ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.102.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 102

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
16 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 370/2011 av den 11 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 215/2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden i fråga om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 371/2011 av den 15 april 2011 om godkännande av dimetylglycinnatriumsalt som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Taminco NV) ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 372/2011 av den 15 april 2011 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2011/12

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 373/2011 av den 15 april 2011 om godkännande av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som fodertillsats för mindre fågelarter utom äggläggande fåglar, avvanda smågrisar och mindre arter av svin (avvanda) och om ändring av förordning (EG) nr 903/2009 (innehavare av godkännandet: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 374/2011 av den 11 april 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Farina di castagne della Lunigiana [SUB])

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 375/2011 av den 11 april 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Formaggella del Luinese [SUB])

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 376/2011 av den 15 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 377/2011 av den 15 april 2011 om försäljningspriser för spannmål inom den tionde enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 378/2011 av den 15 april 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 april 2011

21

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/47/EU av den 15 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa aluminiumsulfat som verksamt ämne och om ändring av kommissionen beslut 2008/941/EG ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/48/EU av den 15 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bromadiolon som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG ( 1 )

28

 

 

BESLUT

 

 

2011/243/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 april 2011 om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

32

 

 

2011/244/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 april 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2011) 2517]

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 84/2011 av den 31 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland (EUT L 28 av den 2.2.2011)

44

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (EUT L 254 av den 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 370/2011

av den 11 april 2011

om ändring av förordning (EG) nr 215/2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden i fråga om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), senast ändrat i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 2010 (2),

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig (3) (nedan kallat det interna avtalet), särskilt artikel 10.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (4),

efter att ha hört Europeiska investeringsbankens, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 (5) innehåller bestämmelser om fastställande och finansiell förvaltning av medlen i tionde Europeiska utvecklingsfonden (nedan kallad EUF).

(2)

Genom Lissabonfördraget inrättas en europeisk avdelning för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten). Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) (nedan kallad budgetförordningen) har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1081/2010 (7) för att ta hänsyn till inrättandet av utrikestjänsten. Det är nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 215/2008 så att ett stabilt rättsligt ramverk kan skapas för förvaltningen av EUF och hänsyn tas till inrättandet av utrikestjänsten och ändringarna av budgetförordningen.

(3)

Enligt rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (8) är den europeiska avdelningen för yttre åtgärder en fristående enhet och bör behandlas som en institution vid tillämpningen av budgetförordningen.

(4)

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer kommissionens delegationer att bli en del av utrikestjänsten i egenskap av unionens delegationer. Det är nödvändigt att säkerställa kontinuiteten i delegationernas verksamhet, i synnerhet att deras förvaltning av EUF:s medel kan fortsätta på ett effektivt sätt. Därför bör kommissionen tillåtas att vidaredelegera sina befogenheter att förvalta EUF-medel till cheferna för unionens delegationer, som ingår i utrikestjänsten i dess egenskap av separat institution. Utanordnare genom vidaredelegering bör fortsätta att ansvara för utformningen av interna förvaltnings- och kontrollsystem, medan cheferna för unionens delegationer bör ha ansvaret för att inrätta och driva sådana system samt för att förvalta medel och leda den verksamhet som utförs inom deras delegationer. De bör lämna rapport om detta två gånger om året. Lämpligen bör föreskrifter finnas om möjligheterna att återkalla delegeringen i överensstämmelse med de regler som är tillämpliga på kommissionen.

(5)

För att principen om sund ekonomisk förvaltning ska kunna följas bör chefer för unionens delegationer, när de fungerar som kommissionens utanordnare genom vidaredelegering, tillämpa kommissionens regler och ha samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som övriga utanordnare genom vidaredelegering. För detta ändamål bör de också betrakta kommissionen som sin institution.

(6)

I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet bör utrikestjänsten, mot bakgrund av att den vid tillämpningen av budgetförordningen bör behandlas som en institution, till fullo omfattas av de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 142, 143 och 144 i förordning (EG) nr 215/2008. Utrikestjänsten bör till fullo samarbeta med de institutioner som medverkar i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och, om så krävs, tillhandahålla all nödvändig tilläggsinformation, bland annat genom att närvara vid de relevanta organens sammanträden. Kommissionen bör fortsatt, i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 215/2008, vara ansvarig för förvaltningen av EUF:s medel, även EUF-medel som förvaltas av chefer för unionens delegationer som är utanordnare genom vidaredelegering. För att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter bör cheferna för unionens delegationer tillhandahålla nödvändig information. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) bör informeras samtidigt och bör underlätta samarbetet mellan unionens delegationer och kommissionens avdelningar. Med tanke på att strukturen är ny måste bestämmelser av hög standard om transparens och finansiell ansvarsskyldighet tillämpas.

(7)

Kommissionens räkenskapsförare bör fortsatt ansvara för hela förvaltningen av EUF:s medel, även transaktioner avseende EUF-medel som vidaredelegerats till chefer för unionens delegationer.

(8)

För att garantera att utanordnare genom vidaredelegering anställda vid utrikestjänsten och sådana som är anställda vid kommissionen behandlas lika och enhetligt och för att garantera att kommissionen får den information den behöver, bör kommissionens särskilda instans för undersökning av finansiella oegentligheter också ansvara för hanteringen av oegentligheter inom utrikestjänsten i fall där kommissionen har vidaredelegerat genomförandebefogenheter till chefer för unionens delegationer. För att upprätthålla kopplingen mellan disciplinära åtgärder och ansvaret för den ekonomiska förvaltningen bör emellertid kommissionen ha rätt att begära att den höga representanten inleder ett förfarande, om instansen konstaterar oegentligheter som avser de befogenheter som kommissionen vidaredelegerat till chefer för unionens delegationer. I ett sådant fall bör den höga representanten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

(9)

För att tillförsäkra sig en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll bör cheferna för unionens delegationer omfattas av de kontrollbefogenheter som kommissionens internrevisor har vad gäller den ekonomiska förvaltning som vidaredelegerats till dem.

(10)

För att garantera en demokratisk granskning av förvaltningen av EUF:s medel bör cheferna för unionens delegationer avge en förklaring, tillsammans med en rapport om effektiviteten och ändamålsenligheten hos de interna förvaltnings- och kontrollsystemen i deras delegation, samt om förvaltningen av de operativa åtgärder som vidaredelegerats till dem. Rapporterna från cheferna för unionens delegationer bör bifogas den årliga verksamhetsrapporten från utanordnaren genom delegering och göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.

(11)

Förordning (EG) nr 215/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 215/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till den information som den förfogar över om mottagare av EUF-medel när dessa medel förvaltas centralt och direkt av kommissionens egna avdelningar eller av unionens delegationer enligt artikel 17 andra stycket, samt till information om mottagare av medel som tillhandahålls av organ till vilka uppgifter som avser budgetgenomförande delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.”

2.

I artikel 17 ska följande stycken läggas till:

”Kommissionen får dock delegera sina befogenheter att förvalta EUF:s medel till cheferna för unionens delegationer. Kommissionen ska då samtidigt underrätta unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) om detta. När cheferna för unionens delegationer fungerar som kommissionens utanordnare genom vidaredelegering ska de tillämpa kommissionens regler för förvaltning av EUF-medel och omfattas av samma uppgifter, skyldigheter och ansvarsskyldighet som övriga vidaredelegerade utanordnare.

Kommissionen får återkalla denna delegering i enlighet med sina egna regler.

Vid tillämpningen av andra stycket ska den höga representanten vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta samarbetet mellan unionens delegationer och kommissionens avdelningar.

Kommissionen och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten) kan komma överens om närmare arrangemang för att underlätta för unionens delegationer att förvalta de medel som planeras för stödutgifter kopplade till EUF enligt artikel 6 i det interna avtalet. Dessa arrangemang ska inte innehålla några undantag från bestämmelserna i denna förordning.”

3.

I artikel 25.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen förvaltar EUF:s medel centralt ska genomförandeåtgärderna vidtas antingen av kommissionens avdelningar eller unionens delegationer direkt i enlighet med artikel 17 andra stycket eller indirekt i enlighet med artikel 17.2, 3 och 4 och artiklarna 26–29.”

4.

I artikel 32 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Om chefer för unionens delegationer fungerar som utanordnare genom vidaredelegering i enlighet med artikel 17 andra stycket, ska kommissionen vara den institution som ansvarar för fastställande, utövande, kontroll och bedömning av deras uppgifter och ansvar som utanordnare genom vidaredelegering. Kommissionen ska samtidigt underrätta den höga representanten.”

5.

I artikel 38 andra stycket ska följande mening läggas till:

”De årliga verksamhetsrapporterna från de utanordnarna genom delegering ska även göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.”

6.

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 38a

1.   Om chefer för unionens delegationer fungerar som utanordnare genom vidaredelegering i enlighet med artikel 17 andra stycket ska de samarbeta nära med kommissionen för ett korrekt genomförande av budgeten, särskilt för att garantera att finansiella transaktioner genomförs lagligt och korrekt, att principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs i samband med förvaltningen av medlen och att unionens ekonomiska intressen skyddas effektivt.

I detta syfte ska de vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra alla situationer som kan äventyra kommissionens ansvar för förvaltningen av EUF-medel som vidaredelegerats till dem och för att förhindra konflikter rörande prioriteringar som kan förmodas påverka fullgörandet av det ekonomiska förvaltningsansvar som vidaredelegerats till dem.

Om det uppstår en sådan situation eller konflikt som avses i andra stycket ska cheferna för unionens delegationer utan dröjsmål underrätta kommissionens och utrikestjänstens ansvariga generaldirektörer. Dessa generaldirektörer ska vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med situationen.

2.   Om cheferna för unionens delegationer befinner sig i en situation som avses i artikel 37.4 ska de hänskjuta ärendet till den särskilda instans för undersökning av finansiella oegentligheter som inrättats enligt artikel 54.3. Om det förfarande som upptäcks är brottsligt eller utgör bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska de underrätta de myndigheter och instanser som utsetts i gällande lagstiftning.

3.   Chefer för unionens delegationer som fungerar som utanordnare genom vidaredelegering i enlighet med artikel 17 andra stycket ska lämna rapporter till sin delegerade utanordnare så att denne kan införliva deras rapporter i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 38. Rapporterna som cheferna för unionens delegationer lägger fram ska innefatta information om effektiviteten och ändamålsenligheten hos de interna förvaltnings- och kontrollsystem som införts vid deras delegation samt om förvaltningen av de operativa åtgärder som vidaredelegerats till dem samt den förklaring som avses i artikel 54.2 a. Dessa rapporter ska bifogas den årliga verksamhetsrapporten från den delegerade utanordnaren, och tillhandahållas Europaparlamentet och rådet, i tillämpliga fall med beaktande av rapporternas sekretess.

Cheferna för unionens delegationer ska samarbeta fullt ut med institutioner som är involverade i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och, om så krävs, tillhandahålla all nödvändig tilläggsinformation. I detta sammanhang kan de bli uppmanade att närvara vid de relevanta organens sammanträden och bistå den delegerade behöriga utanordnaren.

4.   Chefer för unionens delegationer som fungerar som utanordnare genom vidaredelegering enligt artikel 17 andra stycket ska besvara varje begäran som den delegerade utanordnaren framställer, på dennes eget initiativ eller, inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, på Europaparlamentets begäran.

5.   Kommissionen ska se till att vidaredelegeringsbefogenheterna inte är till men för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i överensstämmelse med artiklarna 142, 143 och 144.”

7.

I artikel 39.1 ska följande stycke läggas till:

”Kommissionens räkenskapsförare ska förbli ansvariga för all förvaltning av EUF:s medel, även transaktioner som avser EUF-medel som vidaredelegerats till chefer för unionens delegationer.”

8.

Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a   Vid vidaredelegering till cheferna för unionens delegationer ska den delegerade utanordnaren ansvara för utformningen av de interna förvaltnings- och kontrollsystem som används samt för deras effektivitet och ändamålsenlighet. Cheferna för unionens delegationer ska ansvara för att dessa system inrättas och fungerar korrekt enligt de instruktioner som ges av den delegerade utanordnaren, samt ansvara för förvaltningen av de medel och de operativa åtgärder som de ansvarar för inom delegationen. Innan de tillträder sin tjänst ska de fullfölja särskilda fortbildningskurser om utanordnares uppgifter och ansvar och om förvaltningen av EUF:s medel, i enlighet med artikel 37.3.

Cheferna för unionens delegationer ska rapportera om sina skyldigheter i överensstämmelse med första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 38a.3.

Varje år ska cheferna för unionens delegationer tillhandahålla den delegerade utanordnaren en förklaring om de interna förvaltnings- och kontrollsystemen inom deras delegation samt om förvaltningen av sådan verksamhet som vidaredelegerats till dem och resultatet av denna så att utanordnaren ska kunna sammanställa sin förklaring i enlighet med artikel 38.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När chefer för unionens delegationer fungerar som utanordnare genom vidaredelegering i enlighet med artikel 17 andra stycket ska den särskilda instans för undersökning av finansiella oegentligheter som kommissionen inrättat med stöd av punkt 3 i denna artikel vara behörig i ärenden som avses i punkt 3.

Om denna instans upptäcker systemrelaterade fel ska den överlämna en rapport med sina rekommendationer till utanordnaren, den höga representanten och till den delegerade utanordnaren om denne inte är ifrågasatt samt till internrevisorn.

På grundval av instansens yttrande får kommissionen begära att den höga representanten i egenskap av tillsättningsmyndighet inleder ett förfarande för disciplinåtgärder eller krav på ekonomisk kompensation mot vidaredelegerade utanordnare, om oegentligheterna gäller de befogenheter som vidaredelegerats till dem från kommissionen. I ett sådant fall kommer den höga representanten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tjänsteföreskrifterna för att verkställa beslut om disciplinåtgärder och/eller ekonomisk kompensation enligt kommissionens rekommendation.

Medlemsstaterna ska fullt ut stödja unionen i upprätthållandet av skyldigheter enligt artikel 22 i tjänsteföreskrifterna för tillfälligt anställda, på vilka artikel 2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna tillämpas.”

9.

I artikel 89 ska följande punkt läggas till:

”Vid intern revision av Europeiska utrikestjänsten ska chefer för unionens delegationer som fungerar som utanordnare genom vidaredelegering i enlighet med artikel 17 andra stycket omfattas av de kontrollbefogenheter som kommissionens internrevisor har vad gäller den ekonomiska förvaltning som vidaredelegerats till dem.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 144a

Utrikestjänsten ska fullt ut omfattas av de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 142, 143 och 144. Utrikestjänsten ska fullt ut samarbeta med de institutioner som är involverade i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, och vid behov tillhandahålla all nödvändig tilläggsinformation, även genom att närvara vid de relevanta organens sammanträden.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 april 2011.

På rådets vägnar

PINTÉR S.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  EUT C 66, 1.3.2011, s. 1.

(5)  EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1081/2010 av den 24 november 2010 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EUT L 311, 26.11.2010, s. 9).

(8)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 371/2011

av den 15 april 2011

om godkännande av dimetylglycinnatriumsalt som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Taminco NV)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av dimetylglycinnatriumsalt har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan hade bifogats de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av dimetylglycinnatriumsalt som fodertillsats för slaktkycklingar.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 7 december 2010 (2) att dimetylglycinnatriumsalt under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att denna tillsats har väsentliga utsikter att förbättra ökningen i kroppsvikt och förhållandet mellan foder och viktökning hos slaktkycklingar. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av Europeiska unionens referenslaboratorium för foder, inrättat i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av dimetylglycinnatriumsalt visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 9 (2011):1, artikelnr 1950.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurslag eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: andra zootekniska tillsatser (förbättring av de zootekniska parametrarna)

4d4

Taminco N.V.

Dimetylglycinnatriumsalt

 

Tillsatsens sammansättning

Dimetylglycinnatriumsalt med en renhetsgrad på minst 97 %.

 

Aktiv substans

Natrium N,N-dimetylglycin

C4H8NO2Na som framställts genom kemisk syntes.

 

Analysmetoder  (1)

För bestämning av den aktiva substansen i tillsats och förblandningar: vätskekromatografi (HPLC) med diod-arraydetektion (DAD) vid 193 nm.

För bestämning av den aktiva substansen i foder: gaskromatografi (GC) med derivatisering i förkolonn och flamjonisationsdetektion (FID).

Slaktkycklingar

 

1 000

1.

Användarsäkerhet: andningsskydd och skyddsglasögon ska användas vid hanteringen.

2.

Minsta rekommenderade dos: 1 000 mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %.

6 maj 2021


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 372/2011

av den 15 april 2011

om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 61 första stycket d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 61 första stycket led d i förordning (EG) nr 1234/2007 får det socker eller den isoglukos som produceras utöver den kvot som avses i artikel 56 i den förordningen exporteras endast inom ramen för den kvantitativa gräns som ska fastställas.

(2)

Detaljerade tillämpningsföreskrifter för utomkvotsexport, särskilt om utfärdandet av exportlicenser, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 (2). Den kvantitativa gränsen bör dock fastställas per regleringsår med hänsyn till möjligheterna på exportmarknaderna.

(3)

För vissa av Europeiska unionens producenter av socker och isoglukos utgör export från unionen en viktig del av deras ekonomiska verksamhet och de har upprättat traditionella marknader utanför unionen. Export av socker och isoglukos till dessa marknader kan vara ekonomiskt lönsam även utan att exportbidrag beviljas. Därför är det nödvändigt att fastställa en kvantitativ gräns för export av utomkvotssocker och -isoglukos, så att de berörda EU-producenterna kan fortsätta att leverera till sina traditionella marknader.

(4)

För regleringsåret 2011/12 beräknas att en gräns på inledningsvis 650 000 ton, uttryckt i vitsockerekvivalent, för export av socker som producerats utöver kvoten, och 50 000 ton, uttryckt i torrsubstans, för export av isoglukos som producerats utöver kvoten skulle motsvara marknadsefterfrågan.

(5)

Världsmarknadspriset på socker har legat på en konstant hög nivå sedan oktober 2010 och prognoser över prisutvecklingen på världsmarknaden baserade på terminskontrakt för socker på London- och New Yorkbörserna visar att världsmarknadspriset kommer att förbli högt under hela 2011 och även därefter. Därför är det svårt att göra stabila prognoser över de kvantiteter som senare kan komma att importeras till unionen. Erfarenheten från regleringsåret 2010/11 visar att det blev nödvändigt frisläppa att vissa kvaliteter utomkvotssocker på den inre marknaden för att säkerställa tillräcklig tillgång på socker på den inre marknaden. Det är därför lämpligt att möjliggöra export av utomkvotssocker från och med 2012 då mer exakta uppgifter bör finnas tillhanda om det faktiska försörjningsläget i unionen.

(6)

Export av socker till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger EU-produkter förmånsbehandling vid import är i dagsläget särskilt gynnsamt ur konkurrenssynpunkt. Vissa närliggande destinationer bör uteslutas som möjliga destinationer för exporten, eftersom det inte finns några lämpliga instrument för ömsesidigt bistånd för att bekämpa oegentligheter och eftersom man vill minimera risken för bedrägerier och förhindra eventuellt missbruk i samband med återimport och återinförande till unionen av utomkvotssocker.

(7)

Med tanke på att den beräknade risken för eventuellt bedrägeri är lägre när det gäller isoglukos på grund av produktens särart, är det inte nödvändigt att begränsa de närliggande destinationerna vad avser export av utomkvotsisoglukos.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker

1.   För regleringsåret 2011/12, som löper från och med den 1 oktober 2011 till och med den 30 september 2012, ska den kvantitativa gräns som avses i artikel 61 första stycket led d i förordning (EG) nr 1234/2007 vara 650 000 ton för export utan bidrag av utomkvotssocker som omfattas av KN-nummer 1701 99.

2.   Export inom den kvantitativa gräns som fastställs i punkt 1 ska tillåtas för alla destinationer, med undantag av följande:

a)

Tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), San Marino, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (3), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

b)

De av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i unionens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

Europeiska territorier, som inte ingår i unionens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

Artikel 2

Fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotsisoglukos

1.   För regleringsåret 2011/12, som löper från och med den 1 oktober 2011 till och med den 30 september 2012, ska den kvantitativa gräns som avses i artikel 61 första stycket led d i förordning (EG) nr 1234/2007 vara 50 000 ton, uttryckt i torrsubstans, för export utan bidrag av utomkvotsisoglukos som omfattas av KN-numren 1702 40 10, 1702 60 10 och 1702 90 30.

2.   Export av de produkter som avses i punkt 1 ska endast tillåtas om de uppfyller de villkor som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Den upphör att gälla den 30 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Samt Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 373/2011

av den 15 april 2011

om godkännande av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som fodertillsats för mindre fågelarter utom äggläggande fåglar, avvanda smågrisar och mindre arter av svin (avvanda) och om ändring av förordning (EG) nr 903/2009 (innehavare av godkännandet: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2 och artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser, om de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden samt om möjligheten att ändra godkännandet för en fodertillsats efter en ansökan från innehavaren av godkännandet och ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(2)

Preparatet av Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) har godkänts för en tioårsperiod som fodertillsats för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 903/2009 (2).

(3)

Sökanden begärde att benämningen på stammen skulle ändras från Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) till Clostridium butyricum FERM-BP 2789, att namnet på företrädaren för innehavaren av godkännandet skulle ändras från Mitsui & Co. Deutschland GmbH till Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. och i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 att fodertillsatsen skulle godkännas för en ny användning för mindre fågelarter (utom värphöns), avvanda smågrisar samt avvanda mindre arter av svin. Sökanden begärde även att tillsatsen skulle införas i tillsatskategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 och relevanta data som stöder ansökan.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade i sitt yttrande av den 8 december 2010 (3) att det preparat av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som anges i bilagan inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön under föreslagna användningsvillkor och att denna tillsats kan förbättra viktökningen och ge en effektivare foderomvandling hos målarten. Myndigheten drog också slutsatsen att den tidigare benämningen på stammen inte var lämplig som entydig identifikation av produktionsstammen, och stöder följaktligen sökandens begäran att ändra den till Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Myndigheten konstaterade att kombinerbarheten har påvisats i fråga om ytterligare två koccidiostatika. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av Europeiska unionens referenslaboratorium för foder, inrättat i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Den föreslagna ändringen av villkoren i godkännandet rörande namnet på innehavaren av godkännandet är av rent administrativ natur och kräver inte någon ny utvärdering av de berörda tillsatserna. Myndigheten har informerats om ansökan.

(7)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(8)

Förordning (EG) nr 903/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Eftersom ändringarna av villkoren för godkännandet inte rör säkerhetsskäl, bör en övergångsperiod för avveckling av befintliga lager av förblandningar och foderblandningar tillåtas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

I förordning (EG) nr 903/2009 ska orden ”Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” och orden ”Mitsui & Co. Deutschland GmbH” ersättas av orden ”Clostridium butyricum FERM-BP 2789” respektive ”Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U”.

I punkt 2 i kolumnen ”Övriga bestämmelser” i bilagan till förordning (EG) nr 903/2009 ska orden ”monensinnatrium eller lasalocid” läggas till.

Artikel 3

Foder som innehåller Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) och som är märkt i enlighet med förordning (EG) nr 903/2009 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas tills lagren tömts.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3)  The EFSA Journal, vol. 9 (2011):1, artikelnr 1951.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurslag eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Clostridium butyricum FERM BP-2789, innehållande minst 5 × 108 CFU/g tillsats i fast form.

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analysmetod  (1)

 

Bestämning: ingjutningsmetod på grundval av standarden ISO 15213.

 

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Mindre fågelarter (utom äggläggande fåglar).

5 × 108 CFU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, diclazuril, maduramycinammonium, robenidin, narasin, narasin/nicarbazin, semduramicin, dekokinat, salinomycinnatrium eller lasalocidnatrium.

3.

Användarsäkerhet: Andningsskydd ska användas vid hantering.

6 maj 2021

Smågrisar (avvanda) och mindre arter av svin (avvanda).

2,5 × 108 CFU


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 374/2011

av den 11 april 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Farina di castagne della Lunigiana [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har ansökan om registrering av beteckningen ”Farina di castagne della Lunigiana” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 220, 14.8.2010, s. 14.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Farina di castagne della Lunigiana (SUB)


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 375/2011

av den 11 april 2011

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Formaggella del Luinese [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har ansökan om registrering av beteckningen ”Formaggella del Luinese” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 220, 14.8.2010, s. 14.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.3   Ost

ITALIEN

Formaggella del Luinese (SUB)


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 376/2011

av den 15 april 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 377/2011

av den 15 april 2011

om försäljningspriser för spannmål inom den tionde enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samladmarknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1017/2010 (2) inleds försäljning av spannmål genom ett anbudsförfarande, i enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1017/2010 och mot bakgrund av de anbud som inkommit inom de enskilda anbudsinfordringarna måste kommissionen för varje spannmål och per medlemsstat fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa något lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som inkommit inom den tionde enskilda anbudsinfordran, har det beslutats att ett lägsta försäljningspris bör fastställas för vissa spannmål och vissa medlemsstater och att inget lägsta försäljningspris bör fastställas för andra spannmål och andra medlemsstater.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa en effektiv förvaltning av åtgärden bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller den tionde enskilda anbudsinfordran för försäljning av spannmål inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010, vars tidsfrist för inlämning av anbud löpte ut den 13 april 2011, återfinns besluten om försäljningspris per spannmål och medlemsstat i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


BILAGA

Beslut om försäljning

(euro/ton)

Medlemsstat

Lägsta försäljningspris

Vanligt vete

Korn

Majs

KN-nr 1001 90

KN-nr 1003 00

KN-nr 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

Inget lägsta försäljningspris fastställt (alla anbud avvisade).

°

Inga anbud.

X

Ingen spannmål för försäljning.

#

Ej tillämpligt.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 378/2011

av den 15 april 2011

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 april 2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 16 april 2011 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 16 april 2011 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 16 april 2011

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för varor, som anländer till unionens via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

253,38

208,52

Pris fob USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Tillägg för Mexikanska golfen

14,64

Tillägg för Stora sjöarna

74,16

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

17,88 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

49,29 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


DIREKTIV

16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/47/EU

av den 15 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa aluminiumsulfat som verksamt ämne och om ändring av kommissionen beslut 2008/941/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick aluminiumsulfat.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 24e i förordning (EG) nr 2229/2004 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapporten tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/941/EG av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att aluminiumsulfat inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Nederländerna, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/941/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Nederländerna utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 9 mars 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten fram sin slutsats om aluminiumsulfat för kommissionen den 28 oktober 2010 (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om aluminiumsulfat.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller aluminiumsulfat i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Aluminiumsulfat bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att sökanden lämnar in uppgifter i form av relevanta analysresultat som bekräftar specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller aluminiumsulfat i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/941/EG fastställs att aluminiumsulfat inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser aluminiumsulfat i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/941/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser aluminiumsulfat i bilagan till beslut 2008/941/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller aluminiumsulfat som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör aluminiumsulfat i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller aluminiumsulfat, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller aluminiumsulfat i bilaga I till det direktivet. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller aluminiumsulfat som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller aluminiumsulfat som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):11, artikelnr 1889. [32 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Finns på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”351

Aluminiumsulfat

CAS-nr 10043-01-3

CIPAC-nr ej tillgängligt

Aluminiumsulfat

970 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning inomhus som baktericid på prydnadsväxter efter skörd.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aluminiumsulfat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 mars 2011, särskilt tilläggen I och II.

De berörda medlemsstaterna ska begära in uppgifter i form av relevanta analysresultat som bekräftar specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 1 december 2011.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/48/EU

av den 15 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bromadiolon som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick bromadiolon.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 24e i förordning (EG) nr 2229/2004 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapporten tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/941/EG av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att bromadiolon inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Sverige, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/941/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Sverige utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 4 december 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten fram sin slutsats om bromadiolon för kommissionen den 15 september 2010 (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om bromadiolon.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller bromadiolon i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Bromadiolon bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att sökanden lämnar in bekräftande uppgifter om specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt i form av relevanta analysresultat, föroreningarnas betydelse, bestämningen av bromadiolon i vatten, verkningsfullheten hos de föreslagna riskreducerande åtgärder avseende risken för fåglar och däggdjur som inte är målarter samt bedömningen av grundvattenexponering vad gäller metaboliter.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller bromadiolon i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/941/EG fastställs att bromadiolon inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser bromadiolon i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/941/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser bromadiolon i bilagan till beslut 2008/941/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bromadiolon som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör bromadiolon i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller bromadiolon, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller bromadiolon i bilaga I till det direktivet. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller bromadiolon som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller bromadiolon som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):10, artikelnr 1783. [44 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Finns på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”352

Bromadiolon

CAS-nr 28772-56-7

Cipac-nr 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4-hydroxikumarin

≥ 970 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som rodenticid i form av preparerat bete som placeras i gnagartunnlar.

Den nominella koncentrationen av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel får inte överstiga 50 mg/kg.

Godkännande ska endast beviljas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bromadiolon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 mars 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till följande:

Risken för de personer som hanterar växtskyddsmedlet yrkesmässigt. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Risken för primär och sekundär förgiftning vad gäller fåglar och däggdjur som inte är målarter.

Villkoren för godkännande ska vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära in bekräftande uppgifter om följande:

a)

Specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt i form av relevanta analysresultat.

b)

Föroreningarnas betydelse.

c)

Bestämningen av bromadiolon i vatten med en kvantifieringsgräns på 0,01 μg/l.

d)

Verkningsfullheten hos de föreslagna riskreducerande åtgärder avseende risken för fåglar och däggdjur som inte är målarter.

e)

Bedömningen av grundvattenexponering vad gäller metaboliter.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden till kommissionen lämnar uppgifter enligt leden a, b och c senast den 30 november 2011 och uppgifter enligt leden d och e senast den 31 maj 2013.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BESLUT

16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/32


RÅDETS BESLUT

av den 11 april 2011

om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

(2011/243/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 beslut 2009/1014/EG (1) och 2010/29/EG (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Riccardo VENTRE har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén utnämns härmed åter för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (ändrat mandat).

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 11 april 2011.

På rådets vägnar

PINTÉR S.

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 april 2011

om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

[delgivet med nr K(2011) 2517]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, rumänska, spanska och tyska texterna är giltiga)

(2011/244/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 7.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2), särskilt artikel 31,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1258/1999 och artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen genomföra nödvändiga undersökningar, meddela de berörda medlemsstaterna sina iakttagelser, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala förhandlingar i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dessa om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förfarandet i fråga.

(3)

Enligt förordningarna (EG) nr 1258/1999 och (EG) nr 1290/2005 får jordbruksutgifter finansieras endast om de har verkställts i överensstämmelse med EU-bestämmelser.

(4)

De utförda kontrollerna, resultaten av de bilaterala diskussionerna och förlikningsförfarandena har visat att en del av de betalningar som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller dessa villkor och följaktligen varken får finansieras av garantisektionen vid EUGFJ, av EGFJ eller EJFLU.

(5)

De belopp som inte tillåts belasta garantisektionen vid EUGFJ, EGFJ eller EJFLU bör anges. Dessa belopp avser inte betalningar som verkställdes mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

För de fall som avses i detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som enligt uppskattningar ska undantas därför att de inte verkställts enligt EU-bestämmelser.

(7)

Detta beslut påverkar inte de finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte hade avgjorts den 31 december 2010 och som gäller frågor som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De betalningar som anges i bilagan, och som har verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalningsställen och deklarerats inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, inom ramen för EGFJ eller inom ramen för EJFLU, ska undantas från EU-finansiering eftersom de inte har verkställts i överensstämmelse med EU-bestämmelser.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2011.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.


BILAGA

MS

Åtgärd

Budgetår

Orsak

Typ

%

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BUDGETPOST 6701

BG

Frikopplat direktstöd

2009

Bristande LPIS-GIS

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

TOTALT (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2007

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2008

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Torkat foder

2005

Bristande efterlevnad av minsta procentandel ytterligare kontroller av de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats och bristande efterlevnad av fristen för inlämnande av årlig statistik

SCHABLONBELOPP

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Torkat foder

2006

Bristande efterlevnad av minsta procentandel ytterligare kontroller av de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats och bristande efterlevnad av fristen för inlämnande av årlig statistik

SCHABLONBELOPP

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Torkat foder (2007+)

2007

Bristande efterlevnad av minsta procentandel ytterligare kontroller av de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats och bristande efterlevnad av fristen för inlämnande av årlig statistik

SCHABLONBELOPP

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Torkat foder (2007+)

2008

Bristande efterlevnad av minsta procentandel ytterligare kontroller av de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats och bristande efterlevnad av fristen för inlämnande av årlig statistik

SCHABLONBELOPP

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

TOTALT (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

TOTALT (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Köttbidrag – Tackor och getter

2004

Sen start på kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Köttbidrag – Nötkreatur

2004

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Köttbidrag – Nötkreatur

2004

Brister i kontrollerna på plats – otillräcklig eller bristande kontrollkvalitet – bristande kontroll

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Köttbidrag – Tackor och getter

2005

Sen start på kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Köttbidrag – Nötkreatur

2005

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Köttbidrag - Nötkreatur

2005

Brister i kontrollerna på plats – otillräcklig eller bristande kontrollkvalitet – bristande kontroll

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Köttbidrag – Nötkreatur

2006

Brister i kontrollerna på plats – otillräcklig eller bristande kontrollkvalitet – bristande kontroll

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2006

Brister i den miljövänliga hanteringen av emballage

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2007

Brister i den miljövänliga hanteringen av emballage

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2008

Brister i den miljövänliga hanteringen av emballage

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Köttbidrag – Nötkreatur

2006

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2003

Brister i kontrollerna av avkastning

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2003

Oriktiga tekniska toleranser som leder till bristande efterlevnad av GIS-kraven för oliver under första ansökningsåret

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2004

Korrigering av den schablonmässiga korrigeringens effekt på engångskorrigeringen

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2004

Brister i kontrollerna av avkastning

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2004

Felaktig beräkning av sanktioner

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2004

Oriktiga tekniska toleranser som leder till bristande efterlevnad av GIS-kraven för oliver under första ansökningsåret

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2005

Korrigering av den schablonmässiga korrigeringens effekt på engångskorrigeringen

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2005

Brister i kontrollerna av avkastning

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2005

Felaktig beräkning av sanktioner

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2005

Oriktiga tekniska toleranser som leder till bristande efterlevnad av GIS-kraven för oliver under första ansökningsåret

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2006

Korrigering av den schablonmässiga korrigeringens effekt på engångskorrigeringen

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2006

Brister i kontrollerna av avkastning

SCHABLONBELOPP

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2006

Felaktig beräkning av sanktioner

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olivolja – Produktionsstöd

2006

Oriktiga tekniska toleranser som leder till bristande efterlevnad av GIS-kraven för oliver under första ansökningsåret

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

TOTALT (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Direktstöd

2007

Brister i de administrativa förfarandena

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Frikopplat direktstöd (samlat gårdsstöd)

2008

Brister i de administrativa förfarandena

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Frikopplade direktstöd

2009

Brister i de administrativa förfarandena

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

TOTALT (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Exportbidrag – Annat

2006

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Exportbidrag – Produkter utanför bilaga I

2006

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Exportbidrag – Socker och isoglukos

2006

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Exportbidrag – Annat

2007

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Exportbidrag – Produkter utanför bilaga I

2007

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Exportbidrag – Socker och isoglukos

2007

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Exportbidrag – Socker och isoglukos

2008

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Exportbidrag – Annat

2008

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Exportbidrag – Produkter utanför bilaga I

2008

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Exportbidrag – Socker och isoglukos

2009

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Exportbidrag – Annat

2009

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Exportbidrag – Produkter utanför bilaga I

2009

Brister i förfarandet för certifiering av export

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2006

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2006

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2007

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2007

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2008

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2008

Brister i grundläggande kontroller av erkännande och verksamhetsprogram

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Stödåtgärder i undantagsfall

2009

Destruktions- och transportkostnader som oberättigat påförts EU-budgeten; det har ansökts om EU-stöd för döda djur

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

TOTALT (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Tilläggsstöd

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Andra direktstöd – socker – annat än exportbidrag

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Annat direktstöd – direkta betalningar

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Annat direktstöd – bomull

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Andra direktstöd – artikel 69 i förordning 1782/2003 – utom får och nötkreatur

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Frikopplat direktstöd (samlat gårdsstöd)

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Andra direktstöd

2009

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Andra direktstöd – artikel 69 i förordning 1782/2003 – utom får och nötkreatur

2009

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Tilläggsstöd

2009

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Frikopplade direktstöd

2009

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olivolja – Produktionsstöd

2004

Brister i kontrollerna av kvarnar och kvaliteten av det geografiska informationssystemet för oliver

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olivolja – Produktionsstöd (2007+)

2005

Brister i kontrollerna av kvarnar och kvaliteten av det geografiska informationssystemet för oliver

SCHABLONBELOPP

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olivolja – Produktionsstöd (2007+)

2005

Brister i kontrollerna av kvarnar och kvaliteten av det geografiska informationssystemet för oliver

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olivolja – Produktionsstöd (2007+)

2006

Brister i kontrollerna av kvarnar och kvaliteten av det geografiska informationssystemet för oliver

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olivolja – Produktionsstöd (2007+)

2006

Brister i kontrollerna av kvarnar och kvaliteten av det geografiska informationssystemet för oliver

SCHABLONBELOPP

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olivolja – Finansiering GIS

2004

Icke stödberättigande utgifter i samband med verksamhet som utfördes efter den 31 oktober 2003

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olivolja – Finansiering GIS

2006

Icke stödberättigande utgifter i samband med verksamhet som utfördes efter den 31 oktober 2003

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

TOTALT (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Offentlig lagring – Socker

2005

Bokföring av inlagringen av socker 2005 utan fysisk flyttning

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Offentlig lagring – Socker

2006

35-procentig ökning av lagerkostnaderna

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Offentlig lagring – Socker

2006

Sena lagerkontroller

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Offentlig lagring – Socker

2007

35-procentig ökning av lagerkostnaderna

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Offentlig lagring – Socker

2008

35-procentig ökning av lagerkostnaderna

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Offentlig lagring – Socker

2009

35-procentig ökning av lagerkostnaderna

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

TOTALT (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2006

Icke stödberättigande kostnader för tryckning på emballage och utgifter för en producentorganisation med decentraliserad marknadsföring

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2007

Icke stödberättigande kostnader för tryckning på emballage och utgifter för en producentorganisation med decentraliserad marknadsföring

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Frukt och grönsaker – Verksamhetsprogram

2008

Icke stödberättigande kostnader för tryckning på emballage och utgifter för en producentorganisation med decentraliserad marknadsföring

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

TOTALT (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Annat direktstöd – Nötkreatur

2007

Svagheter i it-systemets funktion

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Annat direktstöd – Nötkreatur

2008

Svagheter i it-systemets funktion

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

TOTALT (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Annat direktstöd – Energigrödor

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Annat direktstöd – Energigrödor

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Annat direktstöd

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Frikopplade direktstöd

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Frikopplade direktstöd

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

TOTALT (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

TOTALT (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

TOTALT (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

BUDGETPOST 6711

BG

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007-2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Svagheter i LPIS-GIS

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Landsbygdsutveckling EJFLU tillägg till direktstöd (2007–2013)

2009

Svagheter i LPIS-GIS och i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

TOTALT (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2007

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2008

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Felaktig information i LPIS/GIS och brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

TOTALT (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Landsbygdsutveckling EJFLU tillägg till direktstöd (2007–2013)

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

SCHABLONBELOPP

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Landsbygdsutveckling EJFLU tillägg till direktstöd (2007–2013)

2009

Svagheter i LPIS-GIS, i genomförandet av kontroller på plats/fältbesök efter administrativa korskontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

TOTALT (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

TOTALT (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

BUDGETPOST 05070107

DE

Oegentligheter

2009

Återbetalning i ärenden med oegentligheter

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTALT (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTALT (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Rättelser

16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/44


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 84/2011 av den 31 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

( Europeiska unionens officiella tidning L 28 av den 2 februari 2011 )

I innehållsförteckning och på sidan 17, i titeln, ska det

i stället för:

vara:


16.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/44


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn

( Europeiska unionens officiella tidning L 254 av den 26 september 2009 )

På sidan 92, bilaga III del C, ska det

i stället för:

”—

:

På tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”

vara:

”—

:

På tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”