ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.160.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 160

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
18 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/349/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete

1

Protokoll mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

3

 

 

2011/350/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet

19

Protokoll mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

21

 

 

2011/351/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

37

Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

39

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

50

 

*

Information om ikraftträdandet av protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

50

 

*

Meddelande om ikraftträdande, mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein, av protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

51

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 583/2011 av den 9 juni 2011 om ändring av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfarandena och om kodifiering av bilagorna A, B och C till den förordningen

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 584/2011 av den 17 juni 2011 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Grana Padano [SUB])

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 585/2011 av den 17 juni 2011 om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn

71

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 586/2011 av den 17 juni 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

80

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 587/2011 av den 17 juni 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

82

 

 

BESLUT

 

 

2011/352/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 juni 2011 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Furstendömet Liechtenstein

84

 

 

2011/353/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 juni 2011 om fastställande av finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Tyskland 2007 [delgivet med nr K(2011) 4161]

88

 

 

2011/354/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 (BCS-GHØØ2-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2011) 4177]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete

(2011/349/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 16, 79.2 c, 82.1 b och d, 87.2, 87.3, 89 och 114 jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 bemyndigades ordförandeskapet att med bistånd av kommissionen inleda förhandlingar med Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessa förhandlingar har nu avslutats.

(2)

Avtalet undertecknades på Europeiska unionens vägnar den 28 februari 2008, i enlighet med rådets beslut 2008/261/EG (1) och 2008/262/RIF (2), med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Protokollet bör godkännas.

(5)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av del tre avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bör rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3) göras tillämpligt också på förbindelserna med Liechtenstein.

(6)

Förenade kungariket deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5.1 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4).

(7)

Irland deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5.1 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5).

(8)

Detta beslut påverkar inte Danmarks ställning enligt protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och anknytande dokument godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texterna till protokollet och anknytande dokument åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska vara tillämpligt inom de områden som omfattas av bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokollet och utvecklingen av dessa, förutsatt att bestämmelserna förtecknas i beslut 2000/365/EG och 2002/192/EG.

Artikel 3

Bestämmelserna i artiklarna 1–4 i beslut 1999/437/EG ska vara tillämpliga på samma sätt i fråga om Liechtensteins associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 9 i protokollet för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet och göra följande anmälan:

”I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i protokollet och i avtalet i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.”

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rådets beslut 2008/262/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

EUROPEISKA UNIONEN

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM HÄNVISAR TILL det avtal som undertecknades den 26 oktober 2004 mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1) (”associeringsavtalet”),

SOM ERINRAR OM att det i artikel 16 i det avtalet föreskrivs en möjlighet för Furstendömet Liechtenstein att ansluta sig till associeringsavtalet genom ett protokoll,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins geografiska läge,

SOM TAR HÄNSYN TILL de nära banden mellan Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet, som kommer till uttryck genom ett område utan kontroller vid de inre gränserna mellan Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins önskan att upprätthålla och införa ett område utan gränskontroller med alla Schengenländer och därför att associeras till Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att genom det avtal som Europeiska unionens råd ingick den 18 maj 1999 med Republiken Island och Konungariket Norge (2) associerades dessa båda stater till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att det är önskvärt att Furstendömet Liechtenstein associeras till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket på samma villkor som Island, Norge och Schweiz,

SOM BEAKTAR att det mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein bör ingås ett protokoll som ger Liechtenstein samma rättigheter och skyldigheter som de som har avtalats mellan Europeiska unionens råd å ena sidan och Island och Norge samt Schweiz å andra sidan,

SOM BEAKTAR att bestämmelserna i avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och de rättsakter som antagits på den grunden inte gäller för Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och att de beslut om att utveckla Schengenregelverket i enlighet med den avdelningen, vilka Danmark har införlivat med sin nationella lagstiftning, endast kan skapa folkrättsliga förpliktelser mellan Danmark och övriga medlemsstater,

SOM BEAKTAR att Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, i enlighet med de beslut som antagits på grundval av det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3),

SOM BEAKTAR behovet av att säkerställa att de stater med vilka Europeiska unionen har ingått associeringsavtal i syfte att genomföra, tillämpa och utveckla Schengenregelverket tillämpar det regelverket också i sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att det för att Schengenregelverket ska fungera väl krävs att detta protokoll tillämpas samtidigt med de avtal som de olika parter som associerats till eller deltar i genomförandet och utvecklingen av Schengenregelverket har ingått för att reglera sina inbördes förbindelser,

SOM HÄNVISAR TILL protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Schweiz (4),

SOM TAR FASTA PÅ kopplingen mellan Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen när det gäller införande av kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och när det gäller inrättandet av Eurodac-systemet,

SOM BEAKTAR att den kopplingen förutsätter samtidig tillämpning av Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac-systemet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Enligt artikel 16 i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (”associeringsavtalet”), ska Furstendömet Liechtenstein (nedan kallat Liechtenstein) ansluta sig till associeringsavtalet i enlighet med villkoren i detta protokoll.

Anslutningen skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan de avtalsslutande parterna i enlighet med de regler och förfaranden som anges i protokollet.

Artikel 2

1.   De Schengenbestämmelser som förtecknas i bilaga A och bilaga B till associeringsavtalet, och som gäller för Europeiska unionens medlemsstater, ska genomföras och tillämpas i Liechtenstein i enlighet med villkoren i de bilagorna.

2.   Dessutom ska de i bilagan till detta protokoll angivna bestämmelserna i Europeiska unionens och Europeiska gemenskapens rättsakter, vilka ersätter eller utvecklar bestämmelser i Schengenregelverket, genomföras och tillämpas av Liechtenstein.

3.   De rättsakter och åtgärder som Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen antar för att ändra eller utveckla Schengenregelverkets bestämmelser, och på vilka förfarandena i associeringsavtalet och detta protokoll har tillämpats, ska också godkännas, genomföras och tillämpas av Liechtenstein utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.

Artikel 3

De rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–3.4 samt artiklarna 4–6, artiklarna 8–10, artikel 11.2–11.4 och artikel 13 i associeringsavtalet ska vara tillämpliga för Liechtenstein.

Artikel 4

På expertnivå ska ordförandeskapet i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 3 i associeringsavtalet utövas av Europeiska unionens företrädare. På högre tjänstemannanivå och ministernivå ska ordförandeskapet innehas växelvis för en period om sex månader av företrädaren Europeiska unionen respektive företrädaren för Liechtensteins eller Schweiz regering.

Artikel 5

1.   Antagandet av nya rättsakter eller åtgärder som har anknytning till sådana frågor som avses i artikel 2 är förbehållet Europeiska unionens behöriga institutioner. Med förbehåll för punkt 2 i denna artikel ska dessa rättsakter eller åtgärder träda i kraft samtidigt för Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och deras respektive berörda medlemsstater och Liechtenstein, om inte annat särskilt föreskrivs i rättsakterna eller åtgärderna. I detta sammanhang ska vederbörlig hänsyn tas till den tidsperiod som Liechtenstein i den gemensamma kommittén uppgett sig behöva för att kunna uppfylla sina konstitutionella krav.

2.

a)

Europeiska unionens råd (”rådet”) ska utan dröjsmål underrätta Liechtenstein om antagandet av rättsakter eller åtgärder som avses i punkt 1 på vilka förfarandena i detta protokoll har tillämpats. Liechtenstein ska besluta huruvida landet ska godkänna rättsaktens eller åtgärdens innehåll och införliva den med sin interna rättsordning. Det beslutet ska meddelas rådet och Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) inom trettio dagar från antagandet av den berörda rättsakten eller åtgärden.

b)

Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd kan bli bindande för Liechtenstein först efter det att konstitutionella krav har uppfyllts, ska Liechtenstein informera rådet och kommissionen om detta i samband med underrättelsen om rättsakten eller åtgärden. Liechtenstein ska utan dröjsmål skriftligen meddela rådet och kommissionen när alla konstitutionella krav är uppfyllda. Om folkomröstning inte krävs ska underrättelsen lämnas senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning. Om en folkomröstning krävs ska Liechtenstein lämna underrättelsen inom 18 månader från dagen för rådets underrättelse. Från den dag då rättsakten eller åtgärden träder i kraft för Liechtenstein och till dess att landet meddelar att man har uppfyllt de konstitutionella kraven, ska Liechtenstein i möjligaste mån tillämpa innehållet i den berörda rättsakten eller åtgärden provisoriskt.

Om Liechtenstein inte kan tillämpa den berörda rättsaktens eller åtgärdens innehåll provisoriskt, och detta förhållande skapar svårigheter som stör Schengensamarbetets funktion, ska den rådande situationen granskas av den gemensamma kommittén. Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen får vidta proportionerliga och lämpliga åtgärder gentemot Liechtenstein för att säkerställa ett väl fungerande Schengensamarbete.

3.   Liechtensteins godkännande av de rättsakter och åtgärder som avses i punkt 2 skapar rättigheter och skyldigheter mellan Liechtenstein å ena sidan och Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna, i den utsträckning de är bundna av dessa rättsakter och åtgärder, samt Schweiz å andra sidan.

4.   Detta protokoll ska upphöra att gälla om

a)

Liechtenstein meddelar att man beslutat att inte godta innehållet i en rättsakt eller en åtgärd som avses i punkt 2 på vilken förfarandena i detta protokoll har tillämpats, eller

b)

Liechtenstein inte avger ett meddelande inom den frist på 30 dagar som avses i punkterna 2 a eller 5 a, eller

c)

Liechtenstein inte avger ett meddelande senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning eller, om folkomröstning begärs, inom den frist på 18 månader som avses i punkt 2 b, eller om Liechtenstein inte genomför provisorisk tillämpning på det sätt som avses i samma punkt från den dag som fastställts för ikraftträdandet av rättsakten eller åtgärden.

Detta protokoll ska upphöra att gälla tre månader efter utgången av 90-dagarsperioden, såvida inte den gemensamma kommittén, efter att noga ha granskat förutsättningarna för att fortsätta tillämpa protokollet, beslutar annat inom 90 dagar.

5.

a)

Om bestämmelserna i en ny rättsakt eller åtgärd leder till att medlemsstaterna inte längre får låta verkställighet av en framställan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller erkännande av ett beslut om husrannsakan och/eller beslag som fattats i en annan medlemsstat omfattas av de villkor som anges i artikel 51 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (5), får Liechtenstein inom den trettiodagarsfrist som anges i punkt 2 a meddela rådet och kommissionen att Liechtenstein inte godtar och inte kommer att genomföra innehållet i dessa bestämmelser i sin interna rättsordning i den utsträckning de är tillämpliga på framställningar eller beslut om husrannsakan och beslag i samband med utredningar eller lagföring på området för direkt beskattning som, om de begås i Liechtenstein, enligt den liechtensteinska lagstiftningen inte är belagda med frihetsstraff. I motsats till vad som gäller enligt punkt 4 ska protokollet i sådant fall inte upphöra att gälla.

b)

Den gemensamma kommittén ska sammanträda inom två månader från det att en av kommitténs medlemmar begär detta för att, under hänsynstagande till den internationella utvecklingen, diskutera den situation som uppstått till följd av att ett meddelande lämnats i enlighet med punkt a.

När den gemensamma kommittén enhälligt nått fram till en överenskommelse som innebär att Liechtenstein godtar och till fullo genomför de berörda bestämmelserna i den nya rättsakten eller åtgärden, ska punkt 2 b samt punkterna 3 och 4 vara tillämpliga. De uppgifter som det hänvisas till i punkt 2 b första meningen ska tillhandahållas inom trettio dagar från det att överenskommelsen nåddes i den gemensamma kommittén.

Artikel 6

Vid uppfyllandet av sina skyldigheter med avseende på Schengens informationssystem II och informationssystemet för viseringar kan Liechtenstein använda sig av Schweiz infrastruktur för att få tillgång till dessa system.

Artikel 7

Beträffande de administrativa kostnader som hör samman med tillämpningen av detta protokoll, ska Liechtenstein tillföra Europeiska unionens allmänna budget ett årligt bidrag på 0,071 % av beloppet 8 100 000 EUR, med förbehåll för en årlig justering med hänsyn till inflationsnivån i Europeiska unionen.

Artikel 8

1.   Detta protokoll ska inte påverka avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat avtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein.

2.   Detta protokoll ska inte påverka avtal som är bindande för Liechtenstein å ena sidan, och en eller flera medlemsstater å andra sidan, i den mån de är förenliga med detta protokoll. Om sådana avtal är oförenliga med detta protokoll ska protokollet ha företräde.

3.   Detta protokoll ska inte i något avseende påverka avtal som i framtiden kan komma att ingås mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein, och inte heller avtal som ingås mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Liechtenstein å andra sidan eller avtal som kan komma att ingås på grundval av artiklarna 24 och 38 i fördraget om Europeiska unionen.

4.   Detta protokoll ska inte påverka avtal mellan Liechtenstein och Schweiz i den mån de är förenliga med protokollet. Om sådana avtal är oförenliga med detta protokoll ska protokollet ha företräde.

Artikel 9

1.   Detta protokoll träder i kraft en månad efter den dag då rådets generalsekreterare, i sin egenskap av depositarie, konstaterar att alla formaliteter är uppfyllda i fråga om det samtycke till att vara bunden av detta protokoll som uttryckts av parterna eller på deras vägnar.

2.   Artiklarna 1, 4 och 5.2 a första meningen i detta protokoll och de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–3.4 samt artiklarna 4–6 i associeringsavtalet ska tillämpas provisoriskt för Liechtenstein från dagen för undertecknandet av detta protokoll.

3.   När det gäller rättsakter eller åtgärder som antagits efter undertecknandet av detta protokoll men innan det trätt i kraft, ska den trettiodagarsperiod som avses i artikel 5.2 a sista meningen börja löpa den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 10

1.   De bestämmelser som avses i artikel 2 ska börja tillämpas av Liechtenstein vid en tidpunkt som rådet fastställer genom enhälligt beslut av de rådsmedlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater som tillämpar alla bestämmelser som avses i artikel 2, efter samråd med den gemensamma kommittén och efter att ha försäkrat sig om att Liechtenstein har uppfyllt förhandsvillkoren för genomförande av de aktuella bestämmelserna.

De rådsmedlemmar som företräder Irlands regering och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands regering ska delta i dessa beslut i den mån de berör bestämmelser i Schengenregelverket och rättsakter som grundar sig på eller har anknytning till detta regelverk, i vilka dessa medlemsstater deltar.

De rådsledamöter som företräder regeringarna i medlemsstater för vilka, i enlighet med deras anslutningsfördrag, endast en del av de bestämmelser som avses i artikel 2 är tillämpliga, ska delta i detta beslut i den utsträckning det rör bestämmelser i Schengenregelverket vilka redan är tillämpliga för deras respektive medlemsstater.

2.   Tillämpningen av de bestämmelser som avses i punkt 1 skapar rättigheter och skyldigheter mellan Schweiz och Liechtenstein å ena sidan och mellan Liechtenstein och, beroende på omständigheterna, i den utsträckning de är bundna av dessa bestämmelser, Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna å andra sidan.

3.   Detta protokoll ska endast tillämpas om de avtal som ska ingås av Liechtenstein och som avses i artikel 13 i associeringsavtalet tillämpas.

4.   Vidare ska detta protokoll tillämpas endast om protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz också tillämpas.

Artikel 11

1.   Detta protokoll kan sägas upp av Liechtenstein eller Schweiz eller genom enhälligt beslut i rådet. Uppsägningen ska meddelas depositarien och börja gälla sex månader efter detta meddelande.

2.   Om detta protokoll eller associeringsavtalet sägs upp av Schweiz eller om associeringsavtalet upphör att gälla för Schweiz vidkommande, ska associeringsavtalet och detta protokoll fortsätta att gälla med avseende på förbindelserna mellan Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen å ena sidan och Liechtenstein å andra sidan. I så fall ska rådet, efter samråd med Liechtenstein, besluta om nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder ska dock vara bindande för Liechtenstein endast om Liechtenstein godtar dem.

3.   Detta protokoll ska anses ha upphört att gälla om Liechtenstein avslutar ett av de avtal som avses i artikel 13 i associeringsavtalet och som har ingåtts av Liechtenstein, eller det protokoll som avses i artikel 10.4.

Artikel 12

Detta protokoll ska upprättas i tre exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20, respektive EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Se sidan 39 i detta nummer av EUT.

(5)  Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

BILAGA

Bilaga till protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

Liechtenstein ska tillämpa bestämmelserna som avses i artikel 2.2 från den dag som fastställts av rådet i enlighet med artikel 10.

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004/EG av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1). Kommissionens beslut av den 28 februari 2005 om de tekniska specifikationerna för standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (K(2005) 409 slutlig) och kommissionens beslut av den 28 juni 2006 om de tekniska specifikationerna för standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (K(2006) 2909 slutlig).

Rådets beslut 2005/211/RIF av den 24 februari 2005 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 68, 15.3.2005, s. 44).

Rådets beslut 2005/719/RIF av den 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 271, 15.10.2005, s. 54).

Rådets beslut 2005/727/RIF av den 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 273, 19.10.2005, s. 25).

Rådets beslut 2006/228/RIF av den 9 mars 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 81, 18.3.2006, s. 45).

Rådets beslut 2006/229/RIF av den 9 mars 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 81, 18.3.2005, s. 46).

Rådets beslut 2006/631/RIF av den 24 juli 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 256, 20.9.2006, s. 18).

Rådets beslut 2005/267/EG av den 16 mars 2005 om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (EUT L 83, 1.4.2005, s. 48).

Kommissionens beslut av den 15 december 2005 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 2005/267/EG om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (K(2005) 5159 slutlig).

Rådets förordning (EG) nr 851/2005 av den 2 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav vad gäller ömsesidighetsmekanismen (EUT L 141, 4.6.2005, s. 3).

Rådets beslut 2005/451/RIF av den 13 juni 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 158, 21.6.2005, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2005/761/EG av den 28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att bedriva forskning (EUT L 289, 3.11.2005, s. 1).

Kommissionens beslut av den 29 september 2005 (2005/687/EG) om utformningen av rapporter om verksamheten inom nätverken av sambandsmän för invandring och situationen i värdlandet rörande olaglig invandring (EUT L 264, 8.10.2005, s. 8).

Rådets beslut 2005/728/RIF av den 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 273, 19.10.2005, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2046/2005 av den 14 december 2005 om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 i Turin (EUT L 334, 20.12.2005, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

Rådets beslut 2006/440/EG av den 1 juni 2006 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14a till den gemensamma handboken om avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla viseringsansökningar (EUT L 175, 29.6.2006, s. 77).

Rådets beslut 2006/628/EG av den 24 juli 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av artikel 1.4 och 1.5 i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 256, 20.9.2006, s. 15).

Kommissionens beslut 2006/648/EG av den 22 september 2006 om fastställande av tekniska specifikationer för standarder för biometriska kännetecken i samband med utvecklingen av Informationssystemet för viseringar (EUT L 267, 27.9.2006, s. 41).

Rättelse till rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 271, 30.9.2006, s. 85).

Kommissionens beslut 2006/757/EG av den 22 september 2006 om ändring av Sirenehandboken (EUT L 317, 16.11.2006, s. 1).

Kommissionens beslut 2006/758/EG av den 22 september 2006 om ändring av Sirenehandboken (EUT L 317, 16.11.2006, s. 41).

Kommissionens beslut 2006/684/EG av den 5 oktober 2006 om ändring av bilaga 2 i förteckning A till de gemensamma konsulära anvisningarna vad gäller viseringskrav för innehavare av indonesiska diplomat- och tjänstepass (EUT L 280, 12.10.2006, s. 29).

Kommissionens beslut 2006/752/EG av den 3 november 2006 om lokaliseringen av Informationssystemet för viseringar under utvecklingsfasen (EUT L 305, 4.11.2006, s. 13).

Kommissionens rekommendation av den 6 november 2006 om inrättande av en gemensam ”Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal” (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför personkontroller vid gränserna (K(2006) 5186 slutlig).

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89. Rättat i EUT L 75, 15.3.2007, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen (EUT L 405, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 29, 3.2.2007, s. 3).

Rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT L 405, 30.12.2006, s. 23. Rättad i EUT L 29, 3.2.2007, s. 10).

Rådets förordning (EG) nr 1988/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2424/2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 411, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 27, 2.2.2007, s. 3).

Rådets beslut 2006/1007/RIF av den 21 december 2006 om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 411, 30.12.2006, s. 78. Rättat i EUT L 27, 2.2.2007, s. 43).

Kommissionens beslut 2007/170/EG av den 16 mars 2007 rörande fastställande av nätkrav för Schengens informationssystem (första pelaren) (EUT L 79, 20.3.2007, s. 20).

Kommissionens beslut 2007/171/EG av den 16 mars 2007 rörande fastställande av nätkrav för Schengens informationssystem (tredje pelaren) (EUT L 79, 20.3.2007, s. 29).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar (EUT L 144, 6.6.2007, s. 22).

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

Rådets beslut 2007/472/EG av den 25 juni 2007 om ändring av beslutet av den verkställande kommitté som inrättades genom 1990 års Schengenkonvention om ändring av de finansiella bestämmelserna om kostnaderna för installation och drift av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem (C.SIS) (EUT L 179, 7.7.2007, s. 50).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).

Rådets beslut 2007/519/EG av den 16 juli 2007 om ändring av del 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) (EUT L 192, 24.7.2007, s. 26).

Kommissionens beslut 2007/599/EG av den 27 augusti 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2007–2013 (EUT L 233, 5.9.2007, s. 3).

Rådets beslut 2007/866/EG av den 6 december 2007 om ändring av del 1 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) (EUT L 340, 22.12.2007, s. 92).


SLUTAKT

De befullmäktigade

EUROPEISKA UNIONEN

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”,

församlade i Bryssel den tjugoåttonde februari år 2008 för att underteckna protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket har antagit protokollet.

De befullmäktigade för de avtalsslutande parterna har beaktat följande deklarationer som anges nedan och som åtföljer denna slutakt:

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om artikel 23.7 i konventionen om ömsesidig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om artikel 23.7 i konventionen om ömsesidig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om artikel 23.7 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (1).

Förklaring från Europeiska gemenskapen och Liechtenstein om yttre förbindelser.

Förklaring från Liechtenstein om ömsesidig hjälp i brottmål.

Förklaring från Liechtenstein om artikel 5.2 b.

Förklaring från Liechtenstein om tillämpningen av Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och Europeiska utlämningskonventionen.

Förklaring från Europeiska gemenskapen om Fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013.

Förklaring från Europeiska gemenskapen om överlämnandet av förslag.

Gemensamma förklaringar om gemensamma möten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT C 197, 12.7.2000, s. 1.

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM EUROPEISKA BYRÅN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DET OPERATIVA SAMARBETET VID EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATERS YTTRE GRÄNSER

De avtalsslutande parterna konstaterar att ytterligare avtal ska ingås med avseende på Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, efter förebild av de avtal som har ingåtts med Norge och Island.

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM ARTIKEL 23.7 I KONVENTIONEN AV DEN 29 MAJ 2000 OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 23.1 c i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionens medlemsstater är de avtalsslutande parterna överens om att Liechtenstein, om inte medlemsstaten i fråga har fått den berörda personens samtycke, i enskilda fall kan kräva att personuppgifter inte får användas för de ändamål som avses i artikel 23.1 a och b i denna konvention utan Liechtensteins föregående samtycke i samband med förfaranden där Liechtenstein hade kunnat neka eller begränsa översändandet eller användningen av personuppgifter i enlighet med denna konvention eller de instrument som avses i artikel 1 i denna.

Om Liechtenstein i ett enskilt fall skulle vägra att ge sitt medgivande efter en begäran från en medlemsstat i enlighet med ovan nämnda bestämmelser, måste Liechtenstein skriftligen motivera.

ÖVRIGA FÖRKLARINGAR

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH LIECHTENSTEIN OM YTTRE FÖRBINDELSER

Europeiska gemenskapen och Liechtenstein är överens om att Europeiska gemenskapen ska uppmuntra tredje länder och internationella organisationer med vilka den har ingått avtal inom ett område med anknytning till Schengensamarbetet, inklusive viseringspolitiken, att ingå liknande avtal med Furstendömet Liechtenstein, utan att det påverkar Furstendömet Liechtensteins behörighet att ingå sådana avtal.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL

Liechtenstein förklarar att avgöranden angående skattebrott, som utreds av liechtensteinska myndigheter, inte vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande kan överklagas till domstol med behörighet i bland annat brottmål.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5.2 b

(tidsfrist för godkännande av förändringar i Schengenregelverket)

Den maximala fristen på 18 månader enligt artikel 5.2 b avser såväl godkännandet som genomförandet av rättsakten eller åtgärden. Följande faser omfattas:

Den förberedande fasen.

Det parlamentariska förfarandet.

Fristen för folkomröstning på 30 dagar.

I förekommande fall folkomröstning (organisation och omröstning).

Sanktionering av den regerande fursten.

Liechtensteins regering ska utan dröjsmål underrätta rådet och kommissionen om avlutandet av var och en av dessa faser.

Liechtensteins regering åtar sig att använda alla medel som står till dess förfogande för att se till att de olika faserna som nämns ovan genomförs så snabbt som möjligt.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM TILLÄMPNINGEN AV EUROPEISKA KONVENTIONEN OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL OCH EUROPEISKA UTLÄMNINGSKONVENTIONEN

Liechtenstein åtar sig att inte åberopa sina reservationer och förklaringar i samband med ratificeringen av Europeiska utlämningskonventionen av den 13 december 1957 och Europeiska konventionen av den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, i den utsträckning det skulle vara oförenligt med detta avtal.

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM FONDEN FÖR DE YTTRE GRÄNSERNA FÖR PERIODEN 2007–2013

Europeiska gemenskapen är för närvarande i färd med att inrätta en fond för de yttre gränserna för perioden 2007–2013, som kommer att bli föremål för ytterligare avtal med de tredjeländer som är associerade till Schengenregelverket.

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM ÖVERLÄMNANDET AV FÖRSLAG

När kommissionen överlämnar förslag angående detta avtal till Europeiska unionens råd och Europaparlamentet ska den översända kopior av dessa förslag till Liechtenstein.

Deltagande i de kommittéer som ska bistå Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter:

Den 1 juni 2006 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein i syfte att ingå ett avtal om Furstendömet Liechtensteins deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Fram till dess att ett sådant avtal ingås, ska avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska unionens råd och Schweiziska edsförbundet om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter tillämpas på Liechtenstein. Trots detta ska villkoren för Liechtensteins deltagande vara de som anges i artikel 100 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1).

GEMENSAM FÖRKLARING OM GEMENSAMMA MÖTEN

Delegationerna som företräder Europeiska unionens medlemsstaters regeringar,

Europeiska kommissionens delegation,

delegationerna som företräder Republiken Islands och Konungariket Norges regeringar,

delegationen som företräder Schweiziska edsförbundet, och

delegationen som företräder Furstendömet Liechtenstein,

noterar att Liechtenstein ansluter sig till den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket genom ett protokoll till detta avtal,

har beslutat att mötena i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet om Islands och Norges associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket å ena sidan, och avtalet om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning å andra sidan, ska hållas gemensamt, oavsett nivå på mötet,

noterar att gemensamma möten kräver praktiska arrangemang för ordförandeskapet vid dessa möten när ordförandeskapet ska innehas av de associerade länderna i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, eller avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,

noterar de associerade ländernas önskan att, när så är nödvändigt, frånträda sitt ordförandeskap och låta ordförandeskapet rotera mellan sig i alfabetisk ordning från det att avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket träder ikraft och från det att protokollet om Liechtensteins anslutning träder ikraft.


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/19


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet

(2011/350/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 16, 74, 77.2 och 79.2 a och c jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 bemyndigades kommissionen att inleda förhandlingar med Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessa förhandlingar har nu avslutats.

(2)

Avtalet undertecknades på Europeiska unionens vägnar den 28 februari 2008, i enlighet med rådets beslut 2008/261/EG (1) och 2008/262/RIF (2), med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Detta protokoll bör godkännas.

(5)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av del tre i avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bör rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3) göras tillämpligt också på förbindelserna med Liechtenstein.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Detta beslut påverkar inte Danmarks ställning enligt protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och anknytande dokument godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texterna till protokollet och anknytande dokument åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska vara tillämpligt inom de områden som omfattas av bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokollet och utvecklingen av dessa, förutsatt att bestämmelserna inte förtecknas i beslut 2000/365/EG och 2002/192/EG.

Artikel 3

Bestämmelserna i artiklarna 1–4 i beslut 1999/437/EG ska vara tillämpliga på samma sätt i fråga om Liechtensteins associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 9 i protokollet för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet och göra följande anmälan:

”I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i protokollet och i avtalet i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.”

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rådets beslut 2008/262/RIF av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

EUROPEISKA UNIONEN

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM HÄNVISAR TILL det avtal som undertecknades den 26 oktober 2004 mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1) (”associeringsavtalet”),

SOM ERINRAR OM att det i artikel 16 i det avtalet föreskrivs en möjlighet för Furstendömet Liechtenstein att ansluta sig till associeringsavtalet genom ett protokoll,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins geografiska läge,

SOM TAR HÄNSYN TILL de nära banden mellan Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet, som kommer till uttryck genom ett område utan kontroller vid de inre gränserna mellan Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins önskan att upprätthålla och införa ett område utan gränskontroller med alla Schengenländer och därför att associeras till Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att genom det avtal som Europeiska unionens råd ingick den 18 maj 1999 med Republiken Island och Konungariket Norge (2) associerades dessa båda stater till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att det är önskvärt att Furstendömet Liechtenstein associeras till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket på samma villkor som Island, Norge och Schweiz,

SOM BEAKTAR att det mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein bör ingås ett protokoll som ger Liechtenstein samma rättigheter och skyldigheter som de som har avtalats mellan Europeiska unionens råd å ena sidan och Island och Norge samt Schweiz å andra sidan,

SOM BEAKTAR att bestämmelserna i avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och de rättsakter som antagits på den grunden inte gäller för Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och att de beslut om att utveckla Schengenregelverket i enlighet med den avdelningen, vilka Danmark har införlivat med sin nationella lagstiftning, endast kan skapa folkrättsliga förpliktelser mellan Danmark och övriga medlemsstater,

SOM BEAKTAR att Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, i enlighet med de beslut som antagits på grundval av det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3),

SOM BEAKTAR behovet av att säkerställa att de stater med vilka Europeiska unionen har ingått associeringsavtal i syfte att genomföra, tillämpa och utveckla Schengenregelverket tillämpar det regelverket också i sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att det för att Schengenregelverket ska fungera väl krävs att detta protokoll tillämpas samtidigt med de avtal som de olika parter som associerats till eller deltar i genomförandet och utvecklingen av Schengenregelverket har ingått för att reglera sina inbördes förbindelser,

SOM HÄNVISAR TILL protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Schweiz (4),

SOM TAR FASTA PÅ kopplingen mellan Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen när det gäller införande av kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och när det gäller inrättandet av Eurodac-systemet,

SOM BEAKTAR att den kopplingen förutsätter samtidig tillämpning av Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac-systemet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Enligt artikel 16 i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (”associeringsavtalet”), ska Furstendömet Liechtenstein (nedan kallat Liechtenstein) ansluta sig till associeringsavtalet i enlighet med villkoren i detta protokoll.

Anslutningen skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan de avtalsslutande parterna i enlighet med de regler och förfaranden som anges i protokollet.

Artikel 2

1.   De Schengenbestämmelser som förtecknas i bilaga A och bilaga B till associeringsavtalet, och som gäller för Europeiska unionens medlemsstater, ska genomföras och tillämpas i Liechtenstein i enlighet med villkoren i de bilagorna.

2.   Dessutom ska de i bilagan till detta protokoll angivna bestämmelserna i Europeiska unionens och Europeiska gemenskapens rättsakter, vilka ersätter eller utvecklar bestämmelser i Schengenregelverket, genomföras och tillämpas av Liechtenstein.

3.   De rättsakter och åtgärder som Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen antar för att ändra eller utveckla Schengenregelverkets bestämmelser, och på vilka förfarandena i associeringsavtalet och detta protokoll har tillämpats, ska också godkännas, genomföras och tillämpas av Liechtenstein utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.

Artikel 3

De rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–3.4 samt artiklarna 4–6, artiklarna 8–10, artikel 11.2–11.4 och artikel 13 i associeringsavtalet ska vara tillämpliga för Liechtenstein.

Artikel 4

På expertnivå ska ordförandeskapet i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 3 i associeringsavtalet utövas av Europeiska unionens företrädare. På högre tjänstemannanivå och ministernivå ska ordförandeskapet innehas växelvis för en period om sex månader av företrädaren Europeiska unionen respektive företrädaren för Liechtensteins eller Schweiz regering.

Artikel 5

1.   Antagandet av nya rättsakter eller åtgärder som har anknytning till sådana frågor som avses i artikel 2 är förbehållet Europeiska unionens behöriga institutioner. Med förbehåll för punkt 2 i denna artikel ska dessa rättsakter eller åtgärder träda i kraft samtidigt för Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och deras respektive berörda medlemsstater och Liechtenstein, om inte annat särskilt föreskrivs i rättsakterna eller åtgärderna. I detta sammanhang ska vederbörlig hänsyn tas till den tidsperiod som Liechtenstein i den gemensamma kommittén uppgett sig behöva för att kunna uppfylla sina konstitutionella krav.

2.

a)

Europeiska unionens råd (”rådet”) ska utan dröjsmål underrätta Liechtenstein om antagandet av rättsakter eller åtgärder som avses i punkt 1 på vilka förfarandena i detta protokoll har tillämpats. Liechtenstein ska besluta huruvida landet ska godkänna rättsaktens eller åtgärdens innehåll och införliva den med sin interna rättsordning. Det beslutet ska meddelas rådet och Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) inom trettio dagar från antagandet av den berörda rättsakten eller åtgärden.

b)

Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd kan bli bindande för Liechtenstein först efter det att konstitutionella krav har uppfyllts, ska Liechtenstein informera rådet och kommissionen om detta i samband med underrättelsen om rättsakten eller åtgärden. Liechtenstein ska utan dröjsmål skriftligen meddela rådet och kommissionen när alla konstitutionella krav är uppfyllda. Om folkomröstning inte krävs ska underrättelsen lämnas senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning. Om en folkomröstning krävs ska Liechtenstein lämna underrättelsen inom 18 månader från dagen för rådets underrättelse. Från den dag då rättsakten eller åtgärden träder i kraft för Liechtenstein och till dess att landet meddelar att man har uppfyllt de konstitutionella kraven, ska Liechtenstein i möjligaste mån tillämpa innehållet i den berörda rättsakten eller åtgärden provisoriskt.

Om Liechtenstein inte kan tillämpa den berörda rättsaktens eller åtgärdens innehåll provisoriskt, och detta förhållande skapar svårigheter som stör Schengensamarbetets funktion, ska den rådande situationen granskas av den gemensamma kommittén. Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen får vidta proportionerliga och lämpliga åtgärder gentemot Liechtenstein för att säkerställa ett väl fungerande Schengensamarbete.

3.   Liechtensteins godkännande av de rättsakter och åtgärder som avses i punkt 2 skapar rättigheter och skyldigheter mellan Liechtenstein å ena sidan och Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna, i den utsträckning de är bundna av dessa rättsakter och åtgärder, samt Schweiz å andra sidan.

4.   Detta protokoll ska upphöra att gälla om

a)

Liechtenstein meddelar att man beslutat att inte godta innehållet i en rättsakt eller en åtgärd som avses i punkt 2 på vilken förfarandena i detta protokoll har tillämpats, eller

b)

Liechtenstein inte avger ett meddelande inom den frist på 30 dagar som avses i punkterna 2 a eller 5 a, eller

c)

Liechtenstein inte avger ett meddelande senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning eller, om folkomröstning begärs, inom den frist på 18 månader som avses i punkt 2 b, eller om Liechtenstein inte genomför provisorisk tillämpning på det sätt som avses i samma punkt från den dag som fastställts för ikraftträdandet av rättsakten eller åtgärden.

Detta protokoll ska upphöra att gälla tre månader efter utgången av 90-dagarsperioden, såvida inte den gemensamma kommittén, efter att noga ha granskat förutsättningarna för att fortsätta tillämpa protokollet, beslutar annat inom 90 dagar.

5.

a)

Om bestämmelserna i en ny rättsakt eller åtgärd leder till att medlemsstaterna inte längre får låta verkställighet av en framställan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller erkännande av ett beslut om husrannsakan och/eller beslag som fattats i en annan medlemsstat omfattas av de villkor som anges i artikel 51 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (5), får Liechtenstein inom den trettiodagarsfrist som anges i punkt 2 a meddela rådet och kommissionen att Liechtenstein inte godtar och inte kommer att genomföra innehållet i dessa bestämmelser i sin interna rättsordning i den utsträckning de är tillämpliga på framställningar eller beslut om husrannsakan och beslag i samband med utredningar eller lagföring på området för direkt beskattning som, om de begås i Liechtenstein, enligt den liechtensteinska lagstiftningen inte är belagda med frihetsstraff. I motsats till vad som gäller enligt punkt 4 ska protokollet i sådant fall inte upphöra att gälla.

b)

Den gemensamma kommittén ska sammanträda inom två månader från det att en av kommitténs medlemmar begär detta för att, under hänsynstagande till den internationella utvecklingen, diskutera den situation som uppstått till följd av att ett meddelande lämnats i enlighet med punkt a.

När den gemensamma kommittén enhälligt nått fram till en överenskommelse som innebär att Liechtenstein godtar och till fullo genomför de berörda bestämmelserna i den nya rättsakten eller åtgärden, ska punkt 2 b samt punkterna 3 och 4 vara tillämpliga. De uppgifter som det hänvisas till i punkt 2 b första meningen ska tillhandahållas inom trettio dagar från det att överenskommelsen nåddes i den gemensamma kommittén.

Artikel 6

Vid uppfyllandet av sina skyldigheter med avseende på Schengens informationssystem II och informationssystemet för viseringar kan Liechtenstein använda sig av Schweiz infrastruktur för att få tillgång till dessa system.

Artikel 7

Beträffande de administrativa kostnader som hör samman med tillämpningen av detta protokoll, ska Liechtenstein tillföra Europeiska unionens allmänna budget ett årligt bidrag på 0,071 % av beloppet 8 100 000 EUR, med förbehåll för en årlig justering med hänsyn till inflationsnivån i Europeiska unionen.

Artikel 8

1.   Detta protokoll ska inte påverka avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat avtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein.

2.   Detta protokoll ska inte påverka avtal som är bindande för Liechtenstein å ena sidan, och en eller flera medlemsstater å andra sidan, i den mån de är förenliga med detta protokoll. Om sådana avtal är oförenliga med detta protokoll ska protokollet ha företräde.

3.   Detta protokoll ska inte i något avseende påverka avtal som i framtiden kan komma att ingås mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein, och inte heller avtal som ingås mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Liechtenstein å andra sidan eller avtal som kan komma att ingås på grundval av artiklarna 24 och 38 i fördraget om Europeiska unionen.

4.   Detta protokoll ska inte påverka avtal mellan Liechtenstein och Schweiz i den mån de är förenliga med protokollet. Om sådana avtal är oförenliga med detta protokoll ska protokollet ha företräde.

Artikel 9

1.   Detta protokoll träder i kraft en månad efter den dag då rådets generalsekreterare, i sin egenskap av depositarie, konstaterar att alla formaliteter är uppfyllda i fråga om det samtycke till att vara bunden av detta protokoll som uttryckts av parterna eller på deras vägnar.

2.   Artiklarna 1, 4 och 5.2 a första meningen i detta protokoll och de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 3.1–3.4 samt artiklarna 4–6 i associeringsavtalet ska tillämpas provisoriskt för Liechtenstein från dagen för undertecknandet av detta protokoll.

3.   När det gäller rättsakter eller åtgärder som antagits efter undertecknandet av detta protokoll men innan det trätt i kraft, ska den trettiodagarsperiod som avses i artikel 5.2 a sista meningen börja löpa den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 10

1.   De bestämmelser som avses i artikel 2 ska börja tillämpas av Liechtenstein vid en tidpunkt som rådet fastställer genom enhälligt beslut av de rådsmedlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater som tillämpar alla bestämmelser som avses i artikel 2, efter samråd med den gemensamma kommittén och efter att ha försäkrat sig om att Liechtenstein har uppfyllt förhandsvillkoren för genomförande av de aktuella bestämmelserna.

De rådsmedlemmar som företräder Irlands regering och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands regering ska delta i dessa beslut i den mån de berör bestämmelser i Schengenregelverket och rättsakter som grundar sig på eller har anknytning till detta regelverk, i vilka dessa medlemsstater deltar.

De rådsledamöter som företräder regeringarna i medlemsstater för vilka, i enlighet med deras anslutningsfördrag, endast en del av de bestämmelser som avses i artikel 2 är tillämpliga, ska delta i detta beslut i den utsträckning det rör bestämmelser i Schengenregelverket vilka redan är tillämpliga för deras respektive medlemsstater.

2.   Tillämpningen av de bestämmelser som avses i punkt 1 skapar rättigheter och skyldigheter mellan Schweiz och Liechtenstein å ena sidan och mellan Liechtenstein och, beroende på omständigheterna, i den utsträckning de är bundna av dessa bestämmelser, Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna å andra sidan.

3.   Detta protokoll ska endast tillämpas om de avtal som ska ingås av Liechtenstein och som avses i artikel 13 i associeringsavtalet tillämpas.

4.   Vidare ska detta protokoll tillämpas endast om protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz också tillämpas.

Artikel 11

1.   Detta protokoll kan sägas upp av Liechtenstein eller Schweiz eller genom enhälligt beslut i rådet. Uppsägningen ska meddelas depositarien och börja gälla sex månader efter detta meddelande.

2.   Om detta protokoll eller associeringsavtalet sägs upp av Schweiz eller om associeringsavtalet upphör att gälla för Schweiz vidkommande, ska associeringsavtalet och detta protokoll fortsätta att gälla med avseende på förbindelserna mellan Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen å ena sidan och Liechtenstein å andra sidan. I så fall ska rådet, efter samråd med Liechtenstein, besluta om nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder ska dock vara bindande för Liechtenstein endast om Liechtenstein godtar dem.

3.   Detta protokoll ska anses ha upphört att gälla om Liechtenstein avslutar ett av de avtal som avses i artikel 13 i associeringsavtalet och som har ingåtts av Liechtenstein, eller det protokoll som avses i artikel 10.4.

Artikel 12

Detta protokoll ska upprättas i tre exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20, respektive EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Se sidan 39 i detta nummer av EUT.

(5)  Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

BILAGA

Bilaga till protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

Liechtenstein ska tillämpa bestämmelserna som avses i artikel 2.2 från den dag som fastställts av rådet i enlighet med artikel 10.

Rådets förordning nr 2007/2004/EG av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1). Kommissionens beslut av den 28 februari 2005 om de tekniska specifikationerna för standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (K(2005) 409 slutlig) och kommissionens beslut av den 28 februari 2005 om de tekniska specifikationerna för standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (K(2006) 2909 slutlig).

Rådets beslut 2005/211/RIF av den 24 februari 2005 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 68, 15.3.2005, s. 44).

Rådets beslut 2005/719/RIF av 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 271, 15.10.2005, s. 54).

Rådets beslut 2005/727/RIF av 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 273, 19.10.2005, s. 25).

Rådets beslut 2006/228/RIF av den 9 mars 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 81, 18.3.2006, s. 45).

Rådets beslut 2006/229/RIF av 9 mars 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 81, 18.3.2005, s. 46).

Rådets beslut 2006/631/RIF av den 24 juli 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 256, 20.9.2006, s. 18).

Rådets beslut 2005/267/EG av den 16 mars 2005 om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (EUT L 83, 1.4.2005, s. 48).

Kommissionens beslut av den 15 december 2005 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 2005/267/EG om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (K(2005) 5159 slutlig).

Rådets förordning (EG) nr 851/2005 av den 2 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav vad gäller ömsesidighetsmekanismen (EUT L 141, 4.6.2005, s. 3).

Rådets beslut 2005/451/RIF av 13 juni 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 158, 21.6.2005, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2005/761/EG av den 28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att bedriva forskning (EUT L 289, 3.11.2005, s. 23).

Kommissionens beslut 2005/687/EG av den 29 september 2005 om utformningen av rapporter om verksamheten inom nätverken av sambandsmän för invandring och situationen i värdlandet rörande olaglig invandring (EUT L 264, 8.10.2005, s. 8).

Rådets beslut 2005/728/RIF av 12 oktober 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 273, 19.10.2005, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2046/2005 av den 14 december 2005 om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 i Turin (EUT L 334, 20.12.2005, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

Rådets beslut 2006/440/EG av den 1 juni 2006 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14a till den gemensamma handboken om avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla viseringsansökningar (EUT L 175, 29.6.2006, s. 77).

Rådets beslut 2006/628/EG av den 24 juli 2006 om fastställande av datum för tillämpningen av artikel 1.4 och 1.5 i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (EUT L 256, 20.9.2006, s. 15).

Kommissionens beslut 2006/648/EG av den 22 september 2006 om fastställande av tekniska specifikationer för standarder för biometriska kännetecken i samband med utvecklingen av Informationssystemet för viseringar (EUT L 267, 27.9.2006, s. 41).

Rättelse till rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 271, 30.9.2006, s. 85).

Kommissionens beslut 2006/757/EG av den 22 september 2006 om ändring av Sirenehandboken (EUT L 317, 16.11.2006, s. 1).

Kommissionens beslut 2006/758/EG av den 22 september 2006 om ändring av Sirenehandboken (EUT L 317, 16.11.2006, s. 41).

Kommissionens beslut 2006/684/EG av den 5 oktober 2006 om ändring av bilaga 2 i förteckning A till de gemensamma konsulära anvisningarna vad gäller viseringskrav för innehavare av indonesiska diplomat- och tjänstepass (EUT L 280, 12.10.2006, s. 29).

Kommissionens beslut 2006/752/EG av den 3 november 2006 om lokaliseringen av Informationssystemet för viseringar under utvecklingsfasen (EUT L 305, 4.11.2006, s. 13).

Kommissionens rekommendation av den 6 november 2006 om inrättande av en gemensam ”Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal” (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför personkontroller vid gränserna (K(2006) 5186 slutlig).

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89. Rättat i EUT L 75, 15.3.2007, s. 26).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen (EUT L 405, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 29, 3.2.2007, s. 3).

Rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT L 405, 30.12.2006, s. 23. Rättad i EUT L 29, 3.2.2007, s. 10).

Rådets förordning (EG) nr 1988/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2424/2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 411, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 27, 2.2.2007, s. 3).

Rådets beslut 2006/1007/RIF av den 21 december 2006 om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 411, 30.12.2006, s. 78. Rättat i EUT L 27, 2.2.2007, s. 43).

Kommissionens beslut 2007/170/EG av den 16 mars 2007 rörande fastställande av nätkrav för Schengens informationssystem (första pelaren) (EUT L 79, 20.3.2007, s. 20).

Kommissionens beslut 2007/171/EG av den 16 mars 2007 rörande fastställande av nätkrav för Schengens informationssystem (tredje pelaren) (EUT L 79, 20.3.2007, s. 29).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar (EUT L 144, 6.6.2007, s. 22).

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

Rådets beslut 2007/472/EG av den 25 juni 2007 om ändring av beslutet av den verkställande kommitté som inrättades genom 1990 års Schengenkonvention om ändring av de finansiella bestämmelserna om kostnaderna för installation och drift av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem (C.SIS) (EUT L 179, 7.7.2007, s. 50).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).

Rådets beslut 2007/519/EG av den 16 juli 2007 om ändring av del 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) (EUT L 192, 24.7.2007, s. 26).

Kommissionens beslut 2007/599/EG av den 27 augusti 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2007–2013 (EUT L 233, 5.9.2007, s. 3).

Rådets beslut 2007/866/EG av den 6 december 2007 om ändring av del 1 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer) (EUT L 340, 22.12.2007, s. 92).


SLUTAKT

De befullmäktigade

EUROPEISKA UNIONEN

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”,

församlade i Bryssel den tjugoåttonde februari år 2008 för att underteckna protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket har antagit protokollet.

De befullmäktigade för de avtalsslutande parterna har beaktat följande deklarationer som anges nedan och som åtföljer denna slutakt:

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om artikel 23.7 i konventionen om ömsesidig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om artikel 23.7 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (1).

Förklaring från Europeiska gemenskapen och Liechtenstein om yttre förbindelser.

Förklaring från Liechtenstein om ömsesidig hjälp i brottmål.

Förklaring från Liechtenstein om artikel 5.2 b.

Förklaring från Liechtenstein om tillämpningen av Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och Europeiska utlämningskonventionen.

Förklaring från Europeiska gemenskapen om Fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013.

Förklaring från Europeiska gemenskapen om överlämnandet av förslag.

Gemensamma förklaringar om gemensamma möten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT C 197, 12.7.2000, s. 1.

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM EUROPEISKA BYRÅN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DET OPERATIVA SAMARBETET VID EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATERS YTTRE GRÄNSER

De avtalsslutande parterna konstaterar att ytterligare avtal ska ingås med avseende på Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, efter förebild av de avtal som har ingåtts med Norge och Island.

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM ARTIKEL 23.7 I KONVENTIONEN AV DEN 29 MAJ 2000 OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 23.1 c i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionens medlemsstater är de avtalsslutande parterna överens om att Liechtenstein, om inte medlemsstaten i fråga har fått den berörda personens samtycke, i enskilda fall kan kräva att personuppgifter inte får användas för de ändamål som avses i artikel 23.1 a och b i denna konvention utan Liechtensteins föregående samtycke i samband med förfaranden där Liechtenstein hade kunnat neka eller begränsa översändandet eller användningen av personuppgifter i enlighet med denna konvention eller de instrument som avses i artikel 1 i denna.

Om Liechtenstein i ett enskilt fall skulle vägra att ge sitt medgivande efter en begäran från en medlemsstat i enlighet med ovan nämnda bestämmelser, måste Liechtenstein skriftligen motivera.

ÖVRIGA FÖRKLARINGAR

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH LIECHTENSTEIN OM YTTRE FÖRBINDELSER

Europeiska gemenskapen och Liechtenstein är överens om att Europeiska gemenskapen ska uppmuntra tredje länder och internationella organisationer med vilka den har ingått avtal inom ett område med anknytning till Schengensamarbetet, inklusive viseringspolitiken, att ingå liknande avtal med Furstendömet Liechtenstein, utan att det påverkar Furstendömet Liechtensteins behörighet att ingå sådana avtal.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL

Liechtenstein förklarar att avgöranden angående skattebrott, som utreds av liechtensteinska myndigheter, inte vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande kan överklagas till domstol med behörighet i bland annat brottmål.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5.2 b

(tidsfrist för godkännande av förändringar i Schengenregelverket)

Den maximala fristen på 18 månader enligt artikel 5.2 b avser såväl godkännandet som genomförandet av rättsakten eller åtgärden. Följande faser omfattas:

Den förberedande fasen.

Det parlamentariska förfarandet.

Fristen för folkomröstning på 30 dagar.

I förekommande fall folkomröstning (organisation och omröstning).

Sanktionering av den regerande fursten.

Liechtensteins regering ska utan dröjsmål underrätta rådet och kommissionen om avlutandet av var och en av dessa faser.

Liechtensteins regering åtar sig att använda alla medel som står till dess förfogande för att se till att de olika faserna som nämns ovan genomförs så snabbt som möjligt.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM TILLÄMPNINGEN AV EUROPEISKA KONVENTIONEN OM ÖMSESIDIG RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÅL OCH EUROPEISKA UTLÄMNINGSKONVENTIONEN

Liechtenstein åtar sig att inte åberopa sina reservationer och förklaringar i samband med ratificeringen av Europeiska utlämningskonventionen av den 13 december 1957 och Europeiska konventionen av den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, i den utsträckning det skulle vara oförenligt med detta avtal.

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM FONDEN FÖR DE YTTRE GRÄNSERNA FÖR PERIODEN 2007–2013

Europeiska gemenskapen är för närvarande i färd med att inrätta en fond för de yttre gränserna för perioden 2007–2013, som kommer att bli föremål för ytterligare avtal med de tredjeländer som är associerade till Schengenregelverket.

FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM ÖVERLÄMNANDET AV FÖRSLAG

När kommissionen överlämnar förslag angående detta avtal till Europeiska unionens råd och Europaparlamentet ska den översända kopior av dessa förslag till Liechtenstein.

Deltagande i de kommittéer som ska bistå Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter:

Den 1 juni 2006 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein i syfte att ingå ett avtal om Furstendömet Liechtensteins deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Fram till dess att ett sådant avtal ingås, ska avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska unionens råd och Schweiziska edsförbundet om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter tillämpas på Liechtenstein. Trots detta ska villkoren för Liechtensteins deltagande vara de som anges i artikel 100 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1).

GEMENSAM FÖRKLARING OM GEMENSAMMA MÖTEN

Delegationerna som företräder Europeiska unionens medlemsstaters regeringar,

Europeiska kommissionens delegation,

delegationerna som företräder Republiken Islands och Konungariket Norges regeringar,

delegationen som företräder Schweiziska edsförbundet, och

delegationen som företräder Furstendömet Liechtenstein,

noterar att Liechtenstein ansluter sig till den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket genom ett protokoll till detta avtal,

har beslutat att mötena i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet om Islands och Norges associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket å ena sidan, och avtalet om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning å andra sidan, ska hållas gemensamt, oavsett nivå på mötet,

noterar att gemensamma möten kräver praktiska arrangemang för ordförandeskapet vid dessa möten när ordförandeskapet ska innehas av de associerade länderna i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, eller avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,

noterar de associerade ländernas önskan att, när så är nödvändigt, frånträda sitt ordförandeskap och låta ordförandeskapet rotera mellan sig i alfabetisk ordning från det att avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket träder ikraft och från det att protokollet om Liechtensteins anslutning träder ikraft.


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/37


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

(2011/351/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.2 e jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 bemyndigades kommissionen att inleda förhandlingar med Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (nedan kallat protokollet). Dessa förhandlingar har nu avslutats.

(2)

Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 28 februari 2008, enlighet med rådets beslut av den 28 februari 2008, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Protokollet bör godkännas.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar dessa medlemsstater i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, och därtill bifogade förklaringar godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till protokollet, slutakten och relaterade förklaringar åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 8.1 i protokollet, i syfte att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet, och att överlämna följande meddelande:

”I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i protokollet och i avtalet i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


PROTOKOLL

mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM HÄNVISAR TILL avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz som undertecknades den 26 oktober 2004 (1) (nedan kallat avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz),

SOM ERINRAR OM att det i artikel 15 i det avtalet föreskrivs en möjlighet för Furstendömet Liechtenstein att ansluta sig till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz genom ett protokoll,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins geografiska läge,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins önskan att associeras till den gemenskapslagstiftning som omfattar Dublinkonventionen och Eurodacförordningen (nedan kallad Dublin/Eurodacregelverket).

SOM BEAKTAR att Europeiska gemenskapen den 19 januari 2001 ingick ett avtal med Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge, på grundval av Dublinkonventionen (2),

SOM BEAKTAR att Furstendömet Liechtenstein bör associeras till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Dublin/Eurodacregelverket på samma villkor som Island, Norge och Schweiz.

SOM BEAKTAR att det mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein bör ingås ett protokoll som ger Liechtenstein samma rättigheter och skyldigheter som de som har avtalats mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Island och Norge samt Schweiz å andra sidan,

SOM BEAKTAR att bestämmelserna i avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och de rättsakter som antagits på grundval av den avdelningen inte gäller för Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, men att det bör skapas möjligheter för Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein å ena sidan och Danmark å andra sidan att i sina inbördes förbindelser tillämpa de materiella bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz, i enlighet med artikel 11.1 i det avtalet.

SOM BEAKTAR att det måste säkerställas att de stater med vilka Europeiska gemenskapen har ingått associeringsavtal i syfte att genomföra, tillämpa och utveckla Dublin/Eurodacregelverket tillämpar det regelverket också i sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att för att Dublin/Eurodacregelverket ska fungera väl krävs att detta protokoll tillämpas samtidigt med avtalen som de olika parter som associerats till eller deltar i genomförandet och utvecklingen av Dublin/Eurodacregelverket har ingått för att reglera sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3) ska tillämpas av Schweiziska edsförbundet på samma sätt som det tillämpas av Europeiska unionens medlemsstater vid behandlingen av personuppgifter i enlighet med detta protokoll,

SOM HÄNVISAR TILL protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4).

SOM TAR FASTA PÅ kopplingen mellan gemenskapens regelverk om införande av kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac, och Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att denna koppling förutsätter samtidig tillämpning av Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I enlighet med artikel 15 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (nedan kallat avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz), ansluter sig Furstendömet Liechtenstein (nedan kallat Liechtenstein) till det avtalet på de villkor som anges i det här protokollet.

2.   Protokollet skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan de avtalsslutande parterna i enlighet med de regler och förfaranden som anges i protokollet.

Artikel 2

1.   Bestämmelserna i

Dublinförordningen (5),

Eurodacförordningen (6),

förordningen om tillämpningsföreskrifter för Eurodacförordningen (7), och

förordningen om tillämpningsföreskrifter för Dublinförordningen (8)

ska genomföras av Liechtenstein och tillämpas i landets förbindelser med Europeiska unionens medlemsstater och Schweiz.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 ska rättsakter och åtgärder som beslutas av Europeiska gemenskapen och som ändrar eller kompletterar de bestämmelser som avses i punkt 1 samt beslut som fattas i enlighet med förfaranden som föreskrivs i dessa bestämmelser antas, genomföras och tillämpas av Liechtenstein.

3.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska hänvisningar till ”medlemsstaterna” i de bestämmelser som avses i punkt 1 förstås så att de omfattar även Liechtenstein.

Artikel 3

De rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 2, 3.1–4, artiklarna 5–7, artikel 8.1 andra stycket och 8.2 samt artiklarna 9–11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz ska i tillämpliga delar gälla för Liechtenstein.

Artikel 4

En företrädare för Liechtensteins regering ska vara ledamot av den gemensamma kommittén, i enlighet med artikel 3 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

Ordförandeskapet i kommittén ska innehas växelvis var sjätte månad av företrädaren för Europeiska kommissionens (nedan kallad kommissionen) och företrädaren för Liechtensteins eller Schweiz regering.

Artikel 5

1.   När Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet) antar rättsakter eller åtgärder som ändrar eller kompletterar de bestämmelser som avses i artikel 2 och dessa rättsakter eller åtgärder antas i enlighet med de förfaranden som avses i de bestämmelserna, ska de berörda rättsakterna eller åtgärderna, med förbehåll för punkt 2, tillämpas samtidigt av medlemsstaterna och Liechtenstein, om inte annat följer av uttryckliga bestämmelser.

2.   Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Liechtenstein om antagandet av rättsakter eller åtgärder som avses i punkt 1. Liechtenstein ska besluta huruvida landet ska godkänna rättsaktens eller åtgärdens innehåll och införliva den med sin interna rättsordning. Beslutet ska meddelas rådet och kommissionen inom trettio dagar från antagandet av de berörda rättsakterna eller åtgärderna.

3.   Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd kan bli bindande för Liechtenstein först efter det att konstitutionella krav har uppfyllts, ska Liechtenstein informera kommissionen om detta i samband med underrättelsen om rättsakten eller åtgärden. Liechtenstein ska utan dröjsmål skriftligen meddela rådet och kommissionen när alla konstitutionella krav är uppfyllda. Om folkomröstning inte krävs ska underrättelsen lämnas inom 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning. Om en folkomröstning krävs ska Liechtenstein ha en frist på högst 18 månader från dagen för kommissionens underrättelse för att lämna meddelandet. Från den dag då rättsakten eller åtgärden träder i kraft för Liechtenstein och till dess att landet meddelar att man har uppfyllt konstitutionella krav, ska Liechtenstein i möjligaste mån tillämpa innehållet i den berörda rättsakten eller åtgärden provisoriskt.

4.   Om Liechtenstein inte kan tillämpa den berörda rättsaktens eller åtgärdens innehåll provisoriskt, och detta förhållande skapar svårigheter som stör Dublin/Eurodacsamarbetet, ska situationen granskas av den gemensamma kommittén. Europeiska gemenskapen får vidta proportionerliga och lämpliga åtgärder gentemot Liechtenstein för att garantera ett väl fungerande Dublin/Eurodacsamarbete.

5.   Liechtensteins godkännande av de rättsakter och åtgärder som avses i punkt 1 ska skapa rättigheter och skyldigheter mellan Liechtenstein, Schweiz och Europeiska unionens medlemsstater.

6.   Detta protokoll ska upphöra att gälla om

a)

Liechtenstein meddelar att man beslutat att inte godta innehållet i en rättsakt eller en åtgärd som avses i punkt 1 på vilken förfarandena i detta protokoll har tillämpats, eller

b)

Liechtenstein inte avger ett meddelande inom den frist på 30 dagar som avses i punkt 2, eller

c)

Liechtenstein inte avger ett meddelande senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning eller, om folkomröstning begärs, inom den frist på 18 månader som avses i punkt 3, eller om Liechtenstein inte genomför provisorisk tillämpning på det sätt som avses i samma punkt från den dag som fastställts för ikraftträdandet av rättsakten eller åtgärden.

7.   Den gemensamma kommittén ska undersöka vad som har lett till att avtalet har upphört att gälla och försöka komma till rätta med orsakerna till att avtalet inte godkänts eller ratificerats inom 90-dagarsfristen. Efter att ha undersökt övriga möjligheter att få detta protokoll att fortsatt fungera väl, inklusive möjligheten att konstatera att de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar är likvärdiga, kan kommittén fatta ett enhälligt beslut om att detta protokoll åter ska börja gälla. Om protokollet fortfarande inte har börjat gälla efter 90 dagar, ska det anses ha upphört att gälla.

Artikel 6

När det gäller de administrativa kostnader och driftskostnader som hör samman med inrättandet och driften av den centrala enheten i Eurodacsystemet, ska Liechtenstein tillföra Europeiska gemenskapernas allmänna budget ett årligt bidrag på 0,071 % av ett inledande referensbelopp på 11 675 000 EUR och, från och med budgetåret 2004, ett årligt bidrag på 0,071 % av motsvarande budgetanslag för det aktuella budgetåret.

Artikel 7

Detta protokoll ska inte påverka avtal mellan Liechtenstein och Schweiz, i den mån de är förenliga med protokollet. Om de berörda avtalen är oförenliga med detta protokoll, ska protokollet ha företräde.

Artikel 8

1.   Detta protokoll ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna. Ratificerings- och godkännandeinstrumenten ska deponeras hos rådets generalsekretare, som ska vara depositarie.

2.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på depositariens meddelande till de avtalsslutande parterna om att det sista av ratifikations- eller godkännandeinstrumenten har deponerats.

3.   Artiklarna 1, 4 och 5.2 första meningen i detta protokoll samt de rättigheter och skyldigheter som följer av artiklarna 2 och 3.1–4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz ska tillämpas provisoriskt för Liechtenstein från dagen för undertecknandet av detta protokoll.

Artikel 9

När det gäller rättsakter eller åtgärder som antagits efter undertecknandet av detta protokoll men innan det trätt i kraft, ska den trettiodagarsperiod som avses i artikel 5.2 sista meningen börja löpa den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 10

1.   Detta protokoll ska endast tillämpas om de avtal som ska ingås av Liechtenstein och som avses i artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz också tillämpas.

2.   Dessutom ska detta protokoll tillämpas endast om det protokoll som ingåtts mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket också tillämpas.

Artikel 11

1.   Detta protokoll kan sägas upp av var och en av de avtalsslutande parterna. Uppsägningen ska meddelas depositarien och börja gälla sex månader efter detta meddelande.

2.   Om detta protokoll eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz sägs upp av Schweiz eller om avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz upphör att gälla för Schweiz vidkommande, ska avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz samt detta protokoll fortsätta att gälla med avseende på förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein.

3.   Detta protokoll ska anses ha upphört att gälla om Liechtenstein avslutar ett av de avtal som avses i artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz som har ingåtts av Liechtenstein eller avslutar det protokoll som avses i artikel 10.2.

Artikel 12

Detta protokoll ska upprättas i tre exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EGT L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(5)  Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 407/2002 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 62, 5.3.2002, s. 1).


SLUTAKT

Företrädarna för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

församlade i Bryssel den tjugoåttonde februari år 2008, för att underteckna protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz har antagit protokollet.

Företrädarna för de avtalsslutande parterna har beaktat följande deklarationer som anges nedan och som åtföljer denna slutakt:

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om en nära dialog.

Förklaring från Liechtenstein om artikel 5.3.

Gemensam förklaring om de gemensamma kommittéernas möten.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM EN NÄRA DIALOG

De avtalsslutande parterna understryker vikten av en nära och givande dialog mellan alla som deltar i genomförandet av de bestämmelser som anges i artikel 2.1 i detta protokoll.

Med iakttagande av artikel 3.1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz (om möten i den gemensamma kommittén) kommer kommissionen att bjuda in experter från medlemsstaterna för att höra experter från Liechtenstein om alla frågor som rör avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

De avtalsslutande parterna har noterat att medlemsstaterna är villiga att acceptera ovan nämnda inbjudningar och delta i utbytet av synpunkter med Liechtenstein om alla frågor som rör avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5.3

(Tidsfrist för godtagande av förändringar i Dublin/Eurodacregelverket)

Den maximala fristen på 18 månader enligt artikel 5.3 avser såväl godkännandet som genomförandet av rättsakten eller åtgärden. Följande faser omfattas:

Den förberedande fasen.

Det parlamentariska förfarandet.

Fristen för folkomröstning på 30 dagar.

I förekommande fall, folkomröstning (organisation och omröstning).

Sanktionering av den regerande fursten.

Liechtensteins regering ska utan dröjsmål underrätta rådet och kommissionen om avslutandet av var och en av dessa faser.

Liechtensteins regering åtar sig att använda alla medel som står till dess förfogande för att se till att de olika faserna som nämns ovan genomförs så snabbt som möjligt.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DE GEMENSAMMA KOMMITTÉERNAS MÖTEN

Europeiska kommissionens delegation,

delegationerna som företräder Republiken Islands och Konungariket Norges regeringar,

delegationen som företräder regeringen för Schweiziska edsförbundet, och

delegationen som företräder regeringen för Furstendömet Liechtenstein,

noterar att Liechtenstein ansluter sig till den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz via ett protokoll till förevarande avtal,

har beslutat att mötena i de gemensamma kommittéer som inrättas genom å ena sidan avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge, å andra sidan avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, ska hållas gemensamt,

noterar att gemensamma möten kräver praktiska arrangemang för ordförandeskapet vid dessa möten när ordförandeskapet ska innehas av de associerade länderna i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge,

noterar de associerade ländernas önskan att, när så är nödvändigt, frånträda sitt ordförandeskap och låta ordförandeskapet rotera mellan sig i alfabetisk ordning från det att avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, träder i kraft.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/50


Meddelande om ikraftträdandet av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

De förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet av ovanstående protokoll (1), undertecknat i Bryssel den 28 juli 2008, fullgjordes den 7 mars 2011. Följaktligen träder detta protokoll, i enlighet med dess artikel 9.1, i kraft den 7 april 2011.


(1)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/50


Information om ikraftträdandet av protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

De förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet av det ovan nämnda protokollet (1), som undertecknades i Bryssel den 28 februari 2008, avslutades den 7 mars 2011. Följaktligen har detta protokoll trätt i kraft, i enlighet med artikel 8.2 i protokollet, den 1 april 2011.


(1)  Se sidan 39 i detta nummer av EUT.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/51


Meddelande om ikraftträdande, mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein, av protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

Ovan nämnda protokoll (1), som undertecknades i Bryssel den 28 februari 2008, trädde i kraft mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet den 1 december 2008, sedan de relevanta förfarandena avslutats den 24 oktober 2008.

Eftersom de erforderliga förfarandena för ikraftträdandet av protokollet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein avslutades den 7 mars 2011 träder detta protokoll, i fråga om Furstendömet Liechtenstein, i kraft den 1 maj 2011 i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 tredje stycket i protokollet.


(1)  EUT L 161, 24.6.2009, s. 8.


FÖRORDNINGAR

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/52


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 583/2011

av den 9 juni 2011

om ändring av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfarandena och om kodifiering av bilagorna A, B och C till den förordningen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (1), särskilt artikel 45,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 förtecknas beteckningarna i medlemsstaternas nationella lagstiftning på de förfaranden och förvaltare som den förordningen är tillämplig på. I bilaga A förtecknas de insolvensförfaranden som anges i artikel 2 a i den förordningen. I bilaga B förtecknas de likvidationsförfaranden som anges i artikel 2 c i den förordningen och i bilaga C förtecknas de förvaltare som anges i artikel 2 b i den förordningen.

(2)

Den 15 september 2010 underrättade Österrike på grundval av artikel 45 i förordning (EG) nr 1346/2000 kommissionen om ändringar rörande förteckningarna i bilagorna A, B och C till den förordningen.

(3)

Den 23 november 2010 underrättade Lettland på grundval av artikel 45 i förordning (EG) nr 1346/2000 kommissionen om ändringar rörande förteckningarna i bilagorna A och B till den förordningen.

(4)

Som en följd av de ändringar i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 som bör göras efter ovannämnda anmälningar av Österrike och Lettland, bör en kodifiering av bilagorna A, B och C till den förordningen göras för att ge alla inblandade parter i insolvensförfaranden som täcks av den förordningen nödvändig rättslig säkerhet.

(5)

Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EG) nr 1346/2000 och deltar därför, enligt artikel 45 i den förordningen, i antagandet och tillämpningen av den här förordningen.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(7)

Bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 bör därför ändras och kodifieras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1346/2000 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ändras på följande sätt:

a)

Beteckningarna för Lettland ska ersättas med följande:

”LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”

b)

Beteckningarna för Österrike ska ersättas med följande:

”ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren”

2.

Bilaga B ska ändras på följande sätt:

a)

Beteckningarna för Lettland ska ersättas med följande:

”LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”

b)

Beteckningarna för Österrike ska ersättas med följande:

”ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)”

3.

I bilaga C ska beteckningarna för Österrike ersättas med följande:

”ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht”

Artikel 2

Bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000, ändrade i enlighet med artikel 1 i den här förordningen, ska kodifieras och ersättas med texten i bilagorna I, II och III till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Luxemburg den 9 juni 2011.

På rådets vägnar

PINTÉR S.

Ordförande


(1)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA A

Insolvensförfaranden som det hänvisas till i artikel 2 a

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta‘ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration”


BILAGA II

”BILAGA B

Likvidationsförfaranden som det hänvisas till i artikel 2 c

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration”


BILAGA III

”BILAGA C

Förvaltare som det hänvisas till i artikel 2 b

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor”


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 584/2011

av den 17 juni 2011

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Grana Padano [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, särskilt artikel 7.4 första stycket (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 granskat Italiens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Grana Padano”. Denna har registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006, har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Detta har skett i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning.

(3)

Kommissionen har mottagit en invändning, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006, via de schweiziska myndigheterna från företaget Chäs & Co Käsehandel GmbH, ägt av Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, SCHWEIZ. Genom en skrivelse av den 6 april 2010 uppmanade kommissionen de berörda parterna att inleda lämpliga samråd.

(4)

Eftersom en överenskommelse om mindre ändringar av produktspecifikationen nåtts inom sex månader, bör kommissionen fatta ett beslut.

(5)

Mot denna bakgrund bör ändringarna godkännas och det ändrade sammanfattande dokumentet offentliggöras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns ändringarna av produktspecifikationen i bilaga II till beteckningen i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Det ändrade sammanfattande dokumentet i bilaga II till denna förordning ska gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 199, 25.8.2009, s. 24.


BILAGA I

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3   Ost

ITALIEN

Grana Padano (SUB)


BILAGA II

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”GRANA PADANO”

EG nr: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

SGB ( ) SUB (X)

1.   Beteckning

”GRANA PADANO”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp (samma som i bilaga III)

Klass 1.3 –

Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Hårdost med kokt massa och långsam mognad som tillverkas hela året och används som bordsost eller för rivning. Osten framställs av delvis skummad obehandlad mjölk från två dagliga mjölkningar av kor vars basfoder består av färskt eller konserverat grovfoder. Bearbetning av mjölk från en enda mjölkning eller från en blandning av två mjölkningar är också tillåten. Osten har cylindrisk form, en lätt rundad eller nästan rak kant och plan ovan- och undersida med lätt markerad kant.

Ostens diameter varierar mellan 35 och 45 cm och kanten är 18–25 cm hög, beroende på de tekniska produktionsförhållandena.

Vikt: 24–40 kg. Skorpa: hård och slät, med en tjocklek på 4–8 mm.

Ostmassan är hård, med lätt grynig struktur, spricker radialt och har knappt synliga pipor. Fetthalten i torrsubstansen är minst 32 %. Skorpans färg är mörk eller naturligt gyllengul. Ostmassan är vit eller halmgul och har välluktande doft och utsökt smak.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Obehandlad komjölk, naturliga jäsningsämnen och kalvlöpe.

Mjölken kommer från kor som föds upp i det avgränsade område som anges i punkt 4.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Mjölkkornas basfoder består av färskt eller konserverat grovfoder och ges till lakterande kor, sinkor och kor över 7 månader.

Foderbasen kommer från företagets odlingar eller odlingar inom produktionsområdet för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”.

Minst 50 % av dagsintagets torrsubstans ska bestå av foder där förhållandet grovfoder/kraftfoder är minst 1 med avseende på torrsubstansen.

Minst 75 % av torrsubstansen i dagsintagets grovfoder ska komma från mjölkens produktionsområde.

Det tillåtna fodret räknas upp i en positivlista med följande element:

Grovfoder: färskt foder, hö, halm, ensilage (ej tillåtet för produktion av osten ”Trentingrana”).

Kategorier av tillåtna råvarutillsatser till kraftfoder: Spannmål och spannmålsprodukter, oljefröväxter och produkter av dessa, lökar och rötter och produkter av dessa, dehydratiserat foder, derivat från sockerindustrin, baljväxtfrön, fetter, mineraler och tillsatser.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktion och mognad måste ske i det avgränsade produktionsområde som anges i punkt 4.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Rivning och förpackning måste ske i det avgränsade produktionsområde som anges i punkt 4. Färsk rivost är nämligen en mycket känslig produkt och bevarandet av dess organoleptiska egenskaper kräver omedelbar förpackning på sådant sätt att uttorkning undviks. Omedelbar förpackning med anbringande av ursprungsbeteckningen ger dessutom bättre garantier för den rivna produktens äkthet, som av naturliga skäl är svårare att bestämma än för en hel ost (enligt domstolens dom av den 20 maj 2003).

För produktion av riven ”GRANA PADANO” får endast på följande villkor restbitar användas från tillskärning och förpackning av ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” i bitar av varierande och/eller fastställd vikt, i block, bitar, kuber, portionsbitar etc.: Andelen skorpa får inte överstiga 18 %. Ostspånen måste alltid kunna spåras till hela ostar med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”. Spån för andra ändamål eller för överföring från en anläggning till en annan måste vara sorterade efter registreringsnummer och produktionsmånad. Transport är bara tillåten inom samma företag eller företagsgrupp, förutsatt att dessa ligger inom det avgränsade området. Det är följaktligen förbjudet att saluföra restbitar avsedda för produktion av riven ”GRANA PADANO”.

3.7   Särskilda regler för märkning

Den officiella märkning som intygar att produkten uppfyller kriterierna för att få använda den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” och som måste finnas både på de hela ostarna och på alla ostförpackningar med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”, i portionsbitar och riven form, består av en romb med ”GRANA” och ”PADANO” i versala tryckbokstäver. I de övre och nedre hörnen av romben med rundade spetsar står initialerna ”G” respektive ”P”.

De märkningsband med vilka ursprungsmärkningen kalltrycks på ostarna vid formningen består av en serie streckade romber som växelvis innehåller orden ”GRANA” och ”PADANO” samt nödvändiga uppgifter om ostproducenten och produktionsmånad respektive produktionsår.

Användning av föreskrivna märkningsband för ”Trentingrana” är bara tillåten för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” som producerats i den autonoma provinsen Trento. Förutsättningen är att osten enbart är framställd av mjölk från kor som utfodrats med kraftfoder, som under hela året inte får innehålla någon form av ensilage. Märkningsbanden består av två rader streckade romber som genomkorsas av ordet ”Trentino”. I mitten, mellan några stiliserade berg står ordet ”TRENTINO”, skrivet från vänster till höger och tvärtom.

Ursprungsmärkningen med hjälp av märkningsbanden kompletteras av en kaseinplatta med texten ”GRANA PADANO”, produktionsåret och en alfanumerisk kod som entydigt identifierar varje ost.

”GRANA PADANO” som i produktionsområdet mognadslagrats i minst 20 månader efter formningen får klassificeras som ”RISERVA”. Klassificeringen som ”GRANA PADANO RISERVA” anges genom ett andra brännmärke, som på operatörernas begäran anbringas på ostens kant på samma sätt som märkningen med den skyddade ursprungsbeteckningen. Märkningen i fråga består av en cirkelformad teckning som genomkorsas av ordet ”RISERVA”. I ovandelen står ordet ”OLTRE” [över] och antalet ”20”, medan ordet ”MESI” [månader] står i nederdelen.

För den förpackade produkten föreskrivs följande kategorier: ”GRANA PADANO OLTRE 16 MESI” [”GRANA PADANO” över 16 månader] och ”GRANA PADANO RISERVA”.

På ostförpackningar av kategorin ”GRANA PADANO OLTRE 16 MESI”, åtföljs logotypen ”GRANA PADANO” av frasen ”OLTRE 16 MESI”, som står på en enda rad mellan två parallella linjer.

På ostförpackningar av ”GRANA PADANO RISERVA” finns en reproduktion av brännmärket ”RISERVA” som kompletterar logotypen ”GRANA PADANO”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Följande provinser ingår i området för produktion och rivning av osten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turin, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua väster om Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padua, Rovigo, Treviso, Venedig, Verona, Vicenza, Bologna – öster om Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna och Rimini. I produktionsområdet ingår dessutom följande kommuner i provinsen Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice och Trodena.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Osten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” har ett produktionsområde som till stora delar sammanfaller med Poslätten. Det kännetecknas av marker längs fördämningar, alluviala marker med glacifluvialt ursprung och svag lutning. Markerna är vattenrika och hör till världens fruktbaraste och mest lämpade för foderproduktion.

I förening med områdets specifika mikroklimat är dessa markegenskaper gynnsamma för produktion av majs, som utgör det viktigaste basfodret för de mjölkkor vars mjölk används till att producera ”GRANA PADANO”. Majs kan i praktiken utgöra upp till 50 % av torrsubstansintaget.

Poslättens uppodling och bevattning inleddes på 1000-talet och har gjort det möjligt att utveckla den lokala uppfödningen av nötkreatur. Förekomsten av stora mängder mjölk som överstiger landsbygdsbefolkningens vardagsbehov har främjat och nödvändiggjort en bearbetning av mjölken till lagringsbar ost. Den rika tillgången på vatten och lokalt foder, framför allt majs, är än i dag grundläggande för bevarandet av nötkreatursuppfödningen och mjölkproduktionen.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Särarten hos ost med den skyddade beteckningen ”GRANA PADANO” kan hänföras till följande:

Formens storlek och vikt.

Ostmassans särskilda morfologiska egenskaper, som beror på produktionstekniken och handlar om en grynig textur som gynnar uppkomsten av typiska flagor.

Ostmassans vita eller halmgula färg, dess utsökta smak och välluktande doft, som huvudsakligen beror på att stora mängder ”vaxmajs” (Zea mays convar. ceratina) används i kornas foder.

Vatten- och fetthalten, som i huvudsak är identiska med proteinhalten.

Den höga graden av naturlig nedbrytning av proteiner till peptoner, peptider och fria aminosyror.

Hållbarheten vid långvarig lagring, även längre än 20 månader.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Orsakssambandet mellan osten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” och dess ursprungsområde hänför sig till följande faktorer:

De stora bevattningsmöjligheterna på Poslätten och fodertillgången som detta leder till, framför allt på ”vaxmajs” (Zea mays convar. ceratina) som ger ostmassan dess specifika egenskaper som den vita eller halmgula färgen, smaken och aromen enligt punkt 5.2.

Att majsensilage – eller ”vaxmajs” – används minskar tillskottet av färgämnen som karoten, antocyaner och klorofyll i mjölkkornas foder, jämfört med motsvarande innehåll i foder som baseras på grönfärgade foder eller olika typer av hö. Denna utfodring med låga halter av färgämnen är direkt relaterad till silolagringen av majs.

Användningen av obehandlad mjölk, som vid ystningen bidrar med de för området typiska mjölksyrabakterierna.

Användningen av naturliga mjölksyrabakterier som skapar ett obrutet mikrobiologiskt band till produktionsområdet. Den med naturlig vassle ympade mjölken binder ystningen till produktionsområdet, men mjölken svarar också för det kontinuerliga och konstanta tillskottet av mjölksyrabakterier som är typiska för ursprungsområdet och som ger osten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO” dess viktigaste specifika egenskaper.

Orsakssambandet mellan produktens egenskaper och dess ursprungsområde svarar även ostmästaren för, som alltid har haft en central och grundläggande roll i produktionen av ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”.

Än i dag är det ostmästarna som ansvarar för bearbetningen av mjölk till ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”, inte tekniker eller vetenskapliga experter.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

Den italienska myndigheten har inlett det nationella invändningsförfarandet för ansökan om ändring av den skyddade ursprungsbeteckningen ”GRANA PADANO”.

Den konsoliderade versionen av produktspecifikationen återfinns

på följande webbplats:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

eller

på jordbruks- och skogsbruksministeriets webbsida (www.politicheagricole.it): klicka på ”Qualità e sicurezza” (längst upp till höger på skärmen) och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)” (Produktspecifikationer som prövas av EU [i enlighet med förordning (EG) nr 510/2006]).


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 585/2011

av den 17 juni 2011

om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 191 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Unionens frukt- och grönsaksmarknad genomgår en hittills oöverträffad kris till följd av ett utbrott av enterohemorragisk Escherichia coli (Ehec) med dödlig utgång i Tyskland, ett utbrott som har förknippats med konsumtionen av viss färsk frukt och vissa färska grönsaker. Krisen inleddes den 26 maj 2011 när det kom pressrapporter där det påstods att gurkor skulle vara orsaken till utbrottet.

(2)

Försiktighetsåtgärder har antagits av flera medlemsstater och tredjeländer och en plötslig nedgång i konsumentförtroendet på grund av upplevda allmänna hälsorisker förorsakar mycket kraftiga störningar på unionens frukt- och grönsaksmarknad, särskilt vad gäller gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat som produceras i unionen.

(3)

Med hänsyn till den nuvarande och väntade marknadssituationen och mot bakgrund av att förordning (EG) nr 1234/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), som från och med den 22 juni 2011 kommer att ersättas av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (3), inte erbjuder de sektorsspecifika instrument som behövs för att hantera praktiska problem i frukt- och grönsakssektorn, är det med tanke på den akuta situationen nödvändigt att anta undantagsåtgärder under en begränsad tidsperiod.

(4)

Eftersom gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat är de produkter som främst påverkas av frukt- och grönsakskrisen bör tillämpningsområdet för undantagsåtgärderna begränsas till de produkterna.

(5)

Med hänsyn till frukt- och grönsakssektorns specifika art är den krishantering och de åtgärder för marknadsstöd som avses i artikel 103c.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 mest lämpade att stödja producentorganisationer som godkänts för produktion av frukt och grönsaker.

(6)

Unionen bör bevilja kompetterande stöd med avseende på återtag från marknaden, grön skörd eller ej bärgad skörd av gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat avsedda för konsumtion i färskt tillstånd. Med hänsyn till den omfattande störningen på frukt- och grönsaksmarknaden och att medlemsskapet i producentorganisationer är relativt begränsat i vissa medlemsstater, är det nödvändigt att bevilja unionsstöd för nämnda åtgärder även till de producenter av frukt och grönsaker som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation, men som ingått avtal med en erkänd producentorganisation om återtag av gurkor, tomater, paprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat.

(7)

För enhetlighetens skull och för att undvika överkompensation, bör maximinivåer för kompletterande unionsstöd för återtag, grön skörd och ej bärgad skörd fastställas på unionsnivå. För att beakta de särskilda omständigheterna vid situationer där skörden inte bärgas och vid grön skörd bör medlemsstaterna omvandla det kg-baserade tillvägagångssättet för återtag till ett hektarbaserat tillvägagångssätt, på grundval av avkastning.

(8)

Producentorganisationerna är grundaktörerna inom frukt- och grönsakssektorn och därmed den enhet som är bäst lämpad att garantera att unionsstödet betalas ut till producenter som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation. De bör garantera att unionsstödet betalas ut till producenter som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation genom ingående av ett kontrakt. Eftersom inte alla medlemsstater har samma organisationsgrad på utbudssidan inom frukt- och grönsaksmarknaden, bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten ha möjlighet att betala ut unionsstödet direkt till producenterna, när detta är vederbörligen berättigat.

(9)

För budgetdisciplinens skull är det nödvändigt att fastställa ett tak för de utgifter som får finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGJF) och att inrätta ett system för anmälan och övervakning, genom vilket medlemsstaterna informerar kommissionen om återtag, grön skörd och ej bärgad skörd.

(10)

För att begränsa den skadliga inverkan på frukt- och grönsakssektorn bör denna förordning omfatta en period som inleds den 26 maj 2011. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(11)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Undantagsstöd ska beviljas producentorganisationer som avses i artikel 122 a iii i förordning (EG) nr 1234/2007 och producenter som inte är medlemmar i dessa organisationer för perioden 26 maj 2011–30 juni 2011 och för följande produkter inom frukt- och grönsakssektorn avsedda för konsumtion i färskt tillstånd:

a)

Tomater enligt KN-nummer 0702 00 00.

b)

Huvudsallat enligt KN-nummer 0705 11 00 och KN-nummer 0705 19 00 samt frisésallat och escarolesallat enligt KN-nummer 0705 29 00.

c)

Gurkor enligt KN-nummer 0707 00 05.

d)

Sötpaprika enligt KN-nummer 0709 60 10.

e)

Zucchini enligt KN-nummer 0709 90 70.

2.   Åtgärder som vidtas enligt denna förordning ska betraktas som interventioner i syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (4).

Artikel 2

Maximalt stödbelopp

Unionens sammanlagda utgifter för tillämpningen av denna förordning får inte överstiga 210 000 000 euro. Finansieringen ska ske genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGJF) och får endast användas för de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 3

Reglernas tillämplighet

Om inte annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning, ska förordning (EG) nr 1234/2007, förordning (EG) nr 1580/2007 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 tillämpas avseende producentorganisationer och dess medlemmar och ska gälla i tillämpliga delar avseende producenter som avses i artikel 5.

Artikel 4

Producentorganisationer

1.   Den gräns på 5 % som anges i artikel 80.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 79.2 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte gälla för producenter som avses i artikel 1.1 i denna förordning när de aktuella produkterna återtagits under den period som avses i den artikeln.

2.   Åtgärder avseende situationer där skörden inte kan bärgas som avses i artikel 85.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 och i artikel 84.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 kan, med avseende på produkter och under den period som avses i artikel 1.1 i denna förordning, vidtas även när kommersiella produktion har tagits ut från det berörda produktionsområdet under den ordinarie produktionscykeln. I sådana fall ska ersättningsbeloppen enligt artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 85.4 i genomförandeförordnig (EU) nr 543/2011 minskas proportionellt i förhållande till redan bärgad produktion fastställd på grundval av den berörda producentorganisationens räkenskaps- och/eller skatteuppgifter.

3.   Unionens bidrag till de maximibelopp som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 80 förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 79 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 får inte överstiga de belopp som fastställa i bilaga I del A till denna förordning, om det rör sig om återtag för annan användning än gratis utdelning. Dessa belopp ska fördubblas när det rör som om gratis utdelning.

4.   Den begränsning till en tredjedel av utgifterna som avses i artikel 103c.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1234/2007 och det maximitak på 25 % för ökningen av driftsfonden enligt artikel 67.1 c i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 66.3 c i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte tillämpas för utgifter som uppstår för åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel under den period som avses i artikel 1.1.

5.   Kompletterande unionsstöd ska beviljas för åtgärder för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd som genomförs för produkter och under den period som avses i artikel 1.1. Stöd för grön skörd ska endast beviljas produkter som fysiskt finns på fälten och som faktiskt skördas som grön skörd.

Det kompletterande unionsstödet ska inte tas med i producentorganisationernas verksamhetsprogram och ska inte beaktas för beräkningen av taken på 4,1 % och 4,6 % enligt artikel 103d.2 i förordning 1234/2007.

De belopp som beviljas inom ramen för kompletterande unionsstöd för återtag fastställs bilaga I del B till denna förordning.

När det gäller ej bärgad skörd och grön skörd ska medlemsstaterna fatställa beloppen för kompletterande unionsstöd per hektar och så att de täcker högst 90 % av de belopp som fastställs för återtag i bilaga I del B till denna förordning.

Kompletterande unionsstöd ska beviljas även om producentorganisationerna inte utför denna verksamhet inom ramen för sina verksamhetsprogram.

6.   Utgifter som uppstår i enlighet med denna artikel ska ingå i producentorganisationernas driftsfond. Artiklarna 103b.2 och 103d.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska inte tillämpas för kompletterande unionsstöd enligt punkt 5 i denna artikel.

Artikel 5

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

1.   Unionsstöd ska beviljas producenter av frukt och grönsaker, som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation (nedan kallade ”producenter utan medlemsskap”) för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd avseende de produkter och under den period som avses i artikel 1.1. Om erkännandet tillfälligt dragits in för en producentorganisation i enlighet med artikel 116.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 114.2 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska medlemmarna betraktas som producenter utan medlemsskap vid tillämpningen av denna förordning.

Stöd för grön skörd ska endast beviljas produkter som fysiskt finns på fälten och som faktiskt skördas som grön skörd.

2.   När det rör sig om återtag ska producenter utan medlemsskap ingå ett avtal med en erkänd producentorganisation.

Utbetalningen av unionsstödet till dessa producenter ska göras av den producentorganisation med vilken de ingått ett sådant avtal. Artikel 4.5 andra och femte stycket och artikel 4.6 ska gälla i tillämpliga delar.

3.   De stödbelopp som ska beviljas enligt punkt 1 i den situation som avses i punkt 2 ska vara de belopp som fastställs i bilaga I del B, med avdrag för de belopp som svarar mot de faktiska kostnader som producentorganisationen haft för återtag av de respektive produkterna, vilka producentorganisationen ska stå för. Bevis på kostnaderna ska lämnas i form av fakturor. Producentorganisationerna ska, för tillämpningen av denna förordning, godta alla rimliga ansökningar från producenter som inte är medlemmar in en producentorganisation.

4.   Mot bakgrund av vederbörligen motiverade skäl, som till exempel en låg organisationsgrad bland producenterna i den berörda medlemsstaterna, får medlemsstaterna på ett icke-diskriminerande sätt tillåta att en producent utan medlemskap gör en anmälan till den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i stället för att ingå avtalet enligt punkt 2. För sådana anmälningar ska artikel 79 i förordning (EG) 1580/2007 eller artikel 78 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 gälla i tillämpliga delar.

I dessa fall ska medlemsstatens behöriga myndighet betala ut unionsstödet direkt till producenten, i enlighet med den nationella lagstiftningen. Stödbeloppen ska vara de belopp som fastställs i bilaga I del B.

5.   När det rör sig om situtioner där skörden inte bärgas eller om grön skörd ska producenter utan medlemskap göra lämplig anmälan till den behöriga myndigheten i medlemsstaten i enlighet med de närmare bestämmelser som antagits av medlemsstaten i enlighet med artikel 86.1 a i förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 85.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011.

Beloppen för unionsstöd för ej bärgad skörd och grön skörd ska vara de belopp som fastställs enligt artikel 4.5 fjärde stycket.

Artikel 6

Kontroller av återtag, ej bärgad skörd och grön skörd

1.   Vid återtag enligt artiklarna 4 och 5 ska det göras kontroller på primär nivå i enlighet med artikel 110 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 108 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011. Dessa kontroller ska dock begränsas till 10 % av den produktkvantitet som återtagits från marknaden.

För återtag enligt artikel 5.4, ska kontrollerna på primär nivå omfatta 100 % av de produktkvantiteter som återtas.

2.   I situationer där skörden inte bärgas och vid grön skörd enligt artiklarna 4 och 5 ska de kontroller och de villkor som föreskrivs i artikel 112 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 110 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 tillämpas, utom kravet på att delar av skörden inte redan får ha bärgats. Kontrollerna ska begränsas till 10 % av produktionsområdet enligt artikel 4.2.

I situationer där skörden inte bärgas eller vid grön skörd enligt artikel 5.5 ska kontrollerna omfatta 100 % av produktionsområdena.

Artikel 7

Anmälningar

1.   Medlemsstaterna ska varje onsdag (före kl 12.00, lokal tid i Bryssel) från dagen för denna förordnings ikraftträdande till kommissionen rapportera de anmälningar som de under den föregående veckan mottagit från producentorganisationerna och från producenter utan medlemskap. Rapporterna ska avse de åtgärder som kommer att vidtas för tillämpningen av denna förordning, vad gäller kvantiteter, arealer och maximal EU-finansiering för var och en av de produkter som avses i artikel 1.1.

Medlemsstaterna ska använda modellerna i bilaga II.

Den 22 juni 2011 ska medlemsstaterna, med hjälp av mallarna i bilaga II, meddela kommissionen de uppgifter enligt första stycket som rör de åtgärder för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd som vidtagits mellan den 26 maj 2011 och dagen för den här förordningens ikraftträdande.

2.   Senast den 18 juli 2011 ska medlemsstaterna meddela kommissionen uppgifter om de totala kvantiteter som återtagits, den totala areal på vilken skörden ej bärgats eller som omfattats av grön skörd samt ansökan om det totala unionsstöd som detta motsvarar i återtag och ej bärgad skörd.

Medlemsstaterna ska använda modellen i bilaga III.

Unionsstöd ska inte beviljas för återtag, ej bärgad skörd eller grön skörd som inte anmälts till kommissionen i enlighet med denna punkt.

3.   Om ansökningarna om unionsstöd, anmälda i enlighet med punkt 2, överstiger det maximistödbelopp som avses i artikel 2, ska kommissionen utan bistånd från den kommitté som avses i artikel 195.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställa en tilldelningskoefficient för beviljande av det totala tillgängliga unionsstödet på grundval av de mottagna ansökningarna. Om stödansökningarna inte överstiger maximistödbeloppet ska tilldelningskoefficienten fastställas till 100 %.

Medlemsstaterna ska tillämpa tildelningskoefficienten för alla ansökningar som avses i artikel 8.

Artikel 8

Ansökan om och utbetalning av unionsstöd

1.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av unionsstöd enligt artikel 4.5 och 5.2 senast den 11 juli 2011.

2.   Genom undantag från de tidsfrister som fastställs enligt artikel 73 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, ska producentorganisationerna senast den 11 juli 2011 ansöka om utbetalning av det totala unionsstöd som avses i artikel 4.1–4 i denna förordning i enlighet med förfarandet enligt artikel 73 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011.

Den gräns på 80 % av det stödbelopp som ursprungligen godkändes för verksamhetsprogrammet, vilken fastställs i artikel 73 tredje stycket i förordning (EG) nr 1580/2007 och i artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte tillämpas.

3.   Producenter utan medlemskap ska senast den 11 juli 2011 själva hos medlemsstatens behöriga myndigheter ansöka om utbetalning av unionsstöd för de situationer som avses i artikel 5.4 och 5.5. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheterna senast den 30 juni 2011.

4.   Ansökningar om unionsstöd enligt punkterna 1, 2 och 3 ska åtföljas av handlingar som styrker det belopp som ansökan om unionsstöd avser och innehålla en skriftlig försäkran om att den sökande inte har mottagit något annat stöd från unionen eller något nationellt stöd eller någon försäkringsersättning för de åtgärder som berättigar till stöd från unionen enligt denna förordning.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inte göra några utbetalningar innan den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.3 har fastställts. De ska se till att alla utbetalningar som ska göras med tillämpning av denna förordning sker senast den 15 oktober 2011.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.


BILAGA I

DEL A

Maximibelopp för eu-stöd till återtag från marknaden enligt artikel 4.3

Produkt enligt artikel 1.1

Maximibelopp (EUR/100 kg)

Huvudsallat, frisésallat och escarolesallat

15,5

Gurkor

9,6

Sötpaprika

17,8

Squash

11,8


DEL B

Maximibelopp för kompletterande unionsstöd för återtag från marknaden enligt artikel 4.5

Produkt enligt artikel 1.1

Maximibelopp (EUR/100 kg)

Tomater

33,2

Huvudsallat, frisésallat och escarolesallat

38,9

Gurkor

24,0

Sötpaprika

44,4

Squash

29,6


BILAGA II

Mallar för anmälan enligt artikel 7.1

ANMÄLAN AV ÅTERTAG

Land:

 

Datum  (1):

 

Produkt (2)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt stöd Från Unionen

(EUR)

Kvantiteter som ska återtas

(ton)

Kompletter- ande unionsstöd

(EUR)

(artikel 4.5 i denna förordning)

Unionsstöd driftsfonder

(EUR)

(artikel 80.1 förordning (EG) nr 1580/2007/ artikel 79.1 i förordning (EU) nr 543/2011) (3)

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Kvantiteter som ska återtas

(ton)

Kompletter-ande unionsstöd

(EUR)

(artikel 5.3–4 denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Följande tabell ska fyllas i den första anmälningsdagen:

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1580/2007; artikel 79.1 i förordning (EU) 543/2011:

 

Unionsstöd

(EUR/100 kg)

Bidrag från producent- organisationer

(EUR/100 kg)

Gurkor

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

Paprikor

 

 

Squash

 

 

ANMÄLAN AV GRÖN SKÖRD OCH EJ BÄRGAD SKÖRD

Land:

 

Datum  (4):

 

Produkt (5)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Område

(ha) (6)

Unionsstöd till driftsfonder

(EUR)

(artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007/ arti kel 85.4 i förordning (EU) nr (7)

Kompletterand unionsstöd

(EUR)

(artikel 4.5 denna förordning)

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Område

(ha) (6)

Unionsstöd

(EUR)

(artikel 5.5 i denna förordning)

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Följande tabell ska fyllas i den första anmälningsdagen:

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007; artikel 85.4 i förordning (EU) 543/2011:

 

På friland

I växthus

Unionsstöd

(EUR/ha)

Bidrag från producentorga nisationer

(EUR/ha)

Unionsstöd

(EUR/ha)

Bidrag från producentorg anisationer

(EUR/ha)

Tomater

 

 

 

 

Gurkor

 

 

 

 

Sallat och cikoriasasallat

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 


(1)  Ett nytt Excelblad ska fyllas i för varje vecka (detta gäller även nollrapportering för veckor då inga återtag görs för medlemsstater som lämnat in tidigare anmälningar).

(2)  Produkter enligt artikel 1.1.

(3)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen, till exempel för tomater – 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Ett nytt Excelblad ska fyllas i för varje vecka (detta gäller även nollrapportering för veckor då inga återtag görs för medlemsstater som lämnat in tidigare anmälningar).

(5)  Produkter enligt artikel 1.1.

(6)  I de fall då kommersiell produktion redan har skördats ska den uppgift som registreras vara en uppskattning av motsvarande produktionsareal.

(7)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen.


BILAGA III

Mallar för anmälan enligt artikel 7.2

ANMÄLAN AV ÅTERTAG

Land:

 

Datum:

26 maj – 30 juni 2011

Produkt (1)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt unions- stöd

EUR

Totala kvantiteter som återtagits

(ton)

Kompletter- ande unionsstöd

EUR

(artikel 4.5 i denna förordning)

Unionsstöd till driftsfonder

EUR

(artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1580/2007/artikel 79.1 i förordning (EU) (2)

Totalt Unions- stöd

EUR

Totala kvantiteter som återtagits

(ton)

Kompletterande unionsstöd

EUR

(artikel 5.3–4 i denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV GRÖN SKÖRD OCH EJ BÄRGAD SKÖRD

Land:

 

Datum:

26 maj – 30 juni 2011

Produkt (3)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt unions- stöd

EUR

Område

(ha) (4)

Unionsstöd till driftsfonder

EUR

(artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007/artikel 85.4 i förordning (EU) nr 543/2011) (5)

Kompletter- ande unionsstöd

EUR

(artikel 4.5 i denna förordning)

Totalt unions- stöd

EUR

Område

(ha) (4)

Unionsstöd

EUR

(artikel 5.5 i denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkter enligt artikel 1.1.

(2)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen, till exempel för tomater 3,6325 €/100 kg.

(3)  Produkter enligt artikel 1.1.

(4)  I de fall då kommersiell produktion redan har skördats ska den uppgift som registreras vara en uppskattning av motsvarande produktionsareal.

(5)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/80


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 586/2011

av den 17 juni 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/82


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 587/2011

av den 17 juni 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 570/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 158, 16.6.2011, s. 31.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 18 juni 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/84


RÅDETS BESLUT

av den 9 juni 2011

om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Furstendömet Liechtenstein

(2011/352/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (protokollet) (1), som undertecknades den 28 februari 2008 (2) och trädde i kraft den 7 april 2011, särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.1 i protokollet ska bestämmelserna i Schengenregelverket inte börja tillämpas av Furstendömet Liechtenstein förrän efter ett rådsbeslut om detta och efter att landet har kontrollerat att de nödvändiga villkoren för tillämpning av det regelverket är har uppfyllts av Furstendömet Liechtenstein.

(2)

Rådet har genom följande åtgärder kontrollerat att Furstendömet Liechtenstein säkerställer tillfredsställande uppgiftsskydd: ett fullständigt frågeformulär översändes till Furstendömet Liechtenstein vars svar registrerades, och kontroll- och utvärderingsbesök genomfördes i Furstendömet Liechtenstein, i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden enligt verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (SCH/Com-ex (98) 26 slutlig) (3) (verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998), när det gäller uppgiftsskydd.

(3)

Den 9 juni 2011 konstaterade rådet att Furstendömet Liechtenstein uppfyllde villkoren på området för uppgiftsskydd. Det är därför möjligt att fastställa en tidpunkt från och med vilken Schengenregelverkets bestämmelser rörande Schengens informationssystem (SIS) kan tillämpas i Furstendömet Liechtenstein.

(4)

I och med att detta beslut träder i kraft bör det bli möjligt att överföra faktiska SIS-uppgifter till Furstendömet Liechtenstein. Den konkreta användningen av dessa uppgifter bör medge att rådet, genom tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden enligt verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998, kan kontrollera att de bestämmelser i Schengenregelverket som rör SIS i Furstendömet Liechtenstein tillämpas på ett korrekt sätt. När dessa utvärderingar har genomförts bör rådet fatta beslut om avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna med Furstendömet Liechtenstein.

(5)

Enligt avtalet mellan Furstendömet Liechtenstein, Republiken Island och Konungariket Norge om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i Liechtenstein, Island eller Norge ska avtalet i fråga om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket börja tillämpas samma dag som protokollet börjar tillämpas.

(6)

Ett separat rådsbeslut bör antas där en tidpunkt fastställs för avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna. Fram till den tidpunkt som fastställs i det beslutet bör vissa restriktioner beträffande användningen av SIS gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Från och med den 19 juli 2011 ska de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som avses i bilaga I vara tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein i landets förbindelser med Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

2.   De bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som avses i bilaga II ska vara tillämpliga från och med den dag som anges i de bestämmelserna på Furstendömet Liechtenstein i landets förbindelser med Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

3.   Från och med den 9 juni 2011 får faktiska SIS-uppgifter överföras till Furstendömet Liechtenstein.

Från och med den 19 juli 2011 ska Furstendömet Liechtenstein kunna införa uppgifter i SIS och utnyttja SIS-uppgifter, med förbehåll för punkt 4.

4.   Fram till och med den tidpunkt när kontrollerna avskaffas vid de inre gränserna med Furstendömet Liechtenstein ska Furstendömet Liechtenstein

a)

inte vara skyldigt att återsända eller vägra inresa till sitt territorium för sådana tredjelandsmedborgare som en medlemsstat registrerat på spärrlista i SIS,

b)

avhålla sig från att införa uppgifter som omfattas av artikel 96 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (4) (Schengenkonventionen).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 9 juni 2011.

På rådets vägnar

PINTÉR S.

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Rådets beslut 2008/261/EG (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3) och 2008/262/EG (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 138.

(4)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.


BILAGA I

Förteckning över de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som ska göras tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein

1.

När det gäller bestämmelserna i Schengenkonventionen:

Artiklarna 64 och 92–119 i Schengenkonventionen.

2.

När det gäller beslut och förklaringar från den verkställande kommitté som inrättades genom Schengenkonventionen om SIS:

a)

Verkställande kommitténs beslut av den 15 december 1997 om ändring av de finansiella bestämmelserna för C.SIS (SCH/Com-ex(97) 35) (1).

b)

Verkställande kommitténs förklaring av den 18 april 1996 om definition av begreppet utlänning (SCH/Com-ex(96) decl 5) (2).

Verkställande kommitténs förklaring av den 28 april 1999 om SIS struktur (SCH/Com-ex(96) decl 2 rev) (3).

3.

När det gäller andra instrument som rör SIS:

a)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4), i den utsträckning som det tillämpas i samband med behandling av uppgifter inom SIS.

b)

Rådets beslut 2000/265/EG av den 27 mars 2000 om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet) (5).

c)

Sirenehandboken (6).

d)

Rådets förordning (EG) nr 871/2004 av den 29 april 2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (7), och eventuella senare beslut om tidpunkten för tillämpningen av dessa funktioner.

e)

Rådets beslut 2005/211/RIF av den 24 februari 2005 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (8), och eventuella senare beslut om tidpunkten för tillämpningen av dessa funktioner.

f)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (9).

g)

Artikel 5.4 a och bestämmelserna i avdelning II och bilagorna därtill om Schengens informationssystem (SIS) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (10).

h)

Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (11).

i)

Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (12).


(1)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 444.

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 459.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 85, 6.4.2000, s. 12.

(6)  Delar av Sirenehandboken offentliggjordes i EUT C 38, 17.2.2003, s. 1. Handboken ändrades genom kommissionens beslut 2006/757/EG (EUT L 317, 16.11.2006, s. 1) och 2006/758/EG (EUT L 317, 16.11.2006, s. 41).

(7)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 29.

(8)  EUT L 68, 15.3.2005, s. 44.

(9)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 18.

(10)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(11)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

(12)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 43.


BILAGA II

Förteckning över de bestämmelser i Schengenregelverket rörande SIS som ska göras tillämpliga på Furstendömet Liechtenstein från och med den tidpunkt som anges i dessa bestämmelser

1.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (1).

2.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (2).

3.

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (3).


(1)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUT L 205, 7.8.2007, s. 63.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/88


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 juni 2011

om fastställande av finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Tyskland 2007

[delgivet med nr K(2011) 4161]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2011/353/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 4.2 och 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90.1 i genomförandebestämmelserna ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut där man anger de viktigaste inslagen i den åtgärd som utgiften rör. Finansieringsbeslutet antas av den institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut har delegerats.

(2)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfaranden för finansiellt stöd från unionen för särskilda veterinäråtgärder, inbegripet nödåtgärder. För att bidra till att så snabbt som möjligt utrota aviär influensa bör unionen ge finansiellt stöd för de stödberättigande utgifter som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 4.3 första och andra strecksatserna i det beslutet fastställs regler om vilken procentsats som måste tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 (2) fastställs villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG. I artikel 3 i förordningen fastställs regler om vilka utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen.

(4)

Genom kommissionens beslut 2008/441/EG av den 4 juni 2008 om ett finansiellt stöd från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Tyskland 2007 (3) beviljades Tyskland ett finansiellt stöd från unionen för kostnader i samband med utrotning av aviär influensa. I enlighet med det beslutet har en första del på 320 000,00 euro utbetalats.

(5)

Den 13 maj 2008 och den 25 juli 2008 lämnade Tyskland in en officiell ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 349/2005. Den 9 februari 2009 inleddes en förhandsrevision. Kommissionen meddelade sina slutsatser skriftligen till Tyskland den 20 september 2010 och bekräftade dem skriftligen den 21 februari 2011.

(6)

Det finansiella stödet från unionen utbetalas under förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

(7)

De tyska myndigheterna har till fullo uppfyllt sina tekniska och administrativa skyldigheter enligt artikel 4.1 i beslut 2009/470/EG och artikel 7 i förordning (EG) nr 349/2005.

(8)

Mot denna bakgrund bör det sammanlagda belopp som unionen bidrar med till de stödberättigande utgifterna i samband med utrotningen av aviär influensa i Tyskland under 2007 nu fastställas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella stödet från unionen för utgifter i samband med utrotningen av aviär influensa i Tyskland under 2007 fastställs till 1 141 550,98 euro. Detta utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i budgetförordningen.

Artikel 2

Återstoden av det finansiella stödet fastställs till 821 550,98 euro.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 156, 14.6.2008, s. 14.


18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/90


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 juni 2011

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 (BCS-GHØØ2-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr K(2011) 4177]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2011/354/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3, och

av följande skäl:

(1)

Bayer CropScience AG lämnade den 18 januari 2008 in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av GHB614-bomull på marknaden (nedan kallad ansökan).

(2)

Ansökan gäller också utsläppande på marknaden av andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av GHB614-bomull för samma användningsområden som all annan slags bomull, med undantag för odling. I enlighet med artiklarna 5.5 och 17.5 i förordning (EG) nr 1829/2003 innehåller ansökan därför de uppgifter och den information som krävs enligt bilagorna III och IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (2) samt information och slutsatser angående den riskbedömning som genomförts enligt principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG. Den innehåller även en plan för övervakning av miljöpåverkan i överensstämmelse med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) lämnade den 10 mars 2009 ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003. Den ansåg att GHB614-bomull är lika säker som sin icke genetiskt modifierade motsvarighet vad gäller potentiella effekter på människors och djurs hälsa eller på miljön, och konstaterade att det därför är osannolikt att utsläppandet på marknaden av de produkter som innehåller, består av eller har framställts av GHB614-bomull enligt beskrivningen i ansökan (nedan kallade produkterna) vid avsedd användning skulle leda till negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön (3). Efsa tog i sitt yttrande ställning till medlemsstaternas alla specifika frågor och farhågor under samrådet med de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artiklarna 6.4 och 18.4 i den förordningen.

(4)

Efsa konstaterade att GHB614-bomull till sin sammansättning och ur agronomisk synpunkt är likvärdig med sin icke genetiskt modifierade motsvarighet och annan konventionell bomull, utom för det införda anlaget, att den molekylära karakteriseringen inte visade på några oavsedda effekter till följd av den genetiska modifieringen och att det därför inte behövs några ytterligare säkerhetsstudier med hela livsmedel/foder (t.ex. en 90 dagar lång studie av toxicitet hos råttor).

(5)

I sitt yttrande konstaterade Efsa också att den miljöövervakningsplan i form av en allmän tillsynsplan som sökanden har lämnat in ligger i linje med det avsedda användningsområdet för produkterna. På grund av de fysiska egenskaperna hos bomullsfrön och transportmetoderna rekommenderade Efsa dock att man inom ramen för den allmänna tillsynen skulle införa särskilda åtgärder för att aktivt övervaka förekomsten av vildväxande bomullsplantor i områden där man kan förvänta sig fröspill och uppkomst av plantor.

(6)

Den sökandes övervakningsplan har ändrats så att den ger en bättre beskrivning av övervakningskraven och överensstämmer med rekommendationen från Efsa. Särskilda åtgärder har inletts för att begränsa förluster och spill och för att utrota bomullspopulationer som uppstått oavsiktligt.

(7)

Mot bakgrund av detta bör godkännande beviljas för produkterna.

(8)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas varje genetiskt modifierad organism i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(9)

Enligt Efsas yttrande verkar det inte behövas några andra särskilda märkningskrav än de som fastställs i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 för livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av GHB614-bomull. För att säkerställa att produkterna används på ett sätt som är godkänt enligt detta beslut bör det dock även tydligt anges på märkningen av foder och andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av den genetiskt modifierade organismen som ansökan om godkännande gäller att produkterna i fråga inte får användas till odling.

(10)

I artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (5) fastställs märkningskrav för produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer. Spårbarhetskrav för produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer fastställs i artikel 4.1–4.5 i den förordningen, och spårbarhetskrav för livsmedel och foder som framställts av genetiskt modifierade organismer fastställs i artikel 5 i samma förordning.

(11)

Innehavaren av godkännandet bör lämna årliga rapporter om genomförandet och resultaten av den verksamhet som beskrivs i planen för övervakning av miljöpåverkan. Dessa resultat bör läggas fram i enlighet med kommissionens beslut 2009/770/EG av den 13 oktober 2009 om utarbetande av standardformulär för rapportering av övervakningsresultat rörande avsiktlig utsättning i miljön av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i syfte att släppa ut dessa på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (6). Det framgår av Efsas yttrande att det inte finns någon anledning att införa särskilda villkor för eller begränsningar av utsläppandet på marknaden och/eller särskilda villkor för eller begränsningar av användning eller hantering, däribland krav på övervakning av användningen av livsmedel eller foder efter försäljningen, eller särskilda villkor för skydd av specifika ekosystem, miljöer och/eller geografiska områden i enlighet med artiklarna 6.5 e och 18.5 e i förordning (EG) nr 1829/2003.

(12)

Alla relevanta uppgifter om godkännandet av produkterna bör föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1829/2003.

(13)

Detta beslut bör genom förmedlingscentrumet för biosäkerhet (Biosafety Clearing House) delges parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, i enlighet med artiklarna 9.1 och 15.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (7).

(14)

Sökanden har hörts om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

(15)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har inte avgett något yttrande inom den tid som kommitténs ordförande bestämt, och kommissionen har därför lagt fram ett förslag om dessa åtgärder för rådet. Eftersom rådet vid sitt möte den 17 mars 2011 inte kunde enas om ett beslut med kvalificerad majoritet vare sig för eller mot förslaget, och rådet uppgav att dess behandling av ärendet var avslutad, bör dessa åtgärder vidtas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genetiskt modifierad organism och unik identitetsbeteckning

Genetiskt modifierad bomull (Gossypium hirsutum) GHB614, enligt den närmare beskrivningen i punkt b i bilagan till detta beslut, ska förses med den unika identitetsbeteckningen BCS-GHØØ2-5 i enlighet med förordning (EG) nr 65/2004.

Artikel 2

Godkännande

Följande produkter godkänns i enlighet med artiklarna 4.2 och 16.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 enligt villkoren i detta beslut:

a)

Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av BCS-GHØØ2-5-bomull.

b)

Foder som innehåller, består av eller har framställts av BCS-GHØØ2-5-bomull.

c)

Andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av BCS-GHØØ2-5-bomull för samma användningsområden som all annan slags bomull, med undantag för odling.

Artikel 3

Märkning

1.   Vid tillämpningen av märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”bomull”.

2.   Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska finnas på etiketten och i de handlingar som medföljer de produkter innehållande eller bestående av BCS-GHØØ2-5-bomull som avses i artikel 2 b och c.

Artikel 4

Övervakning av miljöpåverkan

1.   Innehavaren av godkännandet ska se till att planen för övervakning av miljöpåverkan enligt punkt h i bilagan införs och tillämpas.

2.   Innehavaren av godkännandet ska lämna årliga rapporter till kommissionen om genomförandet och resultaten av den verksamhet som beskrivs i övervakningsplanen i enlighet med beslut 2009/770/EG.

Artikel 5

Gemenskapsregister

Uppgifterna i bilagan till detta beslut ska föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som föreskrivs i artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 6

Innehavare av godkännandet

Innehavare av godkännandet är Bayer CropScience AG.

Artikel 7

Giltighet

Detta beslut ska gälla under tio år från och med dagen för delgivningen.

Artikel 8

Adressat

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUT L 275, 21.10.2009, s. 9.

(7)  EUT L 287, 5.11.2003, s. 1.


BILAGA

a)   Sökande och innehavare av godkännandet

Namn

:

Bayer CropScience AG

Adress

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland

b)   Beteckning och specifikation av produkterna

1.

Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av BCS-GHØØ2-5-bomull.

2.

Foder som innehåller, består av eller har framställts av BCS-GHØØ2-5-bomull.

3.

Andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av BCS-GHØØ2-5-bomull för samma användningsområden som all annan slags bomull, med undantag för odling.

Den genetiskt modifierade bomullen BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum), som den beskrivs i ansökan, uttrycker 2mEPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat.

c)   Märkning

1.

Vid tillämpningen av de särskilda märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”bomull”.

2.

Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska finnas på etiketten och i de handlingar som medföljer de produkter innehållande eller bestående av BCS-GHØØ2-5-bomull som avses i artikel 2 b och c i detta beslut.

d)   Detektionsmetod

Händelsespecifik realtids-PCR-metod för kvantifiering av BCS-GHØØ2-5-bomull.

Validering på frön av gemenskapens referenslaboratorium, som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, offentliggjord på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Referensmaterial: AOCS 1108-A och 0306-A på http://www.aocs.org/tech/crm/ (American Oil Chemists Society).

e)   Unik identitetsbeteckning

BCS-GHØØ2-5

f)   Uppgifter som ska lämnas enligt bilaga II till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald

Biosafety Clearing House, Record ID: se [ifylls i samband med delgivning].

g)   Villkor för eller begränsningar av utsläppande på marknaden, användning och hantering av produkterna

Ej tillämpligt.

h)   Övervakningsplan

Plan för övervakning av miljöpåverkan i överensstämmelse med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.

[Länk: plan ska läggas ut på internet]

i)   Krav på övervakning efter försäljningen avseende användning av produkten som livsmedel

Ej tillämpligt.

Anm.: Länkar till relevanta dokument kan behöva ändras med tiden. Allmänheten kommer att informeras om dessa ändringar genom uppdatering av gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.