ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.255.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 255

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2011 av den 29 september 2011 om godkännande av det verksamma ämnet akrinatrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och kommissionens beslut 2008/934/EG ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 975/2011 av den 30 september 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 976/2011 av den 30 september 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2011

8

 

 

BESLUT

 

 

2011/643/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 september 2011 om utnämning av tre tyska ledamöter och fyra tyska suppleanter i Regionkommittén

11

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/644/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2009

12

 

 

2011/645/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2009

13

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 346 av den 23.12.2009)

14

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 974/2011

av den 29 september 2011

om godkännande av det verksamma ämnet akrinatrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och kommissionens beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 (3) av den 17 januari 2008. om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I. Akrinatrin är ett verksamt ämne för vilket det har fastslagits att ansökan är fullständig i enlighet med den förordningen.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (4) och (EG) nr 1490/2002 (5) fastställs genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning omfattade akrinatrin.

(3)

I enlighet med artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (6) återkallade anmälaren sin ansökan om att det verksamma ämnet skulle upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från förordningens ikraftträdande. Följaktligen antogs genom kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (7) ett beslut om att inte uppta akrinatrin i bilaga I.

(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Frankrike, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Frankrike utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 14 januari 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 21 oktober 2010 fram sin slutsats om akrinatrin (8) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 17 juni 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om akrinatrin.

(7)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersöktes och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Akrinatrin bör därför godkännas i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009.

(8)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och i ljuset av nya vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner.

(9)

Utan att det påverkar slutsatsen att akrinatrin bör godkännas, bör bl.a. ytterligare bekräftande uppgifter krävas in.

(10)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(11)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden. Genom undantag från den ovannämnda tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av uppdateringen av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(12)

Erfarenheter från tidigare upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (9) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av godkännanden kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med de som åläggs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits.

(13)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (10) ändras i enlighet med detta.

(14)

I beslut 2008/934/EG fastställs att akrinatrin inte ska upptas i förteckningen och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser akrinatrin i bilagan till det beslutet måste utgå. Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet akrinatrin enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin som verksamt ämne senast den 30 juni 2012.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 december 2011 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till del B i kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin som enda verksamma ämne, vid behov senast den 31 december 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller akrinatrin som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 december 2015 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ändringar av beslut 2008/934/EG

Den rad som avser akrinatrin i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1872. [72 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(9)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(10)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn identifikationsnummer

Namn enligt Iupac

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Akrinatrin

CAS-nr 101007-06-1

Cipac-nr 678

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometyletoxikarbonyl)vinyl]cyklopropankarboxylat eller

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometyletoxikarbonyl)vinyl]cyklopropankarboxylat

≥ 970 g/kg

Föroreningar:

1,3-dicyklohexylurea: högst 2 g/kg

1 januari 2012

31 december 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och akaricid i mängder som inte överstiger 22,5 g per hektar vid varje behandling.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om akrinatrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 juli 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Skyddet av de personer som hanterar eller kommer i kontakt med växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov omfatta föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

b)

Risken för vattenlevande organismer, särskilt fisk. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

c)

Risken för leddjur som inte är målarter och bin. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

1.

Den eventuella risken för att metaboliten 3-PBAld (2) förorenar grundvattnet.

2.

Risken för kroniska effekter på fisk.

3.

Riskbedömningen för leddjur som inte är målarter.

4.

De möjliga konsekvenser som varje isomers potentiella stereoselektiva nedbrytning i växter, djur och miljön kan ha på bedömningarna av risken för arbetstagarna, konsumenterna och miljön.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med uppgifterna i punkterna 1, 2 och 3 senast den 31 december 2013 och med uppgifterna i punkt 4 två år efter det att särskilda riktlinjer antagits.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten

(2)  3-fenoxibensaldehyd


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt Iupac

Renhetsgrad

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”19

Akrinatrin

CAS-nr 101007-06-1

Cipac-nr 678

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometyletoxikarbonyl)vinyl]cyklopropankarboxylat eller

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometyletoxikarbonyl)vinyl]cyklopropankarboxylat

≥ 970 g/kg

Föroreningar:

1,3-dicyklohexylurea: högst 2 g/kg

1 januari 2012

31 december 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och akaricid i mängder som inte överstiger 22,5 g per hektar vid varje behandling.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om akrinatrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 juli 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Skyddet av de personer som hanterar eller kommer i kontakt med växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov omfatta föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

b)

Risken för vattenlevande organismer, särskilt fisk. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

c)

Risken för leddjur som inte är målarter och bin. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

1.

Den eventuella risken för att metaboliten 3-PBAld (1) förorenar grundvattnet.

2.

Risken för kroniska effekter på fisk.

3.

Riskbedömningen för leddjur som inte är målarter.

4.

De möjliga konsekvenser som varje isomers potentiella stereoselektiva nedbrytning i växter, djur och miljön kan ha på bedömningarna av risken för arbetstagarna, konsumenterna och miljön.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med uppgifterna i punkterna 1, 2 och 3 senast den 31 december 2013 och med uppgifterna i punkt 4 två år efter det att särskilda riktlinjer antagits.


(1)  3-fenoxibensaldehyd”


1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 975/2011

av den 30 september 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

BR

31,9

MK

28,2

ZZ

30,1

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

67,9

BR

41,3

CL

65,2

TR

65,3

UY

61,2

ZA

73,7

ZZ

62,4

0806 10 10

CL

71,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

98,7

ZA

61,1

ZZ

75,7

0808 10 80

CL

76,1

CN

82,6

NZ

103,8

US

83,1

ZA

88,5

ZZ

86,8

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 976/2011

av den 30 september 2011

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 1 oktober 2011 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 oktober 2011 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 1 oktober 2011

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för varor, som anländer till unionens via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

16.9.2011-29.9.2011

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

245,03

191,46

Pris fob USA

352,28

342,28

322,28

Tillägg för Mexikanska golfen

16,31

Tillägg för Stora sjöarna

28,29

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

18,61 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

51,95 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


BESLUT

1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/11


RÅDETS BESLUT

av den 22 september 2011

om utnämning av tre tyska ledamöter och fyra tyska suppleanter i Regionkommittén

(2011/643/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den tyska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

Tre platser som ledamöter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Karl-Heinz KLÄR, Kerstin KIESSLER och Rolf HARLINGHAUSEN har löpt ut. Fyra platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Nicole MORSBLECH, Peter STRAUB, Michael GWOSDZ och Jacqueline KRAEGE har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamöter

Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

och

b)

som suppleanter

Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages

Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2011.

På rådets vägnar

J. MILLER

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


REKOMMENDATIONER

1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/12


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 15 februari 2011

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2009

(2011/644/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), ändrat genom avtalet som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (2),

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS-EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig (3) (nedan kallat det interna avtalet) genom vilken bland annat tionde Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) inrättas, särskilt artikel 11.8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden, tillämplig på tionde Europeiska utvecklingsfonden (4), särskilt artiklarna 142–144,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för tionde EUF:s operationer till och med den 31 december 2009, samt revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (5) för budgetåret 2009 samt kommissionens svar, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.8 i det interna avtalet ska kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av tionde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av tionde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2009 har på det hela taget varit tillfredsställande,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av tionde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2009.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EGT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.

(5)  EUT C 303, 9.11.2010, s. 243.


1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/13


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 15 februari 2011

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2009

(2011/645/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av fjärde AVS–EEG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989 (1) och ändrad genom avtalet som undertecknades i Mauritius den 4 november 1995 (2),

med beaktande av den interna överenskommelsen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen (3) (nedan kallad den interna överenskommelsen) genom vilken bland annat åttonde Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) inrättas, särskilt artikel 33.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 16 juni 1998, tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen (4), särskilt artiklarna 66–74,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för åttonde EUF:s operationer till och med den 31 december 2009, och revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (5) för räkenskapsåret 2009, tillsammans med kommissionens svar i den årsrapporten, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33.3 i den interna överenskommelsen ska kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av åttonde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av åttonde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2009 har på det hela taget varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av åttonde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2009.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  EUT C 303, 9.11.2010, s. 243.


Rättelser

1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/14


Rättelse till rådets förordning (EU) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

( Europeiska unionens officiella tidning L 346 av den 23 december 2009 )

På sidan 16, avsnitt I.A.6 Materiel, högra spalten,b, rubriken, ska det

i stället för:

”Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2007”

vara:

”Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009”

På sidan 17, nummer I.A6.005, mittenspalten, led a, ska det

i stället för:

”… med en uteffekt på högst 200 mW vardera …”

vara:

”… med en uteffekt som överstiger 200 mW vardera …”

På sidan 17, nummer I.A6.005, mittenspalten, led b, ska det

i stället för:

”… med en uteffekt på högst 20 W.”

vara:

”… med en uteffekt som överstiger 20 W.”

På sidan 17, nummer I.A6.007, mittenspalten, ska det

i stället för:

”… andra än de som omfattas av 0B001.h.6. eller 6A005.b., …”

vara:

”… andra än de som omfattas av 0B001.g.5., 0B001.h.6. eller 6A005.c.1., …”