ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.101.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 april 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 366/2011 av den 14 april 2011 om ändring av bilaga XVII (akrylamid) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 367/2011 av den 12 april 2011 om förbud mot fiske efter djuphavshaj i EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 368/2011 av den 12 april 2011 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i norska vatten söder om 62 grader nordlig latitud med fartyg som seglar under svensk flagg

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 369/2011 av den 14 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/46/EU av den 14 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa hexytiazox som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG ( 1 )

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/239/Gusp av den 12 april 2011 om ändring av beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Litauen ( 1 )

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Slovakien ( 1 )

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om medlemmarna i den rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet som inrättats genom beslut 2004/613/EG

126

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/36/EU

av den 5 april 2011

om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.2 och 83.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Människohandel är ett allvarligt brott som ofta begås inom ramen för organiserad brottslighet, en grov kränkning av de grundläggande rättigheterna och uttryckligen förbjudet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att förhindra och bekämpa människohandel är en prioriterad angelägenhet för unionen och medlemsstaterna.

(2)

Detta direktiv utgör en del av en övergripande strategi mot människohandel, vilken omfattar åtgärder som inbegriper tredjeländer i enlighet med dokumentet ”Åtgärdsinriktat dokument om förstärkning av EU:s yttre dimension när det gäller åtgärder mot människohandel: Övergripande EU-åtgärder mot människohandel”, som godkändes av rådet den 30 november 2009. I detta sammanhang bör åtgärder eftersträvas i tredjeländer som är ursprungsländer eller länder där offren för människohandel överförs, i syfte att öka medvetenheten, minska sårbarheten, stödja och hjälpa offren för människohandel, bekämpa de bakomliggande orsakerna till människohandel och bistå dessa tredjeländer att utarbeta lämplig lagstiftning mot människohandel.

(3)

I detta direktiv erkänns det att människohandeln är könsspecifik och att handeln med kvinnor och män ofta har olika syften. Hjälp- och stödåtgärderna bör därför också vid behov vara könsspecifika. Push- och pullfaktorerna kan variera beroende på den sektor som berörs, som människohandel för sexindustrin eller utnyttjande av arbetskraft inom exempelvis byggbranschen eller jordbrukssektorn eller för slavarbete i hemmet.

(4)

Unionen har åtagit sig att förebygga och bekämpa människohandel och att skydda rättigheterna för de personer som faller offer för människohandel. I detta syfte har rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel (3) och EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel (4) antagits. Vidare ges i Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (5), som antagits av Europeiska rådet, en tydlig prioritet åt kampen mot människohandel. Andra åtgärder bör också beaktas, exempelvis stöd för utvecklande av gemensamma indikatorer för unionen för att identifiera offer för människohandel, genom utbyte av bästa praxis mellan samtliga berörda aktörer, framför allt inom offentliga och privata sociala tjänster.

(5)

Medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter bör fortsätta att samarbeta i syfte att skärpa kampen mot människohandel. Det är i detta hänseende av avgörande betydelse med ett nära samarbete över gränserna vilket innefattar informationsutbyte och utbyte av bästa praxis, liksom med en fortsatt öppen dialog mellan medlemsstaternas polisväsen, rättsliga myndigheter och finansmyndigheter. Samordningen av utredningar och lagföring av fall av människohandel bör underlättas genom ett förstärkt samarbete med Europol och Eurojust och inrättande av gemensamma utredningsgrupper samt genom genomförande av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (6).

(6)

Medlemsstaterna bör uppmuntra det civila samhällets organisationer, däribland erkända och aktiva icke-statliga organisationer på området vilka arbetar med personer som är offer för människohandel, och nära samarbeta med dessa organisationer, särskilt när det gäller initiativ till policy-beslut, informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten, forsknings- och utbildningsprogram och fortbildning samt när det gäller att följa upp och utvärdera effekterna av åtgärderna mot människohandel.

(7)

I detta direktiv antas ett integrerat, holistiskt och människorättsbaserat synsätt när det gäller kampen mot människohandel, och vid genomförandet bör hänsyn tas till rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (7) samt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (8). Skärpt förebyggande och lagföring och bättre skydd av offrens rättigheter är viktiga mål för detta direktiv. Detta direktiv genomsyras även av en kontextuell förståelse av de olika formerna av människohandel, och direktivet syftar till att bekämpa var och en av dessa former med de mest effektiva åtgärderna.

(8)

Barn är mer utsatta än vuxna och löper därför större risk att bli offer för människohandel. Vid tillämpningen av detta direktiv måste barnets bästa komma i främsta rummet i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter.

(9)

Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet från 2000 och Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel från 2005 är avgörande steg för att stärka det internationella samarbetet i kampen mot människohandel. Det bör noteras att Europarådets konvention innehåller en utvärderingsmekanism, som består av expertgruppen för åtgärder mot människohandel (Greta) och partskommittén. För att undvika dubbelarbete bör samordning mellan de internationella organisationer som är behöriga när det gäller åtgärder mot människohandel stödjas.

(10)

Detta direktiv inverkar inte på principen om ”non-refoulement”, i överensstämmelse med 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) samt i enlighet med artiklarna 4 och 19.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(11)

I syfte att angripa den senaste utvecklingen inom människohandel införs i detta direktiv ett vidare begrepp för vad som bör anses utgöra människohandel än det som används i rambeslut 2002/629/RIF och omfattar därför ytterligare former av utnyttjande. Inom ramen för detta direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som en form av tvångsarbete eller tvångstjänst enligt definitionen i 1930 års ILO-konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete. Utnyttjande för tiggeri, inbegripet utnyttjande för tiggeri av en person som är offer för människohandel och som befinner sig i beroendeställning, faller därför inom tillämpningsområdet för definitionen av människohandel endast när alla rekvisit för tvångsarbete eller tvångstjänster föreligger. Med beaktande av tillämplig rättspraxis bör giltigheten av ett eventuellt samtycke till att utföra ett sådant arbete eller en sådan tjänst bedömas i varje enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett eventuellt samtycke aldrig betraktas som giltigt. Uttrycket ”utnyttjande av brottslig verksamhet” bör förstås som utnyttjande av en person för att begå brott, bland annat fickstölder, snatterier, narkotikahandel och annan liknande verksamhet som är föremål för påföljder och som medför ekonomisk vinning. Definitionen omfattar också människohandel i syfte att avlägsna organ, vilket utgör en allvarlig kränkning av den mänskliga värdigheten och den fysiska integriteten, samt till exempel andra gärningar, som illegal adoption eller tvångsäktenskap, i den mån dessa uppfyller brottsrekvisiten för människohandel.

(12)

Påföljdsnivåerna i detta direktiv återspeglar den växande oron bland medlemsstaterna över utvecklingen av fenomenet människohandel. Av detta skäl utgår detta direktiv från nivåerna 3 och 4 i rådets slutsatser av den 24 och 25 april 2002 om den metod som ska tillämpas vid tillnärmning av påföljder. Om brottet begås under vissa omständigheter, t.ex. mot ett särskilt utsatt brottsoffer, bör straffet vara strängare. Inom ramen för detta direktiv bör särskilt utsatta personer omfatta åtminstone alla barn. Bland andra faktorer som kan beaktas vid bedömningen av ett brottsoffers utsatthet ingår exempelvis kön, graviditet, hälsotillstånd och funktionshinder. Om brottet är särskilt allvarligt, till exempel om det har inneburit fara för brottsoffrets liv, har begåtts med användande av grovt våld som tortyr, narkotikaanvändning/medicinintag under tvång, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, eller på annat sätt har vållat brottsoffret särskilt allvarlig skada, bör detta också återspeglas i strängare påföljder. När det enligt detta direktiv hänvisas till överlämnande bör denna hänvisning tolkas i överensstämmelse med rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (9). Vid verkställigheten av domen kan beaktas det begångna brottets svårighetsgrad.

(13)

Man bör i kampen mot människohandel fullt ut använda sig av befintliga instrument om beslag och förverkande av vinning av brott, som Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll, Europarådets konvention från 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (10) samt rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (11). Man bör uppmuntra till att egendom som tagits i beslag och förverkats som hjälpmedel till och vinning av brott som avses i detta direktiv används för att främja hjälp till och skydd för brottsoffer, vilket inbegriper ersättning till brottsoffer samt brottsbekämpande åtgärder mot människohandel över gränserna inom unionen.

(14)

Offer för människohandel bör, i enlighet med de grundläggande principerna i de berörda medlemsstaternas rättssystem, skyddas från lagföring eller bestraffning för brottslig verksamhet såsom användning av falska handlingar eller brott som avses i prostitutions- eller utlänningslagstiftningen, som offren har tvingats begå som en direkt följd av att de har utsatts för människohandel. Syftet med sådant skydd är att garantera offrens mänskliga rättigheter, undvika ytterligare viktimisering och uppmuntra dem att träda fram som vittnen i straffrättsliga förfaranden mot gärningsmännen. Detta skydd bör inte utesluta lagföring eller bestraffning för brott som en person av egen fri vilja har begått eller deltagit i.

(15)

För att utredning och lagföring av brott som rör människohandel ska vara framgångsrika bör de i princip inte vara beroende av en anmälan eller angivelse av målsäganden för att kunna inledas. När det krävs på grund av gärningens art bör lagföring vara möjlig under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att brottsoffret har uppnått myndighetsålder. Längden på den tillräckligt långa tidsperioden för lagföring bör fastställas i enlighet med nationell lagstiftning. Personal inom brottsbekämpande myndigheter och åklagare bör ha lämplig utbildning, särskilt i syfte att förbättra internationell brottsbekämpning och ökat internationellt rättsligt samarbete. De som har ansvaret för att utreda och lagföra sådana brott bör också ha tillgång till de utredningsverktyg som används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott. Sådana verktyg kan omfatta avlyssning av kommunikation, dold övervakning, inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton och andra ekonomiska utredningar.

(16)

I syfte att säkerställa effektiv lagföring av internationella kriminella grupper som huvudsakligen är verksamma i en medlemsstat och som ägnar sig åt människohandel i tredjeländer, bör behörigheten för människohandelsbrott fastställas i fall då gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten i fråga och brottet begås utanför medlemsstatens territorium. På samma sätt bör det också vara möjligt att fastställa behörigheten i fall då gärningsmannen har sitt hemvist i en medlemsstat, brottsoffret är medborgare eller har sitt hemvist i en medlemsstat, eller då brottet begås till förmån för en juridisk person som är etablerad inom en medlemsstats territorium, och brottet begås utanför den medlemsstatens territorium.

(17)

Medan direktiv 2004/81/EG behandlar utfärdandet av uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som fallit offer för människohandel, och Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (12) reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars utövande av rätten att röra sig fritt och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium, inbegripet skyddet mot utvisning, fastställs i det här direktivet särskilda skyddsåtgärder för offer för människohandel. Detta direktiv omfattar följaktligen inte villkoren för människohandelsoffers vistelse på medlemsstaternas territorium.

(18)

Det är nödvändigt att offer för människohandel har möjlighet att utöva sina rättigheter effektivt. Därför bör hjälp och stöd finnas tillgängligt för dem före, under och en lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. Medlemsstaterna bör tillhandahålla medel till hjälp, stöd och skydd åt brottsoffer. Den hjälp och det stöd som ges bör åtminstone omfatta ett minimum av åtgärder som är nödvändiga för att brottsoffret ska kunna återhämta sig och undkomma människohandlarna. När dessa åtgärder genomförs i praktiken bör en individuell bedömning i enlighet med nationella förfaranden genomföras för att beakta den berörda personens omständigheter, kulturella bakgrund och behov. En person bör erhålla hjälp och stöd så snart det finns skäligen grundad indikation att anta att personen kan ha blivit utsatt för människohandel och oberoende av om personen är villig att träda fram som vittne. Om brottsoffret inte vistas lagligen i den berörda medlemsstaten, bör hjälp och stöd ges förbehållslöst åtminstone under betänketiden. Om identifieringsprocessen har avslutats eller betänketiden löpt ut och det visar sig att brottsoffret i fråga inte är berättigat till uppehållstillstånd eller i övrigt inte har laglig rätt att vistas i landet eller om brottsoffret har lämnat medlemsstatens territorium, är den berörda medlemsstaten inte skyldig att fortsätta med sina hjälp- och stödåtgärder till den personen på grundval av detta direktiv. Om så är nödvändigt bör hjälpen och stödet fortsätta under en lämplig tid efter att de straffrättsliga förfarandena har upphört, t.ex. om medicinsk behandling pågår på grund av allvarliga fysiska eller psykiska konsekvenser av brottet eller om brottsoffrets säkerhet äventyras på grund av brottsoffrets vittnesmål under dessa straffrättsliga förfaranden.

(19)

I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden (13) fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i samband med straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Offer för människohandel bör dessutom utan dröjsmål få tillgång till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada. Sådan juridisk rådgivning och tillgång till juridiskt ombud kan också tillhandahållas av de behöriga myndigheterna för att söka ersättning från staten. Syftet med juridisk rådgivning är att offren ska kunna få information och rådgivning om de olika möjligheter som finns tillgängliga. Den juridiska rådgivningen bör ges av en person med lämplig juridisk utbildning utan att denne nödvändigtvis behöver vara jurist. Tillgången till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud bör vara kostnadsfri åtminstone när brottsoffret inte har tillräckliga ekonomiska resurser, på ett sätt som är förenligt med medlemsstaternas interna förfaranden. Eftersom det är osannolikt att i synnerhet barn som är offer för människohandel har sådana resurser, kommer tillgången till juridisk rådgivning och juridiskt ombud i praktiken att vara kostnadsfri för dem. Dessutom bör offren, på grundval av en individuell riskbedömning som utförs i enlighet med nationella förfaranden, skyddas från repressalier, hotelser och risken för att åter bli föremål för människohandel.

(20)

Offer för människohandel som redan utsatts för sådana övergrepp och sådan förnedrande behandling som människohandel ofta är förenad med, till exempel sexuell exploatering, sexuella övergrepp, våldtäkt, slaveriliknande förhållanden eller avlägsnande av organ, bör skyddas från sekundär viktimisering och ytterligare trauma under de straffrättsliga förfarandena. Man bör undvika onödiga upprepningar av förhör under utredning, åtal och rättegång genom att exempelvis, när det är lämpligt och så tidigt som möjligt i förfarandet, göra videoinspelningar av förhören. Offer för människohandel bör därför under brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden erhålla behandling som är anpassad till deras individuella behov. Vid bedömningen av de individuella behoven bör hänsyn tas till omständigheter som deras ålder, huruvida de är gravida, deras hälsotillstånd, eventuella funktionshinder och andra personliga förhållanden samt till de fysiska och psykiska konsekvenserna av den brottsliga verksamhet som brottsoffret har utsatts för. Om och på vilket sätt behandlingen ska genomföras ska beslutas i varje enskilt fall i enlighet med nationell rätt, regler om juridiskt handlingsutrymme, praxis och riktlinjer.

(21)

Ett brottsoffer bör tillhandahållas hjälp- och stödåtgärder med informerat samtycke. Brottsoffer bör därför informeras om de betydelsefulla delarna av åtgärderna och åtgärderna bör inte påtvingas offren. Om ett brottsoffer vägrar att ta emot hjälp- eller stödåtgärder bör detta inte medföra skyldigheter för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter att erbjuda brottsoffret alternativa åtgärder.

(22)

Utöver de åtgärder som är tillgängliga för alla offer för människohandel bör medlemsstaterna säkerställa att särskilda hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns tillgängliga för barn som är offer för människohandel. Dessa åtgärder bör utformas i enlighet med barnets bästa och i överensstämmelse med 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter. Om det råder osäkerhet om åldern på en person som har utsatts för människohandel och om det finns skäl att tro att personen är under 18 år, bör den personen förutsättas vara ett barn och omedelbart erhålla hjälp, stöd och skydd. Hjälp- och stödåtgärder för barn som är offer för människohandel bör inriktas på deras fysiska och psykosociala återhämtning och på en varaktig lösning för den berörda personen. Tillgång till utbildning skulle hjälpa barn att återintegreras i samhället. Med hänsyn till att barn som är offer för människohandel är särskilt utsatta, bör kompletterande skyddsåtgärder finnas tillgängliga för att skydda dem i samband med förhör som ingår i brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden.

(23)

Särskild uppmärksamhet bör ägnas ensamkommande barn som fallit offer för människohandel eftersom de behöver specifik hjälp och specifikt stöd på grund av sin särskilda utsatthet. Från det att ett ensamkommande barn som fallit offer för människohandel identifierats och till dess att man har funnit en varaktig lösning bör medlemsstaterna tillämpa mottagningsåtgärder som svarar mot barnets behov och se till att relevanta rättssäkerhetsgarantier tillämpas. Nödvändiga åtgärder bör vidtas för att vid behov se till att det utses en förmyndare och/eller ett ombud i syfte att slå vakt om barnets bästa. Man bör så snabbt som möjligt fatta beslut om framtiden för varje ensamkommande brottsoffer som är barn i syfte att finna varaktiga lösningar utifrån en individuell bedömning av vad som är barnets bästa, vilket bör komma i främsta rummet. En varaktig lösning kan vara återsändande och återintegrering till ursprungslandet eller återvändandelandet, integrering i värdlandet, beviljande av internationell status eller av annan status i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning.

(24)

När i enlighet med detta direktiv en förmyndare och/eller ett ombud ska utses för ett barn får dessa roller utföras av samma person eller av en juridisk person, en institution eller en myndighet.

(25)

Alla medlemsstater bör fastställa och/eller stärka sina strategier för att förebygga människohandel, inbegripet åtgärder för att minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjande och åtgärder för att minska risken för att människor blir offer för människohandel, med hjälp av forskning, bland annat forskning om nya former av människohandel, information, insamling av harmoniserade uppgifter, kampanjer för att öka medvetenheten och utbildning. Vid sådana initiativ bör medlemsstaterna inta ett jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt som värnar om barnets rättigheter. Tjänstemän som kan väntas komma i kontakt med offer eller potentiella offer för människohandel bör få lämplig utbildning för att kunna identifiera och bemöta sådana brottsoffer. Sådan skyldighet till fortbildning bör främjas för tjänstemän inom följande personalkategorier när de kan väntas komma i kontakt med brottsoffer: polismän, gränskontrolltjänstemän, migrationstjänstemän, åklagare, jurister, domare och domstolspersonal, yrkesinspektörer, personal inom socialvård och barnavård samt inom hälso- och sjukvård liksom konsulär personal, men kan beroende på lokala förhållanden också omfatta andra grupper av offentliga tjänstemän som kan väntas komma i kontakt med människohandelsoffer i sitt arbete.

(26)

I direktiv 2009/52/EG föreskrivs påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt och som visserligen inte har åtalats eller dömts för människohandel men som utnyttjar arbete eller tjänster från en person med vetskap om att personen i fråga är offer för människohandel. Dessutom bör medlemsstaterna överväga möjligheten att införa påföljder för dem som utnyttjar tjänster från en person med vetskap om att personen i fråga är offer för människohandel. Denna ytterligare kriminalisering skulle kunna inbegripa agerande av arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i unionen och unionsmedborgare, samt även omfatta personer som köper sexuella tjänster från en person som är offer för människohandel, oavsett deras nationalitet.

(27)

Nationella övervakningssystem, till exempel nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer, bör inrättas av medlemsstaterna på ett sätt som passar deras interna organisation och med beaktande av behovet av en minimistruktur med fastställda uppgifter, i syfte att bedöma hur människohandeln utvecklas, samla in statistik, mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa människohandel och lämna regelbundna rapporter. De nationella rapportörerna eller motsvarande mekanismer ingår redan i ett informellt nätverk inom unionen som inrättats genom rådets slutsatser om inrättandet av ett informellt EU-nätverk med nationella rapportörer eller motsvarande i frågor som rör människohandel av den 4 juni 2009. En samordnare för kampen mot människohandel skulle ingå i detta nätverk, vilket förser unionen och medlemsstaterna med objektiv, tillförlitlig, jämförbar och aktuell strategisk information på området människohandel och inom vilket man utbyter erfarenheter och bästa praxis när det gäller att på unionsnivå förebygga och bekämpa människohandel. Europaparlamentet bör ha rätt att delta i de nationella rapportörernas gemensamma verksamhet eller i likvärdiga mekanismer.

(28)

För att kunna utvärdera resultaten av åtgärder mot människohandel bör unionen fortsätta att utveckla arbetet med tillvägagångssätt och metoder för inhämtande av uppgifter i syfte att ta fram jämförbar statistik.

(29)

Mot bakgrund av Stockholmsprogrammet och för att utveckla en sammanhållen strategi mot människohandel inom unionen i syfte att ytterligare stärka unionens och medlemsstaternas engagemang och ansträngningar när det gäller att förebygga och bekämpa människohandel bör medlemsstaterna underlätta utförandet av uppgifterna för samordnaren för kampen mot människohandel, vilket exempelvis kan innebära att man förbättrar samordningen och samstämmigheten och undviker dubbelarbete mellan unionens institutioner och organ samt mellan medlemsstaterna och internationella aktörer, bidrar till utformningen av befintliga eller nya åtgärder och strategier inom unionen rörande kampen mot människohandel eller rapporterar till unionsinstitutionerna.

(30)

Syftet med detta direktiv är att ändra och utöka bestämmelserna i rambeslut 2002/629/RIF. Eftersom de ändringar som görs är många och genomgripande bör rambeslutet för tydlighetens skull ersättas i sin helhet med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv.

(31)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (14) bör rådet uppmuntra medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(32)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att bekämpa människohandel, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(33)

Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt principen om människans värdighet, förbudet mot slaveri, tvångsarbete och människohandel, tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och informationsfrihet, skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och en rättvis rättegång samt principerna om legalitet och proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv syftar särskilt till att säkerställa att dessa rättigheter och principer respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

(34)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland meddelat att landet önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(35)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(36)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på området människohandel. Det inför också gemensamma bestämmelser, med beaktande av genusperspektivet, för att stärka åtgärderna för att förebygga detta brott och förbättra skyddet av dess offer.

Artikel 2

Människohandelsbrott

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att följande uppsåtliga gärningar är straffbelagda:

Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer, inbegripet utbyte eller överföring av kontroll över dessa personer, genom hot om eller användning av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta situation eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person.

2.   Med en utsatt situation avses en situation där den berörda personen inte har något verkligt eller godtagbart alternativ till att underkasta sig utnyttjandet.

3.   Utnyttjande ska omfatta åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive tiggeri, slaveri eller slaveriliknande förhållanden, träldom, utnyttjande av brottslig verksamhet eller avlägsnande av organ.

4.   Samtycke från den som är offer för människohandel till utnyttjandet, oavsett om det är avsett eller faktiskt, ska sakna betydelse, om något av de medel som anges i punkt 1 har använts.

5.   När en handling som avses i punkt 1 involverar ett barn ska det vara ett straffbelagt människohandelsbrott, även om inget av de medel som anges i punkt 1 har använts.

6.   I detta direktiv avses med barn varje person som är under 18 år.

Artikel 3

Anstiftan, medhjälp och försök

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att anstiftan av, medhjälp till eller försök till något av de brott som avses i artikel 2 är straffbart.

Artikel 4

Påföljder

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 2 är belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 2 är belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse, om brottet

a)

har begåtts mot ett brottsoffer som var särskilt utsatt, vilket i samband med detta direktiv ska inbegripa åtminstone brottsoffer som är barn,

b)

har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (15),

c)

har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inneburit fara för brottsoffrets liv, eller

d)

har begåtts med användande av grovt våld eller vållat brottsoffret särskilt allvarlig skada.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att ett brott enligt artikel 2 som har begåtts av en offentlig tjänsteman i samband med dennes tjänsteutövning betraktas som en försvårande omständighet.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 3 är belagt med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som kan leda till överlämnande.

Artikel 5

Juridiska personers ansvar

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3 och som begåtts till förmån för den juridiska personen av en person som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

a)

behörighet att företräda den juridiska personen,

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Medlemsstaterna ska också säkerställa att en juridisk person kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till dennes förmån begå något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3.

3.   Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta lagföring av fysiska personer som medverkar som gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3.

4.   I detta direktiv avses med juridisk person varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

Artikel 6

Påföljder för juridiska personer

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 5.1 eller 5.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta andra påföljder, som

a)

fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

b)

tillfälligt eller permanent näringsförbud,

c)

rättslig övervakning,

d)

rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

e)

tillfällig eller permanent stängning av inrättningar som har använts för att begå brottet.

Artikel 7

Beslag och förverkande

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att deras behöriga myndigheter har rätt att beslagta och förverka hjälpmedel till och vinning av de brott som avses i artiklarna 2 och 3.

Artikel 8

Avstående från att lagföra eller utdöma påföljd för brottsoffret

Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med de grundläggande principerna i sina rättssystem vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna har befogenhet att avstå från att lagföra eller straffa människohandelsoffer för deras deltagande i brottslig verksamhet som de har tvingats att begå som en direkt följd av att de utsatts för någon av de gärningar som avses i artikel 2.

Artikel 9

Utredning och lagföring

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att utredning eller lagföring av brott som avses i artiklarna 2 och 3 inte är beroende av anmälan eller angivelse av målsäganden och att straffrättsliga förfaranden kan fortsätta även om målsäganden har tagit tillbaka sina uppgifter.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att, när så krävs på grund av gärningens art, möjliggöra lagföring av ett brott som avses i artiklarna 2 och 3 under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att brottsoffret har uppnått myndighetsålder.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 2 och 3 har lämplig utbildning.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott, är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 2 och 3.

Artikel 10

Behörighet

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa sin behörighet när det gäller de brott som avses i artiklarna 2 och 3 när

a)

brottet helt eller delvis har begåtts inom medlemsstatens territorium, eller

b)

gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att fastställa ytterligare behörighet över ett brott enligt artiklarna 2 och 3 vilket har begåtts utanför dess territorium, t.ex. när

a)

brottet har begåtts mot en medborgare i den medlemsstaten eller mot en person som har sitt hemvist på dess territorium, eller

b)

brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på dess territorium, eller

c)

gärningsmannen har sitt hemvist på dess territorium.

3.   Vid lagföringen av ett brott som avses i artiklarna 2 och 3 vilket begåtts utanför den berörda medlemsstatens territorium ska varje medlemsstat i fall som avses i punkt 1 b och får varje medlemsstat i fall som avses i punkt 2 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dess behörighet inte är beroende av något av följande villkor, nämligen

a)

att gärningarna är straffbelagda på den plats där de begicks, eller

b)

att åtal endast får väckas på grundval av en anmälan från målsäganden på den plats där brottet begicks, eller en formell underrättelse från den stat där brottet begicks.

Artikel 11

Hjälp och stöd till offer för människohandel

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att brottsoffer får hjälp och stöd före, under och en lämplig tid efter de straffrättsliga förfarandena så att de kan utöva de rättigheter som fastställs i rambeslut 2001/220/RIF och i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en person erhåller hjälp och stöd så snart de behöriga myndigheterna har en skäligen grundad indikation att anta att personen i fråga kan ha varit utsatt för något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att hjälp och stöd till ett brottsoffer inte är beroende av att brottsoffret är villigt att samarbeta vid brottsutredning, åtal eller rättegång, utan att detta påverkar tillämpningen av direktiv 2004/81/EG, eller liknande nationella bestämmelser.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta lämpliga mekanismer som syftar till att i ett tidigt skede identifiera brottsoffer samt ge hjälp och stöd till dessa, i samarbete med relevanta stödorganisationer.

5.   De hjälp- och stödåtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska tillhandahållas med informerat samtycke och ska åtminstone omfatta en levnadsstandard som kan säkerställa brottsoffrens försörjning, genom åtgärder som tillhandahållande av lämplig och säker bostad och materiellt understöd samt nödvändig sjukvård, och när det är lämpligt psykologiskt stöd, rådgivning och information, översättning och tolkning.

6.   Den information som avses i punkt 5 ska, vid behov, omfatta information om betänketid och återhämtningsperiod i enlighet med direktiv 2004/81/EG samt information om möjligheten att beviljas internationellt skydd i enlighet med rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (16) och rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (17) eller i enlighet med andra internationella instrument eller andra motsvarande nationella bestämmelser.

7.   Medlemsstaterna ska ta hand om brottsoffer med särskilda behov när dessa behov har sin grund i, framför allt, om de är gravida, deras hälsotillstånd, eventuella funktionshinder, eventuella mentala eller psykiska störningar, eller på grund av att de har utsatts för allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Artikel 12

Skydd av människohandelsoffer under brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

1.   De skyddsåtgärder som anges i denna artikel ska tillämpas utöver de rättigheter som fastställs i rambeslut 2001/220/RIF.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohandel ofördröjligen har tillgång till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även för att söka ersättning för skada. Tillgången till juridisk rådgivning och juridiskt ombud ska vara kostnadsfri när brottsoffret inte har tillräckliga ekonomiska resurser.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohandel erhåller lämpligt skydd, på grundval av en individuell riskbedömning, bland annat genom att få tillgång till program för vittnesskydd eller andra liknande åtgärder, om det är lämpligt och i enlighet med nationell rätt eller nationella förfaranden.

4.   Utan att det påverkar rätten till försvar, och i överensstämmelse med en individuell bedömning av brottsoffrets personliga omständigheter vilken görs av de behöriga myndigheterna, ska medlemsstaterna säkerställa att offer för människohandel erhåller särskild behandling som syftar till att förebygga sekundär viktimisering genom att, i möjligaste mån och i enlighet med nationell rätt samt regler om juridiskt handlingsutrymme, praxis eller riktlinjer, undvika följande, nämligen

a)

onödig upprepning av förhör under utredning, åtal och rättegång,

b)

visuell kontakt mellan brottsoffer och tilltalade, även under avläggande av vittnesmål vid förhör och motförhör, genom lämpliga hjälpmedel, bland annat användning av lämplig kommunikationsteknik,

c)

avläggande av vittnesmål inför öppna dörrar, och

d)

onödiga frågor om privatlivet.

Artikel 13

Allmänna bestämmelser om hjälp, stöd och skyddsåtgärder för barn som är offer för människohandel

1.   Barn som är offer för människohandel ska ges hjälp, stöd och skydd. Vid tillämpningen av detta direktiv ska barnets bästa komma i främsta rummet.

2.   Om det råder osäkerhet om åldern på en person som har utsatts för människohandel och om det finns skäl att tro att personen är ett barn, ska medlemsstaterna säkerställa att denna person förutsätts vara ett barn så att personen erhåller omedelbar tillgång till hjälp, stöd och skydd i enlighet med artiklarna 14 och 15.

Artikel 14

Hjälp och stöd till barn som är offer

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de särskilda åtgärder för att på kort och lång sikt bistå och stödja barn som fallit offer för människohandel i deras fysiska och psykosociala återhämtning vidtas efter en individuell bedömning av varje enskilt barns särskilda omständigheter i syfte att finna en varaktig lösning för barnet med beaktande av barnets synpunkter, behov och problem. Medlemsstaterna ska inom rimlig tid ge barn som är brottsoffer och barn till brottsoffer som ges hjälp och stöd enligt artikel 11 tillgång till utbildning i enlighet med sin nationella lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna ska utse en förmyndare eller ett ombud för ett barn som fallit offer för människohandel från det att barnet identifierats av myndigheterna, om de personer som i enlighet med nationell lagstiftning har föräldraansvar inte kan säkerställa barnets bästa och/eller företräda barnet till följd av en intressekonflikt mellan dem och barnet.

3.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder, när så är lämpligt och möjligt, för att ge hjälp och stöd till familjen till det barn som är offer för människohandel, när familjen befinner sig på medlemsstatens territorium. Framför allt ska medlemsstaterna, där det är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

4.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar artikel 11.

Artikel 15

Skydd av barn som är offer för människohandel under brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser ett ombud för ett barn som fallit offer för människohandel, om enligt den nationella lagstiftningen personerna med föräldraansvar inte kan företräda barnet på grund av en intressekonflikt mellan dem och barnet.

2.   Medlemsstaterna ska i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet säkerställa att barn som fallit offer för människohandel, om dessa inte har tillräckliga ekonomiska medel, ofördröjligen ges tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning och till ett kostnadsfritt juridiskt ombud, bland annat för att kunna begära ersättning.

3.   Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att följande iakttas i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden som rör något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3:

a)

Att barnet förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att uppgifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

b)

Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

c)

Att barnet, vid behov, förhörs av eller genom yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.

d)

Att samma personer, om så är möjligt och lämpligt, håller alla förhör med barnet.

e)

Att antalet förhör blir så få som möjligt och endast utförs om det är strikt nödvändigt för brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden.

f)

Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som barnet självt har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

4.   Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att alla förhör med ett barn som är offer för människohandel eller, i förekommande fall, med ett barnvittne, får videoinspelas, och att dessa videoinspelade förhör får användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

5.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det i samband med straffrättsliga förfaranden i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3 kan beslutas

a)

att förhöret hålls inom lyckta dörrar och

b)

att barnet får höras i domstolen utan att vara närvarande, särskilt genom användning av lämplig kommunikationsteknik.

6.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar artikel 12.

Artikel 16

Hjälp, stöd och skydd för ensamkommande barn som fallit offer för människohandel

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de särskilda åtgärderna för att hjälpa och stödja barn som fallit offer för människohandel, enligt vad som avses i artikel 14.1, vederbörligen beaktar de personliga och särskilda förhållanden som gäller för ensamkommande barn som fallit offer för människohandel.

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att finna en varaktig lösning på grundval av en individuell bedömning av barnets bästa.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att man, vid behov, utser en förmyndare för ensamkommande barn som fallit offer för människohandel.

4.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser ett ombud om det inte finns någon medföljande vuxen eller om barnet skilts från sin familj.

5.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar artiklarna 14 och 15.

Artikel 17

Ersättning till brottsoffer

Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohandel får tillgång till befintliga system för ersättning till brottsoffer för uppsåtliga våldsbrott.

Artikel 18

Förebyggande

1.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, som utbildning, i syfte att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjande som är relaterade till människohandel.

2.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, även via Internet, till exempel informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten samt forsknings- och utbildningsprogram, om lämpligt i samarbete med relevanta organisationer inom det civila samhället och andra aktörer, i syfte att öka medvetenheten och minska risken för att människor, särskilt barn, faller offer för människohandel.

3.   Medlemsstaterna ska främja regelbunden utbildning för tjänstemän som sannolikt kan komma i kontakt med offer och potentiella offer för människohandel, däribland poliser ute på fältet, så att de kan identifiera och hantera offer och potentiella offer för människohandel.

4.   I syfte att på ett mer effektivt sätt förhindra och bekämpa människohandel genom att motverka efterfrågan ska medlemsstaterna överväga att vidta åtgärder för att straffbelägga användning av tjänster som är ett resultat av utnyttjande som avses i artikel 2, när denna användning sker med vetskap om att personen i fråga är offer för ett brott som avses i artikel 2.

Artikel 19

Nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer. Uppgifterna för dessa mekanismer ska omfatta bedömningar av hur människohandeln utvecklas, mätning av resultaten av åtgärder för att bekämpa människohandel, inbegripet insamlande av statistik i nära samarbete med relevanta organisationer i det civila samhället som verkar på detta område, samt utarbetande av rapporter.

Artikel 20

Samordning av unionens strategi mot människohandel

För att bidra till en samordnad och sammanhållen unionsstrategi mot människohandel ska medlemsstaterna underlätta utförandet av uppgifterna för samordnaren för kampen mot människohandel. Framför allt ska medlemsstaterna till samordnaren för kampen mot människohandel översända den information som avses i artikel 19 och på grundval av vilken samordnaren för kampen mot människohandel ska bidra till en rapport som kommissionen vartannat år ska utarbeta om framstegen i kampen mot människohandel.

Artikel 21

Ersättande av rambeslut 2002/629/RIF

Rambeslut 2002/629/RIF om bekämpande av människohandel ersätts härmed med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristen för införlivande i nationell lagstiftning av rambeslutet.

Med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv ska hänvisningar till rambeslut 2002/629/RIF anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 22

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 6 april 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta direktiv införlivas med deras nationella lagstiftning.

3.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 23

Rapportering

1.   Kommissionen ska senast den 6 april 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet en beskrivning av de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 18.4, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag.

2.   Kommissionen ska senast den 6 april 2016 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av vilken inverkan den befintliga nationella lagstiftningen som kriminaliserar användare av tjänster som är ett resultat av utnyttjande av människohandel har på förebyggandet av människohandel, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

Artikel 24

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 25

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 5 april 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

GYŐRI E.

Ordförande


(1)  Yttrande av den 21 oktober 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 mars 2011.

(3)  EGT L 203, 1.8.2002, s. 1.

(4)  EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(6)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 42.

(7)  EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.

(8)  EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.

(9)  EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

(10)  EGT L 182, 5.7.2001, s. 1.

(11)  EUT L 68, 15.3.2005, s. 49.

(12)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

(13)  EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

(14)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(15)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

(16)  EUT L 304, 30.9.2004, s.12.

(17)  EUT L 326, 13.12.2005, s. 13.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 366/2011

av den 14 april 2011

om ändring av bilaga XVII (akrylamid) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

Akrylamid är klassificerat som en carcinogen i kategori 1B och en mutagen i kategori 1B. Dess risker bedömdes i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (2).

(2)

Enligt den europeiska riskbedömningen fanns det ett behov av att begränsa den risk för vattenmiljön som användningen av akrylamidbaserade injekterings- och tätningsmedel i byggen medför, samt den risk för andra organismer som indirekt exponering genom kontaminerat vatten från samma tillämpning medför. Det finns dessutom risker för arbetstagare och andra personer som exponeras via miljön med tanke på akrylamids carcinogena och mutagena egenskaper och dess neurotoxicitet och reproduktionstoxicitet till följd av exponering i samband med användning av akrylamidbaserade injekterings- och tätningsmedel i liten eller stor skala.

(3)

I kommissionens rekommendation 2004/394/EG av den 29 april 2004 angående resultat av riskbedömning och strategier för att begränsa riskerna med ämnena acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyra, butadien, vätefluorid, väteperoxid, metylakrylsyra, metylmetakrylat, toluen, triklorbensen (3), som antogs inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93, rekommenderas att man på unionsnivå överväger att begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av akrylamid i injekterings- och tätningsmedel för småskaliga och storskaliga tillämpningar enligt rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (4).

(4)

Gränsvärdet på 0,1 % akrylamid omfattar även andra källor av obundna akrylamider i injekterings- och tätningsprocessen t.ex. från N-metylolakrylamid såsom anges i rekommendation 2004/394/EC.

(5)

För att skydda folkhälsan och miljön måste man därför begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av akrylamid i injekterings- och tätningsmedel och alla tillämpningar av dessa.

(6)

I enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 137.1 a i Reach måste bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUT L 144, 30.4.2004, s. 74.

(4)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.


BILAGA

Följande post 60 ska läggas till i tabellen i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”60.

Akrylamid

CAS-nr 79-06-1

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i blandningar i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre i injekterings- och tätningsmedel efter den 5 november 2012.”


15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 367/2011

av den 12 april 2011

om förbud mot fiske efter djuphavshaj i EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken (1) efterlevs, särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012 (2) fastställs kvoter för 2011 och 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

7/DSS

Medlemsstat

PORTUGAL

Bestånd

DWS/56789-

Art

Djuphavshaj

Område

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX

Datum

7 mars 2011


15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 368/2011

av den 12 april 2011

om förbud mot fiske efter nordhavsräka i norska vatten söder om 62 grader nordlig latitud med fartyg som seglar under svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken (1) efterlevs, särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten (2) och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs fastställs kvoter för 2011.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2011 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2011 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24, 27.1.2011, s. 1.


BILAGA

Nr

8/T&Q

Medlemsstat

SVERIGE

Bestånd

PRA/04-N.

Art

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Område

Norska vatten söder om 62 grader nordlig latitud

Datum

28 mars 2011


15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 369/2011

av den 14 april 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

52,8

TN

113,1

TR

90,4

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

82,8

TR

107,9

ZA

13,0

ZZ

67,9

0805 10 20

EG

61,1

IL

72,5

MA

49,6

TN

48,0

TR

73,9

ZZ

61,0

0805 50 10

EG

53,5

TR

47,9

ZZ

50,7

0808 10 80

AR

82,1

BR

83,8

CA

114,9

CL

89,6

CN

91,3

MK

47,7

NZ

110,1

US

121,7

UY

57,7

ZA

81,1

ZZ

88,0

0808 20 50

AR

89,7

CL

110,8

CN

70,7

ZA

90,9

ZZ

90,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/46/EU

av den 14 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa hexytiazox som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser för genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick hexytiazox.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 11e i förordning (EG) nr 1490/2002 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att hexytiazox inte skulle införas som verksamt ämne.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Finland, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Finland utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 20 oktober 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 7 september 2010 fram sin slutsats om hexytiazox (6) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport godkändes slutgiltigt den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om hexytiazox.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller hexytiazox i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Hexytiazox bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Därför bör man kräva att sökanden lämnar in uppgifter som bekräftar riskbedömningen av den toxikologiska relevansen och potentiella förekomsten av metaboliten PT-1-3 (7) i bearbetade produkter, vilka negativa effekter hexytiazox kan ha på bilarver och vilka konsekvenser isomerblandningens preferentiella nedbrytning och/eller omvandling kan ha på bedömningarna av risken för arbetstagaren, konsumenten och miljön.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller hexytiazox i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (8) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/934/EG fastställs att hexytiazox inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser hexytiazox i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser hexytiazox i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller hexytiazox som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör hexytiazox i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller hexytiazox, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller hexytiazox i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller hexytiazox som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller hexytiazox som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hexythiazox”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):9, artikelnr 1722 [78 s.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1722. Finns på www.efsa.europa.eu

(7)  (4S,5S)-5-(4-klorofenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on och (4R,5R)-5-(4-klorofenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on.

(8)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”343

Hexytiazox

CAS-nr 78587-05-0

CIPAC-nr 439

(4RS,5RS)-5-(4-klorofenyl)-N-cyklohexyl-4-metyl-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-karboxamid

≥ 976 g/kg

(1:1 blandning av (4R, 5R) och (4S, 5S))

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som akaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om hexytiazox, särskilt tilläggen I och II, i den form som slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 11 mars 2011.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov omfatta skyddsåtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska begära att bekräftande uppgifter lämnas in om

a)

den toxikologiska relevansen av metaboliten PT-1-3 (2),

b)

den potentiella förekomsten av metaboliten PT-1-3 i bearbetade produkter,

c)

vilka negativa effekter hexytiazox kan ha på bilarver,

d)

vilka konsekvenser isomerblandningens preferentiella nedbrytning och/eller omvandling kan ha på bedömningarna av risken för arbetstagaren, konsumenten och miljön.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden till kommissionen lämnar uppgifter enligt leden a, b och c senast den senast den 31 maj 2013 och uppgifter enligt led d två år efter antagandet av särskilda riktlinjer.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.

(2)  (4S,5S)-5-(4-klorofenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on och (4R,5R)-5-(4-klorofenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on.


BESLUT

15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/24


RÅDETS BESLUT 2011/239/GUSP

av den 12 april 2011

om ändring av beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar (1).

(2)

Med tanke på situationen i Burma/Myanmar, särskilt valprocessen 2010 – som inte bedömdes vara förenlig med internationellt godtagna normer – och fortsatt oro för respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i landet, bör de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/232/Gusp förlängas med ytterligare 12 månader.

(3)

Förteckningen i beslut 2010/232/Gusp över personer och företag som omfattas av restriktiva åtgärder bör ändras för att beakta dels förändringar inom regeringen, säkerhetsstyrkorna och förvaltningen i Burma/Myanmar, dels förändringar beträffande de berörda personernas personliga situation; förteckningen över företag som ägs eller kontrolleras av regimen i Burma/Myanmar eller av personer som har anknytning till regimen och förteckningen över enheter i bilaga I till beslut 2010/232/Gusp bör också uppdateras.

(4)

För att uppmuntra till framtida framsteg angående civilt styre och för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna bör emellertid de restriktiva åtgärderna tillfälligtvis inte tillämpas under 12 månader i fråga om nya regeringsledamöter som saknar anknytning till militären eller som är väsentliga för dialogen med det internationella samfundet i syfte att främja Europeiska unionens intressen.

(5)

Vidare bör bilaterala regeringsbesök på hög nivå i Burma/Myanmar inte längre ställas in fram till och med den 30 april 2012, så att dialogen med relevanta parter i Burma/Myanmar främjas.

(6)

Rådet kommer regelbundet att ompröva situationen i Burma/Myanmar och utvärdera varje förbättring som myndigheterna kan ha åstadkommit i fråga om respekten för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/232/Gusp ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Inköp, import eller transport från Burma/Myanmar till unionen av följande produkter ska förbjudas:

a)

Rundtimmer, virke och träprodukter.

b)

Guld, tenn, järn, koppar, tungsten, silver, kol, bly, mangan, nickel och zink.

c)

Ädelstenar och halvädelstenar, inklusive diamanter, rubiner, safirer, jade och smaragder.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på projekt och program för humanitärt bistånd eller på icke-humanitärt bistånd eller icke-humanitära utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram som genomförs i Burma/Myanmar till stöd för målen i artikel 8.2 a, b och c.”

2)

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Icke-humanitärt bistånd eller icke-humanitära utvecklingsprogram ska avvecklas.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på projekt och program till stöd för

a)

mänskliga rättigheter, demokrati, gott styre, förebyggande av konflikter och kapacitetsuppbyggnad av det civila samhället,

b)

hälso- och sjukvård, utbildning, fattigdomslindring och i synnerhet tillgodoseende av den fattigaste och mest sårbara befolkningens grundläggande behov och försörjning,

c)

miljöskydd, särskilt program som avser problemet med icke-hållbar och överdriven skogsavverkning som leder till avskogning.

Projekt och program bör i möjligaste mån fastställas och utvärderas i samråd med det civila samhället och alla demokratiska grupper, inklusive Nationella demokratiförbundet. De bör genomföras via FN-organ, icke-statliga organisationer, medlemsstaternas organ och internationella organisationer samt genom decentraliserat samarbete med lokala civila förvaltningar.

I detta sammanhang kommer Europeiska unionen även fortsättningsvis att för Burma/Myanmars regering påpeka dess ansvar för att göra större insatser i syfte att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål.”

3)

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sitt territorium av

a)

högt uppsatta medlemmar i f.d. Statens råd för fred och utveckling (SPDC), burmesiska myndigheter med ansvar för turism, högt uppsatta medlemmar av militären, regeringen eller säkerhetsstyrkorna som utformar, genomför eller drar nytta av den politik som hindrar Burma/Myanmars övergång till demokrati, samt deras familjemedlemmar,

b)

högre tjänstgörande medlemmar av den burmesiska militären och deras familjemedlemmar,

c)

personer som har anknytning till de personer som avses i a och b,

vilka utgör de fysiska personer som förtecknas i bilaga II.”

4)

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av

a)

högt uppsatta medlemmar i f.d. Statens råd för fred och utveckling (SPDC), burmesiska myndigheter med ansvar för turism, högt uppsatta medlemmar av militären, regeringen eller säkerhetsstyrkorna som utformar, genomför eller drar nytta av den politik som hindrar Burma/Myanmars övergång till demokrati, samt deras familjemedlemmar,

b)

högre tjänstgörande medlemmar av den burmesiska militären och deras familjemedlemmar,

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till sådana personer som avses i a och b,

i överensstämmelse med förteckningen i bilaga II, ska frysas.”

5)

Artikel 11 ska utgå.

6)

I artikel 13 ska följande stycken läggas till:

”Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den person, den enhet eller det organ som berörs om detta.”

7)

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 13a

1.   Bilaga II ska innehålla skälen till att de fysiska och juridiska personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

2.   Bilaga II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.”

8)

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Det ska tillämpas till och med den 30 april 2012.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 9.1, 10.1 och 10.2 ska i fråga om sin tillämpning på personer i förteckningen i bilaga IV upphävas till och med den 30 april 2012.”

Artikel 2

1.   Bilagorna I, II, och III till beslut 2010/232/Gusp ska ersättas med texten i bilagorna I, II och III till det här beslutet.

2.   Bilaga IV till det här beslutet ska läggas till som bilaga IV till beslut 2010/232/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 april 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 22.


BILAGA I

Förteckning över de företag som avses i artiklarna 3.2 b, 5 och 14

TRÄ OCH VIRKE

 

Namn

Datum

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, hörnet av Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, hörnet av 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, hörnet av Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, hörnet av Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, hörnet av Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Direktörens namn: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

hörnet av West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

TRÄINDUSTRI

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, hörnet av 54th St, Pazundaung, Yangon

 

103.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

104.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

105.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

106.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

107.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

108.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

109.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

110.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, hörnet av Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

111.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

112.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

113.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

114.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

115.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

116.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 hörnet av Pho Yazar St och 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

117.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

118.

Taiho

124, 78th St, mellan 36 och 37th St, Mandalay

 

119.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

120.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

TRÄBEARBETNINGSMASKINER

121.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

122.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

123.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

124.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

125.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

126.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

127.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


TIMMEREXPORTÖRER

 

Namn

Datum

19.11.2007

128.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

129.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

130.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

131.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

132.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

133.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

134.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

135.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

136.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

137.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

138.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

139.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

140.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

141.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

142.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

143.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

VIRKE

144.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

145.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

146.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

147.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

148.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

149.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

150.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

151.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

152.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

153.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

154.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

155.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

156.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

157.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

158.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

159.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

160.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

161.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

162.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

163.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

164.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

165.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

166.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

167.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

168.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

169.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

170.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

172.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

173.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

174.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

175.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

176.

Aye Gabar Group

282 hörnet av 81st and 23rd Street, Mandalay

 

177.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

178.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

179.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

180.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

181.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

182.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

183.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

184.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

185.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

187.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

188.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

189.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

190.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

191.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

192.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Direktörens namn: P C Chun

 

193.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

194.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

195.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

196.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

197.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

198.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, hörnet av Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

199.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

200.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

201.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

202.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

203.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

204.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St mellan 64th and 65th,

Mandalay

 

205.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

206.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

207.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

208.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, hörnet av Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

209.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

210.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

211.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

212.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

213.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

214.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

215.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

216.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

217.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

218.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

219.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

220.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

221.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

222.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

223.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

224.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

225.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

226.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

227.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

228.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

229.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

230.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

231.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

232.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

233.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

234.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

235.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

236.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

237.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

238.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

239.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

240.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

241.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

242.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

243.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

244.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

245.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

246.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

247.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

248.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

249.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

250.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

251.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

252.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

253.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

254.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

255.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

256.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

257.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

258.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

259.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

260.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

261.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

262.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

263.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

264.

Maha New

29, Ind. Zone (2), hörnet av Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

265.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

266.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

267.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

268.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

269.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

270.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

271.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

273.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

274.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

275.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, hörnet av U Phoe Hlaing St. och Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

276.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

277.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

278.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

279.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

280.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

281.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

282.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

283.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, hörnet av Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

284.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

285.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

286.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, hörnet av Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

287.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

288.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

289.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

290.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

291.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

292.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

293.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

294.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

295.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

296.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

297.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

298.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

299.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

300.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

301.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

302.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

303.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

304.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

305.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

306.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

307.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, hörnet av 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

308.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

309.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

310.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

311.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

312.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

313.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

314.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

315.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

316.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. hörnet av Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

317.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

318.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

319.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

320.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

321.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

322.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

323.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

324.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

326.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

327.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

328.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. hörnet av 13th St. LMDWW, Yangon

 

329.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, hörnet av Panle Wun U Shwe Bin St. och Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

330.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

331.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

332.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

333.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

334.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

335.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

336.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

337.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

338.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

339.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

340.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

341.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

342.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

343.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

344.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

345.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

346.

Soe

Korsningen Thitsar St. Station Rd., nära Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

347.

Soe

453, högst upp på Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

348.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

349.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

350.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

351.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

352.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

353.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

354.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

355.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

356.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

357.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

358.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

359.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

360.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

361.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

362.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

363.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

364.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

365.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, hörnet av Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

366.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

367.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

368.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Direktörens namn: (Monywa) Tin Win

 

369.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

370.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

371.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

372.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

373.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

374.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

375.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

376.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

377.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

378.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

379.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

380.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

381.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

382.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

383.

Win

59-60, hörnet av Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

384.

Win

91, hörnet av Zizawa St. och Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

385.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

386.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

387.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

388.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

389.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Direktörens namn: Win Ko

 

390.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. hörnet av West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

391.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

392.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

393.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

394.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

395.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

396.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

397.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

398.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

399.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

400.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

401.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

402.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

403.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

404.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

405.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

406.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

407.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

408.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

409.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

410.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

411.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

412.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

413.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

414.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

415.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

416.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

417.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, hörnet av 81st och 23rd St, Mandalay

 

418.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

419.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

420.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), vid foten av Mandalay Hill, Mandalay

 

421.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, mellan 64th St. och 65th St. Mandalay

 

422.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., mellan 82nd St. och 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

423.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., mellan 74th St. och 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

424.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

425.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., mellan 27th och 28th St., Mandalay

 

426.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

427.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

428.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 


JÄRN- OCH STÅLGJUTERIER

 

Namn

Datum

19.11.2007

429.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

430.

Aung Chanthar,

1, hörnet av Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

431.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

432.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

433.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

434.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

435.

Aung Naing Thu

I/H-171, hörnet av 61st St och Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

436.

Aung Naing Thu

Hörnet av 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

437.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

GRUVFÖRETAG

438.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

439.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

440.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

441.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

442.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

443.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

444.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

445.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

446.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

447.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

448.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

449.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

450.

Htarwara mining company

Direktörens namn: Maung Ko

 

451.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

452.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

453.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

454.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

455.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

456.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

457.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

458.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

459.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

460.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

461.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

462.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

463.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

464.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

465.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

466.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

467.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

468.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

469.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

470.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

471.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

472.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

473.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

474.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

475.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, hörnet av Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

476.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

477.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

478.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

479.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

480.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

481.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

482.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

483.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

484.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

485.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

486.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

487.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

488.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

489.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

490.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

491.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

492.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, mellan 77 och 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

493.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St mellan 79 och 80th St, Mandalay

 

494.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, mittemot 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

495.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, hörnet av 27 och 78th St, Mandalay

 

496.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

497.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

498.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

499.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

500.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

GRUVDRIFTSUTRUSTNING

Gruvdrift och gruvdriftsutrustning

501.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

502.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

503.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

504.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

505.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

506.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

507.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

508.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

509.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

510.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

511.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

512.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

513.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

514.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

515.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

516.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

517.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

518.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

519.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

520.

Kyin Lon

234, 83rd Street (mellan 27th och 28th Streets), Mandalay

 

521.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (mellan 68th och 69th St), Mandalay

 

522.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

523.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

524.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKVERK

525.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

526.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

527.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

528.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

529.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINK

530.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

531.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

532.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

533.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

534.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

535.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

536.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

537.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

538.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

539.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

540.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

541.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

542.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

543.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

544.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

545.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

546.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

547.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

548.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

549.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

550.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

551.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

552.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

553.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

554.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


ÄDELSTENAR

 

Namn

Datum

19.11.2007

555.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

556.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

557.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

558.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

559.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

560.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

561.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

562.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

563.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

564.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

565.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

566.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

567.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

GULDHANDLARE/GULDSMEDER OCH GULDBUTIKER

568.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

569.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

570.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

571.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

572.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

573.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

574.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

575.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

576.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

577.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

578.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

579.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

580.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., mellan. 21st St., och 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

581.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

582.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

583.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

584.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

585.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

586.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

587.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, hörnet av 20th St och Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

588.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

589.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

590.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

591.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

592.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

593.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

594.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

595.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

596.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

597.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

598.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, mellan 18th St. och Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

599.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

600.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

601.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

602.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

603.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

604.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

605.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

606.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

607.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

608.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

609.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

610.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

611.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

612.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

613.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

614.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

616.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

617.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

618.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

619.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

620.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

621.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

622.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., mellan 18th St., och Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

623.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

624.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

625.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

626.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

627.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

628.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

629.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

630.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

631.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

632.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

633.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

634.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., hörnet av 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

635.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

636.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

637.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

638.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

639.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

640.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

641.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

642.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

643.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

644.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

645.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

646.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, mellan Shwebontha St och 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

647.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

648.

Hon Sein

62, 24th St., mellan 83rd St., och 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

649.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

650.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

651.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., hörnet av 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

652.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

653.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

654.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

655.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. mellan 27th och 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

656.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

657.

Htoo Khant

189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

658.

Htun

530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

659.

Ka Naung

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

499 (B), Maha Bandoola Road, hörnet av 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

660.

Kanbawza

59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

661.

Kaung

124, 1st Dl., 29th St., Pabedan tsp, Yangon

 

662.

Kaung Kywe