ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.100.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 100

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
14 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 360/2011 av den 12 april 2011 om genomförande av artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 361/2011 av den 13 april 2011 om godkännande av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional products Ltd företrädd av DSM Nutritional Products Sp. z o.o) och om ändring av förordning (EG) nr 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 362/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monepantel ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 363/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen isoeugenol ( 1 )

28

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 364/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 vad gäller ett program för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfän och ägg i Kroatien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och om rättelse av kommissionens förordningar (EU) nr 925/2010 och (EU) nr 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 365/2011 av den 13 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/43/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kalciumpolysulfid som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/44/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa azadiraktin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/45/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa diklofop som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG ( 1 )

47

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

51

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/236/Gusp av den 12 april 2011 om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

58

 

 

2011/237/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/1/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 april 2011 om utnämning av EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 april 2011 om ändring av beslut 2007/843/EG vad gäller kontrollprogrammet för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfä och ägg i Tunisien [delgivet med nr K(2011) 2520]  ( 1 )

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42 av den 16.2.2011)

74

 

*

Rättelse till rådets beslut 2011/178/Gusp av den 23 mars 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 78 av den 24.3.2011)

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 359/2011

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (1), som har antagits i enlighet med avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Beslut 2011/235/Gusp föreskriver frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran. Dessa personer och enheter förtecknas i bilagan till beslutet.

(2)

De restriktiva åtgärderna bör riktas mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom angrepp på fredliga demonstranter, journalister, människorättsförsvarare, studenter eller andra personer som försöker att försvara sina legitima rättigheter, inklusive yttrandefriheten, samt mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av rättsäkerheten, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling eller urskillningslös, överdriven och ökad användning av dödsstraffet, inbegripet offentliga avrättningar, stening, hängning eller avrättning av ungdomsbrottslingar i strid med Irans internationella skyldigheter i fråga om de mänskliga rättigheterna.

(3)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), och regleringsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att se till att ekonomiska aktörer i samtliga medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(4)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis rättegång samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(5)

Med tanke på den politiska situationen i Iran och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut 2011/235/Gusp bör det vara rådet som utövar befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(6)

Förfarandet för att ändra förteckningarna i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de personer, enheter eller organ som finns uppförda på en förteckning ska informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att inkomma med sina synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och underrätta de berörda personerna, enheterna eller organen om detta.

(7)

För genomförandet av denna förordning, och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen, måste namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ, vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt denna förordning, offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3).

(8)

I syfte att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

a)   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii)

sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser,

b)   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning,

c)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster,

d)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

e)   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1.   Bilaga I ska bestå av en förteckning av personer som, i enlighet med artikel 2.1 i beslut 2011/235/Gusp, av rådet har fastställts vara ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran, och personer, enheter eller organ som har anknytning till dem.

2.   Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

3.   Bilaga I ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.   Med avvikelse från artikel 2 kan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilaga I och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, förutsatt att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelat alla andra medlemsstater och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller för en rättslig eller administrativ dom eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna i fråga kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, någon av de enheter eller något av de organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar till följd av avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar också fryses i enlighet med artikel 2.1.

2.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också kommer att frysas. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit till följd av ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse har som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt

i)

att en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I kommer att använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning, och

ii)

att betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2, samt

b)

att den berörda medlemsstaten har minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmält de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

Artikel 8

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen eller den enheten eller det organet som genomför detta, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Förbudet i artikel 2.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 9

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga II är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 10

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

1.   Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 2.1 ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den person, den enhet eller det organ som berörs om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 14

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 15

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 april 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Se sidan 51 i detta nummer av EUT.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1961

Chef för Irans nationella polis. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för det extrema våldet under ingripandena mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Ställföreträdande chef för IRGC:s markstridskrafter.

Hade direkt och personligt ansvar för ingripandena mot protester under hela sommaren 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Ställföreträdande befälhavare för Basij, före detta chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef för IRGC:s Rassoulollah-kår med ansvar för Stor-Teheran sedan november 2009. Rassoulollah-kåren ansvarar för säkerheten i Stor-Teheran och spelade en avgörande roll i de våldsamma angreppen på demonstranter under 2009. Ansvarade för ingripandena mot protester under Ashura-firanden (december 2009) och därefter.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias Aziz Jafari)

Födelseort: Yazd (Iran) – 1.9.1957

Befälhavare för IRGC. IRGC och Sarollah-basen som stod under general Aziz Jafaris befäl spelade en avgörande roll i de olagliga ingripandena i 2009 års presidentval, genom att anhålla och häkta politiska aktivister och genom sammandrabbningar med demonstranter på gatorna.

 

7.

KHALILI Ali

 

General för IRGC, chef för Sarollah-basens medicinska enhet. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av förtrycket av protester.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Födelseort: Najaf (Irak) – Född: Cirka 1952

Befälhavare för Basij. I egenskap av befälhavare för IRGC:s Basij-styrkor bar Mohammad-Reza Naqdi ansvaret för eller medverkade till Basij-övergrepp som skedde i slutet av 2009, inbegripet de våldsamma ingripandena mot protesterna under Ashura-dagen i december 2009, som resulterade i upp till 15 dödsfall och arresteringen av hundratals demonstranter.

Innan han utsågs till befälhavare för Basij i oktober 2009 var Mohammad-Reza Naqdi chef för Basijs underrättelsetjänst vilken ansvarade för förhören av personer som anhölls vid ingripandena efter valet.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Isfahan (Iran) – Född: 1963

Ställföreträdande chef för Irans nationella polis. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen sedan 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polissstyrkorna.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Före detta chef för Teherans polis (till och med januari 2010). I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran är Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak som har högst rang.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef för Teheranpolisen, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis. Ansvarar för inrikesministeriets samordning av repressiva insatser i den iranska huvudstaden.

 

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran - Född: 1963

F. d befälhavare för Basij (fram till oktober 2009). För närvarande ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid IRGC. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef för domstolen i Mashhad. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1945

F. d. allmän åklagare i Iran - fram till september 2009 (tidigare underrättelseminister under president Khatami). I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet då de åtalade förvägrats sina rättigheter, rätten till juridiskt biträde. Han ansvarar också för övergreppen i Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för de fångar som knöts till kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han deltog i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om förtrycket i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli utpekade ett stort antal demostranter, däribland personer som deltog i Ashuradagen-protesterna i december 2009. Han beslutade om stängning av Karoubis kansli i september 2009 och om anhållande av flera reformpolitiker och han förbjud två reformpartier i juni 2010. Hans kansli åtalade demonstranterna för moharebeh eller hädelsebrott som är förenat med dödsstraff och förvägrade de som riskerar dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli har också anhållit reformsträvare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Domare, ordförande för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Ansvarig för fall med anknytning till valet. Han utdömde långa fängelsestraff till sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar, och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh – Född: cirka 1956

Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 och talesman för domstolsväsendet (före detta underrättelseminister under 2009 års val). Under valperioden, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkare och reformpolitiker. Dessutom tvingades politiska personligheter till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

 

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran) – Född: 1967

Chef för Irans insatsstyrka mot smuggling, tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in-blancoorder som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett av hans inblandning i ett fall där tre män dog som häktats på hans order efter valet.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherans revolutionsdomstol, enhet 26 och 28. Han ansvarar för domstolsfall efter valet, har utfärdat långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och har dömt ett flertal demonstranter till döden.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice åklagare i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ”skenrättegångarna” sommaren 2009 där han dömde två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef för östra Azerbajdzjans domstolsväsen. Han var ansvarig för Sakineh Mohammadi-Ashtianis rättegång.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36. Han fastställde ett antal utmätta domar om långa fängelsetraff och avrättning för demonstranter.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef för avdelning 350 vid Evin-fängelset. Han utsatte vid ett flertal tillfällen fångar för oproportionerligt våld.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för Irans kriminalsvårdsorganisation. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning – tidigare chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

I egenskap av chef för Irans kriminalvårdsorganisation ansvarade han för övergrepp och berövande av rättigheter i fångläger. Han gav order om att många fångar skulle sättas i isoleringscell.

 


BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som avses i artiklarna 4.1, 5.1, 7 och 9.1 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A.

Behöriga myndigheter i respektive medlemsstat

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GREKLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn +32 22955585

Fax +32 22990873


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/12


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 360/2011

av den 12 april 2011

om genomförande av artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2010 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), särskilt artikel 16.1 och 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 mars 2011 antog rådet förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Libyen bör ytterligare personer och enheter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011.

(3)

Dessutom bör en person avföras från förteckningen i bilaga III, och informationen om vissa personer och enheter som är uppförda på förteckningarna i bilagorna II och III till den förordningen uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 204/2011 ska ersättas med texten i bilagorna I respektive II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 april 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA II

Förteckning över de fysiska och juridiska personer samt enheter och organ som avses i artikel 6.1

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Dotter till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hanibal Muammar

Passnummer: B/002210. Född: 20.9.1975. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Född: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen.

Revolutionsledare, överbefälhavare. Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, al-Mutasim

Född: 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Nationell säkerhetsrådgivare. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Sayf al-Islam

Direktör för Gaddafi-stiftelsen. Passnummer: B014995. Född: 25.6.1972. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

7.

DURDA, Abu Zayd Umar

Befattning: Direktör, Organisationen för yttre säkerhet.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

8.

JABIR, Abu-Bakr Yunis, generalmajor

Befattning: Försvarsminister Titel: Generalmajor.

Född: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Befattning: Sekreterare för samhällstjänster

Född: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Född: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

11.

GADDAFI, al-Saadi

Befattning: Befälhavare för specialstyrkorna. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Född: 27.5.1973. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

12.

GADDAFI, Sayf al-Arab

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Född: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

13.

AL-SANUSI, Abdullah, överste

Befattning: Direktör för den militära underrättelsetjänsten.

Född: 1949. Födelseort: Sudan

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011).

Enheter

1.

Libyens centralbank (CBL)

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011).

2.

Libyan Investment Authority

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen,

alias Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011).

4.

Libya Africa Investment Portfolio

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011).

5.

Libyan National Oil Corporation

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Libyen

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011.”


BILAGA II

”BILAGA III

Förteckning över de fysiska och juridiska personer och enheter som avses i artikel 6.2

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

1.

ABDULHAFIZ, Masud, överste

Befattning: Befälhavare inom de väpnade styrkorna

Nummer tre i rangordning inom de väpnade styrkorna. Betydande roll inom det militära underrättelseväsendet.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet

Född: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen

Framträdande revolutionskommittéledamot.

Nära förbunden med Muammar Gaddafi.

28.2.2011

3.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Framträdande företrädare för regimen.

Svåger till Muammar Gaddafi.

28.2.2011

4.

ASHKAL, al-Barrani

Befattning: Biträdande direktör inom det militära underrättelse-väsendet

Hög företrädare för regimen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutions-kommittéerna

Födelseort: Sirt, Libyen

Revolutionskommittéerna är delaktiga i våldet mot demonstranter.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Befattning: Chef för revolutions-kommittéernas sambandskontor Passnummer: B010574

Född: 1.7.1950

Revolutionskommittéerna har medverkat i våld mot demonstranter.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet

Född: 1946

Födelseort: Hun, Libyen

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

28.2.2011

8.

GADDAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Född: 1952

Födelseort: Egypten

Kusin till Muammar Gaddafi. Han förmodas sedan 1995 föra befäl över en elitbataljon inom armén med ansvar på Gaddafis personliga säkerhet och ha en nyckelroll inom organet för yttre säkerhet. Han har medverkat i planeringen av insatser mot libyska oppositionella i utlandet och har direkt deltagit i terroristverksamhet.

28.2.2011

9.

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Född: 1948

Födelseort: Sirt, Libyen

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Gaddaf al-Dam inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsoffer i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen.

28.2.2011

10.

AL-BARASI, Safiya Farkash

Född: 1952

Födelseort: al-Bayda, Libyen

Hustru till Muammar Gaddafi.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

11.

SALIH, Bashir

Född: 1946

Födelseort: Taraghin

Ledarens samordningschef.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

12.

AL-TUHAMI, Khaled, general

Född: 1946

Födelseort: Janzur

Direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Född: 1.7.1949

Födelseort: al-Bayda

Underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Född den 29 mars 1970, österrikisk medborgare (passnummer: P1362998, giltigt från den 6 november 2006 till och med den 5 november 2016).

Nära förbunden med regimen, vice verkställande direktör för Libyan Investment Authority, styrelseledamot i ’National Oil Corporation’ och vice ordförande i First Energy Bank i Bahrain.

10.3.2011

15.

AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu

 

Generalsekreterare i Allmänna folkkommittén, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

16.

AL-MAHMUDI, al-Baghdadi

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdulhafiz

Född: 1935

Minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

19.

HVIJ, Mohammed Ali

Född: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

20.

AL-GAUD, Abdelmajid

Född: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

21.3.2011

21.

AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

22.

AL-FAKHIRI, Abdulkabir Mohammed

Född den 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (giltigt till och med utgången av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

23.

ZIDAN, Mohammed Ali

Född: 1958

Passnummer: B/0105075 (giltigt till och med utgången av 2013)

Transportminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

24.

MANSUR, Abdallah

Född den 8 juli 1954

Passnummer: B/014924 (giltigt till och med utgången av 2013)

Nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, har en framträdande roll i säkerhetstjänsten, f.d. direktör för radio- och televisionsbolaget, har deltagit i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

25.

GADDAFI, Qurin Salih Qurin

 

Libyens ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt inblandad i rekrytering och samordning av legosoldater för regimens räkning.

12.4.2011

26.

AL-KUNI, Amid Husain, överste

 

Guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt inblandad i rekrytering av legosoldater

12.4.2011


Enheter

 

Namn

Identiferingsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajura, Tripoli, Libyen Registreringsnummer 60/2006 hos den libyska allmänna folkkommittén

tfn: +218 21 369 1840

fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj, potentiell finansieringskälla för regimen

10.3.2011

2.

Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libyen-Tripoli

tfn: +218 21 490 88 93

fax: +218 21 491 88 93 e-post: info@esdf.ly

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim; potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company – Laaico

webbplats: http://www.laaico.com

Bolag bildat år 1981

76351 Janzur, Libyen

81370 Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 489 01 46 - 489 05 86 - 489 26 13

fax: +218 21 489 38 00 - 489 18 67

e-post: info@laaico.com

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

4.

Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisationer och utveckling

Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Post Box: 1101 – Libyen tfn: +218 21 477 83 01 fax: +218 21 477 87 66 e-post: info@gicdf.org

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

5.

Stiftelsen Waatassimou

Baserad i Tripoli

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

6.

Generalkontoret för Libyens radio och television

Kontaktuppgifter:

tfn: +218 21 444 59 26

+218 21 444 59 00

fax: +218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-post: info@ljbc.net

Offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.

21.3.2011

7.

Revolutionära bevakningsstyrkan

 

Deltagit i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

al-Bayda,

Libyen

tfn:

+218 21 361 24 29

fax:

+218 21 44 67 05

www.ncb.ly

National Commercial Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken grundades år 1970 och har sitt säte i al-Bayda, Libyen. Den har kontor i Tripoli och al-Bayda samt avdelningskontor i Libyen. Banken ägs av regeringen till 100 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn: +218 21 333 40 35

+218 21 444 25 41

+218 21 444 25 44

+218 21 333 40 31

fax:

+218 21 444 24 76

+218 21 333 25 05

e-post:

info@gumhouria-bank.com.ly

Webbplats:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken grundades år 2008 genom en fusion mellan bankerna Al Ummah och Gumhouria. Banken ägs av regeringen till 100 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn:

+218 21 379 00 22

fax:

+218 21 333 79 22

e-post:

info@saharabank.com.ly

Webbplats:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken ägs av regeringen till 81 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

11.

Azzawia ( Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libyen

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

21.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (Rasco)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libyen

tfn: +218 21 360 51 71

+218 21 360 51 77

+218 21 360 51 82

fax: +218 21 360 51 74

e-post: info@raslanuf.ly

Webbplats: www.raslanuf.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

tfn: 2 – 625021-023 / 3611222

fax: 3610818

telex: 30460 / 30461 / 30462

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn:

+218 21 361 03 76

+218 21 361 03 90

fax:

+218 21 361 06 04

+218 21 360 51 18

e-post: info@soc.com.ly

Webbplats: www.soc.com.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libyen

Postadress: P.O. Box 395

Tripoli

Libyen

tfn: +218 21 333 11 16

fax: +218 21 333 71 69

telex: 21058

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen e-post: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen)

tfn: +218 21 487 05 86

tfn: +218 21 487 07 14

tfn: +218 21 487 07 45

tfn: +218 21 333 83 66

tfn: +218 21 333 15 33

tfn: +218 21 333 35 41

tfn: +218 21 333 35 44

tfn: +218 21 333 35 43

tfn: +218 21 333 35 42

fax: +218 21 487 07 47

fax: +218 21 487 07 67

fax: +218 21 487 07 77

fax: +218 21 333 09 27

fax: +218 21 333 35 45

Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

tfn: +218 21 334 51 87

fax: +218 21 334 51 88

e-post: info@ethic.ly

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libyen SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libyen)

tfn: +218 21 362 22 62

fax: +218 21 362 22 05

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co., alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 333 24 11

tfn: +218 21 336 87 41

tfn: +218 21 336 87 42

fax: +218 21 444 67 43

e-post: info@nwd-ly.com

Webbplats: www.nwd-ly.com

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

Detta bolag skapades 2010 genom en sammanslagning mellan National Drilling Co. och National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO, alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 563 46 70/4

fax: +218 21 563 46 76

e-post: nageco@nageco.com

Webbplats: www.nageco.com

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

2008 blev NOC 100 % ägare till NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libyen

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli

Samriskföretag mellan Total och National Oil Corporation.

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC, alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libyen

Samriskföretag mellan Occidental och National Oil Corporation.

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge, alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libyen

Samriskföretag mellan Petro Canada och National Oil Corporation.

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, England Övrig information: Registreringsnummer 01612618 (UK)

UK-bildat dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, England Övrig information: Registreringsnummer 02439691

UK-bildat dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, England

Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, England Övrig information: Registreringsnummer 06962288 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1526359 (BVI)

BVI-bildad enhet ägd av al-Sadi Gadaffi.

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)

IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libyen

Ägt eller kontrollerat av National Oil Company.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (alias Med Oil Office Düsseldorf, alias Medoil)

Werdener Strasse 8

DE-40227 Düsseldorf

Nordrhein - Westfalen,

Tyskland

Ägt och kontrollerat av National Oil Company.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libyen

Huvudkontor, tfn: + 218 21 602 093

Huvudkontor fax: + 218 22 30970

Till 100 % ägt av Libyens regering.

12.4.2011”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 361/2011

av den 13 april 2011

om godkännande av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional products Ltd företrädd av DSM Nutritional Products Sp. z o.o) och om ändring av förordning (EG) nr 943/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG utvärderas på nytt (2).

(2)

Preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 godkändes i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats utan tidsbegränsning för användning för kalvar upp till sex månader genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 (3), för användning för slaktkycklingar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 943/2005 (4), för användning för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 (5), för användning för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 252/2006 (6) samt för användning för katter och hundar genom kommissionens förordning (EG) nr 102/2009 (7). Tillsatsen infördes sedan i gemenskapsregistret över fodertillsatser som befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen lämnades det in en ansökan om en ny utvärdering av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för slaktkycklingar, med en begäran om att tillsatsen skulle införas i tillsatskategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 22 juni 2010 (8) att Enterococcus faecium NCIMB 10415 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller människors hälsa eller på miljön och att tillsatsen kan öka slaktkycklingarnas slutkroppsvikt. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser, inrättat genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av Enterococcus faecium NCIMB 10415 visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

(6)

Eftersom ett nytt godkännande beviljas genom denna förordning bör posten för Enterococcus faecium NCIMB 10415 för slaktkycklingar i förordning (EG) nr 943/2005 utgå.

(7)

Eftersom ändringarna av villkoren för godkännandet inte rör säkerhetsskäl, bör en övergångsperiod för avveckling av befintliga lager av förblandningar och foderblandningar tillåtas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilaga I ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 943/2005 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förblandningar och foderblandningar som innehåller Enterococcus faecium NCIMB 10415 och som är märkta i enlighet med direktiv 70/524/EEG får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas tills lagren tömts.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 10.

(4)  EUT L 159, 22.6.2005, s. 6.

(5)  EUT L 195, 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUT L 44, 15.2.2006, s. 3.

(7)  EUT L 34, 4.2.2009, s. 8.

(8)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):7, artikelnr 1661.


BILAGA I

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd företrädd av DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faecium

NCIMB 10415 som innehåller minst följande:

 

belagd form (med shellack):

2 × 1010 CFU/g tillsats;

 

Andra mikrokapselformer:

1 × 1010 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysmetod  (1)

Räkning: Utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Slaktkycklingar

 

3 × 108

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: dekokinat, monensin natrium, robenidinhydroklorid, diclazuril eller semduramycin.

4 maj 2021


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


BILAGA II

Bilaga I till förordning (EG) nr 943/2005 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

EG-nr

 

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst följande:

 

Mikrokapselform:

1,0 × 1010 CFU/g tillsats

 

Granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktgrisar

0,35 × 109

1,0 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Utan tidsbegränsnin”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 362/2011

av den 13 april 2011

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monepantel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Monepantel är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för muskel, fett, lever och njure från får och get, med undantag för djur som producerar mjölk för humankonsumtion. De provisoriska gränsvärden för högsta tillåtna restmängder (nedan kallade MRL-värden) som anges för den substansen för get upphör att gälla den 1 januari 2011.

(4)

Europeiska läkemedelsmyndigheten har mottagit en ansökan om förlängning av giltighetstiden för de provisoriska MRL-värdena för monepantel för get.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har rekommenderat att giltighetstiden för de provisoriska MRL-värdena för monepantel för get förlängs.

(6)

Posten för monepantel i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras så att de provisoriska MRL-värdena för monepantel för get förlängs. De provisoriska MRL-värdena i den tabellen för monepantel för get bör upphöra att gälla den 1 januari 2012.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

Posten för monepantel i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Monepantel

Monepantelsulfon

Får

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Get

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

De provisoriska MRL-värdena upphör att gälla den 1 januari 2012.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 363/2011

av den 13 april 2011

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen isoeugenol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, som avgetts av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

En ansökan om att MRL-värden för isoeugenol ska fastställas för atlantlax och regnbåge har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(4)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekommenderade att ett MRL-värde fastställs för isoeugenol i muskel och skinn i naturliga proportioner från fisk.

(5)

Tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras så att den omfattar MRL-värdet för isoeugenol för fisk.

(6)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångsperiod så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska följande substans införas i alfabetisk ordning:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Isoeugenol

Isoeugenol

Fisk

6 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ej tillämpligt

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar centrala nervsystemet”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 364/2011

av den 13 april 2011

om ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 vad gäller ett program för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfän och ägg i Kroatien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och om rättelse av kommissionens förordningar (EU) nr 925/2010 och (EU) nr 955/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 9.2 b,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (2), särskilt artikel 10.2,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (3), särskilt artiklarna 23.1 och 26.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (4) fastställs kraven för veterinärintyg för import av dessa varor till och transitering av dem genom unionen. Enligt förordningen får de varor som omfattas av den förordningen endast importeras till eller transiteras genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Definitionen av ägg i punkt 5.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5) omfattar inte kokta ägg medan däremot definitionen av äggprodukter i punkt 7.3 i bilaga I till den förordningen omfattar kokta ägg. Det bör därför hänvisas till Världstullorganisationens kod för kokta ägg enligt det harmoniserade systemet, HS-kod 04.07, i förlagan till veterinärintyg för äggprodukter i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

(3)

När äggprodukter som omfattas av HS-kod 04.07 med ursprung i ett område som är föremål för djurhälsorestriktioner importeras till unionen måste dessa produkter ha genomgått lämplig behandling för inaktivering av sjukdomsagens. Vissa behandlingar av äggprodukter som i OIE:s Terrestrial Animal Health Code rekommenderas som standarder för internationell handel bör därför beaktas och tas med i djurhälsointyget i del II i förlagan till veterinärintyg för äggprodukter.

(4)

Förlagan till veterinärintyg för äggprodukter i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

I förordning (EG) nr 2160/2003 fastställs bestämmelser för bekämpning av salmonella hos olika fjäderfäpopulationer i unionen. Enligt förordningen ska det berörda tredjelandet lämna in ett kontrollprogram för salmonella till kommissionen med garantier som är likvärdiga med dem i medlemsstaternas nationella kontrollprogram för salmonella, för att få upptas på eller kvarstå i de förteckningar över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djur som omfattas av den förordningen som föreskrivs för de relevanta arterna eller kategorierna i unionslagstiftningen.

(6)

I kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av kontrollprogram för salmonella i vissa tredjeländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om förtecknande av program för övervakning av aviär influensa i vissa tredjeländer och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 (6) godkänns de kontrollprogram för salmonella hos avelsfjäderfä av Gallus gallus, kläckägg av dessa, värphöns av Gallus gallus, konsumtionsägg av dessa och dagsgamla kycklingar av Gallus gallus avsedda för avel eller värpning som Kroatien lämnade in den 11 mars 2008.

(7)

De kontrollprogram som Kroatien lämnade in den 11 mars 2008 ger även de garantier som krävs i förordning (EU) nr 2160/2003 för bekämpning av salmonella hos alla övriga flockar av Gallus gallus. Dessa program bör därför också godkännas. Förordning (EG) nr 1291/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Uppgifterna om Kroatien i förteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör ändras för att ta hänsyn till godkännandet av kontrollprogrammen för salmonella hos samtliga flockar av Gallus gallus.

(9)

I kommissionens beslut 2007/843/EG av den 11 december 2007 om godkännande av kontrollprogram för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus i vissa tredjeländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och ändring av beslut 2006/696/EG avseende vissa folkhälsokrav vid import av fjäderfä och kläckägg (7) godkänns det kontrollprogram som Tunisien har lämnat in enligt förordning (EG) 2160/2003 avseende salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus. I beslutet, i dess lydelse enligt kommissionens beslut 2011/238/EU (8), har det program som Tunisien lämnat in strukits eftersom programmet har avbrutits. Uppgifterna om Tunisien i förteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör ändras för att ta hänsyn till denna strykning.

(10)

Förordningarna (EG) nr 798/2008 och (EG) nr 1291/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 925/2010 av den 15 oktober 2010 om ändring av beslut 2007/777/EG och förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller transitering av fjäderfäkött och produkter av fjäderfäkött från Ryssland genom unionen (9) innehåller ett uppenbart fel vad gäller uppgifterna om Israel (IL-2) i kolumn 7 i tabellen i bilaga II till den förordningen som bör rättas till. Den rättade förordningen bör tillämpas från och med förordningens ikraftträdande.

(12)

Kommissionens förordning (EU) nr 955/2010 av den 22 oktober 2010 om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller användning av vaccin mot Newcastlesjuka (10) innehåller ett fel i förlagan till veterinärintyg för kött av fjäderfä (POU) i bilagan till den förordningen. Felet gäller uppgiften ”Typ av behandling” som av misstag kommit med i fält I.28 i del I (Närmare uppgifter om sändningen) i intyget. Uppgiften ”Typ av behandling” är inte tillämplig för kött av fjäderfä och bör därför strykas ur intygsförlagan. Detta fel bör rättas till.

(13)

Det bör medges en övergångsperiod så att medlemsstaterna och näringslivet kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de tillämpliga kraven för veterinärintyg efter rättelsen av förordning (EU) nr 955/2010.

(14)

Förordningarna (EU) nr 925/2010 och (EU) nr 955/2010 bör därför rättas i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 798/2008

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1291/2008

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1291/2008 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Härmed godkänns de kontrollprogram för salmonella hos samtliga flockar av Gallus gallus som Kroatien den 11 mars 2008 lämnade in till kommissionen enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2160/2003.”

Artikel 3

Rättelse av förordning (EU) nr 925/2010

I bilaga II till förordning (EU) nr 925/2010 ska uppgifterna om Israel (IL-2) i kolumn 7 rättas enligt följande:

a)

På raden för förlagorna till veterinärintygen BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP ska datumet ”1.5.2010” ersättas med bokstaven ”A”.

b)

På raden för förlagan till veterinärintyget WGM ska ”A” strykas.

Artikel 4

Rättelse av förordning (EU) nr 955/2010

I led a i bilagan till förordning (EU) nr 955/2010 ska orden ”Typ av behandling” strykas i fält I.28 i del I i förlagan till veterinärintyg för kött av fjäderfä (POU).

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2011.

Artikel 3 ska dock tillämpas från och med den 5 november 2010 och artikel 4 från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(4)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 22.

(7)  EUT L 332, 18.12.2007, s. 81.

(8)  Se sidan 73 i detta nummer av EUT.

(9)  EUT L 272, 16.10.2010, s. 1.

(10)  EUT L 279, 23.10.2010, s. 3.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om Kroatien ska ersättas med följande:

”HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

Uppgifterna om Tunisien ska ersättas med följande:

”TN – Tunisien

TN-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

I del 2 ska förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) ersättas med följande:

Förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 365/2011

av den 13 april 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/43/EU

av den 13 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kalciumpolysulfid som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick kalciumpolysulfid.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 24e i förordning (EG) nr 2229/2004 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/941/EG av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att kalciumpolysulfid inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Spanien, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/941/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Spanien utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 14 februari 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten fram sin slutsats om kalciumpolysulfid för kommissionen den 28 oktober 2010 (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om kalciumpolysulfid.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller kalciumpolysulfid i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Kalciumpolysulfid bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(8)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller kalciumpolysulfid i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(9)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att man ska undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(10)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

I beslut 2008/941/EG fastställs att kalciumpolysulfid (i beslutet kallat kalciumsulfid) inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser kalciumpolysulfid i bilagan till det beslutet måste utgå.

(12)

Beslut 2008/941/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser kalciumsulfid i bilagan till beslut 2008/941/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller kalciumpolysulfid som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör kalciumpolysulfid i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller kalciumpolysulfid, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 30 april 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller kalciumpolysulfid i bilaga I till det direktivet. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller kalciumpolysulfid som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller kalciumpolysulfid som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):11, artikelnr 1890. [45 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Finns på www.efsa.europa.eu

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”349

Kalciumpolysulfid

CAS-nr 1344-81-6

Cipac-nr 17

Kalciumpolysulfid

≥ 290 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om kalciumpolysulfid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 mars 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för godkännande ska innehålla lämpliga skyddsåtgärder.

Skyddet för vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter. Villkoren för användning ska vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/44/EU

av den 13 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa azadiraktin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick azadiraktin.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 24e i förordning (EG) nr 2229/2004 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/941/EG av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att azadiraktin inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Tyskland, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/941/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Tyskland utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 10 december 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten fram sin slutsats om azadiraktin för kommissionen den 28 oktober 2010 (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om azadiraktin.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller azadiraktin i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Azadiraktin bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att sökanden lämnar in ytterligare uppgifter för att bekräfta sambandet mellan azadiraktin A och övriga aktiva beståndsdelar i nimfröextraktet med avseende på mängd, biologisk aktivitet och beständighet. Syftet med detta är att ge stöd åt uppfattningen att azadiraktin A är den främsta aktiva föreningen och att bekräfta specifikationen av det tekniska materialet, resthaltsdefinitionen och bedömningen av risken för grundvattnet.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller azadiraktin i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/941/EG fastställs att azadiraktin inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser azadiraktin i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/941/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser azadiraktin i bilagan till beslut 2008/941/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller azadiraktin som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör azadiraktin i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller azadiraktin, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 30 april 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller azadiraktin i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller azadiraktin som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller azadiraktin som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):3, artikelnr 2088. [76 s.] doi:10.2903/j.efsa.20.11.2088. Finns på www.efsa.europa.eu

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”350

Azadiraktin

CAS-nr 11141-17-6 som azadiraktin A

Cipac-nr 627 som azadiraktin A

Azadiraktin A:

dimetyl-(2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxi-3,5-dihydroxi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxi-7a-metyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-metanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-metyl-8-{[(2E)-2-metylbut-2-enoyl]oxi}oktahydro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dikarboxylat

Uttryckt som azadiraktin A:

≥ 111 g/kg

Summan av aflatoxinerna B1, B2, G1 och G2 får inte överskrida 300 μg/kg azadiraktin A

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om azadiraktin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 mars 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till följande:

Konsumenternas exponering via kosten med tanke på framtida ändringar av gränsvärdet för resthalter.

Skyddet för leddjur som inte är målarter och vattenlevande organismer. Vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas.

De berörda medlemsstaterna ska begära in bekräftande uppgifter om följande:

Sambandet mellan azadiraktin A och övriga aktiva beståndsdelar i nimfröextraktet med avseende på mängd, biologisk aktivitet och beständighet. Syftet med detta är att ge stöd åt uppfattningen att azadiraktin A är den främsta aktiva föreningen och att bekräfta specifikationen av det tekniska materialet, resthaltsdefinitionen och bedömningen av risken för grundvattnet.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 31 december 2013.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2011/45/EU

av den 13 april 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa diklofop som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick diklofop.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 11e i förordning (EG) nr 1490/2002 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapporten tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att diklofop inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Frankrike, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Frankrike utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 11 augusti 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten fram sin slutsats om diklofop (beaktad variant diklofopmetyl) för kommissionen den 1 september 2010 (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 11 mars 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om diklofop.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller diklofop i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Diklofop bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att sökanden lämnar in ytterligare uppgifter som bekräftar resultaten av riskbedömningen på grundval av de senaste vetenskapliga rönen vad gäller en metabolismstudie på spannmål. Man bör även kräva att sökanden lämnar in uppgifter som bekräftar den eventuella miljöpåverkan av isomerernas preferentiella nedbrytning/omvandling.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller diklofop i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/934/EG fastställs att diklofopmetyl inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser diklofopmetyl i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser diklofopmetyl i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller diklofop som verksamt ämne senast den 30 november 2011. Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör diklofop i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller diklofop, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller diklofop i bilaga I till det direktivet. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller diklofop som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller diklofop som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):10, artikelnr 1718. [74 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Finns på www.efsa.europa.eu

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”348

Diklofop

CAS-nr 40843-25-2 (modersubstans)

CAS-nr 257-141-8 (diklofopmetyl)

CIPAC-nr 358 (modersubstans)

CIPAC-nr 358.201 (diklofopmetyl)

 

Diklofop

(RS)-2-[4-(2,4-diklorfenoxi)fenoxi]propionsyra

 

Diklofopmetyl

metyl (RS)-2-[4-(2,4-diklorfenoxi)fenoxi]propionat

≥ 980 g/kg (uttryckt som diklofopmetyl)

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diklofop från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 mars 2011, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för godkännande ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Risken för vattenlevande organismer och växter som inte är målarter. Riskreducerande åtgärder ska vidtas.

De berörda medlemsstaterna ska begära in bekräftande uppgifter om följande:

a)

En metabolismstudie på spannmål.

b)

En uppdatering av riskbedömningen vad gäller den eventuella miljöpåverkan av isomerernas preferentiella nedbrytning/omvandling.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden till kommissionen lämnar uppgifter enligt led a senast den 31 maj 2013 och uppgifter enligt led b senast två år efter det att en särskild handledning om utvärderingen av isomerblandningar antagits.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BESLUT

14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/51


RÅDETS BESLUT 2011/235/GUSP

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 upprepade rådet sin djupa oro över att människorättssituationen i Iran fortsätter att försämras,

(2)

Rådet betonade särskilt den dramatiska ökningen av antalet avrättningar under de senaste månaderna och det systematiska förtrycket av iranska medborgare som trakasseras och arresteras för att ha utövat sin legitima rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. Unionen upprepade också sitt skarpa fördömande av användningen av tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling.

(3)

I detta sammanhang bekräftade rådet sin beslutsamhet att fortsätta att ta upp till behandling människorättskränkningar i Iran och förklarade sig vara berett att införa restriktiva åtgärder som är riktade mot dem som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran.

(4)

De restriktiva åtgärderna bör riktas mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom angrepp på fredliga demonstranter, journalister, människorättsförsvarare, studenter eller andra personer som försöker att försvara sina legitima rättigheter, inklusive yttrandefriheten, samt mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av rättsäkerheten, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling eller urskillningslös, överdriven och ökad användning av dödsstraffet, inbegripet offentliga avrättningar, stening, hängning eller avrättning av ungdomsbrottslingar i strid med Irans internationella skyldigheter i fråga om de mänskliga rättigheterna.

(5)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran och personer som har anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagan.

2.   Punkt 1 ska inte ålägga en medlemsstat att vägra sina egna medborgare inresa på dess territorium.

3.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.   Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1, om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för att delta i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Iran.

7.   En medlemsstat som önskar bevilja undantag i enlighet med punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar, får rådet med kvalificerad majoritet besluta att ändå bevilja det föreslagna undantaget.

8.   I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkt 3, 4, 6 eller 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan, ska tillståndet begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter samt alla tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer och enheter med anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för de personer och enheter som förtecknas i bilagan.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna och kommissionen meddelar de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls, nämligen

a)

tillgångarna eller ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 upptogs i bilagan, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen,

b)

tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar,

c)

kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer eller enheter som förtecknas i bilagan, och

d)

erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.   Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag som en sådan person eller enhet förtecknades i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1.

6.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som fastställs i punkterna 1 och 2,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som fastställs i punkt 1.

Artikel 3

1.   Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningen i bilagan.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda personer eller enheter antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer eller enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 4

1.   Bilagan ska innehålla skälen till att de berörda personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen.

2.   Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 5

För att maximera verkan av de åtgärder som anges i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta liknande restriktiva åtgärder.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 13 april 2012. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

Utfärdat i Luxemburg den 12 april 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artiklarna 1 och 2

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1961

Chef för Irans nationella polis. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för det extrema våldet under ingripandena mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Ställföreträdande chef för IRGC:s markstridskrafter.

Hade direkt och personligt ansvar för ingripandena mot protester under hela sommaren 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Ställföreträdande befälhavare för Basij, före detta chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef för IRGC:s Rassoulollah-kår med ansvar för Stor-Teheran sedan november 2009. Rassoulollah-kåren ansvarar för säkerheten i Stor-Teheran och spelade en avgörande roll i de våldsamma angreppen på demonstranter under 2009. Ansvarade för ingripandena mot protester under Ashura-firanden (december 2009) och därefter.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias Aziz Jafari)

Födelseort: Yazd (Iran) – 1.9.1957

Befälhavare för IRGC. IRGC och Sarollah-basen som stod under general Aziz Jafaris befäl spelade en avgörande roll i de olagliga ingripandena i 2009 års presidentval, genom att anhålla och häkta politiska aktivister och genom sammandrabbningar med demonstranter på gatorna.

 

7.

KHALILI Ali

 

General för IRGC, chef för Sarollah-basens medicinska enhet. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av förtrycket av protester.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Födelseort: Najaf (Irak) – Född: Cirka 1952

Befälhavare för Basij. I egenskap av befälhavare för IRGC:s Basij-styrkor bar Mohammad-Reza Naqdi ansvaret för eller medverkade till Basij-övergrepp som skedde i slutet av 2009, inbegripet de våldsamma ingripandena mot protesterna under Ashura-dagen i december 2009, som resulterade i upp till 15 dödsfall och arresteringen av hundratals demonstranter.

Innan han utsågs till befälhavare för Basij i oktober 2009 var Mohammad-Reza Naqdi chef för Basijs underrättelsetjänst vilken ansvarade för förhören av personer som anhölls vid ingripandena efter valet.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Isfahan (Iran) – Född: 1963

Ställföreträdande chef för Irans nationella polis. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen sedan 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polissstyrkorna.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Före detta chef för Teherans polis (till och med januari 2010). I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran är Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak som har högst rang.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef för Teheranpolisen, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis. Ansvarar för inrikesministeriets samordning av repressiva insatser i den iranska huvudstaden.

 

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran - Född: 1963

F. d befälhavare för Basij (fram till oktober 2009). För närvarande ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid IRGC. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef för domstolen i Mashhad. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1945

F. d. allmän åklagare i Iran - fram till september 2009 (tidigare underrättelseminister under president Khatami). I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet då de åtalade förvägrats sina rättigheter, rätten till juridiskt biträde. Han ansvarar också för övergreppen i Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för de fångar som knöts till kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han deltog i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om förtrycket i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli utpekade ett stort antal demostranter, däribland personer som deltog i Ashuradagen-protesterna i december 2009. Han beslutade om stängning av Karoubis kansli i september 2009 och om anhållande av flera reformpolitiker och han förbjud två reformpartier i juni 2010. Hans kansli åtalade demonstranterna för moharebeh eller hädelsebrott som är förenat med dödsstraff och förvägrade de som riskerar dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli har också anhållit reformsträvare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Domare, ordförande för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Ansvarig för fall med anknytning till valet. Han utdömde långa fängelsestraff till sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar, och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh – Född: cirka 1956

Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 och talesman för domstolsväsendet (före detta underrättelseminister under 2009 års val). Under valperioden, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkare och reformpolitiker. Dessutom tvingades politiska personligheter till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

 

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran) – Född: 1967

Chef för Irans insatsstyrka mot smuggling, tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in-blancoorder som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett av hans inblandning i ett fall där tre män dog som häktats på hans order efter valet.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherans revolutionsdomstol, enhet 26 och 28. Han ansvarar för domstolsfall efter valet, har utfärdat långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och har dömt ett flertal demonstranter till döden.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice åklagare i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ”skenrättegångarna” sommaren 2009 där han dömde två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef för östra Azerbajdzjans domstolsväsen. Han var ansvarig för Sakineh Mohammadi-Ashtianis rättegång.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36. Han fastställde ett antal utmätta domar om långa fängelsetraff och avrättning för demonstranter.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef för avdelning 350 vid Evin-fängelset. Han utsatte vid ett flertal tillfällen fångar för oproportionerligt våld.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för Irans kriminalsvårdsorganisation. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning – tidigare chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

I egenskap av chef för Irans kriminalvårdsorganisation ansvarade han för övergrepp och berövande av rättigheter i fångläger. Han gav order om att många fångar skulle sättas i isoleringscell.

 


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/58


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/236/GUSP

av den 12 april 2011

om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), särskilt artikel 8.1 och 8.2, jämförd med artikel 31.2 i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 februari 2011 antog rådet beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Libyen bör ytterligare personer och enheter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp.

(3)

Dessutom bör en person avföras från förteckningarna i bilagorna II och IV och informationen om vissa personer och enheter på förteckningarna i bilagorna I, II, III, och IV till det beslutet bör uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, III och IV till beslut 2011/137/Gusp ska ersättas med texten i bilagorna I, II, III respektive IV till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 april 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.


BILAGA I

”BILAGA I

Förteckning över de personer som avses i artikel 5.1 a

1.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Passnummer: B010574. Född: 1.7.1950.

Chef för revolutionskommittéernas sambandskontor. Revolutionskommittéerna är delaktiga i våldet mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Född: 1946. Födelseort: Hun, Libyen.

Säkerhetschef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet. Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

3.

DURDA, Abu Zayd Umar

Direktör, Organisationen för yttre säkerhet. Regimtrogen. Chef för den yttre underrättelsetjänsten.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

4.

JABIR, Abu-Bakr Yunis, generalmajor

Född: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen.

Försvarsminister. Övergripande ansvar för de militära styrkornas verksamhet.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Född: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen

Sekreterare för samhällstjänster. Hög företrädare för regimen. Medverkan i revolutionskommittéerna. Har tidigare medverkat till att avvikande åsikter slås ned samt tillgripit våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

6.

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Född:1948. Födelseort: Sirt, Libyen.

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

7.

GADDAFI, Aisha Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Dotter till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

8.

GADDAFI, Hanibal Muammar

Passnummer: B/002210. Född: 20.9.1975. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

9.

GADDAFI, Khamis Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Född: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

11.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Född: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen.

Revolutionsledare, överbefälhavare. Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

12.

GADDAFI, al-Mutasim

Född: 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Nationell säkerhetsrådgivare. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

13.

GADDAFI, al-Saadi

Passnummer: 014797. Född: 27.5.1973. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Befälhavare för specialstyrkorna. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

14.

GADDAFI, Sayf al-Arab

Född: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

15.

GADDAFI, Sayf al-Islam

Passnummer: B014995. Född: 25.6.1972. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Direktör för Gaddafi-stiftelsen. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

16.

AL-SANUSI, Abdullah (al-Migrahi), överste

Född: 1949. Födelseort: Sudan

Direktör för den militära underrättelsetjänsten. Deltagit i militär underrättelse i samband med att demonstrationer slagits ned. Tidigare bland annat misstänkt för delaktighet i fängelsemassakern i Abu Salim. Dömd i sin utevaro för bombdådet mot UTA-flygningen. Svåger till Muammar Gaddafi.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

17.

GADDAFI, Qurin Salih Qurin

Libyens ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011

18.

AL-KUNI, Amid Husain, överste

Guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011”


BILAGA II

”BILAGA II

Förteckning över de personer som avses i artikel 5.1 b

 

Namn

Identifierings-uppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

1.

ABDULHAFIZ, Masud, överste

Befattning: Befälhavare inom de väpnade styrkorna

Nr tre i rangordning inom de väpnade styrkorna. Betydande roll inom det militära underrättelseväsendet.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terrorist-bekämpningen och organet för yttre säkerhet

Född: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen.

Framträdande revolutionskommittéledamot. Nära förbunden med Muammar Gaddafi.

28.2.2011

3.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Framträdande företrädare för regimen. Svåger till Muammar Gaddafi.

28.2.2011

4.

ASHKAL, al-Barrani

Befattning: Biträdande direktör inom det militära underrättelse-väsendet

Hög företrädare för regimen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutions-kommittéerna.

Födelseort: Sirt, Libyen

Revolutionskommittéerna är delaktiga i våldet mot demonstranter.

28.2.2011

6.

GADDAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Född: 1952

Födelseort: Egypten

Kusin till Muammar Gaddafi. Han förmodas sedan 1995 föra befäl över en elitbataljon inom armén med ansvar på Gaddafis personliga säkerhet och ha en nyckelroll inom organet för yttre säkerhet. Han har medverkat i planeringen av insatser mot libyska oppositionella i utlandet och har direkt deltagit i terroristverksamhet.

28.2.2011

7.

AL-BARASI, Safiya Farkash

Född: 1952

Födelseort: al-Bayda, Libyen

Hustru till Muammar Gaddafi.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

8.

SALIH, Bashir

Född: 1946

Födelseort: Taraghin

Ledarens samordningschef.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

9.

AL-TUHAMI, Khaled, general

Född: 1946

Födelseort: Janzur

Direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Född: 1.7.1949

Födelseort: al-Bayda

Underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

11.

AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu

 

Generalsekreterare i Allmänna folkkongressen, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

12.

AL-MAHMUDI, al-Baghdadi

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdulhafiz

Född: 1935

Minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

15.

HUIJ, Mohammed Ali

Född: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

16.

AL-GAUD, Abdulmajid

Född: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

21.3.2011

17.

AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed

Född: 4.5.1963

Passnummer: B/014965 (löper ut i slutet av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

19.

ZIDAN, Mohammed Ali

Född: 1958

Passnummer: B/0105075 (löper ut i slutet av 2013)

Transportminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

20.

MANSUR, Abdallah

Född: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löper ut i slutet av 2013)

Nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, har en framträdande roll inom säkerhetstjänsten, f.d. direktör inom radio- och TV-bolaget, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011”


BILAGA III

”BILAGA III

Förteckning över de personer och enheter som avses i artikel 6.1 a

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Dotter till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hanibal Muammar

Passnummer: B/002210. Född: 20.9.1975. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Född: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Född: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen.

Revolutionsledare, överbefälhavare. Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, al-Mutasim

Född: 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Nationell säkerhetsrådgivare. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Sayf al-Islam

Direktör för Gaddafi-stiftelsen. Passnummer: B014995. Född: 25.6.1972. Födelseort: Tripoli, Libyen. Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2011.

7.

DURDA, Abu Zayd Umar

Direktör, Organisationen för yttre säkerhet. Regimtrogen. Chef för den yttre underrättelsetjänsten.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

8.

JABIR, Abu-Bakr Yunis, generalmajor

Född: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen.

Försvarsminister. Övergripande ansvar för de militära styrkornas verksamhet.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Född: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen

Sekreterare för samhällstjänster. Hög företrädare för regimen. Medverkan i revolutionskommittéerna. Har tidigare medverkat till undertryckande av avvikande åsikter samt medverkat till våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Född: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

11.

GADDAFI, al-Saadi

Befälhavare för specialstyrkorna

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

Födelsedatum: 27.5.1973. Födelseort: Tripoli, Libyen. Passnummer: 014797.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

12.

GADDAFI, Sayf al-Arab

Son till Muammar Gaddafi. Nära förbunden med regimen.

Född: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

13.

AL-SANUSI, Abdullah (al-Migrahi), överste

Född: 1949. Födelseort: Sudan

Direktör för den militära underrättelsetjänsten. Deltagit i militär underrättelse i samband med att demonstrationer slagits ned. Tidigare bland annat misstänkt för delaktighet i fängelsemassakern i Abu Salim. Dömd i sin utevaro för bombdådet mot UTA-flygningen. Svåger till Muammar Gaddafi.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 28.2.2011)

Enheter

1.

Libyens centralbank

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

alias Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico)

1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libyen

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011 (uppförd på EU-förteckningen: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Libyen

Uppförd på FN-förteckningen: 17.3.2011”


BILAGA IV

”BILAGA IV

Förteckning över de personer och enheter som avses i artikel 6.1 b

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

1.

ABDULHAFIZ, Masud, överste

Befattning: Befälhavare inom de väpnade styrkorna

Nummer tre i rangordning inom de väpnade styrkorna. Betydande roll inom det militära underrättelseväsendet.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet

Född: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen

Framträdande revolutionskommittéledamot.

Nära förbunden med Muammar Gaddafi.

28.2.2011

3.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Framträdande företrädare för regimen.

Svåger till Muammar Gaddafi.

28.2.2011

4.

ASHKAL, al-Barrani

Befattning: Biträdande direktör inom det militära underrättelse-väsendet

Hög företrädare för regimen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutions-kommittéerna

Födelseort: Sirt, Libyen

Revolutionskommittéerna är delaktiga i våldet mot demonstranter.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Befattning: Chef för revolutions-kommittéernas sambandskontor Passnummer: B010574

Född: 1.7.1950

Revolutionskommittéerna har medverkat i våld mot demonstranter.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet

Född: 1946

Födelseort: Hun, Libyen

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

28.2.2011

8.

GADDAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Född: 1952

Födelseort: Egypten

Kusin till Muammar Gaddafi. Han förmodas sedan 1995 föra befäl över en elitbataljon inom armén med ansvar på Gaddafis personliga säkerhet och ha en nyckelroll inom organet för yttre säkerhet. Han har medverkat i planeringen av insatser mot libyska oppositionella i utlandet och har direkt deltagit i terroristverksamhet.

28.2.2011

9.

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Född: 1948

Födelseort: Sirt, Libyen

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Gaddaf al-Dam inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsoffer i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen.

28.2.2011

10.

AL-BARASI, Safiya Farkash

Född: 1952

Födelseort: al-Bayda, Libyen

Hustru till Muammar Gaddafi.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

11.

SALIH, Bashir

Född: 1946

Födelseort: Taraghin

Ledarens samordningschef.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

12.

AL-TUHAMI, Khaled, general

Född: 1946

Födelseort: Janzur

Direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Född: 1.7.1949

Födelseort: al-Bayda

Underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med regimen.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Född den 29 mars 1970, österrikisk medborgare (passnummer: P1362998, giltigt från den 6 november 2006 till och med den 5 november 2016).

Nära förbunden med regimen, vice verkställande direktör för Libyan Investment Authority, styrelseledamot i ’National Oil Corporation’ och vice ordförande i First Energy Bank i Bahrain.

10.3.2011

15.

AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu

 

Generalsekreterare i Allmänna folkkommittén, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

16.

AL-MAHMUDI, al-Baghdadi

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdulhafiz

Född: 1935

Minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

19.

HVIJ, Mohammed Ali

Född: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

20.

AL-GAUD, Abdelmajid

Född: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

21.3.2011

21.

AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

22.

AL-FAKHIRI, Abdulkabir Mohammed

Född den 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (giltigt till och med utgången av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

23.

ZIDAN, Mohammed Ali

Född: 1958

Passnummer: B/0105075 (giltigt till och med utgången av 2013)

Transportminister i överste Muammar Gaddafis regering, har medverkat i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

24.

MANSUR, Abdallah

Född den 8 juli 1954

Passnummer: B/014924 (giltigt till och med utgången av 2013)

Nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, har en framträdande roll i säkerhetstjänsten, f.d. direktör för radio- och televisionsbolaget, har deltagit i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

25.

GADDAFI, Qurin Salih Qurin

 

Libyens ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt inblandad i rekrytering och samordning av legosoldater för regimens räkning.

12.4.2011

26.

AL-KUNI, Amid Husain, överste

 

Guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt inblandad i rekrytering av legosoldater

12.4.2011


Enheter

 

Namn

Identiferingsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajura, Tripoli, Libyen Registreringsnummer 60/2006 hos den libyska allmänna folkkommittén

tfn: +218 21 369 1840

fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj, potentiell finansieringskälla för regimen

10.3.2011

2.

Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libyen-Tripoli

tfn: +218 21 490 88 93

fax: +218 21 491 88 93 e-post: info@esdf.ly

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim; potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company – Laaico

webbplats: http://www.laaico.com

Bolag bildat år 1981

76351 Janzur, Libyen

81370 Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 489 01 46 - 489 05 86 - 489 26 13

fax: +218 21 489 38 00 - 489 18 67

e-post: info@laaico.com

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

4.

Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisationer och utveckling

Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Post Box: 1101 – Libyen tfn: +218 21 477 83 01 fax: +218 21 477 87 66 e-post: info@gicdf.org

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

5.

Stiftelsen Waatassimou

Baserad i Tripoli

Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.

21.3.2011

6.

Generalkontoret för Libyens radio och television

Kontaktuppgifter:

tfn: +218 21 444 59 26

+218 21 444 59 00

fax: +218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-post: info@ljbc.net

Offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.

21.3.2011

7.

Revolutionära bevakningsstyrkan

 

Deltagit i våld mot demonstrationer.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

al-Bayda,

Libyen

tfn:

+218 21 361 24 29

fax:

+218 21 44 67 05

www.ncb.ly

National Commercial Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken grundades år 1970 och har sitt säte i al-Bayda, Libyen. Den har kontor i Tripoli och al-Bayda samt avdelningskontor i Libyen. Banken ägs av regeringen till 100 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn: +218 21 333 40 35

+218 21 444 25 41

+218 21 444 25 44

+218 21 333 40 31

fax:

+218 21 444 24 76

+218 21 333 25 05

e-post:

info@gumhouria-bank.com.ly

Webbplats:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken grundades år 2008 genom en fusion mellan bankerna Al Ummah och Gumhouria. Banken ägs av regeringen till 100 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn:

+218 21 379 00 22

fax:

+218 21 333 79 22

e-post:

info@saharabank.com.ly

Webbplats:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank är en kommersiell bank i Libyen. Banken ägs av regeringen till 81 % och är en potentiell finansieringskälla för regimen.

21.3.2011

11.

Azzawia ( Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libyen

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

21.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (Rasco)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libyen

tfn: +218 21 360 51 71

+218 21 360 51 77

+218 21 360 51 82

fax: +218 21 360 51 74

e-post: info@raslanuf.ly

Webbplats: www.raslanuf.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

tfn: 2 – 625021-023 / 3611222

fax: 3610818

telex: 30460 / 30461 / 30462

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libyen

tfn:

+218 21 361 03 76

+218 21 361 03 90

fax:

+218 21 361 06 04

+218 21 360 51 18

e-post: info@soc.com.ly

Webbplats: www.soc.com.ly

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libyen

Postadress: P.O. Box 395

Tripoli

Libyen

tfn: +218 21 333 11 16

fax: +218 21 333 71 69

telex: 21058

Under Muammar Gaddafis kontroll och en potentiell finansieringkälla för hans regim.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen e-post: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen)

tfn: +218 21 487 05 86

tfn: +218 21 487 07 14

tfn: +218 21 487 07 45

tfn: +218 21 333 83 66

tfn: +218 21 333 15 33

tfn: +218 21 333 35 41

tfn: +218 21 333 35 44

tfn: +218 21 333 35 43

tfn: +218 21 333 35 42

fax: +218 21 487 07 47

fax: +218 21 487 07 67

fax: +218 21 487 07 77

fax: +218 21 333 09 27

fax: +218 21 333 35 45

Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

tfn: +218 21 334 51 87

fax: +218 21 334 51 88

e-post: info@ethic.ly

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libyen SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libyen)

tfn: +218 21 362 22 62

fax: +218 21 362 22 05

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co., alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 333 24 11

tfn: +218 21 336 87 41

tfn: +218 21 336 87 42

fax: +218 21 444 67 43

e-post: info@nwd-ly.com

Webbplats: www.nwd-ly.com

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

Detta bolag skapades 2010 genom en sammanslagning mellan National Drilling Co. och National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO, alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libyen

tfn: +218 21 563 46 70/4

fax: +218 21 563 46 76

e-post: nageco@nageco.com

Webbplats: www.nageco.com

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

2008 blev NOC 100 % ägare till NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libyen

Libyskt dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli

Samriskföretag mellan Total och National Oil Corporation.

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC, alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libyen

Samriskföretag mellan Occidental och National Oil Corporation.

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge, alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libyen

Samriskföretag mellan Petro Canada och National Oil Corporation.

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, England Övrig information: Registreringsnummer 01612618 (UK)

UK-bildat dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, England Övrig information: Registreringsnummer 02439691

UK-bildat dotterbolag till National Oil Corporation.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, England

Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, England Övrig information: Registreringsnummer 06962288 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1526359 (BVI)

BVI-bildad enhet ägd av al-Sadi Gadaffi.

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)

IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libyen

Ägt eller kontrollerat av National Oil Company.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (alias Med Oil Office Düsseldorf, alias Medoil)

Werdener Strasse 8

DE-40227 Düsseldorf

Nordrhein - Westfalen,

Tyskland

Ägt och kontrollerat av National Oil Company.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libyen

Huvudkontor, tfn:+ 218 21 602 093

Huvudkontor fax: + 218 22 30970

Till 100 % ägt av Libyens regering.

12.4.2011”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/72


BESLUT ATALANTA/1/2011 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 13 april 2011

om utnämning av EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

(2011/237/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1) (Atalanta), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6 i gemensam åtgärd 2008/851/Gusp har rådet bemyndigat kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att fatta beslut om utnämningen av EU-styrkans befälhavare.

(2)

Den 26 november 2010 antog Kusp beslut Atalanta/5/2010 (2) om utnämning av konteramiral Juan RODRÍGUEZ GARAT till EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

(3)

EU:s operationschef har rekommenderat att kommendör Alberto Manuel Silvestre CORREIA utnämns till ny befälhavare för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

(4)

EU:s militära kommitté stöder den rekommendationen.

(5)

I enlighet med artikel 5 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommendör Alberto Manuel Silvestre CORREIA utnämns härmed till EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 14 april 2011.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2011.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33

(2)  EUT L 320, 7.12.2010, s. 8.


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/73


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 april 2011

om ändring av beslut 2007/843/EG vad gäller kontrollprogrammet för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfä och ägg i Tunisien

[delgivet med nr K(2011) 2520]

(Text av betydelse för EES)

(2011/238/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2160/2003 fastställs bestämmelser för bekämpning av salmonella hos olika fjäderfäpopulationer i unionen. Där föreskrivs att ett tredjeland – för att såvitt avser berörda arter eller kategorier få upptas på eller kvarstå i de i unionslagstiftningen föreskrivna förteckningarna över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera de djur eller kläckägg som omfattas av den förordningen – ska lämna in ett kontrollprogram till kommissionen för salmonella med garantier som är likvärdiga med dem i medlemsstaternas nationella kontrollprogram för salmonella.

(2)

Genom kommissionens beslut 2007/843/EG av den 11 december 2007 om godkännande av kontrollprogram för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus i vissa tredjeländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och ändring av beslut 2006/696/EG avseende vissa folkhälsokrav vid import av fjäderfä och kläckägg (2) godkändes Tunisiens kontrollprogram för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003.

(3)

Tunisien har nu underrättat kommissionen att det programmet har avbrutits. Programmet som Tunisien lämnat in bör följaktligen inte längre vara godkänt. Beslut 2007/843/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2007/843/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 1

De kontrollprogram som Förenta staterna, Israel och Kanada har lämnat in enligt artikel 10.1 i förordning (EG) 2160/2003 godkänns härmed avseende salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus.”

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 maj 2011.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 332, 18.12.2007, s. 81.


Rättelser

14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/74


Rättelse till rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

( Europeiska unionens officiella tidning L 42 av den 16 februari 2011 )

På sidan 6, artikel 3.1, ska det

i stället för:

”Artikel 3

1.   Artikel 2 ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödande militär utrustning, eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, avsedd enbart för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s program för institutionsuppbyggnad, eller av materiel som är avsedd för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

b)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning,

c)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådan utrustning, under förutsättning att varje export av denna på förhand har godkänts av den berörda behöriga myndigheten.”

vara:

”Artikel 3

1.   Artikel 2 ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödande militär utrustning, eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, avsedd enbart för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s program för institutionsuppbyggnad, eller av materiel som är avsedd för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

b)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning,

c)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådan utrustning,

under förutsättning att varje export av denna på förhand har godkänts av den berörda behöriga myndigheten.”


14.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/74


Rättelse till rådets beslut 2011/178/Gusp av den 23 mars 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

( Europeiska unionens officiella tidning L 78 av den 24 mars 2011 )

På alla platser i texten där familjenamnet ”Gaddafi al-Dam” förekommer ska det stå ”Gaddaf al-Dam”.

På alla platser i texten där förnamnet ”al-Sadi” förekommer ska det stå ”al-Saadi”.