ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.153.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 153

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
11 juni 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 541/2011 av den 1 juni 2011 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen ( 1 )

187

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 542/2011 av den 1 juni 2011 om ändring av tillämpningsförordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen för att beakta direktiv 2011/58/EU om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att förnya införandet av karbendazim som verksamt ämne ( 1 )

189

 

 

BESLUT

 

 

2011/328/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 juni 2011 om att inte införa flurprimodol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2011) 3733]  ( 1 )

192

 

 

2011/329/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 juni 2011 om att inte införa dikloran i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2011) 3731]  ( 1 )

194

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 540/2011

av den 25 maj 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 78.3,

efter att ha hört ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 ska verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) ska anses ha blivit godkända i enlighet med den förordningen.

(2)

För tillämpningen av förordning (EG) nr 1107/2009 är det därför nödvändigt att anta en förordning innehållande förteckningen över de verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG vid antagandet av denna förordning.

(3)

I detta sammanhang bör det påpekas att som en följd av att direktiv 91/414/EEG har. detta sammanhang bör det påpekas att de direktiv som införde de verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG till följd av artikel 83 i förordning (EG) nr 1107/2009, där direktiv 91/414/EEG upphävdes, har blivit inaktuella i den mån som de ändrar direktivet. De självständiga bestämmelserna i dessa direktiv/de direktiven fortsätter dock att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De verksamma ämnen som anges i bilagan till denna förordning ska anses ha godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.


BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING I VÄXTSKYDDSMEDEL

Följande allmänna bestämmelser är tillämpliga på alla ämnen som förtecknas i denna bilaga:

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska det för varje ämne tas hänsyn till slutsatserna i granskningsrapporten om ämnet, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska möjliggöra för alla berörda parter att konsultera granskningsrapporterna (med undantag av sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 63 i förordning (EG) nr 1107/2009) eller tillhandahålla dem på begäran.

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

1

Imazalil

CAS-nr 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC-nr 335

(+)-1-(β-allyloxi-2,4-diklorfenyletyl)imidazol eller (+)-allyl-1-(2,4-diklorfenyl)-2-imidazol-1-yletyleter

975 g/kg

1 januari 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Beträffande följande användningsområden gäller nedanstående särskilda villkor:

Behandling av frukt, grönsaker och potatis efter skörd får endast godkännas om det finns ett lämpligt saneringssystem eller om en riskbedömning har visat att utsläpp av det preparat som används vid behandlingen inte medför oacceptabla risker för miljön i allmänhet eller vattenlevande organismer i synnerhet.

Behandling av potatis efter skörd får endast godkännas om en riskbedömning har visat att utsläpp av processavfall från behandlad potatis inte medför en oacceptabel risk för vattenlevande organismer.

Användning på vegetation utomhus får endast godkännas om en riskbedömning har visat att användningen inte medför några oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

2

Azoxistrobin

CAS-nr 131860-33-8

CIPAC-nr 571

metyl(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoxi)pyrimidin-4-yloxi] fenyl}-3-metoxiakrylat

930 g/kg (Z-isomer högst 25 g/kg)

1 juli 1998

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till inverkan på vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 22 april 1998.

3

Kresoxym-metyl

CAS-nr 143390-89-0

CIPAC-nr 568

metyl(E)-2-metoxiimino-2-[2-(o-tolyloximetyl) fenyl]acetat

910 g/kg

1 februari 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 oktober 1998.

4

Spiroxamin

CAS-nr 1181134-30-8

CIPAC-nr 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4,5] dekan-2-ylmetyl)-etyl-propyl-amin

940 g/kg (kombination av diastereomererna A och B)

1 september 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att godkännandevillkoren innefattar lämpliga skyddsåtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 12 maj 1999.

5

Azimsulfuron

CAS-nr 120162-55-2

CIPAC-nr 584

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[l-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1 oktober 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Besprutning i luften får inte tillåtas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande organismer och landväxter som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder (t.ex. vid risodling: minimiperioder för kvarhållande av vatten före avledning).

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 2 juli 1999.

6

Fluroxipyr

CAS-nr 69377-81-7

CIPAC-nr 431

4-amino-3,5-dikloro-6-fluor-2-pyridyloxiättiksyra

950 g/kg

1 december 2000

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

ta hänsyn till de ytterligare uppgifter som krävs enligt punkt 7 i granskningsrapporten,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet,

vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om de ytterligare fältförsök och uppgifter som krävs enligt punkt 7 i granskningsrapporten inte överlämnats före den 1 december 2000.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 30 november 1999.

7

Metsulfuronmetyl

CAS-nr 74223-64-6

metyl-2-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5,-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)benzoat

960 g/kg

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet,

vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 juni 2000.

8

Prohexadionkalcium

CAS-nr 127277-53-6

CIPAC-nr 567

kalcium 3,5-dioxo-4-propionylcyklohexankarboxylat

890 g/kg

1 oktober 2000

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 juni 2000.

9

Triasulfuron

CAS-nr 82097-50-5

CIPAC-nr 480

1-[2-(2-kloretoxi)fenylsulfonyl]-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

940 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet,

vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

10

Esfenvalerat

CAS-nr 66230-04-4

CIPAC-nr 481

(S)-α-cyano-3-fenoxibenzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)-3-metylbutyrat

830 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

11

Bentazon

CAS-nr 25057-89-0

CIPAC-nr 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-bensotiadiazin-4-(3H)-en-2,2-dioxid

960 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

12

Lambda-cyhalotrin

CAS-nr 91465-08-6

CIPAC-nr 463

En blandning (1:1) av

 

(S)-α-cyano-3-fenoxibenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

och

 

(R)-α-cyano-3-fenoxibenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

810 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten,

vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter, inklusive bin, samt se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på restsubstanserna i livsmedel och i synnerhet de akuta effekterna därav.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 19 oktober 2000.

13

Fenhexamid

CAS-nr 126833-17-8

CIPAC-nr 603

N-(2,3-dikloro-4-hydroxifenyl)-1-metylcyklohexankarboxamid

≥ 950 g/kg

1 juni 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 19 oktober 2000.

14

Amitrol

CAS-nr 61-82-5

CIPAC-nr 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ylamin

900 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om amitrol från ständiga kommitten för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av nyttiga leddjur,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar och vilda däggdjur. Användningen av amitrol under parningssäsongen får bara tillåtas när en lämplig riskbedömning visar att effekterna inte blir oacceptabla och när villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

15

Dikvat

CAS-nr 2764-72-9 (jon), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC-nr 55

9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantrenjon (dibromid)

950 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

På grundval av aktuella tillgängliga uppgifter får endast användning som markherbicid och torkmedel godkännas. Användning vid bekämpning av vattenlevande växter får inte godkännas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dikvat från ständiga växtskyddskommittén av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna vid privat användning och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

16

Pyridat

CAS-nr 55512-33.9

CIPAC-nr 447

6-kloro-3-fenylpyridazin-4-ylS-oktyltiokarbonat

900 g/kg

1 januari 2002

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyridat från ständiga kommitten för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet,

vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

17

Tiabendazol

CAS-nr 148-79-8

CIPAC-nr 323

2-tiazol-4-yl-1H-benzimidazol

985 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid. Användning för bladbesprutning får inte godkännas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiabendazol från ständiga växtskyddskommittén av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande och bottenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Lämpliga riskreducerande åtgärder (t.ex. rening med diatoméslam eller aktivt kol) ska vidtas för att skydda ytvattnet från oacceptabla nivåer av förorening genom spillvatten.

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874

Ej tillämpligt

Frånvaro av sekundära metaboliter bör kontrolleras med HPLC i varje fermenteringslösning.

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Varje fermenteringslösning bör kontrolleras med HPLC för att säkerställa frånvaron av sekundära metaboliter.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 27 april 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl)

CAS-nr 144740-54-5

CIPAC-nr 577

2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)-6-triflurometylnikotinat, mononatriumsalt

903 g/kg

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 27 april 2001.

20

Acibenzolar-S-metyl

CAS-nr 135158-54-2

CIPAC-nr 597

benzo[1,2,3]tiadiazol-7-karbotioat-S-metylester

970 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som ämne som aktiverar växters försvarssystem.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

21

Cyklanilid

CAS-nr 113136-77-9

CIPAC-nr 586

Ej tillgängligt

960 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Den högsta tillåtna halten av föroreningen 2,4-dikloranilin (2,4-DCA) i det färdiga verksamma ämnet ska vara 1 g/kg.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd 29 juni 2001.

22

Järn(III)fosfat

CAS-nr 10045-86-0

CIPAC-nr 629

järn(III)fosfat

990 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som molluskicid.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

23

Pymetrozin

CAS-nr 123312-89-0

CIPAC-nr 593

(E)-6-metyl-4-[(pyridin-3-ylmetylen)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

950 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

24

Pyraflufenetyl

CAS-nr 129630-19-9

CIPAC-nr 605

etyl-2-kloro-5-(4-kloro-5-difluormetoxi-1-metylpyrazol-3-yl)-4-fluorfenoxiacetat

956 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på frågan om möjlig inverkan på alger och vattenväxter och bör vid behov vidta riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

25

Glyfosat

CAS-nr 1071-83-6

CIPAC-nr 284

N-(fosfonometyl)glycin

950 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glyfosat från ständiga kommitten för växtskydd av den 29 juni 2001, särskilt tillläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor.

26

Tifensulfuronmetyl

CAS-nr 79277-27-3

CIPAC-nr 452

metyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoyl-sulfamoyl)tiofen-2-karboxylat

960 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tifensulfuronmetyl från ständiga kommittén för växtskydd av den 29 juni 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet,

vara särskilt uppmärksamma på inverkan på vattenlevande växter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

27

2,4-D

CAS-nr 94-75-7

CIPAC-nr 1

(2,4-diklorfenoxiättiksyra)

960 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om 2,4-D från ständiga kommitten för växtskydd av den 2 oktober 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

vara särskilt uppmärksamma på hudabsorption,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

28

Isoproturon

CAS-nr 34123-59-6

CIPAC-nr 336

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea

970 g/kg

1 januari 2003

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om isoproturon från ständiga kommitten för växtskydd av den 7 december 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden eller vid en högre dosering än den som finns beskriven i granskningsrapporten och vid behov vidta riskreducerande åtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på l vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

29

Etofumesat

CAS-nr 26225-79-6

CIPAC-nr 223

(±)-2-etoxi-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofuran-5-ylmetanosulfonat

960 g/kg

1 mars 2003

28 februari 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etofumesat från ständiga kommitten för växtskydd av 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen får medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden och vid behov vidta riskreducerande åtgärder.

30

Iprovalikarb

CAS-nr 140923-17-7

CIPAC-nr 620

{2-metyl-1-[1-(4-metylfenyl)etylkarbonyl]propyl}-karbamidsyra-isopropylester

950 g/kg (provisorisk specifikation)

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om iprovalikarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet bör jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna.

31

Prosulfuron

CAS-nr 94125-34-5

CIPAC-nr 579

1-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-fenylsulfonyl]-urea

950 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om prosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska noga överväga frågan om möjliga risker för vattenlevande växter om det verksamma ämnet används nära ytvatten. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

32

Sulfosulfuron

CAS-nr 141776-32-1

CIPAC-nr 601

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[(2-etylsulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridin) sulfonyl]urea

980 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om sulfosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande växter och alger. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

33

Cinidonetyl

CAS-nr 142891-20-1

CIPAC-nr 598

(Z)-etyl-2-kloro-3-[2-kloro-5-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylat

940 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cinidonetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till risken för att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden (t.ex. jordar med neutrala eller höga pH-värden) och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

34

Cyhalofopbutyl

CAS-nr 122008-85-9

CIPAC-nr 596

butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorofenoxi)fenoxi]propionat

950 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cyhalofopbutyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska noga överväga frågan om möjlig inverkan av flygbesprutning på icke-målorganismer, särskilt på vattenlevande arter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska noga överväga frågan om möjlig inverkan av markbesprutning på vattenlevande organismer i risfälten. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

35

Famoxadon

CAS-nr 131807-57-3

CIPAC-nr 594

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoxifenyl)-1,3-oxazolidin-2,4-dion

960 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om famoxadon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på de risker på lång sikt som modersubstansen eller metaboliterna kan innebära för daggmaskar.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av användarna.

36

Florasulam

CAS-nr 145701-23-1

CIPAC-nr 616

2′, 6′, 8-trifluor-5-metoxi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om florasulam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

37

Metalaxyl-M

CAS-nr 70630-17-0

CIPAC-nr 580

metyl (R)-2-{[(2,6-dimetylfenyl)metoxi-acetyl]amino}propionat

910 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metalaxyl-M från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör

särskild hänsyn tas till risken för att det verksamma ämnet eller dess nedbrytningsprodukter CGA 62826 och CGA 108906 förorenar grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

38

Pikolinafen

CAS-nr 137641-05-5

CIPAC-nr 639

4′-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxi]pikolinanilid

970 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pikolinafen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

39

Flumioxazin

CAS-nr 103361-09-7

CIPAC-nr 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyklohex-1-en-1,2-dikarboximid

960 g/kg

1 januari 2003

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flumioxazin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 juni 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

noga överväga frågan om risker för vattenlevande växter och alger. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

40

Deltametrin

CAS-nr 52918-63-5

CIPAC-nr 333

(S)-α-cyano-3-fenoxibenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

980 g/kg

1 november 2003

31 oktober 2013

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om deltametrin från ständiga kommitten för växtskydd av den 18 oktober 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att det i godkännandevillkoren ingår lämpliga skyddsåtgärder.

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till konsumenternas akuta exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

41

Imazamox

CAS-nr 114311-32-9

CIPAC-nr 619

(±)-2-(4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(metoximetyl) nikotinsyra

950 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om imazamox från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvatten när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

42

Oxasulfuron

CAS-nr 144651-06-9

CIPAC-nr 626

oxetan-3-yl 2[(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl) karbamoyl-sulfamoyl benzoat

930 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om oxasulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

43

Etoxisulfuron

CAS-nr 126801-58-9

CIPAC-nr 591

3-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-1-(2-etoxifenoxi-sulfonyl)urea

950 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etoxisulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av sådana vattenlevande växter och alger i avrinningskanaler som inte är målarter. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

44

Foramsulfuron

CAS-nr 173159-57-4

CIPAC-nr 659

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(2-dimetylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)urea

940 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om foramsulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

45

Oxadiargyl

CAS-nr 39807-15-3

CIPAC-nr 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dikloro-5-propargyloxifenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-(3H)-on

980 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om oxadiargyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av alger och vattenlevande växter. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

46

Cyazofamid

CAS-nr 120116-88-3

CIPAC-nr 653

4-kloro-2 cyano-N,N-dimetyl-5-P-tolylimidazol -1-sulfonamid

935 g/kg

1 juli 2003

30 juni 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cyazofamid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på

skyddet av vattenlevande organismer,

nedbrytningstakten för metaboliten CTCA i jord, särskilt när det gäller nordeuropeiska regioner.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas eller förbud införas.

47

2,4-DB

CAS-nr 94-82-6

CIPAC-nr 83

4-(2,4-diklorfenoxi)smörsyra

940 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om 2,4-DB från ständiga kommitten för växtskydd av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

48

Betacyflutrin

CAS-nr 68359-37-5 (icke-specificerad stereokemi)

CIPAC-nr 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylsyra(SR)-α-cyano-(4-fluoro-3-fenoxi-fenyl)metylester

965 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som insekticid

Andra användningsområden än för prydnadsväxter i växthus och för utsädesbetning har för närvarande inte fått tillräckligt stöd och har inte godkänts enligt de kriterier som omfattas av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009. För godkännande av sådana användningsområden ska sifferuppgifter och information som visar att de är acceptabla för konsumenterna och miljön läggas fram och lämnas till medlemsstaterna. Detta gäller särskilt uppgifter för noggrann utvärdering av risker vid utomhusanvändning på blad och förtäringsrisker vid behandling av blad på ätbara grödor.

Vid genomförandet av de enhetliga principerna ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om betacyflutrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

49

Cyflutrin

CAS-nr 68359-37-5 (icke-specificerad stereokemi)

CIPAC-nr 385

(RS)-α-cyano-4-fluor-3-fenoxibenzyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (1RS, 3RS;1RS, 3SR)

920 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Andra användningsområden än för prydnadsväxter i växthus och för utsädesbetning har för närvarande inte fått tillräckligt stöd och har inte godkänts enligt de kriterier som omfattas av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009. För godkännande av sådana användningsområden ska sifferuppgifter och information som visar att de är acceptabla för konsumenter och miljön läggas fram och lämnas till medlemsstaterna. Detta gäller särskilt uppgifter för noggrann utvärdering av risker vid utomhusanvändning på blad och förtäringsrisker vid behandling av blad på ätbara grödor.

Vid genomförandet av de enhetliga principerna ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cyflutrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

50

Iprodion

CAS-nr 36734-19-7

CIPAC-nr 278

3-(3,5-diklorofenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-karboximid

960 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid och nematicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om iprodion från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen

bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i större mängder (särskilt i gräsmatta) på sur mark (pH lägre än 6) under känsliga klimatförhållanden,

ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till risken för vattenlevande ryggradslösa djur om det verksamma ämnet används i direkt närhet av ytvatten. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

51

Linuron

CAS-nr 330-55-2

CIPAC-nr 76

3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea

900 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om linuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vilda däggdjur, leddjur som inte är målarter och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna.

52

Maleinsyrahydrazid

CAS-nr 123-33-1

CIPAC-nr 310

6-hydroxi-2H-pyridazin-3-on

940 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om maleinsyrahydrazid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

53

Pendimetalin

CAS-nr 40487-42-1

CIPAC-nr 357

N-(1-etylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

900 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pendimetalin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer och landlevande växter som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på möjligheten till kortväga transport i luft av det verksamma ämnet.

54

Propineb

CAS-nr 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolymer)

CIPAC-nr 177

zink-1,2-propylenbis(ditiokarbamat) (polymerisk)

Det tekniskt verksamma ämnet ska överensstämma med FAO:s specifikation.

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propineb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av små däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna bör särskilt uppmärksamma konsumenternas akuta exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

55

Propyzamid

CAS-nr 23950-58-5

CIPAC-nr 315

3,5-dikloro-N-(1,1-dimetyl-prop-2-ynyl)benzamid

920 g/kg

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propyzamid från ständiga kommitten för växtskydd av den 26 februari 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar och vilda däggdjur, i synnerhet om ämnet används under häckningssäsong. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

56

Mekoprop

CAS-nr 7085-19-0

CIPAC-nr 51

(RS)-2-(4-kloro-o-tolyloxi)-propionsyra

930 g/kg

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mekoprop från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målarter. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

57

Mekoprop-P

CAS-nr 16484-77-8

CIPAC-nr 475

(RS)-2-(4-kloro-o-tolyloxi)-propionsyra

860 g/kg

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mekoprop-P från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

58

Propikonazol

CAS-nr 60207-90-1

CIPAC-nr 408

(±)-1-[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propikonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målorganismer och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av markorganismer vid dosering som överstiger 625 g verksam substans/ha (t.ex. vid användning på gräsmark). Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder (t.ex. punktapplicering).

59

Trifloxistrobin

CAS-nr 141517-21-7

CIPAC-nr 617

metyl-(E)-metoxiimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)etylidenaminooxyl]-o-tolyl}acetat

960 g/kg

1 oktober 2003

30 september 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om trifloxistrobin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas och/eller övervakningsprogram inledas.

60

Karfentrazonetyl

CAS-nr 128639-02.1

CIPAC-nr 587

etyl (RS)-2-kloro-3-[2-kloro-5-(4-difluormetyl-4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorfenyl]propionat

900 g/kg

1 oktober 2003

30 september 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om karfentrazonetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

61

Mesotrion

CAS-nr 104206-8

CIPAC-nr 625

2-(4-mesyl-2-nitrobensoyl)-cyklohexan-1,3-dion

920 g/kg

Tillverkningsföroreningen 1-cyano-6-(metylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanten-9-on anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,0002 % (viktprocent) i den tekniska produkten.

1 oktober 2003

30 september 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mesotrion från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II.

62

Fenamidon

CAS-nr 161326-34-7

CIPAC-nr 650

(S)-5-metyl-2-metyltio-5-fenyl-3-fenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-on

975 g/kg

1 oktober 2003

30 september 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenamidon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målarter,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

63

Isoxaflutol

CAS-nr 141112-29-0

CIPAC-nr 575

5-cyklopropyl-4-(2-metylsulfonyl-4-trifluormetylbensoyl)isoxazol

950 g/kg

1 oktober 2003

30 september 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om isoxaflutol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas och/eller övervakningsprogram tillämpas.

64

Flurtamon

CAS-nr 96525-23-4

(RS)-5-metylamino-2-fenyl-4-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)furan-3 (2H)-on

960 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flurtamon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av alger och andra vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

65

Flufenacet

CAS-nr 142459-58-3

CIPAC-nr 588

4-fluor-N-isopropyl-2-[5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-yloxi]-acetanilid

950 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flufenacet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av alger och vattenlevande växter,

ta särskild hänsyn till skyddet av de personer som hanterar ämnet.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

66

Jodosulfuron

CAS-nr 185119-76-0 (ursprungsämne)

144550-36-7 (jodosulfuronmetylnatrium)

CIPAC-nr 634 (ursprungsämne)

634.501 (jodsulfuronmetylnatrium)

metyl-4-jodo-2-[3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]bensoat, natrium salt

910 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om jodosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att jodosulfuron och dess metaboliter kan orsaka förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

67

Dimetenamid-p

CAS-nr 163515-14-8

CIPAC-nr 638

S-2-kloro-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-(2-metoxi-1-metyletyl)-acetamid

890 g/kg (preliminärt värde baserat på pilotanläggning)

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dimetenamid-p från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att metaboliter av dimetenamid-p kan orsaka förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av ekosystem i vattnet, särskilt vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

68

Pikoxistrobin

CAS-nr 117428-22-5

CIPAC-nr 628

metyl (E)-3-metoxi-2-{2-[6-(trifluormetyl)-2-pyridyloximetyl]fenyl}-akrylat

950 g/kg (preliminärt värde baserat på pilotanläggning)

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pikoxistrobin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av jordlevande organismer,

ta särskild hänsyn till skyddet av ekosystem i vattnet.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

69

Fostiazat

CAS-nr 98886-44-3

CIPAC-nr 585

(RS)-S-sek-butyl-O-etyl-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ylfosfonotioat

930 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som insekticid eller nematicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fostiazat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av fåglar och vilda däggdjur, i synnerhet om ämnet används under fortplantningssäsongen,

ta särskild hänsyn till skyddet av jordorganismer som inte är målarter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas. Produktgodkännandena ska innehålla krav på att granulat blandas upp mycket väl med jorden för att reducera riskerna för småfåglar.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

70

Siltiofam

CAS-nr 175217-20-6

CIPAC-nr 635

N-allyl-4,5-dimetyl-2-(trimetylsilyl)tiofen-3-karboxamid

950 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Det finns för närvarande endast otillräckliga uppgifter om annan användning än behandling av utsäde. Medlemsstaterna ska få information som visar att nya användningar är godtagbara för konsumenter, personer som hanterar ämnet samt miljön för att godkännande ska kunna ges för dessa användningar.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om siltiofam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av personer som hanterar ämnet. Vid behov ska riskreducerande åtgärder tillämpas.

71

Coniothyrium minitans

Stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC-nr 614

Ej tillämpligt

För närmare uppgifter om renhet och produktionskontroll, se granskningsrapport.

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid beviljandet av tillstånd ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Coniothyrium minitans från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på säkerheten för användare och arbetstagare och se till att tillståndsvillkoren omfattar lämpliga skyddsåtgärder.

72

Molinat

CAS-nr 2212-67-1

CIPAC-nr 235

 

S-etylazepan-1-karbotioat;

 

S-etylperhydroazepin-1-karbotioat;

 

S-etylperhydroazepin-1-tiokarboxylat

950 g/kg

1 augusti 2004

31 juli 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om molinat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till möjligheten att det verksamma ämnet sprids i luften över korta avstånd.

73

Tiram

CAS-nr 137-26-8

CIPAC-nr 24

 

tetrametyltiuramdisulfid;

 

bis(dimetyltiokarbamoyl)-disulfid

960 g/kg

1 augusti 2004

31 juli 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid eller repellent.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av vattenorganismer. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av smådäggdjur och fåglar när ämnet används för behandling av utsäde under våren. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

74

Ziram

CAS-nr 137-30-4

CIPAC-nr 31

zink-bis(dimetylditiokarbamat)

950 g/kg (FAO:s specifikation)

 

Arsenik: högst 250 mg/kg

 

Vatten: högst 1,5 %

1 augusti 2004

31 juli 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid eller repellent.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om ziram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 juli 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målorganismer och vattenlevande organismer. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna bör uppmärksamma konsumenternas akuta exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärden för resthalter.

75

Mesosulfuron

CAS-nr 400852-66-6

CIPAC-nr 441

2-[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-α-(metansulfonamid)-p-toluensyra

930 g/kg

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mesosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 oktober 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter,

ta särskild hänsyn till att mesosulfuron och dess metaboliter kan förorena grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

76

Propoxikarbazon

CAS-nr 145026-81-9

CIPAC-nr 655

2-(4,5-dihydro-4-metyl-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-yl) karboxamidosulfonylbensoesyra-metylester

≥ 950 g/kg (uttryckt som propoxikarbazonnatrium)

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propoxikarbazon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 oktober 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att propoxykarbazon och dess metaboliter kan förorena grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av ekosystemet i vattnet, särskilt vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

77

Zoxamid

CAS-nr 156052-68-5

CIPAC-nr 640

(RS)-3,5-dikloro-N-(3-kloro-1-etyl-1-metylacetonyl)-p-toluamid

950 g/kg

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om zoxamid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 oktober 2003, särskilt tilläggen I och II.

78

Klorprofam

CAS-nr 101-21-3

CIPAC-nr 43

isopropyl 3-klorofenylkarbamat

975 g/kg

1 februari 2005

31 januari 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid och groningshämmare.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorprofam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 november 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av användare, konsumenter och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

79

Bensoesyra

CAS-nr 65-85-0

CIPAC-nr 622

bensoesyra

990 g/kg

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som desinfektionsmedel.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bensoesyra från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 november 2003, särskilt tilläggen I och II.

80

Flazasulfuron

CAS-nr 104040-78-0

CIPAC-nr 595

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorometyl-2-pyridylsulfonyl)urea

940 g/kg

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flazasulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 november 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att flazasulfuron kan förorena grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

81

Pyraklostrobin

CAS-nr 175013-18-0

CIPAC-nr 657

metyl N-(2-{[1-(4-klorofenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oximetyl}fenyl) N-metoxikarbamat

975 g/kg

Tillverkningsföroreningen dimetylsulfat (DMS) anses vara av toxikologisk betydelse och koncentrationen får inte överstiga 0,0001 % i den tekniska produkten.

1 juni 2004

31 maj 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid eller tillväxtreglerande ämne.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyraklostrobin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 november 2003, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer, särskilt fisk,

ta hänsyn till skyddet av landlevande leddjur och daggmaskar.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

82

Kinoxifen

CAS-nr 124495-18-7

CIPAC-nr 566

5,7-dikloro-4 (ρ-fluorofenoxi)-kinolin

970 g/kg

1 september 2004

31 augusti 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kinoxifen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 november 2003, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till att skydda vattenorganismer. Riskreducerande åtgärder ska tillämpas och program för övervakning vid behov införas i känsliga områden.

83

Alfacypermetrin

CAS-nr 67375-30-8

CIPAC-nr

Racemat omfattande

 

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1R)-cis-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

och

 

(R)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1S)-cis-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

(= cis-2 isomerpar av cypermetrin)

930 g/kg CIS-2

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om alfacypermetrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, bin och leddjur som ej är målarter samt se till att villkoren för godkännande omfattar riskreducerande åtgärder,

vara särskilt uppmärksamma på användarnas säkerhet och se till att villkoren för godkännande inbegriper lämpliga skyddsåtgärder.

84

Benalaxyl

CAS-nr 71626-11-4

CIPAC-nr 416

metyl-N-fenylacetyl–N-2,6–xylyl–DL-alaninat

960 g/kg

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om benalaxyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

85

Bromoxinil

CAS-nr 1689-84-5

CIPAC-nr 87

3,5-dibrom-4- hydroxibensonitril

970 g/kg

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bromoxinil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar och vilda däggdjur, i synnerhet om ämnet används vintertid, samt vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

86

Desmedifam

CAS-nr 13684-56-5

CIPAC-nr 477

 

etyl 3′-fenylkarbamyloxikarbanilat

 

etyl 3-fenylkarbamyloxifenylkarbamat

Minst 970 g/kg

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om desmedifam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer och daggmaskar. Riskreducerande åtgärder bör vid behov vidtas.

87

Joxinil

CAS-nr 13684-83-4

CIPAC-nr 86

4-hydroxi-3,5-di-jodobensonitril

960 g/kg

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om joxinil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar och vilda däggdjur, i synnerhet om ämnet används vintertid, samt vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

88

Fenmedifam

CAS-nr 13684-63-4

CIPAC-nr 77

 

metyl 3-(3-metylkarbaniloyloxi)karbanilat;

 

3-metoxikarbonylaminofenyl 3′-metylkarbanilat

Minst 970 g/kg

1 mars 2005

28 februari 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenmedifam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 13 februari 2004, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

89

Pseudomonas chlororaphis

Stam: MA 342

CIPAC-nr 574

Ej tillämpligt

Mängden av den sekundära metaboliten 2,3-deepoxi-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) får vid formuleringstillfället inte överstiga LOQ (2 mg/l) i fermentatet.

1 oktober 2004

30 september 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid vid betning av utsäde i slutna betningsanläggningar.

När tillstånd beviljas ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Pseudomonas chlororaphis från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 30 mars 2003, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till säkerheten för personer som hanterar ämnet. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

90

Mepanipyrim

CAS-nr 110235-47-7

CIPAC-nr 611

N-(4-metyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)anilin

960 g/kg

1 oktober 2004

30 september 2014

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mepanipyrim från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 30 mars 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

91

Acetamiprid

CAS-nr 160430-64-8

CIPAC-nr ännu inte tilldelat

E)-N1-[(6-kloro-3-pyridyl)metyl]-N2-cyano-N1-metylacetamidin

≥ 990 g/kg

1 januari 2005

31 december 2014

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om acetamiprid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 juni 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till arbetarskyddet,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

92

Tiakloprid

CAS-nr 111988-49-9

CIPAC-nr 631

Z)-N-{3-[(6-Kloro-3-pyridyl) metyl]-1,3-tiazolan-2-yliden}cyanamid

≥ 975 g/kg

1 januari 2005

31 december 2014

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiakloprid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 juni 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målarter,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer,

ta särskild hänsyn till att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

93

Ampelomyces quisqualis

Stam: AQ 10

Kultursamling: nr CNCM I-807

CIPAC-nr

ej tilldelat

Ej tillämpligt

 

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

När tillstånd beviljas ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Ampelomyces quisqualis från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 8 oktober 2004, särskilt tilläggen I och II.

94

Imazosulfuron

CAS-nr 122548-33-8

CIPAC-nr 590

1-(2-kloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-fonyl)-3-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om imazosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 8 oktober 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vatten- och landlevande växter som inte är målarter. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

95

Laminarin

CAS-nr 9008-22-4

CIPAC-nr 671

(1→3)-β-D-glucan

(enligt IUPAC:s och IUBMB:s gemensamma kommitté för biokemisk nomenklatur)

≥ 860 g/kg torrsubstans

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som utlösare av grödans egna försvarsmekanismer.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om laminarin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 8 oktober 2004, särskilt tilläggen I och II.

96

Metoxifenozid

CAS-nr 161050-58-4

CIPAC-nr 656

N-tert-butyl-N′-(3-metoxi-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metoxifenozid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 8 oktober 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vatten- och landlevande leddjur som inte är målarter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

97

S-metolaklor

CAS-nr 87392-12-9

(S-isomer)

178961-20-1 (R-isomer)

CIPAC-nr 607

Blandning av

 

(aRS, 1 S)-2-kloro-N-(6-etyl-o-tolyl)-N-(-2-metoxi-1-metyletyl)acetamid (80–100 %)

och

 

(aRS, 1 R)-2-kloro-N-(6-etyl-o-tolyl)-N-(2-metoxi-1-metyletyl)acetamid (20–0 %)

≥ 960 g/kg

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om S-metolaklor från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 8 oktober 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet, särskilt med det verksamma ämnet och dess metaboliter CGA 51202 and CGA 354743, när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

98

Gliocladium catenulatum

Stam: J1446

Kultursamling: nr DSM 9212

CIPAC-nr

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillämpligt

 

1 april 2005

31 mars 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

När tillstånd beviljas ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Gliocladium catenulatum från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 30 mars 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till säkerheten för personer som hanterar ämnet. Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

99

Etoxazol

CAS-nr 153233-91-1

CIPAC-nr 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]-fenetol

≥ 948 g/kg

1 juni 2005

31 maj 2015

Får endast godkännas för användning som akaricid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etoxazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

100

Tepraloxidim

CAS-nr 149979-41-9

CIPAC-nr 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-kloroallyloxiimino]propyl}-3-hydroxi-5-perhydropyran-4-ylcyklohex-2-en-1-on

≥ 920 g/kg

1 juni 2005

31 maj 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tepraloxidim från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 december 2004, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av landlevande leddjur som inte är målarter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

101

Klorotalonil

CAS-nr 1897-45-6

CIPAC-nr 288

tetrakloroisoftalonitril

985 g/kg

Hexaklorbensen: högst 0,04 g/kg

Dekaklorbifenyl: högst 0,03 g/kg

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorotalonil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av

vattenlevande organismer,

grundvattnet, särskilt med avseende på det verksamma ämnet och dess metaboliter R417888 och R611965 (SDS46851), när ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Villkoren för användning bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

102

Klorotoluron (icke-specificerad stereokemi)

CAS-nr 15545-48-9

CIPAC-nr 217

3-(3-kloro-p-tolyl)-1,1-dimetylurea

975 g/kg

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorotoluron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

103

Cypermetrin

CAS-nr 52315-07-8

CIPAC-nr 332

(RS)-alfa-cyano-3-fenoxibensyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropan-karboxylat

(4 isomerpar: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cypermetrin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta skyddsåtgärder.

104

Daminozid

CAS-nr 1596-84-5

CIPAC-nr 330

N-dimetylaminosuccinamid-syra

990 g/kg

Föroreningar:

N-nitrosodimetylamin: högst 2,0 mg/kg

1,1-dimetylhydrazid: högst 30 mg/kg

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxthämmande ämne i ej ätbara grödor.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om daminozid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på säkerheten för användare och arbetstagare. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta skyddsåtgärder.

105

Tiofanatmetyl (icke-specificerad stereokemi)

CAS-nr 23564-05-8

CIPAC-nr 262

dimetyl 4,4′-(o-fenylen)bis(3-tioallofanat)

950 g/kg

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiofanatmetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, daggmaskar och andra marklevande makroorganismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

106

Tribenuron

CAS-nr 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC-nr 546

2-[4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]bensoesyra

950 g/kg (uttryckt som tribenuronmetyl

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tribenuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 februari 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid denna övergripande bedömning ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av marklevande och högre vattenlevande växter som inte är målarter samt grundvatten vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

107

MCPA

CAS-nr 94-74-6

CIPAC-nr 2

4-kloro-o-tolyloxiättiksyra

≥ 930 g/kg

1 maj 2006

30 april 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om MCPA från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

108

MCPB

CAS-nr 94-81-5

CIPAC-nr 50

4-(4-kloro-o-tolyloxi) smörsyra

≥ 920 g/kg

1 maj 2006

30 april 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om MCPB från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 april 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna bör ta särskild hänsyn till risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

109

Bifenazat

CAS-nr 149877-41-8

CIPAC-nr 736

Isopropyl 2-(4-metoxibifenyl-3-yl)hydrazinoformat

≥ 950 g/kg

1 december 2005

30 november 2015

DEL A

Får endast godkännas för användning som akaricid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller bifenazat för andra användningsområden än på prydnadsväxter i växthus, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bifenazat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

110

Milbemektin

Milbemektin är en blandning av M.A3 och M.A4

CAS-nr

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC-nr 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxi-5′,6′,11,13,22-pentametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14.8.020,24] pentakos-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-on

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-etyl-21,24-dihydroxi-5′,11,13,22-tetrametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakos-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-on

≥ 950 g/kg

1 december 2005

30 november 2015

DEL A

Får endast godkännas för användning som akaricid eller insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om milbemektin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

111

Klorpyrifos

CAS-nr 2921-88-2

CIPAC-nr 221

O,O-dietyl-O-3,5,6-trikloro-2-pyridyltiofosfat

≥ 970 g/kg

Föroreningen O,O,O,O-tetraetylditiopyrofosfat (sulfotep) ansågs vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 3 g/kg har fastställts.

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorpyrifos från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter samt se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

Medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. De ska se till att de anmälare på vars begäran klorpyrifos införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

112

Klorpyrifosmetyl

CAS-nr 5598-13-0

CIPAC-nr 486

O,O-dimetyl-O-3,5,6-trikloro-2-pyridyltiofosfat

≥ 960 g/kg

Föroreningarna O,O,O,O-tetrametylditiopyrofosfat (sulfotemp) och o,o,o-trimetyl-o-(3,5,6-trikloro-2-pyridinyl)ditiodifosfat (sulfotemp-ester) ansågs vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 5 g/kg har fastställts för var och en av föroreningarna.

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorpyrifosmetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter samt se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

Om ämnet används utomhus ska medlemsstaterna begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. De ska se till att de anmälare på vars begäran klorpyrifosmetyl införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

113

Maneb

CAS-nr 12427-38-2

CIPAC-nr 61

manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymer)

≥ 860 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av manebhalten.

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om maneb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt se till att villkoren för godkännande omfattar riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur samt för utvecklingstoxicitet.

De ska se till att de anmälare på vars begäran maneb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

114

Mankozeb

CAS-nr 8018-01-7 (tidigare 8065-67-5)

CIPAC-nr 34

manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymert) komplex med zinksalt

≥ 800 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av mankozebhalten.

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mankozeb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt se till att villkoren för godkännande omfattar riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur samt för utvecklingstoxicitet.

De ska se till att de anmälare på vars begäran mankozeb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

115

Metiram

CAS-nr 9006-42-2

CIPAC-nr 478

ammoniumzinketylenbis (ditiokarbamat) – poly[etylenbis(tiuramdisulfid)]

≥ 840 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av metiramhalten.

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metiram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 juni 2005, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt se till att villkoren för godkännande omfattar riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. De ska se till att de anmälare på vars begäran metiram införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

116

Oxamyl

CAS-nr 23135-22-0

CIPAC-nr 342

N, N-dimetyl-2-metylkarbamoyloximino-2-(metyltio)acetamid

970 g/kg

1 augusti 2006

31 juli 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som nematicid och insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om oxamyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 juli 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, daggmaskar, vattenlevande organismer, ytvatten och grundvatten vid känsliga förhållanden.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för förorening av grundvattnet i sura jordar, samt för fåglar, däggdjur och daggmaskar. De ska se till att de anmälare på vars begäran oxamyl införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

117

1-metylcyklopropen (inget generiskt namn enligt ISO har beaktats för detta verksamma ämne)

CAS-nr 3100-04-7

CIPAC-nr ej tilldelat

1-metylcyklopropen

≥ 960 g/kg

Föroreningarna 1-kloro-2-metylpropen och 3-kloro-2-metylpropen är av toxikologisk betydelse och får var och en inte överstiga 0,5 g/kg i den tekniska produkten.

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för att användas som tillväxthämmande ämne för lagring på förslutningsbart lager efter skörd.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om 1-metylcyklopropen från ständiga kommitten för växtskydd av den 23 september 2005, särskilt tilläggen I och II.

118

Forklorfenuron

CAS-nr 68157-60-8

CIPAC-nr 633

1-(2-kloro-4-pyridinyl)-3-fenylurea

≥ 978 g/kg

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

När medlemsstater bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller forklorfenuron för andra användningsområden än på kiwiplantor, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om forklorfenuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 september 2005, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

119

Indoxakarb

CAS-nr 173584-44-6

CIPAC-nr 612

metyl (S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoxikarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluormetoxi)karbanilat

TC (Teknisk produkt): ≥ 628 g/kg indoxakarb

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om indoxakarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 september 2005, särskilt tilläggen I och II.

I denna övergripande bedömning ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för användning bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

120

Warfarin

CAS-nr 81-81-2

CIPAC-nr 70

(RS)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin 3-(α-acetonyl-benzyl)-4-hydroxikumarin

≥ 990 g/kg

1 oktober 2006

30 september 2013

DEL A

Får endast användas som rodenticid i form av preparerat bete som vid behov placeras i särskilda behållare.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om warfarin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 september 2005, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av personer som hanterar ämnet, fåglar och däggdjur som inte är målarter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.

121

Klotianidin

CAS-nr 210880-92-5

CIPAC-nr 738

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin

≥ 960 g/kg

1 augusti 2006

31 juli 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid användning för behandling av utsäde ska organismer utanför målgruppen, särskilt honungsbin, skyddas på följande sätt:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Medlemsstaterna ska se till att

det behandlade utsädet förses med en märkning där det anges att det behandlats med klotianidin och de riskreducerande åtgärder som föreskrivs i godkännandet deklareras,

villkoren för godkännande, särskilt vid besprutning vid behov omfattar riskreducerande åtgärder för att skydda honungsbin,

lämpliga program för övervakning vid behov införs för kontroll av honungsbins faktiska exponering för klotianidin i områden som i stor utsträckning används av bin som söker föda eller av biodlare.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klotianidin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

vara särskilt uppmärksamma på risken för fröätande fåglar och däggdjur när ämnet används som utsädesbetning.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

122

Petoxamid

CAS-nr 106700-29-2

CIPAC-nr 655

2-kloro-N-(2-etoxietyl)-N-(2-metyl-1-fenylprop-1-enyl)acetamid

≥ 940 g/kg

1 augusti 2006

31 juli 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om petoxamid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenmiljön, särskilt högre vattenlevande växter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

123

Klodinafop

CAS-nr 114420-56-3

CIPAC-nr 683

(R)-2-[4-(5-kloro-3-fluoro-2 pyridyloxi)-fenoxi]-propionsyra

≥ 950 g/kg (uttryckt som klodinafop-propargyl)

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klodinafop från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

124

Pirimikarb

CAS-nr 23103-98-2

CIPAC-nr 231

2-(dimetylamino)-5,6-dimetylpyrimidin-4-yldimetylkarbamat

≥ 950 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pirimikarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att villkoren för användning omfattar föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar bedömningen av den långsiktiga risken för fåglar och för att grundvattnet ska kontamineras, särskilt med avseende på metabolit R35140. De ska se till att de anmälare på vars begäran pirimikarb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

125

Rimsulfuron

CAS-nr 122931-48-0 (rimsulfuron)

CIPAC-nr 716

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(3-etylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 960 g/kg (uttryckt som rimsulfuron)

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om rimsulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av växter som inte är målarter och för grundvattnet vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

126

Tolklofosmetyl

CAS-nr 57018-04-9

CIPAC-nr 479

 

O-2,6-dikloro-p-tolyl-O,O-dimetylfosforotioat

 

O-2,6-dikloro-4-metylfenyl O,O-dimetylfosforotioat

≥ 960 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller tolklofosmetyl för andra användningsområden än för behandling före plantering av utsädespotatis och jordbehandling för sallatsodling i växthus, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tolklofosmetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

127

Tritikonazol

CAS-nr 131983-72-7

CIPAC-nr 652

(±)-(E)-5-(4-klorobensyliden)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanol

≥ 950 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller tritikonazol för andra användningsområden än betning, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tritikonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta skyddsåtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på risken för att grundvattnet ska kontamineras, särskilt av det mycket svårnedbrytbara verksamma ämnet och dess metabolit RPA 406341, i känsliga områden.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fröätande fåglar (långsiktig risk).

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fröätande fåglar. De ska se till att den anmälare på vars begäran tritikonazol införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

128

Dimoxistrobin

CAS-nr 149961-52-4

CIPAC-nr 739

(E)-o-(2,5-dimetylfenoximetyl)-2-metoxiimino-N-metylfenylacetamid

≥ 980 g/kg

1 oktober 2006

30 september 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller dimoxistrobin för användning inomhus, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dimoxystrobin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används under förhållanden där interceptionsfaktorn på gröda är låg eller i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska kräva att följande lämnas in:

En närmare riskbedömning för fåglar och däggdjur avseende det berörda verksamma ämnet.

En omfattande akvatisk riskbedömning avseende den höga risken för kroniska effekter på fisk och de eventuella riskreducerande åtgärdernas effektivitet, särskilt med beaktande av avrinning och dränering.

De ska se till att de anmälare på vars begäran dimoxistrobin införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

129

Klopyralid

CAS-nr 1702-17-6

CIPAC-nr 455

3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra

≥ 950 g/kg

1 maj 2007

30 april 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller klopyralid för andra användningsområden än besprutning under våren, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klopyralid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 april 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på

skyddet av växter som inte är målarter och grundvattnet vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder och program för övervakning bör införas så att man kan kontrollera eventuell grundvattenförorening i känsliga områden.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier för att bekräfta resultaten avseende djurs ämnesomsättning. De ska se till att de anmälare på vars begäran klopyralid införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

130

Cyprodinil

CAS-nr 121522-61-2

CIPAC-nr 511

(4-cyklopropyl-6-metyl-pyrimidin-2-yl)-fenyl-amin

≥ 980 g/kg

1 maj 2007

30 april 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cyprodinil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 april 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att villkoren för användning omfattar föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier för att bekräfta bedömningen av risken för fåglar och däggdjur och för eventuell förekomst av resthalter av metaboliten CGA 304075 i livsmedel av animaliskt ursprung. De ska se till att de anmälare på vars begäran cyprodinil införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

131

Fosetyl

CAS-nr 15845-66-6

CIPAC-nr 384

etylvätefosfonat

≥ 960 g/kg (uttryckt som fosetylaluminium)

1 maj 2007

30 april 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fosetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 april 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för leddjur som inte är målarter, särskilt när det gäller återhämtningen av bestånden i de besprutade områdena, och för gräsätande däggdjur. De ska se till att den anmälare på vars begäran fosetyl införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

132

Trinexapak

CAS-nr 104273-73-6

CIPAC-nr 732

4-(cyklopropyl-hydroximetylen)-3,5-dioxo-cyklohexankarboxylsyra

≥ 940 g/kg (uttryckt som trinexapaketyl)

1 maj 2007

30 april 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om trinexapak från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 april 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar och däggdjur.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

133

Diklorprop-P

CAS-nr 15165-67-0

CIPAC-nr 476

(R)-2-(2,4-diklorfenoxi) propansyra

≥ 900 g/kg

1 juni 2007

31 maj 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diklorprop-P från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 maj 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och växter som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier för att bekräfta resultaten avseende djurs ämnesomsättning och riskbedömningen avseende akut exponering under kort tid för fåglar och akut exponering för gräsätande däggdjur.

De ska se till att de anmälare på vars begäran diklorprop-P införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

134

Metkonazol

CAS-nr 125116-23-6 (icke-specificerad stereokemi)

CIPAC-nr 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorobensyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) cyklopentanol

≥ 940 g/kg

(summan av cis- och transisomerer)

1 juni 2007

31 maj 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid och tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metkonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 maj 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av användarna. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

135

Pyrimetanil

CAS-nr 53112-28-0

CIPAC-nr ej tilldelat

N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)-anilin

≥ 975 g/kg

(föroreningen cyanamid anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 g/kg i den tekniska produkten)

1 juni 2007

31 maj 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyrimetanil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 maj 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att villkoren för användning omfattar föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fisk. De ska se till att de anmälare på vars begäran pyrimetanil införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

136

Triklopyr

CAS-nr 055335-06-3

CIPAC-nr 376

3,5,6-trikloro-2-pyridyloxiättiksyra

≥ 960 g/kg

(som triklopyrbutoxietylester)

1 juni 2007

31 maj 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller triklopyr för annan användning än besprutning av vall och betesmark under våren, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om triklopyr från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 23 maj 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen gäller följande:

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram bör införas i känsliga områden.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på användarsäkerheten och se till att villkoren för användning omfattar föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och växter som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar bedömningen av den akuta och långsiktiga risken för fåglar och däggdjur och risken för vattenlevande organismers exponering för metaboliten 6-kloro-2-pyridinol. De ska se till att de anmälare på vars begäran triklopyr införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

137

Metrafenon

CAS-nr 220899-03-6

CIPAC-nr 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametoxi-2′,6-dimetylbensofenon

≥ 940 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metrafenon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Stam QST 713, identisk med stam AQ 713

Kultursamling: nr NRRL B -21661

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillämpligt

 

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Bacillus subtilis från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

139

Spinosad

CAS-nr 131929-60-7 (Spinosyn A)

131929-63-0 (Spinosyn D)

CIPAC-nr 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metyl-α-L-mannopyranosyloxi)-13-(4-dimetylamino-2,3,4,6-tetradeoxi-ß-D-erytropyranosyloxi)-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-14-metyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dion

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metyl-α-L-mannopyranosyloxi)-13-(4-dimetylamino-2,3,4,6-tetradeoxi-ß-D-erytropyranosyloxi)-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-4,14-dimetyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dion

Spinosad är en blandning av 50–95 % spinosyn A och 5–50 % spinosyn D.

≥ 850 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om spinosad från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer,

vara särskilt uppmärksamma på riskerna för daggmaskar när ämnet används i växthus.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

140

Tiametoxam

CAS-nr 153719-23-4

CIPAC-nr 637

(E,Z)-3-(2-kloro-tiazol-5-ylmetyl)-5-metyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-yliden-N-nitroamin

≥ 980 g/kg

1 februari 2007

31 januari 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid användning för behandling av utsäde ska organismer utanför målgruppen, särskilt honungsbin, skyddas på följande sätt:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Medlemsstaterna ska se till att

det behandlade utsädet förses med en märkning där det anges att det behandlats med tiametoxam och de riskreducerande åtgärder som föreskrivs i godkännandet deklareras,

villkoren för godkännande, särskilt vid besprutning vid behov omfattar riskreducerande åtgärder för att skydda honungsbin,

lämpliga program för övervakning vid behov införs för kontroll av honungsbins faktiska exponering för tiametoxam i områden som i stor utsträckning används av bin som söker föda eller av biodlare.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiametoxam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på risken för förorening av grundvattnet, särskilt med det verksamma ämnet och dess metaboliter NOA 459602, SYN 501406 och CGA 322704, när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer,

vara särskilt uppmärksamma på riskerna på lång sikt för små växtätande djur om ämnet används för betning av utsäde.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

141

Fenamifos

CAS-nr 22224-92-6

CIPAC-nr 692

(RS)-etyl-4-metyltio-m-tolyl-isopropylfosforamidat

≥ 940 g/kg

1 augusti 2007

31 juli 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som nematicid tillsatt genom droppbevattning i fasta växthus.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenamifos från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av vattenlevande organismer, marklevande organismer som inte är målarter och grundvattnet vid känsliga förhållanden.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder och program för övervakning bör införas så att man kan kontrollera eventuell grundvattenförorening i känsliga områden.

142

Etefon

CAS-nr 16672-87-0

CIPAC-nr 373

2-kloretylfosfonsyra

≥ 910 g/kg (teknisk produkt, TC)

Tillverkningsföroreningarna MEPHA (mono 2-kloretylester, 2-kloretylfosfonsyra) och 1,2-dikloretan utgör ett toxikologiskt problem och får ej överstiga 20 g/kg respektive 0,5 g/kg i den tekniska produkten.

1 augusti 2007

31 juli 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etefon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II.

143

Flusilazol (2)

CAS-nr 85509-19-9

CIPAC-nr 435

bis(4-fluorfenyl)(metyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)silan

925 g/kg

1 januari 2007

30 juni 2008 (2)

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid på

annan spannmål än ris (2)

majs (2)

rapsfrön (2)

sockerbetor (2)

i mängder som inte får överstiga 200 g verksamt ämne per hektar vid varje behandling.

Följande användningsområden får inte godkännas:

Flygbesprutning.

Ryggspruta och handredskap, vare sig de används av fackmän eller icke-fackmän.

Privat trädgårdsskötsel.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas skyddet av följande:

Vattenlevande organismer. Ett tillräckligt avstånd ska hållas mellan behandlade områden och ytvattenförekomster. Avståndet får variera beroende på om metoder eller anordningar som minskar vindavdriften används eller inte.

Fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerade åtgärder, t.ex. en omdömesgill bedömning av lämplig tidpunkt för behandling och val av sådana föreningar som till följd av sina fysiska egenskaper eller förekomsten av agens som garanterar ett tillräckligt skydd minimerar exponeringen för berörda arter.

Personer som hanterar växtskyddsmedlet. De ska bära lämpliga skyddskläder, särskilt handskar, överdragskläder, gummistövlar och ansiktsskydd eller skyddsglasögon vid blandning, lastning och behandling samt vid rengöring av utrustningen, om inte exponeringen för ämnet i tillräcklig utsträckning kan undvikas genom utrustningens utformning och konstruktion eller genom montering av särskilda skyddsanordningar på utrustningen.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flusilazol, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska se till att innehavarna av godkännanden senast den 31 december varje år rapporterar om hälsoeffekter på dem som hanterar växtskyddsmedlet. Medlemsstaterna får kräva att uppgifter om försäljning och en undersökning av användningsmönster lämnas så att man kan få en realistisk bild av användningsförhållandena och av eventuella toxikologiska effekter av flusilazol.

Medlemsstaterna ska begära att ytterligare stuider lämnas in rörande de eventuella egenskaper hos flusilazol som kan orsaka endokrina störningar senast två år efter det att OECD har antagit riktlinjer för test av förekomst av endokrina störningar. De ska se till att den anmälare som har begärt att flusilazol ska införas i denna bilaga inkommer med dessa studier till kommissionen senast två år efter antagandet av ovanstående riktlinjer för test.

144

Karbendazim (ospecificerade stereoisomerer) CAS-nr:

CAS-nr 10605-21-7

CIPAC-nr 263

metylbensimidazol-2-ylkarbamat

980 g/kg

1 januari 2007

13 juni 2011

DEL A

Får godkännas endast för användning som fungicid på

spannmål,

rapsfrön,

sockerbetor,

majs

i mängder som inte får överstiga

0,25 kg verksamt ämne per hektar vid varje behandling av spannmål och rapsfrön,

0,075 kg verksamt ämne per hektar vid varje behandling av sockerbetor,

0,1 kg verksamt ämne per hektar vid varje behandling av majs.

Följande användningsområden får inte godkännas:

Flygbesprutning.

Ryggspruta och handredskap, vare sig de används av fackmän eller icke-fackmän.

Privat trädgårdsskötsel.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas skyddet av följande:

Vattenlevande organismer. Ett tillräckligt avstånd ska hållas mellan behandlade områden och ytvattenförekomster. Avståndet får variera beroende på om metoder eller anordningar som minskar vindavdriften används eller inte.

Daggmaskar och andra marklevande makroorganismer. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerade åtgärder, t.ex. val av den lämpligaste kombinationen av antal behandlingar och tidpunkten för dessa, behandlingsfrekvens ochvid behov koncentrationsgrad av det verksamma ämnet.

Fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerade åtgärder, t.ex. en omdömesgill bedömning av lämplig tidpunkt för behandling och val av sådana föreningar som till följd av sina fysiska egenskaper eller förekomsten av agens som garanterar ett tillräckligt skydd minimerar exponeringen för berörda arter.

Personer som hanterar växtskyddsmedlet. De ska bära lämpliga skyddskläder, särskilt handskar, överdragskläder, gummistövlar och ansiktsskydd eller skyddsglasögon vid blandning, lastning och behandling samt vid rengöring av utrustningen, om inte exponeringen för ämnet i tillräcklig utsträckning kan undvikas genom utrustningens utformning och konstruktion eller genom montering av särskilda skyddsanordningar på utrustningen.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om karbendazim, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska se till att innehavarna av godkännanden senast den 31 december varje år rapporterar om hälsoeffekter på dem som hanterar växtskyddsmedlet. Medlemsstaterna får kräva att uppgifter om försäljning och en undersökning av användningsmönster lämnas så att man kan få en realistisk bild av användningsförhållandena och av eventuella toxikologiska effekter av karbendazim.

145

Kaptan

CAS-nr 133-06-02

CIPAC-nr 40

N-(triklorometyltio)cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid

≥ 910 g/kg

Föroreningar:

 

perklorometylmerkaptan (R005406): högst 5 g/kg

 

folpet: högst 10 g/kg

 

koltetraklorid: högst 0,01 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller kaptan för andra användningsområden än tomater, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kaptan från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 september 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om lämplig personlig skyddsutrustning och riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen.

Konsumenternas exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

Skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder och program för övervakning ska vid behov införas i känsliga områden.

Skyddet av fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar den långsiktiga bedömningen av risken för fåglar och däggdjur, samt en toxikologisk bedömning av eventuell förekomst av metaboliter i grundvattnet vid känsliga förhållanden. De ska se till att de anmälare på vars begäran kaptan införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

146

Folpet

CAS-nr 133-07-3

CIPAC-nr 75

N-(triklorometyltio)ftalimid

≥ 940 g/kg

Föroreningar:

 

perklorometylmerkaptan (R005406): högst 3,5 g/kg

 

koltetraklorid: högst 4 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller folpet för andra användningsområden än höstvete, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om folpet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 september 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Konsumenternas exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

Skyddet av fåglar, däggdjur samt vatten- och marklevande organismer. Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar, däggdjur och daggmaskar. De ska se till att de anmälare på vars begäran folpet införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

147

Formetanat

CAS-nr 23422-53-9

CIPAC-nr 697

3-dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat

≥ 910 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och acaricid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller formetanat för andra användningsområden än frilandstomater och prydnadsbuskar, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om formetanat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 september 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av fåglar, däggdjur, leddjur som inte är målarter och bin. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. De ska se till att villkoren för användning innehåller föreskrifter om lämplig personlig skyddsutrustning.

Konsumenternas exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar, däggdjur och leddjur som inte är målarter. De ska se till att den anmälare på vars begäran formetanat införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

148

Metiokarb

CAS-nr 2032-65-7

CIPAC-nr 165

4-metyltio-3,5-xylylmetylkarbamat

≥ 980 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent vid behandling av utsäde, som insekticid och som molluskicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller metiokarb för andra användningsområden än behandling av utsäde för majs, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metiokarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 29 september 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av fåglar, däggdjur och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov innehålla riskreducerande åtgärder.

Säkerheten för användaren och övriga personer som är närvarande vid användningen. De ska se till att villkoren för användning innehåller föreskrifter om lämplig personlig skyddsutrustning.

Konsumenternas exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar den långsiktiga bedömningen av risken för fåglar, däggdjur och leddjur som inte är målarter, samt en toxikologisk bedömning av eventuell förekomst av metaboliter i grödor. De ska se till att den anmälare på vars begäran metiokarb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

149

Dimetoat

CAS-nr 60-51-5

CIPAC-nr 59

O,O-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)ditiofosfat 2-dimetoxi-fosfinotioyltio-N-metylacetamid

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

ometoat: högst 2 g/kg

isodimetoat: högst 3 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dimetoat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och andra leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner, avrinning och dränering till ytvattnet.

Konsumenternas exponering via kosten.

Användarsäkerheten. Illkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar den långsiktiga bedömningen av risken för fåglar, däggdjur och leddjur som inte är målarter, samt en toxikologisk bedömning av eventuell förekomst av metaboliter i grödor.

De ska se till att den anmälare på vars begäran dimetoat införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

150

Dimetomorf

CAS-nr 110488-70-5

CIPAC-nr 483

(E,Z)4-[3-(4-klorfenyl)-3(3,4-dimetoxifenyl)akryloyl]morfolin

≥ 965 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dimetomorf från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

151

Glufosinat

CAS-nr 77182-82-2

CIPAC-nr 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(metyl)fosfinat

950 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller glufosinat för annan användning än äppelodlingar, särskilt avseende användarens eller konsumentens exponering, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glufosinat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet och personer som befinner sig på platsen. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta skyddsåtgärder.

Risken för att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av däggdjur, leddjur och växter som inte är målarter.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för däggdjur och leddjur som inte är målarter i äppelodlingar. De ska se till att den anmälare på vars begäran glufosinat införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

152

Metribuzin

CAS-nr 21087-64-9

CIPAC-nr 283

4-amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller metribuzin för annan användning än som selektiv herbicid efter groning av potatis, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metribuzin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av alger, vattenlevande växter och växter som inte är målarter utanför det behandlade området. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Användarsäkerheten. Villkoren för användning ska innehålla omfattar föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare uppgifter som bekräftar riskbedömningen för grundvattnet. De ska se till att de anmälare på vars begäran metribuzin införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

153

Fosmet

CAS-nr 732-11-6

CIPAC-nr 318

O,O-dimetyl S-ftalimidometyl fosforoditioat; N-(dimetoxifosfinotioyltiometyl)fatalimid

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

fosmetoxon: högst 0,8 g/kg

isofosmet: högst 0,4 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och acaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fosmet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och andra leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner, avrinning och dränering till ytvattnet.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och andningsskydd.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar (akut risk) och däggdjur (långsiktig risk). De ska se till att den anmälare på vars begäran fosmet införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

154

Propamokarb

CAS-nr 24579-73-5

CIPAC-nr 399

propyl-3-(dimetylamino) propylkarbamat

≥ 920 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller propamokarb för andra användningsområden än bladbesprutning, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propamokarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta skyddsåtgärder.

Överföringen av resthalter i jord till växelbruk eller efterföljande grödor.

Skyddet av ytvatten och grundvatten i känsliga områden.

Skyddet av fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

155

Etoprofos

CAS-nr 13194-48-4

CIPAC-nr 218

O-etyl-S,S-dipropylfosforoditioat

> 940 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning på mark som nematicid och insekticid.

Bör endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller etoprofos för andra användningsområden än potatis som odlas för annan användning än som livsmedel eller foder, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etoprofos från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 16 mars 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Resthalterna. De ska utvärdera konsumenternas exponering via kosten med hänsyn till framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter,

Användarsäkerheten. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om ändamålsenlig personlig skyddsutrustning inklusive andningsskydd samt andra riskreduceringsåtgärder, t.ex. användning av ett slutet överföringssystem när produkten sprids.

Skyddet av fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer samt ytvatten och grundvatten vid känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner och säkerställande av effektiv nedbrukning av granulaten.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar bedömningen av riskerna på kort och lång sikt för fåglar och för däggdjur som äter daggmaskar. De ska se till att de anmälare på vars begäran etoprofos införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

156

Pirimifosmetyl

CAS-nr 29232-93-7

CIPAC-nr 239

 

O-2-dietylamin-6-metylpyrimidin-4-yl

 

O,O- dimetylfosfortioat

> 880 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid för lagring efter skörd.

Får ej godkännas för handredskap.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller pirimifosmetyl för annan användning än besprutning med automatiska system i tomma spannmålslager, ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande meddelas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pirimifosmetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Användarsäkerheten. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, och riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen.

Konsumenternas exponering via kosten med hänsyn till framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

157

Fipronil

CAS-nr 120068-37-3

CIPAC-nr 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dikloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluorometylsulfinyl-pyrazol-3-karbonitril

≥ 950 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid vid betning av utsäde.

Organismer utanför målgruppen, särskilt honungsbin, ska skyddas på följande sätt:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Medlemsstaterna ska se till att

det behandlade utsädet förses med en märkning där det anges att det behandlats med fipronil och där de riskreducerande åtgärder som föreskrivs i godkännandet deklareras,

lämpliga program för övervakning vid behov införs för kontroll av honungsbins faktiska exponering för fipronil i områden som i stor utsträckning används av bin som söker föda eller av biodlare.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fipronil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 16 mars 2007, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på

de marknadsförda produkternas förpackning, för att förhindra att det genom ljusets inverkan bildas skadliga nedbrytningsprodukter,

risken för förorening av grundvattnet, särskilt med metaboliter som är mer beständiga än det ursprungliga ämnet om det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden,

skyddet av fröätande fåglar och däggdjur, vattenlevande organismer, leddjur som inte är målarter och honungsbin.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fröätande fåglar och däggdjur samt honungsbin, särskilt bilarver. De ska se till att den anmälare på vars begäran fipronil införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast ett år efter godkännandet.

158

Beflubutamid

CAS-nr 113614-08-7

CIPAC-nr 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorometylfenoxi) butanamid

≥ 970 g/kg

1 december 2007

30 november 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om beflubutamid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 maj 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på risken för vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

159

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

CIPAC-nr

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillämpligt

 

1 december 2007

30 november 2017

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Spodoptera exigua NPV från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 maj 2007, särskilt tilläggen I och II.

160

Prosulfokarb

CAS-nr 52888-80-9

CIPAC-nr 539

S-bensyl diproyl(tiokarbamat)

970 g/kg

1 november 2008

31 oktober 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om prosulfokarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 9 oktober 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. en buffertzon.

Skyddet av växter som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. en obesprutad buffertzon.

161

Fludioxonil

CAS-nr 131341-86-1

CIPAC-nr 522

4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril

950 g/kg

1 november 2008

31 oktober 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller fludioxonil för andra användningsområden än betning, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas, samt

vara särskilt uppmärksamma på risken för att grundvattnet i känsliga områden kontamineras, särskilt av metaboliterna av jordfotolys CGA 339833 och CGA 192155,

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av fisk och vattenlevande, ryggradslösa djur.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fludioxonil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 9 oktober 2007, särskilt tilläggen I och II.

162

Klomazon

CAS-nr 81777-89-1

CIPAC-nr 509

2-(2-klorobensyl)-4,4-dimetyl-1,2-oxazolidin-3-on

960 g/kg

1 november 2008

31 oktober 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klomazon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 9 oktober 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av växter utanför målgruppen. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. en buffertzon.

163

Bentiavalikarb

CAS-nr 413615-35-7

CIPAC-nr 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-yl)etyl]karbamoyl}-2-metylpropyl]karbamic acid

≥ 910 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska produkten:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibensotiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenyl) disulfid: < 14 mg/kg

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bentiavalikarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Användarnas säkerhet.

Skyddet av leddjur som inte är målarter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller bentiavalikarb för andra användningsområden än för växthus, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrätta kommissionen om specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

164

Boskalid

CAS-nr 188425-85-6

CIPAC-nr 673

2-Kloro-N-(4′-klorobifenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om boskalid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på

användarnas säkerhet,

de långsiktiga riskerna för fåglar och marklevande organismer,

risken för ackumulering i marken om ämnet används på fleråriga grödor eller på efterföljande grödor vid växelbruk.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

165

Karvon

CAS-nr 99-49-0 (D/L-blandning)

CIPAC-nr 602

5-isopropenyl-2-metylcyklohex-2-en-1-on

≥ 930 g/kg med en D/L-kvot på minst 100:1

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om karvon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den övergripande bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på risken för användarna.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

166

Fluoxastrobin

CAS-nr 361377-29-9

CIPAC-nr 746

(E)-{}{2-[6-(2-klorofenoxi)-5-fluoropyrimidin-4-yloxi]fenyl}}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)metanon O-metyloxim

≥ 940 g/kg

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluoxastrobin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Användarnas säkerhet, särskilt vid hantering av det outspädda koncentratet. Villkoren för användning ska omfatta lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. ansiktsskydd.

Skyddet av vattenlevande organismer. Riskreducerande åtgärder ska tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

Resthalterna av fluoxastrobins metaboliter när halm från behandlade områden används som foder. Villkoren för användning ska vid behov omfatta restriktioner för användning som foder.

Risken för ackumulering på markytan om ämnet används på fleråriga grödor eller på efterföljande grödor vid växelbruk.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Data som gör det möjligt att genomföra en omfattande akvatisk riskbedömning med beaktande av vindavdrift, avrinning, dränering och eventuella riskreducerande åtgärders effektivitet.

Data om toxiciteten hos metaboliter hos andra djur än råttor om halm från behandlade områden ska användas som foder.

De ska se till att den anmälare på vars begäran fluoxastrobin införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 stam 251 (AGAL: nr 89/030550)

CIPAC-nr 753

Ej tillämpligt

 

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som nematicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Paecilomyces lilacinus från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Användarnas säkerhet (även om inget AOEL-värde har behövt fastställas bör mikroorganismer normalt sett betraktas som potentiellt sensibiliserande).

Skyddet av bladlevande leddjur som inte är målarter.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

168

Protiokonazol

CAS-nr 178928-70-6

CIPAC-nr 745

(RS)-2-[2-(1-klorocyklopropyl)-3-(2-klorofenyl)-2-hydroxipropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion

≥ 970 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska produkten:

toluen: < 5 g/kg

protiokonazol-destio (2-(1-klorcyklopropyl)1-(2-klorfenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1 augusti 2008

31 juli 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om protiokonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Användarnas säkerhet vid besprutning. Villkoren för användning ska omfatta lämpliga skyddsåtgärder.

Skyddet av vattenlevande organismer. Riskreducerande åtgärder ska tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

Skyddet av fåglar och små däggdjur. Riskreducerande åtgärder ska vid behov tillämpas.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Uppgifter som gör det möjligt att bedöma konsumenternas exponering för triazolmetabolitderivat i primära grödor, grödor vid växelbruk och produkter av animaliskt ursprung.

En jämförelse av verkningsmekanismen hos protiokonazol och triazolmetabolitderivaten för att kunna bedöma toxiciteten till följd av kombinerad exponering för dessa föreningar.

Uppgifter för att närmare undersöka de långsiktiga riskerna för fröätande fåglar och däggdjur vid användning av protiokonazol för betning.

De ska se till att den anmälare på vars begäran protiokonazol införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

169

Amidosulfuron

CAS-nr 120923-37-7

CIPAC-nr 515

 

3-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-1-(N-metyl-N-metylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

eller

 

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-mesyl(metyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som midosulfuron för andra användningsområden än för betes- och ängsmarker, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om amidosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet på grund av risken för att grundvattnet kontamineras av några av nedbrytningsprodukterna när det används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av vattenlevande växter.

När det gäller dessa identifierade risker bör riskreducerande åtgärder tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

170

Nikosulfuron

CAS-nr 111991-09-4

CIPAC-nr 709

 

2-[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimetylnicotinamide

eller

 

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(3-dimetylkarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om nikosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 22 januari 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Vattenmiljöns potentiella exponering för metaboliten DUDN när nikosulfuron används i områden med känsliga markförhållanden.

Skyddet av vattenlevande växter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

Skyddet av växter som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. en obesprutad buffertzon.

Skyddet av grundvatten och ytvatten i områden med känsliga mark- och klimatförhållanden.

171

Klofentezin

CAS-nr 74115-24-5

CIPAC-nr 418

3,6-bis(2-klorofenyl)-1,2,4,5-tetrazin

≥ 980 g/kg (torrsubstans)

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som akaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klofentezin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt, som ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet ska jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Den potentiella risken för långväga spridning i luften.

Risken för organismer utanför målgruppen. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren senast den 31 juli 2011 för kommissionen lägger fram ett övervakningsprogram för att bedöma den potentiella risken för långväga spridning i luften av klofentezin samt därmed sammanhängande miljörisker. Resultaten från övervakningsprogrammet ska senast den 31 juli 2013 lämnas in som en övervakningsrapport till den rapporterande medlemsstaten och till kommissionen

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren senast den 30 juni 2012 lämnar in bekräftande studier till kommissionen av klofentezins metaboliter som rör bedömningen av deras toxikologiska risker och miljörisker.

172

Dikamba

CAS-nr 1918-00-9

CIPAC-nr 85

3,6-dikloro-2-metoxibensoesyra

≥ 850 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dikamba från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

173

Difenokonazol

CAS-nr 119446-68-3

CIPAC-nr 687

3-kloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl-4-klorofenyleter

≥ 940 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om difenokonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på

skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

174

Diflubenzuron

CAS-nr 35367-38-5

CIPAC-nr 339

1-(4-klorofenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

≥ 950 g/kg Förorening: högst 0,03 g/kg 4-kloroanilin

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diflubenzuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt, som ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet ska jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Skyddet av vattenlevande organismer.

Skyddet av landlevande organismer.

Skyddet av leddjur som inte är målarter, inklusive bin.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren senast den 30 juni 2011 lämnar in ytterligare studier till kommissionen om den eventuella toxikologiska relevansen av föroreningen och metaboliten 4-kloroanilin (PCA).

175

Imazakin

CAS-nr 81335-37-7

CIPAC-nr 699

2-[(RS)-4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]kinolin-3-karboxylsyra

≥ 960 g/kg (racemisk blandning)

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om imazakin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

176

Lenacil

CAS-nr 2164-08-01

CIPAC-nr 163

3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyklopentapyrimidin-2,4(3H)-dion

≥ 975 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om lenacil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för vattenlevande organismer, särskilt alger och vattenlevande växter. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner mellan behandlade områden och ytvattenförekomster.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram ska vid behov införas för att kontrollera risken för att metaboliterna IN-KF 313, M1, M2 och M3 förorenar grundvattnet i känsliga områden.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren lämnar in bekräftande uppgifter till kommissionen om identiteten och karakteriseringen av jordmetaboliterna Polar B och Polars och metaboliterna M1, M2 och M3 som förekom i lysimeterstudier samt bekräftande uppgifter om grödor vid växelbruk, bl.a. om eventuella fytotoxiska effekter. De ska se till att anmälaren inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 juni 2012.

Om ett beslut om klassificering av lenacil enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3) visar att det finns ett behov av ytterligare uppgifter om relevansen av metaboliterna IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B och Polars, ska de berörda medlemsstaterna begära in sådana uppgifter. De ska se till att anmälaren inkommer med dessa uppgifter till kommissionen inom sex månader efter delgivande av ett sådant klassificeringsbeslut.

177

Oxadiazon

CAS-nr 19666-30-9

CIPAC-nr 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dikloro-5-isopropoxifenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

≥ 940 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om oxadiazon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt, som ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet ska jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Risken för att metaboliten AE0608022 förorenar grundvattnet när det verksamma ämnet används i situationer där man kan förvänta sig anaeroba förhållanden under lång tid eller i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med följande till kommissionen:

Ytterligare studier om den eventuella toxikologiska relevansen av en förorening i den föreslagna tekniska specifikationen.

Uppgifter för att ytterligare klargöra förekomsten av metaboliten AE0608033 i primära grödor och i grödor vid växelbruk.

Ytterligare försök på grödor vid växelbruk (rotfrukter och spannmål) och en studie av metabolismen hos idisslare för att bekräfta bedömningen av risken för konsumenter.

Uppgifter för att ytterligare kunna utvärdera risken för daggmaskätande fåglar och däggdjur och risken på lång sikt för fisk.

De ska se till att anmälarna inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 juni 2012.

178

Pikloram

CAS-nr 1918-02-01

CIPAC-nr 174

4-amino-3,5,6-trikloropyridin-2-karboxylsyra

≥ 920 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pikloram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för förorening av grundvattnet när pikloram används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med följande till kommissionen:

Ytterligare uppgifter för att bekräfta att analysmetoden för övervakning som tillämpats i resthaltsförsöken korrekt kvantifierar resthalten av pikloram och dess konjugater.

En fotolysstudie på jord för att bekräfta utvärderingen av nedbrytningen av pikloram.

De ska se till att anmälarna inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 juni 2012.

179

Pyriproxifen

CAS-nr 95737-68-1

CIPAC-nr 715

4-fenoxifenyl(RS)-2(2-pyridyloxi)propyleter

≥ 970 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyriproxifen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 maj 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Risken för vattenlevande organismer. Villkoren för användning ska vid behov omfatta lämpliga riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren lämnar in ytterligare uppgifter till kommissionen som bekräftar riskbedömningen vad gäller två aspekter, nämligen den risk för vatteninsekter som pyriproxifen och metaboliten DPH-pyr utgör och den risk för pollinerare som pyriproxifen utgör. De ska se till att anmälaren inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 juni 2012.

180

Bifenox

CAS-nr 42576-02-3

CIPAC-nr 413

metyl-5-(2,4-diklorofenoxi)-2-nitrobenzoat

≥ 970 g/kg Föroreningar:

 

högst 3 g/kg 2,4-diklorofenol

 

högst 6 g/kg 2,4-diklorofenol

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bifenox från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Konsumenternas exponering via kosten för resthalter av bifenox i produkter av animaliskt ursprung och efterföljande grödor vid växelbruk.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Upplysningar om resthalter av bifenox och dess metabolit hydroxibifenoxsyra i livsmedel av animaliskt ursprung och om resthalter av bifenox i grödor vid växelbruk.

Upplysningar som kan användas vid hanteringen av den långsiktiga risk för gräsätande däggdjur som uppstår vid användning av bifenox.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana bekräftande data och upplysningar till kommissionen inom två år från godkännandet.

181

Diflufenikan

CAS-nr 83164-33-4

CIPAC-nr 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxi) nicotinanilid

≥ 970 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diflufenikan från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av vattenlevande organismer. Riskreducerande åtgärder ska tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

Skyddet av växter som inte är målarter. Riskreducerande åtgärder ska tillämpas vid behov, t.ex. obesprutade buffertzoner.

182

Fenoxaprop-P

CAS-nr 113158-40-0

CIPAC-nr 484

(R)-2[4-[(6-kloro-2-benzoxazolyl)oxi]-phenoxi]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenoxaprop-P från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av växter som inte är målarter.

Förekomsten av det skyddande tillsatsämnet mefenpyr-dietyl i beredningar och risken för exponering av personer som hanterar växtskyddsmedel, övriga arbetstagare och andra personer som befinner sig i närheten.

Ämnets beständighet och några av dess nedbrytningsprodukter i kallare zoner och områden där det kan råda anaeroba förhållanden.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

183

Fenpropidin

CAS-nr 67306-00-7

CIPAC-nr 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-piperidin

≥ 960 g/kg (racemat)

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenpropidin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. en buffertzon.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Upplysningar som kan användas vid hanteringen av den långsiktiga risk för gräsätande och insektsätande fåglar som uppstår vid användning av fenpropidin.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana bekräftande data och upplysningar till kommissionen inom två år från godkännandet.

184

Kinoklamin

CAS-nr 2797-51-5

CIPAC-nr 648

2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon

≥ 965 g/kg Föroreningar:

diklon (2,3-dikloro-1,4-naftokinon) högst 15 g/kg

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller kinoklamin för andra användningsområden än på prydnadsväxter eller plantskoleväxter, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kinoklamin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet, övriga arbetstagare och andra personer som befinner sig i närheten. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer.

Skyddet av fåglar och små däggdjur.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

185

Kloridazon

CAS-nr 1698-60-8

CIPAC-nr 111

5-amino-4-kloro-2-fenylpyridazin-3-(2H)-on

920 g/kg

Tillverkningsföroreningarna 4-amino-5-kloro-isomer anses vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 60 g/kg har fastställts.

1 januari 2009

31 december 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid med högst 2,6 kg/ha endast vart tredje år på samma fält.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kloridazon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 4 december 2007, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Villkoren för godkännande bör omfatta riskreducerande åtgärder och program för övervakning bör vid behov införas för kontroll av en eventuell grundvattenförorening med metaboliterna B och B1 i känsliga områden.

186

Tritosulfuron

CAS-nr 142469-14-5

CIPAC-nr 735

1-(4-metoxi-6-triflourmetyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-triflourmetyl-bensensulfonyl)urea

≥ 960 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska produkten:

2-amino-4-metoxi-6-(triflourmetyl)-1,3,5-triazin: < 0,2 g/kg

1 december 2008

30 november 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tritosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för att grundvattnet ska förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Skyddet av vattenlevande organismer.

Skyddet av små däggdjur.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

187

Flutolanil

CAS-nr 66332-96-5

CIPAC-nr 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxi-o-toluanilid

≥ 975 g/kg

1 mars 2009

28 februari 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller flutolanil för annat bruk än för behandling av potatisknölar, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flutolanil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

188

Benfluralin

CAS-nr 1861-40-1

CIPAC-nr 285

N-butyl-N-etyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Föroreningar:

etylbutylnitrosamin: högst 0,1 mg/kg

1 mars 2009

28 februari 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller benfluralin för annat bruk än för sallad och endiver ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om benfluralin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av användarnas säkerhet. I de godkända villkoren för användning ska det anges att lämplig personlig skyddsutrustning ska användas och att riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen ska tillämpas.

Restsubstanser i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och en bedömning av konsumenternas exponering via kosten.

Skyddet av fåglar, däggdjur, ytvatten och vattenlevande organismer. I samband med dessa identifierade risker bör riskreducerande åtgärder tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier av rotationsskördars metabolism samt bekräfta riskbedömningen för metabolit B12 och för vattenlevande organismer. De ska se till att de anmälare på vars begäran benfluralin införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

189

Fluazinam

CAS-nr 79622-59-6

CIPAC-nr 521

3-kloro-N-(3-kloro-5-trifluorometyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Föroreningar:

5-kloro-N-(3-kloro-5-trifluorometyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidin

högst 2 g/kg

1 mars 2009

28 februari 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller fluazinam för annat bruk än för potatis ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluazinam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av användarnas och arbetstagarnas säkerhet. I de godkända villkoren för användning ska det anges att lämplig personlig skyddsutrustning ska användas och att riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen ska tillämpas.

Restsubstanser i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och en bedömning av konsumenternas exponering via kosten.

Skyddet av vattenlevande organismer. När det gäller denna identifierade risk bör vid behov riskreducerande åtgärder tillämpas, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för vattenlevande organismer och makroorganismer i jorden. De ska se till att de anmälare på vars begäran fluazinam införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

190

Fuberidazol

CAS-nr 3878-19-1

CIPAC-nr 525

2-(2′-furyl)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1 mars 2009

28 februari 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller fuberidazol för annat bruk än för betning av utsäde ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fuberidazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Den långsiktiga risken för däggdjur. De ska också se till att godkännandevillkoren vid behov omfattar riskreducerande åtgärder. I sådana fall bör lämplig utrustning användas som garanterar en effektiv nedbrukning i jorden och minimalt spill vid användningen.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

191

Mepikvat

CAS-nr 15302-91-7

CIPAC-nr 440

1,1-dimetylpiperidiniumklorid (mepikvatklorid)

≥ 990 g/kg

1 mars 2009

28 februari 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller mepikvat för annat bruk än för korn ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mepikvat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 maj 2008, särskilt tilläggen I och II.

Medlemsstaterna ska vara särskilt uppmärksamma på restsubstanser i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt bedöma konsumenternas exponering via kosten.

192

Diuron

CAS-nr 330-54-1

CIPAC-nr 100

3-(3,4-diklorofenyl)-1,1-dimetylurea

≥ 930 g/kg

1 oktober 2008

30 september 2018

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid i koncentrationer på högst 0,5kg/ha (arealmedelvärde).

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer och växter som inte är målarter.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

STAM: ABTS-1857

Kultursamling: nr SD-1372,

STAM: GC-91

Kultursamling: nr NCTC 11821

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) och GC-91 (SANCO/1538/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14))

STAM: AM65-52

Kultursamling: nr ATCC-1276

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

STAM: ABTS351

Kultursamling: nr ATCC SD-1275

 

STAM: PB 54

Kultursamling: nr CECT 7209

 

STAM: SA 11

Kultursamling: nr NRRL B-30790

 

STAM: SA 12

Kultursamling: nr NRRL B-30791

 

STAM: EG 2348

Kultursamling: nr NRRL B-18208

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 och EG 2348 (SANCO/1543/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

STAM: NB 176 (TM 14 1)

Kultursamling: nr SD-5428

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

197

Beauveria bassiana

 

STAM: ATCC 74040

Kultursamling: nr ATCC74040

 

STAM: GHA

Kultursamling: nr ATCC74250

Ej tillämpligt

Högsta halt av beauvericin: 5 mg/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) och GHA (SANCO/1547/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Ej tillämpligt

Förorenande mikroorganismer (Bacillus cereus): < 1 × 106 CFU/g

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

199

Lecanicillium muscarium

(tidigare Verticilium lecanii)

STAM: Ve 6

Kultursamling: nr CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Lecanicillium muscarium (tidigare Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) från ständiga kommitten för växtskydd av den 3 december 2002, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(tidigare Metarhizium anisopliae)

STAM: BIPESCO 5/F52

Kultursamling: nr M.a. 43; 43, nr 275-86 (förkortningen V275 eller KVL 275), nr KVL 99-112 (Ma 275 eller V 275), nr DSM 3884, nr ATCC 90448; nr ARSEF 1095

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och acaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidigare Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 och F52 (SANCO/1862/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

201

Phlebiopsis gigantea

 

STAM: VRA 1835

Kultursamling: nr ATCC90304

 

STAM: VRA 1984

Kultursamling: nr DSM16201

 

STAM: VRA 1985

Kultursamling: nr DSM 16202

 

STAM: VRA 1986

Kultursamling: nr DSM 16203

 

STAM: FOC PG B20/5

Kultursamling: nr IMI 390096

 

STAM: FOC PG SP log 6

Kultursamling: nr IMI 390097

 

STAM: FOC PG SP log 5

Kultursamling: nr IMI390098

 

STAM: FOC PG BU 3

Kultursamling: nr IMI 390099

 

STAM: FOC PG BU 4

Kultursamling: nr IMI 390100

 

STAM: FOC PG 410.3

Kultursamling: nr IMI 390101

 

STAM: FOC PG97/1062/116/1.1

Kultursamling: nr IMI 390102

 

STAM: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kultursamling: nr IMI 390103

 

STAM: FOC PG SH 1

Kultursamling: nr IMI 390104

 

STAM: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kultursamling: nr IMI 390105

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

202

Pythium oligandrum

STAMMAR: M1

Kultursamling: nr ATCC 38472

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

203

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

STAM: K61

Kultursamling: nr DSM 7206

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Streptomyces (tidigare Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

204

Trichoderma atroviride

(tidigare T. harzianum)

 

STAM: IMI 206040

Kultursamling: nr IMI 206040, ATCC 20476;

 

STAM: T11

Kultursamling: nr

Colección Española de Cultivos Tipo CECT 20498, identisk med IMI 352941

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporterna om Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) respektive T-11 (SANCO/1841/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

205

Trichoderma polysporum

STAM: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kultursamling: nr IMI 206039, ATCC 20475

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

STAM:

Trichoderma harzianum T-22;

Kultursamling: nr ATCC 20847

 

STAM: Trichoderma harzianum ITEM 908

Kultursamling: nr CBS 118749

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporterna om Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) respektive ITEM 908 (SANCO/1840/208) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

207

Trichoderma asperellum

(tidigare T. harzianum)

 

STAM: ICC012

Kultursamling: nr CABI CC IMI 392716

 

STAM: Trichoderma asperellum

(tidigare T. viride T25) T25

Kultursamling: nr CECT 20178

 

STAM: Trichoderma asperellum

(tidigare T. viride TV1) TV1

Kultursamling: nr MUCL 43093

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporterna om Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) och Trichoderma asperellum (tidigare T. viride T25 och TV1) T25 samt TV1 (SANCO/1868/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

208

Trichoderma gamsii (tidigare T. viride)

STAMMAR:

ICC080

Kultursamling: nr IMI CC nr 392151 CABI

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

209

Verticillium albo-atrum

(tidigare Verticillium dahliae)

STAM: Verticillium albo-atrum isolat WCS850

Kultursamling: nr CBS 276.92

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

210

 

Abamektin

CAS-nr 71751-41-2

 

Avermektin B1a

CAS-nr 65195-55-3

 

Avermektin B1b

CAS-nr 65195-56-4

 

Abamektin

CIPAC-nr 495

 

Avermektin B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-dihydroxi-5′,11,13,22-tetrametyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosid

 

Avermektin B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxi-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetrametyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosid

≥ 850 g/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och akaricid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller abamektin för andra användningsområden än citrusfrukter, sallad och tomater ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om abamektin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Restsubstanser i livsmedel av vegetabiliskt ursprung. Konsumenternas exponering via kosten ska bedömas.

Skyddet av bin, leddjur som inte är målarter, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. När det gäller dessa identifierade risker bör riskreducerande åtgärder tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner och karenstider.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Ytterligare studier angående ämnets specifikation.

Uppgifter för att ytterligare kunna utvärdera riskbedömningen för fåglar och däggdjur.

Uppgifter för att kunna utvärdera risken för vattenlevande organismer när det gäller de viktigaste metaboliterna i jorden.

Uppgifter för att kunna utvärdera risken för grundvattnet när det gäller metaboliten U8.

De ska se till att anmälarna inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

211

Epoxikonazol

CAS-nr 135319-73-2 (tidigare 106325-08-0)

CIPAC-nr 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-klorofenyl)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

≥ 920 g/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om epoxikonazol från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Konsumenternas exponering för metaboliter av epoxikonazol (triazol) via kosten.

Den potentiella risken för långväga spridning i luften.

Risken för vattenlevande organismer, fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med ytterligare studier till kommissionen om epoxikonazols eventuella hormonstörande egenskaper senast två år efter antagandet av OECD:s riktlinjer för test angående hormonstörande egenskaper eller gemenskapens riktlinjer för test.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren senast den 30 juni 2009 för kommissionen lägger fram ett övervakningsprogram för att bedöma den långväga spridningen i luften av epoxikonazol samt därmed sammanhängande miljörisker. Resultaten av denna övervakning ska läggas fram för kommissionen i form av en övervakningsrapport senast den 31 december 2011.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren senast inom två år från ikraftträdandet inkommer med uppgifter om resthalter av epoxikonazolmetaboliter i primära grödor, grödor vid växelbruk och produkter av animaliskt ursprung samt uppgifter som gör det möjligt att ytterligare bedöma den långsiktiga risken för växtätande fåglar och däggdjur.

212

Fenpropimorf

CAS-nr 67564-91-4

CIPAC-nr 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin

≥ 930 g/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenpropimorf från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Godkända användningsvillkor ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen, t.ex. begränsningar av arbetstiden per dag.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner, minskning av avrinningen och avdriftsreducerande munstycken.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier som bekräftar rörligheten i jord för metaboliten BF-421–7. De ska se till att de anmälare på vars begäran fenpropimorf införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter godkännandet.

213

Fenpyroximat

CAS-nr 134098-61-6

CIPAC-nr 695

tert-butyl(E)-alfa-(1,3-dimetyl-5-fenoxipyrazol-4-ylmetylenamino-oxi)-p-toluat

> 960 g/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som akaricid.

Följande användningsområden får inte godkännas:

Användning på höga grödor med hög risk för vindavdrift, med t.ex. traktorburna fläktsprutor eller handsprutor.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fenpyroximat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Inverkan på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in uppgifter så att följande kan bedömas

Risken för vattenlevande organismer genom metaboliter som innehåller en bensylgrupp.

Risken för biomagnifiering i marina livsmedelskedjor.

De ska se till att de anmälare på vars begäran fenpyroximat införts i den här bilagan inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast två år efter godkännandet.

214

Tralkoxidim

CAS-nr 87820-88-0

CIPAC-nr 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoxiimino)propyl]-3-hydroxi-5-mesitylcyklohex-2-en-1-on

≥ 960 g/kg

1 maj 2009

30 april 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tralkoxidim från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet, särskilt i fråga om jordmetaboliten R173642, när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av växtätande däggdjur.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Uppgifter för att kunna bedöma den långsiktiga risk för växtätande däggdjur som uppstår vid användning av tralkoxydim.

De ska se till att de anmälare på vars begäran tralkoxidim införts i den här bilagan inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast två år efter godkännandet.

215

Aklonifen

CAS-nr 74070-46-5

CIPAC-nr 498

2-kloro-6-nitro-3-fenoxianilin

≥ 970 g/kg

Föroreningen fenol är av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 5 g/kg har fastställts.

1 augusti 2009

31 juli 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller aklonifen för annat bruk än för solros, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aklonifen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 september 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt, som ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet bör jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Skyddet av användarnas säkerhet. I de godkända villkoren för användning ska det anges att lämplig personlig skyddsutrustning ska användas och att riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen ska tillämpas.

Restsubstanserna i grödor för växelbruk. Konsumenternas exponering via kosten ska bedömas.

Skyddet av vattenlevande organismer och växter som inte är målarter. I samband med dessa identifierade risker bör riskreducerande åtgärder tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare studier rörande restsubstanser i grödor för växelbruk samt lämplig information som bekräftar riskbedömningen för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och växter som inte är målarter.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana bekräftande data och upplysningar till kommissionen senast två år efter godkännandet.

216

Imidakloprid

CAS-nr 138261-41-3

CIPAC-nr 582

(E)-1-(6-kloro-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin

≥ 970 g/kg

1 augusti 2009

31 juli 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid användning för behandling av utsäde ska organismer utanför målgruppen, särskilt honungsbin och fåglar, skyddas på följande sätt:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Medlemsstaterna ska se till att

det behandlade utsädet förses med en märkning där det anges att det behandlats med imidakloprid och de riskreducerande åtgärder som föreskrivs i godkännandet deklareras,

villkoren för godkännande, särskilt vid besprutning, vid behov omfattar riskreducerande åtgärder för att skydda honungsbin,

lämpliga program för övervakning vid behov införs för kontroll av honungsbins faktiska exponering för imidakloprid i områden som i stor utsträckning används av bin som söker föda eller av biodlare.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid för andra användningsområden än tomatodling i växthus, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om imidakloprid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 september 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Inverkan på vattenlevande organismer, leddjur som inte är målarter, daggmaskar och andra marklevande makroorganismer. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in följande:

Uppgifter för att man ytterligare ska kunna utvärdera riskbedömningen för de personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Uppgifter för att man ytterligare ska kunna utvärdera risken för fåglar och däggdjur.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana bekräftande data och upplysningar till kommissionen senast två år efter godkännandet.

217

Metazaklor

CAS-nr 67129-08-2

CIPAC-nr 411

2-kloro-N-(pyrazol-1-ylmetyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 940 g/kg

Tillverkningsföroreningen toluen anses vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 0,05 % har fastställts.

1 augusti 2009

31 juli 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid; med högst 1,0 kg/ha och endast vart tredje år på samma fält.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metazaklor från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 september 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av vattenlevande organismer.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder och program för övervakning ska vid behov införas för kontroll av en eventuell grundvattenförorening med metaboliterna 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 och 479M12 i känsliga områden.

Om metazaklor i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras som ett ämne som ”misstänks kunna orsaka cancer” ska de berörda medlemsstaterna begära att ytterligare uppgifter lämnas in rörande relevansen av metaboliterna 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 och 479M12 i samband med cancer.

De ska se till att anmälarna inkommer med sådana uppgifter till kommissionen inom sex månader efter delgivandet om ett sådant klassificeringsbeslut.

218

Ättiksyra

CAS-nr 64-19-7

CIPAC-nr ej tilldelat

ättiksyra

≥ 980 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om ättiksyra (SANCO/2602/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

219

Aluminiumammoniumsulfat

CAS-nr 7784-26-1

CIPAC-nr ej tilldelat

aluminiumammoniumsulfat

≥ 960 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aluminiumammoniumsulfat (SANCO/2985/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

220

Aluminiumsilikat

CAS-nr 1332-58-7

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillgängligt

Kemiskt namn: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aluminiumsilikat (SANCO/2603/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

221

Ammoniumacetat

CAS-nr 631-61-8

CIPAC-nr ej tilldelat

ammoniumacetat

≥ 970 g/kg

Relevanta föroreningar: tungmetaller, t.ex. Pb högst 10 ppm

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om ammoniumacetat (SANCO/2986/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

222

Blodmjöl

CAS-nr ej tilldelat

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillgängligt

≥ 990 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent. Blodmjöl ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om blodmjöl (SANCO/2604/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

223

Kalciumkarbid

CAS-nr 75-20-7

CIPAC-nr ej tilldelat

 

kalciumkarbid

 

kalciumacetylid

≥ 765 g/kg

Innehållande 0,08–0,52 g/kg kalcium-fosfid

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kalciumkarbid (SANCO/2605/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

224

Kalciumkarbonat

CAS-nr 471-34-1

CIPAC-nr ej tilldelat

kalciumkarbonat

≥ 995 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kalciumkarbonat (SANCO/2606/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

225

Koldioxid

CAS-nr 124-38-9

koldioxid

≥ 99,9 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som jorddesinfektionsmedel (fumigant).

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om koldioxid (SANCO/2987/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

226

Denatoniumbensoat

CAS-nr 3734-33-6

CIPAC-nr ej tilldelat

bensyldietyl[[2,6-xylylkarbamoyl]metyl]-ammoniumbensoat

≥ 995 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om denatoniumbensoat (SANCO/2607/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

227

Eten (etylen)

CAS-nr 74-85-1

CIPAC-nr ej tilldelat

eten

≥ 99 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om eten (SANCO/2608/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

228

Extrakt av teträd

CAS-nr teträolja 68647-73-4

Huvudkomponenter:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC-nr ej tilldelat

Teträolja är en komplex blandning av kemiska ämnen.

Huvudkomponenter:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol, spår

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om extrakt av teträd (SANCO/2609/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

229

Restprodukter från destillering av fett

CAS-nr ej tilldelat

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillgängligt

≥ 40 % kluvna fettsyror

Relevanta föroreningar: Ni högst 200 mg/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent. Animaliska restprodukter från destillering av fett ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om restprodukter från destillering av fett (SANCO/2610/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

230

Fettsyror C7–C20

CAS-nr 112-05-0 (pelargonsyra)

 

67701-09-1 (fettsyror C7-C18 och C18 omättade kaliumsalter)

 

124-07-2 (kaprylsyra)

 

334-48-5 (kaprylsyra)

 

143-07-7 (laurinsyra)

 

112-80-1 (oljesyra)

 

85566-26-3 (fettsyror C8-C10 metylestrar)

 

111-11-5 (metyloktanoat)

 

110-42-9 (metyldekanoat)

CIPAC-nr ej tilldelat

 

nonansyra

 

kaprylsyra, pelargonsyra, kaprinsyra, laurinsyra, oljesyra (ISO för var och en)

 

oktansyra, nonansyra, dekansyra,dodekansyra, cis-9-oktadekansyra (IUPAC för var och en)

 

fettsyror, C7-C10, metylestrar

 

≥ 889 g/kg (pelargonsyra)

 

≥ 838 g/kg fettsyror

 

≥ 99 % metylestrar av fettsyror

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid, akaricid, herbicid och tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fettsyror (SANCO/2610/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

231

Vitlöksextrakt

CAS-nr 8008-99-9

CIPAC-nr ej tilldelat

vitlökssaft (koncentrat) av livsmedelskvalitet

≥ 99,9 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent, insekticid och nematicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om vitlöksextrakt (SANCO/2612/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

232

Gibberellinsyra

CAS-nr 1977-06-05

CIPAC-nr 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxi-3-metyl-6-metylen-2-oxoperhydro-4a,7-metan-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-karboxylsyra

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxi-3-metyl-12-metylen-2-oxo-4a,6-metan-3,8b-prop-lenperhydrindenol(1,2-b)furan-4-karboxylsyra

≥ 850 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om gibberellinsyra (SANCO/2613/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

233

Gibberelliner

 

CAS-nr GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7-blandning: 8030-53-3

CIPAC-nr ej tilldelat

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxi-3-metyl-6-metylen-2-oxoperhydro-4a,7-metan-3,9b-propanazulen[1,2-b]furan-4-karboxylsyra

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxi-3-metyl-6-metylen-2-oxoperhydro-4a,7-metan-9b,3-propenazulen[1,2-b]furan-4-karboxylsyra

Granskningsrapport: (SANCO/2614/2008).

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om gibberelliner (SANCO/2614/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

234

Hydrolyserade proteiner

CAS-nr ej tilldelat

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillgängligt

Granskningsrapport: (SANCO/2615/2008)

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant. Hydrolyserade proteiner av animaliskt ursprung ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om hydrolyserade proteiner (SANCO/2615/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

235

Järnsulfat

 

Järn(II)sulfat, vattenfritt: CAS-nr 7720-78-7

 

Järn(II)sulfat-monohydrat: CAS-nr 17375-41-6

 

Järn(II)sulfat-heptahydrat: CAS-nr 7782-63-0

CIPAC-nr ej tilldelat

järn(II)sulfat

 

Järn(II)sulfat, vattenfritt ≥ 367,5 g/kg

 

Järn(II)sulfat-monohydrat ≥ 300 g/kg

 

Järn(II)sulfat-heptahydrat ≥ 180 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om järnsulfat (SANCO/2616/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

236

Kiselgur (diatoméjord)

CAS-nr 61790-53-2

CIPAC-nr 647

kiselgur (diatoméjord)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Högst 0,1 % partiklar av kristallint kisel (vars diameter understiger 50 um).

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och acaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kiselgur (SANCO/2617/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

237

Kalksten

CAS-nr 1317-65-3

CIPAC-nr ej tilldelat

Ej tillgängligt

≥ 980 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kalksten (SANCO/2618/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

238

Metylnonylketon

CAS-nr 112-12-9

CIPAC-nr ej tilldelat

undekan-2-on

≥ 975 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metylnonylketon (SANCO/2619/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

239

Peppar

CAS-nr ej tilldelat

CIPAC-nr ej tilldelat

svartpeppar – Piper nigrum

Det är en komplex blandning av kemiska ämnen, komponenten piperin som markör bör inte understiga 4 %.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om peppar (SANCO/2620/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

240

Växtoljor/citronellaolja

CAS-nr 8000-29-1

CIPAC-nr ej tilldelat

Citronellaolja är en komplex blandning av kemiska ämnen.

Huvudkomponenterna är

 

citronellal (3,7-dimetyl-6-oktenal),

 

geraniol ((E)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol),

 

cintronellol (3,7-dimetyl-6-oktan-2-ol),

 

geranylacetat (3,7-dimetyl-6-okten-1yl-acetat).

Relevanta föroreningar: metyleugenol och metyl-isoeugenol högst 0,1 %.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om citronellaolja (SANCO/2621/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

241

Växtoljor/klöverolja

CAS-nr 94961-50-2 (klöverolja)

97-53-0 (eugenol –huvudkomponent)

CIPAC-nr ej tilldelat

Klöverolja är en komplex blandning av kemiska ämnen.

Huvudkomponenten är eugenol.

≥ 800 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid och baktericid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klöverolja (SANCO/2622/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

242

Växtoljor/raps- och rybsfröolja

CAS-nr 8002-13-9

CIPAC-nr ej tilldelat

raps- och rybsfröolja

Raps- och rybsfröolja är komplexa blandningar av fettsyror.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och acaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om raps- och rybsfröolja (SANCO/2623/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

243

Växtoljor/grönmyntaolja

CAS-nr 8008-79-5

CIPAC-nr ej tilldelat

grönmyntaolja

≥ 550 g/kg som L-karvon

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om grönmyntaolja (SANCO/2624/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

244

Kaliumkvävekarbonat

CAS-nr 298-14-6

CIPAC-nr ej tilldelat

kaliumkvävekarbonat

≥ 99,5 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kaliumkvävekarbonat (SANCO/2625/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

245

Putrescin (1,4-diaminobutan)

CAS-nr 110-60-1

CIPAC-nr ej tilldelat

butan-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om putrescin (SANCO/2626/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

246

Pyretriner

CAS-nr (A) och (B):

Pyretriner: 8003-34-7

 

Extrakt A: extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

pyretrin 1: CAS 121-21-1

 

pyretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

Extrakt B: pyretrin 1: CAS 121-21-1

 

pyretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

CIPAC-nr 32

Pyretriner är komplexa blandningar av kemiska ämnen.

 

Extrakt A: ≥ 500 g/kg pyretriner

 

Extrakt B: ≥ 480 g/kg pyretriner

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyretriner (SANCO/2627/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

247

Kvartssand

CAS-nr 14808-60-7

CIPAC-nr ej tilldelat

kvarts, siliciumdioxid, kiseldioxid, SiO2

≥ 915 g/kg

Högst 0,1 % partiklar av kristallint kisel (vars diameter understiger 50 um).

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kvartssand (SANCO/2628/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

248

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fiskolja

CAS-nr 100085-40-3

CIPAC-nr ej tilldelat

fiskolja

≥ 99 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent. Fiskolja ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fiskolja (SANCO/2629/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

249

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

CAS-nr 98999-15-6

CIPAC-nr ej tilldelat

fårtalg

Ren fårtalg innehållande högst 0,18 % (w/w) vatten.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent. Fårtalg ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fårtalg (SANCO/2630/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

250

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallråolja

CAS-nr 8002-26-4

CIPAC-nr ej tilldelat

tallråolja

Tallråolja är en komplex blandning av tallharts och fettsyror.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tallråolja (SANCO/2631/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

251

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/talloljebeck

CAS-nr 8016-81-7

CIPAC-nr ej tilldelat

talloljebeck

En komplex blandning av estrar av fettsyror, harts och små mängder dimerer och trimerer av hartssyror och fettsyror.

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om talloljebeck (SANCO/2632/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

252

Extrakt av marina alger (tidigare extrakt av marina alger, samt tång)

CAS-nr ej tilldelat

CIPAC-nr ej tilldelat

extrakt av marina alger

Extrakt av marina alger är en komplex blandning. Huvudkomponenter som markörer: mannitol, fucoidaner och alginater. Granskningsrapport: SANCO/2634/2008

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om extrakt av marina alger (SANCO/2634/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

253

Natriumaluminiumsilikat

CAS-nr 1344-00-9

CIPAC-nr ej tilldelat

natriumaluminium-silikat: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som repellent.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om natriumaluminiumsilikat (SANCO/2635/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

254

Natriumhypoklorit

CAS-nr 7681-52-9

CIPAC-nr ej tilldelat

natriumhypoklorit

10 % (w/w) uttryckt som klorin

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som desinfektionsmedel.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om natriumhypoklorit (SANCO/2988/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

255

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

Acetatgrupp:

Granskningsrapport: (SANCO/2633/2008)

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fjärilsferomoner med raka kolkedjor (SANCO/2633/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

(E)-5-decen-1-yl-acetat

CAS-nr 38421-90-8

CIPAC-nr ej tilldelat

(E)-5-decen-1-yl-acetat

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr 38363-29-0

CIPAC-nr

ej tilldelat

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat

(E/Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr ej tillgängligt

CIPAC-nr ej tillgängligt

(E/Z)-8-dodecen-1-yl-acetat som enskilda isomerer

(Z)-8-dodecen-1-ol

CAS-nr 28079-04-1

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-8-dodecen-1-ol

(Z)-9-dodecen-1-ol

CAS-nr 16974-11-1

CIPAC-nr 422

(Z)-9-dodecen-1-ol

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 54364-62-4

CIPAC-nr ej tilldelat

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

(E)-11-tetradecen-1-yl-acetat

CAS-nr 33189-72-9

CIPAC-nr ej tilldelat

(E)-11-tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetat

CAS-nr 16725-53-4

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetat

(Z)-11-tetradecen-1-yl acetat

CAS-nr 20711-10-8

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-11-tetradecen-1-yl acetat

(Z,E)-9,12-tetradekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 31654-77-0

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z,E)-9,12-tetradekadien-1-yl-acetat

(Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

CAS-nr 34010-21-4

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

(Z,E)-7, 11-hexadekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 51606-94-4

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z,E)-7,11-hexadekadien-1-yl-acetat

(E,Z)-2,13-oktadekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 86252-65-5

CIPAC-nr ej tilldelat

(E,Z)-2,13-oktadekadien-1-yl-acetat

Alkoholgrupp:

Alkoholgrupp:

(E)-5-decen-1-ol

CAS-nr 56578-18-8

CIPAC-nr ej tilldelat

(E)-5-decen-1-ol

(Z)-8-dodecen-1-ol

CAS-nr 40642-40-8

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-8-dodecen-1-ol

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

CAS-nr 33956-49-9

CIPAC-nr ej tilldelat

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

tetradekan-1-ol

CAS-nr 112-72-1

CIPAC-nr ej tilldelat

tetradekan-1-ol

(Z)-11-hexadecen-1-ol

CAS-nr 56683-54-6

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-11-hexadecen-1-ol

Aldehydgrupp:

Aldehydgrupp:

(Z)-7-tetradekenal

CAS-nr 65128-96-3

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-7-tetradekenal

(Z)-9-hexadecenal

CAS-nr 56219-04-6

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-9-hexadecenal

(Z)-11-hexadecenal

CAS-nr 53939-28-9

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-11-hexadecenal

(Z)-13-oktadekenal

CAS-nr 58594-45-9

CIPAC-nr ej tilldelat

(Z)-13-oktadekenal

Blandningar av acetater:

Blandningar av acetater:

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr 28079-04-1

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

och

ii)

dodecylacetat

CAS-nr 112-66-3

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

dodekylacetat

i)

(Z)-9-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr 16974-11-1

CIPAC-nr 422

och

i)

(Z)-9-dodecen-1-yl-acetat

och

ii)

dodecylacetat

CAS-nr 112-66-3

CIPAC-nr 422

ii)

dodekylacetat

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 55774-32-8

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

och

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

CAS-nr 54364-63-5

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat

i)

(Z,Z)-7,11-hexadekadien-1-yl-acetat

och

i)

(Z,Z)-7,11-hexadekadien-1-yl-acetat

och

ii)

(Z,E)-7,11-hexadekadien-1-yl-acetat

CAS-nr i) & ii) 53042-79-8

CAS-nr i) 52207-99-5

CAS-nr ii) 51606-94-4

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

(Z,E)-7,11-hexadekadien-1-yl acetat

Blandningar av aldehyder:

Blandningar av aldehyder:

i)

(Z)-9-hexadecenal

CAS-nr 56219-04-6

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(Z)-9-hexadecenal

och

ii)

(Z)-11-hexadecenal

CAS-nr 53939-28-9

CIPAC-nr ej tilldelat

och

ii)

(Z)-11-hexadecenal

och

iii)

(Z)-13-oktadecenal

CAS-nr 58594-45-9

CIPAC-nr ej tilldelat

iii)

(Z)-13-oktadecenal

Blandningar av andra blandningar:

Blandningar av andra blandningar:

i)

(E)-5-decen-1-yl-acetat

CAS-nr 38421-90-8

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(E)-5-decen-1-yl-acetat och

ii)

(E)-5-decen-1-ol

CAS-nr 56578-18-8

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

(E)-5-decen-1-ol

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr som enskilda isomerer

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

och

i)

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr (E) 38363-29-0

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat

och

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr (Z) 28079-04-1

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

och

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

CAS-nr ii) 40642-40-8

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

i)

(Z)-11-hexadecenal

CAS-nr 53939-28-9

CIPAC-nr ej tilldelat

och

i)

(Z)-11-hexadecenal

och

ii)

(Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

CAS-nr 34010-21-4

CIPAC-nr ej tilldelat

ii)

(Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

256

Trimetylaminhydroklorid

CAS-nr 593-81-7

CIPAC-nr ej tilldelat

trimetylaminhydroklorid

≥ 988 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om trimetylaminhydroklorid (SANCO/2636/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

257

Urea

CAS-nr 57-13-6

CIPAC-nr 8352

urea

≥ 98 % w/w

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant och fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om urea (SANCO/2637/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

258

Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat

CAS-nr 78617-58-0

CIPAC-nr ej tilldelat

Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat

≥ 75 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat (SANCO/2649/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat

CAS-nr 135459-81-3

CIPAC-nr ej tilldelat

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat

≥ 90 %

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som attraktant.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat (SANCO/2650/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

260

Aluminiumfosfid

CAS-nr 20859-73-8

CIPAC-nr 227

aluminiumfosfid

≥ 830 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid, rodenticid, talpicid och leporicid i form av bruksfärdiga produkter som innehåller aluminiumfosfid.

Får godkännas som rodenticid, talpicid och leporicid endast för användning utomhus.

Bör endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aluminiumfosfid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av konsumenterna. Använda bruksfärdiga produkter som innehåller aluminiumfosfid ska hållas åtskilda från livsmedel vid användning mot förrådsskadedjur och därefter ska extra karenstid tillämpas.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och andningsskydd.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedel vid gasning inomhus.

Vid inomhusbruk, skyddet av arbetstagarna när de går in i lokalerna igen efter gasningen.

Vid inomhusbruk, skyddet av människor i närheten mot gasläckor.

Skyddet av fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. att hålor stängs till och att granulaten nedbrukas effektivt.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, där detta är lämpligt, t.ex. buffertzoner mellan behandlade områden och ytvattenförekomster.

261

Kalciumfosfid

CAS-nr 1305-99-3

CIPAC-nr 505

kalciumfosfid

≥ 160 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning utomhus som rodenticid och talpicid i form av bruksfärdiga produkter som innehåller kalciumfosfid.

Bör endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kalciumfosfid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och andningsskydd.

Skyddet av fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. att hålor stängs till och att granulaten nedbrukas effektivt.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner mellan behandlade områden och ytvattenförekomster.

262

Magnesiumfosfid

CAS-nr 12057-74-8

CIPAC-nr 228

magnesiumfosfid

≥ 880 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid, rodenticid, talpicid och leporicid i form av bruksfärdiga produkter som innehåller magnesiumfosfid.

Får godkännas som rodenticid, talpicid och leporicid endast för användning utomhus.

Bör endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om magnesiumfosfid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av konsumenterna. Använda bruksfärdiga produkter som innehåller magnesiumfosfid ska hållas åtskilda från livsmedel vid användning mot förrådsskadedjur och därefter ska extra karenstid tillämpas.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och andningsskydd.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedel vid gasning inomhus.

Vid inomhusbruk, skyddet av arbetstagarna när de går in i lokalerna igen efter gasningen.

Vid inomhusbruk, skyddet av människor i närheten mot gasläckor.

Skyddet av fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. att hålor stängs till och att granulaten nedbrukas effektivt.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner mellan behandlade områden och ytvattenförekomster.

263

Cymoxanil

CAS-nr 57966-95-7

CIPAC-nr 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-metoxiiminoacetyl]-3-etylurea

≥ 970 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cymoxanil från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder, t.ex. buffertzoner.

264

Dodemorf

CAS-nr 1593-77-7

CIPAC-nr 300

cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimetylmorfolin

≥ 950 g/kg

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid. på prydnadsväxter i växthus.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dodemorf från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2008, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden.

Villkoren för godkännande bör vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

265

2,5-Diklorbensoesyra-metylester

CAS-nr 2905-69-3

CIPAC-nr 686

metyl-2,5-diklorbensoat

≥ 995 g/kg

1 september 2009