ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.112.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
30 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 404/2011

av den 8 april 2011

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artiklarna 6.5, 7.5, 8.1, 9.5, 14.10, 15.9, 16.2, 21.7, 22.7, 23.5, 24.8, 25.2, 32, 37.4, 40.6, 55.5, 58.9, 60.7, 61, 64.2, 72.5, 73.9, 74.6, 75.2, 76.4, 78.2, 79.7, 92.5, 103.8, 105.6, 106.4, 107.4, 111.3, 116.6, 117.4 och 118.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1224/2009 (nedan kallad kontrollförordningen) föreskrivs att det ska antas tillämpningsföreskrifter och åtgärder för genomförande av vissa bestämmelser i förordningen.

(2)

För att säkerställa enhetlig tillämpning av tillämpningsföreskrifterna bör vissa definitioner fastställas.

(3)

I artikel 6.1 i kontrollförordningen anges att EU-fiskefartyg endast får användas för yrkesmässigt nyttjande av levande akvatiska resurser om de har en giltig fiskelicens. I artikel 7.1 i kontrollförordningen anges att ett EU-fiskefartyg endast har rätt att bedriva en specifik fiskeverksamhet om denna anges i ett giltigt fisketillstånd. Det bör fastställas gemensamma regler för utfärdande och förvaltning av dessa fiskelicenser och fisketillstånd så att informationen i dessa följer en gemensam standard.

(4)

I artikel 8.1 i kontrollförordningen anges att ett EU-fiskefartygs befälhavare ska respektera villkoren och begränsningarna avseende märkning och identifiering av fiskefartyg och deras redskap. Eftersom villkoren och begränsningarna avser EU-vatten är det nödvändigt att de fastställs på EU-nivå.

(5)

I artikel 9.1 i kontrollförordningen anges att medlemsstaterna ska använda ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg för att på ett effektivt sätt kunna övervaka den fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyg som för deras flagg, oavsett var dessa fartyg befinner sig, samt fiskeverksamhet i medlemsstaternas vatten. Det bör fastställas gemensamma specifikationer på EU-nivå för ett sådant system. I specifikationerna bör särskilt ingå vilka egenskaper satellitföljarna bör ha, hur positionsuppgifterna bör överföras och vilka regler som bör gälla om en satellitföljare får tekniska problem eller slutar att fungera.

(6)

I artikel 14.1 i kontrollförordningen anges att befälhavare på EU-fiskefartyg som har en total längd på 10 meter eller mer ska föra fiskeloggbok om sina fiskeinsatser. Det är nödvändigt att fastställa vilken information som ska registreras i fiskeloggböckerna och i vilket format den ska registreras.

(7)

I artikel 14.7 i kontrollförordningen anges att befälhavare på EU-fiskefartyg ska använda omräkningsfaktorer som har fastställts på EU-nivå för att omräkna lagrad och beredd fisks vikt till levande vikt. Det är därför nödvändigt att fastställa sådana omräkningsfaktorer.

(8)

I artikel 15.1 i kontrollförordningen anges att befälhavare på EU-fiskefartyg med en total längd på 12 meter eller mer ska registrera uppgifter i loggboken på elektronisk väg. Det är lämpligt att fastställa vilka villkor som ska gälla för den elektroniska registreringen och överföringen och i vilket format detta ska göras.

(9)

I artiklarna 21.1 och 23.1 i kontrollförordningen anges att befälhavare på EU-fiskefartyg med en total längd på 10 meter eller mer ska fylla i omlastnings- och landningsdeklarationer. Det bör fastställas vilken information som ska ingå i deklarationerna och hur deklarationerna ska lämnas in.

(10)

I artiklarna 22.1 och 24.1 i kontrollförordningen anges att omlastnings- och landningsdeklarationerna ska fyllas i och skickas in på elektronisk väg. Det är lämpligt att fastställa vilka villkor som ska gälla för den elektroniska registreringen och överföringen och i vilket format detta ska göras.

(11)

I artiklarna 16.1 och 25.1 i kontrollförordningen anges att varje medlemsstat, genom provtagning, ska övervaka den verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som inte omfattas av fiskeloggbokskravet och kraven på landningsdeklarationer. För att säkerställa att provtagningen görs enligt gemensamma standarder bör det fastställas tillämpningsföreskrifter på EU-nivå.

(12)

I artikel 37 i kontrollförordningen anges att korrigeringsåtgärder ska vidtas av kommissionen i de fall kommissionen förbjuder fiske på grund av att de fiskemöjligheter som tilldelats en medlemsstat eller grupp av medlemsstater eller Europeiska unionen antas vara uttömda, och det visar sig att en medlemsstat i själva verket inte har uttömt sina fiskemöjligheter. Det är nödvändigt att anta lämpliga regler för hur sådana fiskemöjligheter bör omfördelas och dessa regler bör ta hänsyn till om mängder motsvarande EU:s hela TAC (total tillåten fångstmängd) är tillgängliga eller inte, samt till om de årliga fiskemöjligheterna har fastställts till en nivå som inte tillåter någon omfördelning.

(13)

I artiklarna 39–41 i kontrollförordningen anges regler vars syfte är att se till fiskefartygens maskinstyrka inte överstiger tillåtna värden. Det är nödvändigt att fastställa tekniska regler för den certifiering och kontroll som bör göras på området.

(14)

I artikel 55 i kontrollförordningen anges att medlemsstaterna bör säkerställa att fritidsfiske bedrivs på ett sätt som är förenligt med målen för den gemensamma fiskeripolitiken För bestånd som omfattas av en återhämtningsplan bör medlemsstaterna samla in fångstuppgifter för fritidsfisket. Om sådant fiske får betydande konsekvenser för resurserna kan rådet fatta beslut om särskilda förvaltningsåtgärder. Det är lämpligt att fastställa tillämpningsföreskrifter för hur provtagningsplanerna bör utformas så att medlemsstaterna kan övervaka fångster ur bestånd som omfattas av återhämtningsplaner vid fritidsfiske som utförs från båtar som för deras flagg i vatten som faller under deras överhöghet eller deras jurisdiktion.

(15)

För att säkerställa att kontrollsystemet är heltäckande bör ett sådant system omfatta hela produktions- och saluföringskedjan. I artikel 58 i kontrollförordningen föreskrivs att det bör införas ett sammanhängande spårbarhetssystem så att alla partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter är spårbara i alla led av produktion, beredning och distribution, från fångsten eller skörden till detaljhandelsskedet. Det bör fastställas gemensamma regler för identifieringen av de berörda produkterna.

(16)

I artikel 60 i kontrollförordningen anges att alla fiskeriprodukter ska vägas enligt system som är godkända av de behöriga myndigheterna, utom om det har antagits en av kommissionen godkänd provtagningsplan. Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler som är tillämpliga i alla medlemsstater för vägning av färska och frysta fiskeriprodukter, för vägning av omlastade fiskeriprodukter och för vägning av fiskeriprodukter efter det att de har transporterats från landningsplatsen.

(17)

I artikel 61 i kontrollförordningen anges att en medlemsstat får tillåta att fiskeriprodukter vägs efter transport från landningsplatsen under förutsättning att medlemsstaten har antagit en kontrollplan, eller, i de fall då fiskeriprodukter transporteras till en annan medlemsstat, under förutsättning att medlemsstaterna ifråga har antagit ett av kommissionen godkänt gemensamt kontrollprogram som grundar sig på de riskbaserade metoder som kommissionen antagit. Det är nödvändigt att definiera vad som avses med riskbaserade metoder.

(18)

Fisket efter sill, makrill och taggmakrill har vissa särdrag. Mot bakgrund av dessa särdrag är det lämpligt att fastställa särskilda regler för vägning och vissa andra aspekter.

(19)

I artikel 64 i kontrollförordningen anges att det ska antas tillämpningsföreskrifter för avräkningsnotans innehåll. Det är lämpligt att låta sådana regler ingå i denna förordning.

(20)

I artiklarna 71 och 72 i kontrollförordningen anges att medlemsstaterna bör utföra övervakning i EU-vatten och vidta nödvändiga åtgärder om en iakttagelse inte stämmer överens med den information de har fått tillgång till. Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler för vad en övervakningsrapport bör innehålla och för hur den ska översändas.

(21)

I artikel 73 i kontrollförordningen föreskrivs att rådet kan fastställa kontrollobservatörsprogram och det anges allmänna riktlinjer för vilka kvalifikationer och uppgifter som kontrollobservatörerna bör ha ombord på fiskefartygen. Det bör därför antas tillämpningsföreskrifter för hur kontrollobservatörerna bör placeras ut och för deras arbetsuppgifter.

(22)

Enligt kontrollförordningens avdelning VII kapitel I ska det fastställas tillämpningsföreskrifter för inspektionerna för att främja standardisering av medlemsstaternas kontrollverksamhet. Det bör fastställas regler för hur tjänstemän med ansvar för inspektioner bör agera och vilket ansvar medlemsstaterna bör ha för hur tjänstemännen agerar i samband med inspektionerna. Det bör också förtydligas vilket ansvar aktörerna har i samband med inspektionerna. Det bör också fastställas gemensamma principer för inspektionsförfaranden till havs, i hamn, under transport och på försäljningsställen, samt för inspektionsrapporterna och för hur de bör skickas in.

(23)

I artikel 79 i kontrollförordningen anges att unionens inspektörer får genomföra inspektioner i EU-vatten och på EU-fiskefartyg i vatten utanför EU-vattnen. Det är lämpligt att det fastställs regler för hur EU-inspektörerna bör utses, vilka uppgifter och skyldigheter de bör ha samt för hur deras rapporter bör följas upp.

(24)

I artikel 92 i kontrollförordningen föreskrivs att det bör tillämpas ett pricksystem för allvarliga överträdelser, med vilket syftet är att se till att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser efterlevs och att skapa lika villkor för alla aktörer inom samtliga EU-vatten. För att möjliggöra detta måste det antas gemensamma regler för tillämpningen av pricksystemet på EU-nivå och en förteckning för hur många prickar som bör tilldelas för varje allvarlig överträdelse.

(25)

I artikel 5.6 och 103 i kontrollförordningen anges att ekonomiskt stöd inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (2) och rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (3) endast beviljas på villkor att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter när det gäller bevarande av fiskeresurserna och fiskerikontroll och att kommissionen har möjlighet att på vissa villkor tillfälligt avbryta eller dra in det ekonomiska stödet. Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser.

(26)

I artikel 107 i kontrollförordningen anges att kommissionen får göra avdrag på kvoterna när det finns belägg för att en medlemsstat inte följer bestämmelserna om bestånd som omfattas av fleråriga planer och för att detta kan leda till ett allvarligt hot mot bevarandet av dessa bestånd. Det bör därför fastställas regler för hur stora avdrag som ska göras med beaktande av vilken form av bristande efterlevnad det är fråga om, vilka verkningarna är och hur allvarligt hotet mot beståndet är.

(27)

I kontrollförordningens avdelning XII kapitel I fastställs regler för hur de uppgifter som har registrerats för förordningens syften bör hanteras, samt att medlemsstaterna ska upprätta en datoriserad databas och ett valideringssystem; dessutom fastställs bestämmelser för åtkomsten till och utbytet av uppgifterna ifråga. Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler för enligt vilka förfaranden uppgifterna bör bearbetas och att säkerställa att kommissionen ges tillgång till uppgifterna samt att fastställa villkor för utbyte av uppgifterna.

(28)

I artikel 110 i kontrollförordningen anges att kommissionen eller det organ som den har utsett bör ges fjärråtkomst till de datafiler som innehåller de uppgifter som medlemsstaternas centrum för fiskerikontroll har registrerat. För att säkerställa åtkomsten bör det fastställas tydliga regler för vilka villkor och vilka förfaranden som bör iakttas.

(29)

I artiklarna 114–116 i kontrollförordningen anges att medlemsstaterna måste skapa officiella webbplatser. För att säkerställa lika åtkomst till dessa webbplatser i alla medlemsstater bör det fastställas regler för detta på EU-nivå.

(30)

Enligt artikel 117 i kontrollförordningen ska det upprättas ett system för ömsesidigt bistånd för att säkerställa det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen. Det administrativa samarbetet är nödvändigt för att säkerställa att det råder lika villkor för aktörerna inom fiskerisektorn i EU och att otillåten verksamhet följs upp och beivras. Regler bör därför upprättas för ett systematiskt utbyte av information, antingen på begäran eller spontant, och för att göra det möjligt för en medlemsstat att begära att en annan medlemsstat vidtar verkställighetsåtgärder och utfärdar administrativa delgivningar.

(31)

Skyddet för enskilda då medlemsstaterna behandlar personuppgifter regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4). Skyddet för enskilda då kommissionen behandlar personuppgifter regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5), särskilt när det gäller kraven på sekretess och säkerhet vid databehandling, överföring av personuppgifter från medlemsstaternas nationella system till kommissionen, vid vilka tillfällen uppgifter får behandlas och de registrerades rätt att få information om, ha tillgång till och rätta egna personuppgifter.

(32)

För att underlätta genomförandet av kontrollsystemet för fiskerisektorn bör tillämpningsföreskrifterna samlas i en och samma förordning. Följande av kommissionens förordningar bör därför upphöra att gälla:

Förordning (EEG) nr 2807/83 (6) om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk.

Förordning (EEG) nr 3561/85 (7) om upplysningar om de nationella tillsynsmyndigheternas inspektioner av fiskeverksamheten.

Förordning (EEG) nr 493/87 (8) om fastställande av närmare bestämmelser för att avhjälpa sådan skada som uppkommit genom stopp av viss fiskeverksamhet.

Förordning (EEG) nr 1381/87 (9) om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg.

Förordning (EEG) nr 1382/87 (10) om närmare bestämmelser för inspektion av fiskefartyg.

Förordning (EG) nr 2943/95 (11) om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1627/94 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd.

Förordning (EG) nr 1449/98 (12) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2847/93 när det gäller rapporter om fiskeansträngning.

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2005 (13) om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar.

Kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 (14) om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg.

Förordning (EG) nr 1281/2005 (15) om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser.

Förordning (EG) nr 1042/2006 (16) om fastställande av närmare bestämmelser för tillämpning av artikel 28.3–4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Förordning (EG) nr 1542/2007 (17) om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill.

Kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 (18) om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007.

Förordning (EG) nr 409/2009 (19) om fastställande av gemenskapens omräkningsfaktorer och presentationskoder för att räkna om fiskens beredda vikt till färskvikt, och om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83.

(33)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för Europeiska unionens kontrollsystem enligt kontrollförordningen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

EU-fiskefartyg: ett fartyg enligt definitionen i artikel 3 d i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (20),

2.

EU-vatten: vatten enligt definitionen i artikel 3 a i förordning (EG) nr 2371/2002,

3.

innehavare av en fiskelicens: varje fysisk eller juridisk person till vilken det har utfärdats en fiskelicens enligt artikel 6 i kontrollförordningen,

4.

EU-inspektörer: inspektörer enligt definitionen i artikel 4.7 i kontrollförordningen,

5.

anordningar som samlar fisken: utrustning som flyter på havsytan och som har till syfte att dra till sig fisk,

6.

passiva redskap: fångstredskap som inte kräver att man aktivt rör på dem för att de ska fånga fisk, bland andra

a)

nät, insnjärningsnät, grimgarn, fiskfällor,

b)

drivgarn och drivande grimgarn vilka kan vara försedda med förankring, flöten och navigationshjälpmedel,

c)

långbackor, långrevar, tinor och fällor,

7.

bomtrål: alla trålar som släpas och vars trålmynning hålls öppen med hjälp av en bom eller liknande anordning, oavsett om det är fråga om trålar som är försedda med en stödanordning eller inte när de dras över havsbotten,

8.

satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS) enligt artikel 9.1 i kontrollförordningen: ett system för övervakning av fiskefartyg som regelbundet förser fiskerimyndigheterna med uppgifter om var fiskefartygen befinner sig, vilken kurs de håller och med vilken hastighet de seglar,

9.

satellitföljare enligt artikel 4.12 i kontrollförordningen: en apparat som är installerad ombord på fiskfartyget och som automatiskt sänder information om position och liknande till centrumet för fiskerikontroll i enlighet med lagstadgade krav och som gör det möjligt att vid varje tidpunkt spåra och identifiera fiskefartyget,

10.

fiskeresa: varje resa ett fiskefartyg gör under vilken det bedriver fiskeverksamhet; fiskeresan inleds när fartyget lämnar hamnen och avslutas när fartyget går i hamn,

11.

fiskeinsats: all verksamhet som innebär sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar.

12.

elektronisk fiskeloggbok: de uppgifter om fiskeinsatser som ett fiskefartygs befälhavare registrerar med hjälp av en dator och skickar in till medlemsstatens behöriga myndigheter,

13.

produktform: en beskrivning av i vilket beredningsstadium fiskeriprodukten eller delar av denna befinner sig i enlighet med de koder och beskrivningar som anges i bilaga I,

14.

EU:s kontrollorgan för fiske: det organ som avses i definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 768/2005 (21),

15.

iakttagelse: varje tillfälle då en behörig myndighet i en medlemsstat observerar ett fiskefartyg,

16.

kommersiellt känslig information: information som, om den görs offentlig, kan skada en aktörs kommersiella intressen,

17.

datoriserat valideringssystem: ett system som kan verifiera att alla uppgifter som registreras i medlemsstaternas databaser är korrekta och fullständiga och har lämnats in inom tidsfristerna,

18.

webbtjänst: ett mjukvarusystem som utarbetats för att hantera driftskompatibel interaktion mellan två datorer över ett nätverk.

AVDELNING II

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL VATTEN OCH RESURSER

KAPITEL I

Fiskelicenser

Artikel 3

Utfärdande och förvaltning av fiskelicenser

1.   En fiskelicens enligt artikel 6 i kontrollförordningen ska endast gälla för ett EU-fiskefartyg.

2.   Medlemsstaterna ska utfärda, förvalta och dra in fiskelicenser enligt artikel 6 i kontrollförordningen för sina fiskefartyg, i enlighet med denna förordning.

3.   Fiskelicenser enligt artikel 6 i kontrollförordningen ska minst innehålla den information som anges i bilaga II.

4.   Fiskelicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1281/2005 ska betraktas som fiskelicenser utfärdade i enlighet med den här förordningen om de innehåller minst den information som krävs enligt punkt 3 i denna artikel.

5.   En fiskelicens ska endast vara giltig om de villkor enligt vilka den utfärdades fortfarande är uppfyllda.

6.   Om en fiskelicens har återkallas tillfälligt eller dras in slutgiltigt ska myndigheterna i flaggmedlemsstaten omedelbart underrätta fiskelicensens innehavare.

7.   Den högsta tillåtna kapacitet, uttryckt i GT och kW, som anges i fiskelicenser som utfärdats av en medlemsstat, får inte vid något tillfälle överstiga de maximala kapacitetsnivåer för medlemsstaten som fastställts i enlighet med artiklarna 12 och 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 och i kommissionens förordningar (EG) nr 1438/2003 (22), (EG) nr 639/2004 (23) och (EG) nr 2104/2004 (24).

KAPITEL II

Fisketillstånd

Artikel 4

Fisketillstånd

1.   Varje fisketillstånd som utfärdas enligt artikel 7 i kontrollförordningen ska endast gälla för ett EU-fiskefartyg.

2.   Fisketillstånd enligt artikel 7 i kontrollförordningen ska minst innehålla den information som anges i bilaga III. Flaggmedlemsstaten ska se till att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.

3.   Särskilda fisketillstånd som utfärdas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 (25) ska betraktas som fisketillstånd utfärdade i enlighet med den här förordningen om de innehåller minst den information som krävs enligt punkt 2 i denna artikel.

4.   Ett fisketillstånd enligt punkt 2 och en fiskelicens enligt artikel 3.2 i denna förordning får ingå i samma dokument.

5.   Om inte annat följer av särskilda regler, ska EU-fiskefartyg med en total längd på under 10 meter och som endast fiskar i den egna flaggmedlemsstatens territorialvatten inte omfattas av kravet på att inneha ett fisketillstånd.

6.   Artikel 3.2 och 3.5 i denna förordning ska tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 5

Förteckning över fisketillstånd

1.   Om inte annat följer av särskilda regler ska varje medlemsstat, när de webbplatser som avses i artikel 114 i kontrollförordningen kommit i drift och senast den 1 januari 2012, på en säker sida på sin webbplats lägga ut en förteckning över de fiskefartyg som har fått fisketillstånd enligt artikel 7 i kontrollförordningen; detta ska göras innan fisketillstånden blir giltiga. Vid eventuella ändringar i förteckningen ska medlemsstaten aktualisera denna, innan ändringarna träder i kraft.

2.   Medlemsstaterna ska på begäran tillhandahålla kommissionen en förteckning över de fiskefartyg som har fått fisketillstånd för 2011, dvs. för perioden 1 januari 2011–31 december 2011. De ska underrätta kommissionen om alla eventuella ändringar i förteckningen innan dessa ändringar träder i kraft.

KAPITEL III

Märkning och identifiering av eu-fiskefartyg och fiskeredskap

Avsnitt 1

Märkning och identifiering av fiskefartyg

Artikel 6

Märkning av fiskefartyg

Ett EU-fiskefartyg ska märkas enligt följande:

a)

Hamn- eller distriktsbeteckningens bokstäver och siffror ska vara målade eller angivna på annat sätt på båda sidor av EU-fiskefartygets bog, så högt över vattnet som möjligt, så att märkningen är klart synlig från havet och luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund som de är målade på.

b)

För EU-fiskefartyg med en total längd på minst 10 meter men mindre än 17 meter ska höjden på bokstäverna och siffrorna vara minst 25 centimeter med en stapelbredd på minst 4 centimeter. För EU-fiskefartyg med en total längd på över 17 meter ska bokstäverna och siffrorna vara minst 45 cm höga med en stapelbredd på minst 6 cm.

c)

Flaggmedlemsstaten kan kräva att den internationella radioanropssignalen (ICRS) eller distriktsbeteckningen är tydligt målade på styrhyttens tak, så att de är väl synliga från luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund som de är målade på.

d)

Kontrastfärgerna ska vara vit och svart.

e)

Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror som är målade eller på annat sätt angivna på EU-fiskefartyget får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

Artikel 7

Handlingar ombord på ett EU-fiskefartyg

1.   Befälhavaren för ett EU-fiskefartyg med en total längd på över 10 meter ska ombord medföra handlingar som har utfärdats av en behörig myndighet i den medlemsstat där fartyget är registrerat, vilka minst ska innehålla följande uppgifter om fartyget:

a)

Fartygets eventuella namn.

b)

Fartygets distriktsbeteckning bestående av bokstäver för hamn eller distrikt och siffror för fartygets registreringsnummmer.

c)

Fartygets eventuella internationella radioanropssignal.

d)

Namn och adress till ägaren eller ägarna och, i förekommande fall, till befraktaren eller befraktarna,

e)

Fartygets totala längd, dess maskinstyrka, bruttotonnage och, för EU-fartyg som har tagits i drift efter den 1 januari 1987, datum då de togs i drift.

2.   På EU-fiskefartyg med en total längd på minst 17 meter och med lagerutrymmen för fisk ska befälhavaren ombord medföra aktuella ritningar med beskrivning av lagerutrymmena för fisk, med uppgift om samtliga tillträdespunkter och om vilken lagringskapacitet i kubikmeter lagerutrymmena har.

3.   Befälhavaren på ett EU-fartyg som har kyltankar för havsvatten ska medföra ett dokument med uppgift om tankarnas kalibrering i kubikmeter med intervall på tio centimeter.

4.   De handlingar som avses i punkterna 2 och 3 ska ha styrkts av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten. Varje ändring av uppgifterna i de handlingar som avses i punkterna 1–3 ska styrkas av en behörig myndighet i flaggmedlemsstaten.

5.   De handlingar som avses i denna artikel ska på tjänstemans begäran läggas fram för kontroll- och inspektionssyften.

Avsnitt 2

Märkning och identifiering av fiskeredskap och båtar

Artikel 8

Märkning av båtar och av anordningar som samlar fisk

Båtar som medförs ombord på EU-fiskefartyg och anordningar som samlar fisk ska märkas med distriktsbeteckningen för det eller de EU-fiskefartyg som använder dem.

Artikel 9

Allmänna regler för passiva redskap och bomtrålar

1.   Bestämmelserna i artiklarna 9–12 i denna förordning ska gälla för EU-fiskefartyg som fiskar i alla EU-vatten och bestämmelserna i artiklarna 13–17 i denna förordning ska gälla för EU-vatten utanför en radie på tolv sjömil räknat från kustmedlemsstaternas baslinjer.

2.   Det är förbjudet att i EU-vatten enligt punkt 1 bedriva fiske med andra passiva redskap, vakare och bomtrålar än sådana som har märkts och identifierats i enlighet med artiklarna 10–17 i denna förordning.

3.   I EU-vatten enligt punkt 1 är det förbjudet att medföra följande ombord:

a)

Bommar till en bomtrål, som inte är märkta med den distriktsbeteckning som föreskrivs i artikel 10 i denna förordning.

b)

Passiva redskap som saknar det märke som föreskrivs i artikel 11.2 i denna förordning.

c)

Bombeslag som saknar den märkning som föreskrivs i artikel 13.2 i denna förordning.

Artikel 10

Regler för bomtrålar

Befälhavaren för ett EU-fiskefartyg, eller dennes företrädare, ska se till att alla monterade bomtrålar som finns ombord eller som används för fiske är tydligt märkta med distriktsbeteckningen för det fartyg som de tillhör på bommen till varje bomtrål.

Artikel 11

Regler för passiva redskap

1.   Befälhavaren för ett EU-fiskefartyg, eller dennes företrädare, ska se till att alla passiva redskap som finns ombord eller som används för fiske är tydligt märkta och identifierbara i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.   Alla passiva redskap som används för fiske ska vara varaktigt märkta med distriktsbeteckningen för det fartyg som de tillhör, enligt följande:

a)

När det gäller nät, på ett märke fäst på översta maskraden.

b)

När det gäller linor och långrevar, på ett märke fäst vid kontaktpunkten med förtöjningsvakaren.

c)

När det gäller tinor och fällor, på ett märke fäst vid underteln.

d)

När det gäller passiva redskap som är längre än en sjömil, på märken fästa enligt a, b och c med jämna avstånd på högst en sjömil så att ingen redskapsdel med en längd av över en sjömil saknar märkning.

Artikel 12

Regler för märken

1.   Alla märken ska vara

a)

gjorda i beständigt material,

b)

ordentligt fästa vid redskapet,

c)

minst 65 millimeter breda,

d)

minst 75 millimeter långa.

2.   Märkena får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

Artikel 13

Regler för vakare

1.   Befälhavaren för ett EU-fiskefartyg, eller dennes företrädare, ska se till att det vid varje passivt redskap som används för fiske fästs två vakare som markerar redskapets ändar och mellanvakare mellan dessa och att vakarna är utformade i enlighet med bilaga IV och placeras ut i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt.

2.   Alla vakare som markerar redskapets ändar och alla mellanvakare ska vara märkta med distriktsbeteckningen för det EU-fiskefartyg som de tillhör och som har satt ut dem och följande ska gälla för märkningen:

a)

Bokstäverna och siffrorna i beteckningen ska anbringas så högt över vattnet som möjligt så att de syns tydligt och klart.

b)

Beteckningen ska ha en färg som kontrasterar mot den yta på vilken den anbringas.

3.   Bokstäverna och siffrorna i beteckningen på vakarna får inte kunna tas bort, ändras eller tillåtas bli oläsliga.

Artikel 14

Regler för linor

1.   Linorna mellan vakare och passiva redskap ska vara tillverkade av sjunkande material eller vara nedtyngda.

2.   Linorna mellan ett redskap och de vakare som markerar dess ändar ska vara fästa vid redskapets ändar.

Artikel 15

Regler för vakare som markerar ett redskaps ändar

1.   De vakare som markerar redskapets ändar ska placeras så att det när som helst är möjligt att fastställa var redskapets båda ändar befinner sig.

2.   Stången på var och en av de vakare som markerar redskapets ändar ska ha en höjd av minst en meter över vattenytan mätt från flytkroppens översta del till den nedersta flaggans nedersta kant.

3.   De vakare som markerar redskapets ändar ska vara kulörta, men får inte vara röda eller gröna.

4.   Alla vakare som markerar redskapets ändar ska vara försedda med följande:

a)

En eller två rektangulära flaggor. Om det krävs två flaggor på samma vakare ska avståndet mellan dem vara minst 20 centimeter. Flaggor som markerar ändarna på ett och samma nät ska ha samma färg, de får dock inte vara vita, och ska ha samma storlek.

b)

Ett eller två ljus som avger en gul blixt var femte sekund (Fl Y 5s) och som är synliga på ett avstånd av minst två sjömil.

5.   Varje vakare som markerar redskapets ändar får ha ett klotformat toppmärke med en eller två randiga ljusreflexer som inte får vara röda eller gröna och ska vara minst 6 cm breda.

Artikel 16

Regler för fastgöring av vakare som markerar ett redskaps ändar

1.   De vakare som markerar ett passivt redskaps ändar ska vara fästa vid redskapet på följande sätt:

a)

En vakare i västsektorn (halva kompasscirkeln från syd genom väst till och inkluderande nord) ska vara försedd med två flaggor, två randiga ljusreflexer, två ljus och ett märke i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

b)

En vakare i ostsektorn (halva kompasscirkeln från nord genom ost till och inkluderande syd) ska vara försedd med en flagga, en ljusreflex, ett ljus och ett märke i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

2.   Märket ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 13.2 i denna förordning.

Artikel 17

Mellanvakare

1.   Mellanvakare ska vara fästa vid passiva redskap som är längre än fem sjömil enligt följande:

a)

Mellanvakare ska placeras på högst fem sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av fem sjömil eller mer saknar märkning.

b)

Mellanvakare ska vara försedda med ett blinkande ljus som avger en gul blixt var femte sekund (Fl Y 5s) och som är synliga på ett avstånd av minst två sjömil. De ska uppfylla samma specifikationer som den vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för att flaggan ska vara vit.

2.   I Östersjön ska, genom undantag från punkt 1, passiva redskap som är längre än en sjömil vara försedda med mellanvakare. Mellanvakare ska placeras på högst en sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av en sjömil eller mer saknar märkning.

Mellanvakare ska uppfylla samma specifikationer som den vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för följande:

a)

Flaggorna ska vara vita.

b)

Var femte mellanvakare ska vara försedd med en radarreflektor som ger ett eko på ett avstånd av minst två sjömil.

KAPITEL IV

Det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg

Artikel 18

Krav på satellitföljare ombord på EU-fiskefartyg

1.   Om inte annat följer av artikel 25.3 i denna förordning får ett EU-fiskefartyg som omfattas av det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) inte lämna en hamn utan en fullt fungerande satellitföljare ombord.

2.   När ett EU-fiskefartyg ligger i hamn får satellitföljaren endast slås av i följande fall:

a)

Om förhandsinformation om detta har meddelats till centrumet för fiskerikontroll i flaggmedlemsstaten och centrumet för fiskerikontroll i kustmedlemsstaten.

b)

Om nästa rapport kan visa att EU-fiskefartyget inte har förflyttat sig från den position som angavs i den föregående rapporten.

De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten får tillåta att den förhandsinformation som aves i a ersätts med ett automatiskt VMS-meddelande eller larm som genereras av systemet och anger att EU-fiskefartyget befinner sig inom en hamns i förväg definierade geografiska område.

3.   Detta kapitel ska inte tillämpas för EU-fiskefartyg som uteslutande används inom vattenbruk.

Artikel 19

Satellitföljarnas egenskaper

1.   Den satellitföljare som installeras ombord på ett EU-fiskefartyg ska säkerställa att det med regelbundna intervall automatisk överförs uppgifter om följande till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll:

a)

Identifieringsuppgifter för fiskefartyget.

b)

Fiskefartygets senaste geografiska position, med positionsfel på mindre än 500 meter och med en noggrannhetsgrad på 99 %.

c)

Datum och tidpunkt (uttryckta i UTC, Universal Time Coordinated) då fartygspositionen fastställdes.

d)

Fiskefartygets momentana hastighet och kurs.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att satellitföljarna är skyddade mot in- eller utmatning av felaktiga positioner och inte kan manipuleras manuellt.

Artikel 20

Befälhavarens ansvar för satelllitföljarna

1.   Befälhavaren på ett EU-fiskefartyg ska se till att satellitföljaren vid alla tidpunkter är fullt operationell och att de uppgifter som avses i artikel 19.1 i denna förordning överförs.

2.   Om inte annat följer av artikel 26.1 i denna förordning ska befälhavaren på ett EU-fiskefartyg särskilt säkerställa att

a)

uppgifterna inte ändras på något sätt,

b)

antennen eller antennerna som är kopplade till satellitföljaren inte hindras från att fungera, kopplas från eller blockeras på något sätt,

c)

strömtillförseln till satellitföljaren inte bryts på något sätt, och att

d)

satellitföljaren inte avlägsnas från fiskefartyget.

3.   Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt, såvida inte de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten har godkänt reparation eller utbyte av den.

Artikel 21

Kontrollåtgärder som ska antas av flaggmedlemsstaterna

Varje flaggmedlemsstat ska se till att det kontinuerligt och systematiskt kontrolleras att de uppgifter som avses i artikel 19 i denna förordning är riktiga och flaggmedlemsstaterna ska omedelbart vidta åtgärder så snart oriktiga eller ofullständiga uppgifter konstateras.

Artikel 22

Överföringsfrekvens

1.   Varje medlemsstat ska se till att dess centrum för fiskerikontroll minst varannan timme genom VMS erhåller de uppgifter som avses i artikel 19 i denna förordning om medlemsstatens fiskefartyg. Centrumet för fiskerikontroll får begära att få uppgifterna med kortare tidsintervall.

2.   Centrumet för fiskerikontroll ska ha kapacitet att beräkna vart och ett av medlemsstatens fiskefartygs faktiska position.

Artikel 23

Övervakning av inträde i och utträde ur särskilda områden

Varje medlemsstat ska se till att dess centrum för fiskerikontroll via uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet övervakar datum och tidpunkt för medlemsstatens fiskefartygs inträde i och utträde ur

a)

alla havsområden för vilka det finns särskilda bestämmelser om tillträde till vatten och resurser,

b)

områden med fiskebegränsning enligt artikel 50 i kontrollförordningen,

c)

regleringsområden för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som Europeiska unionen eller en viss medlemsstat är part i,

d)

vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion.

Artikel 24

Överföring av uppgifter till kustmedlemsstaten

1.   Varje medlemsstat ska säkerställa att det satellitbaserade kontrollsystem som den har inrättat, under den tid då ett fiskefartyg från medlemsstaten befinner sig i en kustmedlemsstats vatten, automatiskt överför de uppgifter som föreskrivs i artikel 19 i denna förordning till kustmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll. Uppgifterna ska överföras samtidigt som de överförs till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och det format som anges i bilaga V ska användas.

2.   Kustmedlemsstater som gemensamt övervakar ett område får ange en gemensam mottagare av de överföringar som avses i artikel 19 i denna förordning. De ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

3.   Varje medlemsstat ska till övriga medlemsstater och till kommissionen översända en fullständig förteckning över de latitud- och longitudkoordinater som avgränsar dess exklusiva ekonomiska zon eller exklusiva fiskezon, i ett om möjligt elektroniskt format som är kompatibelt med World Geodetic System 1984 (WGS 84). Den ska även meddela övriga medlemsstater och kommissionen alla eventuella ändringar av dessa koordinater. Alternativt kan medlemsstaterna offentliggöra förteckningen på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa effektiv samordning mellan de behöriga myndigheterna när det gäller överföringen av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet enligt artikel 9.3 i kontrollförordningen, även genom att det införs tydliga och dokumenterade förfaranden för detta.

Artikel 25

Tekniska problem eller icke-fungerande satellitföljare

1.   Om det uppstår tekniska problem med en satellitföljare som installerats på ett EU-fiskefartyg, eller om den upphör att fungera, ska befälhavaren eller dennas företrädare var fjärde timme, från det att händelsen upptäcktes eller från den tidpunkt då han eller hon informerades i enlighet med punkt 4 eller artikel 26.1 i denna förordning, via lämpliga medel för telekommunikation meddela fiskefartygets aktuella geografiska koordinater till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel för telekommunikation som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

2.   Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska så snart de geografiska positionsangivelser som avses i punkt 1 mottagits utan dröjsmål lägga in dem i VMS-databasen. De uppgifter som läggs in manuellt i VMS-databasen ska tydligt gå att skilja från automatiska meddelanden. När så är lämpligt ska dessa manuella VMS-uppgifter utan dröjsmål överföras till kustmedlemsstaterna.

3.   Om det har uppstått ett tekniskt problem med satellitföljaren eller om satellitföljaren har slutat fungera får EU-fiskefartyget inte lämna hamnen förrän satellitföljaren ombord återigen fungerar till fullo och har godkänts av de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten och i kustmedlemsstaten. Genom undantag får flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll tillåta sina fiskefartyg att lämna hamnen med en icke-fungerande satellitföljare för att få den reparerad eller utbytt.

4.   De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten, ska vidta åtgärder för att underrätta befälhavaren eller dennes företrädare om ett EU-fiskefartygs satellitföljare förefaller vara defekt eller inte fungera till fullo.

5.   Innan satellitföljaren avlägsnas för reparation eller utbyte ska detta godkännas av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

Artikel 26

Uteblivna uppgifter

1.   Om centrumet för fiskerikontroll i en flaggmedlemsstat under tolv sammanhängande timmar inte har fått meddelanden enligt artiklarna 22 eller 25.1 i denna förordning ska centrumet så snart som möjligt underrätta EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvariga aktör eller dessas företrädare om detta. Om denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett kalenderår med avseende på ett visst EU-fiskefartyg ska flaggmedlemsstaten se till att satellitföljaren på det fartyget kontrolleras noggrant. Flaggmedlemsstaten ska undersöka huruvida utrustningen har manipulerats eller inte. Genom undantag från artikel 20.2 d får undersökningen innebära att utrustning avlägsnas från fartyget för att undersökas.

2.   Om centrumet för fiskerikontroll i en flaggmedlemsstat under tolv timmar inte har fått meddelanden i enlighet med artikel 22 eller artikel 25.1 i denna förordning och den senaste positionsangivelsen var från en annan medlemsstats vatten, ska centrumet så snart som möjligt underrätta den kustmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll om detta.

3.   Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat siktar ett EU-fiskefartyg i sina vatten utan att ha fått några uppgifter i enlighet med artikel 24.1 eller artikel 25.2 i denna förordning ska de meddela befälhavaren på fartyget och flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll om detta.

Artikel 27

Övervakning av fiskeverksamhet och registrering av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska använda de uppgifter som de tar emot i enlighet med artikel 22, 24.1 och 25 i denna förordning för att säkerställa att fiskefartygens verksamhet övervakas effektivt.

2.   Flaggmedlemsstaterna ska

a)

säkerställa att uppgifter som tas emot i enlighet med detta kapitel registreras i elektronisk form och lagras på ett säkert sätt i elektroniska databaser under minst tre år,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de endast används för officiella ändamål, och

c)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

Artikel 28

Kommissionens tillgång till uppgifter

Kommissionen får begära att medlemsstaterna i enlighet med artikel 111.1 a i kontrollförordningen sörjer för att uppgifter enligt artikel 19 i denna förordning avseende en viss grupp av fiskefartyg och under en viss tid överförs automatiskt till kommissionen eller till det organ som kommissionen utser. Uppgifterna ska samtidigt överföras till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och det format som anges i bilaga V ska användas.

AVDELNING III

KONTROLL AV FISKE

KAPITEL I

Fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration i pappersformat

Avsnitt 1

Ifyllande och inlämning av fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat

Artikel 29

EU-fiskefartyg som ska fylla i och lämna in en fiskeloggbok och omlastnings- och landningsdeklarationer i pappersformat

1.   Om inte annat följer av särskilda bestämmelser i fleråriga planer ska befälhavaren för EU-fiskefartyg med en total längd på tio meter eller mer som inte omfattas av skyldigheten att på elektronisk väg fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken samt landnings- och omlastningsdeklarationer, i pappersformat fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken samt landnings- och omlastningsdeklarationer enligt artiklarna 14, 21 och 23 i kontrollförordningen. Dessa omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer kan alternativt fyllas i och lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

2.   Skyldigheten att i pappersformat fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationer ska också gälla för EU-fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter om flaggstaten kräver att de för en fiskeloggbok och skickar in landnings- och/eller omlastningsdeklarationer i enlighet med artikel 16.3 och 25.3 i kontrollförordningen.

Artikel 30

Förlagor för fiskeloggbok och omlastnings- och landningsdeklarationer i pappersformat

1.   För samtliga fiskeområden, utom för Nafo-delområde 1 och Ices-sektioner V.a och XIV, ska en fiskeloggbok och omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer i pappersformat fyllas i och skickas in av EU-fiskefartygens befälhavare i enlighet med den förlaga som finns i bilaga VI. För fiskeinsatser uteslutande i Medelhavet får dock förlagan i bilaga VII användas av befälhavare på EU-fiskefartyg som inte omfattas av kravet på elektronisk överföring av fiskeloggboks- omlastningsdeklarations- och landningdeklarationsuppgifter, och som gör dagsfiskeresor i en och samma fiskezon.

2.   För Nafo-delområde 1 och Ices-sektioner V.a och XIV ska det format som anges i bilaga VIII användas för fiskeloggboken i pappersformat och det format som anges i bilaga XI för landnings- och omlastningsdeklarationerna i pappersformat.

3.   Fiskeloggboken, omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna i pappersformat enligt bilagorna VI och VII ska även föras i enlighet med punkt 1 och artikel 31 i denna förordning när EU-fiskefartygen bedriver fiskeverksamhet i ett tredjelands vatten, i vatten som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller i vatten utanför EU-vatten som inte förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, utom i de fall då tredjelandet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler specifikt kräver att en annan typ av fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration fylls i och skickas in. Om tredjelandet inte kräver att en särskild fiskeloggbok ska föras, men däremot kräver andra uppgifter än Europeiska unionen, så ska dessa uppgifter registreras.

4.   Medlemsstaterna får fortsätta att föra fiskeloggbok i pappersformat i enlighet med förordning (EEG) nr 2807/83 för EU-fiskefartyg som inte omfattas av kravet på att föra och skicka in en elektronisk fiskeloggbok i artikel 15 i kontrollförordningen, till dess att lagret av fiskeloggböcker i pappersformat har uttömts.

Artikel 31

Instruktion för hur fiskeloggboken och omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna i pappersformat ska fyllas i och skickas in

1.   Fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna i pappersformat ska fyllas i och skickas in i enlighet med de instruktioner som ges i bilaga X.

2.   När instruktionerna i bilaga X anger att tillämpningen av en regel är fakultativ, har flaggmedlemsstaten rätt göra den obligatorisk.

3.   Alla uppgifter som förs in i fiskeloggboken, omlastningsdeklarationerna eller landningsdeklarationerna ska vara tydliga och outplånliga. Inga uppgifter får suddas ut eller ändras. Om en felaktig uppgift förs in av misstag ska uppgiften strykas över med ett enda streck och den rätta uppgiften ska föras in och paraferas av befälhavaren. Varje rad ska paraferas av befälhavaren.

4.   Befälhavaren på EU-fiskefartyget eller, när det gäller omlastnings- och landningsdeklarationer, dennes företrädare ska med sina initialer eller sin namnteckning intyga att uppgifterna i fiskeloggboken och i omlastnings- och landningsdeklarationerna är riktiga.

Artikel 32

Tidsfrister för inskickande av fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationerna i pappersformat

1.   När ett EU-fiskefartyg landar fångst i en hamn eller omlastar i en hamn eller på en plats nära flaggmedlemsstatens kust ska befälhavaren skicka in originalversionen av fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna i pappersformat till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats. Originalversionen av omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna kan alternativt fyllas i och lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

2.   När ingen fångst landas efter en fiskeresa ska befälhavaren lämna in originalet eller originalen till fiskeloggboken elller omlastningsdeklarationen så snart som möjligt och senast 48 timmar efter ankomsten till hamn. Originalversionen omlastningsdeklarationerna kan alternativt lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

3.   När ett EU-fiskefartyg omlastar i en hamn eller på en plats nära en kust och när ett EU-fiskefartyg landar fångst i en hamn i en annan medlemsstat än dess flaggmedlemsstat ska den första kopian eller de första kopiorna av fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationerna skickas in till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där omlastningen eller landningen äger rum så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats. Originalversionen av fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna ska så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats skickas in till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten.

4.   När ett EU-fiskefartyg omlastar i en hamn, i ett tredjelands vatten eller på öppet hav eller när ett EU-fiskefartyg landar fångst i en hamn i ett tredjeland ska befälhavaren eller dennes företrädare skicka in originalen till fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att omlastningen eller landningen har avslutats.

5.   I de fall då ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisations regler specifikt kräver att en annan fiskeloggbok och andra omlastnings- och landningsdeklarationer än de som anges i bilaga VI fylls i och skickas in, ska EU-fiskefartygets befälhavare skicka in en kopia av de handlingarna till de behöriga myndigheterna i sin flaggmedlemsstat så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att omlastningen eller landningen har avslutats.

Avsnitt 2

Särskilda regler för fiskeloggboken i pappersformat

Artikel 33

Ifyllande av fiskeloggboken i pappersformat

1.   Även om inga fångster görs ska fiskeloggboken i pappersformat fyllas i med samtliga obligatoriska uppgifter, vid följande tidpunkter:

a)

Dagligen, senast kl. 24.00 innan fartyget anlöper hamn.

b)

Då inspektion äger rum till havs.

c)

I samband med de händelser som har definierats i gemenskapslagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

2.   En ny rad i fiskeloggboken i pappersformat ska fyllas i

a)

för varje dag till havs,

b)

då fiske inleds i en ny Ices-sektion eller ett nytt fiskeområde under en och samma dag, och

c)

när det läggs in uppgifter om fiskeansträngningen.

3.   En ny sida i fiskeloggboken i pappersformat ska fyllas i

a)

när ett annat redskap eller ett nät med annan maskstorlek än det föregående tas i bruk,

b)

varje gång fisket återupptas efter en omlastning eller en mellanliggande landning,

c)

om antalet kolumner är otillräckligt, och

d)

när fartyget lämnar en hamn i vilken ingen landning har gjorts.

4.   När fartyget lämnar en hamn eller efter det att en omlastning har avslutats, och fångst hålls krav ombord, ska det anges vilka kvantiteter av varje art det rör sig om på en ny sida i fiskeloggboken.

5.   Koderna i bilaga XI ska användas för att under lämplig rubrik i fiskeloggboken i pappersformat ange vilka fiskeredskap som har använts.

Avsnitt 3

Särskilda regler för omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat

Artikel 34

Överlämnande av omlastningsdeklarationen i pappersformat

1.   När det görs en omlastning mellan två EU-fiskefartyg ska befälhavaren för det omlastande fiskefartyget eller dennes företrädare, när omlastningen har avslutats, överlämna en kopia av fartygets omlastningsdeklaration i pappersformat till befälhavaren på det mottagande fartyget eller till dennes företrädare. Befälhavaren på det mottagande fartyget eller dennes företrädare ska, när omlastningen har avslutats, överlämna en kopia av fartygets omlastningsdeklaration i pappersformat till det omlastande fartygets befälhavare eller dennes företrädare.

2.   De handlingar som avses i punkt 1 ska på tjänstemans begäran läggas fram för kontroll- och inspektionssyften.

Artikel 35

Undertecknande av landningsdeklarationen

Innan landningsdeklarationen överlämnas ska befälhavaren eller dennes företrädare underteckna varje sida i den.

KAPITEL II

Fiskeloggbok, landningsdeklaration och omlastningsdeklaration i elektroniskt format

Avsnitt 1

Ifyllande och överföring av fiskeloggbok, landningsdeklarations- och omlastningsdeklarationsuppgifter i elektroniskt format

Artikel 36

Krav på elektroniska registrerings- och rapporteringssystem på EU-fiskefartyg

1.   Ett EU-fiskefartyg som omfattas av krav på elektroniskt ifyllande och elektronisk överföring av fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration i enlighet med artiklarna 15, 21 och 24 i kontrollförordningen ska, om inte annat följer av artikel 39.4 i denna förordning, inte tillåtas lämna hamn utan att ha ett fullt fungerande system för elektronisk registrering och rapportering installerat ombord.

2.   Detta kapitel ska inte tillämpas för EU-fiskefartyg som uteslutande används inom vattenbruk.

Artikel 37

Format för överföring av uppgifter från ett EU-fiskefartyg till de behöriga myndigheterna i flaggstaten

Varje medlemsstat ska fastställa det format som ska användas för kommunikation mellan EU-fiskefartyg som för dess flagg och de behöriga myndigheterna vid ifyllande och överföring av fiskeloggboks-, omlastningsdeklarations- och landningsdeklarationsuppgifter enligt artiklarna 15, 21 och 24 i kontrollförordningen.

Artikel 38

Returmeddelanden

1.   Returmeddelanden ska skickas till EU-fiskefartyget varje gång det överför fiskeloggboks- och omlastningsuppgifter, uppgifter enligt förhandsanmälan eller landningsdeklarationsuppgifter. Returmeddelandet ska innehålla ett mottagningsbevis.

2.   Befälhavaren på ett EU-fartyg ska spara returmeddelandet fram till fiskeresans slut.

Artikel 39

Bestämmelser vid tekniska fel på de elektroniska registrerings- och rapporteringssystemens funktion eller om de upphör att fungera

1.   Om det blir tekniskt fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet ombord på EU-fiskefartyget eller om systemet upphör att fungera, ska befälhavaren eller dennas företrädare, från det att händelsen upptäcktes eller från det att han eller hon informerades i enlighet med artikel 40.1 i denna förordning, dagligen eller senast inom 24 timmar, via lämpliga medel för telekommunikation anmäla fiskeloggboks-, omlastningsdeklarations- och landningsdeklarationsuppgifter till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, även i de fall då inga fångster har tagits. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel för telekommunikation som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

2.   Vid tekniska fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det upphör att fungera ska fiskeloggboks-, landningsdeklarations- och omlastningsdeklarationsuppgifter också skickas in

a)

på begäran av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten,

b)

omedelbart efter det att den sista fiskeinsatsen eller det att omlastningen har avslutats,

c)

före ankomsten till hamnen,

d)

då inspektion äger rum till havs,

e)

vid händelser som definieras i gemenskapslagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

I de fall som avses i a och e ska även uppgifter enligt förhandsanmälan och landningsdeklarationsuppgifter skickas in.

3.   Så snart de uppgifter som avses i punkt 1 mottagits ska de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten utan dröjsmål lägga in dem i den elektroniska databasen.

4.   Efter det att det uppstått ett tekniskt fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det har upphört att fungera får EU-fiskefartyget inte lämna hamn förrän systemet fungerar på ett sätt som flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter finner tillfredsställande eller förrän dessa myndigheter på annat sätt gett sitt tillstånd. När flaggmedlemsstaten har givit ett av sina fiskefartyg tillstånd att lämna en hamn i en kustmedlemsstat trots att fartygets elektroniska registerings- och rapporteringssystem är ur funktion, ska den omedelbart underrätta kustmedlemsstaten om detta.

5.   Innan det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet avlägsnas för reparation eller utbyte ska detta godkännas av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

Artikel 40

Uteblivna uppgifter

1.   Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har mottagit några överföringar av uppgifter enligt artiklarna 15, 22 och 24 i kontrollförordningen ska de så snart som möjligt underrätta EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvarig aktör eller deras företrädare om detta. Om denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett kalenderår med avseende på ett visst EU-fiskefartyg ska flaggmedlemsstaten se till att det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet på det fartyget kontrolleras noggrant. Den berörda flaggmedlemsstaten ska undersöka problemet för att fastställa varför uppgifterna inte har kommit fram och ska vidta lämpliga åtgärder.

2.   Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har tagit emot några överföringar av uppgifter enligt artiklarna 15, 22 och 24 i kontrollförordningen, och den senaste position som har rapporterats via det satellitbaserade övervakningssystemet VMS kom från en kustmedlemsstats vatten, ska de så snart som möjligt underrätta den kustmedlemsstatens behöriga myndigheter om detta.

3.   EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare ska sända alla uppgifter som ännu inte kommit fram och som anmälts enligt punkt 1 till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten omedelbart då de tagit emot anmälan.

Artikel 41

Åtkomstfel

1.   Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat siktar ett EU-fiskefartyg som för en annan medlemsstats flagg i sina vatten och inte kan få åtkomst till fiskeloggboks- eller omlastningsuppgifter enligt artikel 44 i denna förordning ska de begära att de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ser till att åtkomst ges.

2.   Om åtkomst enligt punkt 1 inte har säkerställts inom fyra timmar efter denna begäran ska kustmedlemsstaten underrätta flaggmedlemsstaten. Så snart flaggmedlemsstaten tagit emot meddelandet ska den omedelbart skicka uppgifterna till kustmedlemsstaten på tillgänglig elektronisk väg.

3.   Om kustmedlemsstaten inte får in de uppgifter som avses i punkt 2 ska EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare sända uppgifterna och en kopia av returmeddelandet enligt artikel 38 i denna förordning till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter på begäran och med tillgängligt kommunikationsmedel, om möjligt elektroniskt. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

4.   Om EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare inte kan sända en kopia av det returmeddelande som avses i artikel 38 i denna förordning till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter ska fartyget i fråga förbjudas att bedriva fiskeverksamhet i kustmedlemsstatens vatten fram till dess att befälhavaren, den ansvariga aktören eller deras företrädare har sänt en kopia av returmeddelandet eller av den information som avses i artikel 14.1 i kontrollförordningen till myndigheterna i fråga.

Artikel 42

Uppgifter om det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemets funktion

1.   Medlemsstaterna ska upprätthålla databaser om funktionen hos sina elektroniska registrerings- och rapporteringssystem. Databaserna ska minst innehålla samt ha kapacitet att automatiskt generera följande information:

a)

En förteckning över de av flaggmedlemsstatens fiskefartyg vars elektroniska registrerings- och rapporteringssystem har drabbats av tekniska fel eller upphört att fungera.

b)

Antalet fartyg som inte har gjort dagliga elektroniska överföringar av fiskeloggboksuppgifter och det genomsnittliga antalet elektroniska fiskeöverföringar av loggboksuppgifter som inkommit per fiskefartyg, fördelat på flaggmedlemsstat.

c)

Antalet överföringar av omlastningsdeklarationer, landningsdeklarationer, deklarationer om övertagande och avräkningsnotor som inkommit, fördelat på flaggmedlemsstat.

2.   Sammanfattningar av information som genererats enligt punkt 1 ska sändas till kommissionen på dess begäran. Alternativt kan denna information också göras tillgänglig på den säkra webbplatsen i ett format och med ett tidsintervall som fastställs av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna.

Artikel 43

Format för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna ska utbyta den information som avses i detta avsnitt med hjälp av det format som definieras i bilaga XII och som ska ligga till grund för XML (extensible mark-up language). Kommissionen ska efter samråd med medlemsstaterna besluta om vilken XML-standard som ska användas för det elektroniska uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna, kommissionen och det organ som kommissionen utser.

2.   Ändringar i formatet enligt punkt 1 ska anges tydligt och markeras med det datum då det uppdaterades. Sådana ändringar ska inte träda i kraft förrän tidigast sex månader efter att beslutet om ändring fattades.

3.   När en medlemsstat får elektronisk information från en annan medlemsstat ska den mottagande medlemsstaten se till att ett returmeddelande skickas till de behöriga myndigheterna i den sändande medlemsstaten. Returmeddelandet ska innehålla ett mottagningsbevis.

4.   De uppgifter i bilaga XII som befälhavarna är skyldiga att registrera i sina fiskeloggböcker enligt EU-bestämmelserna ska också vara obligatoriska vid informationsutbyten mellan medlemsstaterna.

Artikel 44

Åtkomst till uppgifter

1.   Varje flaggmedlemsstat ska säkerställa det elektroniska direktutbytet av information enligt artikel 111.1 i kontrollförordningen med en kustmedlemsstat när det gäller fiskeloggboksuppgifter, omlastningsuppgifter, uppgifter enligt förhandsanmälan och landningsdeklarationsuppgifter för flaggmedlemsstaternas fiskefartyg då dessa bedriver fiskeverksamhet i vatten som lyder under en kustmedlemsstats överhöghet eller jurisdiktion eller angör en hamn i en kustmedlemsstat

2.   Om inte annat följer av punkt 1 får en flaggmedlemsstat på begäran säkerställa det elektroniska direktutbyte av information som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen rörande fiskeloggboks- och omlastningsdeklarationsuppgifter för dess fiskefartyg med en medlemsstat som, i enlighet med artikel 80 kontrollförordningen, utför inspektioner av en annan medlemsstats fiskefartyg i EU-vatten utanför vatten som omfattas av den medlemsstats överhöghet som kommit med begäran, i internationella vatten eller i ett tredjelands vatten.

3.   Flaggmedlemsstaten ska på begäran tillhandahålla uppgifter enligt punkterna 1 och 2 avseende de föregående tolv månaderna.

4.   Uppgifterna enligt punkt 1 ska minst omfatta uppgifter från den senaste gången fartyget lämnade hamn till den tidpunkt då landningen avslutades. Uppgifterna enligt punkt 2 ska minst omfatta uppgifter från den senaste gången fartyget lämnade hamn till tidpunkten för begäran. Uppgifter enligt punkterna 1 och 2 avseende fiskeresor under de föregående tolv månaderna ska tillhandahållas på begäran.

5.   Befälhavare på EU-fiskefartyg ska dygnet runt alla dagar i veckan ha säker åtkomst till sina egna elektroniska fiskeloggboksuppgifter och omlastnings- och landningsdeklarationer som finns lagrade i flaggmedlemsstatens databas.

6.   En kustmedlemsstat ska, inom ramen för planer för gemensamt utnyttjande och annan gemensam inspektionsverksamhet som man har enats om, bevilja en annan medlemsstats patrullfartyg direktansluten åtkomst till kustmedlemsstatens databaser med elektroniska fiskeloggboksuppgifter och omlastningsdeklarationsuppgifter, uppgifter enligt förhandsanmälan och landningsdeklarationsuppgifter; detta ska ske via den andra medlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

Artikel 45

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

1.   Åtkomsten till de uppgifter som avses i artikel 44 i denna förordning ska ges genom en säker och permanent Internetuppkoppling.

2.   Medlemsstaterna ska utbyta relevanta tekniska uppgifter för att säkerställa ömsesidig åtkomst till och utbyte av uppgifter i elektroniska fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer.

3.   Medlemsstaterna ska

a)

säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i elektroniska databaser under minst tre år,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de endast används för officiella ändamål, och

c)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

Artikel 46

Central myndighet

1.   I varje medlemsstat ska en enda myndighet enligt artikel 5.5 i kontrollförordningen ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av detta kapitel.

2.   Medlemsstaterna ska utbyta kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 1 och ska informera kommissionen och det organ som kommissionen utser om detta inom tre månader efter det att denna förordning träder i kraft.

3.   Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska meddelas kommissionen, det organ som kommissionen utser och de övriga medlemsstaterna innan de träder i kraft.

Avsnitt 2

Särskilda regler för fiskeloggboken i elektroniskt format

Artikel 47

Överföringsfrekvens

1.   När ett EU-fiskefartyg befinner sig till havs ska befälhavaren minst en gång per dag senast kl. 24.00 överföra uppgifterna i den elektroniska fiskeloggboken till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, och detta även om det inte finns någon ny fångst att rapportera. Befälhavaren ska också översända dessa uppgifter

a)

på begäran av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten,

b)

omedelbart efter det att den sista fiskeinsatsen har avslutats,

c)

före ankomsten till hamnen,

d)

då inspektion äger rum till havs,

e)

vid händelser som definieras i EU-lagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

Om den sista fiskeinsatsen ägde rum högst en timma före ankomsten till hamn kan de överföringar som avses i b och c sändas i ett meddelande.

2.   Befälhavaren kan överföra korrigeringar av uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken och omlastningsdeklarationen till och med den sista överföringen enligt punkt 1 c. Korrigeringarna ska vara tydligt markerade. De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ska lagra alla originaluppgifter från den elektroniska fiskeloggboken och korrigeringar av dessa.

3.   Befälhavaren ska spara ett exemplar av den information som avses i punkt 1 ombord på fiskefartyget under varje fiskeresa och fram till dess att landningsdeklarationen har lämnats in.

4.   När ett EU-fiskefartyg befinner sig i hamn utan några fiskeriprodukter ombord och befälhavaren har överlämnat landningsdeklarationen för samtliga fiskeinsatser får den överföring som avses i punkt 1 i denna artikel skjutas upp förutsatt att förhandsanmälan om detta har gjorts till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll. Överföringen ska återupptas när EU-fiskefartyget lämnar hamnen. Förhandsanmälan krävs inte för EU-fiskefartyg som är utrustade med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS) och överför sina uppgifter via detta.

KAPITEL III

Gemensamma regler för fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer i pappersformat och elektroniskt format

Avsnitt 1

Gemensamma regler för fastställande av levande vikt

Artikel 48

Definitioner

I detta kapitel avses med

1.

presentationsform: den form till vilken fisken har beretts ombord på fiskefartyget och före landning enligt vad som beskrivs i bilaga I,

2.

samlad presentation: en presentation som består av två eller flera delar från samma fisk.

Artikel 49

Omräkningsfaktorer

1.   Vid ifyllandet och överföringen av fiskeloggböcker enligt artiklarna 14 och 15 i kontrollförordningen ska de omräkningsfaktorer för EU som anges i bilagorna XIII, XIV och XV tillämpas för omräkningen av vikten på lagrad och bearbetad fisk till levande vikt. Omräkningsfaktorerna ska tillämpas på fiskeriprodukter som finns ombord på EU-fiskefartyg och som omlastas och landas av EU-fiskefartyg.

2.   Genom undantag från punkt 1 gäller att när regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i vilka Europeiska unionen är en avtalsslutande part eller en samarbetande icke avtalsslutande part, har fastställt regionala omräkningsfaktorer för sina regleringsområden eller när tredjeländer med vilka Europeiska unionen har avtal om fiske har fastställt regionala omräkningsfaktorer för vatten under deras överhöghet eller jurisdiktion, ska dessa faktorer tillämpas.

3.   Om det inte finns några omräkningsfaktorer enligt punkterna 1 och 2 för en viss art och presentation ska den omräkningsfaktor som antagits av flaggmedlemsstaten gälla.

4.   Om inte annat följer av punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaten använda de EU-omräkningsfaktorer som avses i punkt 1 för omräkning till levande vikt av omlastningar och landningar, i syfte att övervaka kvotutnyttjandet.

Artikel 50

Beräkningsmetod

1.   Fiskens levande vikt erhålls genom att den beredda vikten multipliceras med de omräkningsfaktorer för varje art och presentation som avses i artikel 49 i denna förordning.

2.   När det gäller samlad presentation ska endast en omräkningsfaktor som svarar mot en av delarna i den samlade presentationen användas.

Avsnitt 2

Gemensamma regler för ifyllande och överlämnande av fiskeloggboken

Artikel 51

Allmänna regler för fiskeloggböcker

1.   Den toleransmarginal som i artikel 14.3 i kontrollförordningen avses för uppskattningen av de mängder i kilogram levande vikt av varje art som finns ombord ska uttryckas som en procentandel av fiskeloggbokens siffror.

2.   För fångster som ska landas osorterade kan toleransmarginalen beräknas på grundval av ett eller flera prov som är representativa för de sammanlagda kvantiteter som finns ombord.

3.   Vid tillämpningen av artikel 14 i kontrollförordningen ska arter som fångas för användning som levande agn betraktas som arter som fångas och förvaras ombord.

4.   Om ett EU-fiskefartyg seglar igenom en fiskezon där fartyget får fiska ska fartygets befälhavare registrera och rapportera den relevanta information som anges i artikel 14.5 i kontrollförordningen, även om inget fiske bedrivs i zonen.

Avsnitt 3

Gemensamma regler för ifyllande och överlämnande av omlastnings- och landningsdeklarationer

Artikel 52

Toleransmarginal i omlastningsdeklarationen

Den toleransmarginal som i artikel 21.3 i kontrollförordningen avses för uppskattningen av de mängder i kilogram levande vikt av varje art som omlastas eller tas emot ska uttryckas som en procentandel av omlastningsdeklarationens siffror.

Artikel 53

Avvikande uppgifter om omlastad fångst

Om det finns en skillnad mellan uppgifterna om vilka kvantiteter fångst som lastas om från ett omlastande fartyg och uppgifterna om vilka kvantiteter som tagits ombord av det mottagande fartyget ska den större kvantiteten anses ha omlastats. Medlemsstaterna ska se till att det vidtas uppföljningsåtgärder för att fastställa den faktiska vikten på de fiskeriprodukter som har omlastats från det omlastande fartyget till det mottagande fartyget.

Artikel 54

Avslutad landning

När fiskeriprodukter, med stöd av artikel 61 i kontrollförordningen, transporteras från landningsplatsen innan de vägts, ska landningen anses vara avslutad för tillämpningen av artiklarna 23.3 och 24.1 i kontrollförordningen först när fiskeriprodukterna har vägts.

Artikel 55

Fiskeinsatser som omfattar två eller flera EU-fiskefartyg

Om inte annat följer av särskilda regler när det gäller fiskeinsatser som omfattar två eller flera EU-fiskefartyg

från olika medlemsstater, eller

från samma medlemsstat, men där fångsterna landas i en medlemsstat som inte är deras flaggmedlemsstat,

ska den landade fångsten tillskrivas det EU-fiskefartyg som landade fiskeriprodukterna.

KAPITEL IV

Provtagningsplaner och insamling av uppgifter om EU-fiskefartyg som inte omfattas av kraven på att föra och lämna in en fiskeloggbok och på att lämna in landningsdeklarationer och omlastningsdeklarationer

Artikel 56

Upprättande av provtagningsplaner

Medlemsstaterna ska i enlighet med detta kapitel upprätta de provtagningsplaner som avses i artiklarna 16.2 och 25.2 i kontrollförordningen för övervakning av de EU-fiskefartyg som inte omfattas av kraven på att föra och lämna in en fiskeloggbok och på att lämna in landningsdeklarationer; syftet är att fastställa landningarna av ett bestånd eller en grupp av bestånd som fångats av sådana fiskefartyg och, i tillämpliga fall, deras fiskeansträngning. Dessa uppgifter ska användas för registrering av fångster och, om tillämpligt, av fiskeansträngning enligt artikel 33 i kontrollförordningen.

Artikel 57

Provtagningsmetod

1.   Provtagningsplaner enligt artikel 56 i denna förordning ska utarbetas enligt bilaga XVI.

2.   Storleken på det urval som ska kontrolleras ska baseras på risk enligt följande:

a)

”mycket låg” risk: 3 % av provet.

b)

”låg” risk: 5 % av provet.

c)

”genomsnittlig” risk: 10 % av provet.

d)

”hög” risk: 15 % av provet.

e)

”mycket hög” risk: 20 % av provet.

3.   De fångster ur ett visst bestånd som görs per dag av en viss flottsektor ska beräknas genom att det totala antalet EU-fiskefartyg inom den berörda flottsektorn multipliceras med den genomsnittliga dagsfångsten per berört bestånd per EU-fiskefartyg baserat på fångsterna i det urval av EU-fiskefartyg som inspekterats.

4.   Medlemsstater som minst på månatlig basis, för vart och ett av sina fiskefartyg som inte omfattas av krav på fiskeloggboks- och landningsuppgifter, systematiskt samlar in uppgifter

a)

om alla landningar av fångster av alla arter i uttryckt i kilo, inklusive uppgifter om att ingen landning skett,

b)

om de statistiska rektanglar där fångsterna togs, ska anses ha uppfyllt kravet på en provtagningsplan enligt artikel 56 i denna förordning.

KAPITEL V

Kontroll av fiskeansträngning

Artikel 58

Rapport om fiskeansträngningen

1.   Rapporten om fiskeansträngningen enligt artikel 28 i denna förordning ska skickas in enligt bilaga XVII.

2.   För det fall befälhavaren på ett EU-fiskefartyg sänder ett meddelande till de behöriga myndigheterna via radio i enlighet med artikel 28.1 i kontrollförordningen, ska medlemsstaterna besluta om vilka radiostationer som ska användas och lägga ut dem på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

KAPITEL VI

Korrigerande åtgärder

Artikel 59

Allmänna principer

För att komma ifråga för de korrigeringsåtgärder som anges i artikel 37 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna så snart som möjligt och senast inom en månad efter det att en stängning av fisket enligt artikel 36 i kontrollförordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning underrätta kommissionen om omfattningen av den skada som medlemsstaten lidit.

Artikel 60

Fördelning av tillgängliga fiskemöjligheter

1.   Om skadan inte kan gottgöras helt eller bara till viss del genom de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska kommissionen, så snart som möjligt efter det att den information som avses i artikel 59 i denna förordning har tagits emot, vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda skadan.

2.   I den information som avses i punkt 1 ska följande uppgifter ingå:

a)

Uppgift om vilka medlemsstater som har drabbats av skadan (den skadedrabbade medlemsstaten) och om skadans omfång (med avdrag för eventuella byten av kvoter).

b)

I tillämpliga fall, uppgift om vilka medlemsstater som överskridit sina fiskemöjligheter (den överskridande medlemsstaten) och om överskridandets omfång (med avdrag för eventuella byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002).

c)

I tillämpliga fall, uppgift om vilka avdrag på den överskridande medlemsstatens fiskemöjligheter som ska göras i förhållande till de överskridna fiskemöjligheterna.

d)

I tillämpliga fall, uppgift om vilka ökningar av den skadedrabbade medlemsstatens fiskemöjligheter som ska göras i förhållande till skadans omfattning.

e)

I tillämpliga fall, uppgift om från vilket eller vilka datum ökningarna och avdragen ska gälla.

f)

I tillämpliga fall, övriga åtgärder som krävs för att gottgöra skadan ifråga.

KAPITEL VII

Maskinstyrka

Artikel 61

Certifiering av maskinstyrka

1.   Den certifiering av den maximala kontinuerliga maskinstyrkan hos nya framdrivningsmotorer, utbytesframdrivningsmotorer och hos framdrivningsmotor som modifierats tekniskt, som avses i artikel 40.1 och 40.2 i kontrollförordningen, ska göras i enlighet med förordning (EEG) nr 2930/86 (26).

2.   En framdrivningsmotor ska anses ha modifierats tekniskt på det sätt som avses i punkt 1 om en av huvudkomponenterna (delarna), till exempel (andra delar än de som nämns här kan förekomma) insprutningsutrustning, ventiler, turboladdare, kolvar, cylinderfoder, vevstakar och cylinderhuvuden, har modifierats eller ersatts av nya delar med andra tekniska specifikationer som ger en annan märkeffekt eller om motorinställningarna, som inställningarna till insprutningssystemet, turboladdarens konfiguration eller ventilinställningarna, har modifierats. Den typ av tekniska modifiering som gjorts ska beskrivas tydligt i certifieringen enligt punkt 1.

3.   Innehavaren av en fiskelicens ska informera de behöriga myndigheterna innan en ny framdrivningsmotor installeras eller innan en redan installerad framdrivningsmotor byts ut eller modifieras tekniskt.

4.   Denna artikel ska tillämpas på fiskefartyg som omfattas av ett system för fiskeansträngning från och med den 1 januari 2012. För övriga fiskefartyg ska den tillämpas från och med den 1 januari 2013. Den ska endast tillämpas på fiskefartyg som har fått nya framdrivningsmotorer installerade eller vars installerade framdrivningsmotorer har bytts ut eller modifierats tekniskt, efter det att den här förordningen trädde i kraft.

Artikel 62

Verifiering och provtagningsplan

1.   För verifieringen av maskinstyrkan enligt artikel 41 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna utarbeta en provtagningsplan i syfte att identifiera de fiskefartyg eller grupper av fiskefartyg i medlemsstaternas flottor som riskerar att deklarera en för låg maskinstyrka. Provtagningsplanen ska som minst ta hänsyn till riskkriterier som bygger på följande högriskfaktorer:

a)

Fiskefartyg som bedriver verksamhet i fiskeområden som omfattas av begränsningar av fisket, särskilt fiskefartyg som tilldelats en individuell fiskeansträngningskvot i kilowatt*dagar.

b)

Fiskefartyg som omfattas av begränsningar av maskinstyrkan i enlighet med nationell lag eller EU-lagstiftningen.

c)

Fiskefartyg för vilka förhållandet mellan maskinstyrkan (kW) och tonnaget (GT) är 50 % lägre än vad som är genomsnittet för samma typ av fiskefartyg, redskapstyp och målarter. För beräkningen av detta förhållande får medlemsstaterna dela upp flottan med hjälp av följande kriterier:

i)

Flottsegment eller förvaltningsenheter enligt nationell lag.

ii)

Längdkategorier.

iii)

Tonnagekategorier.

iv)

Redskap som används.

v)

Målarter.

2.   Medlemsstaterna får också använda andra riskkriterier som de anser lämpliga.

3.   Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över de av deras fiskefartyg som uppfyller ett eller flera av de riskkriterier som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, de riskkriterier som avses i punkt 2.

4.   Från var och en av de grupper av fiskefartyg som uppfyller kriterierna i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna göra ett slumpurval av fiskefartyg. Slumpurvalet ska vara lika stort som hela kvadratroten avrundad till närmaste heltal av antalet fiskefartyg i den berörda gruppen.

5.   För vart och ett av de fartyg som ingår i slumpurvalet ska medlemsstaterna kontrollera alla dokument med uppgifter om de tekniska egenskaperna enligt artikel 41.1 i kontrollförordningen som de förfogar över. Bland de andra dokument som avses i led g i artikel 41.1 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till specifikationerna i motortillverkarens katalog, om dessa finns att tillgå.

6.   Denna artikel ska tillämpas från och med den 1 januari 2012. Fysiska kontroller enligt artikel 41.2 i kontrollförordningen ska i första hand riktas mot trålare som är verksamma inom ett fiske som omfattas av en fiskeansträngningsordning.

Artikel 63

Fysisk kontroll

1.   När en mätning av maskinstyrkan görs ombord på ett fiskefartyg inom ramen för en fysisk kontroll enligt artikel 41.2 i kontrollförordningen får maskinstyrkan mätas på det mest lättåtkomliga stället mellan propellern och motorn.

2.   Om maskinstyrkan mäts efter reduceringsväxeln ska en lämplig korrigering av mätningen göras så att maskinstyrkan kan sägas ha uppmätts vid växellådans utgångsfläns i enlighet med definitionen i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 2930/86. Korrigeringen ska ta hänsyn till de förluster av maskinstyrka som beror på växellådan och ska fastställas på grundval av officiella tekniska uppgifter från växellådans tillverkare.

KAPITEL VIII

Kontroll av fritidsfiske

Artikel 64

Upprättande av provtagningsplaner

1.   Utan att det påverkar användningen av uppgifter enligt artikel 5, ska medlemsstaterna upprätta provtagningsplaner i enlighet med artikel 55.3 i kontrollförordningen för övervakning av fångster av bestånd som omfattas av återhämtningsplaner och som tas av fartyg som bedriver fritidsfiske; i planerna ska det föreskrivas att uppgifter insamlas vartannat år.

2.   Provtagningsplanerna ska innehålla tydligt angivna metoder och metoderna ska i görligaste mån vara

a)

stabila ur ett tidsperspektiv,

b)

standardiserade inom regionerna, och

c)

förenliga med de kvalitetsnormer som antagits av relevanta internationella vetenskapliga organ, och, tillämpliga fall, av de relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i vilka Europeiska unionen är en avtalsslutande part eller observatör.

3.   Provtagningsplanen ska innehålla en provtagningsmodell för uppskattning av vilka fångster som görs ur bestånd som omfattas av återhämtningsplaner, vilka redskap som används samt inom vilket geografiskt område enligt berörd återhämtningsplan som fångsterna görs.

4.   Medlemsstaterna ska systematiskt bedöma de insamlade uppgifternas noggrannhet och precision.

5.   För de provtagningsplaner som avses i punkt 1 får medlemsstaterna använda de uppgifter som samlas in inom ramen för de fleråriga gemenskapsprogram som inrättas genom rådets förordning (EG) nr 199/2008 (27), i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.

6.   Denna bestämmelse ska inte tillämpas när en medlemsstat har förbjudit fritidsfiske ur bestånd som omfattas av en återhämtningsplan.

Artikel 65

Underrättelse om provtagningsplaner och utvärdering av dessa

1.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina provtagningsplaner tolv månader efter det att en återhämtningsplan träder i kraft. När det gäller återhämtningsplaner som redan är i kraft när denna förordning träder i kraft ska underrättelser om provtagningsplaner skickas inom tolv månader från det att denna förordning träder i kraft. Underrättelser om eventuella ändringar av provtagningsplanerna ska skickas innan ändringarna träder i kraft.

2.   Utöver den utvärdering som föreskrivs i artikel 55.4 i kontrollförordningen ska vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen också göra utvärderingar enligt följande:

a)

Efter det att den underrättele som avses i punkt 1 har gjorts och därefter vart femte år ska det utvärderas om provtagningsplanerna ifråga är förenliga med de kriterier och krav som anges i artikel 64.2 och 64.3 i denna förordning.

b)

Det ska utvärderas om eventuella ändringar av en provtagningsplan enligt punkt 1 är förenliga med de kriterier och krav som anges i artikel 64.2 och 64.3 i denna förordning.

3.   Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen ska vid behov utfärda rekommendationer för hur provtagningsplanen kan förbättras.

AVDELNING IV

KONTROLL AV SALUFÖRINGEN

KAPITEL I

Spårbarhet

Artikel 66

Definition

I detta kapitel avses med

fiskeri- och vattenbruksprodukter: produkter som omfattas av kapitel 03 och tulltaxenummer 1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen som upprättats genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (28).

Artikel 67

Uppgifter om partier

1.   Aktörerna ska tillhandahålla den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som anges i artikel 58.5 i kontrollförordningen i samband med att fiskeri- och vattenbruksprodukterna delas upp i partier och senast vid den första försäljningen.

2.   Utöver vad som anges i punkt 1 ska aktörerna aktualisera den relevanta information enligt artikel 58.5 i kontrollförordningen som framkommer i samband med att partierna med fiskeri- och vattenbruksprodukter slås ihop eller delas upp efter den första försäljningen, i det stadium då denna information blir tillgänglig.

3.   När det till följd av att partier slås ihop eller delas upp efter den första försäljningen uppstår en situation där fiskeri- och vattenbruksprodukter från flera fartyg eller vattenbruksenheter blandas, ska aktörerna kunna identifiera varje enskilt ursprungsparti åtminstone genom partiernas identifikationsnummer enligt artikel 58.5 a i kontrollförordningen, och göra det möjligt att spåra dem tillbaka till fångst- eller skördestadiet i enlighet med artikel 58.3 i kontrollförordningen.

4.   De system och förfaranden som avses i artikel 58.4 i kontrollförordningen ska möjliggöra för aktörer att identifiera de omedelbara leverantörerna och, utom när de själva är slutkonsumenter, de omedelbara köparna av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

5.   Den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen ska lämnas genom märkning eller emballering av partiet eller genom ett handelsdokument som fysiskt åtföljer partiet. Det får fästas vid partiet med hjälp av identifieringsverktyg som koder, streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar eller märkningssystem. Informationen om partiet ska förbli tillgänglig under samtliga stadier av tillverkningen, beredningen och distributionen så att medlemsstaternas behöriga myndigheter alltid har tillgång till den.

6.   Aktörerna ska fästa den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen med hjälp av identifieringsverktyg som streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar eller märkningssystem

a)

från och med den 1 januari 2013 för fisken som omfattas av en flerårig plan,

b)

från och med den 1 januari 2015 för andra fiskeri- och vattenbruksprodukter.

7.   När den information som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen tillhandahålls genom ett handelsdokument som fysiskt åtföljer partiet, ska åtminstone identifikationsnumret fästas på det motsvarande partiet.

8.   Medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa att den information som fästs vid partiet och/eller fysiskt åtföljer partiet är tillgänglig för de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater än den medlemsstat där fiskeri- eller vattenbruksprodukterna lades samman till ett parti, särskilt om informationen har fästs vid partiet med hjälp av identifieringsverktyg som koder, streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar. Aktörer som använder sådana verktyg ska se till att de tagits fram enligt internationellt erkända standarder och specifikationer.

9.   Informationen om fångstdatum enligt artikel 58.5 d i kontrollförordningen får omfatta flera kalenderdagar eller en tidsperiod motsvarande flera fångstdatum.

10.   Informationen om leverantörer enligt artikel 58.5 f i kontrollförordningen ska avse aktörens omedelbara leverantörer enligt punkt 4 i denna artikel. Denna information kan i tillämpliga fall tillhandahållas genom det identifieringsmärke som avses i bilaga II avsnitt I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (29).

11.   Den information som anges i artikel 58.5 leden a–f i kontrollförordningen ska inte gälla för

a)

importerade fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fångstintyget enligt artikel 12.5 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (30),

b)

fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller odlas i sötvatten, och

c)

prydnadsfiskar, samt skaldjur och blötdjur för akvarier.

12.   Den information som anges i artikel 58.5 leden a–h i kontrollförordningen ska inte gälla för fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt tulltaxenumren 1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen.

13.   Vid tillämpningen av artikel 58 i kontrollförordningen ska information om relevant geografiskt område avse

a)

relevant geografiskt område enligt definitionen i artikel 4.30 i kontrollförordningen för fångster ur bestånd eller grupper av bestånd som omfattas av en kvot och/eller en minimistorlek enligt EU:s lagstiftning, eller

b)

fångstområde enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 (31), för andra bestånd eller grupper av bestånd.

14.   Det värde, per kalenderdag och per slutkonsument, av små mängder av fiskeri- och vattenbruksprodukter som anges i artikel 58.8 i kontrollförordningen, ska gälla vid direktförsäljning från ett fiskefartyg.

Artikel 68

Information till konsumenten

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som avses i artikel 58.6 i kontrollförordningen rörande handelsbeteckning, vetenskapligt namn, geografisk fångstområde enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2065/2001 och produktionsmetod anges på märket eller i annan lämplig märkning på fiskeri- och vattenbruksprodukter som erbjuds till försäljning i detaljistledet; detta gäller även importerade produkter.

2.   I detaljistledet får, genom undantag från punkt 1, det vetenskapliga namnet förmedlas till konsumenten genom informationsverktyg som används inom handeln, som t.ex. anslagstavlor och planscher.

3.   När fiskeri- eller vattenbruksprodukter har varit frysta ska även ordet ”tinad” anges på märket eller i annan lämplig märkning enligt punkt 1. Om detta ord saknas i på märkningen i detaljistledet ska detta förstås som att fiskeri- och vattenbruksprodukterna inte har varit frysta i ett tidigare led och därefter tinats.

4.   Genom undantag från punkt 3 behöver ordet ”tinad” inte förekomma på

a)

fiskeri- och vattenbruksprodukter som varit frysta av hälsoskyddsskäl, i enlighet med bilaga III avsnitt VIII i förordning (EG) nr 853/2004, och

b)

fiskeri- och vattenbruksprodukter som tinats före rökning, saltning, kokning, inläggning, torkning eller en kombination av dessa processer.

5.   Denna artikel ska inte tillämpas på fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt tulltaxenumren 1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen.

6.   Fiskeri- och vattenbruksprodukter och förpackningar som märkts före den dag då denna artikel träder i kraft och som inte är förenliga med artikel 58.5 g, vad gäller vetenskapligt namn, och 58.5 h i kontrollförordningen, eller med punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, få saluföras till dess att lagren av dessa produkter uttömts.

KAPITEL II

Vägning av fiskeriprodukter

Avsnitt 1

Allmänna regler för vägning

Artikel 69

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av artiklarna 78–79 i denna förordning ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på landningar från EU-fiskefartyg som görs i en medlemsstat och på omlastningar som inbegriper EU-fiskefartyg och som sker i en medlemsstats hamnar eller vid platser nära en medlemsstats strand, samt på vägning av fiskeriprodukter som sker ombord på EU-fiskefartyg i EU-vatten.

Artikel 70

Vägningsjournaler

1.   Registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter eller lagring av dessa före den första saluföringen, och i tillämpliga fall EU-fiskefartygets befälhavare, ska föra en journal över de vägningar som görs i enlighet med artikel 60 och 61 i kontrollförordningen, och följande information ska anges:

a)

FAO:s treställiga bokstavskod för varje vägd art.

b)

Vägningsresultaten för varje vägd kvantitet av varje art, som kilogram produktvikt.

c)

Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror samt namn på det fiskefartyg från vilket de vägda kvantiteterna härstammar.

d)

De vägda fiskeriprodukternas produktform.

e)

Datum för vägning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2.   Registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter eller lagring av fiskeriprodukterna före den första saluföringen, eller i tillämpliga fall EU-fiskefartygets befälhavare, ska spara den journal som avses i punkt 1 under tre år.

Artikel 71

Tidpunkt för vägningen

1.   Om fiskeriprodukter omlastas från ett EU-fiskefartyg till ett annat EU-fiskefartyg, och den första landningen av de omlastade fiskeriprodukterna kommer att äga rum i en hamn utanför Europeiska unionen, ska fiskeriprodukterna vägas innan de transporteras bort från omlastningshamnen eller omlastningsplatsen.

2.   Om fiskeriprodukterna vägs ombord på ett EU-fiskefartyg i enlighet med artikel 60.3 i kontrollförordningen och vägs igen på land efter landning ska viktuppgifterna från av vägningen på land användas för tillämpningen av artikel 60.5 i kontrollförordningen.

3.   Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna avseende EU-fiskefartyg som inte omfattas av kravet på att föra och skicka in en elektronisk fiskeloggbok enligt artikel 15 i kontrollförordningen, får medlemsstaten kräva att befälhavaren lämnar över en kopia av den aktuella sidan i fiskeloggboken till de behöriga myndigheterna i landningsmedlemsstaten före vägningen.

Artikel 72

Vägningssystem

1.   Alla vägningssystem ska kalibreras och förseglas av medlemsstatens behöriga myndigheter i enlighet med nationella system.

2.   Den fysiska eller juridiska person som ansvarar för vägningssystemet ska föra en kalibreringsjournal.

3.   Om vägning görs på ett löpande band ska en synlig räknare installeras, som anger den sammanlagda totalvikten. Räknaren ska avläsas innan vägningen påbörjas och det avläsningsresultatet och den sammanlagda totalvikten ska föras in i journalen. All användning av vägningssystemet ska journalföras av den fysiska eller juridiska person som ansvarar för vägningen i vägningsloggboken.

Artikel 73

Vägning av frysta fiskeriprodukter

1.   Om inte annat följer av särskilda bestämmelser, särskilt artiklarna 70 och 74 i denna förordning, får, vid vägning av landade kvantiteter av frysta fiskeriprodukter, vikten för fryst fisk som landas i lådor eller block bestämmas per art och, i tillämpliga fall, presentationsform genom att det sammanlagda antalet lådor och block multipliceras med den genomsnittliga nettovikten för en låda eller ett block i enlighet med den metod som anges i bilaga XVIII.

2.   Den fysiska eller juridiska person som väger fiskeriprodukterna ska föra en journal per landning, vilken ska innehålla följande uppgifter:

a)

Namnet och distriktsbeteckningens bokstäver och siffror för det fartyg från vilket fiskeriprodukterna har landats.

b)

Uppgift om art och, om tillämpligt, presentationsform för den fisk som landats.

c)

Uppgift om storleken på partiet och urvalet av pallar per art samt, om tillämpligt, presentationsformen i enlighet med punkt 1 i bilaga XVIII.

d)

Vikten för varje pall i urvalet och pallarnas genomsnittliga vikt.

e)

Antal lådor eller block i varje pall i urvalet.

f)

Lådans taravikt om denna skiljer sig från den taravikt som anges i punkt 4 i bilaga XVIII.

g)

Genomsnittlig vikt för en tom pall i enlighet med punkt 3 b i bilaga XVIII.

h)

Genomsnittlig vikt per låda eller block fiskeriprodukt per art och, om tillämpligt, presentationsform.

Artikel 74

Is och vatten

1.   Före vägningen ska den registrerade köparen, den registrerade auktionsinrättningen eller de andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukterna se till att fiskeriprodukterna rensas från is i den mån detta är görligt utan att de skadas eller att kvaliteten försämras.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda regler för pelagiska arter som avses i artiklarna 78–89 i denna förordning och som landas i bulk för överföring till platsen för den första saluföringen eller för lagring eller beredning, får det avdrag från den totala vikten som görs för vatten och is inte vara större än 2 %. Det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. För andra arter än pelagiska arter ska inget avdrag göras för vatten.

Artikel 75

De behöriga myndigheternas tillträde

De behöriga myndigheterna ska alltid ha fritt tillträde till vägningssystemet, vägningsjournaler, skriftliga deklarationer och samtliga lokaler där fiskeriprodukterna lagras och bereds.

Artikel 76

Provtagningsplaner

1.   Den provtagningsplan som avses i artikel 60.1 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XIX.

2.   Den provtagningsplan som avses i artikel 60.3 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XX. Om fångsterna vägs ombord ska den toleransmarginal som avses i artikel 14.3 och artikel 21.3 i kontrollförordningen inte tillämpas när den viktuppgift som resulterar av vägningen efter landning är större är den motsvarande uppgift som resulterade av vägningen ombord.

3.   En medlemsstat som har för avsikt att anta provtagningsplaner enligt artikel 60.1 och 60.3 i kontrollförordningen ska företrädesvis lämna in en samlad provtagningsplan som omfattar alla berörda vägningsförfaranden under en treårsperiod och detta ska göras inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft. Provtagningsplanen får vara uppdelad i olika delar för olika fisken.

4.   Eventuella nya provtagningsplaner som antas efter det datum som avses i punkt 3 eller eventuella ändringar av befintliga provtagningsplaner ska lämnas in för godkännande senast tre månader före utgången av det aktuella året.

Artikel 77

Kontrollplaner och program för vägning av fiskeriprodukter efter det att de transporterats från landningsplatsen

1.   Den kontrollplan som avses i artikel 61.1 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XXI.

2.   När medlemsstater har för avsikt att anta kontrollplaner enligt artikel 61.1 i kontrollförordningen ska de lämna in en samlad kontrollplan per medlemsstat som omfattar alla transporter av fiskeriprodukter som ska vägas efter transport. Den samlade kontrollplanen ska lämnas in inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft. Den samlade kontrollplanen får vara uppdelad i olika delar för olika fisken.

3.   Det gemensamma kontrollprogram som avses i artikel 61.2 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av detta ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XXII.

4.   Medlemsstater som har för avsikt att anta ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 61.2 i kontrollförordningen ska lämna in programmet inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft

5.   Eventuella nya kontrollplaner enligt punkt 2 eller gemensamma kontrollprogram enligt punkt 4 som antas efter de datum som avses i punkterna 2 och 4 eller eventuella ändringar av befintliga kontrollplaner och kontrollprogram ska lämnas in senast tre månader före utgången av det år som föregår det år då planen eller programmet träder i kraft.

Avsnitt 2

Särskilda regler för vägning av vissa pelagiska arter

Artikel 78

Tillämpningsområde för vägningsförfarandena för fångster av sill, makrill och taggmakrill

De regler som anges i detta avsnitt ska tillämpas på vägningen av fångster av sill (Clupea harengus), makrill (Scomber scombrus) och taggmakrill (Trachurus spp.) eller kombinationer av dessa, som landas i Europeiska unionen eller av EU-fiskefartyg i tredjeländer och där varje landning omfattar mer än tio ton. Fångsterna ska ha gjorts i följande områden:

a)

För sill, i Ices-områdena I, II, IIIa, IV, Vb, VI och VII.

b)

För makrill, i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV och i Cecafs EU-vatten.

c)

För taggmakrill, i Ices-områdena IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

och i Cecafs EU-vatten.

Artikel 79

Vägningshamnar för fångster av sill, makrill och taggmakrill

1.   Fångster av de arter som anges i artikel 78 i denna förordning ska vägas omedelbart efter landningen. Fångster av dessa arter får dock vägas efter transport när

den berörda medlemsstaten, för en destination inom den medlemsstaten, har antagit en kontrollplan enligt artikel 61.1 i kontrollförordningen, i enlighet med den riskbaserade metod som beskrivs i bilaga XXI,

de berörda medlemsstaterna, för en destination i en annan medlemsstat, har antagit ett kontrollprogram enligt artikel 61.2 i kontrollförordningen, i enlighet med den riskbaserade metod som beskrivs i bilaga XXII,

och om kontrollplanen eller det gemensamma kontrollprogrammet har godkänts av kommissionen.

2.   Var och en av de berörda medlemsstaterna ska fastställa i vilka hamnar vägningen av de arter som avses i artikel 78 i denna förordning ska äga rum och medlemsstaterna ska se till att alla fångster av de aktuella arterna landas i de aktuella hamnarna. För dessa hamnar ska fastställas

a)

fasta landnings- eller omlastningstider,

b)

fasta landnings- eller omlastningsplatser,

c)

fasta inspektions- och övervakningsförfaranden.

3.   De berörda medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen en förteckning över de aktuella hamnarna och informera kommissionen om vilka inspektions- och övervakningsförfaranden som gäller i dessa hamnar, samt vilka villkor som gäller för registrering och överföring av uppgifter om de kvantiteter av de aktuella arterna som ingår i varje landning.

4.   Eventuella ändringar av den förteckning över hamnar eller av de inspektions- och övervakningsförfaranden som avses i punkt 3 ska meddelas kommissionen senast 15 dagar innan ändringarna träder i kraft.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att alla landningar av de arter som anges i artikel 78 i denna förordning som görs av medlemsstaternas fiskefartyg i hamnar utanför Europeiska unionen görs i hamnar som särskilt valts ut för vägningsändamål av tredjeländer som har ingått avtal avseende dessa arter med Europeiska unionen.

6.   Kommissionen ska vidarebefordra den information som avses i punkterna 3 och 4 och förteckningen över hamnar som valts ut av tredjeländer till samtliga berörda medlemsstater.

7.   Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska offentliggöra förteckningen över de hamnar som valts ut och eventuella ändringar av förteckningen på sina respektive officiella webbplatser.

Artikel 80

Inträde i en hamn i en medlemsstat

1.   För vägningsändamål ska befälhavaren på ett fiskefartyg eller dennes företrädare senast fyra timmar innan fartyget anlöper landningshamnen informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där landningen kommer att äga rum om följande:

a)

Vilken hamn fiskefartyget ämnar anlöpa, fartygets namn och distriktsbeteckning.

b)

Beräknad ankomsttid till hamnen.

c)

Vilka kvantiteter sill, makrill och taggmakrill i kilogram levande vikt som finns ombord.

d)

Relevant geografiskt område eller områden där fångsten togs; området ska anges som det delområde och den zon eller delzon där fångstbegränsningar gäller i enlighet med unionslagstiftningen.

2.   Befälhavaren på ett EU-fiskefartyg som omfattas av kravet på att föra elektronisk fiskeloggbok ska sända den information som avses i punkt 1 elektroniskt till sin flaggmedlemsstat. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål överföra denna information till den medlemsstat där landningen kommer att ske. De elektroniska fiskeloggboksuppgifter som avses i artikel 15 i kontrollförordningen och den information som avses i punkt 1 får sändas i en och samma elektroniska överföring.

3.   Medlemsstaterna får besluta om en kortare tidsfrist för meddelande av informationen än den som anges i punkt 1. I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna informera kommissionen om detta 15 dagar innan den kortare tidsfristen träder i kraft. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska offentliggöra information om detta på sina respektive webbplatser.

Artikel 81

Lossning

De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska föreskriva att inga fångster enligt artikel 78 i denna förordning får lossas förrän uttryckligt tillstånd till detta har utfärdats. Om lossningen avbryts måste nytt tillstånd begäras innan den kan återupptas.

Artikel 82

Fiskeloggbok

1.   Omedelbart efter det att ett fiskefartyg som inte omfattas av kravet på att föra elektronisk fiskeloggbok anlöper en hamn och innan lossningen börjar ska fiskefartygets befälhavare lägga fram den/de relevanta ifyllda sidan/sidorna av fiskeloggboken för den behöriga myndigheten i landningsmedlemsstaten för inspektion.

2.   De kvantiteter sill, makrill och taggmakrill som behålls ombord, och som meddelats före landningen enligt artikel 80.1 c i denna förordning, ska överensstämma med de kvantiteter som har angetts i fiskeloggboken.

Artikel 83

Offentliga vägningsanläggningar för vägning av färsk sill, makrill och taggmakrill

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 72 i denna förordning ska, i de fall då offentliga vägningsanläggningar används, den fysiska eller juridiska person som väger de fångster som avses i artikel 78 i denna förordning ge köparen ett vägningskvitto med uppgift om datum och tid för vägningen och tankens identifieringsnummer. En kopia av vägningskvittot ska fästas vid avräkningsnotan eller deklarationen om övertagande.

Artikel 84

Privata vägningsanläggningar för färsk fisk

1.   Utöver vad som anges i artikel 72 i denna förordning ska användningen av vägningsanläggningar som drivs privat även omfattas av vad som anges i denna artikel.

2.   De fysiska eller juridiska personer som väger fångster enligt artikel 78 i denna förordning ska för varje vägningssystem föra en inbunden sidnumrerad journal. Journalen ska fyllas i omedelbart efter det att vägningen av en separat landning slutförts, senast klockan 23.59 lokal tid den dag då vägningen slutförs. Journalen ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Namn och distriktsbeteckning för det fartyg från vilket fångster enligt artikel 78 i denna förordning har landats.

b)

Uppgifter om det unika identifieringsnumret för tankbilen och dess last i de fall då fångster enligt artikel 78 i denna förordning har transporterats från landningshamnen före vägningen i enlighet med artikel 79 i denna förordning. Varje tankbilslast ska vägas och registreras separat. Den sammanlagda vikten för alla tankbilslaster från samma fartyg får registreras som en helhet under förutsättning att de vägs i följd och utan avbrott.

c)

Uppgift om vilka fiskarter det rör sig om.

d)

Vikten på varje landning.

e)

Datum och klockslag för när varje vägning påbörjades och avslutades.

3.   Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 72.3 i denna förordning, ska, i de fall då vägningen görs på ett löpande band, varje användning av systemet registreras i en inbunden sidnumrerad vägningsjournal.

Artikel 85

Vägning av fryst fisk

Vid vägningen av landade kvantiteter fryst sill, makrill och taggmakrill, ska vikten för fryst fisk som landas i lådor fastställas per art i enlighet med artikel 73 i denna förordning.

Artikel 86

Vägningsjournaler

Alla vägningsjournaler enligt artiklarna 84.3 och 85 i denna förordning och kopior av eventuella transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning ska sparas i sex år.

Artikel 87

Avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att skicka in avräkningsnotor och deklarationer om övertagande ska på begäran skicka in dessa avseende de arter som anges i artikel 78 i denna förordning till de behöriga myndigheterna i den aktuella medlemsstaten.

Artikel 88

Korskontroller

Till dess att en elektronisk databas upprättats i enlighet med artikel 109 i kontrollförordningen ska de behöriga myndigheterna genomföra administrativa korskontroller avseende alla landningar och mellan följande uppgifter:

a)

De kvantiteter sill, makrill och taggmakrill som anges i förhandsanmälan om landning enligt artikel 80.1 c i denna förordning och de kvantiteter som anges i fiskeloggboken.

b)

De kvantiteter sill, makrill och taggmakrill som anges i fiskeloggboken och de kvantiteter som anges i landningsdeklarationen.

c)

De kvantiteter sill, makrill och taggmakrill som anges i landningsdeklarationen och de kvantiteter som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

d)

Det fångstområde som anges i fartygets fiskeloggbok och VMS-uppgifterna för fartyget i fråga.

Artikel 89

Övervakning av vägning

1.   Övervakningen av vägningen av ett fartygs fångster av sill, makrill och taggmakrill ska göras per art. Om ett fartyg pumpar fångsten i land ska övervakningen omfatta vägningen av hela den mängd som lossas. För landningar av fryst sill, makrill och taggmakrill ska samtliga lådor räknas och den metod för beräkning av lådornas genomsnittliga nettovikt som anges i bilaga XVIII ska övervakas.

2.   Utöver de uppgifter som avses i artikel 88 i denna förordning ska korskontroller göras mellan följande uppgifter:

a)

De kvantiteter per art av sill, makrill och taggmakrill som anges i vägningsjournalerna vid offentliga och privata anläggningar och de kvantiteter per art som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

b)

De kvantiteter per art av sill, makrill och taggmakrill som anges i alla typer av transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning.

c)

Tankbilarnas unika identifieringsnummer som registrerats i enlighet med artikel 84.2 b i denna förordning.

3.   Det ska kontrolleras att fartyget tömts på all fisk när lossningen är slutförd.

4.   All övervakning enligt denna artikel och artikel 107 i denna förordning ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i sex år.

KAPITEL III

Avräkningsnotor

Artikel 90

Allmänna regler

1.   På avräkningsnotan ska antalet individer enligt artikel 64.1 f i kontrollförordningen anges, om kvoten ifråga förvaltas på individbas.

2.   I uppgifterna om presentationsform enligt artikel 64.1 g i kontrollförordningen ska ingå uppgifter om fiskeriprodukternas presentationsskick i enlighet med bilaga I.

3.   Det pris som avses i artikel 64.1 l i kontrollförordningen ska anges i den valuta som används i den medlemsstat där försäljningen äger rum.

Artikel 91

Avräkningsnotans format

1.   Medlemsstaterna ska fastställa det format som ska användas vid elektroniskt ifyllande och elektronisk överföring av avräkningsnotor enligt artikel 63 i kontrollförordningen.

2.   Medlemsstaterna ska utbyta den information som avses i detta kapitel med hjälp av det format som definieras i bilaga XII och som ska ligga till grund för XML (extensible mark-up language). Kommissionen ska efter samråd med medlemsstaterna besluta om vilken XML-standard som ska användas för det elektroniska uppgiftsutbytet mellan medlemsstater och mellan medlemsstaterna, kommissionen och det organ som kommissionen utser.

3.   Ändringar i formatet enligt punkt 1 ska anges tydligt och markeras med det datum då formatet uppdaterades. Sådana ändringar ska inte träda i kraft förrän tidigast sex månader efter att beslutet om ändring fattades.

4.   När en medlemsstat får elektronisk information från en annan medlemsstat ska den mottagande medlemsstaten se till att ett returmeddelande skickas till de behöriga myndigheterna i den sändande medlemsstaten. Returmeddelandet ska innehålla ett mottagningsbevis.

5.   De dataelement i bilaga XII som registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna auktoriserade organ i enlighet med EU:s regler obligatoriskt ska registrera i sina avräkningsnotor, ska även vara obligatoriska vid uppgiftsutbyte mellan medlemsstater.

6.   Medlemsstaterna ska

a)

säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i elektroniska databaser under minst tre år,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de endast används för officiella ändamål, och

c)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

7.   I varje medlemsstat ska den centrala myndigheten enligt artikel 5.5 i kontrollförordningen ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av detta kapitel.

8.   Medlemsstaterna ska utbyta kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 7 och ska informera kommissionen och det organ som kommissionen utser om detta inom tre månader efter det att denna förordning trätt i kraft.

9.   Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 7 och 8 ska meddelas kommissionen, det organ som kommissionen utser och de övriga medlemsstaterna innan de träder i kraft.

10.   Medlemsstaterna ska besluta om formatet för de avräkningsnotor för vilka kraven på att de ska fyllas i och skickas in på elektronisk väg inte gäller. Sådana avräkningsnotor ska som ett minimikrav innehålla den information som anges i artikel 64.1 i kontrollförordningen.

AVDELNING V

ÖVERVAKNING

KAPITEL I

Övervakningsrapporter

Artikel 92

Information som ska anges i övervakningsrapporten

1.   De övervakningsrapporter som avses i artikel 71.3 och 71.4 i kontrollförordningen ska upprättas i enlighet med bilaga XXIII till denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska lägga in uppgifterna i sina övervakningsrapporter i den elektroniska databas som avses i artikel 78 i kontrollförordningen och sörja för de funktioner som avses i bilaga XXIV punkt 2 i denna förordning. Databasen ska som ett minimikrav innehålla den information som anges i bilaga XXIII. Övervakningsrapporter i pappersformat kan också skannas och läggas in i databasen.

3.   Informationen i övervakningsrapporterna ska finnas tillgänglig i databasen under minst tre år.

4.   Efter mottagande av en övervakningsrapport enligt punkt 1 ska flaggmedlemsstaten så snart som möjligt inleda en undersökning av den verksamhet som bedrivs av de av dess fiskefartyg som övervakningsrapporten gäller.

5.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de regler som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka Europeiska unionen är avtalsslutande part.

KAPITEL II

Kontrollobservatörer

Artikel 93

Allmänna regler för kontrollobservatörer

1.   Utan att det påverkar de särskilda regler som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regler som överenskommits med ett tredjeland ska EU-fiskefartyg som valts ut för ett observationsprogram ha minst en kontrollobservatör ombord under den period som angetts för observationsprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska utse kontrollobservatörer och se till att de kan utföra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska särskilt sörja för att kontrollobservatörerna kan komma till och från det aktuella EU-fiskefartyget.

3.   Kontrollobservatörerna ska inte utföra några andra uppgifter än de som fastställs i artikel 73 i kontrollförordningen och i artikel 95 i denna förordning, utom om andra uppgifter ska utföras inom ramen för EU:s observationsprogram eller som ett led i ett observationsprogram som inrättats av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller inom ramen för ett bilateralt avtal med ett tredjeland.

4.   De behöriga myndigheterna ska se till att kontrollobservatörerna för att kunna utföra sitt uppdrag har tillgång till kommunikationsutrustning som är fristående från fiskefartygets kommunikationssystem.

5.   Dessa regler påverkar inte fiskefartygets befälhavares befogenheter som ensam ansvarig för fartygets verksamhet.

Artikel 94

Kontrollobservatörernas oberoende

För att säkerställa att en kontrollobservatör är oberoende av EU-fiskfartygets ägare, ansvariga aktör, befälhavare och besättningsmedlemmar, såsom anges i artikel 73.2 i kontrollförordningen, får kontrollobservatören inte

vara släkt med eller anställd av det aktuella EU-fiskefartygets befälhavare eller besättningsmedlemmar eller släkt med eller anställd av befälhavarens, fartygsägarens eller den ansvariga aktörens företrädare,

vara anställd i ett företag som kontrolleras av det aktuella EU-fiskefartygets befälhavare, en besättningsmedlem eller en företrädare för EU-fiskefartygets befälhavare eller ansvariga aktör.

Artikel 95

Kontrollobservatörernas uppgifter

1.   Kontrollobservatörerna ska kontrollera relevanta dokument och registrera den fiskeverksamhet som bedrivs av det EU-fiskefartyg som de befinner sig på i enlighet med bilaga XXV.

2.   Kontrollobservatörerna ombord på ett EU-fiskefartyg ska i tillämpliga fall informera de tjänstemän som ska inspektera fiskefartyget i samband med att de kommer ombord. Informationen ska ges inom ramen för ett slutet möte om resurserna ombord på EU-fiskefartyget medger detta.

3.   Kontrollobservatörerna ska upprätta den rapport som avses i artikel 73.5 i kontrollförordningen i det format som anges i bilaga XXVI. De ska utan dröjsmål, och senast inom 30 dagar efter det att ett uppdrag har avslutats, skicka in rapporten till sina myndigheter och till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten. Kontrollobservatörernas behöriga myndigheter ska på begäran ställa rapporten till förfogande för kustmedlemsstaten, kommissionen eller det organ som kommissionen utser. I de kopior av rapporten som ställs till förfogande för övriga medlemsstater behöver inte ingå uppgifter om var fångster gjordes med avseende på fiskeinsatsernas start- och slutpositioner, men rapporten får innehålla uppgifter om de totala dagliga fångsterna, uttryckta i kilogram levandeviktsekvivalenter per art, och om vilka Ices-områden eller andra områden det är fråga om.

Artikel 96

Pilotprojekt

Europeiska unionen får bevilja ekonomiskt stöd till pilotprojekt som inbegriper utplacering av kontrollobservatörer i enlighet med artikel 8 a iii i förordning (EG) nr 861/2006.

AVDELNING VI

INSPEKTION

KAPITEL I

Genomförande av inspektioner

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 97

Tjänstemän som auktoriserats att genomföra inspektioner till havs och på land

1.   De tjänstemän som ansvarar för att genomföra inspektioner enligt artikel 74 i kontrollförordningen ska vara auktoriserade av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska för detta ändamål förse sina tjänstemän med ett tjänstekort som styrker deras identitet och officiella uppdrag. Varje tjänsteman i tjänst ska bära detta tjänstekort och vid inspektion visa fram det vid första möjliga tillfälle.

2.   Medlemsstaterna ske ge sina tjänstemän de bemyndiganden de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag beträffande kontroll, inspektion och kontroll av efterlevnaden enligt denna förordning och för att säkerställa efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

Artikel 98

Allmänna principer

1.   Utan att de påverkar bestämmelserna i fleråriga planer ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillämpa en riskbaserad strategi för urvalet av inspektionsobjekt och därvid beakta all tillgänglig information. I enlighet med denna strategi ska tjänstemännen genomföra inspektioner i enlighet med de regler som anges i detta kapitel.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer ska medlemsstaterna samordna sina insatser när det gäller kontroll, inspektion och tillsyn av efterlevnaden. För det ändamålet ska de anta och genomföra nationella kontrollprogram i enlighet med artikel 46 i kontrollförordningen och gemensamma kontrollprogram i enlighet med artikel 94 i kontrollförordningen, vilka ska omfatta verksamhet både till havs och på land i den utsträckning som krävs för att det ska vara möjligt att säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser efterlevs.

3.   Var och en av medlemsstaterna ska, i enlighet med en riskbaserad strategi för kontroll och efterlevnadstillsyn, genomföra de inspektionsinsatser som krävs för att motverka att fiskeriprodukter som härrör från verksamhet som är oförenlig med den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser förvaras ombord, omlastas, landas, överförs till burar eller vattenbruksanläggningar, bearbetas, transporteras, lagras, eller saluförs.

4.   Inspektionerna ska genomföras på ett sätt som i möjligaste mån hindrar all negativ påverkan på de inspekterade fiskeriprodukternas hygienstatus eller kvalitet.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella fiskerirelaterade informationssystem tillåter direkt elektroniskt informationsutbyte om hamnstatsinspektioner inom medlemsstaterna och med övriga medlemsstater, kommissionen och det av kommissionen utsedda organet, i enlighet med artikel 111 i kontrollförordningen.

Artikel 99

Tjänstemännens uppgifter i fasen före en inspektion

I fasen före en inspektion ska tjänstemännen, när så är möjligt, samla in all lämplig information, bland annat följande:

a)

Fiskelicenser och fisketillstånd.

b)

VMS-uppgifter om den aktuella fiskeresan.

c)

Uppgifter från flygövervakning och från andra iakttagelser.

d)

Tidigare inspektionsrapporter och information rörande det aktuella EU-fiskefartyget som finns att tillgå på den säkra delen av flaggmedlemsstatens webbplats.

Artikel 100

Uppgifter som ska utföras av de tjänstemän som auktoriserats för att genomföra inspektioner

1.   De tjänstemän som har auktoriserats för att genomföra inspektioner ska kontrollera de relevanta poster som anges i relevant inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII och anteckna sina observationer. För detta ändamål får de fotografera och göra video- och ljudupptagningar i enlighet med nationell lagstiftning och vid behov ta prover.

2.   Tjänstemännen ska respektera att varje aktör har rätt att kommunicera med de behöriga myndigheterna i flaggstaten under det att en inspektion genomförs.

3.   Tjänstemännen ska ta hänsyn till all information som, i enlighet med artikel 95.2 i denna förordning, lämnas av en kontrollobservatör ombord på det fiskefartyg som ska inspekteras.

4.   När inspektionen har avslutats ska tjänstemännen ge aktörerna lämplig information om den fiskerilagstiftning som är relevant under de rådande omständigheterna.

5.   När inspektionen har avslutats ska tjänstemännen så snart som möjligt lämna fiskefartyget eller de inspekterade lokalerna, om inga bevis för uppenbara överträdelser har framkommit.

Artikel 101

Åligganden för medlemsstaterna, kommissionen och EU:s kontrollorgan för fiske

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, kommissionen och EU:s kontrollorgan för fiske, ska sörja för att tjänstemännen uppträder på ett artigt och korrekt sätt och genomför inspektionerna på ett professionellt sätt enligt höga standarder.

2.   De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska införa förfaranden som säkrar att varje klagomål som inkommer från aktörerna beträffande de inspektioner som genomförts av medlemsstatens tjänstemän följs upp på ett rättvist och grundligt sätt i enlighet med nationell lagstiftning.

3.   Under förutsättning att det har ingåtts en lämplig överenskommelse med flaggmedlemsstaten får en kustmedlemsstat bjuda in tjänstemän från den flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter att delta i en inspektion av ett fiskefartyg från flaggmedlemsstaten som görs då fiskefartyget i fråga fiskar i kustmedlemsstatens vatten eller landar fångst i en av dess hamnar.

Avsnitt 2

Inspektioner till havs

Artikel 102

Allmänna bestämmelser för inspektioner till havs

1.   Alla fartyg som används för kontrolländamål, inbegripet övervakning, ska vara försedda med en tydligt synlig vimpel eller symbol i enlighet med bilaga XXVIII.

2.   Den bordningsbåt som används för att transportera de tjänstemän som genomför en inspektion ska hissa en flagga eller vimpel av samma slag för att visa att bordningsbåten ingår i fiskeriinspektionen.

3.   De personer som ansvarar för inspektioner ska iaktta reglerna för gott sjömansskap och ska manövrera sina fartyg på ett sådant sätt att de håller sig på ett säkert avstånd från fiskefartyget i enlighet med de internationella sjövägsreglerna.

Artikel 103

Bordning av fiskefartyg till havs

1.   De tjänstemän som ansvarar för inspektionen ska säkerställa att inga åtgärder vidtas som skulle kunna äventyra fiskefartygets och besättningens säkerhet.

2.   Tjänstemännen får inte beordra det fiskefartyg som ska ta ombord tjänstemän eller låta tjänstemän stiga av att stanna eller göra manöver under pågående fiskeverksamhet eller att avbryta utsättning eller upptagning av fiskeredskap. För att tjänstemännen ska kunna gå ombord och lämna fiskefartyget på ett säkert sätt, får de dock begära att utsättningen av fiskeredskap avbryts eller skjuts upp till dess att de har stigit ombord på eller lämnat fiskefartyget. Vid bordning får den tidsperiod under vilken utsättningen skjuts upp inte vara mer än 30 minuter efter det att tjänstemännen har stigit ombord på fartyget, förutsatt att ingen överträdelse har konstaterats. Denna bestämmelse påverkar inte tjänstemännens möjlighet att begära att fiskeredskap tas upp för inspektion.

Artikel 104

Verksamhet ombord

1.   Under inspektionen ska tjänstemännen kontrollera alla relevanta poster som anges i relevant modul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII till denna förordning och anteckna sina observationer.

2.   Tjänstemännen får begära att befälhavaren tar upp fiskeredskap för inspektion.

3.   En inspektionsgrupp ska normalt bestå av två tjänstemän. Vid behov får fler tjänstemän ingå i inspektionsgruppen.

4.   En inspektion får pågå under högst fyra timmar eller till dess att redskapet har tagits upp och redskapet och fångsten har inspekterats, beroende på vilket som tar längst tid. Denna bestämmelse ska inte gälla om en uppenbar överträdelse konstateras eller om tjänstemännen behöver ytterligare information.

5.   Om en uppenbar överträdelse konstateras får identifieringsmärken och förseglingar fästas på ett säkert sätt på valfritt ställe på fiskeredskapet eller fiskefartyget, samt på containrar med fiskeriprodukter samt fack och utrymmen där de kan stuvas, och tjänstemännen får stanna kvar ombord så länge de behöver för att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bevisningen för den uppenbara överträdelsen inte går förlorad eller undanröjs.

Avsnitt 3

Inspektioner i hamn

Artikel 105

Förberedelse av inspektioner

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de riktmärken som anges i särskilda kontroll- och inspektionsprogram och de mål som anges i artikel 9 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska ett fiskefartyg inspekteras i hamn eller vid landning i följande fall:

a)

Rutinmässigt, enligt en stickprovsmetod som bygger på riskbaserad förvaltning.

b)

Om det finns en misstanke om att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser inte iakttas.

2.   I de fall som avses i punkt 1 b och om inte annat följer av sista meningen i artikel 106.2 i denna förordning, ska medlemsstaterna sörja för att ett fiskefartyg som ska inspekteras i hamn möts upp av medlemsstaternas tjänstemän vid ankomsten till hamnen.

3.   Punkt 1 hindrar inte att medlemsstaternas genomför stickprovsinspektioner.

Artikel 106

Inspektioner i hamn

1.   Under inspektionen ska tjänstemännen kontrollera de relevanta poster som anges i motsvarande modul för inspektionsrapporten i bilaga XXVII till denna förordning och anteckna sina observationer. Tjänstemännen ska ta vederbörlig hänsyn till eventuella särskilda villkor som gäller för det inspekterade fiskefartyget, särskilt relevanta bestämmelser i fleråriga planer.

2.   När en landning inspekteras ska tjänstemännen inspektera hela landningsprocessen från början till slut. Korskontroller ska göras mellan de kvantiteter per art som anges i förhandsanmälan av landningen, de kvantiteter per art som anges i fiskeloggboken och de kvantiteter per art som har landats eller omlastats, beroende på vad som är relevant. Denna bestämmelse hindrar inte att en inspektion sker efter det att landningen inletts.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de lokaler som används i samband med fiskeriverksamheten och för efterföljande beredning av fiskeriprodukterna inspekteras och kontrolleras.

Artikel 107

Inspektion av landningar av vissa pelagiska arter

När det gäller landningar av sill, makrill och taggmakrill i enlighet med avdelning IV, kapitel II, avsnitt 2 i denna förordning ska en medlemsstats behöriga myndigheter sörja för att minst 15 % av de kvantiteter av denna fisk som landas och minst 10 % av landningarna av denna fisk inspekteras.

Avsnitt 4

Inspektion av transporter

Artikel 108

Allmänna principer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer får inspektioner av transporter göras närsomhelst och varsomhelst under det att fiskeriprodukterna transporteras från landningsplatsen till försäljnings- eller beredningsplatsen. Under inspektionerna ska nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att det inte sker något avbrott i kylkedjan för de inspekterade fiskeriprodukterna.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer, nationella kontrollprogram eller särskilda kontroll- och inspektionsprogram ska det i transportinspektioner, om så är möjligt, ingå en fysisk kontroll av de produkter som transporteras.

3.   I den fysiska kontrollen av de transporterade fiskeriprodukterna ska ingå att det tas ett stickprov som är representativt för de olika delarna av det eller de partier som transporteras.

4.   Vid en transportinspektion ska tjänstemännen kontrollera alla de punkter som anges i artikel 68.5 i kontrollförordningen och alla relevanta poster i den rapportmodul som återfinns i bilaga XXVII till denna förordning, och anteckna sina observationer. I inspektionen ska ingå en kontroll av att de kvantiteter fiskeriprodukter som transporteras överensstämmer med de uppgifter som anges i transportdokumentet.

Artikel 109

Förseglade transportfordon

1.   Om ett fordon eller en container förseglas för att förhindra att någon manipulerar lasten ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaten se till att förseglingarnas serienummer anges på transportdokumentet. Tjänstemännen ska kontrollera att förseglingarna är intakta och att serienumren överensstämmer med uppgifterna i transportdokumentet.

2.   Om förseglingarna bryts för att möjliggöra inspektion av lasten innan den anländer till slutdestinationen ska tjänstemännen ersätta de ursprungliga förseglingarna med nya förseglingar och ange dessas serienummer i transportdokumentet samt skälen till varför de ursprungliga förseglingarna bröts.

Avsnitt 5

Marknadsinspektioner

Artikel 110

Allmänna principer

Tjänstemännen ska verifiera och göra anteckning om samtliga relevanta poster som förtecknas i den motsvarande inspektionsmodulen enligt bilaga XXVII till denna förordning när de besöker kyllager, grossist- eller detaljhandelsmarknader, restauranger eller andra lokaler där fisk lagras och/eller säljs efter det att landningen skett.

Artikel 111

Kompletterande metoder och teknik

Som komplement till de poster som förtecknas i bilaga XXVII kan medlemsstaterna använda tillgängliga metoder och teknik för identifiering och validering av fiskeriprodukter, produkternas källa eller ursprung samt leverantörer och fångstfartyg eller produktionsenheter.

Artikel 112

Kontroll av fiskeriprodukter som återtas från marknaden

Tjänstemännen ska kontrollera att fiskeriprodukter som återtas från marknaden i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (32) avsätts i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 (33).

KAPITEL II

Aktörernas skyldigheter

Artikel 113

Aktörernas allmänna skyldigheter

1.   Alla aktörer som verkar under en medlemsstats jurisdiktion kan bli föremål för en inspektion med avseende på deras skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitikens regler.

2.   Alla aktörer som är föremål för inspektion ska

a)

underlätta för tjänstemännen och på begäran tillhandahålla nödvändig information och den dokumentation, vilket inbegriper kopior när så är möjligt, eller tillträde till relevanta databaser, rörande fiskeverksamhet som ska fyllas i och sparas i elektroniskt format eller pappersformat i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regler,

b)

underlätta tillträdet till samtliga delar av fartyg, lokaler och alla former av transportmedel, även luftfartyg och svävare, som används i samband med eller som är knutna till fiske- och beredningsverksamhet,

c)

vid varje enskilt tillfälle garantera tjänstemännens säkerhet, och aktivt bistå och samarbeta med dem när de utför sina inspektionsuppdrag,

d)

inte hindra, hota eller störa och inte förmå någon annan person att hindra, hota eller störa tjänstemännen när de utför inspektionen, samt förhindra att någon annan person hindrar, hotar eller stör tjänstemännen när de utför inspektionen,

e)

om möjligt tillhandahålla ett enskilt mötesrum där tjänstemännen får information av kontrollobservatören enligt artikel 95.2 i denna förordning.

Artikel 114

Befälhavarens skyldigheter vid inspektioner

1.   Befälhavaren på ett fiskefartyg som inspekteras eller befälhavarens företrädare ska

a)

underlätta säker och effektiv bordning för tjänstemän i enlighet med gott sjömansskap så snart lämplig signal enligt det internationella signalsystemet ges eller när ett fartyg eller en helikopter med en tjänsteman ombord genom radiokommunikation meddelar avsikt att borda,

b)

tillhandahålla en lejdare som uppfyller kraven i bilaga XXIX för att underlätta säkert och bekvämt tillträde till fartyg som kräver 1,5 meters klättring eller mer,

c)

underlätta tjänstemännens inspektionsuppdrag genom att tillhandahålla begärd och skälig assistans,

d)

göra det möjligt för inspektörerna att kommunicera med myndigheterna i flaggstaten, i kuststaten och i den stat som genomför inspektionen,

e)

uppmärksamma tjänstemännen på särskilda säkerhetsrisker ombord på fiskefartygen,

f)

ge tjänstemännen tillträde till samtliga områden på fartyget, samtliga beredda och icke beredda fångster, alla fiskeredskap och all relevant information och alla relevanta handlingar,

g)

underlätta säker avstigning för tjänstemännen när de slutfört inspektionen.

2.   Befälhavare ska inte vara skyldiga att sända kommersiellt känslig information via öppna radiokanaler.

KAPITEL III

Inspektionsrapport

Artikel 115

Allmänna bestämmelser rörande inspektionsrapporter

1.   Om inte annat följer av särskilda regler inom ramen för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, ska inspektionsrapporter enligt artikel 76 i kontrollförordningen innehålla de relevanta uppgifter som ingår i relevant modul i bilaga XXVII. Rapporterna ska fyllas i av tjänstemännen under inspektionen eller så snart som möjligt efter slutförd inspektion.

2.   När en uppenbar överträdelse konstateras under pågående inspektion ska de juridiska aspekterna och de aspekter som är av väsentlig betydelse samt all övrig information som rör överträdelsen tas upp i inspektionsrapporten. När flera överträdelser konstateras under en inspektion ska de relevanta aspekterna avseende varje enskild överträdelse tas upp i inspektionsrapporten.

3.   Vid avslutad inspektion ska tjänstemännen meddela inspektionsresultaten till den fysiska person med ansvar (aktör) för de fiskefartyg, det luftfartyg, den svävare eller de lokaler som inspekterats. Aktören ska ha möjlighet att kommentera inspektionen och resultaten av denna. Aktörens kommentarer ska antecknas i inspektionsrapporten. Om tjänstemännen inte talar samma språk som den inspekterade aktören ska de vidta lämpliga åtgärder för att göra inspektionsresultaten förståeliga.

4.   På begäran ska aktören ha rätt att kontakta sin företrädare eller de behöriga myndigheterna i sin flaggstat, om det uppstår allvarliga svårigheter vad avser förståelsen av inspektionsresultaten eller den efterföljande rapporten.

5.   Formatet för elektronisk överföring enligt artikel 76.1 i kontrollförordningen ska fastställas efter samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 116

Ifyllande av inspektionsrapporter

1.   När inspektionsrapporten upprättas för hand i pappersformat ska den vara läslig, outplånlig och tydligt utformad. Inga uppgifter i rapporten får suddas ut eller ändras. Vid felskrivning i en handskriven rapport ska den inkorrekta uppgiften strykas över ordentligt och paraferas av den berörda tjänstemannen.

2.   Den tjänsteman som har ansvaret för inspektionen ska underteckna rapporten. Aktören ska uppmanas att underteckna rapporten. Om inte annat följer av nationell lagstiftning ska hans eller hennes namnteckning innebära en bekräftelse av rapporten, men ska inte betraktas som ett godtagande av dess innehåll.

3.   Tjänstemännen kan upprätta inspektionsrapporter enligt artikel 115 i denna förordning elektroniskt.

Artikel 117

Kopia av inspektionsrapporten

En kopia av inspektionsrapporten enligt artikel 116 i denna förordning ska skickas till aktören senast 15 arbetsdagar efter avslutad inspektion och i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som har suveränitet eller jurisdiktion över inspektionsplatsen. Om en överträdelse upptäcks ska delgivning av rapporten ske under iakttagande av de lagar om utlämnande av information som är tillämpliga i den berörda medlemsstaten.

KAPITEL IV

Elektronisk databas

Artikel 118

Elektronisk databas

1.   I medlemsstaternas nationella kontrollprogram ska det ingå förfaranden för tjänstemännens registrering av inspektionsrapporter i pappersformat eller i elektroniskt format. Rapporterna ska registreras i den elektroniska databas som avses i artikel 78 i kontrollförordningen och omfatta de funktioner som avses i XXIV punkt 2 i denna förordning. Den elektroniska databasen ska minst innehålla de poster som antecknas i enlighet med artikel 115.1 i denna förordning och som anges vara obligatoriska i bilaga XXVII. Inspektionsrapporter i pappersformat ska skannas in i databasen.

2.   Databasen ska vara åtkomlig för kommissionen och det av kommissionen utsedda organet, i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artiklarna 114, 115 och 116 i kontrollförordningen. De relevanta uppgifterna i databasen ska också vara åtkomliga för andra medlemsstater inom ramen för en plan för gemensamt utnyttjande.

3.   Uppgifterna från inspektionsrapporterna ska vara åtkomliga i databasen under minst tre år.

KAPITEL V

EU-inspektörer

Artikel 119

Meddelande av EU-inspektörer

1.   Medlemsstaterna och EU:s kontrollorgan för fiske ska inom tre månader från denna förordnings ikraftträdande på elektronisk väg meddela kommissionen namnen på de tjänstemän som ska ingå i den förteckning över EU-inspektörer som avses i artikel 79 i kontrollförordningen.

2.   Tjänstemännen i förteckningen ska

a)

har gedigen erfarenhet av fiskerikontroll och -inspektion,

b)

ha ingående kunskaper om Europeiska unionens fiskerilagstiftning,

c)

har gedigna kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ett andra,

d)

uppfylla kraven på fysisk lämplighet för arbetsuppgifterna,

e)

i tillämpliga fall ha genomgått nödvändig sjösäkerhetsutbildning.

Artikel 120

Förteckning över EU-inspektörer

1.   På grundval av medlemsstaternas meddelanden och meddelandet från EU:s kontrollorgan för fiske ska kommissionen anta en förteckning över EU-inspektörer sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.

2.   Efter det att den första förteckningen upprättats, ska medlemsstaterna och EU:s kontrollorgan för fiske senast i oktober varje år meddela kommissionen de eventuella ändringar av förteckningen som de önskar göra för nästa kalenderår. Senast den 31 december varje år ska kommissionen ändra förteckningen i enlighet med medlemsstaternas önskemål.

3.   Förteckningen med ändringar ska offentliggöras på kontrollorganets officiella webbplats.

Artikel 121

Meddelande av EU-inspektörer till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna

Det av kommissionen utsedda organet ska skicka förteckningen över EU-inspektörer som kommer att utföra inspektioner inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation till den organisationens sekretariat.

Artikel 122

EU-inspektörernas befogenheter och skyldigheter

1.   När de utför sina uppdrag ska EU-inspektörerna iaktta Europeiska unionens lagstiftning och, i tillämplig mån, den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där inspektionen sker eller, om inspektionen sker utanför EU:s vatten, i det inspekterade fiskefartygets flaggstat samt relevanta internationella regler.

2.   EU-inspektörer ska visa upp ett tjänstekort som styrker deras identitet och officiella uppdrag. De ska därför förses med en identitetshandling utfärdad av kommissionen eller EU:s kontrollorgan för fiske, där deras identitet och befogenheter anges.

3.   Medlemsstaterna ska underlätta EU-inspektörernas tjänsteutövning och tillhandahålla det bistånd de behöver för att utföra sina uppdrag.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan ge EU-inspektörerna tillåtelse att bistå nationella inspektörer i deras tjänsteutövning.

5.   Artiklarna 113 och 114 i denna förordning ska gälla på motsvarande sätt.

Artikel 123

Rapporter

1.   EU-inspektörerna ska lämna daglig sammanfattning av sin inspektionsverksamhet (där uppgift om namn och registreringsnummer för varje fiskefartyg eller båt som inspekterats samt om vilken typ av inspektion som utförts ska ingå) till den medlemsstat i vars vatten inspektionen ägde rum eller, om inspektionen skedde utanför EU:s vatten, till det inspekterade EU-fiskefartygets flaggmedlemsstat och till EU:s kontrollorgan för fiske.

2.   Om EU-inspektörerna konstaterar en överträdelse under pågående inspektion ska de utan dröjsmål lämna en sammanfattande preliminär inspektionsrapport till de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten eller, om inspektionen skedde utanför EU:s vatten, till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggmedlemsstat samt till EU:s organ för fiskerikontroll. En sammanfattande inspektionsrapport ska minst innehålla uppgift om datum och plats för inspektionen, om berörd inspektionsplattform, om vilket inspektionsmål det rör sig om och om vilken typ av överträdelse som upptäckts.

3.   EU-inspektörerna ska inom sju dagar från inspektionsdagen lämna en kopia av den fullständiga inspektionsrapporten innehållande de relevanta posterna i relevant inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fiskefartygets eller den inspekterade båtens flaggstat och i den medlemsstat i vars vatten eller på vars territorium inspektionen ägde rum. Om EU-inspektörerna har konstaterat en överträdelse, ska en kopia av den fullständiga inspektionsrapporten även sändas till EU:s kontrollorgan för fiske.

4.   De dagliga rapporter och inspektionsrapporter som avses i denna artikel ska på begäran översändas till kommissionen.

Artikel 124

Uppföljning av rapporterna

1.   Medlemsstaterna ska följa upp EU-inspektörernas rapporter i enlighet med artikel 123 denna förordning, på samma sätt som de följer upp rapporter från sina egna tjänstemän.

2.   Den medlemsstat som utsett EU-inspektören eller, i tillämpliga fall, kommissionen eller EU:s kontrollorgan för fiske, ska samarbeta med den medlemsstat som följer upp en rapport som lämnats av en EU-inspektör för att på så sätt underlätta rättsliga och administrativa förfaranden.

3.   På begäran ska en EU-inspektör bistå och avlägga vittnesmål vid överträdelseförfaranden som inleds av en medlemsstat.

AVDELNING VII

TILLSYN

PRICKSYSTEM FÖR ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER

Artikel 125

Inrättande och tillämpning av ett pricksystem för allvarliga överträdelser

Varje medlemsstat ska utse de behöriga nationella myndigheter som ska ha ansvaret för att

a)

inrätta systemet för tilldelning av prickar för allvarliga överträdelser, enligt artikel 92.1 i kontrollförordningen,

b)

tilldela innehavaren av en fiskelicens lämpligt antal prickar,

c)

överföra tilldelade prickar till eventuella framtida innehavare av en fiskelicens för det aktuella fiskefartyget, när detta säljs, överlåts eller på annat sätt byter ägare, och

d)

föra lämpligt register över det antal prickar som tilldelas eller överförs till innehavaren för varje fiskelicens.

Artikel 126

Tilldelning av prickar

1.   Innehavaren av fiskelicensen för det berörda fiskefartyget ska tilldelas prickar för allvarliga överträdelser i enlighet med bilaga XXX av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

2.   Om det under en och samma inspektion konstateras att två eller flera allvarliga överträdelser begåtts av den fysiska eller juridiska person som är innehavare av licensen, ska prickar för respektive allvarlig överträdelse tilldelas fiskelicensinnehavaren enligt punkt 1 upp till ett högsta antal av 12 prickar.

3.   Fiskelicensinnehavaren ska informeras om att han eller hon tilldelats prickar.

4.   Prickarna ska tilldelas fiskelicensinnehavaren den dag som fastställs i beslutet om tilldelning av prickar. Medlemsstaterna ska se till att tillämpningen av nationella regler vad avser prövningsförfarandenas uppskjutande verkan inte gör pricksystemet verkningslöst.

5.   När en allvarlig överträdelse konstateras i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten, ska prickar tilldelas av flaggmedlemsstatens behöriga myndighet enligt artikel 125 i denna förordning, efter underrättelse enligt artikel 89.4 i kontrollförordningen.

Artikel 127

Delgivning av beslut

Om den myndighet som utsetts i enlighet med artikel 125 i denna förordning inte också är den centrala myndighet som avses i artikel 5.5 i kontrollförordningen, ska den senare informeras om samtliga beslut som fattas enligt denna avdelning.

Artikel 128

Ägarskifte

När ett fiskefartyg bjuds ut till försäljning eller på annat sätt blir föremål för ägarskifte, ska innehavaren av fiskelicensen informera varje potentiell framtida licensinnehavare om det antal prickar som han eller hon fortfarande har genom en bestyrkt kopia som hämtas hos de behöriga myndigheterna.

Artikel 129

Tillfällig och permanent indragning av en fiskelicens

1.   När innehavaren av en fiskelicens nått upp till 18, 36, 54 respektive 72 prickar ska fiskelicensen automatiskt dras in tillfälligt en första, andra, tredje respektive fjärde gång under relevant period enligt artikel 92.3 i kontrollförordningen.

2.   Om fiskelicensinnehavaren uppnår 90 prickar ska fiskelicensen automatiskt dras in permanent.

Artikel 130

Uppföljning av tillfällig och permanent indragning av fiskelicens

1.   Om en fiskelicens har blivit tillfälligt eller permanent indragen enligt artikel 129 i denna förordning ska flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter omedelbart underrätta fiskelicensinnehavaren om den tillfälliga eller permanenta indragningen.

2.   När information enligt punkt 1 mottagits ska fiskelicensinnehavaren se till att fiskeverksamheten med det aktuella fiskefartyget omedelbart upphör. Han eller hon ska säkerställa att det omedelbart går till sin hemmahamn eller en hamn som anges av flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter. Under resan ska fiskeredskapen vara surrade och stuvade i enlighet med artikel 47 i kontrollförordningen. Fiskelicensinnehavaren ska se till att all eventuell fångst ombord på fiskefartyget hanteras i enlighet med instruktionerna från flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 131

Radering av fiskelicenser från relevanta förteckningar

1.   Om en fiskelicens dras in tillfälligt eller permanent i enlighet med artikel 129.1 eller 129.2 i denna förordning ska det fiskefartyg till vilket den tillfälligt eller permanent indragna fiskelicensen är knuten identifieras som ett fiskefartyg utan fiskelicens i det nationella register som avses i artikel 15.1 i förordning (EG) nr 2371/2002. Fiskefartyget ska identifieras på samma sätt i det register över EU:s fiskeflotta som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   En permanent indragning av en fiskelicens i enlighet med artikel 129.2 i denna förordning ska inte påverka de referensnivåer som upprättats för den medlemsstat som utfärdade licensen, i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 2371/2002.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska omedelbart uppdatera den förteckning som avses i artikel 116.1 d i kontrollförordningen med en uppgift om samtliga tilldelade prickar och därav följande tillfälliga och permanenta indragningar av fiskelicenser samt om datum för indragningarnas ikraftträdande och varaktighet.

Artikel 132

Olagligt fiske under en tillfällig eller efter en permanent indragning av en fiskelicens

1.   Om ett fiskefartyg vars fiskelicens dragits in tillfälligt eller permanent i enlighet med artikel 129 i denna förordning bedriver fiskeverksamhet under perioden för tillfällig indragning eller efter permanent indragning av fiskelicensen, ska de behöriga myndigheterna vidta omedelbara åtgärder i enlighet med artikel 91 i kontrollförordningen.

2.   Ett fiskefartyg enligt punkt 1 kan i tillämpliga fall föras upp i EU:s förteckning över IUU-fartyg i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Artikel 133

Radering av prickar

1.   Om en fiskelicens har dragits in tillfälligt i enlighet med artikel 129 i denna förordning ska de prickar som ligger till grund för indragningen inte raderas. Alla eventuella nya prickar som tilldelas fiskelicensinnehavaren ska läggas till redan tilldelade prickar, för tillämpningen av artikel 129 i denna förordning.

2.   För tillämpningen av artikel 92.3 i kontrollförordningen ska gälla att om prickar har raderats i enlighet med artikel 92.4 i kontrollförordningen, ska fiskelicensinnehavaren betraktas som om hans eller hennes fiskelicens aldrig hade blivit indragen i enlighet med artikel 129 denna förordning.

3.   Två prickar ska raderas förutsatt att det totala antalet prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen för det aktuella fiskefartyget överstiger två, och om

a)

det fiskefartyg som använts för att begå den överträdelse för vilka prickar tilldelats hädanefter använder VMS eller hädanefter registrerar och överför fiskeloggboksuppgifter samt omlastnings- och landningsdeklarationsuppgifter elektroniskt, utan att ha rättslig skyldighet att använda sådan teknik, eller

b)

innehavaren av fiskelicensen efter tilldelningen av prickarna frivilligt deltar i en vetenskaplig undersökning för att förbättra fiskeredskapens selektivitet, eller

c)

innehavaren av fiskelicensen är medlem i en producentorganisation och går med på att under det år som följer på tilldelningen av prickarna tillämpa en fiskeplan som antagits av producentorganisationen och som innebär att licensinnehavarens fiskemöjligheter minskar med 10 %, eller

d)

innehavaren av fiskelicensen ansluter sig till ett fiske som ingår i ett miljömärkningsprogram vilket utformats för att certifiera och främja produktmärken som innebär att produkterna kommer från välförvaltade havsfisken och vilket fokuserar på frågor knutna till ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna.

För varje treårsperiod som förflyter efter dagen för den senaste allvarliga överträdelsen får innehavaren av en fiskelicens utnyttja något av alternativen enligt a, b, c eller d för att på så sätt minska antalet prickar, förutsatt att prickar endast tilldelats en gång och förutsatt att minskningen inte leder till att alla prickar på fiskelicensen raderas.

4.   Om prickar raderats i enlighet med punkt 3 ska innehavaren av fiskelicensen informeras om raderingen. Innehavaren av fiskelicensen ska även informeras om det antal prickar som kvarstår.

Artikel 134

Pricksystem för fiskefartygens befälhavare

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina nationella pricksystem för befälhavare enligt artikel 92.6 i kontrollförordningen sex månader efter den dag då denna avdelning blir tillämplig.

AVDELNING VIII

ÅTGÄRDER FÖR ATT SE TILL ATT MEDLEMSSTATERNA FÖLJER MÅLEN FÖR DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN

KAPITEL I

Tillfälligt avbrytande och indragning av unionens ekonomiska stöd

Artikel 135

Definition

I detta kapitel avses med

1.

utbetalning: alla ekonomiska bidrag som betalas ut av kommissionen till följd av en ansökan som lämnats in av en medlemsstat under eller efter genomförandet av ett operativt program enligt förordning (EG) nr 1198/2006 eller ett projekt som omfattas av artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006,

2.

avbrott: betalningsfristen upphör att löpa,

3.

tillfälligt avbrytande: ett tillfälligt avbrytande av de utbetalningar som görs till följd av särskilda ansökningar, i enlighet med artikel 103.1 i kontrollförordningen,

4.

indragning: annullering av hela eller en del av det tillfälligt avbrutna bidraget från unionen till ett operativt program enligt förordning (EG) nr 1198/2006 eller till ett särskilt projekt som omfattas av artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006.

Artikel 136

Avbrott i betalningsfristen

1.   Den delegerade utanordnaren i den mening som avses i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (34) får avbryta betalningsfristen i högst sex månader om

a)

det har konstaterats att den gemensamma fiskeripolitikens regler inte efterlevts, eller

b)

den delegerade utanordnaren måste göra kompletterande kontroller till följd av konstateranden som tyder på att det finns brister i en medlemsstats kontrollsystem eller att den gemensamma fiskeripolitikens regler för fiske- och fiskerirelaterad verksamhet inte har efterlevts.

2.   Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med artikel 103.3 skriftligen informeras om skälen till att betalningsfristen kommer att avbrytas. Den ska uppmanas att inom en månad från mottagandet av skrivelsen meddela kommissionen vilka åtgärder för att avhjälpa situationen som har vidtagits och/eller lämna information rörande det ekonomiska stöd som beviljas den fiskerirelaterade verksamhet som är föremål för bristande efterlevnad enligt bilaga XXXI till denna förordning.

3.   Om den berörda medlemsstaten inte svarar på kommissionens uppmaning inom den tid som anges i punkt 2 eller om svaret visar sig vara otillfredsställande, kan kommissionen skicka en påminnelse med en förlängning av svarstiden med högst 15 dagar.

4.   Avbrottet ska avslutas när medlemsstaten i sitt svar visar att den har vidtagit åtgärder för att avhjälpa situationen och säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens regler efterlevs eller att de konstateranden som tydde på att det fanns brister i dess kontrollsystem och/eller att den gemensamma fiskeripolitikens regler för fiske- och fiskerirelaterad verksamhet inte efterlevts var ogrundade.

Artikel 137

Tillfälligt avbrytande av utbetalningar

1.   Om den berörda medlemsstaten inte svarar på kommissionens uppmaning inom den tid som anges i artikel 136 i denna förordning eller om den lämnar ett otillfredsställande svar, kan kommissionen på grundval av den information den förfogar över vid den tidpunkten besluta att helt eller delvis tillfälligt avbryta utbetalningarna av det ekonomiska stödet från unionen till den medlemsstaten (nedan kallat beslut om tillfälligt avbrytande), i enlighet med artikel 103.1 i kontrollförordningen.

2.   Beslutet om tillfälligt avbrytande ska sammanfatta relevanta sak- och rättsfrågor, ska innehålla kommissionens bedömning med avseende på de villkor som avses i artikel 103.1 och 103.6 i kontrollförordningen samt ska fastställa hur stor andel av utbetalningen som kommer att innehållas. Beslutet om tillfälligt avbrytande ska uppmana den berörda medlemsstaten att vidta åtgärder för att avhjälpa situationen inom en föreskriven tid som inte får överstiga sex månader.

3.   Hur stort belopp som tillfälligt ska innehållas ska fastställas med tillämpning av en procentsats som tar hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 103.5 i kontrollförordningen.

Artikel 138

Indragning av det ekonomiska stödet

1.   Om medlemsstaten under perioden för tillfälligt avbrytande fortfarande inte kan visa att den har rättat till den situation som ledde till beslutet om tillfälligt avbrytande enligt artikel 103.2 i kontrollförordningen, kan kommissionen informera medlemsstaten om sin avsikt att anta ett beslut om indragning. Artikel 136.2 och 136.3 i denna förordning ska gälla på motsvarande sätt.

2.   Om den berörda medlemsstaten inte svarar på kommissionens uppmaning enligt punkt 1 eller om den lämnar ett otillfredsställande svar kan kommissionen på grundval av den information den förfogar över vid den tidpunkten besluta att helt eller delvis dra in de tillfälligt avbrutna utbetalningarna till den medlemsstaten.

3.   Det beslut om indragning som avses i punkt 2 kan omfatta fullständig eller partiell återvinning av det eventuella förskottet på det ekonomiska bidrag som redan betalats ut i samband med de projekt enligt artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006 för vilka utbetalningarna tillfälligt avbrutits.

4.   Hur stor del av de tillfälligt avbrutna utbetalningarna som ska dras in ska fastställas med tillämpning av en procentsats som tar hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 103.5 i kontrollförordningen.

5.   Den del av förskottet på det ekonomiska bidraget som ska återvinnas avseende projekt för vilka utbetalningarna tillfälligt avbrutits, ska återbetalas till kommissionen enligt det återvinningsförfarande som fastställs i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 861/2006 och artikel 72 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

KAPITEL II

Avdrag av fiskemöjligheter

Artikel 139

Allmänna bestämmelser för avdrag av fiskemöjligheter till följd av överutnyttjande

1.   Hur stort överutnyttjandet av fiskemöjligheterna har varit i förhållande till de tillgängliga kvoterna och den tillgängliga fiskeansträngningen som fastställts för en given period, i enlighet med artiklarna 105.1 och 106.1 i kontrollförordningen, ska fastställas på grundval av de siffror som finns tillgängliga den femtonde dagen i den andra månaden efter det att den reglerade perioden löpt ut.

2.   Hur stort överutnyttjandet av fiskemöjligheterna har varit ska fastställas mot bakgrund av de fiskemöjligheter som vid slutet av varje given period finns tillgängliga för den berörda medlemsstaten, med beaktande av byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (35), tilldelning av tillgängliga fiskemöjligheter enligt artikel 37 i kontrollförordningen och avdrag från fiskeansträngningen i enlighet med artiklarna 105, 106 och 107 i kontrollförordningen.

3.   Byte av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 för en given period ska inte vara tillåtet efter den sista dagen i den första månad som följer på utgången av den nämnda perioden.

Artikel 140

Samråd om avdrag av fiskemöjligheter

För avdrag av fiskemöjligheter i enlighet med artiklarna 105.4, 105.5 och 106.3 i kontrollförordningen ska kommissionen rådgöra med de berörda medlemsstaterna om föreslagna åtgärder. Den berörda medlemsstaten ska svara på kommissionens samrådsförfrågan inom tio arbetsdagar.

KAPITEL III

Avdrag från kvoter på grund av bristande efterlevnad av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken

Artikel 141

Regler för avdrag från kvoter på grund av bristande överensstämmelse med målen för den gemensamma fiskeripolitiken

1.   Den tidsfrist inom vilken medlemsstaten ska visa att fiskena kan utnyttjas på ett säkert sätt och som avses i artikel 107.2 i kontrollförordningen ska börja löpa från dagen för kommissionens skrivelse till medlemsstaten.

2.   Medlemsstaterna ska i sitt svar enligt artikel 107.2 i kontrollförordningen bifoga faktaunderlag som visar för kommissionen att det aktuella fisket kan utnyttjas på ett säkert sätt.

Artikel 142

Fastställande av hur stora kvantiteter som ska dras av

1.   Ett avdrag från kvoter i enlighet med artikel 107 i kontrollförordningen ska stå i proportion till hur omfattande den bristande efterlevnaden av reglerna för bestånd som omfattas av fleråriga planer är och vilken typ av bristande efterlevnad det rör sig om, samt hur allvarligt hotet mot bevarandet av dessa bestånd är. Den skada som orsakas dessa bestånd till följd av den bristande efterlevnaden av reglerna för bestånd som omfattas av fleråriga planer ska också beaktas vid avdraget.

2.   Om ett avdrag enligt punkt 1 inte i sig kan göras från den kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd som berörs av den bristande efterlevnaden, därför att den berörda medlemsstaten saknar tillgång eller tillräcklig tillgång till en kvot, tilldelning eller andel av beståndet eller gruppen av bestånd i fråga, får kommissionen, efter samråd med den berörda medlemsstaten, under det eller de följande åren göra avdrag från kvoter för andra bestånd eller grupper av bestånd som medlemsstaten har tillgång till i samma geografiska område eller med samma marknadsvärde i enlighet med punkt 1.

AVDELNING IX

UPPGIFTER OCH INFORMATION

KAPITEL I

Analys och granskning av uppgifter

Artikel 143

Syfte

Det datoriserade valideringssystem som avses i artikel 109.1 i kontrollförordningen ska särskilt omfatta följande:

a)

En databas eller databaser som lagrar alla uppgifter som ska valideras genom systemet, i enlighet med artikel 144 i denna förordning.

b)

Valideringsförfaranden, däribland kvalitetskontroller, analyser och korskontroller av alla dessa uppgifter, i enlighet med artikel 145 i denna förordning.

c)

Åtkomstförfaranden som ger kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ tillgång till alla dessa uppgifter, i enlighet med artikel 146 i denna förordning.

Artikel 144

Uppgifter som ska valideras

1.   Med hänsyn till det datoriserade valideringssystemet ska medlemsstaterna säkerställa att alla uppgifter som avses i artikel 109.2 i kontrollförordningen lagras i en datoriserad databas eller i datoriserade databaser. Databasen eller databaserna ska minst innehålla de poster som förtecknas i bilaga XXIII, de poster som är obligatoriska enligt bilaga XXVII, posterna i bilaga XII och posterna i bilaga XXXII. Valideringssystemet får även beakta andra uppgifter som anses nödvändiga för valideringsförfarandet.

2.   Alla uppgifter i databaserna enligt punkt 1 ska vara kontinuerligt tillgängliga för valideringssystemet i realtid. Valideringssystemet ska ha direkttillträde till alla dessa databaser, utan mänsklig betjäning. Därför ska alla databaser eller -system i en medlemsstat som innehåller uppgifter enligt punkt 1 vara sammankopplade med varandra.

3.   Om uppgifter enligt punkt 1 inte lagras automatiskt i en databas, ska medlemsstaterna föreskriva manuell inmatning eller digitalisering i databaserna, vilket ska göras utan dröjsmål och inom de tidsfrister som fastställs i relevant lagstiftning. Dagen för mottagande av uppgifter och registrering i databasen ska anges korrekt i databasen.

Artikel 145

Valideringsförfaranden

1.   Det datoriserade valideringssystemet ska validera varje dataset som avses i artikel 144.1 i denna förordning med hjälp av automatiserade datoriserade algoritmer och förfaranden, på ett kontinuerligt, systematiskt och grundligt sätt. Valideringen ska omfatta förfaranden för kvalitetskontroll av grundläggande uppgifters kvalitet, förfaranden för kontroll av dataformat och av dataminimikrav samt mer avancerad verifiering genom detaljanalys av flera registreringar i ett dataset med hjälp av statistiska metoder eller korskontroller av uppgifter från olika källor.

2.   För varje valideringsförfarande ska det finnas en affärsregel eller en uppsättning affärsregler som definierar vilka valideringar som utförs genom förfarandet samt var resultaten av valideringarna lagras. I tillämpliga fall ska det göras en hänvisning till den lagstiftning vars tillämpning verifieras. Kommissionen kan efter samråd med medlemsstaten fastställa en standarduppsättning av affärsregler som ska användas.

3.   Alla resultat från det datoriserade valideringssystemet, både positiva och negativa, ska lagras i databasen. Det ska vara möjligt att omedelbart identifiera alla former av motstridigheter eller bristande efterlevnad som konstaterats av valideringsförfarandet, såväl som uppföljningen av dessa motstridigheter. Det ska även vara möjligt att identifiera och få uppgift om fiskefartyg, befälhavare på fiskefartyg eller aktörer för vilka motstridigheter och möjlig bristande efterlevnad konstaterats upprepade gånger under de senaste tre åren.

4.   Uppföljningen av motstridigheter som identifierats av valideringssystemet ska vara länkad till valideringsresultaten, och datum för validering och uppföljning ska anges.

Om den konstaterade motstridigheten identifieras som resultatet av en felaktig datainmatning, ska posten korrigeras i databasen med en tydlig markering av att den korrigerats; det ursprungliga datavärdet eller den ursprungliga dataposten ska rapporteras tillsammans med skälen till korrigeringen.

Om den konstaterade motstridigheten leder till en uppföljning, ska valideringsresultatet innehålla en länk till inspektionsrapporten, i förekommande fall, och uppföljningen av denna.

Artikel 146

Kommissionens tillträde

1.   Medlemsstaterna ska se till att kommissionen eller kommissionens utsedda organ har ständigt tillträde i realtid till

a)

alla uppgifter som avses i artikel 144.1 i denna förordning,

b)

alla affärsregler som fastställts för valideringssystemet, med definition, uppgift om relevant lagstiftning och uppgift om var valideringsresultaten lagras,

c)

alla valideringsresultat och uppföljningsåtgärder, med markering av om dataposter har korrigerats samt med en länk till överträdelseförfaranden i förekommande fall.

2.   Medlemsstaterna ska se till att åtkomst till de uppgifter som avses i punkt 1 leden a, b och c är möjlig vid automatiskt datautbyte via säkra webbtjänster enligt definitionen i artikel 147 i denna förordning.

3.   Dessa uppgifter ska kunna laddas ned enligt det datautbytesformat och alla de dataelement som anges i bilaga XII och i XML-format. Andra dataposter som ska finnas tillgängliga men som inte anges i bilaga XII ska kunna laddas ned i det format som anges i bilaga XXXII.

4.   Kommissionens eller det av kommissionen utsedda organet ska ha möjlighet att för vilken period eller geografiskt område som helst ladda ned uppgifter enligt punkt 1 som rör ett enskilt fiskefartyg eller en förteckning över fiskefartyg.

5.   På en motiverad begäran från kommissionen ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål korrigera uppgifter rörande vilka kommissionen har identifierat motstridigheter. Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål informera andra relevanta medlemsstater om korrigeringen.

KAPITEL II

Medlemsstaternas webbplatser

Artikel 147

Drift av webbplatser och webbtjänster

1.   Medlemsstaterna ska inrätta webbtjänster som ska betjäna de officiella webbplatser som avses i artiklarna 115 och 116 i kontrollförordningen. Dessa webbtjänster ska generera dynamiskt innehåll i realtid för de officiella webbplatserna och ska tillhandahålla automatisk uppgiftsåtkomst. Om nödvändigt ska medlemsstaterna anpassa sina existerande databaser eller inrätta nya databaser för att tillhandahålla det innehåll som krävs för webbtjänsterna.

2.   Webbtjänsten ska möjliggöra för kommissionen och dess utsedda organ att när som helst avläsa alla uppgifter som avses i artiklarna 148 och 149 i denna förordning. Denna automatiska avläsningsmekanism ska baseras på det elektroniska informationsutbytesprotokoll som avses i bilaga XII. Webbtjänsten ska inrättas i enlighet med internationella standarder.

3.   Varje ämnessida på den officiella webbplats som avses i punkt 1 ska till höger på sidan innehålla en meny med länkar till alla övriga ämnessidor. Längst ned på ämnessidan ska det finnas uppgift om den relaterade webbtjänsten.

4.   Webbtjänster och webbplatser ska vara centraliserade med endast en åtkomstpunkt per medlemsstat.

5.   Kommissionen får fastställa gemensamma standarder, tekniska specifikationer och förfaranden för webbplatsens gränssnitt, datoriserade system och webbtjänster med teknisk driftskompatibilitet mellan medlemsstaterna, kommissionen och dess utsedda organ. Kommissionen ska samordna den process som leder till sådana specifikationer och förfaranden efter samråd med medlemsstaterna.

Artikel 148

Webbplats och webbtjänster tillgängliga för allmänheten

1.   Den allmänt tillgängliga delen av webbplatsen ska innehålla en översiktssida och olika ämnessidor. Den offentliga översiktssidan ska innehålla länkar till hänvisningarna i kontrollförordningens artikel 115 a–g, och hänvisa till ämnessidor innehållande den information som avses i den artikeln.

2.   Varje offentlig ämnessida ska innehålla minst en av de informationsposter som förtecknas i artikel 115 a–g i kontrollförordningen. Ämnessidor såväl som relaterade webbtjänster ska innehålla minst den information som fastställs i bilaga XXXIII.

Artikel 149

Säker webbplats och säkra webbtjänster

1.   Den säkra delen av webbplatsen ska innehålla en översiktssida och olika ämnessidor. Den säkra översiktssidan ska innehålla länkar till hänvisningarna i kontrollförordningens artikel 116.1 a–h, och hänvisa till ämnessidor innehållande den information som avses i den artikeln.

2.   Varje allmän ämnessida ska innehålla minst en av de informationsposter som förtecknas i artikel 116.1 a–h i kontrollförordningen. Ämnessidor såväl som relaterade webbtjänster ska innehålla minst den information som fastställs i bilaga XXIV.

3.   Både den säkra webbplatsen och de säkra webbtjänsterna ska tillämpa de elektroniska certifikat som anges i artikel 116.3 i kontrollförordningen.

AVDELNING X

GENOMFÖRANDE

KAPITEL I

Ömsesidigt bistånd

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 150

Tillämpningsområde

1.   I detta kapitel fastställs de villkor enligt vilka medlemsstaterna ska samarbeta administrativt med varandra, med tredjeländer, med kommissionen och med det av kommissionen utsedda organet, för att se till att kontrollförordningen och den här förordningen tillämpas korrekt. Det innebär inga hinder för medlemsstaterna att upprätta andra former av administrativt samarbete.

2.   Bestämmelserna i detta kapitel ska inte binda medlemsstaterna att bevilja varandra bistånd om detta sannolikt skulle störa deras nationella rättssystem, den allmänna ordningen, säkerheten eller andra grundläggande intressen. Innan en begäran om bistånd avslås ska den tillfrågade medlemsstaten samråda med den begärande medlemsstaten för att avgöra om partiellt bistånd kan beviljas enligt särskilda regler och villkor. Om en begäran om bistånd inte kan efterkommas ska den begärande medlemsstaten och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet omgående underrättas om detta och skälen till avslaget ska anges.

3.   Bestämmelserna i detta kapitel ska inte påverka medlemsstaternas tillämpning av straffrättsliga bestämmelser och bestämmelser om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor, däribland bestämmelser om sekretess under förundersökningar.

Artikel 151

Kostnader

Medlemsstaterna ska bära sina egna kostnader för genomförandet i samband med en begäran om bistånd och avstå från att begära ersättning för kostnader i samband med tillämpningen av denna avdelning.

Artikel 152

Central myndighet

Den centrala enda myndighet som avses i artikel 5.5 i kontrollförordningen ska fungera som enda sambandskontor med ansvar för tillämpningen av detta kapitel.

Artikel 153

Uppföljningsåtgärder

1.   När nationella myndigheter beslutar att, som svar på en begäran om bistånd med stöd av detta kapitel eller till följd av ett spontant informationsutbyte, vidta åtgärder som endast kan genomföras efter tillstånd från eller på begäran av en rättslig myndighet, ska de till den berörda medlemsstaten och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet överföra all sådan information rörande dessa åtgärder som är relaterad till bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

2.   All sådan överföring måste föregås av tillstånd från den rättsliga myndigheten om sådant tillstånd krävs enligt nationell lagstiftning.

Avsnitt 2

Information utan föregående begäran

Artikel 154

Information utan föregående begäran

1.   Om en medlemsstat får kännedom om en möjlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om en allvarlig överträdelse enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, eller om det finns skälig misstanke om att en sådan överträdelse kan begås, ska den utan dröjsmål meddela alla övriga berörda medlemsstater och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Meddelandet ska innehålla all nödvändig information och ske via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

2.   Om en medlemsstat vidtar rättsliga åtgärder i samband med bristande efterlevnad eller sådan överträdelse som avses i punkt 1 ska den meddela övriga berörda medlemsstater och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

3.   Alla meddelanden som görs enligt denna artikel ska vara skriftliga.

Avsnitt 3

Begäran om bistånd

Artikel 155

Definition

I detta avsnitt avses med begäran om bistånd en begäran från en medlemsstat riktad till en annan medlemsstat eller från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet riktad till en medlemsstat om

a)

information, däribland information enligt artikel 93.2 och 93.3 i kontrollförordningen,

b)

tillsynsåtgärder eller

c)

administrativ delgivning.

Artikel 156

Allmänna bestämmelser

1.   Den begärande medlemsstaten ska se till att alla begäranden om bistånd innehåller tillräckligt med information för att den tillfrågade medlemsstaten ska kunna efterkomma begäran, däribland alla nödvändiga bevis som kan erhållas inom den begärande medlemsstatens territorium.

2.   Bistånd ska endast kunna begäras i underbyggda fall där det finns rimliga skäl att anta att bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har skett och när den begärande medlemsstaten inte på egen hand kan få fram den information som efterfrågas eller vidta de åtgärder som begärs.

Artikel 157

Översändning av begäran och svar

1.   Begäranden om bistånd ska bara skickas från den begärande medlemsstatens centrala myndighet, från kommissionen eller från det av kommissionen utsedda organet till den tillfrågade medlemsstatens centrala myndighet. Svar på begäranden om bistånd ska alltid meddelas på samma sätt.

2.   Begäranden om ömsesidigt bistånd och respektive svar ska alltid ske skriftligt.

3.   De berörda centrala myndigheterna ska komma överens om vilka språk som ska användas vid begäran om bistånd och svar på begäran, innan begäran görs. Om de inte kan enas om detta ska begäran skrivas på den begärande medlemsstatens officiella språk och svaren ska skrivas på den tillfrågade medlemsstatens officiella språk.

Artikel 158

Begäran om information

1.   En medlemsstat ska, på en begärande medlemsstats förfrågan eller på förfrågan från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, lämna all relevant information som krävs för att fastställa om bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har skett eller för att fastställa om det finns rimliga skäl att misstänka att det kan ske. Informationen ska överlämnas via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

2.   Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens förfrågan eller på förfrågan från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, genomföra lämpliga administrativa undersökningar rörande den verksamhet som utgör eller som den begärande medlemsstaten misstänker utgöra bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen. Den tillfrågade medlemsstaten ska sända resultaten av sådana administrativa undersökningar till den begärande medlemsstaten och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens, kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets begäran tillåta att en behörig tjänsteman från den begärande medlemsstaten följer den tillfrågade medlemsstatens eller kommissionens tjänstemän under de administrativa undersökningar som avses i punkt 2. Om nationell straffrättslig lagstiftning förbehåller vissa åtgärder för viss personal som särskilt anges i nationell lag, ska den begärande medlemsstatens tjänstemän inte delta i dessa åtgärder. De ska under inga omständigheter delta vid husrannsakan eller vid formella förhör av personer vid straffrättsliga förfaranden. Den begärande medlemsstatens tjänstemän som befinner sig i den tillfrågade medlemsstaten måste alltid kunna uppvisa ett skriftligt tillstånd som styrker deras identitet och officiella uppdrag.

4.   På den begärande medlemsstatens förfrågan ska den tillfrågade medlemsstaten tillhandahålla samtliga dokument eller styrkta kopior som den förfogar över och som rör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen.

5.   Standardformuläret för utbyte av information på begäran finns i bilaga XXXIV.

Artikel 159

Begäran om tillsynsåtgärder

1.   En tillfrågad medlemsstat ska, utifrån de bevis som avses i artikel 156 i denna förordning, på en begärande medlemsstats, kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets begäran vidta alla tillsynsåtgärder som krävs för att, inom sitt territorium eller i marina vatten som lyder under den tillfrågade medlemsstatens suveränitet eller jurisdiktion, se till att alla former av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen omedelbart upphör.

2.   Den tillfrågade medlemsstaten får samråda med den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet när den vidtar tillsynsåtgärder enligt punkt 1.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska rapportera om de åtgärder som vidtagits och vilken effekt de haft till den begärande medlemsstaten, övriga berörda medlemsstater, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

Artikel 160

Tidsfrist för svar på begäran om information och tillsynsåtgärder

1.   Den tillfrågade medlemsstaten ska så snabbt som möjligt lämna den information som avses i artiklarna 158.1 och 159.3 i denna förordning, dock senast fyra veckor efter mottagandet av begäran. Andra tidsfrister kan avtalas mellan den tillfrågade och den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

2.   Om den tillfrågade medlemsstaten inte kan efterkomma begäran inom tidsfristen ska den skriftligen informera den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om skälen till detta och ange när den anser att den kan komma med ett svar.

Artikel 161

Begäran om administrativ delgivning

1.   Den tillfrågade medlemsstaten ska, på den begärande medlemsstatens förfrågan och i enlighet med sina nationella bestämmelser om delgivning av motsvarande handlingar och beslut, delge mottagaren alla handlingar eller beslut från de administrativa myndigheterna i den begärande medlemsstaten som fattats inom det område som omfattas av kontrollförordningen eller den här förordningen och som ska delges inom den tillfrågade medlemsstatens territorium.

2.   Begäran om delgivning ska göras på det standardformulär som finns i bilaga XXXV till den här förordningen.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska skicka sitt svar till den begärande medlemsstaten omedelbart efter delgivningen via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning. Standardformuläret för svar i bilaga XXXVI ska användas.

Avsnitt 4

Förbindelser med kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet

Artikel 162

Meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet

1.   När en medlemsstat får tillgång till information den anser relevant angående metoder, praxis eller upptäckta tendenser som har samband med eller misstänks ha samband med fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, ska den omedelbart vidarebefordra informationen till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

2.   Så snart kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet får tillgång till information som kan hjälpa medlemsstaterna i tillsynen av efterlevnaden av kontrollförordningen eller den här förordningen, ska informationen meddelas medlemsstaterna.

Artikel 163

Kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets samordning

1.   Om en medlemsstat får kännedom om verksamhet som utgör eller som den begärande medlemsstaten misstänker utgöra bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, och som är av särskild relevans för unionen, ska den så snart som möjligt meddela kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet all relevant information som behövs för att utreda fakta. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vidarebefordra informationen till övriga berörda medlemsstater.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska verksamhet som utgör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, anses vara av särskild relevans för Europeiska unionen i synnerhet när

a)

den har eller kan ha förbindelser i en eller flera medlemsstater,

b)

det för medlemsstaterna framstår som sannolikt att liknande verksamhet har genomförts även i andra medlemsstater.

3.   När kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet anser att verksamhet som utgör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har ägt rum i en eller flera medlemsstater, ska de berörda medlemsstaterna informeras om detta och så snart som möjligt utreda saken. De berörda medlemsstaterna ska så snart som möjligt informera kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om resultatet av dessa utredningar.

Avsnitt 5

Förbindelser med tredjeländer

Artikel 164

Informationsutbyte med tredjeländer

1.   När en medlemsstat får information från ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation som är relevant för tillämpningen av kontrollförordningen och den här förordningen, ska den via den centrala myndigheten vidarebefordra den informationen till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, under förutsättning att bilaterala avtal med det berörda tredjelandet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler tillåter detta.

2.   En medlemsstat kan via sin centrala myndighet vidarebefordra information som mottas enligt detta kapitel till ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation, förutsatt att det sker med stöd av ett bilateralt avtal med det tredjelandet eller är förenligt med den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler. Sådan vidarebefordran ska äga rum efter samråd med den medlemsstat som ursprungligen tillhandahöll informationen och i överensstämmelse med EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter.

3.   Inom ramen för fiskeavtal som ingåtts mellan unionen och tredjeländer eller inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller liknande arrangemang som unionen är avtalsslutande part i eller icke avtalsslutande samarbetspart i, får kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet vidarebefordra relevant information om bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen till övriga parter i sådana avtal, organisationer eller arrangemang, förutsatt att den medlemsstat som tillhandahållit informationen ger sitt tillstånd till detta.

KAPITEL II

Rapporteringskrav

Artikel 165

Rapportformat och rapportfrister

1.   För de femårsrapporter som avses i artikel 118.1 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna använda de uppgifter som anges i bilaga XXXVII.

2.   Den rapport med angivande av de bestämmelser som har tillämpats för att utarbeta rapporter över grundläggande uppgifter, vilken avses i artikel 118.4 i kontrollförordningen, ska översändas sex månader efter den här förordningens ikraftträdande. Om dessa bestämmelser ändras ska medlemsstaterna sända en ny rapport.

AVDELNING XI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 166

Upphävanden

1.   Förordning (EEG) nr 2807/83, förordning (EEG) nr 3561/85, förordning (EEG) nr 493/87, förordning (EEG) nr 1381/87, förordning (EEG) nr 1382/87, förordning (EEG) nr 2943/95, förordning (EG) nr 1449/98, förordning (EG) nr 2244/2003, förordning (EG) nr 1281/2005, förordning (EG) nr 1042/2006, förordning (EG) nr 1542/2007, förordning (EG) nr 1077/2008 och förordning (EG) nr 409/2009 ska upphöra att gälla.

2.   Förordning (EG) nr 356/2005 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2012.

3.   Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 167

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, med undantag för avdelning VII, som träder ikraft den 1 juli 2011.

Avdelning II kapitel III och avdelning IV kapitel I ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2012. I enlighet med artikel 124 c i kontrollförordningen och med föregående stycke ska avdelning VII tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(3)  EUT L 160, 14.6.2006, s. 1.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.

(7)  EGT L 339, 18.12.1985, s. 29.

(8)  EGT L 50, 19.2.1987, s. 13.

(9)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 11.

(11)  EGT L 308, 21.12.1995, s. 15.

(12)  EGT L 192, 8.7.1998, s. 4.

(13)  EUT L 56, 2.3.2005, s. 8.

(14)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(15)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3.

(16)  EUT L 187, 8.7.2006, s. 14.

(17)  EUT L 337, 21.12.2007, s. 56

(18)  EUT L 295, 4.11.2008, s. 3.

(19)  EUT L 123, 19.5.2009, s. 78.

(20)  EUT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(21)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(22)  EUT L 204, 13.8.2003, s. 21.

(23)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 9.

(24)  EUT L 365, 10.12.2004, s. 19.

(25)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(26)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

(27)  EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

(28)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(30)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(31)  EGT L 278, 23.10.2001, s. 6.

(32)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(33)  EGT L 337, 20.12.2001, s. 20.

(34)  EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(35)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.


BILAGA I

Tabell 1

Treställiga alfabetiska koder för presentationsform

Treställig alfabetisk kod

Presentationsform

Beskrivning

CBF

Dubbelfilé av torsk (escalado)

HEA med skinn, ryggrad och stjärtfena

CLA

Klor

Enbart klor

DWT

Iccat-kod

Utan gälar, urtagna, delvis utan huvud, utan fenor

FIL

Fileade

HEA + GUT + TLD + utan ben. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FIS

Fileade och flådda filéer

FIL+SKI. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FSB

Filead med skinn och ben

Filead med skinn och ben

FSP

Filead, flådd, med nålben

Filead utan skinn och med nålben

GHT

Urtagen, utan huvud och stjärtfena

GUH+TLD

GUG

Urtagen och utan gälar

Inälvorna och gälarna har tagits bort

GUH

Urtagen och utan huvud

Inälvorna och huvudet har tagits bort

GUL

Urtagen, med lever

GUT men leverdelarna sitter kvar

GUS

Urtagen, utan huvud och flådd

GUH+SKI

GUT

Urtagen

Alla inälvor har tagits bort

HEA

Utan huvud

Huvudet har tagits bort

JAP

Japansk skärning

Tvärsnitt som avlägsnar alla delar från huvud till mage

JAT

Japansk skärning, utan stjärtfena

Japansk skärning där stjärtfenan skärs bort

LAP

Lappen

Dubbel filé, HEA, med skinn, stjärtfena och fenor

LVR

Lever

Endast lever. Vid samlad presentation används koden LVR-C

OTH

Övriga

Övriga presentationsformer (1)

ROE

Rom

Endast rom. Vid samlad presentation används koden ROE-C

SAD

Torrsaltad

Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena och torrsaltad

SAL

I lättsaltad lake

CBF + saltad

SGH

Saltad, urtagen och utan huvud

GUH + saltad

SGT

Saltad och urtagen

GUT + saltad

SKI

Flådd

Utan skinn

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Stjärtfenor

Endast stjärtfenor

TLD

Utan stjärtfena

Utan stjärtfena

TNG

Tungor

Endast tungor. Vid samlad presentation används koden TNG-C

TUB

Endast mantel

Endast själva kroppen (bläckfisk)

WHL

Hel

Ingen beredning

WNG

Vingar

Endast vingar


Tabell 2

Beredningsform

KOD

SKICK

ALI

Levande

BOI

Kokt

DRI

Torkad

FRE

Färsk

FRO

Fryst

SAL

Saltad


(1)  Om befälhavaren för ett fiskefartyg i en landnings- eller omlastningsdeklaration använder presentationskoden OTH (övriga) ska denne beskriva exakt vad som avses med presentationen.


BILAGA II

MINIMIKRAV FÖR VILKEN INFORMATION SOM SKA FINNAS I FISKELICENSEN

1.   UPPGIFTER OM FISKEFARTYGET (1)

Registreringsnummer i registret över unionens fiskeflotta (2)

Fiskefartygets namn (3)

Flaggstat/registreringsland (3)

Registreringshamn (namn och nationell kod (3))

Distriktsbeteckning (3)

Internationell radioanropssignal (IRCS (4))

2.   LICENSINNEHAVARE/FISKEFARTYGETS ÄGARE (2) /OMBUD (2)

Namn och adress för en fysisk eller juridisk person

3.   FISKEKAPACITET

Motorstyrka (kW) (5)

Bruttotonnage (GT) (6)

Total längd (6)

Huvudsakliga fiskeredskap (7)

Andra fiskeredskap (7)

EVENTUELLA ANDRA NATIONELLA BESTÄMMELSER


(1)  Dessa uppgifter ska anges i fiskelicensen först då fartyget registreras i registret över EU:s fiskeflotta i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

(3)  Om fartyget har ett namn.

(4)  I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004 när det gäller fartyg som måste ha en internationell radioanropssignal.

(5)  I enlighet med förordning (EG) nr 2930/86.

(6)  I enlighet med förordning (EG) nr 2930/86. Dessa uppgifter ska anges i fiskelicensen först då fartyget registreras i registret över EU:s fiskeflotta i enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

(7)  I enlighet med Internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap (ISSCFCG).


BILAGA III

MINIMIKRAV FÖR VILKEN INFORMATION SOM SKA FINNAS I FISKETILLSTÅND

A.   IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

1.

Registreringsnummer i registret över unionens fiskeflotta (1)

2.

Fiskefartygets namn (2)

3.

Distriktsbeteckning (1)

B.   VILLKOR FÖR FISKET

1.

Datum för utfärdande:

2.

Giltighetstid:

3.

Villkor för tillståndet, vid behov även uppgifter om aktuella arter, fångstområden och fiskeredskap:

 

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Fångstområden

 

 

 

 

 

 

Arter

 

 

 

 

 

 

Fiskeredskap

 

 

 

 

 

 

Övriga villkor

 

 

 

 

 

 

Övriga krav som följer av ansökan om fisketillstånd


(1)  I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

(2)  Om fartyget har ett namn.


BILAGA IV

VAKARNAS EGENSKAPER

Image

SLUTVAKARE I VÄSTSEKTORN

Image

SLUTVAKARE I OSTSEKTORN

Image

MELLANVAKARE

Image


BILAGA V

FÖRLAGA FÖR ELEKTRONISK ÖVERFÖRING AV VMS-UPPGIFTER FRÅN FLAGGMEDLEMSSTATEN TILL KUSTMEDLEMSSTATEN

A.   Positionsrapportens innehåll och definition av uppgifterna

Kategori

Uppgift

Kod

Typ

Innehåll

Obligatoriskt (M)/

frivilligt (O)

Definitioner

Systemuppgifter

Ny rapport

SR

 

 

M

Visar att rapporten påbörjas

 

Slut på rapporten

ER

 

 

M

Visar att rapporten är avslutad

Meddelandeuppgifter

Destinationsadress

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

Adress till den kustmedlemsstat som tar emot meddelandet. Treställig alfabetisk ISO-landskod

 

Avsändare

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

Treställig alfabetisk ISO-landskod för flaggmedlemsstaten som skickar meddelandet

 

Typ av meddelande

TM

Сhаr (3)3

Kod

M

De första tre bokstäverna som anger typ av meddelande (POS – för positionsrapport).

 

Datum

DA

Num (3)8

YYYYMMDD

M

År, månad och dag då sändningen görs

 

Tid

TI

Num (3)4

HHMM

M

Tidpunkt för sändning (i UTC)

Registreringsuppgifter om fiskefartyget

Registreringsnummer i registret över EU:s fiskeflotta

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alpha-3 +Char (3)9

O (1)

Registreringsnummer i registret över EU:s fiskeflotta, vilket består av den treställiga alfabetiska ISO-landskoden för medlemsstaten och en unik kod för fiskefartyget

 

Flaggstat

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

Treställig alfabetisk ISO-landskod för fartygets flaggstat

 

Radioanropssignal

RC

Char (3)7

IRCS Code

M

Fiskefartygets internationella radioanropssignal

 

Fiskefartygets namn

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

Fiskefartygets namn

 

Distriktsbeteckning

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

Numret på fartygets sida

Aktivitet

Latitud (med decimaler)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

M

Fiskefartygets latitud vid tidpunkten för sändningen, angiven i decimalgrader med hjälp av det geodetiska referenssystemet WGS84 (2)

 

Longitud (med decimaler)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

M

Fiskefartygets longitud vid tidpunkten för sändningen, angiven i decimalgrader med hjälp av det geodetiska referenssystemet WGS84. Uppgifterna ska anges med tre decimalers noggrannhet. Positioner på västra halvklotet ska anges som negativa värden (2).

 

Hastighet

SP

Num (3)3

Knots (3) 10

M

Fiskefartygets hastighet i tiondels knop, t.ex. .//SP/105 = 10,5 knop

 

Kurs

CO

Num (3)3

360 degree scale

M

Fiskefartygets kurs i 360-graders skala, t.ex. .//CO/270 = 270°

 

Fiskeresa nr

TN

Num (3)3

001-999

O

Fiskeresans löpnummer under innevarande år

B.   Positionsrapportens uppbyggnad

En dataöverföring ska struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”SR” anger att ett meddelande påbörjas.

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med datafältkoden anger att en elektronisk uppgift påbörjas.

Enkelt snedstreck (/) används för att skilja datafältkoden från efterföljande data.

Data som lämnas parvis ska åtskiljas av ett mellanslag.

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”ER” anger att rapporten är avslutad.


(1)  Obligatoriska uppgifter för fiskefartyg i Europeiska unionens fiskeflotta.

(2)  Plustecknet (+) behöver inte överföras, inledande nollor kan utelämnas.

(3)  Följande treställiga alfabetiska ISO-koder ska användas för internationella organisationer:

XEU

Europeiska kommissionen

XFA

Unionens kontrollorgan för fiske

XNW

Nafo

XNE

NEAFC

XIC

Iccat

XCA

CCAMLR


BILAGA VI

FÖRLAGA FÖR EN KOMBINERAD FISKELOGGBOK, LANDNINGSDEKLARATION OCH OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR EUROPEISKA UNIONEN

Image


BILAGA VII

FÖRLAGA FÖR FISKELOGGBOK, LANDINGSDEKLARATION/OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR EUROPEISKA UNIONEN

(MEDELHAVET)

Image


BILAGA VIII

FÖRLAGA FÖR FISKELOGGBOK FÖR NAFO:S DELOMRÅDE 1 OCH ICES-OMRÅDENA V a OCH XIV FÖR EUROPEISKA UNIONEN

Fiskefartygets namn/Distriktsbeteckning/IRCS

 

Datum

Nafo-/Ices-sektion

 

 

Dag

Månad

År

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidpunkt då släpningen påbörjades

(GMT)

Tidpunkt då släpningen avslutades

(GMT)

Antal fisketimmar

Position då släpningen påbörjades

Typ av fiskeredskap

Antal nätredskap eller linor som använts

Maskstorlek

Fångster per art (uttryckt i kilogram levande vikt)

Latitud

Longitud

Nafo/Ices-nummer

 

Torsk

(101)

Kungsfisk

(103)

Liten hälleflundra

(118)

Hälleflundra

(120)

Havskatt

(340)

Lodda

(340)

Räka

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för dagen

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för fiskeresan

Sparad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig vikt (i kilogram levande vikt) som har beretts idag för användning som livsmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig vikt (i kilogram levande vikt) som har beretts idag till fiskmjöl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

Anmärkningar

 

Befälhavarens namnteckning


BILAGA IX

FÖRLAGA FÖR LANDNINGS-/OMLASTNINGSDEKLARATION  (1) FÖR NAFO:S DELOMRÅDE 1 OCH ICES-OMRÅDENA V a OCH XIV FÖR EUROPEISKA UNIONEN

Fiskefartygets namn/Distriktsbeteckning (1)

IRCS (2)

(3) Vid omlastning

Namn och/eller radioanropssignal, distriktsbeteckning

och det mottagande fiskefartygets nationalitet:


 

Dag

Månad

Tidpunkt

År

2.0 …

Ombudets namn:

Befälhavarens namn:

Avfärd (4)

 

 

 

från

 

 

 

Återkomst (5)

 

 

till

 

 

 

Landning (6)

 

 

 

 

 

Underskrift:

Underskrift:


Ange vikten i kilogram eller i använd enhet (t.ex. låda, korg) och den landade vikten för enheten i kilogram:

 

kilogram (18) (19)


Arter

ICES/NAFO (1)

Fiskeområde ickemedlemsstater

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Presentationsform

(17)

Hel

Urtagna

Utan huvud

Fileade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.


BILAGA X

INSTRUKTIONER TILL BEFÄLHAVARE PÅ EU-FISKEFARTYG SOM OMFATTAS AV SKYLDIGHETEN ATT FYLLA I OCH LÄMNA IN FISKELOGGBOKEN OCH ATT FYLLA I OCH LÄMNA IN LANDNINGS- OCH OMLASTNINGSDEKLARATIONER I PAPPERSFORMAT

1.   Fiskeloggboksuppgifter om fiskefartyget, vilka ska fyllas i med hjälp av förlagorna i bilagorna VI, VII och VIII

1.1   Följande allmänna information om fiskefartyget/fiskefartygen ska registreras under motsvarande referensnummer i fiskeloggboken:

Information om fiskefartyget/fiskefartygen och uppgifter om datum för fiskeresor

Referensnummer i fiskeloggboken

Uppgiftspost

(M = Obligatorisk)

(O = Frivillig)

Beskrivning av vilka uppgifter och tidsangivelser som ska registreras

(1)

Fiskefartygets namn och radioanropssignal

(M)

Uppgifterna ska föras in på första raden. Vid parfiske ska det andra fartygets namn, dess befälhavares namn, fartygets nationalitet och dess distriktsbeteckning anges under motsvarande uppgifter för det fartyg för vilket fiskeloggboken förs.

(2)

Distriktsbeteckning

(M)

Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror som anges på fartygets skrov.

(3)

Befälhavarens namn och adress

(M)

Befälhavarens efternamn, förnamn och adress (gatuadress, postnummer, postort och medlemsstat) ska anges.

Befälhavaren på det eller de andra fartygen ska också föra fiskeloggbok i vilken de kvantiteter som fångats och förvaras ombord anges på ett sådant sätt att fångsterna inte registreras dubbelt.

(4)

Dag, månad och tidpunkt (lokal tid) samt hamn för avfärden

(M)

Dessa uppgifter ska registreras innan fartyget lämnar hamnen.

(5)

Dag, månad och tidpunkt (lokal tid) samt hamn för återkomsten

(M)

Dessa uppgifter ska registreras innan fartyget seglar in i hamnen

(6)

Datum och plats för landningen, om denna skiljer sig från återkomsten enligt (5)

(M)

Dessa uppgifter ska registreras innan fartyget seglar in i landningshamnen

(7)

Datum, namn, radioanropssignal, nationalitet, distriktsbeteckning (registreringsnummer) för det mottagande fiskefartyget

(M)

Dessa uppgifter ska registreras vid omlastning.

Uppgifter om redskap

(8)

Fiskeredskap

(M)

Uppgifter om typ av fiskredskap ska registreras med hjälp av de koder som anges i kolumn 1 i bilaga XI.

(9)

Maskstorlek

(M)

Maskstorleken ska anges i millimeter.

(10)

Dimensioner

(O)

Redskapets storlek och dimensioner ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 2 i bilaga XI.

Uppgifter om fiskeinsatser

(11)

Datum

(M)

För varje dag till havs ska uppgift om datum anges på en ny rad.

(12)

Antal fiskeinsatser

(M)

Antalet fiskeinsatser ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 3 i bilaga XI (M).

(13)

Fisketid

(O)

Total tid som använts för att söka efter fisk (t.ex. med ekolod) eller för att fiska, dvs. det antal timmar som tillbringats till havs minus tid för förflyttning till och mellan fiskebankar och för återfärd därifrån, biliggning, inaktivitet eller väntan på reparation).

(14)

Position

(M)

Relevant geografiskt fångstområde ska anges i form av den statistiska rektangel inom vilken den största delen av fångsten togs, med hänvisning till relevant Ices-sektion eller –delsektion, Cecaf-delområde, AKFM-delområde eller Nafo-delområde. (M)

Exempel:

 

Ifråga om Ices-sektioner, Cecaf-delområden, AKFM-delområden, Nafo-delområden och NEAFC-sektioner: Använd den karta som finns på insidan av fiskeloggbokens pärm och ange koden för relevant använd statistisk rektangel, t.ex. IVa, VIb, VIId.

 

Ifråga om statistiska rektanglar: Använd de uppgifter om Ices statistiska rektangel som finns på insidan av fiskeloggbokens pärm. Dessa rektanglar avgränsas av latituder och longituder uttryckta i hela grader eller hela grader plus 30' för latituder och hela grader för longituder. Ange genom att använda en kombination av siffror och en bokstav den statistiska rektangel där merparten av fångsterna gjorts (t.ex. området mellan 56° och 56° 30'N och mellan 6° och 7°E = Ices-kod 41/F6).

(M)

Det är också möjligt att i loggboken föra in alla de statistiska rektanglar där fartyget fiskat under dagen.

(O)

Ifråga om tredjeländers fiskeområden: Ange de tredjeländers fiskeområden eller de vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion som det är fråga om, med hjälp av treställiga alfabetiska landskoder (ISO-3166), t.ex.

NOR= Norge

FRO= Färöarna

CAN= Kanada

ISL= Island

INT= Öppet hav

(M)

(15)

Fångst som förvaras ombord

(M)

Varje kvantitet av en art som förvaras ombord som överskrider i levandeviktsekvivalenter ska registreras i fiskeloggboken. I dessa kvantiteter ska ingå de kvantiteter som avsätts för besättningens konsumtion ombord. FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

För samtliga arter ska fångsterna registreras i kilogram levandeviktsekvivalenter.

(O) Om fångsten förvaras i korgar, lådor, tunnor, kartonger, säckar, påsar, block eller andra behållare, ska nettovikten för den använda enheten anges i levandeviktsekvivalenter och det exakta antalet behållare ska anges. Alternativt kan den fångst som förvaras ombord i sådana enheter anges i kilogram levandeviktsekvivalenter.

(16)

Uppskattning av mängden fisk som kastats överbord

(M)

Det ska registreras uppgifter om varje kvantitet på mer än 50 kg i levande viktsekvivalenter som har kastats överbord. Det ska också registreras vilka kvantiteter som har kastats överbord av de fångster som har tagits för att användas som levande bete. Dessa uppgifter ska anges i avsnitt 15 i fiskeloggboken.

2.   Instruktioner beträffande landnings- och omlastningsdeklarationen

2.1   Förlagorna i bilagorna VI och IX (för landning och omlastning i Nafo 1 och Ices Va)

2.2   Information som ska lämnas

För fiskeriprodukter som har landats eller omlastats och som har vägts med vägningssystem som har godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, på det omlastande fartyget eller det mottagande fartyget, ska den landade eller omlastade fångstens faktiska vikt i kilogram anges i landnings- eller omlastningsdeklarationen, fördelat på art och med uppgift om följande:

a)

Fiskens presentationsform (referensnummer i loggboken: 17).

b)

Mätenhet för landade kvantiteter (referensnummer i fiskeloggboken: 18). Enhetsvikten ska anges som kilogram produktvikt. Denna enhet får vara en annan än den som använts i fiskeloggboken.

c)

Total vikt som landats eller omlastats, fördelat på art (referensnummer i fiskeloggboken: 19). Ange vikten för de kvantiteter av varje art som faktiskt landats eller omlastats.

d)

Den vikt som anges ska motsvara den landade fiskens vikt, dvs. efter eventuell beredning ombord. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska i efterföljande led tillämpa omräkningsfaktorer för att beräkna motsvarande levande vikt.

e)

Befälhavarens namnteckning (20).

f)

Ombudets namnteckning samt dennes namn och adress i tillämpliga fall (21).

g)

Ices-sektion/ Nafo-delområden/Cecaf-delområden/AKFM-delområden/Svarta havet/Franska Guyana-området (FAO:s område nr 31) eller –förvaltningsområdet eller tredjelands fiskeområde (referensnummer i fiskeloggboken: (22)). Här gäller samma bestämmelser som anges under punkt 14 ovan.

3.   Kompletterande instruktioner för befälhavare för EU-fiskefartyg med en total längd på 10 meter eller mer som varken omfattas av bestämmelserna i artikel 9 i kontrollförordningen, systemet för fartygsövervakning eller skyldigheten att fylla i och skicka in loggboksuppgifter elektroniskt enligt artikel 15 i kontrollförordningen, men som omfattas av skyldigheten att registrera sina fiskeansträngningar i en fiskeloggbok

Dessa instruktioner gäller för befälhavarna ombord på EU-fiskefartyg som enligt EU:s regler ska registrera den tid som de fiskar i områden som omfattas av begränsningar av fiskeansträngningen:

a)

Alla uppgifter som ska registreras enligt detta avsnitt ska registreras i fiskeloggboken mellan referensnumren 15 och 16.

b)

Tiden ska uttryckas i universaltid (UTC).

c)

De olika fiskarterna ska anges med hjälp av FAO:s treställiga alfabetiska artkoder.

3.1   Upplysningar om fiskeansträngningen

a)   Genomsegling av en fiskeansträngningszon

När ett fartyg med tillstånd seglar genom en zon för fiskeansträngningar utan att bedriva fiske i detta område ska en extra rad i fiskeloggboken fyllas i. Följande upplysningar ska lämnas:

Datum.

Fiskeansträngningszon.

Datum och tidpunkt för varje inträde/utträde.

Position för varje inträde/utträde, uttryckt i latitud och longitud.

Fångsten ombord uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

Ordet ”Genomsegling”.

b)   Inträde i en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar in i en zon för fiskeansträngningar där fartyget sannolikt kommer att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken fyllas i. Följande upplysningar ska lämnas:

Datum.

Ordet ”inträde”.

Fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Tidpunkt för inträdet.

Fångsten ombord uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

Målarter.

c)   Utträde ur en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och när fartyget seglar in i en annan fiskeansträngningszon där man planerar att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken fyllas i. Följande upplysningar ska lämnas:

Datum.

Ordet ”inträde”.

Position i latitud och longitud.

Uppgift om den nya fiskeansträngningszonen.

Tidpunkt för utträde/inträde.

Fångsten ombord fördelat per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

Målarter.

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och inte kommer att bedriva något mer fiske i den zonen ska en ny rad i fiskeloggboken fyllas i. Följande upplysningar ska lämnas:

Datum.

Ordet ”utträde”.

Position i latitud och longitud.

Fiskeansträngningszon.

Tidpunkten för utträdet.

Fångsten ombord uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet.

Målarter.

Uppgift om huruvida fiskefartyget bedriver fiske i flera zoner  (1).

När ett fiskefartyg bedriver fiske i flera zoner ska en ny rad i fiskeloggboken fyllas i. Följande upplysningar ska lämnas:

Datum.

Orden ”fiske i flera zoner”.

Tidpunkt för första utträde och uppgift om fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Tidpunkt för sista inträde och uppgift om fiskeansträngningszon.

Position för sista utträdet i latitud och longitud.

Fångsten ombord fördelat per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

Målarter.

d)   För fiskefartyg som använder passiva redskap ska dessutom följande uppgifter anges:

När ett fiskefartyg sätter ut eller sätter tillbaka passiva redskap ska följande uppgifter anges:

Datum.

Fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Orden ”utsättning” eller ”tillbakasättning”.

Tidpunkt.

När ett fiskefartyg avslutar ett fiske med statiska redskap:

Datum.

Fiskeansträningszon.

Position i latitud och longitud.

Ordet ”avslutning”.

Tidpunkt.

3.2   Upplysningar om meddelandet om fartygets förflyttning

Om ett fiskefartyg som bedriver fiske måste skicka en rapport om fiskeansträngningen till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 28 i kontrollförordningen ska följande information också anges utöver den informations om krävs enligt punkt 3.1:

a)

Datum och tidpunkt för meddelandet.

b)

Fartygets geografiska position i latitud och longitud.

c)

Använt kommunikationsmedel och, i förekommande fall, använd radiostation.

d)

Meddelandets destination(er).


(1)  Fartyg som stannar inom en fiskeansträngningszon om högst fem nautiska mil från gränsen mellan två fiskeansträngningszoner ska registrera sitt första inträde och sitt sista utträde under en period av 24 timmar.


BILAGA XI

KODER FÖR REDSKAP OCH FISKEINSATSER

Typ av fiskeredskap

Kolumn 1

Kod

Kolumn 2

Storlek/antal (meter)

(frivillig uppgift)

Kolumn 3

Antal utsättningar per dag

(obligatorisk uppgift)

Trål med trålbord

OTB

Typ av trål (ange modell och öppningens storlek)

Antal gånger som redskapet sätts ut

Trålar för havskräftor

TBN

Räktrålar

TBS

Bottentrålar (ej specificerade)

TB

Bomtrålar

TBB

Bommens längd x antal bommar

Antal gånger som redskapet sätts ut

Dubbeltrålar som används med trålbord

OTT

Typ av trål (ange modell eller öppningens storlek) x antal trålar

Antal gånger som redskapet sätts ut

Bottentrål för partrålning

PTB

Typ av trål (ange modell och öppningens storlek)

Flyttrål

OTM

Typ av trål

Parflyttrål

PTM

Typ av trål

NOT- OCH VADFARTYG

Snurrevad

SDN

Snörplinornas totala längd

Antal gånger som redskapet sätts ut

Skotsk snurrevad (fly dragging)

SSC

Vad som dras av två fartyg (fly dragging)

SPR

Notar (ej specificerade)

SX

Notar som används från båtar eller fartyg

SV

RINGNOTAR

Ringnot

PS

Längd, höjd

Antal gånger som redskapet sätts ut

Snörpvad som styrs från ett fartyg

PS1

Längd, höjd

Snörpvad som styrs från två fartyg

PS2

 

Utan snörplinor (lampara)

LA

 

SKRAPOR

Skrapredskap

DRB

Bredd x antal skrapor

Antal gånger som redskapet sätts ut

NÄT OCH INSNÄRJNINGSNÄT

Nät (ej specificerade)

GN

Längd, höjd

Antal gånger som nätet sätts ut under dagen

Förankrade nät

GNS

Nät (drivande)

GND

Nät (cirkelnät)

GNC

Kombinerade botten- och grimgarn

GTN

Grimgarn

GTR

FÄLLOR

Tinor

FPO

Antal tinor som läggs ut per dag

 

Fällor (ospecificerade)

FIX

Ej specificerade

 

KROKAR OCH LINOR

Pilk- och angelgarn (handstyrda)

LHP

Totalt antal krokar och linor som satts ut under dagen

Pilk- och angelgarn (mekaniska)

LHM

Förankrade backor/långrevar

LLS

Totalt antal krokar och linor som satts ut under dagen

Drivande backor/långrevar

LLD

Långrevar (ej specificerade)

LL

Dörjlinor

LTL

 

 

Krokar och revar (ej specificerade)

LX

 

 

MASKINER

Mekaniska skrapredskap

HMD

 

 

 

 

 

 

Diverse övriga redskap

MIS

 

 

Fiskeredskap för sportfiske

RG

 

 

Okända eller ej specificerade redskap

NK

 

 


BILAGA XII

FORMAT FÖR ELEKTRONISK REGISTRERING AV INFORMATION OCH INFORMATIONSUTBYTE (VERSION 3.0)

(1)

Typsnittsdefinitionerna för ERS bör vara Western character set (UTF-8).

(2)

Alla trebokstavskoder är XML-element, alla tvåbokstavskoder är XML-attribut.

(3)

XML-exempelfilerna, en aktuell XSD-referensdefinition och en tabellversion av bilagan ovan kommer att läggas på kommissionens webbplats för fiske.

(4)

Alla vikter i tabellen är uttryckta i kg, vid behov med upp till två decimaler.

Översikt i tabellform över insatser

Nr

Element eller attribut

Kod

Beskrivning och innehåll

Obligatorisk (C)/Obligatorisk på vissa villkor (CIF) 0 (2)

/Frivillig (O) (3)

1

OPS-ELEMENT

OPS

Insatselement: Detta är toppnivån för uppgifter om insatser som skickas till webbtjänsten. OPS-elementet måste innehålla ett av underelementen DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Bestämmelseland

AD

Meddelandets destination (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

3

Sändande land

FR

Land som överför uppgifterna (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

4

Insats nr

ON

Unikt ID-nr (AAAÅÅÅÅMMDD999999) skapat av avsändaren

C

5

Insatsdatum

OD

Datum för överföringen av meddelandet (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

6

Insatstid

OT

Tidpunkt då meddelandet sändes (TT:MM i UTC)

C

7

Testflagga

TS

Fritextfält

O

8

Datainsats

DAT

(Se uppgifter om underelement och attribut för DAT)

CIF

9

Bekräftelsemeddelande

RET

(Se uppgifter om underelement och attribut för RET)

CIF

10

Raderingsinsats

DEL

(Se uppgifter om underelement och attribut för DEL)

CIF

11

Korrigeringsinsats

COR

(Se uppgifter om underelement och attribut för COR)

CIF

12

Frågeinsats

QUE

(Se uppgifter om underelement och attribut för QUE)

CIF

13

Svarsinsats

RSP

(Se uppgifter om underelement och attribut för RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Datainsats

DAT

Datainsats för överföring av uppgifter i loggbok eller avräkningsnota till annan medlemsstat

 

16

ERS-meddelande

ERS

Innehåller all relevant ERS-data, dvs. hela meddelandet

C

17

Typ av meddelande

TM

Typ av meddelande (nuvarande (CU) eller försenat (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Raderingsinsats

DEL

Raderingsinsats med begäran till den mottagande medlemsstaten att radera data som sänts tidigare

 

20

Registreringsnummer

RN

Registreringsnummer som ska strykas (AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

21

Skäl till avvisande

RE

Fritt formulerad förklaring till avvisandet eller kod

O

22

 

 

 

 

23

Korrigeringsinsats

COR

Korrigeringsinsats med begäran till den mottagande medlemsstaten att korrigera data som sänts tidigare

 

24

Ursprungligt meddelandes nummer

RN

Det korrigerade meddelandets registreringsnummer (format AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

25

Skäl till korrigering

RE

Fritextfält eller kodförteckning (4)

O

26

Ny korrigerad data

ERS

Innehåller all relevant ERS-data, dvs. hela meddelandet

C

27

 

 

 

 

28

Bekräftelseinsats

RET

Bekräftelseinsats som svar på DAT-, DEL- eller COR-insats

 

29

Avsänt meddelande

ON

Insats nr (AAAÅÅÅÅMMDD999999) som bekräftas.

C

30

Svarets status

RS

Anger status för mottaget meddelande/mottagen rapport (4)

C

31

Skäl till avvisande

RE

Fritt formulerad förklaring till avvisandet eller kodförteckning (4)

O

32

 

 

 

 

33

Frågeinsats

QUE

Frågeinsats för begäran av uppgifter i fiskeloggbok från annan medlemsstat

 

34

Kommandon att utföra

CD

Hämta LOG-uppgifter (för tolv månader om inte annat anges för SD och ED nedan för maximalt tolv månader) Aktuella och senast tillgängliga uppgifter ska alltid ingå.

C

35

Typ av fartygsidentifiering

ID

Ska vara minst en av följande: RC/IR/XR/NA

C

36

Värde för fartygsidentifiering

IV

Om uppgiften anges ska den överensstämma med vad som anges under typ av fartygsidentifiering.

C

37

Startdatum

SD

Startdatum för perioden som begäran avser (äldsta uppgiften i begäran) (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

38

Slutdatum

ED

Slutdatum för perioden som begäran avser (nyaste uppgiften i begäran) (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

39

 

 

 

 

40

Svarsinsats

RSP

Svarsinsats som reaktion på en QUE-insats

 

41

ERS-meddelande

ERS

Inbegriper alla ERS-uppgifter som är av relevans beroende på vilken typ av fartygsidentifiering som anges i begäran, dvs. i hela meddelandet

O

42

Svarets status

RS

Anger status för mottaget meddelande/mottagen rapport (4)

C

43

Insats nr

ON

Insatsnummer (AAAÅÅÅÅMMDD999999) för den begäran som svaret avser.

C

44

Skäl till avvisande

RE

Om svaret är negativt, skäl för uteblivet svar med uppgifter. Fritt formulerad förklaring eller koder (4) som anger skälen till avvisandet

O

45

Delsvar

RP

Svar med andra schemadefinitioner

C

46

 

 

 

 


Översikt för fiskeloggbok, avräkningsnota och transportdokument

Nr

Element eller attribut

Kod

Beskrivning och innehåll

Obligatorisk (C)/Obligatorisk på vissa villkor (CIF) (2)

/Frivillig (O) (3)

47

ERS-meddelande

ERS

Tagg med ERS-meddelande. ERS-meddelandet innehåller en LOG-, SAL- eller TRN-deklaration

 

48

Meddelandets (registrerings)nummer

RN

Meddelandets löpnummer (format AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

49

Meddelandets (registrerings)datum

RD

Datum för överföringen av meddelandet (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

50

Meddelandets (registrerings)tid

RT

Tidpunkt för överföring av meddelandet (TT:MM:SS i UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Fiskeloggboksdeklaration

LOG

Fiskeloggboksdeklarationen innehåller en eller flera av följande deklarationer: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT

 

53

Nummer i registret över Europeiska unionens fiskeflotta (CFR-nummer)

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

C

54

IRCS

RC

Internationell radioanropssignal

C

55

Fartygets distriktsbeteckning

XR

Registreringsnumret (bokstäver och siffror) på fartygets sida (skrov)

CIF FAR, PNO

56

Fartygets namn

NA

Fartygets namn

CIF FAR, PNO, och om BFT-reglerna gäller

57

Befälhavarens namn

MA

Befälhavarens namn (uppgift om ev. ändring under fiskeresan ska sändas i följande LOG-överföring)

C

58

Befälhavarens adress

MD

Befälhavarens adress (ev. ändring under fiskeresan ska sändas i följande LOG-överföring)

C

59

Registreringsland

FS

Flaggstat där fartyget är registrerat. Treställig alfabetisk ISO-landskod

C

60

Fartygets Iccat-nummer

IN

Fartygets nummer i Iccats register

CIF om BFT-reglerna gäller

61

Fartygets IMO-nummer

IM

IMO-nummer enligt BFT-reglerna

CIF om BFT-reglerna gäller och om uppgifterna är tillgängliga

62

 

 

 

 

63

Avgångsdeklaration

DEP

Deklaration om avfärd från hamn. Krävs vid varje avfärd från hamn. Ska sändas i påföljande meddelande

 

64

Datum

DA

Datum för avfärd (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

65

Tid

TI

Tidpunkt för avfärd (TT:MM i UTC) Fullständig tidsangivelse krävs inom ordningar för begränsning av fiskeansträngningen. Om endast timuppgift krävs för minutuppgiften anges som halv timme (30)

C

66

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

C

67

Planerade verksamheter

AA

Kodförteckning (4)

O

68

Redskap ombord

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA)

C

69

Underdeklaration om fångst ombord (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

CIF om fångst ombord

70

 

 

 

 

71

Rapport om fiskeverksamhet

FAR

Ska sändas senast midnatt varje dag till sjöss eller på begäran från flaggstaten

 

72

Markör för sista rapport

LR

Markör som anger att detta är den sista FAR-rapport som kommer att sändas (LR = 1). En FAR-rapport ska sändas för varje dag som ett fartyg är till havs. Efter en FAR med LR = 1 kan ingen mer FAR sändas förrän fartyget går i hamn.

CIF om sista meddelande

73

Markör för inspektion

IS

Markör som anger att denna rapport om fiskeverksamhet mottogs strax före en inspektion ombord på fartyget (IS = 1). Detta förekommer då en inspektör uppmanar en fiskare att aktualisera fiskeloggboken före kontroll.

CIF om inspektion sker

74

Datum

DA

Datum för vilket fiskeverksamhet rapporteras från fartyg till sjöss (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

75

Tid

TI

Starttid för fiskeverksamhet (TT:MM i UTC).

O

76

Partnerfartyg för parfiske

PFP

Uppgift anges om andra fartyg ingår i en parfiskeinsats. Detta krävs för effektiv övervakning av parfiske. Mer är ett partnerfartyg kan förekomma. Alla parter som deltar ska lämna in en FAR-deklaration med uppgift om övriga parter. Om parfisket inte inbegriper överföring av fångsten ska det fartyg som tar all fångst deklarera SPE-uppgiften och övriga fartyg ska endast deklarera RAS-uppgiften. Vid överföring av fångsten ska även RLC-uppgifter deklareras. (Se uppgifter om underelement och attribut för PFP.)

CIF om parfiskepartnerfartyg förekommer och om BFT-reglerna inte gäller

77

Underdeklaration om relevant område

RAS

Anges om ingen fångst togs (av ansträngningsskäl) (4)

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS.)

CIF om ingen SPE finns att rapportera (och om det är fråga om ordningar för fångstbegränsning)

78

Underdeklaration om position

POS

Position klockan 12.00 om ingen fångst har gjorts.

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF om BFT-reglerna gäller

79

Underdeklaration om redskap

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA.)

Högst en GEA per FAR.

CIF vid användning

80

Underdeklaration om förlust av redskap

GLS

(Se uppgifter om underelement och attribut för GLS)

CIF om krav i bestämmelserna (3)

81

Underdeklaration om fångst (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

Fångst från fiskeinsatsen ombord på fartyget.

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

Vid en gemensam fiskinsats enligt BFT-reglerna ska total och tilldelad SPE enligt CVT, CVO och JCI anges istället.

CIF om fisk fångats och inte CIF om JFO enligt BFT-reglerna

82

Underdeklaration om det fartyg från vilket fångsten överförs

CVT

(Se uppgifter om underelement och attribut för CVT.) Vid en gemensam fiskinsats enligt BFT-reglerna ska information om ”fångstfartyget som förflyttar fisken” rapporteras till samtliga fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.

CIF om JFO enligt BFT-reglerna

83

Underdeklaration om eventuella andra fiskefartyg

CVO

(Se uppgifter om underelement och attribut för CVO.) Vid en gemensam fiskinsats enligt BFT-reglerna ska information om ”andra fångstfartyget som deltar i en JFO fisken” rapporteras till samtliga fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.

CIF om JFO enligt BFT-reglerna

84

Underdeklaration om fångst

JCI

(Se uppgifter om underelement och attribut för JCI.) Vid en gemensam fiskinsats enligt BFT-reglerna ska information om den totala fångsten inom en JFO rapporteras till samtliga fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.

CIF om JFO enligt BFT-reglerna

85

JFO-nummer enligt Iccat

JF

Iccat JFO-nummer, frivilligt enligt BFT-reglerna

O

86

 

 

 

 

87

Deklaration om överföring

RLC

Används när fångsten (helt eller delvis) överförs eller förflyttas från delade fiskeredskap till ett fartyg eller från ett fartygs lastrum eller fiskeredskap till ett förvaringsnät, en container eller en bur för förvaring av levande fisk utanför fartyget fram till landningen

 

88

Datum

DA

Datum för överföring av fångst när fartyget är till sjöss (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

89

Tid

TI

Tidpunkt för överföring (TT:MM i UTC)

CIF om BFT-reglerna gäller

90

Mottagande fartyg

REC

Fartygsidentifikation för det mottagande fartyget

(Se uppgifter om underelement och attribut för REC.)

Vid överföring enligt BFT-reglerna ska BTI deklareras istället

CIF vid överföring och om BFT-reglerna inte gäller

91

Förflyttande fartyg

DON

Fartygsidentifikation för det förflyttande fartyget

(Se uppgifter om underelement och attribut för DON.)

Vid överföring enligt BFT-reglerna ska BTI deklareras istället

CIF vid överföring och om BFT-reglerna inte gäller

91

Förflyttad till

RT

Treställig alfabetisk kod för destinationen för överföringen (4)

CIF om krav, särskilt enligt BFT-reglerna

92

Underdeklaration om position

POS

Plats för överföringen

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS.)

C

93

Underdeklaration om fångst (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

Mängd förflyttad fisk

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

Enligt BFT-reglerna ska BTI deklareras istället

CIF vid överföring och om BFT-reglerna inte gäller

94

Underdeklaration om överföringsuppgifter BFT

BTI

(Se uppgifter om underelement och attribut för BTI.)

Enligt BFT-reglerna ska BTI fyllas i istället för DON, REC och SPE.

CIF om BFT-reglerna gäller

95

 

 

 

 

96

Omlastningsdeklaration

TRA

För varje omlastning av fångst krävs deklarationer från både levererande och mottagande fartyg

 

97

Datum

DA

Inledning av TRA (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

98

Tid

TI

Inledning av TRA (TT:MM i UTC)

O

99

Underdeklaration om relevant område

RAS

Geografiskt område där omlastningen ägde rum (4)

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS).

CIF om omlastning till sjöss

100

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

CIF om omlastning i hamn

101

Mottagande fartygs CFR-nummer

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF om EU-fiskefartyg

102

Omlastning: mottagande fartyg

TT

Det mottagande fartygets internationella anropssignal

C

103

Omlastning: det mottagande fartygets flaggstat

TC

Flaggstat för det fartyg som tar emot omlastningen (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

104

Omlastande fartygs CFR-nummer

RF

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF om EU-fiskefartyg

105

Omlastning: omlastande fartyg

TF

Det omlastande fartygets internationella anropssignal

C

106

Omlastning: det omlastande fartygets flaggstat

FC

Det omlastande fartygets flaggstat (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

107

Underdeklaration om position

POS

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF om krav (3)

(NEAFC- eller Nafo-vatten, eller BFT-regler)

108

Omlastad fångst (förteckning över arter SPE-underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

109

 

 

 

 

110

COE: deklaration om inträde i zon

COE

Deklaration om inträde i zon för fiskeansträngning. Fisket i området omfattas av en ordning för begränsning av fiskeansträngningen

CIF om krav

111

Datum

DA

Datum för inträde (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

112

Tid

TI

Tidpunkt för inträde (TT:MM i UTC)

C

113

Målart(er)

TS

Arter som fisket i zonen inriktas på (4)

CIF om fiskeverksamhet inom ordningar för fångstbegränsning och om inga andra områden genomseglas

114

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fartygets geografiska position (4)

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS.)

CIF om fiskeverksamhet inom ordningar för fångstbegränsning och om inga andra områden genomseglas

115

Underdeklaration om position

POS

Inträdesposition (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

116

Underdeklaration om fångst ombord (förteckning över arter SPE-underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Deklaration om utträde från zon

COX

Deklaration om utträde ur zon för fiskeansträngning. Fisket i området omfattas av en ordning för begränsning av fiskeansträngningen

CIF om krav

119

Datum

DA

Datum för utträde (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

120

Tid

TI

Tidpunkt för utträde (TT:MM i UTC)

C

121

Målart(er)

TS

Arter som fisket i zonen inriktas på (4)

CIF om fiskeverksamhet inom ordningar för fångstbegränsning och om inga andra områden genomseglas

122

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fartygets geografiska position (4)

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS.)

CIF om fiskeverksamhet inom ordningar för fångstbegränsning och om inga andra områden genomseglas

123

Underdeklaration om position

POS

Utträdesposition (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

124

Underdeklaration om fångst

SPE

Fångst som gjorts i området (se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Deklaration om genomsegling av zon

CRO

Deklaration om genomsegling av zon (inget fiske). Fisket i området som genomseglas omfattas av en ordning för begränsning av fiskeansträngningen

CIF om krav

127

Deklaration om inträde i zon

COE

(Se uppgifter om underelement och attribut för COE)

Endast DA TI POS behöver anges.

CIF

128

Deklaration om utträde från zon

COX

(Se uppgifter om underelement och attribut för COX)

Endast DA TI POS behöver anges.

CIF

129

 

 

 

 

130

Deklaration om fiske i flera zoner

TRZ

Tagg som anger fiske i flera zoner där fisket omfattas av en ordning för begränsning av fisket

CIF om krav

131

Deklaration om inträde

COE

Första inträde (se uppgifter om underelement och attribut för COE)

C

132

Deklaration om utträde

COX

Sista utträde (se uppgifter om underelement och attribut för COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: Deklaration om inspektion

INS

Tagg som visar början av en underdeklaration om inspektion. Ska tillhandahållas av myndigheterna, men inte befälhavaren

O

135

Inspektionsland

IC

Treställig alfabetiskt ISO-landskod för den kuststat där inspektionen äger rum

C

136

Utsedd inspektör

IA

Textfält med inspektörens namn, eller om tillämpligt, ett fyrsiffrigt tal som identifierar inspektören.

O

137

Inspektörens land

SC

Treställig alfabetisk ISO-landskod för inspektörens land

O

138

Datum

DA

Datum för inspektion (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

139

Tid

TI

Tidpunkt för inspektion (TT:MM i UTC)

C

140

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

CIF om positionsrapport saknas

141

Underdeklaration om position

POS

Position för inspektionen

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF om hamnkod saknas

142

 

 

 

 

143

Deklaration om utkast

DIS

Tagg med information om utkast av fisk

CIF om krav (3)

144

Datum

DA

Datum för utkast (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

145

Tid

TI

Tidpunkt för utkast (TT:MM i UTC)

C

146

Underdeklaration om position

POS

Position då utkastet gjordes

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF om krav

147

Underdeklaration om utkast av fisk

SPE

Utkastad fisk

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Förhandsmeddelande om återkomst till hamn

PNO

Tagg med förhandsmeddelande om återkomst till hamn. Överförs innan fartyget återvänder till hamn eller om så krävs enligt unionsreglerna

CIF om krav (1)  (2)

150

Planerat datum för ankomst till hamn

PD

Planerat datum för ankomst/genomsegling (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

151

Planerad tid för ankomst till hamn

PT

Planerad tidpunkt för ankomst/genomsegling (TT:MM i UTC)

C

152

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

C

153

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fiskeområde för förhandsmeddelande om torsk. Kodförteckning för fiske- och ansträngnings-/bevarandeområden: (4)

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS.)

CIF i Östersjön

154

Preliminärt landningsdatum

DA

Planerat landningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) i Östersjön inför utträde från området

O

155

Preliminär landningstid

TI

Planerad landningstidpunkt (TT:MM-UTC) i Östersjön inför utträde ur området

O

156

Underdeklarationer om fångst ombord (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

Fångst ombord (om pelagisk med Ices-zon)

(Se uppgifter om underdeklaration SPE)

CIF om fångst ombord

157

Underdeklaration om position

POS

Position för inträde i/utträde ur område/zon.

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS.)

CIF

158

Anlöpningens ändamål

PC

LAN för landning, TRA för omlastning, ACS för service, OTH för övrigt.

C

159

Datum då fiskeresan inleds

DS

Datum då fiskeresan inleds (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

160

 

 

 

 

161

Förhandsmeddelande om omlastningsdeklaration

PNT

Tagg med förhandsmeddelande om omlastningsdeklaration. Ska användas enligt BFT-reglerna

CIF om BFT-reglerna gäller

162

Planerat datum

DA

Planerat datum för omlastning till bur (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

163

Planerad tid

TI

Planerad tid för omlastning till bur (TT:MM i UTC)

C

164

Underdeklaration om preliminär kvantitet

SPE

Preliminär kvantitet BFT som ska omlastas, med uppgift om levande kvantiteter och kvantiteter ombord

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

165

Underdeklaration om position

POS

Position för omlastningen.

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS.)

C

166

Bogserbåtens namn

NA

Bogserbåtens namn

C

167

Bogserbåtens Iccat-nummer

IN

Bogserbåtens nummer i Iccats fartygsregister

C

168

Antal burar på släp

CT

Antal burar som bogserbåten har på släp

C

169

 

 

 

 

170

Fiskedeklaration slutar

EOF

Tagg som anger att fiskeinsatserna avslutats före återkomst till hamnen. Ska överföras efter den sista fiskeinsatsen och före återfärden till hamn

 

171

Datum

DA

Datum för fiskets avslutande (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

172

Tid

TI

Tidpunkt för fiskets avslutande (TT:MM i UTC)

C

173

 

 

 

 

174

Deklaration om återkomst till hamn

RTP

Tagg som anger återkomst till hamn. Ska överföras vid återkomst till hamn, efter eventuell PNO-deklaration

 

175

Datum

DA

Datum för återkomst (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

176

Tid

TI

Tidpunkt för återkomst (TT:MM i UTC)

C

177

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

C

178

Skäl till återkomst

RE

Skäl för återkomsten till hamn (4)

CIF

179

Redskap ombord

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA.)

O

180

 

 

 

 

181

Landningsdeklaration

LAN

Tagg med uppgifter om landningen. Ska överföras efter landning av fångst. LAN kan användas istället för transportdeklaration

 

182

Datum

DA

(ÅÅÅÅ-MM-DD – datum då landningen avslutas

C

183

Tid

TI

Landningstid Format: TT:MM i UTC.

O

184

Kategori av avsändare

TS

Treställig alfabetisk kod (MAS: befälhavare, REP: befälhavarens företrädare, AGE: ombud)

C

185

Hamnens namn

PO

Kod bestående av tvåställig alfabetisk ISO-landskod + treställig alfabetisk hamnkod Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

C

186

Underdeklaration om landad fångst (förteckning över SPE med PRO-underdeklarationer)

SPE

Arter, fiskeområden, landade vikter, använda redskap och presentationsformer

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

187

Transportdeklaration

TRN

LAN kan användas istället för transportdeklaration Om en TRN bifogas kan transportören befrias från kravet på att lämna in en separat TRN. I så fall behövs ingen underdeklaration om landad fångst (SPE) i TRN.

O

188

 

 

 

 

189

Underdeklaration om position

POS

Underdeklaration med koordinater för geografisk position

 

190

Latitud (med decimaler)

LT

Latitud uttryckt i det WGS84-format som används för VMS

C

191

Longitud (med decimaler)

LG

Longitud uttryckt i det WGS84-format som används för VMS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: underdeklaration om användning av redskap

GEA

Underdeklaration med uppgifter om användning av redskap

 

194

Typ av fiskeredskap

GE

Redskapskod enligt FAO:s internationella standard Statistisk klassificering av fiskeredskapet (4)

C

195

Maskstorlek

ME

Maskstorlek (i millimeter)

CIF om krav på maskstorlek finns för redskapet

196

Redskapsdimensioner

GC

Redskapsdimensioner enligt bilaga XI (kolumn 2) Textinformation.

O

197

Fiskeinsatser

FO

Antal fiskeinsatser

C

198

Fisketid

DU

Tid i minuter för fiskeverksamheten (definierad som antal timmar till havs minus tid för överföring till och mellan fiskebankar, återfärd därifrån, biliggning, inaktivitet eller väntan på reparation)

C

Sammanslagning med rad 74: FAR/DU-uppgifter

199

Underdeklaration om sjösatta redskap

GES

Underdeklaration om sjösatta redskap

(Se uppgifter om underelement och attribut för GES)

CIF om krav (3) (fartyget använder statiska eller fasta redskap)

200

Underdeklaration om återtagna redskap

GER

Underdeklaration om återtagna redskap

(Se uppgifter om underelement och attribut för GER)

CIF om krav (3) (fartyget använder statiska eller fasta redskap)

201

Underdeklaration om användning av nät

GIL

Underdeklaration om användning av nät

(Se uppgifter om underelement och attribut för GIL)

CIF om fartyget har tillstånd för Ices-områdena IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och XII

202

Fiskedjup

FD

Avstånd från vattenytan till den lägsta delen av fiskeredskapet (i meter). Tillämpligt på fartyg som använder släpredskap, långrevar och fasta nätredskap

CIF om djuphavsfiske och i norska vatten

203

Genomsnittligt antal krokar på långrevar

NH

Det genomsnittliga antalet krokar som används på långrevarna

CIF om djuphavsfiske och i norska vatten

204

Nätredskapens genomsnittliga längd

GL

Nätens genomsnittliga längd vid användning av fasta nätredskap (i meter)

CIF om djuphavsfiske och i norska vatten

205

Nätredskapens genomsnittliga höjd

GD

Nätens genomsnittliga höjd vid användning av fasta nätredskap (i meter)

CIF om djuphavsfiske och i norska vatten

206

Antal redskap

QG

Totalt antal nät ombord – meddelas vid avseglingen om fartyget har nät ombord

CIF om nät ombord

207

Redskapens totala längd

TL

Total längd för de redskap som finns ombord – meddelas vid avseglingen om fartyget har nät ombord

CIF om nät ombord

208

 

 

 

 

209

GES: underdeklaration om utsatta redskap

GES

Underdeklaration om utsatta redskap

CIF om krav i bestämmelserna (3)

210

Datum

DA

Datum för utsättning av redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

211

Tid

TI

Tidpunkt för utsättning av redskap (TT:MM i UTC)

C

212

Underdeklaration om position

POS

Position där redskapen sattes ut

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

213

Identifikation för utsatt redskap

GS

Datum då utsättningen avslutades och utsättningsdagens löpnummer (MMDDXX). Dagarnas löpnummer räknas från den första dagen då redskap sätts, dvs. dag 01. Till exempel blir löpnumret 122002 om redskap sätts ut för den andra dagen i följd den 20 december.

O

214

 

 

 

 

215

Underdeklaration om återtagna redskap

GER

Underdeklaration om återtagna redskap

CIF om krav i bestämmelserna (3)

216

Datum

DA

Datum för återtagande av redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

217

Tid

TI

Tidpunkt för återtagandet av redskap (TT:MM i UTC)

C

218

Underdeklaration om position

POS

Position där redskapen återtogs

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

219

Identifikation för utsatt redskap

GS

Datum då utsättningen avslutades och utsättningsdagens löpnummer (MMDDXX).

O

220

 

 

 

 

221

Underdeklaration om användning av nät

GIL

Underdeklaration om användning av nät

CIF om fartyget har tillstånd för Ices-områdena IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och XII

222

Den nominella längden på ett nät

NL

Information ska registreras under varje fiskeresa (i meter)

C

223

Antal nät

NN

Antal nät i en garnlänk

C

224

Antal garnlänkar

FL

Antal utsatta garnlänkar

C

225

Underdeklaration om position

POS

Positionen för varje utsatt garnlänk

(se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

226

Djup för varje utsatt garnlänk

FD

Djup för varje utsatt garnlänk (avståndet från vattenytan till den lägsta delen av fiskeredskapet)

C

227

Tid i vattnet för varje utsatt garnlänk

ST

Tid i vatten för varje utsatt garnlänk (i timmar)

C

228

Identifikation för utsatt redskap

GS

Datum då utsättningen avslutades och utsättningsdagens löpnummer (MMDDXX).

O

229

 

 

 

 

230

Underdeklaration om förlust av redskap

GLS

Underdeklaration om förlorade fasta redskap

CIF om krav i bestämmelserna (3)

231

Datum för förlust av redskap

DA

Datum för förlust av redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

232

Tidpunkt för förlust av redskap

TI

Tidpunkt för förlust av redskap (TT:MM i UTC)

C

233

Antal enheter

NN

Antal förlorade redskap

C

234

Underdeklaration om POS

POS

Redskapets sista kända position

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

235

Åtgärder som vidtagits för att få tillbaka redskapet

MG

Fri text

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Underdeklaration om relevant område

RAS

Vad som är ett relevant område beror på vilket rapporteringskrav som gäller – minst ett fält bör fyllas i. Kodförteckningen kommer att läggas på EG:s webbplats på en adress som kommer att fastställas

CIF

238

FAO-område

FA

FAO-område (t.ex. 27)

CIF om relevant område av FAO-typ

239

FAO-delområde

SA

FAO-delområde (t.ex. 3)

CIF om relevant område av FAO-typ

240

FAO-sektion

ID

FAO-sektion (t.ex. d)

CIF om relevant område av FAO-typ

241

FAO-delsektion

SD

FAO-delsektion (t.ex. 28) (vilket tillsammans med ovannämnda uppgifter ger 27.3.d.28)

CIF om relevant område av FAO-typ

242

FAO-enhet

UI

FAO-enhet (t.ex. 1) (vilket tillsammans med ovannämnda uppgifter ger 27.3.d.28.1)

CIF om relevant område av FAO-typ

243

Ekonomisk zon

EZ

Ekonomisk zon

CIF om utanför EU:s vatten

244

Statistisk rektangel:

SR

Statistisk rektangel (ex. 49E6)

CIF om relevant område av typen statistisk rektangel

245

Fiskeansträningszon

FE

Förteckning över koder fiskeansträngning (4)

CIF om relevant område av typen fiskeansträngningszon

246

 

 

 

 

247

Underdeklaration av arter

SPE

Underdeklaration med uppgifter om vilka fångster som har gjorts per art

 

248

Artnamn

SN

Artens namn (treställig alfabetisk FAO-kod)

C

249

Fiskens vikt

WT

Beroende på omständigheterna, ett av följande:

1.

Total vikt fisk (i kg) under fångstperioden.

2.

Total vikt fisk (i kg) ombord (samtliga arter).

3.

Total vikt (i kg) landad fisk.

4.

Total vikt fisk som kastats överbord eller använd som levande bete

CIF om arter oräknade; och om BFT-reglerna gäller

250

Antal fiskar

NF

Antal fiskar (när fångsten måste registreras i antal fiskar, dvs. lax och tonfisk)

CIF om lax; och om BFT-reglerna gäller

251

Vikt för fisk som ska landas

WL

Total vikt (i kg) för fisk som ska landas eller omlastas

CIF (om krav enligt PNO)

252

Antal fiskar som ska landas

FL

Totalt antal fiskar som ska landas eller omlastas

CIF (om krav enligt PNO)

253

Kvantitet i nätredskap

NQ

Uppskattning av kvantiteten levande fisk i nätredskap, dvs. ej i lastrum

CIF om levande BFT

254

Antal fiskar i nätredskap

NB

Uppskattning av antal levande fiskar i nätredskap, dvs. ej i lastrum

CIF om levande BFT

255

Underdeklaration om storleksfördelning

SIZ

Storleksfördelning för fisk mindre än normal minimistorlek

(Se uppgifter om underelement och attribut för SIZ)

CIF om mindre fisk enligt BFT-reglerna

256

Underdeklaration om relevant område

RAS

Det geografiska område i vilket huvuddelen av fångsten togs (4).

(Se uppgifter om underelement och attribut för RAS.)

C

257

Typ av fiskeredskap

GE

Bokstavskod enligt FAO:s ”International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear” (4)

CIF om landningsdeklaration endast för vissa arter och fångstområden

258

Underdeklaration om beredning

PRO

(Se uppgifter om underelement och attribut för PRO)

CIF om landnings- (omlastnings-) deklaration

259

Vägningsmetod

MM

Vikten fastställd genom: uppskattning (EST), vägning ombord (WGH)

CIF om BFT-reglerna gäller

260

 

 

 

 

261

Underdeklaration om beredning

PRO

Uppgifter om beredning/presentation för varje landad art

 

262

Fiskens färskhetskategori

FF

Fiskens färskhetskategori (4)

CIF om detta krävs enligt avräkningsnotan

263

Skick

PS

Bokstavskod för fiskens skick (4)

CIF om detta krävs enligt avräkningsnotan

264

Fiskens presentationsform

PR

Bokstavskod för presentationsformen (beroende på beredningsform) (4)

C

265

Typ av förpackning för beredningen

TY

Treställig alfabetisk kod (4)

CIF (LAN eller TRA) och om fisken inte har vägts tidigare)

266

Antal förpackningar

NN

Antal förpackningar: kartonger, lådor, påsar, containrar, block osv.

CIF (LAN eller TRA) och om fisken inte har vägts tidigare)

267

Genomsnittlig vikt per förpackning

AW

Produktvikt (kg)

CIF (LAN eller TRA) och om fisken inte har vägts tidigare)

268

Omräkningsfaktor

CF

En numerisk faktor som används för att räkna om fisk i beredd vikt till fisk i levande vikt

CIF om ingen regional eller EU-omräkningsfaktor för denna SPE och kombination av presentationsformer

269

 

 

 

 

270

Underdeklaration om CVT

CVT

Underdekalration med uppgifter om det BFT-fångstfartyg för som förflyttar fisken från en gemensam fiskeinsats till burar

 

271

Fiskefartygets namn

NA

Fiskefartygets namn

C

272

Iccat-nummer

IN

Fartygets nummer i Iccats fartygsregister

C

273

IMO- nummer

IM

IMO-nummer

CIF om tillgängligt

274

Fartygets nummer i unionens register över fiskeflottan (CFR) IR

IR

I formatet AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra (om det är ett EU-fartyg)

CIF om EU-fartyg

275

Fartygets IRCS

RC

Fiskefartygets internationella radioanropssignal

C

276

Underdeklaration om fångst i förhållande till kvot

SPE

Fångster inom en gemensam fiskeinsats jämfört med fartygets individuella kvot, med hänsyn tagen till fördelningsnyckeln för gemensamma fiskeinsatser

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE.)

CIF om inom ramen för en FAR-deklaration

277

 

 

 

 

278

Underdeklaration om CVO

CVO

Underdeklaration med uppgifter om ett annat fiskefartyg för tonfiskfiske som deltar i en gemensam fiskeinsats, men inte i överföringen av fisken. En CVO-underdeklaration per annat fiskefartyg som deltar i en gemensam fiskeinsats Genom att fylla i en CVO deklarerar fartyget att det inte har tagits ombord någon fångst eller förflyttat någon fångst till burar

 

279

Fiskefartygets namn

NA

Fiskefartygets namn

C

280

Iccat-nummer

IN

Fartygets nummer i Iccats fartygsregister

C

281

IMO- nummer

IM

IMO-nummer

CIF om tillgängligt

282

Fartygets nummer i unionens register över fiskeflottan (CFR) IR

IR

I formatet AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra (om det är ett EU-fartyg)

CIF om EU-fartyg

283

Fartygets IRCS

RC

Fiskefartygets internationella radioanropssignal

C

284

Underdeklaration om fångst i förhållande till kvot

SPE

Fångster inom en gemensam fiskeinsats jämfört med fartygets individuella kvot, med hänsyn tagen till fördelningsnyckeln för gemensamma fiskeinsatser

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE.)

C

285

 

 

 

 

286

Underdeklaration om JCI

JCI

Underdeklaration om fångst inom en gemensam fiskeinsats. Ska innehålla uppgifter om fångsten och totala fångade kvantiteter inom den gemensamma fiskeinsatsen (enligt BFT-reglerna)

 

287

Fångstdatum

DA

Fångstdatum

C

288

Tidpunkt för fångst

TI

Tidpunkt för fångst

C

289

Underdeklaration om fångstplats

POS

Plats där fångsten gjordes

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

290

Underdeklaration om total fångst inom en gemensam fiskeinsats.

SPE

Total mängd BFT som har fångats, med uppgift om både mängder i burar och fiskar ombord

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

CIF om fångst

291

 

 

 

 

292

Underdeklaration om BTI

BTI

Underdeklaration om överföring av BFT. Information om överföringen och överföringsfartyget inom en överföring av BFT

 

293

Underdeklaration om det fartyg från vilket fångsten överförs

CVT

Identifiering av fångstfartyget som överför fisken (För CVT behövs ingen SPE)

(Se uppgifter om underelement och attribut för CVT.)

C

294

Underdeklaration om position för överföringen

POS

Position för överföringen

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

295

Underdeklaration om överförd fångst

SPE

Total kvantitet BFT som överförts till bur

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

CIF om fångst

296

Bogserbåtens namn

NA

Bogserbåtens namn

C

297

Bogserbåtens Iccat-nummer

IN

Bogserbåtens nummer i Iccats fartygsregister

C

298

Det mottagande vattenbrukets namn

FN

Vattenbrukets namn.

C

299

Iccat-nummer för vattenbruket

FI

Iccat-nummer för vattenbruket

C

300

 

 

 

 

301

Underdeklaration om storleksfördelning

SIZ

Storleksfördelning för fisk mindre än minimistorlek

 

302

Kvantitet på mer än 6,4 kg

S6

Kvantitet BFT på mer än 6,4 kg eller på 70 cm och mindre än 8 kg eller 75 cm

CIF

303

Kvantitet på mer än 8kg

S8

Kvantitet BFT på mer än 8 kg eller på 75 cm och mindre än 30 kg eller 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Underdeklaration om mottagande fartyg

REC

Element som innehåller uppgifter om underdeklarationer för ett partnerfartyg vid parfiske (PFP)

 

306

Partnerfartyg

PFP

Fartygsidentifikation för partnerfartyg för parfiske

C

307

 

 

 

 

308

Underdeklaration om överförande fartyg

DON

Element som innehåller uppgifter om underdeklarationer för ett eller flera partnerfartyg vid parfiske (PFP). Det kan förekomma flera PFP, vilket visar att flera fartyg har överfört fångst inom en och samma förflyttning

 

309

Partnerfartyg

PFP

Fartygsidentifiering för ett eller flera partnerfartyg.

C

310

 

 

 

 

311

Underdeklaration om PFP

PFP

Uppgifter om parfiskepartnerfartyg som ska lämnas för fartyg som deltar i parfiske, med eller utan förflyttning

 

312

CFR-nummer för partnerfartyg

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

O

313

Partnerfartygets IRCS

RC

Partnerfartygets internationella radioanropssignal

C

314

Partnerfartygets distriktsbeteckning

XR

Registreringsnumret på fartygets sida (skrov)

C

315

Partnerfartygets flaggstat

FS

Partnerfartygets flaggstat (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

316

Partnerfartygets namn

NA

Fiskefartygets namn

C

317

Partnerfartygets befälhavares namn

MA

Befälhavarens namn (ev. ändring under fiskeresan ska sändas i följande LOG-överföring)

C

318

 

 

 

 

319

Avräkningsnota

SAL

Avräkningsnota

 

320

Nummer i registret över Europeiska unionens fiskeflotta (CFR-nummer)

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

C

321

IRCS

RC

Internationell radioanropssignal

CIF om CFR ej uppdaterad

322

Fartygets distriktsbeteckning

XR

Registreringsnumret på sidan (skrovet) av det fartyg som landade fisken

C

323

Registreringsland

FS

Treställig alfabetisk ISO-landskod för fartyget

C

324

Fartygets namn

NA

Namnet på det fartyg som landade fisken

C

325

SLI-deklaration

SLI

(Se uppgifter om underelement och attribut för SLI)

CIF om försäljning

326

TLI-deklaration

TLI

(Se uppgifter om underelement och attribut för TLI)

CIF om övertagande

327

Fakturareferensnummer.

NR

Ett fakturareferensnummer i enlighet med medlemsstatens definition

CIF om möjligt

328

Fakturadatum

ND

Fakturadatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF om möjligt

329

Referensnummer för avtalet om övertagande

CN

Referensnummer för avtalet om övertagande

CIF om övertagande har gjorts

330

Transportdokumentets referensnummer

TR

Transportdokumentets referensnummer, se TRN

CIF om tillämpligt

331

 

 

 

 

332

Försäljningsdeklaration

SLI

Deklaration med uppgifter om försäljning av parti

 

333

Datum

DA

Datum för försäljning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

334

Försäljningsland

SC

Land där försäljningen ägde rum (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

335

Försäljningsplats

SL

Förteckning över hamnkoder (CCPPP) (4)

C

336

Säljarens namn

NS

Namnet på auktionsinrättning, annat organ eller annan person som sålde fisken

C

337

Köparens namn

NB

Namn på det organ eller den person som köpte fisken

C

338

Köparens identitetsnummer

VN

Köparens momsregistreringsnummer (tvåställig alfabetisk ISO-landskod följd av högst tolv bokstäver eller siffror) eller skatteidentifieringsnummer annat unikt identifieringsnummer.

C

339

Försäljningsavtalets referensnummer

CN

Försäljningsavtalets referensnummer

CIF om lämpligt

340

Underdeklaration om källdokument

SRC

(Se uppgifter om underelement och attribut för SRC)

C

341

Underdeklaration om sålt parti

CSS

(Se uppgifter om underelement och attribut för CSS)

C

342

BCD-nummer

BC

Hänvisning till BCD-nummer (fångsthandling för BFT)

O enligt BFT-reglerna

343

 

 

 

 

344

Underdeklaration om källdokument

SRC

Underdeklaration med uppgifter om källdokumentet för det sålda partiet. Flaggstatens myndigheter ska spåra källdokumentet med stöd av fartygets fiskeloggbok och landningsuppgifterna

 

345

Landningsdatum

DL

Datum för landning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

346

Land och hamn

PO

Land och hamn för landningen. Förteckning över hamnkoder (CCPPP) kan användas (4)

C

347

 

 

 

 

348

Underdeklaration om sålt parti

CSS

Underdeklaration med uppgifter om såld artikel

 

349

Fiskens pris

FP

Pris per kg.

C

350

Totalt pris

TP

Totalt pris för den sålda artikeln enligt CSS Uppgiften ska anges om det inte är möjligt att utläsa det totala priset utifrån priset per kg - se artikel 64.1 första stycket i kontrollförordningen.

CIF

351

Försäljningsvaluta

CR

Valutakod för försäljningspriset (4)

C

352

Fiskens storlekskategori

SF

Fiskstorlek (1–8; enhetlig storlek eller kg, gram, cm, mm eller antal fiskar per kg) (4)

CIF

353

Produkternas destination (syfte)

PP

Destinationskod (4)

CIF

354

Återtagna

WD

Återtagna genom en producentorganisation (Y – ja, N – nej, T – tillfälligt)

C

355

Producentorganisationens användningskod

OP

Förteckning över producentorganisationernas koder (4)

O

356

Arter i partiet

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Deklaration om övertagande

TLI

Deklaration med uppgifter om övertagandet

 

359

Datum

DA

Datum för övertagandet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

360

Land för övertagandet

SC

Land där övertagandet ägde rum (treställig alfabetisk ISO-landskod)

C

361

Plats för övertagandet

SL

FN:s Locode-kod för platsen (om det inte är en hamn) där övertagandet ägde rum. Om övertagandet ägde rum i en hamn ska unionens förteckning över hamnkoder användas (4)

C

362

Namn på övertagande organisation

NT

Namnet på den organisation som tog över fisken

C

363

Namn på lagringsanläggningen

NF

Namn på den anläggning där produkterna lagras

C

364

Adress till lagringsanläggningen

AF

Adress till den anläggning där produkterna lagras

C

365

Transportdokumentets referensnummer

TR

Transportdokumentets referensnummer, se TRN

CIF om tillämpligt

366

Underdeklaration om källdokument

SRC

(Se uppgifter om underelement och attribut för SRC)

C

367

Underdeklaration om övertaget parti

CST

(Se uppgifter om underelement och attribut för CST)

C

368

 

 

 

 

369

Underdeklaration om övertaget parti

CST

Underdeklaration med uppgifter om varje övertagen art

 

370

Fiskens storlekskategori

SF

Fiskstorlek (1–8; enhetlig storlek eller kg, gram, cm, mm eller antal fiskar per kg) i enlighet med bilaga II till rådets förordning (EG) nr 2406/96.

O

371

Arter i partiet

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Underdeklaration om transport

TRN

Transportdokumenten får översändas elektronisk innan transporten av fisken inleds

 

374

Partiets destinationsort

DC

FN:s Locode-kod för platsen (om det inte är en hamn) dit fisken transporteras. Om det är fråga om en hamn ska unionens förteckning över hamnkoder användas (4)

C

375

Fordonets registreringsnummer

LP

En numerisk eller alfabetisk kod som ger en unik identifiering av fordonet i det utfärdande landets databas och som återfinns på fordonets registreringsskyltar

C

376

Fiskefartygets distriktsbeteckning

XR

Fiskefartygets distriktsbeteckning

C

377

Fiskefartygets namn

NA

Fiskefartygets namn

C

378

Artförteckning

SPE

Förteckning över de arter som ingår i ett parti och som fångats av ovannämnda fartyg (även RAS- och PRO-uppgifter) Eftersom transportdekalrationen kan ersättas med landningsdeklarationen kan detta TRN-underlements omedelbara överelement vara LAN istället för ERS.

CIF om TRN inte är en del av en LAN

379

Lastningsplats

PL

FN:s Locode-kod för platsen (om det inte är en hamn) där fisken lastas. Om det är fråga om en hamn ska unionens förteckning över hamnkoder användas (4)

C

380

Lastningsdatum

DL

Datum för lastning (ÅÅÅÅ-MM-DD i UTC)

C

381

Mottagarens namn

NC

Namn på det företag som är mottagare av fisken efter transporten

C

382

Mottagarens adress

AC

Adress till det företag som är mottagare av fisken efter transporten

C

383

Transportdokumentets referensnummer

TR

Transportdokumentets referensnummer. Referensnumret får endast avse det aktuella transportdokumentet. Det är medlemsstaten som överför TRN som fastställer referensnumret.

CIF om elektroniska transportdokument används

384

 

 

 

 


(1)  Denna bilaga ersätter bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys och om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007, ändrad genom förordning (EG) nr 599/2010 (EUT L 295, 4.11.2008, s. 3).

(2)  Obligatoriskt när så krävs genom EU:s regler eller internationella eller bilaterala avtal.

(3)  När CIF inte är tillämpligt är attributet frivilligt.

(4)  Alla koder (eller tillämpliga referenser) förtecknas på kommissionens webbplats för fiske.

(1)

Typsnittsdefinitionerna för ERS bör vara Western character set (UTF-8).

(2)

Alla trebokstavskoder är XML-element, alla tvåbokstavskoder är XML-attribut.

(3)

XML-exempelfilerna, en aktuell XSD-referensdefinition och en tabellversion av bilagan ovan kommer att läggas på kommissionens webbplats för fiske.

(4)

Alla vikter i tabellen är uttryckta i kg, vid behov med upp till två decimaler.


BILAGA XIII

EUROPEISKA UNIONENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRSK FISK

Art: Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Art: Beryxar

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Art: Ansjovis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Art: Marulk

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Art: Gunnars isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Art: Guldlax

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Art: Storögd tonfisk

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Art: Birkelånga

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Art: Slätvar

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Dolkfisk

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Art: Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Art: Lodda

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Art: Torsk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Art: Sandskädda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Art: Pigghaj

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Art: Skrubbskädda

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Art: Fjällbrosme

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Art: Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Art: Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Art: Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Art: Sill

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Art: Kummel

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Art: Vitbrosme

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Art: Taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Art: Antarktisk krill

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Art: Bergskädda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Art: Glasvar

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Art: Noshörningsfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Art: Långa

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Art: Makrill

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Havskräfta

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00