ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.086.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 310/2011 av den 28 mars 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon och triforin i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 311/2011 av den 31 mars 2011 om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

51

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

53

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 313/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

55

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 314/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

57

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 315/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

59

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 316/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 317/2011 av den 31 mars 2011 om ändring för hundrafyrtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 318/2011 av den 31 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

65

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 319/2011 av den 31 mars 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

67

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 320/2011 av den 31 mars 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 april 2011

69

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/203/Gusp av den 31 mars 2011 om ändring av beslut 2010/445/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien

72

 

 

2011/204/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 31 mars 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Danmark och Nederländerna under 2010 [delgivet med nr K(2011) 1979]

73

 

 

RIKTLINJER

 

 

2011/205/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 17 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 18 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar (ECB/2011/3)

77

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1004/2010 av den 8 november 2010 om avdrag från vissa fångstkvoter för 2010 till följd av överfiske under det föregående året (EUT L 291 av den 9.11.2010)

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

1.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 310/2011

av den 28 mars 2011

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon och triforin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, etyldipropyltiokarbamat (EPTC), etion, fention, metidation, simazin och triforin har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För fomesafen, metabenztiazuron och tetradifon har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Att aldikarb inte ska ingå i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) fastställs i rådets beslut 2003/199/EG (3), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att bromopropylat, klorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon och triforin inte ska ingå fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 (4), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att endosulfan inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2005/864/EG (5), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att fention inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/140/EG (6), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att metabenztiazuron inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2006/302/EG (7), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2009. Att metidation inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/129/EG (8), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att simazin inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/247/EG (9), och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007.

(3)

Eftersom dessa övergångsperioder har löpt ut, bör gränsvärdena för de ämnena sänkas till aktuell bestämningsgräns. Detta bör inte gälla CXL-värden som bygger på användning i tredjeländer, förutsatt att de värdena är godtagbara i konsumentskyddshänseende. Detta bör inte heller tillämpas i lägen där gränsvärden uttryckligen angetts som importtoleranser.

(4)

Kommissionen har bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att yttra sig om CXL-värden på grundval av användningen i tredjeländer för bromopropylat, metidation och triforin, med särskild uppmärksamhet vid riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur. Myndigheten avgav motiverade yttranden om de ämnena, överlämnande dem till kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggjorde dem.

(5)

I sitt yttrande av den 31 maj 2010 (10) om bromopropylat fann myndigheten att befintliga CXL-värden för citrusfrukter, kärnfrukter och druvor inte kan anses godtagbara vad gäller konsumenternas exponering. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför sänkas till aktuell bestämningsgräns.

(6)

I sitt yttrande av den 31 maj 2010 (11) om metidation fann myndigheten att tillgängliga uppgifter inte stödjer de befintliga gränsvärdena för citrusfrukter, körsbär, persikor, plommon, oliver, lök, tomater, gurka, kålhuvuden, torkade ärter, rapsfrön, solrosfrön, majs, te, kärnfrukter och ananas. För kärnfrukter och ananas föreslog myndigheten nya gränsvärden på grundval av befintliga uppgifter. Beträffande ärter med baljor och humle fann myndigheten att de befintliga gränsvärdena är föråldrade och inte längre nödvändiga för internationell handel. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I sitt yttrande av den 31 maj 2010 (12) om triforin fann myndigheten att tillgängliga uppgifter inte stödjer de befintliga gränsvärdena för kärnfrukter, stenfrukter, vinbär, krusbär, gurkväxter med ätligt skal, korn, havre, råg, vete och humle. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför sänkas till aktuell bestämningsgräns.

(8)

Kommissionen rådfrågade Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet att anpassa vissa bestämningsgränser. För bromopropylat, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazin, tetradifon och triforin fann laboratorierna att teknikens utveckling medger att lägre bestämningsgränser sätts för vissa varor. Laboratorierna rekommenderade också att bestämningsgränsen borde höjas för aldikarb i trädnötter och lökväxter, för klorfenvinfos i trädnötter, lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, för endosulfan i lökväxter, för etion i trädnötter, lökväxter, te, kaffe, örtteer och kakao, humle och kryddor, för fention i trädnötter och lökväxter, för fomesafen i trädnötter, lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, te, kaffe, örtteer och kakao, humle och kryddor samt för metidation i lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter.

(9)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden, referenslaboratoriernas tekniska rekommendationer och faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(10)

Unionens handelspartner har tillfrågats inom ramen för Världshandelsorganisationen om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(11)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör tredjeländer och livsmedelsföretag ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av ändringen av gränsvärdena.

(12)

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter föreskrivs i förordningen övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka myndighetens modell för bedömning av akuta och kroniska risker visar att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

När det gäller de verksamma ämnena och produkterna i följande förteckning ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter framställda före den 21 oktober 2011:

a)   Aldikarb: spannmål.

b)   Bromopropylat: kvittengelé, vin, russin, tomatjuice, konserverade tomater, bönor, örtteer (blommor).

c)   Klorfenvinfos: odlade svampar.

d)   Endosulfan: konserverade tomater, vin, russin, päronjuice, tomatjuice, druvjuice, örtteer (blommor, blad, rötter).

e)   EPTC: potatisflingor, stekt potatis, majs, solrosfrön, baljväxter.

f)   Etion: azaroljuice, cherimoyajuice, guavajuice, linser, bambuskott, torkade örter (salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad och dragon).

g)   Fention: olivolja.

h)   Fomesafen: bönor och ärter (med och utan balja, baljväxter), sojabönor.

i)   Metabenztiazuron: alla grönsaker.

j)   Metidation: all frukt och alla grönsaker, utom citrusfrukter, torkade ärter, majs, hirs, solrosfrön och rapsfrön.

k)   Simazin: all frukt och alla grönsaker, baljväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, spannmål.

l)   Tetradifon: vin, russin, baljväxter.

m)   Triforin: all frukt och alla grönsaker, utom kärnfrukter.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 76, 22.3.2003, s. 21.

(4)  EGT L 319, 23.11.2002, s. 3.

(5)  EUT L 317, 3.12.2005, s. 25.

(6)  EUT L 46, 17.2.2004, s. 32.

(7)  EUT L 112, 26.4.2006, s. 15.

(8)  EUT L 37, 10.2.2004, s. 27.

(9)  EUT L 78, 16.3.2004, s. 50.

(10)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6 artikelnr 1640 [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6 artikelnr 1639, [49 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6, artikelnr 1638 [22 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazin och triforin ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb)

Brompropylat (F)

Klorfenvinfos (F)

Endosulfan (summan av alfa- och beta-isomerer och av endosulfan sulfat, uttryckt som endosulfan) (F)

Etion

Fention (fention och dess syreanalog, deras sulfoxider och sulfoner, uttryckt som fention) (F)

Metidation

Triforin

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

mandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

mispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

japansk mispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

aprikoser

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

björnbär

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

blåbär (blåbär )

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

tranbär (lingon)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

nypon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

dadlar

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

kaktusfikon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

stjärnäpple

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

papaya

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

taggannona

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

arrowrot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

rödbetor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

morötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

rotselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

jordärtskockor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

palsternackor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

rotpersilja

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

kålrötter

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

rovor

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

vitlök

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

okra

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

slanggurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

meloner (kiwano )

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

kryddkrasse

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

sareptasenap

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

e)

Endivesallat

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

f)

Örter

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

körvel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel )

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

timjan (mejram, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

lagerblad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

dragon (isop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

övriga (ätliga blommor )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

linser

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

sparris

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

kardon

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

fänkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

kronärtskockor

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

purjolök

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

rabarber

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

bambuskott

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

palmhjärtan

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Havsväxter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

linser

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

lupin

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

linfrön

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

jordnötter

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

vallmofrön

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

sesamfrön

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

solrosfrön

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

sojabönor

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

senapsfrön

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

bomullsfrön

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

safflor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

gurkört

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

oljedådra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

hampa

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

ricin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

övriga

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

palmfrukt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

övriga

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

korn

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

majs

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

havre

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

ris

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

råg

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

sorghum

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete )

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

övriga

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blommor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kamomill

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

rosellhibiskus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

rosenblad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lind

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

jordgubbsblad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rötter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

vänderot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

ginsengrot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andra örtteer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johannesbröd

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

KRYDDOR

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Fröer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

anisfrö

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

svartkummin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

korianderfrö

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

spiskummin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

dillfrö

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

fänkålsfrö

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

bockhornsklöver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muskotnöt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

kryddpeppar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

kummin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

enbär

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

vaniljstänger

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarind

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

kanel (kassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

lakritsrot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

ingefära

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

gurkmeja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

pepparrot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

kryddnejlika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapris

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

saffran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frömantlar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muskotblomma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

sockerrör

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

cikoriarötter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

fett utan kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

njure

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

fett

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

njure

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

fett

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

njure

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

fett

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

njure

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

kött

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

fett

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

lever

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

njure

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

får

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

getter

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

hästar

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

kycklingar

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

ankor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

gäss

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = Fettlösligt”

2.

I del A av bilaga III ska kolumnerna för fomesafen, metabenztiazuron och tetradifon ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

Fomesafen

Metabenztiazuron

Simazin

Tetradifon

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,01  (5)

0,01