ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.134.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 134

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
21 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/294/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 maj 2011 om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 494/2011 av den 20 maj 2011 om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 495/2011 av den 20 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 109/2007 vad gäller sammansättningen av fodertillsatsen monensinnatrium ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 496/2011 av den 20 maj 2011 om godkännande av natriumbensoat som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Kemira Oyj) ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 497/2011 av den 18 maj 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 498/2011 av den 18 maj 2011 om förbud mot fiske efter makrill i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 499/2011 av den 18 maj 2011 om ändring av förordning (EU) nr 945/2010 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2011 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i EU och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 500/2011 av den 20 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

 

2011/295/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities (ECB/2011/5)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


RÅDETS BESLUT

av den 13 maj 2011

om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(2011/294/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 oktober 2006 antog rådet förordning (EG) nr 1563/2006 (1) om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna. Ett protokoll bifogas det avtalet.

(2)

Europeiska unionen har förhandlat med Unionen Komorerna om ett nytt protokoll som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Unionen Komorernas överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(3)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 21 maj 2010, vilket ändrades genom skriftväxling den 16 september 2010.

(4)

I enlighet med rådets beslut 2010/783/EU (2) undertecknades detta nya protokoll på Europeiska unionens vägnar den 31 december 2010 och det tillämpas provisoriskt.

(5)

Det nya protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på Europeiska unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 14 i protokollet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 290, 20.10.2006, s. 6.

(2)  EUT L 335, 18.2.2010, s. 1.

(3)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 494/2011

av den 20 maj 2011

om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I en resolution av den 25 januari 1988 om ett handlingsprogram för gemenskapen (2) uppmanade rådet kommissionen att bekämpa miljöförorening genom kadmium.

(2)

I tabellen i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller post 23 begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av kadmium i blandningar och varor.

(3)

Kadmium och kadmiumoxid är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1B och avseende akut och kronisk toxicitet i vattenmiljö i kategori 1.

(4)

Sedan den 31 december 1992 är det i enlighet med rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (3) förbjudet att använda kadmium som färgämne i ett antal polymerer och färger och som stabiliseringsmedel i polyvinylklorid (PVC) för en rad användningar. Kadmiering är också förbjuden för en rad användningar. Direktiv 76/769/EEG har upphävts och ersatts av förordning (EG) nr 1907/2006 med verkan från och med den 1 juni 2009.

(5)

År 2007 slutfördes en europeisk riskbedömning av kadmium (4) inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (5). Den 14 juni 2008 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om resultatet av riskbedömningen och strategierna för att begränsa riskerna beträffande ämnena kadmium och kadmiumoxid (6) med en rekommendation om att begränsa utsläppande på marknaden och användning av kadmium i hårdlod och smycken.

(6)

I meddelandet anges att det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna med användning av hårdlod och smycken som innehåller kadmium. Yrkesmässiga användare och hobbyanvändare exponeras för rök vid lödning. Konsumenterna (vuxna och barn) exponeras för kadmium i smycken vid hudkontakt eller om de slickar på smyckena.

(7)

Kommissionen har beställt en undersökning av de socioekonomiska effekterna av uppdaterade begränsningar av utsläppande på marknaden och användning av kadmium i smycken, hårdlod och PVC. Resultaten av undersökningen offentliggjordes i januari 2010 (7).

(8)

De befintliga bestämmelserna om färg som innehåller zink bör klargöras med en definition av hög zinkhalt. Bestämmelserna om färg på målade varor bör också klargöras.

(9)

Sedan 2001 har den europeiska PVC-industrin frivilligt tagit initiativ till att inte använda kadmium som stabiliseringsmedel i nyproducerad PVC för de användningar som inte hade reglerats genom direktiv 76/769/EEG. Detta frivilliga initiativ har lett till en utfasning av användningen av kadmium i PVC.

(10)

Förbudet mot att använda kadmium bör omfatta alla varor som tillverkas av PVC, så att man kan uppfylla målet om att bekämpa kadmiumförorening.

(11)

Det bör beviljas undantag för blandningar framställda av PVC-avfall (nedan kallade återvunnen PVC) så att de kan släppas ut på marknaden för användning i vissa byggprodukter.

(12)

Användningen av återvunnen PVC bör uppmuntras vid tillverkning av vissa byggprodukter, eftersom man därigenom kan återanvända gammal PVC som kan innehålla kadmium. Följaktligen bör dessa byggprodukter ha ett högre gränsvärde för kadmium. På så sätt kan man undvika att PVC deponeras eller förbränns, något som leder till att koldioxid och kadmium frigörs i miljön.

(13)

Denna förordning bör börja tillämpas sex månader efter ikraftträdandet, så att aktörerna ges möjlighet att se till att bestämmelserna i förordningen följs.

(14)

Förbudet mot kadmium i ny PVC förväntas leda till att kadmiumhalten i byggprodukter av återvunnen PVC gradvis sjunker. Därför bör gränsvärdet för kadmium ses över, och Europeiska kemikaliemyndigheten bör delta i översynen av begränsningen i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(15)

I enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 137.1 a i Reach måste bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 10 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  EUT C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning samt villkor ändras på följande sätt:

1.

I post 23 andra kolumnen ska punkterna 1–4 ersättas med följande:

 

”1.

Får inte användas i blandningar och varor som framställts av syntetiska organiska polymerer (nedan kallade plastmaterial), t.ex.

polymerer eller sampolymerer av vinylklorid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretan (PUR) [3909 50]

polyeten med låg densitet (LDPE), utom polyeten med låg densitet som används för framställning av färgade förrådsblandningar [3901 10]

cellulosaacetat (CA) [3912 11]

cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11]

epoxihartser [3907 30]

melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]

ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]

omättade polyestrar (UP) [3907 91]

polyetentereftalat (PET) [3907 60]

polybutentereftalat (PBT)

genomskinlig polystyren/polystyren för allmän användning [3903 11]

akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)

tvärbunden polyeten (VPE)

slagtålig polystyren

polypropen (PP) [3902 10]

polyeten med hög densitet (HDPE) [3901 20]

akrylnitrilbutadienstyren (ABS) [3903 30]

polymetylmetakrylat (PMMA) [3906 10].

Blandningar och varor som framställts av plastmaterial får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i plastmaterialet är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.

Andra stycket gäller dock inte varor som släppts ut på marknaden före den 10 januari 2012.

Första och andra styckena påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 94/62/EG (1) och rättsakter som antagits på grundval av detta.

2.

Får inte användas i färger [3208] [3209].

För färger med en zinkhalt på mer än 10 viktprocent av färgen ska koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) vara mindre än 0,1 viktprocent.

Målade varor får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med eller högre än 0,1 viktprocent av färgen på varorna.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för varor som färgats med blandningar som av säkerhetsskäl innehåller kadmium.

4.

Punkt 1 andra stycket gäller dock inte för

blandningar framställda av PVC-avfall, nedan kallade återvunnen PVC,

blandningar och varor innehållande återvunnen PVC om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i plastmaterialet inte är högre än 0,1 viktprocent vid följande användningar av styv PVC:

a)

Profiler och styva plattor för byggändamål.

b)

Dörrar, fönster, jalusier, väggar, rullgardiner, stängsel och takrännor.

c)

Altaner och terrasser.

d)

Kabelrör.

e)

Rör för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet om den återvunna PVC:n används i mellanskiktet i ett flerskiktsrör och är helt täckt av ett lager nyproducerad PVC som överensstämmer med punkt 1.

Innan blandningar och varor som innehåller återvunnen PVC släpps ut på marknaden för första gången ska leverantörerna se till att dessa synligt, läsligt och outplånligt är märkta med följande text: ”Innehåller återvunnen PVC”, eller med följande piktogram:

Image

I enlighet med artikel 69 i denna förordning kommer undantaget i punkt 4 att ses över i syfte att sänka gränsvärdet för kadmium och ompröva undantaget för de användningar som anges i leden a–e senast den 31 december 2017.

2.

I post 23 andra kolumnen ska följande punkter läggas till som punkterna 8, 9, 10 och 11:

 

”8.

Får inte användas i hårdlod i en koncentration på 0,01 viktprocent eller högre.

Hårdlod får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.

I denna punkt avses med lödning en hopfogning med användning av legeringar som utförs vid en temperatur på mer än 450 °C.

9.

Punkt 8 gäller dock inte för hårdlod som används inom försvar samt rymd- och luftfart och för hårdlod som används av säkerhetsskäl.

10.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas om koncentrationen är lika med eller högre än 0,01 viktprocent av metallen i

i)

metallpärlor och andra metalldelar för smyckestillverkning,

ii)

metalldelar av smycken, bijouterier och hårtillbehör, t.ex.

armband, halsband och ringar,

piercingsmycken,

armbandsur,

broscher och manschettknappar.

11.

Punkt 10 gäller dock inte för varor som släppts ut på marknaden före den 10 januari 2012 och smycken som var äldre än 50 år den 10 januari 2012.”


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.”


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 495/2011

av den 20 maj 2011

om ändring av förordning (EG) nr 109/2007 vad gäller sammansättningen av fodertillsatsen monensinnatrium

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1831/2003 kan ett godkännande av en fodertillsats ändras efter en begäran från innehavaren av godkännandet och ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(2)

Användningen av monensinnatrium, som tillhör gruppen koccidiostatika och histomonostatika, godkändes för tio år genom kommissionens förordning (EG) nr 109/2007 (2) som fodertillsats för slaktkycklingar och kalkoner.

(3)

Innehavaren av godkännandet har lämnat in en ansökan om ändring av godkännandet av monensinnatrium vad gäller en ytterligare sammansättning av fodertillsatsen. Relevanta uppgifter lämnades in till stöd för ansökan.

(4)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 1 februari 2011 (3) att användningen av tillsatsen i dess nya sammansättning på slaktkycklingar och kalkoner inte leder till några nya betänkligheter för djurs och människors hälsa eller för miljön och att den är verkningsfull när det gäller att bekämpa koccidios. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium för fodertillsatser som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda.

(6)

Förordning (EG) nr 109/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 109/2007 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 31, 6.2.2007, s. 6.

(3)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):2, artikelnr 2009.


BILAGA

”BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Preliminärt MRL-värde i de aktuella livsmedlen av animaliskt ursprung

mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Koccidiostatika och histomonostatika

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensinnatrium

(Coxidin)

 

Tillsatsens sammansättning

 

Monensinnatrium av teknisk kvalitet med en aktivitet motsvarande den hos monensin: 25 %

 

Perlit: 15–20 %

 

Vetekli: 55–60 %

 

Aktiv substans

C36H61O11Na

Natriumsalt av monokarboxylsyrapolyeter framställt av Streptomyces cinnamonnensis 28682 (LMG S-19095) i pulverform.

Sammansättning

 

Monensin A: lägst 90 %

 

Monensin A + B: lägst 95 %

 

Monensin C: 0,2–0,3 %

 

Analysmetod  (1)

Metod för bestämning av aktiv substans: HPLC (högupplösande vätskekromatografi) med derivatisering efter kolonn och UV-detektion (λ = 520 nm).

Slaktkycklingar

100

125

1.

Användning förbjuden minst en dag före slakt.

2.

Tillsatsen ska användas i foderblandningar i form av en förblandning.

3.

Högsta tillåtna dos monensinnatrium i kompletteringsfoder:

625 mg/kg för slaktkycklingar.

500 mg/kg för kalkoner.

4.

Monensinnatrium får inte blandas med andra koccidiostatika.

5.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

’Farligt för hästdjur. Detta foder innehåller en jonofor: bör inte användas samtidigt med tiamulin, och bör övervakas för eventuella biverkningar när det används samtidigt med andra medicinskt verksamma substanser.’

6.

Lämpliga skyddskläder, handskar samt ögon- och ansiktsskydd ska användas. Vid otillräcklig ventilation i lokalerna ska lämpligt andningsskydd användas.

6.2.2017

25 μg monensinnatrium/kg hud och fett (våtvikt).

8 μg monensinnatrium/kg lever, njure och muskelvävnad (våtvikt).

Kalkoner

16 veckor

60

100

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensinnatrium

(Coxidin)

 

Tillsatsens sammansättning

 

Monensinnatrium av teknisk kvalitet med en aktivitet motsvarande den hos monensin: 25 %

 

Perlit: 15–20 %

 

Kalciumkarbonat: qs. 100 %

 

Aktiv substans

C36H61O11Na

Natriumsalt av monokarboxylsyrapolyeter framställt av Streptomyces cinnamonnensis 28682 (LMG S-19095) i pulverform.

Sammansättning

 

Monensin A: lägst 90 %

 

Monensin A + B: lägst 95 %

 

Monensin C: 0,2–0,3 %

 

Analysmetod  (1)

Metod för bestämning av aktiv substans: HPLC (högupplösande vätskekromatografi) med derivatisering efter kolonn och UV-VIS-detektion (EN ISO standardmetod 14183:2008).

Slaktkycklingar

100

125

1.

Användning förbjuden minst en dag före slakt.

2.

Tillsatsen ska användas i foderblandningar i form av en granulerad förblandning.

3.

Monensinnatrium får inte blandas med andra koccidiostatika.

4.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

’Farligt för hästdjur. Detta foder innehåller en jonofor: bör inte användas samtidigt med tiamulin, och bör övervakas för eventuella biverkningar när det används samtidigt med andra medicinskt verksamma substanser.’

5.

Lämpliga skyddskläder, handskar samt ögon- och ansiktsskydd ska användas. Vid otillräcklig ventilation i lokalerna ska lämpligt andningsskydd användas.

10.6.2021

25 μg monensinnatrium/kg hud och fett (våtvikt).

8 μg monensinnatrium/kg lever, njure och muskelvävnad (våtvikt).

Kalkoner

16 veckor

60

100


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 496/2011

av den 20 maj 2011

om godkännande av natriumbensoat som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Kemira Oyj)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av natriumbensoat har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av ämnet natriumbensoat som fodertillsats för avvanda smågrisar.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 1 februari 2011 (2) att det ämne som anges i bilagan under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att tillsatsen har visat en stor nytta vad gäller den slutliga kroppsvikten och gett en effektivare foderomvandling hos målarten. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av ämnet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):2, artikelnr 2005.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Zootekniska tillsatser: andra zootekniska tillsatser (förbättring av resultatparametrarna)

4d 5

Kemira Oyj

Natriumbensoat

 

Tillsatsens sammansättning

Natriumbensoat: ≥ 99,9 %

 

Aktiv substans

Natriumbensoat

C7H5O2Na

 

Analysmetod  (1)

 

Bestämning av natriumbensoat i fodertillsatser: Titreranalys (Monografi 01/2008:0123 Europeiska farmakopén).

 

Bestämning av natriumbensoat i förblandningar och foder: HPLC (högupplösande vätskekromatografi) med UV-detektion.

Smågrisar (avvanda)

4 000

1.

Tillsatsen får inte blandas med andra källor för bensoesyra eller bensoater.

2.

Kompletteringsfoder som innehåller natriumbensoat får inte utfodras direkt till smågrisar.

3.

För smågrisar (avvanda) upp till 35 kg.

4.

Rekommenderad lägsta dos 4 000 mg/kg.

5.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

10 juni 2021


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för referenslaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 497/2011

av den 18 maj 2011

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tidsfrist som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Sirapsaktig aromatiserad vätska med följande sammansättning (i viktprocent):

Vatten

65,13

Socker från sockerrör

28,47

Limesaft

3,18

Citronsyra

1,49

Citronsaft

1,18

Smakämnen

0,46

Färgämnen

0,0003

Hjälpämnen

 

Efter spädning med vatten eller akohol är beredningen färdig att drickas som cocktail.

2106 90 59

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 59.

Eftersom produkten inte är drickbar outspädd, kan klassificering som en dryck i kapitel 22 uteslutas.

På grund av sin sammansättning ska produkten, som innehåller smakämnen och färgämnen, klassificeras som en aromatiserad sockerlösning enligt KN-nummer 2106 90 59.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2106 punkt 12.

2.

Sirapsaktig aromatiserad vätska med följande sammansättning (i viktprocent):

Vatten

51,27

Socker från sockerrör

28,40

Hallonsaft

10,60

Hallonmos

8,20

Smakämnen

0,18

Färgämnen

0,02

Hjälpämnen

 

Efter spädning med vatten eller alkohol är beredningen färdig att drickas som cocktail.

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Eftersom produkten inte är drickbar outspädd, kan klassificering som en dryck i kapitel 22 uteslutas.

På grund av sin sammansättning är produkten, som innehåller större andel fruktsaft och fruktmos, mer komplex än aromatiserade sockerlösningar enligt KN-nummer 2106 90 59.

Produkten bör därför klassificeras som en beredning för framställning av drycker enligt KN-nummer 2106 90 98. Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2106 punkt 12.


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 498/2011

av den 18 maj 2011

om förbud mot fiske efter makrill i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (2) fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

3/T&Q

Medlemsstat

SPANIEN

Bestånd

MAC/2CX14-

Art

Makrill (Scomber scombrus)

Område

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV

Datum

14 januari 2011


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 499/2011

av den 18 maj 2011

om ändring av förordning (EU) nr 945/2010 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2011 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i EU och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f och 43 g jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Flera medlemsstater har i enlighet med artikel 3.5 i kommissionens förordning (EU) nr 807/2010 av den 14 september 2010 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i unionen (3) underrättat kommissionen om att de inte kommer att kunna utnyttja vissa kvantiteter av de produkter som tilldelats dem i enlighet med den plan för 2011 som antogs genom kommissionens förordning (EU) nr 945/2010 (4).

(2)

Enligt artikel 3.5 i förordning (EU) nr 807/2010 kan kommissionen tilldela övriga medlemsstater tillgängliga resurser i enlighet med deras önskemål och det effektiva utnyttjandet av de produkter som ställts till förfogande liksom tilldelningar under tidigare budgetår.

(3)

Eftersom denna ändring av planen för 2011 genomförs vid en tidpunkt då medlemsstaternas administrativa åtgärder för genomförandet av distributionsplanen bör vara mer eller mindre avslutade, bör de omfördelade kvantiteterna inte beaktas vid beräkningen av om medlemsstaterna i enlighet med den skyldighet som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 945/2010 och artikel 3.2 andra stycket i förordning (EU) nr 807/2010 har tagit ut 70 % av spannmålslagren inom de fastställda tidsfristerna.

(4)

Förordning (EU) nr 945/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 945/2010 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”När det gäller 2011 års distributionsplan ska punkt 1 i denna artikel och artikel 3.2 andra stycket första meningen i förordning (EU) nr 807/2010 inte gälla för följande kvantiteter spannmål som finns tillgängliga i lager i Finland:

12 856 ton som tilldelats Italien och

306 ton som tilldelats Slovenien.”

b)

Bilagorna I och III ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUT L 242, 15.9.2010, s. 9.

(4)  EUT L 278, 22.10.2010, s. 1.


BILAGA

Bilagorna I och III till förordning (EU) nr 945/2010 ska ändras på följande sätt:

1)

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

ÅRLIG DISTRIBUTIONSPLAN FÖR 2011

a)

Finansiella medel som ställs till förfogande för att genomföra planen för 2011 i respektive medlemsstat:

(i euro)

Medlemsstat

Distribution

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Totalt

480 000 000

b)

Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från EU:s interventionslager för distribution i respektive medlemsstat inom ramen för de högsta belopp som fastställs i a:

(ton)

Medlemsstat

Spannmål

Smör

Skummjölkspulver

Socker

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Totalt

2 759 277

1 543

93 956

9

2)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Överföringar av spannmål inom EU som är tillåtna enligt planen för budgetåret 2011:

 

Kvantitet

(ton)

Innehavare

Mottagare

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija”

b)

I punkt b ska rad 4 ersättas med följande:

”4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska”


(1)  Tilldelning för Luxemburg för anskaffning av mjölkprodukter på EU-marknaden: 101 880 euro som ska räknas av mot Luxemburgs tilldelning för anskaffning av skummjölkspulver.”


21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 500/2011

av den 20 maj 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

50,2

MA

40,8

TN

91,1

TR

89,8

ZZ

68,0

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

120,8

ZZ

103,8

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

56,8

IL

59,0

MA

49,2

TR

74,4

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

72,2

TR

76,7

ZA

112,0

ZZ

87,0

0808 10 80

AR

113,9

BR

76,6

CA

108,5

CL

82,7

CN

108,5

CR

69,1

NZ

106,2

US

125,9

UY

60,0

ZA

85,3

ZZ

93,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 april 2011

om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities

(ECB/2011/5)

(2011/295/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 3.1 och 12.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

TARGET2-Securities (nedan kallat T2S) syftar till att underlätta integrationen av transaktionsavveckling genom att den möjliggör grundläggande, neutral och gränslös kontant- och värdepappersavveckling i Europa så att värdepapperscentraler kan tillhandahålla sina kunder harmoniserade och standardiserade avvecklingstjänster i centralbankspengar med leverans mot betalning i en tekniskt integrerad miljö.

(2)

I samband med den tredje delrapporten om T2S i februari 2010 beslöt T2S-styrelsen att Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d’Italia (nedan kallade de fyra centralbankerna) skulle vidta de förberedelser som krävs för att erhålla upp till tre leverantörer av nätverkstjänster till T2S som kan tillhandahålla konnektivitetstjänster till T2S-plattformen samt att Banca d’Italia skulle leda urvalsförfarandet.

(3)

I samband med den fjärde delrapporten om T2S beslöt ECB-rådet vid sitt möte den 21 april 2010 att tillhandahållandet av nätverkstjänster inom T2S skulle bli föremål för en upphandling samt att högst tre licenser skulle tilldelas.

(4)

I samband med den femte delrapporten om T2S i juli 2010 beslöt T2S-styrelsen att Banca d’Italia skulle vara Eurosystemets operativa organ för urvalsförfarandet. Den beslöt även att T2S-styrelsen skulle ansvara för att utse ledamöter till urvalskommittén eftersom centralbankerna i Eurosystemet ska bära ansvaret för urvalskriterierna samt för resultatet av urvalskommitténs beslut på grundval av urvalskriterierna. Banca d’Italia skulle ansvara för att urvalsförfarandet genomfördes korrekt, och dess specifika ansvarsskyldighet för urvalsförfarandet skulle vara åtskilt från de fyra centralbankernas ansvarsskyldighet enligt nivå 2/nivå 3-avtalet.

(5)

Den 13 augusti 2010 beslöt T2S-styrelsen att Banca d’Italias ansvarsskyldighet skulle specificeras mer ingående i ett bemyndigande från centralbankerna i Eurosystemet till Banca d’Italia om att genomföra urvalsförfarandet.

(6)

Syftet med urvalsförfarandet är att ge leverantörer av nätverkstjänster i uppdrag att tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster, som utgör grunden för de konnektivitetslösningar som leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera och driva för ett säkert utbyte av affärsinformation mellan de direktanslutna T2S-aktörerna och T2S-plattformen.

(7)

Urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster faller visserligen utanför tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (1), men i tillämpliga fall bör ändå reglerna enligt direktiv 2004/18/EG, förfarandena enligt beslut ECB/2008/17 av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (2) samt den nationella lagstiftningen om genomförande av direktiv 2004/18/EG användas som allmänna riktlinjer för den bemyndigade centralbanken.

(8)

Banca d’Italia har av ECB-rådet utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster.

(9)

Banca d’Italia hade godtagit detta uppdrag och har bekräftat sin vilja att agera i enlighet med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   centralbank: Europeiska centralbanken (ECB), en nationell centralbank i euroområdet eller en annan centralbank som tillgängliggör sin valuta i T2S,

b)   värdepapperscentral: en enhet som a) möjliggör att värdepapperstransaktioner hanteras och avvecklas genom kontoföring, b) tillhandahåller förvaringstjänster, dvs. hanterar bolagshändelser och inlösen, samt c) spelar en aktiv roll för att säkerställa integriteten vid värdepappersemissioner.

c)   T2S-styrelsen: ett ledningsorgan inom Eurosystemet som har inrättats i enlighet med beslut ECB/2009/6 av den 19 mars 2009 om att inrätta en styrelse för TARGET2-Securities (3), som har till uppgift att för ECB-rådets räkning ta fram förslag om viktiga strategiska frågor och utföra uppgifter av teknisk karaktär i fråga om T2S eller dess efterföljare.

d)   leverantör av T2S-nätverkstjänster: leverantör av nätverkstjänster som har undertecknat ett licensavtal om att tillhandahålla konnektivitetstjänster.

e)   konnektivitetstjänster: den direkta nätverksanslutning till T2S-plattformen som en direktansluten T2S-aktör behöver få från en leverantör av T2S-nätverkstjänster för att utnyttja T2S-tjänsterna eller fullgöra uppgifter och skyldigheter som avser T2S-tjänsterna.

f)   licens: själva tilldelningen av den rätt som centralbankerna inom Eurosystemet har beviljat en leverantör av T2S-nätverkstjänster och som består av att för direktanslutna T2S-aktörer tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster som utgör grunden för de lösningar som leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera och driva för ett säkert utbyte av elektroniska uppgifter mellan de direktanslutna T2S-aktörerna och T2S-plattformen.

g)   urvalskommitté: en kommitté med fem experter bestående av en företrädare för den bemyndigade centralbanken (som är ordförande), en för de fyra centralbankerna och en för EPCO samt två företrädare för centralbankerna i Eurosystemet, vilka samtliga har utsetts av T2S-styrelsen och utnämnts formellt av den bemyndigade centralbanken.

h)   Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar (EPCO): det organ som har inrättats genom beslut 2008/893/EG (ECB/2008/17) för att samordna Eurosystemets gemensamma upphandlingar.

i)   centralbank i Eurosystemet: antingen en nationell centralbank i euroområdet eller ECB.

j)   nivå 2/nivå 3-avtal: det leverans- och driftsavtal som förhandlas mellan T2S-styrelsen och de fyra centralbankerna, som godkänns av ECB-rådet och därefter undertecknas av centralbankerna i Eurosystemet och de fyra centralbankerna. Avtalet innehåller ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, T2S-styrelsen och centralbankerna i Eurosystemet.

k)   direktansluten T2S-aktör: varje enhet som får utbyta elektroniska uppgifter med T2S-plattformen.

l)   bemyndigad centralbank: den nationella centralbank i euroområdet som av ECB-rådet har utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster och som av centralbankerna i Eurosystemet har tilldelats befogenhet att underteckna licensavtalen med de utvalda deltagarna för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen.

m)   T2S-tjänster: tjänster som centralbankerna i Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentraler och centralbanker.

n)   licensavtal: ett avtal enligt tysk rätt som har lagts fram på förslag av T2S-styrelsen och godkänts av ECB-rådet och som föreskriver ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet och den berörda leverantören av T2S-nätverkstjänster.

o)   utvald deltagare: en deltagare i urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster som har tilldelats ett licensavtal.

p)   upphandlingsmeddelande: det meddelande om urvalsförfarandet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning samt i den nationella officiella tidningen i den medlemsstat där den bemyndigade centralbanken är belägen.

q)   tilldelningsregler: detaljerade regler för urvalsförfarandet som utgör en del av de urvalshandlingar som ska offentliggöras.

r)   urvalshandlingar: tilldelningsmeddelande, upphandlingsmeddelande samt tilldelningsregler och tillhörande bilagor och tillägg.

s)   nationell centralbank i euroområdet: nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

t)   koncepttest: ett test som en leverantör av T2S-nätverkstjänster ska utföra efter det att licensavtalet har undertecknats för att kontrollera att den erbjudna lösningen uppfyller grundläggande funktions-, uthållighets- och säkerhetskrav.

u)   idrifttagandedatum: det datum då den första värdepapperscentralen börjar använda T2S-tjänsterna.

Artikel 2

Bemyndigad centralbank

Till förmån för centralbankerna i Eurosystemet ska den bemyndigade centralbanken

a)

genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster, i eget namn och i enlighet med dessa centralbankers intressen, i fullt samarbete med T2S-styrelsen och urvalskommittén genom att tillhandahålla de materiella och mänskliga resurser som krävs för att se till att urvalsförfarandet följer tillämplig lag i den bemyndigade centralbankens medlemsstat, och

b)

i enlighet med urvalskommitténs beslut underteckna det relevanta licensavtalet med samtliga leverantörer av T2S-nätverkstjänster, högst två vid varje tillfälle, för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med dessa centralbankers intressen.

Artikel 3

Urvals- och tilldelningsvillkor

1.   Den bemyndigade centralbanken ska genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster i överensstämmelse med de allmänna principer som föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, däribland öppenhet, proportionalitet, likabehandling, lika tillgång och icke-diskriminering.

2.   Det sammanlagda antalet leverantörer av T2S-nätverkstjänster får inte vid något tillfälle överstiga två.

3.   När urvalsförfarandet utförs ska den bemyndigade centralbanken framför allt iaktta följande:

a)

Den ska genomföra ett öppet förfarande för tilldelningen av licenser där alla intresserade ekonomiska aktörer får lämna anbud.

b)

Samtliga urvalshandlingar ska utarbetas gemensamt av centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken samt godkännas av T2S-styrelsen.

c)

Leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska väljas ut på grundval av det lägsta maximipriset för en standarduppsättning tjänster som ska tillhandahållas gruppen av direktanslutna T2S-aktörer enligt den modell som har godkänts av T2S-styrelsen.

d)

Samtliga urvalshandlingar ska offentliggöras på engelska. Den bemyndigade centralbanken får även offentliggöra upphandlingsmeddelandet på sitt officiella språk. Deltagarna i urvalsförfarandet ska lämna sina anbud och alla kompletterande handlingar på engelska.

e)

I upphandlingsmeddelandet ska den bemyndigade centralbanken ange att urvalsförfarandet genomförs i eget namn och för centralbankerna inom Eurosystemet.

f)

Den bemyndigade centralbanken ska offentliggöra upphandlingsmeddelandet i åtminstone i Europeiska unionens officiella tidning, ii den nationella officiella tidning som den bemyndigade centralbanken använder sig av för upphandlingsmeddelanden, iii två nationella tidningar samt iv Financial Times och The Economist. Urvalshandlingarna ska offentliggöras på den bemyndigade centralbankens webbplats. Upphandlingsmeddelandet ska även offentliggöras på ECB:s webbplats med en länk till den bemyndigade centralbankens webbplats för att ge tillgång till samtliga urvalshandlingar.

g)

Den bemyndigade centralbanken ska svara på de begäranden om förtydligande av urvalsförfarandet som sänds till e-postadressen i upphandlingsmeddelandet. Den bemyndigade centralbanken och ECB ska offentliggöra alla sådana svar på sina respektive webbplatser.

h)

Ledamöterna i urvalskommittén ska utses av T2S-styrelsen och formellt utnämnas av den bemyndigade centralbanken omedelbart efter anbudsperiodens slut.

i)

Ledamöterna i urvalskommittén ska vara skyldiga att underteckna den försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt som har godkänts av T2S-styrelsen.

j)

Den bemyndigade centralbanken ska genomföra de operativa aspekterna av urvalsförfarandet.

k)

Urvalskommittén ska bland annat granska den administrativa och tekniska dokumentationen samt besluta om att deltagare som inte uppfyller deltagandekraven ska uteslutas från urvalsförfarandet. Urvalskommittén ska utvärdera onormalt låga anbud enligt reglerna i urvalshandlingarna. Urvalskommittén ska rangordna de deltagare som inte har uteslutits från urvalsförfarandet i stigande ordning utifrån deras ekonomiska anbud.

l)

Den bemyndigade centralbanken ska formellt underrätta deltagarna skriftligen om alla urvalskommitténs beslut med hjälp av en säker och snabb metod.

4.   När urvalskommittén har rangordnat deltagarna i enlighet med punkt 3 k (preliminär tilldelning) ska den bemyndigade centralbanken på eget ansvar genomföra en intern granskning för att kontrollera att urvalsförfarandet har genomförts på ett korrekt sätt. När denna kontroll har slutförts ska den bemyndigade centralbanken fastställa sluttilldelningen samt kontrollera att de utvalda deltagarna uppfyller deltagandekraven och att deras egen försäkran är sanningsenlig. Skulle legitimitetskontrollen ge ett negativt utslag, ska sluttilldelningen senareläggas och den bemyndigade centralbanken söka vägledning i frågan av T2S-styrelsen.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska agera i eget namn och i enlighet med sina egna intressen liksom i enlighet med intressena för centralbankerna inom Eurosystemet när det gäller samtliga rättigheter och skyldigheter som härrör från urvalsförfarandet. Den ska även rapportera om detta till T2S-styrelsen samt följa de beslut som har fattats av T2S-styrelsen.

6.   Den bemyndigade centralbanken ska bära sina egna kostnader för de uppgifter som den utför i urvalsförfarandet.

Artikel 4

Licensavtal

1.   När urvals- och tilldelningsförfarandet har slutförts av den bemyndigade centralbanken enligt ovannämnda villkor, ska den bemyndigade centralbanken och urvalskommittén vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för att den bemyndigade centralbanken ska kunna ingå ett licensavtal med var och en av de utvalda deltagarna som företrädare för centralbankerna i Eurosystemet. För detta ändamål ska centralbankerna i Eurosystemet ge den bemyndigade centralbanken befogenhet att underteckna licensavtalen genom en separat fullmakt att agera för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen (synligt ombud).

2.   När licensavtalet har undertecknats ska en leverantör av T2S-nätverkstjänster genomföra ett koncepttest. Om leverantören av T2S-nätverkstjänster inte framgångsrikt lyckas genomföra ett koncepttest, ska licensavtalet avslutas. I så fall ska den bemyndigade centralbanken tilldela en licens till den deltagare i urvalsförfarandet som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna.

3.   Utan att det påverkar följande punkter ska en licens som har tilldelats i det inledande urvalsförfarandet löpa ut sju år efter idrifttagandedatum.

4.   Om T2S-styrelsen väljer att avsluta ett licensavtal med en leverantör av T2S-nätverkstjänster innan det upphör att gälla men efter ett framgångsrikt genomfört koncepttest, kan ett licensavtal antingen erbjudas till den deltagare i urvalsförfarandet som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna eller också tilldelas en annan leverantör av nätverkstjänster efter ett nytt urvalsförfarande som ska genomföras av den bemyndigade centralbanken eller av en annan centralbank i Eurosystemet som har utsetts av ECB-rådet. Det nya licensavtalet ska ha en löptid på sju år.

5.   På T2S-styrelsens begäran ska den bemyndigade centralbanken förlänga samtliga licensavtal två gånger med ett år vardera.

6.   Den bemyndigade centralbanken ska ha befogenhet att företräda centralbankerna i Eurosystemet gemensamt gentemot leverantörerna av T2S-nätverkstjänster och annan tredje part i fråga om konnektivitetstjänster samt att förvalta licensavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen på kontinuerlig basis, genom att bland annat genomdriva såväl rättigheter som skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet, inklusive i domstolsförfaranden, inklusive men inte begränsat till kontraktsbrott, skadestånd, uppsägning, krav eller andra avtalsändringar. Den bemyndigade centralbanken ska rapportera om detta till T2S-styrelsen och följa dess anvisningar.

7.   Den bemyndigade centralbanken ska vidta alla åtgärder som krävs för att fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende licensavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken samt rapportera om detta till T2S-styrelsen och följa dess anvisningar.

8.   Den bemyndigade centralbanken ska ta emot alla meddelanden, förklaringar och kravbrev, inklusive delgivningsbeslut, som rör ett licensavtal för att kunna fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende licensavtalet för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 ska centralbankerna i Eurosystemet ersätta den bemyndigade centralbanken för samtliga skäliga kostnader som den ådrar sig för förvaltning och övervakning av licensavtal enligt punkterna 6–8.

Artikel 5

Ersättningskrav

1.   Den bemyndigade centralbanken ska vara obegränsat ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av bedrägeri eller uppsåtlig handling när den fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut. Den ska vara ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av grov vårdslöshet när den utför sina skyldigheter enligt detta beslut, och ansvaret är i så fall begränsat till högst 2 000 000 euro per kalenderår.

2.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av bedrägeri eller avsiktlig försummelse från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part.

3.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av grov eller enkel vårdslöshet från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part. Centralbankerna i Eurosystemet ska gottgöra den bemyndigade centralbanken för ersättning som överstiger ett samlat belopp av högst 2 000 000 euro per kalenderår, med stöd av ett domstolsuttalande eller ett förlikningsavtal mellan den bemyndigade centralbanken och tredje part, under förutsättning att förlikningsavtalet har godkänts i förväg av T2S-styrelsen.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet ska utan dröjsmål gottgöra den bemyndigade centralbanken fullt ut för eventuell ersättning som den har utbetalat till tredje part när den hänför sig till a) deltagandekrav och tilldelningskriterier, b) ett beslut som fattas av urvalskommittén på grundval av deltagandekrav och tilldelningskriterier, c) urvalskommitténs felaktiga agerande, om den inte har handlat enligt den bemyndigade centralbankens skriftliga anvisningar eller inte i förväg har fått lämpliga skriftliga anvisningar om den fråga det gäller från den bemyndigade centralbanken, d) varje beslut eller händelse som ligger utanför den bemyndigade centralbankens kontroll, vilket även gäller om de kan påverka effektiviteten för de tilldelade licenserna.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska inte erhålla någon gottgörelse från centralbankerna i Eurosystemet för ersättning som har utbetalats till tredje part till följd av den operativa verksamheten och andra förfaranden som ligger inom dess ansvarsområde, om inte den bemyndigade centralbanken har agerat i linje med anvisningar från T2S-styrelsen enligt artikel 3.5 mot sin egen inrådan.

6.   När tredje part har vidtagit rättsliga åtgärder som avser handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som centralbankerna i Eurosystemet är exklusivt ansvariga för, ska centralbankerna i Eurosystemet efter samråd med den bemyndigade centralbanken i god tid anvisa den bemyndigade centralbanken om vilka åtgärder den ska ta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av den bemyndigade centralbankens egna juridiska enheter. Så snart beslut har fattats om tillvägagångssättet i ett sådant förfarande, ska centralbankerna i Eurosystemet stå för rättegångskostnader och avgifter som uppstår till följd av dessa åtgärder.

7.   Centralbankerna i Eurosystemet ska vara ansvariga för de enskilda urvalskommittéledamöternas handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med urvalsförfarandet.

8.   När tredje part har vidtagit rättsliga åtgärder för handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som den bemyndigade centralbanken är exklusivt ansvarig för, ska den bemyndigade centralbanken samarbeta fullt ut med centralbankerna i Eurosystemet om vilka åtgärder den ska ta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av sina egna juridiska enheter, samt bära efterföljande kostnader.

9.   Om centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken är gemensamt ansvariga för förlust eller skada som åsamkats tredje part ska kostnaden delas lika dem emellan.

Artikel 6

Slutbestämmelser

1.   Ett bemyndigande ska gälla i sju år räknat från idrifttagandedatum.

2.   När bemyndigandet går ut påverkar detta inte giltigheten för berörda licensavtal.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft två dagar efter det att det har antagits.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 april 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUT L 319, 29.11.2008, s. 76.

(3)  EUT L 102, 22.4.2009, s. 12.