ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.187.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
16 juli 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 683/2011 av den 17 juni 2011 om ändring av förordning (EU) nr 57/2011 vad gäller fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 684/2011 av den 15 juli 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 685/2011 av den 15 juli 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2011 av den 15 juli 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juli 2011

24

 

 

BESLUT

 

 

2011/417/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2011 om upphävande av beslut 2010/408/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Finland

27

 

 

2011/418/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juli 2011 om ändring av beslut 2005/7/EG om godkännande av en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern [delgivet med nr K(2011) 4996]

29

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/419/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 4 juli 2011 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

32

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 683/2011

av den 17 juni 2011

om ändring av förordning (EU) nr 57/2011 vad gäller fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 57/2011 (1) fastställs fiskemöjligheterna för år 2011 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten.

(2)

Samråden om fiskemöjligheter mellan unionen och Färöarna resulterade inte i någon överenskommelse för 2011. Efter ännu en omgång av samråd med Norge i mars 2011 kan nu de fiskemöjligheter som reserverats för samråden med Färöarna tilldelas medlemsstaterna. Följaktligen bör artikel 1 i förordning (EU) nr 57/2011 och relevanta TAC:er i bilaga IA och IB till denna ändras för att fördela den icke tilldelade kvoten, och återspegla den traditionella tilldelningen av makrill i Nordostatlanten.

(3)

Det är önskvärt att genomföra flexibla ordningar vad beträffar utnyttjandet av kvoterna för blåvitling i de två viktigaste förvaltningsområden som anges i bilaga IA till förordning (EU) nr 57/2011 för detta fiske (det vill säga det område som å ena sidan omfattar EU-vatten och internationella vatten i Ices-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV och å andra sidan det område som omfattar Ices-områdena VIIIc, IX och X och EU-vattnen i Cecaf 34.1.1, eftersom samma vetenskapliga råd gäller för dessa två områden och de anses utgöra en del av samma biologiska bestånd.

(4)

I bilaga IA till förordning (EU) nr 57/2011 fastställs allmänna kvoter för havskräfta i Ices-område VII och särskilda kvoter för havskräfta i området Porcupine Bank inom samma område. Det är därför nödvändigt att fastställa de särskilda kvoterna på nytt för 2011, på grundval av uppdaterade uppgifter om historiska fångster.

(5)

Med anledning av de samråd som avslutades den 17 mars 2011 mellan kuststaterna (Färöarna, Grönland och Island) och andra parter i Nordostatlantiska fiskerikonventionen (NEAFC) (unionen och Norge) om förvaltningen av kungsfisk i Irmingerhavet och intilliggande vatten måste de totala tillåtna fångstmängderna för kungsfisk i dessa områden fastställas med iakttagande av de tidsmässiga och områdesmässiga begränsningarna. Bilaga IB till förordning (EU) nr 57/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

På sitt årliga möte 2010 beslöt Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet att behålla de begränsningar som fastställts för det året för fångster av svärdfisk och för antalet fartyg som har tillåtelse att fiska efter svärdfisk, med verkan från och med den 1 januari 2011. Det är nödvändigt att införliva dessa bestämmelser i unionslagstiftningen.

(7)

Vid det tredje internationella mötet för att inrätta en regional fiskeriförvaltningsorganisation för södra Stilla havet (SPRFMO), som hölls i maj 2007, godkände deltagarna tillfälliga bestämmelser, inklusive fiskemöjligheter, för att reglera pelagiskt fiske och bottenfiske i detta område i avvaktan på inrättandet av denna regionala förvaltningsorganisation. Nya tillfälliga bestämmelser godkändes vid den andra förberedande konferensen för SPRFMO-kommissionen i januari 2011. Dessa tillfälliga bestämmelser är frivilliga och inte rättsligt bindande enligt internationell lag. I överensstämmelse med de förpliktelser i fråga om samarbete och bevarande som fastslagits i den internationella havsrätten, är det emellertid lämpligt att införliva dessa bestämmelser i unionslagstiftningen genom att det fastställs en samlad kvot för unionen. För att kunna fördela unionskvoten mellan medlemsstaterna är det lämpligt att fastställa en ny, slutlig fördelningsnyckel utifrån välgrundade, skäliga och objektiva kriterier som gör det möjligt att fastställa medlemsstaternas tidigare fiskeresultat under 2009 och 2010, vilket är en näraliggande och tillräckligt representativ period då samtliga berörda medlemsstater uppehöll sig på fiskeplatsen.

(8)

I bilaga IIB till förordning (EU) nr 57/2011 fastställs begränsningar för fiskeansträngningen i samband med åtgärderna för återhämtning av vissa bestånd av sydkummel och havskräfta i områdena VIIIc och IXa, med undantag av Cadizbukten. Formuleringen av ett särskilt villkor som fastställs inom ramen för dessa begränsningar av fiskeansträngningen bör preciseras och konsekvenserna av att tilldelats ett obegränsat antal dagar för landning under förvaltningsperioden 2011.

(9)

I bilaga IIC till förordning (EU) nr 57/2011 fastställs begränsningar för fiskeansträngningen i syfte att genomföra rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (2). Det är nödvändigt att anpassa formuleringen i den bilagan till formuleringen i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 509/2007.

(10)

Förordning (EU) nr 57/2011 ska tillämpas generellt från och med den 1 januari 2011. Fiskeansträngningarna fastställs dock för en period på ett år som inleds den 1 februari 2011. För att kunna följa systemet med årlig rapportering av fiskemöjligheter bör denna förordnings bestämmelser om fångstbegränsningar och fördelning tillämpas från och med den 1 januari 2011 och bestämmelserna om begränsning av fiskeansträngningen från och med den 1 februari 2011, utom när det anges något annat. En sådan retroaktiv tillämpning strider inte mot principen om rättslig säkerhet eftersom de berörda fiskemöjligheterna ännu inte är uttömda. Av brådskande skäl bör därför denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 57/2011

Förordning (EU) nr 57/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs följande fiskemöjligheter:

a)

För år 2011, fångstmöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd.

b)

För perioden 1 februari 2011–31 januari 2012, vissa begränsningar av fiskeansträngningen.

c)

För de perioder som anges i artiklarna 20, 21 och 22 och i bilagorna IE och V, fiskemöjligheter för vissa bestånd i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

d)

För de perioder som anges i artikel 28, fiskemöjligheter för vissa bestånd i konventionsområdet för Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC), och

e)

Ytterligare fiskemöjligheter för makrill som härrör från ofångade kvoter under 2010.”

2.

Bilaga IA ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna för tobisfiskar och därtill hörande bifångster i EU-vatten i IIa, IIIa och IV ska ersättas med följande:

”Art

:

Tobisfiskar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon

:

EU-vatten i IIa, IIIa och IV (3)

(SAN/2A3A4.)

Danmark

334 324

Analytisk TAC

Förenade kungariket

7 308

Tyskland

511

Sverige

12 277

EU

354 420 (4)

Norge

20 000

TAC

374 420

Särskilda villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande förvaltningsområden för tobisfiskar som definieras i bilaga IID:

Zon

:

EU-vatten i förvaltningsområden för tobisfiskar

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Förenade kungariket

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Tyskland

6 186

701

206

206

0

9

0

Germany

433

49

14

14

0

1

0

Sverige

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norge

20 000

0

0

0

0

0

0

Totalt

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0”

b)

Uppgifterna för sill i IIIa ska ersättas med följande:

”Art

:

Sill (5)

Clupea harengus

Zon

:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

12 608 (6)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Tyskland

202 (6)

Sverige

13 189 (6)

EU

25 999 (6)

TAC

30 000

c)

Uppgifterna för sill i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN ska ersättas med följande:

”Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN (7)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

2 513

Analytisk TAC

Frankrike

475

Irland

3 396

Nederländerna

2 513

Förenade kungariket

13 584

EU

22 481

TAC

22 481

d)

Uppgifterna för blåvitling i EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

(WHB/1X14)

Danmark

1 533 (8)

Analytisk TAC

Tyskland

596 (8)

Spanien

1 300 (8)  (9)

Frankrike

1 067 (8)

Irland

1 187 (8)

Nederländerna

1 869 (8)

Portugal

121 (8)  (9)

Sverige

379 (8)

Förenade kungariket

1 990 (8)

EU

10 042 (8)

TAC

40 100

e)

Uppgifterna för birkelånga i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, och VII ska ersättas med följande:

”Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (12)

Tyskland

20

Analytisk TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

3

Spanien

62

Frankrike

1 422

Irland

5

Litauen

1

Polen

1

Förenade kungariket

362

Övriga

5 (10)

EU

1 717

Norge

150 (11)

TAC

2 032

f)

Uppgifterna för långa i EU-vatten och i internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

30

Analytisk TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

5

Tyskland

109

Spanien

2 211

Frankrike

2 357

Irland

591

Portugal

5

Förenade kungariket

2 716

EU

8 024

Norge

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

g)

Uppgifterna för havskräfta i zon VII ska ersättas med följande:

”Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 306 (17)

Analytisk TAC

Frankrike

5 291 (17)

Irland

8 025 (17)

Förenade kungariket

7 137 (17)

EU

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

h)

Uppgifterna för makrill i IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 ska ersättas med följande:

”Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och IIId

(MAC/2A34.)

Belgien

517 (20)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Danmark

18 084 (20)  (22)

Tyskland

539 (20)

Frankrike

1 629 (20)

Nederländerna

1 640 (20)

Sverige

4 860 (18)  (19)  (20)

Förenade kungariket

1 518 (20)

EU

28 787 (18)  (20)  (22)

Norge

169 019 (21)

TAC

Ej tillämpligt

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa och IVbc

(MAC/*3A4BC.)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationella vatten i IIa, från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2011 samt i december 2011

(MAC/*2A6)

Danmark

0

4 130

0

0

9 764 ()

Frankrike

0

490

0

0

0

Nederländerna

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 847

Förenade kungariket

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0

()  Inbegripet en kvot på 183 ton som överfördes från 2010 års outnyttjade fiskemöjligheter.”

i)

Uppgifterna för makrill i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; i internationella vatten i IIa, XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV

(MAC/2CX14-)

Tyskland

20 694

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Spanien

22

Estland

172

Frankrike

13 797

Irland

68 978

Lettland

127

Litauen

127

Nederländerna

30 177

Polen

1 457

Förenade kungariket

189 694

EU

325 245 (26)

Norge

14 050 (24)  (25)

TAC

Ej tillämpligt

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden och under nedan angivna perioder.

 

EU-vatten och norska vatten i IVa

(MAC/*04A-EN)

Under perioderna 1 januari–15 februari 2011 och 1 september–31 december 2011

Norska vatten i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

8 326

849

Frankrike

5 551

566

Irland

27 754

2 832

Nederländerna

12 142

1 238

Förenade kungariket

76 325

7 789

EU

130 098

13 274”

j)

Uppgifterna för makrill i VIIIc, IX och X; EU-vattnen i Cecaf 34.1.1 ska ersättas med följande:

”Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

30 609 (27)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

203 (27)

Portugal

6 327 (27)

EU

37 139

TAC

Ej tillämpligt

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 570

Frankrike

17

Portugal

531”

k)

Uppgifterna för makrill i norska vatten i IIa och IVa ska ersättas med följande:

”Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

Norska vatten i IIa och IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danmark

13 018 (28)  (29)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

EU

13 018 (28)  (29)

TAC

Ej tillämpligt

l)

Uppgifterna för skarpsill och därtill hörande bifångster i EU-vatten i IIa och IV ska ersättas med följande:

”Art

:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(SPR/2AC4-C)

Belgien

1 835

Försiktighets-TAC

Danmark

145 273

Tyskland

1 835

Frankrike

1 835

Nederländerna

1 835

Sverige

1 330 (30)

Förenade kungariket

6 057

EU

160 000 (33)

Norge

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

m)

Uppgifterna för taggmakrill och därtill hörande bifångster i EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Taggmakrill och därtill hörande bifångster

Trachurus spp.

Zon

:

EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(JAX/2A-14)

Danmark

15 781 (34)

Analytisk TAC

Tyskland

12 314 (34)  (35)

Spanien

16 795

Frankrike

6 338 (34)  (35)

Irland

41 010 (34)

Nederländerna

49 406 (34)  (35)

Portugal

1 618

Sverige

675 (34)

Förenade kungariket

14 850 (34)  (35)

EU

158 787 (36)

TAC

158 787

3.

Bilaga IB ska ersättas med följande:

a)

Uppgifterna för torsk och kolja i färöiska vatten i Vb ska ändras på följande sätt:

”Art

:

Torsk och kolja

Gadus morhua och Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Färöiska vatten i Vb

(C/H/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt”

b)

Uppgifterna för blåvitling i färöiska vatten ska ersättas med följande:

”Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

Färöiska vatten

(WHB/2A4AXF)

Danmark

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Tyskland

0

Frankrike

0

Nederländerna

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

40 100 (37)

c)

Uppgifterna för långa och birkelånga i färöiska vatten i Vb ska ersättas med följande:

”Art

:

Långa och birkelånga

Molva molva och Molva dypterygia

Zon

:

Färöiska vatten i Vb

(B/L/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt”

d)

Uppgifterna för nordhavsräka i grönländska vatten i V och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

Grönländska vatten i V och XIV

(PRA/514GRN)

Danmark

1 950

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

1 950

EU

7 000 (38)

TAC

Ej tillämpligt

e)

Uppgifterna för gråsej i färöiska vatten i Vb ska ersättas med följande:

”Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

Färöiska vatten i Vb

(POK/05B-F.)

Belgien

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Tyskland

0

Frankrike

0

Nederländerna

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt”

f)

Uppgifterna för liten hälleflundra i grönländska vatten i Nafo 0 och 1 ska ersättas med följande:

”Art

:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon

:

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1

(GHL/N01GRN)

Tyskland

1 850

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

EU

2 650 (39)

TAC

Ej tillämpligt

g)

Uppgifterna för liten hälleflundra i grönländska vatten i V och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon

:

Grönländska vatten i V och XIV

(GHL/514GRN)

Tyskland

5 867

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Förenade kungariket

309

EU

7 000 (40)

TAC

Ej tillämpligt

h)

Uppgifterna för kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Kungsfisk (grunt pelagiskt vatten)

Sebastes spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

(RED/51214S)

Estland

0 (41)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Tyskland

0 (41)

Spanien

0 (41)

Frankrike

0 (41)

Irland

0 (41)

Lettland

0 (41)

Nederländerna

0 (41)

Polen

0 (41)

Portugal

0 (41)

Förenade kungariket

0 (41)

EU

0 (41)

TAC

0 (41)


Art

:

Kungsfisk (djupt pelagiskt vatten)

Sebastes spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

(RED/51214D)

Estland

177 (42)  (43)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Tyskland

3 569 (42)  (43)

Spanien

633 (42)  (43)

Frankrike

336 (42)  (43)

Irland

1 (42)  (43)

Lettland

64 (42)  (43)

Nederländerna

2 (42)  (43)

Polen

324 (42)  (43)

Portugal

757 (42)  (43)

Förenade kungariket

8 (42)  (43)

EU

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

i)

Uppgifterna för kungsfiskar i grönländska vatten i V och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Kungsfisk (pelagisk)

Sebastes spp.

Zon

:

Grönländska vatten i V och XIV

(RED/514GRN)

Tyskland

5 164 (44)  (45)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

26 (44)  (45)

Förenade kungariket

37 (44)  (45)

EU

5 227 (44)  (45)

TAC

Ej tillämpligt

j)

Uppgifterna för andra arter i färöiska vatten i Vb ska ersättas med följande:

”Art

:

Andra arter (46)

Zon

:

Färöiska vatten i Vb

(OTH/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt

k)

Uppgifterna för plattfisk i färöiska vatten i Vb ska ersättas med följande:

”Art

:

Plattfisk

Zon

:

Färöiska vatten i Vb

(FLX/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Frankrike

0

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt”

4.

I bilaga IC ska uppgifterna för nordhavsräka i Nafo-zonen 3L ersättas med följande:

”Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

Nafo 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estland

214

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas inte.

Lettland

214

Litauen

214

Polen

214

Andra medlemsstater

213 (48)

EU

1 069

TAC

19 200

5.

I bilaga ID ska uppgifterna för blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om 45° V, och Medelhavet (BFT/AE045W) ersättas med följande:

”Art

:

Blåfenad tonfisk

Thunnus thynnus

Zon

:

Atlanten, öster om 45° V, och Medelhavet

(BFT/AE045W)

Cypern

66,98 (53)

 

Grekland

124,37

Spanien

2 411,01 (50)  (53)

Frankrike

958,42 (50)  (51)  (53)

Italien

1 787,91 (53)  (54)

Malta

153,99 (53)

Portugal

226,84

Andra medlemsstater

26,90 (49)

EU

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6.

Bilaga IH ska ersättas med följande:

”BILAGA IH

WCPFC:S Konventionsområde

Art

:

Svärdfisk

Xiphias gladius

Zon

:

Den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger söder om 20° S

(SWO/F7120S)

EU

3 170,36

Analytisk TAC

TAC

Ej tillämpligt”

7.

Bilaga IJ ska ersättas med följande:

”BILAGA IJ

SPRFMO:s konventionsområde

Art

:

Chilensk taggmakrill

Trachurus murphyi

Zon

:

SPRFMO:s konventionsområde

(CJM/SPRFMO)

Tyskland

10 223,67

 

Nederländerna

11 080,80

Litauen

7 112,63

Polen

12 231,90

EU

40 649”

8.

Bilaga IIB ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5.2 ska ersättas med följande:

”5.2.

Vid fastställandet av det maximala antal dagar till sjöss under vilka flaggmedlemsstaten kan ge ett EU-fartyg tillstånd att uppehålla sig i området ska, i enlighet med tabell I, följande särskilda villkor gälla:

a)

De totala landningar av kummel under år 2008 eller 2009 som har gjorts av fartyget ska utgöra mindre än 5 ton eller mindre än 3 % av de totala landningar i levande vikt, och

b)

De totala landningar av havskräfta under år 2008 eller 2009 som har gjorts av fartyget ska utgöra mindre än 2,5 ton enligt landningarna i levande vikt.”

b)

Punkt 9.1 ska ersättas med följande:

”9.1.

Om ett fartyg har tilldelats ett obegränsat antal dagar därför att det uppfyller de särskilda villkoren, får det fartygets landningar under förvaltningsperioden 2011 inte överstiga 5 ton eller 3 % kummel i levande vikt och 2,5 ton havskräfta i levande vikt.”

9.

Bilaga IIC ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Fiskeredskap

I denna bilaga delas fiskeredskap in i följande grupper:

a)

Bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större.

b)

Fasta nätredskap, inklusive nät, grimgarn och insnärjningsnät med en maskstorlek på högst 220 mm.”

b)

Tabell I ska ersättas med följande:

Tabell I

Redskap

enligt punkt 2

Benämning

Endast de definitioner av redskapsgrupper som anges i punkt 2 ska användas

Västra delen av Engelska kanalen

2 a

Bomtrålar, maskstorlek ≥ 80 mm

164

2 b

Fasta nät, maskstorlek ≤ 220 mm

164”

10.

Bilaga VII ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

WCPFC:S KONVENTIONSOMRÅDE

Maximalt antal EU-fartyg som har tillstånd att fiska efter svärdfisk i områdena söder om 20° S i WCPFC:s konventionsområde

Spanien

14

EU

14”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1–1.7 och 1.10 ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Artikel 1.8 och 1.9 ska tillämpas från och med den 1 februari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 17 juni 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.

(2)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 7.

(3)  Utom vatten inom 6 sjömil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.

(4)  Minst 98 % av landningarna avräknade från TAC:en ska vara av tobisfiskar. Bifångster av sandskädda, makrill och vitling ska räknas av från återstående 2 % av TAC:en.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande förvaltningsområden för tobisfiskar som definieras i bilaga IID:

Zon

:

EU-vatten i förvaltningsområden för tobisfiskar

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Förenade kungariket

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Tyskland

6 186

701

206

206

0

9

0

Germany

433

49

14

14

0

1

0

Sverige

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norge

20 000

0

0

0

0

0

0

Totalt

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0”

(5)  Landningar av sill som tas med nätfiske med en maskstorlek på minst 32 mm.

(6)  Högst 50 % av denna mängd får fiskas i EU-vatten i IV.”

(7)  Referensen gäller sillbeståndet i VIa, norr om 56° 00′ N och i den del av VIa som är belägen öster om 07° 00′ W och norr om 55° 00′ N, med undantag av Clyde.”

(8)  Av vilka upp till 68 % får fiskas i Norges exklusiva ekonomiska zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(9)  Överföringar från denna kvot får göras till VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1. Sådana överföringar måste i förväg anmälas till kommissionen”.

(10)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(11)  Ska fiskas i EU-vatten i IIa, IV, Vb, VI och VII.

(12)  Särskilda regler gäller i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1288/2009 () och punkt 7 i bilaga III till förordning (EG) nr 43/2009( ()).

(13)  Rådets förordning (EG) nr 1288/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010–30 juni 2011 (EUT L 347, 24.12.2009, s. 6).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (EUT L 22, 26.1.2009, s. 1).”

(15)  Av vilka en oförutsedd fångst av andra arter på 25 % per fartyg är tillåten vid varje tillfälle i Vb, VI och VII. Denna procentsats får emellertid överskridas under de första 24 timmarna efter det att fisket påbörjas i ett särskilt område. Den totala oförutsedda fångsten av andra arter i områdena VI och VII får inte överstiga 3 000 ton.

(16)  Inklusive lubb. Kvoterna för Norge är för långa 6 140 ton och för lubb 2 923 ton, vilka är utbytbara upp till 2 000 ton och de får endast fiskas med långrev i områdena Vb, VI och VII.”

(17)  Varav högst följande kvoter får fiskas i zon VII (Porcupine Bank – Enhet 16) (NEP/*07U16):

Spanien

377

Frankrike

241

Irland

454

Förenade kungariket

188

EU

1 260”;

(18)  Inklusive 242 ton som ska tas i norska vatten söder om 62°N (MAC/*04N-).

(19)  Vid fiske i norska vatten ska bifångster av torsk, kolja, bleka, vitling och gråsej räknas av mot kvoterna för dessa arter.

(20)  Får också fiskas i norska vatten i område IVa.

(21)  Ska dras av från Norges andel av denna TAC (tillträdeskvot). Denna kvantitet inbegriper Norges andel av TAC för Nordsjön på 47 197 ton. Denna kvot får endast fiskas i område IVa, utom 3 000 ton som får fiskas i område IIIa.

(22)  Inbegripet en kvot på 323 ton som överfördes från 2010 års outnyttjade fiskemöjligheter.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa och IVbc

(MAC/*3A4BC.)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationella vatten i IIa, från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2011 samt i december 2011

(MAC/*2A6)

Danmark

0

4 130

0

0

9 764 ()

Frankrike

0

490

0

0

0

Nederländerna

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 847

Förenade kungariket

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0

()  Inbegripet en kvot på 183 ton som överfördes från 2010 års outnyttjade fiskemöjligheter.”

(23)  Inbegripet en kvot på 183 ton som överfördes från 2010 års outnyttjade fiskemöjligheter.”

(24)  Får fiskas i IIa, VIa norr om 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf och VIIh.

(25)  En ytterligare tillträdeskvot på 33 804 ton får fiskas av Norge norr om 56° 30′ N som ska räknas av från dess fångstbegränsningar.

(26)  Inbegripet en kvot på 674 ton som uteslöts från 2010 års fiskemöjligheter.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden och under nedan angivna perioder.

 

EU-vatten och norska vatten i IVa

(MAC/*04A-EN)

Under perioderna 1 januari–15 februari 2011 och 1 september–31 december 2011

Norska vatten i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

8 326

849

Frankrike

5 551

566

Irland

27 754

2 832

Nederländerna

12 142

1 238

Förenade kungariket

76 325

7 789

EU

130 098

13 274”

(27)  De kvantiteter som byts med andra medlemsstater får tas i områdena VIIIa, VIIIb och VIIId (MAC/*8ABD.). De kvantiteter som tillhandahålls av Spanien, Portugal eller Frankrike i utbytessyfte och som ska tas i områdena VIIIa, VIIIb och VIIId får dock inte överskrida 25 % av den givande medlemsstatens kvoter.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 570

Frankrike

17

Portugal

531”

(28)  Fångster som tas i IVa (MAC/*4A.) och i IIa (MAC/*02A.) ska rapporteras separat.

(29)  Inbegripet en kvot på 272 ton som överfördes från 2010 års outnyttjade fiskemöjligheter.”

(30)  Inklusive tobisfiskar.

(31)  Får endast fiskas i EU-vatten i IV.

(32)  Preliminär TAC. Slutlig TAC kommer att fastställas mot bakgrund av nya vetenskapliga rekommendationer under första halvåret 2011.

(33)  Minst 98 % av landningarna avräknade från TAC:en ska vara av skarpsill. Bifångster av sandskädda och vitling ska räknas av från återstående 2 % av TAC:en.”

(34)  Upp till 5 % av den här kvoten fiskad i EU-vatten i IIa eller IVa före den 30 juni 2011 får räknas som fiskad under kvoten som rör EU-vatten i IVb, IVc och VIId. Utnyttjande av detta särskilda villkor måste dock i förväg anmälas till kommissionen (JAX/*4BC7D).

(35)  Upp till 5 % av den här kvoten får fiskas i VIId. Utnyttjande av detta särskilda villkor måste dock i förväg anmälas till kommissionen (JAX/*07D.).

(36)  Minst 95 % av landningarna avräknade från TAC:en ska vara av taggmakrill. Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill ska räknas av från återstående 5 % av TAC:en.”

(37)  TAC som avtalats av unionen, Färöarna, Norge och Island.”

(38)  Varav 3 100 ton tilldelas Norge.”

(39)  Av vilka 800 ton som endast får fiskas i Nafo 1 tilldelas Norge.”

(40)  Varav 824 ton tilldelas Norge.”

(41)  Får inte fiskas under perioden 1 januari–9 maj 2011.

(42)  Får enbart fångas i det område som avgränsas av linjer som förenar följande koordinater:

Punkt nr

Latitud N

Longitude W

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(43)  Får inte fiskas under perioden 1 januari–9 maj 2011.”

(44)  Får endast fiskas med flyttrål. Får fiskas i de östra eller västra vattnen.

(45)  Kvoten får fiskas i NEAFC:s regleringsområde på villkor att de grönländska rapporteringsvillkoren är uppfyllda (RED/*51214). När kvoten fiskas i NEAFC:s regleringsområde får kungsfisk endast tas från och med den 10 maj 2011 som lever i djupt pelagiskt vatten, och endast i det område som avgränsas av linjer som förenar följande koordinater (RED/*5-14).

Punkt nr

Latitud N

Longitud V

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′ ”

(46)  Utom fiskarter utan kommersiellt värde.”

(47)  Inkluderar inte den box som avgränsas av följande koordinater:

Punkt nr

Latitud N

Longitud V

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(48)  Utom Estland, Lettland, Litauen och Polen.”

(49)  Utom Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Malta och Portugal, och bara som bifångst.

(50)  Inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm som görs av de fartyg som avses i punkt 1 i bilaga IV (BFT/*8301):

Spanien

350,51

Frankrike

158,14

EU

508,65

(51)  Inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk som väger minst 6,4 kg eller är minst 70 cm långa som görs av de fartyg som avses i punkt 1 i bilaga IV (BFT/*641):

Frankrike

45 ()

EU

45

()  På Frankrikes begäran kan kommissionen revidera denna kvantitet upp till högst 100 ton i enlighet med Iccats rekommendation 08-05.

(52)  På Frankrikes begäran kan kommissionen revidera denna kvantitet upp till högst 100 ton i enlighet med Iccats rekommendation 08-05.

(53)  Inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg och 30 kg som görs av de fartyg som avses i punkt 2 i bilaga IV (BFT/*8302):

Spanien

48,22

Frankrike

47,57

Italien

37,55

Cypern

1,34

Malta

3,08

EU

137,77

(54)  Inom denna TAC ska följande fångstbegränsningar och fördelning mellan medlemsstaterna gälla för fångster av blåfenad tonfisk på mellan 8 kg och 30 kg som görs av de fartyg som avses i punkt 3 i bilaga IV (BFT/*643):

Italien

37,55

EU

37,55;”


16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 684/2011

av den 15 juli 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 685/2011

av den 15 juli 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 676/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 184, 14.7.2011, s. 7.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 16 juli 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 686/2011

av den 15 juli 2011

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juli 2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 16 juli 2011 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 16 juli 2011 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 16 juli 2011

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för varor, som anländer till unionens via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

30.6.2011-14.7.2011

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

223,61

178,28

Pris fob USA

414,64

404,64

383,64

Tillägg för Mexikanska golfen

21,27

Tillägg för Stora sjöarna

76,97

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

18,39 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

48,40 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


BESLUT

16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/27


RÅDETS BESLUT

av den 12 juli 2011

om upphävande av beslut 2010/408/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Finland

(2011/417/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.12,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Efter ett förslag från kommissionen i enlighet med artikel 126.6 i fördraget fastslogs i beslut 2010/408/EU (1) att ett alltför stort underskott förelåg i Finland. Rådet konstaterade i beslut 2010/408/EU att underskottet i den offentliga sektorns finanser för 2010 beräknades till 4,1 % av BNP, vilket överstiger fördragets referensvärde på 3 % av BNP, samtidigt som den offentliga sektorns bruttoskuld beräknades uppgå till 49,9 % av BNP, vilket understiger fördragets referensvärde på 60 % av BNP.

(2)

För att korrigera det alltför stora underskottet senast 2011 antog rådet den 13 juli 2010 en rekommendation riktad till Finland, på grundval av en rekommendation från kommissionen och i enlighet med artikel 126.7 i fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (2). Rekommendationen offentliggjordes.

(3)

I enlighet med artikel 126.12 i fördraget ska ett rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott upphävas, när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten enligt rådets mening har rättats till.

(4)

Enligt artikel 4 i det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för genomförandet av detta förfarande. Som en del av tillämpningen av detta protokoll ska medlemsstaterna två gånger per år – före den 1 april och före den 1 oktober – lämna uppgifter om underskott och skulder och därmed sammanhängande nyckeltal, i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (3).

(5)

Följande slutsatser kan dras på grundval av uppgifter som kommissionen (Eurostat) efter Finlands anmälan före den 1 april 2011 har lämnat i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009 och på grundval av kommissionens vårprognos 2011:

Medan man i anmälan om alltför stora underskott från april 2010 räknade med ett underskott på 4,1 % av BNP år 2010 blev det faktiska utfallet mycket bättre, nämligen 2,5 %.

Att utfallet blev bättre än väntat förklaras främst med att den ekonomiska tillväxten blev starkare än väntat och att situationen på arbetsmarknaden förbättrades så skatteintäkterna ökade (främst mervärdesskatt och inkomstskatt), samtidigt med en generellt sett återhållsam utgiftsutveckling.

I kommissionens vårprognos 2011 beräknas underskottet fortsätta att minska och hamna på 1 % av BNP år 2011. På liknande sätt beräknas i 2011 års uppdatering av stabilitetsprogrammet underskottet bli 0,9 % av BNP år 2011. Det är konjunkturfaktorer som drivit på förbättringen av saldot i de offentliga finanserna jämfört med föregående år, vilket är en återspegling av en beräknat relativt stabil ekonomisk aktivitet även i fortsättningen och vissa diskretionära skattehöjningar på cirka 0,5 % av BNP (främst energi- och punktskatter). Både i kommissionens prognos och 2011 års uppdatering av stabilitetsprogrammet väntas underskottet förbättras något till 0,7 % av BNP år 2012.

Det strukturella saldot beräknas bli bättre än målet på medellång sikt, enligt kommissionens vårprognos 2011 och de strukturella saldona år 2011 (omräknade av kommissionen utifrån uppgifterna i den senaste uppdateringen av stabilitetsprogrammet, med användning av den allmänt vedertagna metoden); det strukturella överskottsmål på medellång sikt som de finländska myndigheterna satt upp är 0,5 % av BNP. Emellertid beräknas det struktulla saldot försämras något och bli negativt på medellång sikt. Denna klara försämring av det uppskattade strukturella saldot är resultatet av ett i stort sett stabilt nominellt underskott, samtidigt med optimistiska beräkningar som förutspår en ekonomisk tillväxt som gör att det nuvarande stora produktionsgapet sluts. Om inga ytterligare åtgärder vidtas, beräknas därför saldot i de offentliga finanserna år 2015 (det konjunkturrensade saldot efter engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder) sjunka något under det lägsta riktmärket på – 1,2 % av BNP; vid normala konjunktursvängningar säkerställer detta en säkerhetsmarginal som motverkar riskerna att överskrida referensvärdet på 3 % av BNP. Stabilitetsprogrammets beräkningar sträcker sig till 2015 och här förutspås underskottet i de offentliga finanserna ligga på cirka 1 % av BNP under perioden 2013–2015.

I kommissionens vårprognos 2011 beräknas skuldkvoten öka från 48,4 % av BNP år 2010 till 52,2 % av BNP år 2012. Enligt stabilitetsprogrammet beräknas skuldkvoten stiga till 51,3 % av BNP år 2012.

(6)

Dessa slutsatser ger vid handen att det alltför stora underskottet i Finland har korrigerats och att beslut 2010/408/EU därför bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en allsidig bedömning att det alltför stora underskottet i Finland har korrigerats.

Artikel 2

Beslut 2010/408/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2011.

På rådets vägnar

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Ordförande


(1)  EUT L 189, 22.7.2010, s. 17.

(2)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(3)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.


16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juli 2011

om ändring av beslut 2005/7/EG om godkännande av en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern

[delgivet med nr K(2011) 4996]

(Endast den grekiska texten är giltig)

(2011/418/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 43 m jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/7/EG (2) godkändes en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern.

(2)

Eftersom det finns ett behov av att uppdatera formeln för metoden efter nästan fem års användning efter dess godkännande, har Cypern beslutat att göra nya tester med två instrument, dels HGP-4, dels Ultra Fom 300.

(3)

Cypern har bett kommissionen att bevilja utbyte av dels den formel som används i metoden ”Hennessy Grading Probe (HGP 4)” för klassificering av slaktkroppar av gris, dels bevilja en ny icke-invasiv modern metod (Ultra FOM 300) för klassificering av slaktkroppar av gris på cypriotiskt territorium och har lagt fram en detaljerad redogörelse av dissektionsförsöket och de principer som denna metod grundas på, resultaten av de cypriotiska dissektionsförsöken och de formler som används för att bedöma andelen kött i det protokoll som avses i artikel 23.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (3).

(4)

En granskning av denna begäran har visat att villkoren för godkännande av klassificeringsmetoderna är uppfyllda. Denna klassificeringsmetod bör därför godkännas i Cypern.

(5)

Beslut 2005/7/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Ändringar av apparaturen eller klassificeringsmetoderna bör inte tillåtas om de inte uttryckligen har godkänts genom ett kommissionsbeslut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/7/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande metoder får användas i Cypern för klassificering av slaktkroppar av gris i enlighet med punkt B.IV.1 i bilaga V till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (4):

Instrumentet ’Hennessy Grading Probe (HGP 4)’ med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del I i bilagan.

Instrumentet ’Ultra Fom 300’ med tillhörande beräkningsmetoder, enligt vad som anges i del II i bilagan.

Efter avslutad mätning med instrumentet ’Ultra FOM 300’ (se första stycket andra strecksatsen) ska man på slaktkroppen kunna förvissa sig om att mätvärdena X1 och X2 verkligen har mätts på det ställe som anges i punkt 3 i del II i bilagan. Stället ska därför märkas samtidigt som mätningen görs.

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 5 september 2011.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Cypern.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2011.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 19.

(3)  EUT L 337, 16.12.2008, s. 3.

(4)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.”


BILAGA

”BILAGA

METODER FÖR KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR AV GRIS I CYPERN

DEL I

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1.

Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Hennessy Grading Probe (HGP 4).

2.

Instrumentet ska vara försett med en sond på 5,95 millimeter i diameter (och 6,3 millimeter vid bladet upptill på sonden) som har en fotodiod (Siemens LED av typen LYU 260-EO) och en fotodetektor av typen 58 MR samt ett manöveravstånd på 0–120 millimeter. Resultaten av mätningarna ska räknas om till uppskattat innehåll av kött med hjälp av själva instrumentet (HGP 4) eller med hjälp av en dator som är ansluten till instrumentet.

3.

Andelen kött i slaktkroppen ska beräknas enligt följande formel:

Formula

där:

Ŷ

=

uppskattad procentandel kött i slaktkroppen,

X1

=

tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 6 centimeter från mittlinjen på slaktkroppens rygg mellan det tredje och fjärde revbenet från slutet,

X2

=

ryggmuskelns tjocklek i millimeter, mätt samtidigt och på samma plats som X1.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 55 och 120 kg.

DEL II

Ultra FOM 300

1.

Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet ’Ultra FOM 300’.

2.

Instrumentet ska vara försett med en ultraljudssond på 3,5 MHz. Sensorn ska vara 5 cm lång och ha 64 ultraljudssensorer. Ultraljudssignalen ska vara digital, och lagras och processas av en mikroprocessor (typ SHARC ADSP-21060L).

Resultaten av mätningarna räknas om digitalt till uppskattad andel kött med hjälp av själva instrumentet (Ultra FOM 300).

3.

Andelen kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

Formula

där:

Ŷ

=

uppskattad procentandel kött i slaktkroppen,

X1

=

tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 6 centimeter från mittlinjen på slaktkroppens rygg mellan det tredje och fjärde revbenet från slutet,

X2

=

ryggmuskelns tjocklek i millimeter, mätt samtidigt och på samma plats som X1.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 55 och 120 kg.”


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

16.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/32


BESLUT nr 1/2011 AV GEMENSKAPENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM LUFTFART

av den 4 juli 2011

om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

(2011/419/EU)

GEMENSKAPENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 23.4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagan till detta beslut ska ersätta bilagan till avtalet från och med den 1 augusti 2011.

Utfärdat i Bryssel den 4 juli 2011.

På gemensamma kommitténs vägnar

Chefen för Europeiska unionens delegation

Matthew BALDWIN

Chefen för Schweiz delegation

Peter MÜLLER


BILAGA

I detta avtal gäller följande:

Enligt Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, ska Europeiska unionen ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen.

När det i rättsakter, som ingår i förteckningen i denna bilaga, hänvisas till medlemsstater i Europeiska gemenskapen, som ersatts av Europeiska unionen, eller krav på en förbindelse med dessa, ska dessa hänvisningar anses gälla även Schweiz eller krav på en förbindelse med Schweiz.

Hänvisningarna till rådets förordningar (EEG) nr 2407/92 och (EEG) nr 2408/92 i artiklarna 4, 15, 18, 27 och 35 i avtalet ska förstås som hänvisningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008.

Utan att det påverkar tolkningen av artikel 15 i detta avtal ska begreppet EG-lufttrafikföretag, som förekommer i nedanstående gemenskapsdirektiv och gemenskapsförordningar, inbegripa lufttrafikföretag som innehar tillstånd och som har sin huvudsakliga verksamhet och, i förekommande fall, sitt säte i Schweiz i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1008/2008. Hänvisningar till förordning (EEG) nr 2407/92 ska förstås som hänvisningar till förordning (EG) nr 1008/2008.

I följande rättsakter ska alla hänvisningar till artiklarna 81 eller 82 i fördraget eller till artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förstås som en hänvisning till artiklarna 8 respektive 9 i detta avtal.

1.   Liberalisering av luftfarten och andra bestämmelser om civil luftfart

Nr 1008/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Nr 2000/79

Rådets direktiv av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA)

Nr 93/104

Rådets direktiv av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, ändrat genom

direktiv 2000/34/EG

Nr 437/2003

Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

Nr 1358/2003

Kommissionens förordning av den 31 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post, och om ändring av bilagorna I och II till den förordningen

Nr 785/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 285/2010

Nr 95/93

Rådets förordning av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (artiklarna 1–12), ändrad genom

förordning (EG) nr 793/2004

Nr 2009/12

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter (som ska tillämpas av Schweiz från och med den 1 juli 2011)

Nr 96/67

Rådets direktiv av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

(Artiklarna 1–9, 11–23, 25)

Nr 80/2009

Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89

2.   Konkurrensregler

Nr 3975/87

Rådets förordning av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (artikel 6.3), ändrad genom

rådets förordning (EG) nr 1/2003 (artiklarna 1–13, 15–45)

Nr 1/2003

Rådets förordning av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (artiklarna 1–13, 15–45)

(I den utsträckning som den förordningen berör tillämpningen av detta avtal. Införandet av den förordningen påverkar inte ansvarsfördelningen enligt detta avtal.)

Förordning (EEG) nr 17/62 har upphävts genom förordning (EG) nr 1/2003, med undantag av artikel 8.3 som fortsätter att vara tillämplig på beslut som antagits enligt artikel 81.3 i fördraget före den här förordningens tillämpningsdag fram till dess att giltighetstiden för dessa beslut löper ut.

Nr 773/2004

Kommissionens förordning av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006

Nr 139/2004

Rådets förordning av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”).

(Artiklarna 1–18, artikel 19.1 och 19.2, artiklarna 20–23)

Med avseende på artikel 4.5 i koncentrationsförordningen ska följande gälla mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz:

1.

När det gäller en koncentration enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 som inte har en gemenskapsdimension enligt definitionen i artikel 1 i förordningen och som får prövas enligt den nationella konkurrenslagstiftningen i minst tre EG-medlemsstater och Schweiziska edsförbundet, får de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordningen före varje anmälan till de behöriga myndigheterna genom en motiverad skrivelse underrätta kommissionen om att koncentrationen bör undersökas av kommissionen.

2.

Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål översända alla skrivelser enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 139/2004 och enligt föregående punkt till Schweiziska edsförbundet.

3.

I de fall då Schweiziska edsförbundet invänder mot begäran om hänskjutande av ärendet ska den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten behålla sin behörighet och ärendet inte hänskjutas från Schweiziska edsförbundet i enlighet med denna punkt.

När det gäller de tidsgränser som avses i artiklarna 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt 22.2 i koncentrationsförordningen ska följande gälla:

1.

Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål översända alla relevanta handlingar enligt artikel 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt 22.2 till den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten.

2.

De tidsfrister som avses i artikel 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt 22.2 i förordning (EG) nr 139/2004 ska när det gäller Schweiziska edsförbundet börja löpa den dag då handlingarna inkommer till den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten.

Nr 802/2004

Kommissionens förordning av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006

Nr 2006/111

Kommissionens direktiv av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet

Nr 487/2009

Rådets förordning (EG) nr 487/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn.

3.   Flygsäkerhet

Nr 216/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 690/2009

förordning (EG) nr 1108/2009

Byrån ska även i Schweiz ha de befogenheter den beviljats genom förordningen.

Kommissionen ska även i Schweiz ha de befogenheter den beviljats genom beslut som antagits enligt artiklarna 11.2, 14.5, 14.7, 24.5, 25.1, 38.3 i, 39.1, 40.3, 41.3, 41.5, 42.4, 54.1 och 61.3.

De hänvisningar till ”medlemsstaterna” i artikel 65 i förordningen eller i bestämmelserna i beslut 1999/468/EG som anges i den bestämmelsen ska inte gälla Schweiz; detta påverkar dock inte den horisontella anpassning som anges i andra strecksatsen i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

Denna förordning ska inte på något sätt bemyndiga Europeiska byrån för luftfartssäkerhet att agera på Schweiz vägnar inom ramen för internationella avtal annat än för att bistå Schweiz vid fullgörandet av landets åtaganden enligt sådana avtal.

Förordningen ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

ii)

I punkt 2 a ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

iii)

I punkt 2 ska leden b och c utgå.

iv)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   När gemenskapen förhandlar med ett tredjeland för att ingå avtal om att en medlemsstat eller byrån ska få utfärda certifikat på grundval av certifikat som utfärdats av luftfartsmyndigheterna i det tredjelandet, ska den eftersträva att Schweiz erbjuds ett liknande avtal med det aktuella tredjelandet.

Schweiz ska i sin tur eftersträva att ingå sådana avtal med tredjeländer som motsvarar gemenskapens avtal.”

b)

I artikel 29 ska följande punkt läggas till:

”4.   Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna kan schweiziska medborgare som åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter få anställas på kontrakt av byråns verkställande direktör.”

c)

I artikel 30 ska följande stycke läggas till:

”Europeiska unionens protokoll om immunitet och privilegier ska tillämpas av Schweiz när det gäller byrån; protokollet är bifogat som bilaga A till den nuvarande bilagan, i enlighet med tillägget till bilaga A.”

d)

I artikel 37 ska följande stycke läggas till:

”Schweiz ska delta oinskränkt i styrelsen och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som EU:s medlemsstater, med undantag av rösträtt.”

e)

I artikel 59 ska följande punkt läggas till:

”12.   Schweiz ska svara för en del av det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 b enligt följande formel:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

där

S

=

den del av byråns budget som inte omfattas av de arvoden och avgifter som anges i punkterna 1 c och d

a

=

antalet associerade stater

b

=

antalet EU-medlemsstater

c

=

Schweiz bidrag till ICAO-budgeten

C

=

det totala bidraget från EU:s medlemsstater och de associerade staterna till ICAO-budgeten.”

f)

I artikel 61 ska följande stycke läggas till:

”De bestämmelser som gäller gemenskapens finansiella kontroll i Schweiz avseende deltagarna i byråns verksamhet återfinns i bilaga B till den nuvarande bilagan.”

g)

Bilaga II till förordningen ska utvidgas till följande typer av luftfartyg i deras egenskap av produkter som omfattas av artikel 2.3 a ii i kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (1):

 

A/c - [HB IDJ] – typ CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

Nr 1108/2009

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) av den 21 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av direktiv 2006/23/EG

Nr 91/670

Rådets direktiv av den 16 december 1991 om ömsesidigt godkännande av certifikat för personal med funktioner inom den civila luftfarten

(Artiklarna 1–8)

Nr 3922/91

Rådets förordning av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (artiklarna 1–3, 4.2, 5–11 och 13), ändrad genom

förordning (EG) nr 1899/2006,

förordning (EG) nr 1900/2006,

kommissionens förordning (EG) nr 8/2008

kommissionens förordning (EC) nr 859/2008

Nr 94/56

Rådets direktiv av den 21 november 1994 om grundläggande principer för utredning av flyghaverier och tillbud inom civil luftfart

(Artiklarna 1–13)

Nr 2004/36

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (artiklarna 1–9 och 11–14), ändrat genom

kommissionens direktiv 2008/49/EG

Nr 351/2008

Kommissionens förordning av den 16 april 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avseende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen

Nr 768/2006

Kommissionens förordning av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet

Nr 2003/42

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (artiklarna 1–12)

Nr 1321/2007

Kommissionens förordning av den 12 november 2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

Nr 1330/2007

Kommissionens förordning av den 24 september 2007 om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

Nr 736/2006

Kommissionens förordning av den 16 maj 2006 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet vid standardiseringsinspektioner

Nr 1702/2003

Kommissionens förordning av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 335/2007

kommissionens förordning (EG) nr 381/2005

kommissionens förordning (EG) nr 375/2007

kommissionens förordning (EG) nr 706/2006

kommissionens förordning (EG) nr 287/2008

kommissionens förordning (EG) nr 1057/2008

kommissionens förordning (EC) nr 1194/2009

Vid tolkningen av avtalet ska bestämmelserna i förordningen tillämpas med följande anpassning:

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

I punkterna 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 och 14 ska datumet ”den 28 september 2003” ersättas med ”den dag då gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommittés beslut träder i kraft, genom vilket förordning (EG) 216/2008 införs i förordningens bilaga”.

Nr 2042/2003

Kommissionens förordning av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 707/2006

kommissionens förordning (EG) nr 376/2007

kommissionens förordning (EG) nr 1056/2008

kommissionens förordning (EU) nr 127/2010

kommissionens förordning (EU) nr 962/2010

Nr 104/2004

Kommissionens förordning av den 22 januari 2004 om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Nr 593/2007

Kommissionens förordning av 31 maj 2007 om arvoden och avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Kommissionens förordning (EC) nr 1356/2008

Nr 2111/2005

Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

Nr 473/2006

Kommissionens förordning av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

Nr 474/2006

Kommissionens förordning av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, ändrad genom

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2011 (2)

4.   Luftfartsskydd

Nr 300/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

Nr 272/2009

Kommissionens förordning av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 297/2010

Nr 1254/2009

Kommissionens förordning (EU) av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder

Nr 18/2010

Kommissionens förordning (EU) av den 8 januari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 vad gäller specifikationer för nationella program för verksamhetskontroll för skyddet av den civila luftfarten

Nr 72/2010

Kommissionens förordning (EU) av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet

Nr 185/2010

Kommissionens förordning (EU) av den 4 mars 2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 357/2010

kommissionens förordning (EG) nr 358/2010

kommissionens förordning (EG) nr 573/2010

kommissionens förordning (EU) nr 983/2010

kommissionens förordning (EU) nr 334/2011

Nr 2010/774

Kommissionens beslut (EU) av den 13 april 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008, ändrat genom

kommissionens beslut 2010/2604/EG

kommissionens beslut 2010/3572/EG

kommissionens beslut 2010/9139/EG

5.   Flygtrafikledning

Nr 549/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 6, 8, 10, 11 och 12.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

 

I punkt 2 ska ”på gemenskapsnivå” ersättas med ”på gemenskapsnivå, med Schweiz”.

 

Trots den horisontella anpassning som avses i andra strecksatsen i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart ska hänvisningen till medlemsstaterna i artikel 5 i förordning (EG) nr 549/2004 och i beslut 1999/468/EG i den artikeln inte anses omfatta Schweiz.

Nr 550/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 9a, 9 b, 15 a, 16 och 17.

Förordningen ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande ändringar:

a)

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

I punkt 2 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

b)

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

I punkterna 1 och 6 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

c)

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

d)

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

e)

Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska rikta sitt beslut till medlemsstaterna och informera tjänsteleverantören, i den mån denne är rättsligt berörd, om sitt beslut.”

Nr 551/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 3 a, 6 och 10.

Nr 552/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 4, 7 och 10.3.

Förordningen ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande ändringar:

a)

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

I punkt 2 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

b)

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

I punkt 4 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

c)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

I avsnitt 3 andra och sista strecksatsen ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

Nr 2096/2005

Kommissionens förordning av den 20 december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1315/2007

kommissionens förordning (EG) nr 482/2008

kommissionens förordning (EG) nr 668/2008

kommissionens förordning (EG) nr 691/2010

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artikel 9.

Nr 2150/2005

Kommissionens förordning av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet

Nr 1033/2006

Kommissionens förordning av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet, senast ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 929/2010

Nr 1032/2006

Kommissionens förordning av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst, ändrad genom

Kommissionens förordning (EG) nr 30/2009

Nr 1794/2006

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (som ska tillämpas av Schweiz från och med ikraftträdandet av relevant schweizisk lagstiftning, dock senast från och med den 1 januari 2012) senast ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1191/2010

Nr 2006/23

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 5 april 2006 om ett gemenskapscertifikat för flygledare

Nr 730/2006

Kommissionens förordning av den 11 maj 2006 om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195

Nr 219/2007

Rådets förordning av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR), ändrad genom

rådets förordning (EG) nr 1361/2008

Nr 633/2007

Kommissionens förordning av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst

Nr 1265/2007

Kommissionens förordning av den 26 oktober 2007 om fastställande av krav i fråga om kanalseparation vid röstkommunikation mellan mark och luftfartyg för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 29/2009

Kommissionens förordning av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 262/2009

Kommissionens förordning av den 30 mars 2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 73/2010

Kommissionens förordning av den 26 januari 2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum

Nr 255/2010

Kommissionens förordning av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM)

Nr 691/2010

Kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster

Rättelseåtgärder antagna av kommissionen enligt artikel 14.3 i förordningen är bindande för Schweiz efter det att de har antagits genom beslut i den gemensamma kommittén

Nr 2010/5134

Kommissionens beslut av den 29 juli 2010 om utnämnandet av ett organ för kvalitetsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 2010/5110

Kommissionens beslut av den 12 augusti 2010 om utnämnandet av en systemsamordnare för de funktionella luftrumsblocken inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 2011/121

Kommissionens beslut av den 21 februari 2011 om fastställande av EU-täckande prestationsmål och gränsvärden för varning för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för åren 2012 till 2014

6.   Miljö och buller

Nr 2002/30

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen (artiklarna 1–12 och 14–18)

(De ändringar av bilaga I som härrör från bilaga II kapitel 8 (Transportpolitik) avsnitt G (Luftfart) punkt 2 i akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen är tillämpliga.)

Nr 89/629

Rådets direktiv av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan

(Artiklarna 1–8)

Nr 2006/93/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)

7.   Konsumentskydd

Nr 90/314

Rådets direktiv av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

(Artiklarna 1–10)

Nr 93/13

Rådets direktiv av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

(Artiklarna 1–11)

Nr 2027/97

Rådets förordning av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (artiklarna 1–8), ändrad genom

förordning (EG) nr 889/2002

Nr 261/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91

(Artiklarna 1–18)

Nr 1107/2006

Europaparlamentets och rådets förordning av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

8.   Diverse

Nr 2003/96

Rådets direktiv av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

(Artikel 14.1 b och artikel 14.2)

9.   Bilagor

A

:

Protokoll om Europeiska unionens privilegier och immuniteter

B

:

Bestämmelser om Europeiska unionens finansiella kontroll avseende schweiziska deltagare i EASA:s verksamhet


(1)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(2)  Denna förordning ska tillämpas i Schweiz så länge som den är i kraft i EU.

BILAGA A

PROTOKOLL OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel 343 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 191 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen åtnjuta sådan immunitet och sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter,

HAR ENATS om följande bestämmelser som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

KAPITEL I

EUROPEISKA UNIONENS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER

Artikel 1

Unionens lokaler och byggnader ska vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Unionens egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från domstolen bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2

Unionens arkiv ska vara okränkbara.

Artikel 3

Unionen, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom ska vara befriade från alla direkta skatter.

Medlemsstaternas regeringar ska i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom när unionen för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen inom unionen snedvrids.

Ingen befrielse ska beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4

Unionen ska vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av varor som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en stat får inte avyttras – vare sig detta sker mot betalning eller inte – inom denna stats territorium, om det inte sker på villkor som godkänts av den statens regering.

Unionen ska också vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av unionens publikationer.

KAPITEL II

MEDDELANDEN OCH IDENTITETSHANDLINGAR (LAISSEZ-PASSER)

Artikel 5

Vad avser unionens officiella meddelanden och översändandet av alla dess dokument ska unionens institutioner inom varje medlemsstats territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga ger diplomatiska beskickningar.

Officiell korrespondens och andra former av officiella meddelanden som unionens institutioner skickar får inte censureras.

Artikel 6

Identitetshandling i den form som rådet, med enkel majoritet, ska fastställa kan av ordförandena för unionens institutioner utställas till ledamöter, medlemmar och anställda i unionens institutioner och ska godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter. Dessa identitetshandlingar ska utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen.

Kommissionen får sluta avtal om att dessa identitetshandlingar ska gälla som giltiga resehandlingar inom tredjelands territorium.

KAPITEL III

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 7

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

Europaparlamentets ledamöter ska, vad avser tull- och valutakontroll,

a)

av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utomlands i offentligt uppdrag,

b)

av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a)

vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b)

vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

KAPITEL IV

FÖRETRÄDARE FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I ARBETET I EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER

Artikel 10

Företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i unionens institutioner, deras rådgivare och tekniska experter ska i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Denna artikel ska även vara tillämplig på ledamöter av unionens rådgivande organ.

KAPITEL V

TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA I EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 11

Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av statstillhörighet ska tjänstemän och övriga anställda i unionen

a)

åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, om inte annat följer av bestämmelserna i de fördrag som dels behandlar reglerna för tjänstemännens och de anställdas ansvar gentemot unionen, och dels Europeiska unionens domstols behörighet att döma i tvister mellan unionen och dess tjänstemän och övriga anställda; de ska åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört,

b)

tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda familjemedlemmar vara undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

c)

beviljas samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsbestämmelser som normalt beviljas tjänstemän i internationella organisationer,

d)

då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga,

e)

ha rätt att tullfritt införa ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där de är medborgare, samt ha rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 12

Unionens tjänstemän och övriga anställda ska vara skyldiga att betala skatt till unionen på de löner och arvoden de får av unionen enligt de villkor och det förfarande som fastställts av Europaparlamentet och rådet, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner.

De ska vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av unionen.

Artikel 13

Unionens tjänstemän och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i unionen bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjänstetillträde vid unionen var skatterättsligt bosatta, ska – vad avser inkomst- och förmögenhetsbeskattning samt arvsskatt och tillämpningen av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts mellan unionens medlemsstater – i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna befinner sig inom en av unionens medlemsstater. Detta gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet, och för barn som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

Lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig, ska vara befriad från arvsskatt i den staten. Vid fastställande av sådan skatt ska den lösa egendomen anses finnas i den stat där personerna skatterättsligt är bosatta, om inte annat följer av tredjelands rätt och eventuell tillämpning av bestämmelser i internationella avtal om dubbelbeskattning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel ska inte hänsyn tas till en bostadsort som enbart beror på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.

Artikel 14

Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner, fastställa ordningen för sociala förmåner för unionens tjänstemän och övriga anställda.

Artikel 15

Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner, besluta vilka grupper av unionens tjänstemän och övriga anställda bestämmelserna i artikel 11, artikel 12 andra stycket och artikel 13 helt eller delvis ska tillämpas på.

Medlemsstaternas regeringar ska regelbundet underrättas om namn, ställning och adress avseende de tjänstemän och övriga anställda som ingår i dessa grupper.

KAPITEL VI

IMMUNITET OCH PRIVILEGIER FÖR TREDJE LANDS BESKICKNINGAR ACKREDITERADE HOS EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 16

Den medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte ska bevilja tredjelands beskickning som är ackrediterad hos unionen immunitet och privilegier enligt diplomatisk sedvänja.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Privilegier, immunitet och lättnader ska endast beviljas unionens tjänstemän och övriga anställda om det ligger i unionens intresse.

Var och en av unionens institutioner ska upphäva den immunitet som har beviljats en tjänsteman eller en annan anställd, om institutionen anser att upphävandet av immuniteten inte strider mot unionens intresse.

Artikel 18

Unionens institutioner ska vid tillämpningen av detta protokoll samarbeta med de berörda medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

Artikel 19

Artiklarna 11–14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på kommissionens ledamöter.

Artikel 20

Artiklarna 11–14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på Europeiska unionens domstols domare, generaladvokater, justitiesekreterare och biträdande referenter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 i protokollet om Europeiska unionens domstols stadga vad avser immunitet mot rättsliga förfaranden för domare och generaladvokater.

Artikel 21

Detta protokoll ska även vara tillämpligt på Europeiska investeringsbanken, på ledamöterna av dess organ, dess personal och de företrädare för medlemsstaterna som deltar i bankens arbete, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om bankens stadga.

Europeiska investeringsbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter eller liknande avgifter vid de tillfällen då dess kapital utökas och från de olika formaliteter som kan vara förknippade därmed i den stat där banken har sitt säte. På samma sätt ska bankens upplösning eller likvidation inte medföra några skatter eller avgifter. Slutligen ska den verksamhet som banken och dess organ bedriver i enlighet med dess stadga inte vara föremål för någon omsättningsskatt.

Artikel 22

Detta protokoll ska också tillämpas på Europeiska centralbanken, medlemmarna av dess beslutande organ och dess personal, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter och liknande avgifter på grund av en ökning av dess kapital och från olika formaliteter som kan vara förenade därmed i den stat där banken har sitt säte. Bankens och dess beslutande organs verksamhet enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska inte påföras någon omsättningsskatt.

Tillägg till Bilaga A

BESTÄMMELSER FÖR HUR PROTOKOLLET OM IMMUNITET OCH PRIVILEGIER SKA TILLÄMPAS PÅ SCHWEIZ

1.   Tillämpningsområdet utsträcks till att omfatta Schweiz

Alla hänvisningar till medlemsstaterna i Europeiska unionens protokoll om immunitet och privilegier (nedan kallat protokollet) ska även omfatta Schweiz, såvida inget annat sägs i följande bestämmelser.

2.   Byrån är befriad från indirekta skatter, däribland mervärdesskatt

Varor och tjänster som exporteras från Schweiz ska befrias från schweizisk mervärdesskatt. För varor och tjänster som levereras till byrån i Schweiz för byråns verksamhet ska befrielsen från mervärdesskatt, i enlighet med artikel 3 andra stycket i protokollet, ske genom restitution. Befrielse från mervärdesskatt beviljas om det faktiska inköpspris som är angivet i fakturan för varan eller tjänsten uppgår till minst 100 schweizerfranc inklusive skatter och avgifter.

Mervärdesskatten ska restitueras efter insändande av erforderliga schweiziska ansökningsformulär till Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, (schweiziska federala skattemyndighetens centralenhet för mervärdesskatteärenden). Som regel ska handläggningen vara klar inom tre månader från det att restitutionsansökan ingetts tillsammans med erforderliga underlag.

3.   Hur reglerna för byråns personal ska tillämpas

Beträffande artikel 12 andra stycket i protokollet ska Schweiz, i överensstämmelse med principerna i sin nationella rätt, befria tjänstemän och övriga anställda vid byrån, såsom de definieras i artikel 2 i rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 (1) från federala, kantonala och kommunala skatter på löner, vederlag och arvoden som utbetalas av unionen vilka omfattas av en intern skatt som uppbärs av unionen och tillfaller denna.

Som undantag från punkt 1 i detta tillägg ska artikel 13 i protokollet inte tillämpas på Schweiz.

Tjänstemän och övriga anställda vid byrån, liksom deras familjemedlemmar som är anslutna till det socialförsäkringssystem som gäller för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda, är inte skyldiga att vara anslutna till det schweiziska socialförsäkringssystemet.

Europeiska unionens domstol ska ha exklusiv behörighet i alla ärenden som rör förbindelserna mellan å ena sidan byrån och kommissionen och å andra sidan byråns personal när det gäller tillämpningen av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2) och EU-lagstiftningens övriga bestämmelser om arbetsvillkor.


(1)  Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 av den 25 mars 1969 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, EGT L 74, 27.3.1969, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1749/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 13).

(2)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (anställningsvillkor för övriga anställda), EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2104/2005, EUT L 337, 22.12.2005, s. 7.

BILAGA B

FINANSIELL KONTROLL AVSEENDE SCHWEIZISKA DELTAGARE I EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

Artikel 1

Direkt förbindelse

Byrån och kommissionen ska stå i direkt förbindelse med alla fysiska och juridiska personer som har skatterättslig hemvist i Schweiz och som deltar i byråns verksamhet i egenskap av avtalsparter, deltagare i något av byråns program, underleverantörer eller mottagare av utbetalningar från byråns eller kommissionens budget. Nämnda personer äger rätt att direkt till kommissionen och byrån överlämna alla relevanta uppgifter och underlag som de är skyldiga att tillhandahålla enligt de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet och enligt de kontrakt och överenskommelser som ingåtts för tillämpningen av rättsakterna liksom i de beslut som fattats inom ramen för dem.

Artikel 2

Kontroller

1.   Med stöd av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) och den budgetförordning som antogs av byrån i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), liksom med stöd av de övriga rättsakter som det hänvisas till i avtalet, får det i kontrakt och överenskommelser som ingås med mottagare som har skatterättslig hemvist i Schweiz, liksom i beslut som fattas gemensamt med dem, föreskrivas att vetenskapliga, ekonomiska och tekniska revisioner, liksom revisioner av andra slag, får genomföras när som helst hos dem och deras underentreprenörer av anställda vid byrån och kommissionen, liksom av andra personer som byrån och kommissionen bemyndigat.

2.   De anställda vid byrån och kommissionen och andra personer som byrån och kommissionen bemyndigat ska i rimlig omfattning ges tillträde till anläggningar, arbetsplatser och dokumentation samt till alla data, däribland i elektronisk form, som erfordras för genomförandet av revisionerna. Tillträdesrätten ska vara uttryckligen fastställd i kontrakt och överenskommelser som ingås inom ramen för de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet.

3.   Europeiska revisionsrätten ska ha samma rättigheter som kommissionen.

4.   Revisionerna får genomföras fem år efter det att det här beslutet löpt ut eller enligt de villkor som fastställs i kontrakt och överenskommelser, liksom enligt beslut av betydelse i sammanhanget.

5.   Den schweiziska federala revisionsmyndigheten ska underrättas i förväg om revisioner som genomförs på schweiziskt territorium. En sådan underrättelse utgör inte ett rättsligt krav för att dessa revisioner ska kunna genomföras.

Artikel 3

Inspektioner på plats

1.   Inom ramen för det här avtalet har kommissionen genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rätt att genomföra kontroller och inspektioner på plats inom schweiziskt territorium, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (3).

2.   Dessa kontroller och inspektioner på plats ska förberedas och utföras av kommissionen i nära samverkan med den schweiziska federala revisionsmyndigheten eller med andra behöriga schweiziska myndigheter som utsetts av den schweiziska federala revisionsmyndigheten; sistnämnda myndigheter ska underrättas i god tid om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för kontrollerna och inspektionerna, så att de kan tillhandahålla erforderlig hjälp. För detta ändamål får tjänstemän från behöriga schweiziska myndigheter delta i kontrollerna och inspektionerna på plats.

3.   Om berörda schweiziska myndigheter så önskar, ska kontrollerna och inspektionerna på plats genomföras av kommissionen tillsammans med dessa myndigheter.

4.   Om deltagarna i programmet motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, ska de schweiziska myndigheterna, inom ramen för sina nationella bestämmelser, lämna kommissionens inspektörer erforderligt bistånd så att de kan genomföra den kontroll eller inspektion på plats som de blivit ålagda att göra.

5.   Kommissionen ska snarast möjligt underrätta den schweiziska federala revisionsmyndigheten om alla omständigheter eller misstankar rörande någon oegentlighet som kommissionen har fått kännedom om i samband med genomförandet av kontrollen eller inspektionen på plats. Kommissionen ska under alla omständigheter informera ovannämnda myndighet om resultatet av dessa kontroller och inspektioner.

Artikel 4

Information och samråd

1.   För att denna bilaga ska tillämpas väl ska berörda schweiziska myndigheter och gemenskapens myndigheter regelbundet utbyta information och på begäran av någon av parterna inleda samråd.

2.   Berörda schweiziska myndigheter ska utan dröjsmål underrätta byrån och kommissionen om alla omständigheter som kommer till deras kännedom och som kan leda till förmodan om att det förekommer oegentligheter i fråga om ingåenden och genomföranden av kontrakt och överenskommelser som sluts inom ramen för de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet.

Artikel 5

Sekretess

Uppgifter som meddelats eller erhållits i enlighet med denna bilaga, oavsett form, ska omfattas av tystnadsplikt och ges samma skydd som motsvarande uppgifter har enligt schweizisk lagstiftning, samt enligt de motsvarande bestämmelser som är tillämpliga på gemenskapsinstitutioner. Uppgifterna får endast överlämnas till personer inom gemenskapsinstitutionerna, i medlemsstaterna eller i Schweiz som i kraft av sin befattning ska ha vetskap om dem, och de får inte användas i andra syften än att säkerställa ett effektivt skydd av parternas finansiella intressen.

Artikel 6

Administrativa åtgärder och påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av den schweiziska strafflagen, får byrån och kommissionen tillgripa administrativa åtgärder och påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 (om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen) (4).

Artikel 7

Indrivning och verkställighet

Beslut som fattas av byrån eller kommissionen inom ramen för tillämpningsområdet för det här beslutet, och som innebär betalningsskyldighet för andra personer än stater, ska vara verkställbara i Schweiz.

Beslutet om verkställighet måste utfärdas – utan annan kontroll än att den är äkta – av den myndighet som utses av den schweiziska regeringen, som i sin tur ska underrätta byrån eller kommissionen. Verkställigheten ska ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i Schweiz. Det är Europeiska unionens domstol som ansvarar för kontrollen av att det verkställbara beslutet är lagligt.

Domar som Europeiska unionens domstol utfärdar på grundval av en skiljedomsklausul ska vara verkställbara på samma villkor som ovan.


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.