ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.265.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 265

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
11 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 999/2011 av den 10 oktober 2011 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

6

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1000/2011 av den 10 oktober 2011 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2011 av den 10 oktober 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/666/Gusp av den 10 oktober 2011 om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

17

 

 

2011/667/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 oktober 2011 om metoderna för samordnad tillämpning av verkställighetsbestämmelser vad gäller mobila satellittjänster i enlighet med artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG [delgivet med nr K(2011) 7001]  ( 1 )

25

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/668/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2009

28

 

 

2011/669/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 4 oktober 2011 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut 2010/703/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 november 2010 om utnämning av en domare vid tribunalen (EUT L 306 av den 23.11.2010)

30

 

*

Rättelse till beslut 2010/762/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 februari 2010 om fastställande av säte för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 324 av den 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU

av den 27 september 2011

om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG (3) är skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare 50 år.

(2)

För utövande konstnärer inleds skyddstiden vid framförandet eller, i fråga om upptagningar av ett framförande som lagligen ges ut eller lagligen offentliggörs inom 50 år efter framförandet, vid en första sådan utgivning eller ett första sådant offentliggörande, beroende på vilket som infaller först.

(3)

För fonogramframställare inleds skyddstiden när upptagningen görs på ett fonogram eller när fonogrammet lagligen givits ut inom 50 år efter upptagningen, eller, om det inte givits ut på detta sätt, när det lagligen offentliggjorts inom 50 år efter upptagningen.

(4)

Den socialt erkända betydelsen av utövande konstnärers kreativa bidrag bör speglas i en skyddsnivå som motsvarar deras kreativa och konstnärliga bidrag.

(5)

Utövande konstnärer är i regel unga när de inleder sin karriär och den gällande skyddstiden på 50 år som är tillämplig på upptagningar av framföranden är ofta för kort för att skydda deras framföranden under hela deras livstid. En del utövande konstnärer drabbas därför av ett inkomstbortfall under slutet av sin livstid. Dessutom saknar utövande konstnärer ofta möjlighet att åberopa sina rättigheter för att förhindra eller begränsa en tvivelaktig användning av deras framföranden som kan ske medan de ännu lever.

(6)

Intäkter från ensamrätterna till mångfaldigande och tillgängliggörande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (4), samt skälig ersättning för mångfaldigande för privat bruk i den mening som avses i det direktivet och intäkterna från ensamrätterna till spridning och uthyrning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (5), bör tillfalla utövande konstnärer åtminstone under deras livstid.

(7)

Skyddstiden för upptagningar av framföranden och för fonogram bör därför förlängas till 70 år efter den relevanta händelsen.

(8)

Rättigheterna till upptagningen av framförandet bör återgå till den utövande konstnären om en fonogramframställare inte saluför tillräckligt antal exemplar i den mening som avses i Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag, av ett fonogram som utan en förlängning inte längre skulle skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett sådant fonogram tillgängligt för allmänheten. Det alternativet bör vara tillgängligt sedan fonogramframställaren har haft en rimlig tid på sig att utföra båda dessa former av utnyttjande. Därför bör fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra, för att undvika en situation där dessa rättigheter skulle existera parallellt med den utövande konstnärens rättigheter till upptagningen av framförandet medan de senare rättigheterna inte längre överlåts eller upplåts till fonogramframställaren.

(9)

När utövande konstnärer ingår ett avtalsförhållande med en fonogramframställare måste de i regel överlåta eller upplåta sina ensamrätter till mångfaldigande, spridning, uthyrning och tillgängliggörande av upptagningarna till fonogramframställaren. I utbyte får en del av de utövande konstnärerna ett förskott på royalties och börjar få betalningar först sedan fonogramframställaren har tjänat in förskottet och gjort eventuella avtalsenliga avdrag. Andra utövande konstnärer överlåter eller upplåter sina ensamrätter mot en engångsbetalning (icke-återkommande betalning). Detta gäller särskilt utövande konstnärer som medverkar i bakgrunden och som inte omnämns i listan över medverkande (”icke-etablerade artister”) men ibland även för utövande konstnärer som omnämns i listan över medverkande (”etablerade artister”).

(10)

En rad kompletterande åtgärder bör införas för att säkerställa att utövande konstnärer som har överlåtit eller upplåtit sina ensamrätter till fonogramframställare verkligen får nytta av förlängningen.

(11)

En första kompletterande åtgärd bör vara åläggandet av en skyldighet för fonogramframställarna att minst en gång om året avdela ett belopp som motsvarar 20 % av intäkten från ensamrätterna till spridning, mångfaldigande och tillgängliggörande av fonogram. Med intäkt avses fonogramframställarens intäkt före avdrag för kostnader.

(12)

Betalningen av dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. En sådan fördelning bör anförtros rättighetsförvaltande organisationer och det är tillåtet att tillämpa nationella regler för intäkter som inte är fördelningsbara. För att undvika införandet av en oproportionerlig börda vid insamlingen och förvaltningen av dessa intäkter bör medlemsstaterna kunna införa regler om i vilken utsträckning mikroföretag omfattas av skyldigheten att bidra, när sådana betalningar skulle framstå som oskäliga i förhållande till kostnaderna för att samla in och förvalta dessa intäkter.

(13)

Enligt artikel 5 i direktiv 2006/115/EG har dock utövande konstnärer redan en oeftergivlig rätt till skälig ersättning för uthyrning av bland annat fonogram. Av avtalspraxis följer även att utövande konstnärer i regel varken överlåter eller upplåter sina rättigheter enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG att kräva en enda skälig ersättning för utsändning och återgivning för allmänheten till fonogramframställarna och enligt artikel 5.2 b i direktiv 2001/29/EG att kräva skälig ersättning för mångfaldigande för privat bruk. Därför bör man vid beräkningen av det totalbelopp som en fonogramframställare bör avdela för betalning av tilläggsersättningen inte ta med sådana intäkter som fonogramframställaren har haft från uthyrning av fonogram från den enda skäliga ersättningen för utsändning och annan återgivning för allmänheten eller från den skäliga ersättning som erhållits för privat kopiering.

(14)

En andra kompletterande åtgärd utformad att återskapa balans i avtal genom vilka utövande konstnärer på royaltybasis överlåter sina ensamrätter till en fonogramframställare bör vara en ”nollställning” för de utövande konstnärer som har överlåtit sina ovannämnda ensamrätter till fonogramframställare i utbyte mot royalty eller ersättning. För att utövande konstnärer fullt ut ska kunna dra nytta av den förlängda skyddstiden bör medlemsstaterna se till att en royalty- eller ersättningsnivå utan avdrag för förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag betalas till den utövande konstnären enligt avtal mellan utövande konstnärer och fonogramframställare under förlängningstiden.

(15)

Av rättssäkerhetsskäl bör det, i avsaknad av tydliga uppgifter om motsatsen i avtalet, föreskrivas att en avtalsbaserad överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till upptagningen av ett framförande, som avtalats före det datum då medlemsstaterna senast ska anta åtgärder för att genomföra detta direktiv, ska fortsätta att gälla under den förlängda skyddstiden.

(16)

Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att vissa villkor i de avtal som avser återkommande betalningar kan omförhandlas till förmån för utövande konstnärer. Medlemsstaterna bör ha inrättat förfaranden som kan användas vid den eventualitet att omförhandlingarna misslyckas.

(17)

Detta direktiv bör inte påverka nationella regler och avtal som är förenliga med dess bestämmelser, såsom kollektivavtal som ingåtts i medlemsstaterna mellan organisationer som företräder utövande konstnärer och framställarorganisationer.

(18)

I en del medlemsstater används en gemensam skyddstid för musikverk med text, som beräknas från dödsdagen för den sist överlevande upphovsmannen, medan separata skyddstider gäller för musik och text i andra medlemsstater. Musikverk med text är till övervägande del gemensamt skrivna verk. Exempelvis är en opera ofta ett verk av en librettoförfattare och en kompositör. Inom genrer som jazz, rock och pop utgörs den skapande processen dessutom ofta av ett samarbete.

(19)

Följaktligen är harmoniseringen av skyddstiden för musikverk med text, vars text och musik skapats i syfte att användas tillsammans, ofullständig, något som ger upphov till hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv rättighetsförvaltning över nationsgränserna. För att se till att sådana hinder avskaffas bör samma harmoniserade skyddstid tillämpas i samtliga medlemsstater för alla sådana verk som omfattas av ett skydd det datum då medlemsstaterna är skyldiga att införliva detta direktiv i sin nationella lagstiftning.

(20)

Direktiv 2006/116/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

Eftersom målen för de åtföljande åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, då nationella åtgärder inom området antingen leder till störning av konkurrensen eller påverkar räckvidden för de ensamrätter som en fonogramframställare har enligt unionslagstiftningen, och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(22)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (6) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna, samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2006/116/EG

Direktiv 2006/116/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

”7.   Skyddstiden för ett musikverk med text ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den sist avlidne av följande personer, oberoende av om dessa personer betecknas som medförfattare eller inte: textförfattaren och kompositören, förutsatt att båda bidragen skapades specifikt för motsvarande musikaliska komposition med text.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 andra meningen ska ersättas med följande:

”Dock gäller att

om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen offentliggörs under denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år från dagen för en första sådan utgivning eller ett första sådant offentliggörande, beroende på vilket som infaller först,

om en upptagning av framförandet på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen offentliggörs inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 70 år från dagen för en första sådan utgivning eller ett första sådant offentliggörande, beroende på vilket som infaller först.”

b)

I punkt 2 andra och tredje meningen ska siffran ”50” ersättas med siffran ”70”.

c)

Följande punkter ska införas:

”2a.   Om fonogramframställaren, 50 år efter det att fonogrammet lagligen getts ut, eller, om någon sådan utgivning inte ägt rum, 50 år efter det att det lagligen offentliggjordes, inte saluför fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller gör det tillgängligt för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på sådant sätt att allmänheten kan ta del av det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, får den utövande konstnären säga upp det avtal genom vilket den utövande konstnären överlåtit eller upplåtit sina rättigheter avseende upptagningen av sitt framförande till en fonogramframställare (nedan kallat överlåtelse- eller upplåtelseavtal). Rätten att säga upp överlåtelse- eller upplåtelseavtalet kan utövas om framställaren inom ett år efter det att den utövande konstnären meddelat sin avsikt att säga upp överlåtelse- eller upplåtelseavtalet i enlighet med den förra meningen inte utför båda formerna av utnyttjande som avses i den meningen. Den utövande konstnären kan inte frånsäga sig denna uppsägningsrätt. Om ett fonogram innehåller en upptagning av flera utövande konstnärers gemensamma framförande, får överlåtelse- eller upplåtelseavtalen sägas upp i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Om överlåtelse- eller upplåtelseavtalet sägs upp i enlighet med denna punkt, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

2b.   När ett överlåtelse- eller upplåtelseavtal ger den utövande konstnären rätt att kräva en engångsersättning ska den utövande konstnären ha rätt till en årlig tilläggsersättning från fonogramframställaren för varje helt år som följer direkt på det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen gavs ut, eller om någon sådan utgivning inte ägt rum, det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen offentliggjordes. Den utövande konstnären kan inte frånsäga sig rätten att få en sådan årlig tilläggsersättning.

2c.   Det totalbelopp som en fonogramframställare ska avsätta för betalning av den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 2b ska motsvara 20 % av de intäkter som fonogramframställaren har erhållit från mångfaldigande, spridning och tillgängliggörande av fonogrammet i fråga under det år som föregått utbetalningen av den nämnda ersättningen och som följer direkt på det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen gavs ut, eller om någon sådan utgivning inte ägt rum, det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen offentliggjordes.

Medlemsstaterna ska se till att fonogramframställarna är skyldiga att på begäran ge utövande konstnärer som har rätt till den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 2b all information som kan behövas för att betalningen av ersättningen ska kunna säkerställas.

2d.   Medlemsstaterna ska se till att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 2b förvaltas av rättighetsförvaltande organisationer.

2e.   Om en utövande konstnär har rätt till en regelbundet återkommande betalning, får inga förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag avräknas från betalningarna till den utövande konstnären det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen gavs ut, eller om någon sådan utgivning inte ägt rum, det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen offentliggjordes.”

3.

I artikel 10 ska följande punkter läggas till:

”5.   Artikel 3.1–3.2e i dess gällande lydelse den 31 oktober 2011 ska gälla för upptagningar av framföranden och fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren fortfarande omfattas av skydd, med stöd av dessa bestämmelser i deras gällande lydelse den 30 oktober 2011, den 1 november 2013 och för upptagningar av framföranden och fonogram som kommer till stånd efter det datumet.

6.   Artikel 1.7 ska gälla för musikaliska kompositioner med text för vilka åtminstone den musikaliska kompositionen eller texten åtnjuter skydd i minst en medlemsstat den 1 november 2013 och för musikaliska kompositioner med text som skapas efter det datumet.

Första stycket i denna punkt ska inte påverka några former av utnyttjande som skett före den 1 november 2013. Medlemsstaterna ska anta de bestämmelser som behövs för att skydda i synnerhet tredje parts förvärvade rättigheter.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

Övergångsåtgärder

1.   I avsaknad av tydliga uppgifter om motsatsen i avtal ska ett överlåtelse- eller upplåtelseavtal som har slutits före den 1 november 2013 anses ha fortsatt verkan efter den tidpunkt då den utövande konstnären på grundval av artikel 3.1 i dess gällande lydelse den 30 oktober 2011 inte längre skulle åtnjuta skydd.

2.   Medlemsstaterna får föreskriva att överlåtelse- eller upplåtelseavtal som fastställer att en utövande konstnär har rätt till en regelbundet återkommande betalning och som ingåtts före den 1 november 2013 kan ändras efter det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen gavs ut, eller om någon sådan utgivning inte ägt rum, det femtionde året efter det att fonogrammet lagligen offentliggjordes.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 november 2013. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Rapportering

1.   Senast den 1 november 2016 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av detta direktiv, mot bakgrund av utvecklingen av den digitala marknaden, vid behov åtföljt av ett förslag om ytterligare ändring av direktiv 2006/116/EG.

2.   Senast den 1 januari 2012 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med en bedömning av det eventuella behovet av att förlänga skyddstiden för utövande konstnärers och framställares rättigheter i den audiovisuella sektorn. Om det är lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag om ytterligare ändring av direktiv 2006/116/EG.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 27 september 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  EUT C 182, 4.8.2009, s. 36.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2009 (EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 331) och rådets beslut av den 12 september 2011.

(3)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 12.

(4)  EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.

(5)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 28.

(6)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 999/2011

av den 10 oktober 2011

om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/666/Gusp av den 10 oktober 2011 om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 (2) föreskrivs frysning av president Lukasjenkos och vissa vitryska tjänstemäns tillgångar.

(2)

Genom förordning (EU) nr 588/2011 av den 20 juni 2011 (3) lade rådet till ytterligare namn på förteckningen över personer vars tillgångar ska frysas. Flera av namnen avser enheter.

(3)

Genom beslut 2011/666/Gusp beslutade rådet att det bör vara möjligt att göra undantag från frysningen av tillgångar för att EU-företag inte ska hindras från att återkräva medel som de enheter som är upptagna på förteckningen är skyldiga dem enligt avtal som ingåtts innan enheterna i fråga upptogs på förteckningen.

(4)

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att se till att de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater tillämpar den på ett enhetligt sätt.

(5)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i förordning (EG) nr 765/2006:

”Artikel 4a

Med avvikelse från artikel 2.1 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I eller IA har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs på förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor som de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att:

i)

Den behöriga myndighet som berörs har fastställt att betalningen inte sker direkt eller indirekt till, eller till förmån för, någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga IA.

ii)

Den berörda medlemsstaten har minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmält de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 oktober 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(3)  EUT L 161, 21.6.2011, s. 1.


11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1000/2011

av den 10 oktober 2011

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) 765/2006.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Vitryssland bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

(3)

Dessutom bör information om vissa personer och en enhet i förteckningen i bilaga IA till den förordningen uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska läggas till på förteckningen i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

Artikel 2

Uppgifterna om följande personer och enhet i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas av uppgifterna i bilaga II till den här förordningen:

1.

Mazouka, Siarhei (Siarhej)

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

3.

Peftiev, Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

12.

Sport-Pari

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 oktober 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA I

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(med vitrysk stavning)

Namn

(med rysk stavning)

Födelseort och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

(Valeryj Mikalajevytj)

Komissarov, Valeri Nikolaevich

(Valerij Nikolajevitj)

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

(Michajlavitj)

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

(Michajlovitj)

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

(Chrypatj, Siarhej Fjodaravitj)

Khripach, Sergei Fiodorovich

(Chripatj, Sergej Fjodaravitj)

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaterna Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevitj, Dmitrij Uss, Vladimir Nekljajev, aktivisterna för politiska och sociala frågor Andrej Dmitrijev, Ilja Vasilejvich, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Andrej Poznjak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvjatkevitj, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

(Andrejevitj)

Nazarenko, Vasili Andreevich

(Vasilij Andrejevitj)

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Vasilij Parfenkov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

(Kamarouskaja, Volha Paulauna)

Komarovskaia (Komarovskaja), Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov och aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov, Ilja Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

(Zajtsava, Viktoryja Henadzeuna)

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

(Zajtseva, Viktorija Gennadjevna)

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov, aktivisterna för politiska och sociala frågor Ijia Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik och Vladimir Jerjomenok. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

7.

Unukevich

(Unukevitj), Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

(Vnukevitj, Tamara Vasiljevna)

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Krot, Igor Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilj Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

(Chrobastau, Uladzimir Ivanavitj)

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

(Chrobostov, Vladimir Ivanovitj)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilj Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

(Ihnatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

(Ignatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Åklagare vid stadsdomstolen i Minsk som arbetade med avslaget på överklagandet av domen mot Dmitrij Dasjkevitj och Eduard Lobov, aktivister i Molodoj front (ungdomsfronten). Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

(Jarmalitski, Siarhej Uladzimiravitj)

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

(Jermolitskij, Sergej Vladimirovitj)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Chef för fånglägret i Sjkla. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna samt förföljelse av före detta presidentkandidaten Nikolaj Statkevitj, som fängslades i samband med händelserna den 19 december 2010, och andra fångar.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

(Kavaljou, Aljaksandr Michajlavitj)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

(Kovaljov, Aleksandr Michajlovitj)

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Chef för fånglägret i Horki. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna, särskilt förföljelse och tortyrliknande behandling av samhällsaktivisten Dmitrij Dasjkevitj som fängslades i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

(Palujan, Uladzimir Mikalajevitj)

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

(Polujan, Vladimir Nikoljajevitj)

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Byn Nekrashevichi (Nekrasjevitji), distriktet Karelichi (Karelitj), länet Hrodna 1961

Minister för skatter och avgifter. Övervakar skattemyndigheter som stöder brottmålet mot Bjaljatski (Belatskij) med skatteundandragande som förevändning. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Kornov, Vladimir Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk som godkände avslaget på överklagandet från Bjaljatskis advokater. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

(Sjastakov, Maksim Aleksandravitj)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Sjestakov, Maksim Aleksandrovitj)

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Beljatskij) vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herdsimovitj, Volha Ivanova)

(Herasimovitj Volha Ivanovna)

Gerasimovich

(Gerasimovitj) Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Belatskij) vid stadsdomstolen i Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.


BILAGA II

Personer och enhet som avses i artikel 2

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn på vitryska

Namn på ryska

Födelseplats och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravitj

Mazovka, Kirill Viktorovitj

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Åklagare i målet Dasjkevitj-Lobov. Dmitri Dashkevich (Dmitrij Dasjkevitj) och Eduard Lobov, aktivister i ungdomsfronten, dömdes till flera års fängelse för ”huliganism”. Det verkliga skälet till att de fängslades var att båda aktivt hade deltagit i valkampanjen i december 2010 genom att stödja en av oppositionskandidaterna.

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

Bazanov, Aleksandr Viktorovitj

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazakstan 26.11.1962

Direktör, informations- och analyscentrum, presidentens kansli.

3.

Peftiev, Vladimir Paulavich (Peftsijeu, Vladzimir Paulavitj)

Peftiev, Vladimir Pavlovichn (Peftijev, Vladimir Pavlovitj)

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Född den 1 juli 1957 i staden Berdyansk (Berdjansk), Zaporozhskaya Oblast (länet Zaporozje, numera Zaporizjzja), Ukraina. Nuvarande passnummer: MP2405942

Person associerad med Aljaksandr Lukasjenko, Viktar Lukasjenko och Dzmitryj Lukasjenko. Ger president Lukasjenko ekonomisk rådgivning och är den viktigaste ekonomiska sponsorn för Lukasjenkos regim. Majoritetsaktieägare och ordförande i rådet med aktieägare i Beltechexport, ett av de största export/importbolagen för försvarsprodukter i Vitryssland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

Ipatov, Vadim Dmitrijevitj

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Vice ordförande i den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

Busjnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 i Mogiljov (nuvarande Mahiljou)

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

Busjtjik, Vasilij Vasiljevitj

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

Kiseleva, Nadezjda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

Podoljak, Eduard Vasiljevitj

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

Sjtjurok, Ivan Antonovitj

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

12.

Sport-Pari

 

”ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Enhet som kontrolleras av Peftijev, Vladimir tillsammans med Lukasjenko, Dmitrij Aleksandrovitj genom att den senare kontrollerar presidentens sportklubb, som har en obligatorisk, statsägd majoritetsandel i Sport-Pari.

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Sjadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина, Анна Станиславовна

 

Tidigare redaktör vid tidningen Sovetskaja Belarus


11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1001/2011

av den 10 oktober 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/17


RÅDETS BESLUT 2011/666/GUSP

av den 10 oktober 2011

om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2010/639/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 31 oktober 2012.

(3)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Vitryssland bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

(4)

Dessutom bör information om vissa personer och en enhet som förtecknas i bilaga IIIA i det beslutet uppdateras

(5)

Det är nödvändigt att införa ett undantag från frysningen av tillgångar i rådets beslut 2010/639/Gusp för att EU-företag inte ska hindras från att återkräva medel som de enheter som är upptagna på förteckningen är skyldiga dem enligt avtal som ingåtts innan enheterna i fråga upptogs på förteckningen..

(6)

Rådets beslut 2010/639/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/639/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska läggas till i artikel 3:

”3.   Artikel 2.1 ska inte utgöra något hinder mot att fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen gör utbetalningar som ska göras enligt ett avtal som ingåtts innan den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet uppfördes på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt artikel 2.1.”

2.

Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2012. Det ska ses över kontinuerligt. Det får i förekommande fall förlängas eller ändras, om rådet anser att målen inte har uppfyllts.”

Artikel 2

De personer som förtecknas i bilaga I till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

Artikel 3

Uppgifterna om följande personer och enhet i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp ska ersättas av uppgifterna i bilaga II till det här beslutet:

1.

Mazouka, Siarhei (Siarhej)

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

3.

Peftiev, Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

12.

Sport-Pari

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 10 oktober 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.


BILAGA I

Personer som avses i artikel 2

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(med vitrysk stavning)

Namn

(med rysk stavning)

Födelseort och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

(Valeryj Mikalajevytj)

Komissarov, Valeri Nikolaevich

(Valerij Nikolajevitj)

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

(Michajlavitj)

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

(Michajlovitj)

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

(Chrypatj, Siarhej Fjodaravitj)

Khripach, Sergei Fiodorovich

(Chripatj, Sergej Fjodaravitj)

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaterna Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevitj, Dmitrij Uss, Vladimir Nekljajev, aktivisterna för politiska och sociala frågor Andrej Dmitrijev, Ilija Vasilejvich, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Andrej Poznijak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvjatkevitj, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

(Andrejevitj)

Nazarenko, Vasili Andreevich

(Vasilij Andrejevitj)

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Vasilij Parfenkov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

(Kamarouskaja, Volha Paulauna)

Komarovskaia, (Komarovskaja)

Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov och aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov, Ilja Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

(Zajtsava, Viktoryja Henadzeuna)

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

(Zajtseva, Viktorija Gennadjevna)

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrei Sannikov, aktivisterna för politiska och sociala frågor Ijia Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik och Vladimir Jerjomenok. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

7.

Unukevich

(Unukevitj), Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

(Vnukevitj, Tamara Vasiljevna)

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Krot, Igor Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilij Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

(Chrobastau, Uladzimir Ivanavitj)

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

(Chrobostov, Vladimir Ivanovitj)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilij Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

(Ihnatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

(Ignatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Åklagare vid stadsdomstolen i Minsk som arbetade med avslaget på överklagandet av domen mot Dmitrij Dasjkevitj och Eduard Lobov, aktivister i Molodoij front (ungdomsfronten). Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

(Jarmalitski, Siarhej Uladzimiravitj)

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

(Jermolitskij, Sergej Vladimirovitj)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Chef för fånglägret i Sjkla. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna samt förföljelse av före detta presidentkandidaten Nikolaj Statkevitj, som fängslades i samband med händelserna den 19 december 2010, och andra fångar.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

(Kavaljou, Aljaksandr Michajlavitj)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

(Kovaljov, Aleksandr Michajlovitj)

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Chef för fånglägret i Horki. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna, särskilt förföljelse och tortyrliknande behandling av samhällsaktivisten Dmitrij Dasjkevitj som fängslades i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

(Palujan, Uladzimir Mikalajevitj)

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

(Polujan, Vladimir Nikoljajevitj)

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Byn Nekrashevichi

(Nekrasjevitji), distriktet

Karelichi

(Karelitji), länet Hrodna

1961

Minister för skatter och avgifter. Övervakar skattemyndigheter som stöder brottmålet mot Bjaljatski (Belatskij) med skatteundandragande som förevändning. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Kornov, Vladimir Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk som godkände avslaget på överklagandet från Bjaljatskis advokater. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

(Sjastakov, Maksim Aleksandravitj)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Sjestakov, Maksim Aleksandrovitj)

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Beljatskij) vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herdsimovitj, Volha Ivanova)

(Herasimovitj, Volha Ivanovna)

Gerasimovich

(Gerasimovitj) Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Belatskij) vid stadsdomstolen i Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.


BILAGA II

Personer och enhet som avses i artikel 3

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn på vitryska

Namn på ryska

Födelseplats och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravitj

Mazovka, Kirill Viktorovitj

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Åklagare i målet Dasjkevitj- Lobov. Dmitri Dashkevich (Dmitrij Dasjkevitj) och Eduard Lobov, aktivister i ungdomsfronten, dömdes till flera års fängelse för ”huliganism”. Det verkliga skälet till att de fängslades var att båda aktivt hade deltagit i valkampanjen i december 2010 genom att stödja en av oppositionskandidaterna.

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

Bazanov, Aleksandr Viktorovitj

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazakstan 26.11.1962

Direktör, informations- och analyscentrum, presidentens kansli.

3.

Peftiev, Vladimir Paulavich (Peftsijeu, Vladzimir Paulavitj)

Peftiev, Vladimir Pavlovichn (Peftijev, Vladimir Pavlovitj)

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1 juli 1957, Berdyansk (Berdjansk), Zaporozhskaya Oblast (Zaporozje, numera Zaporizjzja), Ukraina. Nuvarande passnummer: MP2405942

Person associerad med Aljaksandr Lukasjenko, Viktar Lukasjenko och Dzmitryj Lukasjenko. Ger president Lukasjenko ekonomisk rådgivning och är den viktigaste ekonomiska sponsorn för Lukasjenkos regim. Majoritetsaktieägare och ordförande i rådet med aktieägare i Beltechexport, ett av de största export/ importbolagen för försvarsprodukter i Vitryssland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

Ipatov, Vadim Dmitrijevitj

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Vice ordförande i den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

Busjnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 i Mogiljov (nuvarande Mahiljou)

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

Busjtjik, Vasilij Vasiljevitj

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

Kiseleva, Nadezjda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

Podoljak, Eduard Vasiljevitj

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

Sjtjurok, Ivan Antonovitj

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

12.

Sport-Pari

 

”ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Enhet som kontrolleras av Peftijev, Vladimir tillsammans med Lukasjenko, Dmitrij Aleksandrovitj genom att den senare kontrollerar presidentens sportklubb, som har en obligatorisk, statsägd majoritetsandel i Sport-Pari.

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Sjadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина, Анна Станиславовна

 

Tidigare redaktör vid tidningen Sovetskaja Belarus


11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 oktober 2011

om metoderna för samordnad tillämpning av verkställighetsbestämmelser vad gäller mobila satellittjänster i enlighet med artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG

[delgivet med nr K(2011) 7001]

(Text av betydelse för EES)

(2011/667/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 2008 om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (1), särskilt artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

Beslut nr 626/2008/EG syftar till att underlätta utvecklingen av en konkurrensutsatt inre marknad för mobila satellittjänster i hela unionen och att garantera gradvis täckning i samtliga medlemsstater för de operatörer som valts för att tillhandahålla dessa tjänster.

(2)

Genom beslutet inrättas ett förfarande för gemensamt urval av operatörer av mobilsatellitsystem som använder frekvensbandet 2 GHz, som omfattar frekvensutrymmet 1 980–2 010 MHz för jord-till-rymd-kommunikation och 2 170–2 200 MHz för rymd-till-jord-kommunikation.

(3)

I kommissionens beslut 2009/449/EG av den 13 maj 2009 om urval av operatörer av alleuropeiska system som tillhandahåller mobila satellittjänster (2) förtecknas de utvalda operatörerna och deras frekvenser.

(4)

I enlighet med artikel 7.1 i beslut nr 626/2008/EG bör medlemsstaterna se till att de utvalda sökande har rättighet att använda den specifika radiofrekvens som fastställs i beslut 2009/449/EG och rättighet att driva ett mobilsatellitsystem enligt den tidtabell och i det tjänsteområde som de utvalda sökande har åtagit sig.

(5)

Rättigheterna att använda den särskilda radiofrekvensen och att driva ett mobilsatellitsystem omfattas av de gemensamma villkor som fastställs i artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG. De utvalda operatörerna måste använda det tilldelade radiospektrumet för att tillhandahålla mobila satellittjänster, de måste ha nått milstolparna 6–9 i bilagan till det beslutet senast den 13 maj 2011 och de måste infria de åtaganden de gjort i sina ansökningar.

(6)

Övervakning av efterlevnaden av dessa gemensamma villkor och verkställigheten bör ske på nationell nivå, inklusive den slutliga analysen av överträdelser av gemensamma villkor.

(7)

De nationella verkställighetsbestämmelserna bör vara förenliga med unionsrätten, särskilt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (3).

(8)

Den gränsöverskridande karaktären hos de gemensamma villkor som fastställs i artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG kräver samordning på unionsnivå av de nationella förfaranden som leder till verkställighet i medlemsstaterna. Inkonsekvenser vid tillämpningen av nationella verkställighetsförfaranden, särskilt vad gäller undersökningen, tidpunkten och arten av de åtgärder som vidtagits skulle leda till ett lapptäcke av verkställighetsåtgärder i strid med de mobila satellittjänsternas alleuropeiska natur.

(9)

Detta beslut bör inte omfatta verkställighet av rent nationella villkor eller tillämpas på verkställighetsåtgärder som rör andra villkor än de gemensamma villkor som avses i artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG. Mot bakgrund av den i huvudsak nationella dimensionen hos eventuella särskilda villkor i samband med kompletterande markkomponenter i mobilsatellitsystem bör verkställigheten av gemensamma villkor som avses i artikel 8.3 i beslut nr 626/2008/EG inte omfattas av detta beslut.

(10)

I syfte att säkerställa överensstämmelse med de gemensamma villkor som ingår i den allmänna auktoriseringen och/eller rättigheterna att använda de frekvenser som beviljas, får verkställighetsåtgärder antas, i enlighet med artikel 10 i direktiv 2002/20/EG, av de medlemsstater som beviljat tillstånd till de utvalda operatörerna.

(11)

I artikel 10 i direktiv 2002/20/EG föreskrivs en successiv verkställighet, med en första fas där den påstådda överträdelsen undersöks och åtgärder som syftar till att säkerställa överensstämmelse antas, i tillämpliga fall. I enlighet med artikel 10.3 i direktiv 2002/20/EG bör dessa åtgärder ha en rimlig tidsfrist inom vilken operatören ska uppfylla villkoren. I allmänhet bör man vid fastställande av en rimlig tidsperiod för efterlevnad ta hänsyn till den särskilda karaktären hos satellitsektorn, den aktuella överträdelsen och den korrigeringsåtgärd som planeras. Särskilt om uppskjutning av en satellit skulle krävas för att nå överensstämmelse med de berörda gemensamma villkoren, får åtgärder som antas föreskriva en färdplan med mellanliggande åtgärder och tidsfrister. En andra fas på grund av att allvarliga och upprepade överträdelser inte åtgärdas kan sedan leda till återkallande av nyttjanderättigheter.

(12)

Detta beslut bör inte påverka tillämpningen av de berörda nationella myndigheternas behörighet att anta interimistiska åtgärder, om inte annat följer av villkoren i artikel 10.6 i direktiv 2002/20/EG.

(13)

Anmälningar till kommissionen om eventuella uppgifter från tillståndsgivande medlemsstater i enlighet med detta beslut ska inte påverka möjligheten för en medlemsstat att inkomma med skriftliga observationer för diskussionerna i kommunikationskommittén.

(14)

De gemensamma villkor som anges i artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG utgör en integrerad del av den nationella rättsliga ram som reglerar de tillståndsgivna operatörernas verksamhet. Samtidigt kräver kontrollen av efterlevnaden i varje medlemsstat – särskilt analysen av fakta i samband med eventuella överträdelser av de gemensamma villkoren – kunskap om alla fakta som har en gränsöverskridande karaktär och effekt, och kan kräva information om tillhandahållandet av tjänsten i andra medlemsstater. Utbyte av uppgifter mellan de olika nationella behöriga myndigheterna och de synpunkter som lämnats av de berörda tillståndsgivna operatörerna skulle bidra till en mer konsekvent och effektiv verkställighet i hela unionen. Dessutom bör en samordnad tidsplan för verkställigheten öka rättssäkerheten för de berörda tillståndsgivna operatörerna.

(15)

I enlighet med artikel 10.5 i direktiv 2002/20/EG kan ett förbud mot att tillhandahålla tjänsterna och ett tillfälligt upphävande eller ett återkallande av nyttjanderätten till den berörda radiofrekvensen införas vid allvarliga eller upprepade överträdelser om åtgärderna för att säkerställa överensstämmelse inom en rimlig tidsperiod inte har gett resultat. När det gäller tillhandahållandet av mobila satellittjänster har beslutet att återkalla eller tillfälligt upphäva nyttjanderätter relevanta gränsöverskridande effekter. Beroende på nationella förfaranden kan lämpliga åtgärder som leder till slutgiltigt återkallande av tillståndsgivningen krävas, exempelvis tillfälligt upphävande. Därför bör återkallande eller tillfälligt upphävande vidtas först efter det att medlemsstaternas synpunkter har förts fram och diskuterats i kommunikationskommittén.

(16)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen att fastställa metoderna för samordnad tillämpning i hela Europeiska unionen, verkställighetsbestämmelserna för de gemensamma villkoren för tillståndsgivning att tillhandahålla mobila satellittjänster och/eller nyttjanderättigheten till de valda frekvenserna, inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna själva och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att nå målet.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommunikationskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte, mål och räckvidd

1.   I detta beslut fastställs metoderna för samordnad tillämpning av medlemsstaternas verkställighetsbestämmelser för en tillståndsgiven operatör av mobila satellitsystem vid en påstådd överträdelse av de gemensamma villkoren för dennes tillstånd.

2.   Med hänsyn till de mobila satellittjänsternas gränsöverskridande karaktär ska samordningen med stöd av kommunikationskommittén framför allt syfta till att underlätta en gemensam förståelse för fakta i samband med en påstådd överträdelse och för hur allvarlig den är, vilket leder till enhetlig tillämpning av nationella enhetliga verkställighetsbestämmelser i hela Europeiska unionen, inklusive tidsmässig samordning av åtgärder som vidtas, särskilt där överträdelserna liknar varandra.

3.   Detta beslut ska inte tillämpas på verkställighetsåtgärder som rör andra villkor än de gemensamma villkor som avses i artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG.

Artikel 2

Definitioner

1.   Definitionerna i beslut nr 626/2008/EG ska gälla i detta beslut.

2.   Dessutom ska följande definitioner gälla:

tillståndsgiven operatör: en operatör som väljs enligt beslut 2009/449/EG som har beviljats rätten enligt den allmänna tillståndsgivningen eller individuella nyttjanderätter att använda de specifika radiofrekvenser som avses i beslut 2009/449/EG och/eller rätten att driva ett mobilt satellitsystem.

gemensamma villkor: de gemensamma villkor som gäller för en tillståndsgiven operatörs rättigheter i enlighet med artikel 7.2 i beslut nr 626/2008/EG.

tillståndsgivande medlemsstat: en medlemsstat som har beviljat tillståndsgivna operatörer rättigheter enligt allmän tillståndsgivning eller individuella nyttjanderätter att använda de specifika radiofrekvenser som avses i beslut 2009/449/EG och/eller rätten att driva ett mobilt satellitsystem.

Artikel 3

Samordning av verkställighet av gemensamma villkor

1.   Om en tillståndsgivande medlemsstat finner att en tillståndsgiven operatör inte uppfyller ett eller flera av de gemensamma villkoren och underrättar operatören om detta i enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2002/20/EG ska den samtidigt underrätta kommissionen som i sin tur ska underrätta övriga medlemsstater.

2.   Efter att kommissionen lämnat den information som avses i punkt 1 till medlemsstaterna ska de övriga tillståndsgivande medlemsstaterna undersöka om det föreligger en överträdelse av de berörda gemensamma villkoren inom deras jurisdiktion och ge den tillståndsgivna operatören tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Inom fem månader efter att kommissionen lämnat den information som avses i punkt 1 till medlemsstaterna ska de tillståndsgivande medlemsstaterna lämna en sammanfattning av sina iakttagelser och av de synpunkter som lämnats av den berörda tillståndsgivna operatören till kommissionen, som ska underrätta övriga medlemsstater. Inom åtta månader efter att kommissionen lämnat den information som avses i punkt 1 till medlemsstaterna, ska kommissionen sammankalla ett möte i kommunikationskommittén i syfte att undersöka den påstådda överträdelsen och, i tillämpliga fall, diskutera lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad i linje med de mål som avses i artikel 1.2.

4.   Medlemsstaterna ska avstå från att anta slutgiltiga beslut om den påstådda överträdelsen före mötet i den kommunikationskommitté som avses i punkt 3.

5.   Efter mötet i kommunikationskommittén som avses i punkt 3, ska varje tillståndsgivande medlemsstat som underrättat den berörda tillståndsgivna operatören om sina iakttagelser i enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2002/20/EG och som konstaterar att en eller flera gemensamma villkor har överträtts, vidta lämpliga och proportionella åtgärder, inklusive bötesstraff, som syftar till att säkerställa att den tillståndsgivna operatören följer de gemensamma villkoren, med undantag av återkallande, eller tillfälligt upphävande om detta är tillämpligt enligt nationell lagstiftning, av varje tillstånd eller nyttjanderätt som innehas av den berörda tillståndsgivna operatören.

6.   I händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser av de gemensamma villkoren, ska en tillståndsgivande medlemsstat som, efter att ha vidtagit de åtgärder som avses i punkt 5, har för avsikt att anta ett beslut om att återkalla tillståndet enligt artikel 10.5 i direktiv 2002/20/EG, underrätta kommissionen om sin avsikt och lämna en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits av den berörda tillståndsgivna operatören för att följa verkställighetsåtgärderna. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

7.   Inom tre månader efter att kommissionen lämnat den information som avses i punkt 6 till medlemsstaterna ska ett möte i kommunikationskommittén sammankallas i syfte att samordna återkallelse av tillstånd i enlighet med de mål som avses i artikel 1.2. Under tiden ska alla tillståndsgivande medlemsstater avstå från att anta beslut som innebär återkallande, eller tillfälligt upphävande om det är tillämpligt enligt nationell lagstiftning, av tillstånd eller nyttjanderätter som innehas av den berörda tillståndsgivna operatören.

8.   Efter det möte i kommunikationskommittén som avses i punkt 7 kan de tillståndsgivande medlemsstaterna anta lämpliga beslut i syfte att återkalla det tillstånd som beviljats den berörda tillståndsgivna operatören.

9.   Eventuella verkställighetsbeslut som avses i punkterna 5 och 8 och de skäl som ligger till grund för dessa ska delges den berörda tillståndsgivna operatören inom en vecka efter antagandet samt kommissionen, som ska underrätta de övriga medlemsstaterna.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Vice ordförande


(1)  EUT L 172, 2.7.2008, s. 15.

(2)  EUT L 149, 12.6.2009, s. 65.

(3)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.


REKOMMENDATIONER

11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/28


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 15 februari 2011

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2009

(2011/668/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), ändrat genom avtalet som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (2),

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig (3) (nedan kallat det interna avtalet) genom vilken bland annat nionde Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) inrättas, särskilt artikel 32.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 27 mars 2003, tillämplig på nionde Europeiska utvecklingsfonden (4), särskilt artiklarna 96–103,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för nionde EUF:s operationer till och med den 31 december 2009, samt revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (5) för räkenskapsåret 2009, tillsammans med kommissionens svar i den årsrapporten, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 32.3 i det interna avtalet ska kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av nionde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av nionde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2009 har på det hela taget varit tillfredsställande,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av nionde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2009.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  EUT C 303, 9.11.2010, s. 243.


11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/29


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 4 oktober 2011

om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

(2011/669/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 283.2,

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.2.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

att Jörg ASMUSSEN ska utses till ledamot i Europeiska centralbankens direktion för en mandattid på åtta år.

Utfärdad i Luxemburg den 4 oktober 2011.

På rådets vägnar

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Ordförande


Rättelser

11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/30


Rättelse till beslut 2010/703/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 november 2010 om utnämning av en domare vid tribunalen

( Europeiska unionens officiella tidning L 306 av den 23 november 2010 )

På sidan 76 underskriften ska det

i stället för:

På rådets vägnar

J. DE RUYT

Ordförande

vara:

”J. DE RUYT

Ordförande


11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/30


Rättelse till beslut 2010/762/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 februari 2010 om fastställande av säte för Europeiska stödkontoret för asylfrågor

( Europeiska unionens officiella tidning L 324 av den 9 december 2010 )

På sidan 47 underskriften ska det

i stället för:

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande”

vara:

”A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande