ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.279.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 279

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
26 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1078/2011 av den 25 oktober 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet propanil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2011 av den 25 oktober 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

RIKTLINJER

 

 

2011/704/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 14 oktober 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2011/15)

5

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1078/2011

av den 25 oktober 2011

om att inte godkänna det verksamma ämnet propanil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (3). Propanil är ett verksamt ämne för vilket det har fastslagits att ansökan är fullständig i enlighet med den förordningen.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (4) och (EG) nr 1490/2002 (5) fastställs genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och förteckningar över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa förteckningar omfattade propanil.

(3)

I enlighet med artikel 11f i förordning (EG) nr 1490/2002 samt artikel 12.1 a och 12.2 b i den förordningen antogs kommissionens beslut 2008/769/EG av den 30 september 2008 om att inte ta upp propanil i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (6).

(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Italien, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/769/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Italien utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 26 februari 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 23 februari 2011 fram sin slutsats om propanil (7) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 27 september 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om propanil.

(7)

På grundval av de nya uppgifter som sökanden lämnat och som ingick i den kompletterande rapporten kunde en godtagbar användarexponering fastställas. Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes dock en rad andra frågor. Bland annat var det inte möjligt att göra en tillförlitlig bedömning av konsumenternas exponering, eftersom det saknades uppgifter om toxiciteten hos metaboliten 3,4-DCA, som kan vara högre än hos modersubstansen. Man kunde inte heller föreslå gränsvärden för resthalter för den avsedda användningen på ris, eftersom de inlämnade försöken inte utförts enligt nödvändig god lantbrukspraxis. En hög risk för fåglar och däggdjur har fastställts, och en hög risk för vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter kan inte uteslutas på grundval av uppgifterna från sökanden. Dessutom kan en möjlig långväga spridning genom atmosfären inte uteslutas.

(8)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 33/2008 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att inkomma med synpunkter på utkastet till granskningsrapport. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(9)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de farhågor som anges i skäl 7 dock inte avföras. Följaktligen har det inte kunnat visas att växtskyddsmedel som innehåller propanil under föreslagna användningsvillkor i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Propanil bör därför inte godkännas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

För tydlighetens skull bör beslut 2008/769/EG upphöra att gälla.

(12)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om propanil lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avslag på ansökan om godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet propanil godkänns inte.

Artikel 2

Upphävande

Beslut 2008/769/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 263, 2.10.2008, s. 14.

(7)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):3, artikelnr 2085 [63 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1079/2011

av den 25 oktober 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


RIKTLINJER

26.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/5


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 14 oktober 2011

om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)

(ECB/2011/15)

(2011/704/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

ECB-rådet har antagit riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (1) av vilken reglerna för TARGET2 framgår, som kännetecknas av en teknisk plattform som kallas den gemensamma delade plattformen.

(2)

Riktlinje ECB/2007/2 bör ändras för att a) beakta behovet av att införa ”försiktighetsskäl” bland de kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om deltagande i TARGET2 avslås, och för att en deltagares deltagande i TARGET2 eller dennes tillgång till intradagskredit får stängas av, begränsas eller sägas upp, samt b) tillgodose nya krav för TARGET2-deltagare avseende de administrativa och restriktiva åtgärder som införts enligt artikel 75 respektive 215 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av riktlinje ECB/2007/2

1.   I artikel 2 i riktlinje ECB/2007/2 ska definitionen av övergångsperiod ersättas med följande:

”—   övergångsperiod: avseende varje centralbank inom Eurosystemet, den period på fyra år som börjar i samma ögonblick som centralbanken inom Eurosystemet övergår till den gemensamma delade plattformen (SSP), om inte något annat beslutas av ECB-rådet avseende specifika aspekter eller tjänster i varje enskilt fall,”

2.   Bilagorna II, III och V till riktlinje ECB/2007/2 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att den har antagits. Den ska tillämpas från och med den 21 november 2011.

Artikel 3

Adressater och genomförandeåtgärder

1.   Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

2.   De deltagande nationella centralbankerna ska senast den 21 oktober 2011 underrätta ECB om de åtgärder de avser vidta för att följa denna riktlinje.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 oktober 2011.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.


BILAGA

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionerna av begreppen betalningsmottagare och betalare ersättas med följande:

”—   betalningsmottagare (payee): frånsett när det används i artikel 39 i denna bilaga, en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att krediteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas,

—   betalare (payer): frånsett när det används i artikel 39 i denna bilaga, en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att debiteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas,”.

b)

Artikel 8.4 c ska ersättas med följande:

”c)

enligt [ange centralbankens namn] bedömning, ett sådant deltagande skulle äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] eller ett annat TARGET2-delsystem, eller skulle äventyra [ange centralbankens namn] utförande av sina uppgifter enligt beskrivningen i [ange relevant nationell lagstiftning] och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eller som av försiktighetsskäl bedöms medföra risker.”.

c)

Artikel 34.2 e ska ersättas med följande:

”e)

en annan deltagarrelaterad händelse inträffar som, enligt [ange centralbankens namn] bedömning, skulle äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2-[ange centralbank/landsreferens] eller ett annat delsystem i TARGET2, eller som skulle äventyra [ange centralbankens namn] utförande av sina uppgifter enligt beskrivningen i [ange relevant nationell lagstiftning] och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eller som av försiktighetsskäl bedöms medföra risker, och/eller”.

d)

Artikel 39 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ”Uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt och relaterade frågor” ska ersättas med ”Uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt, administrativa eller restriktiva åtgärder och relaterade frågor”.

ii)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.   Deltagare som agerar som betaltjänstleverantör för en betalare eller betalningsmottagare ska uppfylla samtliga krav som uppstår till följd av de administrativa eller restriktiva åtgärder som införts enligt artikel 75 respektive 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket även gäller i fråga om underrättelse om och/eller erhållande av en behörig myndighets medgivande när det gäller bearbetande av transaktioner. Dessutom:

a)

När [ange centralbankens namn] är betaltjänstleverantör för en deltagare som är betalare

i)

ska deltagaren göra den underrättelse som krävs eller erhålla medgivande för den centralbank som i första hand omfattas av kravet att göra underrättelsen eller erhålla samtycke, och ska för [ange centralbankens namn] styrka att underrättelse har gjorts eller medgivande har erhållits,

ii)

ska deltagaren inte införa några uppdrag om betalningsöverföring i TARGET2 förrän den har fått bekräftelse från [ange centralbankens namn] att den nödvändiga underrättelsen har gjorts eller medgivande har erhållits av betalningsmottagarens betaltjänstleverantör eller för dennes räkning,

b)

När [ange centralbankens namn] är betaltjänstleverantör för en deltagare som är betalningsmottagare ska deltagaren göra den underrättelse som krävs eller erhålla medgivande för den centralbank som i första hand omfattas av kravet att göra underrättelsen eller erhålla samtycke, och ska för [ange centralbankens namn] styrka att underrättelse har gjorts eller medgivande har erhållits.

I detta stycke ska begreppen ”betaltjänstleverantör”, ”betalare” och ”betalningsmottagare” ha samma betydelse som de tillskrivs i de tillämpliga administrativa eller restriktiva åtgärderna.”.

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt h i definitionen av bristande uppfyllelse ska ersättas med följande:

”h)

Enhetens deltagande i ett annat delsystem i TARGET2 och/eller i ett anslutet system har avstängts eller sagts upp,”.

b)

Rubriken ”Avstängning eller uteslutning från intradagskredit” ska ersättas med ”Avstängning, begränsning eller uteslutning från intradagskredit”.

c)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.

a)

Deltagande nationella centralbanker ska avstänga eller säga upp tillgången till intradagskredit om en av följande bristande uppfyllelser uppkommer:

i)

Enhetens konto hos den deltagande nationella centralbanken avstängs eller avslutas.

ii)

Den berörda enheten inte längre uppfyller alla de krav som framgår av denna bilaga för tillhandahållande av intradagskredit.

iii)

En behörig domstol eller annan myndighet beslutar att med avseende på enheten inleda ett konkursförfarande beträffande enheten, att utse en konkursförvaltare eller motsvarande eller att inleda något annat liknande förfarande.

iv)

Enhetens tillgångar har frusits och/eller blir föremål för andra åtgärder vidtagna av unionen som begränsar enhetens möjlighet att förfoga över tillgångarna.

b)

Deltagande nationella centralbanker får avstänga eller säga upp tillgången till intradagskredit om en nationell centralbank avstänger eller säger upp en deltagare från deltagande i TARGET2 enligt artikel 34.2 b–e i bilaga II eller om det uppstår en eller flera bristande uppfyllelser (utöver dem som avses i artikel 34.2 a).

c)

Om Eurosystemet beslutar att stänga av, begränsa eller utesluta motparter från tillträde till penningpolitiska instrument av försiktighetsskäl eller av andra skäl i enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7, ska deltagande nationella centralbanker genomföra beslutet i fråga om tillgången till intradagskredit i enlighet med bestämmelser i respektive nationell centralbanks avtal eller föreskrifter.

d)

Deltagande nationella centralbanker får besluta att stänga av, begränsa eller säga upp en deltagares tillgång till intradagskredit om deltagaren av försiktighetsskäl anses medföra risker. I sådana fall ska den deltagande nationella centralbanken omedelbart skriftligen informera ECB samt andra deltagande nationella centralbanker och anslutna centralbanker om detta. Vid behov ska ECB-rådet besluta om ett enhetligt genomförande av de åtgärder som vidtas i alla delsystem i TARGET2.”.

d)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.

Om en deltagande nationell centralbank beslutar att stänga av, begränsa eller säga upp tillgången till intradagskredit för motparter till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, ska detta beslut inte träda i kraft förrän ECB godkänt den.”.

3.

I bilaga V artikel 4.16 b ska orden ”tillägg IA” ersättas med ”tillägg IV” och orden ”bilaga V” ersättas med ”bilaga II”.