ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.264.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 264

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
8 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/663/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 juni 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om vissa luftfartsaspekter

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter

2

 

 

2011/664/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 september 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av Internationella studiegruppen för gummis ändrade stadgar och arbetsordning

12

 

*

Stadgar för Internationella studiegruppen för gummi

14

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2011 av den 7 oktober 2011 om ändring av förordningarna (EG) nr 657/2008, (EG) nr 1276/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 i fråga om specifika anmälningsskyldigheter inom den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 997/2011 av den 7 oktober 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 998/2011 av den 7 oktober 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

30

 

 

BESLUT

 

 

2011/665/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 oktober 2011 om det europeiska registret över godkända typer av fordon [delgivet med nr K(2011) 6974]  ( 1 )

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut 2010/592/EU av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar av den 29 september 2010 om utnämning av en domare i domstolen (EUT L 261 av den 5.10.2010)

55

 

*

Rättelse till beslut 2010/629/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 20 oktober 2010 om utnämning av en domare i tribunalen (EUT L 278 av den 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/1


RÅDETS BESLUT

av den 16 juni 2011

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om vissa luftfartsaspekter

(2011/663/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett avtal på unionsnivå.

(2)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Indonesien om vissa luftfartsaspekter (avtalet) i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut av den 5 juni 2003

(3)

Avtalet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om vissa luftfartsaspekter (avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I avvaktan på att avtalet träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har meddelat varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har avslutats (1).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 8.2 i avtalet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2011.

På rådets vägnar

VÖLNER P.

Ordförande


(1)  Den dag från och med vilken avtalet ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad unionen)

å ena sidan, och

REPUBLIKEN INDONESIENS REGERING (nedan kallad Indonesien)

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

SOM KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan flera medlemsstater i unionen och Indonesien med bestämmelser som strider mot unionens lagstiftning,

SOM KONSTATERAR att unionen har exklusiv behörighet i fråga om många av de aspekter som kan ingå i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i unionen och tredjeländer,

SOM KONSTATERAR att EU-lufttrafikföretag som är etablerade i en medlemsstat enligt unionens lagstiftning har rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygvägar mellan medlemsstaterna i unionen och tredjeländer,

SOM BEAKTAR de avtal som har ingåtts mellan unionen och vissa tredjeländer som ger medborgare i dessa tredjeländer möjlighet att förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med unionens lagstiftning,

SOM INSER att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i unionen och Indonesien, som står i strid med unionens lagstiftning, måste bringas i överensstämmelse med denna för att en sund rättslig grund ska kunna skapas för lufttrafiken mellan unionen och Indonesien och för att kontinuiteten i denna lufttrafik ska kunna upprätthållas,

SOM KONSTATERAR att lufttrafikföretag enligt unionens lagstiftning i princip inte har rätt att ingå avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater i unionen och som har som syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

SOM INSER att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan medlemsstater i unionen och Indonesien kan leda till att konkurrensreglerna för företag sätts ur spel i följande fall: i) bestämmelserna kräver eller gynnar avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar eller samordnad praxis som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flygvägarna i fråga; eller ii) bestämmelserna förstärker effekterna av sådana avtal, sådana beslut eller sådan samordnad praxis; eller iii) bestämmelserna innebär att lufttrafikföretagen eller andra privata ekonomiska aktörer kan vidta åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flygvägarna i fråga,

SOM KONSTATERAR att unionen inte har som mål att, som ett led i det här avtalet, öka den samlade trafikvolymen i flygtrafiken mellan unionen och Indonesien, påverka balansen mellan lufttrafikföretag från unionen och lufttrafikföretag från Indonesien eller förhandla fram ändringar av befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I detta avtal avses med medlemsstaterna medlemsstaterna i unionen, och med EU-fördrag avses fördraget om unionen och fördraget om unionens funktionssätt.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som förtecknas i bilaga 1 till medborgare i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska betraktas som hänvisningar till medborgare i unionens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som förtecknas i bilaga 1 till lufttrafikföretag eller flygbolag i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska betraktas som hänvisningar till lufttrafikföretag eller flygbolag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ska äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 a respektive 2 b när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som Indonesien beviljat för det företaget samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Indonesien har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat, ska Indonesien utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

a)

lufttrafikföretaget är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts enligt EU-fördragen och har en giltig operativ licens i enlighet med unionens lagstiftning, och

b)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) utövar och upprätthåller effektiv tillsyn över lufttrafikföretaget, och dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

c)

lufttrafikföretaget ägs, direkt eller genom majoritetsägande, och i praktiken kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater.

3.   Indonesien får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

a)

lufttrafikföretaget inte är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts enligt EU-fördragen eller har en giltig operativ licens i enlighet med unionens lagstiftning, eller

b)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) inte utövar eller upprätthåller effektiv tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

c)

lufttrafikföretaget inte ägs, direkt eller genom majoritetsägande, eller inte i praktiken kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater, eller

d)

lufttrafikföretaget redan har tillstånd att bedriva luftfart enligt ett bilateralt avtal mellan Indonesien och en annan medlemsstat, och Indonesien kan visa att lufttrafikföretaget – genom att använda sig av trafikrättigheter enligt det här avtalet på en flygväg där en punkt i den andra medlemsstaten ingår – skulle kringgå bestämmelser om begränsningar av trafikrättigheter i det andra avtalet, eller

e)

det utsedda lufttrafikföretaget har ett AOC som har utfärdats av en medlemsstat, och inget bilateralt avtal om luftfart mellan Indonesien och den medlemsstaten är i kraft, och den medlemsstaten har vägrat att ge trafikrättigheter till det lufttrafikföretag som har utsetts av Indonesien.

När Indonesien fattar beslut enligt den här punkten ska Indonesien inte diskriminera mellan lufttrafikföretag från unionen på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Säkerhet

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag för vilket tillsynen utövas och upprätthålls av en annan medlemsstat, ska Indonesiens rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Indonesien tillämpas på samma sätt för den andra medlemsstaten när den antar och tillämpar säkerhetsnormerna samt vid utfärdande av tillstånd för nämnda lufttrafikföretags trafik.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll får inget i de avtal som förtecknas i bilaga 2 d innebära att en medlemsstat hindras från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag som har utsetts av Indonesien och som går i trafik mellan en punkt i den medlemsstaten och en annan punkt i samma medlemsstat eller i en annan medlemsstat.

Artikel 5

Förenlighet med konkurrensreglerna

1.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll får inget i de avtal som förtecknas i bilaga 1 innebära i) främjande av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar eller samordnad praxis som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen, ii) förstärkning av effekterna av sådana avtal, sådana beslut eller sådan samordnad praxis, eller iii) delegering till privata ekonomiska aktörer av ansvaret för åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen.

2.   Bestämmelser som ingår i avtal enligt bilaga 1 och som inte är förenliga med punkt 1 i den här artikeln får inte tillämpas.

Artikel 6

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 7

Översyn eller ändring

Parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra detta avtal.

Artikel 8

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Detta avtal ska träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutats.

2.   Utan hinder av punkt 1 är parterna överens om att detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål avslutats.

3.   Detta avtal ska gälla alla avtal och andra överenskommelser som ingår i förteckningen i bilaga 1, inbegripet sådana som inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas och som inte tillämpas provisoriskt.

Artikel 9

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska alla bestämmelser i det här avtalet som avser avtalet i bilaga 1 upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den tjugonionde juni 2011 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och indonesiska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

BILAGA 1

Förteckning över avtal som avses i artikel 1 i detta avtal

Luftfartsavtal och andra överenskommelser mellan Republiken Indonesien och medlemsstater i Europeiska unionen, i deras ändrade lydelse, som har ingåtts, undertecknats eller paraferats den dag det här avtalet undertecknas:

Luftfartsavtal mellan Österrikes förbundsregering och Republiken Indonesiens regering om regelbunden lufttrafik, undertecknat i Wien den 19 mars 1987, i bilaga 2 kallat Indonesien-Österrikeavtalet.

Avtal mellan Konungariket Belgiens regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, utfärdat i Djakarta den 12 mars 1971, i bilaga 2 kallat Indonesien–Belgienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Djakarta den 22 juni 1992, i bilaga 2 kallat Indonesien–Bulgarienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republikens regering och Republiken Indonesiens regering, undertecknat i Prag den 10 maj 1972, i bilaga 2 kallat Indonesien-Tjeckienavtalet. Senast ändrat genom den skriftväxling som upprättades i Djakarta den 18 januari 1986.

Avtal mellan Danmarks regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan deras respektive territorier, undertecknat i Köpenhamn den 23 juni 1971, i bilaga 2 kallat Indonesien–Danmarkavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Indonesiens regering, undertecknat i Djakarta den 7 november 1997, i bilaga 2 kallat Indonesien–Finlandavtalet.

Avtal mellan Republiken Frankrikes regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Djakarta den 24 november 1967, i bilaga 2 kallat Indonesien–Frankrikeavtalet.

Avtal mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Djakarta den 4 december 1969, i bilaga 2 kallat Indonesien–Tysklandavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Greklands regering och Republiken Indonesiens regering, utfärdat i Djakarta den 24 juni 2008, i bilaga 2 kallat Indonesien–Greklandavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Ungerns regering och Republiken Indonesiens regering, undertecknat i Djakarta den 20 september 1994, i bilaga 2 kallat Indonesien–Ungernavtalet.

Avtal mellan Republiken Italiens regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Djakarta den 7 december 1966, i bilaga 2 kallat Indonesien–Italienavtalet.

Utkast till avtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik, paraferat i Denpasar den 15 mars 2005, i bilaga 2 kallat Indonesien–Luxemburgavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Republiken Indonesiens regering, undertecknat i Haag den 23 november 1990, i bilaga 2 kallat Indonesien-Nederländernaavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Polens regering och Republiken Indonesiens regering om regelbunden lufttrafik, undertecknat i Djakarta den 13 december 1991, i bilaga 2 kallat Indonesien–Polenavtalet.

Luftfartsavtal mellan Rumäniens regering och Republiken Indonesiens regering, undertecknat i Djakarta den 7 september 1993, i bilaga 2 kallat Indonesien–Rumänienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Slovakiens regering och Republiken Indonesiens regering, paraferat i Djakarta den 28 mars 1995, i bilaga 2 kallat Indonesien–Slovakienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Spaniens regering och Republiken Indonesiens regering om regelbunden lufttrafik, undertecknat i Madrid den 5 oktober 1993, i bilaga 2 kallat Indonesien–Spanienavtalet.

Avtal mellan Sveriges regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan deras respektive territorier, undertecknat i Köpenhamn den 23 juni 1971, i bilaga 2 kallat Indonesien–Sverigeavtalet.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands regering och Republiken Indonesiens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Djakarta den 28 juni 1973, i bilaga 2 kallat Indonesien–UK-avtalet.

BILAGA 2

Förteckning över artiklar som ingår i avtalen i förteckningen i bilaga 1 och som avses i artiklarna 2–4 i avtalet

a)

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat:

 

Artikel 3 i Indonesien–Österrikeavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Belgienavtalet

 

Artikel III i Indonesien–Bulgarienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Tjeckienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Danmarkavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Finlandavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Frankrikeavtalet

 

Artikel 3.4 i Indonesien–Tysklandavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Ungernavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Italienavtalet

 

Artikel III i Indonesien–Luxemburgavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Nederländernaavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Polenavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Rumänienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Slovakienavtalet

 

Artikel III i Indonesien–Spanienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Sverigeavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–UK-avtalet

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

 

Artiklarna 3 och 4 i Indonesien–Österrikeavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Belgienavtalet

 

Artikel IV i Indonesien–Bulgarienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Tjeckienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Danmarkavtalet

 

Artiklarna 3 och 4 i Indonesien–Finlandavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Frankrikeavtalet

 

Artikel 3.6 i Indonesien–Tysklandavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Ungernavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Italienavtalet

 

Artikel IV i Indonesien–Luxemburgavtalet

 

Artiklarna 3 och 4 i Indonesien–Nederländernaavtalet

 

Artiklarna 3 och 4 i Indonesien–Polenavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Rumänienavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Slovakienavtalet

 

Artiklarna III och IV i Indonesien–Spanienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Sverigeavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–UK-avtalet

c)

Säkerhet:

 

Artiklarna 3 och 6 i Indonesien–Österrikeavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Belgienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Tjeckienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Danmarkavtalet

 

Artikel 16 i Indonesien–Finlandavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Frankrikeavtalet

 

Bilaga 4 i det godkända protokollet som undertecknades i Bonn den 4 juni 2003 av delegationer som företrädde Förbundsrepubliken Tysklands och Republiken Indonesiens luftfartsmyndigheter

 

Artikel 7 i Indonesien–Greklandavtalet

 

Artikel 16 i Indonesien–Ungernavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Italienavtalet

 

Artikel VII i Indonesien–Luxemburgavtalet

 

Bilaga IV i samförståndsavtalet mellan Republiken Indonesiens och Konungariket Nederländernas luftfartsmyndigheter, utfärdat i Haag den 19 augusti 2009

 

Artikel 6 i Indonesien–Slovakienavtalet

 

Artikel VI i Indonesien–Spanienavtalet

 

Artikel 3 i Indonesien–Sverigeavtalet

d)

Beskattning av flygbränsle:

 

Artikel 7 i Indonesien–Österrikeavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Belgienavtalet

 

Artikel VI i Indonesien–Bulgarienavtalet

 

Artikel 5 i Indonesien–Tjeckienavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Danmarkavtalet

 

Artikel 6 i Indonesien–Finlandavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Frankrikeavtalet

 

Artikel 5 i Indonesien–Tysklandavtalet

 

Artikel 10 i Indonesien–Greklandavtalet

 

Artikel 6 i Indonesien–Ungernavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Italienavtalet

 

Artikel IX i Indonesien–Luxemburgavtalet

 

Artikel 10 i Indonesien–Nederländernaavtalet

 

Artikel 6 i Indonesien–Polenavtalet

 

Artikel 9 i Indonesien–Rumänienavtalet

 

Artikel 8 i Indonesien-Slovakienavtalet

 

Artikel VIII i Indonesien–Spanienavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–Sverigeavtalet

 

Artikel 4 i Indonesien–UK-avtalet

BILAGA 3

Förteckning över andra stater som avses i artikel 2 i avtalet

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet).

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet).


8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/12


RÅDETS BESLUT

av den 12 september 2011

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av Internationella studiegruppen för gummis ändrade stadgar och arbetsordning

(2011/664/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Efter flera förhandlingsomgångar enades delegationscheferna i Internationella studiegruppen för gummi (gruppen) den 14 juli 2011 om ändringarna av gruppens stadgar och arbetsordning.

(2)

Unionen är medlem i gruppen.

(3)

De av unionens medlemsstater som var medlemmar i gruppen har varslat om sin avsikt att gå ur gruppen, och har gått ur gruppen den 1 juli 2011.

(4)

Antagandet av gruppens ändrade stadgar och ändrade arbetsordning är en förutsättning för att bekräfta gruppens nya huvudkontor, för att införa uttryckliga bestämmelser om unionens ställning i gruppen samt för att anpassa organisationens struktur, budgetavgifter och beslutsförfaranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av Internationella studiegruppen för gummis (gruppen) ändrade stadgar och arbetsordning, enligt överenskommelse mellan delegationscheferna vid mötet den 14 juli 2011 i Singapore, bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att de ingås.

Artikel 2

De ändrade stadgarna och arbetsordningen ska tillämpas provisoriskt (1) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för deras ingående avslutas.

Artikel 3

Detta beslut ska genomföras av kommissionen i form av en skrivelse som ska sändas till gruppen med bekräftelse av unionens samtycke till texten till de ändrade stadgarna och arbetsordningen och om unionens provisoriska tillämpning av de ändrade stadgarna och arbetsordningen i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för deras ingående avslutas.

Kommissionen bemyndigas också att deponera den behörighetsförklaring som bifogas detta beslut hos generalsekreteraren för gruppen, i enlighet med artikel XVI.2 i de ändrade stadgarna.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 september 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  Den dag från och med vilken de ändrade stadgarna och arbetsordningen ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Europeiska unionens förklaring i enlighet med artikel XVI.2 i stadgarna

I enlighet med artikel XVI.2 i stadgarna för Internationella studiegruppen för gummi anges i denna förklaring vilken behörighet som Europeiska unionens medlemsstater överfört till Europeiska unionen i de frågor som regleras i stadgarna.

Europeiska unionen förklarar att i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är Europeiska unionen ensam behörig avseende frågor rörande internationell handel som omfattas av dess gemensamma handelspolitik, vilket innefattar sammanställning av statistik.

Det ligger i sakens natur att räckvidden på och utövandet av Europeiska unionens behörighet ständigt utvecklas och vid behov kommer Europeiska unionen att komplettera eller ändra denna förklaring i enlighet med artikel XVI.2 i stadgarna.


8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/14


STADGAR FÖR INTERNATIONELLA STUDIEGRUPPEN FÖR GUMMI

INLEDNING

Internationella studiegruppen för gummi (nedan kallad gruppen) inrättades 1944 som en erkänd internationell organisation i Förenade kungariket. Gruppen har i egenskap av erkänd internationell organisation varit baserad i Singapore sedan den 1 juli 2008.

I   Mål

1.

Gruppen tillhandahåller ett forum för diskussion av frågor som påverkar produktionen och konsumtionen av, och handeln med, naturgummi och syntetiskt gummi. Gruppen ska samla in och sprida heltäckande statistik om världsgummiindustrin och därigenom öka insynen på gummimarknaden och i marknadstendenserna.

2.

Gruppen får samarbeta med andra internationella organisationer som är relevanta för dess mål.

II   Funktion

1.

Gruppen ska sammanträda med jämna mellanrum vid tidpunkter och på platser som passar medlemmarna, för att se över det statistiska läget och diskutera frågor av gemensam betydelse för gummiindustrin.

2.

Gruppen ska utföra, eller låta utföra, sådana översyner och undersökningar av världsgummiläget som bedöms lämpliga, med särskild hänsyn tagen till tillgången till heltäckande information om tillgång och efterfrågan och den sannolika utvecklingen i detta avseende.

III   Definitioner

1.

gruppen: Internationella studiegruppen för gummi (International Rubber Study Group, IRSG).

2.

delegationschefer: gruppens högsta beslutande organ, bestående av medlemmarnas företrädare.

3.

värdland: den medlem med vilken gruppen har ingått ett huvudkontorsavtal.

4.

Alla hänvisningar i dessa stadgar till medlemmar och länder ska tolkas så att de inbegriper Europeiska unionen och alla andra mellanstatliga organisationer med ensam behörighet över frågor som dessa stadgar omfattar och ansvar för förhandling, ingående och tillämpning av internationella avtal, särskilt råvaruavtal.

5.

världsgummitoppmötet: en offentlig konferens för industrin och regeringarna, som gruppen anordnar.

6.

naturgummiproducent: varje medlem vars produktion av naturgummi överskrider dess konsumtion av naturgummi.

7.

gummikonsument: varje annan medlem än naturgummiproducenterna.

8.

naturgummi: produkt som framställs av latex från trädet Hevea brasiliensis.

9.

syntetiskt gummi: termohärdande elaster, på grundval av polymeriseringsprocessen, dvs. den kemiska process där monomerer bildar en polymer.

10.

gummi: naturgummi eller syntetiskt gummi, med undantag av återvunna gummisorter.

11.

enkel majoritet: majoritet av rösterna.

IV   Huvudkontor

Gruppens huvudkontor ska vara beläget på en medlems territorium, och gruppen ska där hålla ett sekretariat för sitt arbete.

V   Medlemskap

1.

Medlemskap i gruppen ska stå öppet för länder som har intresse av produktion eller konsumtion av eller handel med naturgummi och syntetiskt gummi.

2.

Det ska finnas två slags medlemskap i gruppen, nämligen naturgummiproducenter och gummikonsumenter.

VI   Medlemmarnas skyldigheter

1.

Medlemmarna ska efter bästa förmåga förse sekretariatet med korrekt statistik om sin produktion och konsumtion av och handel med gummi för sina respektive territorier samt med sådana andra upplysningar som är relevanta för nuvarande situation och utvecklingen i framtiden.

2.

Om en medlem två år i följd inte lämnat korrekt statistik och erforderliga upplysningar, utan någon tillfredsställande förklaring, ska delegationscheferna vidta lämpliga åtgärder.

VII   Rösträtt och votering

1.   Medlemmarna ska tillsammans inneha totalt 100 röster.

2.   Rösterna ska fördelas mellan medlemmarna efter deras andel av årsavgifterna.

3.   Så snart medlemskapet förändras eller när någon medlem får sin rösträtt indragen eller återställd enligt någon bestämmelse, ska rösterna beräknas på nytt och omfördelas till medlemmarna före nästa omröstning.

4.   Varje medlem ska ha rätt att rösta med det antal röster den innehar, och ingen medlem ska ha rätt att dela upp sina röster.

5.   Varje naturgummiproducent får skriftligen till delegationschefernas, statistiska och ekonomiska kommitténs eller andra kommittéers ordförande bemyndiga varje annan naturgummiproducent och gummikonsument att företräda dess intressen och utöva dess röster vid varje möte.

6.   För att ett möte i gruppen ska vara beslutsfört, krävs närvaro av en enkel majoritet av medlemmarna som inbegriper minst två naturgummiproducenter och två gummikonsumenter.

7.   Voteringsförfaranden

7.1

Beslut ska vid samtliga möten i möjligaste mån fattas genom konsensus utan motstridiga röster, formella invändningar eller reservationer. Mötesordförandena ska alltid sträva efter att uppnå konsensus för alla beslut, och om positionerna är motstridiga ska om så är möjligt tillräckligt med tid ges för att kompromisser och konsensus ska kunna uppnås.

7.2

Om det enligt mötesordförandens uppfattning inte är möjligt att uppnå konsensus i en fråga ska omröstning verkställas.

7.3

Omröstningen ska normalt utföras så att största möjliga insyn i beslutsfattandet erhålls, och ska uteslutande efter mötesordförandens gottfinnande ske genom handuppräckning eller upprop. I undantagsfall får mötesordföranden bestämma att hemlig omröstning eller poströstning bland de berörda medlemmarna kan krävas. På en eller flera medlemmars begäran ska ordföranden utlysa hemlig omröstning.

7.4

Beslut genom omröstning ska, med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 7.5 och 7.6 nedan, normalt fattas med enkel majoritet av de närvarande, röstande medlemmarna, förutsatt att jakande röster erhålls från minst två naturgummiproducenter och två gummikonsumenter. Om en medlem lägger ned sina röster ska den anses inte ha röstat.

Om en medlem utnyttjar möjligheten i punkt 5 i denna artikel och dess röster avges vid ett möte, ska den medlemmen vid tillämpningen av punkterna 7.4, 7.5 och 7.6 i denna artikel anses vara närvarande och ha röstat.

7.5

Beslut genom omröstning rörande

a)

val av generalsekreterare,

b)

godkännande av budgeten, och

c)

indragande av en medlems rättigheter enligt artikel XIV.4

ska kräva enkel majoritet inom gruppen av naturgummiproducenter samt inom gruppen av närvarande och röstande gummikonsumenter, och dessutom ska dessa röster sammanlagt omfatta minst två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande.

7.6

Beslut rörande

a)

översyn eller uppsägning av huvudkontorsavtalet,

b)

ändring eller uppsägning av stadgarna,

c)

huvudkontorets belägenhet, och

d)

godkännande av utkastet till reviderade räkenskaper

får endast fattas med konsensus.

VIII   Världsgummitoppmötet

Gruppen ska sammanträda årligen på en medlems territorium. När världsgummitoppmötet organiseras någon annanstans än på en medlems territorium får dock gruppens möten hållas där i stället. Om ingen inbjudan tas emot och godtas ska världsgummitoppmötet hållas i värdlandet. Andra länder än medlemmarna, industrirådgivare och andra experter och observatörer får inbjudas att delta i världsgummitoppmötet.

IX   Delegationscheferna

1.

Gruppens medlemmar ska utse en företrädare var, som får åtföljas av rådgivare, till alla möten mellan delegationscheferna.

2.

Ordföranden och vice ordföranden ska väljas av delegationscheferna och inneha sitt uppdrag under två av gruppens räkenskapsår. De ska kunna väljas om i ytterligare en mandatperiod.

3.

Delegationscheferna ska sammanträda vid huvudkontoret eller på någon annan plats som de bestämmer.

4.

Delegationscheferna ska sammanträda minst en gång under det första halvåret av varje kalenderår och vid andra tidpunkter som delegationscheferna bestämmer.

5.

Om en medlems företrädare inte kan närvara vid ett möte i gruppen, får medlemmen företrädas av en suppleant. Suppleanten ska tillerkännas en företrädares alla rättigheter, även rösträtt.

6.

Delegationscheferna får tillsätta andra kommittéer och rådgivande organ som anses nödvändiga, och ska bestämma deras sammansättning och uppgifter.

7.

Delegationscheferna ska tillsätta oberoende revisorer för revision av gruppens räkenskaper.

8.

Delegationscheferna ska tillåta utarbetande och offentliggörande av undersökningar av världsgummiläget och andra ämnen som anses lämpliga.

9.

Delegationscheferna ska anta gruppens arbetsordning.

X   Sekretariatet och generalsekreteraren

1.

Sekretariatet är till för att gruppens arbete ska bedrivas på ett vederbörligt sätt.

2.

Generalsekreteraren ska vara sekretariatets verkställande chef och vara ansvarig inför delegationscheferna för dess arbete.

3.

Generalsekreteraren ska utses av delegationscheferna på fyra år, och denna mandatperiod kan förlängas med ytterligare fyra år. Reglerna för urval ska bestämmas av delegationscheferna.

4.

Delegationscheferna ska fastställa generalsekreterarens ansvarsområden.

5.

Sekretariatets funktioner är

a)

att tillhandahålla bästa möjliga information om statistik och vidare ekonomiska frågor med anknytning till gummi,

b)

att utarbeta och genomföra arbetsprogrammet,

c)

att förmedla kontakter mellan medlemmarna i gummifrågor mellan mötena,

d)

att förbereda mötena, och

e)

att hålla kontakt med andra internationella organisationer och industrier vars arbete är relevant och av intresse för gruppens arbete.

XI   Statistiska och ekonomiska kommittén

1.

Statistiska och ekonomiska kommittén ska bestå av alla medlemmar som vill tjänstgöra i den.

2.

Kommittén ska utnyttja rådgivande industripanelens sakkunskap.

3.

Medlemmarna i kommittén ska välja ordförande och vice ordförande bland sig själva eller från rådgivande industripanelen. Dessa befattningshavare ska tjänstgöra i två räkenskapsår och kunna omväljas i ytterligare en mandatperiod.

4.

Kommittén ska sammanträda en gång per kalenderår och vid andra tidpunkter som kommittén bestämmer.

5.

Kommittén ska

a)

analysera och se över det statistiska underlag som sekretariatet tillhandahåller om tillgång till och efterfrågan på gummi,

b)

godkänna, övervaka och se över sekretariatets arbetsprogram, med beaktande av alla synpunkter och rekommendationer som rådgivande industripanelen lämnat, och

c)

lämna rekommendationer till delegationscheferna om att inleda och fortsätta utarbetandet av och offentliggöra material som angetts i arbetsprogrammet, inbegripet överlämnande av rapporten om detta till delegationscheferna för godkännande.

XII   Rådgivande industripanelen

1.

Delegationscheferna ska inrätta en rådgivande industripanel som ska fungera som kommunikationskanal för alla delar av gummiverksamheten, inklusive industri, handel, högre utbildning, forskning och teknik. Delegationscheferna ska inrätta ett genomblickbart förfarande för val av rådgivande industripanelens medlemmar.

2.

Rådgivande industripanelen ska välja sin egen ordförande och vice ordförande. Dessa befattningshavare ska tjänstgöra i två räkenskapsår och kunna omväljas i ytterligare en mandatperiod.

3.

Rådgivande industripanelen ska

a)

lämna synpunkter och rekommendationer avseende sekretariatets arbetsprogram,

b)

biträda statistiska och ekonomiska kommittén vid övervakningen och översynen av sekretariatets arbetsprogram,

c)

biträda statistiska och ekonomiska kommittén vid bedömning av projektförslag som finansieras av andra organ, och

d)

när så befinns lämpligt lämna rapporter och rekommendationer till delegationscheferna.

4.

Rådgivande industripanelen ska sammanträda minst en gång om året och vid sådana andra tidpunkter som rådgivande industripanelen bestämmer. Medlemmarna ska när så är lämpligt ha observatörsstatus vid rådgivande industripanelens möten.

5.

Rådgivande industripanelen, företrädd av sin ordförande eller vice ordförande, ska när så är lämpligt ha observatörsstatus vid alla delegationschefernas möten.

XIII   Ställning

1.

Gruppen ska vara juridisk person. Den ska särskilt ha förmåga att ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan inför rätta, i enlighet med huvudkontorsavtalet mellan värdlandet och gruppen.

2.

I huvudkontorsavtalet mellan värdlandet och gruppen ska regleras ställning, immunitet och privilegier för gruppen, dess generalsekreterare, dess personal, dess experter och dess medlemmars företrädare, när dessa befinner sig i värdlandet för att utöva sina funktioner.

XIV   Budget och finansiering

1.

Medlemmarna ska på överenskommet sätt bidra med de medel som behövs för gruppens verksamhet. Alla belopp från medlemsstaterna ska vara i värdlandets valuta.

2.

Av den godkända årsbudgeten ska 60 % täckas av grundavgifter som betalas till lika stora belopp av alla medlemmar. Återstående 40 % av den godkända budgeten ska betalas av medlemmarna i proportion till medelvärdet av det som är störst av deras produktion eller konsumtion av gummi under de tre kalenderåren före det aktuella räkenskapsåret. Om erforderlig statistik saknas ska generalsekretariatet med ledning av bästa tillgängliga uppgifter bestämma vilken avgift som ska betalas och uppmana de berörda medlemmarna att instämma i denna bedömning.

3.

Nya medlemmar som går med i gruppen under ett räkenskapsår ska betala en avgift i proportion per månad för återstoden av året. Avgifter från nya medlemmar ska inte påverka de befintliga medlemmarnas avgifter under det innevarande räkenskapsåret, men ska beaktas vid beräkningen av avgifter under nästföljande år.

4.

Medlemmar med två års obetalda avgifter ska, om inte gruppen bestämmer annat, få sina rättigheter indragna till dess att alla utestående fordringar från tidigare år och avgiften för det innevarande året har betalats.

XV   Ändringar

1.

Delegationscheferna får med konsensus enligt artikel VII.7.6 ändra dessa stadgar. Sekretariatet ska underrätta medlemmarna om ändringarna.

2.

Delegationscheferna ska ange datum och förfarande för ändringarnas ikraftträdande.

XVI   Inträde i, utträde ur och uteslutning från gruppen

1.

Inträde i gruppen ska ske genom anmälan till generalsekretariatet.

2.

Vid inträde ska Europeiska unionen och andra mellanstatliga organisationer som avses i artikel III.4 deponera en förklaring hos sekretariatet, utfärdad av det behöriga organet vid en sådan organisation, med angivande av arten och omfattningen på dess behörighet i sådana frågor som dessa stadgar avser, och meddela sekretariatet alla senare väsentliga ändringar av behörigheten. Om Europeiska unionen eller andra mellanstatliga organisationer förklarar sig ha ensam behörighet i alla frågor som regleras i dessa stadgar, får medlemsstaterna i sådana organisationer inte bli medlemmar i gruppen och de som är medlemmar ska utträda ur gruppen.

3.

Meddelande om en medlems utträde ska lämnas skriftligen till generalsekreteraren senast den 1 november för att kunna få verkan den 30 juni nästföljande kalenderår. Medlemmar som lämnar meddelande om utträde efter den 1 november ska betala medlemsavgift för nästföljande räkenskapsår.

4.

Om delegationscheferna finner att en medlem underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa stadgar, får de med konsensus utesluta medlemmen från gruppen. Den medlem som inte fullgör sina skyldigheter får inte rösta i egen sak.

5.

Finansiella förpliktelser till gruppen som en medlem ådragit sig enligt dessa stadgar före utträde eller uteslutning ska inte upphöra att gälla på grund av utträdet eller uteslutningen.

6.

En medlem som utträdit ur eller uteslutits från gruppen ska inte ha rätt till någon andel av behållningen vid likvidation eller andra tillgångar från gruppen, och inte heller ska en sådan medlem vara skyldig att betala någon del av ett eventuellt underskott för gruppen om dessa stadgar sägs upp.

XVII   Uppsägning

1.

Dessa stadgar ska förbli i kraft om inte delegationscheferna med konsensus beslutar att säga upp dem.

2.

Utan hinder av uppsägning av dessa stadgar ska delegationscheferna i högst 18 månader genomföra likvidering av gruppen, inklusive reglering av konton, och de ska, med förbehåll för eventuella beslut med konsensus enligt artikel VII.7.6, under den perioden ha sådana befogenheter och funktioner som krävs för detta.


ARBETSORDNING FÖR INTERNATIONELLA STUDIEGRUPPEN FÖR GUMMI

INLEDNING

Arbetsordningen för Internationella studiegruppen för gummi har fastställts i enlighet med artikel IX.9 i gruppens stadgar. Denna arbetsordning antogs av gruppen vid delegationschefernas möte den … i …

1.   Finansiella regler

Räkenskapsåret ska löpa från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

1.1   Medlemsavgifter

1.1.1

Medlemsavgifter ska betalas senast den 1 juli varje år, efter mottagande av en officiell faktura från sekretariatet.

1.1.2

Om en medlem inte har betalat hela sin avgift senast den 1 december ska generalsekreteraren skyndsamt begära omedelbar betalning.

1.1.3

Om avgiften inte betalats fullständigt senast den 1 februari ska generalsekreteraren underrätta delegationscheferna om betalningsförseningen. Då ska delegationscheferna överväga att dra in medlemmens rösträtt, utom vid omröstning om frågor som direkt följer av ett beslut att likvidera gruppen.

1.1.4

Om avgiften inte betalats fullständigt senast den 1 april ska delegationscheferna, om de inte i rådande omständigheter finner annat, avbryta alla sekretariatets tjänster till medlemmen.

1.1.5

Om en medlem inte betalat hela sin avgift i slutet av räkenskapsåret, ska den uteblivna betalningens värde bevaras genom att den ökas med den årliga inflationssats i värdlandet som används för beräkning av budgeten för varje år som betalningen uteblir, om inte delegationscheferna bestämmer annat.

1.1.6

Den reviderade betalningen ska beräknas och överlämnas till medlemmen av generalsekreteraren vid slutet av varje kvartal av räkenskapsåret.

1.1.7

Inga beslut som fattas eller åtgärder som vidtas enligt bestämmelserna i denna klausul ska påverka medlemmens rättigheter.

1.2   Bankkonto

1.2.1

Ett bankkonto i Internationella studiegruppen för gummis namn ska tecknas i värdlandet.

1.2.2

Bankkontot ska föras med checkar eller elektronisk bankverksamhet som tecknas av

a)

generalsekreteraren,

b)

i generalsekreterarens frånvaro chefen för ekonomi och statistik, eller

c)

i deras frånvaro värdlandets företrädare bland delegationscheferna.

1.2.3

Över beloppet 15 000 SGD ska checkarna eller den elektroniska bankverksamheten kräva två signaturer, en från sekretariatet och en från värdlandets företrädare bland delegationscheferna.

1.2.4

Sekretariatets konton ska föras av förvaltningschefen.

1.2.5

Sekretariatet ska övervaka alla relevanta bankkonton i värdlandet.

1.2.6

Alla mottagna medel ska genast sättas in på banken. Generalsekreteraren ska hålla ett förskottskonto för små kontantbetalningar och kvitton på belopp på upp till 1 000 SGD.

1.3   Upphandling

Sekretariatet ska upphandla tjänster enligt något av följande förfaranden, efter beräknat upphandlingsbelopp. Sekretariatet får inte dela upp upphandlingsbeloppet för att kringgå upphandlingsförfarandena.

1.3.1

Inköp av lågt värde, om upphandlingsbeloppet är högst 3 000 SGD exklusive GST (singaporiansk mervärdesskatt). Inköp får göras direkt från leverantören om a) prestationens (varornas eller tjänsternas) pris är känt antingen genom tidigare inköp eller b) priser som anslås av leverantörerna, medierna eller någon annan källa till tillförlitlig information som flygblad eller internet. Prestationernas pris ska också vara rimligt.

1.3.2

Upphandling genom anbud, om upphandlingsbeloppet är högst 70 000 SGD exklusive GST. Sekretariatet ska begära anbud från minst tre lämpliga leverantörer, och välja det lägsta anbudet om så är möjligt. Om det lägsta anbudet inte väljs ska en vederbörligen underbyggd motivering lämnas. Generalsekreterarens godkännande krävs för alla beslut om upphandling.

1.3.3

Upphandling genom offert, om upphandlingsbeloppet överstiger 70 000 SGD exklusive GST. Sekretariatet ska begära in offerter från minst tre lämpliga leverantörer. Sekretariatet ska förelägga delegationscheferna en utvärdering av offerterna med nödvändiga rekommendationer och anmärkningar. Delegationschefernas godkännande krävs för alla beslut om upphandling.

1.4   Revisorer

1.4.1

Revisorer ska utses i enlighet med artikel IX.7 i stadgarna på rekommendation av generalsekreteraren, som ska ansvara för att övervaka revisorernas prestationer. Vart fjärde år ska generalsekreteraren begära anbud från minst tre rättsligt kvalificerade revisionsföretag.

1.4.2

Räkenskaper granskade av oberoende revisorer ska föreläggas medlemmarna så snart som möjligt efter varje räkenskapsårs slut, dock senast sex månader efter den dagen, och i förekommande fall behandlas för godkännande av delegationscheferna vid deras nästa möte. En sammanfattning av de reviderade kontona och balansräkningen ska sedan offentliggöras på gruppens webbplats.

1.5   Budget

1.5.1

Generalsekreteraren ska svara för att upprätta och senast den 31 mars till delegationscheferna lämna ett utkast till budget för efterföljande räkenskapsår för godkännande.

1.5.2

Generalsekreteraren ska svara för att lämna den godkända budgeten till medlemmarna.

1.5.3

Utgifter för resa och uppehälle för de företrädare för medlemmarna som närvarar vid gruppens möte ska betalas av respektive medlem.

1.6   Årsredovisning

1.6.1

Generalsekreteraren ska till alla medlemmar så snart som möjligt efter räkenskapsårets slut lämna en årsredovisning. Efter delegationschefernas godkännande ska årsredovisningen bestyrkas av ordföranden eller vice ordföranden, generalsekreteraren och revisorerna.

1.6.2

Den undertecknade och bestyrkta redovisningen ska förvaras på sekretariatet.

2.   Delegationschefernas möten

2.1

Delegationscheferna får hålla särskilda möten när en enkel majoritet av dess medlemmar begär det, eller när generalsekreteraren begär det med ordförandens samtycke.

2.2

Meddelande om alla möten, preliminär dagordning och en skriftlig förklaring av mötet ska lämnas till medlemmarna av generalsekreteraren i samråd med ordföranden, senast 30 dagar i förväg, utom i brådskande fall då meddelandet ska lämnas minst 15 dagar i förväg. I brådskande fall ska det i meddelandet anges av vilken anledning fallet är brådskande.

2.3

Den preliminära dagordningen för varje möte ska utarbetas av generalsekreteraren i samråd med ordföranden. Om en medlem vill att en viss fråga ska diskuteras vid ett möte, ska medlemmen i möjligaste mån underrätta generalsekreteraren om detta 60 dagar före mötets början, och till denna underrättelse foga en skriftlig motivering.

2.4

Varje medlem ska vinnlägga sig om att underrätta generalsekreteraren senast fem dagar före mötets början om namn på delegater, suppleanter och rådgivare som utsetts att företräda den vid ett möte.

3.   Utnämning av generalsekreteraren

3.1

Delegationschefernas utnämning av generalsekreteraren enligt artikel X.3 i stadgarna ska bygga på en rekommendation från en särskilt tillsatt urvalspanel.

3.2

Urvalspanelen ska tillsättas av delegationscheferna, i normalfallet minst tolv månader innan den sittande generalsekreterarens förordnande löper ut.

3.3

Urvalspanelen ska omfatta delegationschefernas ordförande och vice ordförande, som ska fungera som panelens ordförande respektive vice ordförande, samt alla medlemmar som vill tjänstgöra i den.

3.4

Den sittande generalsekreteraren ska närvara vid urvalspanelens möten som rådgivare utan rösträtt.

3.5

Alla kostnader och utlägg på grund av närvaro vid urvalspanelens möten och medlemmarnas företrädares medverkan i urvalsförfarandet ska medlemmarna stå för.

3.6

Urvalspanelen ska fastställa kriterier för urvalet och enas om annonsering av tjänsten som generalsekreterare. Annonsen ska spridas i lämpliga internationella medier samt via gruppens kanaler. Annonsen ska lämnas till alla medlemmar som kan sprida den i sina länder.

3.7

Ansökningar ska tas emot av generalsekreteraren, som ska svara för den administrativa delen av rekryteringen.

3.8

Urvalspanelen ska sammanträda vid behov för att sammanställa en förteckning över högst sex kandidater för intervjuer. Sökandena ska vara medborgare i något av medlemsländerna.

3.9

Intervjuerna med kandidaterna ska föras med målet att enhälligt eller i konsensus välja en kandidat med de nödvändiga egenskaperna i fråga om erfarenhet, personlighet, opartiskhet och förmåga att samarbeta effektivt med höga tjänstemän hos medlemmarna och andra regeringar samt internationella och privata organisationer, och därefter rekommendera kandidaten till delegationscheferna för utnämning till generalsekreterare. En alternativ kandidat ska också rekommenderas, om den valda kandidaten skulle hindras från att tillträda sin tjänst av ohälsa eller någon annan anledning. Om panelen inte kan enas om en enda kandidat, får två kandidater som väljs med konsensus föreläggas delegationscheferna.

3.10

Villkoren för utnämning och anställning ska fastställas av delegationscheferna.

3.11

Uppsägning i förtid av anställningsavtalet ska kräva en enkel majoritet inom gruppen av närvarande och röstande naturgummiproducenter samt inom gruppen av närvarande och röstande gummikonsumenter, och dessutom ska dessa kombinerade röster omfatta minst två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande.

4.   Sekretariatets arbete

4.1

I sin tjänsteutövning får sekretariatet inte ägna sig åt någon verksamhet som kan innebära en intressekonflikt.

4.2

Sekretariatet får inte be om eller ta emot instruktioner från någon enskild medlem eller från någon enhet utanför gruppen. Generalsekreteraren och personalen ska avhålla sig från varje handling som kan skada deras anseende som internationella tjänstemän ansvariga inför delegationscheferna.

4.3

Varje medlem ska respektera generalsekreterarens och den övriga personalens ansvar, och inte försöka påverka dem i deras tjänsteutövning.

4.4

Sekretariatet ska vinnlägga sig om att se till att ingen offentliggjord information inkräktar på sekretessen i verksamheten för personer eller företag som producerar, bereder, marknadsför eller konsumerar gummi.

4.5

Sekretariatet ska regelbundet publicera en statistisk bulletin om gummi och en rapport om gummiindustrin, samt rapporter om projekt och undersökningar.

5.   Rådgivande industripanelen

5.1

Rådgivande industripanelen ska bestå av högst trettio personer som utses för sin särskilda sakkunskap av delegationscheferna på högst tre år. Medlemskapet får förlängas i ytterligare tre år.

5.2

Efter delegationschefernas beslut att förnya rådgivande industripanelens sammansättning ska sekretariatet inhämta nomineringar till rådgivande industripanelen från medlemmarna, rådgivande industripanelen och de associerade medlemmarna.

5.3

Sekretariatet ska lämna en rekommendation om dessa kandidater till delegationscheferna för övervägande och utnämning.

5.4

De nya utnämningarna ska inledas enligt delegationschefernas beslut.

5.5

Generalsekreteraren ska underlätta rådgivande industripanelens möten.

5.6

Rådgivande industripanelen ska fastställa sin egen arbetsordning, i överensstämmelse med Internationella studiegruppen för gummis stadgar och arbetsordning.

5.7

I enlighet med stadgarna ska observatörsstatus i gruppens möten inte omfatta diskussioner om konfidentiella frågor, budgetfrågor eller finansiella frågor.

5.8

Medlemmar i rådgivande industripanelen ska själva stå för sina kostnader för resor och uppehälle i samband med möten.

6.   Associerade medlemmar

6.1

Associerat medlemskap ska stå öppet för alla företag och organisationer med intresse av gummiindustrin, förutsatt att tillämplig årsavgift för medlemskap betalas.

6.2

Årsavgiften för medlemskap är 3 000 SGD för organisationer och personer etablerade på medlemmarnas territorium, och 6 000 SGD för övriga.

6.3

Associerade medlemmar har rätt till kostnadsfri tillgång till all information på webbplatsen för associerade medlemmar. För alla andra beställningar tas en avgift ut.

7.   Världsgummitoppmötet

När gruppen får ett erbjudande från ett land, även sådana som inte är medlemmar, om att stå värd för världsgummitoppmötet, ska gruppen bedöma erbjudandet och bara godta det om tillräckliga medel finns tillgängliga.

8.   Ändringar och översyn

Delegationscheferna får när som helst ändra eller se över denna arbetsordning, dock uteslutande med konsensus.


FÖRORDNINGAR

8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 996/2011

av den 7 oktober 2011

om ändring av förordningarna (EG) nr 657/2008, (EG) nr 1276/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 i fråga om specifika anmälningsskyldigheter inom den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 102, 103h, 170 c och 192.2 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (2), fastställs gemensamma regler för hur medlemsstaternas behöriga myndigheter ska anmäla uppgifter och dokument till kommissionen. Reglerna omfattar i synnerhet medlemsstaternas skyldighet att använda de informationssystem som kommissionen gjort tillgängliga och godkännandet av tillträdesrätterna för de myndigheter och individer som har rätt att skicka anmälningar. I förordningen fastställs vidare gemensamma principer för informationssystemen så att de kan garantera dokumentens äkthet, integritet och läsbarhet under hela den tid de måste bevaras. Dessutom innehåller förordningen regler för skydd av personuppgifter.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 792/2009 ska kravet att använda informationssystemen i enlighet med den förordningen anges i de förordningar som fastställer en specifik anmälningsskyldighet.

(3)

Kommissionen har utvecklat ett informationssystem som gör att den elektroniskt kan hantera dokument och förfaranden i sina interna arbetsrutiner och i sina kontakter med de myndigheter som är involverade i den gemensamma jordbrukspolitiken.

(4)

Det anses att flera anmälningsskyldigheter kan uppfyllas via det systemet i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009, framförallt de som avses i kommissionens förordningar (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever (3), (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (4) och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (5).

(5)

I syfte att skapa en effektiv förvaltning och ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts bör vissa anmälningar förenklas och specificeras i de förordningarna.

(6)

Förordningarna (EG) nr 657/2008, (EG) nr 1276/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 17 i förordning (EG) nr 657/2008 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Anmälningar

1.   Senast den 31 januari efter slutet av den föregående perioden 1 augusti–31 juli, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna följande uppgifter uppdelade av den sökande i enlighet med artikel 6 i den här förordningen:

a)

Antalet sökande.

b)

Antal sökande som kontrollerats.

c)

Totalt antal skolor till vilka de kontrollerade sökande levererat produkter som berättigar till gemenskapsstöd och antal av dessa skolor som kontrollerats på plats.

d)

Antal kontroller av produkternas sammansättning.

e)

Summa (i euro) för stöd det ansökts om, som utbetalats och som kontrollerats på plats.

f)

Minskning (i euro) av stöd efter administrativa kontroller.

g)

Minskning (i euro) av stöd beroende på sen tillämpning i enlighet med artikel 11.3.

h)

Återkrävt stöd (i euro) efter kontroller på plats i enlighet med artikel 15.9.

i)

Sanktioner (i euro) som använts vid bedrägerier i enlighet med artikel 15.10.

j)

Antal sökande, vars ansökningar dragits tillbaka eller upphävts i enlighet med artikel 10.

2.   Före den 31 januari varje år ska medlemsstaterna till kommissionen lämna minst följande uppgifter i fråga om den föregående perioden 1 augusti–31 juli:

a)

De kvantiteter mjölk och mjölkprodukter uppdelade i kategorier och underkategorier för vilka stöd har betalats.

b)

Maximalt tillåten kvantitet.

c)

EU-utgifter.

d)

Det ungefärliga antal elever som deltar i skolmjölksordningen.

e)

Nationella tilläggsbetalningar.

3.   De anmälningar som avses i denna förordning ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) 792/2009 (6).

Artikel 2

Artikel 16 andra stycket i förordning (EG) nr 1276/2008 ska ersättas med följande:

”De meddelanden som avses i första stycket ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (7).

Artikel 3

Genomförandeförordning (EG) nr 543/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 97 ska andra meningen i stycke b ersättas med följande:

”Årsrapporten ska särskilt innehålla den information som anges i bilaga XIV och meddelandet om den ska tillkännages i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (8).

2.

I bilaga XIV del A ska punkt 1b utgå.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUT L 183, 11.7.2008, s. 17.

(4)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 53.

(5)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(6)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(7)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(8)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.”


8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 997/2011

av den 7 oktober 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 998/2011

av den 7 oktober 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 263, 7.10.2011, s. 7.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 8 oktober 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 oktober 2011

om det europeiska registret över godkända typer av fordon

[delgivet med nr K(2011) 6974]

(Text av betydelse för EES)

(2011/665/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 34.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 34.1 i direktiv 2008/57/EG ska Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån), upprätta och föra ett register över alla typer av järnvägsfordon för vilka medlemsstaterna godkänt ibruktagande på gemenskapens järnvägsnät.

(2)

För vissa befintliga fordon är det inte möjligt att fastställa överensstämmelse med en typ av järnvägsfordon som har godkänts i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG. Det kan dock vara bra för järnvägssektorn om det finns en möjlighet att ta med de tekniska egenskaperna hos samtliga fordon i bruk i ett enda register.

(3)

Begränsningar av fordonets användning i enlighet med artikel 33.2 e i direktiv 2008/57/EG omfattas i de flesta fall av en särskild kod. Dessa begränsningskoder bör harmoniseras. Användningen av nationella begränsningskoder bör inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater. Byrån bör hålla förteckningen över harmoniserade begränsningskoder och nationella koder uppdaterad och offentliggöra koderna på sin webbplats.

(4)

När ett typgodkännande beviljas, ändras, tillfälligt dras tillbaka eller återkallas i en medlemsstat, ska denna medlemsstats nationella säkerhetsmyndighet underrätta byrån, så att byrån kan uppdatera registret, i enlighet med artikel 34.3 i direktiv 2008/57/EG. Registret bör omfatta typer av fordon som har godkänts i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG. När de nationella säkerhetsmyndigheterna informerar byrån bör de därför ange vilka parametrar för den angivna typen som har kontrollerats enligt de anmälda nationella bestämmelserna. Denna angivelse bör utformas i enlighet med det referensdokument som avses i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG.

(5)

Europeiska järnvägsbyrån överlämnade sin rekommendation ERA/REC/07–2010/INT till kommissionen den 20 december 2010.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 29 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs specifikationen för det europeiska register över godkända typer av fordon som avses i artikel 34 i direktiv 2008/57/EG.

Artikel 2

Specifikation av det europeiska registret över godkända typer av fordon

1.   Byrån ska utveckla, driva och upprätthålla det europeiska registret över godkända typer av fordon på grundval av den specifikation som anges i bilagorna I och II.

2.   Det europeiska registret över godkända typer av fordon (nedan kallat registret) ska innehålla uppgifter om de typer av fordon som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG.

3.   Typer av fordon som har godkänts av en medlemsstat före den 19 juli 2010 och för vilka ett eller flera fordon har godkänts efter den 19 juli 2010 i en eller flera medlemsstater i enlighet med artiklarna 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EG ska omfattas av bestämmelserna i artikel 26 i direktiv 2008/57/EG och ska föras in i registret. I detta fall får de uppgifter som ska registreras begränsas till de parametrar som har kontrollerats under typgodkännandeprocessen.

4.   De typer av fordon som kan registreras frivilligt anges i avsnitt 1 i bilaga I.

5.   Det nummer som varje typ av fordon tilldelas ska struktureras i enlighet med anvisningarna i bilaga III.

6.   Registret ska tas i drift senast den 31 december 2012. Under tiden ska byrån offentliggöra informationen om godkända typer av fordon på sin webbplats.

Artikel 3

Information som de nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna

1.   Medlemsstaterna ska se till att de nationella säkerhetsmyndigheterna lämnar information om de typgodkännanden som de har beviljat, i enlighet med bilaga II.

2.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna den information som avses i punkt 1 i denna artikel i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 5.2 i bilaga I.

3.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna informationen med hjälp av det standardiserade webbaserade elektroniska formuläret och fylla i berörda fält.

4.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna in information om godkännanden av typer av fordon som de har utfärdat efter den 19 juli 2010 och före ikraftträdandet av detta beslut senast fyra månader efter dagen för ikraftträdandet av detta beslut.

Artikel 4

Begränsningskoder

1.   Harmoniserade begränsningskoder ska vara tillämpliga i alla medlemsstater.

Förteckningen över harmoniserade begränsningskoder för unionens hela järnvägssystem ska hållas uppdaterad av byrån och offentliggöras på byråns webbplats.

Om en nationell säkerhetsmyndighet anser att en ny kod behöver läggas till i förteckningen över harmoniserade begränsningskoder ska den begära att byrån ska bedöma om denna nya kod ska tas med.

Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen. Innan den ändrade förteckningen offentliggörs ska byrån skicka den till kommissionen tillsammans med begäran om ändring och bedömningen av begäran.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna genom den kommitté som inrättas enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

2.   Byrån ska hålla förteckningen över nationella begränsningskoder uppdaterad. Användningen av nationella begränsningskoder ska inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater.

För de typer av begränsningar som inte anges i den förteckning som avses i punkt 1 ska den nationella säkerhetsmyndigheten begära att byrån ska föra in en ny kod i förteckningen över nationella begränsningskoder. Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen. Innan den ändrade förteckningen offentliggörs ska byrån skicka den till kommissionen tillsammans med begäran om ändring och bedömningen av begäran.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna genom den kommitté som inrättas enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

3.   Begränsningskoden för multinationella säkerhetsmyndigheter ska behandlas som nationella begränsningskoder.

4.   Användningen av icke-kodade begränsningar ska inskränkas till sådana begränsningar som på grund av sin särskilda egenskap sannolikt inte kommer att tillämpas på flera typer av fordon.

Artikel 5

Slutbestämmelser

1.   Byrån ska offentliggöra och uppdatera en tillämpningsvägledning för det europeiska registret över godkända typer av fordon. I vägledningen ska det bland annat för varje parameter lämnas en hänvisning till de klausuler i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet som innehåller kraven för denna parameter.

2.   Byrån ska lämna en rekommendation till kommissionen om ett eventuellt införande i registret av typer av fordon som var godkända före den 19 juli 2010 och om en eventuell ändring av detta beslut på grundval av gjorda erfarenheter senast 18 månader efter ikraftträdandet av detta beslut.

Artikel 6

Tillämpningsdatum

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 april 2012.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till Europeiska järnvägsbyrån och till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.


BILAGA I

SPECIFIKATION AV DET EUROPEISKA REGISTRET ÖVER GODKÄNDA TYPER AV FORDON

1.   TYPER AV FORDON SOM SKA REGISTRERAS FRIVILLIGT

Typer av fordon som har godkänts före den 19 juli 2010 och för vilka inga nya fordon har godkänts efter den 19 juli 2010 får föras in i det europeiska registret över godkända typer av fordon frivilligt.

Dessutom får följande typer av fordon registreras frivilligt:

Fordon som har godkänts för ibruktagande före den 19 juli 2010 och för vilka ytterligare ett godkännande för ibruktagande har utfärdats enligt artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EG.

Fordon som har godkänts för ibruktagande före den 19 juli 2010 och för ett nytt godkännande för ibruktagande har utfärdats efter ombyggnad eller modernisering.

Fordon som kommer från tredjeländer och som har godkänts på EU:s territorium i 1999 års fördrag om internationell järnvägstrafik (Cotif), särskilt bilagorna F och G.

Fordon som kommer från tredjeländer och som har godkänts enligt artikel 21.11 i direktiv 2008/57/EG.

I dessa fyra fall av frivillig registrering får de uppgifter som ska registreras begränsas till de parametrar som har kontrollerats under typgodkännandeprocessen.

Tillfälliga tillstånd, till exempel tillstånd för provning och provkörningar, ska inte föras in i registret.

2.   FUNKTIONELL ARKITEKTUR

2.1   Administration av registret

Byrån ska stå som värd för och förvalta registret. Byrån ska skapa användarkonton och bevilja åtkomsträttigheter på begäran av nationella säkerhetsmyndigheter i enlighet med denna specifikation.

2.2   Adress till registret

Registret ska vara webbaserat. Adressen till registret ska läggas ut på byråns webbplats.

2.3   Användare och åtkomsträttigheter för användare

Registret ska ha följande användare:

Användare

Åtkomsträttigheter

Inloggning, användarkonton

Nationell säkerhetsmyndighet i en medlemsstat

Inlämnade uppgifter som berör denna medlemsstat ska kontrolleras av byrån

Obegränsad tillgång till alla uppgifter, även de uppgifter som ännu inte har kontrollerats

Inloggning med användarnamn och lösenord

Inga funktionella eller anonyma konton ska göras tillgängliga. Flera konton ska skapas om den nationella säkerhetsmyndigheten begär detta.

Byrån

Kontroll av överensstämmelsen med denna specifikation och offentliggörande av de uppgifter som lämnas in av en nationell säkerhetsmyndighet.

Obegränsade sökmöjligheter bland alla uppgifter, även de uppgifter som ännu inte har kontrollerats

Inloggning med användarnamn och lösenord

Offentliga byggnader

Tillgång till kontrollerade uppgifter

Ej tillämpligt

2.4   Gränssnitt mot externa system

Varje typ av fordon som har förts in (det vill säga kontrollerats och offentliggjorts) i registret ska vara åtkomlig via en hyperlänk. Dessa hyperlänkar får användas av externa applikationer.

Eventuella kopplingar mellan registret och det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret (European Centralised Virtual Vehicle Register, ECVVR) ska uppmärksammas (1).

2.5   Länkar till andra register och databaser

Under utvecklingen av registret ska byrån ta hänsyn till gränssnitten mot följande register och databaser, bl.a. genom samordnade övergångsperioder:

Nationella fordonsregister (2) (National Vehicle Registers, NVR) och ECVVR: Formatet för uppgifter om typ av fordon i ECVVR ska entydigt överensstämma med beteckningen av typer och i förekommande fall med versioner av en typ i registret.

Register över infrastruktur (3): Förteckningarna över parametrar och uppgiftsformatet i infrastrukturregistret och i registret ska överensstämma med varandra, även i fråga om uppdateringar och ändringar av specifikationerna för infrastrukturregistret och för registret.

Referensdokument över nationella bestämmelser (artikel 27 i direktiv 2008/57/EG): Så snart referensdokumentet finns tillgängligt ska förteckningen över parametrar för vilka det görs en bedömning av överensstämmelse med nationella bestämmelser som anges i registret entydigt överensstämma med den förteckning över parametrar som anges i referensdokumentet. I registret får det inte vara möjligt att hänvisa till någon parameter som inte ingår i referensdokumentet.

2.6   Tillgänglighet

Som regel ska registret vara tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, med målet att systemet ska ha en tillgänglighet på 98 %. Om det inträffar en driftsstörning utanför byråns normala arbetstider ska arbetet med att sätta systemet i drift igen inledas påföljande arbetsdag för byrån. Avbrott i tillgången till systemet ska hållas till ett minimum under underhållet.

2.7   Säkerhet

Användarkonton och lösenord som byrån skapar får inte lämnas ut till någon tredje part och får endast användas i enlighet med denna specifikation.

3.   TEKNISK ARKITEKTUR

3.1   Systemarkitektur

Registret ska vara webbaserat och byrån ska stå som värd för systemet och förvalta det.

Registret ska kunna innehålla fullständiga uppgifter om 35 000 typer av fordon.

Användare ska kunna koppla upp sig mot registret via en standarduppkoppling till internet.

Registrets arkitektur ska utformas enligt följande figur:

Image

3.2   Systemkrav

För att koppla upp sig mot registret krävs en webbläsare och tillgång till internet.

4.   DRIFTSLÄGE

Registret ska ha följande driftslägen:

Normalt driftsläge. Under normal drift ska alla funktioner finnas tillgängliga.

Underhållsläge. Vid underhållsläge får registret inte vara tillgängligt för användare.

5.   BESTÄMMELSER OM DATAINMATNING OCH SÖKNING

5.1   Allmänna principer

Varje nationell säkerhetsmyndighet ska lämna in uppgifter om godkännande av typer av fordon som myndigheten har utfärdat.

Registret ska innehålla ett webbaserat verktyg för utbyte av information mellan de nationella säkerhetsmyndigheterna och byrån. Detta verktyg ska medge följande informationsutbyte:

(1)

Inlämning av uppgifter till registret av en nationell säkerhetsmyndighet till byrån, inbegripet

a)

uppgifter om beviljande av godkännande av en ny typ av fordon (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten lämna de fullständiga uppgifter som anges i bilaga II),

b)

uppgifter om beviljande av godkännande av en typ av fordon som tidigare har förts in i registret (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter om godkännandet i sig, det vill säga fält i avsnitt 3 i den förteckning som anges i bilaga II),

c)

uppgifter om ändring av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter som berör de fält som behöver ändras; detta får inte omfatta ändring av uppgifter om fordonets egenskaper),

d)

uppgifter om tillfälligt upphävande av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast ange dagen för upphävandet),

e)

uppgifter om återaktivering av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter som berör de fält som behöver ändras), varvid åtskillnad ska göras mellan

återaktivering utan ändring av uppgifter,

återaktivering med ändring av uppgifter (dessa uppgifter får inte gälla fordonets egenskaper),

f)

uppgifter om återkallande av ett godkännande,

g)

uppgifter om korrigering av ett fel,

(2)

begäran från byrån om att en nationell säkerhetsmyndighet ska förtydliga och/eller korrigera uppgifter,

(3)

svar från en nationell säkerhetsmyndighet på byråns begäran om förtydligande och/eller korrigering.

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska överlämna uppgifter för uppdatering av registret elektroniskt med hjälp av en webbaserad tillämpning och ett standardiserat webbaserat elektroniskt formulär där de berörda fälten fylls i i enlighet med bilaga II.

Byrån ska kontrollera att de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten lämnar överensstämmer med denna verifikation och antingen validera dem eller begära ett förtydligande.

Om byrån anser att de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten inte överensstämmer med denna specifikation ska byrån skicka en begäran om korrigering eller förtydligande av uppgifterna till den nationella säkerhetsmyndigheten.

Vid varje uppdatering av uppgifter om en typ av fordon ska systemet skapa ett bekräftelsemeddelande som ska skickas med e-post till användarna hos den nationella säkerhetsmyndighet som lämnade in uppgifterna, till de nationella säkerhetsmyndigheterna i alla andra medlemsstater där typen är godkänd samt till byrån.

5.2   Inlämning av uppgifter av nationell säkerhetsmyndighet

5.2.1   Utfärda ett godkännande av en ny typ av fordon

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att en ny typ av fordon har godkänts inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har utfärdats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tjugo (20) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem och tilldela typen av fordon ett nummer i enlighet med bilaga III eller begära en korrigering eller ett förtydligande. För att förhindra att samma typ oavsiktligt förs in flera gånger i registret ska byrån så långt de tillgängliga uppgifterna i registret tillåter kontrollera att denna typ inte har registrerats tidigare av en annan medlemsstat.

När byrån har validerat de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten ska den tilldela den nya typen av fordon ett nummer. Bestämmelserna för att tilldela nummer till typer av fordon anges i bilaga III.

5.2.2   Utfärda ett godkännande av en typ av fordon som redan har förts in i registret

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att en typ av fordon som redan har förts in i registret (till exempel en typ som har godkänts av en annan medlemsstat) har godkänts inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har utfärdats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

När byrån har validerat de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat ska byrån komplettera uppgifterna om denna typ av fordon med de uppgifter om godkännandet i medlemsstaten för den nationella säkerhetsmyndighet som utfärdade godkännandet.

5.2.3   Ändring av ett befintligt godkännande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om alla eventuella ändringar av ett befintligt godkännande av en typ av fordon inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har ändrats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande. Byrån ska framför allt kontrollera att de begärda ändringarna verkligen är en ändring av ett godkännande av en befintlig typ (till exempel ändring av villkor för godkännandet, ändringar av provningsintyget för typen) och inte utgör en ny typ av fordon.

När byrån har validerat de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten ska den offentliggöra uppgifterna.

5.2.4   Tillfälligt tillbakadragande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att ett befintligt godkännande av en typ av fordon har dragits tillbaka tillfälligt inom fem (5) arbetsdagar efter det att godkännandet har dragits tillbaka tillfälligt.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

5.2.5   Återaktivering utan ändring

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om återaktivering av ett befintligt godkännande av en typ av fordon som tidigare har dragits tillbaka inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har återaktiverats. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska bekräfta att det ursprungliga godkännandet har återaktiverats utan ändringar.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

5.2.6   Återaktivering med ändring

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om återaktivering av ett befintligt godkännande av en typ av fordon som tidigare har dragits tillbaka inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har återaktiverats. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska ange att återaktiveringen åtföljs av en ändring av det ursprungliga godkännandet. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska lämna uppgifter om denna ändring.

Den process som anges i 5.2.3 ovan om ändring av ett godkännande ska tillämpas.

5.2.7   Återkallande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att ett befintligt godkännande av en typ av fordon har återkallats inom fem (5) arbetsdagar efter det att godkännandet har återkallats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

Om ett godkännande har en giltighetstid ska IT-systemet automatiskt ändra status för godkännandet till ”utgånget” i enlighet med den giltighetstid som den berörda nationella säkerhetsmyndigheten har angett.

5.2.8   Ändring av godkännande som kan leda till ändring av en registrerad fordonstyp

Innan en ändring av ett godkännande begärs, som kan leda till ändring av en registrerad fordonstyp, ska den nationella säkerhetsmyndigheten samråda med nationella säkerhetsmyndigheter som har beviljat godkännande för denna registrerade fordonstyp, och i synnerhet med den myndighet som har registrerat fordonstypen i det europeiska registret över godkända typer av fordon.

5.3   Inläggning eller ändring av uppgifter av Byrån

Normalt ska byrån inte lägga in några uppgifter i registret. Uppgifterna ska lämnas av den nationella säkerhetsmyndigheten och byrån ska endast validera och offentliggöra dessa uppgifter.

Under exceptionella omständigheter, till exempel när det inte är tekniskt möjligt att följa det normala förfarandet, får byrån på en nationell säkerhetsmyndighets begäran lägga in eller ändra uppgifter i registret. I detta fall ska den nationella säkerhetsmyndighet som har begärt att uppgifter ska läggas in eller ändras bekräfta de uppgifter som har lagts in eller ändrats av byrån och byrån ska dokumentera processen på vederbörligt sätt. De tidsfrister för att föra in uppgifter i registret som anges i avsnitt 5.2 ska gälla.

5.4   Offentliggörande uppgifter av Byrån

Byrån ska offentliggöra uppgifter som har validerats.

5.5   Hantering av fel i inlämnade uppgifter

Det ska vara möjligt att korrigera felaktigheter i uppgifter som har förts in i registret. När ett fel har korrigerats ska registret innehålla en angivelse om dagen för korrigeringen.

5.6   Möjliga sökningar och rapporter

Registret ska tillåta följande rapporter:

(1)

För en nationell säkerhetsmyndighet och för byrån

Uppgifter som anges i bilaga II och som har lämnats av en nationell säkerhetsmyndighet och inte har validerats av byrån för varje typ av fordon för vilken godkännandet är aktivt, har dragits tillbaka eller har återkallats (inbegripet utgångna godkännanden), så länge dessa uppgifter finns i historiska register.

Alla rapporter som är tillgängliga för allmänheten.

(2)

För allmänheten

Uppgifter som anges i bilaga II och som har lämnats av en nationell säkerhetsmyndighet och har validerats av byrån för varje typ av fordon för vilken godkännandet är aktivt, har dragits tillbaka eller har återkallats (inbegripet utgångna godkännanden), så länge dessa uppgifter finns i historiska register.

Registret ska tillåta allmänheten att göra sökningar enligt minst följande kriterier och kombinationer av dessa:

Typkod

Typnamn eller del av namnet

Tillverkarens namn eller del av namnet

Kategori/Underkategori av fordon

Den TSD som typen överensstämmer med

Medlemsstat eller kombination av medlemsstater där typen av fordon är godkänd

Godkännandets status

Någon av de tekniska egenskaperna

När så är lämpligt ska det vara möjligt att ange ett intervall för tekniska egenskaper i sökningen.

5.7   Historiska register

Registret ska innehålla en fullständig historik över samtliga ändringar, inbegripet korrigering av fel, begäranden om förtydliganden och svar, för en registrerad typ av fordon under tio år från och med dagen för återkallandet av godkännandet i alla medlemsstater och under tio år från och med dagen för återkallandet av registreringen i ett nationellt fordonsregister av det sista fordonet av denna typ, beroende på vad som inträffar sist.

5.8   Automatiskt meddelande om ändringar

Efter en ändring, ett tillfälligt tillbakadragande, en återaktivering eller ett återkallande av ett godkännande av en fordonstyp ska it-systemet automatiskt via e-post informera den nationella säkerhetsmyndigheten i varje medlemsstat där fordonstypen är godkänd om ändringen.

I de fall ett godkännande har en giltighetstid ska it-systemet automatiskt skicka ett e-postmeddelande till den berörda nationella säkerhetsmyndigheten om att giltighetstiden är på väg att löpa ut tre (3) månader innan godkännandet upphör att gälla.

6.   FÖRKLARINGAR AV TERMER OCH FÖRKORTNINGAR

Term eller förkortning

Definitioner

Fordon

Ett järnvägsfordon i enlighet med definitionen i artikel 2 c i direktiv 2008/57/EG.

Typ

En fordonstyp i enlighet med definitionen i artikel 2 w i direktiv 2008/57/EG. Typen måste avspegla den enhet som har genomgått bedömningen av överensstämmelse och som har godkänts. Denna enhet kan vara ett enskilt fordon, ett vagnssätt eller ett tågsätt.

Version

En version av en typ som omfattas av provningsintyget för typen.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett fordon eller som låter konstruera eller tillverka ett fordon och marknadsför detta fordon under sitt namn eller sitt varumärke. Tillverkaren anges endast i registret som referens och detta påverkar inte immateriell äganderätt, avtalsrättsligt ansvar eller civilrättsligt ansvar.

Innehavare av godkännande

Den enhet som har ansökt om och erhållit godkännandet av fordonstypen.

Begränsning

Varje villkor eller begränsning som anges i godkännandet av fordonstypen och som gäller för ibruktagande eller användning av varje fordon som överensstämmer med denna typ. Begränsningar omfattar inte tekniska egenskaper som ingår i avsnitt 4 i bilaga II (förteckning över och format för parametrar).

Ändring av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att vissa villkor i ett godkännande av en fordonstyp som tidigare har utfärdats av denna nationella säkerhetsmyndighet behöver ändras. En ändring av ett godkännande kan omfatta, men är inte begränsad till, begränsningar, ändring av giltighetstid, förlängning av godkännande efter en regeländring.

Upphävande av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att ett godkännande av en fordonstyp tillfälligt upphör att gälla och att inga fordon får godkännas för ibruktagande på grundval av dess överensstämmelse med den angivna typen, tills de skäl som låg bakom upphävandet har analyserats. Ett upphävande av ett godkännande av en fordonstyp ska inte gälla för de fordon som redan har tagits i bruk.

Återaktivering av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att myndighetens tidigare upphävande av ett godkännande inte längre ska gälla.

Återkallande av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att ett godkännande av en fordonstyp inte längre är giltigt och att inga fordon får godkännas för ibruktagande på grundval av dess överensstämmelse med den angivna typen. Ett återkallande av ett godkännande av en fordonstyp ska inte gälla för de fordon som redan har tagits i bruk.

Felaktigheter

Inlämnade eller offentliggjorda uppgifter som inte överensstämmer med det berörda godkännandet av fordonstypen. Ändring av ett godkännande omfattas inte av denna definition.


(1)  I enlighet med kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (EUT L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  I enlighet med beslut 2007/756/EG.

(3)  I enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2011/633/EU av den 15 september 2011, om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur (EUT L 256, 1.10.2011, s. 1)


BILAGA II

UPPGIFTER SOM SKA REGISTRERAS OCH FORMAT

Registret ska innehålla följande uppgifter för varje godkänd fordonstyp:

Identifiering av typen.

Tillverkare.

Överensstämmelse med TSD:erna.

Godkännanden som har utfärdats i olika medlemsstater samt allmän information om dessa godkännanden, deras status (aktivt, upphävt eller återkallat), förteckning över parametrar för vilka det har gjorts en kontroll av överensstämmelse med nationella bestämmelser.

Tekniska egenskaper.

De uppgifter som ska föras in i registret för varje fordonstyp och formatet för dessa uppgifter anges nedan. Vilka uppgifter som ska föras in beror på fordonskategori, enligt vad som anges nedan.

De värden som anges för parametrarna för de tekniska egenskaperna ska vara de värden som noterats i den tekniska dokumentation som åtföljer typens provningsintyg.

I de fall där möjliga värden för en parameter är begränsade till en förväg fastställd förteckning ska byrån underhålla och uppdatera dessa förteckningar.

För de fordonstyper som inte överensstämmer med samtliga gällande TSD:er får den nationella säkerhetsmyndighet som har beviljat typgodkännandet begränsa den information som ska lämnas om de tekniska egenskaper som anges i avsnitt 4 nedan till de parametrar som har kontrollerats enligt de tillämpliga bestämmelserna.

Parameter

Uppgiftsformat

Tillämplighet på fordonskategorierna (ja, nej, valfritt, öppen punkt)

1.

Drivfordon

2.

Dragna passagerarfordon

3.

Godsvagnar

4.

Specialfordon

0

Identifiering av typen

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

0.1

TYP-ID

[nummer] XX-XXX-XXXX-X (enligt bilaga III)

J

J

J

J

0.2

Version som omfattas av denna typ

[nummer] XXX + [teckensträng] (enligt bilaga III)

J

J

J

J

0.3

Datum för registrering i registret

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

1

Allmänna upplysningar

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

1.1

Typnamn

[teckensträng] (högst 256 tecken)

O

O

O

O

1.2

Alternativt typnamn

[teckensträng] (högst 256 tecken)

O

O

O

O

1.3

Tillverkarens namn

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya tillverkare

J

J

J

J

1.4

Kategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga III)

J

J

J

J

1.5

Underkategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga III)

J

J

J

J

2

Överensstämmelse med TSD:er

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

2.1

Överensstämmelse med TSD

För varje TSD:

[teckensträng] J/N/Delvis/Ej tillämpligt Val ur en fördefinierad förteckning över fordonsrelaterade TSD:er (både gällande TSD:er och sådana som tidigare var i kraft) (möjligt att välja flera stycken)

J

J

J

J

2.2

Hänvisning till ”EG-typkontrollintyg” (om modul SB tillämpas) och/eller ”EG-konstruktionskontrollintyg” (om modul SH1 tillämpas)

[teckensträng] (möjligt att ange flera intyg, t.ex. intyg för delsystem för rullande materiel, intyg för trafikstyrning och signalering)

J

J

J

J

2.3

Tillämpliga specialfall (specialfall där överensstämmelse har bedömts)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val) baserad på TSD:er (för varje TSD som är markerad som J eller P)

J

J

J

J

2.4

Avsnitt av TSD som inte uppfylls

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val) baserad på TSD:er (för varje TSD som är markerad som P)

J

J

J

J

3

Godkännanden

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1

Godkännande i

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.1

Medlemsstat för godkännandet

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning Koderna offentliggörs och uppdateras i Publikationshandboken, som är tillgänglig på Publikationsbyråns webbplats

J

J

J

J

3.1.2

Aktuell status

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[teckensträng] + [datum] Fältet fylls i automatiskt av systemet. Möjliga alternativ: AktivtUpphävt DD-MM-ÅÅÅÅ, Återkallat DD-MM-ÅÅÅÅ, Upphört att gälla DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.2

Godkännandets giltighetstid (om angivet)

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.3

Kodade begränsningar

[teckensträng] Kod tilldelad av byrån

J

J

J

J

3.1.2.4

Icke-kodade begränsningar

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3

Historik

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.3.1

Ursprungligt godkännande

Rubrik (uppgifter saknas)

J

J

J

J

3.1.3.1.1

Datum

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.1.2

Innehavare av godkännande

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya organisationer

J

J

J

J

3.1.3.1.3

Hänvisning till godkännandedokument

[teckensträng] (EIN)

J

J

J

J

3.1.3.1.4

Hänvisningar till nationella intyg (om tillämpligt)

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.1.5

Parametrar för vilka det har gjorts en bedömning av överensstämmelse med tillämpliga nationella bestämmelser

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt med flera val) baserad på kommissionens beslut 2009/965/EG

J

J

J

J

3.1.3.1.6

Kommentarer

[teckensträng] (högst 1 024 tecken)

V

V

V

V

3.1.3.X

Ändring av godkännande

Rubrik (inga uppgifter) (X ökar successivt från 2 och uppåt, så många gånger som godkännandet av typen har ändrats)

J

J

J

J

3.1.3.X.1

Typ av ändring

[teckensträng] Text ur en fördefinierad förteckning (ändring, upphävande, återaktivering, återkallande)

J

J

J

J

3.1.3.X.2

Datum

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.X.3

Innehavare av godkännande (om tillämpligt)

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya organisationer

J

J

J

J

3.1.3.X.4

Hänvisning till dokument över ändring av godkännande

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.X.5

Hänvisningar till nationella intyg (om tillämpligt)

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.X.6

Tillämpliga nationella bestämmelser (om tillämpligt)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt med flera val) baserad på kommissionens beslut 2009/965/EG

J

J

J

J

3.1.3.X.7

Kommentarer

[teckensträng] (högst 1 024 tecken)

V

V

V

V

3.X

Godkännande i

Rubrik (inga uppgifter) (X ökar successivt med en enhet från 2 och uppåt varje gång det utfärdas ett godkännande för denna typ (inbegripet upphävda och återkallade godkännanden)). Detta avsnitt innehåller samma fält som 3.1.

J

J

J

J

4

Fordonets tekniska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1

Allmänna tekniska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1.1

Antal förarhytter

[Antal] 0/1/2

J

J

J

J

4.1.2

Hastighet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1.2.1

Den högsta hastighet som fordonet är konstruerat för

[Antal] km/tim

J

J

J

J

4.1.2.2

Högsta hastighet utan last

[Antal] km/tim

N

N

J

N

4.1.3

Spårvidd

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.1.4

Villkor för användning i fråga om tågsammansättning

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.1.5

Högsta antal tågsätt eller lok som kopplas samman vid multipeldrift

[antal]

J

N

N

N

4.1.6

Antal element i godsvagnssättet (endast för underkategorin ”godsvagnssätt”)

[antal]

N

N

J

N

4.1.7

Bokstavsmärkning

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga P till TSD konv. Drift)

N

N

J

N

4.1.8

Typen uppfyller de krav som är nödvändiga för att det godkännande av fordonet som har utfärdats av en medlemsstat ska vara giltigt i andra medlemsstater

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.1.9

Farligt gods som fordonet är lämpligt för (tankkod)

[teckensträng] Tankkod

N

N

J

N

4.1.10

Strukturell kategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.2

Kinematisk fordonsprofil

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.2.1

Kinematisk fordonsprofil (driftskompatibel profil)

[teckensträng] Val ur fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val) (förteckningen kommer att vara olika för olika kategorier beroende på den tillämpliga TSD:n)

J

J

J

J

4.2.2

Kinematisk fordonsprofil (andra profiler bedömda med hjälp av den kinematiska metoden)

[teckensträng] Val ur fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

V

V

V

V

4.3

Miljöförhållanden

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturintervall

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.3.2

Höjdintervall

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.3.3

Snö, is och hagel

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.3.4

Makadamsprut (endast för fordon med v≥ 190km/h)

Öppen punkt

OP

OP

N

N

4.4

Brandsäkerhet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.4.1

Brandsäkerhetskategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.5

Projekterad massa och last

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.1

Tillåten nyttolast för olika linjekategorier

[antal] t för linjekategori [teckensträng]

OP

OP

J

OP

4.5.2

Projekterad massa

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.2.1

Projekterad massa i driftskick

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.2.2

Projekterad massa vid normal nyttolast

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.2.3

Projekterad massa vid extrem nyttolast

[antal] kg

J

J

N

J

4.5.3

Statisk axellast

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statisk axellast i driftskick

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.3.2

Statisk axellast vid normal nyttolast/högsta nyttolast för godsvagnar

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.3.3

Statisk axellast vid extrem nyttolast

[antal] kg

J

J

N

J

4.5.4

Kvasistatisk lateralkraft (om överskridning av den gräns som anges i TSD eller inte anges i TSD)

[antal] kN

J

J

N

J

4.6

Rullande materiels gångdynamiska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.6.1

Rälsförhöjningsbrist (högsta okompenserade laterala acceleration) för vilken fordonet har bedömts

[antal] mm

För fordon med två spårvidder ska värden anges för varje spårvidd

J

J

V

J

4.6.2

Fordon utrustat med system för att kompensera rälsförhöjningsbrist (”fordon med korglutning”)

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.6.3

Driftgränser för ekvivalent konicitet (eller sliten hjulprofil) som fordonet har provats för

Öppen punkt

OP

OP

OP

OP

4.7

Bromsning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.1

Högsta tågretardation

[antal] m/s2

J

N

N

J

4.7.2

Driftbromsning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.2.1

Bromsprestanda i branta lutningar

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Referensfall i TSD

[teckensträng] ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.7.2.1.2

Hastighet (om inget referensfall har angivits)

[antal] km/tim

J

J

J

J

4.7.2.1.3

Lutning (om inget referensfall har angivits)

[antal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.2.1.4

Avstånd (om inget referensfall har angivits)

[antal] km

J

J

J

J

4.7.2.1.5

Tid (om avstånd inte har angivits) (om inget referensfall har angivits)

[antal] min

J

J

J

J

4.7.3

Parkeringsbroms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.3.1

Alla fordon av denna typ måste vara utrustade med en parkeringsbroms (obligatorisk parkeringsbroms för fordon av denna typ)

[boolesk] J/N

N

N

J

J

4.7.3.2

Typ av parkeringsbroms (om sådan är installerad på fordonet)

[teckensträng] ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.7.3.3

Maximal lutning vid vilken enheten hålls stillastående enbart med hjälp av parkeringsbromsen (om sådan är installerad på fordonet)

[antal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.4

Bromssystem som har installerats på fordonet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.1

Virvelströmsbroms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Virvelströmsbroms installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.1.2

Möjlighet att förhindra användning av virvelströmsbromsen (enbart om virvelströmsbroms är installerad)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2

Magnetisk broms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetisk broms installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2.2

Möjlighet att förhindra användning av magnetisk broms (enbart om magnetisk broms är installerad)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.3

Återmatande broms (endast för fordon med elektriskt traktionssystem)

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Återmatande broms installerad

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.7.4.3.2

Möjlighet att förhindra användning av återmatande broms (enbart om återmatande broms är installerad)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.8

Geometriska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.8.1

Fordonets längd

[antal] m

J

J

J

J

4.8.2

Minsta hjuldiameter vid drift

[antal] mm

J

J

J

J

4.8.3

Växlingsbegränsningar

[boolesk] J/N

N

N

J

N

4.8.4

Minsta horisontella kurvradiekapacitet

[antal] m

J

J

J

J

4.8.5

Minsta vertikala konvexa kurvradiekapacitet

[antal] m

V

V

V

V

4.8.6

Minsta vertikala konkava kurvradiekapacitet

[antal] m

V

V

V

V

4.8.7

Lastytans höjd (för flakvagnar och kombinerade transporter)

[antal] mm

N

N

J

N

4.8.8

Lämplighet för transport på färjor

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.9

Utrustning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.9.1

Typ av drag- och stötinrättning (angivelse av dragkraft och tryckkraft)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.9.2

Varmgångsdetektering (detektering av varma axelboxar)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.9.3

Flänssmörjning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.9.3.1

Flänssmörjning installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.9.3.2

Möjlighet att förhindra användning av smörjningsapparaten (enbart om flänssmörjning är installerad)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.10

Energiförsörjning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.10.1

Energiförsörjningssystem

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

J

4.10.2

Största effekt (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] kW för [energiförsörjningssystemet anges automatisk]

V

V

N

V

4.10.3

Maximal märkström från kontaktledningen (ska anges för varje elförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] A för [spänning fylls i automatiskt]

J

J

N

J

4.10.4

Maximal ström vid stillastående per strömavtagare (ska anges för varje likströmssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] A för [spänning fylls i automatiskt]

J

J

N

J

4.10.5

Strömavtagarens höjd för samverkan med kontaktledningen (över rälsöverkant) (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] från [m] till [m] (med två decimaler)

J

J

N

J

4.10.6

Strömavtagartopp (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

J

N

J

4.10.7

Antal strömavtagare i kontakt med kontaktledningen (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[Antal]

J

J

N

J

4.10.8

Kortaste avstånd mellan två strömavtagare i kontakt med kontaktledningen (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för; ska anges för singeldrift och, i förekommande fall, för multipeldrift) (endast om mer än 1 strömavtagare är upplyft)

[Antal] [m]

J

J

N

J

4.10.9

Typ av kontaktledning som använts vid provningen av strömavtagningsprestandan (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för) (endast om mer än 1 strömavtagare är upplyft)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

N

N

J

4.10.10

Material i kolslitskenor för strömavtagare som fordonet får utrustas med (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

J

N

J

4.10.11

Automatisk sänkningsanordning (ADD) installerad (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.10.12

Energimätare som överensstämmer med TSD:n är installerad ombord för faktureringsändamål

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.11

Bullerrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.11.1

Nivå för förbifartsbuller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.2

Nivån för förbifartsbuller mättes under referensförhållanden

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.11.3

Stationärt buller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.4

Startbuller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

N

N

V

4.12

Passagerarrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.1

Allmänna passagerarrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.1.1

Antal fasta sittplatser

Från [antal] till [antal]

V

V

N

N

4.12.1.2

Antal toaletter

[Antal]

V

V

N

N

4.12.1.3

Antal sovplatser

Från [antal] till [antal]

V

V

N

N

4.12.2

Egenskaper i fråga om tillgänglighet för funktionshindrade

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.2.1

Antal handikapplatser

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.2.2

Antal rullstolsplatser

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.2.3

Antal handikapptoaletter

[Antal]

J

J

N

N

4.12.2.4

Antal sovplatser som är tillgängliga med rullstol

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.3

På- och avstigning för passagerare

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.3.1

Plattformshöjder som fordonet är konstruerat för.

[antal] ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.12.3.2

Beskrivning av eventuell integrerad utrustning för av- och påstigning (om sådan finns)

[Teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.12.3.3

Beskrivning av eventuell flyttbar utrustning för av- och påstigning om sådan övervägs i konstruktionen av fordonet för att uppfylla kraven i TSD:n för tillgänglighet för funktionshindrade

[Teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.13

Fordonsbaserad trafikstyrnings- och signaleringsutrustning (endast för fordon med förarhytt)

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.1

Signalering

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.1.1

Fordonsbaserad ETCS-utrustning och dess nivå

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.1.2

Version av ETCS-funktionalitet (x.y). Om versionen inte är fullt kompatibel ska detta anges inom parentes

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.1.3

Fordonsbaserad ETCS-utrustning för mottagning av information till uppdateringsfunktion via loop eller GSM-R

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.1.4

Nationella ETCS-tillämpningar införda (NID_XUSER i paket 44)

[Antal] Ur en fördefinierad förteckning enligt förteckningen över ETCS-variabler (möjligt med mer än ett alternativ)

J

J

J

J

4.13.1.5

Tågskydds-, styr- och varningssystem av klass B installerade (system och, i förekommande fall, version)

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.1.6

Särskilda villkor tillämpas ombord för omkoppling mellan olika tågskydds-, styr- och varningssystem.

[Teckensträng] Från kombination av system installerade ombord (”System XX”/”System YY”) (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.2

Radio

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.2.1

GSM-R-utrustning ombord och dess version (FRS och SRS)

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.2.2

Antal mobila GSM-R-uppsättningar i förarhytt för dataöverföring

[Antal] 0, 1, 2 eller 3

J

J

J

J

4.13.2.3

Installerade radiosystem av klass B eller andra radiosystem (system och, i förekommande fall, version)

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.2.4

Särskilda villkor tillämpas ombord för omkoppling mellan olika radiosystem.

[Teckensträng] Från kombination av system installerade ombord (”System XX”/”System YY”) (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.14

Kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.14.1

Typ av tågdetekteringssystem för vilka fordonet har konstruerats och bedömts

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.14.2

Detaljerade fordonsegenskaper i fråga om kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Rubrik (uppgifter saknas)

J

J

J

J

4.14.2.1

Största avstånd mellan påföljande axlar

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.2

Minsta avstånd mellan påföljande axlar

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.3

Avstånd mellan den första och den sista axeln

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.4

Maximal längd på framänden

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.5

Minsta hjulringsbredd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.6

Minsta hjuldiameter

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.7

Minsta flänstjocklek

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.8

Minsta flänshöjd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.9

Största flänshöjd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.10

Minsta axellast

[Antal] t

J

J

J

J

4.14.2.11

Yta fri från metallkomponenter och induktiva komponenter mellan hjul

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.12

Hjulmaterialet är ferromagnetiskt

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.14.2.13

Maximal sandningsmängd

[Antal] g per [antal] s

J

N

N

J

4.14.2.14

Möjlighet att förhindra användning av sandning

Ja/Nej

J

N

N

J

4.14.2.15

Fordonets metallmassa

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.16

Största impedans mellan motsatta hjul i ett hjulpar

[Antal] Ω

J

J

J

J

4.14.2.17

Minsta fordonsimpedans (mellan hjul och strömavtagare) (endast för fordon som är utrustade för likspänningssystem med 1 500V eller 3 000V)

[Antal] Ω för [antal] Hz (mer än en linje är möjligt)

J

N

N

J

4.14.2.18

Elektromagnetiska störningar orsakade av returström i rälsen

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.19

Elektromagnetisk emission från tåget med avseende på kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

Anmärkningar:

1.

När en parameter har fastställts i den tillämpliga TSD:n ska det värde som anges för den parametern vara det värde som har bedömts under kontrollförfarandet.

2.

Fördefinierade förteckningar ska underhållas och hållas uppdaterade av byrån i enlighet med de gällande TSD:erna, inbegripet de TSD:er som kan tillämpas under en övergångsperiod.

3.

För parametrar som anges som ”öppna punkter” ska inga uppgifter läggas in tills den ”öppna punkten” har stängts i den berörda TSD:n.

4.

För parametrar som anges som ”frivilliga”, ska uppgifter endast läggas in efter beslut av den som söker om typgodkännandet.

5.

Byrån ska fylla i fält 0.1–0.3.


BILAGA III

TYPNUMRETS STRUKTUR

Varje fordonstyp ska tilldelas ett nummer som ska bestå av tio siffror enligt följande struktur:

XX

XXX

XXXX

X

Kategori

Familj

(Plattform)

Stegvis ökande tal

Kontrollsiffra

Underkategori

 

 

 

Fält 1

Fält 2

Fält 3

Fält 4

Där

Fält 1 (siffra 1 och 2) tilldelas beroende på fordonstypens kategori och underkategori enligt följande tabell:

Kod

Kategori

Underkategori

11

Drivfordon

Lok

12

Reserverad

13

Självgående persontågsätt (inbegripet rälsbussar)

14

Reserverad

15

Självgående godstågsätt

16

Reserverad

17

Växlingslok

18

Reserverad

19

Övrigt (spårvagnar, lätta spårfordon osv.)

31

Dragna passagerarfordon

Personvagn (inbegripet sovvagnar, restaurangvagnar osv.)

32

Reserverad

33

Resgodsvagn

34

Reserverad

35

Personbilsvagn

36

Reserverad

37

Fordon för tjänster (t.ex. kök)

38

Reserverad

39

Vagnssätt

40

Reserverad

41

Annat

42–49

Reserverad

51

Godsvagnar (dragna)

Godsvagn

52

Reserverad

53

Godsvagnssätt

54–59

Reserverad

71

Specialfordon

Självgående specialfordon

72

Reserverad

73

Draget specialfordon

74–79

Reserverad

Fält 2 (siffra 3–5) tilldelas beroende på vilken familj fordonstypen tillhör. För nya familjer (dvs. familjer som ännu inte har förts in i registret) höjs talen stegvis med en enhet varje gång byrån tar emot en ansökan om registrering av en fordonstyp som tillhör en ny familj.

Fält 3 (siffra 6–9) höjs talen stegvis med en enhet varje gång byrån tar emot en ansökan om registrering av en fordonstyp som tillhör en viss familj.

Fält 4 (siffra 10) är en kontrollsiffra som fastställs på följande sätt (Luhnalgoritmen, eller modulus-10-algoritmen):

Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (fält 1–9 räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll, blir även kontrollsiffran noll.

Exempel på beräkning av kontrollsiffran:

1 -

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 844 7961–8.

2 -

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 + 2 = 30

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 513 3204–0.

Om typkontrollintyget eller konstruktionskontrollintyget omfattar mer än en version av fordonstypen ska var och en av dessa versioner identifieras med ett stegvis ökande tresiffrigt tal.


Rättelser

8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/55


Rättelse till beslut 2010/592/EU av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar av den 29 september 2010 om utnämning av en domare i domstolen

( Europeiska unionens officiella tidning L 261 av den 5 oktober 2010 )

På sidan 5 underskriften ska det

i stället för:

På rådets vägnar

J. DE RUYT

Ordförande

vara:

”J. DE RUYT

Ordörande


8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/55


Rättelse till beslut 2010/629/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 20 oktober 2010 om utnämning av en domare i tribunalen

( Europeiska unionens officiella tidning L 278 av den 22 oktober 2010 )

På sidan 29 underskriften ska det

i stället för:

På rådets vägnar

J. De RUYT

Ordförande

vara:

”J. DE RUYT

Ordförande