ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.170.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 170

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
30 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 630/2011 av den 21 juni 2011 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 631/2011 av den 21 juni 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 632/2011 av den 29 juni 2011 om undantag för 2011 från förordning (EG) nr 1067/2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 633/2011 av den 29 juni 2011 om tillfälligt upphävande av importtullar för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2011/2012

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 634/2011 av den 29 juni 2011 om inledande av en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2010/11 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 635/2011 av den 29 juni 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Aceite Campo de Calatrava (SUB)]

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 636/2011 av den 29 juni 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (SUB)]

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 637/2011 av den 29 juni 2011 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Beaufort (SUB)]

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 638/2011 av den 29 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 639/2011 av den 29 juni 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

34

 

 

BESLUT

 

 

2011/384/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 20 juni 2011 om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el till fartyg i hamn (landström) i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

36

 

 

2011/385/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 28 juni 2011 om erkännande av Ecuador enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk [delgivet med nr K(2011) 4440]  ( 1 )

38

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 111/11/KOL av den 11 april 2011 om ändring av förteckningen i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 8/11/KOL

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331 av den 15.12.2010)

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 630/2011

av den 21 juni 2011

om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010 (1) inom vilka dessa varor kan importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats.

(2)

De tidigare fastställda kvotvolymerna för de autonoma unionstullkvoterna med löpnummer 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 och 09.2635 räcker inte till för att tillgodose de behov unionens industri har. Följaktligen bör dessa kvotvolymer ökas, från och med den 1 juli 2011 när det gäller tullkvoterna med löpnummer 09.2767 och 09.2813 och från och med den 1 januari 2011 när det gäller tullkvoterna med löpnummer 09.2977, 09.2628, 09.2629 och 09.2635.

(3)

Därtill bör produktbeskrivningen för den autonoma unionstullkvoten med löpnummer 09.2631 ses över.

(4)

Dessutom ligger det inte längre i unionens intresse att fortsätta bevilja en tullkvot för andra halvåret 2011 i fråga om tullkvoten med löpnummer 09.2947. Den kvoten bör därför stängas med verkan från och med den 1 juli 2011, och motsvarande textrad bör utgå ur bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.

(5)

Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom en del av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör börja gälla från och med den 1 januari 2011 och andra från och med den 1 juli 2011 bör denna förordning tillämpas från och med dessa respektive datum och träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Textraderna avseende tullkvoterna med löpnummer 09.2767, 09.2813 och 09.2631 ska ersättas med textraderna i bilaga I till denna förordning.

2.

Textraderna avseende tullkvoterna med löpnummer 09.2977, 09.2628, 09.2629 och 09.2635 ska ersättas med textraderna i bilaga II till denna förordning.

3.

Textraden för tullkvoten med löpnummer 09.2947 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Bestämmelserna i artikel 1.2 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2011.

På rådets vägnar

FAZEKAS S.

Ordförande


(1)  EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.


BILAGA I

De i artikel 1.1 avsedda tullkvoterna

Löpnr

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats (%)

09.2767

ex 2910 90 00

80

Allylglycidyleter

1.1-31.12

4 300 ton

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, utan graderat färgband, innehållande 29–31 viktprocent av mjukgöraren 2,2’-etylendioxydietyl bis(2-etylhexanoat)

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr. 9002, 9005, 9013 10 och 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 st

0 %


BILAGA II

De i artikel 1.2 avsedda tullkvoterna

Löpnr

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats (%)

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril

1.1-31.12

50 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

1.1-31.12

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

1.1-31.12

600 000 st

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiska fibrer för tillverkning av glasfiberkablar enligt nr 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0 %


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/4


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 631/2011

av den 21 juni 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det ligger i unionens intresse att helt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett visst antal nya produkter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1255/96 (1).

(2)

KN- och Taricnumren 2933399970, 2933399980, 8507803040 och 8507803050 för fyra produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 bör utgå ur förteckningen, eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.

(3)

Med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden måste varubeskrivningen för 15 upphävanden i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ändras. Dessa upphävanden bör utgå ur förteckningen i den bilagan och återinföras som nya upphävanden med nya varubeskrivningar. Vidare bör Taricnumren för 12 produkter ändras.

(4)

De upphävanden för vilka dessa tekniska ändringar krävs bör utgå ur förteckningen över upphävanden som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 och bör återinföras i samma förteckning med nya produktbeskrivningar eller Taricnummer.

(5)

Av tydlighetsskäl bör de ändrade posterna markeras med en asterisk i tabellerna över införda och utgångna upphävanden i bilaga I och bilaga II till denna förordning.

(6)

Erfarenheten visar att det är nödvändigt att ange en sista giltighetsdag för de upphävanden som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 för att se till att hänsyn tas till tekniska och ekonomiska förändringar. Detta bör inte utesluta att vissa åtgärder avslutas i förtid eller fortsätter att gälla efter giltighetsdagen, om ekonomiska skäl för detta läggs fram i enlighet med principerna i kommissionens meddelande från 1998 om autonom befrielse från tullar och kvoter (2).

(7)

Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de tillfälliga upphävanden som fastställs i denna förordning måste börja gälla den 1 juli 2011 bör denna förordning tillämpas från den dagen och träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ska ändras på följande sätt:

1.

Rader för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas.

2.

Raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till den här förordningen ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2011.

På rådets vägnar

FAZEKAS S.

Ordförande


(1)  EGT L 158, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.


BILAGA I

Produkter som avses i artikel 1.1

KN-nummer

Taric

Beskrivning

Autonom tullsats

Giltighetstid

0811 90 50

0811 90 70

 (1)ex 0811 90 95

70

Bär av släktet Vaccinium, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 1517 90 99

10

Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 25, men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 12, men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO)

0 %

1.7.2011–31.12.2011

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

40

93

Koncentrat av mangopuré:

av släktet Mangifera

med ett Brixtal av minst 28 och högst 30

för tillverkning av frukt- och bärsafter (1)

6 %(3)

1.7.2011–31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 49

50

50

Koncentrat av acerolapuré:

av släktet Malpighia

med ett Brixtal av 20

för tillverkning av frukt- och bärsafter (1)

9 %(3)

1.7.2011–31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

60

20

Koncentrat av guavapuré:

av släktet Psidium

med ett Brixtal av 20

för tillverkning av frukt- och bärsafter (1)

6 %(3)

1.7.2011–31.12.2015

ex 2008 99 48

94

Mangopuré:

som inte är gjord på koncentrat

av släktet Mangifera

med ett Brixtal av 16

för tillverkning av frukt- och bärsafter(1) (1)

6 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2009 41 10

ex 2009 41 99

70

70

Ananassaft:

som inte är gjord på koncentrat

av släktet Ananas

med ett Brixtal av minst 11 och högst 16

för tillverkning av frukt- och bärsafter (1)

8 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2818 10 91

10

Sintrad korund, med mikrokristallin struktur, innehållande (i viktprocent)

minst 94 % men högst 98,5 % α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) magnesiumspinell,

1 % (± 0,6 %) yttriumoxid och

2 % (± 1,2 %) lantanoxid respektive neodymiumoxid

varav högst 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10 mm

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 2825 50 00

20

Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 2826 19 90

10

Volframhexafluorid med en renhetsgrad på minst 99,9 viktprocent

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 2833 29 80

20

Mangansulfatmonohydrat

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 2833 29 80

30

Zirkoniumsulfat

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 2836 99 17

20

Basiskt zirkonium(IV)karbonat

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 2903 69 90

70

α,α,α’,α’-Tetrakloro-o-xylen

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-ol

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxitoluen

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2915 39 00

30

Dodek-8-enylacetat

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienylacetat

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Dodek-9-enylacetat

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2917 12 00

20

Dimetyladipat

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2917 39 95

40

Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2920 90 85

20

Tris(metylfenyl)fosfit

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetyletyl)[1,1’-bifenyl]-2,2’-diyl]bis(oxi)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin]

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfit

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2921 42 00

82

2-Kloro-4-nitroanilin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2921 43 00

50

4-Aminobensotrifluorid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Aminobensotrifluorid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluorisopropyl-2-metylanilin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2922 49 85

45

Glycin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 2923 90 00

10

Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 25 % (± 0,5 %) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 2923 90 00

75

Tetraetylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande:

35 viktprocent (± 0,5 viktprocent) tetraetylammoniumhydroxid,

högst 1 000 mg/kg klorid,

högst 2 mg/kg järn och

högst 10 mg/kg kalium

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

35

2’-Metoxiacetoacetanilid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid]

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Diklor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid]

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid]

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Klor-5-metyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid]

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenyl)-2-metylpropannitrilhydroklorid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2929 10 00

55

2,5 (och 2,6)-Bis(isocyanatometyl)bicyklo[2.2.1]heptan

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-mercaptoetyl)tio)-1-propanetiol

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2930 90 99

20

2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(fenyltio)fenyl]acetamid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Tiokarbamid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2930 90 99

65

Pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2931 00 99

30

Dietylboran isopropoxid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetylhydantoin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2933 39 99

85

2-Klor-5-klormetylpyridin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2933 99 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxifenyl)etoxi]cyklohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydroklorid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2934 99 90

85

N2-[1-(S)-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-karboxianhydrid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), med en renhetsgrad av minst 98 %

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 11 00

10

Färgämne C.I. Disperse Yellow 54 även kallat C.I. Solvent Yellow 114

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 11 00

20

Färgämne C.I. Disperse Yellow 241

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Preparat av dispersionsfärgämne, innehållande:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 19 00

71

Färgämne C.I. Solvent Brown 53

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 19 00

72

Färgämne C.I. Solvent Yellow 93

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Färgämne C.I Solvent Blue 104

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 3208 20 10

20

Immersionstäckskiktlösning, innehållande 0,5–15 viktprocent akrylat-metakrylat-alkensulfonat-sampolymerer med fluorerade sidokedjor, i en lösning av n-butanol och/eller 4-metyl-2-pentanol och/eller diisoamyleter

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 3215 90 00

40

Torrbläckpulver på hybridhartsbas (framställt av polystyrenakrylharts och polyesterharts) blandat med

vax,

en vinylbaserad polymer och

ett färgämne,

för tillverkning av tonerflaskor till kopiatorer, telefaxapparater, skrivare och multifunktionsenheter (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 3707 90 90

85

Rullar innehållande

ett torrt skikt av ljuskänsligt akrylharts,

på ena sidan en skyddsfolie av polyetentereftalat och

på andra sidan en skyddsfolie av polyeten

0 %

1.7.2011–31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Preparat bestående av benzyl(purin-6-yl)amin i en glykollösning, innehållande, i viltprocent,

minst 1,88 % men högst 2,00 % benzyl(purin-6-yl)amin,

av ett slag som används i tillväxtreglerande medel

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Vattenlösning innehållande (i viktprocent):

1,8 % natriumpara-nitrofenolat,

1,2 % natriumorto-nitrofenolat,

0,6 % natrium 5-nitroguaiakolat

för tillverkning av tillväxtreglerande medel för växter(1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Blandning av vitt pulver innehållande, i viktprocent,

minst 3 % men högst 3,6 % 1-metylcyklopropen med en renhetsgrad över 96 % och

högst 0,05 % av föroreningarna 1-klor-2-metylpropen respektive 3-klor-2-metylpropen

för tillverkning av tillväxtreglerande medel för frukt, grönsaker och prydnadsväxter efter skörd med en särskild generator (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Beredning, i pulverform, innehållande i viktprocent:

minst 55 % av Gibberellin A4,

minst 1 % men högst 35 % Gibberellin A7,

minst 90 % Gibberellin A4 och Gibberellin A7 tillsammans,

högst 10 % av en kombination av vatten och andra naturligt förekommande gibberelliner

av ett slag som används i tillväxtreglerande medel

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3815 12 00

20

Kolförstärkt platinumpulver som fungerar som katalysator, innehållande minst 9,5 viktprocent men högst 10,5 viktprocent platinum, för användning som katalysator i bränsleceller(1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3815 12 00

30

Kolförstärkt platinumlegering som fungerar som katalysator, innehållande minst 11 viktprocent men högst 12,6 viktprocent platinum, för användning som katalysator i bränsleceller(1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3815 90 90

30

Katalysator, bestående av en suspension i mineralolja av

komplexa tetrahydrofuranföreningar av magnesiumklorid och titanium(III)klorid och

kiseldioxid

innehållande 6,6 viktprocent (± 0,6 viktprocent) magnesium och

innehållande 2,3 viktprocent (± 0,2 viktprocent) titanium

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 3824 90 97

46

Karboxylsyreanhydridbaserade härdare för epoxihartser, i flytande form, med en specifik vikt vid 25 °C av 1,15 g/cm3 eller mer men högst 1,20 g/cm3

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 3824 90 97

58

N2-[1-(S)-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxianhydrid i en lösning av diklormetan på 37 %

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3’,4’,5’-Trifluorbifenyl-2-amin, i form av en lösning i toluen innehållande minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3’,4’,5’-trifluorbifenyl-2-amin

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3901 30 00

80

Sampolymer av eten och vinylacetat

innehållande minst 27,8 viktprocent men högst 29,3 viktprocent vinylacetat

med ett smältflytindex (melt flow index) av minst 22 g/10 min men högst 28 g/10 min

med en halt av vinylacetatmonomer på högst 15 mg/kg

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Sampolymer av eten och vinylacetat

innehållande minst 9,8 viktprocent men högst 10,8 viktprocent vinylacetat

med ett smältflytindex (melt flow index) av minst 2,5 g/10 min men högst 3,5 g/10 min

med en halt av vinylacetatmonomer på högst 15 mg/kg

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Segmentsampolymer av eten med okten i form av pellets

med en specifik vikt av minst 0,862 och högst 0,865,

med en töjbarhet på minst 200 % av den ursprungliga längden,

med hysteres på 50 % (± 10 %),

med en permanent deformation av högst 20 %,

för tillverkning av blöjinlägg för spädbarn (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Sampolymer av eten och metakrylsyra

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 3902 10 00

40

Polypropen, inte innehållande mjukningsmedel:

med en draghållfasthet av 32–60 MPa (enligt ASTM D 638)

med en böjhållfasthet av 50–90 MPa (enligt ASTM D 790)

med smältindex (MFR) vid 230 °C/2,16 kg på 5–15 g/10 min (enligt ASTM D 1238)

innehållande minst 40 men högst 80 viktprocent polypropen

innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glasfiber

innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glimmer

0 %

1.7.2011–31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Blandning av hydrerad styrensegmentsampolymer, polyetylenvax och harts som klibbmedel i form av pellets, innehållande i viktprocent

70 (± 5) % styrensegmentsampolymer,

15 (± 5) % polyetylenvax oc

15 (± 5) % harts som klibbmedel

med följande fysikaliska egenskaper:

töjbarhet på minst 200 % av den ursprungliga längden,

hysteres på 50 % (± 10 %),

permanent deformation av högst 20 %,

för tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 3903 90 90

86

Blandning innehållande

minst 45 men högst 65 viktprocent polymerer av styren

minst 35 men högst 45 viktprocent poly(fenyleneter)

högst 10 viktprocent andra tillsatser

och med en eller flera av följande särskilda färgeffekter:

metallisk eller pärlemorsskimrande med en synlig metameri orsakad av minst 0,3 % flingbaserat pigment

fluorescerande, kännetecknat av avgivande av ljus vid absorption av ultraviolett strålning

ljusvit, kännetecknat av L (1) minst 92, b (1) högst 2 och a (1) mellan -5 och 7 på färgskalan CIELab

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 3907 99 90

80

Sampolymer bestående av minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess derivat och cyklohexandimetanol, kompletterad med linjära och/eller cykliska dioler

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3909 40 00

20

Pulver av värmehärdande harts i vilka magnetiska partiklar har fördelats jämnt, för tillverkning av tonerflaskor för kopiatorer, telefaxapparater, skrivare och multifunktionsenheter (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3911 90 99

30

1,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden,hydrerad

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3911 90 99

35

Alternerande sampolymer av etylen och maleinsyraanhydrid

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3919 90 00

63

Samextruderad folie i tre skikt

varje skikt bestående av polypropylen och polyeten,

innehållande högst 3 viktprocent andra polymerer,

även innehållande titanoxid i kärnskiktet,

belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och

med en skyddsliner

med en sammanlagd tjocklek av högst 110 μm

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 3921 90 55

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

25

21

29

Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidharts

0 %

1.7.2011–31.12.2014

ex 5603 13 10

20

Bondad duk av spritsbondad polyeten med beläggning

med en vikt på minst 80 g/m2 men högst 105 g/m2 och

en luftresistans (Gurley) av minst 8 s men högst 75 s (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 7009 91 00

10

Speglar av glas utan ram

med en längd av 1 516 mm (± 1 mm),

med en bredd av 553 mm (± 1 mm),

med en tjocklek av 3 mm (± 0,1 mm),

med en beläggning på baksidan av en skyddande polyetenfolie med en tjocklek av minst 0,11 mm men högst 0,13 mm,

med en blyhalt av högst 90 mg/kg och

med korrosionsbeständighet på minst 72 timmar i saltsprutprov enligt ISO 9227

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

10

Garn med en längdvikt av 33 tex eller multiplar därav (± 7,5 %), framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 3,5 μm eller 4,5 μm, i vilket filament med en diameter på minst 3 μm men högst 5,2 μm dominerar, inte behandlat för att få ökad vidhäftningsförmåga till elastomerer

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 7019 19 10

20

Garn med en längdvikt av minst 10,3 tex men högst 11,9 tex, av helspunnet glasfiber, där fibrer med en diameter på minst 4,83 μm men högst 5,83 μm dominerar

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 7019 19 10

25

Garn med en längdvikt av minst 5,1 tex men högst 6,0 tex, av helspunnet glasfiber, där fibrer med en diameter på minst 4,83 μm men högst 5,83 μm dominerar

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

30

Garn med en längdvikt av 22 tex (± 1,6 tex), framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 7 μm, i vilket filament med en diameter på 6,35 μm - 7,61 μm dominerar

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

55

Glascord impregnerad med gummi eller plast, av K- eller U-glasfiber, bestående av

minst 9 % men högst 16 % magnesiumoxid,

minst 19 % men högst 25 % aluminiumoxid,

minst 0 % men högst 2 % boroxid,

utan kalciumoxid,

överdragen med latex som minst innehåller resorcinol-formaldelhydharts och klorsulfonerad polyetylen

0 %

1.7.2011–31.12.2014

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

60

30

Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), impregnerad med gummi, framställd av tvinnat högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen med en latex bestående av resorcinol-formaldehydharts med eller utan vinylpyridinharts eller hydrogenerat akrylnitril-butadiengummi (HNBR)

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

70

20

Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett akrylnitril-butadiengummi (NBR)

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

80

10

Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehydharts och klorosulfonerad polyeten

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

11

19

Vävnader av glasfiber, impregnerade med epoxiharts, med en värmeutvidgningskoefficient på minst

10 ppm per °C men högst 12 ppm per °C på längden och bredden mellan 30 °C och 120 °C (enligt IPC-TM-650-metoden), och på minst

20 ppm per °C men högst 30 ppm per °C i tjocklek, och med en glasningstemperatur på minst 152 °C men högst 153 °C (enligt IPC-TM-650-metoden)

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Plåtar och stänger av aluminium-litiumlegering

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 7607 20 90

20

LE-smörjfilm med en sammanlagd tjocklek av högst 350 μm, bestående av

en aluminiumfolie med en tjocklek på minst 70 μm men högst 150 μm,

ett vattenlösligt smörjmedel med en tjocklek av minst 20 μm men högst 200 μm, fast vid rumstemperatur,

för tillverkningen av tryckta kretskort (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8104 30 00

10

Magnesiumpulver

med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent,

med en partikelstorlek på minst 0,2 mm men högst 0,8 mm

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 8108 90 50

60

Plåt, band och folier av en legering av titan, kisel och niob som innehåller:

minst 0,4 viktprocent men högst 0,6 viktprocent aluminium,

minst 0,35 viktprocent men högst 0,55 viktprocent kisel och

minst 0,1 viktprocent men högst 0,3 viktprocent niob

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 8302 42 00

ex 9401 90 80

80

10

Spärrhjul av en typ som används vid tillverkningen av fällbara bilsäten

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8407 90 90

20

Kompakt LPG-motorsystem, med

6 cylindrar,

en effekt på minst 75 kW men högst 80 kW,

insugnings- och utblåsningsventiler anpassade så att motorsystemet kan arbeta under kontinuerligt hög belastning,

för tillverkning av fordon enligt nr 8427 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 8414 30 81

50

Hermetiska eller halvhermetiska elektriska skruvkompressorer med varierande varvtal, med en nominell effekt på minst 0,5 kW men högst 10 kW, med en cylindervolym på högst 35 cm3, av den typ som används i kylutrustning

0 %

1.7.2011–31.12.2014

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Maskiner, i form av komponenter i en produktionslinje för tillverkning av litiumjonbatterier för elektriska personbilar, för konstruktion av en sådan produktionslinje (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8483 40 90

80

Växellåda med

högst 3 växlar,

automatiskt retardationssystem och

ett system för strömvändning,

för tillverkning av produkter enligt nr 8427 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 8501 10 99

79

Likströmsmotor med borstar och en inre rotor med trefaslindning, även med snäckskruv, med ett angivet temperaturintervall på minst - 20 °C till + 70 °C

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 8501 31 00

40

Permantmagnetiserad likströmsmotor med

flerfaslindning,

en yttre diameter på minst 30 mm men högst 80 mm,

ett märkvarvtal på högst 15 000 varv per minut,

en effekt på minst 45 W men högst 300 W och

en leveransspänning på minst 9 V men högst 25 V

0 %

1.7.2011–31.12.2014

ex 8507 10 20

80

Startbatteri (blyackumulator) med

en uppladdningsförmåga på minst 200 % av nivån för ett motsvarande konventionellt laddat batteri under de första 5 laddningssekunderna,

flytande elektrolyt,

för tillverkning av personbilar och lätta lastvagnar utrustande med hög regenerativ generatorstyrning eller start/stoppsystem med hög regenerativ generatorstyrning (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 8507 80 30

60

Uppladdningsbara litiumjonbatterier med

en längd av minst 1 213 mm men högst 1 575 mm,

en bredd av minst 245 mm men högst 1 200 mm,

en höjd av minst 265 mm men högst 755 mm,

en vikt av minst 265 kg men högst 294 kg,

en nominell kapacitet på 66,6 Ah,

i förpackningar om 48 moduler

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Elektroniskt kretskort utan separat hölje för aktivering och styrning av dammsugarborstar med en effekt på högst 300 W

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Elektroniska kretskort som

är kopplade till varandra och till motorns styrningskort med sladd eller med radiofrekvens, och

reglerar dammsugares funktion (på- och avkoppling och sugförmåga) i enlighet med ett lagrat program,

även med indikatorer som anger dammsugarens drifttillstånd (uppsugningsförmåga och/eller om dammpåsen är full och/eller om filtret är fullt)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 8522 90 80

83

Optisk laserpickup för Blu-ray, med eller utan inspelningsfunktion, för användning av Blu-ray-, DVD- och cd-skivor, som minst omfattar

en laserdiod med tre olika våglängder,

en integrerad krets till fotodetektor,

en aktuator,

för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2013

 (1)ex 8525 80 19

31

Interntelevisionskamera (CCTV)

med en vikt på högst 5,9 kg,

även i hölje,

med mått på högst 400 mm × 250 mm,

med antingen en laddningskopplad sensoranordning (CCD) eller en CMOS-sensor,

vars upplösning inte överstiger 5 000 000 effektiva pixlar,

avsedda att användas i CCTV-övervakningssystem (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2013

ex 8526 91 20

ex 8528 59 80

80

10

Integrerad audioenhet med digital videoutgång för anslutning till en LCD-pekskärm, med gränssnitt till Media Oriented Systems Transport (MOST) nätet och transport över MOST:s Internetprotokoll, med

tryckt kretskort innehållande en GPS-mottagare, ett gyroskop och en TMC-tuner (Traffic Message Channel),

en hårddisk med stöd för flera kartor,

HD-radio,

röstigenkänningssystem,

anslutning till en extern cd- och DVD-enhet,

uppkopplingsmöjligheter för Bluetooth, MP3 och Universal Serial Bus (USB),

en driftspänning på minst 10 V men högst 16 V,

för tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8529 90 92

50

Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8528

med ett diagonalmått på skärmbilden av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm,

med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet,

med CAN-kontrollenhet (Controller area network) med LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) och CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollenhet (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt,

i ett hölje med kylelement i aluminium på höljets baksida,

utan signalbehandlingsmodul,

för tillverkning av fordon enligt nr 8703 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8536 69 90

84

Honkontakt för USB (Universal serial bus) en eller flera för anslutning till andra USB-don, för tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

ex 8543 90 00

96

94

50

Tangentbord helt av silikon eller helt av polykarbonat, inbegripet tryckta tangenter med elektriska kontaktelement

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8537 10 99

97

Elektroniskt styrkort för aktivering och styrning av en elektrisk enfas kommutatormotor för växelström med en uteffekt på minst 750 W och en ineffekt på minst 1 600 W men högst 2 700 W

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8543 70 90

95

Visnings- och styrenhet för mobiltelefoner, bestående av

ett uttag för nätanslutning/CAN (Controller area network)

en USB-port och in- och utgångar för ljud och

med en video-omkopplare för gränssnittet mellan operativsystem för smartphones och nätverket Media Orientated Systems Transport (MOST), för tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8545 90 90

20

Kolfiberpapper av en typ som används som gasdiffusionsskikt i elektroder för bränsleceller

0 %

1.7.2011–31.12.2015

ex 8708 30 91

10

Parkeringsbroms av trumtyp

integrerad i färdbromsskivan,

med en diameter på minst 170 mm men högst 175 mm,

för tillverkning av motorfordon (1)

0 %

1.7.2011–31.12.2015

 (1)ex 9001 20 00

10

Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie

0 %

1.7.2011–31.12.2012


(1)  Upphävanden av tull för sådana produkter i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 vars KN-nummer eller Taricnummer eller varubeskrivning ändras genom denna förordning.


BILAGA II

Produkter som avses i artikel 1.2

KN-nummer

Taric

 (1)0811 90 50

 

 (1)0811 90 70

 

 (1)ex 0811 90 95

69

 (1)ex 1517 90 99

10

 (1)ex 2825 50 00

11

 (1)ex 2825 50 00

19

 (1)ex 2833 29 80

10

 (1)ex 2836 99 17

10

 (1)ex 2923 90 00

10

ex 2933 39 99

70

ex 2933 39 99

80

 (1)ex 3208 20 10

20

 (1)ex 3707 10 00

55

 (1)ex 3824 90 97

46

 (1)ex 3902 10 00

40

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3921 90 55

25

 (1)ex 7019 19 10

41

 (1)ex 7019 19 10

42

 (1)ex 7019 19 10

43

 (1)ex 7019 19 10

44

 (1)ex 7019 19 10

45

 (1)ex 7019 19 10

46

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

63

 (1)ex 7019 19 10

64

 (1)ex 7019 19 10

65

 (1)ex 7019 19 10

66

 (1)ex 7019 40 00

10

 (1)ex 7019 40 00

20

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 8108 90 50

60

 (1)ex 8414 30 81

50

 (1)ex 8501 10 99

79

 (1)ex 8501 31 00

40

ex 8507 80 30

40

ex 8507 80 30

50

 (1)ex 8507 80 30

60

 (1)ex 8522 90 80

83

 (1)ex 8525 80 19

31

 (1)ex 9001 20 00

10


(1)  Upphävanden av tull för sådana produkter i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 vars KN-nummer eller Taricnummer eller varubeskrivning ändras genom denna förordning.


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 632/2011

av den 29 juni 2011

om undantag för 2011 från förordning (EG) nr 1067/2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (2) fastställs att den årliga importtullkvoten på 2 989 240 ton ska delas upp på tre delkvoter enligt följande: 572 000 ton för Förenta staterna, 38 853 ton för Kanada och 2 378 387 ton för övriga tredjeländer.

(2)

I artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1067/2008 föreskrivs att delkvot III på 2 378 387 ton för övriga tredjeländer ska fördelas på fyra kvartalsvisa delperioder, däribland delperiod 3 för perioden 1 juli–30 september omfattande 594 597 ton och delperiod 4 för perioden 1 oktober–31 december omfattande 594 596 ton.

(3)

Med hänsyn till marknadssituationen och för att få en kontinuerlig försörjning av unionens marknad för spannmål som omfattas av delkvot III under 2011 bör delperioderna 3 och 4 slås samman till en enda delperiod, som då omfattar den samlade kvantiteten för dessa delperioder, dvs. 1 189 193 ton.

(4)

För 2011 bör det således göras ett undantag från förordning (EG) nr 1067/2008.

(5)

För att få en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser från och med den 1 juli 2011 måste denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 3.3 c i förordning (EG) nr 1067/2008 ska delperiod 3 för 2011 utvidgas till att gälla perioden 1 juli 2011–31 december 2011 och omfatta en kvantitet på 1 189 193 ton.

Genom undantag från artikel 3.3 d i förordning (EG) nr 1067/2008 ska delperiod 4 utgå för 2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 31 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 633/2011

av den 29 juni 2011

om tillfälligt upphävande av importtullar för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2011/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 187 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

För att stödja unionsmarknadens spannmålsförsörjning under de senare månaderna av regleringsåret 2010/2011 upphävdes genom kommissionens förordning (EU) nr 177/2011 (2) till och med den 30 juni 2011 tullarna för de importtullkvoter för vanligt vete av låg och medelhög kvalitet samt foderkorn som öppnades genom kommissionens förordningar (EG) nr 1067/2008 (3) respektive (EG) nr 2305/2003 (4).

(2)

Spannmålsmarknadernas utveckling inför början av nästa regleringsår, dvs. 2011/2012, tyder på en fortsatt hög prisnivå, mot bakgrund av att befintliga spannmålslager är små och kommissionens aktuella uppskattningar av vilka kvantiteter som kommer att finnas tillgängliga efter skörden 2011. För att säkra det importflöde som behövs för Europeiska unionens marknadsbalans är det därför nödvändigt att skapa kontinuitet i spannmålsimporten genom att till den 31 december 2011 förlänga det tillfälliga upphävandet av importtullarna under regleringsåret 2011/2012 för de importkvoter som omfattas av åtgärden.

(3)

Det är också viktigt att se till att aktörerna inte drabbas när spannmål fraktas till unionen för import. Därför bör man ta hänsyn till transporttiderna och ge aktörerna möjlighet att låta spannmålen övergå till fri omsättning inom ramen för upphävandet av tullar enligt den här förordningen och det för samtliga produkter vars direkta transport till unionen har inletts senast den 31 december 2011. Det bör även fastställas vilken bevisning som måste tillhandahållas för att styrka direkttransporten till unionen och den dag då transporten inleddes.

(4)

För att se till att unionens importlicenser kan utfärdas från och med den 1 juli 2011, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tillämpningen av importtull för de produkter som omfattas av KN-nummer 1001 90 99 av en annan kvalitet än hög kvalitet enligt definitionen i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 (5) samt KN-nummer 1003 00 ska upphävas under regleringsåret 2011/2012 för all import inom ramen för de tullkvoter med nedsatt tullsats som öppnades genom förordningarna (EG) nr 1067/2008 och (EG) nr 2305/2003.

2.   Om transporten av de spannmål som avses i punkt 1 sker direkt till en destination i unionen och transporten inletts senast den 31 december 2011, ska upphävandet av tullar enligt denna förordning fortsätta att gälla för de berörda produkternas övergång till fri omsättning.

Den direkta transporten till unionen och den dag då transporten inleddes ska på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt styrkas genom uppvisande av transportdokumentet i original.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 till och med den 31 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 51, 25.2.2011, s. 8.

(3)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7.

(5)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 634/2011

av den 29 juni 2011

om inledande av en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2010/11 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 187 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Världsmarknadspriserna för socker har legat konstant högt under de första månaderna av regleringsåret 2010/11 vilket lett till minskad import, framför allt från trejdeländer som gynnas av vissa förmånsavtal.

(2)

Det var mot den bakgrunden som kommissionen nyligen antog flera åtgärder för att öka utbudet på unionsmarknaden. Åtgärderna bestod bland andra av kommissionens förordning (EU) nr 222/2011 av den 3 mars 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11 (2) som ökade tillgången på socker och isoglukos på unionsmarknaden med 526 000 ton, och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 302/2011 av den 28 mars 2011 om öppnande av en tullkvot för exceptionell import av vissa kvantiteter socker under regleringsåret 2010/11 (3) som upphävde importtullen för en kvantitet på 300 000 ton socker enligt KN-nummer 1701.

(3)

Importen av socker för aktiv förädling i enlighet med kapitel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) har minskat och förädlingsindustrin har ökat användningen av kvotsocker i exporterade produkter. Denna utveckling har gjort att den dåliga tillgången på unionsmarknaden bitit sig fast, vilket hotar att ge för låg tillgång under regleringsårets slutmånader tills nästa skörd är klar.

(4)

De höga världsmarknadspriserna på socker hotar därför att leda till ett utbudsunderskott på unionsmarknaden. Av den anledningen och för att öka utbudet, är det nödvändigt att förenkla importen genom att sänka importtullen för vissa kvantiteter socker. Den berörda kvantiteten och minskningen av tullen bör bedömas mot bakgrund av det aktuella läget och den överblickbara utvecklingen av både unionens sockermarknad och världssockermarknaden. Kvantiteten och minskningen bör därför baseras på ett anbudssystem.

(5)

Minimiurvalskriterierna för att lämna anbud bör anges.

(6)

En säkerhet bör ställas för varje anbud. Den säkerheten ska bli säkerheten för ansökan om importlicens om anbudet väljs ut och frisläppas för de anbud som avslås.

(7)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör underrätta kommissionen om de anbud som är giltiga. För att förenkla och standardisera underrättelserna, bör mallar finnas.

(8)

För varje delanbudsinfordran bör kommissionen ges möjlighet att fastställa en minimitullsats och, om det är lämpligt, en tilldelningskoefficient för att minska de godtagna kvantiteterna, eller att besluta sig för att inte fastställa en minimitullsats.

(9)

Medlemsstaterna bör inom en kort tidsrymd informera anbudsgivarna om resultatet av deras deltagande i delanbudsinfordran.

(10)

De behöriga myndigheterna bör informera kommissionen om de kvantiteter som det utfärdats importlicenser för. Kommissionen bör ta fram mallar för den informationen.

(11)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett anbudsförfarande inleds för regleringsåret 2010/11 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats i enlighet med artikel 187 i förordning (EG) nr 1234/2007 och med referensnummer 09.4314.

Den tullen ska ersätta den gemensamma tulltaxan och ytterligare tullar som avses i artikel 141 i förordning (EG) nr 1234/2007 och i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 (5).

Om inte annat följer av denna förordning, ska bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (6) tillämpas.

Artikel 2

1.   Anbud för den första delanbudsinfordran ska lämnas in senast den 13 juli 2011 kl. 12.00 lokal tid i Bryssel.

2.   Anbudstiden för den andra delanbudsinfordran och de följande ska inledas den första arbetsdagen efter föregående period. Tidsfristerna är satta till den 27 juli 2011, 24 augusti 2011, 14 september 2011 och 28 september 2011, klockan 12.00 lokal tid i Bryssel.

3.   Kommissionen får avbryta inlämnandet av anbud för en eller flera delanbudsinfordringar.

Artikel 3

1.   Anbud inom den här anbudsinfordran ska skickas till den behöriga myndigheten i en medlemsstat antingen per fax eller via e-post.

Medlemsstatens behöriga myndigheter får kräva att elektroniska anbud är försedda med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (7).

2.   Ett anbud är giltigt endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Anbudet ska innehålla följande uppgifter:

i)

Anbudsgivarens namn, adress och momsregistreringsnummer.

ii)

Den kvantitet som anbudet avser och som ska vara minst 20 ton och högst 45 000 ton.

iii)

Den föreslagna tullsatsen i euro per ton socker, avrundad till högst två decimaler.

iv)

Det åttasiffriga KN-numret för sockret.

b)

Innan tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut, ska bevis för att anbudsgivaren har ställt den säkerhet för anbudet som avses i artikel 4.1 ha inkommit.

c)

Anbudet ska åtföljas av en ansökan om importlicens för de kvantiteter som ingår i anbudet samt tullsatsen, med de uppgifter som ingår i artikel 8.2.

d)

Anbudet är skrivet på det officiella språket eller på något av de officiella språken i den medlemsstat där det lämnas in.

e)

Anbudet ska innehålla en hänvisning till den här förordningen och uppgift om tidsfristen för inlämning av anbud.

f)

Anbudet får inte innehålla några ytterligare villkor från anbudsgivarens sida utöver dem i den här förordningen.

3.   Ett anbud som inte lämnas in i enlighet med punkterna 1 och 2 är ogiltigt.

4.   Sökande ska lämna in högst ett anbud per åttasiffrigt KN-nummer för samma delanbudsinfordran.

5.   Ett anbud får inte återkallas eller ändras efter det att det har lämnats in.

Artikel 4

1.   I enlighet med avdelning III i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (8) ska varje anbudsgivare ställa en säkerhet på 150 euro per ton socker som ska importeras enligt den här förordningen.

Om anbudsgivaren väljs ut, ska den säkerheten bli säkerhet för importlicensen.

2.   Den säkerhet som avses i punkt 1 ska frisläppas för de anbud som avslås.

Artikel 5

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska, på grundval av villkoren i artikel 3, besluta om anbudens giltighet.

De personer som är bemyndigade att ta emot och bedöma anbud ska vara förpliktigade att inte vidarebefordra uppgifter om bedömningen till personer som inte är bemyndigade.

Om medlemsstaternas behöriga myndigheter beslutar att ett anbud inte är giltigt ska de informera anbudsgivaren om detta.

2.   Den berörda behöriga myndigheten ska per fax, och inom två timmar efter den tidsfrist för inlämnande av anbud som fastställs i artikel 2.1 och 2.2, underrätta kommissionen om giltiga anbud. Underrättelsen får inte innehålla de uppgifter som avses i artikel 3.2 a i.

3.   Underrättelsernas form och innehåll ska fastställas på grundval av de mallar som kommissionen tillhandahållit medlemsstaterna. Om inga anbud har lämnats in ska medlemsstaterna, per fax, informera kommissionen om detta inom samma tidsfrist.

Artikel 6

Mot bakgrund av det aktuella läget och den överblickbara utvecklingen av både unionens sockermarknad och världssockermarknaden, ska kommissionen för varje delanbudsinfordran och åttasiffriga KN-nummer antingen fastställa en minimitullsats eller besluta sig för att inte fastställa en minimitullsats genom att anta en genomförandeförordning i enlighet med artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Med den förordningen ska kommissionen också, vid behov, fastställa en tilldelningskoefficient som gäller anbud som lämnats in för minimitullsatsen. I sådana fall ska den säkerhet som avses i artikel 4 frisläppas i förhållande till de tilldelade kvantiteterna.

Artikel 7

1.   Om ingen minimitullsats har fastställts ska samtliga anbud avvisas.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska inte godta anbud som inte har meddelats i enlighet med artikel 5.

2.   Den berörda behöriga myndigheten ska inom tre dagar efter dagen för offentliggörandet av den förordning som avses i artikel 6, underrätta sökande om resultatet av deras deltagande i delanbudsinfordran. Den ska skicka meddelande om tilldelning av anbud till de anbudsgivare vars anbud innehåller en tullsats för det åttasiffriga KN-nummer som minst uppgår till den minimitullsats som fastställts för det KN-numret. De kvantiteter som tilldelas för en specifik tullsats och åttasiffrigt KN-nummer ska vara de kvantiteter som anbudet för den tullsats och det åttasiffriga KN-numret gällde.

3.   I meddelandet om tilldelningen av anbud ska minst följande anges:

a)

Det förfarande som anbudet avser.

b)

Den kvantitet socker som tilldelats.

c)

Den summa, uttryckt i euro avrundad till högst två decimaler, av tullsatsen som ska betalas per ton socker för den kvantitet som avses i punkt b.

d)

Det åttasiffriga KN-numret för sockret.

Artikel 8

1.   Senast den sista arbetsdagen i veckan efter den vecka då den förordning som avses i artikel 6 offentliggjordes, ska den behöriga myndigheten utfärda en importlicens för den tilldelade kvantiteten till samtliga anbudsgivare vars anbud antagits.

2.   I ansökan om importlicens och själva importlicensen ska följande anges:

a)

I fält 16: det åttasiffriga KN-numret för sockret.

b)

I fälten 17 och 18: kvantiteten socker.

c)

I fält 20: minst en av uppgifterna i del A i bilagan.

d)

I fält 24: tillämplig tullsats med hjälp av en av uppgifterna i del B i bilagan.

3.   Genom undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 376/2008 får de rättigheter som följer av importlicensen inte överlåtas.

Artikel 9

De exportlicenser som utfärdas i samband med en delanbudsinfordran ska vara giltiga från och med dagen för utfärdandet till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då den förordning om delanbudsinfordran som avses i artikel 6 offentliggjordes.

Artikel 10

Senast den sista arbetsdagen i den andra veckan efter den vecka då den förordning som avses i artikel 6 offentliggörs ska de behöriga myndigheterna underrätta kommissionen om de kvantiteter för vilka det utfärdats importlicenser enligt den här förordningen. Underrättelserna ska ske på elektronisk väg i enlighet med de mallar och metoder som kommissionen gjort tillgängliga för medlemsstaterna.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den upphör att gälla den 31 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 60, 5.3.2011, s. 6.

(3)  EUT L 81, 29.3.2011, s. 8.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.


BILAGA

A.   Uppgifter som avses i artikel 8.2 c

på bulgariska

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314

på spanska

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314

på tjeckiska

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314

på danska

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314

på tyska

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314

på estniska

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314

på grekiska

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314

på engelska

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314

på franska

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314

på italienska

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314

på lettiska

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314

på litauiska

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314

på ungerska

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314

på maltesiska

:

Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314

på nederländska

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314

på polska

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314

på portugisiska

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314

på rumänska

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314

på slovakiska

:

Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314

på slovenska

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314

på finska

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314

på svenska

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B.   Uppgifter som avses i artikel 8.2 d

på bulgariska

:

Мито (мито върху приетата оферта)

på spanska

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

på tjeckiska

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

på danska

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

på tyska

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

på estniska

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

på grekiska

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

på engelska

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

på franska

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

på italienska

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

på lettiska

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

på litauiska

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

på ungerska

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

på maltesiska

:

Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)

på nederländska

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

på polska

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

på portugisiska

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

på rumänska

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

på slovakiska

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

på slovenska

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

på finska

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

på svenska

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 635/2011

av den 29 juni 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Aceite Campo de Calatrava (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1) , särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Spaniens ansökan om registrering av beteckningen ”Aceite Campo de Calatrava” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 287, 23.10.2010, s. 16.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.5   Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

SPANIEN

Aceite Campo de Calatrava (SUB)


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 636/2011

av den 29 juni 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 302, 9.11.2010, s. 11.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.7.   Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

FRANKRIKE

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (SUB)


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 637/2011

av den 29 juni 2011

om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Beaufort (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen granskat Frankrikes begäran om godkännande av en ändring av uppgifterna i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Beaufort”, som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom den berörda ändringen inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar med tillämpning av artikel 6.2 första stycket i samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändrade produktspecifikationen som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 302, 9.11.2010, s. 16.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3.   Ost

FRANKRIKE

Beaufort (SUB)


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 638/2011

av den 29 juni 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

40,6

TR

40,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

108,5

ZZ

68,7

0805 50 10

AR

63,5

CL

88,7

TR

67,0

UY

57,0

ZA

86,7

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

139,6

BR

77,0

CA

105,9

CL

93,2

CN

77,3

NZ

104,6

US

163,6

UY

64,1

ZA

97,0

ZZ

102,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,4

XS

152,4

ZZ

178,8

0809 20 95

TR

335,9

ZZ

335,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 639/2011

av den 29 juni 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 629/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 169, 29.6.2011, s. 25.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 30 juni 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

51,67

0,00

1701 11 90 (1)

51,67

0,00

1701 12 10 (1)

51,67

0,00

1701 12 90 (1)

51,67

0,00

1701 91 00 (2)

53,59

1,39

1701 99 10 (2)

53,59

0,00

1701 99 90 (2)

53,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/36


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 20 juni 2011

om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el till fartyg i hamn (landström) i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

(2011/384/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 4 mars 2010 ansökte Sverige om tillstånd att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el till fartyg i hamn (landström) i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG.

(2)

Genom denna skattenedsättning vill Sverige främja en mer utbredd användning av landström som ett ur miljösynpunkt mindre skadligt sätt för fartyg att tillgodose sitt elbehov när de ligger i hamn jämfört med förbränning av bunkerbränsle ombord på fartyget.

(3)

Eftersom man vid användning av landström undviker de utsläpp av luftföroreningar som är förenade med förbränningen av bunkerbränsle ombord på fartyg i hamn bidrar detta till att förbättra den lokala luftkvaliteten i hamnstäderna. Med beaktande av elproduktionens särskilda struktur i den berörda regionen, det vill säga den nordiska elmarknaden, som omfattar Sverige, Danmark, Finland och Norge, förväntas användningen av el från kraftnätet på land i stället för el framställd genom förbränning av bunkerbränsle ombord även leda till minskade koldioxidutsläpp. Åtgärden förväntas därför bidra till målen för unionens miljö-, hälso-, och klimatpolitik.

(4)

Att tillåta Sverige att tillämpa en nedsatt energiskattesats för landström går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det ovannämnda målet, eftersom elframställning ombord i de flesta fall kommer att förbli ett mer konkurrenskraftigt alternativ. Av samma skäl och på grund av att den aktuella tekniken för närvarande har en relativt liten marknadsspridning är det inte troligt att åtgärden kommer att leda till betydande snedvridningar av konkurrensen under den tid den är tillämplig och den kommer således inte att inverka negativt på den inre marknadens funktion.

(5)

Enligt artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG måste varje tillstånd som beviljas med stöd av denna artikel vara strikt tidsbegränsat. Med hänsyn till att tillämpningsperioden behöver vara tillräckligt lång för att inte avskräcka hamnoperatörerna från att göra nödvändiga investeringar, men också att den befintliga rättsliga ramens framtida utveckling inte får undergrävas, är det lämpligt att bevilja det ansökta tillståndet för en treårsperiod, dock med förbehåll för ikraftträdandet av allmänna bestämmelser om denna fråga före den dag då åtgärden upphör att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sverige ges härmed tillstånd att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el som direkt tillhandahålls fartyg, som inte är privata nöjesfartyg, i hamn (landström) under förutsättning att de minimiskattenivåer som avses i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG iakttas.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det upphör att gälla den 25 juni 2014.

Om rådet, på grundval av artikel 113 i EUF-fördraget, antar allmänna bestämmelser om skattefördelar för landström, ska detta beslut dock upphöra att gälla samma dag som dessa allmänna bestämmelser blir tillämpliga.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.


30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 juni 2011

om erkännande av Ecuador enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk

[delgivet med nr K(2011) 4440]

(Text av betydelse för EES)

(2011/385/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 19.3 första stycket,

med beaktande av den begäran som Spanien lämnade in den 14 februari 2006, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2008/106/EG får medlemsstaterna besluta om att genom intyg erkänna sjöfolks vederbörliga certifikat utfärdade av tredjeland, förutsatt att ifrågavarande tredjeland erkänts av kommissionen. Sådana tredjeländer måste uppfylla samtliga krav i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention av år 1978 om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen) (2), reviderad 1995.

(2)

I en skrivelse av den 14 februari 2006 lämnade Spanien in en begäran om erkännande av Ecuador. Till följd av Spaniens begäran har kommissionen gjort en utvärdering av utbildningen och certifieringen av sjöfolk i Ecuador för att kunna fastställa om detta land uppfyller kraven i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra bedrägeri i samband med utfärdandet av certifikat. Denna utvärdering gjordes på grundval av resultaten av en inspektion som genomfördes i juli 2007 av experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån. I samband med inspektionen konstaterades vissa brister i fråga om utbildningen och certifieringen.

(3)

Kommissionen har överlämnat en rapport till medlemsstaterna med bedömningsresultaten.

(4)

I en skrivelse av den 18 mars 2009 begärde kommissionen att Ecuador skulle lägga fram bevis för att de påtalade bristerna hade åtgärdats.

(5)

Genom skrivelser av den 8 maj 2009 och den 20 maj 2009 tillhandahöll Ecuador de begärda uppgifterna och bevis för att man genomfört tillfredsställande korrigerande åtgärder för att avhjälpa alla de brister som konstaterats under utvärderingen av efterlevnaden.

(6)

Resultatet av utvärderingen av efterlevnaden och av den information som Ecuador tillhandahållit visar att landet följer alla krav i STWC-konventionen och att man vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra bedrägeri i samband med utfärdandet av certifikat. Ecuador bör således godkännas av kommissionen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enligt artikel med artikel 19 i direktiv 2008/106/EG erkänns Ecuador med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/39


BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 111/11/KOL

av den 11 april 2011

om ändring av förteckningen i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 8/11/KOL

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av punkterna 4.B.1, 4.B.3 och 5 b i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1.1.4 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet (rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1)), i dess ändrade och genom de sektoriella anpassningar som avses i bilaga I till EES-avtalet till detta anpassade lydelse, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kollegiets beslut nr 86/11/KOL som ger den ansvarige kommissionsledamoten befogenhet att anta detta beslut, och

av följande skäl:

Genom beslut nr 8/11/KOL av den 26 januari 2011 (2) upphävde Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) sitt beslut nr 43/10/KOL av den 10 februari 2010 (3) och upprättade en ny förteckning över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer.

Den 1 mars 2011 informerade den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Mattilsynet) övervakningsmyndigheten att den hade strukit gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) från Norges förteckning över godkända gränskontrollstationer efter omfattande skador på gränskontrollstationens byggnader efter en brand den 28 januari 2011. Mattilsynet påpekade att till följd av branden kunde gränskontrollstationen inte längre uppfylla kraven i lagstiftningen om personalutrymmen, laboratorium och lagerutrymmen.

Återkallandet av godkännandet och den information som därefter lämnades till övervakningsmyndigheten utfördes i enlighet med den norska lagen Instruks om grensekontrollstasjoner mv. punkt 2 i kapitel I som genomför artikel 6.3 i direktiv 97/78/EG och enligt vilken den nationella behöriga myndigheten ska informera övervakningsmyndigheten om förändringar i gränskontrollstationen eller kontrollcentrumet som kan vara av betydelse vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer i Island och Norge i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt artikel 6.4 i direktiv 97/78/EG ska övervakningsmyndigheten upprätta och offentliggöra en förteckning över godkända gränskontrollstationer, inklusive ärenden där godkännandet tillfälligt har återkallats.

Det åligger därför övervakningsmyndigheten att ändra förteckningen över gränskontrollstationer i Island och Norge och att offentliggöra en ny förteckning, som speglar strykningen av gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) från den norska förteckningen över gränskontrollstationer.

Övervakningsmyndigheten har hänskjutit ärendet till Eftas veterinärkommitté, som biträder övervakningsmyndigheten. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med det enhälliga yttrandet från Eftas veterinärkommitté, som biträder Eftas övervakningsmyndighet och den slutgiltiga texten över åtgärder behålls oförändrad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) stryks tills vidare från den förteckning som anges i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över gränskontrollstationer i Island och Norge som har godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredjeländer.

Artikel 2

De behöriga nationella myndigheterna ska utföra veterinärkontrollerna av levande djur och animalieprodukter som förs in i Island och Norge från tredjeländer vid de godkända gränskontrollstationer som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 08/11/KOL av den 26 januari 2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 11 april 2011.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Island och Norge.

Artikel 6

Endast den engelskspråkiga versionen av detta beslut är giltig.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2011.

För Eftas övervakningsmyndighet

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Ledamot av kollegiet


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUT L 85, 31.3.2011, s. 27, och EES-supplement nr 16, 31.3.2011, s. 1.

(3)  EUT L 256, 30.9.2010, s. 30, och EES-supplement nr 53, 30.9.2010, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Namn

2

=

Traceskod

3

=

Typ

A

=

Flygplats

F

=

Järnväg

P

=

Hamn

R

=

Landsväg

4

=

Kontrollcentrum

5

=

Produkter

HC

=

Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Övriga produkter

NT

=

Inga krav på låg temperatur

T

=

Frysta och kylda produkter

T(FR)

=

Frysta produkter

T(CH)

=

Kylda produkter

6

=

Levande djur

U

=

Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Andra djur

5–6

=

Anmärkningar

(*)

=

Återkallas tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG enligt vad som nämns i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Endast förpackade produkter

(3)

=

Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Endast djurprotein

(5)

=

Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Endast hästdjur

(9)

=

Endast tropiska fiskar

(10)

=

Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och alla fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Endast foder i lösvikt

(12)

=

För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker, och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller djur i djurparker

(13)

=

Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se vidare: kommissionens beslut 2003/630/EG

(14)

=

För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning

(15)

=

Endast djur från vattenbruk

(16)

=

Endast fiskmjöl

Land: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Land: Norge

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Rättelser

30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/43


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

( Europeiska unionens officiella tidning L 331 av den 15 december 2010 )

På sidan 145, artikel 9, ändring av direktiv 2006/48/EG, punkt 6, ska det

i stället för:

”6.

I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att …” ”

vara:

”6.

I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

”6.   För att …” ”.