ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.090.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
6 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/213/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 mars 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

1

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 av den 5 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om dödsorsaker ( 1 )

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 329/2011 av den 5 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

BESLUT

 

 

2011/214/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 april 2011 om ändring av bilagorna II–IV till rådets direktiv 2009/158/EG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg [delgivet med nr K(2011) 2068]  ( 1 )

27

 

 

2011/215/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 april 2011 om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller omlastning vid gränskontrollstationen för införsel av sändningar av produkter avsedda för import till unionen eller för tredjeländer [delgivet med nr K(2011) 2067]  ( 1 )

50

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/216/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 av Gemensamma jordbrukskommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 31 mars 2011 om ändring av bilaga 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/1


RÅDETS BESLUT

av den 9 mars 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

(2011/213/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med punkt v i artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Japans regering.

(2)

Det avtalet undertecknades av företrädare för parterna den 30 november 2009 i Bryssel, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör ingås på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen ska anta den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 6.1 i avtalet i fråga om ändringar av avtalet enligt artikel 13.5 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, göra de anmälningar som föreskrivs i artikel 13.1 i avtalet och göra följande anmälan till Japans regering:

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i avtalstexten i tillämpliga fall läsas som Europeiska unionen.”

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2011.

På rådets vägnar

CSÉFALVAY Z.

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, (nedan kallad gemenskapen)

och

JAPANS REGERING,

SOM ÖNSKAR främja de nära och goda relationerna mellan Japan och gemenskapen och som är medvetna om hur snabbt den vetenskapliga kunskapsutvecklingen går och om hur viktig den är för att gynna bilateralt och internationellt samarbete,

SOM ÖNSKAR utvidga det vetenskapliga och tekniska samarbetet på en rad områden av gemensamt intresse genom ett produktivt partnerskap för fredliga ändamål och ömsesidig nytta,

SOM ÄR FÖRVISSADE OM att ett sådant samarbete, liksom tillämpningen av dess resultat, kommer att gagna Japans och gemenskapens ekonomiska och sociala utveckling,

SOM ÖNSKAR skapa en formell ram för de övergripande samarbetsverksamheter som ska öka samverkan på det vetenskapliga och tekniska området mellan parterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Enligt detta avtal ska parterna uppmuntra, utveckla och underlätta samarbetet inom vetenskap och teknik för fredliga ändamål.

2.   Samarbetet inom ramen för detta avtal ska bedrivas enligt följande principer:

a)

Ömsesidiga och likvärdiga bidrag och fördelar.

b)

Ömsesidig tillgång för parternas gästforskare till respektive parts program, projekt och anläggningar för forskning och utveckling.

c)

Utbyte utan dröjsmål av information som kan vara av intresse för samarbetsverksamheterna enligt detta avtal.

d)

Främjande av kunskapssamhället till gagn för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Japan och i gemenskapen.

Artikel 2

1.   Samarbetet inom ramen för detta avtal ska bestå av direkta samarbetsverksamheter och indirekta samarbetsverksamheter.

2.   I detta avtal avses med

a)   parterna: Japans regering och gemenskapen,

b)   direkta samarbetsverksamheter: samarbetsverksamhet mellan parterna eller mellan deras organ,

c)   indirekta samarbetsverksamheter: samarbetsverksamheter mellan personer i Japan och i gemenskapen som genomförs inom ramen för program och projekt för forskning och utveckling,

d)   program och projekt för forskning och utveckling: EG:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och de program och projekt för forskning och utveckling med konkurrensbaserad finansiering som drivs av Japans regering eller statliga organ eller offentliga institutioner i Japan,

e)   rättssubjekt:

i)

för Japans vidkommande, varje japansk medborgare eller varje juridisk person som inrättats enligt japansk lag, och

ii)

för gemenskapens vidkommande, varje medborgare i en medlemsstat eller varje juridisk person som inrättats enligt nationell lag i en medlemsstat i gemenskapen eller enligt gemenskapslagstiftningen,

f)   organ:

i)

för Japans vidkommande, statliga organ i Japan, och

ii)

för gemenskapens vidkommande, Europeiska kommissionen,

g)   offentliga institutioner: de offentliga institutioner vars budget och verksamhetsplaner har godkänts av de behöriga ministrarna i Japans regering och vars program och projekt för forskning och utveckling med konkurrensbaserad finansiering, med ministrarnas godkännande, har införlivats med programmen och projekten för indirekta samarbetsverksamheter,

h)   immateriella rättigheter: immateriella rättigheter i den mening som avses i artikel 2 i den konvention om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, vilken ingicks i Stockholm den 14 juli 1967.

Artikel 3

1.   De direkta samarbetsverksamheterna får omfatta följande verksamheter:

a)

Sammanträden av olika slag, däribland expertmöten, för diskussion och utbyte av information om vetenskapliga och tekniska ämnen av allmän eller specifik art samt identifiering av program och projekt för forskning och utveckling som kan bedrivas inom samarbetet.

b)

Utbyte av information om verksamheter, riktlinjer, metoder, lagar och andra författningar om forskning och utveckling.

c)

Besök och utbyte av forskare, teknisk personal och andra experter inom allmänna eller specifika områden.

d)

Andra former av samarbetsverksamheter som identifieras, föreslås och beslutas av den gemensamma kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete som avses i artikel 6 i detta avtal.

2.   I syfte att utveckla indirekta samarbetsverksamheter, och om inte annat sägs i bilaga I och II till detta avtal, får varje rättssubjekt som är etablerat i en av parterna delta i forskningsprogram- och forskningsprojekt som bedrivs av den andra parten, dess organ eller offentliga institutioner, i enlighet med parternas respektive lagar och andra författningar.

Artikel 4

Närmare bestämmelser och förfaranden för samarbetsverksamheter enligt detta avtal får fastställas gemensamt av de parter, organ och offentliga institutioner som deltar i samarbetsverksamheterna.

Artikel 5

Var och en av parterna och dess organ får, om så är lämpligt och om den andra parten och dess organ godkänner det, tillåta att forskare och organisationer från alla sektorer inom forskarsamhället, däribland den privata sektorn, deltar i de direkta samarbetsverksamheterna inom ramen för detta avtal.

Artikel 6

1.   Parterna ska inrätta en gemensam kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete (nedan kallad den gemensamma kommittén) för att säkerställa att avtalet genomförs effektivt. Ordförandeskapet för den gemensamma kommittén ska delas av företrädare för Japans utrikesministerium och företrädare för Europeiska kommissionen.

2.   Den gemensamma kommittén ska ha följande uppgifter:

a)

Att utbyta information och synpunkter om vetenskapliga och tekniska policyfrågor.

b)

Att identifiera, föreslå och fatta beslut om samarbetsverksamheter enligt detta avtal.

c)

Att se över och diskutera resultaten av de samarbetsverksamheter som bedrivs inom ramen för detta avtal.

d)

Att bistå parterna med råd och uppmuntran vid genomförandet av detta avtal.

e)

Att regelbundet se över vilka ömsesidiga möjligheter som ges när det gäller tillträde till programmen och projekten för forskning och utveckling och till arrangemang för gästforskare och att undersöka vilka konkreta möjligheter som finns för att förbättra tillträdet och för att säkra att principen om ömsesidighet enligt artikel 1 i detta avtal faktiskt tillämpas.

3.   Den gemensamma kommitténs beslut ska fattas i samförstånd.

4.   Den gemensamma kommittén ska sammanträda vid tidpunkter som passar båda parterna, helst minst en gång vartannat år.

5.   Japans regering och gemenskapen ska turas om att stå som värd för den gemensamma kommitténs sammanträden, om man inte enas om en annan lösning.

6.   Var och en av parterna ska stå för sina företrädares kostnader för resor och uppehälle i samband med den gemensamma kommitténs sammanträden. Övriga kostnader förenade med den gemensamma kommitténs sammanträden ska betalas av värdparten.

7.   Den gemensamma kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

8.   Vid tidpunkter då inget sammanträde hålls får den gemensamma kommittén fatta beslut på diplomatisk väg.

Artikel 7

Detta avtal ska genomföras under förutsättning att erforderliga medel finns tillgängliga och i enlighet med parternas lagar och andra författningar.

Artikel 8

1.   Var och en av parterna får offentliggöra oskyddad vetenskaplig och teknisk information som uppkommer tack vare de direkta samarbetsverksamheterna genom gängse kanaler och i enlighet med de deltagande organens gängse förfaranden.

2.   Immateriella rättigheter och hemlig information som är resultatet av de samarbetsverksamheter, som introducerats under loppet av sådana verksamheter eller som erhållits inom ramen för dessa ska behandlas enligt bestämmelserna i bilaga II till detta avtal.

Artikel 9

Parterna ska göra vad som står i deras kraft, inom ramen för deras lagar och andra författningar, för att bevilja de rättssubjekt som bedriver samarbetsverksamheter enligt detta avtal erforderliga resurser för att underlätta såväl de deltagande forskarnas fria rörlighet och besök som in- och utförsel från deras territorium av material, data och utrustning avsedda för användning i dessa samarbetsverksamheter.

Artikel 10

Bestämmelserna i detta avtal ska inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter i befintliga och framtida samarbetsavtal mellan parterna eller mellan Japans regering och någon av gemenskapens medlemsstaters regeringar.

Artikel 11

Alla frågor eller tvister om tolkningen eller genomförandet av detta avtal ska lösas genom samråd mellan parterna.

Artikel 12

Bilagorna I och II till detta avtal utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 13

1.   Detta avtal ska träda i kraft den dag då parterna utväxlar diplomatiska noter för att underrätta varandra om att deras respektive inhemska förfaranden för avtalets ikraftträdande har slutförts.

2.   Detta avtal ska gälla under fem år och ska därefter fortsätta att gälla om det inte sägs upp av endera parten vid slutet av den första femårsperioden eller därefter av endera parten när som helst med minst sex månaders skriftligt varsel.

3.   Uppsägningen av detta avtal ska inte påverka de samarbetsverksamheter som satts i gång enligt avtalet och som inte slutförts vid tidpunkten för uppsägningen av detta och inte heller de särskilda rättigheter och skyldigheter som följer av bilaga II till detta avtal.

4.   Var och en av parterna får utvärdera det inom ramen för avtalet bedrivna samarbetet och dess resultat vart femte år och den part som gör utvärderingen ska underrätta den andra parten om resultaten av utvärderingen. Var och en av parterna ska göra sitt yttersta för att underlätta utvärderingen för den andra parten.

5.   Detta avtal kan ändras i samförstånd mellan de avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter. Eventuella ändringar ska träda i kraft på samma villkor som enligt punkt 1, om inte parterna enas om en annan lösning.

Detta avtal och bilagorna I och II till detta avtal är upprättade i två exemplar på bulgariska danska, engelska, estniska finska franska, grekiska italienska lettiska, litauiska maltesiska nederländska polska portugisiska rumänska slovakiska, slovenska, spanska, svenska tjeckiska tyska och ungerska och japanska vilka alla texter är lika giltiga. Vid skiljaktiga tolkningar ska de engelska och japanska texterna ha företräde framför de andra språkens texter.

TILL BEVIS HÄRPÅ, har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av Europeiska gemenskapen respektive Japans regering, undertecknat avtalet.

Utfårdat i Bryssel den trettionde november år 2009.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

På Japans regerings vägnar

Image

BILAGA I

VILLKOR FÖR RÄTTSSUBJEKTS DELTAGANDE I PROGRAM OCH PROJEKT FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

I.

Om en part, dess organ eller dess offentliga institutioner sluter ett avtal om ett program eller ett projekt för forskning och utveckling med ett rättssubjekt från den andra parten ska, inom ramen för detta avtal, den andra parten på begäran bemöda sig om att i möjligaste mån tillhandahålla den hjälp som är nödvändig, eller som kan underlätta, för den förstnämnda parten och dess organ eller dess offentliga institutioner att genomföra avtalet på ett smidigt sätt.

II.

Rättssubjekt från Japan får delta i gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling. De japanska rättssubjektens deltagande ska följa de regler för deltagande, spridning och genomförande som gäller för ramprogrammet.

III.

Rättssubjekt från gemenskapen får delta i de program och projekt för forskning och teknisk utveckling med konkurrensbaserad finansiering som drivs av Japans regering, statliga organ eller offentliga institutioner i Japan och som rör vetenskapliga och tekniska områden av samma slag som ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Deltagandet för rättssubjekten från gemenskapen ska följa Japans lagar och andra författningar och relevanta bestämmelser om deltagande, spridning och genomförande för det specifika programmet eller projektet.

BILAGA II

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH HEMLIG INFORMATION

I.   Immateriella rättigheter som tillhör parterna i direkta samarbetsverksamheter

1.

Följande regler ska gälla för immateriella rättigheter, utom upphovsrätt och därmed besläktade rättigheter enligt punkt 3 nedan, som skapats av parterna genom direkta samarbetsverksamheter:

a)

De immateriella rättigheterna ska ägas av den part eller det av dess organ som har skapat den immateriella egendomen. Om det är gemensamt arbete som ligger bakom de immateriella rättigheterna ska parterna och deras organ samråda om äganderätten eller fördelningen av de immateriella rättigheterna utifrån vilket arbete som har utförts av respektive part eller organ.

b)

Den part eller det av partens organ som äger de immateriella rättigheterna ska bevilja den andra parten och dess organ en licens för användning av rättigheterna för direkta samarbetsverksamheter, om detta är nödvändigt för att den andra parten eller dess organ ska kunna utföra sitt arbete inom ramen för ett specifikt projekt enligt detta avtal. Vad gäller patent och bruksmönster ska licensen beviljas avgiftsfritt. Vid beviljandet av licenser för användning av immateriella rättigheter enligt detta led ska gällande lag och andra författningar i var och en av parterna iakttas och de villkor som parterna och deras organ ska enas om innan ett projekt inleds.

2.

Den part eller det av partens organ som äger de immateriella rättigheter som har introducerats under loppet av direkta samarbetsverksamheter ska bevilja den andra parten och dess organ en licens för användning av rättigheterna för direkta samarbetsverksamheter, om detta är nödvändigt för att den andra parten eller dess organ ska kunna utföra sitt arbete inom ramen för ett specifikt projekt enligt detta avtal. Vid beviljandet av licenser för användning av immateriella rättigheter enligt denna punkt ska gällande lag och andra författningar i var och en av parterna iakttas och de villkor som parterna och deras organ ska enas om innan ett projekt inleds.

3.

Följande regler ska gälla för parternas och deras organs upphovsrätt och därmed besläktade rättigheter:

a)

När en part publicerar vetenskapliga eller tekniska uppgifter, information eller resultat vilka härrör från direkta samarbetsverksamheter, i tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker eller i form av videoband eller på digitala lagringsenheter, ska denna part göra sitt yttersta för den andra partens räkning, i alla länder där upphovsrättsligt skydd är tillgängligt, erhålla icke-exklusiva, oåterkalleliga, avgiftsfria licenser som ger rätt att översätta, reproducera, anpassa, överföra och offentligt distribuera sådana verk.

b)

På alla offentligt distribuerade exemplar av ett enligt bestämmelserna i led a upphovsrättsskyddat verk ska upphovsmannens eller upphovsmännens namn omnämnas, såvida denne eller dessa inte uttryckligen avböjer detta. På exemplaren ska även det samarbetsstöd som parterna lämnat tydligt anges.

II.   Hemlig information som härrör från direkta samarbetsverksamheter

Följande regler ska gälla för hemliga uppgifter som ägs av parternas och deras organ:

1.

Om en part ger den andra parten eller dess organ information som är nödvändig för direkta samarbetsverksamheter ska parten ange vilka uppgifter man önskar hålla hemliga.

2.

Den part eller det eller de av dess organ som tar emot hemlig information får på eget ansvar vidarebefordra den hemliga informationen till sina organ eller till rättssubjekt inom parten eller rättssubjekt som är anställda av parten om detta är nödvändigt för att organen eller rättssubjekten ska kunna utföra sitt arbete inom ramen för ett specifikt projekt enligt detta avtal.

3.

Om skriftligt förhandsgodkännande inhämtas från den part eller det eller de av dess organ som har lämnat hemliga uppgifter får den andra parten eller dess organ sprida sådan hemlig information i vidare kretsar än vad som medges i punkt 2. Parterna och deras organ ska samarbeta för att ta fram lämpliga förfaranden för ansökan om och beviljande av skriftligt förhandsgodkännande till sådan vidare spridning och parterna ska bevilja sådant godkännande i den mån de egna lagarna och andra författningarna tillåter detta.

4.

Information som härrör från seminarier, möten, anlitande av personal eller användning av anläggningar inom ramen för avtalet ska behandlas som konfidentiell, om mottagaren av sådan hemlig eller viktig information uppmärksammades på informationens hemliga karaktär vid den tidpunkt då informationen vidarebefordrades enligt punkt 1 och informationen ska behandlas på det sätt som anges i punkterna 2 och 3.

5.

Om en part inser, eller på goda grunder befarar, att den inte kommer att kunna följa restriktionerna och villkoren avseende spridning i punkterna 2, 3 och 4, ska denna part omedelbart underrätta den andra parten. Parterna ska därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.

III.   Immateriella rättigheter för rättssubjekt som deltar i indirekta samarbetsverksamheter

Varje part ska se till att de immateriella rättigheter som tillhör sådana rättssubjekt från den andra parten som deltar i forsknings- och utvecklingsprogram som drivs av den första parten, dess organ eller offentliga institutioner, och de relaterade rättigheter och skyldigheter som härrör från sådant deltagande, överensstämmer med de relevanta internationella konventioner som har bindande verkan för Japans regering och gemenskapen eller alla dess medlemsstater. Till dessa hör avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) i bilaga 1 C till Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Parisakten av den 24 juli 1971) och Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967.


FÖRORDNINGAR

6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 327/2011

av den 30 mars 2011

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för sådana energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, som har betydande miljöpåverkan och som har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen om så är lämpligt, och efter att ha hört samrådsforumet, införa en genomförandeåtgärd för produkter som använder elmotorsystem i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2.

(3)

Motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW utgör en viktig del av olika slags ventilationsprodukter. Minimikraven på energieffektivitet för elmotorer fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (2), inbegripet elmotorer försedda med varvtalsregulatorer. Dessa krav gäller även motorer som ingår som komponenter i motordrivna fläktsystem. Många fläktar som omfattas av denna förordning används dock tillsammans med motorer som inte omfattas av förordning (EG) nr 640/2009.

(4)

Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs av motorer med en ineffekt mellan 125 W och 500 W är 344 TWh per år och kommer att stiga till 560 TWh år 2020 om de nuvarande marknadstrenderna fortsätter i unionen. Det finns en potential för bättre kostnadseffektivitet genom bättre design som skulle leda till energibesparingar på upp till 34 TWh per år fram till 2020, vilket motsvarar 16 miljoner ton CO2-utsläpp. Av det följer att motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW räknas som en produkt för vilken krav på ekodesign ska fastställas.

(5)

Fläktar är ofta inbyggda i andra produkter, dvs. släpps inte ut separat på marknaden eller tas i drift i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2009/125/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (3). För att man ska kunna utnyttja så mycket som möjligt av potentialen för kostnadseffektiv energibesparing och underlätta genomdrivandet av åtgärden bör även sådana inbyggda fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

(6)

Många fläktar ingår i ventilationssystem i byggnader. I nationell lagstiftning som bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (4) kan strängare energieffektivitetskrav införas för sådana ventilationssystem, utgående från de beräknings- och mätmetoder som anges i denna förordning för fläktars effektivitet.

(7)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie med en analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna rörande fläktar. Studien genomfördes i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. Det fortsatta arbetet och nya samråd visade att räckvidden kunde utvidgas ytterligare, förutsatt att undantag infördes för vissa tillämpningar där kraven inte var relevanta.

(8)

Den förberedande studien visar att motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW släpps ut på unionens marknad i stora volymer och att den viktigaste miljöaspekten under alla faser av deras livscykel är deras energiförbrukning under användningsfasen.

(9)

Studien visar också att elförbrukningen vid drift är den enda betydande parametern för ekodesign för produkter enligt det som anges i direktiv 2009/125/EG.

(10)

Förbättringar av energieffektiviteten för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör uppnås genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de totala sammanlagda kostnaderna för anskaffning och drift.

(11)

Kraven på ekodesign bör harmonisera kraven på energieffektivitet för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW i hela unionen, och därmed bidra till den inre marknadens funktion och till att förbättra dessa produkters miljöprestanda.

(12)

Små fläktar som (indirekt) drivs med elmotorer mellan 125 W och 3 kW och som främst tjänar andra syften omfattas inte. Exempelvis omfattas inte små fläktar som används för att kyla elmotorn i en motorsåg, även om motorsågen själv (som också driver fläkten) har en effekt över 125 W.

(13)

Tillverkarna bör få tillräckligt med tid för att förnya utformningen av produkterna och anpassa produktionslinjerna. Tidtabellen bör vara sådan att det inte uppstår problem med tillgången till motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW och att kostnaderna för tillverkarna, särskilt små och medelstora företag, beaktas samtidigt som man ser till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt.

(14)

En översyn av denna förordning planeras senast fyra år efter dess ikraftträdande. Översynsförfarandet kan inledas tidigare om så motiveras av de uppgifter som kommissionen får in. Vid översynen bör man särskilt ta upp fastställandet av teknikoberoende krav, möjligheterna för användning av varvtalsreglerare samt nödvändigheten för antalet och omfånget av undantag, liksom införandet av fläktar med en ineffekt under 125 W.

(15)

Energieffektiviteten för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör bestämmas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som bygger på allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå, inbegripet, i den mån sådana finns att tillgå, harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (5).

(16)

Denna förordning bör leda till ökat inträde på marknaden av tekniker som begränsar miljöpåverkan av motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW under deras livscykel, vilket leder till en uppskattad minskning av den årliga elförbrukningen med 34 TWh fram till 2020 i jämförelse med om inga åtgärder vidtas.

(17)

Enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(18)

För att underlätta kontrollerna av överensstämmelse bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG.

(19)

I syfte att ytterligare begränsa miljöpåverkan av motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör tillverkarna tillhandahålla uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter.

(20)

Riktmärken för nu tillgängliga fläkttyper med hög energieffektivitet bör identifieras. Riktmärkena bör bidra till att säkerställa en allmänt tillgänglig och lättfattlig information, framför allt för små och medelstora företag och mikroföretag, vilket ytterligare kommer att underlätta integrationen av bästa designlösningar och underlätta utvecklandet av effektivare produkter för att minska energiförbrukningen.

(21)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för fläktar om släpps ut på marknaden eller tas i drift, inbegripet sådana som är integrerade i andra energirelaterade produkter som omfattas av direktiv 2009/125/EG.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är integrerade i

i)

produkter med en enda elmotor med en effekt på högst 3 kW om fläkten är monterad på samma axel som den som driver produktens huvudfunktion,

ii)

torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med en maximal ineffekt på ≤ 3 kW,

iii)

köksfläktar med en sammanlagd ineffekt < 280 W som kan hänföras till fläkten/fläktarna.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är

a)

särskilt avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG (6),

b)

enbart avsedda för nödbruk och kort användningstid, med hänsyn till brandskyddskraven i rådets direktiv 89/106/EG (7),

c)

särskilt avsedda att användas

i)

a)

där driftstemperaturen för den gas som flyttas överskrider 100 °C,

b)

där motorns omgivningstemperatur vid drift överskrider 65 °C, i det fall motorn som driver fläkten är placerad utanför gasflödet,

ii)

där årsmedeltemperaturen för den gas som flyttas och/eller motorns omgivningstemperatur vid drift underskrider – 40 °C, i det fall motorn är placerad utanför gasflödet,

iii)

med en spänningsmatning på > 1 000 V AC eller > 1 500 V DC,

iv)

i toxiska, mycket korrosiva eller lättantändliga miljöer eller i miljöer med abrasiva ämnen,

d)

utsläppta på marknaden före den 1 januari 2015 för att ersätta identiska fläktat som är integrerade i produkter som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2013,

med undantag för att det på förpackningar, i produktinformationen och i den tekniska dokumentationen tydligt ska anges för a, b och c att fläkten endast får användas för de ändamål för vilka den är konstruerad och för d för vilken produkt/vilka produkter den är avsedd.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i direktiv 2009/125/EG ska följande definitioner gälla:

1.   fläkt: en maskin med skovlar avsedd att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av en gas, oftast luft, som passerar genom maskinen vars arbete per massenhet inte överskrider 25 kJ/kg och som

är avsedd för användning med eller utrustad med en elmotor som driver fläkthjulet och vars ineffekt är mellan 125 W och 500 kW (≥ 125 W och ≤ 500 kW) vid optimal energieffektivitet,

är en axialfläkt, radialfläkt, tvärströmsfläkt eller halvaxialfläkt,

kan vara med eller utan motor när den släpps ut på marknaden eller tas i drift.

2.   fläkthjul: den del av fläkten som tillför energi till gasflödet.

3.   axialfläkt: en fläkt vars skovlar styr gasen i en riktning som är axiell med rotationsaxeln. Fläkten kan ha ett eller flera fläkthjul och luften får en tangentiell rörelse som skapas genom det (de) roterande fläkthjulet (fläkthjulen). En axialfläkt kan vara med eller utan en cylindrisk kåpa, inlopps- eller utloppsledskenor eller ha en panel eller ring med öppning.

4.   inloppsledskenor: skenorna före fläkthjulet som styr gasströmmen mot fläkthjulet; de kan vara justerbara eller inte.

5.   utloppsledskenor: skenorna efter fläkthjulet som styr gasströmmen från fläkthjulet och som kan vara justerbara eller inte.

6.   panel med öppning: en panel med en öppning där fläkten sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra strukturer.

7.   ring med öppning: en ring med en öppning där fläkten sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra strukturer.

8.   radialfläkt: en fläkt där gasen kommer in i fläkthjulet (fläkthjulen) främst i axiell riktning och lämnar fläkthjulet i en riktning som är vinkelrät mot axeln. Fläkthjulet kan ha ett eller två inlopp och kan vara med eller utan kåpa.

9.   radialfläkt med raka radiella skovlar: en radialfläkt där fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en utåtriktning som är radiell i förhållande till rotationsaxeln.

10.   radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar: en radialfläkt där fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en riktning som ligger framåt i förhållande till rotationsaxeln.

11.   radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kåpa: en radialfläkt utan kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotationsriktningen.

12.   kåpa: ett hölje runt fläkthjulet som styr gasströmmen till, genom och från fläkthjulet.

13.   radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kåpa: en radialfläkt med kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotationsriktningen.

14.   tvärströmsfläkt: en fläkt där gasströmmen genom fläkthjulet har en riktning som i huvudsak står i rät vinkel mot axeln både vid fläkthjulets inlopp och mot utloppet vid fläkthjulets periferi.

15.   halvaxialfläkt: en fläkt där gasflödet genom fläkthjulet ligger mellan gasflödet i radial- och axialfläktar.

16.   korttidsdrift: när en motor arbetar på en konstant belastning men inte tillräckligt länge för att nå temperaturjämvikt.

17.   ventilationsfläkt: en fläkt som inte används i följande energirelaterade produkter:

torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med en maximal ineffekt på > 3 kW,

inomhusenheter till hushållsutrustning för luftkonditionering och hushållsluftkonditioneringar för inomhusbruk, ≤ 12 kW maximal uteffefkt för luftkonditioneringen,

IT-produkter.

18.   specifik koefficient: stagnationstrycket uppmätt vid fläktens utlopp dividerat med stagnationstrycket vid fläktens inlopp när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.

Artikel 3

Krav på ekodesign

1.   Ekodesignkraven för fläktar anges i bilaga I.

2.   Alla krav på fläktars energieffektivitet i bilaga I avsnitt 2 ska gälla i enlighet med följande tidtabell:

a)   Steg ett: Från och med den 1 januari 2013 ska ventilationsfläktar inte ha lägre målvärde för verkningsgraden än vad som anges i bilaga I avsnitt 2 tabell 1.

b)   Steg två: Från och med 1 januari 2015 ska inga fläktar ha lägre målvärde för verkningsgraden än vad som anges i bilaga I avsnitt 2 tabell 2.

3.   Bestämmelserna om produktinformationskraven för fläktar och hur de måste anges är de som definieras i bilaga I avsnitt 3. Dessa krav ska gälla från 1 januari 2013.

4.   Energieffektivitetskraven för fläktar i bilaga I avsnitt 2 ska inte gälla för fläktar som är avsedda att fungera

a)

med optimal energieffektivitet vid 8 000 varv per minut eller mer,

b)

i tillämpningar med en specifik koefficient över 1,11,

c)

som transportfläktar använda för transport av icke-gasformiga ämnen i industriprocesstillämpningar.

5.   För fläktar med fler än ett användningsområde som kan användas både för ventilation under normala förhållanden och i nödsituationer under kort tid i enlighet med de brandsäkerhetsbestämmelser som ingår i direktiv 89/106/EG, ska värdena för de tillämpliga verkningsgraderna enligt bilaga I avsnitt 2 minskas med 10 % för tabell 1 och med 5 % för tabell 2.

6.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och kalkyleras i enlighet med kraven i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller ledningssystemet för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga V till det direktivet.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga III till denna förordning.

Artikel 6

Vägledande riktmärken

De indikativa riktmärkena för fläktar med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning senast fyra år efter ikraftträdandet och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign. I synnerhet ska man då bedöma huruvida det är möjligt att minska antalet fläkttyper för att förstärka konkurrensen i fråga om energieffektivitet hos fläktar med jämförbara funktioner. Vid översynen ska man också bedöma huruvida undantagens omfång kan minskas, till exempel vad gäller fläktar för flera användningsområden.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 26.

(3)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 13.

(5)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(6)  EGT L 100, 19.4.1994, s. 1.

(7)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.


BILAGA I

EKODESIGNKRAV FÖR FLÄKTAR

1.   Definitioner som används i bilaga I

1.   mätningskategori: ett test, en mätning eller användningsarrangemang som definierar inlopps- och utloppsförhållandena för den fläkt som testas.

2.   mätningskategori A: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och utlopp.

3.   mätningskategori B: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och en kanal fäst vid utloppet.

4.   mätningskategori C: ett arrangemang där fläkten mäts med en kanal fäst vid inloppet och fritt utlopp.

5.   mätningskategori D: ett arrangemang där fläkten mäts med kanal fäst vid inlopp och utlopp.

6.   typ av verkningsgrad: bestäms enligt den energiform för frångasen som används vid beräkning av fläktens verkningsgrad, som kan vara statisk eller total, och där

7.   statisk verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens statiska tryck (psf).

8.   fläktens statiska tryck (psf): fläktens totala tryck (pf) minus fläktens dynamiska tryck korrigerat med Mach-talet.

9.   stagnationstryck: det tryck som uppmäts på en punkt i ett gasflöde om det skulle bringas i vila genom ett isenotropiskt förfarande.

10.   dynamiskt tryck: det tryck som beräknas utifrån massflödet, den genomsnittliga gasdensiteten vid utloppet och fläktens utloppsyta.

11.   Mach-tal: en korrektionsfaktor som tillämpas på det dynamiska trycket vid en punkt, definierat som stagnationstrycket minus det tryck som i förhållande till absolut nolltryck utövas på en punkt som är i vila i förhållande till omgivande gas dividerat med det dynamiska trycket.

12.   total verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens totala tryck (pf).

13.   fläktens totala tryck (pf): skillnaden mellan stagnationstryck vid fläktens utlopp och stagnationstrycket vid fläktens inlopp.

14.   verkningsgrad: en parameter vid beräkningen av målvärdet för energieffektivitet för en fläkt med specificerad ineffekt när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet (uttryckt som parametern N vid beräkning av fläktens energieffektivitet).

15.   målvärdet för verkningsgrad (ηmålvärde): minsta verkningsgrad, beräknad med tillämplig ekvation, som en fläkt måste uppnå för att uppfylla kraven; värdet grundar sig på fläktens ineffekt när den arbetar med optimal energieffektivitet och ηmålvärde är det resulterande värdet från tillämplig ekvation i avsnitt 3 i bilaga II, med användning av tillämpligt heltal N för verkningsgrad (tabellerna 2 och 2 i avsnitt 1 i bilaga I) och fläktens ineffekt Pe(d) uttryckt i kW när den arbetar med optimal energieffektivitet.

16.   varvtalsregulator: en elektronisk frekvensomformare som utgör en del av motorn och fläkten – eller som är ansluten så att dessa fungerar som ett enda system – som kontinuerligt anpassar den elenergi som tillförs elmotorn för att reglera motorns mekaniska uteffekt efter det vridmomentstal som gäller för belastningen som motorn driver, med undantag för spänningsregulatorer där endast inspänningen till motorn regleras.

17.   totalverkningsgrad: antingen statisk verkningsgrad eller totalverkningsgrad, beroende på vilket som är tillämpligt.

2.   Krav på verkningsgrad för fläktar

Minimivärden på verkningsgrad för fläktar anges i tabellerna 1 och 2.

Tabell 1

Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, första steget fr.o.m. den 1 januari 2013

Typ av fläkt

Mätnings- kategori

(A–D)

Typ av verkningsgrad

(statisk eller total)

Effektintervall P i kW

Målvärde för verkningsgrad

Verkningsgrad

(N)

Axialfläkt

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Halvaxialfläkt

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Tvärströmsfläkt

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = N


Tabell 2

Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, andra steget fr.o.m. den 1 januari 2015

Typ av fläkt

Mätnings- kategori

(A–D)

Typ av verkningsgrad

(statisk eller total)

Effektintervall P i kW

Målvärde för verkningsgrad

Verkningsgrad

(N)

Axialfläkt

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Halvaxialfläkt

A, C

Statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

Tvärströmsfläkt

B, D

Total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηmålvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηmålvärde = N

3.   Krav på produktinformation om fläktar

1.

Den fläktinformation som anges i punkterna 2.1 till 2.14 ska vara synlig på/i

a)

den tekniska dokumentationen för fläkten,

b)

fritt tillgängliga webbplatser tillhörande fläkttillverkare.

2.

Följande ska anges:

1.

Totalverkningsgrad (η) avrundad till en decimalsiffra.

2.

Mätningskategori som använts för att bestämma verkningsgraden (A–D).

3.

Typ av verkningsgrad (statisk eller total).

4.

Verkningsgrad när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.

5.

Angivelse av om fläktens effektivitet har beräknats utifrån att det finns varvtalsregulator och i så fall huruvida denna är inbyggd i fläkten eller måste installeras med fläkten.

6.

Tillverkningsår.

7.

Tillverkarens namn eller varumärke, företagsregistreringsnummer och säte.

8.

Produktens modellnummer.

9.

Märkuteffekt(er) för motorn (kW), flöde och tryck vid optimal energieffektivitet.

10.

Varv per minut när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.

11.

Specifik koefficient.

12.

Uppgifter som underlättar demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter.

13.

Uppgifter som bidrar till att minimera miljöeffekterna och garantera optimal livslängd i fråga om fläktens installation, användning och underhåll.

14.

Beskrivning av tilläggsdelar som används vid bestämning av fläktens energieffektivitet, t.ex. kanaler som inte beskrivs i mätningskategorin och som inte levereras med fläkten.

3.

Informationen i den tekniska dokumentationen ska anges i samma ordning som i punkterna 2.1 till 2.14. Ordalydelsen behöver inte återges exakt. Informationen kan visas med diagram, figurer eller symboler i stället för text.

4.

Den information som avses i punkterna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5 ska vara varaktigt märkt på eller nära fläktens märkplåt, och för punkt 2.5 måste en av de följande ordalydelserna användas för att indikera vad som är tillämpligt:

”En varvtalsregulator måste installeras tillsammans med denna fläkt.”

”Fläkten har inbyggd varvtalsregulator.”

5.

Tillverkarna ska i bruksanvisningen tillhandahålla information om alla specifika försiktighetsåtgärder som måste vidtas när fläkten monteras, installeras eller underhålls. Om det i punkt 2.5 i produktinformationskraven anges att en varvtalsreglerare måste installeras tillsammans med fläkten ska tillverkarna tillhandahålla uppgifter om egenskaperna hos denna varvtalsreglerare för att garantera optimal användning efter montering.


BILAGA II

MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR

1.   Definitioner för bilaga II

1.   inloppets luftflöde vid stagnationstryck (q): den gasvolym som passerar fläkten per tidsenhet (uttryckt som m3/s) beräknad på grundval av gasmassan som fläkten flyttar (uttryckt som kg/s) dividerat med gasens densitet vid fläktens inlopp (uttryckt som kg/m3).

2.   kompressibilitetsfaktor: ett dimensionslöst tal som beskriver den mängd kompressibilitet som gasströmmen utsätts för under testet; faktorn beräknas som kvoten mellan det mekaniska arbete som fläkten utövar på gasen och samma arbete som skulle utövas på en inkompressibel vätska vid samma massflöde, intagsdensitet och tryckförhållande, med beaktande av fläktens tryck som totalt tryck (kp) eller statiskt tryck (kps).

3.   kps: kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens statiska gaseffekt.

4.   kp: kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens totala gaseffekt.

5.   färdigmonterad fläkt: färdig fläkt eller slutförd montering på platsen av en fläkt som innehåller alla element för att omvandla elenergi till gaseffekt utan att det behövs flera delar eller komponenter.

6.   omonterad fläkt: fläktdelar, bestående av minst fläkthjulet, som behöver en eller flera externt tillförda komponenter för att kunna omvandla elenergi till gaseffekt.

7.   direktdrift: ett drivsystem för en fläkt där fläkthjulet är kopplat till motoraxeln, antingen direkt eller med en koaxialkoppling, och där fläkthjulets hastighet är samma som motorns rotationshastighet.

8.   transmission: ett drivsystem för en fläkt som inte är direktdrift enligt definitionen ovan. Sådana drivsystem kan omfatta transmission med remdrift, växellåda eller slirkoppling.

9.   lågeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är mindre än tre gånger remmens höjd eller någon annan form av transmission som inte är högeffektdrift.

10.   högeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är minst tre gånger remmens höjd, en rem med kuggar, eller med kuggväxlar.

2.   Mätmetod

När det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning och kontroll av att de uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som bygger på allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå som bedöms ge resultat med låg osäkerhet, inklusive metoder som återfinns i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Beräkningsmetod

Metoden för att beräkna energieffektiviteten för en specifik fläkt baserar sig på förhållandet mellan gasstyrkan och ineffekten till motorn, där gasstyrkan är produkten av gasvolymens strömningshastighet och tryckskillnaden över fläkten. Trycket är antingen statiskt tryck eller totalt tryck som är summan av statiskt och dynamiskt tryck beroende på mätning och typ av verkningsgrad.

3.1

För en fläkt som levereras färdigmonterad ska fläktens gaseffekt och ineffekt mätas när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.

a)

Om fläkten inte har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation:

ηe = Pu(s) / Pe

där:

 

ηe är den totala verkningsgraden,

 

Pu(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet,

 

Pe är effekten uppmätt vid elingången till fläktens motor när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.

b)

Om fläkten har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

där:

 

ηe är den totala verkningsgraden,

 

Pu(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet,

 

Ped är effekten uppmätt vid elingången till fläktens varvtalsregulator när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet,

 

Cc är en kompensationsfaktor för delbelastning där

för en motor med varvtalsreglering och Ped ≥ 5 kW används Cc = 1,04.

för en motor med varvtalsreglering och Ped < 5 kW är Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2

Om fläkten levereras omonterad beräknas den totala verkningsgraden när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet med följande ekvation:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc

där:

 

ηe är den totala verkningsgraden,

 

ηr är fläkthjulets verkningsgrad enligt Pu(s) / Pa,

där

 

Pu(s) är fläktens luftstyrka när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet och enligt punkt 3.3 nedan,

 

Pa är fläktaxelns effekt när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet.

 

ηm är motorns nominella effekt enligt förordning (EG) nr 640/2009, där så är tillämpligt. Om motorn inte omfattas av förordning (EG) nr 640/2009 eller om ingen motor levereras ska ett standardvärde för ηm beräknas för motorn enligt följande:

Om den ineffekt som rekommenderas Pe är ≥ 0,75 kW är

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

där x = Lg (Pe)

och Pe är enligt definitionen i 3.1 a.

Om den ineffekt för motorn som rekommenderas Pe är < 0,75 kW är

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

och Pe är enligt definitionen i 3.1 a, där ineffekten Pe som rekommenderas av fläktens tillverkare bör vara tillräcklig för att fläkten ska nå punkten för optimal energieffektivitet, med beaktande av transmissionssystemets förluster där så är tillämpligt.

 

ηT är verkningsgraden för drivsystemet och följande standardvärden ska användas:

För direktdrift används ηT = 1,0.

Om transmissionen är en lågeffektdrift enligt definitionen i 9) och

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96 eller

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725 eller

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,89.

Om transmissionen är en högeffektdrift enligt definitionen i 10) och

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93 eller

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,94.

 

Cm är en kompensationsfaktor för matchningen av komponenter och ges värdet 0,9.

 

Cc är kompensationsfaktorn för delbelastning:

För en motor utan varvtalsreglering används Cc = 1,0.

För en motor med varvtalsreglering och Ped ≥ 5 kW används Cc = 1,04.

För en motor med varvtalsreglering och Ped < 5 kW är Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3

Fläktens gasstyrka Pu(s) (kW) beräknas enligt testmetoden för den mätningskategori som fläkttillverkaren anger:

a)

Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori A, används fläktens statiska gasstyrka Pus från ekvationen Pus = q · psf · kps.

b)

Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori B, används fläktens gasstyrka Pu från ekvationen Pu = q · pf · kp.

c)

Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori C, används fläktens statiska gasstyrka Pus från ekvationen Pus = q · psf · kps.

d)

Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori D, används fläktens gasstyrka Pu från ekvationen Pu = q · pf · kp.

4.   Metod för beräkning av verkningsgradens målvärde

Målvärdet för energieffektiviteten för en fläkt i en given fläkttyp är den effektivitet som fläkten måste uppnå för att uppfylla kraven enligt denna förordning (uttryckt i hela procent). Målvärdet för energieffektivitet beräknas med formler som inbegriper ineffekten Pe(d) och minimiverkningsgrad enligt definitionen i bilaga I. Hela effektområdet täcks av två formler: en formel för fläktar med ineffekt från 0,125 kW till högst 10 kW och en annan formel för fläktar ovanför 10 kW till högst 500 kW.

Det finns tre serier av fläkttyper för vilka formler för energieffektivitet har utvecklats som motsvarar de olika fläkttypernas olika egenskaper:

4.1

Verkningsgradens målvärde för axialfläktar, radialfläktar med framåtböjda skovlar, och radialfläktar med radiella skovlar (med axialfläkt inuti) beräknas enligt ekvationerna nedan:

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW

Effektområde P från 10 kW till 500 kW

ηmålvärde = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηmålvärde = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

där ineffekten P är den elektriska ineffekten Pe(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs.

4.2

Verkningsgradens målvärde för radialfläktar med bakåtböjda skovlar utan kåpa, radialfläktar med bakåtböjda skovlar med kåpa och halvaxialfläktar beräknas med nedan angivna ekvationer:

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW

Effektområde P från 10 kW till 500 kW

ηmålvärde = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηmålvärde = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

där ineffekten P är den elektriska ineffekten Pe(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs.

4.3

Verkningsgradens målvärde för tvärströmsfläktar beräknas med följande ekvationer:

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW

Effektområde P från 10 kW till 500 kW

ηmålvärde = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηmålvärde = N

där ineffekten P är den elektriska ineffekten Pe(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs.

5.   Hur man tillämpar verkningsgradens målvärde

Den totala verkningsgrad ηe som beräknas för fläkten enligt lämplig metod i avsnitt 3 i bilaga II måste vara minst samma som målvärdet ηmålvärde enligt energieffektivitetsgraden för att fläkten ska uppfylla minimikraven på verkningsgrad.


BILAGA III

KONTROLLFÖRFARANDE FÖR MARKNADSÖVERVAKNINGSÄNDAMÅL

När den marknadsövervakning genomförs som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga I.

1.

Medlemsstatens myndigheter ska testa en enda enhet.

2.

Modellen anses vara i överensstämmelse med denna förordning om fläktens totalverkningsgrad (ηe) är minst lika med målvärdet för energieffektivitetsgrad multiplicerat med 0,9 beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås:

För modeller som tillverkas i lägre antal än fem per år ska modellen anses inte överensstämma med denna förordning.

För modeller som tillverkas i antal över fem per år ska marknadsövervakningsmyndigheten slumpmässigt testa ytterligare tre exemplar.

4.

Modellen ska anses vara i överensstämmelse med denna förordning om genomsnittet för totalverkningsgrad (ηe) för de tre enheterna som avses i punkt 3 är minst lika med målvärdet för energieffektivitetsgraden multiplicerat med 0,9 beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås ska modellen inte anses följa denna förordning.


BILAGA IV

VÄGLEDANDE RIKTMÄRKEN SOM AVSES I ARTIKEL 6

Marknadens bästa tillgängliga teknik för fläktar vid tidpunkten för denna förordnings antagande beskrivs i tabell 1. Dessa värden kanske inte alltid kan uppnås i alla tillämpningar eller för hela det effektområde som omfattas av denna förordning.

Tabell 1

Vägledande riktmärken för fläktar

Typ av fläkt

Mätningskategori (A–D)

Typ av verkningsgrad

(statisk eller total)

Verkningsgrad

Axialfläkt

A, C

Statisk

65

B, D

Total

75

Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar

A, C

Statisk

62

B, D

Total

65

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel

A, C

Statisk

70

Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel

A, C

Statisk

72

B, D

Total

75

Halvaxialfläkt

A, C

Statisk

61

B, D

Total

65

Tvärströmsfläkt

B, D

Total

32


6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 328/2011

av den 5 april 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om dödsorsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1338/2008 upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1338/2008 behövs genomförandeåtgärder för att specificera de uppgifter och metauppgifter som ska lämnas om dödsorsaker som omfattas av bilaga III till den förordningen samt för att ange referensperioder och intervall för denna uppgiftslämning.

(3)

Konfidentiella uppgifter som lämnats av medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) bör hanteras i enlighet med principen om statistisk konfidentialitet som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (2) och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(4)

En kostnads-nyttoanalys har genomförts och utvärderats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1338/2008.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Europeisk statistik inom området ”dödsorsaker” ska gälla samtliga registrerade dödsfall och dödfödslar i varje medlemsstat, med åtskillnad mellan bofasta och icke-bofasta personer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   dödsfall: permanent upphörande av alla tecken på liv vid en tidpunkt efter födseln (postnatalt upphörande av vitala funktioner utan möjlighet till återupplivande). Dödfödslar ingår inte i denna definition.

b)   dödfödsel: fosterdöd, dvs. dödsfall innan en produkt av befruktningen har blivit helt utstött från eller uttagen ur modern, oberoende av längden på graviditeten. Dödsfallet framgår av det faktum att fostret efter en sådan separation från modern inte andas eller visar några tecken på liv, t.ex. hjärtslag, pulsslag i navelsträngen eller tydlig rörelse av viljestyrda muskler.

c)   gestationsålder: längden på havandeskapet mätt från den första dagen av den sista normala menstruationen. Gestationsålder uttrycks i hela dagar eller hela veckor.

d)   neonatalt dödsfall: dödsfall som inträffar under de 28 första dagarna efter födseln (dag 0–27).

e)   paritet: antalet tidigare födslar eller dödfödslar (0, 1, 2, 3 eller fler tidigare födslar eller dödfödslar).

f)   övriga dödsfall: dödsfall som inträffar efter perioden för neonatala dödsfall, dvs. från och med dag 29 efter födseln.

g)   underliggande orsak till dödsfallet: den sjukdom eller skada som startade händelseförloppet som direkt ledde till dödsfallet, eller omständigheterna kring olyckan eller våldsamheten som orsakade den dödliga skadan.

h)   bofast: stadigvarande bosatt på den plats där personen normalt har sin dygnsvila, bortsett från tillfällig frånvaro för rekreation, semester, besök hos vänner och släktingar, affärer, läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd.

Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det geografiska området i fråga:

i)

De som utan avbrott bott på platsen för sin stadigvarande bosättning under minst tolv månader före referensdagen.

ii)

De som anlänt till platsen för sin stadigvarande bosättning under de tolv månader som föregick referensdagen med avsikten att stanna där i åtminstone ett år.

När omständigheterna i led i eller ii inte kan fastställas avses med stadigvarande bosättning den plats där personen är folkbokförd.

Artikel 3

Nödvändiga uppgifter

Medlemsstaterna ska översända till kommissionen (Eurostat) förteckningen över de variabler som fastställs i bilagan. Statistik avseende dödsfall av bofasta som dött utomlands ska så långt som möjligt inkluderas.

För dödfödslar ska minst en av tre rapporteringskriterier anges i följande rangordning: 1. födelsevikt, 2. gestationsålder, och 3. längd från hjässa till häl. Uppgiftsinsamlingen ska begränsas till följande grupper:

a)

Födelsevikt på 500–999 g, eller när födelsevikt inte kan tillämpas, gestationsålder på 22–27 fullgångna veckor, eller när inget av dessa kan tillämpas, längd från hjässa till häl på 25–34 cm (variabel 9).

b)

Födelsevikt på minst 1 000 g, eller när födelsevikt inte kan tillämpas, gestationsålder efter 27 fullgångna veckor, eller när inget av dessa kan tillämpas, längd från hjässa till häl på minst 35 cm (variabel 10).

Artikel 4

Referensperiod

Referensperioden ska vara ett kalenderår.

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna de uppgifter som specificeras i denna förordning senast 24 månader efter referensårets slut.

Det första referensåret ska vara 2011.

Artikel 5

Metauppgifter

Medlemsstaterna ska översända till kommissionen (Eurostat) relevanta uppgifter, inklusive uppgifter om nationella olikheter vad gäller definitioner, täckning, revidering och uppdatering av den internationella sjukdomsklassifikationen (International Classification of Diseases – ICD) och de automatiska kodningssystemen, samt uppgifter om urvalet och ändringar av den underliggande dödsorsaken.

Artikel 6

Tillhandahållande av uppgifter och metauppgifter till kommissionen (Eurostat)

Medlemsstaterna ska tillhandahålla aggregerade uppgifter eller mikrouppgifter (slutgiltiga, validerade och godkända) och metauppgifter som krävs enligt denna förordning i enlighet med en utbytesstandard som fastställs av kommissionen (Eurostat). Uppgifter och metauppgifter ska lämnas genom Eurostats portal.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över variabler som ska lämnas till kommissionen (Eurostat)

Variabler

Bofasta

Icke-bofasta personer som dött i det rapporterande landet

Dödfödda

Neonatala dödsfall

Övriga dödsfall

Dödfödda

Neonatala dödsfall

Övriga dödsfall

1.

År för dödsfall (datum för händelsen)

C

C

C

C

C

C

2.

Kön

V

C

C

V

C

C

3.

Underliggande dödsorsak (4-siffrig ICD-kod)

V

C

C

V

C

C

4.

Ålder (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagar, 7–27 dagar, 28–365 dagar, 1 år, 2, 3, 4, 5–9, …85–89, 105+)

X

C

C

X

C

C

5.

Land för händelsen

V

C

C

V

C

C

6.

Region för händelsen (Nuts 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7.

Bosättningsregion (Nuts 2)/Bosättningsregion för modern (Nuts 2)

V

C

C

V

V

V

8.

Bosättningsland/Bosättningsland för modern

X

X

X

V

C

C

9.

Första gruppen av dödfödda

Födelsevikt 500–999 g, eller när födelsevikt inte kan tillämpas

Gestationsålder 22–27 fullgångna veckor, eller när inget av dessa kan tillämpas

Längd från hjässa till häl 25–34 cm

V

X

X

V

X

X

10.

Andra gruppen av dödfödda

Födelsevikt minst 1 000 g, eller när födelsevikt inte kan tillämpas

Gestationsålder efter 27 fullgångna veckor, eller när inget av dessa kan tillämpas

Längd från hjässa till häl minst 35 cm

V

X

X

V

X

X

11.

Moderns ålder efter åldersgrupp (yngre än 15 år, därefter åldersgrupper på 5 år upp till 49 år samt äldre än 49 år)

V

V

X

V

V

X

12.

Paritet

V

V

X

V

V

X

Anmärkning: C – Obligatorisk uppgift, V – Frivillig uppgift, X – Ej tillämplig.


(1)  Frivillig uppgift för bofasta som dör utomlands.


6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 329/2011

av den 5 april 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

61,9

JO

71,2

MA

51,5

TN

104,8

TR

92,5

ZZ

76,4

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

85,6

TR

123,5

ZA

28,9

ZZ

79,3

0805 10 20

EG

63,1

IL

76,5

MA

53,1

TN

47,6

TR

73,3

US

49,1

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

81,9

CA

107,4

CL

90,7

CN

104,9

MK

50,2

US

165,6

UY

76,4

ZA

83,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

96,4

CL

106,2

CN

67,7

US

174,8

ZA

102,3

ZZ

109,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 april 2011

om ändring av bilagorna II–IV till rådets direktiv 2009/158/EG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg

[delgivet med nr K(2011) 2068]

(Text av betydelse för EES)

(2011/214/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (1), särskilt artikel 34, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2009/158/EG fastställs djurhälsovillkor för handel inom unionen med och import av fjäderfä och kläckägg från tredjeländer. I bilaga II till det direktivet fastställs regler för godkännande av inrättningar för handel inom unionen med dessa varor. I kapitlen II, III och IV i den bilagan fastställs villkoren för utrustning och drift av inrättningar, program för sjukdomsövervakning och kriterier för tillfällig indragning eller återkallelse av godkännandet för en inrättning, vilka även omfattar undersökning med avseende på mikroorganismerna Salmonella och Mycoplasma i inrättningar som godkänts för handel inom unionen.

(2)

Erfarenheterna från tillämpningen av villkoren för utrustning och drift av inrättningar i kapitel II i bilaga II till direktiv 2009/158/EG visar att dessa bör anpassas till gällande praxis inom näringslivet, särskilt med hänsyn till olika fjäderfäarters värpningsbeteende.

(3)

Därutöver bör kapitlen III och IV i bilaga II till direktiv 2009/158/EG ändras för att ta hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen inom diagnostiseringen av Mycoplasma i överensstämmelse med kapitel 2.3.5 i OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines och ändringar i salmonellanomenklaturen i enlighet med White-Kauffmann-Le Minor-schemats antigenformler för salmonellaserovarer från 2007 från WHO:s Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella och i överensstämmelse med kapitel 2.3.11 i OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines.

(4)

I bilaga III till direktiv 2009/158/EG fastställs villkoren för vaccination av fjäderfä. Den bör ändras så att den även omfattar särskilda villkor för vaccination mot salmonella.

(5)

Det är även nödvändigt att ändra vissa referenser för vaccination mot aviär influensa i förlagorna till veterinärintyg i bilaga IV till direktiv 2009/158/EG.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (2) innehåller bestämmelser för att säkerställa att riktiga och effektiva åtgärder vidtas för att påvisa och bekämpa salmonella och andra zoonotiska smittämnen. I förordningen föreskrivs att ursprungsflockar och ursprungsbesättningar av de arter som förtecknas i bilaga I till den förordningen ska testas med avseende på vissa angivna zoonoser och zoonotiska smittämnen innan levande djur eller kläckägg får sändas från det ursprungliga livsmedelsföretaget. Datum för testet och testresultatet ska anges i de relevanta veterinärintyg som föreskrivs i unionslagstiftningen, däribland direktiv 2009/158/EG.

(7)

Bilaga IV till direktiv 2009/158/EG innehåller förlagor till veterinärintyg för handel med fjäderfä och kläckägg inom unionen.

(8)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 584/2008 av den 20 juni 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 när det gäller gemenskapsmålet för att minska prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium hos kalkoner (3) ska testningskraven från och med den 1 januari 2010 även gälla för kalkoner och motsvarande veterinärintyg i bilaga IV till direktiv 2009/158/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Bilagorna II, III och IV till direktiv 2009/158/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till direktiv 2009/158/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 162, 21.6.2008, s. 3.


BILAGA

Bilagorna II, III och IV till direktiv 2009/158/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel II ska ändras på följande sätt:

i)

I avsnitt A ska punkt 2 e ersättas med följande:

”e)

Ägg ska

i)

samlas in med täta mellanrum, minst en gång om dagen och snarast möjligt efter värpning,

ii)

rengöras och desinficeras snarast möjligt, om inte desinfektion sker i en kläckningsinrättning i samma medlemsstat,

iii)

läggas i antingen nytt eller rent och desinficerat förpackningsmaterial.”

ii)

I avsnitt B ska punkt 2 e första strecksatsen ersättas med följande:

”–

Ägg, mellan ankomsten till kläckningsinrättningen och inkuberingen eller vid avsändning för handel inom unionen eller för export till tredjeland, om de inte dessförinnan har desinficerats i ursprungsförökningsinrättningen.”

b)

Kapitlen III och IV ska ersättas med följande:

”KAPITEL III

PROGRAM FÖR SJUKDOMSÖVERVAKNING

Utan att det påverkar tillämpningen av hälsoåtgärder och av artiklarna 16 och 17 ska program för sjukdomsövervakning som ett minimum omfatta övervakning av de infektioner och arter som förtecknas i avsnitten A–D.

A.   Infektioner med Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) och Salmonella arizonae  (3)

1.   Berörda arter:

a)

Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum: höns, kalkoner, pärlhöns, vaktlar, fasaner, rapphöns och ankor.

b)

Salmonella arizonae: kalkoner.

2.   Program för sjukdomsövervakning

a)

Serologiska och/eller bakteriologiska undersökningar ska utföras för att fastställa om det finns någon infektion (4).

b)

Undersökningsprover ska i tillämpliga fall tas på blod, embryon som inte kläcks (dvs. kycklingar som dött före kläckning), kycklingar av andrasortering, mekonium, post-mortem-vävnad, särskilt lever, mjälte, äggstock/äggledare och ileocekalklaff (5).

c)

Direkt anrikning i selenit-cystein-buljong ska användas för träck-/mekoniumprover och tarmprover. Icke-selektiv föranrikning följd av selektiv anrikning i Rappaport-Vassiliadis-sojabuljong (RVS-buljong) eller Müller-Kauffmann tetrationat-novobiocin-buljong (MKTTn) kan användas för prover (av t.ex. kycklingar som dött före kläckning) där mängden konkurrerande flora förväntas vara minimal (6)  (7).

d)

När blodprover tas från en flock för att undersökas serologiskt för Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum eller Salmonella arizonae ska det tas hänsyn till prevalensen av infektionen i medlemsstaten och dess tidigare incidens inom inrättningen när antal prover fastställs. Ett statistiskt giltigt antal prover för serologiska och/eller bakteriologiska undersökningar ska dock alltid tas för påvisande av infektion.

e)

Flockarna ska inspekteras under varje värpperiod vid den tid när det är lättast att påvisa sjukdomen i fråga.

f)

Prover för bakteriologisk undersökning får inte tas från fjäderfä eller ägg som under de två till tre veckor som föregick undersökningen behandlats med antimikrobiella läkemedel.

g)

Metoderna för påvisande måste kunna differentiera serologiska svar på Salmonella Pullorum- och Salmonella Gallinarum-infektion från serologiska svar som beror på användning av Salmonella Enteritidis-vaccin, när sådant vaccin används (8). Sådan vaccination får inte utföras om serologisk övervakning ska ske. Om vaccination har använts ska bakteriologisk undersökning utföras men den använda konfirmationsmetoden måste kunna differentiera levande vaccinstammar från fältstammar.

B.   Infektioner med Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis

1.   Berörda arter:

a)

Mycoplasma gallisepticum: höns och kalkoner.

b)

Mycoplasma meleagridis: kalkoner.

2.   Program för sjukdomsövervakning

a)

Undersökning av förekomst av infektion ska ske genom validerade serologiska och/eller bakteriologiska och/eller molekylära undersökningar. Förekomst av luftsäckslesioner hos dagsgamla kycklingar och kalkonkycklingar tyder på förekomst av Mycoplasma-infektion och ska undersökas.

b)

Prover för undersökning av förekomst av Mycoplasma-infektion ska i tillämpliga fall tas på blod, dagsgamla kycklingar och kalkonkycklingar, sperma eller svabbprover tagna från luftstrupe, koaner, kloak eller luftsäckar, och när det gäller påvisande av Mycoplasma meleagridis hos kalkon ska prover tas från äggledare och penis.

c)

Undersökningar för att påvisa Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis ska utföras på ett representativt prov för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av infektionen under uppfödning och värpning, dvs. omedelbart före värpningens början och därefter var tredje månad.

C.   Resultat och åtgärder som ska vidtas

Om det inte konstateras någon reaktion ska resultatet av undersökningen anses negativt. I annat fall ska flocken anses misstänkt och de åtgärder som anges i kapitel IV ska tillämpas på den.

D.   I fråga om anläggningar som består av två eller flera skilda produktionsenheter får den behöriga veterinära myndigheten medge dispens från de åtgärder som krävs för att återfå godkännandet i punkt 3 b i kapitel IV för osmittade produktionsenheter inom en anläggning där infektion förekommer, förutsatt att den förordnade veterinären har bekräftat att strukturen och storleken på dessa produktionsenheter och de verksamheter som bedrivs där är utformade så att produktionsenheterna har fullständigt åtskilda utrymmen för inhysning, skötsel och utfodring så att sjukdomen inte kan spridas från en produktionsenhet till en annan.

KAPITEL IV

KRITERIER FÖR TILLFÄLLIG INDRAGNING ELLER ÅTERKALLELSE AV GODKÄNNANDET FÖR EN INRÄTTNING

1.

Godkännandet av en inrättning ska tillfälligt dras in

a)

om de villkor som fastställs i kapitel II inte längre uppfylls,

b)

till dess att en för sjukdomen lämplig undersökning har genomförts

om

utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka misstänks vid inrättningen,

inrättningen har tagit emot fjäderfä eller kläckägg från en inrättning med misstänkt eller konstaterat utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka,

kontakt som kan tänkas överföra infektionen har förekommit mellan inrättningen och platsen för ett utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka,

c)

till dess att nya undersökningar har genomförts, om resultaten av övervakning som utförts i enlighet med villkoren i kapitlen II och III med avseende på infektion med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis ger anledning att misstänka utbrott,

d)

till dess att lämpliga åtgärder som begärts av den officiella veterinären har vidtagits, om inrättningen inte befunnits motsvara kraven i punkt 1 a, b och c i kapitel I.

2.

Godkännandet ska återkallas om

a)

utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka bekräftas vid inrättningen,

b)

en andra undersökning av lämpligt slag bekräftar utbrott av infektion med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis,

c)

den person som är ansvarig för inrättningen, efter en andra uppmaning från den officiella veterinären, inte har vidtagit åtgärder för att inrättningen ska uppfylla kraven i punkt 1 a, b och c i kapitel I.

3.

Villkor för att återfå godkännandet om

a)

godkännandet har dragits in på grund av ett utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka, kan det återfås 21 dagar efter rengöring och desinfektion, om sanitetsslakt har ägt rum,

b)

godkännandet har dragits in på grund av ett utbrott som orsakats av

Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum eller Salmonella arizonae, kan det återfås sedan inrättningen undersökts två gånger med negativt resultat med minst 21 dagars mellanrum efter santitetsslakt av den infekterade flocken och efter desinfektion vars effektivitet har verifierats genom lämpliga undersökningar av torkade ytor,

Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, kan det återfås antingen sedan hela flocken har undersökts två gånger med negativt resultat med minst 60 dagars mellanrum eller sedan inrättningen undersökts två gånger med negativt resultat med minst 21 dagars mellanrum efter det att desinfektion genomförts efter santitetsslakt av hela den infekterade flocken.”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Vacciner för vaccination av fjäderfä eller flockar som producerar kläckägg ska ha ett försäljningstillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.

Vid vaccination mot samtliga salmonellaserotyper ska följande villkor uppfyllas:

a)

Vaccinationsprogrammen för salmonella får inte ha någon inverkan på det serologiska påvisandet vid fältundersökningar eller resultera i falskt positiva resultat.

b)

Levande salmonellavaccin får inte ges inom ramen för nationella bekämpningsprogram

i)

till avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion under könsmognad eller värpstadium om det inte kan visas att vaccinet är säkert att användas och det har godkänts för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (9),

ii)

om tillverkaren inte kan lägga fram en passande metod för att bakteriologiskt skilja vilda salmonellastammar från vaccinstammar.

3.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

VETERINÄRINTYG FÖR HANDEL INOM UNIONEN

(Förlagor 1–6)

FÖRLAGA 1

Image

Image

Image

FÖRLAGA 2

Image

Image

Image

FÖRLAGA 3

Image

Image

Image

FÖRLAGA 4

Image

Image

Image

FÖRLAGA 5

Image

Image

Image

FÖRLAGA 6

Image

Image


(1)  Salmonella Pullorum: Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biologisk varietet (biovar) Pullorum.

(2)  Salmonella Gallinarum: Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biologisk varietet (biovar) Gallinarum.

(3)  Salmonella arizonae: Salmonella enterica subspecies arizonae serogrupp K (O18) arizonae.

(4)  Observera att serologiska undersökningar av andra fågelarter än höns ibland kan resultera i oacceptabel andel falskt positiva reaktioner.

(5)  Observera att miljöprover i allmänhet inte är lämpliga för att tillförlitligt påvisa Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum.

(6)  Observera att direkt utstrykning av aseptiskt insamlad vävnad på minimalt selektiv agar, t.ex. MacConkey-agar, också kan användas för diagnostisering.

(7)  Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum växer inte lätt i MSRV-medium (modified semi-solid Rappaport Vassiliadis medium) som används för övervakning av zoonotisk Salmonella spp. i unionen.

(8)  Observera att det för närvarande inte finns något test som kan differentiera mellan svar på Salmonella Pullorum- och Salmonella Gallinarum-infektion och vaccination mot denna serotyp.

(9)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.”


6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 april 2011

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller omlastning vid gränskontrollstationen för införsel av sändningar av produkter avsedda för import till unionen eller för tredjeländer

[delgivet med nr K(2011) 2067]

(Text av betydelse för EES)

(2011/215/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 9.2 och 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 97/78/EG ska medlemsstaterna utföra veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung och av vissa växtprodukter som förs in till unionen från tredjeländer i enlighet med det direktivet. I direktivet föreskrivs också att medlemsstaterna ska se till att sändningar av sådana produkter förs in till unionen via en gränskontrollstation.

(2)

I artikel 9 i direktiv 97/78/EG fastställs de förfaranden som ska tillämpas vid gränskontrollstationen för införsel på sändningar som är avsedda för import till unionen via en annan gränskontrollstation, men som omlastas vid gränskontrollstationen för införsel inom tullområdet för samma hamn eller flygplats i unionen.

(3)

I artikel 11 i direktiv 97/78/EG behandlas sändningar som kommer från ett tredjeland och som omlastas vid den mottagande gränskontrollstationen inom tullområdet för samma hamn eller flygplats i unionen, men som är avsedda för ett annat tredjeland och sänds antingen via unionens territorium via en annan gränskontrollstation eller direkt till ett tredjeland utan införsel vid en annan gränskontrollstation.

(4)

I artiklarna 9 och 11 i direktiv 97/78/EG föreskrivs dessutom ett antal undantag från de allmänna reglerna om veterinärkontroller som ska utföras vid gränskontrollstationen för införsel. Dessa undantag har olika syften och beror på sändningarnas slutliga bestämmelseort och på hur länge sändningarna förvaras under omlastningen vid den mottagande gränskontrollstationen.

(5)

Längden på förvaringen bestäms utifrån en minimi- och en maximiperiod för sådan förvaring som ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i direktiv 97/78/EG.

(6)

I kommissionens beslut 2000/25/EG av den 16 december 1999 om upprättande av tillämpningsföreskrifter för artikel 9 i rådets direktiv 97/78/EG när det gäller omlastning av produkter vid en gränskontrollstation när sändningarna är avsedda att slutligen importeras till Europeiska gemenskapen och om ändring av beslut 93/14/EEG (2) fastställs för närvarande de tillämpliga minimi- och maximiperioderna för sändningar som är avsedda för import till unionen via en annan gränskontrollstation på samma territorium eller på en annan medlemsstats territorium.

(7)

Beslut 2000/25/EG är inte helt tydligt när det gäller reglernas räckvidd i fråga om sändningar som omlastas från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg till ett annat inom tullområdet för samma hamn eller flygplats för transitering till ett tredjeland antingen utan ytterligare uppehåll på unionens territorium eller via unionens territorium. I det här beslutet måste man därför fastställa regler, inklusive regler för de relevanta minimiperioderna, för att klargöra de bestämmelser som redan fastställts i beslut 2000/25/EG.

(8)

Med hänsyn till skyddet av människors och djurs hälsa bör den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel få relevanta uppgifter om sändningar som omfattas av artiklarna 9 och 11 i direktiv 97/78/EG. Man bör därför fastställa regler för de uppgifter som den lastansvarige ska lämna när en sändning anländer till gränskontrollstationen.

(9)

Den minimiperiod efter vilken veterinärkontroller måste utföras på sändningar som omlastas från ett fartyg till ett annat inom samma hamn och som är avsedda för import eller för transitering till tredjeländer enligt artiklarna 9 och 11 i direktiv 97/78/EG är sju dagar.

(10)

När det gäller sändningar som omlastas från ett fartyg till ett annat inom samma hamn vid den mottagande gränskontrollstationen och som är avsedda att sändas direkt till ett tredjeland utan ytterligare uppehåll på unionens territorium är riskerna för djurs och människors hälsa i unionen reducerade, eftersom sändningarna kommer i begränsad kontakt med unionens territorium. I sådana fall kan det vara lämpligt att förlänga den minimiperiod som avses i artiklarna 9 och 11 i direktiv 97/78/EG.

(11)

En sådan förlängning bör förutsätta lämpliga garantier från den medlemsstat där den mottagande gränskontrollstationen ligger. Medlemsstaten bör i synnerhet se till att sådana sändningar inte förflyttas till en annan hamn i unionen och att de sänds direkt till ett tredjeland. Dessutom bör medlemsstaten ge kommissionen och övriga medlemsstater relevanta uppgifter om garantierna, inklusive uppgifter om systemet för att kontrollera att tidsperioderna i anmälan av sändningen iakttas och att den vidare transporten till bestämmelseorten sker i enlighet med anmälan.

(12)

Det är dessutom viktigt att föreskriva att sändningar måste genomgå alla veterinärkontroller som fastställs i direktiv 97/78/EG efter det att de maximiperioder som fastställs i det här beslutet löpt ut.

(13)

Av hänsyn till unionslagstiftningens tydlighet och enhetlighet bör beslut 2000/25/EG upphävas och ersättas med det här beslutet.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När sändningar uppvisas vid en gränskontrollstation för efterföljande omlastning, ska den lastansvarige anmäla följande till den officiella veterinären vid gränskontrollstationen:

a)

Beräknad tidpunkt för lossning av sändningen.

b)

Gränskontrollstationen på bestämmelseorten i unionen vid import till eller transitering genom unionen eller det tredjeland som är bestämmelseland vid transitering direkt till ett tredjeland.

c)

Exakt var sändningen befinner sig, om den inte lastas direkt på flygplanet eller fartyget till nästa bestämmelseort.

d)

Beräknad tidpunkt för lastning av sändningen på flygplanet eller fartyget till nästa bestämmelseort.

Denna anmälan ska göras när sändningen anländer till gränskontrollstationen och på det sätt som den behöriga myndigheten fastställt.

Artikel 2

1.   Den minimiperiod som avses i artikel 9.1 b i i direktiv 97/78/EG ska vara

a)

12 timmar för flygplatser,

b)

7 dagar för hamnar.

2.   Den maximiperiod som avses i artikel 9.1 b i i direktiv 97/78/EG ska vara

a)

48 timmar för flygplatser,

b)

20 dagar för hamnar.

Artikel 3

1.   Vid tillämpning av artikel 11 i direktiv 97/78/EG ska den minimiperiod som avses i artikel 9.1 a i det direktivet vara

a)

12 timmar för flygplatser,

b)

7 dagar för hamnar.

2.   Vid tillämpning av artikel 11.1 och artikel 11.2 b andra strecksatsen i direktiv 97/78/EG får medlemsstaterna förlänga minimiperioden enligt punkt 1 b i den här artikeln till 14 dagar, om

a)

sändningarna kommer från ett tredjeland och är avsedda för ett annat tredjeland utan ytterligare uppehåll på territorierna i bilaga I till direktiv 97/78/EG,

b)

sändningarna omlastas från ett fartyg till ett annat vid gränskontrollstationen inom tullområdet för samma hamn i unionen,

c)

den berörda medlemsstaten för kommissionen och övriga medlemsstater inom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa lägger fram en detaljerad motivering där det framgår att medlemsstaten har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådana sändningar förflyttas till en annan hamn i unionen i stället för att omlastas för att sändas direkt till ett tredjeland.

Åtgärderna ska omfatta ett system för att kontrollera att tidsperioderna i anmälan enligt artikel 1 iakttas och att transporten till nästa bestämmelseort sker i enlighet med anmälan.

Artikel 4

Om maximiperioden enligt artikel 2.2 har löpt ut ska sändningen genomgå de identitetskontroller och fysiska kontroller som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 97/78/EG vid gränskontrollstationen för införsel.

Artikel 5

Beslut 2000/25/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 maj 2011.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EGT L 9, 13.1.2000, s. 27.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

6.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/53


BESLUT nr 1/2011 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den 31 mars 2011

om ändring av bilaga 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(2011/216/EU)

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1), nedan kallat avtalet, särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

I bilaga 3 till avtalet föreskrivs medgivanden för ost, särskilt för den gradvisa liberaliseringen av osthandeln under en period av fem år från och med avtalets ikraftträdande.

(3)

Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet har enats om att foga en ny bilaga 12 till avtalet om skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket kräver överensstämmelse i specifikationerna, särskilt för ostar.

(4)

Till en följd av detta behöver bilaga 3 revideras både för att ta hänsyn till den fullständiga liberaliseringen av bilateral osthandel, med verkan från och med 1 juni 2007, och skyddet av geografiska beteckningar, som kommer att föreskrivs i en ny bilaga 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter och dess tillägg ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av den gemensamma kommittén.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2011.

På gemensamma jordbrukskommitténs vägnar

Jacques CHAVAZ

Ordförande och chef för den schweiziska delegationen

Nicolas VERLET

Chef för EU-delegationen

Chantal MOSER

Kommitténs sekreterare


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.


BILAGA

”BILAGA 3

1.

Den bilaterala handeln med samtliga produkter som omfattas av tulltaxenummer 0406 i Harmoniserade systemet är helt liberaliserad från och med den 1 juni 2007 i och med att alla tullar och kvoter har avskaffats.

2.

Europeiska unionen ska inte utbetala exportbidrag för ost som exporteras till Schweiz. Schweiz ska inte medge exportsubventioner (1) för ost som exporteras till Europeiska unionen.

3.

Alla produkter som omfattas av KN-nummer 0406 med ursprung i Europeiska unionen eller Schweiz och som är föremål för handel mellan dessa två parter är undantagna från kravet på uppvisande av importlicens.

4.

Europeiska unionen och Schweiz ska säkerställa att de fördelar som de beviljar varandra inte undergrävs av andra åtgärder som påverkar import och export.

5.

Om utvecklingen av priser och/eller importen ger upphov till störningar inom någon av parternas territorium ska de, på en av parternas begäran, så snart som möjligt samråda inom den kommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet för att finna en lämplig lösning. I detta syfte är parterna härmed eniga om att regelbundet utbyta information om priser och alla andra användbara upplysningar om marknaden för lokalt framställd och importerad ost.


(1)  De basbelopp på vilka elimineringen av exportsubventioner baserades beräknades på grundval av skillnaden i de institutionella priser för mjölk som troligen gäller vid den tidpunkt då avtalet träder i kraft, inklusive ett tillägg för mjölk som bearbetas till ost, vilket erhålls i förhållande till den mängd mjölk som behövs för att framställa osten i fråga, med avdrag för (förutom när det gäller ost som omfattas av kvoter) gemenskapens sänkta tullsatser.”