ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.289.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
8 november 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1116/2011 av den 31 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1117/2011 av den 31 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lough Neagh Eel [SGB])

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1118/2011 av den 31 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Coppa di Parma (SGB))

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1119/2011 av den 31 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brovada (SUB))

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1120/2011 av den 31 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carciofo Brindisino [SGB])

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1121/2011 av den 31 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Native Shetland Wool (SUB))

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1122/2011 av den 31 oktober 2011 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i norska vatten i IV med fartyg som för nederländsk flagg

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2011 av den 31 oktober 2011 om förbud mot fiske efter torsk i I och IIb med fartyg som för spansk flagg

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1124/2011 av den 31 oktober 2011 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1125/2011 av den 31 oktober 2011 om förbud mot fiske efter tunga i VIIIa och VIIIb med fartyg som för spansk flagg

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1126/2011 av den 7 november 2011 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller beloppen för finansiering av det särskilda stöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1127/2011 av den 7 november 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet 2-naftyloxiättiksyra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1128/2011 av den 7 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

BESLUT

 

 

2011/724/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 25 oktober 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/003 DE/Arnsberg och Düsseldorf automotive från Tyskland)

30

 

 

2011/725/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 25 oktober 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery från Danmark)

31

 

 

2011/726/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 25 oktober 2011 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/026 PT/Rhode från Portugal)

32

 

 

2011/727/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Danmark under 2010 [delgivet med nr K(2011) 7850]

33

 

 

2011/728/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 31 oktober 2011 om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/16)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1116/2011

av den 31 oktober 2011

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 20, och

av följande skäl:

(1)

Vid plenarmötet i Jerusalem i november 2010 godkände de deltagande parterna i Kimberleyprocessen preliminärt att Swaziland skulle läggas till i förteckningen över deltagande parter i Kimberleyprocessen, vilket innebär att godkännandet fordrade bekräftelse genom ett tillkännagivande från ordförandeskapet för Kimberleyprocessen så snart vissa frågor lösts.

(2)

Ordförandeskapet bekräftade i ett tillkännagivande av den 30 maj 2011 att Swaziland godkänts som deltagande part i Kimberleyprocessen.

(3)

Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Catherine ASHTON

Vice ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.


BILAGA

”BILAGA II

Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Jerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australien

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

VITRYSSLAND

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Vitryssland

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brasilien

KANADA

 

Internationellt:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

 

Allmänna förfrågningar:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Centralafrikanska republiken

KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

Kina

Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Demokratiska republiken Kongo

KONGO

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Kongo

KROATIEN

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Kroatien

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgique/België

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

Indien

INDONESIEN

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

SYDKOREA

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Sydkorea

LAOS

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Libanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEXIKO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. Mexico City

Mexiko

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NYA ZEELAND

 

Myndighet som utfärdar certifikat:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nya Zeeland

 

Myndighet för import och export:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

Nya Zeeland

NORGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norge

RYSSLAND

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Ryssland

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

Sydafrika

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Bern

Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OCH MATSU, SEPARAT TULLOMRÅDE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es-Salaam

Tanzania

THAILAND

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURKIET

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkiet

Myndighet för import och export:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkiet

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraina

FÖRENADE ARABEMIRATEN

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

Förenade Arabemiraten

FÖRENTA STATERNA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

Förenta staterna

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

Förenta staterna

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1117/2011

av den 31 oktober 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lough Neagh Eel [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av beteckningen ”Lough Neagh Eel” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 47, 15.2.2011, s. 12.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.7   Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

FÖRENADE KUNGARIKET

Lough Neagh Eel (SGB)


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1118/2011

av den 31 oktober 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Coppa di Parma (SGB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Coppa di Parma” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 37, 5.2.2011, s. 24.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

ITALIEN

Coppa di Parma (SGB)


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1119/2011

av den 31 oktober 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brovada (SUB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Brovada” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 35, 4.2.2011, s. 19.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Brovada (SUB)


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1120/2011

av den 31 oktober 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carciofo Brindisino [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Carciofo Brindisino” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 29, 29.1.2011, s. 27.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Carciofo Brindisino (SGB)


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1121/2011

av den 31 oktober 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Native Shetland Wool (SUB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av beteckningen ”Native Shetland Wool” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 45, 12.2.2011, s. 21.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga II till förordningen (EG) nr 510/2006:

Klass 3.6   Ull

FÖRENADE KUNGARIKET

Native Shetland Wool (SUB)


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1122/2011

av den 31 oktober 2011

om förbud mot fiske efter marulkfiskar i norska vatten i IV med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

61/T&Q

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

ANF/04-N.

Art

Marulkfiskar (Lophiidae)

Område

Norska vatten i IV

Datum

10 oktober 2011


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1123/2011

av den 31 oktober 2011

om förbud mot fiske efter torsk i I och IIb med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

64/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

COD/1/2B.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

I och IIb

Datum

26 september 2011


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1124/2011

av den 31 oktober 2011

om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

63/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

ANF/8C3411

Art

Marulkfiskar (Lophiidae)

Område

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

28 september 2011


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1125/2011

av den 31 oktober 2011

om förbud mot fiske efter tunga i VIIIa och VIIIb med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

62/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

SOL/8AB.

Art

Tunga (Solea Solea)

Område

VIIIa och VIIIb

Datum

28 september 2011


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1126/2011

av den 7 november 2011

om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller beloppen för finansiering av det särskilda stöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 69.7 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 49.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2) får medlemsstaterna senast den 1 augusti under ett visst kalenderår från och med 2010 begära en revidering av de belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 om det belopp som uppstår genom den beräkning som fastställs i artikel 69.7 första stycket i förordning (EG) nr 73/2009 för det berörda budgetåret avviker med mer än 20 % från det belopp som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009.

(2)

Danmark, Finland och Slovenien har begärt revidering av de belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 med verkan från och med 2012.

(3)

Till följd av att Danmark, Finland och Slovenien har begärt revidering har kommissionen gjort nödvändiga beräkningar för att verifiera att tröskelvärdet 20 % som avses i artikel 49.2 i förordning (EG) nr 1120/2009 uppnåddes under budgetåret 2010. För tillämpningen av artikel 69.7 a i förordning (EG) nr 73/2009 använde kommissionen respektive genomsnittliga moduleringssats för Danmark, Finland och Slovenien för att fastställa de nettotak som avses i bilaga IV till förordning (EG) nr 73/2009.

(4)

Beräkningen visar att när det gäller Danmark, Finland och Slovenien avviker det belopp som uppstår genom den beräkning som fastställs i artikel 69.7 första stycket i förordning (EG) nr 73/2009 för budgetåret 2010 med 47 %, 29 % respektive 47 % från det belopp som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009.

(5)

De belopp som anges för Danmark, Finland och Slovenien i bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009 bör därför ses över. De ändrade beloppen bör tillämpas från och med kalenderåret 2012 i enlighet med artikel 49.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1120/2009.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1120/2009 ska ändras på följande sätt:

(a)

Texten angående Danmark ska ersättas med följande:

”Danmark

23,25”

(b)

Texten angående Finland ska ersättas med följande:

”Finland

6,19”

(c)

Texten angående Slovenien ska ersättas med följande:

”Slovenien

3,52”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 130, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1.


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1127/2011

av den 7 november 2011

om att inte godkänna det verksamma ämnet 2-naftyloxiättiksyra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (3). Ett verksamt ämne för vilket det har fastslagits att ansökan är fullständig i enlighet med den förordningen är 2-naftyloxiättiksyra.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (4) och (EG) nr 2229/2004 (5) fastställs genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning omfattade 2-naftyloxiättiksyra.

(3)

I enlighet med artikel 24f i förordning (EG) nr 2229/2004 samt artikel 25.1 a och 25.2 b i den förordningen antogs kommissionens beslut 2009/65/EG av den 26 januari 2009 om att inte ta upp 2-naftyloxiättiksyra i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (6).

(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Italien som ersatt Frankrike, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 ursprungligen hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2009/65/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Italien utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 21 maj 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 28 april 2011 fram sin slutsats om riskbedömningen av naftyloxiättiksyra (7) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 27 september 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om 2-naftyloxiättiksyra.

(7)

På grundval av de nya uppgifter som sökanden lämnat och som ingick i den kompletterande rapporten kunde ett acceptabelt dagligt intag fastställas. Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes dock en rad andra frågor. I synnerhet var det inte möjligt att göra en bedömning av konsumenternas exponering eftersom nödvändiga uppgifter saknades när det gäller exponeringen av boskap, växtmetabolismen, resthaltsförsöken, bearbetningsstudierna och definitionen av växternas resthalt. Vidare saknades även de uppgifter som krävs för att man ska kunna dra slutsatser om risken för bin, daggmaskar och marklevande makroorganismer.

(8)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 33/2008 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att inkomma med synpunkter på utkastet till granskningsrapport. Den sökande lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(9)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de farhågor som anges i skäl 7 dock inte avföras. Följaktligen har det inte kunnat visas att växtskyddsmedel som innehåller 2-naftyloxiättiksyra i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG under föreslagna användningsvillkor.

(10)

Man bör därför inte godkänna 2-naftyloxiättiksyra i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

För tydlighetens skull bör beslut 2009/65/EG upphöra att gälla.

(12)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om 2-naftyloxiättiksyra lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avslag på ansökan om godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet 2-naftyloxiättiksyra godkänns inte.

Artikel 2

Upphävande

Beslut 2009/65/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(5)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(6)  EUT L 23, 27.1.2009, s. 33.

(7)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, artikelnr 2152. [52 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1128/2011

av den 7 november 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/30


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2011

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/003 DE/Arnsberg och Düsseldorf automotive från Tyskland)

(2011/724/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen, i syfte att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)

Tyskland lämnade den 9 februari 2011 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid fem företag som är verksamma inom huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2, i Nuts 2-regionerna Arnberg (DEA5) och Düsseldorf (DEA1), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 28 april 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 4 347 868 EUR ska anslås.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Tyskland ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 4 347 868 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2011.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 25 oktober 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/31


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2011

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery från Danmark)

(2011/725/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)

Danmark lämnade den 11 maj 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid sex företag som är verksamma inom huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) enligt Nace rev 2, i Nuts II-regionen Midtjylland (DK04), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 21 mars 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 3 944 606 EUR ska anslås.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Danmarks ansökan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 3 944 606 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 25 oktober 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/32


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2011

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/026 PT/Rhode från Portugal)

(2011/726/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)

Portugal lämnade den 26 november 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Rohde och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 19 maj 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 449 500 EUR ska anslås.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Portugal ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 449 500 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2011.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 25 oktober 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 7 november 2011

om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Danmark under 2010

[delgivet med nr K(2011) 7850]

(Endast den danska texten är giltig)

(2011/727/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90.1 i genomförandebestämmelserna ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut om huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör och som antagits av den institution eller myndighet till vilken ansvaret för sådana beslut har delegerats.

(2)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfaranden för finansiellt stöd från unionen för särskilda veterinäråtgärder, inbegripet nödåtgärder. För att bidra till att så snabbt som möjligt utrota aviär influensa bör unionen ge finansiellt stöd för de stödberättigande utgifter som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 4.3 första och andra strecksatserna i det beslutet fastställs regler om vilken procentsats som ska tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

(3)

I artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (2) fastställs regler om vilka utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2011/204/EU av den 31 mars 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Danmark och Nederländerna under 2010 (3) beviljades Danmark ett finansiellt stöd från unionen för kostnader i samband med utrotning av aviär influensa 2010.

(5)

Den 26 maj 2011 lämnade Danmark in en officiell ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 349/2005.

(6)

Det finansiella stödet från unionen utbetalas under förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna. I ett e-brev av den 14 juni 2011 informerades Danmark om kommissionens iakttagelser, metod för beräkning av stödberättigande utgifter och slutsatser. Danmark godtog detta i ett e-brev av den 14 juni 2011.

(7)

De danska myndigheterna har till fullo uppfyllt sina tekniska och administrativa skyldigheter enligt artikel 3.4 i beslut 2009/470/EG och artikel 7 i förordning (EG) nr 349/2005.

(8)

Mot denna bakgrund bör det nu fastställas med vilket belopp unionen sammanlagt ska bidra till de stödberättigande utgifterna i samband med utrotningen av aviär influensa i Danmark under 2010.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella stödet från unionen för utgifter i samband med utrotningen av aviär influensa i Danmark under 2010 fastställs till 183 858,72 euro.

Artikel 2

Detta beslut, som utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i budgetförordningen, riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 86, 1.4.2011, s. 73.


8.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/35


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 31 oktober 2011

om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 17 och 21, och

av följande skäl:

(1)

I beslut ECB/2010/15 av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta (1) återfinns bestämmelser som reglerar inrättandet av ett konto för European Financial Stability Facility (EFSF) hos Europeiska centralbanken (ECB) inom ramen för låneavtalen (nedan kallade låneavtalen) enligt EFSF-ramavtalet som trädde i kraft den 4 augusti 2010 (nedan kallat EFSF-ramavtalet).

(2)

I beslut ECB/2010/31 av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (2) återfinns bestämmelser om det konto hos ECB som inrättas för den nationella centralbanken i en berörd låntagande medlemsstat inom ramen för låneavtalen enligt EFSF-ramavtalet.

(3)

EFSF-ramavtalet har ändrats genom ett tilläggs- och ändringsavtal som trädde i kraft den 18 oktober 2011. Genom det ändrade EFSF-ramavtalet skapas ytterligare instrument som EFSF kan använda för att ge finansiellt stöd. I enlighet med andra punkten i ingressen och artikel 2.1 i det ändrade EFSF-ramavtalet, får EFSF bevilja att låneutbetalningar, förebyggande faciliteter, faciliteter för att finansiera återkapitalisering av finansinstitut i euroområdets medlemsstater (genom lån till sådana medlemsstaters regeringar samt även länder som inte omfattas av programmet), faciliteter för obligationsköp på sekundärmarknaderna eller faciliteter för obligationsköp på primärmarknaderna (alla sådana instrument utgör ”finansiellt stöd”), tillhandahålls genom finansiella stödavtal (nedan kallade finansiella stödavtal). Låneavtalen kan fortsätta existera även efter det att det ändrade EFSF-ramavtalet trätt i kraft.

(4)

Mot bakgrund av detta bör beslut ECB/2010/15 och ECB/2010/31 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut ECB/2010/15 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Inbetalningar och utbetalningar till kontot

ECB ska endast godta inbetalningar till, och utbetalningar från, kontot som öppnats i EFSF:s namn om betalningarna har ett samband med låneavtal eller finansiella stödavtal.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Behållningen på kontot

Inget kreditsaldo får uppkomma på det konto som öppnats i EFSF:s namn efter det att utbetalningar skett inom ramen för ett låneavtal eller finansiellt stödavtal, och det ska heller inte ske några inbetalningar till detta konto förrän den dag då en betalning avseende ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal ska ske. Det konto som öppnats i EFSF:s namn ska inte vid något tillfälle utvisa något debetsaldo. Därför ska inga betalningar utöver kreditsaldot på det konto som öppnats i EFSF:s namn genomföras från detta konto.”

Artikel 2

Beslut ECB/2010/31 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Öppnande av konton

ECB får på begäran av den nationella centralbanken i en låntagande medlemsstat öppna ett konto i denna nationella centralbanks namn för hanteringen av betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal (nedan kallat ett NCB-konto).”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Inbetalningar till och utbetalningar från konton

Ett NCB-konto får endast användas för att hantera betalningar som sker inom ramen för ett låneavtal eller ett finansiellt stödavtal.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 november 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 oktober 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  EUT L 10, 14.1.2011, s. 7.