ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
7 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/218/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 mars 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)

1

 

 

2011/219/EU

 

*

Rådets beslut av den 31 mars 2011 om ändring och förlängning av tillämpningsperioden för beslut 2007/641/EG om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

2

 

 

2011/220/EU

 

*

Rådets beslut av den 31 mars 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

9

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 330/2011 av den 6 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 331/2011 av den 6 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller användningen av mark för produktion av hampa inom ramen för genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 332/2011 av den 6 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/221/Gusp av den 6 april 2011 om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

20

 

 

2011/222/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 april 2011 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet, vad gäller statistik över dödsorsaker [delgivet med nr K(2011) 2057]

26

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/2011 av den 11 februari 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 2/2011 av den 11 februari 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 3/2011 av den 11 februari 2011 om ändring av bilaga XIV (Konkurrens) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 5/2011 av den 11 februari 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 6/2011 av den 1 april 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

35

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/1


RÅDETS BESLUT

av den 9 mars 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)

(2011/218/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med punkt v i artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat med Färöarnas regering om ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades av företrädare för parterna den 3 juni 2010 i Bryssel, och gjordes provisoriskt tillämpligt från och med den 1 januari 2010, i avvaktan på att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

Avtalet bör ingås på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) godkänns härmed på unionens vägnar (1).

Artikel 2

Kommissionen ska anta den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 4.1 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 5.2 i avtalet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2011.

På rådets vägnar

CSÉFALVAY Z.

Ordförande


(1)  EUT L 245, 17.9.2010, s. 2.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/2


RÅDETS BESLUT

av den 31 mars 2011

om ändring och förlängning av tillämpningsperioden för beslut 2007/641/EG om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(2011/219/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) i dess senast ändrade lydelse i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 2010 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 96,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförandet av AVS–EG-partnerskapsavtalet (3), särskilt artikel 3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (4), särskilt artikel 37,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2007/641/EG (5) om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete antogs i syfte att genomföra lämpliga åtgärder efter kränkningen av grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet samt av de värderingar som anges i artikel 3 i instrumentet för utvecklingssamarbete.

(2)

Åtgärderna förlängdes genom rådets beslut 2009/735/EG (6) och därefter genom rådets beslut 2010/208/EU (7) samt 2010/589/EU (8), inte bara eftersom Fiji ännu inte har genomfört viktiga åtaganden som rör grundsatser i AVS-EU-partnerskapsavtalet och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete som landet samtyckte till vid samråd i april 2007, utan också på grund av att utvecklingen dessutom på senare tid har gått kraftigt bakåt när det gäller flera av dessa åtaganden.

(3)

Beslut 2007/641/EG löper ut den 31 mars 2011. Det är lämpligt att förlänga dess giltighet och uppdatera de lämpliga åtgärderna i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/641/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska upphöra att gälla den 30 september 2011. Det ska ses över regelbundet, åtminstone var sjätte månad.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Skrivelsen i bilagan till detta beslut ska ställas till Republiken Fijiöarna.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2011.

På rådets vägnar

VÖLNER P.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  EUT L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  EUT L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  EUT L 89, 9.4.2010, s. 7.

(8)  EUT L 260, 2.10.2010, s. 10.


BILAGA

H.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Republiken Fijiöarnas president

Suva

Republiken Fijiöarna

Eders Excellens,

Europeiska unionen (EU) fäster stor vikt vid artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och artikel 3 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. AVS-EU-partnerskapet grundar sig på respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, vilka utgör AVS-EU-partnerskapsavtalets grundsatser och också grundvalen för förbindelserna oss emellan.

Den 11 december 2006 fördömde Europeiska unionens råd det militära maktövertagandet i Republiken Fijiöarna (nedan kallat Fiji).

Det militära maktövertagandet den 5 december 2006 var en kränkning av grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och föranledde EU att kalla Fiji till samråd enligt artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet i syfte att, i enlighet med avtalet, grundligt undersöka situationen och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa den.

Den formella delen av detta samråd inleddes i Bryssel den 18 april 2007. EU konstaterade med tillfredsställelse att interimsregeringen vid den tidpunkten bekräftade en rad viktiga åtaganden beträffande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen (se nedan), och föreslog hur de skulle kunna genomföras.

Beklagligt nog har utvecklingen sedan dess gått bakåt, särskilt i april 2009, vilket har lett till att Fiji nu bryter mot ett flertal av sina åtaganden. Detta gäller särskilt upphävandet av författningen, den betydande senareläggningen av parlamentsvalen samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Även om genomförandet av åtagandena har fördröjts avsevärt, är de flesta av de åtagandena fortfarande ytterst relevanta för Fijis nuvarande situation, och de bifogas därför denna skrivelse. Fijis ensidiga beslut att bryta ett flertal av de viktigaste åtagandena har lett till förluster av utvecklingsbistånd för Fiji.

I den anda av partnerskap som utgör hörnstenen för AVS–EU-partnerskapsavtalet är EU dock berett att inleda nya formella samråd så snart det finns rimliga utsikter till att samråden ska ge positiva resultat. Den 1 juli 2009 lade den interimistiskt tillsatta premiärministern fram en färdplan för reform och återgång till den demokratiska ordningen. EU är berett att inleda en dialog om denna färdplan och överväga om den kan ligga till grund för nya samråd. Följaktligen har EU beslutat att förlänga de gällande lämpliga åtgärderna gentemot Fiji och därigenom skapa möjligheter till nya samråd. Vissa av åtgärderna är numera föråldrade, men i stället för att ensidigt uppdatera dem föredrar EU att ytterligare undersöka möjligheterna att hålla nya samråd med Fiji. Det är därför särskilt viktigt att interimsregeringen åtar sig att föra en inhemsk politisk dialog som inbegriper alla parter och att visa flexibilitet när det gäller tidsplanen för färdplanen. EU:s ståndpunkt är och förblir knuten till grundsatserna och de grundläggande principerna i AVS–EU-partnerskapsavtalet, särskilt när det gäller den avgörande roll som dialog och ömsesidigt uppfyllande av skyldigheter spelar. EU vill dock betona att man från EU:s sida inte drar några förutfattade slutsatser om resultatet av framtida samråd.

Om de nya samråden leder till omfattande åtaganden från Fijis sida, åtar sig EU att snabbt och i positiv anda se över dessa lämpliga åtgärder. Om situationen i Fiji däremot inte förbättras kommer Fiji att gå miste om ytterligare utvecklingsbistånd. Bedömningen av de framsteg som gjorts för att återinföra det konstitutionella styret kommer att vägleda EU i de kommande besluten om kompletterande åtgärder för de länder som omfattas av sockerprotokollet och om det nationella vägledande programmet inom ramen för tionde EUF avseende Fiji.

Till dess att nya samråd har hållits uppmanar EU Fiji att fortsätta och intensifiera den förstärkta politiska dialogen.

De lämpliga åtgärderna är följande:

Det humanitära biståndet och det direkta stödet till det civila samhället får fortsätta.

Pågående samarbete får fortsätta, särskilt inom ramen för åttonde eller nionde EUF.

Samarbete som kan bidra till en återgång till demokrati eller till ett bättre styre får fortsätta, utom i särskilda undantagsfall.

De kompletterande åtgärderna för 2006 för reformen av sockerordningen får genomföras. Fiji undertecknade den 19 juni 2007 finansieringsöverenskommelsen på teknisk nivå. Det har noterats att finansieringsöverenskommelsen innehåller en klausul om upphävande.

Förberedelserna och det eventuella undertecknandet av det fleråriga vägledande programmet för de kompletterande åtgärderna för reformen av sockerordningen för 2011–2013 kan fortsätta.

Landstrategidokumentet och det nationella vägledande programmet för tionde EUF, inklusive ett vägledande budgetanslag, kommer att slutföras, undertecknas på teknisk nivå och genomföras om åtagandena beträffande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras. Även den eventuella tilldelningen av ett stimulansbelopp på upp till 25 % av detta anslag är avhängig av detta. De åtgärder som framför allt måste respekteras är att interimsregeringen upprätthåller författningen, att rättsväsendets oberoende till fullo respekteras, att undantagsbestämmelserna som återinfördes den 6 september 2007 upphävs så snart som möjligt, att samtliga påstådda överträdelser av de mänskliga rättigheterna undersöks eller behandlas i enlighet med de olika förfaranden och forum som fastställs i Fijis lagstiftning och att interimsregeringen ska anstränga sig till sitt yttersta för att förhindra att säkerhetsorganen gör uttalanden i avsikt att sprida skräck.

Inget anslag gavs till sockersektorn 2007.

Anslaget till sockersektorn för 2008 skulle göras tillgängligt under förutsättning att det bevisligen och i tid hade gjorts trovärdiga förberedelser för valen i enlighet med åtagandena, särskilt en folkräkning, fastställande av valkretsar och en valreform i enlighet med författningen och åtgärder för att valkontoren skulle fungera väl, inklusive, utnämning av en valövervakare senast den 30 september 2007 i enlighet med författningen. Anslaget till sockersektorn för 2008 gick förlorat den 31 december 2009.

Anslaget till sockersektorn för 2009 annullerades i maj 2009 eftersom interimsregeringen beslutade att fördröja de allmänna valen till september 2014.

Anslaget för 2010 annullerades före den 1 maj 2010 eftersom inga framsteg hade gjorts med att fortsätta den demokratiska processen. Mot bakgrund av den svåra situationen för sockersektorn avsattes dock en del av anslaget till direkt stöd till de människor som är direkt beroende av sockerproduktionen för att lindra de negativa sociala konsekvenserna. Dessa medel förvaltas centralt av EU:s delegation i Suva och kanaliseras inte via regeringen.

Utbetalningar av det vägledande anslaget inom ramen för det fleråriga programmet för de kompletterande åtgärderna för reformen av sockerordningen för 2011–2013 kommer att kopplas till att en överenskommelse i samrådsprocessen kommer till stånd. Uteblir denna överenskommelse kommer enbart sociala insatser att övervägas för finansiering via detta anslag.

Särskilt stöd till förberedelserna och genomförandet av de viktigaste åtagandena, framför allt till förberedande och/eller anordnande av val, skulle kunna komma i fråga.

Det regionala samarbetet och Fijis deltagande i det berörs ej.

Samarbetet med Europeiska investeringsbanken och Centrum för företagsutveckling får fortsätta, förutsatt att åtagandena fullgörs i tid.

Åtagandena kommer att övervakas i enlighet med villkoren i bilagan till denna skrivelse avseende regelbunden dialog samt effektivt samarbete med bedömnings- och övervakningsbesök samt rapportering.

Vidare förväntar EU sig att Fiji fullt ut ska samarbeta med Stillahavsforumet när det gäller att genomföra rekommendationer från gruppen med framstående personer, rekommendationer som stöddes av utrikesministrarnas forum vid dess möte i Vanuatu den 16 mars 2007.

EU kommer även i fortsättningen att noggrant följa situationen i Fiji. En förstärkt politisk dialog enligt artikel 8 i Cotonouavtalet kommer att föras med Fiji för att sörja för respekt för de mänskliga rättigheterna, ett återupprättande av demokratin och respekt för rättsstatsprincipen fram till dess att båda parter konstaterar att den förstärkta dialogen har tjänat sitt syfte.

Om interimsregeringens genomförande av åtagandena saktar ner, upphör eller går tillbaka, förbehåller EU sig rätten att ändra de lämpliga åtgärderna.

EU betonar att Fijis privilegier i samarbetet med EU vilar på respekt för grundsatserna i Cotonouavtalet och de principer som anges i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. För att EU ska vara övertygat om att interimsregeringen är fullständigt beredd att följa upp åtagandena är det av största vikt att snara och betydande framsteg görs i arbetet med att fullgöra dessa åtaganden.

Med utmärkt högaktning

Utfärdat i Bryssel den

På Europeiska unionens vägnar

BILAGA TILL BILAGAN

ÅTAGANDEN SOM HAR ÖVERENSKOMMITS MED REPUBLIKEN FIJIÖARNA

A.   Respekt för de demokratiska principerna

Åtagande nr 1

Fria och rättvisa parlamentsval ska äga rum inom 24 månader från den 1 mars 2007, med förbehåll för resultaten av en bedömning som ska göras av de oberoende revisorer som utsetts av sekretariatet för Stillahavsforumet. De förfaranden som leder till genomförandet av valen kommer att gemensamt övervakas och vid behov anpassas och revideras på grundval av gemensamma referenspunkter. Detta innebär framför allt följande:

Interimsregeringen kommer senast den 30 juni 2007 att anta en tidsplan för de olika stegen i förberedelserna inför de nya parlamentsvalen.

Tidsplanen ska innehålla tidsfrister för en folkräkning, justering av valkretsar och en valreform.

Fastställandet av valkretsar och valreformen kommer att genomföras i enlighet med författningen.

Åtgärder kommer att vidtas för att valkontoren ska fungera väl; bl.a. kommer en valövervakare att utses senast den 30 september 2007 i enlighet med författningen.

Vicepresidenten kommer att utses i enlighet med författningen.

Åtagande nr 2

När interimsregeringen antar viktig lagstiftning, skattepolitiska och andra politiska initiativ samt ändringar kommer den att ta hänsyn till samråd som hållits med det civila samhället och andra berörda aktörer.

B.   Rättsstatsprincipen

Åtagande nr 1

Interimsregeringen kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att förhindra att säkerhetsorganen gör uttalanden i avsikt att sprida skräck.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen ska bevara 1997 års författning och garantera att de författningsenliga institutionerna fungerar normalt och är oberoende, t.ex. Fijis kommission för de mänskliga rättigheterna, kommissionen för offentlig tjänst och kommissionen för författningsenliga organ. Det stora hövdingerådets betydande oberoende och sätt att fungera kommer att bevaras.

Åtagande nr 3

Rättsväsendets oberoende ska respekteras till fullo. Rättsväsendet ska kunna arbeta fritt och dess avgöranden ska respekteras av alla berörda parter. Detta innebär framför allt följande:

Interimsregeringen ska utse domstolen enligt avsnitt 138.3 i författningen senast den 15 juli 2007.

Domare ska hädanefter utses och/eller avskedas under strikt efterlevnad av författningen och procedurreglerna.

Militären, polisen eller interimsregeringen kommer under inga omständigheter att blanda sig i rättsliga förfaranden och kommer till fullo att respektera juristkåren.

Åtagande nr 4

Alla straffrättsliga förfaranden som rör korruption kommer att behandlas genom lämpliga rättsliga kanaler och eventuella andra organ som inrättas för att undersöka påstådda fall av korruption kommer att verka inom de författningsrättsliga ramarna.

C.   Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

Åtagande nr 1

Interimsregeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta att påstådda överträdelser av de mänskliga rättigheterna undersöks eller behandlas i enlighet med de olika förfaranden och forum som fastställs i Fijis lagstiftning.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen kommer att häva undantagsbestämmelserna i maj 2007 utom vid eventuella hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen och säkerheten.

Åtagande nr 3

Interimsregeringen åtar sig att sörja för att Fijis kommission för de mänskliga rättigheterna kan utöva sin verksamhet i fullt oberoende och i enlighet med författningen.

Åtagande nr 4

Yttrandefriheten och mediefriheten i alla deras former ska respekteras till fullo i enlighet med författningen.

D.   Uppföljning av åtaganden

Åtagande nr 1

Interimsregeringen ska föra en regelbunden dialog för att de framsteg som görs ska kunna kontrolleras. Den ska ge företrädarna för EU och Europeiska kommissionen fullständig tillgång till information om alla frågor som rör mänskliga rättigheter, ett fredligt återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Fiji.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen ska till fullo samarbeta med eventuella delegationer från EU i utvärderingen och övervakningen av arbetet med att uppfylla åtagandena.

Åtagande nr 3

Interimsregeringen ska var tredje månad från och med den 30 juni 2007 överlämna en rapport om landets framsteg när det gäller grundsatserna i Cotonouavtalet och åtagandena.

Det noteras att vissa frågor bara kan behandlas effektivt genom ett pragmatiskt tillvägagångssätt som erkänner aktuella realiteter och är inriktat på framtiden.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/9


RÅDETS BESLUT

av den 31 mars 2011

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

(2011/220/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.3 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionen strävar efter att inrätta ett gemensamt rättsligt område på grundval av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden.

(2)

Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (konventionen) utgör en god grund för ett världsomspännande system för administrativt samarbete och för erkännande och verkställighet av avgöranden om underhållsskyldighet och avtal om underhållsbidrag och föreskriver kostnadsfritt rättsligt bistånd i praktiskt taget alla ärenden om underhåll till barn och ett mer effektivt förfarande för erkännande och verkställighet.

(3)

Enligt artikel 59 i konventionen får regionala organisationer för ekonomisk integration, såsom unionen, underteckna, godta, godkänna eller ansluta sig till den.

(4)

De frågor som regleras i konventionen omfattas också av rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1). Unionen bör i detta särskilda fall besluta att underteckna konventionen ensam och utöva sin behörighet i alla frågor som omfattas av den.

(5)

Alla relevanta förklaringar och förbehåll bör göras av unionen när konventionen godkänns.

(6)

I enlighet med artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Förenade kungariket och Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (konventionen) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar underteckna konventionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2011.

På rådets vägnar

VÖLNER P.

Ordförande


(1)  EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

(2)  Texten till konventionen kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om konventionens ingående.


FÖRORDNINGAR

7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/10


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 330/2011

av den 6 april 2011

om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/221/Gusp av den 6 april 2011 om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2011/221/Gusp innehåller bland annat bestämmelser om ytterligare restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten, förutom de som anges i rådets beslut 2010/656/Gusp (2), däribland ett förbud mot handel med obligationer och tillhandahållande av lån till Laurent GBAGBOs olagliga regering, samt en bestämmelse som ska garantera att dessa restriktiva åtgärder inte påverkar humanitära insatser i Elfenbenskusten.

(2)

Dessa restriktiva åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem för unionens del, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(3)

Den 30 mars 2011 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1975 (2011) (nedan kallad resolution 1975 (2011)) med riktade sanktioner mot ytterligare personer som uppfyller kriterierna i resolution 1572 (2004) och därpå följande resolutioner, bl.a. personer som hindrar freds- och försoningsprocessen i Elfenbenskusten och hindrar Förenta nationernas arbete i Elfenbenskusten (Unoci) och andra internationella aktörers arbete i Elfenbenskusten och allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

(4)

Vidare bör förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder i bilagorna I och IA till rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den 12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (3) ändras.

(5)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning blir verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 560/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

Med avvikelse från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga IA, om detta är nödvändigt för humanitära ändamål, efter att i förhand ha underrättat de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 3b

Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga IA har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den behöriga myndigheten har fastställt att

i)

en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga IA ska använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna för en betalning,

ii)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

Den berörda medlemsstaten ska minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmäla de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.”

2.

Artikel 9a ska ersättas med:

”Artikel 9a

Följande ska vara förbjudet:

a)

Att köpa, agera som mäklare för, eller bistå vid emitterandet av obligationer eller värdepapper som efter dagen för denna förordnings ikraftträdande emitterats eller garanterats av Laurent GBAGBOs olagliga regering, av personer eller enheter som agerar på dess vägnar eller under dess ledning eller av enheter som ägs eller kontrolleras av den. Finansinstitut ska, som en undantagsregel, ha rätt att köpa sådana obligationer eller värdepapper vars värde motsvarar obligationer och värdepapper som de redan innehar och som kommer att förfalla.

b)

Att tillhandahålla någon som helst form av lån till Laurent GBAGBOs olagliga regering, till personer eller enheter som agerar på dess vägnar eller under dess ledning eller till enheter som ägs eller kontrolleras av den.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9b

Förbuden i artiklarna 2.2 och 9a ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

Artikel 2

1.   De personer som förtecknas i del A i bilaga I till denna förordning ska strykas från den förteckning som anges i bilaga IA till förordning 560/2005 och ska läggas till i den förteckning som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 560/2005.

2.   De personer som förtecknas i del B i bilaga I till denna förordning ska läggas till i den förteckning som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 560/2005.

3.   De personer som förtecknas i bilaga II till denna förordning ska läggas till i den förteckning som anges i bilaga IA till förordning (EG) nr 560/2005.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  Se sidan 20 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.

(3)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.


BILAGA I

DEL A

1.   Laurent GBAGBO

Födelsedatum: 31 maj 1945

Födelseort: Gagnoa, Elfenbenskusten

F.d. president i Elfenbenskusten: har hindrat freds- och försoningsprocessen, godtar inte resultatet av presidentvalet.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

2.   Simone GBAGBO

Födelsedatum: 20 juni 1949

Födelseort: Moossou, Grand-Bassam, Elfenbenskusten

Ordförande för parlamentsgruppen för Ivorianska folkfronten (Front Populaire Ivoirien – FPI): har hindrat freds- och försoningsprocessen, offentlig anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

3.   Désiré TAGRO

Passnummer: PD – AE 065FH08

Födelsedatum: 27 januari 1959

Födelseort: Issia, Elfenbenskusten

Generalsekreterare i Laurent GBAGBOs s.k. ”presidium”: medverkan i Laurent GBAGBOs olagliga regering, har hindrat freds- och försoningsprocessen, godtar inte resultatet av presidentvalet, medverkan i våldsam undertryckande av folkrörelser.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Passnummer: PD-AE 09DD00013.

Födelsedatum: 1 januari 1953

Födelseort: Bouadriko, Elfenbenskusten

Ordförande i Ivorianska folkfronten (Front Populaire Ivoirien – FPI): har hindrat freds- och försoningsprocessen, anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

DEL B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Födelsedatum: 20 oktober 1956

Födelseort: Abidjan, Elfenbenskusten

Nära rådgivare till Laurent GBAGBO: medverkan i Laurent GBAGBOs olagliga regering, har hindrat freds- och försoningsprocessen, offentlig anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011


BILAGA II

Personer som avses i artikel 2.3

A.   Personer

 

Namn (och eventuellt alias)

Personuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Diali Zie

 

Direktör för BCEAO: s huvudkontor i Abidjan. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

2.

Togba Norbert

 

Generalinspektör vid finansministeriet. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

3.

Kone Doféré

 

Förvaltare av offentliga medel (Receveur général). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

4.

Hanny Tchélé Brigitte, gift Etibouo

 

Dokumentärfilmare.

Anstiftan till hat och våld.

5.

Jacques Zady

 

Regissör vid RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne).

Anstiftan till hat och våld.

6.

Ali Keita

 

Chefredaktör för dagstidningen Le Temps.

Anstiftan till hat och våld.

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Tjänstgörande generaldirektör för Elfenbenskustens telekommunikationsorgan och ordförande för San-Pedros landsting.

Anstiftan till hat och våld.

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Medlem av Nationalförsamlingen.

Anstiftan till hat och våld.

9.

Sokouri Bohui

 

Medlem av Nationalförsamlingen, ansvarig utgivare för dagstidningen Notre Voie. Generalsekreterare för FPI med ansvar för val.

Anstiftan till hat och våld.

10.

Blon Siki Blaise

 

Påstådd högste ansvarig för utvecklingen i landets västra del.

Anstiftan till hat och våld.

11.

Kore Moïse

 

Laurent Gbagbos andlige rådgivare.

Anstiftan till hat och våld.

12.

Moustapha Aziz

 

Rådgivare vid Elfenbenskustens representation vid Unesco.

Anstiftan till hat och våld.

13.

Gnamien Yao

 

F.d. minister.

Anstiftan till hat och våld.

14.

Zakaria Fellah

 

Laurent Gbagbos särskilde rådgivare. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Tjänsteman vid Elfenbenskustens ständiga representation i New York. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

16.

Charles Kader Gore

 

Företagare. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

17.

Sanogo Yaya

 

Advokat i Elfenbenskusten. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Ordförande för Petroivoire. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

19.

Marcellin Zahui

 

Generaldirektör för banken CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) och förvaltare av banken Bicici (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), vilka olagligen förstatligats. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Generaldirektör för Versus Bank och förvaltare av banken SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire), vilka olagligen förstatligats. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

21.

Anatole Kossa

 

Vice ordförande i förvaltningskommittén för sektorn för kaffe och kakao, CGFCC (Comité de gestion de la filière café cacao). Före detta president Gbagbos rådgivare inom jordbruket sedan den 1 januari 2010. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

22.

Alexandre Kouadio

 

Tillfällig förvaltare inom regleringsmyndigheten för sektorn för kaffe och kakao, l'ARCC (Autorité de régulation du café et du cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

23.

Célestin N'Guessan

 

Tillfällig förvaltare av fonden för utveckling och marknadsföring avseende produktion av kaffe och kakao, FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

24.

Claudine Lea Yapobi, född Yehiry

 

Tillfällig förvaltare av reglerings- och tillsynsfonden, FRC (Fonds de régulation et de contrôle) och inom börsen för kaffe och kakao, BCC (Bourse du café et du cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

25.

Deby Dally Balawourou

 

Journalist. Ordförande i det nationella pressrådet. Anstiftan till hat och våld.

26.

Wenceslas Appiah

 

Generaldirektör för banken BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

27.

Hubert Houlaye

 

Generalsekreterare för den nationella investeringsbanken, Banque National d'Investissements. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 331/2011

av den 6 april 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller användningen av mark för produktion av hampa inom ramen för genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39.1 i förordning (EG) nr 73/2009 ska arealer som används för produktion av hampa endast berättiga till direktstöd om de sorter som används har en tetrahydrokannabinolhalt som inte överstiger 0,2 %.

(2)

Enligt artikel 124.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska artikel 39 i samma förordning tillämpas på arealer som omfattas av systemet med samlat gårdsstöd.

(3)

Enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2) ska stödrättigheter för arealer med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i gemensamma sortlistan, med undantag av sorterna Finola och Tiborszállási, och utsädet ska vara certifierat.

(4)

Finland och Ungern har översänt uppgifter till kommissionen om tetrahydrokannabinolhalten i sorten Finola, som odlas i Finland, och sorten Tiborszállási, som odlas i Ungern, av vilka det framgår att nämnda halt de senaste åren legat under 0,2 %.

(5)

På grundval av dessa uppgifter anser kommissionen att dessa hampasorter bör berättiga till stöd i de berörda länderna.

(6)

Förordning (EG) nr 1120/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 10 i förordning (EG) nr 1120/2009 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Produktion av hampa

Vid tillämpning av artikel 39 i förordning (EG) nr 73/2009 ska stödrättigheter för arealer med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i gemensamma sortlistan, i den version av denna som är giltig den 15 mars det år då stödet beviljas och som har offentliggjorts i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 2002/53/EG (3). Arealer på vilka sorten Finola odlas ska dock endast berättiga till stöd i Finland, och arealer på vilka sorten Tiborszállási odlas ska endast berättiga till stöd i Ungern. Utsädet ska vara certifierat enligt rådets direktiv 2002/57/EG (4).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(4)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.”


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 332/2011

av den 6 april 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

64,0

MA

43,8

TN

104,8

TR

86,5

ZZ

74,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

91,2

TR

120,4

ZA

28,9

ZZ

80,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

70,4

MA

51,8

TN

52,8

TR

72,9

US

49,1

ZZ

58,8

0805 50 10

TR

58,5

ZZ

58,5

0808 10 80

AR

103,5

BR

78,6

CA

107,4

CL

98,7

CN

92,1

MK

47,7

NZ

94,5

US

154,0

UY

73,4

ZA

81,2

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

102,0

CL

112,3

CN

67,7

US

56,0

ZA

95,3

ZZ

86,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/20


RÅDETS BESLUT 2011/221/GUSP

av den 6 april 2011

om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1).

(2)

Den 30 mars 2011 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1975 (2011) med riktade sanktioner mot ytterligare personer som uppfyller kriterierna i resolution 1572 (2004) och därpå följande resolutioner, bl.a. personer som hindrar freds- och försoningsprocessen i Elfenbenskusten och hindrar Förenta nationernas arbete i Elfenbenskusten (Unoci) och andra internationella aktörers arbete i Elfenbenskusten och allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

(3)

Med tanke på hur allvarligt läget i Elfenbenskusten är bör ytterligare restriktiva åtgärder vidtas.

(4)

Dessutom bör förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagorna I och II till beslut 2010/656/Gusp ändras.

(5)

Det är också nödvändigt att förtydliga vissa bestämmelser i beslut 2010/656/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/656/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska följande punkter införas:

”3a.   Med avseende på de personer och enheter som förtecknas i bilaga II, får medlemsstaterna medge undantag från de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 för penningmedel och ekonomiska resurser som är nödvändiga för humanitära ändamål efter förhandsanmälan till övriga medlemsstater och till kommissionen.

3b.   Punkt 1 b ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett kontrakt som ingåtts innan en sådan person eller enhet togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1 b.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

Det ska vara förbjudet

a)

att köpa, förmedla eller bistå vid utgivning av obligationer och andra värdepapper som emitterats eller garanterats efter den 6 april 2011 av Laurent GBAGBOs olagliga regering samt av personer eller enheter som agerar på dess vägnar eller under dess ledning, eller av enheter som den äger eller kontrollerar. Finansinstitut ska dock, som en undantagsregel, tillåtas köpa sådana obligationer och andra värdepapper till ett värde som motsvarar de obligationer och värdepapper som de redan innehar och som kommer att förfalla,

b)

att tillhandahålla lån i någon form till Laurent GBAGBOs olagliga regering, samt till personer eller enheter som agerar på dess vägnar eller under dess ledning, eller till enheter som den äger eller kontrollerar.

Köp, förmedling eller bistånd till utgivning av obligationer och andra värdepapper samt tillhandahållande av lån som nämns i leden a och b ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ, om dessa inte kände till, och inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot förbuden i fråga.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

För att maximera verkan av de åtgärder som anges i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som åtgärderna i detta beslut.”

4.

I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

”4.   De åtgärder som avses i artikel 5.2, i den mån de berör hamnar som finns förtecknade i bilaga II, ska ses över senast den 1 juni 2011.”

Artikel 2

1.   De personer som förtecknas i del A i bilaga I till detta beslut ska strykas från förteckningen i bilaga II till beslut 2010/656/Gusp och ska läggas till i förteckningen i bilaga I till beslut 2010/656/Gusp.

2.   De personer som förtecknas i del B i bilaga I till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga I till beslut 2010/656/Gusp.

3.   De personer som förtecknas i bilaga II till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga II till beslut 2010/656/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 april 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.


BILAGA I

DEL A

1.   Laurent GBAGBO

Födelsedatum: 31 maj 1945

Födelseort: Gagnoa, Elfenbenskusten F.d.

president i Elfenbenskusten: har hindrat freds- och försoningsprocessen, godtar inte resultatet av presidentvalet.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

2.   Simone GBAGBO

Födelsedatum: 20 juni 1949

Födelseort: Moossou, Grand-Bassam, Elfenbenskusten

Ordförande för parlamentsgruppen för Ivorianska folkfronten (Front Populaire Ivoirien – FPI): har hindrat freds- och försoningsprocessen, offentlig anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

3.   Désiré TAGRO

Passnummer: PD – AE 065FH08

Födelsedatum: 27 januari 1959

Födelseort: Issia, Elfenbenskusten

Generalsekreterare i Laurent GBAGBOs s.k. ”presidium”: medverkan i Laurent GBAGBOs olagliga regering, har hindrat freds- och försoningsprocessen, godtar inte resultatet av presidentvalet, medverkan i våldsam undertryckande av folkrörelser.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Passnummer: PD-AE 09DD00013.

Födelsedatum: 1 januari 1953

Födelseort: Bouadriko, Elfenbenskusten

Ordförande i Ivorianska folkfronten (Front Populaire Ivoirien – FPI): har hindrat freds- och försoningsprocessen, anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010)

DEL B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Födelsedatum: 20 oktober 1956

Födelseort: Abidjan, Elfenbenskusten

Nära rådgivare till Laurent GBAGBO: medverkan i Laurent GBAGBOs olagliga regering, har hindrat freds- och försoningsprocessen, offentlig anstiftan till hat och våld.

Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011


BILAGA II

Personer som avses i artikel 2.3

A.   Personer

 

Namn (och eventuellt alias)

Personuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

1.

Diali Zie

 

Direktör för BCEAO:s huvudkontor i Abidjan. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

2.

Togba Norbert

 

Generalinspektör vid finansministeriet. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

3.

Kone Doféré

 

Förvaltare av offentliga medel (Receveur général). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

4.

Hanny Tchélé Brigitte, gift Etibouo

 

Dokumentärfilmare.

Anstiftan till hat och våld.

5.

Jacques Zady

 

Regissör vid RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne).

Anstiftan till hat och våld.

6.

Ali Keita

 

Chefredaktör för dagstidningen Le Temps.

Anstiftan till hat och våld.

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Tjänstgörande generaldirektör för Elfenbenskustens telekommunikationsorgan och ordförande för San-Pedros landsting.

Anstiftan till hat och våld.

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Medlem av Nationalförsamlingen.

Anstiftan till hat och våld.

9.

Sokouri Bohui

 

Medlem av Nationalförsamlingen, ansvarig utgivare för dagstidningen Notre Voie. Generalsekreterare för FPI med ansvar för val.

Anstiftan till hat och våld.

10.

Blon Siki Blaise

 

Påstådd högste ansvarig för utvecklingen i landets västra del.

Anstiftan till hat och våld.

11.

Kore Moïse

 

Laurent Gbagbos andlige rådgivare.

Anstiftan till hat och våld.

12.

Moustapha Aziz

 

Rådgivare vid Elfenbenskustens representation vid Unesco.

Anstiftan till hat och våld.

13.

Gnamien Yao

 

F.d. minister.

Anstiftan till hat och våld.

14.

Zakaria Fellah

 

Laurent Gbagbos särskilde rådgivare. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Tjänsteman vid Elfenbenskustens ständiga representation i New York. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

16.

Charles Kader Gore

 

Företagare. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

17.

Sanogo Yaya

 

Advokat i Elfenbenskusten. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Ordförande för Petroivoire. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

19.

Marcellin Zahui

 

Generaldirektör för banken CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) och förvaltare av banken Bicici (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), vilka olagligen förstatligats. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Generaldirektör för Versus Bank och förvaltare av banken SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire), vilka olagligen förstatligats. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

21.

Anatole Kossa

 

Vice ordförande i förvaltningskommittén för sektorn för kaffe och kakao, CGFCC (Comité de gestion de la filière café cacao). Före detta president Gbagbos rådgivare inom jordbruket sedan den 1 januari 2010. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

22.

Alexandre Kouadio

 

Tillfällig förvaltare inom regleringsmyndigheten för sektorn för kaffe och kakao, l'ARCC (Autorité de régulation du café et du cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

23.

Célestin N'Guessan

 

Tillfällig förvaltare av fonden för utveckling och marknadsföring avseende produktion av kaffe och kakao, FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

24.

Claudine Lea Yapobi, född Yehiry

 

Tillfällig förvaltare av reglerings- och tillsynsfonden, FRC (Fonds de régulation et de contrôle) och inom börsen för kaffe och kakao, BCC (Bourse du café et du cacao). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

25.

Deby Dally Balawourou

 

Journalist. Ordförande i det nationella pressrådet. Anstiftan till hat och våld.

26.

Wenceslas Appiah

 

Generaldirektör för banken BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture). Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.

27.

Hubert Houlaye

 

Generalsekreterare för den nationella investeringsbanken, Banque National d'Investissements. Bidrar till finansieringen av Laurent Gbagbos olagliga regering.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 april 2011

om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet, vad gäller statistik över dödsorsaker

[delgivet med nr K(2011) 2057]

(Endast de bulgariska, finska, franska, nederländska, tjeckiska, tyska och svenska texterna är giltiga)

(2011/222/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.2,

med beaktande av de framställningar som gjorts av Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna och Republiken Finland, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1338/2008 ska förordningen tillämpas på framställning av statistik över dödsorsaker enligt dess bilaga III.

(2)

I artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1338/2008 fastställs att medlemsstaterna vid behov ska beviljas undantag och övergångsperioder på objektiva grunder.

(3)

Av de upplysningar som lämnats till kommissionen framgår att Bulgariens, Tjeckiens, Tysklands, Frankrikes, Nederländernas och Finlands framställningar om undantag beror på att de nationella statistiksystemen kräver omfattande anpassningar för att helt stämma överens med förordning (EG) nr 1338/2008.

(4)

Dessa medlemsstater bör därför beviljas de undantag som de begär.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De undantag som anges i bilagan beviljas de angivna medlemsstaterna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna och Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 5 april 2011.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.


BILAGA

Undantag från förordning (EG) nr 1338/2008, så som den tillämpas av kommissionen, när det gäller statistik över dödsorsaker

Medlemsstat

Variabel

Undantaget upphör den

Bulgarien

Bakomliggande dödsorsak, ICD-kod (4 siffror)

31 december 2012

Tjeckien

Land där dödsfallet inträffat

31 december 2011

Tyskland

Land där dödsfallet inträffat

31 december 2013

Frankrike

Dödsår (datum då dödsfallet inträffade) för dödfödda

31 december 2012

Nederländerna

Land där dödsfallet inträffat

31 december 2012

Land där personen var bosatt, för utomlands bosatta som dött i Nederländerna

31 december 2012

Finland

Region där dödsfallet inträffat (Nuts 2)

31 december 2013

Land där personen var bosatt/land där modern är bosatt

31 december 2013


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/28


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 1/2011

av den 11 februari 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2009 av den 4 december 2009 (1).

(2)

Bilaga IV till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2010 av den 11 juni 2010 (2).

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (10) bör införlivas med avtalet.

(11)

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk (11) bör införlivas med avtalet.

(12)

Genom förordning (EG) nr 245/2009 upphävdes, med verkan från och med den 13 april 2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (12), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet med verkan från och med den 13 april 2010.

(13)

Genom förordning (EG) nr 643/2009 upphävdes, med verkan från och med den 1 juli 2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG (13), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet med verkan från och med den 1 juli 2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel IV i bilaga II till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 5 (Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG) ska utgå.

2.

Följande punkter ska läggas till efter punkt 7 (kommissionens beslut 2008/591/EG):

”8.

32008 R 1275: Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45), ändrad genom

32009 R 0278: Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3)

32009 R 0642: Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42)

9.

32009 R 0107: Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (EUT L 36, 5.2.2009, s. 8)

10.

32009 R 0244: Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (EUT L 76, 24.3.2009, s. 3)

11.

32009 R 0245: Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (EUT L 76, 24.3.2009, s. 17)

12.

32009 R 0278: Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3)

13.

32009 R 0640: Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 191, 23.7.2009, s. 26)

14.

32009 R 0641: Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (EUT L 191, 23.7.2009, s. 35)

15.

32009 R 0642: Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42)

16.

32009 R 0643: Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 191, 23.7.2009, s. 53)”.

Artikel 2

Bilaga IV till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 13 (Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG) ska utgå.

2.

Texten i punkt 15 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG) ska utgå.

3.

Följande punkter ska införas efter punkt 30 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008):

”31.

32008 R 1275: Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45), ändrad genom

32009 R 0278: Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3)

32009 R 0642: Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42)

32.

32009 R 0107: Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (EUT L 36, 5.2.2009, s. 8)

33.

32009 R 0244: Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (EUT L 76, 24.3.2009, s. 3)

34.

32009 R 0245: Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (EUT L 76, 24.3.2009, s. 17)

35.

32009 R 0278: Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3)

36.

32009 R 0640: Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 191, 23.7.2009, s. 26)

37.

32009 R 0641: Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (EUT L 191, 23.7.2009, s. 35)

38.

32009 R 0642: Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42)

39.

32009 R 0643: Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 191, 23.7.2009, s. 53)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EG) nr 1275/2008, (EG) nr 107/2009, (EG) nr 244/2009, (EG) nr 245/2009, (EG) nr 278/2009, (EG) nr 640/2009, (EG) nr 641/2009, (EG) nr 642/2009 och (EG) nr 643/2009 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (14).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ställföreträdande ordförande


(1)  EUT L 62, 11.3.2010, s. 9.

(2)  EUT L 244, 16.9.2010, s. 22.

(3)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(4)  EUT L 36, 5.2.2009, s. 8.

(5)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 3.

(6)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 17.

(7)  EUT L 93, 7.4.2009, s. 3.

(8)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 26.

(9)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 35.

(10)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 42.

(11)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 53.

(12)  EGT L 279, 1.11.2000, s. 33.

(13)  EGT L 236, 18.9.1996, s. 36.

(14)  Inga konstitutionella krav angivna.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/31


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 2/2011

av den 11 februari 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2009 av den 4 december 2009 (1).

(2)

Bilaga IV till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2010 av den 11 juni 2010 (2).

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 859/2009 av den 18 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 244/2009 i fråga om ekodesignkrav för ultraviolett strålning från rundstrålande lampor för hushållsbruk (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i kapitel IV punkt 10 (kommissionens förordning (EG) nr 244/2009) i bilaga II till avtalet:

”, ändrad genom

32009 R 0859: Kommissionens förordning (EG) nr 859/2009 av den 18 september 2009 (EUT L 247, 19.9.2009, s. 3”.

Artikel 2

Följande ska läggas till i punkt 33 (kommissionens förordning (EG) nr 244/2009) i bilaga IV till avtalet:

”, ändrad genom

32009 R 0859: Kommissionens förordning (EG) nr 859/2009 av den 18 september 2009 (EUT L 247, 19.9.2009, s. 3”.

Artikel 3

Texten till förordning (EG) nr 859/2009 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ställföreträdande ordförande


(1)  EUT L 62, 11.3.2010, s. 9.

(2)  EUT L 244, 16.9.2010, s. 22.

(3)  EUT L 247, 19.9.2009, s. 3.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 3/2011

av den 11 februari 2011

om ändring av bilaga XIV (Konkurrens) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIV till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2010 av den 10 december 2010 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordningar (EG) nr 2658/2000 (4) och (EG) nr 2659/2000 (5), som är införlivade med avtalet, upphörde att gälla den 31 december 2010 och bör följaktligen utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIV till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 6 (kommissionens förordning (EG) nr 2658/2000) ska ersättas med följande:

32010 R 1218: Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal (EUT L 335, 18.12.2010, s. 43)”.

2.

Texten i punkt 7 (kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000) ska ersättas med följande:

32010 R 1217: Kommissionens förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal (EUT L 335, 18.12.2010, s. 36)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 1217/2010 och (EU) nr 1218/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (6). Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ställföreträdande ordförande


(1)  EUT L 85, 31.3.2011, s. 14.

(2)  EUT L 335, 18.12.2010, s. 36.

(3)  EUT L 335, 18.12.2010, s. 43.

(4)  EGT L 304, 5.12.2000, s. 3.

(5)  EGT L 304, 5.12.2000, s. 7.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 5/2011

av den 11 februari 2011

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 140/2010 av den 10 december 2010 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (2) införlivades – med landsspecifika anpassningar – med avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2009 (3) av den 29 maj 2009.

(3)

Kommissionens beslut K(2010) 774 slutlig av den 13 april 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008 bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut K(2010) 2604 slutlig av den 23 april 2010 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU av den 13 april 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008 bör införlivas med avtalet.

(5)

Genom beslut K(2010) 774 slutlig upphävdes kommissionens beslut K(2008) 4333 slutlig av den 8 augusti 2008 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd, som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(6)

Alla åtgärder som krävs för tillämpningen av förordning (EG) nr 300/2008 (4) kommer därmed att vara införlivade med avtalet, och kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (5), kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 (6), kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 (7) och kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 (8) blir tillämpliga från och med den dag då detta beslut träder i kraft.

(7)

Alla åtgärder som krävs för tillämpningen av förordning (EG) nr 300/2008 kommer därmed att vara införlivade med avtalet, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 (9), kommissionens förordning (EG) nr 1217/2003 (10), kommissionens förordning (EG) nr 1486/2003 (11), kommissionens förordning (EG) nr 1138/2004 (12) och kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 (13) blir tillämpliga från och med den dag då detta beslut träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska införas efter punkt 66he (kommissionens förordning (EU) nr 185/2010):

”66hf.

K(2010) 774 slutlig: Kommissionens beslut K(2010) 774 slutlig av den 13 april 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008, ändrat genom

K(2010) 2604 slutlig: Kommissionens beslut K(2010) 2604 slutlig av den 23 april 2010”.

2.

Texten i punkt 66ia (kommissionens beslut K(2008) 4333 slutlig) ska utgå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (14).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ställföreträdande ordförande


(1)  EUT L 85, 31.3.2011, s. 25.

(2)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(3)  EUT L 232, 3.9.2009, s. 25.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009, kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009, kommissionens förordning (EU) nr 18/2010 av den 8 januari 2010, kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010, kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010, kommissionens förordning (EU) nr 297/2010 av den 9 april 2010, kommissionens förordning (EU) nr 357/2010 av den 23 april 2010, kommissionens förordning (EU) nr 358/2010 av den 23 april 2010, kommissionens beslut K(2010) 774 slutligt av den 13 april 2010 och kommissionens beslut K(2010) 2604 slutligt av den 23 april 2010.

(5)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.

(6)  EUT L 338, 19.12.2009, s. 17.

(7)  EUT L 23, 27.1.2010, s. 1.

(8)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.

(9)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1.

(10)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 44.

(11)  EUT L 213, 23.8.2003, s. 3.

(12)  EUT L 221, 22.6.2004, s. 6.

(13)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 8.

(14)  Inga konstitutionella krav angivna.


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 6/2011

av den 1 april 2011

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till EES-avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 146/2007 av den 26 oktober 2007 (1) för att införliva bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (2) i det avtalet.

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Beslutsfattandet som leder till genomförandet av direktivet kommer att ske genom ett nära samarbete mellan Europeiska kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna.

(4)

De avtalsslutande parterna har utfärdat en gemensam förklaring där de bland annat betonar att de kommer att anstränga sig till det yttersta för att säkerställa att beslut av gemensamma EES-kommittén som krävs för att till Eftastaterna utvidga de berörda genomförandebesluten som ska antas av Europeiska kommissionen och särskilt enligt artiklarna 3e.3 och 3f.5 i direktiv 2003/87/EG i dess lydelse enligt direktiv 2008/101/EG så snart som möjligt antas och träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 21al i bilaga XX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till:

”—

32008 L 0101: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 (EUT L 8, 13.1.2009, s. 3)”.

2.

Följande anpassningar ska införas efter anpassning b):

”ba)

När direktivet införlivas bedrivs på Liechtensteins territorium inga sådana luftfartsaktiviteter som anges i direktivet. Liechtenstein kommer att följa direktivet när relevanta luftfartsaktiviteter bedrivs på dess territorium.

bb)

Följande stycke ska läggas till i artikel 3c.4:

’Gemensamma EES-kommittén ska, i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i avtalet och på grundval av de uppgifter som tillhandahålls av Eftas övervakningsmyndighet i samarbete med Eurocontrol, fastställa de historiska luftfartsutsläppen i hela EES genom att lägga till de relevanta uppgifterna om flygningar inom och mellan Eftastaternas territorier och mellan Eftastaterna och tredjeländer i kommissionens beslut när den införlivar detta med EES-avtalet.’

bc)

Artikel 3d.4 andra stycket ska utgå.

bd)

Följande stycke ska läggas till i artiklarna 3e.2 och 3f.4:

’Senast samma datum ska Eftastaterna lämna in inkomna ansökningar till Eftas övervakningsmyndighet, som genast ska vidarebefordra dem till kommissionen.’

be)

Följande stycken ska läggas till i artikel 3e.3:

’Gemensamma EES-kommittén ska, i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i avtalet och på grundval av de uppgifter som tillhandahålls av Eftas övervakningsmyndighet i samarbete med Eurocontrol, för hela EES fastställa det totala antalet utsläppsrätter, det antal utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion, antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven och antalet kostnadsfria utsläppsrätter genom att lägga till de relevanta uppgifterna om flygningar inom och mellan Eftastaternas territorier och mellan Eftastaterna och tredjeländer i kommissionens beslut när den införlivar detta med EES-avtalet.

Kommissionen ska anta ett beslut om det riktmärke som ska gälla för hela EES. Under beslutsprocessen ska kommissionen nära samarbeta med Eftas övervakningsmyndighet. Eftastaternas beräkning och offentliggörande enligt artikel 3e.4 ska ske på grundval av gemensamma EES-kommitténs beslut rörande införlivande med EES-avtalet av det beslut som antagits av kommissionen.’

bf)

Följande stycke ska läggas till i artikel 3f.5:

’Kommissionen ska anta ett beslut om det riktmärke som ska gälla för hela EES. Under beslutsprocessen ska kommissionen nära samarbeta med Eftas övervakningsmyndighet. Eftastaternas beräkning och offentliggörande enligt artikel 3f.7 ska ske på grundval av gemensamma EES-kommitténs beslut rörande införlivande med EES-avtalet av det beslut som antagits av kommissionen.’ ”

3.

Följande anpassningar ska införas:

”ia)

Följande punkt ska läggas till efter artikel 16.12:

’13.   Eftastaterna ska lämna in varje begäran som görs enligt artikel 16.5 och 16.10 till Eftas övervakningsmyndighet, som genast ska vidarebefordra den till kommissionen.’

ib)

Följande stycke ska läggas till i artikel 18a.1:

’Överföring av luftfartygsoperatörer till Eftastaterna ska ske under 2011, när operatören fullgjort sina förpliktelser för 2010. En annorlunda tidsplan för överföring av luftfartygsoperatörer som fastställts för en medlemsstat på grundval av de kriterier som anges i b kan beslutas av den ursprungliga administrerande myndigheten på uttrycklig begäran av luftfartsoperatören inom sex månader från och med den dag då kommissionen antog den EES-omfattande operatörsförteckning som föreskrivs i artikel 18a.3 b. I detta fall ska överflyttningen äga rum senast 2020 när det gäller den period av handel som inleds 2021.’

ic)

I artikel 18a.3 b ska ’i hela EES’ införas efter ’luftfartygsoperatörer’.

id)

Följande stycke ska läggas till i artikel 18b:

’Eftastaterna och Eftas övervakningsmyndighet får, för fullgörandet av sina uppgifter enligt direktivet, begära bistånd av Eurocontrol eller en annan relevant organisation och får för detta ändamål ingå erforderliga överenskommelser med dessa organisationer.’ ”

Artikel 2

Texterna till direktiv 2008/101/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).)

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av, och EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ställföreträdande ordförande


(1)  EUT L 100, 10.4.2008, s. 92.

(2)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(3)  EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

(4)  (Konstitutionella krav finns angivna.


Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna om beslut nr 6/2011, genom vilket direktiv 2008/101/EG införlivas med EES-avtalet

”I direktiv 2008/101/EG anges att intäkterna från utauktionering av utsläppsrätter för luftfart ska användas för att ta itu med klimatförändringen. Eftastaternas tillämpning av denna rättsakt påverkar inte EES-avtalets tillämpningsområde.

När det gäller besluten om riktmärken enligt artikel 3e.3 och 3f.5 i direktiv 2003/87/EG, ändrat genom direktiv 2008/101/EG, kommer de avtalsslutande parterna att anstränga sig till det yttersta för att säkerställa att beslut av gemensamma EES-kommittén rörande införlivande av vart och ett av Europeiska kommissionens beslut så snart som möjligt antas och träder i kraft. För att säkra att EES och dess system för handel med utsläppsrätter förblir enhetligt följer de avtalsslutande parterna en gemensam, parallell process, som kommer att leda fram till de beslut av Europeiska kommissionen som ska införlivas med EES-avtalet, och om nödvändigt ska ett skriftligt förfarande följas.

I syfte att skapa ett öppet system för handel med utsläppsrätter i EES för alla luftfartygsoperatörer kommer Europeiska kommissionen att införa särskilda klausuler i sina beslut om genomförande av direktiv 2008/101/EG i vilka det anges att besluten genom beslut av gemensamma EES-kommittén utvidgas till att även omfatta Eftastaterna i EES.”


7.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/s3


MEDDELANDE TILL LÄSAREN

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 4/2011 kommer offentliggöras vid en senare tidpunkt.