens ansökan ska lämnas i en form och på ett sätt som kan godtas av FAA.

a)

Ansökan om både inledande och förnyad FAA-certifiering ska innehålla följande:

i)

En förklaring som visar att FAA:s certifikat för reparationsverkstäder och/eller behörighet är en förutsättning för underhåll eller ändring av Förenta staterna-registrerade flygtekniska produkter eller utlandsregistrerade flygtekniska produkter som är i bruk enligt bestämmelserna i 14 CFR.

ii)

En förteckning över underhållsuppgifter, som godkänts av luftfartsmyndigheten, som ska läggas ut på entreprenad eller underentreprenad för utförande av underhåll på amerikanska civila flygtekniska produkter.

iii)

När det gäller transport av farligt gods, en skriftlig bekräftelse som visar att alla berörda anställda har fått utbildning om transport av farligt gods i enlighet med Icao-standarder.

b)

Den godkända underhållsorganisationen måste tillhandahålla ett supplement på engelska till sin verkstadshandbok som godkänns av luftfartsmyndigheten och upprätthålls av den godkända underhållsorganisationen. När supplementet har godkänts av luftfartsmyndigheten ska det anses som godkänt av FAA. Alla ändringar av supplementet måste godkännas av luftfartsmyndigheten. FAA-supplementet till verkstadshandboken ska innehålla följande:

i)

En undertecknad och daterad förklaring från verksamhetsansvarig chef där organisationen förbinder sig att uppfylla kraven i bilagan.

ii)

En sammanfattning av dess kvalitetssystem som också ska omfatta de särskilda FAA-villkoren.

iii)

Förfaranden för godkännande av underhållsintyg/tillverkningsintyg eller godkännanden av att en produkt åter tas i bruk som uppfyller kraven i 14 CFR part 43 för luftfartyg och användning av EASA-blankett 1 för komponenter. Detta innefattar de uppgifter som är ett krav enligt 14 CFR avsnitt 43.9 och 43.11 och alla eventuella uppgifter som ägaren eller operatören måste föra eller förvara på engelska.

iv)

Förfaranden för rapportering till FAA om fel, felfunktioner eller defekter och misstänkta ej godkända delar (Suspected Unapproved Parts, SUP) som upptäcks eller som är avsedda att monteras på amerikanska flygtekniska produkter.

v)

Förfaranden för att underrätta FAA om varje förändring av linjestationer som

1)

är belägna i en EU-medlemsstat, och

2)

utför underhåll på Förenta staterna-registrerade luftfartyg, och

3)

som kommer att påverka FAA:s driftsspecifikationer.

vi)

Förfaranden för kvalifikationsprövning och övervakning av ytterligare fasta lokaliseringar inom ramen för EU-medlemsstaternas förteckning i tillägg 2 till denna bilaga.

vii)

Fungerande förfaranden för att verifiera att all verksamhet som lagts ut på entreprenad/underentreprenad omfattar bestämmelser om att ej FAA-certifierade källor ska sända tillbaka artikeln till den godkända underhållsorganisationen för slutinspektion/testning och godkännande av att den åter tas i bruk.

viii)

Förfaranden för inlämning av kvartalsvisa utnyttjanderapporter till FAA där de tio mest använda leverantörerna/underleverantörerna (tillhandahållande av underhåll på entreprenad).

ix)

Förfaranden för att garantera att väsentliga reparationer och modifieringar (enligt definitionen i 14 CFR) utförs i enlighet med FAA-godkända data.

x)

Förfaranden för att se till att lufttrafikföretagets program för fortlöpande luftfärdighetsunderhåll (Continuous Airworthiness Maintenance Program, CAMP), inbegripet separering av underhåll och inspektion för de punkter som av lufttrafikföretaget/kunden identifieras som obligatoriska inspektionspunkter (Required Inspection Items, RII).

xi)

Förfaranden för att säkerställa att tillverkarens underhållsmanualer eller anvisningar för fortsatt luftfärdighet (continued airworthiness, ICA) och hantering av avvikelser följs. Förfaranden för att säkerställa att alla gällande och tillämpliga luftvärdighetsdirektiv (airworthiness directives, AD) som offentliggörs av FAA finns tillgängliga för underhållspersonalen vid den tidpunkt då arbetet utförs.

xii)

Förfaranden för att bekräfta att den godkända underhållsorganisationens arbetsledare och anställda med ansvar för slutlig inspektion och för godkännande av att amerikanska flygtekniska produkter åter tas i bruk kan läsa, skriva och förstå engelska.

xiii)

Förfaranden som tillåter återkommande arbete på annan plats än den fasta lokaliseringen, om tillämpligt.

2.2

För att fortsätta vara godkända enligt 14 CFR part 43 och part 145, i enlighet med villkoren i denna bilaga, måste godkända underhållsorganisationer uppfylla kraven nedan. Luftfartsmyndigheten ska kontrollera följande när det gäller den godkända underhållsorganisationen:

a)

FAA, eller luftfartsmyndigheten på FAA:s vägnar, måste tillåtas göra inspektioner där för att kontrollera att kraven i EASA del-145 och dessa särskilda villkor (dvs. 14 CFR part 43 och part 145) fortfarande uppfylls.

b)

FAA måste få göra undersökningar och vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden i enlighet med FAA:s regler och direktiv.

c)

Den godkända underhållsorganisationen måste samarbeta med varje undersökning eller åtgärd för att säkerställa efterlevnaden.

d)

Den godkända underhållsorganisationen måste fortsätta att uppfylla kraven i EASA del-145 och dessa särskilda villkor.

e)

När kraven i bestämmelserna fortsätter att uppfyllas har FAA rätt att förlänga den godkända underhållsorganisationens inledande certifiering efter 12 månader och därefter var 24:e månad.

Tillägg 2

Följande tekniska ombud anses behöriga för denna bilagas syften:

 

Federal Aviation Administration.

 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

Luftfartsmyndigheter i följande EU-medlemsstater anses behöriga för denna bilagas syften:

 

Republiken Österrike.

 

Konungariket Belgien.

 

Republiken Tjeckien.

 

Konungariket Danmark.

 

Republiken Finland.

 

Republiken Frankrike.

 

Förbundsrepubliken Tyskland.

 

Irland.

 

Republiken Italien.

 

Storhertigdömet Luxemburg.

 

Republiken Malta.

 

Konungariket Nederländerna.

 

Republiken Polen.

 

Republiken Portugal.

 

Konungariket Spanien.

 

Konungariket Sverige.

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Tillägg 3

LUFTFARTSMYNDIGHETERNAS FÖRFARANDEN

Luftfartsmyndigheter som handlar på FAA:s vägnar ska utföra följande, i enlighet med anvisningar och förfaranden som fastställs av JMCB:

1.

I samband med underhållsorganisationens inledande ansökan:

a)

Granska den sökandes dokumentation för FAA-certifikatet.

b)

Inrätta de förfaranden som krävs för ansökan.

c)

Granska och se till att FAA får tillgång all information som föregår ansökan.

d)

Granska och godkänna den sökandes FAA-supplement till underhållsorganisationens AMO-verkstadshandbok.

e)

Genomföra en revision/inspektion av den godkända underhållsorganisationen för att fastställa om tillämpliga anvisningar följs.

f)

Godkänna och se till att FAA får tillgång till hela ansökningspaketet, inklusive en kopia av övervakningsrapporten och en undertecknad rekommendation om FAA-certifiering.

g)

Inneha en aktuell kopia av FAA-supplementet.

2.

I samband med förlängning av en underhållsorganisations FAA-certifiering:

Certifieringen ska förlängas 12 månader efter den inledande certifieringen och därefter var 24:e månad.

a)

Granska den sökandes dokumentation för FAA-certifikatet.

b)

Kontrollera att föreskrivna inspektioner (en eller flera) av anläggningarna genomförts.

c)

Granska och godkänna varje ändring av FAA-supplementet till underhållsorganisationens AMO-verkstadshandbok.

d)

Ge FAA råd om alla resultat som är relevanta för en komplett inspektion av anläggningarna.

e)

Godkänna och se till att FAA får tillgång till hela ansökningspaketet, inklusive en kopia av övervakningsrapporten och en undertecknad rekommendation om förlängning av FAA-certifiering.

3.

I samband med ändring av FAA-certifieringen:

a)

Se till att alla ändringar som ett minimum innefattar inlämnandet av en ansökan.

b)

För tillägg av linjestationer eller fasta lokaliseringar ska en rapport och rekommendation lämnas till FAA.

Tillägg 4

EASA BLANKETT 3 – FÖRENTA STATERNA GODKÄNNANDECERTIFIKAT

GODKÄNNANDECERTIFIKAT

REFERENS EASA.145.XXXX

Med beaktande av artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1592/2002 och det nu gällande bilaterala avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater intygar Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) härmed följande:

 

FÖRETAGETS NAMN

 

ADRESS

 

ADRESS

 

ADRESS

är en underhållsorganisation enligt del-145 som godkänts för underhåll av produkter som finns förtecknade i FAA:s Air Agency Certificate och därmed förbundna driftsspecifikationer och för att utfärda relaterade underhållsintyg/tillverkningsintyg med användning av referensen ovan, under förutsättning att följande villkor uppfylls.

1.

Godkännandets räckvidd är begränsad till den som anges i 14 CFR part 145 för reparationsverkstäders Air Agency Certificate och därmed förbundna driftsspecifikationer för arbete som utförs i Förenta staterna (om inte annat avtalas med EASA i det enskilda fallet).

2.

Godkännandets räckvidd ska inte överskrida tillåtna EASA del-145-behörigheter enligt förordning (EG) nr 2042/2003.

3.

Detta godkännande förutsätter ett fortsatt uppfyllande av kraven i 14 CFR part 145 och de skillnader som anges i underhållsförfarandena (Maintenance Implementation Procedures), inbegripet användning av FAA blankett 8130–3 för underhållsintyg/tillverkningsintyg/godkännande av att en produkt åter tas i bruk för komponenter, vilket inbegriper motoranläggningar.

4.

Intyg om att en produkt åter får tas i bruk måste innehålla det ovan angivna referensnumret för godkännande enligt EASA del-145 och Air Agency Certificate-nummer enligt 14 CFR part 145 Air Agency Certificate.

5.

Om ovan angivna villkor uppfylls ska det här godkännandet gälla till och med:

[giltighetstid på två år]

om inte godkännandet återlämnas, ersätts, upphävs eller återkallas.

Utfärdandedatum

Underskrift

På EASA:s vägnar


IV Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

9.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/45


RÅDETS BESLUT

av den 26 november 2007

om undertecknande på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Amerikas förenta stater och gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

(2011/720/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 80.2 och 133.4 jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, på gemenskapens vägnar och i enlighet med rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar, förhandlat fram ett avtal mellan Amerikas förenta stater och gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet bör undertecknas, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbetet på området civil luftfartssäkerhet (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras bilaterala avtal med Förenta staterna enligt tillägg 1 till detta avtal, beroende på vad som är lämpligt, kan antingen ändras eller upphävas när detta avtal träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande